TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
Bağlarbaşı, Kısıklı caddesi 7
Üsküdar - 81180 İstanbul
: (1) 341 07 92 (4 hat) Fax : (1) 334 95 88 M O D E M •. (1) 343 31 09
Dağıtım ve Pazarlama
Klodfarer caddesi 14
Sultanahmet - 34400 İstanbul
T e l : (1)516 07 3 9 - ( 1 ) 5 1 6 22 23 Fax : 516 22 30
T Ü R K İ Y E D İ Y A N E T VAKFI
ISLAM
CİLT 3
A M A S Y A - ÂŞIK MÛSİKİSİ
İstanbul 1991
©1991
Her hakkı mahfuzdur.
Yazı v e fotoğraflar kaynak
gösterilmeden kullanılamaz.
BASKI
: Ali Rıza Başkan
Güzel Sanatlar Matbaası A. Ş.
Y e n i b o s n a / İstanbul
m
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
ANSİKLOPEDİSİ
Sahibi
Türkiye Diyanet Vakfı Adına
KEMAL GÜRAN
İdare Meclisi
Dr. TAYYAR ALTIKULAÇ
Prof.Dr. İSMAİL E. ERÜNSAL
Prof.Dr. BEKİR TOPALOĞLU
Doç.Dr. M. SAİMYEPREM
G e n e l Sekreter
Mehmet Ali SARI
İNCELEME ve REDAKSİYON HEYETİ
Prof.Dr. Bekir TOPALOĞLU (Başkan)
Dr. Ahmet ÖZEL (Başkan Yardımcısı)
Prof.Dr. Ömer Faruk AKÜN
Dr. Tayyar ALTI KULAÇ
Nihat AZAMAT
Doç.Dr. Mustafa ÇAĞRICI
Sargon ERDEM
Prof.Dr. İsmail E. ERÜNSAL
Prof.Dr. Semavi EYİCE
Doç.Dr. M. Yaşar KANDEMİR
Doç.Dr. Hayreddin KARAMAN
Doç.Dr. Mahmut KAYA
Doç.Dr. Abdülkerim ÖZAYDIN
Prof.Dr. Ahmet TOPALOĞLU
Prof.Dr. Metin TUNCEL
Y.Doç.Dr. Abdullah UÇMAN
Doç.Dr. Mustafa UZUN
Prof.Dr. Hakkı Dursun YILDIZ
Madde Tesbit ve İç Kontrol
Dr. Hasan AKAY
Fuat GÜNEL
Kasım KIRBIYIK
T E K N İ K REDAKSİYON SORUMLUSU
Sekreter
İmlâ
Prof.Dr. Ahmet TOPALOĞLU
Doç.Dr. Metin YURDAGÜR
İsa KAYAALP
Doç.Dr. Mustafa ÖZKAN
Y. Doç. Dr. Muhammet YELTEN
Teknik Kontrol
Y.Doç.Dr. Hasan AKSOY
Dr. Azmi BİLGİN
Bibliyografya
Mehmet AYKAÇ
Saffet KÖSE
İsmail ÖZBİLGİN
Recep USLU
YAYIN M Ü D Ü R Ü ve
SORUMLU YAZI İŞLERİ M Ü D Ü R Ü
Grafik
Dizgi
Ahmet YILMAZ
M. Nazif GÜLER (Şef)
Oğuz KALLEK
Nedim GÜNEY (Şef)
Süleyman ÖZEL
Yılmaz SAMANCI
Tashih
Resimleme
Hüseyin Hilmi KURTULMUŞ (Şef)
Mehmet GÜNYÜZLÜ
Osman SEVİM
Abdülkadir ŞENEL
Enis KARAKAYA / M . A . (Şef)
Ahmet A K M A N
Dr. Hüsamettin AKSU
Fotoğraf
BİLGİ İŞLEM S O R U M L U S U
Operatörler
KÜTÜPHANE ve
DOKÜMANTASYON SORUMLUSU
KÜTÜPHANE ve
DOKÜMANTASYON MÜDÜR V.
Kütüphane
Dokümantasyon
M A D D E TAKİP SORUMLUSU
M a d d e Sipariş ve Takip
Selçuk UYGUN
Doç.Dr. M. Saim YEPREM
Mustafa A F A C A N
Ender BOZTÜRK
Fazlı DURMUŞ
Mustafa DURSUN
Ufuk YELEN
Coşkun YILDIRIMTÜRK
Prof.Dr. İsmail E. ERÜNSAL
M. Birol ÜLKER
Recep YILMAZ (Şef)
Selahattin ÖZTÜRK
Nedret TOPÇU
Ali Yücel YÖRÜK
M. Birol ÜLKER (Şef)
Yüksel ÇATAL
Aziz Köken
Cemal TOKSOY
Ferman KARAÇAM
Sabahattin YENİCE (Şef)
Sabahattin A K A R
Metin A L T I N O K
Hikmet UYSAL
MUHASEBE M Ü D Ü R Ü
Erdal İŞCAN
PERSONEL ve
İDARÎ İŞLER M Ü D Ü R Ü
Yakup K A H R A M A N
MERKEZ İLİM HEYETLERİ ÜYELERİ
Y.Doç.Dr. Hasan A K S O Y
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. Ö m e r Faruk A K Ü N
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Nurettin A L B A Y R A K
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Dr. Tayyar A L T I K U L A Ç
(Tefsir)
Doç.Dr. M. Akif A Y D I N
(Fıkıh)
Y.Doç.Dr. Halis A Y H A N
(İslâm Düşüncesi v e Ahlâk)
Prof.Dr. Mustafa FAYDA
(İslâm Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. Ethem Ruhi FIĞLALI
(Kelâm v e Mezhepler Tarihi)
Doç.Dr. İrfan G Ü N D Ü Z
(Tasavvuf)
Fuat G Ü N E L
(Dinler Tarihi)
Prof.Dr. Ekmeleddin İ H S A N O Ğ L U
(İlimler Tarihi)
Prof.Dr. Yusuf H A L A Ç O Ğ L U
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Doç.Dr. Ö m e r Faruk H A R M A N
Nihat A Z A M A T
(Tasavvuf)
Doç.Dr. Mustafa L. BİLGE
(İslâm Ülkeleri Coğrafyası)
Doç.Dr. Orhan BİLGİN
(Fars Dili v e Edebiyatı)
Y.Doç.Dr. İdris B O S T A N
(İslâm Ülkeleri Coğrafyası)
Doç.Dr. Mustafa ÇAĞRICI
(İslâm Düşüncesi v e Ahlâk)
Doç.Dr. İsmail L. Ç A K A N
(Hadis)
Doç. Dr. İbrahim Kâfi D Ö N M E Z
(Fıkıh)
Dr. Davut D U R S U N
(İslâm Ülkeleri Coğrafyası)
(Dinler Tarihi)
Prof.Dr. M e h m e t İPŞİRLİ
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Cengiz K A L L E K
(Fıkıh)
Doç.Dr. M. Yaşar K A N D E M İ R
(Hadis)
Doç.Dr. Mustafa KARA
(Tasavvuf)
Doç.Dr. Hayreddin K A R A M A N
(Fıkıh)
Doç.Dr. Mahmut K A Y A
(İlimler Tarihi,
İslâm Düşüncesi v e Ahlâk)
Dr. Hulusi KILIÇ
(Arap Dili ve Edebiyatı)
Rıza K U R T U L U Ş
Doç.Dr. Feridun EMECEN
(Türk Tarihi v e Medeniyeti)
Sargon ERDEM
(İslâm Sanatları/Müteferrik)
Doç.Dr. M e h m e t ERKAL
(Fıkıh)
Y.Doç.Dr. M u h a m m e d E R O Ğ L U
(Tefsir)
Dr. Özkan ERTUĞRUL
(İslâm Sanatları/Mimari)
Prof.Dr. İsmail E. ERÜNSAL
(Türk Dili v e Edebiyatı,
İlimler Tarihi)
Prof.Dr. Semavi EYİCE
(İslâm Sanatları/Mimari)
(İslâm Ülkeleri Coğrafyası)
Prof.Dr. Günay KUT
(Türk Dili v e Edebiyatı)
Dr. İlhan K U T L U E R
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Prof.Dr. C e v d e t K Ü Ç Ü K
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. M. Orhan O K A Y
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Dr. Salim Ö Ğ Ü T
(Fıkıh)
Doç.Dr. Mustafa ÖZ
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Doç.Dr. Abdülkerim Ö Z A Y D I N
(İslâm Tarihi ve Medeniyeti)
Doç.Dr. Abdülkadir ÖZCAN
(Türk Tarihi v e Medeniyeti)
Y.Doç.Dr. Nuri Ö Z C A N
(İslâm Sanatları/Mûsiki)
Dr. A h m e t Ö Z E L
(Fıkıh)
Doç.Dr. Mustafa Ö Z K A N
(Türk Dili v e Edebiyatı)
Y.Doç.Dr. Muhittin SERİN
(İslâm Sanatları/Hat)
Prof.Dr. Hikmet T A N Y U
(Dinler Tarihi)
Prof.Dr. A h m e t T O P A L O Ğ L U
(Türk Dili v e Edebiyatı)
Prof.Dr. Bekir T O P A L O Ğ L U
(Kelâm v e Mezhepler Tarihi)
Y.Doç.Dr. Tevfik Rüştü TOPUZOĞLU
(Arap Dili v e Edebiyatı)
Prof.Dr. Metin T U N C E L
(İslâm Ülkeleri Coğrafyası)
Y.Doç.Dr. Zülfikâr TÜCCAR
(Arap Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. Günay T Ü M E R
(Dinler Tarihi)
Y.Doç.Dr. Abdullah U Ç M A N
(Türk Dili v e Edebiyatı)
Doç.Dr. Süleyman U L U D A Ğ
(Tasavvuf)
Doç.Dr. Mustafa U Z U N
(Türk Dili v e Edebiyatı)
Rahmi Y A R A N
(Fıkıh)
Doç.Dr. Yusuf Şevki YAVUZ
(Kelâm v e Mezhepler Tarihi)
Prof.Dr. Tahsin YAZICI
(Fars Dili v e Edebiyatı)
Doç.Dr. M. Saim Y E P R E M
(Kelâm v e Mezhepler Tarihi)
Prof.Dr. Hakkı Dursun YILDIZ
(İslâm Tarihi ve Medeniyeti)
Doç.Dr. Hasan Kâmil Y I L M A Z
(Tasavvuf)
Doç.Dr. Metin Y U R D A G Ü R
(Kelâm v e Mezhepler Tarihi)
GENEL KISALTMALAR
a.e.
Aynı eser
Dil v e T a r i h -
k.
Kitap
salt.
Saltanat yılları
a.g.e.
Adı geçen eser
Coğrafya
Kar.
K a r t o n (Arşiv)
s.nşr.
s a d e l e ş t i r i l m i ş neşir
AK
Arazi K a n u n n â m e s i
Fakültesi
krş.
Karşılaştırınız
St.
Saint
Alm.
Almanca
Erzurum
Ks.
Kısım (Arşiv)
str.
Satır
a.mlf.
A y n ı müellif
Atatürk
Ktp.
Kütüphane,
sü
Ar.
Arapça
Üniversitesi
kütüphanesi
aş.bk.
Aşağıya bakınız
İlahiyat Fakültesi
Lat.
Latince
DTCF
EAÜİF
TTK
Türk
Tarih Kurumu
tür.yer.
Türlü y e r d e ,
Selçuk Üniversitesi
TY
Türkçe Yazmalar
sy.
Sayı
UÜ
Şehinşahî
birçok y e r d e
Uludağ
Üniversitesi
AÜ
Ankara Ü n i v e r s i t e s i
Ens.
Enstitü
İv.
Levha
ŞŞT
Türkçe
vb.
Ve benzeri
a.y.
Aynı yer
EÜ
Erciyes
m.
Milâdî
tah.
Tahminî
vd.
Ve devamı
AY
Arapça Yazmalar
Üniversitesi
md.
Madde
TBMM
Türkiye Büyük
v.dğr.
V e diğerleri,
b.
Bin, İbn
Evr.
Evrak (Arşiv)
m.ö.
Milâttan ö n c e
BA
Başbakanlık
Far.
Farsça
m.s.
Milâttan s o n r a
TC
Türkiye C u m h u r i y e t i
Arşivi
fas.
Fasikül
MS
Manuscript
TDK
Türk Dil K u r u m u
bibi.
Bibliyografya
Fr.
Fransızca
MÜ
Marmara
TMK
Türk M e d e n î Kanunu
bk.
Bakınız
FY
Farsça Y a z m a l a r
Üniversitesi
trc.
Tercüme,
bl.
Bölüm
Gr.
Grekçe
nr.
bs.
Basım, b a s k ı , t a b '
h.
Hicrî
nşr.
c.
Cilt
hak.
Hakkında
d.
Doğum, d o ğ u m u
haz.
Hazırlayan
Or.
Oriental
der.
Derleyen, derleme.
hk.
Hüküm (Arşiv)
ö.
Ölümü,
DİA
Türkiye
hş.
Hicrî-şemsî
Diyanet Vakfı
Hz.
Hazreti
İslâm A n s i k l o p e d i s i
İbr.
Devlet
İng.
İstatistik
İÜ
DİE
Enstitüsü
Millet Meclisi
N u m a r a , sayı
Neşreden
v e y a nâşirler
VGMA
Vakıflar
Genel Müdürlüğü
Arşivi
tercüme eden
vr.
Varak
Türkiye R a d y o v e
vs.
Vesaire
T e l e v i z y o n Kurumu
y-
Yıl
ts.
Tarihsiz
yk.bk.
Yukarıya bakınız
TSM
Topkapı
Zrf.
Zarf ( A r ş i v )
Sarayı M ü z e s i
— -
TRT
(Tahkik e d e n )
ö l ü m tarihi
Paragraf
d i ğ e r naşir
.... b a s k ı s ı n d a n o f s e t
TSMA
T o p k a p ı Sarayı
yayımı d e v a m ediyor
M ü z e s i Arşivi
Önce/sonra
TSMK
T o p k a p ı Sarayı
İbrânîce
Pr.
Rûmî
İngilizce
rs.
Resim
İstanbul
Rus.
Rusça
Müzesi
Üniversitesi
s.
Sayfa
Kütüphanesi
( y a y ı m yeri)
... —
İki y e r d e
...
yayımlanıyor
BİBLİYOGRAFYA KISALTMALARI
Abdülhay el-Kettânî,
et-Terâtîbü 'l-idâriyye
AA
Aylık
Ansiklopedi,
İstanbul 1944-50.
M u h a m m e d Abdülhay
b. Abdülkebîr el-Kettânî,
AAS
Asian and African
Jerusalem 1965 —
Stııdies,
AAS Brat.
Asian
and African
Studies,
Bratislava 1965 —
Abbas b. İbrahim,
el-İ'lam
A b b a s b. İbrahim,
el-İ'lâm
bi-men halle
Merrâküş
ue Ağmât
mine'l-a'l&m
(nşr. A b d ü l v e h h â b b . Mansür), I-X,
Rabat 1974-83.
etTerâtîbü'l-idâriyye
(Nizâmü'l-hukümeti'n-nebeuiyye),
1-11, Rabat 1346 — Beyrut, ts.
(Dârü'l-Kitâbi'l-Arabî).
Abdülkâdir el-Bağdâdî,
Hizânetü'l-edeb
Abdülkâdir b. Ö m e r el-Bağdâdî,
Hizânetü'l-edeb
ue lübbü lübâbi
lisâni'l-'Arab
(nşr. A b d ü s s e l â m M. Hârûn),
I-XII, Kahire 1967.
ABr.
İstanbul 1986 —
Abdülhay el-Hasenî,
'l-haoâtır
Nüzhetü'l-hauâtır
ve
behcetü'l-mesâmi'
ve'n-nevâzır
(nşr. Ebü'l-Hasan Ali e n - N e d v î ) ,
I-VI1I, Haydarâbâd
1350-90/1931-70.
Abdülhay el-Kettânî,
Fihrisü 'l-fehâris
Muhammed Abdülhay
b. A b d ü l k e b î r e l - K e t t â n î ,
Fihrisü'l-fehâris
ue'l-eşbât
ue
mu'cemul-me'âcim
ve'l-meşîhât
ue'l-müselselât
(nşr. İhsan A b b a s ) ,
I-1II, F a s 1347 —
Beyrut 1 4 0 2 / 1 9 8 2 .
Aclûnî,
Archiv für
W i e n 1923
Keşfü'l-hafâ'
İsmail b. M u h a m m e d el-Aclûnî,
Keşfü'l-hafâ'
ve
müzîlü'l-ilbâs
'amme'ştehere
mine'l-ehâdîş
'alâ
elsineti'n-nâs
(nşr. A h m e d el-Kalâş), Haleb, ts.
(Mektebetü't-Türâsi'l-İslâmî).
Adıvar, îlim ve Din
AIsL
Orientforschung,
-
Annales
lslamologiques,
L e Caire 1954 -
Ahbâr Mecmû 'a
Aksarâyî,
A n o n i m , Ahbâr
Mecmû'a
fî fethi
'l-Endelüs
(nşr. İbrahim el-Ebyârî),
Kahire - Beyrut 1 4 0 1 / 1 9 8 1 .
Kerîmüddin el-Aksârâyî,
Müsâmeretü
1-ahbâr
ve
müsâyeretü'l-ahyâr:
Moğollar
Zamanında
Türkiye Selçukluları
Tarihi
(nşr. O s m a n Turan), Ankara 1944.
Ahbârü'd-devleti's-Selcükiyye
Ali b. Nâsır el-Hüseynî [ ? ] ,
Ahbârü'd-deuleti's-Selcûkiyye
(nşr. M u h a m m e d İkbal),
Lahor 1933; Beyrut 1 4 0 4 / 1 9 8 4 .
Ahbârü'd-devleti'sSelçûkiyye
Ana Britannica,
Nüzhetü
Af. O
(Lugal)
Ali b. Nâsır el-Hüseynî [ ? ] ,
Ahbârü'd-devleti's-Selçûkiyye
(trc. Necati Lugal), Ankara 1943.
Ahh/vardt,
Verzeichnis
Wilhelm Ahlvvardt,
Verzeichnis
der
Arabischen
Handschriften
der
Königlichen
Bibliothek
zu Berlin, I-X,
Berlin 1887-99.
A b d ü l h a k Adnan Adıvar,
Tarih Boyunca
İlim ve Din,
istanbul 1944.
Al
Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim
AION
Abdülhak Adnan Adıvar,
Osmanlı
Türklerinde
İlim,
İstanbul 1943.
Annali Puplicazioni
dell'lstituto
Universitario
Orientale
di Napoli,
Napoli 1940 -
Ars
lslamica,
Michigan, 1-16, 1934-51.
Müsâmeretü'l-ahbâr
Akyüz, Modern Türk
Kenan Akyüz,
Edebiyatı
Modern Türk
Ana Çizgileri
Ankara 1979.
Edebiyatının
(1860-1923),
Ali Haydar,
Dürerü'l-hükkâm
Ali Haydar Efendi (Küçük),
Dürerü'l-hükkâm
şerhu
Mecelleti'l-ahkâm,
I-IV,
İstanbul 1330.
Ali Sevim,
Selçuklular
Tarihi
Ali Sevim,
Biyografilerle
Selçuklular
Tarihi:
İbnü'l-Adim,
Bugyetü't-taleb
fî tarihi Haleb
(Seçmeler),
Ankara 1982.
Âlî, Menâkıb-ı
Hüneruerân
Âlî M u s t a f a Efendi,
Menâkıb-ı
Hüneruerân
(nşr. İbnülemin M a h m u d Kemal),
İstanbul 1926.
Âlüsî,
Rûhu'l-me'ânî
Şihâbüddin M a h m û d el-Âlüsî,
Rûhu 'l-me 'ânî fî tefsîri'l-Kur'
âni'l'azîm ve's-seb'
i'l-mesânî,
I-XXX,
Bulak 1301.
AM
Leipzig, 1-10, 1924-35.
Asla Majör,
AM NS
'l-meram
S e y f e d d i n el-Âmidî,
Ğhyetü'l-merâm
fî'ilmi'l-kelâm
(nşr. H a s a n M a h m û d A b d ü l l a t î f ) ,
Kahire 1 3 9 1 / 1 9 7 1 .
S e y f e d d i n el-Âmidî,
el-Mübîn fî şerhi
me'ânî
elfâzi'l-hukerrm
ve'l-mütekellimîn
(nşr. H a s a n M a h m û d eş-Şâfiî),
Kahire 1 4 0 3 / 1 9 8 3 .
Âmilî, el-Keşkûl
Bahâeddin el-Âmiiî,
el-Keşkûl
(nşr. Tâhir A h m e d ez-Zâvî),
I-II, Kahire, ts.
(Dâru Ihyâi'l-kütübi'I-Arabiyye).
er-Riyâzü'l-müstetâbe
Yahya b. Ebû Bekir el-Âmirî,
er-Riyâzü'l-müstetâbe
fîcümleti
men reuâ fi'ş-şahîhayn
mine'şsahâbe (nşr. Ö m e r Hacle),
Beyrut 1 9 7 4 ; 1979 (2. bs.).
Açta
Orientalia,
C o p e n h a g e n 1923 —
AOH
Açta Orientalia
Academiae
Scientiarum
Hungaricae,
Budapest 1950 -
Asiatic
Quarterly
L o n d o n 1886
Revieıv,
-
Hüseyin Ayvansarâyî,
Vefeyât-ı Selâtîn De Meşâhîr-i
Ricâl
(nşr. Fahri Ç. Derin), İstanbul 1978.
Âşıkpaşazâde, Târih (Atsız)
Âşıkpaşaoğiu A h m e d Âşıkî,
Tevârîh-i Âl-i
Osmân
(Osmanlı
Tarihleri],
s. 77-318,
nşr. Çiftçioğlu, N . Atsız),
İstanbul 1949.
Ayverdi, Avrupa'da
Osmanlı Mi'mârîEserleri
H. S a d e t t i n Arel, Türk
Nazariyatı
Dersleri,
Ayverdi, Avrupa'da
Osmanlı Mi'mârî Eserleri //-///
Die Altosmanische
Chronik
des
'ÂSıkpasazade
(nşr. Fr. Giese),
Leipzig 1929 — Osnaburg 1972.
Ekrem Hakkı Ayverdi v.dğr.,
Avrupa'da
Osmanlı
Mi'mârî
Eserleri: Yugoslavya, İstanbul 1981.
Atâ Bey, Târih
Ayverdi, Avrupa'da
Osmanlı Mi'mârî Eserleri IV
T a y y a r z â d e A t â Bey, Târih, I-V,
İstanbul 1 2 9 2 - 9 3 .
E k r e m Hakkı Ayverdi,
Avrupa'da Osmanlı Mi'mârî
Eserleri:
Bulgaristan, Yunanistan,
Arnavutluk,
İstanbul 1982.
N e v ' î z â d e Atâullah (Atâî),
Hadâiku'l-hakâik
fî
tekmileti'ş-Şakaik,
İstanbul 1268 —
(nşr. A b d ü l k â d i r Özcan),
istanbul 1989.
Aristo, Mâ
Ba'ds't-tabfa
Aristo, Mâ
Ba'de't-tabî'a:
Metaphysica
(İbn Rüşd, Tefsîru
Mâ Ba ae't-tabl'a
içinde,
nşr. S. J. M a u r i c e B o u y g e s ) , I-1V,
Beyrut 1973-86.
Ar.O
Archiu
Orientalni,
Praha 1 9 2 9 —
Archivum
Ottomanicum,
Den H a g u e 1969 —
Ar.S
Studies,
Artuk,
İslâmî Sikkeler
L o n d o n 1974 —
Katalogu
İbrahim A r t u k - Çevriye Artuk,
istanbul Arkeoloji
Müzeleri
Teşhirdeki
islâmî
Sikkeler
Kataloğu, I-II, İstanbul 1970-74.
As.Af.
Affairs,
L o n d o n 1970 —
Hattatları
E k r e m Hakkı Ayverdi, Fâtih
Hattatları ve Hat Sanatı,
İstanbul 1953.
ATB
Tarih Bülteni, Ankara 1978
-
Attâr, Tezkirelü 'l-evliyâ*
Ayverdi, Fâtih Devri
Mi'mârîsi
E k r e m Hakkı Ayverdi,
Fâtih Devri
Mi'mârîsi,
İstanbul 1 9 5 3 ;
1970 ( g e n i ş l e t i l m i ş baskı).
E k r e m Hakkı Ayverdi,
İstanbul Mi'mârî
Çağının
Menşei
Osmanlı Mi'mârîsinin
ilk
Devri:
630-805 (1230-1402), İstanbul 1966.
Ankara
Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
Dergisi,
Ankara 1952 —
Avfî, Lübâb
Ayverdi, Osmanlı Mi'mârîsi
M u h a m m e d b. M u h a m m e d e l - A v f î ,
Lübâbü'l-elbâb
(nşr. E. G. B r o w n e —
M u h a m m e d Kazvînî),
London 1902-1906.
II
Ekrem Hakkı Ayverdi,
Osmanlı Mimarîsinde
Çelebi ve
II. Sultan Murad
Devri:
806-855 (1403-1451), İstanbul 1972.
Ayverdi, Osmanlı Mi'mârîsi İII-IV
Muhsin el-Emîn,
A'yânuş-Şî'a
(nşr. H a s a n el-Emîn), I-XI,
Beyrut 1403/1983.
E k r e m Hakkı Ayverdi,
Osmanlı Mi'mârîsinde
Fâtih
855-886
(1451-1481),
İstanbul 1973-74.
AYB
BA
Azerbaycan
Yurt Bilgisi,
İstanbul 1932-34.
Ayn Ali,
Kavânîn-i Âl-i
Devri
Ayverdi, Osmanlı Mi'mârîsi I
ACİİFD
A'yânü'ş-Şî'a
Ar.Ott.
Arabian
Ayverdi, Fâtih Devri
Musikisi
İstanbul 1968.
I
E k r e m Hakkı Ayverdi v.dğr.,
Avrupa'da Osmanlı
Mi'mârîEserleri:
Romanya, Macaristan, İstanbul 1977.
Âşıkpaşazâde, Târih (Giese)
Başbakanlık Arşivi, İstanbul.
BA, HH
Osmân
A y n Ali Efendi,
Kavânîn-i Âl-i Osmân der
Mezâmîn-i
Defter-i
Dîvân
İstanbul 1280 —
İstanbul 1979.
Hulâsa-i
Başbakanlık Arşivi,
Hatt-ı
Hümâyûn.
BA, KK
Başbakanlık Arşivi,
Kâmil K e p e c i Tasnifi.
Defterler.
BA, MD
Başbakanlık Arşivi,
Mühimme
Defteri.
Babinger, GOW
Franz Babinger,
Die
Geschichtsschreiberder
Osmanen
und İhre Werke,
Leipzig 1927.
Ayvansarâyî, Vefeyât-ı Selâtîn
Ferîdüddin A t t â r ,
Tezkiretü'l-evliyâ*,
Tahran 1346.
Arel, Türk Musikisi
Tevârîh
Hüseyin Ayvansarâyî,
Mecmûa-i
Tevârîh (nşr.
Fahri ç . Derin - Vahid Çabuk),
İstanbul 1985.
Âşıkpaşazâde,
Başbakanlık Arşivi,
Mâliyeden
Müdevver
Başbakanlık Arşivi,
Tahrir
Defteri.
Ayvansarâyî, Mecmüa-i
Âşıkpaşazâde, Târih
Askerî
AQR
Asian
Meşairü'ş-şuara
or Tezkere of 'Âşık
Çelebi
(nşr. Ğ. M e r e d i t h - O w e n s ) ,
L o n d o n 1971.
BA, MAD
BA, TD
Hüseyin Ayvansarâyî,
Hadîkatü'l-cevâmi',
I-II,
İstanbul 1281.
Atâî, Zeyl-i Şakâik
AO
Vazîfehorân
Ayn Ali Efendi,
Risâle-i Vazîfehorân
ve
Merâtib-i Bendegân-ı
Âl-i
Osmân
(Kavânîn-i Âl-i Osmân i ç i n d e )
İstanbul 1280 — İstanbul 1979.
Ayvansarâyı, Hadîkatü'l-cevâmi'
Âşık Çelebi,
Meşâ irü 'ş-şuarâ
Tevârîh-i Al-i
Osmân
(nşr. Â l î Bey), İstanbul 1332.
Âmidî, el-Mübîn
Âmirî,
Ayn Ali, Risâle-i
Tekkeleri
Asitâne-i
Aliyye
ve Bilâd-ı Selâse'de
Kâin
El'ân Meucûd
ve Muhterik
Olmuş
Tekkelerin
İsim oe Şöhretleri
ve
Mukabele-i
Şerîfe
Günleri
Beyân Olunur, İstanbul 1256.
'Âşık Çelebi,
Asia Majör ( n e w series),
Leipzig / W i e n 1949 -
Âmidî, öâyetü
Asitârıe
Devri:
Babinger (Üçok)
Franz Babinger,
Osmanlı Tarih Yazarları ve
Eserleri (trc. Coşkun Üçok),
Ankara 1982.
Bâbür, Vekâyi' (Arat)
Gâzî Zâhirüddin M u h a m m e d Bâbür,
Vekayi: Babur'un
Hâtıratı
(trc. v e nşr. R e ş i t R a h m e t i Arat),
I-II, Ankara 1943-46.
Bağdâdî, el-Fark (Abdülhamîd)
Abdülkâhir el-Bağdâdî,
el-Fark
beyne'l-fırak
(nşr. M . M u h y i d d i n A b d ü l h a m î d ) ,
Kahire, ts. ( M e k t e b e t ü Dâri't-Türâs).
Bağdâdî, el-Fark (Kevserî)
Abdülkâhir el-Bağdâdî,
el-Fark
beyne'l-fırak
(nşr. M . Zâhid Kevserî),
Kahire 1 3 6 7 / 1 9 4 8 .
Bağdâdî, Clşûlü'd-dîn
Abdülkâhir el-Bağdâdî,
İstanbul 1346.
Bâkıllânî,
üsûlü'd-dîn,
l'câzü'l-Kur'ân
M u h a m m e d b. Tayyib el-Bâkıllânî,
İ'câzü'l-Kur'
ân
(nşr. S e y y i d A h m e d Sakr),
Kahire 1 9 5 4 ; 1 9 6 3 ; 1972.
Bâkıllânî, el-tnşâf
M u h a m m e d b. Tayyib el-Bâkıllânî,
el-İnşâf fî
esbâbi'l-hilâf
(nşr. M . Z â h i d Kevserî),
Kahire 1 3 8 2 / 1 9 6 3 .
Bâkıllânî,
et-Temhîd (Ebû Rıde)
M u h a m m e d b. Tayyib el-Bâkıllânî,
et-Temhîd
fi'r-red'ale'l-Mülhideti'lMu'attıla
ve'r-Râfiza
ve'l-Havâric
ve'l-Mu'tezile
(nşr. M a h m û d
M. H u d a y r î —
M. Abdülhâdî Ebû Rîde),
Kahire 1 3 6 6 / 1 9 4 7 .
Bâkıllânî,
et-Temhîd (İmâdüddin)
M u h a m m e d b. Tayyib el-Bâkıllânî,
et-Temhîdü'l-evâ3
il
ve telhîşü'd-delâ3
il
(nşr. İ m â d ü d d i n A h m e d Haydar),
Beyrut 1 4 0 7 / 1 9 8 7 .
Baklî,
Meşrebü'l-ervâh
Rûzbihân-ı Baklî,
Kitâb Maşrab
al-arvah
(nşr. Nazif M . H o c a ) ,
İstanbul 1974.
Baklî, Şerh i Şathiyyât
Belâzürî, Fütüh (Rıdvan)
BİFAO
BTTD
Rûzbihân-ı Baklî,
Şerh-i Şathiyyât (nşr. H. Corbin),
Tahran 1360 hş./1981.
A h m e d b. Yahyâ el-Belâzürî,
Fütûhu'l-büldân
(nşr. Rıdvan M u h a m m e d Rıdvan),
Kahire 1932.
Bulletin de t'Institut
Français
d'Archeologie
Orientale,
Le Caire-Paris 1902 —
Belgelerle
Türk Tarihi
İstanbul 1967 -
Banarlı, RTET
Nihad Sâmi Banarlı,
Resimli Türk Edebiyatı
istanbul 1 9 7 1 - 7 9 .
Beliğ, Güldeste
Târihi,
Mİ,
Barkan. Kanunlar
Ömer Lutfi Barkan,
XV ve XVI ncı
Asırlarda
Osmanlı İmparatorluğunda
Ziraî
Ekonominin
Hukukî ue Malî
Esasları: Kanunlar 1,
İstanbul 1943.
Barthold, İslâm
Medeniyeti
W. Barthold,
İslâm Medeniyeti
Tarihi
(îzah, düzeltme v e ilâvelerle tercüme
v e n e ş r e d e n M . Fuad Köprülü),
İstanbul 1940.
Barthold, Türkistan
Tarihi
Tarihi
Üsküdar
Behcetî İsmail Hakkı Üsküdârî,
Merâkid-i
Mu'tebere-i
Üsküdar
(nşr. Bedii N . Şehsuvaroğlu),
istanbul 1976.
Bekri,
BEO
Bulletln d'etudes
Orientales
Institut Français de Damas,
Damas - Beyrouth 1931 —
Ali H i m m e t Berki,
Vakfa Dair Yazılan
Eserlerle
Vakfiye ue Benzen
Vesikalarda
Geçen Istılah ue Tâbirler,
Ankara 1966.
M e h d î Beyânî,
Ahvâl üÂsâr-ı
Hoşnüuîsân,
1-IV, Tahran 1363 hş.
Beyâzîzâde,
Işârâtü'l-merâm
Yusuf H i k m e t Bayur,
Türk İnkılâbı
Tarihi, I-III.
Ankara 1940.
Behcetî,
Merâkid-i Mu'tebere-i
Nuhbetü'l-âsâr
İsmâil Beliğ,
Nuhbetü'l-âsâr
li-Zeyli
Zübdeti'Teş
ar (nşr.
A b d u l k e r i m Abdulkadiroğlu),
Ankara 1985.
Beyânî, Hoşnüuîsân
Yusuf H i k m e t Bayur,
Hindistan
Tarihi, l-IIl,
Ankara 1940.
Bayur, Türk İnkılâbı
Beliğ,
Berki, Vakfa Dair
Istılah ve Tâbirler
W. Barthold,
Moğol İstilasına Kadar
Türkistan
(haz. Hakkı Dursun Yıldız),
İstanbul 1981.
Bayur, Hindistan
İsmail Beliğ,
Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ue
Vefeyât-ı Dânişüerân-ı
Nâdiredân,
Bursa 1302.
Mu'cem
Ebû Ubeyd el-Bekrî,
Muccem
me'sta'cem
min esmâ' i'l-bilâd
ue'l-meuâzic
(nşr. M u s t a f a es-Sekkâ), I-III,
Kahire 1364/1945.
Belâzürî, Ensâb
A h m e d b. Yahyâ el-Belâzürî,
Ensâbü'l-eşrâf,
I
(nşr. M u h a m m e d Hamîdullah),
Kahire 1959; II (nşr.
M u h a m m e d Bâkır el-Mahmüdî),
Beyrut 1974; III
(nşr. A b d ü l a z î z ed-Dûrî),
Beyrut 1 3 9 8 / 1 9 7 7 - 7 8 ;
IV/I (nşr. İhsan A b b a s ) ,
Beyrut 1 4 0 0 / 1 9 7 9 ;
IV/A ( 1 9 7 D - I V / B (nşr.
M . S c h l o e s s i n g e r ) , Kudüs 1938;
V (nşr. S. D. F. Goitein),
Kudüs 1936.
Belâzürî, Fütuh (Fayda)
A h m e d b. Yahyâ el-Belâzürî,
Fütûhu'l-büldân
(trc. M u s t a f a Fayda),
Ankara 1987.
Belâzürî, Fütüh (Müneccid)
A h m e d b. Yahyâ el-Belâzürî,
Fütühu'l-büldân
(nşr. S e l â h a d d i n el-Müneccid),
I-III, Kahire 1956-60.
Beyâzîzâde A h m e d Efendi,
Cibârâti'l-İmâm
İşârâtü'l-merâm
min
(nşr. Yûsuf Abdürrezzâk),
Kahire 1369/1949.
Beyhaki,
el-Esrrm
üe'ş-şıfât
A h m e d b. Hüseyin el-Beyhakî,
Kitâbü'l-Esmâ3
ue's-sıfât,
Beyrut 1405/1984.'
Beyhaki,
es-Sünenü'l-kübrâ
A h m e d b. Hüseyin el-Beyhakî,
es-Sünenü'l-kübrâ,
1-X,
Haydarâbâd 1344.
Beyhaki, Târih (Behmenyâr)
İbn FundukAli b. Zeyd el-Beyhakî,
Târih-i
Beyhak
(nşr. A h m e d Behmenyâr),
Tahran 1317 hş.; 1361 hş.
Buck,
Bilmen, Kamus
Ömer Nasuhi Bilmen,
Hukuki İslâmiyye
ue Istılâhatı
Fıkhiyye Kamusu, I-VI, İstanbul
1949-52; I-VIII, İstanbul 1985.
Ömer Nasuhi Bilmen,
Büyük Tefsir Tarihi,
I II, İstanbul 1973-74.
Biachere,
Târîhu'l-edeb
R. Biachere,
Târîhu'l-edebi'l-'Arabî
(trc. İbrahim el-Kîlânî),
Dımaşk 1357/1956.
Blochet,
Catalogue
Edgard Blochet, Catalogue
des
manuscrits
turcs-Bibliotheque
Nationale,
Paris 1923-33.
Bosvvorth, İslâm Devletleri Tarihi
C. E. Bosvvorth,
İslâm Devletleri
Tarihi
Kronoloji
ue Soykütüğü
El Kitabı
(trc. E r d o ğ a n Merçil —
M e h m e t İpşirli), istanbul 1980.
Brockelmann, GAL
Burhân-ı
Kâtı'
Tercümesi
M u h a m m e d Hüseyn-i Tebrîzî,
Tibyân-ı Hafi' der
Terceme-i
Burhân-ı
Kâtı'(trc.
 s i m Efendi),
İstanbul 1268.
Târîhu'l-edebi'l-'Arabî,
I-VI,
Dergisi,
Kahire 1983.
Bündârî,
Brockelmann, GAL
Kıvâmeddin Feth b. Ali el-Bündârî,
Zübdetü'n-Nuşra
ue
nuhbetü'l-cUşra
Suppl.
C. Brockelmann,
Geschichte
der
Arabischen
Litteratur
Supplementband,
I-I1I, Leiden 1937-42.
Brovvne. A
Hand-list
E. G. Brovvne,
A Hand-list ofthe
Muhammadan
manuscripts,
including
ali those
ıvritten in the Arabic
character,
preserued
in the library
ofthe University
of
Cambridge,
Cambridge 1900.
Brovvne, LHP
E. G. Brovvne,
A Literary History
ofPersia,
I-IV, Cambridge 1924.
BS
Literatüre
Balkan Studies, Thessaloniki 1960 —
Zübdetü'n-Nuşra
(nşr. M. Th. Houtsma), Leiden 1889.
Bündârî,
Zübdetü'n-Nusra
(Burslan)
Kıvâmeddin Feth b. Ali el-Bündârî,
Zübdetü'n-Nuşra
ue
nuhbetü'l-'CIşra:
Irak ue Horasan
Selçukluları
Tarihi
(trc. K ı v â m e d d i n Burslan),
İstanbul 1943.
Büstânî, DM
Butrus el-Büstânî,
Dâ'iretul-ma'ârif,
I-XI,
Beyrut 1876-1900.
Büyük Türk
Klasikleri
Büyük Türk
Klasikleri
(Ötüken Neşriyat), 1-X,
İstanbul 1985-90.
BZ
Byzantinische
München 1892
Zeitschrift,
-
Câhiz, el-Bey ân
ve't-tebyîn
A m r b. Bahr el-Câhiz,
BSE
Bolşaya
Souetskaya
Ençiklopedia.
BSMES
British Society for Middle
Studies, London 1976 —
Eastern
BSOAS
d'Egyptien,
Keşşâfü'l-lanâc
Mansür b. Yûnus el-Buhûtî,
can
Keşşâfü'l-kınâc
metni'l-iknâc
(nşr. Hilâl M u s a y l i h î
Mustafa Hilâl), I-IV,
Beyrut 1 4 0 2 / 1 9 8 2 .
Boğaziçi Ünıuersitesi
İstanbul 1973 -
Beyhaki, Tetimme
Bulletin de l'Instltııt
L e Caire.
Buhûtî,
Brockelmann, GAL (Ar.)
E. G. Brovvne,
A History of Persian
Literatüre
under Tartar
Dominion,
Cambridge 1920.
BIE
et-Târthu'ş-şağir
M u h a m m e d b. İsmâil el-Buhârî,
et-Târîhu'ş-şağir
(nşr. M a h m ü d İbrahim Z â y e d ) , I-II,
Kahire 1 3 9 6 - 9 7 / 1 9 7 6 - 7 7 .
BÜD
Brovrne, Persian
Bibliotheca
Geographorom
Arabicorum
(ed. M. J. d e G o e j e ) ,
Lugduni Batavarum.
Buhârî,
C. Brockelmann,
Geschiehte
der arabischen
Litteratur,
l-II,
Leiden 1943-49.
İbn FundukAli b. Zeyd el-Beyhakî,
Târîh-i
Beyhak
(nşr. Kârî Seyyid Kelîmullah
Hüseynî), Haydarâbâd 1968.
BGA
et-Târlhu'l-kebîr
M u h a m m e d b. İsmâil el-Buhârî,
Kitâbü't-Târîhi'l-kebîr
(nşr. A b d u r r a h m a n b. Yahyâ
el-Yemânîv.dğr.), HX,
Haydarâbâd 1360-80/1941-60.
Beyhaki, Târih (Hüseynî)
İbn FundukAli b. Zeyd el-Beyhakî,
Tetımme-i
Şıvânü'l-hikme
(nşr. M u h a m m e d Şâfi'),
Lahor 1351.
Synonyms
Cari Darling Buck,
A Dictionary
of Selected
Synonyms
in the Principal
Indo-European
Languages,
L o n d o n 1949.
Buhârî,
Bilmen, Tefsir Tarihi
Dergisi,
Bulletin ofthe School
Oriental and African
London 1917 —
of
Studies,
el-Beyân
ue't-tebyîn
(nşr. A b d ü s s e l â m M. Hârün), I-IV,
Kahire 1 3 8 8 / 1 9 6 8 .
Câhiz, Kitâbü
'l-Hayeoân
A m r b. Bahr el-Câhiz,
Kitâbü
'l-Hayeuân
(nşr. A b d ü s s e l â m M . Hârûn), I-VI1,
Kahire 1 3 5 7 - 6 7 / 1 9 3 8 - 4 7 —
Beyrut 1 3 8 8 / 1 9 6 9 .
CAJ
Nefehitü'l-üns
min
hadarâti'l-kuds
(nşr. M e h d î T e v h î d î Pür),
Tahran 1337 hş.
CAS
Asian
Cebertî,
Oxford.
Suruey,
'Acâ'ibü'l-âşâr
CEMOTI
Cahiers d'etudes sur la
Orientale
et le monde
Iranien, Paris.
Mediterranee
Turco-
oe't-ta'dîl
ve't-ta'dîl,
I-IX, Haydarâbâd 1371 : 73/1952-53.
Ebû Bekir A h m e d b. Ali er-Râzî
Ahkâmü'l-Kur'ân,
I-III, İstanbul 1335-38.'
Cessâs,
Ahkâmü'l-Kur"ân
Cumahî,
d'Asie,
M u h a m m e d b. Sellâm el-Cumahî,
Tabakâtü fuhûli'ş-şuc
arâ'
(nşr. M a h m û d M u h a m m e d Şâkir),
MI, Kahire 1394/1974.
Şerhu'l-Meoâkıf
Seyyid Şerif el-Cürcânî,
I-II, İstanbul 1292.
Şerhu'l-Meuâkıf,
(Kamhâvî)
Cüveynî, el-lrşâd (M. Yûsuf)
İmâmü'l-Haremeyn
A b d ü l m e l i k el-Cüveynî, el-irşâd
(nşr. M u h a m m e d Yûsuf M ü s â —
Ali A b d ü l m ü n ' i m A b d ü l h a m î d ) ,
Kahire 1 3 6 9 / 1 9 5 0 .
Cüveynî, Târîh-i
Cihângüşây
A t â Melik el-Cüveynî,
Târîh-i
Cihângüşây
(nşr. Mirza M u h a m m e d Kazvînî),
I-II, L e i d e n - L o n d o n 1912-16.
Corcî Zeydan,
Târîhu
âdâbi'iluğati'i'Arabiyye,
Beyrut 1983.
Cevâd Ali,
el-Mufassal
Cevâd Ali, el-Mufassal
kable'l-İslâm,
I-IX,'
Beyrut 1 9 6 8 - 7 2 .
Cevdet,
fî
C. Zeydan, Âdâb (Dayf)
târîhi'l-'Arab
Ma'rûzât
A h m e d Cevdet Paşa,
Ma'rûzât
(nşr. Yusuf Halaçoğlu), İstanbul 1980.
Cevdet, Târih
A h m e d Cevdet Paşa, Târih, I-XII,
İstanbul 1309.
Corcî Zeydan,
Târîhu
âdâbi'l-luğati'l-'Arabiyye
(nşr."Şevki Dayf), Kahire 1957.
C. Zeydan,
Medeniyyet-i
İslâmiyye
Corcî Zeydan,
Medeniyyet-i
İslâmiyye
(trc. Zeki M u g â m i z ) , I-V,
İstanbul 1328-30.
Târihi
C. Zeydan, Târih
Cevdet, Tezâkir
Corcî Zeydan,
Târîhu't-temeddüni'l-İslâmî
(nşr. H ü s e y i n Mü'nis), I-V,
Kahire 1 9 0 2 ; 1958.
A h m e d Cevdet Paşa, Tezâkir
(nşr. M . Cavid Baysun), 1-IV,
Ankara 1953-57.
Cevheri, Şıhâh
Dabbî,
İsmâil b. H a m m â d el-Cevherî,
eş-Şıhâh:
Tâcü'l-luğa
ue
sıhâhul-'Arabiyye,
kahire 1 3 7 6 - 7 7 / 1 9 5 6 - 5 7 .
A Comprehensiue
History
I-XII, N e w Delhi 1970-85.
of
India,
CHIr.
The Cambridge
History of Iran,
1-VI, C a m b r i d g e 1968-86.
CHIs.
The Cambridge
History of islam,
I/A-B, Il/A-B, C a m b r i d g e 1970.
Clauson,
Buğyetü'l-mültemis
A h m e d b. Yahya ed-Dabbî,
Buğyetü'l-mültemis
fî târîhi
ricâli
ehli'l-Endelüs
(nşr. F. C o d e r a —
J. Ribera), I-III, Madrid 1885 —
Kahire 1967.
CHIn.
de la Bible:
Paris 1985.
DCR
A Dictionary
of
Comparative
Religion,
L o n d o n 1970.
DDL
Doğu Dilleri, Ankara üniversitesi
Dil v e Tarih - C o ğ r a f y a Fakültesi
D o ğ u Dil v e Edebiyatları
Araştırmaları Enstitüsü,
Ankara 1964 —
Dârülfünun
Edebiyat
Fakültesi
İstanbul 1916-33.
(Coğrafya)
Delîlü'l-Halle
J. G. Lorimer,
Delîlü'l-Halîc:
e l-Kısmü'l-coğrafî
(trc. v e nşr.
M e k t e b e t ü Sâhibi's-Sümüv Emîri
D e v l e t i Katar), I-VII [1908],
(Tarih)
Delîlü'l-Halîc
J. G. Lorimer,
Delîlü'l-Halîc:
el-Kısmü't-târîhî
(trc. v e nşr.
M e k t e b e t ü Sâhibi's-Sümüv Emîri
Devleti Katar), I-VII [1914|.
Devhatü
'l-meşâyih
A h m e d R i f a t Efendi,
Deuhatü'l-meşâyih
maa zeyl,
İstanbul, ts. — İstanbul 1978.
Devletşah, Tezkire
Devletşah,
Tezkiretü'ş-şu'arâ'
(nşr. E. G. Browne), I-II, Leiden 1901.
Deylemî,
Mezhebü'l-Bâtıniyye
M u h a m m e d b. Hasan e d - D e y l e m î ,
Beyânü mezhebi'l-Bâtıniyye
ue
butlânih (nşr. R. Strothmann),
İstanbul 1939.
DlA
Türkiye Diyanet
Vakfı
İslâm
Ansiklopedisi,
İstanbul 1988 —
DİFM
Dârülfünun
Mecmuası,
llâhiyat
Fakültesi
İstanbul 1 9 2 5 - 3 3 .
DACL
Dihhudâ,
Dictionnaire
d'Archeologie
Chretienne
et de
Liturgie,
i-XXVII, Paris 1907.
Ali Ekber Dihhudâ,
Dağıstânî, Fihrist
Abdülazîz b. Şah Veliyyullah
ed-Dihlevî,
Bustânü'i-Muhaddisîn
(trc. Ali O s m a n Koçkuzu),
Ankara 1986.
Ali Hilmi Dağıstânî,
Fihristü'l-kütübi't-Türkiyyeti'lmevcûde
fi'l-kütübhâneti'lHidîviyye,
Kahire 1306.
Dıneverî,
Danişment,
Kronoloji
İsmail Hami Danişment,
İzahlı Osmanlı
Tarihi
Kronolojisi,
I-IV, İstanbul 1 9 4 7 - 5 5 .
Luğatnâme
Dîoânü
lugati't-Türk
Kâşgarlı M a h m û d ,
Dîuânü
Lugâti't-Türk
(nşr. Kilisli Muallim Rifat), I-III,
İstanbul 1333-35;
Tıpkıbasım, Ankara 1941.
Divânü Lugâti't-Türk
(Dankoff)
M a h m û d al-Kâsgarî,
Compendium
of the Turkic
Dialects
(Diwan Luğat
at-Turk),
Edited with Introduction and Indices
by Robert Dankoff in Collaboration
with J a m e s Kelly, Harvard,
Cambridge, Mass., I-III, 1982-85.
Diüanü Lûgati't-Türk
Tercümesi
Kâşgarlı Mahmûd,
Divânü
Lûgati't-Türk
(trc. Besim Atalay), I-III,
Ankara 1939-41.
Diyarbekrî,
Târîhu'l-hamîs
Hüseyin b. M u h a m m e d
ed-Diyarbekrî,
Târîhu'l-hamîs
fî ahvâli
enfesi'n-nefîs,
I-II, kahire 1283.
DMBİ
Dâ' iretü'l-ma 'ârif-i Büzürg-i
Tahran 1367 hş. —
İslâmî,
DMF
Dâ' ire-i Ma cârif-i Fârsî,
Tahran 1345 hş. —
DMİ
Dâ' iretü'l-ma'
Kahire 1933
ârifi'l-lslâmiyye,
-
Doerfer, TMElV
G. Doerfer, Türkische
und
Mongolische
Elemente
Im Neupersischen,
I-IV,
W i e s b a d e n 1963-75.
DR
E. Royston Pike, Dictionnaire
Religions
(trc. S e r g e Hutin),
Paris 1954.
de s
DSB
Dictionary
of Scientific
N e w York 1981.
Biography,
DTC
Dictionnaire
Catholique,
de
Theologie
Paris 1939.
DTCFD
Ankara üniversitesi
Coğrafya Fakültesi
Ankara 1942 —
Dil ve TarihDergisi,
DÜİFD
Dokuz Eylül
Üniversitesi
İlâhiyat Fakültesi
Dergisi,
İzmir 1983 —
Luğatnâme,
Tahran 1346 hş.
Dihlevî,
Dictionary
Sir Gerard Clauson,
An Etymological
Dictionary
of
Pre-Thirteenth
Century
Turkish,
O x f o r d 1972.
Dictionnaire
Supplement,
Mecmuası,
C. Zeydan, Âdâb
(nşr. Muhammed es-Sâdık Kamhâvî),
DBS
DEFM
(nşr.
el-Cessâs,
I-V, Beyrut 1 4 0 5 / 1 9 8 5 .
J a m e s Hastings,
Dictionary
of the Bible
( s e c o n d edition), Edinburgh 1963.
İmâmü'l-Haremeyn Abdülmelik
el-Cüveynî, el-İrşâd
Ebû Bekir A h m e d b. Ali er-Râzî
Ahkâmü'l-Kur'ân
Tabakatü'l-müfessirîn
M u h a m m e d b. Ali ed-Dâvûdî,
Tabakatü'l-müfessirîn
(nşr. Âli M u h a m m e d Ömer), I-II,
Kahire 1392/1972.
DB2
Fuhülü'ş-şu'arâ'
Esad T e m î m ) , Beyrut 1 4 0 5 / 1 9 8 5 .
Ah.kâmü'1-Kur'ân
el-Cessâs,
Vital Cuinet, La Turçuie
Paris 1892.
Cüveynî, el-İrşad (Temîm)
İbn Ebû Hatim, el-Cerh
Cessâs,
Ankara 1964 —
Turcica,
Cürcânî,
A b d u r r a h m a n b. Hasan el-Cebertî,
Târîhu'acâ'
ibi'l-âsâr
fi't-terâcim
ve'l-ahbâr,
I-III,
Beyrut, ts. (Dârü'l-Fâris).
el-Cerh
Cultura
Cuinet
Câmî, Nefehât
A b d u r r a h m a n - ı Câmî,
Central
Dâvûdî,
CT
Central Asiatlc
Journal,
VViesbaderı - Den H a g u e 1955 —
Bustânü'l-muhaddisîn
Düvel-i
İslâmiyye
Halil E d h e m [Eldem],
Düvel-i
islâmiyye,
İstanbul 1927.
EAm.
The Encyclopaedia
Americana,
I-XXX, N e w York 1928.
el-Ahbârü't-twâl
A h m e d b. Dâvûd ed-Dîneverî,
el-Ahbârü't-tıvâl
(nşr. Abdülmün'im
Amir), Kahire 1960 —
Bağdad, ts. (Mektebetü'l-Müsennâ).
EACİİFD
Atatürk
Üniversitesi
İlâhiyat Fakültesi
Dergisi,
Erzurum 1983 —
Eflâkî, Menâkıbü
EB
Etııdes
Balkaniques,
Sofia 1964 —
EBr.
Encyclopaedia
Britanrıica,
l-XXIII, C h i c a g o 1972.
Ebû Bekir İbnü'l-Arabî,
Ahkâmü 'l-Kur 3 ân
Ebû Bekir M u h a m m e d b. Abdullah
b. Arabî, Ahkâmü'l-Kur'
ân
(nşr. Ali M u h a m m e d el-Bicâvî),
l-IV, Kahire 1 3 9 4 / 1 9 7 4 .
Ebû Bekir İbnü'l-Arabî,
el-'Auâşım (Tâlibî)
Ebû Bekir M u h a m m e d b. Abdullah
b. Arabî, el-'Avâşım
mine'l-kaoâşım
fî tahkiki
mevâkıfi'ş-şahâbe
(nşr. Â m m â r C. et-Tâlibî),
Cezayir 1 3 9 4 / 1 9 7 4 .
EH
Etudes
el-'Aoâşım
Sofıa 1960 —
Historıques,
El
The Encyclopaedia
of İslam
(first edition), I-V, Leiden 1913-36.
El2 (İng.)
The Encyclopaedia
of islam
(new edition), Leiden 1954 —
El2 Suppl. (Fr.)
de
l'lslam
Leiden 1980 —
Supplement,
(Hatîb)
Ebû Bekir M u h a m m e d b. Abdullah
b. Arabî, el-'Avâşım
mine'l-kavâşım
ft tahkiki
mevâkıfi'ş-şahâbe
(nşr. M u h i b b ü d d i n e l - H a t î b ) ,
Kahire 1371; 1399.
Ebû Nuaym, Hilye
Ebû Yûsuf, el-Harâc
Ebû Yûsuf Ya'küb b. İbrahim,
Kitâbü'l-Harâc
(nşr. M u h i b b ü d d i n el-Hatîb),
Bulak 1302 — Kahire 1397.
Ebü'l-Ferec, Târih
İbnü'l-İbrî Ebü'l-Ferec, Târih
(trc. Ö. Rıza Doğrul), 1-11,
Ankara 1945-50.
Ebü'l-Ferec el-lsfahânî,
el-Eğânî
Ebü'l-Ferec Ali b. Hasan el-İsfahânî,
Kitâbü'l-Eğânî,
I-XIV, XVI,
Kahire 1927; XV, XVII-XXIV
(nşr. A b d ü s s e l â m M . Hârûn —
Abdülkerîm el-Azbâvîv.dğr.),
Kahire 1 9 7 0 - 7 4
(Dârü'l-Kütübi'l-Mısriyye).
EDİ
Edebiyat Dil
Bakü 1 9 7 8 -
E/n.
Encyclopaedia
of India
(nşr. P. N. C h o p r a —
Prabha Chopra), I-H, Delhi 1988.
EF
Encyclopedie
Paris 1967.
EJd.
I-XVI,
Encyclopaedia
Judaica,
Jerusalem 1972-78.
EFAD
Atatürk Üniversitesi
Fakültesi Araştırma
Erzurum 1970 —
Edebiyat
Dergisi,
Eş'arî, Makâlât (Abdülhamîd)
Ebü'l-Hasan el-Eş'arî,
Makâlâtü'i-İsiâmlyyîn
ve'htilâfü'l-muşallîn
(nşr. M . M u h y y i d d i n A b d ü l h a m î d ) ,
Kahire 1 3 8 9 / 1 9 7 0 .
Ethe,
Catalogue
Hermann EthĞ — Eduard Sachau,
Catalogue
of the Persian,
Turkish,
Hindustani and Pushtu
Manuscripts
in the Bodleian Library, I-II,
L o n d o n 1899; Oxford 1930.
Ethe, Catalogue
of the Persian
Manuscripts
Hermann EthĞ,
ofthe
Persian
Catalogue
Manuscripts
Encyclopaedia
Judaica
Supplement,
XVII, Jerusalem 1982.
O x f o r d 1903; L o n d o n 1980.
Elmalılı, Hak Dini
Hermann EthĞ, Târîh-i
Edebiyyât-ı
Fârsf (trc.
R ı z â z â d e Şafak), Tahran 1337 hş.
Elmalılı M u h a m m e d Hamdi Yazır,
Hak Dini Kur'an
Dili:
Yeni Meâlli Türkçe Tefsir, ( IX,
İstanbul 1935-39; I-X,
İstanbul 1979.
EMDC
Encyclopedie
de la Musique
et
Dictionnaire
du
Conseruatoire,
l-XI, Paris 1912-31.
Enverî,
Düstûrnâme
Düstûrnâme-i
of India
in
the Library
EthĞ, Târîh-i
İstanbul 1928;
Office,
Edebiyyât
Dergisi,
Seyahatnâme
I-VI,
Mükrimin Halil [Yınanç],
Dusturname-i
Enverî:
Medhal,
Ezgi, Türk
M u h a m m e d b. Ö m e r er-Râzî,
Leuâmi'u'l-beyyinat
şerhu
esmâ'illâhi
te âlâ
ue'ş-şıfât
(nşr. Tâhâ Abdürraûf Sa'd),
Kahire 1 3 9 6 / 1 9 7 6 .
Fahreddin er-Râzî, Tefsîr
M u h a m m e d b. Ö m e r er-Râzî,
Mefâtîhu'l-ğayb
(et-Tefsîrü'l-kebîr)
(nşr. M . M u h y i d d i n A b d ü l h a m î d ) ,
I-XXXII, Kahire 1 9 3 4 - 6 2 .
Fârâbî,
Ihşâ'ü'l-'ulüm
Ebû Nasr M u h a m m e d
b. M u h a m m e d el-Fârâbf,
İhşâ* ul-'ulûm
(nşr.
O s m a n M u h a m m e d Emîn),
Kahire 1 3 5 0 / 1 9 3 1 .
Fatîn, Tezkire
Fatîn Davud,
Tezkire-i
Hâtimetü'l-eş'âr,
İstanbul 1271.
Ferheng-i
Fârsî
M u h a m m e d Muîn, Ferheng-i
Fârsî,
Tahran 1342 hş.
Ferheng-i
Ziyâ
Ziya Şükûn, Farsça-Türkçe
Gencînei
Güftâr Ferheng-i
1-111, İstanbul 1944.
Ferid Vecdî,
Dâ' iretü 'l-ma' ârifi'l-kami'lI-X, Beyrut 1971.
Lügat.
Ziyâ,
'işrîn,
Feridun Bey, Münşeât
Fesevî, el-Macrife
ECİSBFD
Evliya Çelebi, Seyahatnâme,
İstanbul 1314-18; VII-X,
İstanbul 1928-38.
Fahreddin er-Râzî,
Leoâmi'u
'l-beyyinât
Feridun A h m e d Bey,
Münşeâtü's-selâtîn,
I-II,
İstanbul 1274-75.
Encyclopaedia
Clniversalis,
l-XX, Paris 1980.
Ege
Üniversitesi
Sosyal Bilimler Fakültesi
İzmir 1980 -
İ'tikâdât
Ferid Vecdî, DM
ECIn.
Evliya Çelebi,
Enverî
(nşr. Mükrimin Halil |Ymanç|),
Musikisi
oe't-târîh
Ebû Yûsuf Ya'küb el-Fesevî,
Kitâbul-Ma'rife
ve't-târîh
(nşr. Ekrem Ziyâ el-Ömerî), I-III,
B a ğ d a d 1974-76.
Fîrüzâbâdî,
el-Kâmüsü'l-muhît
Fîrüzâbâdî Ebü't-Tâhir,
el-Kâmûsü'l-muhît,
Beyrut 1406/1986'.
İstanbul 1930.
Subhi Ezgi,
Flügel,
Enverî, Düstûrnâme
Nazarî-Amelî
Türk
Musikisi,
I-IV, İstanbul 1933-53.
Güstav Flügel,
Dle arabischen,
persischen
und türkıschen
Handschriften
des
Kaiserllch-Königlichen
Hofbibliothek
zu M e n , I-III,
W i e n 1865-67.
Le Destan
d'ümür
(Melikoff)
Pacha
(nşr.
İrene Melikoff-Sayar), Paris 1954.
Encyclopaedia
of Religion
and
Ethics, I-XIII, Edinburgh 1979-80.
Ergun,
de la Foi,
el-Lüma'
Ebü'l-Hasan el-Eş'arî,
el-Lüma=
fi'r-red 'alâ ehli'z-zeyğ
ue'l-bida"
(nşr. Abdülazîz İzzeddin es-Seyrevân),
Beyrut 1 4 0 8 / 1 9 8 8 .
EJd. Suppl.
ERE
İncesenet,
Ebü'l-Hasan el-Eş'arî,
el-lbâne "an
uşûlü'd-diyâne
(nşr. Fevkıyye Hüseyin M a h m ü d ) ,
Kahire 1987.
Ebü'l-Hasan el-Eş'arî,
Makâlâtü'l-İslâmiyyîn
ve
ihtilâfü'l-musallîn
(nşr. H. Ritter), Wİesbaden 1382/1963.
Ebû Ubeyd,
Ebû Ya'lâ M u h a m m e d b. Hüseyin
el-Ferrâ,
el-Ahkâmü's-sultâniyye
(nşr. M u h a m m e d H â m i d el-Fakkl),
Kahire 1357/1938.
Eş'arî, el-lbâne (Fevkıyye)
The Encyclopaedia
of İslam
Supplement,
L e i d e n 1980 —
Encyclopaedia
Iranica,
London 1985 —
Ebû Ya'lâ,
el-Ahkâmü's-sultâniyye
M u h a m m e d b. Ömer er-Râzî,
rtikâdâtü
fırakı'l-müslimîn
ve'l-müşrikîn
(nşr. Ali Sâmî e n - N e ş ş â r ) ,
Kahire 1 3 5 6 / 1 9 3 8 .
Eş'arî, Makâlât (Ritter)
Elr.
Ebû Ubeyd Kasım b. Sellâm,
Kitâbü'İ-Emuâl
(nşr.
M u h a m m e d Halîl Herrâs),
Kahire 1401/1981.
Fahreddin er-Râzî.
Ebü'l-Hasan el-Eş'arî,
el-lbâne 'an
uşûlü'd-diyâne
(nşr. Abdülkâdir el-Arnaût),
Dımaşk-Beyrut 1401/1981; Riyad 1400.
El2 Suppl. (İng.)
Ebû Nuaym el-İsfahânî,
Hilyetü'l-euiiyâ',
I-X,
kahire 1 3 9 4 - 9 9 / 1 9 7 4 - 7 9 .
el-Emoâl
Eş'arî, el-lbâne (Arnaût)
Eş'arî,
El2 (Fr.)
Encyclopedie
de l'lslam
( n o u v e l l e edition), Leiden 1954 —
Encyclopedie
Ebü Bekir İbnü'l-Arabî,
'l-"arifin
A h m e d Eflâkî,
Menâkıbü'l-Câ.rifîn
(nşr. Tahsin Yazıcı), ITI,
Ankara 1959-61.
Antoloji
Sadeddin N ü z h e t Ergun,
Türk Musikisi Antolojisi,
I-II,
İstanbul 1942-43.
Ergun, Türk
Şairleri
Sadeddin N ü z h e t Ergun,
Türk Şairleri,
İstanbul 1936-45.
Ezraki,
Ahbâru Mekke (Melhas)
M u h a m m e d b. Abdullah el-Ezrakî,
Ahbâru Mekke ve mâ câ 'e
fîfıâ
mine'l-âsâr
(nşr. Rüsdî Sâlih Melhas), I II,
Beyrut 1 3 9 9 / 1 9 7 9 .
Ezraki,
Ahbâru Mekke (Wüstenfeld)
M u h a m m e d b. Abdullah el-Ezrakî,
Ahbâru Mekke ve mâ câ'e
fîhâ
mine'l-âsâr
[nşr. F. W ü s t e n f e l d ) ,
I-III, Göttîngen 1275.
Handschriften
Flügel, Keşfü'z-zunûn
İndeks
Güstav Flügel,
Kaşf al-Zunün
Lexicon
Bibliographicum
et
Encyclopaedicum
I-VIHnşr. Vetre), London 1835-58.
FME
A h m e d Ateş,
istanbul
Kütüphanelerinde
Farsça Manzum Eserler, İstanbul 1968.
FO
Folia
Orientalia,
Krakow 1959 —
Frisk, GEW
Hjalmar Frisk,
Griechisches
etymologisches
Wörterbuch,
I-III,
Heidelberg 1973.
Şihâbüddin A h m e d b. M u h a m m e d
el-Hafâcî, Reyhânetü'l-elibbâ
ve
zehretü'l-hayâti'd-dünyâ
(nşr. A b d ü l f e t t â h M u h a m m e d
el-Hulv), I-II, Kahire 1 3 8 6 / 1 9 6 7 .
Poetry,
GJ
The Geographical
L o n d o n 1893 -
Journal,
Hâkim,
Glasnik Vrhovnog
Islamskog
Starjesinstva
u SFRJ, Sarajevo.
A l b e r t Gabriel,
Voyages
archeologıques
dans la Turquie
Orientale,
Paris 1940.
GMNS
el-Büldârıü'l-lslâmiyye
M u h a m m e d Seyyid Gallâb - Hasan
Abdülkâdir Sâlih — Mahmûd Şâkir,
el-Büldânü'l-İslâmiyye
ve'Iekalliyâtü'l-müslime
fîcâlemi'lmu'âşır,
Riyad 1399/1979.
Gazzâlî, İhya
Ebû Hâmid M u h a m m e d el-Gazzâlî,
ihyâ'ü'ulûmi'd-dîn,
I-IV, Kahire 1332.
Gazzâlî, el-lktişâd
Ebû Hâmid M u h a m m e d el-Gazzâlî,
el-İktisâd
fi'l-i'tikâd,
Beyrut 1403/1983.
Gazzâlî, el-Maksadü
Hafâcî,
H. A . R. Gibb,
A History of the Ottoman
I-VI, L o n d o n 1900-1909.
Glasnik VIS
Gabriel, Voyages
Gallâb,
Gibb, HOP
'l-esnâ
Ebû Hâmid M u h a m m e d el-Gazzâlî,
el-Makşadü'l-esnâ
fî şerhi
esma illâhi'l-hüsnâ,
Beyrut, ts.
(Dârul-Kütübi'l-ilmiyye).
Gazzâlî, Mi cyârü 'l-c ilm
Ebû Hâmid M u h a m m e d el-Gazzâlî,
Mi'yârul-'ilm
fî
fenni'l-mantık
(nşr. S ü l e y m a n Dünyâ),
Kahire 1960 — Beyrut, ts.
(Dârü'l-Endelüs).
E. J. W. Gibb Memorial
London.
Neıv
Series,
GMS
E. J. W. Gibb Memorial
London.
Gökbilgin,
Edime ve Paşa
Series,
M. Tayyib Gökbilgin,
XV-XVI
Asırlarda
Edime ve Paşa Livâsı.
Vakıflar-MülklerMukataalar,
İstanbul 1952.
el-Müstasfâ
ft'ilmi'l-usûl,
I-II,
Gazzî, el-Kevâkibü's-sâ'
ire
Muhammed b. Muhammed el-Gazzî,
el-Kevâkibü
's-sâ' ire
fî a'yâni'l-mi*
eti'l-'âşire
(nşr. Cebrâîl S. C e b b û r ) , I-III,
Beyrut 1 9 4 5 - 5 9 ; 1979 (2. bs.).
GDAAD
ve
istanbul
üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Güney-Doğu
Avrupa Araştırmaları
Dergisi,
İstanbul 1972 —
Gel.D
Gelişme Dergisi/Studies
in
Development:
Orta-Doğu
Teknik
üniversitesi,
Ankara 1973 —
Geographie
Hânbâbâ, Fihrist
Meşhurları
İbrahim Alâeddin Gövsa,
Türk Meşhurları
Ansiklopedisi,
İstanbul, ts.
Hakîm et-Tirmizî,
Hatmü'l-evliya'
Grundriss der Iranischen
Philologie
(nşr. W . G e i g e r - E. Kuhn), I-II,
Strassburg 1895-1904 — 1974.
GSAI
Asiatica
GSE
Great Soviet Encyclopeadıa,
N e w York 1982.
Habbâzî,
I-XXXII,
Savâb
N e f e s z â d e İbrahim, Gülzâr-ı
(nşr. Kilisli Muallim Rifat),
İstanbul 1939.
Kitâbut-Tabakât
Riyad 1402/1982.
Hadîkatü'l-vüzerâ
O s m a n z â d e A h m e d Tâib,
Hadîkatü'l-vüzerâ,
İstanbul 1271 —
Freiburg 1969.
Fârsî,
Hablbü's-siyer
Gıyâseddin b. Hüsâmeddin (Hândmîr),
Habîbus-sıyer
fîahbâri
efrâdi'l-beşer,
I-IV,
Tahran 1342 hş.
Savâb
Harîrîzâde Kemâleddin,
Tıbyânü
vesâ'ili'l-haka*ık
fî beyâni
selâsili't-tarâ'ik,
I-III, Süleymaniye Ktp.,
Fâtih, nr. 430-432.
Hasan Duman, Katalog
Halîfe b. Hayyât,
et-Tabakât (Zekkâr)
Kitabü't-Tabakât
Dımaşk 1966-67.
Halîfe b. Hayyât, Târih (Ömerî)
Hasan Duman,
İstanbul Kütüphaneleri
Arap Harfli
Süreli Yayınlar Toplu
Katalogu
1828-1928, İstanbul 1406/1986.
Hasan İbrâhim, islâm
Tarihi
Halîfe b. Hayyât, et-Târîh
(nşr. Ekrem Ziyâ el-Ûmerî),
N e c e f 1386/1967.
Hasan İbrâhim Hasan,
İslâm
Tarihi
(trc. İsmail Yiğit v.dğr.), I-VI,
İstanbul 1985-86.
Halîfe b. Hayyât,
Târih (Zekkâr)
Hatîb, Târîhu
Bağdâd
Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu
Bağdâd
(Medînetü's-selâm),
I-XIV,
Kahire 1349/1931 — Medine, ts ;
Beyrut, ts.
el-Minhâc
Hayyât,
el-lntişâr
Hüseyin b. Hasan el-Halîmî,
el-Minhâc
fî
şu'abi'l-îmân
(nşr. Hilmi M u h a m m e d Füde), I-III,
Beyrut 1 3 9 9 / 1 9 7 9 .
A b d ü r r a h i m b. M u h a m m e d
el-Hayyât, Kitâbü'l-Intisâr
ve'r-red
calâ İbni'r-Râvendî
el-mülhid
(nşr. H. S. N y b e r g ) , K a h i r e ' l 9 2 5 .
Hamîdullah, İslâm
Hazrecî, Hulâşatü
Peygamberi
M u h a m m e d Hamîdullah,
İslâm
Peygamberi
(trc. Salih Tuğ - Said Mutlu), I-II,
İstanbul 1 9 6 9 ;
(trc. Salih Tuğ), I-II,
İstanbul 1980.
Tezhlb
Safiyyüddin A h m e d
b. Abdullah el-Hazrecî,
Hulâşatü
Tezhîbı
Tehzîbi'l-Kemâl
fî esmâ'i'r-ricâl
(mukaddime
Abdülfettâh Ebû Gudde),
Bulak 1301 — Beyrut 1 3 9 9 / 1 9 7 9 .
Hammer (Atâ Bey)
HBH
J. von H a m m e r ,
Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye
(trc. M e h m e d Atâ), I-X,
İstanbul 1 3 2 9 - 3 7 ; XI,
İstanbul 1947.
•Halk Bilgisi
Haberleri,
İstanbul 1929-42.
el-Muğnî
Ebû M u h a m m e d Ömer
b. M u h a m m e d el-Habbâzî,
el-Muğnî fî
uşüli'l-fıkh
(nşr. M . Mazhar Beka),
Mekke 1403.
Reiches
und
I-II,
Hânbâbâ Muşâr,
Fihrist-i Kitâbhâ-yi
Çâpî-yi
I-V, Tahran 1350-53 hş.
Hândmîr,
(nşr. Ekrem Ziyâ el-Ömerî),
Halîmî,
Gr.lPh.
Gülzâr-ı
I-IV,
Halîfe b. Hayyât, et-Târîh
(nşr. Süheyl Zekkâr),
Dımaşk 1967-68.
Gr.E
della Societa
Roma.
el-Müstedrek
Hâkim en-Nîsâbûrî,
el-Müstedrekeale's-Sahîhayn,
Haydarâbâd 1334-42.
(nşr. Süheyl Zekkâr), I-II,' '
Gölpınarlı, Katalog
d'Aboulfeda
Joseph — Toussaint Reinaud,
Geographie
d'Aboulfeda:
Allgemeine
Einleitung
und
französisch
Übersetzung
des Taqwım
al-buldân
von
Abül-Fida3
(gest. 732 H./1331 n. Chr.), I;
Geographie
d'Aboulfeda:
Traduite de l'Arabe en
Francais,
II/1 (trc. J. T. R e i n a u d ) ;
II/2 (trc. M . Stanislas Guyard),
Paris 1883 — Frankfurt 1985
(nşr. Fuat Sezgin).
Hâkim,
Halîfe b. Hayyât,
Abdülbâki Gölpınarlı,
Mevlânâ Müzesi
Yazmalar
Katalogu, I-III, Ankara 1967-72.
Giornale
Italiana,
und
J. von H a m m e r ,
Des osmanischen
Staatsverfassung
Staatsverıvaltung,
W i e n 1815.
Halîfe b. Hayyât,
La Grande
Encyclopedie,
Paris, ts. 1189l'den ö n c e l .
Bulak 1324.
Hammer,
Staatsverfassung
Staatsverıvaltung
Harîrîzâde, Tibyân
Gazzâlî, el-Mûstaşfâ
Ebu Hâmid M u h a m m e d el-Gazzâlî,
J. v o n H a m m e r ,
Histoire de l'Empire
Ottoman
(trc. Hellert), I-XVIII, Paris 1835-41.
Hâkim en-Nîsâbürî,
culûmi'l-hadîs
Ma'rifetü
(nşr. S e y y i d M u a z z a m Hüseyin),
Haydarâbâd 1935 — Medine Beyrut 1 3 9 7 / 1 9 7 7 .
Halîfe b. Hayyât,
et-Tabakât (Ömerî)
Yürükler
M. Tayyib Gökbilgin,
Rumeli'de
Yürükler, Tatarlar
Evlâd-ı
Fatihan,
İstanbul 1957.
Gövsa, Türk
Ma'rifetü'ulûmi'l-hadlş
M u h a m m e d b. Ali el-Hakîm
et-Tirmizî, Kitâbü
Hatmi'l-evliyâ*
(nşr. O s m â n İsmâil Yahyâ),
Beyrut 1965.
Livası
Gökbilgin, Rumeli'de
Hammer, HEO
Reyhânetü'l-elibbâ
Hammer, GOD
J. von H a m m e r ,
Geschichte
der
osmanischer
Dichtung,
Pesth 1836-38.
Hammer, GOR
J. von H a m m e r — P u r g s t a l l ,
Geschichte
des
osmanischen
Reiches, I-X, Pesth 1827-33;
I-IV, Pesth 1834-35;
(nşr. H. Duda), I-IV, 1963-64.
Târihi
Hediyyetü'l-c
arifin
Bağdatlı İsmâil Paşa,
Hediyyetü'l-'ârifîn
esmâ'ulmü'ellifîn
ve âsârü'l-muşannifîn,
I
(nşr. Kilisli Muallim Rifat —
İ b n ü l e m i n M a h m û d K e m a l ) ; II
(nşr. İ b n ü l e m i n M a h m û d Kemal —
Avni Aktuç), İstanbul 1951-55 —
Tahran 1 3 8 7 / 1 9 6 7 .
Herevî, Menâzil
Hâce Abdullah-ı Herevî,
Menâzilü's-si'irin
ile'l-hakkı'l-mübîn,
Kahire 1908.
Herevî, Ta baka t
HSBBD
Hâce Abdullah-ı Herevî,
Tabakâtü
ş-şûfiyye
(nşr. M u h a m m e d Server Mevlâyî),
Tahran 1362.
Hacettepe
Hezârfen,
Telhîsü'l-beyân
H e z â r f e n Hüseyin Efendi,
Telhîsü'l-beyân
fî
Kauânîn-i Âl-î
Osman,
Paris, Bibliotheque Nationaie,
Mss Turcs 40.
Hl
Hamdard
Islamicus,
Hidâyet,
Karachi 1977 —
Mecma'u'l-fuşahâ'
Rızâ Kulı Han Hidâyet,
Mecma'
u'l-fuşahâ'
(nşr. Müzahir Musaffa),
Tahran 1336 hş.
Hidâyet,
A b d ü l m ü n ' i m el-Hifnî,
Mu'cemü
mustalahâtl's-sûfiyye,
Beyrut 1 4 0 0 / 1 9 8 0 . '
er-Ravzü'l-mi'târ
Muhammed Abdülmün'im el-Himyerî,
Kitâbü'r-Rauzi'l-mi'târ
fî
haberi'l-aktâr
(nşr. İhsan  b b a s ) , Beyrut 1975.
History of India
History of India
( e d . A . V. W i l l i a m s [akson), H X ,
N e w Delhi 1987.
1: R. C. Dutt; 11: V. A. Smith; I1I-1V:
S. L a n e - P o o l e ; V: H. M. Elliot;
VI-VII: W. W. Hunter; VIII:
A. C. Lyall; IX:
A . V. Williams Jakson.
Tarihi
Philip K. Hitti,
Siyâsi ue Kültürel İslâm
(trc. Salih Tuğ), I-IV,
İstanbul 1980-81.
Hudûdii 'l- 'âlem (Sutûde)
Tarihi
International
Journal
of
Middle East Studies,
L o n d o n - N e w York 1970 —
İbn Adî, el-Kâmil
IJTS
International
Journal of Turkish
Studies, Madison-Wisconsin 1979 —
el-Hulelü's-sündüsiyye
IOS
İbn Asâkir, Târîhu
M u h a m m e d b. M u h a m m e d
ei-Endelüsî,
el-Hulelü's-sündüsiyye
fi'l-ahbâri't-Tünisiyye
(nşr. M u h a m m e d H a b î b e l - H e y l e ) ,
I-III, Beyrut 1985.
Israel Oriental
Tel Aviv 1971
-
IP
Prezgled,
İbn Asâkir,
Tebyînü
kezibi'l-müfteri
Sofia.
IQ
The Islamic
Quarterly,
London 1954 —
Ir.S
(Uludağ),
Ebü'l-Hasan Ali b. Osman el-Hücvîrî,
Keşfü'l-mahcûb:
Hakikat
Bilgisi
(trc. Süleyman Uludağ), İstanbul 1982.
Iranian
Studies,
N e w Y o r k - L o s A n g e l e s 1968 —
IS
Islamic
Studies,
Hacettepe
Fakültesi
Karachi 1962 —
ISIS
Üniversitesi
Edebiyat
Dergisi, Ankara 1983 —
An International
Reuiew
to the History of Science
Cultural
Influences,
Pennsylvania 1913 —
Hüseyin Vassâf, Sefine
Hüseyin Vassâf,
Sefîne-i Eulıyâ-yı
Ebrâr,
Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar,
nr. 2305-2309.
Berlin 1910 —
Hüseyin Vassâf, Sefine (Akkuş)
Hüseyin Vassâf, Sefîne-i
Evliyâ
(s. nşr. Mehmet Akkuş — Ali Yılmazl,
I, İstanbul 1990 -
Historijski
İslâm Ansiklopedisi,
İstanbul 1940-88.
İbn Abdülber,
IAN
Akademii
Izuestiya Akademii
Nauk
Azerbaydjanskoy
SSR, Bakü 1960
-
J-X(1I,
I,
el-İstî'âb
İbn Abdülber e n - N e m e r î ei-Kurtubî,
el-İstfâb
fî ma'
rlfetl'l-ashâb
(el-lşâbe içinde), I-IV, Kahire 1328.
İbn Abdülhakem.
Fütûhu Mışr (Âmir)
Halk Kültürü (Derleme-Araştırma),
İstanbul 1984 -
Ankara 1926-29.
Tâcü't-teuârîh
Hoca Sâdeddin Efendi,
Tâcü't-teuârîh,
I-Il,
İstanbul 1279-80.
SSSR
Izuestiya Akademiya
Moskva-Leningrad.
Nauk
SSSR,
Turk.SSSR
Nauk
Aşâbâd.
IBLA
de l'lrıstitut
Lettres Arabes,
des
Belles
Tunis 1937 —
IC
Islamic
Culture, Haydarâbâd 1927 —
Leiden.
IDB
HS
Hakluyt
Seyahatnâme
M u h a m m e d b. Abdullah b. Battûta,
Seyahatnâme
(trc. M e h m e d Şerîf), I-II,
İstanbul 1333-35.
İbn Battûta, Tuhfetü 'n-niizzâr
M u h a m m e d b. Abdullah b. Battûta,
Tuhfetü'n-nüzzâr
fî
ğarâ 'ibi'l-emsâr
ue'acâ
'ibi'l-esfâr:
Rihletü İbn Battûta
(nşr. Ali el-Mün'tasır), I-II,
Beyrut 1 4 0 1 - 1 4 0 5 / 1 9 8 1 - 8 5 .
İbn Beşküvâl, eş-Şıla
Halef b. Abdülmelik b. Beşküvâl,
Kitâbü'ş-Şıla
fî târîhi
e'immeti
Endelüs ue 'ulemâ
ihim
ue muhaddisîhim
ue
fukahâ'ihim
ue üdebâ'lhim
(nşr. İzzet el-Attâr),
Kahire 1955.
İbn Bîbî, el Eüâmirü 7- calâ' iyye
Nâsırüddin Hüseyin b. M u h a m m e d
b. Bîbî, el-Euâmirü 'l-'alâ'
iyye
fi'l-umûri'l'Alâ * iyye
(nşr. A d n a n S. Erzi),
Ankara 1956.
İbn Düreyd, el-İştikâk
M u h a m m e d b. Hasan b. Düreyd,
el-İştikâk
(nşr. A b d ü s s e l â m M . Hârûn),
Kahire 1 3 7 8 / 1 9 5 8 .
b. Abdülhakem,
Izuestiya Akademiya
Turkmenskoy
SSSR,
Reuue
HOr.
İbn Abdülhakem,
Fütûhu Mışr (Torrey)
Abdurrahman b. Abdullah
IAN
HM
b. Abdülhakem,
Fütûhu Mışr
ue'l-Endelüs
(nşr. A b d ü l m ü n ' i m Âmir),
Kahire 1960.
Izuestiya Akademiya
Nauk
Kazahskoy
SSR, Alma Ata.
İbn Battûta,
Voyages d'lbn Batoutah (nşr. ve trc.
C. D e f r e m e r y e t B. R. Sanguinetti),
I-IV, Paris 1853-58.
İA
Islâmî Bilgiler Ansiklopedisi,
İstanbul 1981.
Zagreb.
Zbornik,
Ali b. Hasan ed-Dımaşkî,
Tebyînü
kezibı'l-müfterî
fî mâ nüsibe
ile'l-İmâm
Ebi'l-Hasan
el-Eş'arî
(nşr. M . Zâhid Kevserî),
Dımaşk 1347 — Beyrut 1399/1979.
İbn Battûta, Voyages
İBA
HZb.
IAN
der Orientalistik,
Deuoted
and Its
Isl.
Der islam,
Dımaşk
İbn A s â k i r Ali b. Hasan ed-Dımaşkî,
Târîhu Medîneti
Dımaşk,
Dımaşk 1402-1404/1981-84.
Studies,
Abdurrahman b. Abdullah
Journal
ofAsiatic
Cambridge, Mass 1936 —
Works Issued by the
Socıety, L o n d o n .
UMES
Reddü'l-muhtâr
Hudûdul-'
âlem
mine'l-meşrık
ile'l-mağrib (nşr. Minûçihr-i Sutûde),
Tahran 1340 hş.
IAN Kaz. SSR
Hoca Sadeddin,
M u h a m m e d Emîn b. Âbidîn,
Reddü'l-muhtâr
'ale'd-Dürri'l-muhtâr,
[-VI;
Hâşiyetü Kurreti
uyûni'l-ahyâr
tekmiletü
Reddi'l-muhtâr,
VII-VIII,
Kahire 1386-89/1966-69.
Abdullah b. A d î el-Cürcânî,
el-Kâmil
fîzu'afâ'i'r-ricâi
(nşr. L e c n e mine'l-muhtassîn),
l-VIII, Beyrut 1 4 0 4 / 1 9 8 4 .
lANAz.SSR
HK
Handbuch
Hudüd al-'Alam:
The
Regions
ofthe World (trc. V. Minorsky,
e d . C. E. Bosworth), London 1970.
Izuestiya Imperatorskoy
Nauk, Petrograd.
HJAS
Hayat Mecmuası,
ibn Âbidîn,
The Interpreter's
Dictionary
ofthe
Bible Supplementary
Volume,
Nashville 1988.
HÜEFD
Muştalahât
Harvard
Studies,
IDB Suppl.
(Minorsky)
Hudûd al-'Alam
Hücvîrî,
Keşfü'l-mahcûb
Rızâ Kulı Han Hidâyet,
Riyâzü 7 - c â r i f î n (nşr. Mîr
Alî-yi Gurgânî), Tahran 1344 hş.
Hitti, İslâm
Ankara 1969 —
Dergisi,
Ebü'l-Hasan Ali b. Osman el-Hücvîrî,
Keşful-malıcûb
(nşr. Jikovski), Tahran 1979.
Riyâzü'l-'ârifîn
Himyerî,
Beşerî
Istoriçeski
Rızâ Kulı Han Hidâyet,
Rauzatü's-safâ-yı
Nâsırî,
1-VIII, Tahran 1338-39 hş.
Hifnı,
ue
Hücvîrî Keşfü'l-mahcûb (Jikovski)
Rauzatü'ş-şafâ
Hidâyet,
Bilimler
Sosyal
The Interpreter's
Dictionary
ofthe Bible, I-IV,
N e w York-Nashville 1962.
Fütûhu Mısr ue
ahbâruhâ
(nşr. Charles C. Torrey), Leiden 1922.
ibn Ferhûn,
ed-Dîbâcü 'l-müzheb
İbn Abdürabbih,
ibn Ferhûn Burhâneddin İbrâhim
b. Ali b. M u h a m m e d ,
el-'İkdü'l-ferîd
Ebû Ömer A h m e d b. M u h a m m e d
b. Abdürabbih,
el-'İkdü'l-ferîd
(nşr. A h m e d Emîn v.dğr.), 1-VH,
Kahire 1393/1973.
İbn Âbidîn,
Mecmûcatü
ed-Dîbâcü'l-müzheb
fî
ma'rifeti
a'yâni
'ulemâ'i'l-mezheb
(nşr. M u h a m m e d el-Ahmedî),
Kahire, ts. (Dârü't-Türâs).
İbn Habîb,
'r-resâ'il
M u h a m m e d Emîn b. Âbidîn,
Mecmû'atü
resâ'lli İbn
'Âbidîn,
İstanbul 1325.
el-Muhabber
M u h a m m e d b. Habîb el-Hâşimî,
el-Muhabber (nşr. ilse Lichtenstadter),
Haydarâbâd 1 3 6 1 / 1 9 4 2 —
Beyrut, ts. ( D â r ü ' l - Â f â k ı ' l - c e d î d e ) .
İbn Habîb,
el-Münemmak
M u h a m m e d b. Habîb el-Hâşimî,
Kitâbü'l-Münemmak
fî ahbâri
Kııreyş (nşr. H u r ş î d A h m e d ) ,
Haydarâbâd 1 3 8 4 / 1 9 6 4 —
Beyrut 1 4 0 5 / 1 9 8 5 .
İbn Hacer,
ed-Dürerü'l-kâmine
İbn Hacer el-Askalânî,
ed-Dürerü'l-kâmine
fîa'yâni'l-mf
eti's-sâmine,
I-IV,
Haydarâbâd 1 3 4 8 - 5 0 / 1 9 2 9 - 3 1 .
İbn Hacer, Fethu'l-bârî
(Hatîb)
İbn Hacer el-Askalânî,
Fethu'l-bârî
bi-şerhı
Şahîhi'l-Buhârî
(nşr. M u h i b b ü d d i n e l - H a t î b —
M . Fuâd A b d ü l b â k î — K u s a y
M u h i b b ü d d i n e l - H a t î b ) , I-XIII,
Kahire 1 4 0 7 / 1 9 8 6 - 8 7 .
İbn Hacer, Fethu'l-bârî
(Sa'd)
İbn Hacer el-Askalânî,
Fethu'l-bârî
bi-şerhi
Şahîhi'l-Buhârî
(nşr. Tâhâ A b d ü r r a û f Sa'd v.dğr.),
1-XXVIII, Kahire 1 3 9 8 / 1 9 7 8 .
İbn Hacer,
İnbâ'ü'l-ğumr
İbn Hacer el-Askalânî,
Inbâ'ü'l-ğumr
bi-enbâ
'i'l-'umr
(nşr. A b d u l l a h b . A h m e d e l - A l e v î —
M u h a m m e d Sâdıkuddin el-Ensârî),
Haydarâbâd 1 3 8 7 - 9 6 / 1 9 6 7 - 7 6 —
Beyrut 1387/1967; 1406/1986 (2. bs.).
I-IV,
İbn Hacer, el-İşâbe (Bicâvî)
İbn Hacer el-Askalânî,
el-İşâbe fî
temyîzi'ş-şahâbe
(nşr. Ali M u h a m m e d el'-Bicâvî),
I-VIII, Kahire 1 3 9 0 - 9 2 / 1 9 7 0 - 7 2 .
İbn Hacer,
Lişânü'l-Mîzân
İbn Hacer el-Askalânî,
Lisânü'l-Mîzân,
I-IV,
Haydarâbâd 1329-31.
İbn Hacer,
Takrîbü't-Tehzîb
İbn Hacer el-Askalânî,
Takrîbü't-Tehzîb
(nşr. A b d ü l v e h h â b Abdüllatîf),
I-II, Kahire 1380 —
Beyrut 1 3 9 5 / 1 9 7 5 .
İbn Hacer,
İbn İzârî,
İbn Hallikân Ebü'l-Abbas
A h m e d b. M u h a m m e d ,
İbn İzârî el-Merrâküşî,
el-Beyânü'l-muğrib
fî
ahbâri'lEndelüs ue'l-Mağrib,
I-II (nşr.
Reinhard Dozy), Leiden 1848-51 ;
III (nşr. E. Levi Provençal),
Paris 1 9 3 0 ; IV (nşr. İhsan A b b a s ) ,
Beyrut 1983.
Vefeyâtü'l-a'yân
oe
enbâ'ü
ebna'i'z-zamân
(nşr. İhsan A b b a s ) , I-VIII,
Beyrut 1968-72.
İbn Hayyân, el-Muktebes
Ebû M e r v â n Hayyân
b. Halef b. Hayyân,
el-Muktebes
min
enbâ'i
ehli'l-Endelüs
(nşr. M a h m û d Ali Mekkî),
Beyrut 1393/1973.
İbn Hazm, Cemhere
İbn Hazm Ebû M u h a m m e d
Ali b. A h m e d ,
Cemheretü
ensâbi'l-'Arab
(nşr. A b d ü s s e l â m M . Hârûn),
Kahire 1982.
İbn Hazm,
Cevâmi'u's-sîre
Ebû M u h a m m e d Ali b. A h m e d ,
Ceuâmi'u's-sîre
ue hamsü
resâ'ili
uhrâ (nşr. İhsan A b b a s —
N â s ı r ü d d i n Esed), Kahire 1956.
İbn Hazm, el-Faşl
İbn Hazm Ebû M u h a m m e d Ali
b. A h m e d , el-Faşl
fi'l-milel
ue'l-ehuâ'
ue'n-nihal, I-V,
Kahire 1317-21.
İbn Hazm, el-Faşl (Umeyre)
İbn Hacer, el-İşâbe
İbn Hacer el-Askalânî,
el-İsâbe fî temyîzi's-sahâbe,
Kahire 1328.
İbn Hallikân, Vefeyât
Tehzîbü't-Tehzîb
İbn Hacer el-Askalânî,
Tehzîbü't-Tehzîb,
I-XII,
Haydarâbâd 1 3 2 5 - 2 7 / 1 9 0 7 - 1 9 0 9 .
İbn Haldun, el-cİber
A b d u r r a h m a n b. M u h a m m e d
b. Haldûn, Kitâbü'l-'İber
ue
dîuânü'l-mübtede'
ue'l-haber.,.,
I-VII, Bulak 1284 —
Beyrut 1 3 9 9 / 1 9 7 9 .
İbn Haldün, Mukaddime
A b d u r r a h m a n b. M u h a m m e d
b. Haldûn,
Mukaddime
(nşr. A . A b d ü l v â h i d Vâfi"),
I-III, Kahire 1401.
İbn H a z m Ebû M u h a m m e d Ali
b. A h m e d , el-Faşl
fi'l-milel
ue'l-ehuâ'
ue'n-nihal
(nşr.
M . İbrâhim N a s r — A b d u r r a h m a n
U m e y r e ) , I-V, Riyad Cidde 1402/1982.
İbn Hazm, el-Muhallâ
İbn H a z m Ebû M u h a m m e d Ali
b. A h m e d ,
el-Muhallâ
(nşr. A h m e d Muhammed Şâkir), 1-XI,
Kahire, ts. ( M e k t e b e t ü Dâri't-Türâs).
İbn Hibbân, Meşâhîr
M u h a m m e d b. Hibbân,
Kitâbü Meşâhîri
'ulemâ'i'l-emşâr
(nşr. M . Fleischhammer),
W i e s b a d e n 1959.
İbn Hişâm, es-Sîre
A b d ü l m e l i k b. Hişâm,
es-Sîretü'n-nebeuiyye
(nşr. M u s t a f a es-Sekkâ v.dğr.), I-IV,
Kahire 1 3 7 5 / 1 9 5 5 .
İbn Hurdâzbih,
el-Mesâlik
ve'l-memâlik
Ubeydullah b. Abdullah
b. Hurdâzbih,
ue'l-memâlik
el-Mesâlik
(nşr. M . J. d e G o e j e ) ,
Leiden 1887.
İbn İshak, es-Sîre
M u h a m m e d b. İshak,
Sîretü İbn İshâk
(nşr. M u h a m m e d Hamîdullah),
Rabat 1967 — Konya 1 4 0 1 / 1 9 8 1 .
İbn İyâs,
Bedâ'i'u'z-zühûr
İbn Haldûn, Şifâ' ü's-sâ' il
İbn İyâs M u h a m m e d
b. A h m e d el-Hanefî,
A b d u r r a h m a n b. M u h a m m e d
b. Haldûn,
Şifâ'ü's-sâ'il
(nşr. M u h a m m e d b . Tâvît et-Tancî),
Ankara 1958.
Bedâ'i'u
'z-zühür fî
uekâ'
i'i'd-dühür
(nşr. M u h a m m e d Mustafa), I-V,
Kahire 1383/1963.
el-Beyânü'l-muğrib
İbn İzârî,
el-Beyânü'l-muğrib
(Kettânî)
İbn İzârî el-Merrâküşî,
el-Beyânü'l-muğrib
fî
ahbâri'l-Endelüs
ve'l-Mağrib:
Kısmü'l-Muvahhidîn
(nşr. M . İbrâhim e l - K e t t â n î —
M u h a m m e d b. Tâvît —
M u h a m m e d Z e n î b e r — Abdülkâdir
Z i m â m e ) , Beyrut 1 4 0 6 / 1 9 8 5 .
İbn Kayyım el-Cevziyye,
İc lâmü'l-muvakkı cîn
İbn Kayyim el-Cevziyye,
İ'lâmü'l-muvakkı'în
'an rabbi'l'âlemîn
(nşr. M . M u h y i d d i n A b d ü l h a m î d ) ,
I-IV, Kahire 1374/1955.
İbn Kayyim el-Cevziyye,
Zâdü'l-me'âd
İbn Kayyim el-Cevziyye,
Zâdü'l-me'âd
fîhedyi
hayri'l-'ibâd
(nşr. Ş u a y b el-Arnaût —
A b d ü l k â d i r el-Arnaüt), I-V,
Beyrut 1 4 0 1 / 1 9 8 1 .
İbn Kemal,
Tevârîh-i Âl-i
Osmân
Kemalpaşazâde Ahmed,
Tevârîh-i Âl-i
Osmân
(nşr. Şerafettin Turan),
I. Defter, Ankara 1970;
II. Defter, Ankara 1 9 8 3 ;
VII. Defter, Ankara 1957.
İbn Kesîr, el-Bidâye
İsmâil b. Ö m e r b. Kesîr,
el-Bidâye ue'n-nihâye,
I-XIV,
Kahire 1 3 5 1 - 5 8 / 1 9 3 2 - 3 9 .
İbn Kesîr,
en-Nihâye (Ebû Abye)
İsmâil b. Ö m e r b. Kesîr,
Kitâbü'n-Nihâye
evi'l-Fiten
ve'l-melâhim
(nşr. M u h a m m e d
Fehîm Ebû A b y e ) , I-II, Riyad 1968.
İbn Kesîr, en-Nihâye (Zeynı)
İsmâil b. Ö m e r b. Kesîr,
Kitâbü'n-Nihâye
evi'l-Fiten
ue'l-melâhim
(nşr. Tâhâ Muhammed
e z - Z e y n î ) ! I-II, Kahire 1 3 8 9 / 1 9 6 9 .
İbn Kesîr, es-Sîre
İsmâil b. Ö m e r b. Kesîr,
es-Sîretü'n-nebeuiyye
(nşr. M u s t a f a A b d ü l v â h i d ) , I-IV,
Kahire 1964-66 —
Beyrut 1 3 9 6 / 1 9 7 6 .
İbn Kudâme,
el-Muğnî (Herrâs)
Abdullah b. A h m e d b. Kudâme,
el-Muğnî(U.
Halîl Herrâs), I-IX,
Kahire, ts.
( M e k t e b e t ü İbn T e y m i y y e ) .
İbn Kuteybe, el-Ma'ârif
(Sâvli
Abdullah b. Müslim b. Kuteybe,
el-Ma'ârif
(nşr. M u h a m m e d İsmâil es-Sâvî),
Kahire 1353/1935.
İbn Kuteybe,
el-Ma'ârif (Ukkâşe)
Abdullah b. Müslim b. Kuteybe,
el-Ma'ârif
(nşr. Servet Ukkâşe),
Kahire 1960.
İbn Kuteybe,
eş-Şı'r
ve'ş-şu'arâ'
Abdullah b. Müslim b. Kuteybe,
eş-Şi'r
ue'ş-şu'arâ'
(nşr. A h m e d M u h a m m e d Şâkir),
Kahire 1322 — Beyrut 1964.
İbn Miskeveyh,
Tehzîbü'l-ahlâk
A h m e d b. Muhammed b. Miskeveyh,
Tehzîbü'l-ahlâk
ue
tathîrü'l-a'râk
(nşr" İ b n u l - H a t î b ) , Kahire 1398.
İbn Rüşte,
el-Aclâku'n-nefise
Ebû Ali A h m e d b. A m r ,
Kitâbul-A'lâkı'n-nefîse
(nşr.
M . I. d e G o e j e ) , Leiden 1967.
İbn Rüşd,
Bidâyetü'l-müctehid
M u h a m m e d b. A h m e d
b. M u h a m m e d b. Rüşd e l - H a f î d ,
Bidâyetü'l-müctehid
ue nihâyetü'l-mukteşıd,
İstanbul 1333.
İbn Rüşd,
Tefsîru Mâ Ba
l-ll,
'de't-tabî'a
M u h a m m e d b. A h m e d
b. M u h a m m e d b. Rüşd e l - H a f î d ,
Tefsîru Mâ
Ba'de't-tabî'a
(nşr. S. J. M a u r i c e B o u y g e s ) , I-IV,
Beyrut 1973-86.
İbn Sa'd, et-Tabakât
M u h a m m e d b. Sa'd,
et- Tabakâtü'lkübrâ
(nşr. İhsan A b b a s ) , I-IX,
Beyrut 1388/1968.
İbn Saîd el-Mağribî, el-Muğrib
Ali b. Mûsâ b. M u h a m m e d
b. Saîd el-Mağribî,
el-Muğrib
fî
hule'l-Mağrib
(nşr. Şevki Dayf), I-II,
Kahire 1978-80.
İbn Sınâ, el-İşârât
Hüseyin b. Abdullah b. Sînâ,
el-İşârât
ue't-tenbîhât
(nşr. Süleyman Dünyâ), Kahire 1959.
İbn Kesîr, Tefsîr
İbn Sînâ, el-Mebde'
İsmâil b. Ömer b. Kesîr,
Tefsîrü'l-Kur'âni'i
'azîm
(nşr. M u h a m m e d İbrâhim
e l - B e n n â v.dğr.),
Kahire 1 3 9 0 / 1 9 7 1 .
Hüseyin b. Abdullah b. Sînâ,
el-Mebde'
ue'l-me'âd
(nşr. A b d u l l a h - ı Nûrânî),
Tahran 1363 h ş . / 1 9 8 4 .
İbn Kudâme, el-Muğnî
Hüseyin b. Abdullah b. Sînâ,
eş-Şifâ':
el-İlâhiyyât
(1)
(nşr. G. C. A n a w a t i — S a î d Z â y e d ) ,
Tahran 1343.
Abdullah b. A h m e d b. Kudâme,
el-Muğnî, I-XIV,
Beyrut 1392-93/1972-73.
İbn Sînâ, eş-Şifâ'
İbnü'l-Cevzî,
İbn Tağrîberdî,
en -Nücümü 'z-zahire
Ebü'l-Mehâsin Yûsuf b. Tağrîberdî,
en-Nücûmuz-zâhire
fî mülâki
Mısr
ue'l-Kâhire,
I-XI1, Kahire 1956;
XIII (nşr. Fehîm M . Şeltût),
Kahire 1970;
XIV (nşr. Cemâl Muhriz —
F e h î m M . Şeltût), Kahire 1 9 7 2 ;
XV (nşr. İbrahim Ali Tarhan),
Kahire 1972;
XVI (nşr. C e m â l e d d i n e ş - Ş e y y â l —
Fehîm M . Şeltût),
Kahire 1972.
ibn Tağrîberdî,
en-Nücûmü'z-zâhire
(Popper)
Ebü'l-Mehâsin Yûsuf b. Tağrîberdî,
en-Nücûmü'z-zâhire
fîmülûki
Mışr
ue'l-Kâhire
(nşr. W . P o p p e r ) , I-VII,
Berkeley 1909-29.
İbn Teymiyye,
Mecmû 'atii 'r-resâ5 il
Takıyyüddin A h m e d
b. Abdülhalîm b. Teymiyye,
Mecmû'atü'r-resâ'il
ve'l-mesâ'il
(nşr. M . Reşîd Rızâ), I-V,
Beyrut 1 4 0 3 / 1 9 8 3 .
İbn Teymiyye, Mecmû'u
fetâuâ
Takıyyüddin A h m e d
b. Abdülhalîm b. Teymiyye,
Mecmû'u
fetâuâ,
I-XXXVII (nşr. A b d u r r a h m a n
b . M u h a m m e d ) , Riyad 1381-86.
İbnü'l-Adîm,
Buğyetü't-taleb
K e m â l e d d i n Ebü'l-Kâsım Ömer
İbnü'l-Adîm, Buğyetü't-taleb
fî
târîhi Haleb: Selçuklularla
İlgili
Haltercümeleri
(nşr. Ali Sevim),
Ankara 1976.
İbnü'l-Adîm,
Zübdetü'l-haleb
Kemâleddin Ebü'l-Kâsım Ömer
İbnü'l-Adîm, Zübdetü'l-haleb
min
târîhi Haleb (nşr. Sâmî ed-Dehhân),
Dımaşk 1951-68.
İbnü'l-Arabî, Fuşûş
Muhyiddin M u h a m m e d b. Ali
el-Arabî, Fuşûsü'l-hikem
ue
huşûşü'l-kelim,
Kahire 1329.
İbnü'l-Arabî, Fuşûş (Affîfî)
Muhyiddin M u h a m m e d b. Ali
el-Arabî, Fuşûşü'l-hikem
ve
husûsü'l-kelim
(nşr. E b ü i - U l â e l - A f f î f î ) ,
Kahire 1946.
İbnü'l-Arabî.
el-Fütûhât
Muhyiddin M u h a m m e d b. Ali
el-Arabî,
el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye
fî
ma'rifeti'l-esrâri'l-mâlikiyye
ve'l-melekiyye
(nşr. Osman Yahyâ —
İbrâhim Medkûr), I-VIII,
Kahire 1392-1402/1972-82.
İbnü'l-Cevzî,
el-Muntazam
A b d u r r a h m a n b. Ali b. Cevzî,
-el-Muntazam
fî
târihi'l-mülûk
ve'l-ümem
(nşr. F. Krenkow),
Haydarâbâd 1 3 5 7 - 5 9 / 1 9 3 8 - 4 0 .
İbnü'l-Cevzî,
Nüzhetü'l-a'yün
A b d u r r a h m a n b. Ali b. Cevzî,
Nüzhetul-a'yüni'n-neuâzır
fî'ilmi'l-uücûh
ue'n-nezâ'
ir
(nşr. M . Abdülkerîm Kâzım er-Râzî),
Beyrut 1404/1984.
Şıfatü'ş-şafoe
İbnü'l-Murtazâ.
Tabakâtü 'l-Mu' tezile
İskender Bey Münşî, Târih
Abdurrahman b. Ali b. Cevzî,
Şıfatü'ş-şafue
(nşr. M a h m ü d Fâhürî —
M u h a m m e d Kal'acî), I-IV,
Haleb 1969-73.
A h m e d b. Yahyâ b. Murtazâ,
Kitâbü
Tabakâti'l-Mu'tezile
(nşr. S. D. Wilzer), Wiesbaden 1961.
İskender Bey Münşî,
Târîh-i 'Âlem'ârâ-yı
'Abbâsî
(nşr, I r e c Efşâr), I-III,
Tahran 1313-14 hş.;
1333-35 hş. (2. bs.); 1350 hş.
İbnü'l-Cevzî, Telbisü İblis
İbnu l-Mülakkın.
Tabakâtü'l-evliyâ'
İsl.Med.
Abdurrahman b. Ali b. Cevzî,
Telbîsü İblîs
(nşr. Muhammed Münîr ed-Dımaşkî),
Kahire 1368.
İbnü'l-Cevzî, el-Vefâ
Abdurrahman b. Ali b. Cevzî, el-Vefâ
bi-ahvâli'l-Muştafâ
(nşr. Mustafa  b d ü l v â h i d ) , İTİ,
Kahire 1 3 8 6 / 1 9 6 6 —
Beyrut, ts. (Dârü'l-Ma'rife).
İbnü'l-Cevzî,
Zâdü'l-meslr
Abdurrahman b. Ali b. Cevzî,
Zâdü'l-mesîr
fî'ilmi't-tefsîr
(nşr. Muhammed Züheyr eş-Şâvîş—
Şuayb, Abdülkâdir el-Arnaût), I-1X,
Dımaşk 1384-88/1964-68.
İbnü'l-Cezerî,
Gâyetü'n-nihâye
Ebü'l-Hayr M u h a m m e d el-Cezerî,
Gâyetü'n-nihâye
fî
tabakâti'l-kurrâ'
(nşr. G. Bergstraesser),
Kahire 1351-52/1932-33.
İbnü'l-Cezerî,
en-Neşr
Ebü'l-Hayr M u h a m m e d el-Cezerî,
en-Neşr fi'l-kırâ
'âtıl-'aşr
(nşr. Ali M u h a m m e d e d - D a b b â ' ) ,
Kahire, ts.
İbnü'l-Esîr, el-Kâmil
Ali b. M u h a m m e d b. Esîr,
el-Kâmil
fi'l-târîh
(nşr. C. I. Tornberg), I-XIII,
Leiden 1851-76 —
Beyrut 1 3 9 9 / 1 9 7 9 .
İbnü'l-Esîr,
el-Lübâb
Ali b. M u h a m m e d b. Esîr,
el-Lübâb fî
tehzîbi'l-Ensâb,
I-III, Kahire 1357-69 —
Beyrut, ts. (Dâru Sâdır).
İbnü'l-Esîr,
üsdü'l-ğâbe
AH b. M u h a m m e d b. Esîr,
Üsdü'l-ğâbe
fî
ma'rifeti's-şahâbe
(nşr. M u h a m m e d İbrâhim
el-Bennâ v.dğr.), I-VII,
Kahire 1 3 9 0 - 9 3 / 1 9 7 0 - 7 3 .
İbnü'l-Ezrak el-Fâriki,
Târîhu Meyyâfârikîn
A h m e d b. Yûsuf İbnü'l-Ezrak,
Târîhu Meyyâfârikîn
ve Âmid
(nşr. B e d e v î Abdüllatîf A v a d ) ,
Kahire 1959; Beyrut 1974.
İbnü'l-Fakih,
Kitâbü'l-Büldân
Ebû Bekir A h m e d b. M u h a m m e d
el-Hemedânî,
Kitâbü'l-Büldân
(nşr. M. 1. d e G o e ] e ) , Leiden 1967.
İbnü'l-İmâd. Şezerât
Abdülhay b. A h m e d İbnü'l-İmâd,
Ömer b. Ali İbnü'l-Mülakkın,
Tabakâtü'l-evllyâ'
(nşr. N û r e d d i n Şerîbe),
Kahire 1 3 9 3 / 1 9 7 3 .
İbnü'n-Nedîm,
el-Fihrist
İbnü'n-Nedîm,
el-Fihrist
fîahbâri'l' ulemâ'
i'l-muşannifîn
mine'l-kudemâ'
ve'l-muhaddisîn
ve esmâ'i
kütübihim
(nşr. R ı z â - T e c e d d ü d ) ,
Tahran 1 3 9 1 / 1 9 7 1 .
İbnü's-Salâh,
'ülûmü'l-hadîs
Osman b. A b d u r r a h m a n
İbnü's-Salâh,'Ulûmü'l-hadîs
(nşr. N û r e d d i n Itr), Beyrut 1972;
Dımaşk 1 4 0 4 / 1 9 8 4 (3. bs.).
ibnülemin. Hoş Sadâ
İbnülemin M a h m u d Kemal İnal,
Hoş Sadâ, İstanbul 1958.
ibnülemin.
Son Asır Türk
Şairleri
Hattatlar
İbnülemin M a h m u d Kemal İnal,
Son Hattatlar, İstanbul 1955.
İbnülemin, Son
Sadrıazamlar
İbnülemin M a h m u d Kemal inal,
Osmanlı
Devrinde
Son Sadrıazamlar,
I-IV,
İstanbul 1940-53.
İbrâhim Rifat Paşa,
Mir 'âtü 'l-Haremeyn
İbrâhim Rifat Paşa,
Mir'
âtü'l-Haremeyn
eu er-Rahalâtü'l-Hicâziyye
ue meşâ'iruhü'd-dîniyye,
Kahire 1 3 4 4 / 1 9 2 5 .
İdrîsî, Şıfatü
ve'l-hac
I-III,
İsnevî, Tabakâtü 'ş-Şâfi'
İstA
I-XI,
İstanbul Ansiklopedisi,
İstanbul 1958-74.
İstanbul Vakıfları
Tahrir Defteri 953
(1546)
İTA
İslâm-Türk
Ansiklopedisi,
İstanbul 1941-48.
I-II,
İTED
İstanbul Üniuersitesi
Edebiyat
Fakültesi İslâm Tetkikleri
Enstitüsü
Dergisi, İstanbul 1953 —
Izâhu
'l-meknûn
Bağdatlı İsmâil Paşa,
îzâhu'l-meknûn
fi'z-zeyl'ala
Keşfi'z-zunûn
'an
esâmi'l-kütüb
ue'l-fünûn
(nşr. Kilisli Muallim Rifat —
Ş e r e f e d d i n Yaltkaya), I-II,
İstanbul 1945-47.
İzmirli, Yeni İlm-i
Kelâm
İsmail Hakkı İzmirli, Yeni
İFM
JAAS
İstanbul
Üniversitesi
İktisat Fakültesi
Mecmuası,
İstanbul 1940 —
Journal
Studies,
İİFD
İlm-i
İstanbul 1339-40 r./
Journal
Dergisi,
İstanbul 1334.
İbnü'l-Kıftî,
E b ü ' l - M u z a f f e r el-İsferâyînî,
et-Tebsîr fi'd-dîn ue
temyîzi'lfırkati'n-nâciye'ani'l-fırakı'l-hâlikîn
(nşr. M . Zâhid Kevserî),
Kahire 1359.
İsferâyınî, et-Tebşir
Paris 1822 —
Asiatique,
ofAsian
andAfrican
Leiden 1966 —
JAfr.H
Journal
ofAfrican
C a m b r i d g e 1960
Salnâmesi
Salnâmesi,
iyye
A b d ü r r a h i m b. Hasan el-İsnevî,
Tabakâtü'ş-Şâfı'
iyye
(nşr. A b d u l l a h el-Cübürî),
I-II, B a ğ d a d 1 3 9 1 / 1 9 7 0 ;
Riyad 1 4 0 0 / 1 9 8 0 .
JA
İlmiyye
Tekmiletü'ş-Şakâik
1341-43.
'l-Mağrib
Atatürk
Üniversitesi
İslâmî İlimler Fakültesi
Erzurum 1975 —
İstanbul 1967 —
Fındıklık İ s m e t Efendi,
Tekmiletü'ş-Şakâlk
fî
hakkı
ehli'l-hakâik
(nşr. A b d ü l k â d i r Özcan),
İstanbul 1989.
M u h a m m e d b. Abdullah b. İdrîs,
Şıfatü'l-Mağrib
ve
arzü's-Sûdân
(nşr. R. D o z y — M. J. d e G o e j e ) ,
Leiden 1968.
ilmiyye
Ali b. Yûsuf el-Kıftî,
İnbâhur-ruvât'alâ
enbâ'
i'n-nuhât
(nşr. M u h a m m e d Ebü'1-Fazl),
Kahire 1369-93/1950-73.
ismet.
Kelâm,
Şezerâtü'z-zeheb
fîahbâri
men
zeheb, 1-VİIÎ, Kahire 1350-51.
İnbâhü'r-ruuât
Medeniyeti,
İstanbul Vakıfları Tahrir
Defteri
953 (1546) Tarihli (nşr. Ö . Lutfi
Barkan — E. Hakkı Ayverdi),
İstanbul 1970.
İbnülemin M a h m u d Kemal İnal,
Son Asır Türk Şairleri, I-XII,
İstanbul 1930-41.
İbnülemin, Son
İslâm
History,
-
JAH
Journal
ofAsian
History,
W i e s b a d e n 1967 —
JAK
Jahrbuch
der asiatischen
Leipzig 1924 —
Kunst,
JAL
Journal
of Arabic
Leiden 1970 -
Literatüre,
JAOS
Journal of the
American
Oriental
Society,
N e w Haven, Connecticut 1 8 4 3 —
JAS
Journal of Asian
N e w York.
Studies,
Journal and
Proceedings
of the Asiatic Society of
Bengal,
Calcutta 1905 —
JE
The Jeuıish
Encyclopedia,
N e w York 1902.
Karatay, Türkçe
Kâsânî,
Me'âşirü'l-inâfe
A h m e d b. Ali el-Kalkaşendî,
Me' âşirü'l-inâfe
fîme'âlimi'l-hilâfe
(nşr. Â b d ü s s e t t â r A h m e d Ferrâc),
I-III, Küveyt 1964 — Beyrut 1980.
Journal of the Economic
and
S o c i a ! History of the
Orient,
Leiden 1957 —
JIMMA
Journal Irıstitute of
Minority
Affairs,
L o n d o n 1979 —
Müslim
JNES
Journal
of Near Eastern
C h i c a g o 1942 —
Studies,
Kalkaşendî,
Şubhu'l-a'şâ
A h m e d b. Ali el-Kalkaşendî,
Subhu'l-a'şâ
fîsınâ*ati'l-inşa
Kahire 1910-20!
Journal of the
Pakistan
Hıstorical
Society,
Karachi 1953 -
Iştılâhâtü'ş-şûfiyye
(nşr. M . K e m â l
İbrâhim v.dğr.), Kahire 1981.
, i-XV,
JRCA
Journal of the Royal
Central
Asian
Society,
London, 1-55, 1914-69.
JRGS
Fîrûzâbâdî, Ebü't-Tâhir,
el-Okyânusü'l-basît
fî
tercemeti'l-Kâmûsi'l-muhît
(trc. Â s i m Efendi),
I-III, İstanbul 1 2 3 0 - 3 3 ;
I-IV, İstanbul 1304-1305.
Kâmûs-ı
el-Kâmûsü
Journal of Turkish
Studies/
Türklük Bilgisi
Araştırmaları,
Harvard, Massachussets 1977 —
Kadî Abdülcebbâr,
el-Muğnî
Kâdî A b d ü l c e b b â r b. A h m e d ,
el-Muğnî fî ebuâbi't-teuhîd
ue'l-cadi
(nşr. Tâhâ H ü s e y i n —
İbrâhim M e d k û r v . d ğ r . ) 1-XX,
Kahire, ts. — 1 3 8 5 / 1 9 6 5
(ed-Dârü'l-Mısriyye).
el-Muhît
Kâdî A b d ü l c e b b â r b. A h m e d ,
el-Muhît
bi't-teklîf
(nşr. Ö m e r Seyyid A z m î —
A h m e d Fuâd el-Ehvânî),
Kahire, ts.
(ed-Dârü'l-Mısriyye).
Mûsikisi
ue
Ö m e r Rızâ Kehhâle,
Aclâmü'n-nisâ'
fî'âlemeyi'l-'Arab
ue'l-İslâm, I-IV, Beyrut 1404/1984.
'ellifîn
Ömer Rızâ Kehhâle,
Mu'cemü'l-mü'ellifîn:
terâcımü
musannifi'l-kütübi'l-'Arabiyye,
I-XV,
Dımaşk 1376-80/1957-61 — Beyrut, ts.
(Dâru İhyâi't-türâsi'l-Arabî).
Kelâbâzî,
et-Tacarruf
M u h a m m e d b. İbrâhim el-Kelâbâzî,
Kitâbü't-Ta 'arruf
li-mezhebi
ehli't-tasauuuf,
Kahire 1960.
Kepecioğlu, Bursa
Kütüğü
Kâmil Kepecioğlu, Bursa
Kütüğü,
I-IV, Bursa Eski Yazma v e Basma
Tarihi
Eserler Ktp., Genel, nr. 4519-22.
Tarihi,
Basmalar
Fehmi Edhem Karatay,
İstanbul üniuersitesi
Kütüphanesi
Arapça Basmalar Alfabe
Kataloğu,
İstanbul 1951.
Yazmalar
Keşfü'z-zunûn
Kâtib Çelebi,
Keşfü'z-zunün
'an esâmi'l-kütüb
ue'l-fünûn
(nşr. Kilisli Muallim Rifat —
Ş e r e f e d d i n Yaltkaya), I-II,
İstanbul 1360-62/1941-43.
Kettânı,
er-Risâletü
'l-müsteprafe
Fehmi E d h e m Karatay,
Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi
Arapça Yazmalar Kataloğu, I-IV,
İstanbul 1962-69.
M u h a m m e d b. Ca'fer el-Kettânî,
er-Risâletü'l-müstetrafe
(nşr. M u h a m m e d el-Müntasır),
Dımaşk 1 3 8 3 / 1 9 6 4 .
Karatay, Farsça
Kınahzâde, Tezkire
Yazmalar
Fehmi Edhem Karatay,
Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi
Farsça Yazmalar
Kataloğu,
İstanbul 1961.
Karatay, Türkçe
Eserler
Tarık Kip,
TRT Türk Sanat
Musikisi
Sözlü Eserler
Repertuuarı,
Ankara 1979.
Kiyâ el-Herrâsı,
Ahkâmü 'l-Kur3 ân
Ali b. Muhammed el-Kiyâ el-Herrâsî,
Ahkâmü'l-Kur'
ân
(nşr. M û s â M u h a m m e d Ali —
İzzet Ali I d Atıyye), I-IV,
Kahire 1974-75; Beyrut 1405/1985.
Kocatürk,
Türk Edebiyatı
Tarihi
Vasfi Mahir Kocatürk,
Büyük Türk Edebiyatı
Ankara 1970.
Tarihi,
Konyalı, Akşehir
İbrahim Hakkı Konyalı,
Akşehir,
Tarihî-Turistik
İstanbul 1945.
Kılauuz,
Konyalı, Alanya
Aclâmü'n-nisa
Kehhâle,
Mu Cc emü'l-mü
İlmü'l-mûsikî
Enver Ziya Karal, Osmanlı
V-VİII, Ankara 1947-62.
Karatay, Arapça
fî
Körösi
Csoma-Archiuum,
Budapest 1921-41.
Kehhâle,
Finno-
JTS
Kâdî Abdülcebbâr,
Türkî,
Demetrius Cantemir,
Kitâb-ı' İlmul-Müsikî'
afâ
Vechi'l-Hurüfât
(nşr. Yalçın
Tura), I-İII f a s „ İstanbul 1976.
Karatay, Arapça
Tuhfetü'l-kibâr
İstanbul 1141 (2. b s . ) ; 1329.
'l-lslâmî
Karal, Osmanlı
Târîh, I-II,
Kâtib Çelebi, Tuhfetü'l-kibâr
esfâri'l-bihâr,
A h m e d Atıyyetullah,
el-Kâmûsü'l-İslâmî,
Kahire 1 3 8 3 / 1 9 6 3 -
Kantemiroğlu,
Eserleri
KCs.A
M. Ekrem Karadeniz,
Türk Mûsikîsinin
Nazariye
Esasları, Ankara 1983.
Journal ofSemitic
Studies,
Manchester 1956 —
Cihannümâ
Kâtib Çelebi, Fezleke
Kâtib Çelebi,
Türkî
Karadeniz, Türk
JSS
Kâtib Çelebi,
Kâtib Çelebi, Fezleke-i
istanbul 1286-87.
Tercümesi
London.
JSFOu.
Journal de la Societe
Ougrienne,
Helsinki.
Kamus
Mecmuası,
Kâmûsü 'l-a 'lâm
of the Royal
Asiatic
L o n d o n 1833 —
Journal
of the Royal
Geographical
Society,
Kubbealtı Akademi
İstanbul 1972 -
Şemseddin Sâmi,
Kâmûsü'l-a'lâm,
I-VI, İstanbul 1 3 0 6 - 1 6 / 1 8 8 8 - 9 9 .
JRAS
Iştılâhâtü'ş-şûfiyye
Kâtib Çelebi,
Cihannümâ,
İstanbul 1145.
Şemseddin Sâmi, Kâmûs-ı
İstanbul 1317.
JPHS
Kâşânî,
Kip, TSM Saz
Tarık Kip,
TRT Türk Sanat
Musikisi
Saz Eserleri
Repertuuarı,
Ankara 1981.
Kip, TSM Sözlü
Bedâ'ic
Ebû Bekir b. M e s ' û d el-Kâsânî,
Bedâ'i'u's-sanâ'f
fî
tertîbi'ş-şerâ'i',
I-VII, Kahire 1327-28.
A b d ü r r e z z â k b. A h m e d el-Kâşânî,
KAM
JESHO
Yazmalar
Fehmi E d h e m Karatay,
Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi
Türkçe Yazmalar Kataloğu, I-II,
İstanbul 1961.
Kâdî A b d ü l c e b b â r b. A h m e d ,
Şerhu'l-üşûli'l-hamse
(nşr. A b d ü l k e r î m Osman),
Kahire 1 3 8 4 / 1 9 6 5 .
Kalkaşendî,
JASB
Journal
Society,
Kâdî Abdülcebbâr,
Şerhu'l-üşûli'l-hamse
Basmalar
Fehmi E d h e m Karatay,
İstanbul üniuersitesi
Kütüphanesi
Türkçe Basmalar
Kataloğu,
İstanbul 1956.
Kınalızâde Hasan Çelebi,
Tezkiretü'ş-şuarâ
(nşr. İbrahim Kutluk), I-II,
Ankara 1978-81.
Kindî,
Resâ'il
Y a ' k ü b b. İshak el-Kindî,
Resâ* ilü'l-Kindî
el-felsefiyye
(nşr. M . A b d ü l h â d î E b û Rîde),
Kahire 1950-53.
İbrahim Hakkı Konyalı,
İstanbul 1946.
Konyalı, Erzurum
Alanya,
Tarihi
İbrahim Hakkı Konyalı,
Âbideleri
ue
Kitâbeleriyle
Erzurum
Tarihi, İstanbul 1960.
Konyalı, İstanbul
Âbideleri
İbrahim Hakkı Konyalı,
İstanbul Âbideleri,
İstanbul 1940.
Konyalı, İstanbul
Sarayları
İbrahim Hakkı Konyalı,
İstanbul Âbidelerinden
İstanbul
Sarayları, İstanbul 1942.
Konyalı, Karaman
Tarihi
İbrahim Hakkı Konyalı,
Âbideleri
ue Kitâbeleri
ile
Karaman Tarihi, Ermenek
ue
Mut Âbideleri,
İstanbul 1967.
Konyalı, Konya Ereğli'si
Tarihi
İbrahim Hakkı Konyalı,
Âbideleri
ue Kitâbeleri
ile
Konya Ereğli'si Tarihi, İstanbul 1970.
Konyalı, Konya
Tarihi
İbrahim Hakkı Konyalı,
Âbideleri
ue Kitâbeleri
ile
Konya Tarihi, Konya 1946.
Konyalı,
Mimar Koca Sinan'ın
Eserleri
İbrahim Hakkı Konyalı,
Mimar Koca Sinan'ın
Eserleri,
İstanbul 1950.
Konyalı, Niğde Aksaray
Tarihi
İbrahim Hakkı Konyalı,
Âbideleri
ue Kitâbeleri
ile
Niğde Aksaray Tarihi, I-III,
İstanbul 1974-75.
Konyalı, Şerefli Koçhisar
Tarihi
İbrahim Hakkı Konyalı,
Âbideleri
ue Kitâbeleri
ile
Şerefli Koçhisar Tarihi, İstanbul 1971.
Konyalı, Üsküdar
Kureşî,
Tarihi
el-Cevâhirü'l-mudiyye
fî
tabakâti'l-Hanefiyye
(nşr. Âbdülfettâh Muhammed Hulv),
I-III, Kahire 1 3 9 3 - 9 9 / 1 9 7 3 - 7 9 .
KOr.
Kunst des
Orierıts,
Wiesbaden 1950
Kurtubî, Tefsîr
-
Koksal, İslâm Tarihi (Medine)
M. Âsim Koksal, İslâm
Hz. Muhammed
Medine
Deuri,
(a.s.)
Tarihi:
ue
İslâmiyet,
I-XI, İstanbul 1987.
Koksal, İslâm Tarihi (Mekke)
M. Â s i m Koksal, İslâm
Hz. Muhammed
Mekke
Deuri,
Köprülü,
el-Ceoâhirü'l-mudiyye
Abdülkâdir b. M u h a m m e d
b. M u h a m m e d el-Kureşî,
İbrahim Hakkı Konyalı,
Âbideleri
ue
Kıtâbeleriyle
Üsküdar Tarihi, I-II,
İstanbul 1976-77.
(a.s.)
Tarihi:
ve
İslâmiyet,
I-VII, İstanbul 1987.
Araştırmalar
Köprülüzâde M. Fuad,
Türk Dili ue
Edebiyatı
Hakkında
Araştırmalar,
İstanbul 1934.
Köprülü,
Edebiyat Araştırmaları
Kuşeyrî, er-Risâle
Abdülkerîm b. Hevâzin el-Kuşeyrî,
er-Risâletü
'l-Kuşeyriyye
(nşr. A b d ü l h a l î m M a h m û d —
M a h m û d b . Şerîf), I-II,
Kahire 1972-74.
Kütü'l-kulûb
Ebü Tâlib el-Mekkî,
Küleynî, el-üşûl
I
Edebiyat
Araştırmaları,
Ankara 1966; 1989 (2. bs.).
II
Fevâtü'l-Vefeyât
M u h a m m e d b. Şâkir el-Kütübî,
zaleyhâ
Fevâtü'l-Vefeyât
ve'z-zeyli
(nşr. İhsan A b b a s ) , I-V,
Beyrut 1973-74.
Lâmiı, Nefehât
Mutasavvıflar
Köprülüzâde M e h m e d Fuad,
Türk
Edebiyatında
İlk Mutasavvıflar,
istanbul 1919.
mine'l-Kâfî
M u h a m m e d b. Y a ' k ü b el-Küleynî,
el-üsûi
mine'l-Kâfî
(nşr. Ali Ekber el-Gaffârî), I-II,
Beyrut 1401.
Kütübı,
M. Fuad Köprülü,
Edebiyat
Araştırmaları
(nşr. Orhan F. Köprülü),
İstanbul 1989.
Köprülü, İlk
Kütü'l-kulûb,
Kahire 1961.
M. Fuad Köprülü,
Köprülü,
Edebiyat Araştırmaları
Ebû Abdullah M u h a m m e d
b. A h m e d el-Kurtubî,
el-Câmf
li-ahkâmi'l-Kur'
ân
(nşr. Ebü İshak İbrâhim), I-XX,
Kahire 1386-87/1966-67.
Tercümesi
A b d u r r a h m a n b. A h m e d el-Câmî,
Nefehâtü'l-üns
(trc. L â m i î Çelebi),
İstanbul 1289 — İstanbul 1980.
Tarihi
Köprülüzâde M e h m e d Fuad,
Türk Edebiyatı
Tarihi,
İstanbul 1926.
Köprülü, Türk Saz
Şairleri
M. Fuad Köprülü,
Türk Saz Şairleri, İstanbul 1940.
KSIV
Kratkie Soobşeniya
Instituta
Vostokovedenia
An
SSSR,
M o s k v a - L e n i n g r a d 1951 —
Budapest 1900-27.
Kudâme b. Ca'fer,
el-Harâc (de G o e j e )
Kudâme b. Ca'fer e l - B a ğ d a d î ,
el-Harâc ve
şınâ'atü'l-kitâbe
(nşr. M . J. d e G o e j e ) , Leiden 1889.
Kudâme b. Ca'fer,
el-Harâc (Zebîdî)
K u d â m e b. Ca'fer e l - B a ğ d a d î ,
el-Harâc ve
şınâ'atü'l-kitâbe
(nşr. Muhammed Hüseyin ez-Zebîdî),
B a ğ d a d 1981.
Kummî, Gülistân-ı
Hüner
Kâdî A h m e d Münşî-i Kummî,
Güllstân-ı
Hüner
(nşr. A . S. Hânsârî),
Tahran 1352 hş.
Lisânü'l-cArab
Mâtürîdî,
İbn Manzûr, Lisânul-'Arab,
I-XV,
Bulak 1 2 9 9 - 1 3 0 8 — Beyrut, ts.
(Dâru Sâdır).
Ebû Mansür M u h a m m e d
Lutfî, Târih
A h m e d Lutfî, Târih,
İstanbul, I-VIII, 1 2 9 0 - 1 3 2 8 ;
1X-XII (nşr. Münir A k t e p e ) ,
İstanbul 1984-89.
Abdurrahman Utbe,
Ma*
a'l-Mektebetl'l-'Arabiyye,
Beyrut 1404/1984.
Mahfüz, Terâcimü'l-mü'
elliftn
M u h a m m e d Mahfuz,
Terâcimü'l-mü'ellifine't-Tûnisiyyîn,
I-V, Beyrut 1 4 0 2 - 1 4 0 6 / 1 9 8 2 - 8 6 .
Mahmud Esad, İslâm
Tarihi
M a h m u d Esad, İslâm
Tarihi:
Tarih-i Din-i
İslâm
(haz. A h m e d Lütfi Kazancı —
O s m a n Kazancı), İstanbul 1983.
Makdisî,
Ahsenü't-tekâsîm
Makkarî,
ve't-târih
Nefhu't-tîb
A h m e d b. M u h a m m e d el-Makkarî,
liefhu't-tîb
min
ğusni'l-Endelüsi'rratîb (nşr. İhsan A b b a s ) , I-VIII,
Beyrut 1 3 8 8 / 1 9 6 8 .
Levend, Divan
Makrîzî,
Makrîzî, el-Hıtat
Kitâbü's-Sülûk
A g â h Sırrı Levend,
Divan Edebiyatı:
Kelimeler
ve
Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar,
İstanbul 1943.
A h m e d b. Ali el-Makrîzî,
Kitâbü's-Sülûk
li-ma'rifeti
düueli'l-mülûk
(nşr. M . Mustafa
Ziyâde), I-II, Kahire 1939-58.
Levend,
Malatî, et-Tenbih
Gazavatnâmeler
Levend, Türk Edebiyatı
A g â h Sırrı Levend, Türk
Tarihi, Ankara 1973.
Tarihi
Edebiyatı
Tercümesi
Taşköprizâde,
Hadâiku'ş-Şakâik
(trc. M e h m e d M e c d î Efendi),
İstanbul 1269;
(nşr. Abdülkâdir Özcan),
İstanbul 1989.
Mecelle
Osman Nuri [Ergin],
A h m e d b. Ali el-Makrîzî, Kitâbü'lMevâ'iz
ue'l-i'tibâr
bi-zi.kri'l-hıtat
ue'l-âşâr, I-II, Bulak 1270.
A g â h Sırrı Levend,
Gazavât-nâmeler
ue
Mihaloğlu
Ali Bey'in
Gazauât-nâmesi,
Ankara 1956.
Mecdî, Şakâik
M a h m û d Şükrî el-Âlüsî,
Bulûğu'l-ereb
fîma'rifeti
ahuâli'l-'Arab
(nşr. M u h a m m e d B e h ç e t el-Eserî),
Mil, Kahire 1342.
M u h a m m e d Abdülhay el-Leknevî,
er-Ref ve't-tekmîl fi'l-cerh
ve't-ta'dîl
(nşr. Â b d ü l f e t t â h Ebû G u d d e ) ,
Beyrut 1 3 8 8 / 1 9 6 8 ;
1 4 0 7 / 1 9 8 7 (3. bs.).
Edebiyatı
Memoires
de la
Delegation
archeologique
française
en
Afghanistan,
Paris 1942 —
Mecelle-i
Mutahhar b. Tâhir el-Makdisî,
Kitâbü'l-Bed'
ue't-târîh
(nşr. e l e m e n t Huart), LV1,
Paris 1899-1919 — Bağdad, ts.
( M e k t e b e tu 1-Müsennâ).
ve't- tekmîl
MDAFA
Mahmûd Şükrî el-Âlüsî,
Bulûğu'l-ereb
Makdisî, Kitâbü'l-Bed3
el-Fevâ'idü'l-behiyye
el-Mâtürîdî,
Te'vîlâtü
Ehli's-sünne:
Tefsîrü'l-Mâtürîdî,
I
(nşr. İbrâhim A v a z e y n —
Seyyid Avazeyn), Kahire 1391/1971.
Ebü'l-Hasan Ali b. M u h a m m e d
el-Mâverdî,
el-Ahkâmü's-sultâniyye,
Beyrut 1405/1985.
Ma'a'İ-Mektebe
Latîfî, Tezkire-i
Latîfî
(nşr. A h m e d Cevdet), İstanbul 1314.
M u h a m m e d Abdülhay el-Leknevî,
el-Fevâ' idü'l-behiyye
fî
terâcimi'l-Hanefiyye
(nşr. M. B e d r e d d i n Ebû Firâs),
Kahire 1324.
Te'oîlât
Mâverdı,
el-Ahkâmü's-sultâniyye
Latıfî, Tezkire
Leknevî,
't-Tevhîd
Ebû Mansür M u h a m m e d el-Mâtürîdî,
Kitâbü't-Tevhîd
(nşr. Fethullah Huleyf),
Beyrut 1970 — İstanbul 1979.
Edvvard VVİlliam Lane,
An Arabic-English
Lexicon, I - VIII,
London 1863-93 — Beyrut 1980.
Leknevî, er-Ref
KSz.
Keleti Szemle,
Mâtürîdî, Kitâbü
Franca
H. R. Kahane and A. Tietze,
The Lingua Franca in the Leuant.
Turkısh Nautical Terms of Italian
and Greek Origin, Urbana 1958.
M u h a m m e d b. A h m e d el-Makdisî,
Ahsenü't-tekâsîm
fî
maerifeti'l-ekâlîm
(nşr. M. 1. d e G o e j e ) ,
Leiden 1877.
Lane, Lexicon
Köprülü,
Türk Edebiyatı
Lingua
ve'r-red
M u h a m m e d b. A h m e d el-Malatî,
et-Tenbîh
ve'r-red,
Beyrut 1 3 8 8 / 1 9 6 8 .
Ma'sum Ali Şah, Tarâ 'ik
Ma'sum Ali Şah, Tarâ' iku'l-hakâ'
ik
(nşr. M u h a m m e d Ca'fer Mahcüb),
I-III, Tahran 1339-45 hş.
Ahkâm-ı
Mecelle-i
Adliyye.
ümûr-ı
Mecelle-i
ümûr-ı
Belediyye
Belediyye,
1-V, İstanbul 1330-38.
Mecmûa-i
Cevâmi'
Hacı İsmâil Beyzâde Osman Bey,
Mecmûa-i
Cevâmi',
İstanbul 1304.
MEJ
The Middle East
Journal,
Washington 1947 —
Mekâyîsü'l-luğa
Ebü'l-Hüseyin A h m e d b. Fâris
b. Zekeriyyâ,
Mu'cemü
mekâyîsi'l-luğa
(nşr. A b d ü s s e l â m M . Hârûn), I-VI,
Kahire 1389-92/1969-72.
MES
Middle Eastern
Studies,
London 1964 —
MESA
Bulletin
Middle East Studies
Association
Bulletin, N e w York 1967 -
Mes'ûdî,
Mürûcü'z-zeheb
(Abdülhamîd)
Ali b. Hüseyin e l - M e s ' û d î ,
Mürûcü'z-zeheb
ve
mecâdinü'l-cevher
(nşr. M. M u h y i d d i n A b d ü l h a m î d ) ,
I-IV, Kahire 1 3 6 7 / 1 9 4 8 —
Beyrut 1384-85/1964-65.
Mes'ûdî,
Mürûcü'z-zeheb
(Meynard)
Ali b. Hüseyin e l - M e s ' û d î ,
Mürûcü'z-zeheb
ve
me'âdinü'l-ceuher:
Prairies d'Oritrc.
v e nşr.
Barbier de Meynard). 1-1X,
Paris 1861-77.
Mes'üdî, et-Tenbîh
MM
Ali b. Hüseyin el-Mes'ûdl,
et-Tenbîh
ve'Tişrâf
(nşr. M . ) . d e G o e j e ) ,
Leiden 1894 — Beyrut 1981.
Musiki
Mecmuası,
İstanbul 1948 -
Mevlânâ,
MMİADm.
Mecelletü Mecma'i7-cilmiyyi7'Arabî
bi-Dımaşk,
Dımaşk 1921-68.
Mesnevî
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî,
Mesneuî(trc.
V e l e d İzbudak), I-VI,
İstanbul 1942.
Mevsılî, el-İhtiyâr
Abdullah b. M a h m û d el-Mevsılî,
el-İhtiyâr
I-V,
li-ta'lîli'l-Muhtâr,
Mecelletü
'Arabiyye
Mecelletü
'Arabiyye
Melanges
de la Faculte
Orientale
de
Beyrouth,
Beyrouth 1906 —
Melanges
de Tlnstitut Français
Damas, Beyrouth 1929 —
de
künûzi's-sünne
VVensinck, Miftâhu
künûzi's-sünne
(trc. M . F. Abdüİbâkl), Lahor, ts. —
Beyrut 1403/1983.
Ma'hedi'l-mahtûtâti'lKüveyt 1 3 7 6 / 1 9 5 6 —
MO
Le Monde
Orientale,
üppsala, 1-35, 1 9 0 6 - 4 7 .
MOG
Mitteilungen
Geschichte,
zur
osmanischen
l-IV, Wien 1921 -22.
The Maghrib
Revieıv,
London.
MSOS
Hakîkat (Miroğlu)
M a h m û d Celâleddin Paşa,
Mir'ât-ı
Hakîkat:
Târihî Hakîkatların
Aynası
(s. nşr. İ s m e t Miroğlu),
I-III, İstanbul 1983.
Mitteilungen
des
Seminars
für orientalische
Sprache
an der
Friedrich-Wilhelms
üniversitât
zu Berlin,
Berlin 1898 —
Materiala
Turcica,
Bochum 1975 —
Millî Tetebbûlar
İstanbul 1915.
Mecmuası,
I-V,
Mecelletü
'Arabiyye,
M u h a m m e d Halil el-Murâdî,
Silkü'd-dürer
fî
a'yâni'l-karni'şsânî'aşer,
I-IV,
Bulak 1301 — Bağdad, ts.
(Mektebetü'l-Müsennâ).
Musavver
Dâiretü
'l-maârif
Ali Seydî - Ali Reşâd M e h m e d İzzet — A. Feuillet,
Mîrhând M u h a m m e d ,
Ravzatü'ş-şafâ'
fîsîreti'Tenbiyâ'
ve'Tmülûk
ve'l-hulefâ'
(nşr. A b b a s Pervîz),
Tahran 1338 h ş . / 1 9 5 9 .
Suâd el-Hakîm,
el-Mu'cemü'ş-şûfî
el-hikme fî
hudûdi'l-kelime,
Beyrut 1401/1981.
MizzI,
Muhibbî,
Yûsuf b. A b d u r r a h m a n el-Mizzî,
Tehzîbü'l-Kemâl
fî esmâ'
ir-rıcâl
(nşr. B e ş s â r A v v â d Ma'rûf), I-XV,
Beyrut 1 4 0 2 / 1 9 8 2 -
'ş-sûfî
Hulâşatü'l-eser
MK
M u h a m m e d Emîn el-Muhibbî,
Hulâşatü'l-eşer
fî
(terâcimi)
a
'yâni'l-karni'Thâdî'aşer
(nşr. M u s t a f a Vehbî), l-IV,
Kahire 1284 —
Beyrut, ts. (Dâru Sâdır).
Millî Kültür (nşr. Kültür Bakanlığı),
Ankara 1977 —
Muhibbî,
ML
Meydan-Larousse
Büyük
ve Ansiklopedi,
I-XII,
İstanbul 1969-73.
Lügat
-
Mv.Fİ
Mevsû'atü'l-fıkhi'l-lslâmî
(Mevsû'atü
Cemâl'Abdinnâsır),
I-XVI, Kahire 1386-1400.
Mv.Fs.
Mo.M
Mücâhid b. Cebr, Tefsîru
Mücâhid
(nşr. A b d u r r a h m a n Tâhir
b. M u h a m m e d ) , l-II, D o h a 1976.
el-Mevsû'atul-Mağribiyye
mi'l-beşeriyye
ve'l-hadâriyye,
Rabat 1976-81.
Marmara
üniversitesi
İlâhiyat Fakültesi
Dergisi,
İstanbul 1983 —
MW
MWBR
Müslim World Book
Leicester 1981 —
el-Kevâkib
M u h a m m e d A b d ü r r a û f el-Münâvî,
el-Kevâkibü'd-dürriyye
fî
terâcimi's-sâdeti'ş-şûfiyye
(nşr. M a h m û d H a s a n Rebî'), l-II,
Kahire 1 3 5 7 / 1 9 3 8 .
Narodi Azii i Afriki,
Moskva 1961 —
Müneccid,
Naîmâ, Târih
Muccem
Selâhaddin el-Müneccid,
Mu' cemü'l-mahtûtâtıl-matbû
I-V, Beyrut 1968".'
'a,
Revieuı,
NAA
M u s t a f a Naîmâ, Târih,
I-VI, İstanbul 1280 ( ç e r ç e v e l i ) ;
1281-83.
Münzevî, Fihrist
NBD
A h m e d - i Münzevî,
Fihrist-i Nüshahâyi
Tahran 1349 hş.
J. D. Douglas (nşr.),
The New Bible
Dictionary,
Leicester 1976.
Hattî-yi
Fârsî,
NDB
et-Tekmile
Abdülazîm b. Abdülkavî
el-Münzirî,
et-Tekmile
li-vefeyâti'n-nakale
(nşr. Beşşâr A v v â d Ma'rüf),
I-IV, Beyrut 1 4 0 1 / 1 9 8 1 (2. bs.).
A h m e d b. Hanbel, el-Müsned,
Kahire 1313.
li'l-a'lâI-II,
The Moslem
World,
Hartford, Connecticut 1911 —
MCİİFD
I-VI,
Süleyman Sâdeddin M ü s t a k i m z â d e ,
Tuhfe-i
Hattâtîn
(nşr. İbnülemin M a h m û d Kemal),
İstanbul 1928.
Müstevfî,
Târîh-i Güzîde (Browne)
Hamdullah Müstevfî, Târîh-i
Tehzîbü'l-Kemâl
Mv.F
Nouveau
Dictionnaire
L e v e y (Suisse).
Nebhânî,
Bibllque,
Kerâmâtü'l-evliyâ'
Yûsuf b. İsmâil en-Nebhânî,
Câmi'u
kerâmâti'l-evliyâ'
(nşr. İbrâhim U t v e İvaz), I-II,
Kahire 1 3 8 1 / 1 9 6 2 .
Nefîsî, Târîh-i Mazm u Heşr
Târîhi'l-'ulûmi'lHaleb.
el-Mu 'cemü
l-II,
el-Mevsû'atü'l-Filistîniyye,
l-IV, Dımaşk 1984.
Musavver
Dâiretü 'l-maârif, I,
İstanbul 1 3 3 2 / 1 9 1 3 ; II, 1333.
Münâvî,
el-Mevsû'
atü'T
'Arabiyyetü'Tmüyessere,
Kahire 1965.
el-Mevsü'atü'l-fıkhiyye,
Küveyt 1 4 0 4 / 1 9 8 3
Silkü'd-dürer
Müstakimzâde, Tuhfe
MTÜA
Ravzatü'ş-şafâ'
Murâdî,
Müsned
MTM
MedîneI-III,
M u h a m m e d Emîn el-Muhibbî,
Zeylü Nefhati'r-Reyhâne
(nşr.
A b d ü l f e t t â h M u h a m m e d el-Hulv),
Kahire 1 3 9 1 / 1 9 7 1 .
Münzirî,
MT
'l-Haremeyn
Mîrhând,
Mecelletü
MR
Hakikat
M a h m û d Celâleddin Paşa,
Mir'ât-ı Hakîkat, I-III,
İstanbul 1326-27.
Eyyûb Sabri Paşa,
Mir'âtü'l-Haremeyn
(Mir'ât-ı Mekke-Mir'ât-ı
Mir'ât-ı Cezîretü'l-Arab),
İstanbul 1301-1305.
Ma'hedi'l-mahtûtâti'lKahire 1 3 7 5 / 1 9 5 5 -
MMMA (Küveyt)
'Arabiyye,
MIFD
Mir'âtü
Mecma'i'l-luğati'lel-Ürdünî, Amman 1978 —
Mecelletü
'Arabiyye,
Dominicain
Caire,
Mv.A
hâne
Mücâhid, Tefsir
MMMA (Kahire)
MIDEO
Mir'ât-ı
Mecma'i'l-luğati'lbi-Dımaşk, Dımaşk 1969 —
MMLAÜr.
MFOB
Mir'ât-ı
Mecma'
i'l-luğati'lKahire 1935 —
MMLADm.
M u h a m m e d Fuâd Abdülbâkî,
el-Mu'
cemü'l-müfehres
li-elfâzi'l-Kur*
âni'l-Kerîm,
Kahire 1950.
Miftâhu
Mecelletü
Mecma'i'l-'ilmiyyi'l-'lrâki,
B a ğ d a d 1950 —
Mecelletü
'Arabiyye,
Muccem
Melanges
de Tlnstitut
d'Etudes Orientales
du
L e Caire 1954 -
MMİIr.
MMLA
İstanbul 1987.
M. F. Abdülbâkî,
Muhibbî,
Zeylü Nefhati'r-Rey
Güzîde
Nesefî,
Tebşıratü'l-edille
Ebü'l-Muîn e n - N e s e f î ,
Tebşıratü'l-edille
fi'l-kelâm,
Süleymaniye Ktp.,
Fâtih, nr. 2907.
(nşr. E. G. Browne), Leide"n 1910.
Müstevfî,
Târîh-i Güzîde (Nevâî)
Hamdullah Müstevfî,
Târîh-i
Güzîde
(nşr. A b d ü l h ü s e y n - i N e v â î ) ,
Tahran 1336-39 hş.
Nefhatü'r-Reyhâne
M u h a m m e d Emîn el-Muhibbî,
Nefhatü'r-Reyhâne
ve reşhatü
tılâ3i'l-hâne
(nşr. A b d ü l f e t t â h
M u h a m m e d el-Hulv), I-V,
Kahire 1 3 8 7 - 8 9 / 1 9 6 7 - 6 9 .
Saîd-i Nefîsî, Târîh-i Nazm u Neşr
derlrân
ve derZebân-ı
Fârsî, l-Iİ,
Tahran 1344 hş.
Neşrî,
Cihannümâ
(Taeschner)
Cihannümâ:
Die
altosmanische
Chronik des Mevlânâ
Mehemmed
NeschrHnşr.
Fr. Taeschner),
I-II, Leipzig 1951-55.
Neşrî, Cihannümâ
MÜTAD
Marmara
üniversitesi
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Türklük Araştırmaları
Dergisi,
İstanbul 1984 —
(Unat)
Neşrî M e h m e d ,
Kitâb-ı Cihan-Nümâ,
Neşrî
(nşr. F. Reşit U n a t —
M . A l t a y K ö y m e n ) , I-II,
Ankara 1949-57.
Tarihi
Nevevî,
el-Mecmu
Yahyâ b. Ş e r e f en-Nevevî,
el-Mecmû':
Şerhu'l-Mühezzeb,
I-IX;
Tekmiletü's-SüblcT,
X-XII; Tekmiletü
îiecîb
el-Mutî'î,
XIII-XX, Beyrut, ts.
(Dârü'l-Fikr).
Nevevî, Tehzîb
Yahyâ b. Ş e r e f en-Nevevî,
Tehzîbü'l-esmâ'
ue'l-luğat
(nşr" F. W ü s t e n f e l d ) , I-II,
Göttingen 1242 — Beyrut, ts.
(Dâru 1-Kütübi'l-ilmiyye).
Nîsâbûri, Gara 3
ibü'l-Kur'ân
N i z â m e d d i n en-Nîsâbûri,
öarâ'
ibü'l-Kur'ân
ue reğâ'
ibü'l-furkân
(nşr. i b r â h i m U t v e İvaz), I-XXX,
Kahire 1 3 8 1 - 9 1 / 1 9 6 2 - 7 1 .
Pakalın
RCAJ
M e h m e t Zeki Pakalın,
Osmanlı Tarih
Deyimleri
ue Terimleri Sözlüğü, I-III,
İstanbul 1946-56.
Royal Central Asian
London 1963 —
NO
RMM
PAOS
Reuue du monde
musulman,
Paris, 1-66, 1 9 0 7 - 2 6 .
Proceedlngs
of
American
Oriental
Society.
RDM
RO
Peçuylu İbrâhim, Târih
Reuue des Deux
Paris 1831 -
Târîh-i Peçeuî, I-II,
İstanbul 1281-83 —
İstanbul 1980.
RE
Ronart, CEAC
Paulys-Wissowa,
Real-Encyclopâdie
der
classischen
Altertumsıuissenschaft,
Stuttgart - München 1894 —
Stephan and N a n d y Ronart,
Concise
Encyclopedia
of Arabic
Ciuilisation,
A m s t e r d a m 1959.
REB
RRH
Pertsch. Gotha
Wilhelm Pertsch. Die
Arabischen
Handschriften
der
Herzoglichen
Bibliothek
zu Gotha, I-V,
Gotha 1878-92.
POF
Archiv,
Oriental
Art, L o n d o n 1955 —
general
Arabe,
Reuue de
l'Academie
Arabe de Damas,
D a m a s 1969 -
Oriente
Moderno,
Roma 1921 —
Osmân
(nşr. Fr. Babinger),
Hannover 1925.
Reuue
Africaine,
A l g e r / Paris 1856
Müellifleri
Bursalı M e h m e d Tâhir,
Osmanlı Müellifleri,
I-III,
İstanbul 1 3 3 3 - 4 2 — Heppenheim,
Bergstrasse 1971.
el-Müfredât
Hüseyin b. M u h a m m e d
b. Râgıb el-İsfahânî,
el-Müfredât fî
ğarîbi'l-Kur'ân
(nşr. M u h a m m e d Seyyid Kîlânî),
Kahire 1381/1961.
Râsânen, Versuch
Osm.Ar.
Studies,
Târihu'l-edeb
Ömer Ferrûh,
Târîhu'l-edebl'l-'Arabî,
Beyrut 1981-84.
Martti Râsanen,
Versuch eines
Wörterbuchs
der
Helsinki 1969.
etymologischen
Türksprachen,
M. S e y f e d d i n Ö z e ğ e ,
Eski Harflerle
Basılmış
Türkçe Eserler Katalogu,
İstanbul 1971-80.
Riuista degli Studi
Roma 1907 —
I-V,
Reuue
Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi
Steven Runciman, Haçlı
Seferleri
Tarihi (trc. Fikret lşıltan), I-III,
Ankara 1986-87.
'l-edeb
Die Rellgion
in
Geschichte
un Gegenıuart,
I-VII,
Tübingen 1957-62 — 1986.
Rypka. HıL
J. Rypka,
History of kanlan
Dordrecht 1968.
Literatüre,
Rypka, ILG
J. Rypka,
Iranische
Literaturgeschichte,
Leipzig 1959.
RH
Paris 1876 —
SA
Reuue d'Histoire
Paris 1887 -
Diplomatique,
RHM
Celâl Esat A r s e v e n ,
Sanat Ansiklopedisi,
İstanbul 1943-52.
Sââtî,
Reuue d'Histoire Maghrebine,
Tunus.
RHR
Reuue de l'Histoire
Paris 1880 -
des
religions,
RHSE
Reuue Historique
du
Europeen,
Bucarest.
l-V,
el-Fethu'r-rabbânı
A h m e d b. A b d u r r a h m a n es-Sââtî,
el-Fethur-rabbânî
li-tertîbi
Müsnedi'l-imâm
Ahmed b. Hanbel
eş-Şeybânî
ue ma cahû
Kitâbü
Bulûği'l-emânî...,
1-XX1V, Beyrut, ts.
(Dâru İhyâi't-türSsi'l-Arabî).
Sud-Est
Sâbûnî, el-Bidâye
RL
Reuista tstorica
Romana,
Bucureşti 1931 —
Râvendî.
Rieu,
Safâ, Edebiyyât
Râhatü'ş-şudûr
(Ateş)
M u h a m m e d b. Ali er-Râvendî,
I-II,
Tunis 1906-42.
Tunisien,
Râşid M e h m e d Efendi, Târih, I-V,
İstanbul 1282.
Râvendî,
Râhatü's-sudûr
öztuna, TMA
Orientali,
RT
Tercümesi
Ali b. Hüseyin Vâiz Kâşifi,
Reşahât-ı
Aynü'l-hayât
(trc. M , Şerif el-Abbâsî),
İstanbul 1291,
Historique,
et
Râşid, Târih
M u h a m m e d b. Ali er-Râvendî,
Râhatü'ş-şudûr
ue
âyetü's-sürûr
(nşr. M u h a m m e d İkbal),
London 1921.
T. Y ı l m a z Öztuna,
Türk Musikisi Ansiklopedisi,
İstanbul 1969-76.
Reşahât
Reuue semitique
d'epıgraphie
d'histoire
ancienne,
Paris, 1-22, 1893-1914.
A h m e d b. M a h m û d es-Sâbûnî,
el-Bidâye fî
usûlü'd-dîn
(nşr. Bekir T o p a l o ğ l u ) ,
Dımaşk 1 3 9 9 / 1 9 7 9 .
1-VI,
Özeğe, Katalog
d'Histoire,
RSO
RHD
-
Râgıb el-İsfahânî.
Osmanlı
Araştırmaları/
The Journal
of Ottoman
İstanbul 1980 —
lslamiques,
RESEE
Reuue
RAfr.
Osmân
Roumaine
RS
Reuue des Etudes
Paris 1927 -
RGG
Radloff, Versuch
Reuue
Bucarest.
-
Muhammed Alî-yi Müderris-i Tebrîzî,
Reyhânetü'l-edeb,
I-IV,
Tahran 1328-33 hş.
W. Radloff,
Versuch eines
V/örterbuches
der Türk-Dialecte,
I-IV,
Sanktpeterburg 1893-1911.
Âl-i
Byzantines,
REL
Reyhânetü
OM
Ömer Ferrûh,
de l'Academie
RAAD
Orientalistische
Literaturzeitung,
L e i p z i g / Berlin 1898 -
Oruç b. Âdil, Teuârih-i
des Etudes
D a m a s 1921-68.
OLZ
Oruç b. Âdil,
Tevârîh-i Âl-i
RAA
La Reuue
M o u r e d g e a d'Ohsson,
Tableau general de
l'Empire
Ottoman, 1-VII,
Paris 1 7 9 1 - 1 8 2 4 .
Rocznik
Orientalistyczny,
K r a k o w / W a r s z a w a 1914 —
Mondes,
Reuue des Etudes
Sud-Est
Europeennes,
Bucarest 1963 -
Przeglad
Orlentalistyczny,
Warszawa 1948 —
d'Ohsson, Tableau
Osmanlı
Filologiyu,
Prz.Or.
OArt
Reuue
Paris 1943
Prilozi za Orijentalnu
Sarajevo 1950 —
Orientalisches
l-IIl, 1910-13.
Comparee,
Rûznâmçe
Defterleri
(İstanbul, Şer'iyye
Sicilleri).
Philologiae
Turcicae
Fundamenta,
MI, Wiesbaden 1959-64.
OA
Reuue de la Litterature
Paris 1921 -
RD
Ph.TF
Der Neue
Orient,
Berlin 1917 -
RLC
Journal,
Râhatü's-sudûr
ue
âyetü's-sürûr
(trc. A h m e t Ateş), 1-11,
Ankara 1957-60.
Catalogue
P. Charles Rieu, Catalague
of the
Turkish Manuscripts
in the British
Museum, London 1888.
Zebîhullah Safâ,
Târîh-i Edebiyyât
der frân, I-V,
Tahran 1332-64 hş.
Rieu, Catalogue
of the Persian
Manuscripts
Safâ, Genc-i
P. Charles Rieu,
Catalogue
of the Persian
Manuscripts
in the British
Museum,
I-III, L o n d o n 1879-83;
Suppl., 1895.
Sühan
Zebîhullah Safâ, Genc-i
I-III, Tahran 1969.
Safâ, Gencine-i
Sühan,
Sühan
Zebîhullah Safâ, Gencîne-i
l-VI, Tahran 1348-62 hş.
Sühan,
Safedî, el-Vâft
Sehâvî, el-l'lân
Selâhaddin Halîl b. A y b e g es-Safedî,
Kitâbü'iVâft
bi'l-uefeyât
(nşr. İhsan A b b a s — Şükrî Faysal),
1-XXII, W i e s b a d e n 1981-82.
M u h a m m e d b. A b d u r r a h m a n
es-Sehâvî, el-İ'lân
bi't-tevbîh
li-men zemme't-târîh
(nşr.
Fr. Rosenthal), Beyrut, ts.
(Dârü'l-Kütübi'l-ilmiyye).
Sahnûn,
bi't-teobîh
el-Müdevvene
A b d ü s s e l â m b. Saîd et-Tenûhî,
el-Müdeuvenetü'l-kübrâ,
I-Vl,
Kahire 1324.
Sehî, Tezkire
Sâî,
Heşt Bihişt. The Tezkire by Sehi Beg,
An Analysis of the First Biographical
W o r k on O t t o m a n Poets with a
Critical Edition Based on Ms.
Süleymaniye Library, A y a s o f y a
O. 3 5 4 5 by Günay Kut. HarvardCambridge, Massachussets 1978.
Seht, İstanbul 1325.
Tezkiretü'l-ebniye
Sâî M u s t a f a Çelebi,
Tezkiretü'l-ebniye,
Mensur kısım,
Bâb-ı Sânî, nr. 5 0 (nşr. Rıfkı
Melül Meriç, Mimar Sinan Hayatı,
Eseri I: Mimar Sinan'ın
Hayatına,
Eserlerine
Dair
Metinler),
Ankara 1965.
M u s t a f a Sâkıb Dede,
Sefîne-i Nefîse-i
Mevleviyân,
Kahire 1283.
SAr.
Arkeologiya,
-
Kitâbü'l-İstiksâ
Sem'ânî,
Introductlon
G e o r g e Sarton,
Introduetion
to the History
of Science, I-III, L o n d o n 1962;
N e w York 1975.
SBAW
Sitzungsberichte
der
Bayerischen
Akademie
der Wisseschaften
zu
Wien.
Fakültesi
Dergisi,
SBPAW
Sitzungsberichte
der
Preussischen
Akademie
der Wissenschaften
zu
Berlin.
A b d ü l k e r î m b. M u h a m m e d
es-Sem'ânî, el-Ensâb, I-Vl
(nşr. A b d u r r a h m a n b . Yahyâ
el-Yemânî), Haydarâbâd 1961-66;
VII-VII1 (nşr. M u h a m m e d A v v â m e ) ,
Dımaşk 1 9 7 6 ; IX (nşr. M u h a m m e d
A v v â m e — Riyâzî Murâd),
Dımaşk 1 9 7 9 ; X (nşr. Â b d ü l f e t t â h
M u h a m m e d el-Hulv),
Dımaşk 1979.
(Bârûdî)
Abdülkerîm b. M u h a m m e d
es-Sem'ânî,
el-Ensâb
(nşr. A b d u l l a h Ö m e r el-Bârûdî),
I-V, Beyrut 1 4 0 8 / 1 9 8 8 .
Semhûdî,
Vefâ'ü'l-vefâ
Sıbt İbnü'l-Cevzî,
Mir'âtü'z-zamân
fî târîhi
Haydarâbâd 1 3 7 1 / 1 9 5 l "
Sicill-i
Sübkî,
SM
Sırât-ı
so
SOF
Solakzâde M e h m e d H e m d e m î ,
Târih, İstanbul 1297.
SR
Sülemî, Tabakât
Solakzâde, Târih
Sehâvî,
ed-Dav'ü'l-lâmı
M u h a m m e d b. A b d u r r a h m a n
es-Sehâvî, ed-Dav'ü'l-lâmi'
liehll'l-karni't-tâsi',
I-X11,
Kahire 1353-55.
Serrâc,
İstanbul 1 9 1 1 - 2 5 .
Tyurkologlya,
-
Albanica,
Tiran 1964 —
STAD
Sanat Tarihi Araştırmaları
İstanbul 1987 —
el-Lüma"
Ebû Nasr es-Serrâc,
el-Lüma'
(nşr. A b d ü l h a l î m M a h m û d —
Tâhâ A b d ü l k â d i r Server),
Kahire 1960.
Studia
Balcanica,
Steingass,
M u h a m m e d b. Hüseyin es-Sülemî,
Tabakâtü'ş-şûfiyye
(nşr. N û r e d d i n Şerîbe),
Kahire 1 3 8 9 / 1 9 6 9 .
Süyûtî,
Dergisi,
Sofia 1970
Dictionary
F. Steingass,
Persian-Engllsh
L o n d o n 1892.
St.I
Studia
Islamica,
Paris 1953 -
-
Buğyetü'l-vuât
Celâleddin es-Süyûtî,
Buğyetü'l-vuât
fî tabakâti'l-luğaviyyîn
ve'n-nuhât
(nşr. M u h a m m e d Ebü'1-Fazl), I-Iİ,
Kahire 1 3 8 4 / 1 9 6 4 .
Süyütî,
St.B
âti'l-'Arabiyye
er-Ravzü'l-ünüf
Abdurrahman b. Abdullah es-Süheylî,
er-Ravzü'l-ünüf
fî
şerhi's-Sîreti'nnebeviyye
li'bni
Hişâm
(nşr. A b d u r r a h m a n el-Vekîl), I-VII,
Kahire 1 3 8 7 - 9 0 / 1 9 6 7 - 7 0 .
Studia
M e h m e d Hafîd,
Seftnetü'l-uüzerâ
(nşr. İ s m e t Parmaksızoğlu),
İstanbul 1952.
Sübkî, Ta baka t
Süheylî,
Süd-Ost
Forschungen,
München 1936 -
Ş e m s ü l e i m m e es-Serahsî,
el-üsûl (nşr. Ebü'l-Vefâ el-Efgânî),
I-II, Haydarâbâd 1372 —
Beyrut 1973.
Mu'cem
Cem"u'l-ceüâmı
Tâceddin İbnü's-Sübkî,
Tabakâtü'ş-Şâficlyyeti'l-kübrâ
(nşr.
M a h m û d M u h a m m e d et-Tanâhî —
 b d ü l f e t t â h M u h a m m e d el-Hulv),
I-X, Kahire 1383-96/1964-76.
Studia
Orientalia,
Helsinki 1925 -
St.A
Serkîs,
İstanbul 1906-11.
Müstakîm,
Serahsî, el-üsûl
Yûsuf Elyân Serkîs,
Mu cemü'l-mat-bu
ve'l-mu'arrebe,
l-II,
Kahire 1928-30.
Deuhatü'l-küttâb
Suyolcuzâde M e h m e d Necîb,
Devhatul-küttâb
(nşr. Kilisli Muallim Rifat),
İstanbul 1942.
Tâceddin İbnü's-Sübkî,
C e m 5 u ' l - c e v â m i ' fî
usüli'l-fıkh,
Kahire 1937.
Sovetskaya
Bakü 1970
'l-vüzerâ
Suyolcuzâde,
Târih, I-II,
ST
Sefînetü
Mathematiker
Heinrich Suter, Die
Mathematiker
und Astronomen
derAraber
und
Ihre Werke, Leipzig 1900;
N e w York 1972.
İstanbul 1928.
SEER
Sefînetü'r-rüesâ,
Târih,
Silâhdar M e h m e d A ğ a ,
Ş e m s ü l e i m m e es-Serahsî,
el-Mebsût, I-XXX, Kahire 1324-31.
'r-rüesâ
Suter, Die
Osmânî
Serahsî,
Seflnetü
Subhi M e h m e d ,
İstanbul 1198.
l-acyân,
M e h m e d Süreyya,
Slcill-i Osmânî, I-IV,
İstanbul 1308-15 — Heppenheim,
Bergstrasse 1971.
Sovetskaya
Etnografla,
Moskva - Leningrad 1932 —
A h m e d Resmî,
İstanbul 1269.
Subhi, Târih
Paris.
Iranica,
Sebîlürreşâd,
Reuieıu,
İstanbul
Üniversitesi
Edebiyat
Fakültesi
Sanat Tarihi
Yıllığı,
İstanbul 1964 -
SIr.
SE
el-Mebsût
Literatüre
A
Survey, I-II,
STY
Ali b. Abdullah es-Semhûdî,
Vefâ'ü'l-vefâ
bi-ahbâri
dâri'l-Mustafâ,
1-11,"Kahire 1326.
The
Slavonic
and East European
L o n d o n 1922 —
I-V,
SF
Studia
Literatüre
C. A. Storey, Persian
Bio-Bibliographical
London 1927-39.
Silâhdar, Târih
el-Ensâb
Sem'ânî, el-Ensâb
SBFD
Fuat Sezgin,
Târîhu't-türâsi'l-'Arabî,
Riyad 1403-1404.
Sıbt İbnü'l-Cevzî,
Mir'âtü'z-zamân
Selânikî M u s t a f a Efendi, Târih
(nşr. M e h m e t İpşirli), I-II,
İstanbul 1989.
Storey, Persian
Sezgin, GAS (Ar.)
Selânikî M u s t a f a Efendi,
Târih, İstanbul 1281 —
Freiburg 1970.
Şehâbeddin A h m e d es-Selâvî,
Kitâbü'l-İstikşâ
li-ahbâri'ddüoeli'l-mağrlbi'l-akşâ
(nşr. Ca'fer e n - N â s ı r i —
M u h a m m e d en-Nâsırî), I-IX,
Dârülbeyzâ 1954-56,
Studia et Aeta
Orientalia,
Bucarest 1958 —
Siyasal Bilgiler
Ankara.
Lothrop Stoddard,
Hâzirü'l-câlemi'l-İslâmî
(trc. A c c â c Nüveyhid,
nşr. Şekib Arslan), I-IV,
Kahire 1 3 4 3 / 1 9 2 5 ; 1 3 5 2 / 1 9 3 3 ;
Beyrut 1 3 9 1 / 1 9 7 1 ;
1 3 9 4 / 1 9 7 4 (4. bs.).
Fuat Sezgin,
Geschichte
des
arabischen
Schrifttums,
1-IX,
Leiden 1967-84.
Selânikî, Târih
Selâvî,
SAO
Sarton,
Stoddard,
Hâzirü'l-câlemi'l-İslâmî
Sezgin, GAS
Servet-i
Fünûn,
İstanbul 1891-1928;
1 9 2 9 - 4 3 (yeni harf).
Selânikî, Târih (İpşirli)
Sâkıb Dede, Sefine
Souetskaya
Moskva 1936
Lügati
M i d h a t Sertoğlu,
Osmanlı
Tarih
Lügati,
İstanbul 1986.
Sehî, Tezkire (G. Kut)
Tezkiretü'l-bünyârı
Sâî M u s t a f a Çelebi,
Tezkiretü'l-bünyârı
(haz. Sadık E r d e m ) , İstanbul 1988.
Sâî,
Tezkire-i
Sertoğlu, Tarih
Hüsnü'l-muhâdara
Celâleddin es-Süyûtî,
Hüsnü'l-muhâdara
fî (ahbârı)
Mışr
ve'l-Kâhire
(nşr. M u h a m m e d Ebü'1-Fazl), I-II,
Kahire 1387/1967.
Dictionary,
Süyûtî, el-İtkân
Celâleddin es-Süyûtî,
el-İtkân
fî'ulûmi'l-Kur'ân
(nşr. M u h a m m e d Ebü'1-Fazl),
Kahire 1318.
Süyûtî,
Tabakâtü'l-huffâz
Şehristânî, Nihâyelü
(Lecne)
Celâleddin es-Süyûtî,
Tabakâtü
'l-huffâz
(nşr. L e c n e mine'l-ulemâ),
Beyrut 1403/1983.
Süyûtî,
Tabakâtü'l-huffâz
Tedrîbü'r-râuî
Celâleddin es-Süyûtî,
Tedrtbü'r-râvt
fî şerhi
Takrîbi'n-Neueuî
(nşr. Â b d ü İ v e h h â b A b d ü l l a t î f ) ,
Kahire 1 3 7 9 / 1 9 5 9 .
sv
Souetskoe
Vostokouederıie,
Moskva - Leningrad 1940 —
Müri't-teuârih
Şem'dânîzâde Fındıklılı Süleyman,
Müri't-teuârih,
İstanbul 1338.
Şem'dânîzâde,
Müri't-teuârih (Aktepe)
Şem'dânî-Zâde
Fındıklık
Süleyman
Efendi
Tarihi
Müri't-teuârih
(nşr. Münir A k t e p e ) ,
1-111, İstanbul 1976-81.
Şengel, İlâhiler
Ali Rıza Şengel,
Türk Mûsikîsi
Klâsikleri:
İlâhîler (nşr. Yusuf Ömürlü), H V ,
İstanbul 1979-82.
Şerefeddin, Zafernâme (Abbasî)
Şerefeddin Ali Yezdî,
ân
M u h a m m e d b. İdrîs eş-Şâfiî,
Ahkâmü
'l-Kur'ân
(nşr. Ebû U s â m e İzzet el-Attâr),
Kahire 1 3 7 1 / 1 9 5 2 —
Beyrut 1400/1980.
Şâfıî, er-Risâle
M u h a m m e d b. İdrîs eş-Şâfiî,
er-Risâle (nşr. A h m e d M u h a m m e d
Şâkir), Kahire 1359/1940.
Şâfıî, el-üm
M u h a m m e d b. İdrîs eş-Şâfiî,
el-Üm, I-VII, Bulak 1321-26.
Şânîzâde, Târih
Şânîzâde M e h m e d Atâullah Efendi,
Târih, I-IV, İstanbul 1291.
Şa'rânî, et-Tabakât
Âbdüİvehhâb b. A h m e d eş-Şa'rânî,
et-Tabakâtü
'l-kübrâ,
I-İI,' Kahire 1373/1954.
Şâtıbî,
Şerefeddin,
Zafernâme (Urumbayev)
-
Memâlik-i
Osmâniyye'nin
ue Coğrafya Lügati, I-IV,
İstanbul 1313-17
el-Muüâfakât
Tarihi
Ş e h b e n d e r z â d e A h m e d Hilmi,
İslâm
Tarihi
(haz. Ziya Nur),
İstanbul 1974; 1982.
Türk
Ansiklopedisi,
I-XXXI11, Ankara 1943-86.
Taşköprizâde,
Meuzûâtü 'l-ulûm
Tabakâtü 'l-Hanâbile
Taşköprizâde,
Meuzûâtü'l-ulûm
Târih
İbn Ebû Ya'lâ, Ebü'l-Hüseyin,
Tabakâtü'l-Hanâbile
(nşr. M u h a m m e d H â m i d el-Fakkî),
I-II, Kahire 1371/1952.
(trc. K e m â l e d d i n M e h m e d E f e n d i ) ,
I-II, İstanbul 1313.
Taberî, Târih (de Goeje)
M u h a m m e d b. Cerîr et-Taberî,
Târîhu'r-rusül
ue'l-mülûk
(nşr.'M. I. d e G o e j e ) , I-III,
Leiden 1 8 7 9 - 1 9 0 1 .
Taşköprizâde,
Miftâhu's-sa'âde
ue
mişbahu's-siyâde
(nşr. Â b d ü İ v e h h â b Ebü'n-Nûr —
Kâmil Kâmil Bekrî), I-III,
Kahire 1968.
Taberî, Târih (Ebu 1-Fazl)
Taşköprizâde,
M u h a m m e d b. Cerîr et-Taberî,
Târîhu'r-rusül
ue'l-mülûk
(nşr. M u h a m m e d Ebü'1-Fazl), I-X,
Kahire 1960-70 — Beyrut, ts.
(Dâru S ü v e y d â n ) .
Taşköprizâde,
eş-Şekâ'iku'nnu'mâniye
fî'ulemâ'i'ddeuleti'l-'
Oşmânîye
(nşr. Ahmed" Subhi Furat),
İstanbul 1 4 0 5 / 1 9 8 5 .
Taberî, Tefsir
TCTA
(nşr. A. Urumbayev), f a ş k e n t 1972.
M u h a m m e d b. Cerîr et-Taberî,
Câmi'u'l-beyân
fî
tefsîri'l-Kur'ân,
1->CIII, Bulak 1323-29.
Şerhu'l-cAkideti't-Tahâuiyye
Taberî, Tefsir (Şâkir)
Ali b. Ebü'l-İz,
Şerhu'l-'Akıdeti't-Tahâuiyye
(nşr. M. N â s ı r ü d d i n el-Elbânî),
Kahire, ts. (Dâru 1-Fikri'l-Arabî).
M u h a m m e d b. Cerîr et-Taberî,
Câmi'u'l-beyân
fî tefsîri'lKur'ân
(nşr. M a h m û d
M u h a m m e d Şâkir — A h m e d
M u h a m m e d Şâkir), i —,
Kahire 1955-60.
Şerefeddin Ali Yezdî,
Şeşen,
Fihrisü
Zafernâme
mahtûtâti'l-İslâmî
Ramazan Şeşen — Cemil Akpınar —
Cevat İzgi, Fihrisü
mahtûtâti'lİslâmî fî mektebâti
Türkiyâ:
Türkiye
Kütüphaneleri
İslâmî Tıp
Yazmaları
(Arapça, Türkçe ue Farsça) Kataloğu
(ed. E k m e l e d d i n İhsanoğlu),
İstanbul 1984.
Şevkânî,
el-Bedrü't-tâlı
I-II, Kahire 1348.
el-Bedrü't-talf,
İbrâhim b. Mûsâ eş-Şâtıbî,
el-Muuâfakât
fî
uşüli'ş-şerî'a,
I-IV, Kahire, ts. ( e l - M e k t e b e t ü ' t Ticâriyyetü'l-kübrâ).
Şehbenderzâde, İslâm
Zafernâme
(nşr. M . A b b â s î ) , Tahran 1336.
M u h a m m e d b. Ali eş-Şevkânî,
el-l'tişâm
İbrâhim b. Mûsâ eş-Şâtıbî,
el-İctisâm(nşr.
M . R e ş î d Rızâ),
Kahire 1332 — Kahire, ts.
(el-Mektebetü't-Ticâriyyetü'i-kübrâ).
Şâtıbî,
istanbul 1956
Lügati
Ali Cevad,
Mecmuası,
TA
Şem'dânîzâde,
(Ömer)
Şâfıî, Ahkâmü'l-Kur*
Tarih ue Coğrafya
ŞM
Şarkiyat
Nihâyetü'i-ikdam
fî'ilmi'l-kelâm
(nşr. A. Guillaume), London 1934.
Celâleddin es-Süyûtî,
Tabakâtü 7- huffâz
(nşr. Âli M u h a m m e d Ö m e r ) ,
Kahire 1 3 9 3 / 1 9 7 3 .
Süyûtî,
'l-ikdâm
M u h a m m e d b. A b d ü l k e r î m
eş-Şehristânî,
Şevkânî,
İrşâdü'l-fuhûl
M u h a m m e d b. Ali eş-Şevkânî,
irşâdü'l-fuhûl
ilâ
tahkiki'Thakkı
mincilmi'l-usûl,
Beyrut, ts.
(Dârü'l-Ma'rife).
Şevkânî, Neyli'ı 'l-eutâr
M u h a m m e d b. Ali eş-Şevkânî,
Neylü'l-eutâr
şerhu
Münteka'l-ahbâr
min
ehâdîşi
seyyidi'l-ahyâr,
I-VIII,
Kahire 1391/1971.
Şevki Dayf,
Târihu'l-edeb
TAD
Ankara
Üniuersitesi
Dil ue Tarih-Coğrafya
Fakültesi
Tarih Araştırmaları
Dergisi,
Ankara 1963 —
Tahâvî, Şerhu
me'âni'l-âsâr
Ebû Ca'fer A h m e d b. M u h a m m e d ,
Şerhu
me'âni'l-âsâr
(nşr'. M. Seyyid Câdelhak), I-IV,
Kahire 1388/1968.
's-sinin
Gazi A h m e d Muhtar Paşa,
Takuîmü's-sinîn,
İstanbul 1331.
Tanışık, İstanbul
Çeşmeleri
İbrahim Hilmi Tanışık,
İstanbul Çeşmeleri, I-II,
İstanbul 1943-45.
Târîhu'l-edebi'l-'Arabî,
I-VI,
Kahire, ts. (Dârü'l-Maârif).
Tanpınar,
Türk Edebiyatı
M u h a m m e d b. A b d ü l k e r î m
Şeybî, es-Sıla
eş-Şehristânî,
el-Milel
ue'n-nihal
(nşr. M . Seyyid Kîlânî), l-II,
Kahire 1381/1961.
Kâmil Mustafa eş-Şeybî,
eş-Şıla
beyne't-taşauuuf
ue't-teşeyyu,
B a ğ d a d 1964;
Kahire 1969; Beyrut 1982.
A h m e t Hamdi Tanpınar,
XIX. Asır Türk Edebiyatı
Tarihi,
İstanbul 1956; 1985 (6. bs.).
Şehristânî, el-Milel (Vekîl)
Şeyhî,
M u h a m m e d b. A b d ü l k e r î m
eş-Şehristânî, el-Milel
ue'n-nihal
(nşr. A b d ü l a z î z M . el-Vekîl), I-İI,
Kahire 1388/1968.
Şeyhî M e h m e d Efendi,
Vekâyiu'l-fuzalâ
(nşr. Abdülkâdir Özcan), l-III,
istanbul 1989.
Şehristânî, el-Milel (Kîlânî)
Tarihi
TAnz.
Türkologische
Wien 1975 -
eş-Şekâ'ik
Tanzimat'tan
Cumhuriyete
Türkiye Ansiklopedisi,
I-VI,
İstanbul 1985.
TCYK
İstanbul Kütüphaneleri
TarihCoğrafya Yazmaları Katalogları
Türkçe Tarih
Yazmaları,
I. fas. 1-10,
İstanbul 1943-51.
I:
TD
Tâcü'l-'arûs
M u h a m m e d Murtazâ ez-Zebîdî,
Tâcü'l-'arûs
min
cevâhiri'l-KâmûsŞerhu'l-Kâmûs,
I-X,
Kahire 1306-1307.
Takvîmü
Taşköprizâde,
Miftâhu 's-sa 'âde
Anzeiger,
Vekâyiu'l-fuzalâ
et-Ta'rîfât
Seyyid Şerif el-Cürcânî,
Kitâbü't-Ta
rîfât,
İstanbul 1327.
İstanbul
üniuersitesi
Edebiya.t Fakültesi Tarih
İstanbul 1949 —
Dergisi,
TDA
Türk Dünyası
Araştırmaları
Dergisi, İstanbul 1979 —
TDAY
Belleten
Türk Dili Araştırmaları
Belleten, Ankara 1953
Yıllığı
-
TDe.
Ankara
Üniuersitesi
Dil ue Tarih Coğrafya
Türkoloji
Dergisi,
Ankara 1965 —
Fakültesi
TDEA
Türk Dili ue
Ansiklopedisi,
Edebiyatı
İstanbul 1976 —
TDEAr.
Ege
Üniuersitesi
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili
Edebiyatı
Araştırmaları,
İzmir 1982 -
ve
TDED
İstanbul
üniversitesi
Edebiyat
Fakültesi
Türk Dili ue Edebiyatı
İstanbul 1946 —
Dergisi,
TDEK
Türk Dünyası El
Ankara 1976.
Kitabı,
TDl.
Türk Dili, Ankara 1951
-
Tecrid
Tercemesi
A h m e d ez-Zebîdî,
Sahîh-i Buhârî
Muhtasarı
Tecrîd-i Sarîh Tercemesi
ue
I-III (trc. A h m e d N a i m ) ;
1V-XII (trc. Kâmil Miras),
Ankara 1 9 2 8 - 4 8 .
Şerhi,
Thumb, HS
TSKT
OJE
A l b e r t Thumb,
Handbuch
des Sanskrit,
Heidelberg 1953.
Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi (Dizisi)
(nşr. Genelkurmay Başkanlığı), Ankara.
The
üniversal
Jeıvish
Encyclopedla,
N e w York 1948.
I-II,
7T
Tl
1-IV, Kahire 1971.
Türâsü'l-insâniyye,
TTEM
TED
TİD
İstanbul
üniversitesi
Edebiyat
Fakültesi
Tarih Enstitüsü
Dergisi,
İstanbul 1970 -
Teftâzânı,
Ege Üniversitesi
Edebiyat
Fakültesi
Tarih incelemeleri
Dergisi,
İzmir 1983 -
TK
Şerhu'l-'Akâ'id
Teftâzânî,
T a p u - K a d a s t r o Genel Müdürlüğü
Kuyûd-ı K a d î m e Arşivi,
Tahrir Defterleri, Ankara.
Türk Kültürü
Ankara 1964
M u h a m m e d Ali b. Ali e t - T e h â n e v î ,
Keşşâfü ıstılahâti'l-fünûn,
MI,
Kalküta 1862 —
İstanbul 1 4 0 4 / 1 9 8 4 .
TTOK
-
TKDB
Türk Kütüphaneciler
Ankara 1952 -
Derneği
Bülteni,
Ebû Mansür el-Ezherî,
Tehzîbü'l-luğa
(nşr. A b d ü s s e l â m M . Hârün —
M u h a m m e d Ali en-Neccâr), I-XV,
Kahire 1 3 8 4 - 8 7 / 1 9 6 4 - 6 7 .
et-Tabakâtü's-seniyye
Takiyyüddin b. Abdülkâdir
et-Temîmî,
et-Tabakâtü's-seniyye
fî
terâcimi'l-Hanefiyye
(nşr. Â b d ü l f e t t â h M u h a m m e d
el-Hulv), I-?,
Riyad 1 4 0 3 / 1 9 8 3 .
Kadîme,
TMD
Texier, Küçük
Asya
Charles Texier, Küçük
(trc. Ali Suad), II-UI,
İstanbul 1339-40.
Asya
TF
Türk Folkloru,
İstanbul 1979 —
TFA
Türk Folklor Araştırmaları,
İstanbul 1949-79.
I-XIX,
Türkiye Maarif
Târîh-i Osmânî
Encümeni
Mecmuası,
İstanbul 1910-23.
Osman [Nuri] Ergin,
Türkiye Maarif Tarihi, I-V,
İstanbul 1 9 3 9 - 4 3 ; 1977.
TöGa.
Gakukö,
TöKîK
Türkiye Yazmaları
Ankara 1979 Kiyo, Tokyo.
THA Yıllık
Türk Halkbilim
Yıllığı, Ankara.
Uzunçarşılı, İlmiye
Teşkilâtı
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Osmanlı
Devletinin
ilmiye Teşkilâtı, Ankara 1965.
Uzunçarşılı, Kapukulu
Ocakları
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Osmanlı Devleti
Teşkilâtından
Kapukulu
Ocakları, I-II,
Ankara 1943.
Uzunçarşılı, Medhal
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Osmanlı
Devleti
Teşkilâtına
Medhal, Ankara 1941.
Uzunçarşılı,
Merkez-Bahriye
Kataloğu,
Tarihi
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Osmanlı
Tarihi, I-IV,
Ankara 1947-59.
Uzunçarşılı, Saray
Teşkilâtı
M. Sâdık Vicdânî,
Tomar-ı Turük-ı
Aliyye'den
Halvetiyye
Silsilenâmesi,
İstanbul 1 3 3 8 - 4 1 .
TY
Türk Yurdu, İstanbul 1911 —
Vâkıdî, el-Meğâzî
Tomar-Kâdiriyye
TYDK
M. Sâdık Vicdânî,
Tomar-t Turuk-ı
Aliyye'den
Kâdiriyye
Silsilenâmesi,
İstanbul 1338-40.
İstanbul Kütüphaneleri
Türkçe
Yazma Divanlar
Kataloğu, I-IV,
İstanbul 1 9 4 7 - 7 6 .
Tomar-Melâmîlik
Melâmîlik,
TP
T'oungPao,
Paris 1890
-
TSAB
Türk Hukuk ve İktisat
Tarihi
Mecmuası,
İstanbul 1931-39.
Turkish
Bulletin,
C1AJ
Ubeyd-i Zâkânî, Külliyyât
Külliyyât-ı'übeyd-i
Zâkânî
(nşr. A b b a s İkbâl-i Âştiyânî),
Tahran 1332 hş.
Vâsıf, Târih
A h m e d Vâsıf Efendi, Târih, I-II,
İstanbul 1219.
Vâsıf, Târih (İlgürel)
A h m e d Vâsıf Efendi,
Mehâsinul-âsâr
ue
hakâiku'l-ahbâr
(nşr. Mücteba İlgürel), İstanbul 1978.
VD
Müntehab-ı
Letâ'if-i
'Ubeyd-i
Zâkânî (nşr. H. İsfahanı —
M . Ferte), İstanbul 1303.
İstanbul/Ankara 1938 —
ürdu Dâ *ire-i Ma'ârif-i
P e n c a p 1964 —
UJb.
Studies
Association
Bloomington, Indiana.
M u h a m m e d b. Ömer e!-Vâkıdî,
Kitâbü'l-Meğâzî
(nşr. M . l o n e s ) , I-III,
L o n d o n 1965-66.
Ubeyd-i Zâkânî,
Müntehab-ı Letâ3 if
Vakıflar
Ungarische
Jahrbücher,
Berlin, 1-23, 1921-43.
Dergisi,
VMUV
Vestnik Moskouskogo
Seriya Vostokouedeniya,
ÜDMİ
Tyurkologiçesky
Sbornik,
Leningrad 1951 —
THTM
İstanbul 1941-61,
Üral-Altaische
Jahrbücher,
Berlin/Wiesbaden 1952 —
M. Sâdık Vicdânî,
Tomar-ı Turuk-ı Allyye:
İstanbul 1338-40.
TS
Araştırmaları
Beylikleri
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Anadolu
Beylikleri
ve
Akkoyunlu,
Karakoyunlu
Devletleri,
Ankara 1 9 3 7 ; 1969.
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Osmanlı
Deuleti'nin
Saray Teşkilâtı, Ankara 1945.
Abdülkâdir Töre,
Türk Mûsikîsi
Klâsiklerinden
İlâhîleri nşr. Yusuf Ömürlü), V-VI,
İstanbul 1984-85.
-
UZIVAN
Uçenie Zapiski Irıstituta
Voslokouedenia AN SSSR,
Uzunçarşılı, Osmanlı
Toplu
TV
Tarih Vesikaları,
TFAr.
Araştırmaları
Ankara 1975
Kızları,
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Osmanlı
Devletinin
Merkez ue Bahriye
Teşkilâtı,
Ankara 1948.
Tarihi
TÜYATOK
Tokyo.
Türk Folkloru
Araştırmaları
(nşr. Kültür Bakanlığı),
Ankara 1981 —
Türk Folkloru
Yıllığı Belleten,
Lügati
TOEM
Töre, İlâhîler
Belleten
Türklük Bilgisi
Araştırmaları/
Journal of Turkish
Studies,
Harvard, Massachussets 1977 —
Türk Musikisi
Dergisi,
İstanbul 1947-52.
Tomar-Halvetiyye
Dergisi,
Belleteni
Hüseyin Kâzım Kadri,
Türk Lügati, I-II, İstanbul 1927-28;
I1I-IV, İstanbul 1944-45.
Töyö Bunka Kenkyuyo
TEt.D
Bildiriler
Turing (Türkiye
Turing ve
Otomobil
Kurumu)
Belleteni,
İstanbul 1930 -
Türk
Toyo
Kadîme
Belleten,
TUBA
İstanbul
Üniversitesi
Edebiyat
Fakültesi
Türkiyat Mecmuası, İstanbul 1925 —
ue
Uzunçarşılı, Anadolu
Türk Tarih Kurumu
Ankara 1937 -
TTK
Kadınları
Moskva-Leningrad 1950 —
Araştırmaları,
TM
Tehzîbü'l-luğa
Türk Etnografya
Ankara 1956 -
Belgeler,
Türk Tarih Kongresi,
Kongreye
Sunulan Bildiriler,
Ankara.
TKA
Tehânevî, Keşşaf
Teşrîfât-ı
TTK Belgeler
Türk Tarih Kurumu
Ankara 1964 -
Uluçay, Padişahların
M. Çağatay Uluçay,
Padişahların
Kadınları
Ankara 1980.
Mecmuası,
TTK Belleten
Şerhu'l-Makâsıd
Esad Efendi, Teşrîfât-ı
İstanbul, ts. —İstanbul 1979.
Türk Tarih Encümeni
İstanbul 1 9 2 4 - 3 2 .
-
TK, TD
Sa'deddin M e s ' û d b. Ö m e r
et-Teftâzânî,
Şerhu'l-Makâsıd,
I-II, İstanbul 1277'.
Temimi,
Ankara 1962
Türk Kültürü,
Sa'deddin M e s ' û d b. Ö m e r
e t - T e f t â z â n î , Şerhu'l-'Akâ'
id,
İstanbul 1315.
TFAY
İstanbul 1984 —
Tarih ve Toplum,
ünioersitata,
Moskva.
İslâmiyye,
VOHD
Verzeichniss
der
orientalıschen
Handschriften
in
Deutschland:
Turkische
Handschriften,
W i e s b a d e n 1968 -
v. Soden, AHW
Yâkut,
W o l f r a m von Soden,
Akkadisches
Handwörterbuch,
1-111, W i e s b a d e n 1965-81.
Y â k ü t el-Hamevî,
Kitâbü'l-Müşterik
vaz'an
ve'l-müfterik
sak'an
(nşr. F. Wüstenfeld),
Göttingen 1846 — Beyrut 1406/1986.
el-Müşterik
Walde. LEW
A. Walde,
Lateinisches
Etymologisches
Wörterbuch,
Heidelberg 1965-72.
Webster's
Yârşâtır, Fihrist
I-II,
Third
Webster's Third Neıv
International
Dictionary
of the
English
Language
Unabridged,
Springfield-Massachusetts 1981.
YM
Yeni Mecmua,
İstanbul 1917-23.
Yeni Türk, İstanbul 1 9 3 2 - 4 1 .
I-VII,
WI
Die Welt des Islams,
Berlin/Leiden 1913 -
Yüksel, Osmanlı Mi'mârîsi
İ. Aydın Yüksel,
Osmanlı
Ml'mârîsinde
II. Bâyezid-Yauuz
Selim
(886-926/1481-1520),
İstanbul 1983.
ZA
Die Welt des
Orients,
Göttingen 1949 —
Zeitschrift
für
Assyriologie,
Berlin, 1-34, 1886-1922.
WZKM
Zâkir Şükrü,
Mecmûa-i Tekâyâ (Akbatu)
für die Kunde
Wien 1887 —
Zâkir Şükrî Efendi,
YA
Yurt Ansiklopedisi
Türkiye il il:
Dünü, Bugünü,
Yarını, I-XI,
İstanbul 1981-84.
Ya'kübî,
Kitâbü'l-Büldân
A h m e d b. İshak b. Ca'fer,
Kitâbü'l-Büldân,
N e c e f 1957; Tahran 1964.
Ya'kübî, Târih
A h m e d b. İshak b. Ca'fer,
ckübî
Târîhu'l-Ya
(nşr."M. Th. H o u t s m a ) , I-III,
Leiden 1883 — Beyrut, ts.
(Dâru Sâdır).
Yâ küt Mu 'cemü
'l-büldân
Y a k u t el-Hamevî,
Mu
'cemü'Tbüldân
(nşr. F. W ü s t e n f e l d ) , I-VI,
Leipzig 1866-73 — Beyrut 1957.
Yâküt, Mu'
cemü'l-üdebâ3
Y â k ü t el-Hamevî,
Mu'cemü'l-üdebâ'
(nşr. A h m e d Ferîd Rifâî), 1-XX
Kahire 1 3 5 5 - 5 7 / 1 9 3 6 - 3 8 —
Beyrut, ts.
(Dâru İhyâi't-türâsii-Arabî).
Mecmûa-i
(nşr. Şinasi Akbatu),
Tekâyâ
İslâm
V
Devri
wo
Wiener Zeitschrift
des Morgenlandes,
Zemahşerî, el-Keşşaf
Zeitschrift
der
Deutschen
Morgenlândischen
Gesellschaft,
L e i p z i g / W i e s b a d e n 1846 —
M u h a m m e d b. Ömer ez-Zemahşerî,
el-Keşşâf can hakâ'ikı't-tenzîl
ve
'uyüni'l-ekâvîl
fî
vücühi't-te'vîl,
l-IV, Bulak 1281.
Zebîdî, 7/cd
M u h a m m e d Murtazâ ez-Zebîdî,
cikdü'Tcevheri'ş-şemîn
(M. Tancî nüshası f o t o k o p i s i ) ,
DİA Ktp., nr. 4622.
Zebîdî,
Medeniyeti
Mecmuası,
IV/3-4; V / l - 2 , İstanbul 1980-81.
Zâkir Şükrü,
Mecmûa-i Tekâyâ (Tayşi)
Zâkir Şükrî Efendi,
Die
istanbuler
Derıvisch-Konvente
und ihre
Scheiche:
Mecmua-i
Tekâyâ
(nşr. M . Serhan Tayşi —
K. Kreiser), Freiburg 1980.
ZAL
Zeitschrift
Linguistik,
für
arabische
Wiesbaden 1978 —
Zambaur, Manuel
E. d e Zambaur,
Manuel de geneologie
et de
chronologie
pour
l'Histoire
de TIs lam,
Hannover 1927.
ZAS
Zentralasiatische
W i e s b a d e n 1967
Studien,
-
ZBalk.
Zeitschrift
für
Balkanologle,
W i e s b a d e n 1962 —
Ithâfü'l-aşfiyâ'
M u h a m m e d Murtazâ ez-Zebîdî,
İthâfü'Tasfiyâ'
( M . Tancî nüshası
fotokopisi), DİA Ktp., nr. 4618.
Zebîdî,
YT
VVensinck, Mu ' c e m
A. J. VVensinck,
el-Mu'
cemü'Tmüfehres
li-elfâzi'l-hadîsi'n-nebevî,
Leiden 1936-6~9.
İhsan Yârşâtır,
Fihrist-i
Kitabhâ-yı
Çapı ber Esâs-ı Fihrist-i
Hânbâbâ Müşâr, Tahran 1352 hş.
ZDMG
İthâfü's-sâde
M u h a m m e d Murtazâ ez-Zebîdî,
İthâfü's-sâdetıl-muttekîn
bi-şerhi
esrârı
ihyâ'i'ulümi'd-dın,
1-X, Kahire 1311.
Zehebî,
A'lâmü'n-nübelâ3
M u h a m m e d b. A h m e d e z - Z e h e b î ,
Siyeru
a'lâmi'n-nübelâ'
(nşr. Şuayb el-Arnaût v.dğr.),
[-XXIII, Beyrut 1401-1405/1981-85.
Zehebî, el- İber
M u h a m m e d b. A h m e d e z - Z e h e b î ,
el-'İber
fî haberi men
ğaber
(nşr. Ebû Hâcer M u h a m m e d Saîd),
1-V, Beyrut 1405/1985.
Zehebî,
Ma'rifetü'l-kurrâ3
(Câdelhak)
M u h a m m e d b. A h m e d e z - Z e h e b î ,
Ma'rifetu
T
kurrâ'i'Tkibâr'ale'ttabakât ue'/-âsâr(nşr. M . S e y y i d
Câdelhak), I-Il,"Kahire 1969.
Zehebî,
Mîzânü'l-i'tidâl
M u h a m m e d b. A h m e d e z - Z e h e b î ,
Mîzânü'l-i'tidâl
fî
nakdi'r-ricâl
(nşr. Ali M u h a m m e d el-Bicâvî),
l-IV, Kahire 1382/1963.
Zehebî,
Tezkiretü'l-huffâz
M u h a m m e d b. A h m e d e z - Z e h e b î ,
Tezkiretü'T huffâz, I-IV,
Haydarâbâd 1375-77/1955-58 (3. bs.).
Zemahşerî,
Mustafa Ahmed ez-Zerkâ,
el-Fıkhü'l-İslâmî
fî
sevbihi'l-cedîd
(el-Medhalü'l-fıkhiyyü'l-'âm),
I-III,
Dımaşk 1958; 1967-68.
Zerkeşî,
el-Burhân
Bedreddin M u h a m m e d
b. Abdullah e z - Z e r k e ş î ,
el-Burhân
fî'ulümi'l-Kur'ân
(nşr. M u h a m m e d Ebü'1-Fazl), l-IV,
Kahire 1 3 7 6 - 7 7 / 1 9 5 7 - 5 8 .
ZİVAN
Zapiski İnstituta
Akademii
Hauk
1-7, 1932-39.
Zinkeisen,
Vostokovedeniya
SSSR,
Geschichte
J. W. Zinkeisen,
Geschichte
des
Osmanischen
Reiches in
I-VII, Hamburg 1840-43.
Europa,
Ziriklî,
el-Aclâm
Hayreddin ez-Ziriklî,
(Beşşâr)
M u h a m m e d b. A h m e d e z - Z e h e b î ,
Ma' rifetul-kurrâ'
i'Tkibâr
'ale't-tabakât
ve'TSşâr
(nşr. Beşşâr A v v â d Ma'rüf v.dğr.),
I-II, Beyrut 1404/1984.
Zehebî,
Ma'rifetü'l-kurrâ'
Zerki,
el-Fıkhü'l-İslâmî
el-Fâ'ik
M u h a m m e d b. Ömer ez-Zemahşerî,
el-Fâ'ik
fîğarîbi'l-hadîs
(nşr. Ali M u h a m m e d e l - B i c â v î —
M u h a m m e d Ebü'1-Fazl), I-IV,
Kahire 1971.
el-A'lâm:
Kâmüsü
terâcim,
I X,
Kahire 137'3-78/1954-59.
Ziriklî,
el-A'lâm
(Fethullah)
Hayreddin ez-Ziriklî,
el-A'lâm:
Kâmüsü
terâcim
(nşr. Züheyr Fethullah), I-VIII,
Beyrut 1984.
Zübeyd Ahmed,
el-Âdâbü'l-'Arabiyye
Zübeyd A h m e d ,
el-Âdâbü'l-'Arabiyye
fî
şibhi'l-kârreti'THindiyye
(trc. A b d ü l m a k s ü d M u h a m m e d
Şalkâmî) [baskı yeri v e yılı yok|.
Zühaylî,
el-Fıkhü'l-İslâmî
V e h b e ez-Zühaylî,
el-Fıkhü'l-İslâmî
ve edilletüh, 1-VHI,
Dımaşk 1 4 0 4 / 1 9 8 4 ;
1405/1985.
zvo
Zapiski Vostoçnago
Otdelenla
Imperatorskago
Russkago
Arheoliçeskago
Obşestva,
St. Petersburg, 1 - 2 5 , ? - 1 9 1 7 .
3. CİLTTE MADDESİ BULUNAN YAZARLAR
AKPINAR, TURGUT,
BAŞARAN,
Dr.
AKTAŞ,
SELMAN,
Doç.Dr.
NECATİ
BEKSAÇ,
BAŞBAKANLıK
ENGİN,
BİLGE, M U S T A F A
AKTEPE,
MÜNİR,
Dr.
NURETTİN
HAMİD,
ALPTEKİN,
Prof.Dr.
COŞKUN,
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Y.Doç.Dr.
S E L Ç U K ÜNIVERSITESI
ILAHIYAT FAKÜLTESI
A R S L A N , A. TURAN,
FAHRETTİN,
Y.Doç.Dr.
Prof.Dr.
M A R M A R A ÜNIVERSITESI
ILAHIYAT FAKÜLTESI
AYDEMİR, ABDULLAH,
Doç.Dr.
D O K U Z EYLÜL Ü N I V E R S I T E S I
ILAHIYAT FAKÜLTESI
AYDIN,
CENGİZ
M. AKİF,
Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNIVERSITESI
H U K U K FAKÜLTESI
AYDIN,
ŞENNUR
(ŞENTÜRK)
AYDINLI, ABDULLAH,
M E H M E T
T Ü R K I Y E D I Y A N E T VAKFı
ISLAM ANSIKLOPEDISI
AYKUT,
T Ü R K I Y E D I Y A N E T VAKFI
ISLAM ANSIKLOPEDISI
Dr.
ILÂHIYATÇı-YAZAR
AZAMAT,
CAHİT,
Doç.Dr.
ISTANBUL ÜNIVERSITESI
EDEBIYAT F A K Ü L T E S I
Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNIVERSITESI
ILAHIYAT FAKÜLTESI
Dr.
DAVUT,
Dr.
FERİDUN,
Doç.Dr.
SARGON
EREN,
HALİT
I S L Â M TARIH, S A N A T VE K Ü L T Ü R
A R A Ş T ı R M A M E R K E Z I (1RC1CA)
ERGİN, ALİ
ŞAKİR,
Dr.
GAZI Ü N I V E R S I T E S I
GAZI E Ğ I T I M F A K Ü L T E S I
(EMEKLI)
ERİNÇ, SIRRI,
Prof.Dr.
ISTANBUL ÜNIVERSITESI
DENIZ BILIMLERI VE COĞRAFYA ENSTITÜSÜ
(EMEKLI)
ERKAL, MEHMET,
Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNIVERSITESI
ILAHIYAT FAKÜLTESI
Prof.Dr.
SELÇUK ÜNIVERSITESI
EROĞLU, M U H A M M E D ,
Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNIVERSITESI
ILAHIYAT FAKÜLTESI
ÇAKAN,
İSMAİL
L„
ÇAM, NUSRET,
ÇAVUŞOĞLU,
NİHAD
ERTUĞRUL,
MEHMET
M.,
Doç.Dr.
Dr.
ISTANBUL ÜNIVERSITESI
EDEBIYAT F A K Ü L T E S I
Prof.Dr.
M I M A R S I N A N ÜNIVERSITESI
FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESI
(MERHUM)
ÇETİN,
İSMET,
SELÇUK ÜNIVERSITESI
ILAHIYAT FAKÜLTESI
E R T E K , T. A H M E T ,
Doç.Dr.
ÇELEBİ, M U H A R R E M ,
Y.Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNIVERSITESI
ILAHIYAT FAKÜLTESI
ERSÖZ,
Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNIVERSITESI
ILAHIYAT FAKÜLTESI
ÖZKAN,
Dr.
TÜRKIYE D I Y A N E T V A K F ı
ISLAM ANSIKLOPEDISI
ERÜNSAL,
İSMAİL
E.,
Prof.Dr.
M A R M A R A ÜNIVERSITESI
FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESI
Doç.Dr.
ESİN, EMEL,
Dr.
ARAŞTıRMACı-YAZAR
(MERHUME)
Prof.Dr.
ISTANBUL ÜNIVERSITESI
EDEBIYAT F A K Ü L T E S I
(EMEKLI)
ÇÜRÜK,
NİHAT
M A R M A R A ÜNIVERSITESI
FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESI
BALTACI,
Prof.Dr.
D O K U Z EYLÜL ÜNIVERSITESI
ILAHIYAT FAKÜLTESI
AYHAN
A Y T E K İ N , ARİF,
KUDRET
Doç.Dr.
A T A T Ü R K ÜNIVERSITESI
ILAHIYAT FAKÜLTESI
AYKAÇ,
Y.Doç.Dr.
A N K A R A ÜNIVERSITESI
ILAHIYAT FAKÜLTESI
S A N A T TARIHÇISI
İSMAİL,
TÜRKIYE D I Y A N E T V A K F ı
ISLAM ANSIKLOPEDISI
GÖNÜL,
CİN, HALİL,
Doç.Dr.
ISTANBUL ÜNIVERSITESI
EDEBIYAT F A K Ü L T E S I
M I M A R SINAN ÜNIVERSITESI
FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESI
CANTAY, TANJU,
KÂFİ,
DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI
ILAHIYAT FAKÜLTESI
EMECEN,
M A R M A R A ÜNIVERSITESI
FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESI
CANTAY,
DURMUŞ,
ERDEM,
ÇAĞRICI, MUSTAFA,
ISTANBUL TEKNIK ÜNIVERSITESI
FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESI
AYDIN,
Prof.Dr.
BÜYÜKCOŞKUN,
Doç.Dr.
TÜRKIYE DIYANET VAKFı
ISLÂM ANSIKLOPEDISI
ABDULLAH
İDRİS,
İBRAHİM
DURSUN,
ARAŞTıRMACı
M A R M A R A ÜNIVERSITESI
ILAHIYAT FAKÜLTESI
ATAR,
Doç.Dr.
VEKÎLÜ'I-VEZARE
Iİ-ŞUONİ'1-HAC
MEKKE
BOSTAN,
ISTANBUL ÜNIVERSITESI
EDEBIYAT FAKÜLTESI
ARAS, M. ÖZGÜ,
Doç.Dr.
A T A T Ü R K ÜNIVERSITESI
ILAHIYAT FAKÜLTESI
BOKS,
HAMDİ,
M A R M A R A ÜNIVERSITESI
ILAHIYAT FAKÜLTESI
M A R M A R A ÜNIVERSITESI
FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESI
BOLAY, M. NACİ,
M A R M A R A ÜNIVERSITESI
A T A T Ü R K EĞITIM FAKÜLTESI
ALTUN, ARA,
DÖNMEZ,
ISTANBUL ÜNIVERSITESI
EDEBIYAT F A K Ü L T E S I
UNıVERS1TY OF C A L ı F O R N ı A
D E P A R T M E N T OF N E A R E A S T E R N S T U D I E S
BERKELEY
Doç.Dr.
ULUDAĞ ÜNIVERSITESI
ILAHIYAT FAKÜLTESI
MUSTAFA
BİRİNCİ, NECAT,
TÜRKIYE DIYANET VAKFı
ISLÂM ANSIKLOPEDISI
ALGAR,
DÖNDÜREN,
ULUDAĞ ÜNIVERSITESI
ILAHIYAT FAKÜLTESI
BİLGİN, ORHAN,
M A R M A R A ÜNIVERSITESI
ILAHIYAT FAKÜLTESI
ALBAYRAK,
BİLGİN,
MUZAFFER,
Doç.Dr.
Prof.Dr.
I S T A N B U L ÜNIVERSITESI
EDEBIYAT FAKÜLTESI
(EMEKLI)
AKYÜZ, VECDİ,
L„
T Ü R K I Y E D I Y A N E T VAKFı
ISLAM ANSIKLOPEDISI
DAIRE BAŞKANLıĞı
UĞUR
ISTANBUL ÜNIVERSITESI
EDEBIYAT F A K Ü L T E S I
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
CUMHURIYET ARŞIVI
M.
DİNÇOL, ALİ
Dr.
SANAT TARIHÇISI
DEVLET ARŞIVLERI
DERMAN,
M A R M A R A ÜNIVERSITESI
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESI
U L U D A Ğ ÜNIVERSITESI
ILAHIYAT FAKÜLTESI
ARAŞTıRMACı-YAZAR
CENAP
Prof.Dr.
ISTANBUL ÜNIVERSITESI
EDEBIYAT F A K Ü L T E S I
FAYDA,
ASKERI MÜZE
ISTANBUL
DEMİRCİ, M E H M E T ,
EYİCE, SEMAVİ,
MUSTAFA,
Prof.Dr.
M A R M A R A ÜNIVERSITESI
ILAHIYAT FAKÜLTESI
Doç.Dr.
DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI
ILAHIYAT FAKÜLTESI
GÖYÜNÇ,
NEJAT,
Prof.Dr.
SELÇUK ÜNIVERSITESI
FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESI
GÖZÜBENLİ,
BEŞİR,
KAYA. MAHMUT.
Doç.Dr.
GÜLENSOY,
TUNCER.
İRFAN,
KİLAVUZ, A H M E T
İBRAHİM,
Prof.Dr.
KILIÇ, HULÜSİ,
Dr.
FARUK,
Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
IŞIK, E M İ N ,
İHSANOĞLU,
EKMELEDDİN,
Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İLGÜREL, MÜCTEBA,
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
KÜTÜKOĞLU,
İBRAHİM,
Prof.Dr.
A H M E T
M.YAŞAR,
İSMAİL,
MÜLAYİM,
Doç.Dr.
H. E M İ N ,
ADNAN,
Doç.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
H. BEKİR,
Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ORHAN
Prof.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Y.Doç.Dr.
Y.Doç.Dr.
SÜREYYA,
Y.Doç.Dr.
M. NAZİF,
Prof.Dr.
ŞAKİROĞLU, M A H M U T
H.,
Doç.Dr.
A N K A R A ÜNİVERSİTESİ
DİL V E T A R İ H - C O Ğ R A F Y A F A K Ü L T E S İ
SÂMl,
Dr.
CÂMİA'TÜ HALEB
MA'HEDÜ't-TÜRÂSİTİLMİYYİ'l-ARABÎ
HALEP
M İ M A R S İ N A N ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
NURİ,
Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ŞELHUB,
Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ •
Prof.Dr.
A T A T Ü R K ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT F A K Ü L T E S İ
ÖZCAN,
ŞAHİN,
ŞAHİNOĞLU,
Y.Doç.Dr.
ÖZCAN, ABDÜLKADİR,
Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Doç.Dr.
ÖZAYDIN, ABDÜLKERİM,
FARUK,
ŞAHİN, İLHAN,
Prof.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
HAYREDDİN,
ÖNKAL, AHMET,
ALİ,
A N K A R A ÜNİVERSİTESİ
TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
KARAİSMAİLOĞLU,
M E H M E T
SÜSLÜ, AZMİ,
Prof.Dr.
ÖCAL, MUSTAFA,
A H M E T
U L U D A Ğ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
A N K A R A ÜNİVERSİTESİ
DİL V E T A R İ H - C O Ğ R A F Y A F A K Ü L T E S İ
(EMEKLİ)
Doç.Dr.
HİDAYET YAVUZ,
ÖMER,
Dr.
U L U D A Ğ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
A T A T Ü R K ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
558
Prof.Dr.
Prof.Dr.
SELÇUK,
NUHOĞLU,
OKUMUŞ,
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
KARMIŞ,
Prof.Dr.
İSLÂM TARİH, S A N A T VE KÜLTÜR
A R A Ş T I R M A MERKEZİ (IRCICA)
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
KARLIĞA,
S.,
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
A T A T Ü R K EĞİTİM FAKÜLTESİ
Doç.Dr.
KARAHAN, ABDÜLKADİR,
CEMAL,
Prof.Dr.
TARİHÇİ-YAZAR
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
KARAMAN,
SEZER,
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT F A K Ü L T E S İ
MUHTAR,
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
KARAÇAM,
SEVİM, ALİ,
SÜMER,
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(MERHUM)
KANDEMİR,
Doç.Dr.
A N K A R A ÜNİVERSİTESİ
DİL V E T A R İ H - C O Ğ R A F Y A F A K Ü L T E S İ
M Ü B A H A T
İSMET,
Y.Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MİROĞLU,
ALİ
SERİN, MUHİTTİN.
Prof.Dr.
MERÇİL, ERDOĞAN,
NECDET
KAHRAMAN,
Prof.Dr.
SÖNMEZ,
Doç.Dr.
Prof.Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLAM ANSİKLOPEDİSİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİHÇİ-YAZAR
KAFESOĞLU.
SARI, M E H M E T
CEVDET,
Doç.Dr.
SARAY, M E H M E T ,
SEZİKLİ, H.
Prof.Dr.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İŞLİ,
RIZA
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İSEN, MUSTAFA,
KÜÇÜK,
KEMAL,
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
A N K A R A ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İPŞİRLİ, M E H M E T ,
F., A s s o c . P r o f .
KÜÇÜK, ABDURRAHMAN,
İPLİKÇİOĞLU, BÜLENT,
HAYDAR
ILÂHIYAT FAKÜLTESI
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Prof.Dr.
O N D O K U Z MAYıS ÜNIVERSITESI
TÜRK TARİH K U R U M U
A S L İ ÜYESİ
KUT, GÜNAY,
HALİL,
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TÜRK MUSİKİSİ
DEVLET KONSERVATUARI
SANDIKÇI,
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLAM ANSİKLOPEDİSİ
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İLHAN, AVNİ,
SANAL,
SEMA
KURTULUŞ,
Dr.
İ S T A N B U L ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT F A K Ü L T E S İ
HAVVA
O R H A N
Dr.
İSKENDER,
SAHİLLİOĞLU,
Doç.Dr.
İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ
KÜTÜPHANESİ
KÖPRÜLÜ,
Y.Doç.Dr.
DENİZ MÜZESİ
İSTANBUL
ETNOGRAFYA MÜZESİ
ANKARA
İ S L A M T A R İ H , S A N A T VE K Ü L T Ü R
A R A Ş T I R M A M E R K E Z İ (IRCICA)
GENEL DİREKTÖRÜ
ÖZEL, AHMET,
PALA,
A N K A R A ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
KOÇ,
Y.Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
RİFAT,
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLAM ANSİKLOPEDİSİ
Dr.
KILIÇER, M. ESAT,
KOÇ.
Ö M E R
Doç.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
CÂMİATÜ M U H A M M E D el-HÂMİS
KÜLLİYETİI-ADÂB
RABAT
HARMAN,
SAİM,
Dr.
FIRAT Ü N İ V E R S İ T E S İ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
A T A T Ü R K EĞİTİM FAKÜLTESİ
HAREKÂT,
ÖZDEMİR,
Prof.Dr.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Doç.Dr.
YUSUF,
ZEYNEP,
MİMAR S İ N A N ÜNİVERSİTESİ
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
HALAÇOĞLU,
KERMAN,
MEHMET.
A N K A R A ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Prof.Dr.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
GÜNDÜZ,
ÖZDEMİR.
Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
A T A T Ü R K ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ŞENEL.
SÜLEYMAN
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI
ŞEŞEN,
RAMAZAN,
Prof.Dr.
M İ M A R SİNAN ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TANMAN,
M.
BAHA
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TANRIKORUR,
UÇMAN, ABDULLAH,
CİNUÇEN
Y.Doç.Dr.
M İ M A R S İ N A N ÜNİVERSİTESİ
KÜLTÜR BAKANLIĞI SANATÇISI
İHSAN
UĞUR, MÜCTEBA,
ARAŞTIRMACI
TERZİ, M U S T A F A ZEKİ,
Y.Doç.Dr.
O N D O K Ü Z M A Y I S ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT F A K Ü L T E S İ
TOPALOĞLU,
BEKİR,
HUKUK FAKÜLTESİ
Doç.Dr.
YAZICI, TAHSİN,
A N K A R A ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT F A K Ü L T E S İ
ULUÇAM, ABDÜSSELÂM,
Doç.Dr.
A T A T Ü R K ÜNİVERSİTESİ
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT F A K Ü L T E S İ
ULUDAĞ,
SÜLEYMAN,
NURİ,
Doç.Dr.
YETİK, ERHAN,
Dr.
TEVFİK RÜŞTÜ,
İ S T A N B U L ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TUNCEL, METİN,
Prof.Dr.
İ S T A N B U L ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT F A K Ü L T E S İ
TURAN, ABDÜLBAKİ,
Doç.Dr.
S E L Ç U K ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT F A K Ü L T E S İ
TÜLÜCÜ,
UZUN, MUSTAFA,
SÜLEYMAN,
Doç.Dr.
İLAHİYAT F A K Ü L T E S İ
TÜMER,
GÜNAY,
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT F A K Ü L T E S İ
YETİŞ, K Â Z I M ,
Y.Doç.Dr.
UZUNPOSTALCI,
MUSTAFA,
Prof.Dr.
S E L Ç U K ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT F A K Ü L T E S İ
ÜNAL, HALİT,
Prof.Dr.
EDEBİYAT F A K Ü L T E S İ
HAKKI
ÇETİN,
METİN,
Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
Prof.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
YAVUZ, YUSUF ŞEVKİ,
Prof.Dr.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
YURDAGÜR,
Prof.Dr.
VARLIK, MUSTAFA
DURSUN.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
Doç.Dr.
İSMAİL,
Doç.Dr.
İ S T A N B U L ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ,
D O K U Z EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
ÜNVER,
Y.Doç.Dr.
O N D O K Ü Z MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Doç.Dr.
A N K A R A ÜNİVERSİTESİ
DİL VE T A R İ H - C O Ğ R A F Y A FAKÜLTESİ
A T A T Ü R K ÜNİVERSİTESİ
HALEP
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
D O K U Z E Y L Ü L ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT F A K Ü L T E S İ
TOPUZOĞLU,
TÂLİB
S A N A T TARİHÇİSİ
İLAHİYAT F A K Ü L T E S İ
TOPALOĞLU,
Prof.Dr.
İ S T A N B U L ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
YÂZÎCÎ,
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Prof.Dr.
Prof.Dr.
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT F A K Ü L T E S İ
TAŞER,
YAYLA, YfLDIZHAN,
Doç.Dr.
İLAHİYAT F A K Ü L T E S İ
YÜCE, NURİ,
Prof.Dr.
İ S T A N B U L ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT F A K Ü L T E S İ
YÜKSEL,
EMRULLAH,
Prof.Dr.
U L U D A Ğ ÜNİVERSİTESİ
M A R M A R A ÜNİVERSİTESİ
A T A T Ü R K ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT F A K Ü L T E S İ
İLAHİYAT F A K Ü L T E S İ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
Download

İslâm Ansiklopedisi - Cilt 3 - Jenerik