POLITIKA
INTEGROVANÉHO MANAŽÉRSKEHO
SYSTÉMU
Vydanie č.:
Platné od:
01
01.02.2013
Počet strán:
01
Výtlačok č.:
Vedenie spoločnosti TOPOS TOVARNÍKY, a.s. si uvedomuje svoju zodpovednosť za
zavedenie a udržiavanie integrovaného manažérskeho systému ako aj za spokojnosť zákazníkov
spoločnosti, a preto prijíma
POLITIKU INTEGROVANÉHO MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU
V zmysle požiadaviek noriem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 predstavenstvo spoločnosti
rozhodlo o nasledovnom smerovaní:
 Zaväzujeme sa plniť požiadavky systému manažérstva kvality a systému environmentálneho
manažérstva, a súčasne trvalo zlepšovať efektívnosť týchto systémov. Trvalé zlepšovanie je
neoddeliteľnou súčasťou každého procesu.
 Trvalé zlepšovanie dosahujeme nielen plnením legislatívnych a iných požiadaviek, ktoré sa
naša spoločnosť zaviazala plniť,
ale aj plnením neočakávaných, avšak splniteľných
požiadaviek zákazníkov.
 Poskytovanie produktu zabezpečujeme
negatívnemu vplyvu na životné prostredie.
tak,
aby
sme
v maximálnej
miere
zabránili
 Našich zamestnancov považujeme za najhodnotnejšie zdroje. Ich hodnotu zvyšujeme
vytváraním možností neustáleho rastu, bezpečného pracovného prostredia a zvyšovaním
povedomia o integrovanom manažérskom systéme.
 Uvedomovanie environmentálnych vplyvov je neoddeliteľnou súčasťou akýchkoľvek tvorivých
procesov.
 Presadzujeme plnú zodpovednosť každého zamestnanca za trvalé znižovanie negatívnych
vplyvov na kvalitu poskytovaného produktu a na kvalitu životného prostredia.
 Riadením rizík v oblasti kvality produktu a environmentu v maximálnej miere dbáme na
prevenciu znečistenia životného prostredia.
Vyhlásená politika je základným dokumentom poukazujúcim na postoj vedenia spoločnosti
a jej zamestnancov k systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva pri
poskytovaní služieb spoločnosťou.
ROZDEĽOVNÍK
 Tento predpis je spracovaný v elektronickej forme, prístupný v internej informačnej sieti spoločnosti pod
adresou: http://194.196.46.204/kvalita/smk.htm
 V tlačenej forme je tento predpis distribuovaný výlučne na základe evidencie výtlačkov riadenej
manažérom integrovaného manažérskeho systému.
Vypracoval
Meno a priezvisko
Orságová Martina, Ing.
Funkcia
Manažér integrovaného
manažérskeho systému
Organizačná jednotka Odd. integrovaného
manažérskeho systému
Dátum
Podpis
20.01.2013
Posúdil
Michalcová Zuzana, Ing.
Benko Michal, Ing.
Hrubša Róbert, Ing.
Riaditeľ ÚEaP
Riaditeľ OÚ
Riaditeľ VTÚ
Úsek ekonomiky a prevádzky
Obchodný úsek
Výrobno-technický úsek
28.01.2013
Schválil
Závodský Peter
Generálny riaditeľ
Úsek generálneho riaditeľa
31.01.2013
Download

POLITIKA INTEGROVANÉHO MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU