SPLNOMOCNENIE
Splnomocniteľ : ...............................................................................................
Meno a priezvisko: Rod. č.: ............................................................................
Bytom: Číslo OP: ............................................................................................
týmto splnomocňujem
Splnomocnenca :...........................................................................................
Meno a priezvisko: Rod. č.: .........................................................................
Bytom: Číslo OP: ..........................................................................................
Zastupovanie na valnej hromade Urbárne a Pasienkové pozemkové spoločenstvo
Krásnohorské Podhradie , na vykonanie príslušných úkonov vyplývajúcich so stanov
spoločenstva konaného dňa.................. v ................................................ .
V ................................ dňa ...............................
...........................................
podpis (splnomocniteľ)
Splnomocnenie prijímam :
...........................................
podpis (splnomocnenec)
Download

SPLNOMOCNENIE - Obec Krásnohorské Podhradie