k
LflDDJ
TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
Bağlarbaşı, Kısıklı caddesi 7 Üsküdar - 81180 İstanbul
: (1) 341 07 92 (4 hat) Fax : (1) 334 95 88 M O D E M : (1) 343 31 09
Dağıtım v e Pazarlama
Klodfarer caddesi 14 Sultanahmet - 34400 İstanbul
Tel: (1)516 07 39-(1)516 22 23 Fax : 516 22 30
Ü D I 1
«c
^^
9
«
T Ü R K İ Y E D İ Y A N E T VAKFI
ISLÂM
R IT
7
CA FER es-SÂDIK - CİLTÇİLİK
İstanbul 1993
©1993
Her hakkı mahfuzdur.
Yazı ve fotoğraflar kaynak
gösterilmeden kullanılamaz.
BASKI : Ali Rıza Başkan
Güzel Sanatlar Matbaası A. Ş.
Yenibosna/İstanbul
fl
TÜRKİYE D İ Y A N E T VAKFI
ANSİKLOPEDİSİ
Sahibi
Türkiye D i y a n e t Vakfı
İdare Meclisi
Dr. TAYYAR ALTI K U L A Ç
Prof.Dr. İSMAİL E. E R Ü N S A L
Prof.Dr. BEKİR T O P A L O Ğ L U
Prof.Dr. M . S A İ M Y E P R E M
G e n e l Sekreter
M e h m e t Ali SARİ
İ N C E L E M E HEYETİ
Prof.Dr. Bekir T O P A L O Ğ L U (Başkan)
Dr. A h m e t Ö Z E L (Başkan Yardımcısı)
Prof.Dr. Ö m e r Faruk AKÜN
Dr. Tayyar ALTI K U L A Ç
Nihat AZAMAT
Doç.Dr. Mustafa ÇAĞRICI
Sargon E R D E M
Prof.Dr. İsmail E. E R Ü N S A L
Prof.Dr. Semavi EYİCE
Prof.Dr. M. Yaşar K A N D E M İ R
Prof.Dr. H a y r e d d i n KARAMAN
Prof.Dr. M a h m u t KAYA
Doç.Dr. A b d ü l k e r i m Ö Z AYDİN
Prof.Dr. A h m e t T O P A L O Ğ L U
Prof.Dr. Metin TUNCEL
Y.Doç.Dr. A b d u l l a h U Ç M A N
Doç.Dr. Mustafa U Z U N
M a d d e Tesbit ve İç Kontrol
FuatGÜNEL
Kasım KIRBIYIK
TEKNİK REDAKSİYON
SORUMLUSU
Sekreter
İmlâ
Prof.Dr. A h m e t T O P A L O Ğ L U
Doç.Dr. Metin Y U R D A G Ü R
İsa KAYAALP
Doç.Dr. M u s t a f a Ö Z K A N
Y.Doç.Dr. M u h a m m e t YELTEN
Teknik Kontrol
Doç.Dr. H a s a n A K S O Y
Dr. Azmi BİLGİN
Bibliyografya
M e h m e t AYKAÇ
İsmail Ö Z B İ L G İ N
R e c e p USLU
İndeksleme
Dr. İsmail Hakkı G Ö K S O Y
YAYIN M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
Dizgi
Ahmet YILMAZ (Müdür)
Nedim G Ü N E Y (Şef)
Süleyman Ö Z E L
Yılmaz SAMANCI
Tashih
Resimleme
Fotoğraf
Çizim
BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU
Operatörler
KÜTÜPHANE ve
D O K Ü M A N T A S Y O N SORUMLUSU
KÜTÜPHANE ve
DOKÜMANTASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Kütüphane
Dokümantasyon
Hüseyin Hilmi KURTULMUŞ (Şef)
M e h m e t GÜNYÜZLÜ
O s m a n SEVİM
Abdülkadir ŞENEL
Enis KARAKAYA / M . A . (Şef)
Ahmet AKMAN
Dr. Hüsamettin AKSU
Dr. Nebi BOZKURT
Bekir TOSUN
O ğ u z KALLEK
Prof.Dr. M. Saim YEPREM
Mustafa AFACAN
Ender BOZTÜRK
Fazlı D U R M U Ş
Mustafa D U R S U N
Hüseyin KARAER
A. Zerrin KİBAROĞLU
Ufuk YELEN
Coşkun Y1LD1R1MTÜRK
Prof.Dr. İsmail E. ERÜNSAL
Ayhan AYKUT (Müdür)
Recep YILMAZ (Şef)
Ekrem ARSLAN
Cemil Cahit CAN
Yüksel ÇATAL
Meliha ÇETİNÖZ
Selahattin ÖZTÜRK
Nedret TOPÇU
Çetin TÜYLÜ
Ali Yücel YÜRÜK
M. Birol ÜLKER (Şef)
Cemal TOKSOY
SİPARİŞ v e TAKİP M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
Ferman KARAÇAM (Müdür Vekili)
Sabahattin YENİCE (Şef)
Sabahattin AKAR
Metin ALTINOK
Hikmet UYSAL
MUHASEBE M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
PERSONEL ve
İDARÎ İŞLER M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
DAĞITIM v e PAZARLAMA
Erdal İŞCAN (Müdür)
M. Akif AYDIN
Savaş DEMİRAY
M e h m e t ŞEVİK
Yakup KAHRAMAN (Müdür)
M. Hanefi DİLMAÇ
R. Serap KİRAZ
Bilal SALMAN
Aysel YALÇIN
Galip SARI (Müdür)
A b d u r r a h m a n TAŞKALE (Müdür Yardımcısı)
İsmail KARAHAN ( M ü d ü r Yardımcısı)
MERKEZ İLİM ve REDAKSİYON HEYETLERİ ÜYELERİ
Doç.Dr. Hasan A K S O Y
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. Ö m e r Faruk A K Ü N
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Nurettin A L B A Y R A K
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Dr. T a y y a r A L T I K U L A Ç
(Tefsir)
D o ç . D r . M . Akif A Y D I N
(Fıkıh)
Y.Doç.Dr. Halis AYHAN
(İslâm D ü ş ü n c e s i ve Ahlâk)
Nihat A Z A M A T
Prof.Dr. E t h e m Ruhi F I Ğ L A L I
(Kelâm ve M e z h e p l e r Tarihi)
Fuat G Ü N E L
(Dinler Tarihi)
Prof.Dr. Yusuf H A L A Ç O Ğ L U
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Doç.Dr. Ö m e r Faruk H A R M A N
(Dinler Tarihi)
Prof.Dr. E k m e l e d d i n İ H S A N O Ğ L U
(İlimler Tarihi)
Prof.Dr. M e h m e t İPŞİRLİ
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Dr. K e m a l K A H R A M A N
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Doç.Dr. A b d ü l k e r i m Ö Z A Y D I N
(İslâm Tarihi ve Medeniyeti)
Doç.Dr. A b d ü l k a d i r Ö Z C A N
(Türk Tarihi ve M e d e n i y e t i )
Dr. A z m i Ö Z C A N
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Y.Doç.Dr. Nuri Ö Z C A N
(İslâm S a n a t l a r ı / M û s i k i )
Dr. A h m e t Ö Z E L
(Fıkıh)
Doç.Dr. Mustafa Ö Z K A N
(Türk Dili ve E d e b i y a t ı )
M e h m e t Ali SARI
(Tefsir)
(Tasavvuf)
Cengiz K A L L E K
Doç.Dr. Ali B A R D A K O Ğ L U
(Fıkıh)
(Fıkıh)
Prof.Dr. M. Y a ş a r K A N D E M İ R
Doç.Dr. M u s t a f a L. B İ L G E
(Hadis)
(İslâm Ülkeleri Coğrafyası)
Doç.Dr. M u s t a f a K A R A
Doç.Dr. İdris B O S T A N
(İslâm Ülkeleri Coğrafyası)
Dr. Ş. T u f a n B U Z P I N A R
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Doç.Dr. M u s t a f a ÇAĞRICI
(İslâm D ü ş ü n c e s i ve Ahlâk)
Doç.Dr. D a v u t D U R S U N
(İslâm Ülkeleri Coğrafyası)
Doç.Dr. Feridun E M E C E N
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
(Tasavvuf)
Prof.Dr. H a y r e d d i n K A R A M A N
(Fıkıh)
Prof.Dr. M a h m u t K A Y A
(İlimler Tarihi,
İslâm D ü ş ü n c e s i ve Ahlâk)
' D o ç . D r . Hulûsi K I L I Ç
(Arap Dili v e Edebiyatı)
Rıza K U R T U L U Ş
(İslâm Ülkeleri Coğrafyası,
Fars Dili ve Edebiyatı)
Sargon E R D E M
(İslâm S a n a t l a r ı / M ü t e f e r r i k )
Y.Doç.Dr. M u h a m m e d EROĞLU
(Tefsir)
Y.Doç.Dr. Özkan ERTUĞRUL
(İslâm S a n a t l a r ı / M i m a r i )
Prof.Dr. İsmail E. E R Ü N S A L
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. S e m a v i EYİCE
(İslâm S a n a t l a r ı / M i m a r i )
Prof.Dr. M u s t a f a F A Y D A
(İslâm Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. G ü n a y K U T
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Dr. İlhan K U T L U E R
(İslâm D ü ş ü n c e s i ve Ahlâk)
Prof.Dr. C e v d e t K Ü Ç Ü K
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. M. Orhan O K A Y
(Türk Dili v e Edebiyatı)
Dr. Salim Ö Ğ Ü T
(Fıkıh)
Doç.Dr. M u s t a f a Ö Z
(Kelâm ve M e z h e p l e r Tarihi)
Doç.Dr. Muhittin S E R İ N
(İslâm S a n a t l a r ı / H a t )
Prof.Dr. A h m e t T O P A L O Ğ L U
(Türk Dili ve E d e b i y a t ı )
Prof:Dr. Bekir T O P A L O Ğ L U
(Kelâm ve M e z h e p l e r Tarihi)
Y.Doç.Dr. T e v f i k Rüştü T O P U Z O Ğ L U
(Arap Dili ve E d e b i y a t ı )
Prof.Dr. M e t i n T U N C E L
(İslâm Ülkeleri Coğrafyası)
Y.Doç.Dr. Zülfikar T Ü C C A R
(Arap Dili ve E d e b i y a t ı )
Prof.Dr. G ü n a y T Ü M E R
(Dinler Tarihi)
Y.Doç.Dr. A b d u l l a h U Ç M A N
(Türk Dili ve E d e b i y a t ı )
Doç.Dr. Süleyman U L U D A Ğ
(Tasavvuf)
Doç.Dr. M u s t a f a U Z U N
(Türk Dili ve E d e b i y a t ı )
Doç.Dr. Yusuf Şevki Y A V U Z
(Kelâm ve M e z h e p l e r Tarihi)
Prof.Dr. Tahsin Y A Z I C I
(Fars Dili ve E d e b i y a t ı )
Prof.Dr. M. S a i m Y E P R E M
(Kelâm ve M e z h e p l e r Tarihi)
Doç.Dr. M e t i n Y U R D A G Ü R
(Kelâm ve M e z h e p l e r Tarihi)
GENEL KISALTMALAR
a.e.
a.g.e.
AK
Akk.
Alm.
a.mlf.
Ar.
aş.bk.
AÜ
a.y.
AY
b.
BA
bibi.
bk.
bl.
bs.
c.
Çz.
d.
der.
DİA
DİE
DTCF
EAÜİF
ed.
Ed.Fak.
EÜ
Evr.
Far.
fas.
Fr.
FY
Aynı eser
Adı geçen eser
Arazi
Kanunnâmesi
Akkadca
Almanca
Aynı müellif
Arapça
Aşağıya
bakınız
Ankara Üniversitesi
Aynı yer
Arapça Yazmalar
Bin, ibn
Başbakanlık
Arşivi
Bibliyografya
Bakınız
Bölüm
Basım, baskı, tab'
Cilt
Çizim
Doğum, doğumu
Derleyen, derleme
Türkiye
Diyanet Vakfı
İslâm
Ansiklopedisi
Devlet İstatistik
Enstitüsü
Dil ve Tarih Coğrafya
Fakültesi
Erzurum
Atatürk
Üniversitesi
İlâhiyat
Fakültesi
Editör
Edebiyat
Fakültesi
Erciyes
Üniversitesi
Evrak (Arşiv)
Farsça
Fasikül
Fransızca
Farsça
Yazmalar
Gr.
h.
hak.
haz.
hk.
hş,
Hz.
İbr.
İng.
İÜ
k.
Kar.
krş.
Ks.
Ktp.
Lat.
İv.
m.
md.
m.ö.
m.s.
MS
MÜ
nr.
nşr.
Or.
ö.
Pr.
rs.
Rus.
s.
salt.
s.nşr.
St.
str.
Sum.
SÜ
sy.
ŞŞ-
Grekçe
Hicrî
Hakkında
Hazırlayan
Hüküm (Arşivi
Hicrîşemsî .
Hazreti
İbrânîce
İngilizce
İstanbul
Üniversitesi
Kitap
Karton
(Arşiv)
Karşılaştırınız
Kısım
(Arşiv)
Kütüphane,
kütüphanesi
Latince
Levha
Milâdî
Madde
Milâttan önce
Milâttan sonra
Manuscript
Marmara
Üniversitesi
Numara, sayı
Neşreden
(Tahkik eden)
Oriental
Ölümü,
ölüm tarihi
Paragraf
Rûmî
Resim
Rusça
Sayfa
Saltanat yılları
sadeleştirilmiş neşir
Saint
Satır
Sumerce
Selçuk
Üniversitesi
Sayı
Şehinşahî
T
tah.
TBMM
TC
TDK
TİEM
TMK
trc.
TRT
ts.
TSM
TSMA
TSMK
TTK
tür. yer.
TY
UÜ
vb.
vd.
v.dğr.-
VGMA
vr.
vs.
yyk.bk.
Zrf.
»
... ...
*
:
Türkçe
Tahminî
Türkiye Büyük
Millet Meclisi
Türkiye
Cumhuriyeti
Türk Dil Kurumu
Türk ve İslâm
Eserleri Müzesi
Türk Medenî Kanunu
Tercüme,
tercüme eden
Türkiye Radyo ve
Televizyon Kurumu
Tarihsiz
Topkapı
Sarayı Müzesi
Topkapı Sarayı
Müzesi Arşivi
Topkapı Sarayı
Müzesi Kütüphanesi
Türk Tarih Kurumu
Türlü yerde,
birçok yerde
Türkçe
Yazmalar
Uludağ
Üniversitesi
Ve benzeri
Ve devamı
Ve diğerleri,
diğer nâşir
veya nâşirler
Vakıflar
Genel
Müdürlüğü
Arşivi
Varak
Vesaire
Yıl
Yukarıya bakınız
Zarf (Arşiv)
.... baskısından ofset
yayımı devam ediyor
Önce/sonra
(yayım yeri)
İki yerde
yayımlanıyor
Madde başı
BİBLİYOGRAFYA KISALTMALARI
AA
Aylık
Ansiklopedi,
l-V, İstanbul 1944-50.
AAS
Asian and African Studies,
Jerusalem 1965 —
AAS
Abdülkâdir el-Bağdâdî,
Brat.
Asian and African
Bratislava 1965 —
Abdiilkâdlr el-Ayderüsî,
en-Nûrü's-sâfir
Abdülkâdir b. Şeyh
b. Abdullah el-Ayderüsî,
en-Nûrüs-sâfir
an
ahbâri'l-karni'T'âşir;
Beyrut 1405/1985.
Studies,
Abbâdî,
Fukahâ3 ü 'ş• Şâfic iyye
Ebû Âsim Muhammed
b. Ahmed el-Herevî el-Abbâdî,
Tabakâtü'Tfukahâ'
i'ş-Şâfic iyye
(nşr. G. Vitestam),
Leiderı 1964.
A b b a s b. İ b r a h i m .
el-İclâm
Abbas b. İbrahim, el-İclâm
bi-men halle Merrâküş
ve Ağmât
mine'l-a'lâm
(nşr. Abdülvehhâb b. Mansûr), 1-X,
Rabat 1974-83.
Abdülazîz el-Buhârî,
Hizânetü'l-edeb
Abdülkâdir b. Ömer el-Bağdâdî,
Hizânetü'l-edeb
ve lübbü lübâbi
lisâni'l-'Arab
(nşr. Abdüsselâm M. Hârûn),
I-X1I, Kahire 1967.
Abdülkâdir el-Bağdâdî,
Hizânetü'l-edeb
(Bulak)
Abdülkâdir b. Ömer el-Bağdâdî,
Hizânetü'l-edeb
ve lübbü lübâbi
İisâniVl-'Arab, I-IV,
Bulak 1299.
A b d ü r r e z z â k es-San'ânî,
el-Muşannef
Ebû Bekir Abdürrezzâk
b. Hemmâm b. N â f î es-San'ânî,
el-Muşannef
(nşr. Habîbürrahman el-A'zamî),
I-X1, Beyrut 1971-75;
1403/1983 (2. bs.).
Keşfü'l-esrâr
Abdülazîz b. Ahmed
b. Muhammed el-Buhârî,
Keşful-esrâr calâ
UsuliT-Pezdevî,
1-IV, İstanbul 1308. '
ABr.
Abdiilhay el-Hasenî,
Nüzhetü
'i-haoâtır
Ana
Britannica:
Genel Kültür
Ansiklopedisi,
I-XXII, İstanbul 1986-90.
Nüzhetü'l-hauâtır
ve
behcetü'l-mesâmf
ve'n-nevâzır
(nşr. Ebü'l-Hasan Ali en-Nedvî),
I-VIII, Haydarâbâd 1350-90/1931-70.
Abdiilhay el-Kettânî,
Fihristi
'l-fehâris
Muhammed Abdülhay
b. Abdülkebîr el-Kettânî,
Fihrisu l-fehâris
ve'l-eşbât
ve
mu'cemü'l-mecâcim
ve'l-meşîhât
ve'l-müselselât
(nşr. İhsan Abbas), I-III,
Fas 1347 —
Beyrut 1402/1982.
Abdiilhay el-Kettânî,
et-Terâllbü
7-idâriyye
Muhammed Abdülhay
b. Abdülkebîr el-Kettânî,
et-Terâttbü'l-idâriyye
(liizâmü'l-hükûmeti'n-nebeviyye),
I-1I, Rabat 1346 — Beyrut, ts.
(Dârü'l-Kitâbi'l-Arabî).
Aclünî,
Keşfü'l-hafâ'
İsmail b. Muhammed el-Aclûnî,
Keşfü'l-hafâ' ve müztlü'l-ilbâs
'amme'ştehere
mine'I-ehâdîş
calâ
elsineti'n-nâs
(nşr. Ahmed el-Kalâş),
I-II, Haleb, ts.
(Mektebetü't-Türâsi'l-lslâmî);
Beyrut 1351-52.
A d ı v a r , İlim ve Din
Abdülhak Adnan Adıvar,
Tarih Boyunca İlim ve Din,
İstanbul 1944; 1969; 1987.
Adıvar,
Osmanlı
Türklerinde İlim
Abdülhak Adnan Adıvar,
Osmanlı Türklerinde İlim,
Paris 1939;
İstanbul 1943, 1970.
A d ı v a r , Osmanlı
Türklerinde
İlim ( K a z a n c ı g i l )
Abdülhay el-Kettânî,
et-Terâtfbü'l-idâriyye
(Özel)
Muhammed Abdülhay
b. Abdülkebîr el-Kettânî,
et-Teritîbü 7- idâriyye:
Hz. Peygamberin
Yönetiminde
Sosyal Hayat ve Kurumlar
(trc. Ahmet Özel), l-III,
İstanbul 1990-92.
Abdülhak Adnan Adıvar,
Osmanlı Türklerinde İlim
(haz. Aykut Kazancıgil —
Sevim Tekeli), İstanbul 1982
(geliştirilmiş 4. bs.).
Af. O
Archiv für
Wien 1923
Orientforschung,
-
Ahbâr
Mecmû
Rûhu'l-me'iâm
Âlüsî,
'a
Anonim, Ahbâr Mecmü ca
fi fethi'TEndelüs
(nşr. İbrahim el-Ebyârî),
Kahire - Beyrut 1401/1981.
Şihâbüddin Mahmûd el-Âlûsî,
Rühu'l-me câni ft
tefsîri'l-Kur'âni'l'azîm ve's-sebci'l-mesâni,
I-XXX,
Bulak 1301.
Ahbârü
'd-deoleti's-Selcûkiyye
Ali b. Nasır el-Hüseynî [?],
Ahbârü'd-devleti's-Selcûkiyye
(nşr. Muhammed İkbal),
Lahor 1933; Beyrut 1404/1984.
Amasya
Ahbârü
'd-deoleti's-
Selcûkiyye
(Lugal)
Ali b. Nâsır el-Hüseynî [?],
Ahbârü'd-devleti's-Selçûkiyye
(trc. Necati Lugal), Ankara 1943.
Ahlvvardt,
Verzeichnis
Wilhelm Ahlvvardt,
Verzeichnis der Arabischen
Handschriften der Königlichen
Bibliothek zu Berlin, I-X,
Berlin 1887-99.
Af
Ars Islamica,
Michigan, 1-16, 1934-51.
AlON
Annali Puplicazioni
dell'lstituto
üniversitario Orientale di Napoli,
Napoli 1940 cAl<â" idü
's-selef
'Akâ' idü's-selef
(nşr. Ali Sâmî en-Neşşâr —
Ammâr C. et-Tâlibî),
İskenderiye 1971.
Târihi
Hüseyin Hüsâmeddin [Yasar],
Amasya Târihi, I-1V,
İstanbul 1327-30
(IV. cildin bakiyyesi,
İstanbul 1935).
Âmidî,
el-İhkâm
Seyfeddin el-Âmidî, eTİhkâm
usûli'l-ahkâm, I-IV,
Kahire 1387/1968;
Beyrut 1405/1985.
fi
Âmidî,
el-Mübin
Seyfeddin el-Âmidî,
el-Mübin ft şerhi
me'ânt
elfâzi'l-hukemâ'
ve'l-mütekellimîn
(nşr. Hasan Mahmûd eş-Şâfiî),
Kahire 1403/1983.
Âmidî,
el-Mü'telif
Ebü'l-Kâsım Hasan b. Bişr el-Âmidî,
el-Mü' telif ve'l-muhtelif
ft
esmâ ° i'ş-şu 'ara ve künâhüm ve
elkâbihim ve ensâbıhim
ve ba'zı şi'rihim (nşr.
F. Krenkow), Kahire 1354 —
Beyrut 1402/1982.
AO
Açta Orientalia,
Copenhagen 1923 —
AOH
Aksarâyî,
Müsâmeretü
'l - ahbâr
Kerîmüddin el-Aksârâyî,
Müsâmeretü'l-ahbâr
ve
müsâyeretü'l-ahyâr:
Moğollar
Zamanında
Türkiye Selçukluları
Tarihi
(nşr. Osman Turan), Ankara 1944.
Açta Orientalia
Academlae
Scientiarum
Hungaricae,
Budapest 1950 Arel, Türk
Musikisi
H. Sadettin Arel, Türk Musikisi
Nazariyatı Dersleri,
İstanbul 1968.
Bacde't-tabîca
Akyüz,
A r i s t o , Mâ
Modern
Türk
Edebiyatı
Kenan Akyüz,
Modern Türk Edebiyatının
Ana Çizgileri
(1860-1923),
Ankara 1971; 1979 (3. bs.).
Aristo, Mâ
Ba'de't-tabfa:
Metaphysica (İbn Rüşd, Tefslru
Mâ Ba ae't-tabl'a içinde,
nşr. S. J. Maurice Bouyges), 1-1V,
Beyrut 1973-86.
A l b a y r a k , Osmanlı
Ar.O
Archiv
Orientâlni,
Praha 1929 -
Ulemâsı
Sadık Albayrak,
Son Devir Osmanlı Ulemâsı,
1-V, İstanbul 1980-81.
Ali Şîr N e v â î .
Nesâyim
Ali Şîr Nevâî, liesâyimü
'imahabbe
min şemâyimi'l-fütüvoe
(haz.
Kemal Eraslan), İstanbul 1979.
Ar.Ott
Archivum
Ottomanicum,
Den Hague 1969 Artuk,
İslâmî
Âlî. Menâkıb-ı
Hüneroerân
Âlî Mustafa Efendi,
Menâkıb-ı
Hünerverân
(nşr. İbnülemin Mahmud Kemal),
İstanbul 1926.
Sikkeler
Katalogu
İbrahim Artuk — Çevriye Artuk,
İstanbul Arkeoloji
Müzeleri
Teşhirdeki İslâmî Sikkeler
Katalogu, I-Il,
İstanbul 1970-74.
As.Af,
Asian Affairs,
sy. 56, London 1970 —
(krş. JCAS, JRCAS).
Âsitâne
Tekkeleri
Asitâne-i
Aliyye
ue Bilâd-ı Selâse'de Kâin
El'ân Meucûd ve Muhterik
Olmuş
Tekkelerin İsim ve Şöhretleri ve
Mukâbele-i Şerife Günleri
Beyân Olunur,
İstanbul 1256.
 ş ı k Çelebi,
Meşâirü
'ş - şuarâ
Âşık Çelebi,
Meşairü'ş-şuara
or Tezkere of'Aşık
Çelebi
(nşr. Ğ. Meredith-Owens),
London 1971.
 ş ı k p a ş a z â d e , Târih
Âşıkpaşazâde,
Tevârîh-i Al-i Osmân
(nşr. Alt Bey),
İstanbul 1332.
A t â B e y . Târih
Tayyarzâde Atâ Bey, Târih, I-V,
İstanbul 1292-93.
A t â î , Zeyl-i
Şekâik
Nev'îzâde Atâullah (Atâî),
Hadâiku'l-hakaik
fî
tekmileti'ş-Şekâik,
İstanbul 1268 —
(nşr. Abdülkâdir Özcan),
İstanbul 1989.
Attâr,
Tezkiretü'l-evliyâ'
Ferîdüddin Attâr,
Tezkiretü'l-evliyâ
Tahran 1346 hş.
Ankara
üniversitesi
llâhiyat Fakültesi Dergisi,
Ankara 1952 —
BA,
Osmanlı
Mi'mârî
Muhsin el-Emın,
A'yânü'ş-Şfa
(nşr. Hasan el-Emîn), I-X1,
Beyrut 1403/1983.
A y n Ali,
Kavânîn-i
Âl-i
Osmân
Ayn Ali Efendi,
Kavânîn-i Âl-i Osmân der Hulâsa-i
Mezâmtn-i Defter-i Dîvân
İstanbul 1280 —
İstanbul 1979.
Ayvansarâyî,
Hadîkatü'l-cevâmi'
Hüseyin Ayvansarâyî,
Hadîkatü'l-cevâmi',
I-II,
İstanbul 1281.
I
Ayverdi,
Avrupa'da
Osmanlı Mi'mârî Eserleri
Ekrem Hakkı Ayverdi v.dğr.,
Avrupa'da Osmanlı
Mi'mârî
Eserleri:
Yugoslavya,
İstanbul 1981.
Osmanlı
Mi'mârî
Başbakanlık Arşivi, Tahrir
fi-III
IV
GOW
Franz Babinger,
Die Geschichtsschreiber
der
Osmanen und Ihre Werke,
Leipzig 1927.
Franz Babinger,
Osmanlı Tarih Yazarları ve
Eserleri (trc. Coşkun Üçok),
Ankara 1982.
Bâbür, Vekâyi'
B a ğ d a d î , el-Esrrm
Hattatları
ve's-şıfât
Ekrem Hakkı Ayverdi,
Fâtih Devri Hattatları ve
Hat Sanatı, İstanbul 1953.
Abdülkâhir el-Bağdâdî,
el-Esmâ3 ve's-şıfât,
Kayseri Râşid Efendi Ktp., nr. 497
(fotokopisi DİA Ktp.).
Ayverdi,
Bağdâdî.
Ml'mârîsi
el-Fark
Ekrem Hakkı Ayverdi,
Fâtih Devri Mi'mârîsi,
İstanbul 1953;
1970 (genişletilmiş baskı).
Mi'mârîsi
Ekrem Hakkı Ayverdi,
istanbul Mi'mârî Çağının
Osmanlı Mımârisinin
İlk
630-805
(1230-1402),
İstanbul 1966.
B a ğ d â d î , el-Fark
Mi'ntârîsi
II
Ekrem Hakkı Ayverdi,
Osmanlı Mimarîsinde Çelebi ve
II. Sultan Murad Devri:
806-855
(1403-1451),
İstanbul 1972.
Ayverdi,
Osmanlı
Mi'mârîsi
(Abdülhamîd)
I
Menşei
Devri:
III-IV
Ekrem Hakkı Ayverdi,
Osmanlı Mi'mârîsinde Fâtih
855-886
(1451-1481),
İstanbul 1973-74.
Devri:
cAvnü'l-macbûd
Azîmâbâdî.
Muhammed Eşref b. Emîr Muhammed Şemsü'l-Hak b. Emîr,
'Avnü'l-ma'bûd
(nşr.
Abdurrahman Muhammed Osman),
I-X!V, Medine 1388-89/1968-69.
(Kevserî)
Abdülkâhir el-Bağdâdî,
el-Fark
beyne'l-fırak
(nşr. M. Zâhid Kevserî),
Kahire 1367/1948.
üşülü'd-dîn
Bağdâdî,
Abdülkâhir el-Bağdâdî,
üsûlü'd-dîn,
İstanbul 1346.
Baklî,
Bayur, Hindistan
Tarihi
Yusuf Hikmet Bayur,
Hindistan Tarihi, I -III,
Ankara 1940.
Bedevî,
'atii'l-
Meşrebü'l-ervâh
Rüzbihân-ı Baklî,
Kitâb Maşrab al-arvâh
(nşr. Nazif M. Hoca),
İstanbul 1974.
B a k l î , Şerh-i
ŞaUıiyyât
Rûzbihân-ı Baklî,
Şerh-i Şathiyyât
(nşr. H. Corbin),
Tahran 1360 hş./1981.
Mu'cem
Bekrî,
Ebû Ubeyd el-Bekrî,
Mu'cem
me'sta'cem
min esmâ'i'Tbilâd
ve'l-mevâzi'
(nşr. Mustafa es-Sekkâ), I-IV,
Kahire 1364/1945.
Ensâb
Ahmed b. Yahyâ el-Beiâzürî,
Ensâbü'l-eşrâf, I
(nşr. Muhammed Hamîdullah),
Kahire 1959; II (nşr.
Muhammed Bakır el-Mahmûdî),
Beyrut 1974; III
(nşr. Abdülazîz ed-Dürî),
Beyrut 1398/1977-78;
IV/I (nşr. İhsan Abbas),
Beyrut 1400/1979;
IV/A (197U-IV/B
(nşr. M. Schloessinger),
Kudüs 1938; V (nşr.
S. D. F. Goitein), Kudüs 1936.
B e l â z ü r î , Fütüh ( F a y d a )
Ahmed b. Yahyâ el-Belâzürî,
Fütühu'l-büldân
(trc. Mustafa Fayda),
Ankara 1987.
Belâzürî,
Fütüh ( M ü n e c c i d )
Ahmed b. Yahyâ el-Belâzürî,
Fütühu'l-büldân
(nşr. Selâhaddin el-Müneccid),
I-III, Kahire 1956-60.
Belâzürî,
Fütüh
Baltacı, O s m a n i ı
Medreseleri
Cahid Baltacı, XV-XVI. Asırlarda
Osmanlı
Medreseleri,
İstanbul 1976.
müsteşrikin
Abdurrahman Bedevî,
Mevsûcatü
'l-müsteşrikîn,
Beyrut 1984.
Belâzürî,
Abdülkâhir el-Bağdâdî,
el-Fark
beyne'l-fırak
(nşr. M. Muhyiddin Abdülhamîd),
Kahire, ts.
(Mektebetü Dâri't-Türâs).
Türkistan
Vassiliy Viladimiroviç Barthold,
Moğol İstilâsına Kadar Türkistan
(haz. Hakkı Dursun Yıldız),
İstanbul 1981; 1990.
Meosû
(Arat)
Gâzî Zâhirüddin Muhammed Bâbür,
Vekayi: Babur'un Hâtıratı
(trc. ve nşr. Reşit Rahmeti Arat),
I-II, Ankara 1943-46.
Ayverdi,
Medeniyeti
Defteri.
Babinger (Üçok)
Eserleri
B a r t J ı o l d , İslâm
Barthold,
Ekrem Hakkı Ayverdi,
Avrupa'da Osmanlı
Mi'mârî
Eserleri:
Bulgaristan,
Yunanistan,
Arnavutluk,
İstanbul 1982.
Fâtih Devri
MD
Babinger.
Târihi, I-II,
Vassiliy Viladimiroviç Barthold,
İslâm Medeniyeti
Tarihi
(îzah, düzeltme ve ilâvelerle
tercüme ve neşreden
M. Fuad Köprülü),
İstanbul 1940.
B A . TD
Avrupa'da
A y v e r d i , Osmanlı
A'yânü'ş-Şî'a
Eserleri
Defterler.
Başbakanlık Arşivi,
Mühimme
Defteri.
Ekrem Hakkı Ayverdi v.dğr.,
Avrupa'da Osmanlı
Mi'mârî
Eserleri: Romanya,
Macaristan,
İstanbul 1977.
Ayverdi,
MAD
BA,
Başbakanlık Arşivi,
Mâliyeden Müdevver
Nihad Sami Banarlı,
Resimli Türk Edebiyitı
İstanbul 1971-79.
Barkan,
Kanunlar
Ömer Lutfi Barkan,
XV ve XVI ncı Asırlarda
Osmanlı İmparatorluğunda
Ziraî
Ekonominin
Hukukî ve Malî
Esasları: Kanunlar I,
İstanbul 1943.
BA. KK
Başbakanlık Arşivi,
Kâmil Kepeci Tasnifi.
Avrupa'da
Âyverdi,
A y v e r d i , Osmanlı
Avfî, Lübâb
Muhammed b. Muhammed el-Avfî,
Lübâbü'l-elbâb
(nşr. E. G. Browne —
Muhammed Kazvînî),
London 1902-1906.
B A . HH
Başbakanlık Arşivi,
Hatt-ı Hümâyün.
Vefeyât-ı
Selâtîn
Hüseyin Ayvansarâyî,
Vefeyât-ı Selâtîn ve
Meşâhîr-i Ricâl
(nşr. Fahri Ç. Derin),
İstanbul 1978.
RTET
Banarlı.
Başbakanlık Arşivi, İstanbul.
Ayvansarâyî,
Fâtih Devri
AÜÎFD
BA
Ayvansarâyî,
Mecmûa-i
Tevârih
Hüseyin Ayvansarâyî,
Mecmüa-i
Tevârîh
(nşr. Fahri Ç. Derin —
Vahid Çabuk),
İstanbul 1985.
(Rıdvân)
Ahmed b. Yahyâ el-Belâzürî,
Fütühu'l-büldân
(nşr. Rıdvân Muhammed Rıdvân),
Kahire 1932.
Beliğ,
BEO
Bulletin d'etudes
Orientales
Institut Frarıçais de Damas,
Damas - Beyrouth 1931 —
meranı
Beyâzîzâde A h m e d Efendi,
İşârâtü'l-merâm
min
'ibSrâti'l-İmâm
(nşr. Yûsuf Abdürrezzâk),
Kahire 1369/1949.
Beyhaki,
el-Esrrm
İslâm
Tarihi
Devletleri
ve'ş-şıfât
A h m e d b. Hüseyin el-Beyhakî,
Kitâbul-EsmSf
ve's-sıfât,
Beyrut 1405/1984.'
Beyhakı,
el-Esmâ'
ve'ş-şıfât
(tmâdüddin)
A h m e d b. Hüseyin el-Beyhakî,
Kitabü'i-Esmâ'
ue'ş-şıfât
(nşr. İmâdüddin A h m e d Haydar),
MI, Beyrut 1405/1985.
Câhiz,
GAL
B r o c k e l m a n n , GAL
Târthu'l-edebi'l-'Arabl,
Kahire 1983.
(Ar.)
I-VI,
Bulletin de İInstitut
Le Caire.
d'Egyptierı,
CAJ
E. G. Brovvne,
A Hand-list ofthe
Muhammadan
manuscripts,
including ali those
Lüritten in the Arabic
character,
preserved in the library
of the üniversity of
Cambridge,
Cambridge 1900.
Central Aslatic
Journal,
Wiesbaden-Den Hague 1955 —
of
Studies,
Belgelerle Türk Tarihi
İstanbul 1967 -
Dergisi,
et-Târîhu'l-kebtr
Buhârî,
Muhammed b. İsmail el-Buhârî,
Kitâbü't-Târîhi'l-kebtr
(nşr. Abdurrahman b. Yahya
el-Yemânî v.dğr.), I-IX,
Haydarâbâd 1360-80/1941-60.
et-Târihu'ş-sağir
Buhârî,
Muhammed b. İsmail el-Buhârî,
et-Târîhu'ş-şağîr
(nşr. Mahmûd İbrahim Zâyed), I-II,
Kahire 1396-97/1976-77.
Keşşâfü'l-kmâ'
Buhûtî,
Mansür b. Yûnus el-Buhûtî,
Keşşâfü'l-kınâc
'an
metni'l-İknâ'
(nşr. Hilâl Musaylihî
Mustafa Hilâl), I-V,
Beyrut 1402/1982.
Ömer Nasuhi Bilmen,
Hukuki İslâmiyye ve Istılâhatı
Fıkhiyye Kamusu, I-V1II,
istanbul 1985.
B i l m e n , Tefsir
Tarihi
Ömer Nasuhi Bilmen,
Büyük Tefsir Tarihi,
I-II, istanbul 1973-74.
Blachere,
Târîhu'l-edeb
R. Blachfere,
Târîhu'l-edebi'l-'Arabî
(trc. İbrahim el-KTlânî),
Dımaşk 1 3 5 7 / 1956;
1973; 1404/1984.
Blochet,
Catalogue
Edgard Blochet, Catalogue
des
manuscrits
turcs-Bihliotheque
Nationale,
1-11,
Paris 1932-33.
Burhân-ı
Kâtı'
Tercümesi
Muhammed Hüseyin
b. Halef et-Tebrîzî,
Tibyân-ı Nâfi' der
Terceme-i
Burhân-ı Kâtı'(trc. Â s i m Efendi),
İstanbul 1268.
Bustânî,
DM
Butrus el-Bustânî,
Dâ'iretû'l-ma'ârif,
I-XI,
Beyrut 1876-1900.
Büceyrimî.
BÜD
Dergisi,
C e z î r î , el-Mezâhibü'l-erba
ca
Abdurrahman el-Cezîrî, el-Fıkh
'ale'l-mezâhibi'l-erha'a,
I-V,
Kahire 1392 — Beyrut, ts.
(Dârü'l-Fikr).
Cezîrî.
el-Mezâhibü'l-erba
'a (Kahire)
Abdurrahman el-Cezfrî,
el-Fıkh'ale'l-mezâhibi'l-erba
'a,
1-1V, Kahire, ts.
(Dârul-Kitâbi'l-Arabî).
Spain
Anwar G. Chejne,
Müslim
Spain,
Its History and Culture,
Minneapolis 1974.
Cebertî,
A Comprehensıve
History of
I-XII, New Delhi 1970-85.
CHIn.
Abdurrahman b. Hasan el-Cebertî,
Târîhu 'acâ* ibi'l-âsâr
fi't-terâcim
ve'l-ahbâr, I-I1I,
Beyrut, ts. (Dârüi-Fâris).
el-Vüzerâ'
ve'l-küttâb
M u h a m m e d b. A b d û s el-Cehşiyârî,
Kitâbü'l-Vüzerâ3
ve'l-küttâb
(nşr. Mustafa es-Sekkâ —
İbrahim el-Ebyârî —
Abdülhafîz Şelebî),
Kahire 1401/1980.
India,
CHIs.
The Cambridge History of islam,
I/A-B, Il/A-B, Cambridge 1970.
Claııson,
Cehşiyârî,
Dictionary
Sir Gerard Clauson,
An Etymological
Dictionary
of
Pre-Thirteenth
Century
Turkish,
Oxford 1972.
Cuinet
.Vital Cuinet, La Turguie
Paris 1892.
d'Asie,
Celâlzâde,
Tabakâtü
Cumahî.
'l-memâlik
el-Cerh
C û z c â n î , Tabakât-ı
Nâşırî
Minhâc-ı Sirâc el-Cûzcânî,
Tabakât-ı
Nâşırî:
Târîh-i İrân ve İslâm
(nşr. A b d ü l h a y Habîbî), I-II,
Tahran 1363 hş.
oe't-ta'dtl
İbn Ebû Hâtim,
el-Cerh ue't-ta'dîl,
1-İX,
Haydarâbâd 1371-73/1952-53.
Cessâs,
Cürcânî,
Haşiye
Seyyid Şerîf el-Cürcânî, Hâşiye
calâ şerhi
Muhtasarı'i-müntehâ
li'bni'l-Hâcib'l-Il',
Bulak 1316.
Ahkâmü'l-Kur"
ân
Ebû Bekir A h m e d b. Ali er-Râzî
el-Cessâs,
Ahkâmü'l-Kur'ân,
I-III, İstanbul 1335-38.'
Cürcânî,
Şerhu'l-Meoâkıf
Seyyid Şerîf el-Cürcânî,
Şerhu'l-Mevâkıf,
Cevâd Ali,
el-Mufassal ft
târîhi'l-'Arab
kable'l-İslâm, 1-1X7
Beyrut 1968-72.
Cevdet,
Ma'rûzât
A h m e d Cevdet Paşa, Ma'rûzât
(nşr. Yusuf Halaçoğlu),
İstanbul 1980.
Fuhûlü'ş-şu'arâ'
M u h a m m e d b. Sellâm el-Cumahî,
carâ*
Tabakâtü fuhûli'ş-şu
(nşr. M a h m û d M u h a m m e d Şâkir),
I-II, Kahire 1394/1974.
Celâlzâde Mustafa Çelebi,
Tabakâtü'l-memâlik
ve
derecâtü'l-mesâlik
(nşr. P. Kappert),
Wiesbaden 1981.
el-Mufaşşal
Süleyman el-Büceyriml,
Tuhfetü'l-habtb
'a/â
şerhi'l-Hatîb,
I-1V, Beyrut 1 3 9 8 / 1 9 7 8 . '
eş-Şıhâh
İsmail b. Hammâd el-Cevherî,
eş-Şıhâh: Tâcü'l-luğa
ve
sıhâhu'l-'Arabiyye,
I-VIl,
Kahire 1376-77/1956-57.
C h e j n e , Müslim
Nefehât
C e v â d Ali,
Tuhfe
Boğaziçi Üniversitesi
İstanbul 1973 -
Câmî,
C e v d e t , Tezâkir
A h m e d Cevdet Paşa, Tezâkir
(nşr. M. Cavid Baysun), 1-IV,
Ankara 1953-57.
Abdurrahman-ı Câmî,
Nefehâtü'Tüns
min
hazarâti'l-kuds
(nşr. M e h d î Tevhîdî Pür),
Tahran 1337 hş.
'Acâ'ibü'l-âşâr
Bulletin de l'lnstitut
Français
d'Archeologie
Orientale,
Le Caire-Paris 1902 —
Bilmen,
Hayeüân
B r o v v n e , A Hand - list
BIFAO
Kamus2
-
C. Brockelmann,
Geschichte der
Arabischen
Litteratur
Supplementband,
I-I1I, Leiden 1937-42.
BTTD
BIE
A m r b. Bahr el-Câhiz,
el-Beyân
ve't-tebyîn
(nşr. A b d ü s s e l â m M . Hârûn), I-IV,
Kahire 1388/1968.
A m r b. Bahr el-Câhiz,
Kitâbü
'l-Hayevân
(nşr. A b d ü s s e l â m M . Hârûn), 1-VI1,
Kahire 1357-67/1938-47 —
Beyrut 1388/1969.
BSOAS
(Hüseynî)
ue't-tebyîn
Kitâbü'/
Suppl.
C e v d e t , Târih
A h m e d Cevdet Paşa, Târih,
l-XU, İstanbul 1309.
Cevheri,
el-Beyân
Câhiz,
B r o c k e l m a n n , GAL
Bulletin ofthe School
Oriental and African
London 1917 -
B e y h a k i . Târih
Nıışra
Brockelmann,
es-Sürıenü
'l - kübrâ
A h m e d b. Hüseyin el-Beyhakî,
es-Sünenü'l-kübrâ,
I-X,
Haydarâbâd 1344.
İbn Funduk Ali b. Zeyd el-Beyhakî,
Târih-i
Beyhak
(nşr. Kâr! Seyyid Kelîmullah
Hüseynî), Haydarâbâd 1968.
'n -
Kıvâmeddin Feth b. Ali el-Bündârî,
Zübdetü'n-Nuşra
ve
nuhbetul-'Uşra
(nşr. M. Th. Houtsma),
Leiden 1889.
Beyhaki,
B e y h a k i , Târih ( B e h m e n y â r )
İbn Funduk Ali b. Zeyd el-Beyhakî,
Târih-i
Beyhak
(nşr. A h m e d Behmenyâr),
Tahran 1317 hş.; 1361 hş.
Zübdetü
C. E. Bosvvorth,
İslâm Devletleri Tarihi
Kronoloji
ve Soykütüğü
El Kitabı
(trc. Erdoğan Merçil —
M e h m e t İpşirli),
İstanbul 1980.
C. Brockelmann,
Geschichte
der Arabischen
Litteratur, l-II,
Leiden 1943-49.
Beyâzîzâde,
fşârâtü7-
Bündârî,
Bosworth,
Güldeste
İsmail Beliğ,
Güldeste-i Riyâz-ı irfân ve
Vefeyât-ı Dânişverân-ı
Nâdiredân,
Bursa 1302.
I-II, İstanbul 1292.
C ü v e y n î , el-İrşâd
(Muhammed)
İmâmü'l-Haremeyn
Abdülmelik el-Cüveynî, el-İrşâd
ilâ kavâtı'i'l-edille
ft
uşüli'l-i
tikad
'
(nşr. Muhammed
Yûsuf MÛsâ —
Ali Abdülmün'im
Abdülhamtd),
Kahire-Bağdad 1369/1950.
C ö v e y n î , Târfh-i
Cihângüşâ
Mezhebü'l-Bâtıniyye
Deylemî,
Atâ Melik el-Cüveynî,
Târîh-i Cihângüşâ
(nşr. Mirza Muhammed Kazvînî),
Mil, Leiden-London 1912-16.
Muhammed b. Hasan ed-Deyiemî,
Beyânü mezhebi'l-Bâtıniyye
ve
butlânih (nşr. R. Strothmann),
İstanbul 1939.
Cüveynî,
DÎA
Târih-i Cihângüşâ
(Öztürk)
Atâ Melik el-Cüveynî,
Tarih-i
Cihângüşâ
(trc. Mürsel Öztürk), I-III,
Ankara 1988.
Türkiye Diyanet Vakfı
İslâm
Ansiklopedisi,
İstanbul 1988 —
Adâb
C. Z e y d a n ,
Corcî Zeydan,
Târihu âdâbi 'l-luğati 7-'Arabiyye,
I-IV, Beyrut 1983.
D a b b î . Buğyetü
'l-mültemis
Ahmed b. Yahyâ ed-Dabbî,
Buğyetü'l-mültemis
ft târihi ricâli
ehli'l-Endelüs (nşr. F. Codera —
I. Ribera), Madrid 1885.
Danişmend,
Kronoloji
İsmail Hami Danişmend,
İzahlı Osmanlı Tarihi
Kronolojisi,
I-IV, İstanbul 1947-55.
Dâvüdî,
Tabaka tü
'l-müfessirîn
Muhammed b. Ali ed-Dâvûdî,
Tabakatü'l-müfessirîn
(nşr. Âli Muhammed Ömer), I-II,
Kahire 1392/1972.
DB
Dictionnaire de la Bible,
I-V, Paris 1912.
Luğatnâme
Luğatnâme,
Dihlevî,
Bustânü
muhaddisîn
Abdülazîz b. Şah Veliyyullah
ed-Dihlevî, Bustânü
l-Muhaddisîn
(trc. Ali Osman Koçkuzu),
Ankara 1986.
el-Ahbârü't-tıvâl
Dîneverî,
Ahmed b. Dâvûd ed-Dîneverî,
el-Ahbârü't-tıvâl
(nşr. Abdüİmün'im Âmir),
Kahire 1960 — Bağdad, ts.
(Mektebetü'l-Müsennâ).
Dîvânü
lugati't-Türk
Kâşgarlı Mahmûd,
Dîvânü
Lugati't-Türk
(nşr. Kilisli Muallim Rifat), I-III,
İstanbul 1333-35;
Tıpkıbasım, Ankara 1941.
DB2
Târîhu'l-hamiş
James Hastings,
Dictionary ofthe Bible
(second edition), Edinburgh 1963.
Hüseyin b. Muhammed
ed-Diyarbekrî,
Târîhu'l-hamîs
fî ahvâli
enfesi'n-nefts,
1-11, kahire 1283.
DBS
de la Bible:
Paris 1985.
DCR
A Dictionary of Comparative
Religion, London 1970.
DEFM
Dârülfünun Edebiyat
Fakültesi
Mecmuası, İstanbul 1916-33.
Demîrî,
Hayâtü'l-hayevân,
Kemâleddin Muhammed b. Mûsâ,
Hayâtü'l-hayeuâni'l-kübrâ,
1-11.
kahire 1398/1978.
Derdîr,
eş-Şerhu'l-kebîr
Ebü'l-Berekât Ahmed ed-Derdîr,
calâ
eş-Şerhu'l-kebîr
Muhtaşari'l-İmâm
Haiti (Haşiye
'ale'ş-Şerhi'I-keblr
içinde), I-IV,
Kahire 1328.
DMBİ
Dâ3iretü'l-macârifi
Büzürg-i İslâmî,
Tahran 1367 hş. —
DMF
cârif-i Fârsî,
Dâ'iretü'l-ma
Tahran 1345 hş. —
DMİ
Dâ*
iretü'l-ma'ârifi'l-lslâmiyye,
Kahire 1933 D o e r f e r , TMEN
G. Doerfer, Türkische und
Mongolische
Elemente
İm ISeupersischen, I-IV,
Wiesbaden 1963-75.
'ale'ş-Şerhi'l-kebîr
Muhammed b. Ahmed ed-Desûkl,
Hâşiye cale'ş-Şerhi'l-kebîr
'alâ
Muhtasari'l-lmâm
Haltt,
I-IV,"Kahire 1328.
Düvel-i
Dil ve TarihDergisi,
İslâmiyye
Halil Edhem [Eldem],
Düvel-i
İslâmiyye,
İstanbul 1927.
The
EncyclopaediaAmericana,
I-XXX, New York 1928.
EB
Etudes
Balkaniques,
Sofla 1964 EBr.
Encyclopaedia
Britannica,
I-XXIII, Chicago 1972.
EBr.2
The Neıu Encyclopaedia Britannica:
Micropaedia, I-XII;
a.e.: Macropaedia, XIII-XXIX;
Index, XXIX-XXXI,
Chicago 1990.
Dictionary of Oriental
(ed. Jaroslav Prûsek),
1-111, London 1974.
Literatures
D o z y , Spanish
islam
Reinhart Dozy, Spanish islam:
A History of the Moslems in Spain
(trc. F. Griffin Stokes),
London 1913; 1972.
Deuhatü'l-meşâyih
DR
Ahmed Rifat Efendi,
Deuhatü'l-meşâyih
maa zeyl,
İstanbul, ts. — İstanbul 1978.
E. Royston Pike,
Dictionnaire des Religiorıs
(trc. Serge Hutin), Paris 1954.
Cemhere
(Hâşimî)
Muhammed b. Ebü'l-Hattâb
el-Kureşî,
Cemheretü
eşeâri'l-'Arab
fi'l-Câhiliyye
ve'l-İslâm
(nşr. Muhammed Ali el-Hâşimî),
I-II, Dımaşk 1406/1986 (2. bs.).
E b ü ' l - F e r e c , Târih
İbnü'l-İbrî Ebü'l-Ferec, Târih
(trc. Ö. Rıza Doğrul), I-II,
Ankara 1945-50.
Ebü'l-Ferec el-İsfahânî,
el-Eğanî
Ebü'l-Ferec Ali
b. Hasan el-İsfahânî,
Kitâbü'l-Eğânî, I-X1V, XVI,
Kahire 1927; XV, XVII-XXIV
(nşr. Abdüsselâm M. Hârün —
Abdülkerîm el-Azbâvî v.dğr.),
Kahire 1970-74
(Dârü'l-Kütübi'l-Mısriyye).
Ebü'l-Fidâ,
el-Muhtaşar,
İmâdüddin İsmail b. Ali,
Kitâbü'l-Muhtasar
fî
ahbâri'l-beşer,
I-IV,"Kahire 1325.
E b ü ' l - F i d â , Târîh,
İmâdüddin İsmâil b. Ali,
Târîhu Ebi'l-Fidâ, I-IV,
İstanbul 1286
(bir önceki ile aynı kitaptır).
Ebû Bekir Ibnü'l-Arabî,
EFAD
Ahkâmü'l-Kur'ân
Atatürk üniversitesi
Fakültesi Araştırma
Erzurum 1970 —
Eflâkî,
Ebû Bekir Muhammed
b. Abdullah b. Arabî,
Ahkâmü'l-Kur'
ân
(nşr. Ali Muhammed el-Bicâvî),
I-IV, Kahire 1394/1974.
Ebû Bekir Ibnü'l-Arabî,
el-'Avâşım
(Tâlibî)
Ebû Bekir Muhammed
b. Abdullah b. Arabî,
el-cAvâşım
mine'l-kavâşım
fî tahkiki
mevâkıfi'ş-şahâbe
(nşr. Âmmâr C. et-Tâlibî),
Cezayir 1394/1974.
E b û N u a y m , Hilye
Ebû Nuaym el-İsfahânî,
Hilyetü'l-evliyâ3
I-X,
Kahire 1394-99/1974-79.
Edebiyat
Dergisi,
Ariflerin
Menkıbeleri
Ahmed Eflâkî,
Ariflerin
Menkıbeleri
(trc. Tahsin Yazıcı), I-II,
İstanbul 1984; 1987.
Eflâkî.
Menâkıbü 'l -carifin
Ahmed Eflâkî,
Menâkıbü'l-'ârifîn
(nşr. Tahsin Yazıcı), I-II,
Ankara 1959-61.
EH
Etudes Historiques,
Sofla 1960 —
E!
Ebû U b e y d ,
el-Emval
Ebû llbeyd Kasım b. Sellâm,
Kitâbü'l-Emvâl
(nşr. Muhammed Halîl Herrâs),
Kahire 1401/1981.
DOL
Desûkl
Haşiye
DTC
Dictionnaire de Thğologie
Catholique, Paris 1939.
EAm.
'l -
Diyarbekrî,
Dictionnaire
Supplement,
Biography,
DTCFD
Dârülfünun Ilâhiyat Fakültesi
Mecmuası, İstanbul 1925-33.
Ali Ekber Dihhudâ,
Tahran 1346 hş.
Ebû Zeyd el-Kureşî,
Dictionary ofScientific
I-XVI, New York 1981.
Ankara üniversitesi
Coğrafya Fakültesi
Ankara 1942 -
DİFM
Dihhudâ,
DSB
Ebû Ya'lâ,
el-Ahkâmü
's-sultâniyye
Ebû Ya'lâ Muhammed
b. Hüseyin el-Ferrâ,
el-Ahkâmü's-sultâniyye
(nşr. Muhammed Hâmid el-Fıkl),
Kahire 1357/1938.
Ebû Yûsuf, ei-Harâc
Ebû Yûsuf Ya'küb b. İbrâhim,
Kitâbü'l-Harâc
(nşr. Muhibbüddin el-Hatîb),
Bulak 1302 —
Kahire 1397.
The Encyclopaedia
(first edition), I-V,
Leiden 1913-36.
of İslam
El2 (Fr.)
Encyclopedie
de l'lslam
(nouvelle edition),
Leiden 1954 El2
(İng.)
The Encyclopaedia
of islam
(new edition), Leiden 1954 —
El2 Suppl.
(Fr.)
Encyclopedie
Supplement,
de l'lslam
Leiden 1980 —
El2 Suppl.
(İng.)
The Encyclopaedia of islam
Supplement, Leiden 1980 —
Elr.
Encyclopaedia
London 1985
Ethe,
Irarıica,
-
EJd.
Encyclopaedia Judaica, I-XVI,
Jerusalem 1972-78.
Elmalılı. Hak
Dini
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır,
Hak Dini Kur'an Dili:
Yeni Meâlli Türkçe Tefsir, I-IX,
İstanbul 1935-39; I-X,
İstanbul 1979.
Encyclopaedia
üniversalis,
I-XX, Paris 1980.
E m î r Bâdişâh, Teysîr
Muhammed Emin
b. Mahmûd el-Buhârî,
Teysîrü't-Tahrîrşerh
'alâ
Kitâbi't-Tahrîr, I-IV,'
Kahire 1350-51/1932.
Evliya Çelebi, Seyahatnâme,
İstanbul 1314-18; VII-X,
İstanbul 1928-38.
E z g i , Türk
I-Vİ,
(Sa'd)
Muhammed b. Ömer er-Râzî,
İ'tikâdâtü firakı
l-müslimîn
ve'l-müşrikîn
(nşr.
Tâhâ Abdürraûf Sa'd —
Mustafa el-Hevârî),
Kahire 1398/1978.
Levâmi'
The Encyclopedia of
(ed. Vergilius Ferm),
New York —
Religion
ERE
Encyclopaedia of Religion
and Ethics, I-XIII,
Edinburgh 1979-80.
Ergun,
Antoloji
Sadeddin Nüzhet Ergun,
Türk Musikisi Antolojisi, I-II,
İstanbul 1942-43.
Ergun, Türk
Şairleri
Sadeddin Nüzhet Ergun,
Türk Şairleri, I-III,
İstanbul 1936-45.
Eş'arî,
el-İbâne
Ebü'l-Hasan el-Eş'arî,
el-İbâne 'an
uşüli'd-diyâne
(Ebû Azbe,
er-Ravzatü'l-behiyye
içinde), Haydarâbâd 1322.
Eş'arî,
el-Lüma'
Ebü'l-Hasan el-Eş'arî, el-Lüma'
fi'r-red 'alâ
ehli'z-zeyğ
ve'l-bida'
(nşr.
Abdülazîz İzzeddin es-Seyrevân),
Beyrut 1408/1988.
Eş'arî, Makâlât
(Ritter)
Ebü'l-Hasan el-Eş'arî,
Makâlâtü
'l-İslâmiyyîn
ue
ihtilâfü'l-musallîn
(nşr'H. Ritter), '
Wiesbaden 1382/1963.
Ethe,
Catalogue
Hermann EthĞ — Eduard Sachau,
Catalogue of the Persian,
Turkish, Hindustani and
Pushtu Manuscripts in the
Bodleian Library, I-H,
London 1899;
Oxford 1930.
'l-Hindiyye
el-Fetâva'THindiyye,
I-VI, Bulak 1310.
Flügel,
Handschriften
Güstav Flügel,
Die arabischen,
persischen
und türkischen
Handschriften
des
Kaiserlich-Königlichen
Hofbibliothek
zu Wien, I-I1I,
Wien 1865-67.
Fahreddin e r - R â z î ,
FME
Ahmed Ateş,
İstanbul
Kütüphanelerinde
Farsça Manzum Eserler,
İstanbul 1968.
u'l-beyyinât
Muhammed b. Ömer er-Râzî,
Levâmi'u'l-beyyinât
şerhu
esmâ'illâhi
te âlâ ve'ş-şıfât,
Beyrut 1404/1984.
Fahreddin e r - R â z î ,
Mefâtîhu
'l-ğayb
Muhammed b. Ömer er-Râzî,
Mefâtîhu 'l-ğayb (et- Tefsîrü 7-kebîr)
(nşr. M. Muhyiddin Abdülhamîd),
I-XXXII, Kahire 1934-62.
Fârâbî,
Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî,
ihyâ'ü 'ulümı d-dîn,
l-IV, Kahire 1332.
Gazzâlî, Ihyâ'
(Beyrut)
Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî,
ihyâ'ü
'ulûmi'd-dîn,
i-IV (V-. mülhak),
Beyrut 1402-1403/1982-83;
Beyrut, ts. (Dâru 1-Ma'rife).
Gazzâlî,
el-Makşadü
'l-esnâ
Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî,
el-Makşadü'l-esnâ
fî şerhi,
esmâ'
illâhi'l-hüsnâ,
Beyrut, ts.
d'Aboulfeda
Gibb,
HOP
E. J. W. Gibb,
A History of the Ottoman
I-VI, London 1900-1909.
Poetry,
Gökbilgin,
Edirne
ve Paşa
Livası
M. Tayyib Gökbilgin,
XV-XVI. Asırlarda
Edirne ve Paşa Livası.
Vakıflar-Mülkler-Mukataalar,
İstanbul 1952.
Katalog
Abdülbâki Gölpmariı,
Mevlânâ Müzesi Yazmalar
Kataloğu, l-III,
Ankara 1967-72.
G ö v s a , Türk
Meşhurları
İbrahim Alâeddin Gövsa,
Türk Meşhurları
Ansiklopedisi,
İstanbul, ts. (19461.
Gr.E
La Grande
Encyclopedie,
Paris, ts. [1891'den öncel.
Gr.lPh.
Grundriss der Imnischen
Philologie
(nşr. W. Geiger - E. Kuhn), I-II,
Strassburg 1895-1904 — 1974.
(Dârü'l-Kütübi'I-iimıyye).
Ihşâ'ü'l-'ulüm
Ebû Nasr Muhammed
b. Muhammed el-Fârâbî,
İhşâ'ü'l-'ulüm
(nşr.
Osman Muhammed Emîn),
Kahire 1350/1931.
Gülzâr-ı
Gazzâlî,
Fâsî,
el-Makşadü'l-esnâ
(Fazluh)
Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî,
el-Makşadü'l-esnâ
fî şerhi
es mâ'
illâhi'l-hüsnâ
(nşr. Fazluh Şehâde),
Beyrut 1971; 1982.
el-'İkdü's-semin
Gazzâlî,
Takıyyüddin Muhammed
b. Ahmed el-Fâsî,
el-'İkdü's-şemîn
fî
târîhi'l-beledi'l-emîn
(nşr. Muhammed Hâmid el-Fıkı —
Fuâd Seyyid —
Mahmûd M. et-Tanâhî),
I-VIII, Kahire 1378-88/1958-69.
Fatîn, Tezkire
Fatîn Davud,
Tezkire-i Hâtimetulİstanbul 1271.
Geographie
Joseph — Toussaint Reinaud,
Geographie
d'Aboulfeda:
Allgemeine Einleitung und
französisch
Übersetzung
des Taqwim
al-buldân
üon Abül-Fidâ3
(gest. 732 H./1331 n. Chr.), I;
Geographie
d'Aboulfeda:
Traduite de l'Arabe en Français,
11/1 (trc. J.T. Reinaud);
II/2 (trc. M. Stanislas Guyard),
Paris 1883 — Frankfurt 1985
(nşr. Fuat Sezgin).
Gölpmariı,
Gazzâlî. Ihyâ3
Fahreddin e r - R â z î ,
Levâmi'u'l-beyyinât
(Sa'd)
Muhammed b. Ömer er-Râzî,
Levâmi'u'l-beyyinât
şerhu
esmâ'illâhi te âlâ ve'ş-şıfât
(nşr. Tâhâ Abdürraûf Sa'd),
Kahire 1396/1976.
GDAAD
İstanbul
Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Güney-Doğu
Avrupa Araştırmaları
Dergisi,
İstanbul 1972 -
Münşeat
el-Kâmûsü
'l-muhît
Fîrûzâbâdî Ebü't-Tâhir,
el-Kâmûsü'l-muhît,
Beyrut 1406/1986.
Musikisi
Subhi Ezgi,
Nazarî-Amelı Türk Musikisi,
1-V, İstanbul 1933-53.
l'tikâclât
ârifil-karni'l'işrîn,
Fîrûzâbâdî,
Fahreddin e r - R â z î ,
ER
Feridun Bey,
el-Fetâva
Seyahatname
Evliya Çelebi,
EMDC
Encyclopedie de la Musique et
Dictionnaire du Conseruatoire,
I-XI, Paris 1912-31.
Ferid Vecdî,
Dâ' iretü'l-ma'
I X, Beyrut 1971.
Feridun Ahmed Bey,
Münşeâtü's-selâtîn,
I-II, İstanbul 1274-75.
Eün.
EJd. Suppl.
Encyclopaedia
Judaica
Supplement, XVII,
Jerusalem 1982.
DM
Ferid V e c d î ,
Catalogue
of the Persian
Manuscripts
Hermann EthĞ, Catalogue
of the Persian Manuscripts in
the Library of India Office,
Oxford 1903; London 1980.
eş'âr,
Ferheng-i
Fârsı
Muhammed Muîn, Ferheng-i
I-VI, Tahran 1342 hş.
Fârsî,
Mi'yârü'l-'ilm
Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî,
Mi'yârü'l-'ilm
fî
fenni'l-mantık
(nşr. Süleyman Dünyâ),
Kahire 1960 — Beyrut, ts.
(Dârü'l-Endelüs).
Gazzâlî,
el-Müstaşfâ
Ebu Hâmid Muhammed el-Gazzâlî,
el-Müstasfâ fî 'ilmi'Tusül, I-II,
Bulak 1324.
Gazzî, el-Kevâkibü
's-sâ5 ire
Muhammed b. Muhammed el-Gazzî,
el-Kevâkibü 's-sâ3 ire
fî a'yâni'l-mC
eti'l-'âşire
(nşr. Cebrâîl S. Cebbûr), I-III,
Beyrut 1945-59; 1979 (2. bs.).
Savâb
Nefeszâde İbrahim,
Gülzâr-ı Savâb
(nşr. Kilisli Muallim Rifat),
İstanbul 1939.
Hadîkatü
7- o üzerâ
Osmanzâde Ahmed Tâib,
Hadîkatü'l-vüzerâ,
İstanbul 1271 —
Freiburg 1969.
Hâkim,
Ma 'rifetü
'ulümi'l-hadîs
Hâkim en-Nîsâbûrî,
Ma'rifetü
'ulûmi'l-hadîş
(nşr. Seyyid Muazzam Hüseyin),
Haydarâbâd 1935 — Medine Beyrut 1397/1977.
Hâkim,
el-Müstedrek
Hâkim en-Nîsâbûrî,
el-Müstedrek
'ale's-Sahîhayn,
I-1V, Haydarâbâd 1334-42'.
Staatsverfassung
Halebî,
Hammer,
İnsânü'l-'uyûn
und
Nûreddin el-Halebî,
Insânü'l-'uyûn
fî
sîreti'l-emîni'l-me*
mûn:
es-Sîretü'THalebiyye,
I-III,
Beyrut, ts. (Dârü'l-Ma rife).
J. von Hammer,
Des osmanischen
Staatsverfassung
Staatsverıvaltung,
Wien 1815.
H a l î f e b. Hayyât,
Hânbâbâ,
et-Tabakât
Hânbâbâ Muşâr,
Fihrist-i Kitâbhâ-yi Çâpî-yi
I-V, Tahran 1350-53 hş.
(Zekkâr)
Halife b. Hayyât,
Kitabii 't-Tabakât
(nşr. Süheyl Zekkâr), MI,
Dımaşk 1966-67.
Halîfe b. Hayyât,
et-Târîh
(nşr. Ekrem Ziyâ el-Ömerî),
Necef 1386/1967.
et-Târîh
(Zekkâr)
Hüseyin b. Hasan el-Halîmî,
el-Minhâc fî
şu'abi'l-îmân
(nşr. Hilmi Muhammed Füde), I-III,
Beyrut 1399/1979.
Hamîdullah,
Savaşları
Muhammed Hamîdullah,
Hz. Peygamberin Savaşları ve
Savaş Meydanları (trc. Salih Tuğ),
İstanbul 1981.
Hamîdullah,
İslâm
Peygamberi
Muhammed Hamîdullah,
İslâm
Peygamberi
(trc. Salih Tuğ), I-II, 1980.
Peygamberi
(Mutlu)
Muhammed Hamîdullah,
İslâm
Peygamberi
(trc. Salih Tuğ Said Mutlu), I-II,
İstanbul 1969.
Peygamberi
(Tuğ)
H a m m e r (Atâ Bey)
Hammer,
GOD
J. von Hammer,
Geschichte der osmanischer
Dichtung, Pesth 1836-38.
Hammer,
HEO
J. von Hammer,
Histoire de İEmpire
(trc. Hellert), I-XVIII,
Paris 1835-41.
Târihi
Tarihi
Hasan Duman,
İstanbul Kütüphaneleri Arap Harfli
Süreli Yayınlar Toplu Katalogu
1828-1928,
İstanbul 1406/1986.
Hatîb, Târîhu
Bağdâd
Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd
(Medînetü's-selâm),
I-XIV,
Kahire 1349/1931 —
Medine, ts.; Beyrut, ts.
el-lntişâr
Abdürrahim b. Muhammed el-Hayyât,
Kitâbü'l-İntişâr ve'r-red 'ala İbnı'rRâvendî
el-mülhid
(nşr. H. S. Nyberg),
Beyrut 1957.
'l-c arifin
H e r e v î , Menâzil
Hâce Abdullah-ı Herevî,
Menâzilü 's-sâ' irin
ile'l-hakkı'l-mübîn,
Kahire İ908.
Heysemı, M e c m a u ' z - z e o â ' i d
c
Ebü'l-Hasan Nûreddin el-Heysemî,
Mecma'u'z-zevâ'id
ve
menba'u'l-fevâ*id,
I X,
Beyrut 1967 (2. bs.).
Hidâyet,
Studies,
-
IQ
The Islamic Quarterly,
London 1954 —
Fethu'l-muğîş
HJAS
Zeynüddin el-Irâkî,
Fethu'l-muğîş
(nşr. Mahmûd" Rebî'), I-IV,
Kahire 1355/1937;
1388/1968;
1408/1988.
Harvard Journal
ofAsiatic
Studies, Cambridge, Mass 1936 —
IS
HM
Islamic Studies,
Karachi 1962 -
Tarihi
Hayat Mecmuası,
Ankara 1926-29.
ISIS
Hoca Sâdeddin,
An International Revietv
Devoted
to the History of Science and Its
Cultural
Influences,
Pennsylvania 1913 —
Tâcü't-tevârih
Hoca Sâdeddin Efendi,
Tâcü't-tevârih, I-II,
İstanbul 1279-80.
Isl.
Hudüdü'l-'âlem
(Minorsky)
Hudüd al-'Âlam: The Regions
ofthe Worid (trc. V. Minorsky,
ed. C. E. Bosworth),
London 1970.
el-Hulelü's-sündüsiyye
Muhammed b. Muhammed
el-Endelüsî,
el-Hulelü
's-sündüsiyye
fi'Tahbâri't-Tünisiyye
(nşr. Muhammed Habîb el-Heyle),
I-III, Beyrut 1985.
Hüseyin V a s s â f ,
Sefine
Hüseyin Vassâf,
Sefîne-i Evliyâ-yı Ebrâr,
Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar,
nr. 2305-2309.
lzvestiya Akademiya
Moskva - Leningrad.
IAN
İA
İslâm Ansiklopedisi, I-XIII,
İstanbul 1940-88.
İbn A b d ü l b e r ,
el-İstfâb
İbn Abdülber
en-Nemerî el-Kurtubî,
el-İstî'âb fî
ma'rifeti'l-aşhâb
(el-lsâbe içinde), I-IV,
Kahire 1328.
İbn A b d ü l h a k e m ,
Fütûhu Mışr (Torrey)
Abdurrahman b. Abdullah
b. Abdülhakem,
Fütühu Mışr ve ahbâruhâ
(nşr. Charles C. Torrey),
Leiden 1922.
el-'İkdü'l-ferîd
Nauk
SSSR,
Turk.SSSR
lzvestiya Akademiya
Turkmerıskoy SSSR,
Der islam, Berlin 1910 —
İbn A b d ü r a b b i h ,
IANSSSR
Nauk
Aşkâbâd.
IBLA
Revue de l'irıstitut des Belles
Lettres Arabes,
Tunis 1937 —
Ebû Ömer Ahmed b. Muhammed
b. Abdürabbih,
el-'İkdü'l-ferid
(nşr. A h m e d Emîn v.dğr.), I-VII,
Kahire 1393/1973.
İbn A b d ü ş ş e k û r ,
Müsellemü'ş-şübût
Muhibbullah b. Abdüşşekûr
el-Bihârî,
/C
Müsellemü'ş-şübût
fî uşüli'l-fıkh
(Fevâtihu'r-rahamût
ile
el-Müs'tasfâ içinde), I-II,
Bulak 1324.
Islamic Culture,
Haydarâbâd 1927 —
İbn  b i d î n ,
Reddü'l-muhtâr
IDB
The Interpreter's
Dictionary
ofthe Bible, I-IV,
New York-Nashville 1962.
Muhammed Emîn b. Âbidîn,
Reddü'l-muhtâr,
I-V;
Tekmiletü Hâşiyetı İbn 'Âbidîn,
VI/1-2; Takrîrâtü'r-Râfi'l
VII/1-2,
Kahire 1272-1324.
IJMES
International Journal of
Middle East Studies,
London-New York 1970 -
Mecmac
Ottoman
u 'l-fuşahâ'
Rızâ Kulı Han Hidâyet,
Mecma'
u'l-fuşahâ'
(nşr. Müzâhir Musaffa),
Tahran 1336 hş.
IOS
Israel Oriental
Tel Aviv 1971
Irâkî,
Philip K. Hitti,
Siyâsi ve Kültürel İslâm
(trc. Salih Tuğ), I-IV,
İstanbul 1980-81.
Katalog
Bağdatlı İsmâil Paşa,
Hediyyetü'l-'ârifîn
esmâ'ü'lmü'ellifîn
ve âşârü'Tmusannifin, I
(nşr. Kilisli Muallim Rifat —
İbnülemin Mahmûd Kemal); II
(nşr. İbnülemin Mahmûd Kemal —
Avni Aktuç), İstanbul 1951-55 —
Tahran 1387/1967.
Muhammed Hamîdullah,
İslâm
Peygamberi
(trc. Salih Tuğ), I-II,
İstanbul 1411/1990.
J. von Hammer,
Devlet-i Aliyye-i Osmânlyye
(trc. M e h m e d Atâ), I-X,
İstanbul 1329-37; XI,
İstanbul 1947.
Tibyân
Hasan D u m a n ,
Hediyyetü
Hamîdullah,
İslâm
Fârsî,
Harîrîzâde Kemâleddin,
Tibyânü
vesâ'ili'l-hakâ'ik
fîbeyâni
selâslli't-tarâ'ik,
I-III, Süleymaniye Ktp.,
Fâtih, nr. 430-432.
Hayyât,
Hamîdullah,
İslâm
Hitti, İslâm
siyer
Harîrîzâde.
el-Minhâc
Hz, Peygamberin
Fihrist
Şerhu Muhtasarı
Halîl
Ebû Abdullah Muhammed
b. Abdullah el-Harâşî,
Şerhu Muhtasarı Halîl,
1-VIIİ, Bulak 1318."
Halîfe b. Hayyât,
et-Târih
(nşr. Süheyl Zekkâr),
Dımaşk 1967-68.
Halîmî,
Reiches
und
I-II,
Harâşî,
H a l î f e b. Hayyât,
'l-mi'târ
Muhammed Abdülmün'im el-Himyerî,
Kitâbü'r-Ravzi'l-mi'târ
fî
haberi'l-aktâr
(nşr. İhsan Abbas),
Beyrut 1975.
Gıyâseddin b. Hüsâmeddin (Hândmîr),
Habîbü's-siyer
fîahbâri efrâdi'Tbeşer, I-IV,
Tahran 1342 hş.
(Ömerî)
Himyeri,
er-Ravzü
Hândmîr,
Habîbü's-
H a l î f e b. Hayyât,
et-Târîh
Staatsverıvaltung
UTS
International
Journal
of Turkish Studies,
Madison-Wisconsin 1979 —
İbn  b i d î n ,
Reddü'l-muhtâr
(Kahire)
Muhammed Emîn b. Âbidîn,
Reddü'l-muhtâr
'ale'd-Dürri'l-muhtâr,
I-VI;
Hâşiyetü
Kurreti'uyü.ni'1-ahyâr
tekmiletü Reddi'l-muhtâr, VÎI-VIII,
Kahire 1386-89/1966-69.
ibn A s â k i r ,
Târihıı
Dırnaşk
Ali b. Hasan b. Asâkir,
Târîhu MedTneti Dırnaşk, I-XIX,
Amman, ts. (Dâru 1-Beşîr)
(tıpkıbasım).
ibn B a t t û t a ,
Seyahatname
Muhammed b. Abdullah
b. Battûta,
Seyahatname
(trc. Mehmed Şerîf), l-II,
İstanbul 1333-35.
İbn Bîbî,
el-Eüâmirü
7- 'alâ5 lyye
Nâsırüddin Hüseyin b. Muhammed
b. Bîbî,
el-EvâmirüT-'alâ'iyye
fi'l-umûri'l-'Alâ'
iyye
(nşr. Adnan S. Erzi),
Ankara 1956.
İbn Düreyd,
el-İştikâk
Muhammed b. Hasan b. Düreyd,
el-İştikâk
(nşr. Abdüsselâm M. Hârûn),
Kahire 1378/1958.
i b n Hacer,
Fethu'l-bârî
(Hatîb)
İbn Hacer el-Askalânî,
Fethu'l-bârî
bi-şerhi
Şahîhi'l-Buhârî
(nşr. Muhibbüddin el-Hatîb —
M. Fuâd Abdülbâkı —
Kusay Muhibbüddin el-Hatîb),
I-XIII, Kahire 1407/1986-87.
İ b n Hacer,
Fethu'l-bârî
'üyûnü'l-enbâ'
Muvaffakuddin İbn Ebû Usaybia,
=Uyünü'l-enbâ'
fî
tabakâti'l-etıbba*
(nşr. Nizâr Rızâ),
Beyrut 1965.
İbn Fazlullah e l - Ö m e r î ,
Mesâlik
İbn Fazlullah el-Ömerî,
Mesâlikü'l-ebşâr
ft memâliki 7 - emsâr
(nşr. Fuat Sezgin)! I-XXVI1,
Frankfurt 1408/1988
(tıpkıbasım).
İbn Fazlullah e l - Ö m e r î ,
Mesâlik
(Taeschner)
İbn Fazlullah el-Ömerî,
Mesâlikü "I - ebşâr
ft
memâliki'l-emşâr
(nşr. Fr. Taeschner),
Leipzig 1929;
Wiesbaden 1968.
Sadi
Hedyü's-sâri
(Hatîb)
İbn Hacer el-Askalânî,
Hedyü's-sârî
mukaddimetü
Fethi'l-bârî
bi-şerhi
Şahîhi'l-Buhârî
(nşr. Muhibbüddin el-Hatîb v.dğr.),
MI, Kahire 1407/1986-87.
ibn Hacer,
ü'l-ğıımr
İbn Hacer el-Askalânî,
İnbâ'ü'iğumr
bi-enbâ
'i'l-'umr
(nşr. Abdullah b. Ahmed el-Alevî —
Muhammed Sâdıkuddin el-Ensârî),
Haydarâbâd 1387-96/1967-76 —
Beyrut 1387/1967;
1406/1986 (2. bs.).
i b n Hacer, el-fşâbe
İbn Hacer el-Askalânî,
el-İsâbe fî temyîzi's-sahâbe,
Kahire 1328.
I-IV,
İ b n Hacer,
el-îşâbe
(Bicâvı)
İbn Hacer el-Askalânî,
el-İşâbe fî temyîzi'ş-sahâbe
(nşr. Ali Muhammed eİ-Bicâvî),
I-VIII, Kahire 1390-92/1970-72.
i b n Hacer,
Lisânü'l-Mîzân
İbn Hacer el-Askalânî,
Lisânü'l-Mîzân, I-VII,
Haydarâbâd 1329-31.
İbn Hacer,
İbn Ferhun,
ed-Dîbâcü
el-Metâlibü'l-'âliye
'l-müzheb
İbn Ferhûn Burhâneddin İbrahim
b. Ali b. Muhammed,
ed-Dîbâcü'l-müzheb
ft ma'rifeti
a'yâni 'ulemâ'
i'l-mezheb
(nşr. Muhammed el-Ahmedî
Ebü'n-Nûr), I-II,
Kahire 1972.
İbn H a b î b ,
İbn Hacer el-Askalânî,
el-Metâlibü'l'aliye
(nşr. Habîbürrahman el-A'zamî),
I-IV, Kuveyt 1393/1973.
i b n Hacer,
Tehzîbü 't - Tehzîb
İbn Hacer el-Askalânî,
Tehzîbü 't- Tehzîb, I-XII,
Haydarâbâd 1325-27/1907-1909.
el-Muhabber
Muhammed b. Habîb el-Hâşimî,
el-Muhabber
(nşr. İlse Lichtenstadter),
Haydarâbâd 1361 /1942 —
Beyrut, ts.
(Dârü'l-Âfâkı'l-cedîde).
İbn Hacer,
ed-Dürerü
7 - karnine
İbn Hacer el-Askalânî,
ed-Dürerü 7- kâmine
fî a'yânil-ml'
eti's-sâmine, I-IV,
Haydarâbâd 1348-50/1929-31.
İbn Haldun,
el-'Iber
Abdurrahman b. Muhammed
b. Haldûn, Kitâbü'l-'İber
ve
dîvânü'l-mübtede'
ve'l-haber...,
1-VII, Bulak 1284 —
Beyrut 1399/1979.
İ b n Haldûn,
Mukaddime
Abdurrahman b. Muhammed
b. Haldûn,
Mukaddimetü İbn Haldûn
(nşr. Ali Abdülvâhid Vâfî),
I-III, Kahire 1401.
İbn H u r d â z b i h ,
Vefeyâtü'l-a'yân ve enbâ'ü
ebna' i'z-zamân
(nşr. İhsan Abbas), I-VIII,
Beyrut 1968-72.
el-Mesâlik
oe'l-memâlik
Ubeydullah b. Abdullah
b. Hurdâzbih, el-Mesâlik
ve'l-memâlik
(nşr. M. J. d e Goeje),
Leiden 1889; 1967.
ibn Hallikân,
İbn ishak.
Vefeyât ( A b d ü l h a m î d )
İbn Hallikân Ebü'l-Abbas
Ahmed b. Muhammed,
Vefeyâtü'l-a'yân
ve enbâ'ü
ebna' ı'z-zamân
(nşr. M. Muhyiddin Abdülhamîd),
I-VI, Kahire 1367-69/1948-50.
Muhammed b. İshak,
Sîretü İbn İshâk
(nşr. Muhammed Hamîdullah),
Rabat 1967 — Konya 1401/1981.
ibn Havkal,
Sûretü'l-arz
İbn Hacer,
Inbâ'
İbn Ebü Usaybia,
i
İbn Hacer el-Askalânî,
Fethu'l-bârî
bi-şerhi
Şahîhi'l-Buhârî
(nşr. tâhâ Abdürraûf Sa'd v.dğr.),
I-XXVII1, Kahire 1398/1978.
İbn Hallikân. Vefeyât
İbn Hallikân Ebü'l-Abbas
Ahmed b. Muhammed,
Ebü'I-Kâsım b. Havkal en-Nasîbî,
Kitâbü Şûreti'l-arz
(nşr. M . ) . de Goeje),
Leiden 1938-39.
İ b n Hazm,
Cemhere
İbn Hazm Ebû
Muhammed Ali b. Ahmed,
Cemheretü
ensâbi'l-'Arab
(nşr. Abdüsselâm M. Hârûn),
Kahire 1982 —
Beyrut 1403/1983.
İbn H a z m ,
Cevâmi'u's-sîre
Ebû Muhammed Ali b. Ahmed,
Cevâmi'u's-sîre
ve hamsü
resâ'ili
uhrâ (nşr. İhsan Abbas —
Nâsırüddin Esed),
Kahire 1956.
İbn H a z m .
el-Faşl
İbn Hazm Ebû Muhammed Ali
b. Ahmed, el-Faşl fi'l-milel
ve'l-ehvâ' ve'n-nihal, I-V,
Kahire 1317-21 —
Beyrut 1406/1986.
ibn H a z m ,
el-Faşl ( U m e y r e )
İbn Hazm Ebû Muhammed Ali
b. Ahmed, el-Faşl
fi'l-milel
ve'l-ehvâ'
ve'n-nihal
(nşr. M. İbrahim Nasr —
Abdurrahman Umeyre), I-V,
Riyad - Cidde 1402/1982.
İbn H a z m .
el-Muhallâ
İbn Hazm Ebü Muhammed Ali
b. Ahmed, el-Muhallâ
(nşr. Ahmed Muhammed Şâkir),
1X1, Kahire, ts.
(Mektebetü Dâri't-Türâs).
i b n Hibbân,
Kitâbü 7 - Mecrûhîn
Muhammed b. Hibbân,
Kitâbü'î- Mecrûhîn
mine'l-muhaddisîn
ve'd-du'afâ'
ve'l-metrûkîn
(nşr. Mahmûd İbrahim Zâyed),
1-I1I, Haleb 1395-96/1975-76.
İbn Hibbân,
eş-Şikât
Muhammed b. Hibbân,
Kitâbü's-Sikât, I-IX,
Haydarâbâd 1393-99/1973-79.
İbn Hişâm,
es-Sîre
Abdülmelik b. Hişâm,
es-Sîretü'n-nebeviyye
(nşr. Mustafa es-Sekkâ v.dğr.),
I-IV, Kahire 1375/1955.
es-Sîre
i b n İyâs,
Bedâ'i'u'z-zühûr
İbn İyâs Muhammed
b. Ahmed el-Hanefî,
Bedâ' i'u'z-zühûr
fî
vekâ'i'i'd-dühûr
(nşr. Muhammed Mustafa), I-V,
Kahire 1383/1963.
ibn Izârî,
el-Beyânü
'l - muğrib
İbn İzârî el-Merrâküşî,
el-Beyânü'l-muğrib
fî ahbâri'lEndelüs
ve'l-Mağrib,
I-II (nşr. Reinhard Dozy),
Leiden 1848-51; III
(nşr. E. Levi Provençal),
Paris 1930; IV
(nşr. İhsan Abbas),
Beyrut 1983.
İbn K a y y i m e l - C e v z i y y e .
İ'lâmü'l-muvakkı
în
İbn Kayyim el-Cevziyye,
İ'
lâmü'l-muvakkı'tn
'an rabbi'l- 'âlemtn
(nşr. M. Muhyiddin Abdülhamîd),
I-IV, Kahire 1374/1955.
İ b n K a y y i m el-Cevziyye,
Zâdü
l-me'âd
İbn Kayyim el-Cevziyye,
Zâdul-me'âd
ft hedyi hayri'l- 'ibâd
(nşr. Şuayb el-Arnaût —
Abdülkadir el-Arnaût), I-V,
Beyrut 1401/1981.
İbn Kemal,
Tevârîh-iÂl-i
Osman
Kemalpaşazâde Ahmed,
Tevârîh-i Âl-i Osmân
(nşr. Şerafettin Turan),
I. Defter, Ankara 1970;
II. Defter, Ankara 1983;
VII. Defter, Ankara 1957.
İbn Kesîr,
el-Bidâye
İsmail b. Ömer b. Kesîr,
el-Bidâye ve'n-nihâye, 1-X1V,
Kahire 1351-58/1932-39.
İ b n Kesîr,
en-Nihâye
(Zeynî)
İsmâil b. Ömer b. Kesîr,
Kitâbü'n-tiihâye
evi'l-Fiten
ve'l-melahim
(nşr. Tâhâ Muhammed ez-Zeynî),
I-II, Kahire 1389/1969.
İbn Kesîr,
Tefsîrü 7 - Kur' ân
İsmâil b. Ömer b. Kesîr,
Tefsîrü'l-Kur'
âni'l-'azîm
(nşr. Muhammed İbrâhim
el-Bennâ v.dğr.), I-VIII,
Kahire 1390/1971.
İbn K ı ı d â m e ,
el-Muğnî
Abdullah b. Ahmed b. Kudâme,
el-Muğnî
(eş-Şerhu'1-keblr
ile beraber), I-XIV,
Beyrut 1392-93/1972-73.
İbn K u d â m e ,
el-Muğnî
(Herrâs)
Abdullah b. Ahmed b. Kudâme,
el-Muğnî
(M. Halîl Herrâs),
I-IX, Kahire, ts.
(Mektebetü İbn Teymiyye).
ibn K u t e y b e ,
el-Ma c âri/"(Ukkâşe)
Abdullah b. Müslim b. Kuteybe,
el-Ma'ârif
(nşr. Servet Ukkâşe),
Kahire 1960.
İbn Kuteybe,
eş-Şicr
oe'ş-şu'arâ'
Abdullah b. Müslim b. Kuteybe,
eş-Şl'r
ve'ş-şu'arâ'
(nşr. Ahmed Muhammed Şâkir),
Kahire 1322 —
Beyrut 1964.
İbn K u t l u b o ğ a ,
Tâcü't-terâclm
Kasım b. Kutluboğa,
Tâcü't-terâcim
fî tabakâti'l-Hanefiyye,
Bağdad 1962.
İbn N ü c e y m , el-Bahr
Zeynüddin İbn Nüceym,
el-Bahrü'r-râ' ik şerhu
Kenzi'd-dekâ'ik,
İ-VİI;
Tekmiletü TBahri'r-râ3 ik, VIII,
Kahire 1311.
İbn Rûşd,
Bidâyetü 'l - müctehid
Muhammed b. Ahmed
b. Muhammed b. Rüşd el-Hafîd,
Bidâyetü'l-müctehid
ue
nihâyetü 'l-mukteşıd,
I-II, Kahire, ts.
(el-Mektebetü'tTicâriyyetü'l-kübrâ).
İbn Sa'd, _
et-Tabakât
Muhammed b. Sa'd,
et- Tabakâtü 'l-kübrâ
(nşr. İhsan Abbas), I-IX,
Beyrut 1388/1968.
İbn Sa'd,
et-Tabakât:
el-mütemmim
Muhammed b. Sa'd,
et-Tabakâtü 'l - kübrâ:
el-kısmü'l-mütemmim
(nşr. Ziyâd Muhammed Mansür),
Medine 1403/1983.
İbn Ş e b b e ,
Târîhu 'l-Medîneti
'l-müneüvere
Ebû Zeyd Ömer b. Şebbe,
Târîhu'l-Medîneti'l-müneuvere:
Ahbârü'l-Medîneti'n-nebeviyye
(nşr. Fehîm Muhammed Şeltût),
I-IV, Cidde 1399/1979; 1402.
İbn Tabâtabâ
bk. İbnü't-Tıktakâ.
İbn Tağrîberdî,
el-Menhelü
'ş-şâfî
Ebü'I-Mehâsin Yûsuf b. Tağrîberdî,
el-Menhelü'ş-şâfî
ve'l-müstevfî ba 'de'l-vâfî (nşr.
Muhammed Muhammed Emîn —
Saîd Abdülfettâh Aşûr), I-IV,
Kahire 1984-85.
İbn Tağrîberdî,
en -Nücümü
'z-zahire
Ebü'I-Mehâsin Yûsuf b. Tağrîberdî,
en-Nücûmü'z-zâhire
fî mülüki
Mısr ve'l-Kâhire,
I-XİI, Kahire 1956; XIII
(nşr. Fehîm M. Şeltût),
Kahire 1970; XIV
(nşr. Cemâl Muhriz —
Fehîm M. Şeltût),
Kahire 1972; XV
(nşr. İbrahim Ali Tarhan),
Kahire 1972; XVI
(nşr. Cemâleddin eş-Şeyyâl —
Fehîm M. Şeltût), Kahire 1972.
İbn Tağrîberdî,
en-Nücûmü'z-zâhire
(Popper)
Ebü'I-Mehâsin Yûsuf b. Tağrîberdî,
en-Nücûmü'z-zâhire
fî mülüki Mısr ve'l-Kahire
(nşr. W. Popper), I-VII,
Berkeley 1909-29.
İbn T e y m i y y e ,
Mecmû ca tü'r-resâ3 il
Takıyyüddin Ahmed
b. Abdülhalîm b. Teymiyye,
Mecmû'atü'r-resâ'il
ve'l-mesâ'il
(nşr. M. Reşîd Rızâ), I-V,
Beyrut 1403/1983.
İbn T e y m i y y e ,
Mecmû'u
fetâvâ
Takıyyüddin Ahmed
b. Abdülhalîm b. Teymiyye,
Mecmû'u
fetâvâ,
1-XXXVI1 (nşr. Abdurrahman
b. Muhammed), Riyad 1381-86.
Ibnü'l-Arabî, Fuşûş ( A f î f î )
Muhyiddin Muhammed b. Ali
el-Arabî, Fuşûşul-hikem
ve
husûsü'l-kelim
(nşr. EbüTUlâ el-Afîfî),
Kahire 1946.
Ibnü'I-Cevzî,
Şıfatü'ş-şafoe
Abdurrahman b. Ali b. Cevzî,
Şıfatü'ş-şafve
(nşr. Mahmûd Fâhûrî —
Muhammed Kal'acî), I-IV,
Haleb 1969-73.
I b n ü ' I - C e v z î . Telbîsü Iblîs
Abdurrahman b. Ali b. Cevzî,
Telbîsü Iblîs (nşr.
Muhammed Münîr ed-Dımaşkı),
Kahire 1368.
Ibnü'I-Cevzî,
Zâdü'l-mesîr
Abdurrahman b. Ali b. Cevzî,
Zâdü'l-mesîr fî 'ilmi't-tefsîr (nşr.
Muhammed Züheyr eş-Şâvîş —
Şuayb, Abdülkâdir el-Arnaût), I-IX,
Dımaşk 1384-88/1964-68.
Ibnü'l-Cezerî,
Gâyetü 'n - nihâye
Ebü'l-Hayr Muhammed el-Cezerî,
Ğâyetü'n-nihâye fî
tabakâti'l-kurrâ*
(nşr. G. Bergstraesser), I-II,
Kahire 1351-53/1932-35;
Beyrut 1402/1982 (3. bs.).
Ibnü'l-Cezerî,
en-Iİeşr
Ebü'l-Hayr Muhammed el-Cezerî,
en-Neşr fi'l-kırâ'
âti'l-'aşr
(nşr. Ali Muhammed ed-Dabbâ'),
I-II, Kahire, ts.
(Dârü'l-Kütübi'l-ilmiyye).
İbnü'l-Esîr, el-Kâmil
Ali b. Muhammed b. Esîr,
el-Kâmil fi't-târîh
(nşr. C. J. Tornberg), I-XIII,
Leiden 1851-76 —
Beyrut 1399/1979.
lbnü'1-Esîr,
en-nihâye
Mübârek b. Muhammed b. Esîr,
en-Nihâye fî
ğarîbi'l-hadîs
ve'l-eşer(nşr.
Mahmûd Muhammed et-Tanâhî —
Tâhir Ahmed ez-Zâvî), I-V,
Kahire 1383-85/1963-65.
İbnü'l-Esîr,
Üsdü'l-ğâbe
Ali b. Muhammed b. Esîr,
Üsdü'l-ğâbe fî
ma'rifeti's-sahâbe,
I-V, Kahire 1285-87.
Ibnü'l-Arabî,
el-Fütûhât
Muhyiddin Muhammed
b. Ali el-Arabî,
el-Fütühâtü 'l-Mekkiyye
fî ma
'rifeti'l-esrâri'l-mâlikiyye
ve'l-melekiyye
(nşr. Osman Yahyâ —
İbrahim Medkûr), 1-IX,
Kahire 1392-1405/1972-85 Ibnü'I-Cevzî,
el-Muntazam
Abdurrahman b. Ali b. Cevzî,
el-Muntazam fî
târihi'l-mülûk
ve'l-ümem
(nşr. F. Krenkow),
Haydarâbâd 1357-59/1938-40.
Ibnü'I-Cevzî,
Nüzhetü'l-a'yün
Abdurrahman b. Ali b. Cevzî,
NüzhetüT-a'yüni'n-nevâzır
fî'ilmi'l-vûcûh
ve'n-nezâ'ir
(nşr. M. Abdülkerîm Kâzım er-Râzî),
Beyrut 1404/1984.
Ibnü'l-Faklh,
Kitâbü'l-Büldân
Ebû Bekir Ahmed
b. Muhammed el-Hemedânî,
Kitâbü'l-Büldân
(nşr. M. J. de Goeje),
Leiden 1967.
Ibnü'l-Hümâm,
Fethu'l-kadîr
Kemâleddin Muhammed
b. Abdülvâhid b. Hümâm,
Fethu'l-kadîr, I-VII;
Netâ' icü'l-efkâr fî keşfi'r-rumûz
ue'l-esrâr, VIII-X,
Kahire 1389-92/1970-72.
İbnü'l-Hümâm,
Fethu'l-kadîr
(Bulak)
Kemâleddin Muhammed
b. Abdülvâhid b. Hümâm,
Fethu'l-kadîr, I-VI;
Netâ3 icü'l-efkâr fî keşfi'r-rumûz
ve'l-esrâr, VII-VIII,
Bulak 1315-18.
I b n ü ' l - H ü m â m , et-Tahrir
Kemâleddin Muhammed
b. Abdülvâhid b. Hümâm, et-Tahrîr
(et-Takrîr ve't-tahbîr içinde),
I-III, Bulak 1316.'
İbnü'l-İmâd,
Şezerât
Abdülhay b. Ahmed İbnü'l-İmâd,
Şezerâtü'z-zeheb fî
ahbâri men zeheb, I-VIII,
Kahire 1350-51.
Ibnü'l-Kalânisî.
Târîhu Dımaşk (Zekkâr)
Hamza b. Esed ed-Dımaşkı,
Târîhu Dımaşk
(nşr. Süheyl Zekkâr),
Dımaşk 1403/1983.
İbnü'I-Kıftî,
İhbârü'l
-culemâ3
Ali b. Yûsuf sl-Kıftf,
Kitâbü Ihbâri'l-'ulemâ*
biahbâri'l - hükemâ':
Târîhu'l - hükemâ',
Kahire 1326; Kahire, ts.
İbnü'I-Kıftî,
İhbârü'l-culemâ3
(Lippert)
Ali b. Yûsuf el-Kıftî,
Kitâbü
İhbâri'l-'ulemâ3
bi-ahbâri'lhükemâ':
Târîhu'Thükemâ3
(nşr. I. Lippert),
Leipzig 1903.
İbnü'I-Kıftî,
İnbâhü'r-ruvât
Ali b. Yûsuf el-Kıftî,
İnbâhü'r-ruvât
'alâ
enbâ*i'n-nuhât
(nşr. Muhammed Ebü'1-Fazl),
I-IV, Kahire 1369-93/1950-73.
Ibnü'l-Murtazâ,
Tabakâtü
'l-Muctezile
Ahmed b. Yahyâ b. Murtazâ,
Kitâbü
Tabakâti'l-Mu'tezile
(nşr. Susanna D. Wilzer),
Wiesbaden 1961.
İbnü'n-Nedîm,
el-Flhrist
İbnü'n-Nedîm,
el-Fihrist fî ahbâri'l-' ulemâ3 i'lmuşannifîn
mine'l-kudemâ3
ve'l-muhaddisîn ve esmâ'i
kütübihim, Beyrut 1398/1978.
İbnü'n-Nedîm,
el-Fihrist (Flügel)
İbnü'n-Nedîm,
el-Fihrist fî
ahbâri7-culemâ'i'lmusannifin
mine'l-kudemâ'
ve'l-muhaddisîn ve esmâ'i
kütübihim (nşr. G. Flügel),
Leipzig 1872.
İbnü'n-Nedîm,
el-Fihrist ( T e c e d d ü d )
İbnü'n-Nedîm,
el-Fihrist fî ahbâri'T
'ulemâ'
i'l-muşannifîn
mine'l-kudemâ'
ve'l-muhaddisîn
ve esmâ'i
kütübihim
(nşr. Rızâ-Teceddüd),
Tahran 1391/1971.
İbnü's-Salâh,
'Ulûmü'l-hadîs
Osman b. Abdurrahman
İbnü's-Salâh,'ülûmü'l-hadîş
(nşr. Nûreddin Itr),
Haleb 1386/1966;
Beyrut 1972; Dımaşk 1404/1984.
el-Fahri
Ibnü't-Tıktaka.
Muhammed b. Ali b. Tabâtabâ,
el-Fahrî
fi'l-âdâbi's-sultâniyye
ve'd-düveli'l-İslâmiyye,
Beyrut, ts. (Dâru Sâdır).
I b n ü l e m i n , Hoş
Sadâ
İsnevî,
Tabakâtü 'ş • Şâfıc iyye
Abdürrahîm b. Hasan el-İsnevî,
Tabakâtü'ş-Şâfic iyye
(nşr. Abdullah el-Cübûrî),
Bağdad 1391 /1970;
Riyad 1400/1980.
İbnülemin Mahmûd Kemal İnal,
Hoş Sadâ, İstanbul 1958.
İstA
ibnülemin.
İstanbul Ansiklopedisi,
İstanbul 1958-74.
Son Asır Türk Şairleri
İbnülemin Mahmûd Kemal İnal,
Son Asır Türk Şairleri, I-XI1,
İstanbul 1930-41.
İ b n ü l e m i n , Son
Hattatlar
İbnülemin Mahmûd Kemal İnal,
Son Hattatlar, istanbul 1955.
i b n ü l e m i n . Son
Sadrıazamlar
İbnülemin Mahmûd Kemal İnal,
Osmanlı
Devrinde
Son Sadrıazamlar,
I-IV, İstanbul 1940-53.
'l-Haremeyn
İbrâhim Rifat Paşa,
Mir' âtü'l-Haremeyn ev
er-Rahalâtü'l-Hicâziyye
ve meşâ'iruhü'd-dîniyye,
Kahire 1344/1925.
ldrîsî,
(Abdülâl)
İbrâhim b. Muhammed el-İstahrî,
Mesâlikü'l-memâlik
(nşr.
Muhammed Câbir Abdülâl —
Muhammed Şefîk Gırbâl),
Kahire 1961.
istanbul
ve'l-hac
I-III,
Tahrir Defteri
953
(1546)
Defteri
Muhammed b. Abdullah b. İdfîs,
Şıfatü'l-Mağrib
ve arzü's-SûdSn
ve Mışr
ve'l-Endelüs
(nşr. R. Dozy — M. J. de Goeje),
Leiden 1968.
Tetkikleri
Bağdatlı İsmâil Paşa,
İzâhu'l-meknûn
fi'z-zeyl 'alâ
Keşfi'z-zunûn 'an
esâmi'l-kütüb
veT-fünûn
(nşr. Kilisli Muallim Rifat —
ŞerefeddinYaltkaya), I-II,
İstanbul 1945-47.
IİFD
JAAS
Dergisi,
Salnamesi
İlmiyye
Salnâmesi,
İstanbul 1334.
el-fmâme
oe's-siy&se
İbn Kuteybe [?],
el-İmâme
ve's-siyâse
(nşr. Tâhâ Muhammed ez-Zeynî),
I-II, Kahire 1387/1967.
Isferâyînî,
(Hût)
Ebü'l-Muzaffer el-İsferâyihl,
et-Tebşîr fi'd-dîn ve
temyîzi 7- firkati 'n-nâciye
'ani'l-firakı
l-hâlikîn
(nşr. Kemâl Yûsuf el-Hût),
Beyrut 1403/1983.
Journal
Asiatique,
Paris 1822 —
Journal ofAsian and
African Studies, Leiden 1966 —
JAOS
Journal of the American
Oriental Society,
New Haven, Connecticut 1843 —
JAS
Journal ofAsian
New York.
JTS
Journal of Turkish
Studies/
Türklük Bilgisi
Araştırmaları,
Harvard, Massachussets 1977 —
Tekmiletü
'ş - Şekâik
el-Muhît
Kâdî Abdülcebbâr b. Ahmed,
el-Muhît
bi't-teklîf
(nşr. Ömer Seyyid Azmî —
Ahmed Fuâd el-Ehvânî),
Kahire, ts. (ed-Dârü'l-Mısriyye).
Kâdî Abdülcebbâr,
Şerhu'l-üşûli'l-hamse
Kâdî Abdülcebbâr b. Ahmed,
Şerhu'l-üşûli'l-hamse
(nşr. Abdülkerîm Osman),
Kahire 1384/1965.
Kâdîhân,
el-Fetâvâ
Fahreddin Hasan
b. Mansûr el-Özcendî,
el-Fetâva'l-hâniyye
(el-Fetâva'I-Hindiyye
içinde),
l-III, Bulak 1310.
eş-Şifâ'
K a d ı İyâz,
JCAS
Kalkaşendî,
Şubhu'l-a'şâ
Ahmed b. Ali el-Kalkaşendî,
Subhu'l-a'şâ
fî
sınâ'ati'l-inşâ',
l'-XV,'Kahire 1910-20.
JE
Fındıklılı İsmet Efendi,
Tekmiletü'ş-Şekâik
fî
hakkı
ehli'l-hakâik
(nşr. Abdülkadir Özcan),
İstanbul 1989.
Journal of the Economic and
Social History of the Orient,
Leiden 1957 JIMMA
Journal Irıstitute of Müslim
Minority Affairs, London 1979 —
Hukuku
Hayreddin Karaman,
Mukayeseli İslâm Hukuku,
I, İstanbul 1974; II (1982);
III (1987); İstanbul 1986-87 (I-III).
Karatay, Arapça
Basmalar
Fehmi Edhem Karatay,
İstanbul Üniversitesi
Kütüphanesi
Arapça Basmalar Alfabe Katalogu,
İstanbul 1951.
K a r a t a y , Arapça
Yazmalar
Fehmi Edhem Karatay,
Topkapı Sarayı
Müzesi
Kütüphanesi
Arapça Yazmalar Katalogu, I-IV,
İstanbul 1962-69.
Kâdî Abdülcebbâr,
KAM
Kubbealtı Akademi
İstanbul 1972 Kâmus
K a r a t a y , Farsça
Yazmalar
Fehmi Edhem Karatay,
Topkapı Sarayı
Müzesi
Kütüphanesi
Farsça Yazmalar Kataloğu,
İstanbul 1961.
K a r a t a y , Türkçe
Yazmalar
Fehmi Edhem Karatay,
Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi
Türkçe
Yazmalar Kataloğu, I-II,
İstanbul 1961.
Kâsânî,
Bedâ'i'
Ebû Bekir b. Mes'ûd el-Kâsânî,
B e d â 5 i c u'ş-şanâ' ic
fîtertîbi'ş-şerâ'i',
l-VII,
Kahire 1327-28.
Kâşânî,
Iştılâhâtü
'ş-şûfiyye
Abdürrezzâk b. Ahmed el-Kâşânî,
Iştılâhâtü'ş-şûfiyye
(nşr. M. Kemâl İbrâhim v.dğr.).
Kahire 1981.
K â t i b Çelebi,
Cihannümâ
Kâtib Çelebi, Cihannümâ,
İstanbul 1145.
K â t i b Çelebi,
Fezleke
Kâtib Çelebi,
Fezleke-i Târih, I-II,
İstanbul 1286-87.
Mecmuası,
JESHO
İsmet,
Tarihi
K a r a m a n , İslâm
Journal and Proceedings
of the Asiatic Society of Bengal,
Calcutta 1905 -
The Jeıvish
Encyclopedia,
New York 1902.
Karal, Osmanlı
Journal of Semitic
Studies,
Manchester 1956 —
İyâz b. Mûsâ b. İyâz,
eş-Şifâ'
bi-ta'rîfi
hukuki'I-Mustafâ
(nşr. Âli Muhammed el-Bicâvî),
l-II, Kahire 1977.
Journal of the Central
Asian Society, 1-18,
London 1914-31 (krş. jRCAS).
'l-îslâmi
JSS
Studies,
JASB
Türkî,
Ahmed Atıyyetullah,
el-Kâmûsü'l-İslâmî,
Kahire 1383/1963 -
Enver Ziya Karal,
Osmanlı Tarihi,
V-VI1I, Ankara 1947-62.
el-Muğnt
JA
IsLMed.
İslâm Medeniyeti,
İstanbul 1967 -
Journal of the Royal Central
Asian Society,
London, 19-55, 1932-69
(krş. A s . A f . ) .
Kâdî Abdülcebbâr b. Ahmed,
el-Muğnî fî
ebvâbi't-tevhîd
ve'l-'adl
(nşr. Tâhâ Hüseyin —
İbrâhim Medkûr v.dğr.) I-XX,
Kahire, ts. (ed-Dârü'l-Mısriyye);
Kahire 1382-85/1962-65.
İstanbul
Üniversitesi
İktisat Fakültesi
Mecmuası,
İstanbul 1940 -
et-Tebşîr
JRCAS
istanbul
Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi İslâm
Enstitüsü Dergisi,
İstanbul 1953 -
ÎFM
Ilmiyye
el-Kâmüsü
İTED
İzâhu'l-meknûn
Şıfatü'l-Mağrib
Atatürk
Üniversitesi
İslâmî 'ilimler Fakültesi
Ankara 1975 -
Journal of the Royal
/Ksiatic Society,
London 1833 —
Vakıfları
İstanbul Vakıfları Tahrir
953 (1546) Tarihli
(nşr. Ö. Lutfi Barkan —
E. Hakkı Ayverdi),
İstanbul 1970.
Kamüs-ı
Türkî
Şemseddin Sâmi, Kâmûs-ı
İstanbul 1317.
Kâmüsü 'l-a 'lâm
Şemseddin Sâmi,
Kâmûsü'l-alâm,
i-VI, İstanbul 1306-16/1888-99.
JRAS
Kldı Abdülcebbâr,
İ b r a h i m R i f a t Paşa,
Mlr'âtü
İstahrî, Mesâlik
I-XI,
JPHS
Journal of the Pakistan
Historical
Society,
Karachi 1953 —
Tercümesi
Ffrûzâbâdî, Ebü't-Tâhir,
el-Okyânusü 'l-basît fî
tercemeti'l-Kâmûsi'l-muhît
(trc. Âsim Efendi),
I-III, İstanbul 1230-33;
1-IV, İstanbul 1304-1305.
K a y s  l - i Kays,
el-lrâniyyûn
Kays Âl-i Kays,
el-lrâniyyûn
ve'l-edebü7-'Arabî:
Iranians andArab Literatüre, I-III,
Tahran 1984-86.
KCsA
Körosi
Csoma-Archivum,
Budapest 1921-41.
Köprülü,
Leknevı,
Ömer Rızâ Kehhâle,
A' lâmü'n-nisâ'
fî'âlemeyi'l-'Arab
ve'l-İslâm, I-IV,
Beyrut 1404/1984.
Türk Edebiyatı
Tarihi
Köprülüzâde Mehmed Fuad,
Türk Edebiyatı Tarihi,
İstanbul 1926.
Kehhâle,
K u d â m e b. C a ' f e r ,
el-Harâc ( d e G o e j e )
Kudâme b. Ca'fer el-Bağdâdî,
el-Harâc ve
şmâ'atü'l-kitâbe
(nşr. M. J. de Goeje),
Leiden 1889.
el-Fevâ3 idü 'l - behiyye
Muhammed Abdülhay el-Leknevî,
el-Fevâ'idü'l-behiyye
fî
terâcimi'l-Hanefiyye
(nşr. M. Bedreddin Ebû Firâs),
Kahire 1324.
K e h h â l e , Ac
lâmü'n-nisâ"
Mu 'cemü'l-mü3
elllftrı
Ömer Rızâ Kehhâle,
Mu' cemü'l-mü'
ellifîn: terâcimü.
musannifi'l-kütübi'l-'Arabiyye,
I-XV, Dımaşk 1376-81/1957-61 —
Beyrut, ts.
(Dâru thyâi't-türâsi'l-Arabî).
Kelâbâzî,
et-Tasarruf
Muhammed b. İbrahim el-Kelâbâzî,
Kitâbü 't- Ta 'arruf
li-mezhebi
ehli't-tasavvuf,
Kahire 1960.
Keşfü'z-zunün
Kâtib Çelebi, Keşfü'z-zunûrı
'an esâmi'l-kütüb
ve'l-fünûn
(nşr. Kilisli Muallim Rifat —
Şerefeddin Yaltkaya), I-II,
İstanbul 1360-62/1941-43.
Kettânî,
er-Risâletü'l-müstetrafe
Muhammed b. Ca'fer el-Kettânî,
er-Risâletü'l-müstetrafe
(nşr. Muhammed eİ-Müntasır),
Dımaşk 1383/1964.
K ı n a l ı z â d e , Tezkire
Kmalızâde Hasan Çelebi,
Tezkiretü'ş-şuarâ
(nşr. İbrahim Kutluk), I-II,
Ankara 1978-81.
Kindî,
Resâ'il
Ya'köb b. İshak el-Kindî,
Resâ* ilü'TKindî
el-felsefiyye
(nşr. M. AbdülhâdîEbû Rîde),
Kahire 1950-53.
Kip, TSM Saz
Eserleri
Tarık Kip,
TRT Türk Sanat Musikisi
Saz Eserleri
Repertuvarı,
Ankara 1981.
Kip, TSM Sözlü
Eserler
K u d â m e b. C a ' f e r ,
el-Harâc
(Zebîd!)
Kudâme b. Ca'fer el-Bağdâdî,
el-Harâc ve şınâ'atü'l-kitâbe
(nşr.
Muhammed Hüseyin ez-Zebîdî),
Bağdad 1981.
K u m m î , Gülistân-ı
Hüner
Kâdî Ahmed Münşî-i Kummî,
Gülistân-ı Hüner
(nşr. A. S. Hânsârî),
Tahran 1352 hş.
Kureşî,
el-Ceuâhirü
'l - mudiyye
Abdülkâdir b. Muhammed
b. Muhammed el-Kureşî,
el-Cevâhirü'l-mudiyye
fî
tabakâti'l-Hanefiyye
(nşr.
Âbdülfettâh Muhammed el-Hulv),
I-III, Kahire 1393-99/1973-79.
Kurtubî,
el-Câmi'
Ebû Abdullah Muhammed
b. Ahmed el-Kurtubî,
el-Câmi'
li-ahkâmi'l-Kur'ân
(nşr. Ebü İshak İbrahim), I-XX,
Kahire 1386-87/1966-67.
Kuşeyrî,
Kütü'l-kulûb
Kütü'l-kulûb,
Küleynî, el-üşül
Muhammed b. Ya'küb el-Küleynî,
el-CIsûl mine'TKâfî
(nşr. Ali Ekber el-Gaffârî), I-II,
Beyrut 1401.
Kocatürk,
Kütübî,
Tarihi
Vasfi Mahir Kocatürk,
Büyük Türk Edebiyatı
Ankara 1970.
Tarihi,
Koçi Bey, Risale ( A k s ü t )
Koçi Bey Risalesi
(haz. Ali Kemâlî Aksüt),
İstanbul 1939.
Koksal,
İslâm Tarihi ( M e d i n e )
M. Âsim Koksal, İslâm Tarihi:
Hz. Muhammed (a.s.) ve İslâmiyet,
Medine Devri, I-XI,
İstanbul 1987.
Koksal, İslâm Tarihi ( M e k k e )
M. Âsim Koksal, İslâm Tarihi:
Hz. Muhammed (a.s.) ve İslâmiyet,
Mekke Devri, I-VII,
İstanbul 1987.
Fevâtü'l-Vefeyât
Muhammed b. Şâkir el-Kütübî,
Fevâtü'l-Vefeyât
ve'z-zeyli'aleyhâ
(nşr. İhsan Abbas), I-V,
Beyrut 1973-74.
L â m i ı , Nefehât
Edebiyatı
Agâh Sırrı Levend,
Divan Edebiyatı:
Kelimeler
ve Remizler,
Mazmunlar
ve Mefhumlar,
İstanbul 1943.
Gazavatnâmeler
Levend,
Agâh Sırrı Levend,
Gazavât-nâmeler
ve
Mihaloğlu Ali Bey'in
Gazavât-nâmesi,
Ankara 1956.
Lexicon
Edvvard William Lane,
An Arabic-English
Lexicon, I-VIII,
London 1863-93 — Beyrut 1980.
Latîfî, Tezkire
Latîfî, Tezkire-i Latîfî
(nşr. Ahmed Cevdet),
İstanbul 1314.
Kitâbü's-Sülük
M a l a t î , et-Tenbîh
ve'r-red
Muhammed b. Ahmed el-Malatî,
et-Tenbîh
ve'r-red
(nşr. Muhammed Zâhid el-Kevserî),
Beyrut 1388/1968.
Lewis,
Doğuşu
Bernard Lewis,
Modern Türkiye'nin
Doğuşu
(trc. Metin Kıratlı),
Ankara 1970; 1984 (2. bs.).
İbn Manzûr, Lisânü'l-'Arab,
Bulak 1299-1308 —
Beyrut, ts.
(Dâru Sâdır).
I-XV,
L u t f ı , Târih
Ahmed Lutfî, Târih, I-VIII,
İstanbul 1290-1328; IX-XIII
(nşr. Münir Aktepe),
Ankara 1984-90.
Ma'
el-Hıtat
Ahmed b. Ali el-Makrîzî,
Kitâbü'l-Mevâ'iz
ve'l-i'tibâr
bi-zikri'l-hıtat
ve'l-âsâr,
I-II,BuIak"l270.
Makrîzî,
Türk Edebiyatı
Tarihi
Agâh Sırrı Levend,
Türk Edebiyatı Tarihi,
Ankara 1973.
Türkiye'nin
Nefhu't-tib
Ahmed b. Muhammed el-Makkarî,
Nefhu't-tîb
min
ğusni'l-Endelüsi'r-ratîb
(nşr. İhsan Abbas), I-'VIII,
Beyrut 1388/1968.
Ahmed b. Ali el-Makrîzî,
Kitâbü's-Sülûk
li-ma'rifeti
düveli'
l-mülük
(nşr. M. Mustafa Ziyâde), I-II,
Kahire 1939-58.
Levend,
Modern
ve't-târih
Makkarî,
Makrîzî,
a'l-Mektebe
Abdurrahman Utbe,
Ma'a'l-Mektebeti'l'Arabiyye,
Beyrut 1404/1984.
Mahfuz,
Terâcimü'l-mü3
ellifîn
Muhammed Mahfûz,
Terâcimü'l-mü'
ellifîne'tTûnisiyyîn, I-V,
Beyrut 1402-1406/1982-86.
Tercümesi
Abdurrahman b. Ahmed el-Câmî,
Nefehâtü'l-ürıs
(trc. Lâmiî Çelebi),
İstanbul 1289 —
İstanbul 1980.
Lane,
L e v e n d , Divan
el-Bed3
Mutahhar b. Tâhir el-Makdisî,
Kitâbü'l-Bed'
ve't-târîh
(nşr. Clement Huart), FVI,
Paris 1899-1919 —
Bağdad, ts.
(Mektebetü'l-Müsennâ).
ue't-tekmil
Muhammed Abdülhay el-Leknevî,
er-Ref"
ve't-tekmîl
fi'l-cerh
ve't-ta'dîl
(nşr. Âbdülfettâh Ebû Gudde),
Beyrut 1407/1987 (3. bs.).
mine'l-Kâfî
Tarık Kip,
TRT Türk Sanat Musikisi
Sözlü Eserler
Repertuvarı,
Ankara 1979.
Türk Edebiyatı
L e k n e v î , er-Ref
Lisânü'l-'Arab
er-Risâle
Abdülkerîm b. Hevâzin el-Kuşeyrî,
er-Risâletü'l-Kuşeyriyye
(nşr. Abdülhalîm Mahmûd —
Mahmûd b. Şerîf), I-II,
Kahire 1972-74.
Ebû Tâlib el-Mekkî,
Kahire 1961.
Makdisî,
M a h m û d Şükrî el-Âlûsî,
Bulüğu'l-ereb
Mahmûd Şükrî el-Âlûsî,
Bulûğu'l-ereb
fîma'rifeti
ahvâll'l- 'Arab
(nşr. Muhammed Behçet el-Eserî),
I-III, Kahire 1342.
Makdisî,
Ahsenü 't - tekâsîm
Muhammed b. Ahmed el-Makdisî,
Ahsenü't-tekâsîm
fî
ma'
rifeti'l-ekâlîm
(nşr. M. I. de Goeje),
Leiden 1877.
Marsigli,
Osmanlı
Askerî
İmparatorluğunun
Vaziyeti
Graf Marsigli,
Osmanlı
İmparatorluğunun
Zuhur ve Terakkisinden
İnhitatı Zamanına Kadar
Askerî Vaziyeti
(trc. M. Nazmi),
İstanbul 1934.
M a ' s u m Ali Şah,
Tarâ'ik
Ma'sum Ali Şah,
Tarâ'iku 'l-hakâ3 ik
(nşr. Muhammed Ca'fer Mahcûb),
I-III, Tahran 1339-45 hş.
Mâtürîdî,
Kitâbü'
t-Tevhîd
Ebû Mansûr Muhammed
el-Mâtürîdî,
Kitâbü't-Tevhîd
(nşr. Fethullah Huleyf),
Beyrut 1970 —
İstanbul 1979.
Mâtürîdî,
Te'vîlât
Ebû Mansûr Muhammed
el-Mâtürîdî,
Te 'vîlâtü
Ehli's-sünne:
Tefsîrü'l-Mâtürîdî, I
(nşr. İbrahim Avazeyn —
Seyyid Avazeyn),
Kahire 1391/1971.
Mâverdî,
el-Ahkâmü's-sultâniyye
Ebü'1-Hasan Ali
b. Muhammed el-Mâverdî,
el-Ahkâmü's-sultâniyye,
Beyrut 1405/1985.
MDAFA
Memoires de la Delegation
archeologique
française en
Afghanistan, Paris 1942 —
ME
Mecelletü'l-Ezher,
Kahire 1355/1936, VII (I-VI. ciltler Nûrü'l-İslSm
ismi ile yayımlanmıştır,
Kahire 1349/ 1930 —
1354/1935).
Mebde-i
Kânûn-ı
Yeniçeri
Mebde-i
Kârıûn-ı
Yeniçeri Ocağı Târihi
(nşr. Y. A. Petrosyan),
Moskova 1987.
M e c d ı , Şekâik
Tercümesi
Taşköprizâde,
Hadâiku'ş-Şekâik
(trc. Mehmed Mecdı Efendi),
İstanbul 1269;
(nşr. Abdülkadir Özcan),
İstanbul 1989.
Mecelle
Mecelle-i
M ecelle-i
Ahkâm-1
Adliyye.
Clmûr-ı
Belediyye
Osman Nuri [Ergin],
Mecelle-i ümûr-ı
Belediyye,
I-V, İstanbul 1330-38.
Mecmûa-i
MIDEO
Melanges de l'lnstitut
Dominicain
d'Etudes Orientales du Caire,
Le Caire 1954 —
Miftâhu
künûzi's-sünne
VVensinck, Miftâhu
künûzi's-sünne
(trc. M. F. Abdülbâkı),
Lahor, ts. — Beyrut 1403/1983.
Mîrhând,
MedîneI-III,
Ravzatü'ş-şafâ'
Mîrhând Muhammed,
Ravzatü'ş-şafâ' fî sîreti'l-enbiyâ"
ve'l-mülük
ve'l-hulefâ'
(nşr. Abbas Pervîz), I-VII,
Tahran 1338 hş./1959.
Mizzî,
Tehzîbü'l-Kemâl
Yûsuf b. Abdurrahman el-Mizzî,
Tehzîbü'l-Kemâl fî
esmâ'ir-ricâl
(nşr. Beşsâr Avvâd Ma'rûf), I-XV,
Beyrut 1402/1982 ML
Meydan-Larousse Büyük
ve Ansiklopedi, l-XJI,
İstanbul 1969-73.
Lügat
Mürûcü'z-zeheb
(Abdülhamîd)
Mes'ûdî,
Mürûcü'z-zeheb
Mes'ûdî,
et-Tenbth
Ali b. Hüseyin el-Mes'ûdî,
et-Tenbîh
ve'l-işrâf
(nşr. M. I. de Goeje),
Leiden 1894 — Beyrut 1981.
M e v s ı l î , el-lhtiyâr
Abdullah b. Mahmûd el-Mevsılî,
el-İhtiyâr li-ta'lîli'TMuhtâr,
I-V,
İstanbul 1987.
Mez,
el-Hadâretü
MMİADm.
Mecelletü
Mecma'i'l-'ilmiyyi'l'Arabî
bi-Dımaşk,
Dırnaşk 1921-68.'
Adam Mez,
el-Hadâretü
'l-İslâmiyye
fi'l-kami'r-râbi'
i'l-hicri (trc.
Muhammed Abdülhâdî Ebû Rîde),
Mİ, Kahire 1360/1941;
1377/1957 (3. bs.).
Mecelletü
Mecma'i'l'ilmiyyi'l-'Irâki,
Bağdad 1950 -
Mu'cem
Muhammed Fuâd Abdülbâkı,
el-Mu'cemü'l-müfehres
li-elfâzi'l-Kur' âni'T Kerim,
Kahire 1950.
el-Mu
'cemü'ş-şûfî
Suâd el-Hakîm,
el-Mu'cemü'ş-şüfî
el-hikme fî
hudûdi'l-kelime,
Beyrut 1401/1981.
Hulâşatü'l-eser
Muhibbî,
Muhammed Emin el-Muhibbî,
Hulâşatü'l-eşer fî (terâcimi)
a
'yâni'Tkarni'l-hâdî'aşer
(nşr. Mustafa Vehbî), I-IV,
Kahire 1284 —
Beyrut, ts. (Dâru Sâdır).
Silkü'd-dürer
Murâdî,
Muhammed Halil el-Murâdî,
Silkü'd-dürer fî
a'yâni'l-karni'şsânî'aşer; I-IV,
Bulak 1301 —
Bağdad, ts.
(Mektebetu 1-Müsennâ).
MMLA
Mecelletü
'Arabiyye,
Mecma'İT-luğati'lKahire 1935 —
MMLADm.
Mecelletü
Mecma'i'l-luğati'l'Arabiyye
bi-Dımaşk,
Dırnaşk 1969 MMLAÜr.
Mecelletü
Mecma'i'l-luğati'T
'Arabiyye
el-Ürdünî,
Amman 1978 MMMA
Mecelletü
'Arabiyye,
Mecelletü
'Arabiyye,
Dâiretü 'l - maârif
Ali Seydî - Ali Reşâd Mehmed İzzet — A. Feuillet,
Musavver Dâiretü'imaârif,
I,
İstanbul 1332/1913; II, 1333.
MÜSJ
Müslim
Peoples
Müslim
Peoples
(nşr. Richard V. Weekes), I-II,
Westport-Connecticut 1984.
(Kahire)
Ma'hedi'l-mahtûtâti'lKahire 1375/1955 —
Ma'hedi'l-mahtûtâtiTKüveyt 1376/1956 —
Hasan el-Mustafavî, et-Tahkîk fî
kelimâti'l-Kur'âni'l-Kerîm,
I-VI,
Tahran 1360 hş.
el-Muvatta'
The Maghrib Revieıv,
'l-ahbâr
Ahmed Dede Müneccimbaşı,
Câmi'
ü'd-düvel
(trc. Ahmed Nedîm :
Sahâyifü'l-ahbâr), I-III,
İstanbul 1285.
Münzevî,
London.
el-Muvatta'.
Müneccimbaşı,
osmanischen
MR
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned,
Kahire 1313.
Müstakimzâde,
I-VI,
Tuhfe
Süleyman Sâdeddin Müstakimzâde,
Tuhfe-i Hattâtîn
(nşr. İbnülemin Mahmûd Kemal),
İstanbul 1928.
Müstevfî,
Nüzhetü'l-kulüb
(Strange)
Hamdullah Müstevfî,
Nüzhetü'l-kulûb
(nşr. G. Le Strange),
Leiden 1915 —
Tahran 1362.
Müstevfî,
Târih-i Güzide ( B r o w n e )
Hamdullah Müstevfî,
Târih-i Güzîde
(nşr. E. G. Browne),
Leiden 1910.
Müstevfî,
Târih-i Güzîde ( N e v â î )
Hamdullah Müstevfî,
Târîh-l Güzîde
(nşr. Abdülhüseyn-i Nevâî),
Tahran 1336-39 hş.
Mv.A
el-Mevsû 'atü'l'Arabiyyetul-müyessere,
1-11, Kahire 1965.
Mv.F
el-Mevsû 'atü 'l-fıkhiyye,
Küveyt 1404/1983 Mü.Fl
Mevsû'atü'l-fıkhi'l-İslâmî
(Mevsû'atü Cemâl
'Abdinnâsır),
I-XVI, Kahire 1386-1400.
Mv.Fs.
M u t t a k i el-Hindî,
Kenzü
'l-'ummâl
Alâeddin Ali el-Muttakî el-Hindî,
Kenzü'l-'ummâl
fî
süneni'l-akvâl
ve'l-ef'âl
(nşr. Bekrî Hayyânî —
Safvetu s-Sekâ), I-XVI,
Beyrut 1399/1979;
1405/1985 (5. bs.).
Sahâifü
MO
Le Monde
Orientale,
üppsala, 1-35, 1906-47.
Mitteilungen zur
Geschichte, I-IV,
Wien 1921-22.
el-Tahkik
Mustafavî,
Mâlik b. Enes,
(Kuveyt)
MOG
M . F. A b d ü l b â k ı ,
'ulûmi'l-
Melanges de l'Universite
SaintJoseph,
Beyrut 1906 —
MMlIr.
MMMA
'l-tslâmiyye
Mecelletü TârihiT'Arabiyye, Haleb.
Musavver
Musiki
Mecmuası,
İstanbul 1948 -
(Meynard)
Ali b. Hüseyin el-Mes'ûdî,
Mürûcü'z-zeheb
ve
me'âdinü'l-cevher:
Prairies d'Or (trc. ve nşr.
Barbier de Meynard), I-IX,
Paris 1861-77.
Müsned
I-V,
MM
Mes'ûdî,
Ali b. Hüseyin el-Mes'ûdî,
Mürûcuz-zeheb
ve me'âdinü'T
cevher
(nşr. M. Muhyiddin Abdülhamîd),
I-IV, Kahire 1367/1948 —
Beyrut 1384-85/1964-65.
MTM
Millî Tetebbûlar Mecmuası,
İstanbul 1915.
MTÜA
Eyyûb Sabri Paşa,
Mir'âtü'l-Haremeyn
(Mir'ât-ı Mekke-Mir'ât-ı
Mir'ât-ı Cezîretü'l-Arab),
İstanbul 1301-1305.
MEJ
The Middle East Journal,
Washington 1947 —
Münzirî,
et-Tekmile
Abdülazîm b. Abdülkavî
el-Münzirî, et-Tekmile
li-vefeyati'n-nakale
(nşr. Beşşâr Avvâd Ma'rûf),
I-IV, Beyrut 1401/1981 (2. bs.).
Mitteilungen des Seminars
für orientalische
Sprache
an
derFriedrich-Wilhelms
Universitât zu Berlin,
Berlin 1898 -
Mir'âtü'l-Haremeyn
Cevâmi'
Hacı İsmâil Beyzâde Osman Bey,
Mecmûa-i
Cevâmi',
İstanbul 1304.
MSOS
Fihrist
Ahmed-i Münzevî,
Fihrist-i
tiüshahâ-yi
Hattî-yi Fârsî,
Tahran 1349 hş.
el-Mevsû 'atü 'l-Filistîniyye,
I-IV, Dırnaşk 1984.
MW
The Moslem World,
Hartford, Connecticut 1911 —
N a î m â . Târih
Mustafa Naîmâ, Târih,
I-VI, İstanbul 1280
(çerçeveli); 1281-83.
Nebhânî,
Kerâmâtü
7-
evliya3
Yûsuf b. İsmâil en-Nebhânî,
Câmi'u
kerâmâti'l-evliyâ3
(nşr. İbrâhim Utve İvaz), I-II,
Kahire 1381/1962.
Nesefî.
Tebşıratü 'l - edille
Ebü'l-Muîn en-Nesefî,
Tebşıratü'l-edille
fi'l-kelâm,
Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 2907.
Neşrî,
Cihannümâ
(Taeschner)
Cihannümâ: Die altosmarıische
Chrorıik des Mevlânâ
Mehemmed
Neşetin (nşr. Fr. Taeschner),
I-II, Leipzig 1951-55.
Neşrî,
Cihannümâ
(Unat)
Neşrî Mehmed,
Kitâb-ı Cıhan-Nümâ. Neşrî Tarihi
(nşr. F. Reşit Unat —
M. Altay Köymen), I-II,
Ankara 1949-57.
Nevbahti,
Fıraku'ş-Şî'a
Hasan b. Mûsâ en-Nevbahtî,
Kitâbü
Fıraki'ş-Şfa
(nşr. Hellmüt Ritter),
İstanbul 1931.
Nevevî,
el-Mecmu
Yahyâ b. Şeref en-Nevevî,
el-Mecmû':
Şerhu'l-Mühezzeb,
I-IX;
Tekmiletü's-Sübkî,
X-XII; Tekmiletü Necîb
el-Mutfî,
XIII-XX, Beyrut, ts.
(Dârü'l-Fikr).
N e v e v î , Şerhu
Müslim
Yahyâ b. Şeref en-Nevevî,
el-Minhâc fî şerhi Sahihi Müslim
b. el-Haccâc, I-XVIIİ,
Kahire 1347-49/1929-30;
1392/1972.
N e v e v î , Tehzîb
Yahyâ b. Şeref en-Nevevî,
Tehzîbü'l-esmâ'
ve'l-luğât
(nşr" F. Wüstenfeld), I-II,
Göttingen 1242 — Beyrut, ts.
(Dârü'l-Kütübi'l-ilmiyye).
Nîsâbûrî,
Garâ'ibü'l-Kur'ân
Nizâmeddin en-Nîsâbûrî,
Garâ' ibul-Kur' ân
ue
reğâ'ibü'l-furkân
(Taberî, Tefsîr içinde,
İbrâhim Utve İvaz), I-XXX,
Kahire 1381-91/1962-71.
Nizâmülmülk,
Siyâsetnâme
(Bayburtlugil)
Hasan b. Ali b. İshak et-Tûsî,
Siyâsetnâme:
Sîyerü'l-mülük
(trc. Nurettin Bayburtlugil),
İstanbul 1981.
Nizâmülmülk,
Siyâsetnâme
(Köymen)
Hasan b. Ali b. İshak et-Tûsî,
Siyâsetnâme:
Sîyerü'l-mülük
(trc. M. Altay Köymen),
Ankara 1982.
Nüveyhiz,
Mu Ccemü
'l-müfessirtn
Âdil Nüveyhiz,
Muecemü'l-müfessirîn
min
sadri'l-lslâm
hatte'l-casri'l-hâzır;
İ - B e y r u t 1403/1983.'
Nüveyrî,
Nihâyetü'l-ereb
Ahmed b. Abdülvehhâb en-Nüveyrî,
Nihâyetü'l-ereb fî fününi'l-edeb,
I-XV1II, Kahire, ts. 119231
(Vezâretü's-Sekâfe ve'l-irşâdj,
XIX-XXVII (nşr.
Muhammed Ebü'1-Fazl —
Ali Muhammed el-Bicâvî —
Hüseyin Nassâr v.dğr.),
Kahire 1395-1405/1975-85.
d'Ohsson, Tableau
general
Mouredgea d'Ohsson,
Tableau general de TEmpire
Ottoman, I-VII,
Paris 1791-1824.
Orierıs
Oriens, Milletlerarası Şark
Tetkikleri Cemiyeti Mecmuası,
Leiden 1948 Oruç b. Âdil,
Tevârîh-iÂl-i
Osmân
Oruç b. Âdil,
Teuârîh-iÂl-i
Osmân
(nşr. Fr. Babinger),
Hannover 1925.
Osmanlı
Müellifleri
Bursalı Mehmed Tâhir,
Osmanlı Müellifleri, I-III,
İstanbul 1333-42 —
Heppenheim, Bergstrasse 1971.
Osm.Ar.
Osmanlı
Araştırmaları/
The Journal of Ottoman Studies,
İstanbul 1980 —
Ö m e r Ferruh.
Târîhu'l-edeb
Ömer Ferrûh,
Târîhu'l-edebi'l-'Arabî,
Beyrut 1981-84.
I-VI,
Ö z e ğ e , Katalog
M. Seyfeddin Özeğe,
Eski Harflerle Basılmış
Türkçe Eserler Katalogu, I-V,
İstanbul 1971-80.
Özkan, TMNU
İsmail Hakkı Özkan,
Türk Mûsikîsi Nazariyatı ue
Usûlleri Kudüm Velveleleri,
İstanbul 1984.
Öztuna, BTMA
Yılmaz Öztuna,
Büyük Türk Mûsikîsi
Ansiklopedisi, I-II,
Ankara 1990.
Prz.Or.
Przeglad
Orientalistyczny,
Warszawa 1948 —
RT
Revue Tunisien, Tunis 1906-42.
Runciman,
RAAD
Revue de TAcademie
Arabe de Damas, Damas 1969 —
Haçlı Seferleri Tarihi
Steven Runciman,
Haçlı Seferleri Tarihi
(trc. Fikret Işıltan), I-III,
Ankara 1986-87.
Bâgıb el-İsfahânî,
el-Müfredât
Hüseyin b. Muhammed
b. Râgıb el-İsfahânî,
el-Müfredât fî ğarîbi'l-Kur 'ân
(nşr. Muhammed Seyyid Kîlânî),
Kahire 1381/1961.
Rycaut
Paui Rycaut,
The Present State of the
Ottoman Empire,
London 1972 —
Meisenheim/Glan, ts.
Râşid, Târih
Râşid Mehmed Efendi,
Târih, I-V,
İstanbul 1282.
Rypka, HIL
J. Rypka,
History of Iranian
Dordrecht 1968.
Rauf Y e k t a , Türk Musikisi
Rauf Yekta, Türk Musikisi
(trc. Orhan Nasuhioğlu),
İstanbul 1986.
Ftâvendî,
Râhatü's-sudûr
(Ateş)
Muhammed b. Ali er-Ravendî,
Râhatü's-sudûr ve âyetü's-sürûr
(trc. Ahmet Ateş), I-II,
Ankara 1957-60.
Reşahât
Tercümesi
Ali b. Hüseyin Vâiz Kâşifî,
Reşahât-ı Aynü'l-hayât
(trc. M. Şerîf el-Abbâsî),
İstanbul 1291.
Reşîd Rızâ,
Tefsîrü'l-menâr
Muhammed Reşîd Rızâ,
Tefsîrü
'l-Kur'âni'l-hakîm:
Tefsîrü'l-menâr,
I-X1I- Kahire 1353-54 —
Beyrut, ts.
(Dârü'l-Ma'rife),
SA
Celâl Esat Arseven,
Sanat Ansiklopedisi,
İstanbul 1943-52.
Literatüre,
I-V,
Sâbûnî,
el-Bidâye
Ahmed b. Mahmûd es-Sâbûnî,
el-Bidâye fî usûlü'd-dîn
(nşr. Bekir Topaloğlu),
Dımaşk 1399/1979.
Sadrüşşerîa, et-Tauzîh
Sadrüşşerîa Ubeydullah b. Mes'ûd,
et-Tavzîh fî halli
ğavâmizi't-Tenkih
(Teftâzânî, et-Telvîh içinde), I-II,
Kahire 1377/1957.'
Safâ, Edebiyyât
Zebîhullah Safâ,
Târîh-i Edebiyyât der Irân, 1-V,
Tahran 1332-64 hş.
Safâ, Gencine-i
Sühan
Zebîhullah Safâ, Gencîne-i Sühan,
I-VI, Tahran 1348-62 hş.
Kahire 1373-80/1953-61 (4. bs.).
RHM
Pakalın
Mehmet Zeki Pakalın,
Osmanlı Tarih Deyimleri
ve Terimleri Sözlüğü, I-III,
İstanbul 1946-56.
Peçuylu İ b r â h i m , Târih
Târîh-i Peçevf, I-II,
İstanbul 1281-83 —
İstanbul 1980.
Pezdevî,
Kenzü'l-vüşül
Fahrü'l-İslâm Ali
b. Muhammed el-Pezdevî,
Kenzü'l-vüşûl
(Abdülazîz el-Buhârî,
Keşfû'l-esrâr içinde), I-IV,
İstanbul 1308.
Revue d'Histoire
Maghrebine,
Tunus.
Rieu,
Catalogue
P. Charles Rieu,
Catalogue of the Turkish
Manuscripts in the
British Museum,
London 1888.
Rieu,
Catalogue
of the Persian
Manuscripts
P. Charles Rieu, Catalogue
of the Persian Manuscripts
in the British Museum, I-III,
London 1879-83;
Suppl., 1895.
RMM
Revue du monde
musulman,
Paris, 1-66, 1907-26.
Ph.TF
Philologiae Turcicae
Fundamenta,
I-II, Wiesbaden 1959-64.
Ronart, CEAC
Stephan and Nandy Ronart,
Concise Encyclopedia of Arabic
Civilisation, Amsterdam 1959.
POF
Prilozi za Orijentalnu
Sarajevo 1950 —
RSO
Rivista degli Studi
Roma 1907 -
Filologiyu,
Orientali,
Safedî, el-Vâfî
Selâhaddin Halîl b. Aybeg es-Safedî,
Kitâbü'l-Vâfî
bi'l-vefeyât
(nşr. İhsan Abbas —
Şükrî Faysal), I-XXII,
Wiesbaden 1401-1402/1981-82.
Sahnûn,
el-Müdevoene
Abdüsselâm b. Saîd et-Tenûhî,
el-Müdevvenetü'l-kübrâ,
I-VI,
Kahire 1324.
Sâî,
Tezkiretü'l-ebniye
Sâî Mustafa Çelebi,
Tezkiretü'l-ebniye,
Mensur kısım, Bâb-ı Sânî, nr. 50
(nşr. Rıfkı Melül Meriç,
Mimar Sinan Hayatı,
Eseri I: Mimar Sinan'ın Hayatına,
Eserlerine Dair Metinler),
Ankara 1965.
S â k ı b D e d e , Sefine
Mustafa Sâkıb Dede,
Sefîne-i Nefîse-i
Mevleviyân,
Kahire 1283.
Sarton.
Introduction
George Sarton,
Introduction to the History
of Science, I-III,
London 1962; New York 1975.
Schimmel,
Sem'ânî,
Mystical Dimensions
of İslam
Annemarie Schimmel,
Mystical Dimensions of İslam,
North Carolina 1975.
el-Ensâb
(Bârûdî)
Abdülkerîm b. Muhammed
es-Sem'ânî, el-Ensâb
(nşr. Abdullah Ömer el-Bârûdı),
I-V, Beyrut 1408/1988.
Schimmel,
Tasaooııfurı
Boyutları
Annemarie Schimmel,
Tasavvufun
Boyutları
(trc. Ender Gürol),
İstanbul 1982.
S e â l i b î , Yetîmetü
'd-dehr
Ebû Mansûr es-Seâlibî,
Yetîmetü'd-dehr
fî mehâsini
ehli'l-'aşr
(nşr. Müfîd Muhammed Kumeyha),
I-V, Beyrut 1403/1983.
Seflnetü
'l-viizerâ
Mehmed Hafîd,
Sefînetü'l- vüzerS
(nşr. İsmet Parmaksızoğlu),
İstanbul 1952.
Sehâvî,
ed-Dau'
ü'l-lâmı
Muhammed b. Abdurrahman
es-Sehâvl, ed-Dav' ü'l-lâmi' liehli'l-karni't-tâsf,
I-XII,
Kahire 1353-55.
Sehâvî,
Fethu'l-muğiş
S e m h û d î , Vefâ'
Meşâdirü'l-hak
Abdürrezzâk Ahmed es-Senhûrî,
Mesâdirü'l-hak
fi'l-fıkhi'Tİslâmî,
I-VL Kahire İ954-60.'
Serahsî,
el-Mebsût
Şemsüleimme es-Serahsî,
el-Mebsût, l-XXX,
Kahire 1324-31.
Serkîs,
Mu'cem
Yûsuf Elyân Serkîs,
Mu'cemul-matbû'âti'l-'Arabiyye
ve'l-mu'arrebe,
MI,
Kahire 1928-30.
Serrâc,
el-Lüma'
Ebû Nasr es-Serrâc, el-Lüma'
(nşr. Abdülhalîm Mahmûd —
Tâhâ Abdülkadir Server),
Kahire 1960.
S e r t o ğ l ı ı , Tarih
Muhammed b. Abdurrahman
es-Sehâvî, Fethu'l-muğîs
şerhu
Elfiyeti'l-hadîs, I-III,
Beyrut 1403/1983.
el-i'lân
bi't-teobîh
Muhammed b. Abdurrahman
es-Sehâvî, el-İ'lân
bi't-tevbîh
li-men
zemme't-târih
(nşr. Fr. Rosenthal),
Beyrut, ts.
(Dârü'l-Kütübiî-ilmiyye).
Sehî,
SLl
Stvdia Islamica,
Paris 1953 -
(nşr. Muhammed Ahmed
Câdelmevlâ v.dğr.), I-II, Kahire, ts.
(Dâru İhyâiî-kütübi'l-Arabiyye).
S t o r e y , Persian
Literatüre
C. A. Storey, Persian Literatüre A
Bio-Bibliographical
Survey, İTİ,
London 1927-39.
STY
İstanbul
Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Yıllığı,
İstanbul 1964 -
Midhat Sertoğlu,
Osmanlı Tarih Lügati,
İstanbul 1986.
Fuat Sezgin,
Geschichte des arabischen
Schrifttums, 1-1X,
Leiden 1967-84.
Sehî. Tezkire
(Kut)
Heşt Bihişt
The Tezkire by SehîBeg,
An Analysis of the First Biographical
Work on Ottoman Poets with a
Critical Edition Based on Ms.
Süleymaniye Library, Ayasofya
O. 3545 by Günay Kut. HarvardCambridge, Massachussets 1978.
Selânikî, Târih (tpşirli)
Selânikî Mustafa Efendi, Târih
(nşr. Mehmet İpşirli), I-II,
İstanbul 1989.
Subhî, Târih
Subhî Mehmed, Târih,
İstanbul 1198.
Şâfiî,
Suyolcuzâde,
Şâfiî,
Deuhatü
Muhammed b. İdrîs eş-Şâfiî,
el-Üm, I-VII,
Bulak 1321-26.
'l-küttâb
Suyolcuzâde Mehmed Necîb,
Devhatü'l-küttâb
(nşr. Kilisli Muallim Rifat),
istanbul 1942.
Sübkî,
Tâceddin Ibnü's-Sübkî,
Tabakâtü'ş- Şâfi' iyyeti'lI-VI, kahire 1323-24 —
Beyrut, ts.
(Dârü'l-Ma'rife).
Sübkî. Tabakât
Sem'ânî,
el-Ensâb
Abdülkerîm b. Muhammed
es-Sem'ânî, el-Ensâb, I-VI
(nşr. Abdurrahman b. Yahyâ
el-Yemânî), Haydarâbâd 1961-66;
VII-VIH (nşr. Muhammed Avvâme),
Dırnaşk 1976; IX
(nşr. Muhammed Avvâme —
Riyâzî Murâd),
Dırnaşk 1979; X
(nşr. Abdülfettâh
Muhammed el-Hulv),
Dırnaşk 1979.
et-Tabakât
(Tanâhî)
Sülemî,
Muhammed b. Hüseyin es-Sülemî,
Tabakâtü'ş-şûfiyye
(nşr. Nûreddin Şerîbe),
Kahire 1389/1969.
Tabakât
S/r.
Studia Iranica, Paris.
Süyûtî,
Sicill-i
Osmânî
Mehmed Süreyyâ,
Sicill-i Osmânî, I-IV,
İstanbul 1308-15 — Heppenheim,
Bergstrasse 1971.
Celâleddin es-Süyûtî,
Buğyetü'l-vııât
fîtabakâti'l-luğaviyyîn
ve'n-nuhât
(nşr. Muhammed Ebü'1-Fazl), I-Iİ,
Kahire 1384/1964.
Buğyetü'l-vııât
S o l a k z â d e , Târih
Solakzâde Mehmed Hemdemî,
Târih, İstanbul 1297.
Spuler, Iran
Süyûtî,
Hüsnü'l-muhâdara
Celâleddin es-Süyûtî,
Hüsnü'l-muhâdara
fî (ahbârı) Mışr ve'l-Kâhire
(nşr. Muhammed Ebü'1-Fazl), I-II,
Kahire 1387/1967.
Süyûtî,
el-ltkân
Celâleddin es-Süyûtî,
el-İtkân fî 'ulûmil-Kur'ân,
Kahire 1318.
Âbdülvehhâb b. Ahmed eş-Şa'rânî,
et-Tabakâtü'l-kübrâ,
I-İI,'Kahire 1373/1954.
Şehristânî,
el-Mllel
(Kîlânî)
Muhammed b. Abdülkerîm
eş-Şehristânî.
el-Milel
ve'n-nihal
(nşr. M. Seyyid kîlânî), I-II,
Kahire 1381 /1961.
Şehristânî,
el-Milel
(Vekîl)
Muhammed b. Abdülkerîm
eş-Şehristânî,
el-Milel
ve'n-nihal
(nşr. Abdülazîz M. el-Vekîl), I-II,
Kahire 1388/1968.
Şem'dânîzâde,
Müri't-teoârih
Şem'dânîzâde Fındıklılı Süleyman,
Müri't-tevârîh,
İstanbul 1338.
Şem'dânîzâde,
Müri't-tevârîh
(Aktepe)
Şem'dânî-Zâde
Fındıklılı
Süleyman Efendi Tarihi
Müri't-tevârîh
(nşr. Münir Aktepe),
I-III, İstanbul 1976-81.
1-11,
Moğolları
Berthold Spuler,
iran Moğolları, Siyâset, İdare ve
Kültür- İlhanlılar Devri 1220-1350
(trc. Cemal Köprülü), Ankara 1957.
Ş â n î z â d e , Târih
Şa'rânî,
SF
Sırât-ı Müstakîm, İstanbul 1906-11.
el-Üm
kübrâ,
Servet-i Fünûn,
İstanbul 1891-1928;
1929-43 (yeni harf).
SM
er-Risâle
Muhammed b. İdrîs eş-Şâflî,
er-Risâle
(nşr. Ahmed Muhammed Şâkir),
Kahire 1359/1940.
Şânîzâde Mehmed Atâullah Efendi,
Târih, I-IV,
İstanbul 1291.
Tabakât
S e z g i n , GAS (Ar.)
Fuat Sezgin,
Târîhu't-türâsi'l-cArabî,
I-V, Riyad 14Ö3-1404.
Silâhdar. Târih
Tedribü'r-râuî
S u t e r , Die
Mathematiker
Heinrich Suter, Die
Mathematiker
und Astronomen der Araber und
lhre Werke, Leipzig 1900;
New York 1972.
Tâceddin İbnü's-Sübkî,
Tabakâtü'ş-Şâfi'iyyeti'l-kübrâ
(nşr. Mahmûd Muhammed
et-Tanâhî —
Abdülfettâh Muhammed el-Hulv),
I-X, Kahire 1383-96/1964-76.
Silâhdar Fındıklılı Mehmed Ağa,
Târih (nşr. Ahmed Refik), I-II,
İstanbul 1928.
Tabakâtü 'l-huffâz ( Ö m e r )
Celâleddin es-Süyûtî,
Tabakâtü'l-huffâz
(nşr. Âli Muhammed Ömer),
Kahire 1393/1973.
Celâleddin es-Süyûtî,
Tedrîbü'r-râvî
fî şerhi
Takrîbi'n-Mevevî
(nşr. Âbdülvehhâb Abdüllatîf), I-II,
Kahire 1379/1959.
Tezkire
Tezkire-i Sehî,
İstanbul 1325.
ve
Süyûtî,
Süyûtî,
Lügati
Sezgin, G A S
Sehâvî,
Süyûtî,
el-Müzhir
Celâleddin es-Süyûtî,
el-Müzhir fî 'ulûmi'l-luğa
envâ'ihâ
ü'l-vefâ
Ali b. Abdullah es-Semhûdî,
Vefâ'ü'l-vefâ
bi-ahbâri
dâri'l-Mustafâ, I-II,"
Kahire 1326.
Senhûrî,
SR
Sebîlürreşâd,
İstanbul 1911-25.
Süyûtî. el-ltkân ( B e y r u t )
Celâleddin es-Süyûtî,
el-ltkân
fî'ulûmi'l-Kur'ân,
I-II, Beyrut 1407/1987.
Şerhu'l-cAkîdeti't-Tahâmyye
Ali b. Ebü'l-İz,
Şerhu'l-'Akıdeti't-Tahâviyye
(nşr. M. Nâsırüddin el-Elbânî),
Kahire, ts.
(Dârü'l-Fikri'l-Arabî).
TCYK
Şevkânî,
el-Bedrü't-tâli'
Taberî,
Câmi'u'l-beyân
Muhammed b. Ali eş-Şevkânî,
el-Bedrü't-tâli',
I-II,
Kahire 1348.
Muhammed b. Cerîr et-Taberî,
Câmi'u'l-beyân
fî tefsîri'l-Kur' ân,
I-XXX, Bulak 1323-29 —
Beyrut 1406-1407/1986-87.
Şevkânî,
İrşâdü'l-fuhûl
Muhammed b. Ali eş-Şevkânî,
İrşâdü'l-fühül
ilâ
tahkiki'l-hakkı
miri
'ilmi'l-uşül,
Beyrut, ts.
(Dâru 1-Ma'rife).
Şevkânî, Meylü 'l-eotâr
Muhammed b. Ali eş-Şevkânî,
Neylü'l-evtâr
şerhu
Münteka'l-ahbâr
miri ehâdtşi
seyyidi'l-ahyâr, I-VIII,
Kahire 1391/1971.
Şevki Dayf,
Târîhu'l-edeb
Târthu'l-edebi'lI-VI, Kahire, ts.
(Dârü'l-Maârif).
'Arabî,
Şeybî, eş-Şıla
Kâmil Mustafa eş-Şeybî,
eş-Şıla
beyne't-taşavvuf
ve't-teşeyyu , Bağdad 1964;
Kahire 1969; Beyrut 1982.
Şeyhî,
Vekayiu 'l -fuzalâ
Şeyhî Mehmed Efendi,
Vekâyiu'l-fuzalâ
(nşr. Abdülkâdir Özcan), I-III,
İstanbul 1989.
Şîrâzî, el-Mühezzeb
Ebû İshak İbrâhim eş-Şîrâzî,
el-Mühezzeb
fî fıkhi'l-İmâm
eş-Şâfi'î,
I-II, kahire 1379/1959-60.
Şirbînî,
Muğni'l-muhtâc
Şemseddin Muhammed
b. Ahmed eş-Şirbînî,
Muğni'l-muhtâc
ilâ ma'rifeti
me'ânî elfâzi'l-Minhâc, I-IV,
Kahire 1958 — Dımaşk, ts.
(Dârü'l-Fikr).
ŞM
Şarkiyat
Mecmuası,
İstanbul 1956 -
(Bulak)
Taberî,
Câmi'u'l-beyân
(Şâkir)
Muhammed b. Cerîr et-Taberî,
Câmi'u'l-beyân
fîtefsîri'lKur'ân (nşr. Mahmûd
Muhammed Şâkir —
Ahmed Muhammed Şâkir),
Kahire 1955-60, I -
Taberî,
Târih (de Goeje)
Muhammed b. Cerîr et-Taberî,
Târîhu'r-rusül
ue'l-mülûk
(nşr."M. I. de Goeje), I-III,
Leiden 1879-1901.
Taberî,
Târih (Ebü'1-Fazl)
Muhammed b. Cerîr et-Taberî,
Târîhu'r-rusül
ve'l-mülük
(nşr. Muhammed Ebul-Fazl), I-X,
Kahire 1960-70 —
Beyrut, ts.
(Dâru Süveydân).
Tâcü'l-'arûs
Muhammed Murtazâ ez-Zebîdî,
TâcüT-'arüs min cevâhiri'lKâmüs-Şerhu'l-KâmOs,
I-X,
Kahire 1306-1307.
TAD
Ankara
Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi
Tarih Araştırmaları
Dergisi,
Ankara 1963 —
Tanışık,
İstanbul Çeşmeleri
İbrahim Hilmi Tanışık,
İstanbul Çeşmeleri, I-II,
İstanbul 1943-45.
Tanpınar,
Türk Edebiyatı Tarihi
Ahmet Hamdi Tanpınar,
XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi,
İstanbul 1956; 1985 (6. bs.).
et-Ta'rîfât
Şükûn,
Farsça-Türkçe Lügat
Seyyid Şerîf el-Cürcânî,
Kitâbü 't- Ta 'rifât,
İstanbul 1327.
Ziya Şükûn, Farsça-Türkçe
Lügat:
Gencinei Güftâr: Ferhengi Ziya,
l-II, İstanbul 1944-46; (veya)
I-III, İstanbul 1984.
Taşköprizâde,
Miftâhu's-sa'âde
TA
Türk
Ansiklopedisi,
I-XXXIII, Ankara 1943-86.
Tabakâtü 'l-Hanâbile
İbn Ebû Ya'lâ, Ebü'l-Hüseyin,
Tabakâtü'l-Hanâbile
(nşr. Muhammed Hâmid el-Fıkî),
I-II, Kahire 1371/1952.
Taberî,
Câmi'u'l-beyân
Muhammed b. Cerîr et-Taberî,
Câmi'u'l-beyân
fî tefsîri'l-Kur' ân,
I-XXX, Kahire 1321.
Taşköprizâde,
Miftâhu's-sa'âde
ve
mişbâhu's-siyâde
(nşr. Âbdülvehhâb Ebü'n-Nûr —
Kâmil Kâmil Bekrî), I-III,
Kahire 1968.
Taşköprizâde,
eş-Şekâ'ik
Taşköprizâde, eş-Şekâ' iku'nnu'mânîye
fî'ulemâ'i'ddevleti'lOsmaniye
(nşr. Ahmed Subhi Furat),
İstanbul 1405/1985.
TF
İstanbul Kütüphaneleri
TarihCoğrafya Yazmaları Katalogları /:
Türkçe Tarih Yazmaları,
I. fas. 1-10, İstanbul 1943-51.
TD
İstanbul
Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih
İstanbul 1949 -
Dergisi,
TDA
Türk Dünyası
İstanbul 1979
Araştırmaları,
-
TDAY Belleten
Türk Dili Araştırmaları
Yıllığı
Belleten, Ankara 1953 —
TDe.
İstanbul 1979 —
Türk Folkloru,
TFA
Türk Folklor Araştırmaları,
İstanbul 1949-79.
TFAr.
Türk Folkloru
Araştırmaları
(nşr. Kültür Bakanlığı),
Ankara 1981 —
TFAY Belleten
Türk Folkloru
Araştırmaları
Yıllığı Belleten, Ankara 1975 —
Tİ
Türâsü'l-irısâniyye,
Kahire 1971.
Ankara
Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi
Türkoloji Dergisi, Ankara 1965 —
TK
I-IV,
Türk Kültürü, Ankara 1962 —
TDEA
TKA
Türk Dili ve
Edebiyatı
Ansiklopedisi,
İstanbul 1976 -
Türk Kültürü
Ankara 1964
TDEAr.
Türk
Kütüphaneciler
Derneği
Bülteni,
Ankara 1952 —
Ege
Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı
Araştırmaları,
İzmir 1982 -
TDED
İstanbul
üniversitesi
Edebiyat
Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı
İstanbul 1946 -
Dergisi,
Araştırmaları,
-
TKDB
TM
İstanbul
üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Türkiyat
Mecmuası,
İstanbul 1925 —
TMD
Türk Musikisi Dergisi,
İstanbul 1947-52.
TDl.
Türk Dili, Ankara 1951
I-XIX,
-
Tecrid Tercemesi
Ahmed ez-Zebîdî,
Sahîh-i Buhârî Muhtasarı
Tecrîd-i Sarih Tercemesi ve Şerhi,
I-III (trc. Ahmed Naim);
IV-XII (trc. Kâmil Miras),
Ankara 1970.
TED
İstanbul
üniversitesi
Edebiyat
Fakültesi
Tarih Enstitüsü Dergisi,
İstanbul 1970 —
Teftâzânî, Şerhu'l-Makâşıd
TOEM
Târîh-i Osmânî
Encümeni
Mecmuası, İstanbul 1910-23.
Tomar-Halüetiyye
M. Sâdık Vicdanî,
Tomar-ı Turuk-ı Aliyye'den
Halvetiyye
Silsilenâmesi,
İstanbul 1338-41.
TT
Tarih ve Toplum, İstanbul 1984 —
TTK Belgeler
Türk Tarih Kurumu
Ankara 1964 —
Belgeler,
Sa'deddin Mes'ûd
b. Ömer et-Teftâzânî,
Şerhu'l-Makâsıd,
I-II, İstanbul 1277.
Türk Tarih Kurumu
Ankara 1937 -
Tehânevı, Keşşaf
TTK Bildiriler
Muhammed Ali b. Ali et-Tehânevî,
Keşşâfü ıstılâhâti'l-fünûn, I-II,
Kalküta 1862 —
İstanbul 1404/1984.
Türk Tarih Kongresi, Kongreye
Sunulan Bildiriler, Ankara.
Tehzîbü'l-luğa
Ebû Mansûr el-Ezherî,
Tehzîbü'l-luğa
(nşr. Abdüsselâm M. Hârûn —
Muhammed Ali en-Neccâr), I-XV,
Kahire 1384-87/1964-67.
TCTA
Teşrîfât-ı Kadîme
Tanzimat'tan
Cumhuriyete
Türkiye
Ansiklopedisi
(haz. İletişim Yayınları), I-VI,
İstanbul 1985.
Esad Efendi,
Teşrîfât-ı Kadîme,
İstanbul, ts. —
İstanbul 1979.
TTK Belleten
Belleten,
Türk Lügati
Hüseyin Kâzım Kadri,
Türk Lügati, I-II,
İstanbul 1927-28;
III IV, İstanbul 1944-45.
Türkiye Maarif Tarihi
Osman [Nuri] Ergin,
Türkiye Maarif Tarihi, I-V,
İstanbul 1939-43; 1977.
TV
Tarih Vesikaları,
İstanbul 1941-61.
TY
Türk Yurdu, İstanbul 1911 —
TYDK
İstanbul Kütüphaneleri Türkçe
Yazma Divanlar Kataloğu, I-JV,
İstanbul 1947-76.
CJAJ
UraTAltaische
Jahrbücher,
Berlin/Wiesbaden 1952 ÜDMİ
Urdu Dâ'ire-i Ma'ârif-i
Pencap 1964 —
İsiâmiyye,
und
Gehelmloissenschaften
Manfred Ullmann,
Die Natur und
Geheimwissenschaften im İslam,
Leiden 1972.
Uluçay,
XVII. Asırda
Saruhan
M. Çağatay Uluçay,
XVII. Asırda Saruhan'da
Eşkıyalık ue Halk Hareketleri,
İstanbul 1941; 1944.
Uzunçarşılı,
Anadolu
Beylikleri
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu,
Karakoyunlu
Devletleri,
Ankara 1937; 1969.
Uzunçarşılı,
Kapukulu
Ocakları
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Osmanlı Devleti
Teşkilâtından
Kapukulu Ocakları, 1-11,
Ankara 1943.
Medhal
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Osmanlı Devleti
Teşkilâtına Medhal,
Ankara 1941.
Uzunçarşılı,
Merkez-Bahriye
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Osmanlı Devletinin
Merkez ve Bahriye Teşkilâtı,
Ankara 1948.
Uzunçarşılı, Osmanlı
Tarihi
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Osmanlı Tarihi, I-IV,
Ankara 1947-59.
Uzunçarşılı, Saray
Vaş/ü
Ifrîkıyye
Hasan b. Muhammed
el-Vezzân ez-Zeyyâtî,
Vasfü İfrîkıyye
(trc. Muhammed Huccî —
Muhammed el-Ahdar), I-II,
Beyrut - Rabat 1983.
VVensInck,
Mu'cem
Teşkilâtı
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Osmanlı Devleti'nin
Saray Teşkilâtı,
Ankara 1945.
Yazır, Kalem
Güzeli
Mahmûd Bedreddin Yazır,
Medeniyet Âleminde Yazı ve İslâm
Medeniyetinde Kalem Güzeli
(haz. Uğur Derman), I-II,
Ankara 1981; III (1989).
YT
Yeni Türk, İstanbul 1932-41.
Zâkir Şükrü,
Mecmûa-i
Tekâyâ (Tayşi)
Zâkir Şükrî Efendi,
Die Istanbuler
Derwisch-Konvente
und ihre
Scheiche: Mecmua-i Tekâyâ
(nşr. M. Serhan Tayşi —
K. Kreiser),
Freiburg 1980.
Z a m b a u r , Manuel
E. de Zambaur,
Manuel de geneologie et de
chronologie pour l'Histoire
de l'Islam,
Hannover 1927.
ZDMG
Zeitschrift der Deutschen
Morgenlândischen
Gesellschaft,
Leipzig/Wiesbaden 1846 —
A. J. Wensinck v.dğr.,
el-Mu'
cemü'l-müfehres
ll-elfâzi'l-hadtsi'n-nebevt,
I-Vll,
Leiden 1936-69, VIII:
fehâris (haz. W. Raven —
M . Witkam), Leiden 1988.
Zebîdî, 'Ikd
Muhammed Murtazâ ez-Zebîdî,
'İkdul-cevheri's-şemîn
(M. Tancî nüshası fotokopisi),
DİA Ktp., nr. 4622.
WZKM
Wiener Zeitschrift für die Kunde
des Morgenlandes,
Wien 1887 -
Z e h e b î , A' lâmü'n - nübelâ'
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî,
Siyeru
a'lâmi'n-nübelâ'
(nşr. Şuayb el-Arnaût v.dğr.),
1-XXI1I, Beyrut 1401-1405/1981-85.
Teşkilâtı
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Osmanlı Devleti'nin
İlmiye Teşkilâtı, Ankara 1965.
Uzunçarşılı,
Vâsıf, Târih (tlgürel)
Ahmed Vâsıf Efendi,
Mehâsinü'Tâsâr
ve hakâiku'l-ahbâr
(nşr. Mücteba İlgürel),
İstanbul 1978.
Vezzân ez-Zeyyâtî,
riatur
Uzunçarşılı, İlmiye
Vâsıf, Târih
Ahmed Vâsıf Efendi, Târih, I-II,
İstanbul 1219.
VD
Vakıflar Dergisi,
İstanbul/Ankara 1938 —
Ullmann. Die Medizin
Manfred Ullmann,
Die Medizin im İslam,
Leiden 1970.
Ullmann, Die
Vâkıdî,
el-Meğazî
Muhammed b. Ömer el-Vâkıdî,
Kitâbü'l-Meğâzî
(nşr. M. |ones), I-III,
London 1965-66.
Ya'kubî.
Kitâbü'l-Büldân
Ahmed b. İshak b. Ca'fer,
Kitâbü'l-Büldân
(nşr. M. |.de Goeje),
Leiden 1892.
Ya'kübî, Târîh
Ahmed b. İshak b. Ca'fer,
TârîhuT-Ya' kübî
(nşr."M. Th. Houtsma), I-II,
Leiden 1883 — Beyrut, ts.
(Dâru Sâdır).
Y â k ü t , Mu 'cemii
'l-büldân
Yâküt el-Hamevî,
Mu
'cemü'l-büldân,
I-V, Beyrut 1957.
Y â k ü t , Mu 'cemü
'l-üdebâ'
Yâküt el-Hamevl,
Mu'
cemü'Tüdebâ'
(nşr. Ahmed Ferîd Rifâî), I-XX
Kahire 1355-57/1936-38 —
Beyrut, ts.
(Dâru İhyâi't-türâsi'l-Arabî).
Y â k ü t , el-Miişterik
Yâküt el-Hamevî,
Kitâbü'l-Müşterik
vaz'an ve'Tmüfterik
sak'an
(nşr. F. Wüstenfeld),'
Göttingen 1846 —
Beyrut 1406/1986.
Z e h e b î , el- 'Iber
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî,
el-'İber ft haberi men ğaber
(nşr. Ebû Hâcer Muhammed Saîd),
I-V, Beyrut 1405/1985.
Zehebî,
Ma'
rifetü'l-kurrâ'
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî,
Ma'rifetü'l-kurrâ
'i'l-kibâr
'ale't-tabakât ve'l-âşâr
(nşr. Beşşâr Avvâd Ma'rûf v.dğr.),
I-II, Beyrut 1404/1984.
Z e h e b î , Târîhıı'l-İslâm:
— ...
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî,
Târîhu'T islâm:
es-Sîretü'n-nebeviyye;
a.e.: el-Meğâzî; a.e.: sene _ ...
(nşr. Ömer Abdüsselâm Tedmûrî —
Beşşâr Avvâd Ma'rûf v.dğr.),
Beyrut 1407- /1987-.
Z e h e b î . Tezkiretu l-huffâz
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî,
Tezkiretü'l-huffâz, I-IV,
Haydarâbâd 1375-77/1955-58
(3. bs.).
Z e m a h ş e r î , el-Keşşaf
(Beyrut)
Muhammed b. Ömer ez-Zemahşerî,
el-Keşşâf 'an hakâ' iki
ğavâmizi't-tenzîl ve 'uyüni'l-ekâvtt
fî vücühi't-te' vîl, I-IV,
Beyrut 1366/1947 (Zeylinde:
1- Ahmed Münîr el-İskenderî,
el-İnşâf,
2- İbn Hacer, el-KSfi'ş-şâf,
3- Muhammed el-Merzûkî, Haşiye,
4- Muhammed el-Merzûkî,
Müşâhidü'l-İnşâf).
Z e m a h ş e r î , ef-/feşşâ/'(Kahire)
Muhammed b. Ömer ez-Zemahşerî,
el-Keşşâf'an
hakâ'iki
ğavâmizi't-tenzîl ve 'uyüni'l-ekâvtt
fî vücühi't-te'vîl,
I-IV,
Kahire 1387/1968 — Beyrut, ts.
(Dâru 1-Ma'rife).
Zerkâ,
el-Fıkhü 7 - Islâmî
Mustafa Ahmed ez-Zerkâ,
el-Fıkhü'iİslâmî
fî sevbihi'l-cedîd
(el-Medhalü'l-fıkhiyyul-'âm),
I-III, Dırnaşk 1958; 1967-68.
Mustafa Ahmed ez-Zerkâ,
el-Fıkhu i İslâmî fî sevbihi'l-cedîd
(el-Medhalü'l-fıkhiyyul-'âm),
I-III,
Dırnaşk î 958; 1967-68.
Zerkeşî,
el-Burhân
Bedreddin Muhammed
b. Abdullah ez-Zerkeşî,
el-Burhân
fî'ulûmi'l-Kur'ân
(nşr. Muhammed Ebü'1-Fazl),
I-IV, Kahire 1376-77/1957-58.
Ziriklî,
el-A'lâm
Hayreddin ez-Ziriklî,
el-A'lâm: Kâmüsü terâcim,
I X, Kahire 1373-78/1954-59.
Zehebî,
Mîzânü'l-i'tidâl
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî,
Mîzânü'l-i'tidâl
fî nakdi'r-ricâl
(nşr. Ali Muhammed el-Bicâvî),
I-IV, Kahire 1382/1963.
Zehebî,
el-Muğnî
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî,
el-Muğnî fi'd-du 'afâ'
(nşr. Nüreddin Itr), I-II,
Haleb 1391/1971.
Zehebî,
el-Müştebeh
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî,
el-Müştebeh
fi'r-ricâl:
esmâ'ühüm oe ensâbühüm
(nşr. Ali Muhammed el-Bicâvî),
Kahire 1962.
Ziriklî,
el-A'lâm
(Fethullah)
Hayreddin ez-Ziriklî,
el-A'lâm: Kâmüsü terâcim
(nşr. Züheyr Fethullah), I-VIII,
Beyrut 1984.
Zübeyrî, Nesebii
Kureyş
Mus'ab b. Abdullah ez-Zübeyrî,
Nesebü Kureyş
(nşr. E. Levi-Provençal),
Kahire 1953; 1961; 1982.
Zühaylî,
el-Fıkhü'l-lslâmî
Vehbe ez-Zühaylî,
el-Fıkhü'l-İslâmî ve edilletüh, I-VIII,
Dırnaşk 1404/1984; 1405/1985.
7. CİLTTE MADDESİ BULUNAN YAZARLAR
A B D Ü L H A M Î D , İRFAN, Dr.
CÂMİATÜ BAĞDÂD
KÜLLİYYETÜ'İ-ÂDAB
BAĞDAT / IRAK
ABOUSEIF, DOR1S BEHRENS, Dr.
SANAT TARİHÇİSİ - A L M A N Y A
AHSAN, M. MANAZIR, Dr.
THE ISLAMİC FOUNDATION
LEICESTER/ ENGLAND
A K G Ü N D Ü Z , AHMET, Doç.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
AKGÜR, A. NECATİ, Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
O R M A N FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
AKSOY, HASAN, Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
AKSU, HÜSAMETTİN, Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT F A K Ü L T E S İ
AKYOL, T A H A
GAZETECİ-YAZAR
ALBAYRAK, NURETTİN
T Ü R K İ Y E D İ Y A N E T VAKFI
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
ALPARSLAN, ALİ, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
ALTUN, ARA, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT F A K Ü L T E S İ
A N SARI, A. S. BAZMEE
M E M B E R EXECUTIVE C O M M I T T E E
E N C Y C L O P A E D İ A OF İ S L A M - P A K İ S T A N
(MERHUM)
ARAS, M. ÖZGÜ, Y.Doç.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ARITAN, A H M E T SAİM
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ARSLAN, ALİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT F A K Ü L T E S İ
ARSLAN, ŞÜKRÜ, Doç.Dr.
A T A T Ü R K ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ARTUK, İBRAHİM
İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ
(MERHUM)
AŞIKKUTLU, EMİN, Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ATİK, M. KEMAL, Doç.Dr.
ERCİYES Ü N İ V E R S İ T E S İ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
AYAN, HÜSEYİN, Prof.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
AYDEMİR, ABDULLAH, Doç.Dr.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
(MERHUM)
AYDIN, CENGİZ
İ S T A N B U L T E K N İ K ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
558
AYDIN, MAHİR, Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT F A K Ü L T E S İ
AYDIN, MEHMET, Prof.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
AYDIN, M. AKİF, Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
AYDIN, MEHMET S., Prof.Dr.
D O K U Z EYLÜL Ü N İ V E R S İ T E S İ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
AYHAN, HALİS, Y.Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
AYKAÇ, M E H M E T
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLAM ANSİKLOPEDİSİ
AZAMAT, NİHAT
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BALIVET, MICHEL, Dr.
Ü N İ V E R S İ T E DE P R O V E N C E
FRANCE
BARDAKOĞLU, ALİ, Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
BAŞARAN, SELMAN, Doç.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
BAYAT, ALİ HAYDAR, Prof.Dr.
EGE Ü N İ V E R S İ T E S İ
TIP F A K Ü L T E S İ
BEBEK, ADİL, Y.Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
BİLGE, MUSTAFA L„ Doç.Dr.
T Ü R K İ Y E D İ Y A N E T VAKFI
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
BİLGİN, ORHAN, Prof.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BOZKURT, NEBİ, Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
BUDAK, MUSTAFA
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT F A K Ü L T E S İ
CANATAR, MEHMET
BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
O S M A N L İ ARŞİVİ DAİRE B A Ş K A N L I Ğ I
CANPOLAT, MUSTAFA, Prof.Dr.
A N K A R A ÜNİVERSİTESİ
DİL v e T A R İ H - C O Ğ R A F Y A F A K Ü L T E S İ
CERRAHOĞLU, İSMAİL, Prof.Dr.
A N K A R A ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ÇAĞRICI, MUSTAFA, Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ÇAKAN, İSMAİL L „ RoF.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ÇELEBİ, MUHARREM, Prof.Dr.
D O K U Z EYLÜL Ü N İ V E R S İ T E S İ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ÇETİN, ATİLLA, Doç.Dr.
TARİHÇİ-ARŞİVCİ
ÇÖĞENLİ, M. SADİ, Doç.Dr.
A T A T Ü R K ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
DEMİRCİ, KÜRŞAT
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
DİZER, MUAMMER, Prof.Dr.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
KANDİLLİ RASATHANESİ v e
DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
DOĞRUYOL, HASAN, Prof.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
TIP F A K Ü L T E S İ
DÖNMEZ, İBRAHİM KÂFİ, Prof.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
DURSUN, DAVUT, Doç.Dr.
TÜRKİYE D İ Y A N E T V A K F I
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
DUYMAZ, RECEP, Dr.
T R A K Y A ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
EBÜZZİYA, ZİYAD
GAZETECİ-YAZAR
EMECEN, FERİDUN, Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT F A K Ü L T E S İ
ERBAY, CELAL, Y.Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT F A K Ü L T E S İ
ERDEM, SARGON
TÜRKİYE D İ Y A N E T V A K F I
İSLAM ANSİKLOPEDİSİ
ERGİN, ALİ ŞAKİR, Dr.
GAZİ Ü N İ V E R S İ T E S İ
GAZİ E Ğ İ T İ M F A K Ü L T E S İ
(EMEKLİ)
ERİNÇ, SIRRI, Prof.Dr.
İ S T A N B U L ÜNİVERSİTESİ
DENİZ B İ L İ M L E R İ v e C O Ğ R A F Y A E N S T İ T Ü S Ü
(EMEKLİ)
ERKAN, MUSTAFA, Dr.
İ S T A N B U L T E K N İ K ÜNİVERSİTESİ
T Ü R K M U S İ K İ S İ DEVLET K O N S E R V A T U A R I
ERTUĞRUL, ÖZKAN, Y.Doç.Dr.
T R A K Y A ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ARKEOLOJİ v e S A N A T T A R İ H İ
ERTUĞRUL, S E L D A / M. A.
T R A K Y A ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ARKEOLOJİ v e S A N A T T A R İ H İ
EYİCE, SEMAVİ, Prof.Dr.
İ S T A N B U L ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT F A K Ü L T E S İ
FAYDA, MUSTAFA, Prof.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
FAZLIOĞLU, İHSAN
İSLAM TARİH SANAT v e
KÜLTÜR ARAŞTIRMA MERKEZİ
(IRCICAJ
FIĞLALI, ETHEM RUHİ, Prof.Dr.
M U Ğ L A ÜNİVERSİTESİ R E K T Ö R Ü
GALLOTTA, ALDO, Prof.Dr.
ISTITUTO U N I V E R S I T A R İ O O R I E N T A L E
D İ P A R T I M E N T O DI STUDI A S I A T I C I
N A P O L İ / ITALY
GÖKBİLGİN, M. TAYYİB, Prof.Dr.
TARİHÇİ-YAZAR
(MERHUM)
GÖKYAY, ORHAN ŞAİK
M İ M A R S İ N A N ÜNİVERSİTESİ
F E N - E D E B İ Y A T FAKÜLTESİ
GÖLCÜK, ŞERAFETTİN, Prof.Dr.
S E L Ç U K ÜNİVERSİTESİ
İ L A H İ Y A T FAKÜLTESİ
GÜLSOY, UFUK
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
F E N - E D E B İ Y A T FAKÜLTESİ
GÜNDÜZ, İRFAN, Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İ L A H İ Y A T FAKÜLTESİ
GÜNEL, FUAT
TÜRKİYE D İ Y A N E T V A K F I
İSLAM ANSİKLOPEDİSİ
GÜNGÖR, MEVLÜT, Doç.Dr.
A N K A R A ÜNİVERSİTESİ
İ L A H İ Y A T FAKÜLTESİ
HAGHIGHI, ZAHRA TAHERI
UN1VERS1TY OF CAL1FORNIA
D E P A R T M E N T OF N E A R E A S T E R N STUDİES
C A L 1 F 0 R N I A / USA
HALAÇOĞLU, YUSUF, Prof.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
A T A T Ü R K EĞİTİM FAKÜLTESİ
HANİOĞLU, M. ŞÜKRÜ, Doç.Dr.
İ S T A N B U L ÜNİVERSİTESİ
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
HAREKÂT, İBRAHİM, Dr.
C Â M İ A T Ü M U H A M M E D b. A B D U L L A H
KÜLLİYYETÜ'I-ÂDÂB
RABAT/FAS
HARMAN, ÖMER FARUK, Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İ L Â H İ Y A T FAKÜLTESİ
IŞIK, EMİN, Y.Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İ L Â H İ Y A T FAKÜLTESİ
İHSANOĞLU, EKMELEDDİN, Prof.Dr.
İ S L Â M TARİH S A N A T v e
K Ü L T Ü R A R A Ş T I R M A MERKEZİ
(IRC1CA) G E N E L D İ R E K T Ö R Ü
İ S T A N B U L ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İLGÜREL, MÜCTEBA, Prof.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
F E N - E D E B İ Y A T FAKÜLTESİ
İLKİN, SELİM
O R T A DOĞU T E K N İ K ÜNİVERSİTESİ
İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
İPŞİRLİ, MEHMET, Prof.Dr.
İ S T A N B U L ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İZGİ, CEVAT
İ S L Â M TARİH SANAT v e
K Ü L T Ü R A R A Ş T I R M A MERKEZİ
(1RC1CA)
KAFALI, MUSTAFA, Prof.Dr.
A N K A R A ÜNİVERSİTESİ
DİL v e T A R İ H - C O Ğ R A F Y A F A K Ü L T E S İ
KAHRAMAN, KEMAL, Dr.
TÜRKİYE D İ Y A N E T V A K F I
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
KALLEK, CENGİZ
TÜRKİYE DİYANETVAKFI
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
KANAR, MEHMET, Doç.Dr.
İ S T A N B U L ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KANDEMİR, M. YAŞAR, Prof.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
KANDEMİR, S. A H M E T
EREĞLİ E N D Ü S T R İ MESLEK LİSESİ
ZONGULDAK
KARA, MUSTAFA, Doç.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KARAARSLAN, NASUHİ ÜNAL
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
F E N - E D E B İ Y A T FAKÜLTESİ
KARAMAN, HAYREDDİN, Prof.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KARPAT, KEMAL, Prof.Dr.
UNIVERSITY O F W ! S C O N S I N - M A D I S O N
C O L L E G E OF L E T T E R S A N D SCIENCE
D E P A R T M E N T O F HİSTORY
MADISON/USA
KAYA, MAHMUT, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT F A K Ü L T E S İ
KERSLAKE, CEL1A, Dr.
THE U N I V E R S I T Y OF OXFORD
THE O R I E N T A L INSTITUTE
PUSEY LANE
OXFORD / E N G L A N D
KHRIESAT, MOHAMMAD ABDULKADIR, Prof.
a!-DİAMI'AT al-URDUNİYAH KÜLLİYAT
ai-ADAB, OISM al-TARIKH
AMMAN
KILAVUZ, A H M E T SAİM, Doç.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KILIÇ, HULÛSİ, Doç.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KILIÇ, M. EROL
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
K1L1ÇARSLAN, YASEMİN
ARAŞTI R M A C I - Y A Z A R
KIRBIYIK, KASIM
TÜRKİYE D İ Y A N E T V A K F I
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
KIRCA, CELAL, Doç.Dr.
ERCİYES Ü N İ V E R S İ T E S İ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KONUKÇU, ENVER, Prof.Dr.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KOPÇAN, VOJTECH, Dr.
CZECHOSLOVAK1A
KOPRAMAN, K. YAŞAR, Prof.Dr.
GAZİ Ü N İ V E R S İ T E S İ
F E N - E D E B İ Y A T FAKÜLTESİ
KÖSE, SAFFET
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KÜÇÜK, CEVDET, Prof.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MAKSUDOĞLU, MEHMET, Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
MERT, ÖZCAN, Prof.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
MUTABBAKÂNÎ, M Â Z İ N SALÂH
C Â M İ A T Ü ' l - İ M Â M M U H A M M E D b. S U Û D
el-İSLÂMİYYE İMÂDETÜ'İ-BAHSİ'1-İLMÎ
RİYAD / S U U D İ A R A B İ S T A N
MUTIN, GEORGES, Prof.Dr.
DIRECTEUR d e İ'INSTITUT
d'ETUDES POLITIOUES
LYON / FRANCE
MÜFTÜOĞLU, FERRUH, Prof.Dr.
İ S T A N B U L T E K N İ K ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT FAKÜLTESİ
OKAY, M. ORHAN, Prof.Dr.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
OKUMUŞ, ÖMER, Doç.Dr.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
OKUYUCU, CİHAN, Doç.Dr.
ERCİYES Ü N İ V E R S İ T E S İ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÖĞÜT, SALİM, Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT F A K Ü L T E S İ
İLÂHİYAT M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U
ÖKTEN, SADETTİN, Prof.Dr.
M İ M A R S İ N A N ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ
ÖNKAL, AHMET, Doç.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÖZ, MUSTAFA, Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ÖZAYDIN, ABDÜLKERİM, Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT F A K Ü L T E S İ
ÖZBALIKÇ1, M. REŞİT, Dr.
D O K U Z EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT F A K Ü L T E S İ
ÖZCAN, ABDÜLKADİR, Doç.Dr.
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÖZCAN, AZMİ, Dr.
TÜRKİYE D İ Y A N E T V A K F I
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
ÖZCAN, NURİ, Y.Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÖZÇELİK, AYFER, Dr.
GAZİ Ü N İ V E R S İ T E S İ
GAZİ EĞİTİM F A K Ü L T E S İ
KURNAZ, CEMAL, Doç.Dr.
GAZİ Ü N İ V E R S İ T E S İ
GAZİ EĞİTİM F A K Ü L T E S İ
ÖZDEMİR, MEHMET, Y.Doç.Dr.
A N K A R A ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KURTULUŞ, RIZA
TÜRKİYE D İ Y A N E T VAKFI
İSLAM ANSİKLOPEDİSİ
ÖZEL, AHMET, Dr.
TÜRKİYE D İ Y A N E T V A K F I
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
KUT, GÜNAY, Prof.Dr.
BOĞAZİÇİ Ü N İ V E R S İ T E S İ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KUTLUER, İLHAN, Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KÜÇÜK, ABDURRAHMAN, Doç.Dr.
A N K A R A ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÖZGÜMÜŞ, ÜZLİFAT, Dr.
SANAT TARİHÇİSİ
ÖZKAN, İSMAİL HAKKI
İ S T A N B U L T E K N İ K ÜNİVERSİTESİ
T Ü R K MUSİKİSİ D E V L E T K O N S E R V A T U A R I
SAHİLLİOĞLU, HALİL, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT F A K Ü L T E S İ
SARAY, MEHMET, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT F A K Ü L T E S İ
SARİ. NİL, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
C E R R A H P A Ş A TİP F A K Ü L T E S İ
TATLI, ALİCAN
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
TAYŞİ, M. SERHAN
MİLLET KÜTÜPHANESİ
İSTANBUL
SAlDÜNl, NÂSIRÜDDİN
TOPALOĞLU, BEKİR, Prof.Dr.
C Â M İ A T Ü 1-CEZÂİR
MA'HEDÜ't-TÂRfH
CEZAYİR
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
SCHMİEDE, H. AHMED, Dr.
ARAŞTIRMACI-YAZAR
SERİN, M U H İ D D İ N , Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
SERTKAYA, O S M A N FİKRİ, Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT F A K Ü L T E S İ
SEYHAN, KOKSAL
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
es-SEYYİD. SEYYİD M U H A M M E D , Dr.
CÂMİATÜ ASYÜT
KÜLLÎYYETÜ' 1 - Â D Â B
S Ü H Â C / MISIR
TOPRAK. MEHMET
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
TURGUT, ALİ, Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
(MERHUM!
TORNALI,
A. BİLGİN
ARAŞTIRMACI-YAZAR
TÜCCAR, ZÜLFİKAR, Y.Doç.Dr.
İ S T A N B U L ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜMER, GÜNAY, Prof.Dr.
U L U D A Ğ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
S1DDI01, M O H A M M A D RAZ1UDDIN
UÇMAN, ABDULLAH, Y.Doç.Dr.
I S L A M İ C A C A D E M Y OF S I C E N C E S )
M İ M A R S İ N A N ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
1SLAMABAD / PAKİSTAN
SİDDIOUI, lOTIDAR HUSAİN, Prof.Dr.
AL1GARH M Ü S L İ M U N I V E R S I T Y
D E P A R T M E N T OF H İ S T O R Y
ALIGARH / INDIA
ŞAHİN, M. SÜREYYA, Y.Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ŞAKİROĞLU, M A H M U T H „ Prof.Dr.
A N K A R A ÜNİVERSİTESİ
DİL v e T A R İ H - C O Ğ R A F Y A F A K Ü L T E S İ
ŞENER, MEHMET. Doç.Dr.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ŞEŞEN, RAMAZAN, Prof.Dr.
İ S L A M TARİH SANAT ve
KÜLTÜR ARAŞTIRMA MERKEZİ
İIRCICA)
TANERİ, AYDIN, Prof.Dr.
A N K A R A ÜNİVERSİTESİ
DİL v e T A R İ H - C O Ğ R A F Y A F A K Ü L T E S İ
T A N M A N , M. BAHA. Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT F A K Ü L T E S İ
TARAKÇI, CELAL, Doç.Dr.
O N D O K U Z MAYİS ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
560
UĞUR, MÜCTEBA, Doç.Dr.
A N K A R A ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ULUDAĞ, SÜLEYMAN, Doç.Dr.
U L U D A Ğ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
USLU, RECEP
TÜRKİYE DİYANETVAKFI
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
UZUN, MUSTAFA, Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
UZUNPOSTALCI, MUSTAFA, Prof.Dr.
S E L Ç U K ÜNİVERSİTESİ
İ L Â H İ Y A T FAKÜLTESİ
ÜNAL, HALİT, Doç.Dr.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÜNAL, ZEKİ. Dr.
D O K U Z EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
ÜREKLİ, MUZAFFER, Y.Doç.Dr.
İ S T A N B U L ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
YARDIM, ALİ, Doç.Dr.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
YAVUZ, HULÛSİ, Prof.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
YAVUZ, Y U N U S VEHBİ, Doç.Dr.
U L U D A Ğ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
YAVUZ, YUSUF ŞEVKİ, Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
YAZICI, NESİMİ, Doç.Dr.
A N K A R A ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
YAZICI, TAHSİN, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT F A K Ü L T E S İ
(EMEKLİ)
YENİÇERİ, CELAL, Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
YETİŞ, KAZIM, Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT F A K Ü L T E S İ
YILDIRIM, SUAT, Prof.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
YILDIZ, HAKKI DURSUN, Prof.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ R E K T Ö R Ü
(MERHUM)
YILMAZ, H A S A N KÂMİL, Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
YOLA, ŞENAY, Dr.
ARAŞTIRMACI
YURDAGÜR, METİN, Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
YÜCE, NURİ, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT F A K Ü L T E S İ
YÜCEL, YAŞAR, Prof.Dr.
A N K A R A ÜNİVERSİTESİ
DİL v e T A R İ H - C O Ğ R A F Y A FAKÜLTESİ
YÜKSEL, AZMİ, Prof.Dr.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ E Ğ İ T İ M F A K Ü L T E S İ
YÜKSEL, EMRULLAH, Prof.Dr.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
Download

İslâm Ansiklopedisi - Cilt 7 - Jenerik