‘ 、
T.C.
MILLI ECITIM BAKANLIGI
Yenilik ve Eま dm Tek■ 010iileri Genel Midirligi
18/12/2014
:88013337/82199/6632629
Konu:Avrasya Minazara Yansmasl
Sav■
VALILIGNE
(1l Milli Eli■
1lgi:
m Midurli帥 )
ёzc1 6:retim K― lan Gcncl Midむ lili'nin
405
09 12 2014 tanhli ve 93778809ノ
99/6254969 saylll yazlsl
lstanbul'da faaliyct gostcrcn Ozcl Amcrikan Robcrt Liscsi Midirli帥
鑑
:詰‖酬
肌
sy瀾
鮒
ltti島
Tirkiye Cumhunycti Anayasasl, Mi 浮 』
#撃
囁
螢
'nin,Avmpa vc
∫IIlk‖
珈m面n」 劇ama91anm wtt darak,Ui淵 驚宅
『喘:喘 留怖i電:l∬
amttlara ayklrlllk tcskil emcyccck sekilde,
midurliklcH taraindan gcrOcklcpuHlmek セ crc s6z konusu cthnlilin yaplhlasl uy,m
gOrulmi,tur
Bilgilc五 nizi vc gcrclhi HCa cdcHm
Dinqer ATE$
Bakan a.
Genel Miidiir
EK: ilgi yazr ve ekleri (8 saYfa)
(Eklere YEGiTEK'in http://yegitek.meb.go\'.r, wwrv/yarisma-du,'urulari'&ategori'/18
sabfa,ndan J等 1labilmektedlr)
DAGITIM:
Gerctti:
Bilgi:
istanbul il MlI E:itim Midili蒙
ozcl
AB
ICOnya YolLT Okullar/ANKARA
Elcktronik A::い かv mCb goV tr
[email protected] gOV tr
ёttcth Kurmlan Gcncl Midむ
vc Dls ilヽ kller Gcncl Mi“ di帥
Aynntlll bilgiicin:Y■ arsAHN(Bmm
li帥
Koord)
Tcl:(0312)2969440
Faks:(0312)2238736
ffi:,,/evraksorgumeb,govtradresinden4f20.60l9.39e8.be0c-fblfkoduil€te}'ltedil€biIir,
f03
L﹂
)
T.C.
MILLI EGITIM BAKANLIGI
Oze1 0こ retim Kurumlarl Genel Midirll言 │
Sayl :93778809/40599/6254969
Konu:Avrasya OkullarMinazara samplyOnasi
09/12/2014
yENiLiK vE EGiTiMTEKNoLoJiLERi cn,xrt ui-inUnlUGUNr
ilgi:a)istanbul Valilitti il Mill,Ettitim Midtrlittnin 27/H/2014 tanhli ve 5759065 say:h
yazlsl,
b)07/03/2012taHhli vc B 08 0 YET 00 20 00 0/3616(2012/13)saylll Genelge
lstanbul ilinde faaliyette bulunan Ozcl AmeHkan Robcrt Lisesi Midurl■ 帥 nm
Uluslararasl Avrasya Okullar Minazara sallrlplyonasl dセ cnlemek istediklcHne ili,kin igi(a)
yazl vc cklcH incelcnmi,tir
SOz konusu turnuvanin ger9cklestirilmcsinde, il valiliklcrinin kontrolinde dizenlcmc
yapllarak bclirtilen ёzcl okunann yan,maya katllinasl Genel Midtrlig●
mizcc uygun
gOilmekte olup ilgi(b)Genclge 9er9evcsinde Genel Midtrliま mizcc detterlendiHlmck
izere ngi(a)yazi Ve cklcri ekte gё ndcrilmi,tir
BilgileHnizi ve geregini arz edeHm
Omer Faruk YELKENCI
Gencl Midir V
EK:
l-ilgi
yazr ve ekleri
MEB Betevler Kamp0sii E Blok BetevleriANKARA
Elektronik AE: http:i/ookgm.meb.gov.tr
Bu evrak guventi elektronik imza ile imzalanmqtrr hnp://ermksorgu meb gov tr adresinden
Ay■ nnh bilgi icin:
Tcl:(0312)4133433
Faks:(0312)2239926
8fbb- I d3a-3034-91 06-4dcc kodu
ile leyit edilebilir
T.C.
BEsIKTAs KAYMAKAⅣ ILIGI
119e Mlli Elilm Midurli帥
21/11/2014
Sayl :40647628/40501/5602884
Konu:Avrasya Okullar Minazara
Sampiyonasl
VALILIK MAKAMINA
1l M■ li Egitim Midiritgi
(OZe1 0kullar B61imi)
ISTANBUL
119emizc ba111 0zCI AmeHkan Robert Liscsi M血 lazara Kulibi Oま cncileH 25-29 0cak
2015 tanhlc五 vc 08:00‐ 23:00 saatleH arasinda oku‖ annda danl,man OgrctmenleH EIrlre
ERKORKMAZ ve Cara KEYMAN sommluluttinda ckteki program dahilinde ccsitli
tlkclcHn dcgl,lk lisc ogrcncileHndcn olupan munazara milli taklmlanndan gclcn Ogrcnci vc
OまCtmenlcrc Avrasya Okullar Minazara sallrl口 yona"dセ enlenlnckヽ tc」 ldi」 ne d“ r okul
Midi‖ ilinin 14/H/2014 tadh ve 050ノ 646 saylll yazisi ckte sunulmustur
Adi geccn okulun Avrasya OkuⅡ ar Minazara SamplyOnasl duzcnlcmc ヽtc言 i
Kaymakalnll:lmlzCa uygun mitalaa cdllmektcdI_
Bilgilerinizc arz edcrim
Dr Abdullah KALKAN
Besiktap Kaymakaml
EKLER:
1-Okul Midiritgtl Yazlsl
2-Program
3-Davctli Edilccck Ulkclcr
4-ESDC Davranl,Y6nctmcli:i
BC゛ klap 19cM‖
HEま m Midu‖ j5(OZd Okunar Bd6mll)
Adrcs:Adnan Saygun Cad
“ M Salih R」 ,■ BcySok 2 Ulus No:4 Bc,ik● ,/1STANBUL Posta Kodu:34340
Tcl― Fax(Santral):(0212)3254928/43‐ 86′
E‐ Posta
(0212)3259120
:[email protected] gOV tr
Elcbo面 kAま ht,昴 CSlktas
mcb goVュ
r
Bu evrak grlvenli elektronik imza ile imzalanmr$trr. http://evmksorgu meb.gov tr adresinden
5ac5-31 5c-3c93-b 127-d7!l kodu ile teyat edilebrlir
T,C.
lLMin i B6irlu utlotm,UdU
lvrnlxaN
nonrRr r,isrsi
6zrr-
isr^q,xnul
Kunlln Kodu:1037
SAYI IB.08.4.NIEM.4.3407.05.050/616
KONU:Avrasya Okullar MOnazara
Sampiyonasi
14ノ
11/2014
ILQE NdLLI E6ITIM MUDURLU6U'].IE
BE$IKTA$
Okulumuzun Mtinazara Kultibil ii[rencileri 25-29 Ocak 2015 tarihlerindg
08.00-23.00 saatleri arasmda darugman d$etmenleri Emre Erkorknaz ve Cara
Keyman nezaretinde okulumuzdg ekteki program dahilinde deli;ik lise
dgencilerinden olugan miinazara milli talsmlarrndan gelen O$enci ve dSetmenlere "
Avrasya Okullar Mltnazara $ampiyonasrnr'U0zenlemek istemektedirler'
Ogencilerimizin muhtelif okullardaki Olrenoilerle !anr$!p kayna$aca$ ve bilgi
ahgveriginin yaprlacag bu faaliyetin okulumuzda gergekleEtirilmesinde bir saku:ca
yoktur. Gereli igin m0saadelerinizi aru eAeriz.
ル
.
勿
け た
Anthony George JONES
MIldur
EKLER:
1)PrOgram
2)Davet α■lecek
tlkcler
/mt
ADRES:KURUcEsME CADDESiNO:87 ARNAVtu●
TEL:(0212)3592222/214‐ 215
FAX: ①212)2572146
Y,34345 1STANBLL
ESDC Davranrg
Ydnefrneligi
Avrasfa Olellarara$ M0nazaB Turnuvas, idrkt ok'lllaldan gden gok sayda Ctrencjnin yan$Ut yoUun
bir prograrndrr, lGblmolar gogunlukla aynr konaklama tedslnde kaltr, ddlgik yerlerde duzerlenen
monazaralarda yantr ve hep blrlllGe geglul etldnllldere ve sosyal toplanttlara l€bllr.
B6yle blr erFvede herkes lgln guvenli ve uyumlu tir ortam saolanabilmesl lgln bobln kabllmolafln
davranE aggndan ortak standardara uyrElafl sm derece Onemlldlr. Bu davranE kurallannln amacl.
bdtiin ogrerrcilere ze\rkli, gwenll ve saUll(r bir tumuva ortaml
salhmalor.
Bu kurallara aykn davrdnE durumunda gereken yapbnmlardan Disldln Konseyl sorumlu olacakbr;
komitede lkl Organlzat&, Bathakem ve tumwaya davet edilen dort yetkillyetiskin Uye 4irev allr.
B0tlln kathmqlar bu Dav6nE Yon€tmsllglne uymal zorundadtr
(a) Tumwadan once bilt0n kablmcrlar; antrcnfier, hakemler ve yanfnaq olmalan dlger kbller de
dahil olmak Uzere, bu DawanE Yon€tmellglnl imtalayarak urmuva soresince kurallara uyacaklannl
t3ahh0t ederler.
(b) Her ogrenchln \€llsl de bu taahhutnameyi imzalar.
(c) tstanbul'a geldlul anda bu taahhuhameyl
lmzalamamE olan katrllrnolar tumuvaya kabul
edllmeyeeldr.
(d) Bu yorEtsnellKekl kosulhnn ohnup, anla$hp, kabul edilmeslnden ve kurallara uyulmaslndan talom
y6n€fldleri sorumludur.
Butiln IGhhmcllar:
(a)
diger katlmolara, konuHara, tumwa spot'lsorlanna ve lzleykilere karg sayElt ve
nazik davrdnmak;
(b)
(c)
TUrk yasalanna uymak;
Tumuvd dilzeninl ve kattltmolann gwenliolnl saglamak amaoyla Awasfd Ol(]llarar.sl
Turnwas Yonetim Kurulunun ve/vefa Dislplln lonseylnln b€llrledlol hlm kurallara,
ydnergelere ve kstlamalara uymak zorundadr.
MUnazara
Kabul edllmeyecek davranrtlar:
(a)
blr kiSinin yuz0ne kary veya ld$nln bulunmadut ortamda onun hakknda ldlltiiril, lrk,
dini, cinsiyetryle ilgili halcret lgeren ya da ldieolt0c0 veya taciz edid olabllecek yorumlar,
FlGhr yapma( ataorlaylo siizler siJylemek vefd imalarda bulunmak;
(b)
(c)
(d)
(e)
(0
(S)
flzlksd olarak zoroa faklaflmda bulunmak;
dddet lgeren davranrsta bulunmak veya tiddet gostermekle tehdlt etnek;
dnsd taclzde bulunmak;
ba$ka birinln malml ldnslz almak veya kullanmak;
bagka lddlere veya kurumlara alt elvaya kastut olarak zarar vermek;
olke yasalannrn tiikedmini yasaldadrur herhangl bir maddeyl kullannnk veya
ba$<alanna vennek;
(h)
veya
turnuva kapsamrndaki hertEngi bir olcrlda, oniversltede
tiltiln kullanmak
Ψ踏
"
M0nazardlar srrasrnda:
(l)
(lD
Yar6maolar monazara 6'ncednde, $rasnda veya sonrasnda hakemlerle saldlrgan
tavlrla kontsamazlar.
iatrmbaa h;kemler ardslndakl ll€d$m yapq gekilde, gergln olmafan tarzda
gerPekle5melldlr.
Davrantg Ydnetmeligine aykrrr durumda Avrasya_ okullararast Munazara
furnrvas' YOnetiri Kuiulunun g6revlendirdi$i Disiplin Konseyi'
katrltmcllann eeenli$i lgin gereken girigimlerde
turnuvantn
vo
bulunacaktr;
bu
iinlemterc, zararln tazmini ve/veya sorumlulann
turnuvadan ve programdan uzaklagtlnlmast dahildir'
lsbu davranE yonetndEl, Dunya
dozenlenmi5tr.
ohlhraras
Monazara Turnurds (WSDC) kuraltan doorulusunda
Avrasf. okullarara$ MUnazara furnuvasl katllmcllan igln taahhlitnamE
aSaUrdaklleri
AFgda lmzas bulunan ben
taahhot edlyorum:
(a)
(b)
Davranrs
Yfi€tmellElnl okudum ve anladlm;
beryan
Avrasya Okullarard$ Monazara Tumuva$ sureCnce OavranE Y6neunelluhe uyacaglml
ediyorum;
(c]
Avrds\rd
okullararas M0nazara TumwaE sorcdnce geldlecek fotogBflarda ve videolardald
basn organrnda
i-oitt.o.io,i gHrtelerd", weu siuertnoe, aergllerde \€ dlger herhangl bir
yaynlanmasna lzln veriyorum.
Imza:… …
.… …・
・ ……
…… …… … … … … ……・ … …・
Tarlh: … … ….…
‖I器 洲器罫 閣認
『
II‖l‖ I]]lllaman.hmhぃ
………
…… …… .
●k edOn● hm vOnddb‖ ノ
tammindan/takIコ lanndan
作商物 ツ動物 動
'の
sorumlu olan ben,
働
"刺
oldugumu
takmrmrn davrant$artrdan, Ozellllde de DavEnE YorEtsnellohe uymasndan sorumlu
lch'l
edlyorum.
lmza:,......................
Tunr[vaya katlan olr€ndlGdn Ydllerl lgln €k taahhlltnam€:
aFgdald hususlarl
Ben
(vdl
n adL
sYaa)
befan ederlm:
(a) Tumwaya yanynao olarak katllan
師
m彰
蜘
)
`政
\relislyim.
(b) DavEnE Ydnetmelluinl okdum ve anladm.
(c) DavrdnE Yfiefileligini @culuma agkladlm ve uymas gercldioini bildirdim'
(e)
Qo{um
Davranrt Yonefrnelloine uyaca0ml bana teylt
etd$r'
'- *-. iJilai'ort oiic.,
Acll bbbl modahale gerekuren blr durumda:
dt#, cerah veya aEer blr sagl* giirevlisinh gocuguma g€reken Eshit
kaza durumunda
teoavt ve mtratrateyi yapmasna ian iertyoruml ecii uir uuoi mooahale vera
rnasranan kartllayacaglmr beyan ederlm.
dril;;G,965"tfiieceliiertrangt ulr toza \€!a olay durumunda takrm anberxiriiniin
iondcisnin uana naber verec4lnl anlamrg bulunuyorum'
v#
im2a:… …………..¨ ……・¨…… …
・……………… ……Ⅲ……… Ta‖ h:
Katrtmcr Okullat Listesi
Okullat:
Raffles Iostitution - SingaPut
Colegiul National Sfantul Sava
-
Rooanya
Nati;n4l High-school Geotge Cosbuc -Roaranya
Chinese lnternatiooal School - Hong Kong
HYitfeldtska Gymnas.iet - Swedeo
West Poiot Grey AcademY -Kaaada
Daewon Foreigo Laoguage High School -Giiney Kore
Galatasany Lisesi - TiirkiYe
T蒟 め1-■ mtte
A9Koleli― Ttrhye
ヽ口L
Taldur:
Slovenya
い
Romanya
Yunabun
Abanya
Or,■ _Pa夕
"
9:00‐ 10:00 Att Tё 面
,民
10:00‐ 11:001.Roufld'a Ha71r1lk
ll:00-12:30 Round l
12:30-13:150歩 Yemeti
13■ 5-13:30 Ma,lam A仰 匠 msl
13:30-15:00 Ro・ lnd 2
1'30 Kabve― Ca7 Molasl
l,30-1545 Ma9hm A゛ ιmm
15:45-17:15 Round 3
1745-詢 血 ,
15:∞
26 0cak‐ Pttaresi/27 0cak S狙
08450%lXI MalL田 ■nA,unmasェ
9:00-10:004.Round'a liα
zlf11■
10:00-11:30 Round 4
113012150歩
Ycme」
12:15-12:30 Maψ un A9」山口MsI
12:30-14:00 Round 5
14Clll-1430 Chve― Cay MOla"
1430-14:45 Ma9hm A9」 む ― s,
1‖ lk
14:45-15:45 Round 6,aH・ ケ
15145-17:15 Round 6
17:30-Ay● Lp
28 0cak Cargamba
Sah:
1430‐ Ay● h9
匠
&45‐
9・
ere
":CXI 0cto
Madttn
llll-10:00
Fha■A硼
c
12:150」 eYmむ
m譴
Hazin
10:00-11:30 0cto Fha■
ll:30‐
12115-12:45m91aun A口 出口薩si
1245-1'45 cwrek Fh狙 ∝e Haワ 1‖ 1'
1245-1445 ceytek Fhaler
1445‐ 1'15 Kahvc― cay Mobl
15:15-15:30L"迪 n Attanm・ 81
15:30-16:30 Yatl Fmalere Hazlrhk
16:30‐ 18:00 Ya●
Fha■er
18:00-AF上 ,
申
10:00-12:00 BtyOk Fmm
12301'30くつeYm導
13:30
- 16:00 Odnl ve Kapaorg Tciteni
Download

Ulaşmak İçin Tıklayınız.