ıitolı
•m i ğ •••
TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
Bağlarbaşı, Kısıklı caddesi 7
Üsküdar - 81180 İstanbul
: (1) 341 07 92 (4 hat) Fax: (1) 334 95 88 MODEM : (1) 343 31 09
Dağıtım ve Pazarlama
TÜRKİYE DİYANET VAKFI VAKIF YAYINLARI İŞLETMESİ
Klodfarer caddesi 14
Sultanahmet - 34400 İstanbul
Tel : (1) 516 07 39 -11) 516 22 23 Fax : (1) 516 22 30
LflDDJ
^ZILT
6
BEŞİR A Ğ A CAMİİ - CAFER PAŞA TEKKESİ
İstanbul 1992
© 1992
Her hakkı mahfuzdur.
Yazı ve fotoğraflar kaynak
gösterilmeden kullanılamaz.
BASKI : Ali Rıza Başkan
Güzel Sanatlar Matbaası A. Ş.
Y e n i b o s n a / İstanbul
Media Print
Basım Ticaret A. Ş.
İkitelli/ İstanbul
A
Mİ
TÜRKİYE
D YANET
VAKFI
Sahibi
Türkiye Diyanet Vakfı
İdare Meclisi
Dr. TAYYAR ALTIKULAÇ
Prof.Dr. İSMAİL E. ERÜNSAL
Prof.Dr. BEKİR TOPALOĞLU
Prof.Dr. M. SAİMYEPREM
G e n e l Sekreter
Mehmet Ali SARI
İNCELEME HEYETİ
Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU (Başkan)
Dr. Ahmet ÖZEL (Başkan Yardımcısı)
Prof.Dr. Ömer Faruk AKÜN
Dr. Tayyar ALTIKULAÇ
Nihat AZAMAT
Doç.Dr. Mustafa ÇAĞRICI
Sargon ERDEM
Prof.Dr. İsmail E. ERÜNSAL
Prof.Dr. Semavi EYİCE
Prof.Dr. M. Yaşar KANDEMİR
Prof.Dr. Hayreddin KARAMAN
Doç.Dr. Mahmut KAYA
Doç.Dr. Abdülkerim ÖZAYDIN
Prof.Dr. Ahmet TOPALOĞLU
Prof.Dr. Metin TUNCEL
Y.Doç.Dr. Abdullah UÇMAN
Doç.Dr. Mustafa UZUN
Prof.Dr. Hakkı Dursun YILDIZ
Madde Tesbit ve İç Kontrol
Fuat GÜNEL
Kasım KIRBIYIK
T E K N İ K REDAKSİYON SORUMLUSU
Sekreter
İmlâ
Prof.Dr. Ahmet TOPALOĞLU
Doç.Dr. Metin YURDAGÜR
İsa KAYAALP
Doç.Dr. Mustafa ÖZKAN
Y. Doç. Dr. Muhammet YELTEN
Teknik Kontrol
Y.Doç.Dr. Hasan AKSOY
Dr. Azmi BİLGİN
Bibliyografya
Mehmet AYKAÇ
Saffet KÖSE
İsmail ÖZBİLGİN
Recep USLU
YAYIN M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
Dizgi
Ahmet YILMAZ (Müdür)
Nedim GÜNEY (Şef)
Süleyman ÖZEL
Yılmaz SAMANCI
Tashih
Resimleme
Fotoğraf
Çizim
BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU
Operatörler
Hüseyin Hilmi KURTULMUŞ (Şef)
Mehmet GÜNYÜZLÜ
Osman SEVİM
Abdülkadir ŞENEL
Enis KARAKAYA / M . A . (Şef)
Ahmet A K M A N
Dr. Hüsamettin AKSU
Dr. Nebi BOZKURT
Selçuk UYGUN
Oğuz KALLEK
Prof.Dr. M. S a i m Y E P R E M
Mustafa A F A C A N
Ender BOZTÜRK
Fazlı DURMUŞ
Mustafa DURSUN
Ufuk YELEN
Coşkun YILDIRIMTÜRK
KÜTÜPHANE v e
D O K Ü M A N T A S Y O N SORUMLUSU
Prof.Dr. İsmail E. ERÜNSAL
KÜTÜPHANE v e
DOKÜMANTASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Ayhan AYKUT (Müdür Vekili)
Kütüphane
Dokümantasyon
Recep YILMAZ (Şef)
Yüksel ÇATAL
Hüseyin KARAER
Selahattin ÖZTÜRK
Nedret TOPÇU
Çetin TÜYLÜ
Ali Yücel YÜRÜK
M. Birol ÜLKER (Şef)
Aziz KÖKEN
Cemal TOKSOY
SİPARİŞ v e TAKİP M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
Ayhan AYKUT (Müdür)
Sabahattin YENİCE (Şef)
Sabahattin AKAR
Metin ALTINOK
Hikmet UYSAL
M a d d e Takip Sorumlusu
MUHASEBE M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
Ferman KARAÇAM
Erdal İŞCAN (Müdür)
M. Akif AYDIN
Mehmet ŞEVİK
PERSONEL v e
İDARÎ İŞLER M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
Yakup K A H R A M A N (Müdür)
M. Hanefi DİLMAÇ
Bilal S A L M A N
DAĞITIM v e P A Z A R L A M A
Abdurrahman TAŞKALE (Müdür Vekili)
İsmail KARAHAN (Müdür Yardımcısı)
MERKEZ İLİM v e REDAKSİYON HEYETLERİ ÜYELERİ
Y.Doç.Dr. Hasan AICSOY
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. Ö m e r Faruk A K Ü N
(Türk Dili v e Edebiyatı)
Nurettin A L B A Y R A K
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Dr. Tayyar A L T I K U L A Ç
(Tefsir)
Doç.Dr. M. Akif A Y D I N
(Fıkıh)
Y.Doç.Dr. Halis A Y H A N
(İslâm Düşüncesi v e Ahlâk)
Nihat A Z A M A T
(Tasavvuf)
Doç.Dr. Mustafa L. BİLGE
(İslâm Ülkeleri Coğrafyası)
Y.Doç.Dr. İdris B O S T A N
(İslâm Ülkeleri Coğrafyası)
Doç.Dr. Mustafa ÇAĞRICI
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Dr. Davut D U R S U N
(İslâm Ülkeleri Coğrafyası)
Doç.Dr. Feridun EMECEN
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Sargon ERDEM
(İslâm Sanatları/Müteferrik)
Y.Doç.Dr. M u h a m m e d EROĞLU
(Tefsir)
Dr. Özkan ERTUĞRUL
(İslâm Sanatları/Mimari)
Prof.Dr. İsmail E. E R Ü N S A L
(Türk Dili v e Edebiyatı)
Prof.Dr. Semavi EYİCE
(İslâm Sanatları/Mimari)
Prof.Dr. Mustafa F A Y D A
(İslâm Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. Ethem Ruhi FIĞLALI
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Dr. İsmail Hakkı G Ö K S O Y
(İslâm Ülkeleri Coğrafyası)
Fuat G Ü N E L
(Dinler Tarihi)
Dr. Azmi Ö Z C A N
Prof.Dr. Ekmeleddin İ H S A N O Ğ L U
(İlimler Tarihi)
Y.Doç.Dr. Nuri ÖZCAN
Prof.Dr. Yusuf H A L A Ç O Ğ L U
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Dr. A h m e t ÖZEL
Doç.Dr. Ö m e r Faruk H A R M A N
(Dinler Tarihi)
Doç.Dr. Mustafa Ö Z K A N
Prof.Dr. M e h m e t İPŞİRLİ
(Türk Tarihi v e Medeniyeti)
Dr. K e m a l K A H R A M A N
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Cengiz K A L L E K
(Fıkıh)
Prof.Dr. M. Yaşar K A N D E M İ R
(Hadis)
Doç.Dr. Mustafa K A R A
(Tasavvuf)
Prof.Dr. Hayreddin K A R A M A N
(Fıkıh)
Doç.Dr. Mahmut KAYA
(İlimler Tarihi,
İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Dr. Hulûsi KILIÇ
(Arap Dili ve Edebiyatı)
Rıza K U R T U L U Ş
(İslâm Ülkeleri Coğrafyası,
Fars Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. Günay KUT
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Dr. İlhan KUTLUER
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Prof.Dr. C e v d e t KÜÇÜK
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. M. Orhan O KAY
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Dr. Salim Ö Ğ Ü T
(Fıkıh)
Doç.Dr. Mustafa ÖZ
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
(Türk Tarihi v e Medeniyeti)
(İslâm Sanatları/Mûsiki)
(Fıkıh)
(Türk Dili v e Edebiyatı)
M e h m e t Ali SARI
(Tefsir)
Y.Doç.Dr. Muhittin SERİN
(İslâm Sanatları/Hat)
Prof.Dr. A h m e t T O P A L O Ğ L U
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. Bekir T O P A L O Ğ L U
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Y.Doç.Dr. Tevfik Rüştü T O P U Z O Ğ L U
(Arap Dili v e Edebiyatı)
Prof.Dr. Metin T U N C E L
(İslâm Ülkeleri Coğrafyası)
Y.Doç.Dr. Zülfikar TÜCCAR
(Arap Dili v e Edebiyatı)
Prof.Dr. Günay T Ü M E R
(Dinler Tarihi)
Y.Doç.Dr. Abdullah U Ç M A N
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Doç.Dr. Süleyman U L U D A Ğ
(Tasavvuf)
Doç.Dr. Mustafa UZUN
(Türk Dili v e Edebiyatı)
Doç.Dr. Yusuf Şevki Y A V U Z
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Prof.Dr. Tahsin YAZICI
(Fars Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. M. Saim Y E P R E M
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Doç.Dr. Abdülkerim Ö Z A Y D I N
(İslâm Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. Hakkı Dursun YILDIZ
Doç.Dr. Abdülkadir ÖZCAN
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Doç.Dr. Metin Y U R D A G Ü R
(İslâm Tarihi ve Medeniyeti)
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
GENEL KISALTMALAR
a.e.
a.g.e.
AK
Alm.
a.mlf.
Ar.
aş.bk.
AÜ
a.y.
AY
b.
BA
bibi.
bk.
bl.
bs.
c.
çz.
d.
der.
DİA
DİE
DTCF
EAÜİF
ed.
Ed.Fak.
EÜ
Evr.
Far.
fas.
Fr.
FY
Aynı eser
Adı geçen eser
Arazi
Kanunnâmesi
Almanca
Aynı müellif
Arapça
Aşağıya
bakınız
Ankara Üniversitesi
Aynı yer
Arapça Yazmalar
Bin, İbn
Başbakanlık
Arşivi
Bibliyografya
Bakınız
Bölüm
Basım, baskı, tab'
Cilt
Çizim
Doğum, doğumu
Derleyen, derleme
Türkiye
Diyanet Vakfı
İslâm
Ansiklopedisi
Devlet İstatistik
Enstitüsü
Dil ve TarihCoğrafya
Fakültesi
Erzurum
Atatürk
Üniversitesi
İlâhiyat
Fakültesi
Editör
Edebiyat
Fakültesi
Erciyes
Üniversitesi
Evrak (Arşiv)
Farsça
Fasikül
Fransızca
Farsça
Yazmalar
Gr.
h.
hak.
haz.
hk.
hş.
Hz.
İbr.
İng.
İÜ
k.
Kar.
krş.
Ks.
Ktp.
Lat.
İv.
m.
md.
m.ö.
m.s.
MS
MÜ
nr.
nşr.
Or.
ö.
Pr.
rs.
Rus.
s.
salt.
s.nşr.
St.
str.
SÜ
sy.
şş.
T
Grekçe
Hicrî
Hakkında
Hazırlayan
Hüküm (Arşiv)
Hicrîşemsî
Hazreti
İbrânîce
İngilizce
İstanbul
Üniversitesi
Kitap
Karton
(Arşiv)
Karşılaştırınız
Kısım
(Arşiv)
Kütüphane,
kütüphanesi
Latince
Levha
Milâdî
Madde
Milâttan önce
Milâttan sonra
Manuscript
Marmara
Üniversitesi
Numara, sayı
Neşreden
(Tahkik eden)
Oriental
Ölümü,
ölüm tarihi
Paragraf
Rûmî
Resim
Rusça
Sayfa
Saltanat yılları
sadeleştirilmiş neşir
Saint
Satır
Selçuk Üniversitesi
Sayı
Şehinşahî
Türkçe
tah.
TBMM
TC
:
TDK
Tİ EM
TMK
trc.
TRT
ts.
TSM
TSMA
TSMK
TTK
tür. yer.
TY
UÜ
vb.
vd.
v.dğr.
VGMA
vr.
vs.
y-
yk.bk.
Zrf.
... ...
Tahminî
Türkiye Büyük
Millet Meclisi
Türkiye
Cumhuriyeti
Türk Dil Kurumu
Türk ve İslâm
Eserleri Müzesi
Türk Medenî Kanunu
Tercüme,
tercüme eden
Türkiye Radyo ve
Televizyon Kurumu
Tarihsiz
Topkapı
Sarayı Müzesi
Topkapı Sarayı
Müzesi Arşivi
Topkapı Sarayı
Müzesi Kütüphanesi
Türk
Tarih Kurumu
Türlü yerde,
birçok yerde
Türkçe
Yazmalar
Uludağ
Üniversitesi
Ve benzeri
Ve devamı
Ve diğerleri,
diğer nâşir
veya nâşirler
Vakıflar
Genel
Müdürlüğü
Arşivi
Varak
Vesaire
Yıl
Yukarıya bakınız
Zarf (Arşiv)
.... baskısından ofset
yayımı devam ediyor
Önce/sonra
(yayım yeri)
İki yerde
yayımlanıyor
BİBLİYOGRAFYA KISALTMALARI
AA
Aylık Ansiklopedi,
I-V, İstanbul 1944-50.
AAS B r a t .
Asian and African Studies,
Bratislava 1965 Abbâdı,
Fukahâ *ü'ş-Şâfî ciyye
Ebû Âsim Muhammed
b. Ahmed el-Herevî el-Abbâdî,
Tabakâtü'l-fukahâ*i'ş-Şâfiliyye
(nşr. G. Vitestam),
Leiden 1964.
A b b a s b . İ b r a h i m , el-tclâm
Abbas b. İbrahim, el-İ'lâm
bı-men halle Merrâküş
ve Ağmât mine'l-a^lâm
(nşr. Abdülvehhâb b. Mansûr), I-X,
Rabat 1974-83.
Abdülazîz el-Buhârî,
Keşfü'l-esrâr
Abdülazîz b. Ahmed
b. Muhammed el-Buhârî,
Keşfü'l-esrâr
^alâ Üsuli'l-Pezdevî,
I-1V, İstanbul 1308.
Abdülhay el-Hasenî,
Nüzhetü'l-havâtır
Nüzhetü'l-havâtır ve
behcetü 'I-mesâmic
ve'n-nevâzır (nşr.
Ebu 1-Hasan Ali en-Nedvî), 1-VI1I,
Haydarâbâd 1350-90/1931-70.
Abdülhay el-Kettânî,
Fihrisü 'I-fehâris
Muhammed Abdülhay
,b. Abdülkebîr el-Kettânî,
Fihrisü'l-fehâris ve'i-eşbât
ve
mu'cemü'l-me^âcim
ve'l-meşîhât ve'l-müselselât (nşr.
İhsan Abbas), I-1I1, Fas 1347
Beyrut 1402/1982.
Abdülhay el-Kettânî,
et-Terâtibü '1-idâriyye
Muhammed Abdülhay
b. Abdülkebîr el-Kettânî,
et-Terâtîbü'I-idâriyye
(Nizâmü'l-hükûmeti'n-nebeviyye),
1-11, Rabat İ 346-Beyrut, ts.
(Dârul-Kitâbi'l-Arabî).
Abdülhay el-Kettânî,
et-Terâtîbü'I-idSriyye
(Özel)
Muhammed Abdülhay
b. Abdülkebîr el-Kettânî,
et-Terâtîbü'I-idâriyye:
Hz. Peygamber'in Yönetiminde
Sosyal Hayat ve Kurumlar
(trc. Ahmet Özel), MU,
İstanbul 1990-92.
Abdülkadir el-Bağdadî,
Hizânetü 7- edeb
Abdülkadir b. Ömer el-Bağdâdî,
Hizânetü'l-edeb
ve lübbü lübâbi lisâni'l-cArab
(nşr. Abdüsselâm M. Hârûn),
I-XII, Kahire 1967.
Abdülkadir el-Bağdâdî,
Hizânetü'l-edeb
(Bulak)
Abdülkadir b. Ömer el-Bağdâdî,
Hizânetü'l-edeb ve lübbü lübâbi
Îİsânil'l-'Arab, I-IV, Bulak 1299.
A h l v v a r d t , Verzeichnis
VVilhelm Ahlvvardt,
Verzeichnis der Arabischen
Handschriften der Königlichen
Bibliothek zu Berlin, I-X,
Berlin 1887-99.
A h m e d b. H a n b e l ,
e/-c//e/(Koçyiğit)
Ahmed b. Hanbel, Kitâbü'l-Cllel ve
ma'rifetü 'r-ricâl
(nşr. Talat Koçyiğit —
İsmail Cerrahoğlu), I-II,
İstanbul 1987.
A b d ü r r e z z â k es-San'ânî,
el-Muşannef
Ebû Bekir Abdürrezzâk
b. Hemmâm b. Nâfî' es-San'ânî,
el-Musannef (nşr. Habîbürrahman
el-A'zâmî), I-XI, Beyrut 1971-75;
1403/1983 (2. bs.).
A h m e d b. Hanbel,
el- lİlel (Vasiyyullah)
Ahmed b. Hanbel, Kitâbu'l-1 Ilel
ve macrifetü'r-ricâl (nşr.
Vasiyyullah b. Muhammed Abbas),
I-III, Beyrut-Riyad 1408/1988.
ABr.
Ana Britannica, İstanbul 1986 —
Al
Ars Islamica,
Michigan, 1-16, 1934-51.
Aciünî,
Keşfü'I-hapa'
İsmâil b. Muhammed el-Aclünî,
Keşfü'l-hafâ* ve müzîlü'l-ilbâs
camme'ştehere
mine'l-ehâdîs
*aiâ elsineti'n-nâs
(nşr. Ahmed el-Kalâş),
I-II, Haleb, ts.
(Mektebetü't-Türâsi'l-İslâmî);
Beyrut 1351-52.
A d ı v a r , İlim ve Din
Abdülhak Adnan Adıvar,
Tarih Boyunca İlim ve Din,
İstanbul 1944; 1969; 1987.
Adıvar,
Osmanlı Türklerinde İlim
Abdülhak Adnan Adıvar,
Osmanlı Türklerinde İlim,
Paris 1939; İstanbul 1943, 1970.
A d ı v a r , Osmanlı Türklerinde
İlim (Kazancıgil)
Abdülhak Adnan Adıvar,
Osmanlı Türklerinde Ilım
(haz. Aykut Kazancıgil —
Sevim Tekeli), İstanbul 1982
(geliştirilmiş 4. bs.).
Af. O
Archiv für Orientforschung,
Wien 1923 Ahbâr
Mecmü'a
Anonim, Ahbâr Mecmû'a
fî fethi' 1-Endelüs
(nşr. İbrahim el-Ebyârî),
Kahire - Beyrut 1401 /1981.
Abdülkadir el-Ayderüsî,
Ahbârü'd-devleti's-Selcûkiyye
Ali b. Nâsır el-Hüseynî [?],
Ahbârü'd-devleti's-Selcûkiyye
(nşr. Muhammed İkbal),
Lahor 1933; Beyrut 1404/1984.
en-Nürü's-sâfir
Abdülkadir b. Şeyh
b. Abdullah el-Ayderüsî,
en-Nûrüs-sâfir 'an
ahbâri'I-karni'l-'âşir,
Beyrut 1405/1985.
Ahbârü'd-devleti'sSelcûkiyye ( L u g a l )
Ali b. Nâsır el-Hüseynî [?],
Ahbârü'd-devleti's-Selçûkiyye
(trc. Necati Lugal), Ankara 1943.
AION
Annali Puplicazioni dell'lstituto
üniversitario Orientale di Napoli,
Napoli 1940 AIsl.
Annales Islamologiques,
Le Caire 1954 'Akâ'
idü's-seief
cAkâ' idü's-selef
(nşr. Ali Sâmî en-Neşşâr —
Ammâr C. et-Tâlibî),
İskenderiye 1971.
Aksarâyı,
Müsâmeretü'l-ahbâr
Kerîmüddin el-Aksârâyî,
Müsâmeretü'l-ahbâr
ve müsâyeretü'l-ahyâr:
Moğollar Zamanında
Türkiye Selçukluları Tarihi
(nşr. Osman Turan), Ankara 1944.
A k y ü z , Modem Türk Edebiyatı
Kenan Akyüz,
Modern Türk Edebiyatının
Ana Çizgileri (1860-1923),
Ankara 1971; 1979 (3. bs.).
Albayrak, Osmanlı
Ulemâsı
Sadık Albayrak,
Son Devir Osmanlı Ulemâsı,
I-V, İstanbul 1980-81.
Ali Haydar,
Dürerü'l-hükkâm
Ali Haydar Efendi (Küçük),
Dürerü'l-hükkâm şerhu
Mecelleti'l-ahkâm, I-IV,
İstanbul 1330.
Ali Sevim,
Selçuklular Tarihi
Ali Sevim,
Biyografilerle Selçuklular Tarihi:
İbnü'l-Adîm, Bugyetü't-taleb
fî tarihi Haleb (Seçmeler),
Ankara 1982.
Âlî, Menâkıb-ı
Hünerverân
Âlî Mustafa Efendi,
Menâkıb-ı Hünerverân
(nşr. İbnülemin Mahmud Kemal),
İstanbul 1926.
Âlûsî,
Rûhu'l-me^ânî
Şihâbüddin Mahmüd el-ÂlûsT,
Rûhu'l-me'ânî fî tefsîri'l-Kur'âni'l'azîm ve's-sebci'l-mesânî, I-XXX,
Bulak 1301.
Amasya Târihi
Hüseyin Hüsâmeddin [Yasar],
Amasya Târihi, I-IV,
İstanbul 1327-30
(IV. cildin bakiyyesi,
İstanbul 1935).
 m i d î , el-İhkâm
Seyfeddin el-Âmidî, el-lhkâm fî
usûli'l-ahkâm, I-IV,
Kahire 1387/1968;
Beyrut 1405/1985.
 m i d î , el-Mübîn
Seyfeddin el-Âmidî,
el-Mübîn fî şerhi me'ânı
elfâzi'l-hukemâ'
ve'l-mütekellimîn
(nşr. Hasan Mahmüd eş-Şâfiî),
Kahire 1403/1983.
Âmili, el-Keşkûl
Bahâeddin el-Âmilî, el-Keşkûl
(nşr. Tâhir Ahmed ez-Zâvî),
I-1I, Kahire, ts.
(Dâru İhyâi'l-kütübi'l-Arabiyye).
Ancien
Testament
Ancien Testament
(Traduction Decumenique de la
Bible), Paris 1980.
AO
Açta Orientalia,
Copenhagen 1923 —
AOH
Açta Orientalia Academiae
Scientiarum Hungaricae,
Budapest 1950 A r e l , Türk Musikisi
H. Sadettin Arel, Türk Musikisi
Nazariyatı Dersleri, İstanbul 1968.
Ar. O
Archiv Orientâlni, Praha 1929 —
Ar.Ott.
Archivum
Ottomanicum,
Den Hague 1969 Ar. S
Arabian Studies, London 1974 —
A r t u k , İslâm!Sikkeler
Katalogu
İbrahim Artuk — Çevriye Artuk,
İstanbul Arkeoloji Müzeleri
Teşhirdelö Islâmî Sikkeler
Katalogu, MI, İstanbul 1970-74.
As.Af.
Asian Affairs,
sy. 56, London 1970 —
(krş. JCAS, İRCAS).
Âsitâne
Tekkeleri
Âsitâne-i Aliyye
ve Bilâd-ı Selâse'de Kâin
El'ân Mevcûd ve Muhterik Olmuş
Tekkelerin İsim ve Şöhretleri ve
Mukâbele-i Şerife Günleri
Beyân Olunur, İstanbul 1256.
Ayvansarâyî,
Mecmua-i
Tevârih
Hüseyin AyvansarâyT,
Mecmûa-i Tevârîh
(nşr. Fahri Ç. Derin —
Vahid Çabuk),
İstanbul 1985.
BA. MD
Başbakanlık Arşivi,
Mühimme Defteri.
Âşık Ç e l e b i ,
Meşâirü'ş-şuarâ
Âşık Çelebi,
Meşâirü'ş-şuarâ
or Tezkere of eAşık Çelebi
(nşr. G. Meredith-Owens),
London 1971.
A y v a n s a r â y î , Vefeyât-ı Selâtîn
Hüseyin Ayvansarâyî,
Vefeyât-ı Selâtîn ve Meşâhîr-i Ricâl
(nşr. Fahri Ç. Derin), İstanbul 1978.
B a b l n g e r , GOW
Franz Babinger,
Die Geschichtsschreiber der
Osmanen und İhre Werke,
Leipzig 1927.
BA. TD
Başbakanlık Arşivi,
Tahrir Defteri.
Âşıkpaşazâde, Târih
Âşıkpaşazâde,
Tevârih-i Âl-i Osman
(nşr. Âlî Bey), İstanbul 1332.
Ayverdi,
Avrupa'da
Osmanlı Mi"mart Eserleri I
Ekrem Hakkı Ayverdi v.dğr.,
Avrupa'da Osmanlı M i'mSrt Eserleri:
Romanya, Macaristan,
İstanbul 1977.
 ş ı k p a ş a z â d e , Târih (Atsız)
Âşıkpaşaoğlu Ahmed Âşıkf,
Tevârîh-i Âi-i Osmân
(Osmanlı Tarihleri 1, s. 77-318,
nşr. Çiftçioğlu, N. Atsız),
İstanbul 1949.
Ayverdi,
Avrupa'da.
Osmanlı Mi'mârt Eserleri
Ekrem Hakkı Ayverdi v.dğr.,
Avrupa'da Osmanlı Mi'mSrT
Eserleri: Yugoslavya,
İstanbul 1981.
 ş ı k p a ş a z â d e , Târih ( G i e s e )
D/e Altosmanische Chronik
des c Âşıkpaşazâde
(nşr. Fr. Giese),
Leipzig 1929 —»
Osnaburg 1972.
Ayverdi,
Osmanlı
A t â Bey, Târih
Tayyarzâde Atâ Bey, Târih, I-V,
İstanbul 1292-93.
A t â î , Zeyl-i
Şekâik
Nev'îzâde Atâullah (Atâî),
Hadâiku'l-hakâik
fî tekmileti'ş-Şekâik,
İstanbul 1268
(nşr. Abdülkadir Özcan),
İstanbul 1989.
A t t â r , Tezkiretü '!• evliyâ'
Ferîdüddin Attâr,
Tezkiretü'l-evliyâ>,
Tahran 1346 hş.
AÜİFD
Ankara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi,
Ankara 1952 A v f ı . Lübâb
Muhammed b. Muhammed el-Avfî,
Lübâbü'I-elbâb
(nşr. E. G. Browne —
Muhammed Kazvînî),
London 1902-1906.
A'yânü'ş-Şı'a
Muhsin el-Emîn, A^yânuş-Şîca
(nşr. Hasan el-Emîn), 1-XI,
Beyrut 1403/1983.
Ayn Ali.
Kavinin-1 Al-(
Osmân
Ayn Ali Efendi,
Kavânîn-i Al-i Osmân
derHulSsa-i
Mezamtn-i Defter-i Dîvân
istanbul 1280 —
İstanbul 1979.
AyvansarâyT,
Ha.dtka.tü 7- ceo&mi'
Hüseyin AyvansarâyT,
Hadîkatul-cevami',
I-II,
İstanbul 1281.
Avrupa'da
MI'mArt Eserleri
//-///
IV
Ekrem Hakkı Ayverdi,
Avrupa'da Osmanlı Mi'mârî Eserleri:
Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk,
İstanbul 1982.
A y v e r d i . Fâtih Devri
Hattatları
Ekrem Hakkı Ayverdi, Fatih Devri
Hattatlan ve Hat Sanatı,
İstanbul 1953.
A y v e r d i . Fâtih
Devri
Mi'mârtsl
Ekrem Hakkı Ayverdi,
Fâtih Devri Mi'mârfsi,
İstanbul 1953;
1970 (genişletilmiş baskı).
A y v e r d i , Osmanlı
Mi'mSrtsl
I
Ekrem Hakkı Ayverdi,
İstanbul Mi'ma.rt Çağının Menşei
Osmanlı Mi'm&rîsinin İlk Devri:
630-805 (1230-1402),
İstanbul 1966.
A y v e r d i , Osmanlı Ml'mArtsl II
Ekrem Hakkı Ayverdi,
Osmanlı Mimarîsinde Çelebi ve
11. Sultan Murad Devri:
806-855 (1403-1451),
İstanbul 1972.
Ayverdi.
Osmanlı Mi'mSrtsl
III-IV
Ekrem Hakkı Ayverdi.
Osmanlı Mımârtsinde Fâtih Devri:
855-886 (1451-1481),
İstanbul 1973-74.
BA
Başbakanlık Arşivi, İstanbul.
B A . HH
Başbakanlık Arşivi, Hatt-ı
Hümâyûn.
BA. K K
Başbakanlık Arşivi,
Kâmil Kepeci Tasnifi.
BA, MAD
Başbakanlık Arşivi,
Mâliyeden Müdevver Defterler.
Babinger (Üçok)
Franz Babinger,
Osmanlı Tarih Yazarları ve
Eserleri (trc. Coşkun Üçok),
Ankara 1982.
B â b ü r , Vekâyı" (Arat)
Gazî Zâhirüddin Muhammed Bâbür,
Vekayi: Babur'un Hatıratı
(trc. ve nşr. Reşit Rahmeti Arat),
MI, Ankara 1943-46.
Bağdadî, el-Esma'
ve's-sıfât
Abdülkâhir el-Bağdâdî,
1
el-Esmâ
ve'ş-şıfât,
Kayseri Râşid Efendi Ktp., nr. 497
(Fotokopisi DİA Ktp.).
B a ğ d a d î . el-Fark ( A b d ü l h a m î d )
Abdülkâhir el-Bağdâdî,
el-Fark beyne'l-fırak
(nşr. M. Muhyiddin Abdülhamîd),
Kahire, ts. (Mektebetü Dâri't-Türâs).
B a ğ d a d î . el-Fark ( K e v s e r î )
Abdülkâhir el-Bağdâdî,
el-Fark beyne'l-fırak
(nşr. M. Zâhid Kevserî),
Kahire 1367/1948.
Bağdadî,
üşûlü'd-dîn
Abdülkâhir el-Bağdâdî, üşûlü'd-dîn,
İstanbul 1346.
Bâkıllânî,
et-Temhid ( E b û R î d e )
Muhammed b. Tayyib el-Bâkıllânî,
et-Temhîd fi'r-red ca/e'/Mülhideti'1-Mu^attıla ve'r-Râfiza
ve'l-Havâric ve'l-Mu'tezile
(nşr. Mahmüd M. Hudayrî —
M. Abdülhâdı Ebû Rîde),
Kahire 1366/1947.
Bâkıllânî,
et-Temhid
(İmâdüddin)
Muhammed b. Tayyib el-Bâkıllânî,
et-Temhîdü '1-evâ 3 il
ve telhîsü'd-delây il
(nşr. İmâdüddin Ahmed Haydar),
Beyrut 1407/1987.
Baklî,
Meşrebü'l-ervâh
Rûzbihân-ı Baklî,
Kitâb Maşrab al-arvâh
(nşr. Nazif M. Hoca),
İstanbul 1974.
B a k l î . Şerh-i Şathiyyât
Rûzbihân-ı Baklî,
Şerh-i Şathiyyât
(nşr. H. Corbin),
Tahran 1360 hş./1981.
B a l t a c ı . Osmanlı
Medreseleri
Câhid Baltacı, XV-XVI. Asırlarda
Osmanlı Medreseleri,
İstanbul 1976.
B a n a r l ı , RTET
Nihad Sâmi Banarlı,
Resimli Türk Edebiyâtı Târihi, I - II,
İstanbul 1971-79.
B a r k a n , Kanunlar
Ömer Lutfi Barkan,
XV ve XVI ncı Asırlarda
Osmanlı İmparatorluğunda Ziraî
Ekonominin Hukukî ve Malî
Esasları: Kanunlar I,
İstanbul 1943.
Barthold,
İslâm
Medeniyeti
Vassiliy Viladimiroviç Barthold,
İslâm Medeniyeti Tarihi
(îzah, düzeltme ve ilâvelerle tercüme
ve neşreden M. Fuad Köprülü),
İstanbul 1940.
B a r t h o l d , Türkistan
Vassiliy Viladimiroviç Barthold,
Moğol İstilâsına Kadar Türkistan
(haz. Hakkı Dursun Yıldız),
İstanbul 1981; 1990.
Bayur,
Hindistan Tarihi
Yusuf Hikmet Bayur,
Hindistan Tarihi, I-III,
Ankara 1940.
Bayur,
Türk İnkılâbı Tarihi
Yusuf Hikmet Bayur,
Türk İnkılâbı Tarihi, l-III,
Ankara 1940.
Bedevî,
Mevsû catü 'l-müsteşrikîn
Abdurrahman Bedevî,
Mevsû'atü'l-müsteşrikin,
Beyrut 1984.
Bedrân,
Tehzibü Târihi
Dımaşk
Abdülkadir Bedrân,
Tehzîbü Târihi Dımaşkı'l-kebîr
l'İbn cAsâ/c/rfl-VI, Beyrut, ts.
(Dârü'l-Mesîre).
B e k r i . el-Mesâlik
Ebû Ubeyd el-Bekrî,
Kitâbü'l-Mesâlik ve'l-memâlik
(nşr. Baron de Slane),
Cezayir 1857; 1910-13;
Paris 1965 (2. bs.).
B e k r i , Muc cem
Ebû Ubeyd el-Bekrî,
Mu^cem
me'staçcem
min esma3 i'l-bilâd ve'l-mevâzi&
(nşr. Mustafa es-Sekkâ), I-IV,
Kahire 1364/1945.
B e l â z ü r î , Ensâb
Ahmed b. Yahyâ el-Belâzürî,
Ensâbü'l-eşrâf, I
(nşr. Muhammed Hamîdullah),
Kahire 1959; II
(nşr. Muhammed Bakır el-Mahmûdî),
Beyrut 1974; III
(nşr. Abdülazîz ed-Dürî),
Beyrut 1398/1977-78;
IV/i (nşr. İhsan Abbas),
Beyrut 1400/1979;
IV/A (1971)-IV/B
(nşr. M. Schloessinger),
Kudüs 1938;
V (nşr. S. D. F. Goitein),
Kudüs 1936.
B e l â z ü r î , Fütûh ( F a y d a )
Ahmed b. Yahyâ el-BelâzürT,
Fütûh u 'I-büldân
(trc. Mustafa Fayda),
Ankara 1987.
Belâzürî, Fütûh ( M ü n e c c i d )
Ahmed b. Yahyâ el-Belâzürî,
Fütûhu'l-büldân
(nşr. Selâhaddin el-Müneccid),
I-III, Kahire 1956-60.
B e l â z ü r î , Fütûh ( R ı d v â n )
Ahmed b. Yahyâ el-Belâzürî,
Fütûhu '1-büldân
(nşr. Rıdvân Muhammed Rıdvan),
Kahire 1932.
Beliğ,
Güldeste
îsmâil Beliğ,
Güldeste-i Riyâz-ı İrfan ve
Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân,
Bursa 1302.
Bell,
el-Fıraku'l-lslâmiyye
Alfred Bell,
el-Fıraku '1-İslâmiyye
fi 'ş-şimali 7-ifrikT
(trc. Abdurrahman Bedevî),
Beyrut 1969; 1981 (2. bs.}.
BEO
Bulletin d'etudes Orientales
Institut Français de Damas,
Damas - Beyrouth 1931 —
B e y â z î z â d e . tşârâtü 'I-meram
Beyâzfzâde Ahmed Efendi,
İşârâtü '1-meram min ^ i bâr âti 'i-İmâm
(nşr. Yûsuf Abdürrezzâk),
Kahire 1369/1949.
B e y h a k i , el-Esmâ*
ve'ş-şıfât
Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki,
Kitâbü'l-Esmâ* ve's-şıfât,
Beyrut 1405/1984.
Beyhaki,
el-Esmâ3
ve'ş-şıfât
(İmâdüddin)
Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki,
Kitâbü 'l-Esmâ > ve 's -sıfat
(nşr. İmâdüddin Ahmed Haydar),
I II, Beyrut 1405/1985.
B e y h a k i , es-Sünenü
'l-kübrâ
Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakî,
es-Sünenü'l-kübrâ, I-X,
Haydarâbâd 1344.
B e y h a k i , Târih ( B e h m e n y â r )
İbn Funduk Ali b. Zeyd el-Beyhakî,
Târih-i Beyhak
(nşr. Ahmed Behmenyâr),
Tahran 1317 hş.; 1361 hş.
B e y h a k i , Târih ( H ü s e y n î )
İbn Funduk Ali b. Zeyd el-Beyhakî,
Târih-iBeyhak
(nşr. Kârî Seyyid Kelîmullah
Hüseynî), Haydarâbâd 1968.
Beyhaki,
Tetimme
İbn Funduk Ali b. Zeyd el-Beyhakî,
Tetimme-i Şıvânü'l-hikme
(nşr. Muhammed Şâfi'),
Lahor 1351.
Bezzazı,
el-Fetâvâ
İbnü'l-Bezzâz el-Kerderî,
el- Cami cu'l- veciz
(el-Fetâva'l-Hindiyye içinde),
1V-V1, Bulak 1310.
BIE
Bulletin de l'Institut d'Egyptlen,
Le Caire.
BIFAO
Bulletin de l'Institut Français
d'Archeologie Orientale,
Le Caire-Paris 1902 —
Bilmen, Kamus
Ömer Nasuhi Bilmen,
Hukuki İslâmiyye ve
Jstılâhatı Fıkhiyye Kamusu,
I-VI, İstanbul 1949-52.
Bilmen,
Kamus2
Ömer Nasuhi Bilmen,
Hukuki İslâmiyye ve Istılâhatı
Fıkhiyye Kamusu, I-V1II,
İstanbul 1985.
B i l m e n , Tefsir Tarihi
Ömer Nasuhi Bilmen,
Büyük Tefsir Tarihi,
I II, İstanbul 1973-74.
Blochet,
Catalogue
Edgard Blochet, Catalogue des
manuscrits
turcs-Bibliotheque
Nationale, Paris 1923-33.
Bosworth,
İslâm Devletleri
Tarihi
C. E. Bosvvorth,
İslâm Devletleri Tarihi Kronoloji
ve Soykütüğü El Kitabı
(trc. Erdoğan Merçil —
Mehmet İpşirli), İstanbul 1980.
Brockelmann,
GAL
C. Brockelmann, Geschichte
der Arabischen Litteratur, I-II,
Leiden 1943-49.
B r o c k e l m a n n , GAL (Ar.)
Târîhu'l-edebi'l- cArabİ, I-VI,
Kahire 1983.
B r o c k e l m a n n , GAL Suppl.
C. Brockelmann,
Geschichte der Arabischen
Litteratur Supplementband,
I-III, Leiden 1937-42.
B r o v v n e . A Hand-iist
E. G. Brovvne,
A Hand-list of the Muhammadan
manuscripts, including ali those
written in the Arabic character,
preserved in the library
of the üniversity of Cambridge,
Cambridge 1900.
B r o v v n e , LHP
E. G. Brovvne,
A Literary History of Persia,
I-IV, Cambridge 1924.
B r o v v n e . Persian Literatüre
E. G. Brovvne,
A History of Persian Literatüre
under Tartar Dominion,
Cambridge 1920.
BSOAS
Bulletin of the School of
Oriental and African Studies,
London 1917 BTTD
Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,
İstanbul 1967 -
Buhârî,
et-Târihu'l-kebîr
Muhammed b. İsmail el-Buhârî,
Kitâbü 't-Târihi'l-kebfr
(nşr. Abdurrahman b. Yahyâ
el-Yemânîv.dğr.), I-IX,
Haydarâbâd 1360-80/1941-60. '
Buhârî, et- Târihu 'ş-sag'ır
Muhammed b. İsmail el-Buhârî,
et-Târihu'ş-sağır
(nşr. Mahmûd İbrahim Zâyed), 1-II,
Kahire 1396-97/1976-77.
BurhSn-ı Kâtı'
Tercümesi
Muhammed Hüseyin
b. Halef et-Tebcîzf,
Tibyân-ı hâfi' der Terceme-i
Burhan-1 Kâh'{trc. Asım Efendi),
İstanbul 1268.
Bustânî, DM
Butrus el-Bustânî,
Dâ~3iretü'l-macârif, I-XI,
Beyrut 1876-1900.
Bündârî.
Zübdetû'n-Nusra
Kıvâmeddin Feth b. Ali el-Bündârî,
Zübdetü'n-Nuşra ve
nuhbetü'l-c üşra
(nşr. M. Th. Houtsma),
Leiden 1889.
Bündârî.
Zübdetü'n-Nusra
(Burslan)
Kıvâmeddin Feth b. Ali el-Bündârî,
Zübdetü'n-Nuşra ve
nuhbetü'l- 'üşra: İrak ve Horasan
Selçukluları Tarihi
(trc. Kıvâmeddin Burslan),
İstanbul 1943.
Büyük Türk Klâsikleri
Büyük Türk Klâsikleri
(Ûtüken Neşriyat), l-X,
İstanbul 1985-90.
BZ
Byzantinische Zeitschrift,
München 1892 -
Câhiz,
el-Beyân
ve't-tebvin
Amr b. Bahr el-Câhiz,
el-Beyân ve't-tebyîn
(nşr. Abdüsselâm M. Hârûn), I-IV,
Kahire 1388/1968.
Câhiz,
Kitâbü 'l-Hayevân
Amr b. Bahr el-Câhiz,
Kitâbü 'l-Hayevân
(nşr. Abdüsselâm M. Hârün), I-VII,
Kahire 1357-67/1938-47-*
Beyrut 1388/1969.
CAJ
Central Asiatic Journal,
Wiesbaden-Den Hague 1955 —
C â m î , Mefehât
Abdurrahman-ı Câmî,
Nefehâtü'l-üns min hazarâti'l-kuds
(nşr. Mehdî Tevhidi Pür),
Tahran 1337 hş.
CDTA
Cumhuriyet Dönemi
Türkiye Ansiklopedisi
(haz. İletişim Yayınları),
I-X, İstanbul 1983.
cAcâ.3ibü'l-âşâr
Cebertî,
Abdurrahman b. Hasan el-Cebertî,
Târihu 'acâ'ibi 1-âsâr fi 't- terScim
ue'l-ahbSr, I-III,
Beyrut, ts. (Dârü'l-Fâris).
Cebertî,
'Acâ'ibü'l-âşâr
(Bulak)
Abdurrahman b. Hasan el-Cebertî,
Târihu' acâ'ibi'l-âsâr fi't-terâcim
ve '1-ahbâr, I-IV, Bulak 1236.
Cehşiyârî,
el- Vüzerâ0 ve 'l-küttâb
Muhammed b. Abdûs el-Cehşiyârî,
Kitâbü'1 -Vüzerâ"' ve'l-küttâb
(nşr. Mustafa es-Sekkâ —
ibrahim el-Ebyârî —
Abdülhafîz Şelebî),
Kahire 1401/1980.
Celâlzâde,
Tabakâtü 'i-memâlik
Celâlzâde Mustafa Çelebi,
Tabakâtü'l-memâlik ve
derecâtü'l-mesâlik
(nşr. P. Kappert),
Wiesbaden 1981.
el-Cerh ve't - tac dil
İbn Ebû Hâtim, el-Cerh ve't-ta'-dil,
I-IX, Haydarâbâd 1371-73/1952-53.
Cessâs. Ahkâm
ü'I-Kur*ân
Ebû Bekir Ahmed b. Ali er-Râzî
el-Cessâs, Ahkâmü'l-Kur'ân,
I-III, İstanbul 1335-38.'
Cessâs,
Ahkâmü'l-Kur^ân
(Kamhâvî)
Ebû Bekir Ahmed b. Ali er-Râzî
el-Cessâs. Ahkâmül-Kur^ân
(nşr. Muhammed
es-Sâdık Kamhâvî),
I-V, Beyrut 1405/1985.
C e v â d A l i . el-Mufaşşal
Cevâd Ali,
el-Mufassal fî târihi'l-cArab
kable'l-'İslâm, I-DC
Beyrut 1968-72.
C e v d e t . Ma'rûzât
Ahmed Cevdet Paşa, Ma'rûzât
(nşr. Yusuf Halaçoğlu),
istanbul 1980.
C e v d e t , Târih
Ahmed Cevdet Paşa, Târih,
I-XI1, İstanbul 1309.
C e v d e t . Tezâkir
Ahmed Cevdet Paşa, Tezâkir
(nşr. M. Cavid Baysun), I-IV,
Ankara 1953-57.
Cevheri, eş-Şıhâh
İsmâil b. Hammâd el-Cevherî,
eş-Sıhâh: Tâcü'l-luğa ve
sıhâhu'l- cArabiyye,
Kahire 1376-77/1956-57.
ca
Cezîrî, ei-Mezâhibü'/-erba
Abdurrahman el-Cezîrî, el-Fıkh
caIe'I-mezâhibi'l-erbaca,
I-V,
Kahire 1392^Beyrut, ts.
(Dâru 1-Fikr).
CHİn.
A Comprehensive History of lndia,
I-XII, New Delhi 1970-85.
CHIr.
The Cambridge History of İran,
I-VI, Cambridge 1968-86.
CHls.
The Cambridge History of islam,
I/A-B, II/A-B, Cambridge 1970.
C l a u s o n , Dictionary
Sir Gerard Clauson,
An Etymological Dictionary of
Pre-Thirteenth Century Turkish,
Oxford 1972.
CRAIBL
Comptes Rendus de TAcademie
des Inscriptions et Belles Lettres,
Paris 1977.
CT
Cultura Turcica, Ankara 1964 —
Cuinet
Vital Cuinet, La Turquie d'Asie,
Paris 1892.
Cûzcânî, Tabakât-ı
Naşiri
Minhâc-ı Sirâc el-Cûzcânî,
Tabakât-ı Nasırı:
Târîh-i îrân ve islâm
(nşı r Abdülhay Habîbî), I-II,
Tahran 1363 hş.
C i i r c â n î , Haşiye
Seyyid Şerif ei-Cürcânl, Haşiye
calâ şerhi
Muhtasari'l-müntehâ
li'bni'l-HâcibJ-Û,
Bulak 1316.
Cürcânî,
Şerhu'I-Mevâkıf
Seyyid Şerif ei-Cürcânî,
Şerhu'I-Mevâkıf, 1-11, İstanbul 1292.
Cüveynî, el-Burhân
İmâmü'l-Haremeyn Abdülmelik
el-Cüveynî, el-Burhân
fî usûli'l-fıkh, I-II (nşr.
Abdülazîm ed-Dîb), Devha 1399.
Cüveynî, el-İrşâd ( M u h a m m e d )
İmâmü'l-Haremeyn
Abdülmelik el-Cüveynî, el-İrşâd
(nşr. Muhammed Yusuf Mûsâ —
Ali Abdülmün'im Abdülhamîd),
Kahire 1369/1950.
Cüveynî, ei-lrşâd ( T e m î m )
İmâmü'l-Haremeyn Abdülmelik
el-Cüveynî, el-İrşâd (nşr.
Esad Temîm), Beyrut 1405/1985.
Cüveynî, Târîh-i
Cihângüşây
Atâ Melik el-Cüveynî.
Târîh-i Cihângüşây
(nşr. Mirza Muhammed Kazvînî),
I-III, Leiden-London 1912-16.
Cüveynî,
Târih-i Cihângüşây i Özt ü rk l
Atâ Melik el-Cüveynî,
Târih-i Cihanguşay
(trc. Mürsel Öztürk), I-III,
Ankara 1988.
C. Z e y d a n .
Âdâb
Corel Zeydan,
Târîhu Sdâbi'l-luğati'l- cArabiyye,
I-IV,Beyrut 1983.
C. Z e y d a n , Âdâb ( D a y f )
Corcî Zeydan,
Târîhu âdâbi'l-luğatiî- cArabiyye
(nşr.''Şevki Dayf), I-IV, Kahire 1957.
C. Zeydan,
Medeniyyet-i
islâmiyye
Corcî Zeydan,
Medeniyyet-i İslâmiyye Târihi
(trc. Zeki Mugâmiz), I-V,
İstanbul 1328-30.
C. Zeydan, Târih
Corcî Zeydan,
Târîhu't-temeddüni'l-Islâmî
(nşr'Hüseyin Mü'nis), I-V,
Kahire 1902; 1958.
D a b b î , Buğyetü
'l-mültemis
Ahmed b. Yahyâ ed-Dabbî,
Buğyetü'I-müItemis fî târihi ricali
ehli'l-Endelüs (nşr. F. Codera —
J. Ribera), Madrid 1885.
Dabbî,
Buğyetü'I-müItemis
(Ebyârî)
Ahmed b. Yahyâ ed-Dabbî,
Buğyetü'I-müItemis fî târihi
ricali ehli'l-Endelüs
(nşr. İbrahim el-Ebyârî),
I-II, Kahire 1410/1989.
DACL
Dictionnaire d'Archeologie
Chretienne et de Liturgie,
I-XXVII, Paris 1907.
D a ğ ı s t â n î , Fihrist
Ali Hilmi Dağıstânî,
Fihristü'l-kütübi't-Türkiyyeti'lmevcûde fi'l-kütübhâneti'lHidîviyye, Kahire 1306.
Danışmend,
Kronoloji
İsmail Hami Danişmend,
İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi,
i-IV, İstanbul 1947-55.
D â v û d î , Tabakâtü 'i-müfessirîn
Muhammed b. Ali ed-Dâvüdl,
Tabakatü '1-müfessirîn
(nsr. Âli Muhammed Ömer), l-II,
Kahire 1392/1972.
DB
Dictionnaire de la Bibie,
I-V, Paris 1912.
DB2
James Hastings,
Dictionary of the Bible
(second edition), Edinburgh 1963.
DBS
Dictionnaire de la Bible:
Supplement, Paris 1985.
DCR
A Dictionary of Comparative
Religion, London 1970.
DEFM
Dârülfünun Edebiyat Fakültesi
Mecmuası, İstanbul 1916-33.
Delilul-Haliç ( C o ğ r a f y a )
J. G. Lorimer, Delîlü'l-Halîc:
el-Kısmü'l-coğrâfî(tic.
ve nşr.
Mektebetü Sâhibi's-Sümüv Emîri
Devleti Katar), l-VIl [1908].
Delîlü'l-Halîc
(Târih)
J. G. Lorimer, Delîlü'l-Halîc:
el-Kısmü't-târîhî(trc.
ve nşr.
Mektebetü Sâhibi's-Sümüv Emîri
Devleti Katar), I-Vil |1914|.
Demîrî, Hayâtü'l-hayevân,
Kemâleddin Muhammed b. Mûsâ,
Hayâtü 1-hayevâni'l-kübrâ, I-II,
Kahire 1398/1978.
Desükî
Haşiye cale 'ş • Şerhi 'I-kebîr
Muhammed b. Ahmed ed-Desûkî,
Hâşiye cale'ş-Şerhi'l-kebîrc'aIâ
Muhtasari'i-İmâm Halîl,
l-iv7Kahire 1328. ~
Devhatü
'1-meşâyih
Ahmed Rifat Efendi,
Devhatü'l-meşâyih maa zeyl,
İstanbul, tsr-' İstanbul 1978.
Doerfer, TMEN
G. Doerfer, Türkische und
Mongolische Elemente
İm Neupersischen, I-IV,
Wiesbaden 1963-75.
DOL
Dictionary of Oriental Literatures
(ed. laroslav Prûsek),
I-III, London 1974.
Dozy, Spanish İslam
Reinhart Dozy, Spanish İslam :
A History of the Moslems in Spain
(trc. F. Griffin Stokes),
London 1913; 1972.
D e v l e t ş a h , Tezkire
Devletşah, Tezkiretü'ş-şu'-arâ3
(nşr. E, G. Browne), 1-II,
Leiden 1901.
DR
DİA
Türkiye Diyanet Vakfı
İslâm Ansiklopedisi,
İstanbul 1988 -
DSB
Dictionary of Scientific
New York 1981.
DİFM
Dârülfünun İlahiyat Fakültesi
Mecmuası, İstanbul 1925-33.
D i h h u d â . Luğatnâme
Ali Ekber Dihhudâ, Luğatnâme,
Tahran 1346 hş.
E. Royston Pike,
Dictionnaire des Religions
(trc. Serge Hutin), Paris 1954.
Biography,
DTCFD
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi,
Ankara 1942 Düvei-i İslâmiyye
Halil Edhem [Eldem],
Düvel-i İslâmiyye,
İstanbul 1927.
Dihlevî,
Bustânü
'i-muhaddisîn
Abdülazîz b. Şah Veliyyullah
ed - Dihlevî, Bustânü 'l-Muhaddisîn
(trc. Ali Osman Koçkuzu),
Ankara 1986.
Dîvânii lugâti't- Türk
Kâşgarlı Mahmüd,
Dîvânü Lugâti't-Türk
(nşr. Kilisli Muallim Rifat), I-III,
istanbul 1333-35;
Tıpkıbasım, Ankara 1941.
DloSnû lugMl't-Türk
(Dankoff)
Mahmüd al-KâSgarr,
Compendium of the Turkic Dialects
(D\wan Luğat at-Turk),
Edited with Introduction and Indices
by Robert Dankoff in Coilaboration
with James Kelly, Harvard,
Cambridge, Mass., I-lll, 1982-85.
Dîvânü lugâti't-Türk
Tercümesi
Kâşgarlı Mahmüd,
Divânü Lûgati't-Türk
(trc. Besim Atalay), I-III,
Ankara 1939-41.
D i y a r b e k r î , TârihuThamîs
Hüseyin b. Muhammed
ed-Diyarbekrî, Târihu'l-hamîs
fî ahvâli enfesi'n-nefîs,
I II, Kahire 1283.
DMBİ
Dâ-'iretü'l-macârif-i Büzürg-i İslâmî,
Tahran 1367 hş. —
DMF
Dâ 'iretü l-mac ârif-i Fârsî,
Tahran 1345 hş. —
DMİ
Dâ ' iretü l-mac ârifi'l-İslâmiyye,
Kahire 1933 -
EAm.
The Encyclopaedia Americana,
i-XXX, New York 1928.
•
EBr.
Encyclopaedia Britannica,
1-XX1I1, Chicago 1972.
EBr,2
The New Encyclopaedia Britannica:
Micropaedia, I-XII; a.e.:
Macropaedia, XIII-XXIX;
Index, XXIX-XXXI, Chicago 1990.
Ebû N u a y m , Hilye
Ebû Nuaym el-İsfahânî,
Hilye tü 'I - e vliyâ I-X,
Kahire 1394-99/1974-79.
Ebû Ş â m e ,
ei-Mürşidü'I-vecîz
Abdurrahman b. İsmâil el-Makdisî,
el -Mürşidü'l-vecîz ilâ'ulûm
tete '•alleku bi'l-kitâbi'l-cazîz
(nşr. Tayyar Altıkulaç),
Beyrut 1395/1975;
Ankara 1406/1986 (2. bs.).
Ebû Ubeyd,
el-Emvâi
Ebû Ubeyd Kasım b. Sellâm,
Kitâbü'l-Emvâl
(nşr. Muhammed Halîl Herrâs),
Kahire 1401/1981.
Ebû Ya'lâ,
el-Ahkâmü 's-sultâniyye
Ebû Ya'lâ Muhammed b. Hüseyin
el-Ferrâ, el-Ahkâmü's-sultâniyye
(nşr. Muhammed Hâmid el-Fakkî),
Kahire 1357/1938.
Ebû Yûsuf, el-Harâc
Ebû Yûsuf Ya'kûb b. İbrâhim,
Kitâbü'l-Harâc
(nşr. Muhibbüddin el-Hatîb),
Bulak 1302-»Kahire 1397.
Ebü'l-Ferec el-İsfahânî,
el-Egâni
Ebü'l-Ferec Ali b. Hasan ei-İsfahânf,
Kitâbü'1-Eğânî, I-XIV, XVI,
Kahire 1927; XV, XVII-XXIV
(nşr. Abdüsselâm M. Hârûn —
Abdülkerîm el-Azbâvî v.dğr.),
Kahire 1970-74
(Dârü'l-Kütübi'l-Mısriyye).
Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri
Ahmed Eflâkî,
Ariflerin Menkıbeleri
(trc. Tahsin Yazıcı), I-II,
İstanbul 1984; 1987.
Eflâkî. Menâkıbü'l- cârifîn
Ahmed Eflâkî, Menâkıbü'l-cârifîn
(nşr. Tahsin Yazıcı), Mİ,
Ankara 1959-61.
El2 (Fr.)
Encydopedie de l'lslam
(nouvelle edition), Leiden 1954 —
El2
(İng.)
The Encyciopaedia of İslam
(new edition), Leiden 1954 —
El2 Suppl. (Fr.)
ERE
Encyciopaedia of Religion and
Ethics, I-XIII, Edinburgh 1979-80.
Ergun, Türk Şairleri
Sadeddin Nüzhet Ergun,
Türk Şairleri,
İstanbul 1936-45.
Erünsal,
Türk Kütüphaneleri Tarihi II
İsmail E. Erünsal,
Türk Kütüphaneleri Tarihi II:
Kuruluştan Tanzimat'a Kadar
Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri,
Ankara 1988.
Eş'arî, Makalât (Abdülhamîd)
Ebü'I-Hasan el-Eş'arî,
Makalâtü 'I-İslâmiyyîn
ve 'htilâfü 'l-muşallîn
(nşr. M. Muhyyiddin Abdülhamîd),
Kahire 1389/1970.
Eş'arî, Makâlât (Ritter)
Ebü'I-Hasan el-Eş'arî,
Makalâtü '1-İslâmiyyîn
ve'htilâfü 'l-muşallîn
(nşr~H. Ritter),'
Wiesbaden 1382/1963.
Encydopedie de l'lslam
Supplement, Leiden 1980 —
Eün.
El2 Suppl. (İng.)
Encyciopaedia üniversalis,
I-XX, Paris 1980.
The Encyciopaedia of islam
Supplement, Leiden 1980 —
Evliya Çelebi. Seyahatname
Eln.
Evliya Çelebi, Seyahatnâme, I-VI,
İstanbul 1314-18; VII-X,
İstanbul 1928-38.
Encyciopaedia
oflndia
(nşr. P. N. Chopra —
Prabha Chopra), I II,
Delhi 1988.
Elr.
Encyciopaedia Iranica,
London 1985 —
EJd.
Ezgi, Türk Musikisi
Subhi Ezgi,
îiazarî-Amelî Türk Musikisi,
I-IV, İstanbul 1933-53.
Ezrakî,
Ahbâru Mekke (Melhas)
EJd. Suppl.
Muhammed b. Abdullah el-Ezrakl,
Ahbâru Mekke ve mâ c a ' e
fîhâ mine'l-âsâr
(nşr. Rüşdî Sâlih Melhas), l-II,
Beyrut 1399/1979.
Encyciopaedia Judaica
Supplement, XVII,
Jerusalem 1982.
Ezra kî,
Ahbâru Mekke (Wüstenfeld)
Encyciopaedia Judaica, I-XVI,
Jerusalem 1972-78.
Elmalılı, Hak Dini
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır,
Hak Dini Kur'an Dili:
Yeni Meâlli Türkçe Tefsir, ITX,
İstanbul 1935-39; I-X,
İstanbul 1979.
Elvan Çelebi,
Menâkıbü '1-kudsiyye
Elvan Çelebi, Menâkıbü'l-kudsiyye
fi menâsıbi'l-ünsiyye
(nşr. İsmail E. Erünsal —
A. Yaşar Ocak), İstanbul 1984.
Enverî, Düstürnâme
Düstürnâme-i Enverî
(nşr. Mükrimin Halil [Ymanç]),
İstanbul 1928;
Mükrimin Halil [Yınanç],
Dusturname-i Enverî: Medhal,
İstanbul 1930.
ER
The Encyclopedia of Religion
(ed. Vergilius Ferm), New York —
Muhammed b. Abdullah el-Ezrakî,
Ahbâru Mekke ve mâ câ'e fîhâ
mine'l-âsâr (nşr. F. Wüstenfeld),
I-III, Göttİngen 1275.
Fahreddin er-Râzî.
I'tikâdât (Neşşâr)
Muhammed b. Ömer er-Râzî,
İctikâdâtü firakı'1-müslimîn
ve'l-müşrikîn (nşr. Ali Sâmî
en-Neşşâr), Kahire 1356/1938.
Fahreddin er-Râzî,
İ'tikâdât( Sad)
Fahreddin er-Râzî,
Mefâtihu 'l-ğayb
Muhammed b. Ömer er-Râzî,
Mefâtîhu 'l-ğayb (et- Tefsîrü 'l-kebîr)
(nşr. M. Muhyiddin Abdülhamîd),
I-XXXII, Kahire 1934-62.
Fârâbî,
Ihşâ'ü'l-'ulûm
Ebû Nasr Muhammed
b. Muhammed el-Fârâbî,
İhşâ'ü'l-Culüm (nşr.
Osman Muhammed Emîn),
Kahire 1350/1931.
Fası, el-clkdü'ş-semin
Gazzâlî, el-İktişâd
Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî,
el-İktisâd fi'l-ictikâd,
Beyrut 1403/1983.
Gazzâlî, Micyârü'i-Cilm
Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî,
Micyârü 'l-cilm fî fenni'l-mantık
(nşr. Süleyman Dünyâ),
Kahire 1960-*Beyrut, ts.
(Dârü'l-Endelüs).
Gazzâlî,
el-MüstaşfS
Ebu Hamid Muhammed el-Gazzâlî,
el-Müstasfa. fîciimi'f-usût
1-11,
Bulak 1324.
Takıyüddin Muhammed
b. Ahmed el-Fâsî,
el-^İkdü 'ş - şemîn
fî târihi'l-beledi'l-emîn
(nşr. Muhammed Hâmid el-Fılcî —
Mahmüd M. et-Tanâhî), I-VIII,
Kahire 1378-88/1958-69.
İstanbul üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Güney-Doğu
Avrupa Araştırmaları Dergisi,
İstanbul 1972 -
Fatîn, Tezkire
Gel.D
Fatîn Davud, •
Tezkire-i Hâtimetü'l-eşar,
İstanbul 1271.
Gelişme Dergisi/Studies in
Development: Orta-Doğu Teknik
Üniversitesi, Ankara 1973 —
GDAAD
Ferheng-i Fârsî
Geographie d'Aboulfeda
Muhammed Muîn, Ferheng-i Fârsî,
I-VI, Tahran 1342 hş.
Joseph — Toussaint Reinaud,
Geographie d'Aboulfeda:
Allgemeine Einleitung und
französisch (İbersetzung
des Taqwım al-buldan
von Abul-Fldâ3
(gest. 732 H./1331 n. Chr.), I;
Geographie d'Aboulfeda:
Traduite de l'Arabe en Français,
II/l (trc. J. T. Reinaud);
II/2 (trc. M. Stanislas Guyard),
Paris 1883 Frankfurt 1985
(nşr. Fuat Sezgin).
Ferid Vecdî, DM
Ferid Vecdî,
Dâ 3iretü 'I-ma c ârifi'l-karni'l-^işrîn,
I-X, Beyrut 1971.
Feridun Bey, Münşeat
Feridun Ahmed Bey,
Münşeâtü's-selâtîn,
I II, İstanbul 1274-75.
Fesevî, el-Ma^rife ve't-târih
Ebû Yûsuf Ya'küb el-Fesevî,
Kitâbü'l-Macrife ve't-târih
(nşr. Ekrem Ziyâ el-Ömerî), I-III,
Bağdad 1974-76.
el-Fetâva 'l-Hindiyye
Gibb, HOP
E. J. W. Gibb,
A History of the Ottoman Poetry,
I-VI, London 1900-1909.
GMS
el-Fetâva 'l-Hindiyye,
I-VI, Bulak 1310.
E. J. W, Gibb Memorial Series,
London.
FTrûzâbâdî, el-KamUsu'l-muhU
Gökbilgin.
Edirne ve Paşa Livâsı
FTrCızâbâdf Ebü't-Tâhir.
el-KâmOsü'l-muhtt,
Beyrut 1406/1986.
Flügel, Handschriften
Güstav Flügel,
Die arabischen, persischen
und türkischen
Handschriften
des
Ka.iserlich-Königlichen
Hofbibliothek zu Wien, I-III,
Wien 1865-67.
M. Tayyib Gökbilgin,
XV-XVI Asırlarda
Edirne ve Paşa Livâsı.
Vakıflar-Mülkler-Mukataalar,
İstanbul 1952.
Gökbilgin, Rumeli'de Yürükler
M. Tayyib Gökbilgin,
Rumeli'de Yürükler, Tatarlar ve
Evlâd-ı Fâtihân, İstanbul 1957.
FME
Göipınarlı, Katalog
Ahmed Ateş,
İstanbul Kütüphanelerinde Farsça
Manzum Eserler, İstanbul 1968.
Abdülbâki Göipınarlı,
Mevlânâ Müzesi Yazmalar
Kataloğu, I-III, Ankara 1967-72.
Muhammed b. Ömer er-Râzî,
İ'tikâdâtü fırakı'l-müslimîn
ve'l-müşrikîn (nşr. Tâhâ Abdürraûf
Sa'd — Mustafa el-Hevârî),
Kahire 1398/1978.
Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî,
İhyâ' ü culümi'd-dîn,
I-IV, Kahire 1332.
Fahreddin er-Râzî, el-Mahsûl
Gazzâlî, Shyâ\ Beyrut)
Muhammed b. Ömer er-Râzî,
el-Mahsûl fî'ilmi uşûli'I-fıkh
(nşr. Tâhâ Câbir Feyyaz el-Ulvânî),
I/1-3-II/1-3,
Riyad 1399-1401/1979-81.
Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî,
/hySÖ culümi'd-dîn,
I-IV (V: Mülhak),
Beyrut 1402-1403/1982-83;
Beyrut, ts. (Dâru 1-Ma'rife).
Gazzâlı, İhya3
Gövsa, Türk Meşhurları
İbrahim Alâeddin Gövsa,
Türk Meşhurları Ansiklopedisi,
İstanbul, ts.
Gr.E
La Grande Encydopedie,
Paris, ts. (1891'den önce],
GSE
Great Soviet Encycbpeadia,
New York 1982.
I-XXXII,
Gülzâr-ı Savâb
Nefeszâde İbrahim, Gülzâr-ı Savâb
(nşr. Kilisli Muallim Rifat),
İstanbul 1939.
Hamîdullah,
İslâm Peygamberi
Muhammed Hamidullah,
İslâm Peygamberi
(trc. Salih Tuğ), I-II, 1980.
Habeşî,
el-Fikrü 'l-tslâmf fî'l- Yemen
Hamîdullah,
İslâm Peygamberi (Mutlu)
Abdullah Muhammed el-Habeşî,
Mesâdirü'l-fikri'l-İslâmî
fi'l-Yemen,
Beyrut 1408/1988.
Muhammed Hamidullah,
İslâm Peygamberi
(trc. Salih Tuğ Said Mutlu), 1-11,
İstanbul 1969.
Hadîkatü'1- vüzerâ
Osmanzâde Ahmed Tâib,
Hadîkatü'l-vüzerâ,
İstanbul 1271-»
Freiburg 1969.
Hafâcî, Reyhânetü'l-elibbâ
Şihâbüddin Ahmed b. Muhammed
el-Hafâcî, Reyhânetü'l-elibbâ ve
zehretü'l-hayâti'd-dünyâ
(nşr. Abdülfettâh Muhammed
el-Hulv), I-II, Kahire 1386/1967.
Hâkim,
Macrifetü c ulûmi'l-hadîş
Hâkim en-Nîsâbûrî,
Macrifetü c ulûmi'l-hadîş
(nşr. Seyyid Muazzam Hüseyin),
Haydarâbâd 1935 -*
Medine • Beyrut 1397/1977.
Hâkim. el-Müstedrek
Hâkim en-Nîsâbûrî,
el-Müstedrek Cale's-Sahîhayn,
I-IV, Haydarâbâd 1334-42.
Halebî, lnsânü'l-cuyûn
Nûreddin el-Halebî,
İnsânü'l-Cuyûn fî
sîreti'l-emîni'l-me^mûn :
es-Sîretü'l-Halebiyye, l-lll,
Beyrut, ts. (Dârü'l-Ma'rife).
Halîfe b. Hayyât.
Hamîdullah,
İslâm Peygamberi (Tuğ)
Muhammed Hamidullah,
İslâm Peygamberi
(trc. Salih Tuğ), I II,
İstanbul 1411/1990.
Hammer (Atâ Bey)
J. von Hammer,
Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târihi
(trc. Mehmed Atâ), I X,
İstanbul 1329-37; XI,
İstanbul 1947.
Hammer, GOD
J. von Hammer,
Geschichte der osmanischer
Dichtung, Pesth 1836-38.
Hammer, GOR
J. von Hammer,
Geschichte des osmanischen
Reiches, I-X, Pesth 1827-33;
I-IV, Pesth 1834-35;
(nşr. H. Duda), I-IV, 1963-64.
Hammer, HEO
J. von Hammer.
Histoire de l'Empire Ottoman
(trc. Hellert), I-XVI1I,
Paris 1835-41.
et-Tahakât
(Ömerî)
Halîfe b. Hayyât, Kitâbü't-Tabakât
(nşr. Ekrem Ziyâ el-Ömerî),
Riyad 1402/1982.
Hânbâbâ, Fihrist
Halîfe b. Hayyât,
et-Tabakât (Zekkâr)
Hândmîr,
Habibü 's - siyer
Halîfe b. Hayyât, Kitabü't-Tabakât
(nşr. Süheyl Zekkâr), I II,
Dımaşk 1966-67.
Gıyâseddin b. Hüsâmeddin (Hândmîr),
Habîbü's-siyer
fîahbâri efrâdi'l-beşer, ITV,
Tahran 1342 hş.
Halîfe b. Hayyât,
et-Târih (Ömerî)
Halîfe b. Hayyât, et-Târîh
(nşr. Ekrem Ziyâ el-Ömerî),
Necef 1386/1967.
Halîfe b. Hayyât,
et-Târih (Zekkâr)
Halîfe b. Hayyât, et-Târîh
(nşr. Süheyl Zekkâr),
Dımaşk 1967-68.
Halîmî, el-Minhâc
Hüseyin b. Hasan el-Halîmî,
el-Minhâc
fîşucabi'l-îmân
(nşr. Hilmi Muhammed Füde), i-III,
Beyrut 1399/1979.
Hamîdullah,
Hz. Peygamberin Savaştan
Muhammed Hamidullah,
Hz. Peygamberin Savaşları ve
Savaş Meydanları (trc. Salih Tuğ),
İstanbul 1981.
Hânbâbâ Muşâr,
Fihrist-i Kitâbhâ-yi Çâpî-yi Fârsî,
I-V, Tahran 1350-53 hş.
Hânsârî, Ravzâtü'l-cennât
Muhammed Bâkır el-Hânsârî,
Ravzâtü'l-cennât fi'I-ahvâli'lc ulemâ 3 ve 's-sâdât,
I-VIII, Tahran 1367 hş.
Harîrîzâde, TibySn
HarîTîzâde Kemâleddin,
Tıbyânü uesâ' ili't-hakâ' ik
fî beyani
selasili't-tark'ik,'
I-III, Süleymaniye Ktp.,
Fâtih, nr. 430-432.
Hasan Duman, Katalog
Hatîb, Târîhu Bağdâd
Hitti, İslâm Tarihi
Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd
(Medînetü's-selâm), I-XİV,
Kahire 1349/1931 - »
Medine, ts.; Beyrut, ts.
Philip K. Hitti,
Siyâsi ve Kültürel İslâm Tarihi
(trc. Salih Tuğ), i-IV,
İstanbul 1980-81.
Hayyât, el-İntişâr
Hoca Sâdeddin, Tâcü't-tevârîh
Abdürrahim b. Muhammed el-Hayyât,
Kitâbüî-İntişâr ve'r-red calâ İbni'rRâvendî el-mülhid
(nşr. H. S. Nyberg),
Beyrut 1957.
Hoca Sâdeddin Efendi,
Tâcü't-tevârîh, 1-11,
İstanbul 1279-80.
Hazrecî, Hulâşatü Tezhîb
Safiyyüddin Ahmed
b. Abdullah el-Hazrecî,
Hulâşatü Tezhîbi Tehzîbi'l-Kemâl
fî esmâsi'r-ricâl
(mukaddime Abdülfettâh Ebû Gudde),
Bulak 1301
Beyrut 1399/1979.
HBH
Halk Bilgisi Haberleri,
İstanbul 1929-42.
Hediyyetü'/- câriffn
Bağdatlı İsmâil Paşa,
Hediyyetü 7-cârifîn esmâ'ü'lmü^elHfîn ve âşârü'l-muşannifîn, 1
(nşr. Kilisli Muallim Rifat —
İbnülemin Mahmüd Kemal); II
(nşr. İbnülemin Mahmüd Kemal —
Avni Aktuç), İstanbul 1951-55 —
Tahran 1387/1967.
Herevî, Menâzii
Hâce Abdullah-ı Herevî,
Menâzilü 's-sâ 'irin
ile'Thakkı'Tmübîn,
Kahire 1908.
Herevî, Menâzii (Revân)
Hâce Abdullah-ı Herevî,
Menâzilü 's-sâ 'irin
ile '1-hakkı 'l-mübîn
(nşr. Revân Ferhâdî),
Tahran 1361 hş.
Herevî, Tabakât
Hâce Abdullah-ı Herevî,
Tabakâtü 'ş-şûfiyye
(nşr. Muhammed Server Mevlâyî),
Tahran 1362.
Heysemî, Mecma' u 'z-zevâ *id
Ebü'l-Hasan Nûreddin el-Heysemî,
Mecma*-u'z-zevâ'id ve
menbac u'l-fevâ^id, I-X,
Beyrut 1967 (2. bs.).
Hudarî,
Muhâdarât (Emeviyye)
Muhammed Hudarî Bek,
Muhâdarâtü târîhi'l-ümemi'lİslâmiyye: ed-Devletü'l-Emeviyye,
ITI, Kahire, ts.
(Dârul-Fikri'l-Arabî);
Beyrut, ts. (Dârü'l-Fikr),
(Dârü'l-Ma'rife)
Hudûdü'l- câlem (Minorsky)
Hudûd al-cAlam: The Regions
of the World(trc. V. Minorsky,
ed. C. E. Bosworth),
London 1970.
Hudûdü 'i-câlem (Sutûde)
Hudûdü'l-Câlem
mine'l-meşnk
ile'l-mağrib (nşr. Minûçihr-i Sutûde),
Tahran 1340 hş.
el-Hulelü 's-sündüsiyye
Muhammed b. Muhammed
el - Endelüsî, el-Hulelü 's-sündüsiyye
fi'l-ahbâri't-Tûnisiyye
(nşr. Muhammed Habîb el-Heyle),
I-III, Beyrut 1985.
Huzâî,
Tahricü 'd-delâlâti's-semc iyye
Ali b. Muhammed el-Huzâî,
Kitâb ü Tahrîci 'd-delâlâ ti 's-semc iyye
calâ mâ kâne fîcahdi
resûlillâh
mine'l-hiref
ve'ş-şanâ''ic
ve'l-camâlâti'ş-şerciyye (nşr.
Ahmed Muhammed Ebû Selâme),
Kahire 1401 /1981.
Hücvîrî,
Keşfü'l-mahcûb
(Jukovski)
Ebü'l-Hasan Ali b. Osman el-Hücvîrî,
Keşfü '1-mahcûb
(nşr. Jukovski), Tahran 1979.
H1
Hamdard Islamicus,
Karachi 1977 -
Hidâyet,
Mecmacu'I-fuşahâ
Hudarî,
Muhâdarât ( A b b â s i y y e )
Muhammed Hudarî Bek,
Muhâdarâtü târîhi'l-ümemi'lİslâmiyye: ed-Devletü'l-eAbbâsiyye,
Kahire, ts. (Dârüî-Fikri'l-Arabî);
Beyrut, ts. (Dârü'l-Fikr),
(Dârü'l-Ma'rife).
3
Rızâ Kulı Han Hidâyet,
AIecma c u '1-fuşahâ 3
(nşr. Müzâhir Musaffâ),
Tahran 1336 hş.
Hifnı, Muştalahât
Hasan Duman,
İstanbul Kütüphaneleri Arap Harfli
Süreli Yayınlar Toplu Katalogu
1828-1928, İstanbul 1406/1986.
Abdülmün'im el-Hifnî,
Mu'cemü mustalahâti's-sûfiyye,
Beyrut 1400/1980.
Hasan İbrahim, islâm Tarihi
Himyerî, er-Ravzü 'l-mi ctâr
Hasan İbrâhim Hasan,
İslâm Tarihi
(trc. İsmail Yiğit v.dğr.), I-VI,
İstanbul 1985-86.
Muhammed Abdülmün'im el-Himyerî,
Kitâbü'r-Ravzi'l-miztâr
fî tıaberi'l-aktâr
(nşr. İhsan Abbas), Beyrut 1975.
Hücvîrî,
Keşfü'l-mahcûb
(Uludağ),
Ebü'l-Hasan Ali b. Osman el-Hücvîrî,
Keşfü'l-mahcûb: Hakikat Bilgisi
(trc. Süleyman Uludağ),
İstanbul 1982.
Hüseyin Vassâf, Sefine
Hüseyin Vassâf,
Sefîne-i Evliyâ-yı Ebrâr,
Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar,
nr. 2305-2309.
IBLA
Revue de TInstitut des Belles
Lettres Arabes,
Tunis 1937 —
İbn AbdUrabbih,
el-cİkdü'l-ferid
1C
îslamic Culture,
Haydarâbâd 1927 —
IDB
The Interpreter's
Dictlonary
of the Bible, I-IV,
New York-Nashville 1962.
IDB Suppl.
The Interpreter's Dictionary of the
Bible Suppiementary VoJume,
Nashville 1988.
IJMES
International Journal of
Middle East Studies,
London-New York 1970
-
IJTS
International Journal
of Turkish Studies,
Madison-Wisconsin 1979 —
IQ
The îslamic Ouarterly,
London 1954 —
Irâkı, Fethu'l-muğfs
Zeynüddin el-Irâkı, Fethu'l-muğis
(nşr. Mahmüd Rebî1), 1-İV,
Kahire 1355/1937;
1388/1968;
1408/1988.
Ebû Ömer Ahmed b. Muhammed
b. Abdürabbih, el-cİkdü'l-ferîd
(nşr. Ahmed Emîn v.dğr.), I-VII,
Kahire 1393/1973.
İbn Âbidîn,
Mecmû'-atü'r-resâ0 il
Muhammed Emin b. Âbidîn,
Mecmûcatü resâ^ili İbncÂbidîn,
İstanbul 1325.
İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr
Abdullah b. Adî el-Cürcânî,
el-Kâmil fî zucafâ° i'r-ricâl
(nşr. Lecne mine'l-muhtassîn),
I-VIII, Beyrut 1404-1405/1984.
ibn Asâkir. Târihu Dımaşk
Ir.S
Iranian Studies,
New Yprk-Los Angeles 1968 —
IS
Ali b. Hasan b. Asâkir,
Târihu Medîneti Dımaşk, I-XIX,
Amman, ts. (Dârü'l-Beşîr)
(tıpkıbasım).
îslamic Studies,
Karachi 1962 -
ibn Asâkir,
Târihu Dımaşk (Müneccid)
ISIS
Ali b. Hasan b. Asâkir,
Târîhu Medîneti Dımaşk
(nşr. Selâhaddin el-Müneccid),
Dımaşk 1871/1951, I -
An International Review Devoted
to the History of Science and Its
Cultural Influences,
Pennsylvania 1913 —
isi.
Der İslam,
Berlin 1910
Ali b. Hasan b. Asâkir,
Târîhu Medîneti Dımaşk
(nşr. Neşât Gazzâvî —
Sekine eş-Şihâbî v.dğr.),
I-VI, Dımaşk 1402-1404/1981-84.
-
İA
İslâm Ansiklopedisi,
İstanbul 1940-88.
İbn Asâkir,
Târihu Dımaşk (Şihâbî)
I-XIII,
İbn Abdülber, ei-tstîcâb
İbn Abdülber en-Nemerî el-Kurtubî,
el-lstîcâb
fîmacriieti'1-ashâb
(el-İsâbe içinde), I-IV,
Kahire 1328.
İbn Abdültıakem,
Fütûhu Mışr (Âmir)
ibn Asâkir,
Tebyînü kezibi'l-müfteri
Ali b. Hasan b. Asâkir
Tebyînü
kezibi'l-müfterî
fî mâ nüsibe ile '1-İmâm
Ebi'l-Hasan el-Eş carî
(nşr. M. Zâhid Revserî),
Dımaşk 1347 —»
Beyrut 1399/1979;
1404/1984.
Abdurrahman b. Abdullah
b. Abdülhakem,
Fütûhu Mısr ve'l-Endelüs
(nşr. Abdülmün'im Âmir),
Kahire 1960.
İbn Battûta. Seyahatname
İbn Abdülhakem.
Fütûhu Mısr (Torrey)
İbn Battûta, Tuhfetü'n-nüzzâr
Abdurrahman b. Abdullah
b. Abdülhakem,
Fütûhu Mışr ve ahbâruhâ
(nşr. Charles C. Torrey),
Leiden 1922.
Muhammed b. Abdullah b. Battûta,
Seyahatnâme
(trc. Mehmed Şerif), l-II,
İstanbul 1333-35.
Muhammed b. Abdullah b. Battûta,
Tuhfetü'n-nüzzâr fî ğarâ3ibi'l-emşâr
ve ^acâ^ibi'l-esfâr:
Rihletü İbn Battûta
(nşr. Ali el-Müntasır), I-II,
Beyrut 1401-1405/1981-85.
İbn Hacer el-Askalânî,
Fethu '1-bârî bi-şerhi
Sahîhi'l-Buhâri
(nşr. Tâhâ Abdürraûf Sa'd v.dğr"),
I-XXVIII, Kahire 1398/1978.
İbn Beşküvâl, eş-Şıla
İbn Hacer,
Halef b. Abdülmelik b. Beşküvâl,
Kitâbü's-Şıla fî târihi e^immeti
Endelüs
veculemâ-'ihim
ve muhaddişîhim ve fukahâ°ihim
ve üdebâ^ihim (nşr. İzzet el-Attâr),
Kahire 1955.
Hedyü's-sâri
el-Evâmirü'l-calâ0iyye
Nâsırüddin Hüseyin b. Muhammed
b. Bîbî, el-Evâmlrü'l-calâ~3lyye
cAlâ:'iyye
fi'l-umûri'l(nşr. Adnan S. Erzi), Ankara 1956.
İbn Düreyd, el-İştikak
İbn Âbidîn,
Reddü'l-muhtâr (Kahire)
İbn Adî. el-Kâmil
İbn Hacer, Fethu'l-bâri(Sad)
Voyages d'Ibn Batoutah
(nşr. ve trc. C. Defremery
et B. R. Sanguinetti), I-IV,
Paris 1853-58.
İbn Bîbî,
Muhammed Emîn b. Âbidîn,
Reddü'l-muhtâr, I-V;
Tekmiletü Hâşiyeti İbn ^Âbidîn,
VI/1-2; Takrîrâtü'r-Râficî, VII/1-2,
Kahire 1272-1324.
Muhammed Emîn b. Âbidîn,
Reddü'l-muhtâr
caIe'd-Dürri'l-muhtâr,
I-VI;
Hâşiyetü
Kurreticuyüni'l-ahyâr
tekmiletü Reddi'l-muhtâr, VII-VIII,
Kahire 1386-89/1966-69.
i b n Battûta, Voyages
Muhammed b. Hasan b. Düreyd,
el-İştikâk
(nşr. Abdüsselâm M. Hârûn),
Kahire 1378/1958.
İbn Ebû Usaybia,
cüyûnü'I-enbâ:'
c
Muvaffakuddin İbn Ebû Usaybia,
üyûnü'l-enbâ7 fî tabakati'l-etıbbâ
(nşr. Nizâr Rızâ), Beyrut 1965.
ibn Fazlullah el-Ömerî, Mesâlik
İbn Fazlullah el-Ömerî,
Mesâlikü '1-ebsâr fî memâliki'I-emsâr
(nşr. Fuat Sezgin), I-XXVII,
Frankfurt 1408/1988 (tıpkıbasım).
İbn Fazlullah el-Ömerî,
Mesâlik (Taeschner)
İbn Fazlullah el-Ömerî,
Mesâlikü'l-ebşâr fî memâliki'I-emsâr
(nşr. Fr. Taeschner),
Leipzig 1929; Wiesbaden 1968.
İbn Ferhûn.
ed-Dıbâcü '1-müzheb
İbn Ferhûn Burhâneddin İbrâhim
b. Ali b. Muhammed,
ed-Dîbâcü'1-müzheb
fîmacrifeti
ac yâni c ulemâ^ 1 '1-m ezheb
(nşr. Muhammed el-Âhmedî
Ebun-Nûr), I-1I, Kahire 1972.
İbn Habîb, el-Muhabber
Muhammed b. Habîb el-Hâşimî,
el-Muhabber
(nşr. ilse Lichtenstadter),
Haydarâbâd 1361 /_1942
Beyrut, ts. (Dâru 1-Âfâkîl-cedîde).
ibn Habîb, el-Münemmak
Muhammed b. Habîb el-Hâşimî,
Kitâbü '1-Münemmak fî ahbâri
Kureyş (nşr. Hurşîd Ahmed),
Haydarâbâd 1384/1964
Beyrut 1405/1985.
İbn Hacer. ed-Dürerü'l-kâmine
İbn Hacer el-Askalânî,
ed-Dürerü 'l-kâmine
fîacyâni'l-mPeti's-sâmine,
I-IV,
Haydarâbâd 1348"-50/1929-31.
i Hatîb I
İbn Hacer el-Askalânî,
Hedyü 's-sâri mukaddimetü
Fethi'l-bâribi-şerhi
Sahîhi'l-Buhâri
(nşr. Muhibbüddin el-Hatîb v.cfğr.),
I-Il, Kahire 1407/1986-87.
İbn Hacer.
Hedyü's-sâri[Sa dl
İbn Hacer el-Askalânî,
Hedyü's -sâri mukaddimetü
Fethi '1-bârî bi - şerhi
Sahîhi'l-Buhâri
(nşr. Tâhâ Abdurraüf Sa'd v.dğr.),
I-II, Kahire 1398/1978.
İbn Hacer, Inbâ0ü'l-gumr
İbn Hacer el-Askalânî,
tnbâ'ü'l ğumr
bi-enbâ^i'l-cumr
(nşr. Abdullah b. Ahmed el-Alevî —
Muhammed Sâdıkuddin el-Ensârî),
Haydarâbâd 1387-96/1967-76-»
Beyrut 1387/1967;
1406/1986 (2. bs.).
İbn Hacer, ei-tşâbe
İbn Hacer el-Askalânî,
el-İşâbe fî temyîzi's-sahâbe, I-IV,
Kahire 1328.
İbn Hacer, el-İşâbe (Bicâvî)
İbn Hacer el-Askalânî,
el-İşâbe fî temyîzi's-sahâbe
(nşr. Ali Muhammed el-Bicâvî),
I-VIII, Kahire 1390-92/1970-72.
İbn Hacer, Llsânü'l-Mızân
İbn Hacer el-Askalânî,
Lisânü'l-Mîzân, I-IV,
Haydarâbâd 1329-31.
İbn Hacer, Takribü't- Tehzîb
İbn Hacer el-Askalânî,
Takrîbü 't- Tehzîb
(nşr. Abdülvehhâb Abdüllatîf), I-XI,
Kahire 1380
Beyrut 1395/1975.
ibn Hacer,
Takribü 't- Tehzîb (Avvâme)
İbn Hacer el-Askalânî,
Takrîbü 't-Tehzîb
(nşr. Muhammed Avvâme),
Beyrut 1408/1988.
ibn Hacer, Tehzîbü't-Tehzib
İbn Hacer el-Askalânî,
Tehzîbü't-Tehzîb, I-XII,
Haydarâbâd 1325-27/1907-1909.
İbn Haldün, el-'tber
İbn Hacer. Fethu'I-bâri[\-\aüh\
Abdurrahman b. Muhammed
b. Haldûn, Kitabü'l-'İber
ve
dwanü'l-mübtede'
ve'l-haber...,
I-Vll, Bulak 1284 —
Beyrut 1399/1979.
İbn Hacer el-Askalânî,
Fethu '1-bârî bi-şer!)i
Sahîhi'l-Buhâri
(nşr. Muhibbüddin el-Hatîb —
M. Fuâd Abdülbâkı —
Kusay Muhibbüddin el-Hatîb),
I-XIII, Kahire 1407/1986-87.
Abdurrahman b. Muhammed
b. Haldûn,
Mukaddimetü İbn Haldûn
(nşr. Ali Abdülvâhi'd Vâfî),
I-III, Kahire 1401.
İbn Haldûn. Mukaddime
ibn Haldûn,
Şifâ^ü's-sâ^il
Abdurrahman b. Muhammed
b. Haldûn,
Şifâ'ü's-sâ'il
(nşr. Muhammed b. Tâvît et-Tancî),
Ankara 1958.
îbn Hallikân. Vefeyât
İbn Hallikân Ebü'l-Abbas
Ahmed b. Muhammed,
Vefeyâtü'l-acyân ve enbâ'ü
ebna' i'z-zamân
(nşr. İhsan Abbas), I-VIİ1,
Beyrut 1968-72.
İbn Havkal,
Şûretü'I-arz
Ebu l-Kâsım b. Havkal en-Nasîbî,
Kitâbü Sûreti'l-ar'z
(nşr. M. I. de Goeje),
Leiden 1938-39.
İbn Hazm, Cemhere
İbn Hazm Ebû
Muhammed Ali b. Ahmed,
Cemheretü ensâbi'l-1Arab
(nşr. Abdüsselâm M. Hârûn),
Kahire 1982 —•
Beyrut 1403/1983.
İbn Hazm.
Cevâmicu 's-sfre
Ebû Muhammed Ali b. Ahmed,
Cevâmicu's-sîre ve hamsü resâ°ili
ufjrâ (nşr. İhsan Abbas —
Nâsırüddin Esed),
Kahire 1956.
İbn Hazm, el-Faşl
İbn Hazm Ebû Muhammed Ali
b. Ahmed, el-Faşl fi'l-milel
veî-ehvâ" ve'n-nihal, I-V,
Kahire 1317-21
Beyrut 1406/1986.
ibn Hazm, el-Faşl(Umeyrel
İbn Hazm Ebû Muhammed Ali
İbn Hişâm, es-Sîre
İbn Kesir, el-Bidâye
Abdülmelik b. Hişâm,
es-Sîretü'n-nebeviyye
(nşr. Mustafa es-Sekkâ v.dğr,),
I-IV, Kahire 1375/1955.
İsmâil b. Ömer b. Kesîr,
el-Bidâye ve'n-nihâye, I-XIV,
Kahire 1351-58/1932-39.
İbn Hurdâzbih.
el-Mesâiik ve'l-memâlik
Ubeydullah b. Abdullah
b. Hurdâzbih, el-Mesâlik
ve'l-memâlik (nşr. M. ]. de Goeje),
Leiden 1889; 1967.
İsmâil b. Ömer b. Kesîr,
Kitâbü'n-lİihâye evi'l-Fiten
ve'l-melâhim
(nşr. Muhammed Fehîm Ebû Abye),
l-II, Riyad 1968.
İbn İshak, es-Sîre
ibn Kesîr, en-Nihâye (Zeynî)
Muhammed b. İshak,
Sîretü İbn İshâk
(nşr. Muhammed Hamîdullah),
Rabat 1967-» Konya 1401/1981.
İbn İyâs, BedâJ ic u'z-zühûr
İbn İyâs Muhammed
b. Ahmed ei-Hanefî,
Bedâ' icu'z-zühûr fî
vekâ'ici'd-dühûr
(nşr. Muhammed Mustafa), I-V,
Kahire 1383/1963.
İbn İzârî, el-Beyânü 'i-muğrib
İbn İzârî el-Merrâküşî,
el-Beyânü'l-muğrib
fîahbâri'lEndelüs ve'l-Mağrib,
f-II (nşr. Reinhard Dozy),
Leiden 1848-51; III
(nşr. E. Levi Provençal),
Paris 1930; IV (nşr. ihsan Abbas),
Beyrut 1983.
İbn izârî,
el-Beyânü'l-muğrib
(Kettânî)
İbn izârî el-Merrâküşî,
el-Beyânü'l-mugrib fî
ahbâri'I-Endelüs ve'l-Mağrib:
Kısmü '1-Muvahhidîn
(nşr. M. İbrahim el-Kettânî —
Muhammed b. Tâvît —
Muhammed Zenîber —
Abdülkadir Zimâme),
Beyrut 1406/1985.
b. Ahmed, el-Faşl ft'l-milel
ve'l-ehoâ3
ve'n-nihal
(nşr. M. İbrahim Nasr —
Abdurrahman Umeyre), I-V,
Riyad - Cidde 1402/1982.
İbn Kâdî Şühbe,
Tabaka tü 'ş-Şsfı'
İbn Hazm,
el-Muhalla
(nşr. Âbdülhalîm Hân), l-IV,
Beyrut 1407/1987.
İbn Hazm Ebo Muhammed Ali
b. Ahmed, el-Muhalla
(nşr. Ahmed Muhammed Şâkir),
1X1, Kahire, ts.
(Mektebetü Dâri't-Türâs).
İbn Kayyım el-Cevziyye,
I'lâmü 'l-muvakkı cin
İbn Hibbân,
Kitâbü'l-Mecrûhîn
Muhammed b. Hibbân,
Kitâbü 'l-Mecrûhîn
mineî-muhaddişîn
ve'd-ducafâ'
ve'l-metrûkîn
(nşr. M a h m ü d ibrahim Zâyed),
I-III, Haleb 1395-96/1975-76.
İbn Hibbân, Meşâhîr
Muhammed b. Hibbân,
Kitâbü Meşâhîri culemâ:>i'l-emsâr
(nşr. M. Fleischhammer),
Wiesbaden 1959.
İbn Hibbân, es Sika t
Muhammed b. Hibbân,
Kitâbü's-Sikât, HX,
Haydarâbâd 1393-99/1973-79.
İbn Kesîr.
en-Nihâye (Ebû Ab ye)
iyye
Ebû Bekir A h m e d b. Muhammed
b. Kâdî Şühbe,
Tabakâtü.'ş-Şâfi'1 iyye
İsmâil b. Ömer b. Kesîr,
Kitâbü'n-Nihâye evi'l-Fiten
ve'l-melâhim
(nşr. Tâhâ Muhammed ez-Zeynî),
l-II, Kahire 1389/1969.
Muhammed b. Ahmed
b. Muhammed b. Rüşd el-Hafîd,
Bidâyetü '1-müctehid
ve nihâyetüî-mukteşıd,
MI, Kahire, ts.
(el-Mektebetü't-Ticâriyyetü'l-kübrâ).
İsmâil b. Ömer b. Kesîr,
es-Sîretü'n-nebeviyye
(nşr. Mustafa Abdülvâhid), I-IV,
Kahire 1964-66
Beyrut 1396/1976.
Muhammed b. Ahmed
b. Muhammed b. Rüşd el-Hafîd,
Tefsîru Mâ Ba 'de't-tabîca
(nşr. S. I. Maurice Bouyges), I-IV,
Beyrut 1973-86.
İbn Kesîr, Tefsîrü'l-Kur 3ân
İsmâil b. Ömer b. Kesîr,
Tefsîrü 1-Kur^âni'l- cazîm
(nşr. Muhammed İbrâhim
el-Bennâ v.dğr.), İ-VIII,
Kahire 1390/1971.
İbn Kudâme, el-Muğnî
Abdullah b. Ahmed b. Kudâme,
el-Muğnî, 1-X1V,
Beyrut 1392-93/1972-73.
İbn Kudâme,
el-Muğnî(Herrâs)
Abdullah b. Ahmed b. Kudâme,
el-Muğnî(M. Halîl Herrâs),
MX, Kahire, ts.
(Mektebetü İbn Teymiyye).
İbn Kırteybe. el-Ma'ârif (Sâvî)
Abdullah b. Müslim b. Kuteybe,
el-Macârif
(nşr. Muhammed İsmâil es-Sâvî),
Kahire 1353/1935.
İbn Kuteybe,
el-Masarifi Ukkâşe)
Abdullah b. Müslim b. Kuteybe,
el-Ma cârif
(nşr. Servet Ukkâse),
Kahire 1960.
Baede't-tabîca
İbn Sa'd, et-Tabakât
Muhammed b. Sa'd,
et-Tabakâtü 'l-kübrâ
(nşr. İhsan Abbas), I-1X,
Beyrut 1388/1968.
İbn S a î d e l - M a ğ r i b î ,
el-Muğrib
Ali b. Mûsâ b. Muhammed
b. Saîd el-Mağribî,
el-Muğrib
fîhule'l-Mağrib
(nşr. Şevki Dayf), I-II,
Kahire 1978-80.
İbn Semure,
Fukahâ Dü'l- Yemen
İbn Semure el-Ca'dî el-Yemenî,
Tabakâtü fukahâ''İ'l-Yemen
(nşr. Eymen Fuâd Seyyide),
Kahire 1377/1957
Beyrut, ts. (Dârü'l-Kalem).
îbn Seyyidünnâs,
cOyûnü'i-eşer
İbn Seyyidünnâs el-Ya'murî,
't-eşer fî fünûni'1-meğâzî
ve'ş-şemâ'il ve's-siyer, I-li,
Beyrut, ts. (Dârü'l-Ma'rife);
Beyrut 1402/1982 (3. bs.).
c(lyûnû
İbn Tabâtabâ
bk. İbnü't-Tıktakâ.
İbn Kuteybe,
eş-Şi'r
ve'ş-şucarâ3
İbn Kayyim el-Cevziyye.
Zâdü'i-mecâd
İbn Kutluboğa,
Tâcü't-terâcim
Kemalpaşazâde Ahmed,
Tevârîh-i Âl-i Osmân
(nşr. Şerafettin Turan),
I. Defter, Ankara 1970;
II. Defter, Ankara 1983;
VII. Defter, Ankara 1957.
İbn Rüşd,
Bidâyetü 'I-müctehid
İbn Rüşd,
Tefsîru Mâ
Abdullah b. Müslim b. Kuteybe,
eş-Şicr ve'ş-şucarâ
(nşr. Ahmed Muhammed Şâkir),
Kahire 1322-^Beyrut 1964.
İbn Kemal,
Tevârih-i Âl-i Osmân
Ebû Ali Ahmed
b. Muhammed b. Miskeveyh,
Kitâbü Tecâribi'l-ümem:
The Eclipse of the Abbasid Caiiphate
(nşr. ve trc. H. F. Amedroz), 1-VII,
Oxford 1920-21.
İbn Kesîr, es-Sîre
İbn Kayyim el-Cevziyye,
İclâmü l-muvakkı cîn
can
rabbi'l-câlemîn
(nşr. M. Muhyiddin Abdülhamîd),
I-IV, Kahire 1374/1955.
İbn Kayyim el-Cevziyye,
Zâdü'l-mecâd fîhedyi hayri'l-cibâd
(nşr. Şuayb el-Arnaüt —
Abdülkadir el-Arnaüt), I-V,
Beyrut 1401/1981.
İbn Miskeveyh,
Tecâribü 'I - ümem
Kasım b. Kutluboğa,
Tâcü't-terâcim fî
tabakâti'l-Hanefiyye,
Bağdad 1962.
İbn Manzûr.
Muhtaşaru Târihi Dımaşk
Muhammed b. Mükerrem b. Manzûr,
Muhtaşaru Târihi
Dımaşk l'İbn cAsâkir
(nşr. Rûhiyye en-Nehhâs —
Riyâz Abdülhamîd —
Muhammed Mutî' el-Hâfız v.dğr.),
1-XX!X, Dımaşk 1404-1409/1984-88.
İbn Tağribendî,
en-Nücûmü'z-zâhire
Ebü'i-Mehâsin Yûsuf b. Tağrîberdî,
en-Nücûmü'z-zâhire
fîmülûki
Mısr ve'I-Kahire,
I-Xİi, Kahire 1956; XIII
(nşr. Fehîm M, Seltût),
Kahire 1970; XIV
(nşr. Cemâl Muhriz —
Fehîm M. Seltût),
Kahire 1972; XV
(nşr. İbrâhim Ali Tarhan),
Kahire 1972; XVI
(nşr. Cemâleddin eş-Şeyyâl —
Fehîm M. Şeltüt), Kahire 1972.
İbn Tağrîberdî,
en-Nücûmü'z-zâhire
(Popper)
Ebü'l-Mehâsin Yûsuf b. Tağrîberdî,
en -Nücûrnü'z-zâhire
fî mülûki Mısr ve 'l-Kahire
(nşr. W. Popper), I-Vli,
Berkeley 1909-29.
İbnü'l-Cevzî, Zâdü'l-mesîr
İbn Teymiyye,
MecmûLatü'r-resâ,il
Takıyyüddin Ahmed
b. Abdülhalîm b. Teymiyye,
Alecmû'atü'r-resâ 3 il ve 1-mesâ7 il
(nşr. M. Reşîd Rızâ), I-V,
Beyrut 1403/1983.
İbn Teymiyye, Mecmûcu fetâvâ
Abdurrahman b. Ali b. Cevzî,
Zâdü'l-mesîr fî'ilmi't-tefsîr
(nşr.
Muhamrrted Züheyr eş-Şâvîş —
Şuayb, Abdülkâdir el-Arnaût), I-IX,
Dımaşk 1384-88/1964-68.
İbnü'l-Cezerî, Gâyetü'n-nihâye
Takıyyüddin Ahmed
b. Abdülhalîm b. Teymiyye,
Mecmü'u
fetâvâ,
I-XXXVII (nşr. Abdurrahman
b. Muhammed), Riyad 1381-86.
Ebü'l-Hayr Muhammed el-Cezerî,
Ğâyetü'n-nihâye fî
tabakâti'l-kurrâ 3
(nşr. G. Bergstraesser), I-II,
Kahire 1351-53/1932-35;
Beyrut 1402/1982 (3. bs.).
İbnü'l-Adîm, Bugyetü't-taieb
İbnü'l-Cezerî, en-Neşr
Kemâleddin Ebü'l-Kasım Ömer
İbnü'l-Adîm, Buğyetü't-taleb fî
târihi Haleb: Selçuklularla İlgili
Haltercümeleri (nşr. Ali Sevim),
Ankara 1976.
İbnü'l-Adîm, Zübdetü'l-haleb
Ebü'l-Hayr Muhammed el-Cezerî,
en-Neşr
fi'l-kırâ3âti'I-caşr
(nşr. Ali Muhammed ed-Dabbâ'),
Kahire, ts.
İbnü'l-Esîr, el-Kâmil
Kemâleddin Ebü'l-Kâsım Ömer
İbnü'l-Adîm, Zübdetü'l-haleb
min
târihi Haleb (nşr. Sâmî ed-Dehhân),
Dımaşk 1951-68.
Ali b. Muhammed b. Esîr,
el-Kâmil fi't-târîh
(nşr. C. 1. Tornberg), I-XIII,
Leiden 1851-76
Beyrut 1399/1979.
Ibnü'l-Arabî, Fuşûş
İbnü'l-Esîr, el-Lübâb
Muhyiddin Muhammed b. Ali
el-Arabî, Fusûşü'l-hikem ve
huşûsü'l-kelim, Kahire 1329.
Ali b. Muhammed b. Esîr,
el-Lübâb fî tehzîbi'l-Ensâb,
I-III, Kahire 1357-69 —
Beyrut, ts. (Dâru Sâdır).
İbnü'l-Arabî, Fuşûş (Afîfî)
Muhyiddin Muhammed b. Ali
el-Arabî, Fuşüşü'l-hikem ve
husûsü'l-kelim
(nşr. Ebü'l-Ulâ el-Afîfî),
Kahire 1946.
İbnü'l-Arabî, el-Fütûhât
Muhyiddin Muhammed b. Ali
el-Arabî, el-Fütûhâtü'I-Mekkiyye
fî mac
rifeti'l-esrâri'l-mâlikiyye
ve'l-melekiyye
(nşr. Osman Yahyâ —
İbrâhim Medkûr), I-VIII,
Kahire 1392-1402/1972-82.
İbnü'l-Bâziş, el-İknâ
c
Ahmed b. Ali b. Bâziş,
Kitâbü '1-İknâc fi'l-kırâ câti's-sebc
(nşr. Abdülmecîd Katâmiş),
I II, Dımaşk 1403.
İbnü'l-Cevzî, ed-Du^afâ '
Abdurrahman b. Ali b. Cevzî,
Kitâbü'd-Du'-afâ''
ve'l-metrükîn
(nşr. Ebü'İ-Fidâ Abdullah ei-Kâdî),
I-III, Beyrut 1406/1986.
İbnü'l-Cevzî,
el-Muntazam
Abdurrahman b. Ali b. Cevzî,
el-Muntazam fî târihi'l-mülûk
ve'l-ümem (nşr. F. Krenkow),
Haydarâbâd 1357-59/1938-40.
İbnü'l-Cevzî,
Şıfatü'ş-şafve
Abdurrahman b. Ali b. Cevzî,
Şıfatü'ş-şafve
(nşr. Mah'mûd Fâhûrî —
Muhammed Kal'acî), I-IV,
Haleb 1969-73.
İbnü'l-Cevzî,
Telbîsü İblis
Abdurrahman b. Ali b. Cevzî,
Telbîsü İblîs
(nşr. Muhammed Münîr ed-Dımaşki),
Kahire 1368.
İbnü'l-Esîr, Üsdü'l-ğâbe
Ali b. Muhammed b. Esîr,
üsdü'l-ğâbe fî
macrifeti's-sahabe,
I-V, Kahire 1285-87.
İbnü'l-Ezrak el-Fârikl,
Târîhu Meyyâfârikîn
Ahmed b. Yûsuf İbnü'l-Ezrak,
Târîhu Meyyâfârikîn ve Âmid
(nşr. Bedevî Abdüllatîf Avad),
Kahire 1959; Beyrut 1974.
İbnü'l-Hümâm. Fethu'l-kadîr
Kemâleddin Muhammed
b. Abdülvâhid b. Hümâm,
Fethu'l-kadîr, I-VII;
Netâ* icü'l-efkâr fî keşfir-rumüz
ve'l-esrâr, VIII-X,
Kahire 1389-92/1970-72.
İbnü'l-Hümâm,
Fethu'l-kadîr (Bulak)
Kemâleddin Muhammed
b. Abdülvâhid b. Hümâm,
Fethu'l-kadîr, I-VI;
Netâ3 icü '1- efkâr fî keşfi'r-rumûz
ve'l-esrâr, VI1-VIII,
Bulak 1315-18.
İbnü'l-Hümâm,
Fethu'l-kadîr (Kahire)
Kemâleddin Muhammed
b. Abdülvâhid b. Hümâm,
Fethu'l-kadîr, 1-VI;
Netâ7 icü'l-efkâr fî keşfi'r-rumüz
ve'l-esrâr, VII-IX, Kahire 1319.
İbnü'l-Kalânisî,
Târîhu Dımaşk (Zekkâr)
Hamza b. Esed ed-Dımaşkı,
Târîhu Dımaşk
(nşr. Süheyl Zekkâr),
Dımaşk 1403/1983.
İbnü'l-Kelbî,
Cemhere (Abdüssettâr)
Hişâm b. Muhammed el-Kelbî,
Cemheretü'n-neseb
(nşr.
Abdüssettâr Ahmed Ferrâc), I-II,
Küveyt 1403/1983.
İbnü'l-Kelbî, Cemhere (Nâci)
İbnülemin, Hoş Sadâ
İbnülemin Mahmud Kemal İnal,
Hoş Sadâ,
İstanbul 1958.
ibnülemin.
Son Asır Türk Şairleri
İbnülemin Mahmud Kemal İnal,
Son Asır Türk Şairleri, I-XII,
İstanbul 1930-41.
İbnülemin, Son Hattatlar
İbnülemin Mahmud Kemal İnal,
Son Hattatlar, İstanbul 1955.
Hişâm b. Muhammed el-Kelbî,
Cemheretü 'n-neseb
(nşr. Nâci Hasan),
Beyrut 1407/1986.
İbnülemin, Son Sadrıazamlar
ibnü'l-Kıftî, thbârü'l-c ulemâ7
ibrâhim Rifat Paşa,
Mir^âtü'i-Haremeyn
Ali b. Yusuf el-Kıftî,
Kitâbü İhbâri'l-Culemâ7 biahbâri'l-hükemâ* :
Târihu'I-hükemâ7,
Kahire 1326; Kahire, ts.
İbnü'l-Kıftî,
ihbârü'l-'ulemâ3 (Lippert)
Âli b. Yûsuf el-Kıftî,
Kitâbü İhbâri'l-C ulemâ7
bi-ahbâri'l-hükemâ7:
Târihu'I-hükemâ-'
(nşr. J. Lippert),
Leipzig 1903.
İbnülemin Mahmud Kemal İnal,
Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar,
I-IV, İstanbul 1940-53.
İbrâhim Rifat Paşa,
Mir°âtü '1 - Haremeyn
ev er-Rahalâtü'l-Hicâziyye
ve'l-hac
ve meşâciruhü'd-dîniyye, I-III,
Kahire 1344/1925.
idrîsî, Şıfatü'i-Mağrib
Muhammed b. Abdullah b. İdrîs,
Şıfatü'i-Mağrib ve arzü's-Südân
ve Mışr ve'l-Endelüs
(nşr. R. Dozy — M. I. d e Goeje),
Leiden 1968.
İbnü'l-Kıftî, Inbâhü'r-ruvât
İFM
Ali b. Yûsuf el-Kıftî,
İnbâhü'r-ruvât calâ enbâ7 i'n-nuhât
(nşr. Muhammed Ebüî-Fazl),
I-IV, Kahire 1369-93/1950-73.
İstanbul üniversitesi
İktisat Fakültesi Mecmuası,
İstanbul 1940 —
Ibnü'l-Murtazâ,
Tabakitü'l-Mu3 tezile
Ahmed b. Yahyâ b. Murtazâ,
Kitâbü
Tabakâti'l-Mu3tezile
(nşr. S. D. Wilzer),
Wiesbaden 1961.
İbnü'l-Mülakkın,
Tabakâtü'l-eviiyâ7
Ömer b. Ali İbnü'l-Mülakkın,
Tabakâtü'l-eviiyâ7
(nşr. Nûreddin Şerîbe),
Kahire 1393/1973.
İbnü'n-Nedîm, el-Fihrist
İbnü'n-Nedîm,
el-Fihrist fî ahbâri'l-c ulemâ7 i'lmuşannifîn
mine'l-kudemâ3
ve'l-muhaddişîn ve esmâ7i
kütübihim, Beyrut 1398/1978.
İbnü'n-Nedîm,
el-Fihrist (Teceddüd)
İbnü'n-Nedîm, el-Fihrist
fîahbâri'lc ulemâ3 i'l-m uşannifîn
mine'l-kudemâ3
ve'l-muhaddişîn
ve esma B/ kütübihim
(nşr. Rızâ-Teceddüd),
Tahran 1391/1971.
el-lmâme ve's-siyâse
İbn Kuteybe [?],
el-İmâme ve's-siyâse
(nşr. Tâhâ Muhammed ez-Zeynî),
I II, Kahire 1387/1967.
İsferâyînî, et-Tebşİr (Hût\
Ebü'l-Muzaffer el-İsferâyînî,
et-Tebşîr fi'd-dîn ve
temyîzi'l-firkati'n -nâciye
cani'1- firakı 1-hâlikîn
(nşr. Kemâl Yûsuf el-Hût),
Beyrut 1403/1983.
İsferâyînî, et-Tebşir (Kevser!)
Ebü'l-Muzaffer el-İsferâyînî,
et-Tebşîr fi'd-dîn ve temyîzi'lfırkati'n-nâciye'ani'l-fırakı'l-hâlikîn
(nşr. M. Zâhid Kevserî),
Kahire 1359.
İskender Bey Münşî, Târih
İskender Bey Münşî,
cAbbâsî
Târify-i <Âlemcârâ-yı
(nşr. Irec Efşâr), I-III,
Tahran 1313-14 hş.;
1333-35 hş. (2. bs.); 1350 hş.
İsmet, Tekmiletü 'ş-Şekaik
Fındıklılı İsmet Efendi,
Tekmiletü'ş-Şekaik fî
hakkı ehli'l-hakaik
(nşr. Abdülkâdir Özcan),
İstanbul 1989.
İbnü'l-imâd, Şezerât
İbnü's-Salâh, cülûmü'l-hadîs
Abdülhay b. Ahmed İbnü'l-İmâd,
Şezerâtü'z-zeheb fî
ahbâri men zeheb, I-VIII,
Kahire 1350*51.
Osman b. Abdurrahman
İbnü's-Salâh, cülûmü'l-hadîs
(nşr. Nûreddin Itr), Beyrut 1972;
Dımaşk 1404/1984 (3. bs.).
İbnü'l-Kalânisî,
Târîhu Dımaşk (Amedroz)
İbnü't-Tıktakâ, el-Fahri
İsnevT, Tabakâtü'ş-Şâfi'lyye
Abdürrahîm b. Hasan el-İsnevf,
Muhammed b. Ali b. Tabâtabâ,
el-Fahri
fi'l-âdâbi's-sultâniyye
ve 'd-düveli'l-lslâmiyye,
Beyrut, ts. (Dâru Sâdır).
Tabakâtü'ş-Şâfi'
iyye
(nşr. Abdullah el-Cübürî),
Bağdad 1391/1970;
Riyad 1400/1980.
Hamza b. Esed ed-Dımaşkî,
Zeylü Târihi Dımaşk
(nşr. H. F."Amedroz), Beyrut 1908.
İst. A
İstanbul Ansiklopedisi,
İstanbul 1958-74.
I-XI,
İstahrî, Mesâlik (Abdülâl)
İbrâhim b. Muhammed el-İstahrî,
Mesâlikü'l-memâlik (nşr.
Muhammed Câbir Abdülâl —
Muhammed Şefik Garbol),
Kahire 1961.
İstahrî, Mesâlik (de Goeje)
İbrâhim b. Muhammed el-İstahrî,
Mesâlikü 'I-memâlik
(nşr. M. J. d e Goeje),
Leiden 1827; 1967.
İstanbul Vakıfları
Tahrir Defteri 953 (1546)
İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri
953 (1546) Tarihli
(nşr. Ö. Lûtfi Barkan —
E. Hakkı Ayverdi),
İstanbul 1970.
JASB
Kâdîhân, el-Fetâvâ
Karatay, Türkçe Yazmalar
Journal and Proceedings
of the Asiatic Society of Bengal,
Calcutta 1905 -
Fahreddin Hasan
b. Mansûr el-Özcendî,
et-Fetâva '1-hâniyye
İel-Fetâva'l-Hindiyye
içinde),
I-III, Bulak 1310.
Fehmi Edhem Karatay,
Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi Türkçe
Yazmalar Katalogu, l-II,
İstanbul 1961.
Kadî İyâz, eş-Şifâ*
Kâsânî, Bedâ'i
İyâz b. Mûsâ b. İyâz,
eş-Şifâ ' bi - ta c rîfi h ukuki '1-M uştafâ
(nşr. Ali Muhammed el-Bicâvî),
İ-II, Kahire 1977.
Ebû Bekir b. Mes'üd el-Kâsânî,
Bedâ 3/' u's-sanâ '/c
fîtertîbi'ş-şerâ:'ic,
I-Vll,
Kahire 1327-28.
JCAS
Journal of the Central
Asian Society, 1-18,
London 1914-31 (krş. İRCAS).
JE
The Jewish Encyciopedia,
New York 1902.
JESHO
Journal of the Economic and
Social History of the Orient,
Leiden 1957 -
JIMMA
Journal Institute of Müslim
Minority Affairs,
London 1979 -
İTA
islâm - Türk Ansiklopedisi, I-II,
İstanbul 1941-48.
Journal of fiear Eastern Studies,
Chicago 1942 -
JPHS
İTED
İstanbul üniversitesi
Edebiyat Fakültesi İslâm
Enstitüsü Dergisi,
İstanbul 1953 -
Tetkikleri
Journal of the Pakistan
Historical Society,
Karachi 1953 -
JRAS
Journal of the Royal Asiatic
London 1833 —
İzâhu 'l-meknûn
Bağdatlı İsmâil Paşa,
Izâhu'l-meknûn
fi'z-zeylcalâ
Keşfi'z-zunün £an
esâmi'l-kütüb
ve'Tfünün
(nşr. Kilisli Muallim Rifat —
Şerefeddin Yaltkaya), I-II,
İstanbul 1945-47.
İzmirli,
Yeni hm-i Kelâm
İsmail Hakkı İzmirli,
Yeni İlm-i Kelâm,
İstanbul 1339-40 r./1341-43.
JRCAS
JRGS
Journal of the Royal
Geographical Society, London.
JSFOu.
Finno-
JA
JSS
Journal Asiatique, Paris 1822 —
Journal of Semitic Studies,
Manchester 1956 —
JAAS
Journal of Asian and
African Studies, Leiden 1966 —
JAfr.H
Journal of African History,
Cambridge 1960 —
JAH
Journal of Asian History,
Wiesbaden 1967 -
JAK
Jahrbuch der asiatischen Kunst,
Leipzig 1924 —
JAL
Journal of Arabic
Leiden 1970 -
Literatüre,
JAOS
Society,
Journal of the Royal Central
Asian Society,
London, 19-55, 1932-69
(krş. As.Af.).
Journal de la Societe
Ougrienne, Helsinki.
JTS
Journal of Turkish Studies/
Türklük Bilgisi Araştırmaları,
Harvard, Massachussets 1977 —
Kâdî Abdülcebbâr, el-Muğnî
Kâdî Abdülcebbâr b. Ahmed,
el-Muğnî fî ebvâbi't-tevhîd ve7- cadl
(nşr. Tâhâ Hüseyin —
İbrâhim Medkûr v.dğr.) I-XX,
Kahire, t s . 3 8 5 / 1 9 6 5
(ed-Dârü'l-Mısriyye).
Kâdî Abdülcebbâr, el-Muhît
Kâdî Abdülcebbâr b. Ahmed,
el-Muhît bi't-teklîf
(nşr. Ömer Seyyid Azmî —
Ahmed Fuâd el-Ehvânî),
Kahire, ts. (ed-Dârüî-Mısriyye).
Journal of the American
Oriental Society,
Kâdî Abdülcebbâr,
Şerhu 7- üşüli'l-hamse
New Haven, Connecticut 1843 —
Kâdî Abdülcebbâr b. Ahmed,
Şerhu 'l-üşûli'l-ljamse
(nşr. Abdülkerîm Osman),
Kahire 1384/1965.
JAS
Journal of Asian Studies,
New York.
Kâdî iyâz, Tertîbü 'l-medârik
Kâşânı, Iştılâhâtü'ş-şüfiyye
İyâz b. Mûsâ b. İyâz,
Tertîbü'l-medârik ve
takrîbü'I-mesâlik
li-maarifeti
aclâmi mezhebi'l-İmâm
Mâlik
(nşr. Ahmed Bükeyr Mahmüd), I-III,
Beyrut 1387-88/1967-68.
Abdürrezzâk b. Ahmed el-Kâşânî,
Iştılâhâtü 'ş - şûfiyye
(nşr. M. Kemâl İbrâhim v.dğr.),
Kahire 1981.
Kalkaşendî, Me^âşirü'l-inâfe
JNES
c
Ahmed b. Ali el-Kalkaşendî,
Ale Jâşirü 'l-inâfe fî me '•âlimi'l-hilâfe
(nşr. Abdüssettâr Ahmed Ferrâc),
i-Ill, Küveyt 1964-«Beyrut 1980.
Kâtib Çelebi, Cihannümâ
Kâtib Çelebi, Cihannümâ,
İstanbul 1145.
Kâtib Çelebi. Fezleke
Kâtib Çelebi, Fezleke-i
İstanbul 1286-87.
Târîh, I-II,
Kalkaşendî, Şubhu'l-acşâ
Kâtib Çelebi. Tuhfetü'l-kibâr
Ahmed b. Ali ei-Kalkaşendî,
Subhu'l-acşâ fî smâcati'l-inşâ'>,
l'-XV, Kahire 1910-20.
Kâtib Çelebi, Tuhfetü'l-kibâr fî
esfâri'I-bihâr,
İstanbul 1141 (2. bs ); 1329.
Kalkaşendî,
Şubhu'l-acşâ (Şemseddin)
Kays Âl-i Kays. ei-îrâniyyûn
Ahmed b. Ali el-Kalkaşendî,
Subhu 1-3 cşâ fî sına cati'1-inşâ*
I-IV, VII, X-XIV (nşr.
Muhammed Hüseyin Şemseddin);
V (nşr. Nebîl Hâlid Hatîb); VI,
V1II-IX (nşr. Yûsuf Ali Tavîl),
Beyrut 1407/1987.
KAM
Kubbealtı Akademi
İstanbul 1972 —
Mecmuası,
Kamus Tercümesi
Fîrûzâbâdî, Ebü't-Tâhir,
el-Okyânusü'l-basît fî
tercemeti '1-Kâm üsi '1-m uhît
(trc. Âsim Efendi),
I-III, İstanbul 1230-33;
I-IV, İstanbul 1304-1305.
Kâmûs-ı Türkî
Şemseddin Sâmi, Kâmüs-ı Türkî,
İstanbul 1317.
Kâmûsü 7-a "iâm
Şemseddin Sâmi, Kâmüsü'l-a'lâm,
l-VI, İstanbul 1306-16/1888-99.
ei-Kâmûsü 'İ-İslâmî
Ahmed Atıyyetullah,
el-Kâmüsü 'I-İslâmî,
Kahire 1383/1963 -
Karal, Osmanlı Tarihi
Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi,
V-VIII, Ankara 1947-62.
Kays Âl-i Kays,
el-îrâniyyün
ve'l-edebü'l-cArabî:
lranians and Arab Literatüre, I-III,
Tahran 1984-86.
KCs.A
Körösi
Csoma-Archivum,
Budapest 1921-41.
Kehhâle.
Muccemü'l-mü~' ellifîn
Ömer Rızâ Kehhâle,
Muccemü'l-mü"'ellifîn:
terâcımü
muşannifi'I-kütübi'i'.Arabiyye,
I-XV, Dımaşk 1376-81/1957-61-*
Beyrut, ts.
(Dâru İhyâi't-türâsiî-Arabî).
Keşfü'z-zunûn
Kâtib Çelebi, Keşfü'z-zunûn
esâmi'l-kütüb
ve'l-fünûn
(nşr. Kilisli Muallim Rifat —
Şerefeddin Yaltkaya), [-II,
İstanbul 1360-62/1941-43.
can
Kettânî,
er-Risâletü 'l-müstetrafe
Muhammed b. Ca'fer el-Kettânî,
er-Risâletü 'l-müstetrafe
(nşr. Muhammed el-Müntasır),
Dımaşk 1383/1964.
Kınalızâde, Tezkire
Kınalızâde Hasan Çelebi,
Tezkiretü'ş-şuarâ
(nşr. İbrahim Kutluk), l-II,
Ankara 1978-81.
Karaman, İslâm Hukuku
Klndî, Resâ^il
Hayreddin Karaman,
Mukayeseli İslâm Hukuku,
I, İstanbul 1974; II (1982);
III (1987); İstanbul 1986-87 (I-III).
Ya'küb b. İshak el-Kindî,
Resâ^ilü'l-Kindî
el-felsefiyye
(nşr. M. Abdülhâdî Ebü Rîde),
Kahire 1950-53.
Karatay, Arapça Yazmalar
Kocatürk,
Türk Edebiyatı Tarihi
Fehmi Edhem Karatay,
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi
Arapça Yazmalar Katalogu, I-IV,
İstanbul 1962-69.
Vasfi Mahir Kocatürk,
Büyük Türk Edebiyatı Tarihi,
Ankara 1970.
K o n y a l ı , istanbul
Abideleri
İbrahim Hakkı Konyalı,
İstanbul Âbideleri,
İstanbul 1940.
Konyalı.
Mimar Koca Sinan'ın
Eserleri
İbrahim Hakkı Konyalı.
Mimar Koca Sinan'ın Eserleri,
İstanbul 1950.
KOr.
Kunst des Orients,
Wiesbaden 1950 —
K o k s a l . İslâm Tarihi ( M e d i n e )
M. Âsim Koksal, İslâm Tarihi:
Hz. Muhammed (a.s.) ve İslâmiyet,
Medine Devri, I-XI,
İstanbul 1987.
K o k s a l , İslâm Tarihi ( M e k k e )
M. Âsim Koksal, İslâm Tarihi:
Hz. Muhammed (a.s.) ve İslâmiyet,
Mekke Devri, I-VII,
İstanbul 1987.
K u d â m e b. Ca'fer,
el-Harâc ( d e G o e j e )
Kudâme b. Ca'fer el-Bağdâdî,
el-Harâc ve
şmâcatü'î-kitâbe
(nşr. M. J. d e Goeje),
Leiden 1889.
K u d â m e b. Ca'fer.
el-Harâc ( Z e b î d î )
Kudâme b. Ca'fer el-Bağdâdî,
el-Harâc ve şınâcatü'l-kitâbe
(nşr. Muhammed Hüseyin ez-Zebîdî),
Bağdad 1981.
Kütübî, Fevâtü'l-
Vefeyât
Muhammed b. Şâkir el-Kütübî,
Fevâtü'l-Vefeyât ve'z-zeyl caleyhâ
(nşr. İhsan Abbas), I-V,
Beyrut 1973-74.
Lâmiî, Nefehât
Tercümesi
Abdurrahman b. Ahmed el-Câmî,
Nefehâtü'l-üns
(trc. Lâmiî Çelebi),
İstanbul 1289-*
İstanbul 1980.
'i -behiyye
Muhammed Abdülhay el-Leknevî,
el-Fevâ'idü'l-behiyye
fî
terâcimi'l-Hanefiyye
(nşr. M. Bedreddin Ebû Firâs),
Kahire 1324.
L e v e n d , Divan Edebiyatı
Agâh Sırrı Levend,
Divan Edebiyatı: Kelimeler ve
Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar,
İstanbul 1943.
Lisânü'l-
Tarihi
cArab
İbn Manzûr, Lisânü'l- cArab, I-XV,
Bulak 1299-1308-»Beyrut, ts.
(Dâru Sâdır).
L u t f î , Târih
K u m m î , Gülistân-ı
Hüner
Kâdî Ahmed Münşî-i Kummî,
Gülistân-ı Hüner
(nşr. A. S. Hânsârî),
Tahran 1352 hş.
Kureşî,
el-Cevâhirü'l-mudiyye
Abdülkadir b. Muhammed
b. Muhammed el-Kureşî,
el-Cevâhirü'l-mudiyye
fî
tabakâti'l-Hanefiyye
(nşr. Abdülfettâh Muhammed Hulv),
Mil, Kahire 1393-99/1973-79.
Kurtubı,
el-Câmic
Ebü Abdullah Muhammed
b. Ahmed el-Kurtubî,
el-Câmic
li-ahkâmi'l-Kur°ân
(nşr. Ebû İshak İbrâhim), l-XX,
Kahire 1386-87/1966-67.
Kuşeyrî, er-Risâle
Abdülkerîm b. Hevâzin el-Kuşeyrî,
er-Risâletü 'I-Kuşeyriyye
(nşr. Abdülhalîm Mahmüd —
Mahmüd b. Şerîf), I-II,
Kahire 1972-74.
Kuşeyrî, er-Risâle ( U l u d a ğ )
Abdülkerîm b. Hevâzîn el-Kuşeyrî,
Kuşeyrî Risâlesi:
Tasavvuf İlmine Dair
(trc. Süleyman Uludağ),
İstanbul 1980.
Kütü'l-kulûb
Ebû Tâlib el-Mekkî,
Kahire 1961.
Kütü'l-kulûb,
Ahmed Lutfî, Târih,
İstanbul, 1-V1II, 1290-1328;
IX-XIII (nşr. Münir Aktepe),
İstanbul 1984-89.
Afaca
1-Mektebe
Abdurrahman Utbe,
Ca'l-Mektebeti'l-'Arabiyye,
Ma
Beyrut 1404/1984.
Mahfuz,
Terâcimü 'i-mü ^ellifin
Muhammed Mahfûz,
Terâcimü'I-mü 3elliline 't-Tûnisiyyîn,
l-V, Beyrut 1402-1406/1982-86.
Mahlûf,
Şeceretü'n-nûr
Abduh Muhammed
b. Muhammed Mahlûf,
Şeceretü'n-nûri'z-zekıyye
fî
tabakâti'l-Mâlîkiyye,
İ-II, Kahire 1349-^Beyrut, ts.
(Dârü'l-Kitâbi'l-Arabî).
M a k d i s î , Ahsenü 't• tekâsîm
Muhammed b. Ahmed el-Makdisî,
Ahsenü't-tekâsîm
fî
macrifeti'l-ekâlîm
(nşr. M. 1. de Goeje),
Leiden 1877.
Makdisî.
el-Bed'
Kitâbü's-Sülûk
Ahmed b. Ali el-Makrîzî,
Kitâbü's-Sülûk
li-ma'rifeti
düveli'l-mülûk
(nşr. M. Mustafa Ziyâde),
l-II, Kahire 1939-58.
Leknevî,
L e v e n d , Türk Edebiyatı
Agâh Sırrı Levend,
Türk Edebiyatı Tarihi,
Ankara 1973.
M a k r î z î , el-Hıtat
Ahmed b. Ali el-Makrîzî,
Kîtâbü'I-Mevâ^iz
ve'l-ictibâr
bi-zikri'1-hıtat ve'l-âsâr,
I-Il" Bulak 1270.
Makrîzî,
L a t î f î , Tezkire
Latîfî, Tezkire-i Latîfî
(nşr. Ahmed Cevdet),
İstanbul 1314.
ei-Fevâ'idü
Makkarî.
Hefhu't-tîb
Ahmed b. Muhammed el-Makkarî,
fiefhu't-tîb min
ğusni'I-Endelüsi'rratîb (nşr. İhsan Abbas), I-VIII,
Beyrut 1388/1968.
M a l a t î . et-Tenbih
ve'r-red
Muhammed b. Ahmed el-Malatî,
et-Tenbîh ve'r-red,
Beyrut 1388/1968.
M a ' s u m A l i Şah, Tarâ^ik
Ma'sum Ali Şah,
Tarâ 3iku '1-haka 3ik
(nşr. Muhammed Ca'fer Mahcûb),
I-III, Tahran 1339-45 hş.
M a t r a k ç ı Nasuh.
Sefer-i
İrâkeyn
Nasuh-i Matrakı,
Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i irâkeyn
(nşr. Hüseyin G. Yurdaydm),
Ankara 1976.
Mecelle
Mecelle-i
Ahkâm-ı
Adliyye.
Mecelle-i
(Jmür-ı
Beiediyye
Osman Nuri [Ergin],
Mecelle-i ümûr-ı Beiediyye,
I-V, İstanbul 1330-38.
Mecmüa-i
Cevâmi'
Hacı İsmâil Beyzâde Osman Bey,
Mecmua-i
Cevâmi',
İstanbul 1304.
MES
Middle Eastern Studies,
London 1964 —
MESA
Bulietin
Middle East Studies Assocıation
Bulietin, New York 1967 Mes'ûdî,
Mürûcü'z-zeheb
(Abdülhamîd)
Ali b. Hüseyin el-Mes'ûdî,
Mürûcü'z-zeheb
ve
mecâdinü'l-cevher
(nşr. M. Muhyiddin Abdülhamîd),
I-IV, Kahire 1367/1948-^
Beyrut 1384-85/1964-65.
Mes'ûdî,
Mâtürîdî.
Kitâbü'tTevhîd
Ebû Mansûr Muhammed
el-Mâtürîdî, Kitâbü't-Tevhîd
(nşr. Fethullah Huleyf),
Beyrut 1970 —
İstanbul 1979.
Mâtürîdî,
Te'vîiât
Ebû Mansûr Muhammed
el-Mâtürîdî,
Te^vîlâtü Ehli's-sünne:
Tefsîrü'l-Mâtürîdî, I
(nşr. İbrâhim Avazeyn —
Seyyid Avazeyn),
Kahire 1391/1971.
Mâverdî,
el-Ahkâmü's-suitâniyye
Ebü'l-Hasan Ali b. Muhammed
el-Mâverdî,
el-Ahkâmü's-sultâniyye,
Beyrut 1405/1985.
MDAFA
Memoires de la Delegation
archeologique française en
Afghanistan, Paris 1942 —
ME
Mecelletü '1-Ezher,
Kahire 1355/1936, VII (I-VI. ciltler
NûrûUslâm
ismi ile yayımlanmıştır,
Kahire 1349/1930 1354/1935).
ve't-târîh
Mutahhar b. Tâhir el-Makdisî,
Kitâbü'l-Bed'
ve't-târîh
(nşr. element Huart), I-VI,
Paris 1899-1919—Bağdad, ts.
(Mektebetü'l-Müsennâ).
M e c d î , Şekaik
Tercümesi
Taşköprizâde, Hadâiku'ş-Şekâik
(trc. Mehmed Mecdî Efendi),
İstanbul 1269;
(nşr. Abdülkadir Özcan),
İstanbul 1989.
Mebde-i
KSnûn-ı
Mürûcü'z-zeheb
(Meynard)
Ali b. Hüseyin el-Mes'ûdî,
Mürûcü'z-zeheb
ve
me'âdinü'l-cevher:
Prairies d'Or
(trc. ve nşr. Barbier de Meynard),
I-IX, Paris 1861-77.
M e s ' û d î , et- Tenbih
Ali b. Hüseyin el-Mes'ûdî,
et-Tenbîh ve'i-işrâf
(nşr. M. ]. de Goeje),
Leiden 1894 —
Beyrut 1981.
Mez,
el-Hadâretü'l-lslâm!yye
Adam Mez,
el-Haçtâretû'l-klimiyye
fı 7 - karni 'rrSbi'iİ-hicrtitic.
Muhammed Abdülhâdî Ebû Rîde),
1-11, Kahire 1360/1941;
1377/1957 (3. bs.).
M . F. A b d ü l b â k ı . Muc cem
Muhammed Fuâd Abdülbâkı,
el-Muccemü'l-müfehres
li-elfâzi'l-Kur'âni'l-Kerîm,
Kahire 1950.
MFOB
Melanges de la Faculte
Orientale de Beyrouth,
Beyrouth 1906 MIDEO
Melanges de l'lnstitut Dominicain
d'Etudes Orientales du Caire,
Le Caire 1954 -
Yeniçeri
Mebde-i Kanûn-ı
Yeniçeri Ocağı Târihi
(nşr. E. Y. Petrasyan),
Moskova 1987.
MIFAO
Memoires publies par les membres
de l'lnstitut Françaîs
d'Archeologie
Orientale du Caire, Caire.
MIFD
MSOS
Melanges de l'Institut Français de
Damas, Beyrouth 1929 —
Mitteilungen des Seminars
für orientalische Sprache
an der Friedrich - Wilhelms
üniversitât zu Berlin,
Berlin 1898 -
Miftâhu künûzi's-sünne
VVensinck, Miftâhu künûzi's-sünne
(trc. M. F. Abdülbâkı),
Lahor, ts. —%
Beyrut 1403/1983.
MTM
Millî Tetebbûlar Mecmuası, 1-V,
İstanbul 1915.
Müneccimbaşı,
Sahâifü 'l-ahbâr
Ahmed Dede Müneccimbaşı,
Câmi^ü'd-düvel
(trc. Ahmed Nedîm:
Sahâyifü'l-ahbâr), I-III,
İstanbul 1285.
Münzevî, Fihrist
Mahmud Celâleddin Paşa,
Mir'ât-ı Hakikat, I- III,
İstanbul 1326-27.
MTÜA
Ahmed-i Münzevî,
Fihrist-i Nüshahâ -yi
H,attî-yi Fârsî, Tahran 1349 hş.
Mecelletü Târîhi'l- culümi'l'Ârabiyye, Haleb.
Müsned
Mir'ât-ı Hakikat (Miroğlu)
ei-Mu Ccemü'ş-şûfî
Mir'ât-ı Hakikat
Mahmud Celâleddin Paşa,
Mir'ât-ı Hakikat:
Târihi Hakîkatların Aynası
(s. nşr. İsmet Miroğlu),
I-III, İstanbul 1983.
Mir'âtü 'I-Haremeyn
Eyyûb Sabri Paşa,
Mir 'âtü 'l-Haremeyn
(Mir'ât-ı Mekke-Mir'ât-ı MedîneMir'ât-ı Cezîretü 1-Arab), I-III,
İstanbul 1301-1305.
Mızzî, Tehzibü 'İ-Kemâi
Yûsuf b. Abdurrahman el-Mizzt,
Tehzîbü'l-Kemâl fî esmâ'ir-ricâl
(nşr. Beşsâr Avvâd Ma'rûf), 1-XV,
Beyrut 1402/1982 -
MK
Millî Kültür (nşr. Kültür Bakanlığı),
Ankara 1977 —
ML
Meydan-Larousse Büyük Lügat
ve Ansiklopedi, I-X11,
İstanbul 1969-73.
Suâd el-Hakîm,
el-Mu'cemü's-sûfî
el-hikme fî hudûdi'l-kelime,
Beyrut 1401/1981.
Muhibbî, Hulâsatü'l-eşer
Muhammed Emîn el-Muhibbî,
Hulâşatü'l-eşer fî (terâcimi)
acyâni'l-karni'l-hâdî caşer
(nşr. Mustafa Vehbî), I-IV,
Kahire 1284
Beyrut, ts. (Dâru Sâdır).
Muhyî-yi Gülşenî, Menâkıb
Muhyiddîn-i Gülşenî,
Menâkıb-ı İbrâhîm-i Gülşenî
(nşr. Tahsin Yazıcı),
Ankara 1982.
Murâdî, Siikü'd-dürer
Muhammed Halil el-Murâdî,
Silkü'd-dürer fî acyâni'I-karni's sânî<aşer, I-IV,
Bulak 1301-»Bağdad, ts.
(Mektebetü'l-Müsennâ).
Musavver Dâiretü 'i-maârif
Musiki Mecmuası,
İstanbul 1948 -
Ali Seydî — Ali Reşâd —
Mehmed İzzet - A. Feuillet,
Musavver Dâiretü'l-maârif, i,
İstanbul 1332/1913; II, 1333.
MMÎADm.
MUSJ
cArabî
Mecelletü Mecma'~i'l-Cilmiyyi'lbi-Dımaşk,
Dımaşk 1921-68.
Melanges de l'üniversite
Saint Joseph,
Beyrut 1906 -
MMİIr.
Muslini Peoples
MM
Mecelletü
Mecmaci'lCilmiyyi'l-'lrâkî,
Bağdad 1950 -
MMLA
Mecelletü
cArabiyye,
Mecmaci'l-luğati'lKahire 1935 —
MMLADm.
Mecelletü Mecma ci'l-luğatı"l'Ârabiyye bi-Dımaşk,
Dımaşk 1969 -
MMLAÜr.
Mecelletü Mecmac i'l-Iuğati'lel-ürdünî,
Amman 1978 —
cÂrabiyye
MMMA (Kahire)
Mecelletü
Machedi'l-mahtûtâti'lcÂrabiyye, Kahire 1375/1955
-
MMMA (Küveyt)
Mecelletü Ma 'hedi'l-maj}tûtâti'l'Ârabiyye, Küveyt 1376/İ 956 -
MO
Le Monde Orientale,
üppsala, 1-35, 1906-47.
Müslim Peoples
(nşr. Richard V. Weekes), I-II,
Westport-Connecticut 1984.
Mustafavî, et- Tahkik
Hasan el-Mustafavî, et - Tahkik fî
kelimâti'l-Kur''âni'I-Kerîm, I-VI,
Tahran 1360 hş.
el-Muvatta3
Mâlik b. Enes, el-Muvatta'1.
MÜİFD
Marmara Üniversitesi
İlâhiyat Fakültesi Dergisi,
İstanbul 1983 Münâvî,
el-Kevâkib
Muhammed Abdürraûf el-Münâvî,
el-Kevâkibü'd-dürriyye fî
terâcimi's-sâdeti'ş-şûfiyye
(nşr. Mahmud Hasan Rebî'), 1-II.
Kahire 1357/1938.
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I-VI,
Kahire 1313.
Müstakimzâde. Tuhfe
NBD
J. D. Douglas,
The New Bible Dictionary,
Leicester 1976.
NDB
Nouveau Dictionnaire
Levey (Suisse).
Biblique,
Nebhânî,
Kerâmâtü'!-evliyâ °
Yûsuf b. İsmail en-Nebhânî,
Câmicu kerâmâti'l-evliyâ =
(nşr. İbrâhim Utve İvaz), 1-II,
Kahire 1381/1962,
Nefîsî,
Târih-i Nazm u Nesr
Süleyman Sâdeddin Müstakimzâde,
Tuhfe-i Hattâtîn
(nşr. İbnülemin Mahmud Kemal),
İstanbul 1928.
Saîd-i Nefîsî, Târih-i Nazm u Neşr
der îrân ve der Zebân-ı Fârsî, I-II,
Tahran 1344 hş.
Müstevfî,
riüzhetü'l-kulûb (Siyakı)
Neşri,
Cihannümâ (Taeschner)
Hamdullah Müstevfî,
Nüzhetü'/- kulûb
(nşr. Muhammed Debîr Siyâkî),
Tahran 1336 hş.
Cihânnümâ: Die aitosmanische
Chronik des Meviânâ Mehemmed
Neschrî(nşx. Fr. Taeschner),
I-II, Leipzig 1951-55.
Müstevfî,
Neşri,
Cihannümâ (Unat)
liüzhetü'l-kulûb (Strange)
Hamdullah Müstevfî,
Nüzhetü '1-kulûb
(nşr. G. Le Strange),
Leiden 1915—»
Tahran 1362.
Neşrî Mehmed,
Kitâb-ı Cihan -Nümâ. Neşri Tarihi
(nşr. F. Reşit Unat —
M. Altay Köymen), I-II,
Ankara 1949-57.
Müstevfî,
Târih-i Cüzide (Browne)
Nevbahtî, Fıraku'ş-Şica
Hamdullah Müstevfî,
Târih-i Güzîde
(nşr"E. G. Browne), Leiden 1910.
Müstevfî,
Târih-i Güzide (Nevâî)
Hamdullah Müstevfî, Târih-i Güzîde
(nşr. Abdülhüseyn-i Nevâî),
Tahran 1336-39 hş.
Mv.A
el-Mevsû catü 7'1-müyessere,
MI, Kahire 1965.
cArabiyyetü
Hasan b. Mûsâ en-Nevbahtî,
Kitâbü Fıraki'ş-ŞÎ'a
(nşr. Hellmut Ritter),
İstanbul 1931.
Nevevî, el-Mecmü*Yahyâ b. Şeref en-Nevevî,
el-Mecmûc:
Şerhu'l-Mühezzeb,
I-IX; Tekmiletü's-Sübkî,
X-XII; Tekmiletü Necîb el-Mutîcî,
XIII-XX, Beyrut, ts.
(Dârü'l-Fikr).
Nevevî, Şerhu Müslim
el-Mevsû catü 'I-fıkhiyye,
Küveyt 1404/1983 -
Yahyâ b. Şeref en-Nevevî,
el-Minhâc fî şerhi Sahîhi Müslim
b. el-Haccâc, I-XVIİ], '
Kahire 1347-49/1929-30;
1392/1972.
Mv.Fİ
Nevevî.
Mevsü catü 'l-fıkhi'l-İslâmî
(Mevsû catü Cemâl cAbdinnâsır),
I-XVI, Kahire 1386-1400.
Şerhu Müslim 1 Bulak)
Yahyâ b. Şeref en-Nevevî,
el-Minhâc fî şerhi Sahîhi Müslim
b. el-Haccâc (Irşâdü's-sâri
içinde), 1-X, Bulak 1304-1306
Beyrut, ts.
(Dâru İhyâi't-türâsiî-Arabî).
Mv.F
Mv.Fs.
el-Mevsû catü '1-Filistîniyye,
I-IV, Dımaşk 1984. '
Mv.M
Nevevî. Tehzîb
MW
Yahyâ b. Şeref en-Nevevî,
Tehzîbü '1-esmâ3 ve '1-luğât
(nşr F. Wüstenfeld), I-II,
Göttingen 1242^Beyrut, ts.
The Moslem World,
Hartford, Connecticut 1911 —
(Dârü'l-Kütübi'l-ilmiyye).
el-MevsûLatü'l-Mağribiyye li'la clâmi'l-beşeriyye ve '1-hadâriyye,
I II, Rabat 1976-81.
Müneccid, Mu'•cem
Naîma, Târih
Selâhaddin el-Müneccid,
Mu ccemü '1-mahtûtâti'l-matbû ca,
I-V, Beyrut 1968.'
Mustafa Naîma, Târih,
l-VI, İstanbul 1280
(çerçeveli); 1281-83.
Nüveyhiz.
ccemü 'l-müfessirin
Mu
Âdil Nüveyhiz,
Mu'-cemü'l-müfessirin
min
sadri'l-İslâm hatte'l-casri'l-hâzır,
Beyrut 1403/1983.
I-
Nüveyrî, Nihâyetü'l-ereb
PAOS
RE
RSO
Ahmed b. Abdülvehhâb en-Nüveyrî,
mhâyetul-ereb fî fünûni'l-edeb,
I-XVIII, Kahire, ts. (1923]
(Vezâretu s-Sekâfe ve'l-irşâd),
XIX-XXVII (nşr.
Muhammed Ebü'1-Fazl —
Ali Muhammed el-Bicâvî —
Hüseyin Nassâr v.dğr.),
Kahire 1395-1405/1975-85.
Proceedings of American
Oriental Society.
Paulys-Wissowa,
Real-Encyclopâdîe der classischen
Altertumswissenschaft,
Stuttgart - München 1894 -
Rivîsta degli Studi Orientali,
Roma 1907 -
REB
Steven Runciman,
Haçlı Seferleri Tarihi
(trc. Fikret Işıltan), I-III,
Ankara 1986-87.
OA
Orientalisches Archiv,
I-III, Leipzig 1910-13.
d'Ohsson, Tableau general
Mouredgea d'Ohsson,
Tableau general de l'Empire
Ottoman, I-VII,
Paris 1791-1824.
Orientalistische Literaturzeitung,
Leipzig/Berlin 1898 —
OM
Pezdevî, Kenzü'l-uşûl
Fahrü'l-İslâm Ali
b. Muhammed el-Pezdevî,
Kenzü'l-uşûl
(Abdülazîz el-Buhârî,
Keşfü'l-esrâr içinde), I-IV,
İstanbul 1308.
Ph.TF
Philologiae Turcicae Fundamenta,
I-II, Wiesbaden 1959-64.
Oriens, Milletlerarası Şark
Tetkikleri Cemiyeti Mecmuası,
Leiden 1948 -
Oruç b. Âdil,
Tevârih-i Al-I Osmân
Arabe,
RAAD
Revue de l'Academie
Arabe de Damas,
Damas 1969 —
Radloff, Versuch
Osmân
Osmanlı Müellifleri
Bursalı Mehmed Tâhir,
Osmanlı Müellifleri, I-III,
İstanbul 1333-42~»Heppenheim,
Bergstrasse 1971.
Osm.Ar.
Osmanlı Araştırmaları/
The Journal of Ottoman Studies,
İstanbul 1980 -
Ömer Ferrûh, Târihu'l-edeb
Ömer Ferrüh,
Târîhu'l-edebi'l- cArabî, I-VI,
Beyrut 1981-84.
Özeğe, Katalog
M. Seyfeddin Özeğe,
Eski Harflerle Basılmış
Türkçe Eserler Katalogu, I-V,
İstanbul 1971-80.
Öztuna, BTMA
Yılmaz Öztuna,
Büyük Türk Mûsikîsi
Ansiklopedisi, I—II,
Ankara 1990.
öztuna, TMA
T. Yılmaz Öztuna,
Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi,
I-II, İstanbul 1969-76.
REI
Revue des Etudes lslamiques,
Paris 1927 -
Reşahât Tercümesi
Ali b. Hüseyin Vâiz Kâşifî,
Reşahât-ı Aynü'l-hayât
(trc. M. Şerîf el-Abbâsî),
İstanbul 1291.
Reşîd Rızâ, Tefsîrü'l-menâr
Prilozî za Orijentalnu Filologiyu,
Sarajevo 1950 —
La Revue de l'Academie
Damas 1921-68.
Oriens
Pakalın
Revue des Etudes Byzantines,
Paris 1943 —
RAA
Oriente Moderno,
Roma 1921 -
Mehmet Zeki Pakalın,
Osmanlı Tarih Deyimleri
ve Terimleri Sözlüğü, I-III,
İstanbul 1946-56.
Târîh-i Peçevî, I-II,
İstanbul 1281-83-»İstanbul 1980.
POF
OLZ
Oruç b. Âdil, Tevârîh-iÂl-i
(nşr. Fr. Babinger),
Hannover 1925.
Peçuylu İbrâhim, Târih
W. Radloff,
Versuch eines Wörterbuches
der Türk-Dialecte, l-IV,
Sanktpeterburg 1893-1911.
RAfr.
Revue Africaine,
Alger / Paris 1856 —
Râgıb el-lsfahânî.
el-Müfredât
Hüseyin b. Muhammed
b. Râgıb el-İsfahânî,
el-Müfredât fîğarîbi'l-Kuf' ân
(nşr. Muhammed Seyyid Kîlânî),
Kahire 1381/1961.
Râsânen, Versuch
Martti Râsânen,
Versuch eines etymologischen
Wörterbuchs der Türksprachen,
Helsinki 1969.
Râşid, Târih
Muhammed Reşîd Rızâ,
Tefsîrü 'l-Kur sâni'l-hakîm :
Tefsîrü 'l-menâr,
I-XII- Kahire 1353-54 •->
Beyrut, ts. (Dârü'l-Ma'rife),
Kahire 1373-80/1953-61 (4. bs.).
Royal Central Asian Journal,
London 1963 -
Rypka, ILG
J. Rypka,
iranische Literaturgeschichte,
Leipzig 1959.
SA
RH
Safâ, Edebiyyât
Zebîhullah Safâ,
Târîh-i Edebiyyât der frân, 1-V,
Tahran 1332-64 hş.
Revue Historique,
Paris 1876 -
RHC Occ.
Recueil des Historiens des Croisades:
Historiens Occidentaux
(nşr. Academie des Incsriptions
et Belles Lettres), I-V,
Paris 1841-1906.
Recueil des Historiens des
Croisades: Historiens OrientauK
(nşr. Academie des
İnscriptions et Belles Lettres), I-V,
Paris 1841-1906.
RHM
Revue d'Histoire
Tunus.
Safedî, ei-Vâfî
Selâhaddin Halîl b. Aybeg es-Safedî,
Kitâbü'l-Vâfî bi'l-vefeyât
(nşr. İhsan Abbas — Şükrî Faysal),
I-XXII, Wiesbaden 1981-82.
Sahnün, el-Müdevvene
RHC Or.
Maghrebine,
Rieu, Catalogue
P. Charles Rieu, Catalogue of the
Turkish Manuscripts in the British
Museum, London 1888.
P. Charles Rieu, Catalogue
of the Persian Manuscripts
in the British Museum, I-III,
London 1879-83; Suppl., 1895.
RCAJ
Rypka, HİL
J. Rypka,
History of Iranian Literatüre,
Dordrecht 1968.
Celâl EsatArseven,
Sanat Ansiklopedisi, I-V,
İstanbul 1943-52.
Râvendî,
Râhatü 's - sudûr
Muhammed b. Ali er-Ravendî,
Râhatü's-sudûr ve âyetü's-sürûr
(trc. Ahmet Ateş), I-II,
Ankara 1957-60.
Paul Rycaut,
The Present State of the
Ottoman Empire,
London 1972
Meisenheim/GIan, ts.
Muhammed Alî-yi Müderris-i Tebrîzî,
Reyhânetü'l-edeb, l-IV,
Tahran 1328-33 hş.
Rieu, Catalogue
of the Persian Manuscripts
Râvendî,
Râhatü's-sudûr (Ateş)
Rycaut
Reyh ânetü'l-edeb
Râşid Mehmed Efendi, Târih, 1-V,
İstanbul 1282.
Muhammed b. Ali er-Râvendî,
Râhatü'ş şudûr ve âyetü's-sürûr
(nşr. Muhammed İkbal),
London 1921.
Runciman,
Haçlı Seferleri Tarihi
RMM
Revue du monde musuiman,
Paris, 1-66, 1907-26.
RO
Rocznik Orientalistyczny,
Krakow/Warszawa 1914 —
Ronart, CEAC
Stephan and Nandy Ronart,
Concise Encyclopedia
of Arabic Civilisation,
Amsterdam 1959.
Abdüsselâm b. Saîd et-Tenühî,
ei-Müdevvenetü'ikübrâ, I-VI,
Kahire 1324.
Sâî, Tezkiretü 'l-bünyân
Sâî Mustafa Çelebi,
Tezkiretü 'l-bünyân
(haz. Sadık Erdem),
İstanbul 1988.
Sâî, Tezkiretü'l-ebniye
Sâî Mustafa Çelebi,
Tezkiretü'l-ebniye, Mensur kısım,
Bâb-ı Sânî, nr. 50
(nşr. Rıfkı Melül Meriç,
Mimar Sinan Hayatı, Eseri /.Mimar Sinan'ın Hayatına,
Eserlerine Dair Metinler),
Ankara 1965.
Sâid el-Endelüsî,
Tabakâtü'/- ümem
Ebü'l-Kâsım Sâid b. Ahmed
el-Endelüsî, Tabakâtü'l-ümem,
Kahire, ts. (Matbaatü
Muhammed Muhammed Matar).
Sa'lebî, cArâ°isü 'l-mecâlis
Ebü İshak Ahmed b. Muhammed
es-Sa'lebî,
cArâ^isü'l-mecâIis:
Kısasü'l-enbiyâD,
Kahire 1301.
SAO
Studia et Açta Orientalia,
Bucarest 1958 -
Sarton, Introduction
George Sarton,
Introduction to the History
of Science, I-III, London 1962;
New York 1975.
Schimmel,
Mystical Dimensions of islam
Semânı,
el-Ensâb (Bârûdî)
Abdülkerîm b. Muhammed
es-Sem'ânî, el-Ensâb
(nşr. Abdullah Ömer el-Bârüdî),
I-V, Beyrut 1408/1988.
Semhûdî, Vefâ 'ü'l-vefâ
Solakzâde, Târih
Süyûtî, el-ltkân
Solakzâde Mehmed Hemdemî,
Târih, İstanbul 1297.
Celâleddin es-Süyûtî,
el-İtkân fî' ulümi'l-Kur^ân, 1-11,
Kahire 1318.
SR
Süyûtî, el-ltkan (Beyrut)
Sebîlürreşâd,
İstanbul 1911-25.
Celâleddin es-Süyûtî,
culümi'l-Kur'ân,
el-İtkân fî
I-II, Beyrut 1407/1987.
STAD
Annemarie Schimmel,
Mystical Dimensions of islam,
North Carolina 1975.
Ali b. Abdullah es-Semhûdî,
Vefâ^ü'I-vefâ bi-ahbâri
dâri'l-Muştafâ, I-lCKahire 1326.
Sanat Tarihi Araştırmaları
İstanbul 1987 -
Schimmel,
Tasavvufun Boyutları
Senhüri, Meşâdirü'l-hak
SU
Abdürrezzâk Ahmed es-,Şenhûrf,
Mesâdirü 'I-hak fi'l-fıkhi'l-İslâmî,
I-Vlj Kahire 1954-60'.
Studia Islamica, Paris 1953 —
Annemarie Schimmel,
Tasavvufun Boyutları
(trc. Ender Gürol),
İstanbul 1982.
S e â l i b î , Yetime t ü 'd- dehr
Ebû Mansür es-Seâlibî,
Yetîmetü'd-dehr fî
mehâsini
ehli'l-casr
(nşr. Müfîd Muhammed Kumeyha),
I-V, Beyrut 1403/1983.
Sefînetii 'r-rüesâ
Ahmed ResmT,
İstanbul 1269.
Sefînetü'r-rüesâ,
Sefînetü'/- vüzerâ
Mehmed Hafîd,
Sefînetü 7 - vüzerâ
(nşr. İsmet Parmaksızoğlu),
İstanbul 1952.
Sehâvl, ed-Dav7'ü'l-lâmic
Muhammed b. Abdurrahman
es-SehâvT,
ed-Dav^ü'I-lâmi'IIehli'l-karni't-tâsic, I-XII,
Kahire 1353-55.
Sehî, Tezkire
Tezkire-i Sehî, İstanbul 1325.
Sehî, Tezkire (G. Kut)
Heşt Bihişt. The Tezkire by Sehi Beg,
An Analysis of the First Biographical
Work on Ottoman Poets with a
Critical Edition Based on Ms.
Süleymaniye Library, Ayasofya
O. 3545 by Günay Kut. HarvardCambridge, Massachussets 1978.
Selânikî, Târih
Selânikî Mustafa Efendi,
Târih, İstanbul 1281
Freiburg 1970.
Serahsî, el-Mebsüt
Şemsüleimme es-Serahsî,
el-Mebsüt, I-XXX,
Kahire 1324-31.
Serkîs. Mu 'cem
Yûsuf Elyân Serkîs,
câtiT'Ârabiyye
Mu 'cemü'l-matbü
ve'I-mu'arrebe, I-II,
Kahire 1928-30.
Serrâc, el-Lünıa c
Ebû Nasr es-Serrâc, el-Lümac
(nşr. Abdülhalîm Mahmûd —
Tâhâ Abdülkâdir Server),
Kahire 1960.
Sert oğlu. Tarih Lügati
Midhat Sertoğlu,
Osmanlı Tarih Lügati,
İstanbul 1986.
Sezgin, GAS
Fuat Sezgin,
Geschichte des arabischen
Schrifttums, I -IX,
Leiden 1967-84.
Sezgin, GAS (Ar.)
Fuat Sezgin,
Târîhu't-türâsi'l- 'Arabi,
1-V, Riyad 1403-1404.
SF
Servet-i Fünün,
İstanbul 1891-1928;
1929-43 (yeni harf).
Slr.
Studia îranica, Paris.
Selânikî, Târih (tpşirli)
Sicill-i Osmânî
Selânikî Mustafa Efendi, Târih
(nşr. Mehmet İpşirli), I-II,
İstanbul 1989.
Mehmed Süreyyâ,
Sicill-i Osmânî, i-IV,
İstanbul 1308-15-» Heppenheim,
Bergstrasse 1971.
Selâvî,
Kitâbü'l-İstikşâ
Şehâbeddin Ahmed es-SelâvT,
Kitâbü'l-İstikşâ li-ahbâri'ddüveli'l-mağribi'l-akşâ
(nşr. Ca'fer en-Nâsırî —
Muhammed en-Nâsırî), I-IX,
Dârüibeyzâ 1954-56.
Sem'ânî, el-Ensâb
Abdülkerîm b. Muhammed
es-Sem'ânî, el-Ensâb, l-VI
(nşr. Abdurrahman b. Yahyâ
el-Yemânî), Haydarâbâd 1961-66;
VII-VII1 (nşr. Muhammed Avvâme),
Dımaşk 1976; IX
(nşr. Muhammed Avvâme —
Riyâzî Murâd),
Dımaşk 1979; X (nşr. Abdülfettâh
Muhammed el-Hulv), Dımaşk 1979.
Silâhdar, Nusretnâme
Silâhdar Fmdıklılı Mehmed Ağa,
Nusretnâme (haz.
İsmet Parmaksızoğlu), I-III,
İstanbul 1966-69.
Silâhdar, Târih
Silâhdar Fındıklılı Mehmed Ağa,
Târih (nşr. Ahmed Refik), 1 -II,
İstanbul 1928.
SM
Sırât-ı Müstakîm,
İstanbul 1906-11.
SOF
Süd-Ost
Forschungen,
München 1936 -
Dergisi,
Storey, Persian Literatüre
C. A. Storey, Persian Literatüre A
Bio-Bibliographical
Survey, I-II,
London 1927-39.
STY
İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Yıllığı,
İstanbul 1964 -
Subhî, Târih
Subhî Mehmed, Târih,
İstanbul 1198.
S üter, Die Mathematiker
Heinrich Suter, Die Mathematiker
und Astronomen der Araber und
Ihre IVerke, Leipzig 1900;
New York 1972.
Suyolcuzâde, Devhatü'l-küttâb
Suyolcuzâde Mehmed Necîb,
Devhatü 'l-küttâb
(nşr. Kilisli Muallim Rifat),
İstanbul 1942.
Sübkî, Cem 'u'l-cevâmic
Tâceddin İbnü's-Sübkî,
Cem c u'1-cevâmic fî usüli'l-fıkh,
Kahire 1937.
Sübkî, Tabakât
Tâceddin İbnü's-Sübkî,
Tabakâtü'ş-Şâficiyyeti'l-kübrâ
(nşr.
Mahmüd Muhammed et-Tanâhî —
Abdülfettâh Muhammed el-Hulv),
I-X, Kahire 1383-96/1964-76.
Süyûtî, el-ltkân (Bugâ)
Celâleddin es-Süyûtî,
el-İtkân
fî'ulümi'l-Kur^ân
(nşr. Mustafa Dîb el-Bugâ),
I-II, Beyrut 1407/1987.
Süyûtî, el-ltkân (Ebu 1-Fazl)
Celâleddin es-Süyûtî,
el-İtkan
fî^ulümi'l-Kur-'ân
(nşr. Muhammed Ebü'l-Fazl), I-IV,
Kahire 1387/1967;
1405/1985.
Süyûtî,
Tabakâtü '1-huffâz (Lecne)
Celâleddin es-Süyûtî,
Tabakâtü '1-huffâz
(nşr. Lecne mine'l-ulemâ),
Beyrut 1403/1983.
Süyûtî,
Tabakâtü '1-huffâz (Ömer)
Celâleddin es-Süyûtî,
Tabakâtü '1-huffâz
(nşr. Âli Muhammed Ömer),
Kahire 1393/1973.
Süyûtî. Târihu'l-hulefâ*
Celâleddin es-Süyûtî,
Târîhu 'l-hulefâJ
(nşr. M. Muhyiddin Abdülhamîd),
Kahire 1371/1952;
1389/1969.
Süyûtî, Tedribü'r-râvî
Celâleddin es-Süyûtî,
Tedribü'r-râvî
fî şerhi
Takrıbi'n-Nevevî
(nşr. Abdüivehhâb Abdüllatîf), l-II,
Kahire 1379/1959.
Süheylî. er-Ravzü'l-üııüf
Şâfiî, er-Risâle
Abdurrahman b. Abdullah es-Süheylî,
er-Ravzü '1-ünüf fî şerhi's-Sîreti'n nebeviyye li'bni Hişâm
(nşr. Abdurrahman el-Vekîl), I-VII,
Kahire 1387-90/1967-70.
Muhammed b. İdrîs eş-Şâfiî,
er-Risâle
(nşr. Ahmed Muhammed Şâkir),
Kahire 1359/1940.
Sülemî, Tabakât
Muhammed b. Hüseyin es-Sülemî,
Tabakâtü'ş-şüfiyye
(nşr. Nûreddin Şerîbe),
Kahire 1389/1969.
Süyûtî,
Buğyetü 'i-vu'ât
Celâleddin es-Süyütî,
Buğyetü '1-vu 'ât
fî tabakâtı"l-luğaviyyîn ve'n-nuhât
(nşr. Muhammed Ebü'1-Fazl), I-II,
Kahire 1384/1964.
Süyûtî,
Hüsnü 'l-muhâdara
Celâleddin es-Süyûtî,
Ijüsnü'l-muhâdara
fî (ahbâri) Mısr ve'i-Kâhire
(nşr. Muhammed Ebü'1-Fazl), I-II,
Kahire 1387/1967.
Şâfiî, el-üm
Muhammed b. İdrîs eş-Şâfiî,
el-üm, I-VII,
Bulak 1321-26.
Şânîzâde, Târih
Şânîzâde Mehmed Atâullah Efendi,
Târih, I-IV,
İstanbul 1291.
Şa'rânî, et-Tabakât
Abdüivehhâb b. Ahmed eş-Şa'rânî,
et- Tabakâtü 'l-kübrâ,
I-II, Kahire 1373/1954.
Şâtıbî, el-l'tisâm
İbrâhim b. Mûsâ eş-Şâtıbî,
el-İ'tisâm (nşr. M. Reşîd Rızâ),
Kahire 1332 - »
Kahire, ts.
(el-Mektebetü't-Ticâriyyetul-kübrâ).
Şehristânî, el-Milel (Kîlânî)
Tabakâtü '1-Hanâbile
Taşköprizâde,
Muhammed b. Abdülkerîm
eş-Şehristânî,
el-Milel ve'n-nihal
(nşr. M. Seyyid Kîlânî), I-II,
Kahire 1381/1961.
İbn Ebû Ya'lâ, Ebü'I-Hüseyin,
Tabakâtü'l-Hanâbile
(nşr. Muhammed Hâmid el-Fakkı),
I-II, Kahire 1371/1952.
Taşköprizâde,
eş-Şekâ'iku'nnu cmaniye fîculema *i'ddevleti'l- Osmaniye
(nşr. Ahmed Subhi Furat),
İstanbul 1405/1985.
Şem'dânîzâde. Müri't-tevârih
Şem'dânîzâde Fındıklılı Süleyman,
Müri't-tevârih,
İstanbul 1338.
Şem'dânîzâde,
Müri't-tevârih (Aktepe)
Taberî, Câmicu'l-beyân
Muhammed b. Cerîr et-Taberî,
Câmicu'l-beyân fî tefsîri'l-Kur~>ân,
I-XXX, Kahire 1321.
Taberî,
Câmicu'I-beyân (Bulak)
Muhammed b. Cerîr et-Taberî,
Câmicu'l-beyân fî tefsîri'l-Kur^ân,
I-XXX, Bulak 1323-29
Beyrut 1406-1407/1986-87.
Şem 'dânî-Zâde Fındıklılı
Süleyman Efendi Tarihi
Müri't-tevârih
(nşr. Münir Aktepe),
I-III, İstanbul 1976-81.
Şerhli'1- cAkideti't- Tahâviyye
Taberî,
Câmicu'l-beyân (Şâkir)
eş-ŞekaJik
TCTA
Tanzimat'tan Cumhuriyete
Türkiye Ansiklopedisi
(haz. İletişim Yayınları),
l-VI, İstanbul 1985.
TCYK
İstanbul Kütüphaneleri Tarih Coğrafya Yazmaları Katalogları I:
Türkçe Tarih Yazmaları,
I. fas. 1-10,
İstanbul 1943-51.
TD
Ali b. Ebü'l-İz,
Şerhu'l- cAkıdeti't-Tahâviyye
(nşr. M. Nâsırüddin el-Elbânî),
Kahire, ts.
(Dâru 1-Fikriî-Arabî).
Muhammed b. Cerîr et-Taberî,
Câmicu'l-beyân fî tefsîri'iKur^ân (nşr. Mahmüd
Muhammed Şâkir —
Ahmed Muhammed Şâkir),
Kahire 1955-60, I -
Şevkânî,
Taberî, Târih (de Goeje)
Türk Dünyası Araştırmaları
Dergisi, İstanbul 1979 —
Muhammed b. Cerîr et-Taberî,
Târîhu'r-rusül
ve'l-mülük
(nşr^M. J. de Goeje), I-III,
Leiden 1879-1901.
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı
Belleten, Ankara 1953 —
Taberî, Târih (Ebü'1-Fazl)
TDEA
Muhammed b. Cerîr et-Taberî,
Târîhu'r-rusül ve'l-mülük
(nşr. Muhammed Ebu 1-Fazl), I X,
Kahire 1960-70 Beyrut, ts.
(Dâru Süveydân).
Türk Dili ve
Edebiyatı Ansiklopedisi,
İstanbul 1976 —
el-Bedrü't-tâli'-
Muhammed b. Ali eş-Şevkânî,
el-Bedrü't-tâli° I-II,
Kahire 1348.
Şevkânî,
trşâdü'l-fuhül
Muhammed b. Ali eş-Şevkânî,
İrşâdul-fühûl ilâ tahklki'l-hakkı
min cilmi'l-uşûl, Beyrut, ts.
(Dârü'l-Ma'rife).
Şevkânî, Neylü'l-evtâr
Tâcü'i-Carûs
Muhammed b. Ali eş-Şevkânî,
Neylü'l-evtâr şerhu
Münteka'l-ahbâr min ehâdfşi
seyyidi'l-ahyâr, I-VIII,
Kahire 1391/1971.
Muhammed Murtazâ ez-Zebîdî,
Tâcü'l-'arüs min cevâhiri'lKamûs-Şerhu'l-Kâmüs, I-X,
Kahire 1306-1307.
TAD
Şevki Dayf,
Târihu'l-edeb
Ankara üniversitesi
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Tarih Araştırmaları Dergisi,
Ankara 1963 —
Târîhu'l-edebi'I- 'Arabî,
i-VI, Kahire, ts.
(Dârü'l-Maârif).
Tahâvî. Şerhu Me^âni'l-âşâr
Şeyhî,
Vekâyiu 7 - fuzaiâ
Şeyhî Mehmed Efendi,
Vekâyiu '1-fuzalâ
(nşr. Abdülkadir Özcan), I-III,
İstanbul 1989.
ŞTrazî, el-Mühezzeb
Ebû İshak İbrahim eş-ŞTrâzr.
el-Mühezzeb ft
fıkhi'l-lmâm eş-Şafı'r,
1-11, Kahire 1379/1959-60.
Şirbînî,
Muğni'l-muhtâc
Şemseddin Muhammed
b. Ahmed eş-Şirbfnf,
Muğni'l-muhtclc
ili
ma'rifeti
me'ânT elfâzi'l-Minhâc, I-IV,
Kahire 1958 — Dımaşk, ts.
(Dârü'l-Fikr).
ŞM
Şarkiyat
Mecmuası,
İstanbul 1956 —
TA
Türk Ansiklopedisi,
I-XXXI1I, Ankara 1943-86.
Ebû Ca'fer Ahmed b. Muhammed.
Şerhu Mecâni'l-âsâr
(nşr. M. Seyyid Câdelhak), I-IV,
Kahire 1388/1968.
;
Tanışık.
İstanbul Çeşmeleri
İbrahim Hilmi Tanışık,
İstanbul Çeşmeleri, l-II,
İstanbul 1943-45.
et-Ta "rtfât
Seyyid Şerif el-Cürcanî,
Kitâbü't-Ta'rîfât,
İstanbul 1327.
Tarih ve Coğrafya
Lügati
Ali Cevad,
Memâlik-i Osmâniyye'nin
Târih
ue Coğrafya Lügati, l-IV,
İstanbul 1313-17
Taşköprizâde,
Mtftahu's-sa'âde
Taşköprizâde,
Miftâhu's-sa'âde
ue mişbâhu's-siyâde
(nşr. Âbdülvehhâb Ebü'n-Nûr —
Kâmil Kâmil Bekrî), I-III,
Kahire 1968.
İstanbul üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi,
İstanbul 1949 —
TDA
TDAY Belleten
Tl
Türâsü'l-insâniyye, I-VIII,
Kahire 1971.
TK
Türk Kültürü, Ankara 1962 —
TK, TD
Tapu - Kadastro Genel Müdürlüğü
Kuyûd-ı Kadîme Arşivi,
Tahrir Defterleri, Ankara.
TKA
Türk Kültürü Araştırmaları,
Ankara 1964 -
TM
İstanbul üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Türkiyat Mecmuası,
İstanbul 1925 -
TOEM
Târîh-i Osmânî Encümeni
Mecmuası, İstanbul 1910-23.
Tomar-Halvetiyye
M. Sâdık Vicdânî,
Tomar-ı Turuk-ı Aliyye'den
Halvetiyye Silsilenâmesi,
İstanbul 1338-41.
Tomar-Kâdiriyye
M. Sâdık Vicdânî,
Tomar-ı Turuk-ı Aliyye'den
Kâdiriyye Silsilenâmesi,
İstanbul 1338-40.
TDED
Tomar-Melâmilik
İstanbul üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi,
İstanbul 1946 —
M. Sâdık Vicdânî,
Tomar-ı Turuk-ı Aliyye: Melâmîlik,
İstanbul 1338-40.
TDI.
Türk Dili, Ankara 1951 —
Tecrid Tercemesi
Ahmed ez-Zebîdî,
Sahîh-i BuhârîMuhtasarı
Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi,
I-III (trc. Ahmed Naim);
IV-XII (trc. Kâmil Miras),
Ankara 1970.
TED
İstanbul üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Tarih Enstitüsü Dergisi,
İstanbul 1970 —
Tehânevî. Keşşâf
Muhammed Ali b. Ali et-Tehânevî,
Keşşâfü ıstılâhâti'l-fünün, I-II,
Kalküta 1862'
İstanbul 1404/1984.
TP
T'oungPao,
Paris 1890 —
TTEM
Türk Tarih Encümeni
İstanbul 1924-32.
Mecmuası,
TTK Belgeler
Türk Tarih Kurumu
Ankara 1964 -
Belgeler,
TTK Belleten
Türk Tarih Kurumu
Ankara 1937 —
Belleten,
TTK Bildiriler
Türk Tarih Kongresi, Kongreye
Sunulan Bildiriler, Ankara.
TTOK Belleteni
Turing (Türkiye Turing ve
Otomobil Kurumu) Belleteni,
İstanbul 1930 —
Tehzibü'l-luga
TUBA
Ebû Mansûr el-Ezherî,
Tehzîbüî-luğa
(nşr. Abdüsselâm M. Hârûn —
Muhammed Ali en-Neccâr), I-XV,
Kahire 1384-87/1964-67.
Türklük Bilgisi Araştırmaları /
Journal of Turkish Studies,
Harvard, Massachussets 1977 —
TEt.D
Türk Etnografya Dergisi,
Ankara 1956 —
Türk Lügati
Hüseyin Kâzım Kadri,
Türk Lügati, I-II,
İstanbul 1927-28;
III-IV, İstanbul 1944-45.
Tex!er, Küçük Asya
Türkiye Maarif Tarihi
Charles Texier, Küçük Asya
(trc. Ali Suad), II-III,
İstanbul 1339-40.
Osman [Nuri] Ergin,
Türkiye Maarif Tarihi, I-V,
İstanbul 1939-43; 1977.
TÖYATOK
Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı
Zambaur, Manuei
Zehebî, Tezkiretü '1-huffâz
Türkiye Yazmaları Toplu Katalogu,
Ankara 1979 —
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Osmanlı Devleti'nin Saray Teşkilâtı,
Ankara 1945.
E. de Zambaur,
Manuei de geneologie et de
chronologie pour l'Histoire
de l'lslam, Hannover 1927.
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî,
Tezkiretü'l-huffâz, I-IV,
Haydarâbâd 1375-77/1955-58 (3. bs.).
Tarih Vesikaları, İstanbul 1941 -61.
Vâkıdî, el-Meğâzi
ZDMG
7Y
Türk Yurdu, İstanbul 1911 —
Muhammed b. Ömer el-Vâkıdî.
Kitâbü '1 -Meğâzî
TYDK
(nşr. M. Jones), l-III, London 1965-66.
Zeitschrift der Deutschen
Morgenlândischen Gesellschaft,
Leipzig / Wiesbaden 1846 —
İstanbul Kütüphaneleri Türkçe
Yazma Divanlar Katalogu, l-IV,
İstanbul 1947-76.
Vâsıf. Târih
TV
Ahmed Vâsıf Efendi, Târih, I-II,
İstanbul 1219.
Vâsıf, Târih (İlgürel)
ÜAJ
Ural-Altalsche Jahrbücher,
Berlin/Wiesbaden 1952 -
Ahmed Vâsıf Efendi, Mehâsinü'l-âsâr
ve hakâiku 'l-ahbâr
(nşr. Mücteba İlgürel), İstanbul 1978.
(JDMİ
VD
Urdu Dâ'ire-i Macârif-i İslâmiyye,
Pencap 1964 —
Vakıflar Dergisi,
İstanbul / Ankara 1938 -
ÜJE
The üniversal Jewisb Encyciopedia,
New York 1948.
Ukaylî. erf D u c a / a 3
Muhammed b. Amr b. Mûsâ,
Kitâbü 'd-Duc afâvı"l-kebîr
(nşr. Abdülmu'tî Emîn Kal'acî),
I-IV, Beyrut 1404/1984.
Uluçay, XVII. Asırda Saruhan
M. Çağatay Uluçay,
XVII. Asırda Saruhan'da
Eşkıyalık ve Halk Hareketleri,
İstanbul 1941; 1944.
Uluçay.
XVIII. ve XIX. Asırlarda Saruhan
M. Çağatay Uluçay,
XVIII. ve XIX. Asırlarda Saruhan'da
Eşkıyalık ve Halk Hareketleri,
İstanbul 1955.
Uluçay, Padişahların Kadınları
M. Çağatay Uluçay,
Padişahların Kadınları ve Kızları,
Ankara 1980.
Uzunçarşılı. Anadolu Beylikleri
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu,
Karakoyunlu Devletleri,
Ankara 1937; 1969.
Uzunçarşılı. İlmiye Teşkilâtı
Webster's Third
Webster's Third New International
Dictionary of the English
Language Unabridged,
Springfield-Massachusetts 1981.
VVensinck. Muccem
A. J. VVensinck v.dğr.,
el-Muc cemü'l-müfehres
H-elfâzi'l-hadîsi'n-nebevi, I-VII,
Leiden 1936 *69; VIII;
Fehâris (haz. W. Raven —
J.I. Witkam), Leiden 1988.
Ya'kûbî. Kitâbü'l-Büldân
Ahmed b. İshak b. Ca'fer,
Kitâbü'l-Büldân
(nşr. M. J.de Goeje), Leiden 1892.
Ya'kûbî. Târit)
Ahmed b. İshak b. Ca'fer,
Târihu'/- Ya ckübî
(nşr.'M. Th. Houtsma), I-II,
Leiden 1883 Beyrut, ts. (Dâru Sâdır).
Yâ küt. Mu Ccemü 'l-büldân
Yâküt el-Hamevî,
Mu Ccemü 'I-büldân
(nşr. F. Wüstenfeld), I-VI,
Leipzig 1866-73 Beyrut 1957.
Yâküt, Mu'
cemü'/-üdebâ'
Zebîdî, %d
Muhammed Murtazâ ez-Zebîdî,
ikdü 'l-cevheri'ş -semin
(M. Tancî nüshası fotokopisi),
DİA Ktp., nr. 4622.
c
Zebîdî, tthâfü's-sâde
Muhammed Murtazâ ez-Zebîdî,
İthâfü's-sâdeti'l-muttekin bi-şerhi
esrârı ihyâ*iculümi'd-din,
1-X, Kahire 1311.
Zehebî.
A'lâmü'n-nühela.5
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebf.
Siyeru
a'lâmi'n-nübelS'
(nşr. Şuayb el-ArnaÜt v.dğr.),
I-XXI11, Beyrut 1401-1405/1981-85.
Zehebî. el-clber
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî,
el-c İber fi haberi men ğaber
(nşr. Ebü Hâcer Muhammed Saîd),
I-V, Beyrut 1405/1985,
Zehebî. el-Kâşif
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî,
el-Kâşif fî macrifeti men lehû
rivâye fi'l-kütübi's-sitte
(nşr. İzzet Ali Atıyye —
Mûsâ el-Mûşâ), I-III, Kahire 1972.
Zehebî, el-Kâşif (Lecne)
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî,
el-Kâşif fî macrifeti men lehû
rivâye fi'l-kütübi's-sitte
(nşr. Lecne mineî-ulemâ'), I-III,
Beyrut 1403/1983.
Zehebî,
Mac rife tü'l-kurrâ7
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî,
Ala' rifetü '1-kurrâ3 i '1-kibâr
ve'l-âşâr
(nşr. Beşşâr Avvâd Ma'rûf v.dğr.),
1-11, Beyrut 1404/1984.
cale't-tabakât
Zehebî,
Mîzânü'l-ictidâl
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Osmanlı Devleti'nin İlmiye Teşkilâtı,
Ankara 1965.
Yakut el-Hamevî,
Muccemü'l-üdebâ3
(nşr. Ahmed Ferîd Rifâî), I-XX
Kahire 1355-57/1936-38
Beyrut, ts. (Dâru Ihyâi't-türâsi'l-Arabî).
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî,
Mîzânü'l-ictidâl fî nakdi'r-rical
(nşr. Ali Muhammed el-Bicâvî),
I-IV, Kahire 1382/1963.
Uzunçarşılı. Kapukulu Ocakları
Yâküt, el-Müşterik
Zehebî, el-Mugni
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Osmanlı Devleti Teşkilâtından
Kapukulu Ocakları, I-II,
Ankara 1943.
Yâküt el-Hamevî,
Kitâbü 'l-Müşterik
vaz'an ve'l-müfterik saklan (nşr.
F. Wüstenfeld), Göttingen 1846->
Beyrut 1406/1986.
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî,
el-Muğnî fi'd-du' afâ3
(nşr. Nûreddin Itr), MI,
Haleb 1391/1971.
Yüksel, Osmanlı Mi'mârisi V
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî,
el-Müştebeh fi'r-ricâi:
esmâ'ühüm ve ensâbühüm
(nşr. Ali Muhammed el-Bicâvî),
Kahire 1962.
Uzunçarşılı. Medhal
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Osmanlı Devleti Teşkilâtına Medhal,
Ankara 1941.
Uzunçarşılı, Merkez-Bahriye
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Osmanlı Devletinin
Merkez ve Bahriye Teşkilâtı,
Ankara 1948.
Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Osmanlı Tarihi, I-IV,
Ankara 1947-59.
İ. Aydın Yüksel, Osmanlı Mi'mârisinde
11. Bâyezid- Yavuz Selim Devri
(886-926/1481-1520),
İstanbul 1983.
Zâkir Şükrü.
Mecmûa-i Tekâyâ (Tayşi)
Zâkir Şükrî Efendi, Die Istanbuler
Derwisch -Konvente und ihre
Scheiche: Mecmua-i Tekâyâ
(nşr. M. Serhan Tayşi —
K. Kreiser), Freiburg 1980.
Zehebî, el-Müştebeh
Zehebî, Târihu'l-lslâm:... —..
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî,
Târihu'I-İslâm:
es-Sîretü 'n-nebeviyye;
a.e.: el-Meğâzî; a.e.: sene ... — ...
(nşr. Ömer Abdüsselâm Tedmûrî —
Beşşâr Avvâd Ma'rüf v.dğr.),
Beyrut 1407- /1987-.
Zemahşerî, el-Fâ^ik
Muhammed b. Ömer ez-Zemahşerî,
el-Fâ'ik fî garibi'I-hadîs
(nşr. Ali Muhammed el-Bicâvî —
Muhammed Ebü'1-Fazl), l-IV,
Kahire 1971.
Zemahşerî. el-Keşşâf
Muhammed b. Ömer ez-Zemahşerî.
el-Keşşâf can hakâ3iki
ğavâmizi't-tenzîl ve
c uyûni'l-ekavîl fî
vücûhi't-teDvîl,
I-II, Bulak 1281.
Zemahşerî, el-Keşşâf (Beyrut)
Muhammed b. Ömer ez-Zemahşerî,
el-Keşşâf can haka^ikı
ğavâmizi't-tenzîl ve
c uyûni'l-ekavîl
fî vücûhi't-te7 vîl, l-IV,
Beyrut 1366/194/ (Zeylinde:
1-Ahmed Münîr el-İskenderî, el-İnşâf,
2- İbn Hacer, el-Kâfi'ş-şâf,
3- Muhammed el-Merzükî, Haşiye,
4- Muhammed el-Merzükî,
Müşâhidü '1-İnşâf).
Zemahşerî, el-Keşşâf (Kahire)
Muhammed b. Ömer ez-Zemahşerî,
el-Keşşâf can hakâDikı
ğavâmizi't-tenzîl ve
c uyûni'l-ekavîl
fî vücûhi't-te7 vîl, I-IV,
Kahire 1387 /1968 Beyrut, ts.
(Dârü'l-Ma'rife).
Zerki, el-Fıkhü 'l-lslâmi
Mustafa Ahmed ez-Zerkâ,
el-Fıkhü 'l-İslâmî fî şevbihi'l-cedîd
(el-Medhalü '1-fıkhiyyü 'l-câm),\-\\\,
Dımaşk "1958; 1967-68.
Zerkeşî, el-Burhân
Bedreddin Muhammed
b. Abdullah ez-Zerkeşî,
el-Burhan fî Culûmı"l-Kur7ân
(nşr. Muhammed Ebü'1-Fazl),
l-IV, Kahire 1376-77/1957-58.
Ziriklî. el-Aclâm
Hayreddin ez-Ziriklî,
el-AcIâm: Kâmûsü terâcim,
I-X, Kahire 1373-78/1954-59.
Ziriklî. el-A'lâm (Fethullah)
Hayreddin ez-Ziriklî.
el-Aclâm: Kâmûsü terâcim
(nşr. Züheyr Fethullah), I-VIII,
Beyrut 1984.
Zübeyd Ahmed.
el-Adâbü'l-cÂrabiyye
Zübeyd Ahmed,
el-Âdâbü '1-cÂrabiyye
fî şibhi'l-kârreti'l-Hindiyye
(trc. Abdülmaksûd Muhammed
Şalkamî) (baskı yeri ve yılı yok],
Zübeyrî. Nesebü Kureyş
Mus'ab b. Abdullah ez-Zübeyrî,
îiesebü Kureyş
(nşr. E. Levi-Provençal),
Kahire 1953; 1961; 1982.
Zühaylî. el-Fıkhü'l-lslâmi
Vehbe ez-Zühaylî,
el-Fıkhü'l-İslâmî ve edilletüh, I-VIII,
Dımaşk 1404/1984; 1405/1985.
6. CİLTTE MADDESİ BULUNAN YAZARLAR
ABOUSEIF, DORIS BEHRENS.
Dr.
SANAT TARİHÇİSİ
A H S A N , M. M A N A Z I R ,
Dr.
AKSOY, HASAN, Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
UNIVERSITY OF CALİFORNIA DEPARTMENT
OF NEAR EASTERN STUDİES
BERKELEY/USA
Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ •
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
Prof.Dr.
İBRAHİM
İSTANBUL ARKEOLOIİ MÜZELERİ
AYDEMİR, ABDULLAH,
Doç.Dr.
CENGİZ
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Prof.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
NICOARA
Prof.Dr.
Doç.Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
BİLGİN. ORHAN,
Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Prof.Dr.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TOPKAPI SARAYI MÜZESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÇEKER, ORHAN,
NİHAT
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
e l - A ' Z A M Î , M. M U S T A F A ,
Prof.Dr.
KINC SAUD UNIVERSITY
COLLEGE OF EDUCATION
SAUDI ARABIA
Doç.Dr.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
ed-DÎB, ABDÜLAZlM,
Dr.
DIAMI'AT QATAR KULLIYA al-SHARl'A
DOHA-OATAR
Prof.Dr.
D)URD|EV, B R A N I S L A V ,
DOĞRUYOL, HASAN.
Prof.Dr.
Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
Ç E L E B İ , İ L Y A S , Dr.
İLÂHİYATÇI-YAZAR
İSTANBUL
Prof.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DÖNDÜREN, HAMDİ,
Doç.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
D Ö N M E Z , İ B R A H İ M KÂFİ, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
HASAN
KÜLTÜR BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER ve
YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DURSUN, DAVUT,
Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Doç.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL veTARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
ERDEM,
Doç.Dr.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
D E M İ R O Ğ L U , A Y L A , Y.Doç.Dr.
ER, R A H M İ ,
Ç A Ğ M A N , FİLİZ, Dr.
ÇEÇEN. KÂZIM,
AYKUT, NEZİHİ, Y.Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
EMECEN, FERİDUN,
B O S T A N , İDRİS, Y.Doç.Dr.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
TÜRKİYE DİYANET VAKFİ
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
D E M İ R K E N T , IŞIN, Prof.Dr.
DUMAN,
B O L A K , A. A Y D I N
ÇAKIR, MEHMET,
MEHMET
KIJRŞAT
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
SARAIEVO/YUGOSLAVIA
ÇAKAN, İSMAİL L„
Doç.Dr.
DEMİRCİ,
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
KANDİLLİ RASATHANESİ ve
DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
BAKTIR, MUSTAFA,
BELDICEANU,
D A V I D, G E Z A , D r .
ELTE TÖRÖK TANSZEK
BUDAPEST/ HUNGARIA
DİZER, M U A M M E R ,
ÇAĞRICI, MUSTAFA,
A Y D İ N , M. AKİF, Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
A Z A M AT,
EKREM
A H M E T RASİM LİSESİ
FATİH/İSTANBUL
BOLAY, M. NACİ,
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
(MERHUM)
AYKAÇ,
SANAT TARİHÇİSİ
B E K İ AŞ,
TÜRK PETROL HOLDİNG A.Ş.
İSTANBUL
Doç.Dr.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
AYDINLI, ABDULLAH,
UNIVERSITY BRUNEI DARUSSALAM
BANDAR SERİ BAGAVAN-BRUNEI
BİLGE, M U S T A F A L„
MEMBER EXECUTIVE COMMITTEE
ENCYCLOPEDIA OF ISLAM-PAKISTAN
(MERHUM)
AYDİN, MEHMET,
B E G , M U H A M M A D A B D U L ( A B B A R , Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
A N S A R I , A . S. B A Z M E E
AYDİN,
Prof.Dr.
EGE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BEYDİLLİ, KEMAL,
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ATİK, M. K E M A L ,
BAYKARA, TUNCER,
TARİHÇİ-YAZAR
PARİS-FRANSA
A I . T I K U L A Ç , T a y y a r , Dr.
ARTUK,
Doç.Dr.
İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ
ŞER'Î SİCİLLER ARŞİVİ
B E K S A Ç , A . E N G İ N , Dr.
Prof.Dr.
ALPTEKİN, COŞKUN,
Prof.Dr.
EGE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
BAYINDIR, ABDÜLAZİZ,
THE ISLAMIC FOUNDATION MANKFIELD
DAWAH CENTRE RATBY L A N E LEICESTER
ENGLAND
AKÜN, Ö M E R FARUK,
BAYAT. ALİ HAYDAR.
Ç U B U K Ç U . A S R İ , D o ç Dr.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
Prof.
ZAKIR HUSAIN INSTITUTE OF 1SLAMIC STUDİES
IAMIA MILLIA ISLAMIA
|AMIANAGAR-NEW D E L H I / I N D I A
ALTUN, ARA,
Doç.Dr.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
AH M AD. SAYYID M A O B U L ,
ALCAR, HAMİD,
B A R D A K O Ğ L U . ALİ,
SARGON
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
E R D O Ğ R U , M E H M E T A K İ F , Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
(EMEKLİI
E R G İ N , A L İ Ş A K İ R , Dr.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
(EMEKLİI
ERİNÇ, SIRRI,
Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
DENİZ BİLİMLERİ ve COĞRAFYA ENSTİTÜSÜ
(EMEKLİI
ERKAL, MEHMET,
Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ERTAN, VELİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
(MERHUM)
Ç E T İ N . N İ H A D M., P r o f . D r .
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(MERHUM)
ERTUĞRUL, ÖZKAN,
Y.Doç.Dr.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
557
E R Ü N S A L , İ S M A İ L E., P r o f . D r .
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KALLEK,
ARAŞTIRMACI-YAZAR
(MERHUME)
Prof.Dr.
K A N D E M İ R , M. YAŞAR,
Assoc.Prof.
Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
FİĞLALI, E T H E M RUHİ, Prof.Dr.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
G Ö K B İ L G İ N , M. TAYYİB,
Prof.Dr.
TARİHÇİ-YAZAR
(MERHUM)
ŞAİK
Prof.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
G Ü N D Ü Z , İRFAN,
ZAHİR
N A S R U L L A H , Dr.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
HALAÇOĞLU, YUSUF,
H A R E K Â T , İ B R A H İ M , Dr.
CÂMİATÜ M U H A M M E D b. A B D U L L A H
KÜLLİYETÜ'İ-ÂDÂB
RABAT/FAS
Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
IŞIK, E M İ N , Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
İ L H A N , M. M E H D İ ,
Doç.Dr.
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Prof.Dr.
THE UNIVERSITY OF CHICACO
DEPARTMENT OF HİSTORY
CHİCAGO/USA
İPŞİRLİ, M E H M E T ,
Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İSEN, M U S T A F A ,
Doç.Dr.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İŞLİ,
NECDET
TARİHÇİ-YAZAR
İSTANBUL
İZGİ,
MERÇİL, ERDOĞAN,
Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MUHTAR, CEMAL,
Doç.Dr.
MÜFTÜOĞLU, FERRUH,
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
MÜLÂYİM, SELÇUK,
CEVAT
Prof.Dr.
Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
N A İ M , ARİF, Dr.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
KILIÇER, M. ESAT, Doç.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMACI-YAZAR
PAKİSTAN
N U H O Ğ L U , H İ D A Y E T Y A V U Z , Dr.
İSLÂM TARİH SANAT ve
KÜLTÜR ARAŞTIRMA MERKEZİ
IIRCICA)
MEHMET
BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
O S M A N L İ ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLİĞİ
KOÇKUZU, ALİ O S M A N ,
Prof.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Prof.Dr.
'ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ORHONLU, CENGİZ,
Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(MERHUM)
ÖDEKAN, AYLA,
K O N U K Ç U , E N V E R , Prof.Dr.
Prof.Dr.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
. O K A Y , M. O R H A N ,
KİRİŞÇİOĞLU,
Doç.Dr.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT FAKÜLTESİ
Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ö Ğ Ü T , S A L İ M , Dr.
K O P Ç A N , V O J T E C H , Dr.
TÜRKİYE DİYANETVAKFI
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
CZECHOSLOVAKIA
K O P R A M A N , K. Y A Ş A R ,
Prof.Dr.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
K Ö P R Ü L Ü , O R H A N F„ Assoc.Prof.
TÜRK TARİH KURUMU ASLİ ÜYESİ
Ö N G Ü L , A L İ , Dr.
NURUOSMANİYE KÜTÜPHANESİ
İSTANBUL
ÖNKAL, AHMET,
Doç.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
K U C U R , S A D İ S.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
KURAN, ERCÜMENT,
KURNAZ, CEMAL,
Doç.Dr.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
KUT,
ÖZ, MUSTAFA,
Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
Prof.Dr.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
RIZA
TÜRKİYE DİYANETVAKFI
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
TURGUT
ARAŞTI RMACI -YAZAR
İSTANBUL
ÖZAYDIN, ABDÜLKERİM,
Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÖZCAN, ABDÜLKADİR,
Doç.Dr.
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÖZDEMİR, MEHMET,
Y.Doç.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
Ö Z E L , A H M E T , Dr.
TÜRKİYE DİYANETVAKFI
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
ZEKİ
BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ
GENEL M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
O S M A N L I ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI
558
Doç.Dr.
K A Z A N C I , A. LÜTFİ
KURTULUŞ,
İSLAM TARİH SANAT ve
KÜLTÜR ARAŞTIRMA MERKEZİ
IIRCICA)
İZGÖER, A H M E T
MAKSUDOĞLU, MEHMET,
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
OCAK, AHMET YAŞAR,
Prof.Dr.
HARMAN, Ö M E R FARUK,
K Ü T Ü K O Ğ L U , M Ü B A H A T S., P r o f . D r .
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KILIÇLI, M U S T A F A , Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
HİZMETLİ, SABRİ,
Prof.Dr.
UNIVERSITY OF VVISCONSIN-MADISON
COLLEGE OF LETTERS A N D SCIENCE
DEPARTMENT OF HİSTORY
MADISON/USA
K I L I Ç B A Y , M E H M E T A L İ , Dr.
AKBANK U M U M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
KÜLTÜR ŞUBESİ
İNALCIK, HALİL,
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
•İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KILAVUZ, A H M E T SAİM, Doç.Dr.
Doç.Dr.
HACIMÜFTÜOĞLU,
Doç.Dr.
K A R A İ S M A İ L O Ğ L U , A D N A N , Dr.
KARPAT, KEMAL,
KÜÇÜK, CEVDET,
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
GÖLCÜK, ŞERAFETTİN,
Prof.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KAYA, M A H M U T ,
GÖKYAY, ORHAN
GÜVEMLİ,
KARA, MUSTAFA,
Doç.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
DEPARTMENT OF NEAR EASTERN STUDİES
USA
FAYDA, MUSTAFA,
KÜÇÜK, ABDURRAHMAN,
CENGİZ
TÜRKİYE DİYANETVAKFI
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FERHÂDÎ, REVÂN,
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
E S İ N , E M E L , Dr.
EYİCE, SEMAVİ,
K U Y U C U K L U , N A Z İ F , Prof.Dr.
K A H R A M A N , K E M A L , Dr.
K U T L U E R , İ L H A N , Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÖZKAN, MUSTAFA,
Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÖZKUYUMCU,
TANERİ, AYDIN,
NADİR
PALA, İSKENDER,
TANYU, HİKMET,
Dr.
DENİZ MÜZESİ -
Doç.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
PÜRCEVÂDÎ,
T A Y L A N , NECİP,
TERZİOĞLU, ARSLAN,
RAZÛK, M U H A M M E D ,
Dr.
ÜNİVERSİTE HASSAN II
FACULTE DE LETTRES
ET DES SCIENCES HUMAINES
C A S A B L A N C A / MOROCCO
SEVİM, ALİ,
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
SEYHAN,
T O P U Z O Ğ L U , T E V F İ K RÜŞTÜ, Y.Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TUNCEL, METİN,
ERTUĞRUL
TUNÇ, CİHAD,
Prof.Dr,
MİLLİ SARAYLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
DOLMABAHÇE SARAYİ
İSTANBUL
Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
(EMEKLİ!
ŞAFAK, ALİ,
A. B İ L G İ N
ARAŞTIRMACI-YAZAR
İSTANBUL
TURNALİ, ESİN
POLİS AKADEMİSİ
ANKARA
YÜCEL
TÜMER, GÜNAY,
ŞAKİROÛLU, M A H M U T H„
Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
HÜDAİ
BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ
GENEL M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
O S M A N L I ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI
ŞEŞEN, RAMAZAN,
Prof.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
TÜRER, OSMAN,
Doç.Dr.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
T Ü R K M E N , M E H M E T , Dr.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Prof.Dr.
İSLÂM TARİH SANAT ve
KÜLTÜR ARAŞTIRMA MERKEZİ
IIRCICA)
UÇMAN, ABDULLAH,
Y.Doç.Dr.
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
UĞUR, MÜCTEBA,
Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
UZUNPOSTALCI, MUSTAFA,
Prof.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
YALMAN,
BEDRİ
YARAN,
RAHMİ
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
HASEKİ EĞİTİM MERKEZİ
Y A R D I M , ALİ, Doç.Dr.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
YAVAŞÇA, ALAADDİN,
Prof.Dr.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI
YAVUZ, Y U S U F ŞEVKİ,
Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
YAZICI, TAHSİN,
Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ!
Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İLÂHİYATÇI-YAZAR
ANKARA
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
Y I L D I R I M , S U A T , Prof.Dr.
TÜCCAR, Z Ü L F İ K A R , Y.Doç.Dr.
KÂMİL
U L U T Ü R K , VELİ, Doç.Dr.
YETİŞ, KÂZIM,
ARAŞTIRMACI-YAZAR
İSTANBUL
Prof.Dr.
Ş E N T Ü R K , M.
Prof.Dr.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
TURNALİ,
SÜMER, FARUK,
Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMACI-YAZAR
BURSA
SÖZEN, METİN,
Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Prof.Dr.
Doç.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA
TOKSARI, ALİ, Doç.Dr.
TOPALOĞLU, BEKİR,
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
ŞAHİN,
Prof.Dr.
BEKİR
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
ULUDAĞ, SÜLEYMAN,
UZUN, MUSTAFA,
Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
NASRULLAH
TEHRAN/IRAN
SADAK,
Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
(MERHUM)
İSTANBUL
PARLATIR, İSMAİL,
Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Doç.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
YILMAZ, HASAN KÂMİL,
Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
Y U R D A Y D I N , HÜSEYİN GAZİ,
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
YÜCE, NURİ,
Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Y Ü C E T Ü R K , O R H A N S., Dr.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
YÜKSEL, EMRULLAH,
Prof.Dr.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
Prof.Dr.
Download

İslâm Ansiklopedisi - Cilt 6 - Jenerik