S P L N O M O C N E N I E Splnomocniteľ: Podpísaný(á) (meno a priezvisko) .................................................................... nar. dňa: .......................... Trvale bytom:.............................................................................................................................................. S P L N O M O C Ň U J E M Splnomocnenec: Pána (pani) (meno a priezvisko)..................................................................... Č. OP: ................................. Trvale bytom: ............................................................................................................................................. na všetky právne úkony pred všetkými štátnymi, justičnými, správnymi, samosprávnymi a inými orgánmi a organizáciami a tiež v konaní pred fyzickými a právnickými osobami. Splnomocnenie udeľujem na všetky právne úkony vrátane tých, ktoré by si vyžadovali moju prítomnosť alebo podpis podľa Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákonníka práce a iných právnych predpisov. Splnomocnenie udeľujem bez časového obmedzenia. V ................................................ dňa ............................................ ......................................................... (splnomocniteľ) (podpis-­‐overiť na matrike alebo u notára) ......................................................... (splnomocnenec) Splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam. (nie je potrebné overenie podpisu) 
Download

generalne-splnomocnenie-na-schodzu-handimexbyt