PLNOMOCENSTVO - Poverenie k účasti v programe BayProfit
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spoločnosť/podnikateľ, ktorým je:
obchodné meno: ...............................................................................................................
IČO: ...............................................................................................................
so sídlom/miestom podnikania: ...............................................................................................................
(ďalej len „SPLNOMOCNITEĽ“)
týmto splnomocňuje svojho zamestnanca, ktorým je:
meno a priezvisko: ...............................................................................................................
trvale bytom: ...............................................................................................................
e-mail: ...............................................................................................................
(ďalej len „ZÁSTUPCA“)
aby SPLNOMOCNITEĽA zastupoval a vykonával v jeho mene všetky právne úkony týkajúce sa
(vyplývajúce z) účasti SPLNOMOCNITEĽA vo vernostnom programe s názvom „BayProfit“ uskutočňovanom spoločnosťou Bayer, spol. s r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava,
IČO: 35 759 143, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vložka č. 18413/B (ďalej len „BAYER“), ktorého sa SPLNOMOCNITEĽ zúčastňuje ako zákazník
spoločnosti BAYER.
ZÁSTUPCA súčasne svojim podpisom udeľuje spoločnosti BAYER súhlas na spracovanie osobných
údajov v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, telefón, e-mail; súhlas udeľuje najmä na to, aby
BAYER ako prevádzkovateľ osobných údajov vyššie uvedené osobné údaje zbieral, zaznamenával,
uchovával, usporadúval, vyhľadával, využíval a, pokiaľ je to potrebné na dosiahnutie účelu, poskytol
tretím osobám, s ktorými je v zmluvnom vzťahu, a to všetko za účelom ponuky obchodov a služieb
a za účelom prieskumu trhu, pričom súčasne súhlasí s tým, aby mu boli zasielané novinky a obchodné informácie elektronickými prostriedkami, a to až do doby, kedy bude súhlas písomne odvolaný.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a súhlas môže byť kedykoľvek bezplatne odvolaný.
SPLNOMOCNITEĽ súčasne svojim podpisom udeľuje spoločnosti BAYER súhlas so zasielaním
noviniek a obchodných informácií elektronickými prostriedkami, a to až do doby, kedy bude súhlas
písomne odvolaný.
SPLNOMOCNITEĽ súčasne, v prípade čerpania benefitov formou finančných prostriedkov, žiada spoločnosť BAYER o zasielanie týchto peňažných prostriedkov na nasledovný bankový účet:
účet číslo: ...............................................................................................................
vedený v banke: ...............................................................................................................
V .........................................................................................................., dňa ...................................................
............................................................................................................................................................................
SPLNOMOCNITEĽ (mená osôb oprávnených konať v mene SPLNOMOCNITEĽA)
............................................................................................................................................................................
SPLNOMOCNITEĽ (podpisy osôb oprávnených konať v mene SPLNOMOCNITEĽA)
............................................................................................................................................................................
SPLNOMOCNITEĽ (pečiatka SPLNOMOCNITEĽA)
Plnomocenstvo prijímam v plnom rozsahu:
V .........................................................................................................., dňa ...................................................
............................................................................................................................................................................
ZÁSTUPCA (meno a podpis)
Download

Plnomocenstvo - Poverenie k účasti v programe BayProfit