S-Team, s.r.o., Moyzesova 24, 04001 Košice
TARIFA č.1/2014
k Všeobecným podmienkam spoločnosti S-Team, s.r.o. na poskytovanie služby retransmisie
a dátových služieb, platná pre lokalitu Moldava nad Bodvou a okolie s účinnosťou od 1.2.2014
Cenník služieb, platný pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2014
Ceny za poskytovanie služieb digitálnej retransmisie na jeden mesiac:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Základná programová ponuka – ZP
ZP + rodinný balík – ZP+R
ZP + detský balík – ZP+D
ZP + športový balík – ZP+Š
Kompletná programová ponuka - KP
ZP + Flexi 5 /ZP + 5 programov z R,D,Š/
1.prijímač
2.prijímač
5,31 €
11.62 €
7,31 €
9,31 €
14,90 €
10,31 €
2,32€
2,32€
2,32€
2,32€
2,98€
2,32€
Ceny za poskytovanie dátových služieb na jeden mesiac:
1.
2.
3.
4.
STM FLEXI - 1024/128 kbit/s - max.
STM OPTI - 2048/256 kbit/s – max.
STM FIX - 4096/512 kbit/s - max.
Verejná IP adresa
12,00 €
16,00 €
20,00 €
3,32 €
Poplatok za pripojenie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Zriadenie koncového bodu Internet – bez viazanosti
Zriadenie koncového bodu Internet - viazanosť 12 mesiacov
Zriadenie koncového bodu Internet - viazanosť 24 mesiacov
Zriadenie koncového bodu Televízia - bez viazanosti
Zriadenie koncového bodu Televízia – viazanosť 12 mesiacov
Zriadenie koncového bodu Televízia - viazanosť 24 mesiacov
Zriadenie koncového bodu TV + Internet – bez viazanosti
Zriadenie koncového bodu TV + Internet – viazanosť 12 mesiacov
Zriadenie koncového bodu TV + Internet – viazanosť 24 mesiacov
Zmena miesta inštalácie
Zriadenie 2.TV prípojky
Poplatok za zmenu služby z vyššej na nižšiu
Poplatok za znovupripojenie služby
Výška poplatku za písomnú upomienku
Zmluvná pokuta za neoprávnené používanie služby
99,00 €
66,00 €
40,00 €
100,00 €
75,00 €
50,00 €
179,00 €
127,00 €
81,00 €
32,90 €
25,90 €
10,00 €
13,28 €
1,66 €
331,94 €
Cenník servisných zásahov a montážnych prác ostáva nezmenený – pozri Tarifa č.1/2010
Sledujte našu webovú stránku aby Vám neunikli aktuálne ceny a prípadné AKCIE !
Download

S-Team, s.r.o., Moyzesova 24, 04001 Košice