4.4. Metódy rozpočtovania
Metódy rozpočtovania sú súhrnom určitých usporiadaných postupov a spôsobov, ktoré smerujú
k určeniu reálne najpravdepodobnejšie splniteľných krátkodobých úloh podniku a jeho
vnútropodnikových útvarov, vo väzbe na predpokladané úlohy podniku. Určujú obsah celej
rozpočtovej činnosti s cieľom čo najpresnejšie stanoviť konkrétne úlohy pre hospodárske strediská.
Jednotlivé metódy sa medzi sebou líšia podľa rozsahu a spôsobu určovania rozpočtovaných javov.
Čím zložitejší je výrobný proces, pre ktorý sa rozpočet zostavuje, tým zložitejšia je metóda jeho
zostavovania.
Na metódy rozpočtovania vplývajú:
- prostriedky, ktoré možno využiť na racionálny systém rozpočtovania,
- úroveň vnútropodnikového usporiadania a kvalita ukladania úloh,
- existujúci systém rozpočtovníctva podniku.
Metódy rozpočtovania možno súhrnne rozdeliť do týchto skupín:
1. plánované metódy
2. normové metódy
3. jednorazové metódy
4. rozpočtový odhad
Plánová metóda
Predstavuje najjednoduchší spôsob rozpočtovania, ktorý sa opiera o plánové kalkulácie, rozpisy
ročných plánov a zo štatisticky zostaveného rozpočtu režijných nákladov. Plánovú metódu
rozpočtovania možno použiť v organizáciách, ktorých rozsah činnosti nie je veľký.
Výhody plánovanej metódy:
- pri začatí nových výrobných procesov sú k dispozícii iba plánované kalkulácie a limity
režijných nákladov ,
- predpokladá dokonalé poznanie minulých javov v dlhších časových radoch, vytvára tak
možnosť extrapolácie do budúcnosti, a tým aj odhaľovania vývojových tendencií
ekonomických procesov.
Nevýhody plánovanej metódy:
- využíva plánované kalkulácie, ktoré sú zostavené na podklade plánovaných technickohospodárskych noriem,
- základom metódy je rozpis vnútropodnikového ročného plánu a jeho konkretizácia na
jednotlivé hospodárske strediská.
Normová metóda
Predstavuje ucelený a komplexný súhrn postupov rozpočtovania, ktorý je založený na operatívnych
kalkuláciách a štatisticky zostavených normách režijných nákladov. Využíva sa na rozpočtovanie
opakovateľných javov, keď sú k dispozícii operatívne kalkulácie, dokonalá normatívna základňa
a štatistické informácie z účtovnej evidencie.
Výhody normovej metódy rozpočtovania predstavujú skutočnosti , že:
- je reálnou metódou, pretože vychádza z operatívnych noriem, ktoré platia v období
uskutočňovania normovaných činností a sú stanovené s prihliadnutím na konkrétne
podmienky rozpočtovaných javov,
- použitím operatívnych a základných kalkulácií umožňuje realizovať normovú metódu
evidencie nákladov a vytvára predpoklady pre účinnú kontrolnú a rozborovú činnosť.
Podstatou normovej metódy sú objektívne zosúladenia:
- odbytových možností,
- kapacitných možností,
- noriem spotreby materiálu, energie, surovín,
- noriem výkonov.
Jednorazová metóda
Predstavuje metódu rozpočtovania, ktorá určuje postupné a komplexné zostavovanie úloh od začiatku
výroby až po jej dodávku podľa objednávky. Využíva sa pri rozpočtovaní jednorazových javov,
objednávok rozsiahlych finálnych výrobkov.
Táto metóda využíva informácie:
- z ročného plánu podniku rozdeleného na jednotlivé strediská,
- z ročného hospodárskeho plánu podniku,
- z pred výrobných etáp najmä z prípravy výroby.
Jednorazová metóda využíva predbežné , prepočtové kalkulácie na finálny výrobok a limity režijných
nákladov.
Nedostatky jednorazovej metódy rozpočtovania vyplývajú z nedostatočne objektivizovanej
normatívnej základne, ktorá sa využíva pri jej aplikácii.
Metóda rozpočtového odhadu
Metódu rozpočtových odhadov využívajú pri zostavovaní niektorých rozpočtov najmä malé a stredné
podniky. Táto metóda vychádza spravidla zo spriemerovaných údajov rozpočtu posledných rokov a
hodnotové údaje rozpočtu sa zvyšujú o určité fixné percento. Pri takomto prístupe sa môžu
prehliadnuť významné zmeny. Je potrebné využívať analýzu všetkých faktorov, ktoré pôsobia na
podnik a na jeho činnosť, na základe ktorých je možné zostaviť reálny rozpočet. Ide o analýzu a
zohľadnenie týchto podkladov:
účtovné, štatistické a iné podklady z minulého obdobia,
dosiahnuté a predpokladané ekonomické ukazovatele,
marketingový plán,
prieskum trhu.
Download

Metody rozpoctovania_4_3.pdf