MPR – net, s.r.o.
Žatevná 1154, 951 35 Veľké Zálužie, IČO: 44 901 330
Tel. 0903 189 750, 0903 677 219
[email protected]
Cenník dátových služieb
Časovo a dátovo neobmezený prístup do siete internet.
Služba
Rýchlosť
kbit/s.
Mesačný poplatok
Agregácia
Mini
2000/1000
1:8
Maxi
4000/1500
Profi
6000/2000
11,90 €
mesačne
16,60 €
mesačne
21 €
mesačne
1:5
1:5
Aktivácia služby „PLUS“ (navýšenie zmluvnej rýchlosti o 2000 kbit/s):
- jednorazový poplatok 20 € (dostupnosť služby je nutné overiť)
Možnosť vytvorenia individuálneho programu na základe požiadavky zákazníka
- Pripojenie viacerých PC v domácnosti je bezplatné.
- Rýchlosť jednotlivých programov sa udáva v kbit/sekunda, prvé číslo download /sťahovanie/ a druhé číslo
upload /odosielanie/.
MPR - net, s.r.o. je vlastníkom rozvodu po účastnícku prípojku.
Tabuľka individuálnych poplatkov
Názov služby
Zriaďovací poplatok
Popis
v závislosti od nákladov a od doby viazanosti
zmluvy
24 mesačná viazanosť
12 mesačná viazanosť
bez viazanosti
Zrušenie pripojenia
Zrušenie pripojenia
Zmena služby na vyššiu
Zmena služby na nižšiu
Zmena služby na nižšiu
Znovupripojenie zákazníka
Odstránenie poruchy zavinenej
zákazníkom
Porušenie zmluvných podmienok
Reinštalácia PC bez zálohovania **
Penále
Počas viazanosti
12 mesačnej
Počas viazanosti
24 mesačnej
Zmena zmluvnej rýchlosti na vyššiu
Zmena zmluvnej rýchlosti na nižšiu po uplynutí
viazanosti
Počas viazanosti
Po odpojení z dôvodu neuhrádzania faktúr
Sadzba za každú začatú hodinu
Zdieľanie pripojenia, prekonfigurovanie zariadení,
svojvoľná zmena IP adresy
Cena za každú začatú hodinu
Poskytovateľ si môže za nedodržanie dátumu
splatnosti faktúry účtovť penále
Jednorazový poplatok
1 – 135 €
1€
66 €
135 €
85 €
220 €
0€
0€
50 €
33 €
17 €
33 €
10 €
0,5 % faktúrovanej sumy za každý
deň omeškania
** Pre klientov siete MPR - net, s.r.o. poskytujeme zľavy.
Upozornenie: V prípade riešenia vlastného pripojenia na prístupový bod siete MPR - net, s.r.o. zo strany užívateľa je tento povinný
splniť všetky registračné a oznamovacie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z platných predpisov SR a tieto zaslať v písomnej forme na
adresu sídla spoločnosti MPR - net, s.r.o. ešte pred uvedením zariadenia do prevádzky.
Cenník je platný od 1.1.2012 do vydania nového cenníka
Ceny sú uvedené vrátane DPH.
Download

Peter Vereš MPR Data