Ako vybaviť
Súhlas na pripojenie bytového elektromeru, zvýšenie MRK.
V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov došlo k odpojeniu elektromeru v byte užívateľa (zrušenie
odberu) a užívateľ žiada VSE resp. VSD o znovupripojenie odberného miesta, je potrebné VSE
predložiť písomný súhlas správcu. Písomný súhlas je taktiež potrebný na zvýšenie maximálnej
rezervovanej kapacity (MRK), ktorá je daná ampérickou hodnotou hlavného ističa bytu, alebo pri
zmene z jednofázového odberu na trojfázový. Pri zmene z jednofázového odberu na trojfázový je
potrebné predložiť kópiu technickej správu k projektu prípojky a súhlasné stanovisko VSD k
projektovej dokumentácii prípojky. Nevyhnutnou podmienkou pre vydanie súhlasu je, že užívateľ
bytu nemá žiadne dlhy na úhradách za byt.
Súhlas na pripojenie je možné vybaviť na počkanie, pokiaľ navštívite osobne naše klientské
centrum v prípade, ak nejde o zmenu z jednofázového odberu na trojfázový alebo ide o výmenu
ističa do 20A. V opačnom prípade sa súhlas vzdáva do 3 pracovných dní. Vyplnenú žiadosť s
kópiami dokladov je možné zaslať aj písomne. Pokiaľ je klient registrovaným užívateľom
elektronických služieb SBD IV, žiadosť môže zaslať aj e-mailom. Skeny vyplnenej a podpísanej
žiadosti spolu s kópiami dokladov je potrebné v tomto prípade priložiť ako prílohy mailu vo
formáte pdf alebo jpg.
Potrebné doklady:
občiansky preukaz – pri osobnej návšteve
kópiu technickej správu k projektu prípojky a súhlasné stanovisko VSD
(pri zmene z jednofázového odberu na trojfázový)
Služba je bezplatná.
Download

Súhlas na pripojenie bytového elektromeru, zvýšenie MRK