BIOCHEMIE, TEST
Čas: 45 minut (povoleny jsou kalkulátory; tabulky a učebnice NE !!). Řešení úloh vpisujte do
textu nebo za text úlohy. Za správné odpovědi můžete získat maximálně 40 bodů.
1) Napište názvy anorganických sloučenin:
á 1 BOD
I2O5
MnSO4. 4 H2O
H3AsO4
K4[Fe(CN)6]
2) Napište vzorce anorganických sloučenin:
á 1BOD
dusičnan olovnatý
azid sodný
wolframan strontnatý
tetrachloroplatnatan tetraamminměďnatý
3) Napište názvy organických sloučenin:
OH
O CH 3
H2C CH
C
Br
Br
Br
Br
HO
OH
C
CH CH2
á 1 BOD
4) Napište vzorce organických sloučenin:
Furan
4-hydroxycyklohexankarboxylová kyselina
5-isopropyl-2-methylnonan
ethyl(isopropyl)ether
5) Zapište elektronovou konfiguraci iontu a určete počet jeho protonů, neutronů a elektronů:
2 BODY
32
16
S2 
6) Kolik molekul kyslíku a kolik atomů kyslíku je za normálních podmínek obsaženo ve100
dm3 O2? Předpokládejte, že kyslík se chová jako ideální plyn. Mr(O2)=32.
2 BODY
7) Upravte rovnice reakcí:
a) KMnO4 + (COOH)2 + H2SO4  MnSO4 + CO2 + K2SO4 + H2O
b) Cr2O72- + Cl- + H+  Cr3+ + Cl2 + H2O
á 2 BODY
8) Určete vzorec minerálu, který obsahuje 16,92 % K2O, 64,76 % SiO2 a 18,32 % Al2O3.
Ar(K) = 39,098, Ar(Si) = 28,08, Ar(Al) = 26,98, Ar(O) = 16.
2 BODY
9) Vypočítejte kolik gramů NaNO3 je zapotřebí na přípravu 250 ml 35% vodného roztoku
NaNO3 o hustotě =1,2701 g.cm-3. Mr (NaNO3) = 84,9947
2 BODY
10) Přípravu nitrobenzenu vystihuje rovnice C6H6 + HNO3 → C6H5NO2 + H2O. Vypočítejte
kolik gramů C6H5NO2 může vzniknout z 5,0 g C6H6 a jaký je procentuální výtěžek reakce,
jestliže z 50,0 g C6H6 bylo připraveno 40,0g C6H5NO2? Mr(C6H5) = 77,105, Mr(NO2) =46,0,
Ar(H )= 1,0079.
3 BODY
11) Kolik gramů dusičnanu stříbrného potřebujete k přípravě 200 ml 0,1 mol.l-1 roztoku
AgNO3? Mr (AgNO3) = 169,87.
2BODY
12) Jaké bude pH roztoku, který vznikne doplněním 50 cm3 roztoku NaOH o koncentraci 0,2
mol.l-1 na objem 800 cm3 destilovanou vodou?
2 BODY
13) Nealkoholické pivo obsahuje 0,5 objemových % ethanolu. Vypočítejte objem čistého
ethanolu a vody v 10 pivech (5 litrech).
2 BODY
14) Kolik cm3 vody musíme přidat ke180 cm3 35% roztoku HCOOH o hustotě  = 1,0847
g.cm-3, aby vznikl 20% roztok ( = 1,0488 g.cm-3)? Jaký bude objem vzniklého roztoku?
3 BODY
(2 body za první výsledek, 1 bod za druhý výsledek)
BIOCHEMIE, TEST 01b
Čas: 15 minut (žádné pomůcky nejsou povoleny)
Hodnocení: maximálně 20 bodů
Zakroužkujte správnou odpověď.
1) Který z následujících cukrů není disacharid?
a) sacharosa
b) fruktosa
c) maltosa
d) celobiosa
2) Enzym ptyalin katalyzuje štěpení:
a) disacharidů
b) celulosy
c) škrobu
d) glukosy
3) V izoelektrickém bodě u aminokyselin převažuje:
a) kladný náboj
b) záporný náboj
c) nulový náboj
d) pH je neutrální (pH=7)
4) Cholesterol řadíme mezi
a) lipidy
b) sacharidy
c) proteiny
d) peptidy
e)
5) Která z následujících aminokyselin není opticky aktivní?
a) prolin
b) glycin
c) methionin
d) kyselina glutamová
á 2 BODY
6) Co je prvním stupněm fotosyntézy?
a) Přeměna CO2 v kyselinu fosfoglycerovou
b) redukce CO2 na formaldehyd
c) absorpce fotonů chlorofylem
d) spojení CO2 s chlorofylem
7) Konečným produktem anaerobní přeměny D-glukosy v lidském těle je:
a) acetylkoenzym A
b) kyselina mléčná
c) ethanol
d) oxid uhličitý a voda
8) Která z kyselin je součástí nukleových kyselin?
a) kyselina octová
b) kyselina fosforečná
c) kyselina mléčná
d) kyselina listová
9) Jak lze v potravinách dokázat přítomnost škrobu?
a) pomocí pH papírku
b) pomocí Fehlingova roztoku
c) pomocí kyseliny citronové
d) pomocí Lugolova roztoku
10) Hořčík je součástí:
a) hemu, prostetické skupiny hemoglobinu
b) metaloporfyrinu chlorofylu
c) insulinu
d) bilirubinu
Download

chemie