VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PROGRAMU ZÁKAZNÍCKYCH KARIET
Tieto obchodné podmienky sú platné od 25.02.2014
Lekáreň
Lekáreň v KOCKE
adresa
Pražská 1388, 96001 Zvolen
(ďalej len lekáreň)
1. Program zákazníckych kariet
Je vernostný program pre zákazníkov lekárne. Všeobecné obchodné podmienky stanovujú
pravidlá pre získanie členstva v programe a popisujú práva a povinnosti zákazníkov. Rovnako
popisujú práva a povinnosti lekárne. Nezaväzujú člena k žiadnym nákupom a návštevám lekárne.
2. Začlenenie do programu
O začlenenie do programu môže požiadať každá plnoletá fyzická osoba. Vydaním zákazníckej
karty sa zákazník stáva členom vernostného programu. Z účasti vo vernostného programu sú
vylúčení zamestnanci lekárne. Členstvo v programe a výhody s týmto spojené nie sú právne
vymáhateľné a nie sú ani prevoditeľné na inú osobu.
3. Spracovanie údajov
Zákazník dáva lekárni súhlas so spracovaním poskytnutých údajov pre účely evidencie
vernostného programu. Tieto údaje nemajú povahu osobných údajov, preto nie je potrebný
písomný súhlas zákazníka. Získané údaje sa zaväzuje prevádzkovateľ lekáreň chrániť a uchovávať
v súlade s platnou právnou úpravou. Údaje budú uchovávané počas trvania členstva v programe.
4. Vydanie zákazníckej karty
Zákazník získava kartu hneď po začlenení do programu, priamo v prevádzke lekárne pri pokladni.
Zákaznícka karta zostáva majetkom lekárne a je zákazníkovi bezplatne zapožičaná. Zákazník je
povinný kartu chrániť pred zničením, stratou alebo odcudzením. Zákaznícku kartu je možné
použiť iba spôsobom, ktorý je uvedený v platných všeobecných obchodných podmienkach.
5. Zákaznícka karta – pripočítavanie bodov
Na získanie bodov za použitie zákazníckej karty pri nákupe v lekárni je potrebné, aby držiteľ
zákazníckej karty pri platbe v pokladni lekárne predložil zákaznícku kartu. Najlepšie
pred začiatkom nákupu, nie však neskôr ako pred ukončením nákupu obsluhou pri pokladni.
Na konto zákazníckej karty sa pripočítavajú bonusy z hodnoty celkovej zaplatenej sumy nákupu
za každé celé 1€ sa na konto zákazníka pripočíta 1bod. 1bod má hodnotu 0,01€.
Do celkovej sumy nákupu sa však nezapočítavajú:
- tovary, na ktorých už bola poskytnutá zľava alebo iná forma zvýhodnenia,
- tovary, ktoré sú predávané s nízkou alebo zápornou prirážkou,
- tovary vydané na recept alebo poukaz s úhradou z prostriedkov verejného zdravotného
poistenia,
- poplatky za spracovanie lekárskeho predpisu/poukazu.
6. Zákaznícka karta – použitie resp. odpočet bodov
Pre odpočet bodov sa smie použiť len jedna zákaznícka karta, nie je možné kombinovať body
z viacerých zákazníckych kariet súčasne v jednom nákupe. Odpočet bodov sa uplatní
na položkách bločku formou zľavy. Zákazník musí najprv predložiť zákaznícku kartu, požiadať
o použitie bodov na nákup tovarov a služieb, ešte pred ukončením daného nákupu, najlepšie však
na začiatku nákupu. Zákazník môže využiť body, ktoré získal v predchádzajúcich nákupoch
alebo je možné použiť na zľavu body, ktoré získal aktuálnym nákupom. Body na zákazníckej karte
môže zákazník použiť pri nákupe:
- zaplatením časti nákupu bodmi zo zákazníckej karty,
- zakúpením akciového tovaru – tovaru alebo služby, ktorého hodnota je určená počtom
bodov.
Body nie je možné použiť na zľavu z lieku, alebo zdravotnej pomôcky hradenej
z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.
Pri nákupe sortimentu plne hradeného pacientom, musí zákazník zaplatiť za každú položku
uvedenú na pokladničnom doklade minimálne 0,03 vrátane DPH za položku v 20% sadzbe,
resp. 0,06 vrátane DPH za položku v 10% sadzbe DPH.
Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni je vždy povinný
vybrať od pacienta štatistický poplatok podľa zákon 577/2004 §38 ods3 písm. d) alebo e)
(tzv. poplatok za spracovanie lekárskeho predpisu/poukazu). Na jeho úhradu nie je možné použiť
body nazbierané v rámci vernostného programu.
Vo vernostnom programe nie je možné za napočítané nepoužité body požadovať peňažnú
alebo nepeňažnú náhradu.
7. Uplatnenie zľavy na liek s čiastočnou úhradou zdravotnej poisťovne
Pre uplatnenie uvedenej zľavy sa zákazník musí byť zákazník držiteľom zákazníckej karty Lekárne
V KOCKE, danú kartu musí predložiť spolu s lekárskymi predpismi a kartou poistenca.
Zľava na liek s čiastočnou úhradou zdravotnej poisťovne bude poskytnutá vo výške 3% zo sumy
doplatku pacienta (zľava z doplatku bude poskytnutá v súlade zo zákonom 363/2011Z.z.
a 362/2011 Z.z.) ako okamžitá zľava pri platbe.
Na úhradu poplatku za recept sa zľava nevzťahuje.
8. Platnosť zákazníckej karty a bodov na zákazníckej karte
Zákaznícka karta môže byť kedykoľvek zablokovaná, a to najmä z nasledujúcich dôvodov:
- daná zákaznícka karta nebola aktívna (t.j. použitá pri nákupe v lekárni viac ako 12
po sebe nasledujúcich mesiacov,
- z iných závažných dôvodov, akými sú napríklad zneužitie zákazníckej karty,
- zrušenie začlenenia do programu zákazníckych kariet.
9. Strata, poškodenie, alebo odcudzenie zákazníckej karty.
Stratu, poškodenie, alebo odcudzenie karty je zákazník povinný bezodkladne ohlásiť v prevádzke
kde mu bola karta vydaná. Nová karta bude zákazníkovi na požiadanie vydaná bezodplatne. Body
zo stratenej/odcudzenej karty budú/nebudú prevedené na novú kartu.
10. Ukončenie členstva v programe zákazníckych kariet
Zákazník môže o ukončenie členstva vo vernostnom programe požiadať písomne alebo vrátením
plastovej vernostnej karty, ktorá mu bola vydaná pri začlenení do vernostného programu.
Zákazník, ktorý ukončil členstvo v programe stráca nárok na všetky výhody vyplývajúce z členstva
a body na konte karty prepadávajú. Členstvo v programe je automaticky ukončené smrťou
zákazníka, alebo jeho prehlásením za mŕtveho.
11. Zmena všeobecných obchodných podmienok
Lekáreň si vyhradzuje právo na zmenu všeobecných obchodných podmienkach, pravidiel
na pripočítavanie bodov, dopĺňanie a rušenie výhod spojených s programom zákazníckych kariet.
12. Ukončenie programu zákazníckych kariet
Lekáreň si vyhradzuje právo na ukončenie programu zákazníckych kariet. Termín ukončenia bude
v dostatočnom predstihu uverejnený na prístupnom mieste v prevádzke lekárne.
Uplatňovaním a propagáciou vernostného programu je poverený:
PharmDr. Mária Kubincová Oslancová
Download

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY