Odštartujte
svoju budúcnosť
VÚB AM Sporenie
VÚB AM Sporenie
VÚB AM Sporenie je investičné sporenie
do podielových fondov VÚB Asset Management,
správ. spol., a.s. (VÚB AM), ktoré sa prispôsobí
vašim cieľom, potrebám a vašej finančnej situácii.
Už dnes si môžete začať plniť svoje plány a sny.
Pravidelné mesačné sporenie do podielových fondov
VÚB AM je pre vás efektívny spôsob, ako dlhodobo
sporiť a zároveň sa podieľať na investovaní
na finančných trhoch.
Prečo začať?
Základné výhody pravidelného sporenia do
podielových fondov sú:
optimalizácia nákupnej ceny
profesionálna správa vašich financií
neustály prehľad o vývoji vašich investícií
Investičné sporenie v dlhodobom
horizonte
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
Vložené prostriedky
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
20
03
0
Hodnota investícií
Graf porovnáva sumu vložených finančných prostriedkov a vývoj zhodnotenia takto
nasporenej investície v rámci VÚB AM Sporenia. Pri mesačnom vklade 50 USD
do fondu VRF v priebehu 5 rokov (2003 – 2008) predstavujú vklady 3 000 USD
a hodnota nasporenej investície 5 124 USD. Príklad reálnej historickej výkonnosti
fondu VRF je ilustráciou potenciálu investičného sporenia a nie je zárukou budúceho
zhodnotenia nasporenej investície.
www.vubam.sk 0850 123 000
VÚB AM Sporenie pre vás
i vaše deti
VÚB AM Sporenie – Klasik
Ideálny, ak si chcete vytvoriť finančnú rezervu alebo si
v budúcnosti chcete splniť napríklad svoj sen o novom aute
či dome.
VÚB AM Sporenie – Junior
Vytvorený pre tých, ktorí už teraz myslia na finančné
zabezpečenie svojich detí.
Výhody VÚB AM Sporenia
flexibilné podmienky
bez zriaďovacieho poplatku na začiatku sporenia
ez vstupných poplatkov počas celého obdobia
b
sporenia
minimálna pravidelná investícia už od 15 EUR
ez výstupných poplatkov (v prípade dodržania
b
Obchodných podmienok VÚB AM Sporenia*)
* Obchodné podmienky VÚB AM Sporenia sú k dispozícii v pobočkách
VÚB banky, v sídle spoločnosti VÚB AM a na internetovej stránke
www.vubam.sk.
Ako začať?
Na začiatku si stanovte svoj cieľ:
akú sumu chcete pravidelne investovať
ako dlho chcete sporiť
koľko si chcete nasporiť
Aké je to jednoduché?
Stačí navštíviť ktorúkoľvek pobočku VÚB banky
a požiadať o zriadenie VÚB AM Sporenia.
Poplatky
Zriaďovací poplatok
0 eur
Vstupné poplatky
0%
Výstupné poplatky
0%
Poplatok za porušenie Obchodných
podmienok VÚB AM Sporenia*
4%
* O
bchodné podmienky VÚB AM Sporenia sú súčasťou žiadosti
o zriadenie VÚB AM Sporenia. Obchodné podmienky VÚB AM
Sporenia sú k dispozícii v pobočkách VÚB banky, v sídle spoločnosti
VÚB AM a na internetovej stránke www.vubam.sk.
www.vubam.sk 0850 123 000
Od čoho závisí výber fondu?
Predovšetkým od vašich cieľov, potrieb a očakávaní.
Dôležité sú:
skúsenosť (konzervatívny alebo skúsený investor)
plánované obdobie sporenia
očakávané výnosy
Pre výber fondu vyskúšajte Investičný profil
na www.vubam.sk a overte si, aký typ investora ste.
V ktorom fonde sporiť?
EF
KOP
DOP
DKG
VRF
5 rokov
10 rokov
15 rokov
Konzervatívny investor:
vhodné
nevhodné
Skúsený investor:
vhodné
nevhodné
Vysvetlenie skratiek:
EF – VÚB AM Eurový fond, otvorený podielový fond VÚB AM
DKG – VÚB AM Dlhopisový Konvergentný fond, otvorený podielový fond VÚB AM
KOP – VÚB AM Konzervatívne Portfólio, otvorený podielový fond VÚB AM
DOP – VÚB AM Dynamické Portfólio, otvorený podielový fond VÚB AM
VRF – VÚB AM Vyvážený Rastový fond, otvorený podielový fond VÚB AM
Fondy VÚB Asset Management,
správ. spol., a.s.
VÚB AM Eurový fond
Konzervatívny fond investujúci do štátom garantovaných
dlhových cenných papierov s kratšou lehotou splatnosti,
nástrojov peňažného trhu a bezpečných vkladových účtov
denominovaných v EUR.
Referenčná mena: EUR
Investičný horizont: minimálne 1 rok
Miera rizika: veľmi nízka (úrokové, kreditné)
Potenciál výnosu: nízky
VÚB AM SPORENIE:
Konzervatívny investor:
Skúsený investor:
VÚB AM Dlhopisový
Konvergentný fond
Stredne rizikový dlhopisový fond orientovaný
na konzervatívne dlhové cenné papiere denominované v EUR
a menách krajín konvergujúcich do EMÚ.
Referenčná mena: EUR
Investičný horizont: minimálne 2 roky
Miera rizika: stredná (úrokové, menové, kreditné)
Potenciál výnosu: stredný
VÚB AM SPORENIE:
Konzervatívny investor:
Skúsený investor:
Počet plných hviezdičiek predstavuje mieru vhodnosti investičného
sporenia do príslušného fondu pre konzervatívneho alebo skúseného investora.
www.vubam.sk 0850 123 000
VÚB AM Konzervatívne Portfólio
Zmiešaný fond orientovaný na konzervatívne dlhové cenné
papiere, podielové listy VÚB AM a zahraničné správcovské
spoločnosti najmä zo skupiny Intesa Sanpaolo.
Referenčná mena: EUR
Investičný horizont: minimálne 2 roky
Miera rizika: stredne nízka (úrokové, kreditné, akciové)
Potenciál výnosu: stredný
VÚB AM SPORENIE:
Konzervatívny investor:
Skúsený investor:
VÚB AM Dynamické Portfólio
Zmiešaný fond orientovaný na dlhové cenné papiere,
podielové listy VÚB AM a zahraničné správcovské spoločnosti
najmä zo skupiny Intesa Sanpaolo.
Referenčná mena: EUR
Investičný horizont: minimálne 5 rokov
Miera rizika: vysoká (úrokové, kreditné, akciové)
Potenciál výnosu: vyšší
VÚB AM SPORENIE:
Konzervatívny investor:
Skúsený investor:
VÚB AM Vyvážený Rastový fond
Zmiešaný fond pre skúsených investorov orientovaný na
dlhové cenné papiere a akcie rozvíjajúcich sa regiónov, odvetví
a spoločností vo významných svetových menách.
Referenčná mena: USD
Investičný horizont: minimálne 5 rokov
Miera rizika: veľmi vysoká (kreditné, akciové)
Potenciál výnosu: vysoký
VÚB AM SPORENIE:
Konzervatívny investor:
Skúsený investor:
Viete, že v rámci VÚB AM Sporenia...
môžete výšku pravidelnej investície bezplatne meniť?
ravidelnou investíciou do podielových fondov
p
si optimalizujete nákupnú cenu podielov?
a j po uplynutí vami určeného obdobia vám ostávajú
všetky výhody VÚB AM Sporenia?
ôžete bezplatne meniť svoju investičnú stratégiu
m
VÚB AM Sporenia?
Všeobecné upozornenie:
S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície
môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne
investovanej sumy. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre
investorov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
(VÚB AM) sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle spoločnosti VÚB AM
a depozitára, na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a na www.vubam.sk.
V súlade so schválenými štatútmi podielových fondov VÚB AM môže podiel
cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených
štátmi uvedenými v štatútoch jednotlivých podielových fondov prekročiť 35 %
hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100 % tejto hodnoty.
Investičnou politikou príslušných podielových fondov VÚB AM môže byť
v súlade so schválenými štatútmi investovanie prevažne do iných aktív, ako sú
prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu.
VÚB Asset Management, správ. spol. a.s.
Mlynské nivy 1, P. O. BOX 6, 820 04 Bratislava 24
KONTAKT 0850 123 000, www.vubam.sk
RP7830113
Download

VÚB AM Sporenie Odštartujte svoju budúcnosť