SERMAYE PİYASASI KURULU
PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK
İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI FORMATI VE
HAZIRLANMASINA İLİŞKİN KILAVUZDUR
1
Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş.
İhraççı Bilgi Dokümanıdır
Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca ……/...../….. tarihinde
onaylanmıştır.
Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet ile birlikte geçerli bir
izahname oluşturur. Bu nedenle, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları
ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak
değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
İhraççı bilgi dokümanının ilanından söz konusu doküman kapsamında halka arz
işlemini gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kuruluna onaylanmak amacıyla sermaye
piyasası aracı notu sunuluncaya kadar geçen süre boyunca bu ihraççı bilgi dokümanının
güncellenmesi gerekmez.
İhraççı bilgi dokümanının onaylanması, ihraççı bilgi dokümanında yer alan
bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ihraç edilecek
sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.
Bu ihraççı bilgi dokümanı ile birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasası aracı
notu ve özet, ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Neta Yatırım Menkul
değerler A.Ş.’nin www.netayatirim.com ve www.arbul.com.tr adresli internet siteleri ile
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru
yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.
Sermaye Piyasası Kanunu(SPKn)’nun 10’uncu maddesi uyarınca, izahnameyi
oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden
kaynaklanan zararlardan; ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi
veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden
lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve
durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur.
Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan
belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da
hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri
çerçevesinde sorumludur.
2
GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR
“Bu
ihraççı
bilgi
dokümanı,
“düşünülmektedir”,
“planlanmaktadır”,
“hedeflenmektedir”, “tahmin edilmektedir”, “beklenmektedir” gibi kelimelerle ifade
edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk
içermekte olup, sadece ihraççı bilgi dokümanının yayım tarihindeki öngörüleri ve
beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ihraççının geleceğe yönelik açıklamaların
öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir.”
3
İÇİNDEKİLER
Sayfa
1. İhraççı bilgi dokümanının sorumluluğunu yüklenen kişiler ………..…………………6
2. Bağımsız denetçiler ……………………………………………………………………7
3. Seçilmiş finansal bilgiler ………………………………………………….……...……8
4. Risk faktörleri ………………………………………………………………………….9
5. İhraççı hakkında bilgiler …………………………………………………………...…11
6. Faaliyetler hakkında genel bilgiler ….. ………………………………………………16
7. Grup hakkında bilgiler ……………………………………………………………….19
8. Maddi duran varlıklar hakkında bilgiler …………………………………..…………21
9. Faaliyetlere ve finansal duruma ilişkin değerlendirmeler ……………………………25
10. İhraççının fon kaynakları …………………………………………………………….32
11. Araştırma ve geliştirme, patent ve lisanslar ……………………………………….…36
12. Eğilim bilgileri ……………………………………………………………………….37
13. Kâr tahminleri ve beklentileri ……………………………………………………..…41
14. İdari yapı, yönetim organları ve üst düzey yöneticiler ……………………….………41
15. Ücret ve benzeri menfaatler …………………………………………….……………47
16. Yönetim kurulu uygulamaları ……………………………………………..…………48
17. Personel hakkında bilgiler ……………………………………………………………54
18. Ana pay sahipleri ……………………………………………………………..………55
19. İlişkili taraflar ve ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgiler ……….………56
20. İhraççının finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında bilgiler ……….…………58
21. Diğer bilgiler …………………………………………………………….……...……64
22. Önemli sözleşmeler …………………………………………………….……….……74
23. Uzman raporları ve üçüncü kişilerden alınan bilgiler ………………….………….…74
24. İştirakler hakkında bilgiler ………………………………………….…………..……74
25. İncelemeye açık belgeler ………………………………………………………..……75
26. Ekler ……………………………………………………………………….…………75
4
KISALTMA VE TANIMLAR
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
Amerikan Doları
Avro
BİAŞ Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş.
Borsa İstanbul A.Ş.
Çevresel Etki Değerlendirme
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla
Gelir Vergisi Kanunu
İstanbul Sanayi Odası
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Katma Değer Vergisi Kanunu
Kurumlar Vergisi Kanunu
Madde
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Sermaye Piyasası Kanunu
Sermaye Piyasası Kurulu
Teminat, Rehin, İpotek
Türk Lirası
Türk Ticaret Kanunu
Türk Ticaret Sicil Gazetesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
Uluslararası Muhasebe Standartları
Yeni TTK
USD/$
EURO/€
Takasbank
Şirket, Ortaklık, Arbul
BİAŞ veya Borsa
ÇED
GSYİH
GVK
İSO
KAP
KDV
KVK
Md
MKK
Aracı Kurum/Neta Yatırım
SPKn
SPK, Kurul
TRİ
TL
TTK
TTSG
TBMM
UFRS
UMS
5
1. İHRAÇÇI
KİŞİLER
BİLGİ
DOKÜMANININ
SORUMLULUĞUNU
YÜKLENEN
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraççı
bilgi dokümanı ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve
verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraççı bilgi dokümanında bu bilgilerin anlamını
değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş
olduğunu beyan ederiz.
İhraççı
Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş.
Sorumlu Olduğu Kısım:
Arif CERİT
13/11/2013
İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ
TAMAMI
Halka Arz Eden
Arif CERİT
Sorumlu Olduğu Kısım:
13/11/2013
İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ
TAMAMI
6
Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Mehmet Bedir
Genel Müdür
Mustafa Çakmak
Takas ve Op.Uzmanı
Sorumlu Olduğu Kısım:
13/11/2013
İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ
TAMAMI
2. BAĞIMSIZ DENETÇİLER
2.1. Bağımsız denetim kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak baş
denetçinin adı soyadı:
Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş.’ nin 31.12.2010 – 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihli
finansal tabloları ile 01.01.2013 – 30.06.2013 tarihli finansal tablolarını Legal Bağımsız
Denetim YMM A.Ş. denetlemiş olup, sorumlu ortak baş denetçi Korkut Yet’ tir.
Adresi, Cemal Sahir Sokak No:26-28 Profilo Plaza C Blok Mecidiyeköy- İstanbul şeklindedir.
2.2. Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak baş denetçinin görevden alınması,
görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi:
Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş.’ nin 31.12.2010 – 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihli
finansal tablolarını denetleyen Legal Bağımsız Denetim YMM A.Ş. ile 30.06.2013 ara döneme
ait finansal tablolarını denetleyen Legal Bağımsız Denetim YMM A.Ş. bağımsız denetim
kuruluşunun ve sorumlu ortak baş denetçilerin görevden alınması, görevden çekilmesi ya da
değişmesine yol açacak bir durum oluşmamıştır.
7
3. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER
01.0130.06.2013
Dönen Varlıklar
29.996.558
Nakit ve Nakit Benzerleri
747.834
Ticari Alacaklar
23.311.563
Diğer Alacaklar
186.608
Stoklar
5.066.321
Duran Varlıklar
11.047.022
Ticari Alacaklar
Maddi Duran Varlıklar
11.047.022
AKTİF TOPLAM
41.923.198
Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.061.351
Finansal Borçlar
10.332.641
Ticari Borçlar
2.374.654
Uzun Vadeli Yükümlülükler
7.964.430
Finansal Borçlar
7.020.908
Öz kaynaklar
20.897.417
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 20.897.417
Azınlık Payları
Brüt Kar/Zarar
98.544
Faaliyet Karı/Zararı
1.761.499
98.544
Sürdürülen Faaliyetler
Dönem
98.544
Dönem Karının/Zararının
Karı/(zararı)
Azınlık
Payları
Dağılımı
Ana Ortaklık Payları
98.544
0,0049
Hisse Başına Kazanç
(TL)
Özel Bağımsız Denetimden Geçmiştir.
01.0101.0101.0101.0131.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009
26.215.960 20.278.903 14.890.482 7.048.338
517.364
579.672
123.246
34.940
20.623.632 16.178.622 11.257.058 4.669.345
1.017.693
54.789
335.416
27.281
3.701.520 3.201.139 3.122.305 2.227.366
10.642.679 7.709.399 7.956.984 8.996.421
10.642.679 7.709.399 7.956.984 8.996.421
37.580.156 28.518.535 23.243.393 16.333.180
13.580.689 19.128.071 12.871.670 9.916.300
9.682.196 7.647.308 3.882.795 3.856.349
3.517.144 10.294.811 8.855.340 5.847.033
3.200.594 4.072.957 4.732.399 2.037.125
2.241.258 3.726.393 4.442.263 1.868.061
20.798.873 5.317.507 5.639.324 4.379.755
20.798.873 5.317.507 5.639.324 4.379.755
834.137 (321.817) 1.259.569 (546.122)
3.492.396 2.426.584 1.354.744
(44.388)
834.137 (321.820) 1.259.569 (546.122)
834.137 (321.820) 1.259.569 (546.122)
834.137
0,0420
(321.820)
(0,0390)
1.259.569
0,1540
(546.122)
(0,0680)
Özel Bağımsız Denetimden Geçmiştir.
SÜRDÜRÜLEN
FAALİYETLER
Satış Gelirleri
Satışların Maliyeti (-)
Brüt Kar/Zarar
Faaliyet Karı/Zararı
Sürdürülen Faaliyetler Vergi
Öncesi Karı/Zararı
Sürdürülen Faaliyetler Dönem
Karı/Zararı
Dönem Karı/Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
Hisse Başına Kazanç
01.0130.06.2013
01.0131.12.2012
01.0130.06.2012
01.0131.12.2011
01.0131.12.2010
21.742.991 45.223.710 20.768.340 35.535.719 27.929.733
(19.376.498) (40.459.394) (18.738.649) (31.635.970) (25.608.346)
2.366.493
4.764.316
2.029.691
3.899.749
2.321.387
1.761.499
3.492.396
1.554.572
2.426.584
1.354.744
(50.124)
635.477
529.798
(522.346)
1.191.198
98.544
834.137
594.025
(321.820)
1.259.569
98.544
98.544
0,0049
834.137
834.137
0,0420
594.025
594.025
0,0726
(321.820)
(321.820)
(0,0390)
1.259.569
1.259.569
0,1540
8
“Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve faaliyet
sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı işbu ihraççı bilgi dokümanının 9 ve 20
no’lu bölümlerini de dikkate almalıdır.”
4. RİSK FAKTÖRLERİ
4.1. İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler:
4.1.1 Konjonktürel Riskler
Şirket’in üretim ve satış faaliyetleri içersinde;
A: Yurt içi: Ekonomik, Siyasi, İklimsel dalgalanmaların getirmiş olduğu üretim daralmalarına
bağlı hammadde ve yardımcı madde tedariklerinde kesinti oluşma riski bulunmaktadır; Bu
sıkıntılar ithal ikame metoduyla aşılabilmektedir. Sadece üretim teslim tarihlerinde gecikme
riski bulunmaktadır. Bunlar da müşteri ile yapılan bilgilendirme ve iletişimle aşılmaya
çalışılmaktadır.
B: Yurt dışı: Müşterilerin bulunduğu ülkelerde veya Dünya’nın genelinde yaşanabilecek
ekonomik veya siyasi sıkıntılara istinaden talep daralmalarına bağlı olarak şirketin üretim ve
satışlarında azalmalar olabilir. Bu ve benzeri sıkıntılar, geçmiş tecrübelerin ışığında şirketin
katma değeri yüksek ürünlerin üretim ve satışına yönelmiş olması, yurt içinde ve dışında
müşteri çeşitliliğine önem vermesi stratejileriyle aşılmaktadır.
4.1.2 Şirket’in gelirleri, arz ve talebe duyarlıdır.
İç ve dış piyasalarda yaşanabilecek belirsizlikler; küresel ekonomik veya siyasi sıkıntılar,
oluşabilecek ekonomik durgunluklar sonucunda tüketici talebinde daralma olabilir. Bu
daralmalara bağlı şirket gelirlerinde kısmı azalmalar riski oluşturabilmektedir.
4.1.3 Şirket’in müşterilerinin ödeme zorluğu içerisine düşmeleri, şirketin mali durumunu
olumsuz etkileyebilir.
Şirket’in müşterilerinin bir kısmının ödeme zorluğu içerisine girmeleri sonucu alacakların bir
kısmı şüpheli alacak haline dönüşebilir ya da tahsil edilemeyebilir. Bunun neticesinde şirketin
mali durumu olumsuz etkilenebilir. Bu olumsuzlukların etkisini azaltmak amacıyla şirket,
alacaklarının çoğunu sigorta şemsiyesi altına alma çalışmalarını başlatmıştır.
4.1.4 Şirket’in üretimde kullandığı temel hammadde olan pamuk, viskon vb karışımlı
elyafların fiyatı, üretim rekoltesi, iklim şartları ve moda’ya bağlı değişikliklerden
etkilenmektedir.
Şirketin üretiminin ana hammaddelerinden olan pamuk, viskon vb karışımlı elyafların birim
fiyatı, iklim şartlarına bağlı üretim rekoltesi ve taleple belirlenir. Hammadde fiyatlarının yurt
içi ve yurt dışında kısa vade içerisinde aşırı yükselmesi sonucu, piyasanın bu algıyı
kabullenmesine kadar geçen süre içinde şirket gelirlerinde kısmen azalma olabilir.
9
4.1.5 Şirketin yabancı para cinsinden olan ticari borçları, döviz kurlarında meydana
gelebilecek aşırı yükselmelerden kaynaklı kur farkı gideri olabilir.
Şirket’in sahip olduğu orta vadeli döviz kredilerinden kaynaklanan, yabancı paraların Türk
Lirası karşısında değerlenmesi sonucu Türk Lirası bazında kur farkı gideri oluşmaktadır. Bu
tutar şirket gelirlerini faaliyet dışı finansman gideri kalemleri üzerinden olumsuz yönde
etkilemektedir.
4.2. İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler:
AB ülkelerinde 2013 yılının ilk altı ayında küçülme devam etmiş olup, bu durum sektörler
açısından halen dünya ticaretini etkilemeye devam etmektedir. Diğer yandan yılın ilk
çeyreğinde AB bölgesinde işsizlik oranı gerileme seyrine girmiş ve yılın ikinci yarısında
büyüme açısından olumlu beklentiler artmıştır.
Tüm bu gelişmelerle beraber Türkiye’nin 2013 yılı ilk altı aylık ihracatı bir önceki yılın ilk 6
ayına oranla, sektörler bazında da artış göstermiştir. Değişen ekonomik ve siyasi koşullarda ise
ihracatta öne çıkan ülkeler sıralaması bir miktar değişmektedir.
Sektörde halen mavi yakalı işçi bulmada zorluklar yaşanmaktadır. Uzmanlara göre bunun en
temel sebeplerinden biri dünyada gelişme yolundaki tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de
imalat sanayi çalışanlarının hizmet sektörüne yönelmesidir. Bu dönemde işçi sorununa karşılık
Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu başta olmak üzere bazı sivil toplum kuruluşları
daha fazla meslek lisesi öğrencisinin bu alana yönelmesini teşvik etmek amacıyla çeşitli eğitim
kurumlarıyla işbirlikleri gerçekleştirmektedir.
Tekstil ve hazır giyim sektörünün en değerli girdilerinden pamuk arzı bu yıl yine hem dünyada
hem Türkiye’de yeterli oranda gerçekleşmemiştir. Bilindiği gibi 2011 yılında dünyada pamuk
emtia fiyatlarında yaşanan artışlar ve ülkemizde pamuk ekim alanlarının azalması neticesinde
ülkemiz pamuk ithalatında yaşanan artışlar dikkat çekmiş ve sektör gündemini önemli şekilde
işgal etmiştir. Ekim alanlarının artması ve piyasaların normalleşmesi neticesinde pamuk, 2012
yılında tüm ürünler arasında ithalatı en çok düşen ikinci ürün olmuştur. ABD’nin pamuk
fiyatlarına müdahalesi pamuk fiyatlarının düşmesine sebep olurken, ülkemizde bu fiyatların
düşmesi pamuk ekiminde karın azalmasına ve pamuk eken çiftçilerin hayal kırıklığına
uğramasına sebep olmuştur. Bunun neticesinde bu yıl ülkemiz pamuk üretim miktarında bir
miktar düşme olduğu görülmektedir.
4.3. Diğer riskler:
Küresel ekonomik krizle beraber, Ortadoğu’da tekrar tırmanan siyasi kriz sektör için de
önümüzdeki dönemde risk oluşturmaktadır. Özellikle Suriye’de devam eden iç karışıklık,
Suriye pazarının üzerinde olumsuz etkilerini sürdürmektedir.
İran pazarında ise uluslararası platformda İran bankalarıyla çalışmama kararı sonucu baskı
altında kalan Türk Bankacılık sistemi sebebiyle, İran ile ticaret yapan Türk firmalarının
ödemelerini tahsilde zorlanmalarına sebep olmaktadır. Diğer yandan 2012 yılında İran’da
yaşanan devalüasyon sebebiyle bu ülkeye giriş yapan ithalatçılar döviz tahsisinde sorun
yaşamaktadırlar.
10
5. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER
5.1. İhraççı hakkında genel bilgi:
5.1.1. İhraççının ticaret unvanı:
Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi
5.1.2. İhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası:
Şirketin;
- Ticaret siciline tescil edilen merkez adresi; Yalçın Koreş Cad Ali Duran Sokak Köyaltı
Mevkii 34530 Yenibosna – İstanbul
- Bağlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğü ve ticaret sicil numarası;
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, / 436656 dır.
5.1.3. İhraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi:
19 Nisan 2000 tarihinde Neşvat Kumaş İthalat İhracaat Pazarlama Ltd. Şti ünvanı ile süresiz
olarak kurularak Ticaret Siciline tescil edilmiştir, daha sonra Şirket ünvan değişikliğine giderek
1 Mayıs 2003 tarihinde Arbul Boya ve Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ünvanını almış olup,
19 Şubat 2013 tarihinde nevi değişikliğine giderek Arbul Boya ve Tekstil Sanayi ve Ticaret
A.Ş. ünvanını almıştır. Şirket 23.10.2013 tarihide yapılan olağanüstü genel kurulunun 31 Ekim
2013 tarihinde tescil edilerek 06.11.2013 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde
yayımlanan kararlarına göre ünvanını Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi olarak
değiştirmiş olup aynı zamanda esas sermaye sisteminden kayıtlı sermaye sistemine geçiş
yaparak kayıtlı sermaye tavanını 2013-2017 yılları arasında geçerli olmak üzere 62.000.000 TL
olarak belirlemiştir.
Şirketin, ana faaliyet amaçları aşağıdaki gibidir:
a. Her çeşit doğal, bitkisel, hayvansal, sun’i ve sentetik elyaf ve hammaddeden veya
bunların karışımlarından meydana gelmiş her türlü hammadde, yarı mamül madde,
yardımcı madde, ara madde ile iplik dokumadan elde edilmiş kumaş, örme kumaş,
konfeksiyon, triko ev tekstil mamülleri, sınai tekstil mamülleri, tekstil aksesuarlarının
kısmen veya tamamen işlenmesi, yurt içinde ticaretinin, ithalatının ve ihracatının
yapılması,
b. Her türlü yeni, ileri ve yüksek teknoloji ile üretilmiş hammadde, yardımcı maddeni,n
mamül madde ve yardımcı maddenin ürettirilmesi, kısmen veya tamamen işlettirilmesi,
yurt içinde ticaretini, ithalatını ve ihracatını yapmak ve bunlarla ilgili olarak bayilik,
acentelik ve mümessillik yapmak,
c. Tekstil ve kimya sanayileri ile diğer sanayi kollarında kullanılan her türlü hammadde,
yarı mamül madde, ara madde, mamül madde ve yardımcı madde olmak üzere bilumum
suni, sentetik, tabi elyaf, karbon elyaf, filament, polimerler ve benzer nitelikteki diğer
kimyasal ürünlerin gerek üretiminde ve gerek işlenmesinde ve depolanmasında
kullanılan her türlü makine, ekipman, tesis, cihaz, tesisat ve donanım, aksam, aksesuar,
yedek parça ve teferruatının ürettirilmesi, kısmen veya tamamen işlettirilmesi, yurt
içinde ticaretini, ithalatını ve ihracatını yapmak ve bunlarla ilgili olarak bayilik,
acentelik ve mümessillik yapmak,
11
d. Her çeşit mensucat, tekstil ve tekstil ürünleri ile deri ürünleri, kumaş, iplik, elyaf, iç ve
dış giyim, mamül ve hammaddelerinin imalatı, boyanması, yıkanması ve baskı
işlemlerinin yapılması ve fason işçiliğinin dışarıya yaptırılması,
5.1.4. İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke, kayıtlı
merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve faks
numaraları:
Ticaret Ünvanı
Hukuki Statüsü
Merkez Adresi*
Üretim Tesis Adresi
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat
İhraççının kurulduğu Ülke
Telefon ve Faks Numaraları
İnternet Adresi
ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ
ANONİM
ŞİRKETİ
Anonim
Şirket
Sekuro
PlastikCad.
Ambalaj
Sanayisokak
Anonim
Yalçın Koreş
Ali Duran
No :Şirketi
13
Yenibosna Bahçelievler İSTANBUL
Mahallesi,
Gebze Plastikçiler
Organize
Sanayi
Veli
meşe Organize
sanayi bölgesi
Pelitlik
Bölgesi.
2.
Cadde,
Gebze
–
Kocaeli
Mevkii Çorlu Tekirdağ
T.C. Kanunları
Türkiye
0212 451 50 00 / 653 63 08
www.arbul.com.tr
* Şirket’in merkez adresi fiili yönetim adresi ile aynıdır.
5.1.5. İhraççı faaliyetlerinin gelişiminde önemli olaylar:
Arif CERİT tekstil merkezi olarak bilinen Denizli Buldan ilçesinde şirketin ilk adımını
1920’lerde kumaş ticaretiyle atmıştır. 1930 yılında İstanbul Sultanhamam’ da toptan yerli
mallar ve manifatura alanında ticaretini sürdürmüştür.
Oğulları Nuri (1941-1986), Neşvat (1946-2006), Nabi’nin (1952) yüksek öğrenimlerini bitirip
sırayla iş hayatlarına atılmalarıyla 1971 ‘de ferdi tüccarlığını anonim şirket haline dönüştürerek
aile şirketinde, iplik sanayi ve ticareti, yuvarlak örme kumaş sanayi ve konfeksiyon alanlarında
faaliyetlerde bulunmuştur.
Oğullarının işin başına geçmesiyle birlikte ortanca oğlu Halil Neşvat CERİT (HNC), tekstil
işinin bir aile işi olduğunu benimseyip işlerin devamlılığını ve gelişimini sağlama yolunda
çalışmıştır. Özellikle tekstil de kalite ve kalıcılık için; entegrasyonun önemi ve modanın gün
gelmeden önden takip edilmesinin önemi benimsenerek çalışılmaya devam edilmektedir.
Neşvat CERİT’ten sonra ise aile işinin devamını ailenin 3.nesli yürütmektedir olup, geçmiş
tecrübeleri günümüze yeni enstrümanlarla uyarlamaktadırlar.
Tarihsel Gelişim
Ceritler Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş.
İplik / kumaş üretim /pazarlama ve satışı
1971-1984 Sultanhamam
1984-1991 Merter
12
Ceritler Örme Sanayi ve Tic. Ltd Şti.
Ham örme kumaş imalatı, pazarlanması, satışı, ihracatı
1984-1991 Merter
1991-1998 Yenibosna
Ceritler Konfeksiyon Sanayi ve Tic. Ltd Şti
Boyalı örme Kumaştan mamul, örme dış giysi imalatı, ihracatı
1984 -1991 Merter
1991- Bugüne Yenibosna
Neşvat Örme Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ham örme kumaş imalatı, pazarlanması, satışı, ihracatı
1998 - 2008 Yenibosna
2008 – Bugüne Çorlu
Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi
Her türlü elyaftan mamul iplikten üretilmiş boyalı örme kumaş imalatı pazarlanması, satışı,
ihracatı
2003 – Bugüne
Bugün şirketin yıllık 4.000 ton, yaklaşık 17.000.000 metre mamul üretim kapasitesi mevcut
olup, dünya üzerinde 30 ülkeye direk ve endirekt şekilde ihracatı bulunmaktadır.
Şirketin Vizyonu;
 Boyalı örgü kumaş sektöründe, uluslararası piyasa lideri olmak,
 İplik çeşitliliğine bağlı yeni dizaynlar geliştirmek,
 Örme kumaşta dünyanın en iyi örgü kumaşını üretmek,
 Yeni kumaşların keşfedilerek hayata geçirilmesi
Avantajları;
 Geniş Koleksiyonun olması müşterilerin yaptıkları işleri kolaylaştırmakta,
 Ar-Ge çalıştırmalarının başarısı en iyi hammaddenin seçilmesini sağladığından dolayı
yüksek kalite seviyesinin tutturulmasını sağlamakta,
 Üretimdeki entegrasyon sonucu müşterilerin şirketten seçtiği koleksiyonları güvenli bir
şekilde sipariş verebilmelerini sağlıyor,
 Üretimdeki makine teknolojisi, insan faktöründen kaynaklanan hataları azaltıyor.
Şirketin Hedefleri;
 Mutlak müşteri memnuniyeti,
 Mükemmel kalitenin elde edilmesi,
 Doğru lojistik zamanlaması yapılabilmesi,
 En iyi ve en verimli hammadde ile üretimin birleştirilebilmesi,
 Doğru kayıt ve arşiv bilgisi tutulmasını sağlayarak müşterilerin taleplerinin hızlı bir şekilde
yerine getirilebilmesi,
Şirketin Öncelikleri;
 Tercihler doğrultusunda en iyi elyafı seçmek ve son teknoloji makineler kullanılarak en iyi
üretimi gerçekleştirmek. Bunun için pamukta Mısır gizia elyafını kullanmayı, elastan da
lycra, boyada ise dystar ve sumofix kullanılması tercih edilmekte.
13


Üretimde güçlü kalite kontrol ekibi sayesinde, üretim kalite puanlaması yapılması.
Kalite ve üretim mükemmelliği için Ar-Ge ye yüksek önem verilmesi.
5.2. Yatırımlar:
5.2.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle
ihraççının önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi:
Şirketin 2010, 2011, 2012 yılları itibariyle faaliyetleri gereği yapmış olduğu yatırımların listesi
aşağıdadır.
Toplam Aktif Değer
Yatırımlar
Ödeme Şekli Borç Bakiyesi
Araç
Kredi
Yok
Demirbaş
Özvarlık
Yok
Kumaş Depo
Özvarlık
Yok
2010
Makine
Özvarlık
Yok
Makine Ek Maliyet
Özvarlık
Yok
Program
Özvarlık
Yok
Toplam 2010
Araç
Kredi
Yok
Araç
Leasing
Var
Bilgisayar
Özvarlık
Yok
Bilgisayar Server
Özvarlık
Yok
2011
Demirbaş
Özvarlık
Yok
Kumaş Depo
Özvarlık
Yok
Makine
Özvarlık
Yok
Makine Ek Maliyet
Özvarlık
Yok
Toplam 2011
Araç
Kredi
Var
Araç Ek Maliyet
Özvarlık
Yok
Bilgisayar
Özvarlık
Yok
Bina Ek Maliyet
Özvarlık
Yok
2012 Demirbaş
Özvarlık
Yok
Kumaş Depo
Özvarlık
Yok
Makine
Özvarlık
Yok
Makine Ek Maliyet
Özvarlık
Yok
Program
Özvarlık
Yok
Toplam 2012
Araç
Kredi
Var
Araç
Özvarlık
Yok
2013 Araç Ek Maliyet
Özvarlık
Yok
Bilgisayar
Özvarlık
Yok
Bina Ek Maliyet
Özvarlık
Yok
Toplam 2013 yılı yatırım tutarı
Son dört yıl yatırım toplamı
14
Toplam
103.871,51
1.080,00
8.500,00
18.283,75
65.789,74
7.361,16
204.886,16
83.079,14
297.891,21
9.279,23
17.112,49
2.988,50
3.000,00
470.596,39
73.044,50
956.991,46
82.757,01
19.259,50
27.104,86
179.842,74
9.375,19
15.811,08
184.609,29
50.199,30
19.839,25
588.798,22
211.864,05
4.711,86
3.348,24
1.511,55
8.155,93
229.591,63
1.980.267,47
5.2.2. İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi,
coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi:
Şirket, Çorlu Velimeşe’ de bulunan fabrikasında; Boyama makinalarının tamamında
makine yenileme çalışması başlatmıştır. “Yerli üretim yeni nesil teknolojik” boyama
makinalarıyla, üretim maliyetlerinin %20 düşürülüp, buna bağlı üretim verimliliğinin %30
arttırılmasını sağlayacaktır. Yenileme işlemleri 2013 sonunda tamamlanmış olacaktır.
5.2.3. İhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında
ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler
hakkında bilgi:
Şirket, halka arz süreci sonunda halka arz maliyetinin çıkarılmasından sonra elde edilmesi
planlanan kaynakların aşağıda belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesinde değerlendirilmesi
planlanmaktadır;
1. İplik (hammadde) ve ham örme kumaşı ithalatı için,
2. Mevcut kısa vadeli banka kredilerinin kapatılması için,
3. Modern dijital baskı makinalarının satın alınması için,
1. İplik (hammadde) İthalatı:
Şirketin ana girdisi olan iplik ve ham örme kumaşının tedarik edildiği firma ve ülkeler bazında
peşin alımlarda %10 ile %15 arasında iskonto sağlanabilecektir. Bu durumda girdi
maliyetlerinin aşağı düşmesi şirketin karlılığına olumlu yansıyacaktır.
2. Banka kredilerinin kapatılması:
Şirketin halihazırda 8.000.000 TL olan banka kredilerinin yıllık maliyeti %15 tir. Yıllık bazda
1.200.000 TL’yi bulan finansman giderleri Şirketin karlılığı üzerinde negatif etkiye sebebiyet
verdiğinden elde edilecek fonla kısa vadeli Banka kredilerinin kapatılması halinde söz konusu
negatif etkiyi aynı tutarda pozitif etkiye dönüştürmeyi planlamaktadır.
3. Modern baskı makinalarına yatırım yapılması:
Şirket (Fabrika), altyapısı ve biyolojik arıtması baskı yatırımı için elverişlidir. Bu doğrultuda
alınacak 2 adet dijital baskı makinesi, 1 buharlama makinesi, 1 ramöz makinesi ile kumaş üstü
baskı hizmeti verilmesi planlanmaktadır. Yapılacak olan bu yatırımla birlikte fabrikada aylık
ortalama 100 ton baskı yapma olanağı sağlanacaktır. Ortalama baskı fiyatı 6TL/kg olup aylık
600.000 TL, yıllık 7.200.000TL artı ciro kazandırması hedeflenmektedir.
Ürün grubunun artmasıyla birlikte yeni pazarlara açılmak daha kolay olacaktır. Maliyetlerin de
azalması ile birlikte dünya kumaş piyasasında şirketin/ülkemizin rekabet gücünü arttırmak
temel amaç olarak benimsemiştir. Makine yatırımı fabrikaya (Şirkete) dijital baskı yapma
imkanı sağlayacak olup bu imkanlarla müşteri portföyünün arttırılması ve mevcut karlılığı
yükseltilmesi planlanmaktadır.
5.2.4. İhraççıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar vb. ile bunların koşulları hakkında bilgi:
Sektöre verilen teşvikler Tekstil terbiye sektöründe çevre kriterlerinin sağlanması şartıyla
birlikte asgari 10 milyon TL tutarındaki yatırımlara verilmektedir. Böylelikle güçsüz
işletmelerin piyasada olmamaları hedeflenmektedir.
15
Şirket, kuruluş döneminde yapılan yatırımlarda sadece KDV desteği kullanmıştır ve her hangi
bir maddi iade içeren destek kullanmamıştır.
İhracatlarında da aynı şekilde Dahilde İşleme Rejimindeki kolaylıklar kullanılmakta ve yapılan
ihracata karşılık Gümrük Vergisi, Fon, Anti-damping ve KDV ödenmemektedir.
Şirketin üretimi çeşitli elyaf karışımlarından olabileceği gibi genellikle pamuk esaslıdır.
Boyalı örme kumaşın ithalatında; Gümrük Vergisi % 8, Ek Vergi % 20 ve KDV % 8 olarak
uygulanmaktadır.
6. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
6.1. Ana faaliyet alanları:
6.1.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle
ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi:
Halen Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi ünvanlı olan ve İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünün 436656 sicilinde kayıtlı olan şirket, başlangıçta Neşvat Kumaş İthalat İhracat
Pazarlama Limited Şirketi ünvanıyla, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 436656-364238
sicil sayısına 19.4.2000 tarihinde kayıtlanmış, ana sözleşmesi 24.4.2000 tarih ve 5030 sayılı
Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanması ile tescil ve ilan edilerek kurulmuştur.
Şirketin ilk kurucuları Ceritler Konfeksiyon Sanayi ve Tic. Ltd. Şti, Neşvat Örme San.ve Tic.
Ltd. Şti, Tamer Aytulun, Sinem Fatma Cerit, Arif Cerit, Hakan Kaşkal ve Abdulkadir
Cebeci’dir.
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 6.5.2003 tarih ve 5792 sayılı nüshasının 403. sayfasında
yayınlanan ilan ile şirketin “Neşvat Kumaş İthalat İhracat Pazarlama Limited Şirketi“ olan
ünvanı “Arbul Boya ve Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi“ olarak değiştirilmiştir.
Arbul Boya ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddeleri
uyarınca 31.12.2012 tarihli ortaklar kurul kararıyla tür değiştirmiştir ve Arbul Boya ve Tekstil
San. Tic. A.Ş ünvanı 25.2.2013 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 8265 sayılı
nüshasının 381.syf.da tescil ve ilan edilmiştir. TTK.180 md.si uyarınca yeni türe dönüştürülen
şirket eskisinin devamıdır.
Şirketin ilk kuruluş sermayesi 5.000.TL. dir. Bu sermaye daha sonraki yıllarda artırımlara tabi
tutulmuştur.
Şirketin Vergi sicil nosu 0730415206 olup, şirket Yenibosna Vergi Dairesine bağlı kurumlar
vergisi mükellefidir.
6.1.2. Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz
konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme sürecinde gelinen aşama
hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuş bilgi:
Sağlık sektöründe kullanılmak üzere yeni ürünler üzerindeki çalışmalar sürdürülmektedir.
Bununla birlikte Şirket, bugüne kadar aşağıdaki yeni üretim süreçlerini gerçekleştirmiştir.
16
 “Nanopak” temizlik bezleri: Su ve kimyasal kullanmadan, Halı temizleme, fayans ve
mermer temizleme, hayvan temizleme ve hasta tenleme bezleri üretmiştir.
 Aringo kumaş: Şirket bu kumaşın üretiminde dünyada tektir. Bu kumaş, eskitilmiş efekt
denilen görüntüyü kumaş haline getirebilmektedir. Dünyada bu işlem ürün olarak parça
yıkama aşamasında yapılabilmektedir. Şirket ise bunu kumaş olarak müşterilerine
sunabilmektedir.
 Çoklu karışımlı boyama: Bu ürünün üretimi, çift boya yapma denilen proses ile
yapılabilmektedir. Normalde 14 saat süren boyama prosesi “çoklu karışımlı boyama” prosesi
sayesinde 7 saate düşürülebilmektedir.
 New star: Bu ürün çeşitli merserize ürünlere alternatif ürün olarak geliştirilmiştir. Merserize
üründen daha ekonomik, çevreye duyarlı ve beğenisi yüksek olan bir üründür.
 Isı ve ışığa duyarlı: Şirket, farklı ısı ve ışıkta rengi değişen ürün geliştiren ilk
şirketlerdendir.
 Şirket sağlık sektöründe kullanılmak üzere yeni ürünler üzerindeki çalışmalarını
sürdürmektedir.
 Son 10 yılda gelişen teknoloji ile doğal hammadde’den geliştirilen iplik, doğal halinden
gelen özelliği ile ipliğin lifinin insanların derisini koruyan dünyadaki tek botanik lif olması,
nem geçirme, anti bakteriyel ve ultraviyole ışınlarını emmesiyle insan sağlığına faydalı bir
hammaddedir. Şirket olarak insan sağlığına faydalı olabilecek olan bu ürünü sağlık
sektörünün yanık tedavisi bölümünde “yanıkların sarılarak tedavisinde” besleyici, antibakteriyel ve nem tutucu özelliği ile “ yanık tedavi kumaş” kapsamında üretmeyi ve
pazarlamayı planlamaktadır. Bu konuda ar-ge niteliğinde çalışmalar başlamıştır.
6.2. Başlıca sektörler/pazarlar
6.2.1. Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki
yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi:
Türkiye Geneli Tekstil ve Hammaddeleri sektöründe en fazla ihraç edilen ürün grupları
sıralamasında, “dokuma kumaşlar” %38 ile ilk sırada yer almaktadır. Bu grubu, % 20 ile
“örme kumaşlar”, % 14 ile “suni-sentetik iplikler”, % 11 ile “dokunmamış kumaşlar ve
eşyalar”, % 6 ile “pamuk ipliği”, %5 ile “suni-sentetik elyaf” izlemektedir.
Sektörde ihracatı yapılan ilk 5 ürün grubu içerisinde, 2011 yılına kıyasla 2012 yılında
değer bazında yalnızca “örme kumaşlar” ürünlerinde artış sağlanmıştır. “Pamuk ipliği”
nde %9 oranında düşüş görülürken, diğer ürün grupları hemen hemen aynı kalmıştır.
Diğer taraftan, ilk 5 ürün grubunun tamamında miktar bazında artış görülmüştür.
Özellikle “suni sentetik iplikler” de miktar bazında %25’lik artışa rağmen değer bazında
bir önceki yıla göre hemen hemen aynı kalması; “pamuk ipliği” ürünlerinde ise miktar
bazında görülen %22’lik artışa rağmen değer bazında %9 oranında düşüş görülmesi dikkat
çekicidir.
17
Türkiye Tekstil Ve Hammadeleri Sektörü En Fazla İhraç Edilen Ürün Grupları
2011
MİKTAR
(TON)
258.091.180
2012
2011
MİKTAR
DEĞER
(TON)
(USD)
279.754.892 3.007.065.326
2012
DEĞER
(USD)
2.980.136.475
ÖRME KUMAŞLAR
SUNİ - SENTETİK
İPLİKLER
DOKUNMAMIŞ
KUMAŞLAR VE EŞYALAR
PAMUK İPLİĞİ
188.931.599
225.187.422 1.522.036.484
243.371.246
304.711.549 1.102.331.156
179.066.704
194.605.729
110.298.945
SUNİ - SENTETİK ELYAF
ÜRÜN GRUPLARI
PAY
DEĞİŞİM
38%
-1%
1.583.997.746
20%
4%
1.105.789.847
14%
0%
829.806.425
838.212.302
11%
1%
134.530.742
516.048.760
472.062.138
6%
-9%
153.959.843
175.160.830
442.048.896
431.078.676
5%
-2%
PAMUK ELYAFI
138.747.920
166.062.278
307.557.344
217.888.738
3%
-29%
DİĞER İPLİKLER
18.788.094
19.708.301
112.262.100
127.543.953
2%
14%
5.905.146
5.808.061
60.834.037
60.223.118
1%
-1%
YÜN ELYAFI
13.784.900
13.042.595
36.465.051
32.814.219
0%
-10%
İPEK ELYAFI
13.916
83.058
50.234
672.456
0%
1239%
İPEK İPLİĞİ
23.358
23.144
177.182
343.580
0%
94%
DİĞER ELYAFLAR
35.198
142.704
94.616
110.105
0%
16%
DOKUMA KUMAŞLAR
YÜN İPLİĞİ
Toplam 1.311.018.051 1.518.821.307 7.944.933.093 7.849.701.604 100%
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları, 2012 Yılı Tekstil Sektörü İhracat Değerlendirme Raporu / AKİB Genel
Sekreterliği Tekstil Sektör Şubesi
-1%
Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş.’nin SWOT analizi;
Güçlü Olduğu
Alanlar (Strong)
Güçsüz Olduğu
Alanlar (Weak)
Fırsatlar
(Opportunity)
Tehditler (Threat)
 İhracat
 İhracat
potansiyelinin
artmasına bağlı
yeni pazarlar
keşfedilmesi
 Rakiplerin hızlı
gelişmesi
 Piyasadaki geçmişi
 Satın alma
 Birçok tesisin
modernize olmayıp
yaşlanacak olması
 Dalgalı kur rejimi
 Makine Parkuru
 Piyasa fiyatlarının
belirlenmesinde
öncü olma
 AR-GE projeleri
 Vadelerin uzaması
 Teknik tekstille
örme kumaşın
entegrasyonu
 İthalata dayalı
hammadde de dar
boğaza düşmesi
 Kuvvetli bir
AR-GE
 Eğitim Kadrosu
 Müşteri Portföyü
 Entegrasyon
18
6.2.2. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle
ihraççının net satış tutarının faaliyet alanına ve pazarın coğrafi yapısına göre dağılımı
hakkında bilgi:
Şirketin net satışlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. Satışların tamamı, şirketin
Tekirdağ/Çorlu’da bulunan fabrikasından gerçekleştirilmektedir.
NET SATIŞLAR / TL
Boyalı Kumaş
Fason Boyama İşçiliği
TOPLAM
31.12.2010
26.985.195,98
%
31.12.2011
97 35.070.610,12
944.539,33
3
465.109,66
%
31.12.2012
99 44.789.901,94
1
433.808,12
%
30.06.2013
99 21.390.620,30
1
352.371,76
%
98
2
27.929.735,31 100 35.535.719,78 100 45.223.710,06 100 21.742.992,06 100
6.3. Madde 6.1.1 ve 6.2.’de sayılan bilgilerin olağanüstü unsurlardan etkilenme durumu
hakkında bilgi:
Şirketin mücbir sebepler (yangın, deprem vs) haricinde üretim ve faaliyetlerini sürdürmesinin
önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.
6.4. İhraççının ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, lisans, sınaiticari, finansal vb. anlaşmalar ile ihraççının faaliyetlerinin ve finansal durumunun ne
ölçüde bu anlaşmalara bağlı olduğuna ya da yeni üretim süreçlerine ilişkin özet bilgi:
Şirketin üretim ve ticari faaliyetleri nedeniyle alması gereken bir lisans/izin/patent
bulunmamaktadır.
6.5. İhraççının rekabet konumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamaların dayanağı:
Şirket, işbu bilgi dokümanında kullandığı veriler için T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü’nün dönemsel olarak yayımladığı “Tekstil, Hazırgiyim ve
Deri Ürünleri Sektörleri Raporları ile İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri’nin
aylık raporlarından yararlanılmıştır.
6.6. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında
bilgi:
Yoktur
6.7. Son 12 ayda finansal durumu önemli ölçüde etkilemiş veya etkileyebilecek, işe ara
verme haline ilişkin bilgiler:
Yoktur
7. GRUP HAKKINDA BİLGİLER
7.1. İhraççının dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet konuları,
ihraççıyla olan ilişkileri ve ihraççının grup içindeki yeri:
Şirket, herhangi bir gruba dahil değildir veya şirketin herhangi bir iştiraki veya bağlı ortaklığı
bulunmamaktadır. Sadece şirket ortaklarının şahsen ortak oldukları (hep beraber veya ayrı
olarak) başka şirketler vardır. Bu şirketler hakkında kısa bilgiler aşağıdadır:
19
7.1.1 Neşvat Örme Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Neşvat Örme Sanayi ve Ticaret A.Ş., ham yuvarlak örme kumaş üretimi yapmaktadır. Şirket,
müşterilerine boyamaya veya baskıya hazır kumaş üretmektedir.
Kuruluş tarihi: Ağustos 1998 yılıdır. Şirketin üretim kapasitesi 10 ton/gün olup üretimde
kullanılan makine sayısı 33 adettir.
Ortağın Adı/Ünvanı
1
2
3
Pay Tutarı (TL)
Arif CERİT
Abdulkadir CEBECİ
Sinem Fatma İSTİKBAL
Toplam
2.737.500
547.500
365.000
3.650.000
Payı (%)
75,00%
15,00%
10,00%
100,00%
Yönetim Kurulu Üyeleri
Görevi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Adı, Soyadı
Arif CERİT
Abdulkadir CEBECİ
7.1.2 Ceritler Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ceritler konfeksiyon; üst-alt grup bayan erkek giyim üretimi yapmaktadır. Üretiminin yaklaşık
tamamını ihraç etmektedir. Başlıca ihracat yaptığı ülkeler Almanya ve İngiltere dir. Kapasitesi
yıllık 1.000.000 adet civarı olup satış cirosu da yaklaşık 6 milyon € dur. Şirketin kuruluş tarihi
Nisan 1990 dır.
Ortağın Adı/Ünvanı
1
2
3
Pay Tutarı (TL)
Arif CERİT
Abdulkadir CEBECİ
Sinem Fatma İSTİKBAL
Toplam
2.280.000
400.000
1.320.000
4.000.000
Payı (%)
57,00%
10,00%
33,00%
100,00%
Yönetim Kurulu Üyeleri
Görevi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Adı, Soyadı
Arif CERİT
Abdulkadir CEBECİ
7.2. İhraççının doğrudan veya dolaylı önemli bağlı ortaklıklarının dökümü:
Yoktur.
20
8. MADDİ DURAN VARLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER
8.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken son finansal tablo tarihi itibariyle
ihraççının finansal kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere sahip olduğu
ve yönetim kurulu kararı uyarınca ihraççı tarafından edinilmesi planlanan önemli maddi
duran varlıklara ilişkin bilgi:
30.06.2013 ara dönem itibariyle grubun maddi duran varlıklarına ilişkin bilgiler aşağıdadır:
Sahip Olunan Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler
Cinsi
Edinildiği
Yıl
m2
Mevkii
FABRİKA BİNASI
31.12.2006
21.945,56
Çorlu
DİNLENDİRME KURUTMA MAKİNASI
(MONFORST)
GERME KURUTMA MAKİNASI
(MONFORST)
Net Defter
Değeri (TL)
3.336.101,19
31.12.2006
422.885,93
31.12.2006
272.537,76
GAZE MAKİNESİ
31.12.2008
266.245,65
RAM-KURUTMA (SARVAN)
31.12.2006
133.514,10
ARITMA TESİSATI
31.12.2006
121.382,04
KALİTE KONTROL MAKİNESİ VE AKS. 5
19.07.2012
112.360,00
KARBON FIRÇALAMA MAKİNASI
31.12.2008
99.445,13
OTOMASYON SİSTEMİ
31.12.2008
80.896,72
DOĞALGAZ TESİSATI
31.12.2006
80.829,03
HAM KUMAŞ YIKAMA RELAKSLAMA
MAKİNESİ
21.06.2011
80.208,33
BUHAR KAZANI VE AKSESURLARI
31.12.2006
78.242,63
ARİNGO KUMAŞ BOYAMA MAKİNESİ
31.12.2011
59.373,74
34 N 9836 MITSIBUSHI/CANTER
28.03.2012
58.619,55
KALİTE KONTROL MAKİNESİ VE AKS. 1
08.12.2011
55.320,57
KALİTE KONTROL MAKİNESİ VE AKS. 2
08.12.2011
55.320,57
KALİTE KONTROL MAKİNESİ VE AKS. 3
08.12.2011
55.320,57
BACA GAZI GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ
04.11.2011
50.525,00
SANFOR MAKİNASI (ITHAL)(FİDERA)
31.12.2006
47.329,52
TRAFO (ALÇAK GERİLİM) TESİSTI
31.12.2006
42.978,52
KALİTE KONTROL MAKİNESİ VE AKS. 4
12.06.2012
41.251,67
YANGIN TESİSATI
31.12.2006
28.622,76
HİDROFOR SİSTEMİ (GRUNDFOS)
31.12.2006
27.835,42
LABARATUAR TEÇHİZATI
31.12.2006
27.722,72
JENERATÖR
31.12.2006
26.217,74
34 TJ 813 MITSIBUSHI/CANTER
27.10.2010
23.568,41
BUHAR KIZGIN YAĞ TESİSATI
31.12.2006
23.280,19
HAVA KOMPRÖSÖRÜ (DALGAKIRAN)
31.12.2006
19.298,98
DİKİŞ MAKİNASI (İTHAL)(MTG)
31.12.2006
19.031,20
ARTEZYEN SONDAJ KUYU / 2
16.01.2007
18.578,17
APRE VE FİNİSAJ MAKİNASI (İTHAL)
(CORİNO)
31.12.2006
17.982,02
ŞARDON MAKİNASI (LAFER TURK)
31.12.2006
16.979,06
21
Kullanım
Amacı
Kiralayan
Kişi
/Kurum
Kira
Dönemi
Yıllık Kira
Tutarı (TL)
ARTEZYEN,KUYU,SONDAJ
31.12.2006
16.744,37
ISI GERİ KAZANIM SİSTEMİ
25.04.2007
16.041,67
34 ZM 8159 RENAULT CLİO
28.01.2011
15.726,53
34 ZM 2359 RENAULT CLİO
28.01.2011
15.726,53
34 ZM 5781 RENAULT CLİO
28.01.2011
15.625,12
H.KUMAŞ BOYAMAKİNASI 2ADET
50KG (CANLAR MAK)
31.12.2006
14.138,19
TRAŞ MAKİNASI (LAFER TURK)
31.12.2006
14.067,92
KST TUP SANFOR MAK.(LAFER TURK)
31.12.2006
13.659,30
SU YUMUŞATMA CİHAZI
31.12.2006
13.081,87
H.KUMAŞ BOYA MAKİNASI 2ADET
25KG (CANLAR MAK)
31.12.2006
13.053,58
KÖMÜR DEPOSU
19.06.2007
12.367,09
FABRİKA DIŞ CEPHE DÜZENİ
31.12.2006
11.796,32
BİLGİSAYAR (HP SERVER ÇORLU)
28.06.2012
10.869,57
H.KUMAŞ BOYA MAKİNASI 1AD 100KG
H.T.(CANLAR MAK)
31.12.2006
10.868,46
SU YUMUŞATMA CİHAZI(GAMA)
31.12.2006
10.718,05
Not: Fabrika binasının kapalı alan 8.977,42 m2, açık alan 12.968,14 m2, toplam 21.945,56 m2
dir.
Edinilmesi Planlanan Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler
Cinsi
Edinileceği
Yıl
m2
Mevkii
Yapılan
Ödemeler (TL)
Yapılacak
Ödemeler
Kullanım
Amacı
HT BOYAMA MAKİNESİ 450 KG. 2013-2014
HT BOYAMA MAKİNESİ 600 KG. 2013-2014
HT BOYAMA MAKİNESİ 150 KG. 2013-2014
HT BOYAMA MAKİNESİ 450 KG. 2013-2014
HT BOYAMA MAKİNESİ 750 KG. 2013-2014
397.778,00
1.984.137,00
HT BOYAMA MAKİNESİ 750 KG. 2013-2014
HT BOYAMA MAKİNESİ 150 KG. 2013-2014
HT BOYAMA MAKİNESİ 900 KG. 2013-2014
HT BOYAMA MAKİNESİ 300 KG. 2013-2014
Kumaş Boyama Makineleridir.
HT BOYAMA MAKİNESİ 600 KG. 2013-2014
HT BOYAMA MAKİNESİ 300 KG. 2013-2014
Finansal ya da Faaliyet Kiralaması Yoluyla Edinilen Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler
Cinsi
Kira Dönemi
Kiralama Süresi
Sonunda Kiralananın
Kime Ait Olacağı
Yıllık Kira
Tutarı (TL)
Kullanım
Amacı
Kimden Kiralandığı
OPEL ASTRA (34 HU 4564)
09.09.2011
27.09.2015
Arbul Entegre Tekstil
İşletmeleri A.Ş.
14.172,00
Anadolu Finansal
Kiralama A.Ş.
OPEL INSIGNIA (34 HU 4022)
09.09.2011
27.09.2015
Arbul Entegre Tekstil
İşletmeleri A.Ş.
26.325,00
Anadolu Finansal
Kiralama A.Ş.
BMW (34 HU 8736)
23.11.2011
24.11.2015
Arbul Entegre Tekstil
İşletmeleri A.Ş.
68.662,00
Anadolu Finansal
Kiralama A.Ş.
22
8.2. İhraççının maddi duran varlıklarının kullanımını etkileyecek çevre ile ilgili tüm
hususlar hakkında bilgi:
Şirket; çeşitli yasa, lisans, ruhsat ve kullanım hakları kapsamında, yararlanmış olduğu alanları
ve çevreyi eski konumuna getirmektedir. Şirket Yönetimi, bu amaçla çevresel yükümlülükleri
kapsamında;








Kirliliğin önlenmesi,
Sürekli gelişmenin sağlanması,
Çevre yasa ve yönetmeliklerine uyum,
Amaç ve hedeflerin her yıl gözden geçirilerek, gerekirse yenilenmesi,
Ham madde, enerji ve su sarfiyatının azaltılması,
Geri kazanım ve yeniden kullanımın sağlanması,
Çalışanlarda çevre bilincinin oluşturulması ve
Çevresel aktivitelerin halka duyurulması
Amaçlarıyla ilgili bir çevre politikası oluşturmuş ve bu çerçevede faaliyet bölgesinde arıtma
tesisi kurmuştur.
 Proses atık suyu, İski Atık su Kanala Deşarj Yönetmeliği kapsamında atık su
biyolojik arıtma tesisinde arıtılmaktadır.
 Geri dönüşüm amacıyla kağıt ve naylon ambalaj atıkları, firma içinde ayrı
toplanmakta ve ruhsatlı firmalar aracılığıyla sanayiye geri kazandırılmaktadır.
 Kontamine olmuş kaplar, flüoresan lambalar, piller, atık yağlar ve arıtma çamuru,
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında toplanmakta, depolanmakta
ve bertaraf edilmektedir.
 Su, kimyasal ve enerji kazanımı amacıyla, her yıl birimler bazında çevre
programları planlanmakta ve uygulanmaktadır.
 2006 yılı içersinde, atık suyun tekrar kullanılması için Pilot arıtma tesisi projesi
geliştirilmiş ve uygulamaya alınmıştır.
Şirket, rapor tarihi itibari ile önemli bir çevresel yükümlülükle karşılaşmamıştır.
1) Şirket, tekstil entegre üretim tesisi için T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman
Müdürlüğü’nün 29/12/2003 tarih 2004/(01)-1 sayılı ÇED belgesine sahiptir.
2) Ortaklığın Çorlu’da bulunan fabrika binası için, Tekirdağ Valiliği İl Özel İdaresinin
31.5.2010 tarih ve 74 sayılı “ Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere Ait İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatı “ verilmiştir. Bu belge, yürütülen faaliyetlerin Çevre ve Toplum Sağlığı
açısından bir sakınca oluşturmadığına ilişkindir.
3) Ortaklığın Çorlu’da bulunan fabrika binası için T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından 4857 Sayılı İş K.nun 78.md.si uyarınca, A-Seri no: 009839 nolu
2008/4 belge nolu, 2.2316.018116.59.03 Bölge Müdürlüğü dosya nolu, 19/04/2008 İZ/65
tarih ve sayılı “İŞLETME BELGESİ “ verilmiştir.
23
4) Ortaklığın Çorlu’da bulunan fabrika binası için T.C. Tekirdağ Valiliği, Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü’nün 12.03.2012 tarih ve 155/98 sayılı yazısı ile 12.03.2017 tarihine kadar
geçerli olmak üzere “Çevre İzin Belgesi”verilmiştir.
5) Ortaklığın Çorlu’da bulunan fabrikasında üretilen kumaşların iplik üretiminden başlayarak
organik olduklarını, kullanılan boyaların organik olduğunu belgeleyen ve Hollanda’nın
Control Unıon firması tarafından verilmiş bulunan ;
Global Organic textile Standard (GOTS) (CERTIFICATE NO : C810778GOTS-01.2011)
Organıc Exchange 100 Standard (CERTIFICATE NO: C8107780E100-01.2011)
Organıc Exchange Blended Standard (CERTIFICATE NO:C8107780EbI-01.2011)
Belgeleri mevcuttur.
No
İzin, Belge Adı
1
Çed Gerekli
Değildir Belgesi
2
Çevre İzin Belgesi
3
İşletme Belgesi
4
5
6
7
İşyeri Açma ve
Çalıştırma Ruhsatı
Global Organic
textile Standard
Organıc Exchange
100 Standard
Organıc Exchange
Blended Standard
İlgili Kamu
Kuruluşu
Tekirdağ Valiliği İl
Çevre ve Orman
Müdürlüğü
Tekirdağ Valiliği
Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
Tekirdağ Valiliği İl
Özel İdaresi
Control Unıon /
Netherlands
Control Unıon /
Netherlands
Control Unıon /
Netherlands
Belge No
Belge
Tarihi
Geçerlilik
Tarihi
2004/01-1
29/12/2003
Süresiz
98
12/03/2012
12/03/2017
9839 2008/44
05/06/2008
Süresiz
74
31.05.2010
Süresiz
CU810778GOTS
20.02.2013
19.02.2014
CU810778OE100
08.02.2013
04.02.2014
CU810778OE BL
08.02.2013
04.02.2014
8.3. Maddi duran varlıklar üzerinde yer alan kısıtlamalar, ayni haklar ve ipotek tutarları
hakkında bilgi:
31.10.2013 tarihi itibariyle Şirket’in maddi duran varlıkları üzerinde yer alan kısıtlamalar, ayni
haklar ve ipotek tutarlarında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.
Şirket’in 30.06.2013 ara dönemini içeren bağımsız denetim raporunda belirtilen maddi duran
varlıklar üzerindeki kısıtlamalar, ayni haklar, ipotekler hakkında detaylı bilgi aşağıdadır;
24
Maddi Duran Varlıklar Üzerindeki Kısıtlamalar, Ayni Haklar, İpotekler Hakkında Bilgi
Maddi Duran
Varlık Cinsi
Fabrika Binası
Çorlu/Tekirdağ
Kısıtlamanın/
Ayni
HakkınTürü
İpotek
Kimin Lehine
Verildiği
Nedeni
Veriliş
Tarihi
Yapı Kredi
Bankası/Güneşli
İST Şubesi
Uzun vadeli
krediye
istinaden
25.02.2010
Tutarı (TL)
7.800.000
8.4. Maddi duran varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde rayiç değer
ve dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi:
Yoktur
9.
FAALİYETLERE
DEĞERLENDİRMELER
VE
FİNANSAL
DURUMA
İLİŞKİN
9.1. Finansal durum
9.1.1. İhraççının ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri
itibariyle finansal durumu, finansal durumunda yıldan yıla meydana gelen değişiklikler
ve bu değişikliklerin nedenleri:
Özel Bağımsız Denetimden geçen finansal tablolara göre yapılan analizler aşağıda yer
almaktadır.
25
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ (TL)
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Diğer Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- Diğer Alacaklar
Stoklar
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)
Maddi Duran Varlıklar (net)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (net)
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
31 Aralık 2009
29.996.558
747.834
-
26.215.960
517.364
-
20.278.903
579.672
-
14.890.482
123.246
-
7.048.338
34.940
-
4.000.665
19.310.898
6.003.920
14.619.712
3.127.957
13.050.665
1.881.894
9.375.164
4.669.345
186.608
5.066.321
684.232
11.926.640
612
11.047.022
39.422
839.584
41.923.198
872.908
144.785
3.701.520
355.751
11.364.196
612
10.642.679
23.765
697.140
37.580.156
7.600
47.189
3.201.139
264.681
8.239.632
612
7.709.399
9.393
520.228
28.518.535
225.987
109.429
3.122.305
52.457
8.352.911
612
7.956.984
14.095
381.220
23.243.393
27.281
2.227.366
89.406
9.284.842
8.935
8.996.421
12.095
267.391
16.333.180
26
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- Diğer Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borçlar
- Diğer Ticari Olmayan Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Borç Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Değer Artış Fonları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karı / (Zararı)
Net Dönem Karı / (Zararı)
TOPLAM KAYNAKLAR
30 Haziran 2013
13.061.351
10.332.641
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ (TL)
31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
31 Aralık 2010 31 Aralık 2009
13.580.689
19.128.071
12.871.670
9.916.300
9.682.196
7.647.308
3.882.795
3.856.349
2.374.654
3.517.144
5.631.707
4.663.104
891.173
7.964.167
897.905
4.949.128
2.977
102.453
248.626
7.964.430
7.020.908
211.695
731.827
20.897.417
20.000.000
2.827.229
81.439
(2.109.795)
98.544
41.923.198
116.521
264.828
3.200.594
2.241.258
221.285
738.051
20.798.873
20.000.000
2.827.229
(2.862.493)
834.137
37.580.156
1.028.779
92.729
64.444
4.072.957
3.726.393
293.572
52.992
5.317.507
8.180.000
(2.540.676)
(321.817)
28.518.535
27.749
67.153
38.633
4.732.399
4.442.263
,175.623
114.513
5.639.324
8.180.000
(3.800.245)
1.259.569
23.243.393
106.544
63.450
42.924
2.037.125
1.868.061
100.009
69.055
4.379.755
8.000.000
(3.074.123)
(546.122)
16.333.180
27
01.01.30.06.2013
KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
FAALİYET KARI / ZARARI (-)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (-)
- Dönem Vergi Gelir / Gideri (-)
- Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI
DURDURULAN FAALİYETLER
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı (-)
DÖNEM KÂRI/ZARARI
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
28
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ (TL)
01.01.01.01.01.01.01.01.31.12.2012 30.06.2012 31.12.2011 31.12.2010
21.742.991 45.223.710 20.768.340 35.535.719 27.929.733
(19.376.498) (40.459.394) (18.738.649) (31.635.970) (25.608.346)
2.366.493
4.764.316
2.029.691
3.899.749
2.321.387
(3.621)
(17.247)
(14.957)
(365.240)
(217.801)
(451.830)
(271.390)
(431.888)
(476.054)
(308.148)
(573.704)
(267.339)
(537.940)
(526.738)
201.518
240.410
132.328
107.741
120.196
(276.942)
(469.549)
(53.761)
(245.838)
(84.047)
1.761.499
3.492.396
1.554.572
2.426.584
1.354.744
152.620
(1.964.243)
(50.124)
742.905
(3.599.824)
635.477
674.458
(1.699.232)
529.798
756.269
(3.705.199)
(522.346)
1.014.629
(1.178.175)
1.191.198
148.668
98.544
198.660
834.137
64.227
594.025
200.526
(321.820)
68.371
1.259.569
98.544
0,005
834.137
0,042
594.025
0,073
(321.820)
(0,039)
1.259.569
0,154
Toplam Varlıklar Değişim Analizi
Şirket’in Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarına
göre, 2011 yılında şirketin toplam varlıklarının 2010 yılına göre yaklaşık % 22,70 artış
göstererek 28.518.535 TL seviyesine ulaştığı görülmektedir. Şirket’in toplam varlıkları 2012
yılı sonu itibariyle %31,77 artış ile 37.580.156 TL olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılındaki bu
artışın en önemli kalemleri ticari alacaklar ve maddi duran varlıklardan kaynaklanmaktadır.
30.06.2013 itibariyle şirketin toplam varlıkları 2012 yıl sonuna göre % 11,56 artışla
41.923.198 TL olarak gerçekleşmiştir, Yıllar itibarıyla varlıklardaki artış oranları dengeli
olarak gerçekleşmiştir.
Dönen Varlıklar
Dönen Varlıklar: Şirketin dönen varlıkları 2011 yılında, 2010 yılına göre %36,19 artış
göstererek 20.278.903 TL’ye ulaşmıştır, 2012 yılında ise 26.215.960 TL’ye ulaşan dönen
varlıklarda %29,28 artış söz konusudur. 30.06.2013 itibariyle 29.996.558 TL düzeyinde
bulunan dönen varlıklarda 2012 yıl sonuna göre %14,42 artış söz konusu olup artışın en
önemli sebebi ticari alacaklardaki artışlar ile stoklardaki artışlardan kaynaklanmaktadır.
Duran Varlıklar
Şirket’in duran varlıkları 2010 yılında 8.352.911 TL ile toplam varlıkların %35,94’ünü; 2011
yılında ise 8.239.632 TL ile duran varlıklar toplam varlıkların %28,89’unu oluşturmuştur.
2012 yılı sonu itibariyle 11.364.196 TL olan duran varlıklar toplam varlıkların %30,24’ünü
oluşturmuştur. 2011 yılını baz alındığında 2012 yılında duran varlıkların aktif toplam
içerisindeki toplamının artışı maddi duran varlıkların değerlenmesinden kaynaklanmaktadır.
2013 yılının altı ayında ise 11.926.640 TL olarak gerçekleşerek toplam varlıkların %28,45’ine
karşılık gelmektedir.
Toplam Kaynaklar Değişim Analizi
Şirket’in kaynak yapısında 2010 yılında %75,74 oranında yabancı kaynak bulunmakta olup
17.604.069 TL seviyesindedir. Bu oran, 2011 yılında %81,35 oranına çıkmış olmakla birlikte
23.201.028 TL olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında ilişkili taraflara olan borçların ödenmesi
ile toplam yabancı kaynakların oranı % 44,65’e düşmüş ve 16.781.283 TL olarak
gerçekleşmiştir. 30.06.2013 itibariyle şirketin toplam kaynaklarının % 49,85’ini öz kaynaklar,
% 50,15’ini yabancı kaynaklar oluşturmaktadır.
Kısa vadeli yabancı kaynakların toplam yabancı kaynaklar içerisindeki payı %81,93 iken,
uzun vadeli yabancı kaynakların payı %19,17 olarak gerçekleşmiştir.
Kısa vadeli Finansal yükümlülükler
Şirketin 2010 yılında kısa vadeli yükümlülükleri 12.871.670 TL, Kısa Vadeli
Yükümlülük/Toplam Kaynak Oranı ise % 228,25 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2011 yılında
19.128.071 TL, Kısa Vadeli Yükümlülük/Toplam Kaynak Oranı %359,72 olan kısa vadeli
yükümlülükleri, 2012 yılında azalarak 13.580.689 TL’ye Kısa Vadeli Yükümlülük/Toplam
Kaynak Oranı ise %65,30 oranına gerilemiştir. 30.06.2013 tarihi itibarıyla kısa vadeli
borçların 13.061.351 TL ile toplam kaynak içerisindeki payı %62,50 olarak gerçekleşmiştir.
29
Uzun vadeli Finansal Yükümlülükler
Şirketin 2010 yılında 4.732.399 TL olan uzun vadeli yükümlülükleri, 2011 yılında 4.072.957
TL’ye düşmüştür. 2012 yılında ise 3.200.594 TL’ye gerilemiştir. 30.06.2013 itibariyle şirketin
uzun vadeli yükümlülükleri 7.964.430 TL olup Şirket yeni kredi kullanımına gitmiştir.
Şirket’in uzun vadeli yükümlülükleri kullanmış olduğu kredilerden kaynaklanmaktadır.
Öz Kaynaklar
Şirketin öz kaynakları 2010 yılındaki 5.639.324 TL’den dönem zararının etkisiyle %5,71
oranında azalarak 2011 yılında 5.317.507 TL olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında ise Şirket
hem maddi duran varlıklarını yeniden değerlemeye tabi tutmak suretiyle, maddi duran varlık
değer artış fonu oluşturmuş, hem de sermayesini iki kattan fazla artırıp, öz kaynaklarını
önceki dönem kapanışına göre % 291,14 oranında artırarak 20.798.873 TL seviyesine
yükseltmiştir. Şirketin öz kaynaklarındaki artışlar, şirketin sermaye artışlarından dolayı
oluşmuştur. 30.06.2013 itibariyle ortaklığın öz kaynakları önemli bir değişiklik göstermemiş
olup 20.897.417 TL olarak gerçekleşmiştir.
9.2. Faaliyet sonuçları:
9.2.1. İhraççının ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri
itibariyle faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgi:
Satış Gelirleri ve Satışların Maliyeti Değişim Analizi
Şirket 2011 yılında önceki döneme göre satışlarını % 27,2 artırarak toplamda 35.535.719
TL’lik satış hacmine ulaşmıştır. 2012 yılında yine önceki 2011 yılına göre Şirket satışlarını %
27,3 oranında artırarak 45.223.710 TL’ye çıkarmıştır. 2013 yılının ikinci döneminde
satışlarını önceki yılın aynı dönemine göre %4,7 artırarak 21.742.991 TL olmuştur. Şirket’in
maliyetleri satışlar oranında değişimler göstermiş olup, Şirket’in brüt satış karlılığında önemli
bir değişiklik olmamış, satış kar marjı %+1/%-1 ilaveli % 10 seviyelerinde gerçekleşmiştir.
2011 satış maliyetleri önceki döneme göre % 23,5 artarak (31.635.970) TL, 2012 satış
maliyetleri 2011 yılına göre %27,9 artmış ve (40.459.394) TL olarak gerçekleşmiştir. 2013
yılının ilk altı aylık dönemindeki satışların maliyeti önceki dönemin ilk altı aylık dönemine
göre %3,4 artarak (19.376.498) TL olarak gerçekleşmiştir.
Faaliyet Giderleri Analizi
Şirket’in faaliyet giderleri araştırma geliştirme giderleri, pazarlama satış dağıtım giderleri ve
genel yönetim giderlerinden oluşmaktadır. Şirketin 2010 yılı faaliyet giderleri 1.002.792 TL
seviyesindeyken 2011 yılında önceki döneme göre % 33,1’lik bir artışla 1.335.068 TL olarak
gerçekleşmiştir. 2012 yılında faaliyet giderleri % 21,9 azalarak 1.042.781 TL’ye gerilemiştir.
2013 yılının ilk altı aylık döneminde 529.570 TL olarak gerçekleşmiştir.
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler/Giderler Analizi
Esas faaliyetlerden diğer gelirler/giderler şirketin faaliyetleri üzerinden önemli etkisi yoktur.
Bu durum 30.06.2013 tarihli bağımsız denetim raporunun 24 numaralı dip notunda, 2012,
2011 ve 2010 yıl sonu raporlarında ise 30 ve 31 no.lu dipnotlarda yer almaktadır.
30
Finansman Gelirleri/Giderleri Analizi
Şirketin 2010 yılı finansal gelirleri 1.014.629 TL’dir, aynı yıl finansal giderleri ise
(1.178.175) TL’dir. 2011 yılında ise finansal gelirler 756.269 TL’dir aynı yıl içinde finansal
giderler ise (3.705.199) TL’dir. 2012 yılında ise şirketin finansal gelirleri 742.905 olarak
gerçekleşmiştir. 2012 yılında finansal giderleri ise (3.599.824) TL olarak gerçekleşmiştir.
30.06.2013 itibariyle ortaklığın finansal gelirleri 152.620 TL finansal giderleri ise (1.964.243)
TL’dir. Şirket’in finansal gelirlerinin büyük bir kısmı kambiyo gelirleri (kur farkı gelirleri) ve
faiz gelirlerinden oluşmaktadır. Finansal giderleri ise kredi faiz giderleri, kambiyo zararları
(kur farkı zararları) ve faktöring finansman giderlerinden oluşmaktadır. Net finansal giderler
2012 yılında 2011 yılına göre % 1.703 artışla gerçekleşmiş ve (2.948.930) TL net finansal
gider oluşmuştur. Şirket’in uzun vadeli yabancı para cinsinden kredileri bulunmaktadır,
dönem itibarıyla EURO ve USD kurlarındaki değişiklikleri önemli derecede finansal gelir
veya gider olarak finansal tablolara yansımaktadır. Şirket’in finansal gelir ve gider kalemlerin
detayları, 30.06.2013, 2012, 2011 ve 2010 tarihli yılsonu bağımsız denetim raporunun 32 ve
33 numaralı dip notlarında yer almaktadır.
9.2.2. Finansal durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin diğer (önemli) hususlar:
Özel Bağımsız Denetimden Geçmiştir.
(TL)
01.01- 30.06.2013
01.01-31.12.2012
24.419.220
23.977.732
311.961
129.527
(2.676.229)
21.742.991
50.080.205
46.180.037
3.858.149
42.019
(4.856.495)
45.223.710
Brüt satışlar
Yurtiçi satışlar
Yurtdışı satışlar
Diğer Satışlar
Satıştan iadeler ve indirimler
Net Satışlar
31
Şirketin satışları bir önceki yıla göre sırasıyla 2010 yılında %43,65 2011 yılında %32,10 ve
2012 yılında ise %28,64 lük bir artış sağlayarak ortalama %35 lik bir ivme yakalamıştır.
Şirketin brüt satışlarından iade ve indirimler ise ortalama %7,5 seviyelerindedir. Şirketin her
yıl düzenli olarak azalış gösteren satış maliyetleri, brüt satışların ortalama %85’i olarak
gerçekleşmiştir.
SATIŞLARIN ANALİZİ (TL)
2009
2010
2011
Yurt İçi
16.134.624
16.619.723
30.821.051
Yurt Dışı
4.362.089
12.816.852
8.103.125
Diğer
19.615
34.674
5.989
Brüt Satışlar
20.516.328
29.471.249
38.930.165
18.642.804
25.608.346
31.635.970
SMM
Satış iade ve indirimleri
-1.249.349
-1.541.516
-3.394.446
İade Oranı
-6,09%
-5,23%
-8,72%
Maliyet Oranı
90,87%
86,89%
81,26%
* Ortalama, yıllar bazında yapılmış olup 2013/6 verilerini içermemektedir.
2012
46.180.037
3.858.149
42.019
50.080.205
40.459.394
-4.856.495
-9,70%
80,79%
2013/6
23.977.732
311.961
129.527
24.419.220
19.113.956
-2.676.229
*Ortalama -7,43%
*Ortalama 84,95%
9.2.3. İhraççının, ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri
itibariyle meydana gelen faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede
etkilemiş veya etkileyebilecek kamusal, ekonomik, finansal veya parasal politikalar
hakkında bilgiler:
Yoktur.
10. İHRAÇÇININ FON KAYNAKLARI
10.1. İhraççının kısa ve uzun vadeli fon kaynakları hakkında bilgi:
Fon Kaynakları
Şirket’in önemli fon kaynakları, öz kaynaklarıdır. Bununla birlikte şirketin kısa vadeli
finansal kaynaklarla da öz kaynaklarını desteklediği görülmektedir. Şirket fon kaynağı olarak
kısa dönemli finansal borcu tercih etmiştir. Dönemsel olarak ortaya çıkan acil fon ihtiyacı
düşük olmakla beraber böyle dönemlerde firma kısa vadeli finansal borçlanma yoluna
gitmekte ve düzenli geri ödemelerini sağlamaktadır.
Aşağıda şirketin kaynaklarını gösteren bilançonun önemli kalemleri yer almaktadır. Tutarı
düşük olanlar ‘’diğer’’ başlığı altında verilmiştir.
32
KAYNAKLAR
(TL)
30.06.2013
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari
Borçlar
- Diğer Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari
Olmayan Borçlar
- Diğer Ticari Olmayan
Borçlar
Çalışanlara Sağlanan
Faydalara İlişkin Karşılıklar
Dönem Karı Vergi
Yükümlülüğü
Borç Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli
Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Çalışanlara Sağlanan
Faydalara İlişkin Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi
Yükümlülüğü
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Değer Artış Fonları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış
Yedekler
Geçmiş Yıllar Karı /
(Zararı)
Net Dönem Karı / (Zararı)
TOPLAM KAYNAKLAR
13.061.351
10.332.641
-
2012 Yıl
Sonuna
Göre
Değişim
31.12.2012
2012-2011
Yıllık
Değişim
(519.338) 13.580.689 (5.547.382)
650.445 9.682.196 2.034.888
-
-
31.12.2011
31.12.2010
12.871.670
3.882.795
-
9.916.300
3.856.349
-
-
- (5.631.707)
891.173
897.905
2.374.654 (1.142.490)
-
3.517.144 (1.145.960)
-
7.964.167
-
4.949.128
-
- (1.028.779)
27.749
106.544
2.977
2.977
102.453
(14.068)
116.521
23.792
67.153
63.450
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
248.626
(16.202)
264.828
200.384
38.633
42.924
7.964.430
7.020.908
-
4.763.836
4.779.650
-
3.200.594 (872.363)
2.241.258 (1.485.135)
-
4.732.399
4.442.263
,-
2.037.125
1.868.061
-
211.695
(9.590)
221.285
(72.287)
175.623
100.009
731.827
(6.224)
738.051
685.059
114.513
69.055
98.544 20.798.873 15.481.366
- 20.000.000 11.820.000
- 2.827.229 2.827.229
5.639.324
8.180.000
-
4.379.755
8.000.000
-
-
-
20.897.417
20.000.000
2.827.229
81.439
81.439
-
(2.109.795)
752.698 (2.862.493)
98.544
41.923.198
(735.593)
834.137
4.343.042 37.580.156
Kaynak: Bağımsız Denetimden Geçmiş Mali Tablolar
33
-
(321.817) (3.800.245) (3.074.123)
1.155.954
9.061.621
1.259.569 (546.122)
23.243.393 16.333.180
Fon Kullanımı:
VARLIKLAR (TL)
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit
Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan
Alacaklar
- Diğer Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan
Diğer Alacaklar
- Diğer Alacaklar
Stoklar
Diğer Dönen Varlıklar
30.06.2013
29.996.558
Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Maddi Duran Varlıklar
(net)
Maddi Olmayan Duran
Varlıklar (net)
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
11.926.640
Varlıklar Toplamı
41.923.198
2012 Yıl
2012Sonuna
2011
Göre
Yıllık
Değişim 31.12.2012 Değişim 31.12.2011 31.12.2010
3.780.598 26.215.960 5.937.057 20.278.903 14.890.482
747.834
230.470
517.364
(62.308)
579.672
123.246
-
-
-
-
-
-
6.003.920 2.875.963
3.127.957
1.881.894
4.691.186 14.619.712 1.569.047 13.050.665
-
9.375.164
-
4.000.665 (2.003.255)
19.310.898
186.608
5.066.321
684.232
(872.908)
865.308
7.600
225.987
41.823
144.785
97.596
1.364.801 3.701.520
500.381
328.481
355.751
91.070
562.444 11.364.196 3.124.564
47.189
3.201.139
264.681
109.429
3.122.305
52.457
8.239.632
8.352.911
-
612
612
404.343 10.642.679 2.933.280
7.709.399
7.956.984
9.393
14.095
612
11.047.022
39.422
839.584
-
-
15.657
872.908
612
23.765
14.372
142.444
697.140
176.912
520.228
381.220
4.343.042 37.580.156 9.061.621 28.518.535 23.243.393
Kaynak: Bağımsız Denetimden Geçmiş Mali Tablolar
10.2. Nakit akımlarına ilişkin değerlendirme:
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımı
Şirket’ in bağımsız denetim raporlarında yer alan nakit akımları tablolarına aşağıda yer
verilmiştir.
34
Nakit Akış Tablo Özeti (TL)
Dönem Başı Nakit
Dönem İçi Nakit Girişleri (+)
•Esas Faaliyetlerden Nakit Girişleri
•Yatırım Faaliyetinden Nakit Girişleri
•Finansman Faaliyetinden Nakit Girişleri
Dönem İçi Nakit Çıkışları (-)
•Esas Faaliyetlerden Nakit Çıkışları
•Yatırım Faaliyetinden Nakit Çıkışları
Dönem Sonu Nakit Mevcudu
30.06.2013
517.364
6.164.807
734.712
5.430.095
(5.934.337)
(4.878.169)
(1.056.168)
747.834
2012
579.672
14.579.293
2.209.540
11.820.000
549.753
(14.641.601)
(14.052.966)
(588.635)
517.364
2011
123.246
6.793.494
3.744.851
3.048.643
(6.337.068)
(5.454.341)
(882.727)
579.672
2010
34.940
8.029.891
5.420.920
8.323
2.600.648
(7.941.585)
(7.863.449)
(78.136)
123.246
Kaynak: Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolar
10.3. Fon durumu ve borçlanma ihtiyacı hakkında değerlendirme:
30.06.2013
2012
2011
2010
A Nakit ve Nakit Benzeri Değerler
747.834
517.364
579.672
123.246
B1 Kısa Vadeli Finansal Borçlar
10.332.641
9.682.196
7.647.308
3.882.795
B2 Uzun Vadeli Finansal Borçlar
7.020.908
2.241.258
3.726.393
4.442.263
B Toplam Finansal Borçlar
17.353.549 11.923.454 11.373.701
8.325.058
Net Nakit (A-B)
(16.605.715) (11.406.090) (10.794.029) (8.201.812)
C Öz Kaynaklar
20.897.417 20.798.873
5.317.507
5.639.324
Toplam Finansal Borçlar / Öz kaynaklar (B/C)
1,17
0,68
2,84
2,26
Kaynak: Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolar
İşletme sermayesi beyanı
İşletme sermayesi yeterlidir. Son durum itibariyle şirket yönetimi işletme sermayesinin bu
izahnamenin düzenlendiği tarihi müteakip en az 12 ay içinde ortaya çıkacak ihtiyaçları için
yeterli olduğunu düşünmektedir.
Finansal Kalemler (TL)
Dönen Varlıklar
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Net İşletme Sermayesi
30.06.2013
2012
2011
2010
29.996.558 26.215.960 20.278.903 14.890.482
(13.061.351) (13.580.689) (19.128.071) (12.871.670)
16.935.207 12.635.271
1.150.832
2.018.812
Kaynak: Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolar
10.4. Faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş veya
etkileyebilecek fon kaynaklarının kullanımına ilişkin sınırlamalar hakkında bilgi:
Yoktur.
10.5. Yönetim kurulunca karara bağlanmış olan planlanan yatırımlar ile finansal
kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere mevcut ve edinilmesi
planlanan önemli maddi duran varlıklar için öngörülen fon kaynakları hakkında bilgi:
Yoktur.
35
11. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME, PATENT VE LİSANSLAR
11.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle
ihraççının araştırma ve geliştirme politikaları ile sponsorluk yaptığı araştırma ve
geliştirme etkinlikleri için harcanan tutarlar da dahil olmak üzere bu etkinlikler için
yapılan ödemeler hakkında bilgi:
İhraççı şirketin fabrikasında oluşturulmuş Ar-ge Kurulu mevcuttur, ayın belirli günlerinde
toplantı yapıp geçmiş toplantıda alınan kararların uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi,
bir sonraki toplantıya kadar yapılacak iş ve işlerin kararlaştırılması ve görev paylaşımı
şeklinde çalışma esasına sahiptir.
Şirketin Ar-Ge çalışmaları, şirketin hedefleri doğrultusunda iki açıdan ayrışmaktadır.
a) Modayı yakalamak ve yeni kumaşları moda yapmak için yapılan Ar-Ge çalışması
b) Teknik tekstil Ar-Ge çalışmaları
a) Gelişen ve büyüyen moda giyim sektöründe, ar-ge çalışmaları şirketler için hayati önem
taşımaktadır. Geçmiş yıllarda giyinmek bir ihtiyaç olarak algılanmış, kumaş ve renklerde çok
fazla alternatif üretilmemiştir. Günümüz modasında giyinmek kavramı, farklı, güzel ve hoş
görünme şekline dönüşerek yaşam tarzı olarak kabul edilmiştir. Bayan ve Erkek
tasarımcılarının birbirinden farklı kumaş ve desenlerle yapmış oldukları modeller, giyim
fuarlarında ve defilelerde sunum yapılarak bireylerin tüketim eğilimlerini artırmıştır. Giyim
sektöründeki bu eğilim kumaş şirketlerini sürekli araştıran, geliştiren, yenilikler peşinde koşar
duruma getirmiştir. Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş., içinde bulunduğu bu sektörün
önemli aktörleri arasında bulunmanın Ar-Ge çalışmalarına yapılan yatırımla olabileceğine
inanmış ve hedeflerini bu yönde belirlemiştir.
Şirket, yıllık olarak yaklaşık 500.000 TL civarında Ar-Ge çalışmalarına kaynak
aktarmaktadır. Mümessil firmalar, konfeksiyon ihracat firmaları ve moda dünyasına yön
veren markaların gelecek yıllardaki kumaş trendlerini yakından takip ederek, yeni geliştirdiği
kumaşları müşterilerine sunmaktadır. Müşteri odaklı çalışma prensibiyle, müşterilerden gelen
yeni kumaş kalitelerini iyi analiz edip farklı kumaş kaliteleri geliştirerek hizmet ettiği
firmalara ciddi anlamda rekabet gücü kazandırmaktadır. Şirket, moda dünyasını yakından
takip ederek Kumaşlara farklı desen ve görünümler kazandırarak, kumaşın incelik ve
kalınlıklarında sürekli değişiklikler yaparak özel kumaşlar geliştirmenin yoğun çabası ve
gayreti içerisindedir.
Elyaf, İplik, Örme, Desen, Boyama, Apreleme, Özel Kimyasallar ve Baskı gibi kumaşın
üretilmesinde lazım olan hammadde ve makinaların yurtiçi ve yurt dışında kaynak
araştırmasını yapıp, bu kaynakları üretim ile birleştirerek değişik Ar-Ge çalışmalarında
bulunmak, şirketin en önemli hedefleri arasındadır.
b) Teknik ve akıllı kumaşlar günümüz teknolojisi ve günümüzün hızlı yaşantısında önem
kazanmış bir olgudur. Şirket bu bağlamda kumaşa yapılabilecek ve insan hayatını
kolaylaştırıp, ekonomikleştiren kumaşlar üzerinde çalışmaktadır.
Bununla ilgili sağlık sektörünü, temizlik sektörünü, deniz, hava, hatta uzay bilimleri yakından
takip edilip burada kullanılan malzemeler ve ihtiyaçlar tespit edilmeye ve kimyasallarla
kumaşın entegre edilmesine çalışılmaktadır.
36
12. EĞİLİM BİLGİLERİ
12.1. Üretim, satış, stoklar, maliyetler ve satış fiyatlarında görülen önemli en son
eğilimler hakkında bilgi:
Tekstil sektörü, hazır giyim sektörünün tedarik zinciri altında yer alan geniş kapsamlı üretim
yelpazesine sahiptir. Her nevi ihtiyaca yönelik elyaf, iplik, örme/dokuma kumaş, keçe ve
tufting yüzeylerin dahil olduğu dokusuz yüzeyler, ev tekstili ürünleri, halılar, tekstil ürünü
olmakla beraber, bunların yanında ağ, ip, tekstil kablo, taşıyıcı tekstil bandı, branda, koruyucu
bez, filtre, paraşüt, fren bezi gibi teknik kullanıma yönelik ürünler de tekstil sektöründe yer
almaktadır.
Örme ve dokuma kumaştan imal edilmiş tüm giyim ürünleri ise hazır giyim sektöründe
üretilmektedir. Hazır giyim sektörü emek yoğun bir sektör olup, tekstil sektöründe üretilen
ürünlerin moda sektörüne yönelik olarak işlendiği, katma değer yaratan, ancak emek yoğun
olması dolayısıyla genelde işçiliğin ucuz olduğu ve gelişmekte olan ülkelerin yatırım yaptığı
bir sektör olarak değerlendirilmektedir.
Küresel eğilimler incelendiğinde, standart basit ürünlerin üretiminin sanayileşmekte olan
ülkelere bırakıldığı, yüksek katma değerli moda-marka ürünlerle, üstün nitelikli teknik
tekstillerin üretiminin gelişmiş ülkelerce yapıldığı görülmektedir.
Türkiye’de de bir yandan yurtdışında güçlü marka imajı olan firmalara üretim yapılmakta
diğer yandan markalaşma, pazarlama ve stratejiye her geçen gün daha fazla önem
verilmektedir. Yüksek teknolojiye yönelik üretim çalışmalarına odaklanılmakta, teknik ve
fonksiyonel tekstilde yaşanan gelişmelerle sektör, tasarım, moda ve üretimin dışında yeni
alanlara taşınmaktadır.
Çevre dostu kumaşların üretimine yönelik yenilikçi projeler sürdürülebilirliğin sağlanması
adına önem kazanmıştır. Üretimde hammaddeden nihai ürüne kadar daha az su, enerji ve
kimyasal madde kullanımına, tekstil proseslerinden daha az atık su çıkışına ve çıkan atık
suyun tekrar kullanımına, üretim sırasında ortaya çıkan enerjinin yeniden kullanımına, fosil
yakıt kullanımının ve üretim sırasında oluşan karbon salınımının azaltılmasına olanak
sağlayan üretim yöntemlerine yönelik çalışmalar ön plana çıkmıştır.
Yurtiçi Satışlar
Şirket tüm satışlarını yurt içinde ve yurtdışına yapmakta olup, müşteri yelpazesi geniştir.
Tutar (TL)
Mamul
Grubu
Miktar
Birim
(Kg)
1
Boyalı
Kumaş
5.679.750,06
Kg
2
Fason
Boyama
685.765,98
Kg
Toplam Tutar (TL)
Yıllık Artış Oranı (%)
2010
2011
2012
2013/6
14.399.854,62 27.379.433,85 41.347.346,24 21.069.221,90
947.091,11
472.945,81
435.853,87
353.494,51
15.346.945,73 27.852.379,66 41.783.200,11 21.422.716,41
2%
81%
37
50%
2%
Üretimdeki eğilimler
Dönem
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Mamul
Pamuk
Viskon
Polyester
Karışım
Yün
Keten
Diğer
Fason Boyama İşçiliği
Birim
17,97
15,90
14,14
36,10
48,00
41,10
13,73
Miktar
880.804,12
853.264,15
319.823,20
187.907,20
38.083,33
33.009,49
65.874,73
Tutar(TL)
15.828.050,00
13.566.900,00
4.522.300,00
6.783.450,00
1.828.000,00
1.356.690,00
904.460,00
3,80
114.160,03
433.808,12
2.492.926,25
45.223.658,12
TOPLAM
Dönem
2013/6
2013/6
2013/6
2013/6
2013/6
2013/6
2013/6
2013/6
Mamul
Pamuk
Viskon
Polyester
Karışım
Yün
Keten
Diğer
Fason Boyama İşçiliği
Birim fiyat
17,02
14,70
13,92
29,82
34,28
40,72
12,33
4,00
TOPLAM
Miktar(kg)
440.000,00
436.560,00
153.680,00
107.600,00
31.200,00
15.760,00
34.700,00
88.092,94
1.307.592,94
Tutar(TL)
7.486.717,00
6.417.186,09
2.139.062,03
3.208.593,04
1.069.531,01
641.718,60
427.812,40
352.371,76
21.742.991,93
Başlıca Yurtiçi Müşteriler
Müşteri Unvanı
1
2
3
4
5
6
7
Ceritler Konf.San.Tic.Ltd.Şti.
Mesa Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.
Onur Gülenç
Teks.Turz.San.Tic.Ltd.Şti.
Anael Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.
Via Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.
Beşli Tekstil San.ve Tic.Ltd.Şti.
İpek Tekstil ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti.
DİĞER
TOPLAM
22.11.2012-31.12.2012
Oran
Satış Tutarı
(%)
5.818.160,46
14
3.155.043,36
8
1.699.382,68
4
1.552.932,66
1.846.662,39
0,00
1.033.483,35
26.259.896,38
41.365.561,28
4
4
0
2
64
100
38
01.01.2013-30.06.2013
Oran
Satış Tutarı
(%)
1.643.998,45
8
624.073,33
3
0,00
1.289.591,93
1.231.581,87
724.325,61
595.584,16
15.749.024,75
21.858.180,10
0
6
6
3
3
71
100
Maliyet eğilimleri
SATIŞLARIN MALİYETİ (TL)
İlk madde ve malzeme alımları
Doğrudan işçilik giderleri
Genel üretim giderleri
Amortisman giderleri
Yarı mamul ve mamul stok değişimi
Satılan mamul maliyeti
Satılan ticari mal maliyeti
Satılan hizmet maliyeti
30.06.2013
14.403.493
529.394
2.329.481
413.049
-500.962
17.174.455
1.654.982
284.519
19.113.956
31.12.2012
29.809.750
834.202
4.552.066
1.175.019
-120.405
36.250.632
3.870.005
338.757
40.459.394
31.12.2011
22.183.069
578.503
3.563.200
1.135.014
-131.187
27.328.599
3.914.285
393.086
31.635.970
31.12.2010
18.607.635
600.032
3.512.079
1.115.573
-385.396
23.449.923
1.195.707
962.716
25.608.346
31.12.2009
12.148.281
396.619
2.736.039
1.116.829
-182.685
16.215.083
627.088
1.800.633
18.642.804
Satış fiyatları eğilimleri
Sektörde satış fiyatlarının belirlenmesinde temel aktörler, girdi olarak kullanılan hammadde
fiyatlarındaki değişim, ödeme şekilleri (peşin iskontoları), enerji fiyatları ve rakipler olup
diğer maliyet unsurları olan işçilik maliyetleri ile satış yapılan müşteri/bölgeler satış
fiyatlarının belirlenmesinde daha pasif bir etkiye sahiptir.
Üretime İlişkin Teknik Bilgiler
Arbul Boya ve Tekstil San. Tic ve A.Ş, 6.000 m2 kapalı alanda 45 personel ve 8 ton/gün
kapasite ile 2004 yılında üretime başlamıştır. Kurulduğu günden itibaren bilim ve
teknolojideki gelişmeleri yakından takip eden Arbul Boya ve Tekstil, nitelikli insan gücü ve
Ar-Ge faaliyetleri sayesinde teknik tekstil alanında uzmanlaşarak en son moda eğilimlerine
uygun, katma değeri yüksek kumaşları üretebilir duruma gelmiştir. Arbul Boya ve Tekstil,
büyük oranda ihracat yapan konfeksiyon firmalarını müşteri portföyüne katarak Türkiye
ekonomisinin lokomotifi olan Tekstil ve Hazır Giyim sektöründe önemli bir rol oynamaktadır.
Tüm bu gelişmelerle birlikte Arbul Boya ve Tekstil, yaklaşık 150 kalifiye personel ile
çalışarak 20 ton/gün üretim kapasitesine ulaşmıştır.
Ürün / Hizmet Bilgileri
Üretim Kapasitesi (yıllık) (birim)
Üretim Miktarı (yıllık) (birim)
Kapasite Kullanım Oranı (yıllık) (%)
01.01.2013 – 30.06.2013 01.01.2012 – 31.12.2012
Kumaş Boyama
577.600
1.155.200
1.219.410
2.378.837
Kapasite üstü
Kapasite Üstü
Üretim Yetenekleri:
• Tüm Koton Çeşitleri
• Modal Çeşitleri
• Kaşmir ve Karışımları
• Angora ve Karışımları
• Yün ve Karışımları
• İpek ve Karışımları
• Keten ve Karışımları
• Akrilik ve Karışımları
• Viskon ve Karışımları
• İndigo
39
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Floş
Polyester
Polyamide
Monoflament
Micro-Pes
Muline
Degrade
Şantuk-Flam
Melanjlar
Nopeliler
Sim ve Karışımları
Siro-Coton-Viskon
Prosesler
Buruşmazlık, sertleştirici, anti-pilling anti-statik, su-kir-yağ itici apre, hızlı kuruma apresi,
mikro kapsül uygulamaları, anti-bakteriyel apresi, polen apresi, cilt bakımı yapan
yumuşatıcılar, kokulu apre.
Üretim Özellikleri
Örme ve dokuma kumaştan imal edilmiş tüm giyim ürünleri ise hazı rgiyim sektöründe
üretilmektedir. Hazır giyim sektörü emek yoğun bir sektör olup, tekstil sektöründe üretilen
ürünlerin moda sektörüne yönelik olarak işlendiği, katma değer yaratan, ancak emek yoğun
olması dolayısıyla genelde işçiliğin ucuz olduğu gelişmekte olan ülkelerin yatırım yaptığı
sektör olarak değerlendirilmektedir.
12.2. İhraççının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler,
talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler
Şirket, katma değeri yüksek, yenilikçi, rekabetçi ve teknoloji içeren ürün ve hizmet sunumları
ile örme kumaş ticaretindeki payını arttırmayı hedeflemektedir.
Tekstil terbiyesinde enerji tasarrufu sağlayan-çevre-dostu teknolojilerin kullanılması, her türlü
veri ve bilgi akışının elektronik ortamlarda sağlanması, bilgisayar destekli terbiye tasarım ve
üretim, Çok boyutlu-çok işlevli akıllı ürünlerin geliştirilmesi ve terbiyeli örme kumaş
üretiminde makine ayarlarının insan müdahalesi olmadan yapılabilmesi, fabrika çatısına
kurulacak 1 MW Güneş panelleri ile yenilenebilir enerji üretimi ile enerji sarfiyatının
azaltılması, Şirketin gelecekteki hedefleri arasında yer almaktadır.
Örme tekstil terbiyesi olarak altı alt sektörde faaliyet gösteren şirket, orta vadede özgün
tasarım, kalite, verimlilik, pazarlama ve dağıtım yeteneklerini geliştirmek, üst sınıf modaya
yönelik teknik tekstillerin üretimine yönelmek; uzun vadede ise akıllı ve çok işlevli tekstil
ürünlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve üretimi amaçlanmaktadır.
Üretimde kullanılan boya ve kimyasallar kanserojen kontrolleri açısından risk
içermemektedir. Bu nedenle Şirkette tekstil terbiye atık sularının yeniden kullanılabilecek
saflıkta, biyolojik arıtma yöntemi ile terbiye makinelerinde üretim ve kalite verilerini toplayan
teknolojik sistemler kullanılmaktadır.
40
Şirket, bulunduğu sektörde, kaliteli üretim, ileri teknoloji, çevreye ve insan sağlığına saygı,
tecrübeli kadrosu, yeniliğe acık vizyonu, müşteri odaklı üretim anlayışı ile yıllık maksimum
4.000.0000 kg boyalı kumaş kapasitesini kullanmak ve buna karşı üretmiş olduğu katma
değeri her yıl %10 arttırmayı planlamaktadır.
13. KÂR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ
13.1. İhraççının kar beklentileri ile içinde bulunulan ya da takip eden hesap
dönemlerine ilişkin kar tahminleri:
Yoktur.
13.2. İhraççının kar tahminleri ve beklentilerine esas teşkil eden varsayımlar:
Yoktur.
13.3. Kar tahmin ve beklentilerine ilişkin bağımsız güvence raporu:
Yoktur.
13.4. Kâr tahmini veya beklentilerinin, geçmiş finansal bilgilerle karşılaştırılabilecek
şekilde hazırlandığına ilişkin açıklama:
Yoktur.
13.5. Daha önce yapılmış kar tahminleri ile bu tahminlerin işbu ihraççı bilgi dokümanı
tarihi itibariyle hala doğru olup olmadığı hakkında bilgi:
Yoktur.
14. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
14.1. İhraççının genel organizasyon şeması:
YÖNETİM KURULU
ARİF CERİT - Başkan
ABDULKADİR CEBECİ - Başkan Vekili
MAHMUT SUBAŞI - Üye
ERDAL DURUKAN - Üye
ABDULKADİR İLBEYLİ - Bağımsız Üye
CELAL EMİR ŞAHİN - Bağımsız Üye
Mahmut SUBAŞI
Genel Müdür
Oğuzhan ÜSTÜN
Dağıstan ATASEVER
Tülin KIRLI
Yusuf BİRAZ
Planlama
Kumaş Deposu
Laboratuvar
Kuru Bölüm-Genel
Engin KÖROĞLU
Hidayet ÜSTÜNDAŞ
Adı-Soyadı
Yatırımcı İlişkileri
Personel Muhasebe
Velide DURGUT
Mehmet ÇILDIR
Adı Soyadı
Muhasebe
Kalite Kontrol
Lojistik
Ayhan MUTLU
Rafet TURGUT
Adı Soyadı
Boyahane/Boya Mutfağı
Yardımcı İşletmeler
Pazarlama
AR-GE
41
14.2. İdari yapı:
14.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi:
Şirketin yönetim organı 23.10.2013 tarihli olağanüstü genel kurulunda aşağıdaki şekilde
teşekkül ettirilmiştir.
Adı Soyadı
Görevi
Son 5 Yılda
Üstlendiği Görevler
Görev
Süresi
Kalan Süresi
Sermaye Payı
Arif CERİT
Yönetim Kurulu Başkanı
Şirket Müdürü
3
Tutarı
15.631.000,00
(%)
78%
Abdulkadir CEBECİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Şirket Müdürü
3
2.125.000,00
11%
Mahmut SUBAŞI
Yönetim Kurulu Üyesi
Boyahane Müdürü
3
Erdal DURUKAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Pazarlama Müdürü
3
Abdulkadir İLBEYLİ
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Finansman Müdürü
3
Celal Emir ŞAHİN
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Yeni
3
Ünvanı
Sendikalı (adet)
Üst Düzey Personel
0
İdari Personel
0
Diğer Personel
0
0
Toplam
(*)Y.İ.İ.Ç: Yıl içinde işten çıkarılan
Sendikasız
(adet)
10
12
49
71
Toplam
(adet)
10
12
49
71
Y.İ.İ.Ç*
(adet)
0
3
16
19
14.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:
Adı Soyadı
Arif Cerit
Sinem Fatma
İstikbal
Abdülkadir Cebeci
Görevi
Son 5 Yılda
İhraççıda Üstlendiği
Görevler
Sermaye Payı
(TL)
(%)
Yönetim Kurulu
Başkanı
Genel Müdür
15.631.000,00
78,15
Şirket Ortağı
Şirket Ortağı
2.244.000,00
11,22
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
Genel Müdür
2.125.000,00
10,63
Toplam: 20.000.000,00
100,00
42
14.2.3. İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise ihraççının kurucuları hakkında bilgi:
Adı Soyadı
Arif Cerit
Görevi
Yönetim Kurulu
Başkanı
Sinem Fatma
İstikbal
Abdülkadir
Cebeci
Şirket Ortağı
Yönetim
Kurulu Başkan
Vekili
Son 5 Yılda
İhraççıda
Üstlendiği
Görevler
İhraççı Dışında
Yürüttükleri Önemli
Faaliyetler
Sermaye Payı
(TL)
(%)
Kurucuları Ortaklıkları
15.631.000 78,15
devam ettirdikleri Ceritler
Konfeksiyon Sanayi ve
Şirket Ortağı Ticaret A.Ş. ile
2.244.000 11,22
Neşvat Örme Sanayi ve
Ticaret A.Ş. dışında
Genel Müdür yürüttükleri önemli bir
2.125.000 10,63
faaliyetleri yoktur.
Toplam: 20.000.000 100,00
Genel Müdür
14.2.4. İhraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel
ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle akrabalık ilişkileri
hakkında bilgi:
Sinem Fatma İSTİKBAL, Yönetim Kurulu Başkanı Arif CERİT’ in kız kardeşidir.
14.3. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim
ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:
ARİF CERİT : Yönetim Kurulu Başkanı
Doğum Tarihi
Medeni Durum
Bildiği Diller
Eğitim
İş Tecrübesi
: 21.11.1983
: Evli, 1 çocuk sahibi.
: İngilizce (konuşma ve yazma)
: İstanbul Bilgi Üniversitesi, İngilizce işletme bölümü,
:
[1996- 1999]
[1999 – 2003]
[2003- Bugüne]
: Ceritler Konfeksiyon (Yönetici)
: Neşvat Örme (Yönetim Kurulu Üyesi)
: Arbul Tekstil A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)
ABDULKADİR CEBECİ : Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Dogum Tarihi
Medeni Durum
Bildigi Diller
Egitim
Iş Tecrübesi
: 25.01.1965
: Evli, 3 çocuk sahibi.
: İngilizce (konuşma-yazma)
: Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Eskişehir
:
43
[1982-1987]
: Dökmak Döküm ve Makine San. A.Ş. – Sefaköy
İlk üç yıl Muhasebe ve Personel memuru, son iki yıl Muhasebe
Müdürü.
[1987-1989]
: Ceritler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (İhracat –İthalat Sorumlusu)
[1991-1998]
: Ceritler Konfeksiyon San. ve Tic.Ltd Şti. (Şirket Ortağı /Müdürü)
Muhasebe ve Finansman Sorumlusu (Aylık üretim, verimlilik ve
finansal raporlarının düzenlenmesi)
[1999- 2007]
: Neşvat Örme San. ve Tic. Ltd Şti. (Şirket Ortağı/Müdürü)
Pazarlama, Üretim Planlama ve finansmanın takibi.
[2008 - Bugüne]
: ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş.
Şirket Ortağı / Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Fabrikada, üretim/verimlilik/ kalite /organizasyon takip ve
sonuçlandırılması.
MAHMUT SUBAŞI : Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
Doğum Tarihi
Medeni Durum
Bildiği Diller
Eğitim
İş Tecrübesi
: 21.05.1972
: Evli,3 çocuk sahibi.
: Almanca
: Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakultesi Kimya Bölümü
:
[1997-2000]
[2000-2002]
[2002-2004]
[2004-2007]
[2007- Bugüne]
: Erenko - Planlama ve İşletme Müdürü
: Arı Tekstil - İşletme Müdürü
: Halis Tekstil - İşletme Müdürü
: Tamteks - İşletme Müdürü
: Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. - İşletme Müdürü
ERDAL DURUKAN : Yönetim Kurulu Üyesi
Doğum Tarihi
Medeni Durum
Bildiği Diller
Eğitim
İş Tecrübesi
: 05.10.1972
: Evli, 2 çocuk sahibi.
: İngilizce (konuşma ve yazma)
: iktisat fakültesi Anadolu Ünversitesi 1998,
:
[1990-1995]
[1995-1998]
[1998-2003]
[2003- Bugüne]
: Esta Dış Ticaret (İhracat Sorumluluğu)
: Yazgan Tekstil (Planlama Müdürlüğü)
: Save Tekstil (Kumaş Planlama & Satın Alma)
: Arbul Entegre Tekstil İşl. A.Ş. (Pazarlama Müdürü)
44
ABDULKADİR İLBEYLİ : Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Doğum Tarihi
Medeni Durum
Bildiği Diller
Eğitim
İş Tecrübesi
: 12.05.1954
: Evli, 2 çocuk sahibi.
: İngilizce (konuşma ve yazma)
: Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
İstanbul Üniversitesi, Muhasebe Enstitüsü, Mali Tablolar Analizi
Hilderstore College İngiltere, EFL Programı
:
Çalışkan Kardeşler Koll. Şti. (Muhasebe Elemanı)
Akbank (Memur, Muhasebeci Mv., Mali Tahlil Uzmanı, Kredi
Tahsis Müdür Yrd.)
Kasım1989- Aralık1990
İktisat Bankası (Genel Müdürlük ve Bakırköy Şubesi Pazarlama
Yönetmeni)
Aralık1990- Temmuz1994 Egebank (Bakırköy Şube Müdürü- Gn.Md.Krediler ve Paz.Müd)
Şubat1995-Haziran2000
Türk Ekonomi Bankası (Merter Şube Müdürü)
Şubat 2001- Şubat 2007
Oyakbank (Bayrampaşa Şube Müdürü)
Kasım 2007- Ocak 2009
Parafinans Factoring A.Ş. (Bayrampaşa Şube Müdürü)
Nisan 2009- Eylül 2010
Mert Finans Factoring Hiz.A.Ş. (Genel Müdür)
Ekim 2010- Eylül 2012
Enka Plastik Ltd.Şti (Finansman Danışmanı)
Temmuz1973-Eylül1977
Eylül1977- Kasım1989
CELAL EMİR ŞAHİN : Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Doğum Tarihi
Medeni Durum
Bildiği Diller
Eğitim
İş Tecrübesi
: 30.04.1981
: Bekar
: İngilizce
: Doğu Akdeniz Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Bölümü
:
[2003 – 2004]
[2004-2005]
[2006-2009]
[2009-2012]
[2012 – Bugüne]
: Revolution Trading (İthalat birimi çalışanı)
: Quadron Trading (İthalat müdürü)
: Marinaverde Concept (Satış müdürü)
: İtimat Group (Genel müdür)
: EVO Bilgi Teknolojileri (İthalat müdürü)
14.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da
dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya
ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu
yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip
etmediğine dair bilgi:
45
Adı Soyadı
Görev Aldığı Şirket
Hisse
(%)
Görevi
Ortaklık
Durumu
78
Yönetim
Kurulu
Başkanı
Devam
ediyor
Arif CERİT
Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş.
Arif CERİT
Nevşat Örme Sanayi ve Ticaret A.Ş.
75,15
Y.K. Üyesi
Arif CERİT
Ceritler Konfeksiyon Sanayi Ticaret
Anonim Şirketi
57
Y.K. Üyesi
Abdulkadir CEBECİ
Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş.
10,62
Y.K Başkan
Vekili
Abdulkadir CEBECİ
Nevşat Örme Sanayi ve Ticaret A.Ş.
15
Y.K. Üyesi
33
Y.K. Üyesi
0
0
0
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi
Finansman
Danışmanı
Genel Müdür
Bayrampaşa
Şube Müdürü
Y.K. Üyesi
İthalat müdürü
Genel müdür
Satış müdürü
Mahmut SUBAŞI
Erdal DURUKAN
Abdulkadir İLBEYLİ
Ceritler Konfeksiyon Sanayi Ticaret
Anonim Şirketi
Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş:
Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş:
Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş:
Abdulkadir İLBEYLİ
Enka Plastik Limited Şirketi
0
Abdulkadir İLBEYLİ
Mert Finans Factoring Hiz.A.Ş.
0
Abdulkadir İLBEYLİ
Parafinans Factoring A.Ş.
0
Celal Emir ŞAHİN
Celal Emir ŞAHİN
Celal Emir ŞAHİN
Celal Emir ŞAHİN
Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş:
EVO Bilgi Teknolojileri
İtimat Group
Marinaverde Concept
0
0
0
0
Abdulkadir CEBECİ
Devam
ediyor
Devam
ediyor
Devam
ediyor
Devam
ediyor
Devam
ediyor
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
14.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan
personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı
Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme,
banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya
haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya
hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki
uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:
Yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık
ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunmamaktadır. Anılan kişilerle ilgili olarak beyanlar EK’
tedir.
14.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan
personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca
kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:
Yoktur.
46
14.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan
personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu
şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:
Yoktur.
14.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan
personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya
ihraççıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından
son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:
Yoktur.
14.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl
içerisinde kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları
arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi:
Yoktur.
14.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl
içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev
almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan
anlaşmalar hakkında bilgi:
Yoktur.
14.9.2. İhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile
ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası
araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar
hakkında ayrıntılı bilgi:
Yoktur.
15. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER
15.1. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde
söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için
söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve
sağlanan benzeri menfaatler:
30.06.2013 ara döneminde ve 2012 yılı dönemlerinde yönetim kurulu üyelerine ödenen ücret
yoktur.
15.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde
söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri
ödeyebilmek için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk
ettirdikleri toplam tutarlar:
47
Cari dönem itibariyle üst düzey yöneticilerine ödenen ücretlerin altı aylık brüt tutarı
93.450,63 TL’dir. Söz konusu üst düzey yöneticilere ayrılan kıdem tazminatı karşılığı ise
yoktur.
16. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI
16.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev
süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:
Unvanı
Adı, Soyadı
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Arif CERİT
Abdulkadir CEBECİ
Erdal DURUKAN
Mahmut SUBAŞI
Abdulkadir İLBEYLİ
Celal Emir ŞAHİN
Şirkette
Bulunduğu
Süre (Yıl)
9 (dokuz)
13 (onüç)
7 (yedi)
6 (altı)
Yeni
Yeni
İş Tecrübesi
(Yıl)
17 (onyedi)
31 (otuzbir)
23 (yirmiüç)
20 (yirmi)
40 (kırk)
10 (on)
Tahsil
Durumu
Üniversite
Üniversite
Üniversite
Üniversite
Üniversite
Üniversite
16.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim
kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde
yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi:
İlgili herhangi bir sözleşme yoktur.
16.3. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı,
soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:
Şirket, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile
Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirketin Yönetim Kurulu’na bağlı aşağıda adı geçen
komiteleri oluşturmuş, bu komitelerde görev alacak kişileri belirlemiş, çalışma esas ve
usulleri ile görev tanımlarını Yönetim Kurulu kararı ile tanımlamıştır.
Denetim Komitesi
DENETİM KOMİTESİ
Üyeler
Abdulkadir İLBEYLİ
Celal Emir ŞAHİN
Başkan
Üye
Şirketin muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde
işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin
işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak üzere Denetim Komitesi oluşturulmuştur.
48
Denetim Komitesinin görevleri;
1. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak
bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her
aşamadaki çalışmalarını gözetmek,
2. Bağımsız denetçinin bağımsızlık kriterleri karşısındaki durumunu, bağımsızlık
beyanını ve bağımsız denetim kuruluşlarından alınabilecek ilave hizmetleri
değerlendirmek,
3. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından Komiteye iletilen bağımsız denetim
kapsamında ulaşılacak tespitleri, ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla
ilgili önemli hususları; bağımsız denetçi tarafından daha önce Şirket yönetimine
iletilen SPK'nın muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif
uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini; bunların muhtemel sonuçlarını ve
uygulama önerisini; ortaklık yönetimiyle arasında gerçekleştirilen önemli yazışmaları
değerlendirmek,
4. Şirketin muhasebe, raporlama ve iç kontrol sistemleri ile bağımsız denetim süreçleri
ile ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması; Şirket
çalışanlarının, muhasebe, raporlama, iç kontrol ve bağımsız denetim konularındaki
bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak
yöntem ve kriterleri belirlemek,
5. Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği
muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin
sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi
değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmek,
6. SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile Komiteye verilen/verilecek diğer
görevleri yerine getirmektir.
7. Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu'na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini
yazılı veya sözlü olarak bildirir.
Yürütme Komitesi
YÜRÜTME KOMİTESİ
Üyeler
Arif CERİT
Abdulkadir CEBECİ
Erdal DURUKAN
Başkan
Üye
Üye
Yönetim Kurulu'nun istenen sıklıkta ve zamanda toplanamaması nedeniyle, Şirket ve içinde
bulunduğu sektördeki gelişmelerin daha yakından takip edilerek gerektiğinde Yönetim
Kurulu'nu bilgilendirmek; Şirket idari yapısı ile Yönetim Kurulu arasında koordinasyonu
sağlamak; Şirket için uygun stratejilerin geliştirilmesi ve faaliyetlerin etkinliği için öneriler
sunmak amacıyla Yürütme Komitesi oluşturulmuştur.
49
Yürütme Komitesi'nin görevleri;
1. Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanacak önemli hususlar tüm üyelerin onayına
sunulmadan Önce faaliyetlere etki, finansal boyut, hukuki durum, stratejik önceliklere
uyum gibi konularda gerekli hazırlık, analiz ve değerlendirmelerin tamamlanmış
olmasını sağlamak,
2. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu Kararı'na bağlanmış hususların belirlenen yönerge
ve politikalar çerçevesinde Şirket yönetimine aktarımını ve yayılımını sağlamak,
3. Şirket faaliyetlerinin Yönetim Kurulu kararlarına, yıllık iş planlarına uygun şekilde
yürütüldüğünü kontrol etmek,
4. Şirketin faaliyet gösterdiği sektördeki, ekonomik, sosyal ve siyasal çevredeki
gelişmeleri takip ederek etkilerini değerlendirmek, rekabet gücünü artırıcı stratejileri
belirlemek,
5. Belirlenen stratejiler doğrultusunda, sektör dinamiklerinin izlenerek oluşabilecek
fırsatları belirlemek,
6. Yapılacak iç analizlerle şirketin güçlü ve zayıf yönlerini, dış analizlerle de fırsat ve
tehditleri izlemek,
7. Şirketin stratejik hedeflerine ulaşabilmesini sağlayacak içsel ve dışsal büyüme
imkanlarını araştırmak,
8. Şirket iş programlarının oluşturulması, dış ortamdaki gelişmelere göre gerekli
revizyonların yapılması ve performans ölçütü olarak kullanılmasını sağlayacak
sistemin işlerliğini gözetmek,
9. Yönetim Kurulu'nun kabul ettiği strateji ve projelerin yönetimini takip etmek,
10. Faaliyetleri etkileyebilecek önemli hukuki gelişmeleri ve etkilerini değerlendirmektir.
Komite, yukarıdaki konularda Yönetim
değerlendirmelerini ve tavsiyelerini bildirir.
Kurulu'na
yazılı
veya
sözlü
olarak
Risk Yönetim Komitesi
RİSK YÖNETİM KOMİTESİ
Üyeler
Abdulkadir İLBEYLİ
Celal Emir ŞAHİN
Başkan
Üye
Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel,
finansal ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının
hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi,
raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar
mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin
oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde
bulunmak üzere Risk Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.
Risk Yönetim Komitesi'nin görevleri;
1. Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek mevcut ve olası risk unsurlarının
Kurumsal Risk Yönetimi (ERM) sistematiği çerçevesinde tanımlanması,
değerlendirilmesi, İzlenmesi ve şirketin risk alma profiline uygun olarak ilgili risklerin
50
2.
3.
4.
5.
6.
yönetilmesine ilişkin prensiplerin belirlenmesi, karar mekanizmalarında
kullanılmasının sağlanması,
Olasılık ve etki hesaplarına göre, şirkette tutulacak ve yönetilecek, paylaşılacak veya
tamamen ortadan kaldırılacak risklerin tespiti,
Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirketin kurumsal yapısına entegrasyonunun
sağlanması,
Risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve risklerin yönetim sorumluluğunu
üstlenen ilgili bölümlerdeki uygulamaların, komite kararlarına uygun
gerçekleştirilmesinin gözetimi,
Teknik iflasın erken teşhisi ve Yönetim Kurulu'nun bu konuda uyarılması, önlemlere
ilişkin öneri geliştirilmesi,
SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer
görevleri yerine getirmektir.
Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu'na yazılı veya sözlü olarak değerlendirmelerini
ve tavsiyelerini bildirir.
16.4. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun
değerlendirilmesi hakkında açıklama:
Şirket Yönetim Kuruluna bağlı olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirketin
kurumsal yönetim ilkelerine uyumu; yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin
belirlenmesi, ücret, ödül ve performans değerlemesi ile kariyer planlaması; yatırımcı ilişkileri
ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak, Şirket performansını artırıcı yönetim
uygulamalarının hayata geçirilmesinde Şirketin oluşturduğu veya oluşturacağı sistem ve
süreçleri gözden geçirmek, değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak suretiyle
Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Başkan
Üye
Üye
Üyeler
Abdulkadir İLBEYLİ
Celal Emir ŞAHİN
Mahmut SUBAŞI
Kurumsal Yönetim Komitesinin görevleri;
1. Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum
Komite, iyi yönetim uygulamalarına sahip olmanın öneminin ve faydalarının, Şirket yönetimi
tarafından Şirket çalışanları ile paylaşıp paylaşmadığını ve Şirkette verimli ve etkin bir
“kurumsal yönetim kültürü” nün yerleşip yerleşmediğini değerlendirir.
Komite, Şirket performansını arttırmayı amaçlayan yönetim uygulamalarına yönelik
altyapının Şirketin tüm iştiraklerinde sağlıklı bir şekilde işlemesi, çalışanlar tarafından
anlaşılması, benimsenmesi ve yönetim tarafından desteklenmesi konularında Yönetim
Kuruluna önerilerde bulunur.
51
Komite kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise
gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar
çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur.
2. Yönetimsel Kontrol
Komite, yönetimsel risk ve zaafiyet oluşturabilecek alanların tespit edilmesi ve eksikliklerin
giderilmesi konusundaki planlar hakkında yönetimin ve ilgili tarafların görüşlerini alır.
Komite, yönetim ile ilgili ortaklığa ulaşan önemli şikayetleri inceler; sonuca bağlanmasını
sağlar ve çalışanların bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde yönetime
iletilmesini temin eder.
3. Kamuya Yapılacak Açıklamalar
Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin
Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirir.
Komite, kamuya yapılacak açıklamaların ve analist sunumlarının, yasa ve düzenlemeler başta
olmak üzere, Şirketin “bilgilendirme politikası” na uygun olarak yapılmasını sağlayıcı
öneriler geliştirir.
4. İç Düzenlemelere Uyum
Komite, iç düzenlemelerin yazılı olmasını ve tüm çalışanlara ulaşmış olmasını sağlar.
Komite, iç düzenlemelerin ve kabul edilebilir davranış biçimlerinin (code of conduct), Şirket
yönetimi tarafından uygun bir iletişim yöntemi ile çalışanlara aktarılıp aktarılmadığını
değerlendirir.
Komite, iç düzenlemelere uyumun takibi konusunda Şirket yönetimi tarafından yapılan
çalışmaları değerlendirir.
Komite, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar
çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen iç
düzenlemelere uyumu gözetir.
5. Yönetim Kuruluna Seçilecek Adayların Belirlenmesi
Komite, yönetim kuruluna ve üst yönetime uygun adayların saptanması konusunda şeffaf bir
sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler geliştirilmesi konularında
çalışmalar yapar.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yöneticilerin Performans Değerlendirmesi, Ücret
ve Ödüllendirme Politikası ile Kariyer Planlaması
Komite, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ilişkin performans değerlendirmesi,
ücret ve ödüllendirme politikası ile kariyer planlaması konularında, yaklaşım, ilke ve
uygulamaların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapar.
52
Komite, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin sayısı konusunda öneriler geliştirir.
Komite gerek gördüğü takdirde, İnsan Kaynakları Komitesinin görüş ve önerilerini alır.
Şirket kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması ve bu kapsamdaki iş ve işlemlerinin
yürütülmesini sağlamak üzere “Pay Sahipleri İle İlişkiler” birimini kurmuş ve yöneticiliğine
geçici olarak Engin KÖROĞLU getirilmiştir. Lisanslı personel arayışları devam etmekle
birlikte halka açıldıktan sonraki 2 aylık süre zarfında gerekli lisanslara sahip personel
istihdam edilmesi planlanmaktadır.
16.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile
ilişkiler biriminin yöneticisi hakkında bilgi:
Kurumsal ilkelerin uygulanmasından sorumlu Pay Sahipleri İle İlişkiler” birim yöneticisinin;
Adı-Soyadı
: Engin KÖROĞLU
Görevi/Ünvanı
: Kurumsal Yönetim Birim Yöneticisi
Öğrenim Durumu
: Lisans
Lisanslama Bilgileri : Yok
İletişim Bilgileri
Adresi
: Yenibosna Yalçın Koreş cad. Ali Duran sk.N:13 Bahçelievler-İstanbul
Telefon No
: 0212 451 50 00 pbx
Faks No
: 0212 653 63 08
E-posta Adresi
: [email protected]
16.6. Kurul düzenlemeleri uyarınca ihraççının sermaye piyasası mevzuatından
kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim
uygulamalarında koordinasyonu sağlayan görevli personelin adı, soyadı ve iletişim
bilgileri ve sermaye piyasası faaliyet lisanslarının türü:
Kurumsal ilkelerin uygulanmasından sorumlu Pay Sahipleri İle İlişkiler” biriminde görevli
personelin;
Adı-Soyadı
: Engin KÖROĞLU
Görevi/Ünvanı
: Kurumsal Yönetim Birim Sorumlusu
Öğrenim Durumu
: Lisans
Lisanslama Bilgileri : Yok
53
İletişim Bilgileri
Adresi
: Yenibosna Yalçın Koreş cad. Ali Duran sk.N:13 Bahçelievler-İstanbul
Telefon No
: 0212 451 50 00 pbx
Faks No
: 0212 653 63 08
E-posta Adresi
: [email protected]
17. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER
17.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle
personel sayısı, belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle dağılımı ile bu
sayıda görülen önemli değişiklikler hakkında açıklama:
Şirket, emek yoğun bir sektörde olmakla birlikte kullanılan teknoloji ile birlikte
optimum personel sayısı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
Tarih
Çalışan Personel Sayısı
01.01-30.06.2013
01.01-31.12.2012
01.01-31.12.2011
01.01-31.12.2010
76
104
79
81
17.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları:
17.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları
opsiyonlar hakkında bilgi:
Yoktur.
17.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personelin ihraççının paylarına yönelik sahip
oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:
Yoktur.
17.2.3. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında
bilgi:
Yoktur.
54
18. ANA PAY SAHİPLERİ
18.1. Son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy
hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel
kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:
23.10.2013 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle ortaklık yapısı
aşağıdaki gibidir.
Ortağın
Adı Soyadı
Arif CERİT
Sinem Fatma İSTİKBAL
Abdulkadir CEBECİ
Diğer
TOPLAM
Sermaye Payı / Oy Hakkı
23/10/2013
31/10/2013 Son Durum
Olağanüstü Genel Kurul
(TL)
(%)
(TL)
(%)
15.631.000
78,15%
15.631.000
78,15%
2.244.000
11,22%
2.244.000
11,22%
2.125.000
10,63%
2.125.000
10,63%
0
0
0
0
20.000.000
100,00%
20.000.000
100,00%
Şirket paylarına ilişkin dolaylı sahiplik yoktur.
18.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi
ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:
Arif CERİT sermayenin %78,15 ine sahiptir. Sinem Fatma İSTİKBAL` ın kardeşidir.
18.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:
Grubu
Nama/
İmtiyazların türü
Bir Payın
Toplam
Hamiline
(Kimin sahip olduğu)
Nominal
(TL)
Olduğu
Sermayeye
Oranı
(%)
Değeri (TL)
A
Nama
Arif CERİT
1,00
1.563.100
7,82%
A
Nama
Sinem Fatma İSTİKBAL
1,00
212.500
1,06%
A
Nama
Abdulkadir CEBECİ
1,00
224.400
1,12%
2.000.000
10,00%
TOPLAM
B
Hamiline Arif CERİT
1,00
14.067.900
70,34%
B
Hamiline Sinem Fatma İSTİKBAL
1,00
1.912.500
9,56%
B
Hamiline Abdulkadir CEBECİ
1,00
2.019.600
10,10%
18.000.000
90,00%
20.000.000
100,00%
TOPLAM
GENEL TOPLAM
Şirket’in sermayesini temsil eden paylar, nama ve hamiline gruplara ayrılmıştır. Her iki
grupta da bir payın nominal değeri 1 TL’dir.
55
18.4. İhraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı,
yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için
alınan tedbirler:
Ortaklığın yönet m hak m yeti, nama yazılı payların %7.82’si ile hamiline yazılı hisselerin
%70.34’üne (Toplamda %78.15’ine) sına sahip olan Arif CERİT’ e aittir.
18.5.
İhraççının
yönetim
hakimiyetinde
anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:
değişikliğe
yol
açabilecek
Yoktur.
19. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER
HAKKINDA BİLGİLER
19.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alan hesap dönemleri ve son durum itibariyle ilişkili
taraflarla yapılan işlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:
Şirket’in ilişkili taraflar olan firmaları aynı sektörde faaliyet göstermektedir. Bunlar;
Neşvat Örme Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Neşvat Örme Sanayi ve Ticaret A.Ş., ham yuvarlak örme kumaş üretimi yapmaktadır.
Kuruluş tarihi: 1998 yılıdır. Şirketin üretim kapasitesi 10 ton/gün olup üretimde kullanılan
makine sayısı 33 adettir. Şirket, müşterilerine boyamaya veya baskıya hazır kumaş
üretmektedir.
Şirket, her çeşit doğal, bitkisel, hayvansal, suni ve sentetik elyaftan veya bunların
karışımlarından meydana gelmiş her türlü hammadde, yarı mamul madde, mamul madde,
yardımcı madde ile iplik, dokuma, kumaş örme, kumaş konfeksiyon, triko ev tekstil
mamulleri, sınai tekstil mamulleri, tekstil aksesuarlarının imalatını kısmen veya tamamen
işlenmesini yurt içinde ticaretini ithalatını ve ihracatını yapmak ve bunlarla ilgili olarak
bayilik, acentelik ve mümessillik yapmak amacıyla İstanbul Bahçelievler Yenibosna Merkez
Mah. Ali Duran Sok.No:13 merkez adresinde faaliyetlerini sürdürmekte olup İstanbul Ticaret
Sicil Memurluğunun 400578 numarasında kayıtlıdır
Ceritler Konfeksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Ceritler konfeksiyon; üst-alt grup bayan erkek giyim üretimi yapmaktadır. Üretiminin
yaklaşık tamamı ihraç edilmektedir. Başlıca ihracat yaptığı ülkeler Almanya ve İngiltere dir.
Kapasitesi yıllık 1.000.000 adet civarı olup satış cirosu da yaklaşık 6 milyon Euro dur.
Şirketin kuruluş tarihi 1984 ‘tür
Şirket, her çeşit doğal, bitkisel, hayvansal, suni ve sentetik elyaftan veya bunların
karışımlarından meydana gelmiş her türlü hammadde, yarı mamul madde, mamul madde,
yardımcı madde ile iplik, dokuma, kumaş örme, kumaş konfeksiyon, triko ev tekstil
mamulleri, sınai tekstil mamulleri, tekstil aksesuarlarının imalatını kısmen veya tamamen
işlenmesini yurt içinde ticaretini ithalatını ve ihracatını yapmak ve bunlarla ilgili olarak
bayilik, acentelik ve mümessillik yapmak amacıyla İstanbul Bahçelievler Yenibosna Merkez
Mah. Ali Duran Sok. No:13 merkez adresinde faaliyetlerini sürdürmekte olup İstanbul Ticaret
Sicil Memurluğunun 264744 numarasında kayıtlıdır.
56
Bağımsız Denetimden Geçmiş (TL)
İlişkili Taraflardan
Alacaklar :
İlişkili kuruluşlar
Neşvat Örme Sanayi
ve Ticare A.Ş.
Ceritler Konfeksiyon
Sanayi ve Ticaret
A.Ş.
Toplam
İlişkili Taraflara
Borçlar :
İlişkili kuruluşlar
31 Aralık 2012
30 Haziran 2013
Ticari
Ticari
Olmayan
408.124,33
0,00
3.602.541,48
4.010.665,81
Ticari
Olmayan
514.201,63
Ticari
Olmayan
Ticari
Olmayan
0,00 3.127.955,98
0,00 3.127.955,98
31 Aralık 2012
Ticari
Ticari
31 Aralık 2010
Ticari
Ticari
Olmayan
0,00
0,00 5.489.717,98
0,00 6.003.919,61
30 Haziran 2013
Ticari
Ticari
31 Aralık 2011
Ticari
Olmayan
Neşvat Örme Sanayi
ve Ticare A.Ş.
Ceritler Konfeksiyon
Sanayi ve Ticaret
A.Ş.
Toplam
57
0,00 1.881.894,16
0,00 1.881.894,16
31 Aralık 2011
Ticari
0,00
0,00
31 Aralık 2010
Ticari
Olmayan
Ticari
Ticari
Olmayan
5.631.706,98
0,00
891.173,01
0,00
5.631.706,98
0,00
891.173,01
0,00
19.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihraççının net satış hasılatı içindeki payı hakkında
bilgi:
(TL)
Yıllar İtibari ile
Satış
Cirosu
(Arbul)
Ceritler
Konfeksiyon…
Toplam Satışa
Oranı (%)
30/06/2013
31.12.2012
31.12.2011
31.12.2010
21.742.992,06
45.223.710,00
35.535.720,00
27.929.735,00
1.972.111,00
6.269.479,00
1.970.381,00
1.325.852,00
% 9,07
%13,86
%5,54
%4,75
20. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI
HAKKINDA BİLGİLER
20.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca
hazırlanan ve ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tabloları ile
bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:
2010, 2011, 2012 ve 30.06.2013 Ara Döneme İlişkin Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş
Bilanço:
Özel Bağımsız Denetimden Geçmiştir (TL)
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Diğer Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- Diğer Alacaklar
Stoklar
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Maddi Duran Varlıklar (net)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (net)
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
30.06.2013
29.996.558
747.834
4.000.665
19.310.898
186.608
5.066.321
684.232
11.926.640
612
11.047.022
39.422
839.584
41.923.198
58
31.12.2012
26.215.960
517.364
6.003.920
14.619.712
872.908
144.785
3.701.520
355.751
11.364.196
612
10.642.679
23.765
697.140
37.580.156
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009
20.278.903 14.890.482 7.048.338
579.672
123.246
34.940
3.127.957 1.881.894
13.050.665 9.375.164 4.669.345
7.600
225.987
47.189
109.429
27.281
3.201.139 3.122.305 2.227.366
264.681
52.457
89.406
8.239.632 8.352.911 9.284.842
612
612
8.935
7.709.399 7.956.984 8.996.421
9.393
14.095
12.095
520.228
381.220
267.391
28.518.535 23.243.393 16.333.180
Özel Bağımsız Denetimden Geçmiştir (TL)
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- Diğer Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Olmayan
Borçlar
- Diğer Ticari Olmayan Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin
Karşılıklar
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Borç Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin
Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Değer Artış Fonları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karı / (Zararı)
Net Dönem Karı / (Zararı)
TOPLAM KAYNAKLAR
30.06.2013
13.061.351
10.332.641
2.374.654
-
31.12.2012
13.580.689
9.682.196
3.517.144
-
31.12.2011
19.128.071
7.647.308
5.631.707
4.663.104
-
31.12.2010
12.871.670
3.882.795
891.173
7.964.167
-
31.12.2009
9.916.300
3.856.349
897.905
4.949.128
-
2.977
-
1.028.779
27.749
106.544
102.453
116.521
92.729
67.153
63.450
-
-
-
-
-
248.626
7.964.430
7.020.908
-
264.828
3.200.594
2.241.258
-
64.444
4.072.957
3.726.393
-
38.633
4.732.399
4.442.263
,-
42.924
2.037.125
1.868.061
-
211.695
221.285
293.572
175.623
100.009
731.827
738.051
52.992
114.513
69.055
20.897.417 20.798.873
5.317.507
5.639.324
4.379.755
20.000.000 20.000.000
8.180.000
8.180.000
8.000.000
2.827.229
2.827.229
81.439
(2.109.795) (2.862.493) (2.540.676) (3.800.245) (3.074.123)
98.544
834.137
(321.817)
1.259.569
(546.122)
41.923.198 37.580.156 28.518.535 23.243.393 16.333.180
59
2010, 2011, 2012 ve 30.06.2013 Ara Döneme İlişkin Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş
Gelir Tabloları:
Özel Bağımsız Denetimden Geçmiştir
(TL)
Satış Gelirleri
Satışların Maliyeti (-)
BRÜT KAR/(ZARAR)
Araştırma Geliştirme Giderleri (-)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım
Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Diğer Faaliyet Gelirleri
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
FAALİYET KARI/(ZARARI)
Finansal Gelirler
Finansal Giderler (-)
SÜRDÜRÜLEN
FAALİYETLER VERGİ
ÖNCESİ KARI/(ZARARI)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi
Gelir/(Gideri)
-Dönem Vergi Gelir/(Gideri)
-Ertelenmiş Vergi
Gelir/(Gideri)
NET DÖNEM
KARI/(ZARARI)
Net Dönem Kar/(Zararının)
Dağılımı
Hisse Başına Kazanç / (Kayıp)
Sürdürülen Faaliyetlerden
Hisse Başına Kazanç / (Kayıp)
NET DÖNEM
KARI/(ZARARI)
Diğer Kapsamlı Gelir:
Duran Varlıklar Değer Artış
Fonundaki Değişim
Diğer Kapsamlı Gelir
Kalemlerine İlişkin Vergi
Gelir/(Giderleri)
DİĞER KAPSAMLI GELİR
(VERGİ SONRASI)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
01.0130.06.2013
01.0131.12.2012
01.0130.06.2012
01.0131.12.2011
01.0131.12.2010
21.742.991
(19.376.498)
2.366.493
(3.621)
45.223.710
(40.459.394)
4.764.316
(17.247)
20.768.340
(18.738.649)
2.029.691
(14.957)
35.535.719
(31.635.970)
3.899.749
(365.240)
27.929.733
(25.608.346)
2.321.387
-
(217.801)
(451.830)
(271.390)
(431.888)
(476.054)
(308.148)
201.518
(276.942)
1.761.499
152.620
(1.964.243)
(573.704)
240.410
(469.549)
3.492.396
742.905
(3.599.824)
(267.339)
132.328
(53.761)
1.554.572
674.458
(1.699.232)
(537.940)
107.741
(245.838)
2.426.584
756.269
(3.705.199)
(526.738)
120.196
(84.047)
1.354.744
1.014.629
(1.178.175)
(50.124)
635.477
529.798
(522.346)
1.191.198
-
-
-
-
-
148.668
198.660
64.227
200.526
68.371
98.544
834.137
594.025
(321.820)
1.259.569
0,005
0,042
0,073
(0,039)
0,154
0,005
0,042
0,073
(0,039)
0,154
98.544
834.137
594.025
(321.820)
1.259.569
-
3.534.036
-
-
-
-
(706.807)
-
-
-
-
2.827.229
-
-
-
98.544
3.661.366
594.025
(321.820)
1.259.569
20.2. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde
bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve
denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri
hakkında bilgi:
60
Bağımsız Denetim Kuruluşu
Legal Bağımsız Denetim Yeminli Mali
Müşavirlik A.Ş.
Denetim Görüşünün Türü
30.06.2013
2012
2011
Olumlu
Görüş
Olumlu
Görüş
Olumlu
Görüş
2010
Olumlu
Görüş
31.12.2012 tarihine ait Özel Bağımsız Denetim Raporu’nda yer alan görüşü aşağıdadır.
“Görüşümüze göre, ilişikteki mali tablolar, altıncı paragrafta belirtilen hususun etkileri hariç
olmak üzere, Arbul Boya ve Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin 31 Aralık 2012, 2011;
2010 ve 2009 tarihleri itibariyle mali durumunu ve aynı tarihlerde sona eren hesap
dönemlerine ait faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını, tüm önemli hususlar açısından,
Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan mali raporlama standartları çerçevesinde doğru ve
dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.”
30.06.2013 tarihine ait Özel Bağımsız Denetim Raporu’nda yer alan görüşü aşağıdadır.
“İncelememiz sonucunda, ara dönem finansal tablolarının, Arbul Boya ve Tekstil Sanayi
Ticaret Anonim Şirketi’nin 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu, altı aylık
döneme ilişkin finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nca
yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde
yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.”
20.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun
finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler
(üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de
içermelidir):
Yoktur.
20.4. Proforma finansal bilgiler:
Yoktur.
20.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:
Yoktur.
20.6. İhraççının esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan
kar payı dağıtım esasları ile ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo
dönemleri itibariyle kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:
Şirketin kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören
muhasebe İlkelerine göre tespit edilir ve dağıtılır. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit
edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve
ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve
bilcümle mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra
geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının
düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.
61
Genel Kanuni Yedek Akçe;
a) Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.
Birinci Kar Payı:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden,
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri
ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki
kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
İkinci Kar Payı:
d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı.
Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya kendi isteği ile
ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
Genel Kanuni Yedek Akçe:
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan
kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın
onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin 2. fıkrası uyarınca genel kanuni
yedek akçe olarak ayrılır.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri
için belirlenen birinci kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek
akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri
ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi
ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.
Paylara ilişkin kar payı, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut
payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına
kar payı avansı dağıtabilir.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki
teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
20.7. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde
önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar
ve tahkim işlemleri:
Şirketin davacı olduğu bir hukuki uyuşmazlık bulunmamaktadır.
Şirketin davalı olduğu hukuki uyuşmazlıklar ise aşağıdaki tabloda verilmiştir.
62
İhraççı Aleyhine Açılmış Davalar ve Yapılan Takipleri
Davacı Taraf Davalı Taraf
Hakan
KAŞKAL
Doğan Moda
Tekstil San.
ve Dış
Tic.Ltd.Şti.
Arbul
Entegre
Tekstil
İşletmeleri
A.Ş.
Arbul
Entegre
Tekstil
İşletmeleri
A.Ş.
Arbul
Entegre
Adem KURT Tekstil
İşletmeleri
A.Ş.
Ali Osman
GÜNEY
Havva BAŞ
Arbul
Entegre
Tekstil
İşletmeleri
A.Ş.
Arbul
Entegre
Tekstil
İşletmeleri
A.Ş.
Mahkeme
Dosya No Yıl
Bakırköy 6
ATM 2013/52
E.
Bakırköy
1.Asl.Tic.Mh.
2011/81 E.
Çorlu İş Mh.
2011/143 E.
Çorlu İş Mh.
2011/142
Çorlu 2 İş Mh.
2013/143
Konusu
Risk Tutarı
Gelinen Aşama
Menfi
Tespit
Davası
Dava, müvekkil şirkete
borç karşılığı verilmiş
olan senedin gerçek bir
borç ilişkisine
dayanmadığı ve borcun
125.000,00
bulunmadığı iddiası ile
ikame edilmiş bir dava
olup; dava bilirkişi
incelemesi
safhasındadır.
İtirazın
İptali ve
mukabil
alacak
davası
Dava devam
etmektedir. Bilirkişi
raporları Arbul Boya
lehine gelmiş ise de
15.000,00
mahkeme ayıpla ilgili
ürünler üzerinde
yeniden keşif kararı
vermiştir.
İşçilik
davası
Toplamda 14.836,15
TL.nın tahsiline karar
verilmiş, icraya 22.000
TL.nakit yatırılmış olup
24.615,99
, temyiz neticesinde
Yargıtay kararı bozmuş
yeni duruşma günü
verilmiştir.
İşçilik
davası
Toplamda
13.382,21TL.lık işçilik
alacağının tahsiline
karar verilmiştir. Karar
temyiz edilmiş olup
18.600,74 icraya 20.000 TL. nakit
yatırılmıştır. Temyiz
neticesinde Yargıtay
kararı bozmuş yeni
duruşma günü
beklenmektedir.
İş kazası
maddi
tazminat
davası
Mahkemece 76.087,19
TL. maddi tazminatın
faiziyle tahsiline karar
verilmiştir. Karar
temyiz edilmiş olup
76.087,19 icra dosyasına 124.000
TL.lık teminat mektubu
yatırılmıştır. Temyiz
neticesi
beklenmektedir. Dava
devam etmektedir.
63
Güray EFE
Arbul
Entegre
Tekstil
İşletmeleri
A.Ş.
Bakırköy 19.İş
2013/924
İşçilik
davası
SGK
Arbul
Entegre
Tekstil
İşletmeleri
A.Ş.
Çerkezköy İş
Mh. 2012/290 e
Rücu
davası
Dava yanlış işverene
açılmış olup Arbul'a
yöneltilmesi
500,00
gerekmektedir.
Yargılama devam
etmektedir.
Belirsiz
Yargılama devam
etmektedir.
21. DİĞER BİLGİLER
21.1. Sermaye Hakkında Bilgiler
Şirketin çıkarılmış sermayesi 20.000.000 (Yirmimilyon) Türk Lirasıdır.
21.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı:
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 62.000.000 (Altmışikimilyon) Türk Lirası olup 20132017 yılları arasında geçerlidir.
21.3. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle
sermayenin % 10’undan fazlası ayni olarak ödenmişse konu hakkında bilgi:
Ayni olarak ödenmiş sermaye yoktur.
21.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği
hakkında bilgi:
Yoktur.
21.5. İhraççının paylarından, kendisi tarafından bizzat tutulan veya onun adına tutulan
veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları ihraççı paylarının adedi, defter değeri ve
nominal değeri:
Yoktur.
21.6. Varantlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile
değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim
veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:
Yoktur.
21.7. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile
opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon
hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi:
Yoktur.
64
21.8. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle
yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen
pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:
Sermaye Artırımı
Artırım
Öncesi
Sermaye
(TL)
Artırım Tutarı
Artırım
Kararının
Alındığı
Genel Kurul
Toplantısı Tarihi
Ticaret
Sicil
Gazetesi
İlan Tarihi
Rüçhan
Hakkı
Kullanma
Tarihleri
Artırım
Sonrası
Sermaye
Bedelli
Artırım
8.180.000
20.000.000
11.820.000
0
19.12.2012
02.01.2013
-
8.000.000
8.180.000
0
180.000
10.06.2010
17.06.2010
-
Bedelsiz
Artırım
21.9. İhraççının son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış
suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu
olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:
Yoktur.
21.10. İhraççının mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda
hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun
bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:
Yoktur.
21.11. İhraççı bilgi dokümanının hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı
halihazırda halka açık bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler
tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve
sonuçları hakkında bilgi:
Yoktur.
21.12. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:
Tek bir metin haline getirilmiş ve yetkili kişilerce imzalanmış şirketin tam metin esas
sözleşmesi ile TTK hükümleri uyarınca hazırlanan şirket iç yönergesi ekte verilmiş olup
ayrıca www.kap.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
21.13. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç ve
faaliyetleri:
Şirket, esas sözleşmesinin 3 üncü maddesine göre gayelerinin oluşmasını teminen aşağıda
yazılı işlerle iştigal etmek üzere kurulmuştur.
65
1. Her çeşit doğal, bitkisel, hayvansal, sun’i ve sentetik elyaf ve hammaddeden veya bunların
karışımlarından meydana gelmiş her türlü hammadde, yarı mamül madde, yardımcı madde,
ara madde ile iplik dokumadan elde edilmiş kumaş, örme kumaş, konfeksiyon, triko ev
tekstil mamülleri, sınai tekstil mamülleri, tekstil aksesuarlarının kısmen veya tamamen
işlettirilmesi, yurt içinde ticaretini, ithalatını ve ihracatını yapmak,
2. Yeni ve ileri teknoloji ile üretilmiş hammadde, yardımcı maddenin mamül madde ve
yardımcı maddenin ürettirilmesi, kısmen veya tamamen işlettirilmesi, yurt içinde ticaretini,
ithalatını ve ihracatını yapmak,
3. Tekstil ve kimya sanayileri ile diğer sanayi kollarında kullanılan her türlü hammadde,
yarımamül madde, ara madde, mamül madde ve yardımcı madde olmak üzere bilumum
suni . sentetik, tabi elyaf, karbon elyaf, filament, polimerler ve benzer nitelikteki diğer
kimyasal ürünlerin gerek üretiminde ve gerek işlenmesinde ve depolanmasında kullanılan
her türlü makine, ekipman, tesis, cihaz, tesisat ve donanım, aksam, aksesuar, yedek parça
ve teferruatının ürettirilmesi, kısmen veya tamamen işlettirilmesi, yurt içinde ticaretini,
ithalatını ve ihracatını yapmak,
4. Her çeşit mensucat, tekstil ve tekstil ürünleri ile deri ürünleri, kumaş, iplik, elyaf, iç ve dış
giyim mamül ve hammaddelerinin imalatı, boyanması, yıkanması ve baskı işlemlerinin
yapılması ve fason işçiliğinin dışarıya yaptırmak,
5. Şirket faaliyetlerini özellikle sermaye piyasası mevzuatında tanımlandığı şekliyle örtülü
kazanç aktarımı teşkil etmeyecek şekilde sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak
yürütülecek olup, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen gerekli özel durum açıklamaları
da yapacaktır.
6. Şirketin yukarıda yazılı amaç ve çalışma konuları dışında şirket için faydalı olacak başkaca
işlerin yapılması söz konusu olduğunda, yönetim kurulunun önerisine dayanılarak Genel
Kurul tarafından bu yönde karar alınması ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye
Piyasası Kurulu’ndan ana sözleşme değişikliği için gerekli izinlerin de alınmış olması
kaydıyla şirket söz konusu işleri yapabilir.
21.14. Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri:
Şirketin 23.10.2013 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda 3 üye ve 2 bağımsız üyeden
oluşan 6 kişilik bir yönetim kurulu teşekkül edilmiştir. Yönetim Kurulu, olağanüstü genel
kurulu müteakip görev ve yetki dağılımlarını gerçekleştirip şirketin temsil ve ilzamına ilişkin
kararlarını almışlardır.
Ayrıca, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin yönetim kurullarına ilişkin
359-396 maddeleri kapsamında Yönetim Kurulunun oluşumu, çalışma usul ve esasları ile
üyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla yönetim kurulu teşkilat
yönergesini hazırlamıştır.
Şirketin iş ve işlemlerinin daha sağlıklı ve verimli yapılmasını ve ilgili kanun, yönetmelik ve
ilke kararlarına uygun yapılmasını teminen 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirketin Yönetim
Kurulu’na bağlı gerek ve yeter sayıda komiteleri oluşturmuş, bu komitelerde görev alacak
66
kişileri belirlemiş, çalışma esas ve usulleri ile görev tanımlarını Yönetim Kurulu kararı ile
belirlemiştir.
Bu amaçlar çerçevesinde;
 Şirketin muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler
çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve
iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak üzere Denetim
Komitesi oluşturulmuştur.
 Yönetim Kurulu'nun istenen sıklıkta ve zamanda toplanamaması nedeniyle, Şirket ve
içinde bulunduğu sektördeki gelişmelerin daha yakından takip edilerek gerektiğinde
Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek; Şirket idari yapısı ile Yönetim Kurulu arasında
koordinasyonu sağlamak; Şirket için uygun stratejilerin geliştirilmesi ve faaliyetlerin
etkinliği için öneriler sunmak amacıyla Yürütme Komitesi oluşturulmuştur.
 Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik,
operasyonel, finansal ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve
olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun
olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin
uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç
kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim
Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Risk Yönetim Komitesi
oluşturulmuştur.
 Şirket Yönetim Kuruluna bağlı olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde
Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu; yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey
yöneticilerin belirlenmesi, ücret, ödül ve performans değerlemesi ile kariyer
planlaması; yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak,
Şirket performansını artırıcı yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesinde Şirketin
oluşturduğu veya oluşturacağı sistem ve süreçleri gözden geçirmek, değerlendirmeler
yapmak ve önerilerde bulunmak suretiyle Kurumsal Yönetim Komitesi
oluşturulmuştur.
21.15. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında
bilgi:
Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun 08/10/2013 tarih ve 34/1116 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine
geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 62.000.000.- (Altmışiki) Türk Lirası olup, her biri 1
(Bir) Türk Lirası itibari değerde 62.000.000.- (Altmışiki) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için
geçerlidir.
Şirket’in çıkarılmış sermayesi 20.000.000.- (Yirmimilyon) TL. olup söz konusu sermayenin
tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1(bir) TL itibari değerde
20.000.000.- (Yirmimilyon ) adet paya ayrılmıştır. Bu payların 2.000.000.- (İkimilyon) adedi
67
A grubu nama yazılı, 18.000.000 (Onsekizmilyon) adedi B grubu hamiline yazılı paylardan
oluşmaktadır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
21.16. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar
Şirketin sermayesi a ve B grubu paylardan oluşmaktadır.(A) grubu paylar, Esas sözleşmenin
7nci, 8 inci ve 9 uncu maddeleri (yönetim kurulu ve süresi, şirketin temsili ve yönetim kurulu
üyelerinin görev dağılımı ile genel kurul) çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin
belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. (B) Grubu paylara ise
özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Ancak imtiyazların devri ile bu imtiyazlarda değişiklik
yapılmasına ilişkin bir düzenlemeye gidilmemiştir.
21.17. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile
toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi
Şirketin 31/10/2013 tarihinde tescil edilerek, 06/11/2013 tarih ve 8437 sayılı Türkiye Ticaret
Sicil Gazetesinde yayımlanarak ilan edilen ve yürürlüğe giren “Genel Kurulun Çalışma Esas
ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergesi”nde pay sahiplerinin olağan ve olağanüstü genel kurul
toplantılarına katılım koşulları ve toplantılara çağrılma usulleri hakkında bilgilere yer
verilmiştir.
Şirketin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas
sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır. Buna göre toplantıların
yapılış, katılım, oy kullanma ve sair işlemlerine ilişkin esaslar aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar
1. Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine
kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi,
görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya
görevlendirilecek kişiler girebilir. Şirket olağan ve/veya olağanüstü genel kurullarına,
ihtiyaç duyulması halinde, şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve
görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine
girmesine izin verilebilir. Söz konusu izinler, şirket yönetim kurulu’ nun toplantıya
çağrı kararında ayrıca belirtilir.
2. Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi
uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik
göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte
kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini
ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş
yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya
yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince
yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.
3. Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında
ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır
bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.
68
Toplantının açılması
1. Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulu’ nun tavsiyesi
üzerine katılımcıların sayısı, teknik donanım, grup şirketleri ile aynı döneme denk
gelen zamanda yapılan toplantılar vb. nedenlerle şirket merkezi dışında ancak aynı
şehirde uygun yerlerde de yapılabilir. Önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416
ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı
ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun
418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla
tespiti üzerine açılır.
Toplantı başkanlığının oluşturulması
1. Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde
öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay
sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan
yardımcısı seçilir.
2. Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy
toplama memuru görevlendirilir.
3. Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı
imzalama hususunda yetkilidir.
4. Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç
Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.
Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri
Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
1. Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede
belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
2. Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla
yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç
olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay
defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini
ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem
ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip
bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
3. Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı
yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm
altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol
etmek.
4. Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay
sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu
şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup
korunmadığını incelemek.
5. Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin,
yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların,
gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış
değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının
69
iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik
tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel
kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme
tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı
yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında
belirtmek.
6. Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula
katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin
doğruluğunu kontrol etmek.
7. Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde
denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı
tutanağında belirtmek.
8. Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen
istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak,
bunun için gerekli tedbirleri almak.
9. Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
10. Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri
belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere
söz vermek.
11. Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
12. Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza
edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun
olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
13. Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri
genel kurula açıklamak.
14. Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede
belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy
kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı
gözetmek.
15. Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların
müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar
almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere
ertelemek.
16. Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa
geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve
aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında
belirtmek.
17. Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde
denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri,
varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri
toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim
etmek.
Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler
Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından
gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur,
eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan
oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.
70
Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi
1. Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:
a. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
b. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi
raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
c. Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
d. Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin
seçimi.
e. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi
haklarının belirlenmesi.
f. Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının
belirlenmesi.
g. Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
h. Gerekli görülen diğer konular.
2. Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren
sebepler oluşturur.
3. Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular
görüşülemez ve karara bağlanamaz:
a. Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu
ilave edilebilir.
b. Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim
talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara
bağlanır.
c. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları,
yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde
konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde
doğrudan görüşülerek karar verilir.
d. Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün
ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik,
nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim
kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları
genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
4. Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır
bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
5. Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel
kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
6. Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.
Toplantıda söz alma
1. Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya
diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri
genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz
sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar,
bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında
konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası
gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden
sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin
71
konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde
konuşma süresi uzatılamaz.
2. Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen
yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.
3. Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin
yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin
sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce
konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne
olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.
4. Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay
sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan
madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.
Oylama ve oy kullanma usulü
1. Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar.
Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan
sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul
hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş
pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını
kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.
2. Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da
ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca
sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda
kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir
şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede
ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.
3. Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay
sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt
düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.
Toplantı tutanağının düzenlenmesi
1. Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları
payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi
imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan
kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının
tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta
belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.
2. Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya
okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir.
Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân
sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.
3. Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı
ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
4. Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam
itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen
toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme
yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız
yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.
72
5. Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek
şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.
6. Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek
isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.
7. Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir.
Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve
muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı
başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
Toplantı sonunda yapılacak işlemler
1. Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili
diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim
eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.
2. Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın
noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer
alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
3. Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden
itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.
4. Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı
tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.
Toplantıya elektronik ortamda katılma
Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma
imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek
işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.
21.18. İhraççının yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve
engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:
Yoktur.
21.19. Payların devrine ilişkin esaslar:
Şirket sermayesini temsil eden pay devirleri için Türk Ticaret Kanun’unun ve Sermaye
Piyasası Kanun’unun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurul’unun ilgili düzenlemelerine
uyulur.
A Grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulu’nun onayı şarttır.
Nama yazılı payların, mevcut nama yazılı pay sahipleri dışındaki kişilere devri şirkete karşı
ancak Yönetim Kurulunun onayı ile hüküm ifade eder.
Yönetim Kurulu; onay taleplerini, devrin (A) grubu pay sahipleri dışında
olması veya devralanın, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça
sebeplerini gerekçe göstererek veya devredene, paylarını, başvurma
değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına
reddedebilir.
73
kişilere yapılmış
beyan etmemesi
anındaki gerçek
almayı önererek
(B) grubu payların devrine kısıtlama getirilememiştir.
İş bu maddenin yukarıda belirtilen hükümleri saklı kalmak kaydıyla, şirketin nama yazılı
paylarının devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerine
tabidir.
21.20. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen
koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler
hakkında bilgi:
Yoktur.
22. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER
Yoktur
23. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER:
İhraççı Bilgi Dokümanı`nda; sektör yayınlarından, pazar araştırmalarından ve herkese açık
diğer bilgi kaynaklarından elde edilmiş tarihsel pazar verilerine ve öngörülere yer
vermektedir. Bu İhraççı Bilgi Dokümanı`nda üçüncü şahıs bilgilerinin kullanıldığı yerlerde, o
bilgilerin kaynağı da belirtilmiştir. Bu gibi üçüncü şahıs bilgilerinin bu İhraççı Bilgi
Dokümanına doğru bir biçimde aktarılmış olduğunu teyit ederiz. Bununla birlikte; sektör
yayınlarında, pazar araştırmalarında veya diğer herkese açık bilgi kaynaklarında üçüncü
şahıslarca verilen bilgilerin güvenilir olduğu düşünülmekle birlikte, bağımsız bir doğrulama
işleminden de geçirilmemiştir. Bu doğrultuda, izahnamede sektörle ilgili yer verilen bilgiler
www.itkib.org.tr , www.sanayi.gov.tr adreslerinden temin edilmiştir.
Şirket, bildiği ve ilgili üçüncü şahsın yayınladığı bilgilerden kanaat getirebildiği kadarıyla,
açıklanan bilgileri yanlış ve yanıltıcı hale getirecek herhangi bir eksikliğin bulunmadığını ve
söz konusu bilgilerin aynen alındığını beyan eder.
24. İŞTİRAKLER HAKKINDA BİLGİLER
24.1. Konsolidasyona dahil edilenler hariç olmak üzere ihraççının finansal yatırımları
hakkında bilgi:
Yoktur.
74
25. İNCELEMEYE AÇIK BELGELER
Aşağıdaki belgeler Yalçın Koreş Cad Ali Duran Sok. No 13 Yenibosna-İSTANBUL
adresindeki ihraççının merkezi ve başvuru yerleri ile ihraççının internet sitesi
(www.arbul.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tasarruf sahiplerinin
incelemesine açık tutulmaktadır:





Esas Sözleşme,
Hukuk Raporu,
Ortaklığın 2010, 2011, 2012 ve 30.06.2013 ara dönem tarihli finansal tabloları ve
bağımsız denetim raporları,
Maddi Duran Varlıklar Değerleme Raporları,
Fiyat Tespit Raporu,
26. EKLER
Ek 1: Esas Sözleşme,
Ek 2: İç Yönerge
Ek 3: 31.12.2010 – 31.12.2011 – 31.12.2012 ve 30.06.2013 ara döneme ilişkin finansal
tablolar ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları,
Ek 4: Hukukçu Raporu,
Ek 5: Fiyat Tespit Raporu
Ek 6: Pay Tebliği 33. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca hazırlanan halka arz sonrasında elde
edilecek gelirin kullanım yerleri hakkında alınan yönetim kurulu kararı
EK 7: Madde 14.5 kapsamında yönetici beyanları
75
Download

izahname hazırlama kılavuzu