SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM
KURULU FAALİYET RAPORU
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İÇİNDEKİLER
A. Kısaca Grup ve Dönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri .....................................1
B. Grup’un Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım Politikası ve Temettü
Uygulamaları ..........................................................................................................................2
C. İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetimi Politikaları ..............................................6
D. Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar ......7
E. Hesap Döneminin Kapanmasından İlgili Finansal Tabloların Görüşüleceği Yönetim Kurulu
Toplantı Tarihine Kadar Geçen Sürede Meydana Gelen Önemli Olaylar ................................8
F. Grup’un Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler .......................................................................8
G. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu............................................................................9
H. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri .........................................................................18
I. Dönem İçinde Esas Sözleşme’de Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri ...................................19
J. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı .....................................19
K. Faaliyet Gösterilen Sektörler İçerisindeki Yer .......................................................................19
L. Teşviklerden Yararlanma Durumu ........................................................................................19
M. Üretim ve Satıştaki Gelişmeler .............................................................................................21
N. Bölümlere Göre Raporlama..................................................................................................21
O. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Çalışanlara Sağlanan
Haklar ..................................................................................................................................23
P. Hesap Dönemi İçinde Yapılan Bağışlar ................................................................................23
Q. Sermaye ve Ortaklık Yapısı..................................................................................................24
R. Merkez ve Merkez Dışı Örgütler ..........................................................................................24
S. Temel Göstergeler ve Rasyo Analizleri.................................................................................25
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
A. Kısaca Grup ve Dönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri
Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) 1971 yılında Söke, Aydın’da kurulmuş olup 19
Ocak 2011 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda Türkiye’deki kumaş
üretim ve tarım-süt hayvancılığı faaliyetlerini kısmi bölünme yoluyla ayırmıştır. Bu tarihten
sonraki ana faaliyet konusu iştirak yatırım ve yönetimi ile pamuk ipliği üretimi ve satışı olarak
devam etmektedir. Kısmi bölünme sonrası oluşan şirketlerin kuruluş ve tescil işlemleri 31 Ocak
2011 tarihinde tamamlanmış olup Türkiye’deki kumaş üretim faaliyetlerini Söktaş Dokuma
İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Söktaş Dokuma”), tarım ve süt hayvancılığı faaliyetlerini ise
Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. (“Efeler Çiftliği”) 1 Şubat 2011 tarihinden itibaren
sürdürmeye başlamışlardır. Ayrıca Şirket’in bağlı ortaklığı Moova Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(“Moova Gıda”) 2011 yılında faaliyete geçmiş olup süt ve süt ürünleri işleme ve pazarlama
faaliyetleri yapmaktadır.
Şirket üretim faaliyetlerini Söke, Aydın’daki tesislerinde sürdürmektedir. Ayrıca, Şirket’in Ege
Serbest Bölgesi’nde, İstanbul Beyoğlu’nda ve İtalya’da olmak üzere toplam üç adet şubesi
bulunmaktadır.
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlı olup hisseleri, Borsa İstanbul A.Ş.’de
(“BİST”) işlem görmektedir. Şirket’in ana ortağı Kayhan Ailesi’dir.
Şirket’in ticaret sicil numarası 958 olup Şirket’in kayıtlı merkez ofis adresi aşağıdaki gibidir:
Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi No:54,
Söke, Aydın
31 Mart 2014 tarihi itibariyle, Şirket’in bağlı ortaklıkları (“bağlı ortaklıklar”) (bundan sonra toplu
olarak “Grup” ya da “Söktaş” olarak adlandırılacaktır) aşağıda gösterilmiştir:
Söktaş Tekstil
Sanayi ve Ticaret
A.Ş.
Söktaş Dokuma
İşletmeleri Sanayi
ve Ticaret A.Ş.
Soktas India Pvt.
Ltd.
Efeler Çiftliği
Tarım ve
Hayvancılık A.Ş.
Moova Gıda
Sanayi ve Ticaret
A.Ş.
Black Sea Blue
Danube Rom SRL
Faaliyet Konusu
Faaliyet Bölümü
Kumaş Üretim
Tekstil
İştirak
Oranı (%)
99,99
Kumaş Üretim
Tekstil
89,29
3.Efeler Çiftliği
Tarım ve
Hayvancılık
4.Moova Gıda
Süt İşleme
5.Black Sea Blue Danube Rom SRL
(“BSBD”) -Romanya’da yerleşik
Tarım
Tarım ve Süt
İşleme
Tarım ve Süt
İşleme
Tarım ve Süt
İşleme
1.Söktaş Dokuma
2.Soktas India Pvt Ltd (“Soktas India”) Hindistan’da yerleşik
99,99
99,99
100,00
1
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Dönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı
Görevi
Muzaffer M. Kayhan
Muharrem H. Kayhan
E. Hilmi Kayhan
Korkmaz İlkorur
Vecdet Kayhan
Yakup Güngör
M. Nedim Ölçer
Başkan
Başkan Yrd., Murahhas Üye
Başkan Yrd., Murahhas Üye
Üye
Üye
Bağımsız Üye
Bağımsız Üye
Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı
Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Şirket Ana Sözleşmesi’nin 9.
maddesinde belirtilen yetkilere haizdir.
Genel Kurul kararı ile yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu
üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî
yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem
yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ve
Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde izin verilmiştir.
Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar
Üst düzey yöneticiler murahhas üyeleri, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerini, diğer Yönetim
Kurulu üyelerini ve Grup CFO’sunu ifade etmekte olup bu kişilere sağlanan faydalar 31 Mart
2014 itibariyle toplam 997.069 TL’dir. Bu tutar ücret, SGK ve Yönetim Kurulu huzur hakları gibi
kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır.
B. Grup’un Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım Politikası ve
Temettü Uygulamaları
Genel Değerlendirme
Tekstil İş Kolu
Geride bıraktığımız 2013 yılında dünya ekonomisinde gelişmiş ülkelerin durgunluk ve istihdam
sorunları devam ederken, son dönemde küresel kriz sonrasında büyümenin itici gücü olan
gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızlarında ise yavaşlama kaydedilmiştir. ABD Merkez
Bankası’nın para politikası kararları ve Uluslararası Para Fonu’nun 2013 yılının Ekim ayında
açıkladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda dünya ekonomisi ile ilgili büyüme tahminlerini
bir miktar aşağı çekmesi önümüzdeki dönemde de küresel ticarette devam eden yavaşlamanın
süreceği beklentisini getirmektedir. 2014 yılının birinci çeyreği itibariyle göstergeler daralmanın
devam edeceği yönündedir.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen 2014 yılının birinci çeyreğinde Türkiye’deki tekstil iş kolumuzda,
geçen yılın aynı dönemine göre satış miktarı %19 artmıştır. Ortalama satış fiyatı ve EUR/TL
kurundaki yükselişin de etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre satış hasılatında TL bazındaki
artış %62 olarak gerçekleşmiştir.
2
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
2013 yılının Ağustos ayında Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (“TEKSİF”)
tarafından uygulanan grev dokuz gün sürmüş olup üretim programını sadece geçici olarak
etkilemiştir. Grevin sona ermesiyle normal çalışma düzenine geçilmiştir.
Türkiye’deki tekstil iş kolumuz için 2012 yılı başında 23 adet dokuma tezgahı ve bir adet
numune tezgahı, 2013 yılında tekstil terbiye makineleri yatırımı yapılmıştır. 2014 yılında yatırımı
planlanan bir grup dokuma tezgahının yenileme süreci ilk çeyrekte başlamıştır. Bunun haricinde
yakın gelecekte önemli bir yatırım ihtiyacı öngörülmemektedir.
Hindistan’daki fabrikamızda hem satış miktarı hem de karlılık yönünden olumlu gelişmeler
yaşanmıştır. Hindistan’daki iştirakimiz tam kapasite çalışmakta olup, katma değer artışı ve/veya
büyüme yatırımı için araştırmalar yapılmakta, piyasa şartları gözlenmektedir.
Hindistan’da ortaya çıkan üretim kapasitesi, Türkiye’deki mevcut işimize ek hacim sağlamıştır.
Böylelikle, Şirketimiz yüksek katma değerli gömleklik kumaş işinde kıtalararası bir kuruluş
haline gelmiştir.
Grubumuz değişen piyasa şartlarında gerekli önlemleri almak üzere pazarlama faaliyetlerini ve
operasyonlarını sürekli gözden geçirmektedir. Pazarlama alanında yapılan yatırımlara bağlı
olarak gelişmekte olan Asya Pasifik ve Güney Amerika ülkelerine yapılan satışlarımız
artmaktadır.
Katma değeri yüksek “ipliği boyalı gömleklik kumaşta dünya lideri olmak” vizyonumuz
geçerliliğini korumakla birlikte Turkiye’deki tekstil iş kolumuzda “Taylord” koleksiyonu adı altında
ceket ve pantolonluk kumaş ürün grubuna girilmiştir. İlk defa 2013/14 Sonbahar/Kış sezonu
koleksiyonu ile piyasaya sunulan bu ürün grubunda da katma değeri yüksek ürünlere yönelme
stratejisi aynen devam ettirilmektedir.
Amacı “10 yılda 10 dünya markası yaratılması” olan dünyanın ilk ve tek devlet destekli
markalaşma programı olan Turquality Destek Programı kapsamında ikinci beş yılda da
desteklenen Söktaş markasının geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir.
Ortaklığımızın %99,99 paya sahip olduğu Söktaş Dokuma’nın Ar-Ge faaliyetlerinin kurumsal bir
çerçevede devam ettirilmesi amacıyla yapmış olduğu Ar-Ge Merkezi başvurusu kabul edilmiş ve
Söktaş Dokuma’nın Ar-Ge merkezi 1 Mart 2012 tarihi itibariyle faaliyete geçmiştir. Ar-Ge
çalışmalarımızda izlediğimiz stratejinin özünü yenilik oluşturmaktadır. Bu çalışmalar ile yaratıcı
düşünme ve yenilik kültürünü tasarım ve ürünlere taşıyarak farklılık yaratmak amaçlanmaktadır.
Geleceğe yönelik olarak sürdürülebilirlik ve ekolojiye ilişkin unsurlar da göz önüne alınarak
geliştirilen akıllı süreç ve yöntemlerle yeni ürünler yaratılarak liderliğin güçlendirilmesi
hedeflenmektedir.
Tarım ve Süt İşleme İş Kolu
Ülkemizde 2013 yılında artan mısır rekoltesi sonucu fiyatlar bir önceki yıla göre düşmüş olup,
2013 yılının ikinci yarısında yoğunlaşan kaba yem alımlarımız bir önceki yıla oranla daha düşük
maliyetle gerçekleşmiştir. Söz konusu kaba yemler 2013 yılının son çeyreğinde tüketilmeye
başlanmış olup 2014 yılında da çiğ süt yem maliyetine olumlu etkisi beklenmektedir.
2009 yılından bu yana sürüde yapılmakta olan genetik seleksiyonun ve reformasyonun olumlu
etkisi ile 2012 yılının son çeyreğinden itibaren süt verimi artmıştır. Devam eden seleksiyonlarla
beraber, olumlu etkinin önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenmektedir.
3
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Çiğ süt fiyatlarında uzun süredir beklenen fiyat artışı, 2013 yılının Ağustos ayından geçerli
olmak üzere gerçekleşmiştir. Referans taban fiyatı Şubat 2014 itibari ile tekrar artarak 1,05
TL/litre olarak tespit edilmiştir. Söz konusu fiyat artışının yılın ilk çeyreğine olumlu katkısı
yansımış olup, devam eden çiğ süt talebi, 2014 yılının ikinci çeyreği için de olumlu beklentileri
doğurmaktadir. Ayrıca 2013 yılı itibariyle devlet teşvikleri kapsamında “Onaylı Süt Çiftliği”
desteği devreye girmiştir.
Verim iyileşmesine ek olarak, organik büyümeyle genişleyecek sağmal sayısına bağlı süt
üretiminin de artacak olmasının ve devlet teşvikleri ile hammadde fiyatlarındaki gelişmelerin
Efeler Çiftliği’nin birim maliyetlerine ve kar marjına katkı yapması beklenmektedir.
Atık satışı ve kaynak kullanımı sözleşmesi çerçevesinde, çiftlik gübrelerinden yenilenebilir enerji
üretimi amacıyla ön hazırlıkları ve inşaatın büyük bir kısmı proje ortağımız tarafından 2013
yılının ilk çeyreğinde tamamlanmış olup, 2013 yılının son çeyreğinde deneme üretimleri
başlamıştır. Tahsis edilen arazi ile ilgili kira geliri elde edilmeye başlanmıştır. Ayrıca atık
bertarafı giderlerinde tasarruf sağlama yönünde olumlu katkı beklenmektedir.
Ortaklığımızın %99,99’una sahip olduğu iştiraki Moova Gıda’nın 2010 yılında başladığı “süt
ürünleri işleme” ile ilgili fiziki yatırım tamamlanmıştır. Moova Gıda organizasyonunu İstanbul’da
bulunan merkez, satış ve pazarlama ofisleri, Söke’de bulunan üretim tesisleri ile
yapılandırmıştır. Moova Gıda, 2011 yılı son çeyreğinde üretime ve ticari satışlarına,
distribütörleri ve ulusal zincir mağaza müşterileri kanallarıyla İzmir, İstanbul ve Bursa
bölgelerinde başlamıştır.
Grubumuz Moova markasıyla süt ve peynir üretimi ve dağıtımını sürdürmektedir. Organize
perakendede 2012 yılı başından itibaren ciddi bir rekabet ve fiyat indirim ortamı oluşmuştur.
2012 yılı sonuna doğru fiyatlarda iyileşme başlamıştır. Moova Gıda ürünleri tat ve bilinirlilik
ölçülerinde önemli mesafe katetmiştir. Coğrafi yayılım ve tanıtım konusunda adımlar
atılmaktadır. 2013 yılında dağıtım kanalları gözden geçirilmiş, verimlilik amacıyla direkt satış
olan bölgelerde bayi kanalıyla çalışma kararı verilmiştir. Buna ek olarak mevcut ürün yelpazesi
gözden geçirilmiş, karlılık ve pazar gelişmeleri çerçevesinde rekabetçi olmayan ürünler
azaltılmış veya kaldırılmış, karlı ve stratejik öneme sahip ürünlere yoğunlaşma kararı alınmıştır.
Ürün ve müşteri çeşitlendirmesi amacıyla çalışmalar devam etmektedir. Moova Gıda’nın artan
bilinirliliği ve markanın konumlandırması itibariyle fiyat yönetimi ve promosyon politikaları revize
edilmiştir.
Bütün bu önlemlere rağmen, Moova markasıyla faaliyet gösteren iştirakimiz pazardaki yoğun
rekabet koşullarından olumsuz şekilde etkilenmeye devam etmektedir. Efeler Çiftliği’nde en
yüksek kalite standardına göre üretilip Moova tarafından en yüksek standartta işlenen süt
ürünlerimiz, pazarda hak ettiği fiyatlara ulaşmakta zorlanmaktadır.
Ayrıca, kapasite
kullanımının henüz düşük seviyelerde kalması ve yüksek hacimle gelmesi beklenen ölçek
ekonomilerine ulaşılamamış olmasından dolayı, Moova’nın birim maliyetlerinde beklenen
düşüşler gerçekleşmemiştir.
Moova’nın kuruluş döneminde yapılan yatırımlarına 2012 ve 2013 faaliyet zararları ve fonlama
giderleri eklendiğinden dolayı, bu iştirakimize ilave fon aktarma ihtiyacı devam etmektedir.
Mevcut trendin devamı halinde, Moova’nın ölçek ekonomilerinden istifade edebilecek bir
büyüklüğe ulaşması da ancak ilave işletme sermayesi ve zarar finansmanı ile mümkün
olabilecektir.
2013 senesinin son aylarında Yönetim Kurulu’muzun vermiş olduğu bir kararla Tarım ve Süt
İşleme İş Kolu’ndaki faaliyetlerimizin birlikte veya ayrı ayrı ortak(lar) almak suretiyle takviye
4
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
edilmesi amacıyla alternatiflerin araştırılması çalışmaları başlatılmış idi. Bu çalışmalar devam
etmektedir.
Genel Değerlendirme – Yatırımlar
Grubumuzda, halihazırda devam eden önemli bir yatırım projesi yoktur.
Grubumuz süt hayvancılığı ve Hindistan’da kumaş üretimi yatırımlarını tamamlamış, süt
hayvancılığı ve Hindistan satışları sırasıyla 2008 ve 2009 ilk yarısında başlamıştır. 2011 sonu
itibariyle süt hayvancılığı işletmemizde alt yapı yatırımları tamamlanarak 3600 sağmal inek
kapasitesine ulaşılmıştır. Süt işleme faaliyetleri ile ilgili 2010 yılında başlanan yatırım faaliyetleri
2011 yılının son çeyreğinde tamamlanmış olup bu iş kolumuzda da satışlar başlamıştır.
31 Mart 2014 itibariyle bu üç alanda son yıllarda yapılmış olan canlı varlık ve sabit kıymet
yatırım toplamı yaklaşık 146,2 milyon USD eşdeğerine ulaşmıştır.
Grup’un bu üç alanda yapılmış olan toplam canlı varlık ve sabit kıymet yatırımlarının yıllar
itibariyle seyri aşağıdaki gibidir:
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ilk
üç ay
79,5
13,4
9,6
29,3
7,5
5,8
1,1
Milyon USD (*)
(*) Her yılın ortalama USD/TL ve USD/INR kurları kullanılarak hesaplanmıştır.
Yatırım ihtiyacının azalması nedeniyle tamamlanan bu projelerde geri dönüşlerin hızlanması
beklenmektedir.
2014 Yılı Yatırım Tahmini
2014 yılı yatırımları toplam 6,7 milyon USD olarak öngörülmektedir. Bu yatırımların 3,1 milyon
USD’si canlı varlık büyütme yatırımlarından, kalanı ise sabit kıymet ve araştırma geliştirme
yatırımlarından oluşmaktadır.
Temettü Uygulaması
Ortaklığımızın genel kurulda onaylanmış mevcut kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir:
“Yürürlükteki mevzuat ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir
kardan %30 oranında nakdi ve/veya bedelsiz kar payı dağıtmaktır. Bu politika, yurt içi ve dışı
ekonomik ve piyasa şartlarına, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Yönetim
Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.”
Genel Kurul Onayına Sunulacak Yeni “Kar Dağıtım Politikası”
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15 Nisan 2014 tarihli toplantısında mevcut kar dağıtım politikası,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe
giren II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği çerçevesinde revize edilerek onaylanmış; onaylanan kar
dağıtım politikasının kamuya açıklanmasına ve 8 Mayıs 2014 tarihinde yapılacak olan 2013 yılı
Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve kamuya açıklanmış kar dağıtım politikası aşağıdaki
gibidir:
5
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
“Yürürlükteki mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan
dağıtılabilir kardan %30 oranında nakdi ve/veya bedelsiz kar payı dağıtmaktadır. Bu politika,
yurt içi ve yurt dışı ekonomik piyasa şartlarına, gündemdeki projelere ve fonların durumuna
göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir. İlke olarak kar payı ödemelerinin II19.1 numaralı Kar Payı Tebliği’nde belirtilen süreler dahilinde tek seferde veya taksitli olarak
yapılmasına Genel Kurul tarafından karar verilir. Genel Kurul’un Şirket Esas Sözleşmesi’nin 27.
maddesi uyarınca karar alması ve Yönetim Kurulu’na yetki vermesi durumunda kar payı avansı
dağıtımı yapılabilir. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından karın
dağıtılmamasının teklif edilmesi durumunda bunun nedenleri ve karın nasıl kullanılacağı Genel
Kurul Toplantısı’nda açıklanır. Kar dağıtım politikasında yapılan değisiklikler Kurumsal Yönetim
İlkeleri geregi Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır.”
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 15 Nisan 2014 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun
Seri II-14.1 Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2013 yılı finansal tablolarında net
dönem zararı bulunması nedeniyle Genel Kurul'a kar dağıtımı yapılmaması yönünde öneride
bulunulmasına karar verilmiştir.
Şirketin 31 Mart 2014 itibari ile 12.460 TL (31 Aralık 2013: 12.460 TL) ortaklara temettü borcu
bulunmaktadır.
Sermaye Arttırımı
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 29 Ocak 2013 tarihli toplantısında kayıtlı sermaye tavanının
32.000.000 TL’den 96.000.000 TL’ye artırılmasına ve tavan geçerlilik süresinin 31 Aralık 2017
tarihine kadar beş yıl olarak belirlenmesine karar verilmiş, bu kapsamda SPK’ya yapılan
başvuru 10 Nisan 2013 tarihinde onaylanmıştır.
C. İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetimi Politikaları
Grubumuz, yatırımlarını, yarattığı kaynaklar ve uzun vadeli kredilerle finanse etmektedir.
International Finance Corporation (“IFC”) ile Hindistan’daki bağlı ortaklığımız arasında 2007 yılı
Kasım ayında imzalanan 11 yıl vadeli 3 yılı ödemesiz proje kredi sözleşmesinin 31 Mart 2014
tarihi itibariyle anapara bakiyesi toplam 6,3 milyon USD eşdeğerindedir. IFC haricinde üç ayrı
Hindistan bankasından kullanılan uzun vadeli yatırım kredilerinin anapara bakiyesi ise 7,8
milyon USD eşdeğerindedir.
Grup’un Türkiye’deki mevcut işleri ve stratejik yatırımlarının finansmanı için IFC’den kullanmış
olduğu 20 milyon USD karşılığı uzun vadeli kredi, bağlı ortaklığımız Söktaş Dokuma’nın 2012
yılı Aralık ayında Türkiye İş Bankası A.Ş.’den (“İş Bankası”) kullandığı yedi yıl vadeli 30 milyon
USD karşılığı EUR kredi ile kapatılmıştır. Bu yeni kredinin yaklaşık 10 milyon USD’lik kısmı ile
Grubumuz süt işleme projesi desteklenmiştir. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle söz konusu İş
Bankası kredisinin anapara bakiyesi toplam 26,7 milyon USD eşdeğerindedir.
Bağlı ortaklıklarımızdan Moova Gıda’nın süt ürünleri işleme tesisi ile ilgili yatırımlarının
finansmanı amacıyla 2010 yılında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ("TSKB") ile toplam
15,6 milyon TL ve 5 milyon Euro tutarında uzun vadeli kredi sözleşmeleri imzalanmış olup, 2011
yılı içerisinde bu kredilerin tamamı kullanılmıştır.
Grup, orta vadeli kaynaklara yönelme kararı çerçevesinde, 2013 yılının ilk çeyreğinde beş yıl
vadeli 18 milyon TL tutarında, ikinci çeyreğinde üç yıl vadeli 19 milyon TL tutarında, üçüncü
çeyreğinde ise iki yıl vadeli 13 milyon TL tutarında işletme sermayesi kredisi kullanmıştır.
6
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Risk Yönetimi Politikaları (Faiz)
Faiz riski yönetimi amacıyla, İş Bankası’ndan alınan değişken faizli uzun vadeli kredinin faiz
oranı aşağıdaki şekilde sabitlenmiştir:
Banka
İş Bankası
31 Mart 2014 bakiyesi Önceki değişken oran Sabitlenen faiz oranı
19,4 milyon Euro
6 aylık Libor
%2,23
Son vade yılı
2019
Risk Yönetimi Politikaları (Döviz)
Grubumuzun Türkiye’deki tekstil faaliyetlerinde gelirlerin önemli bir kısmı EUR, pamuk, iplik ve
benzeri maliyetlerin önemli bir kısmı ise USD para birimi cinsindendir. Piyasalardaki gelişmelere
göre hedging amaçlı döviz forward sözleşmeleri yapılmaktadır.
Grubumuzun tarım ve süt işleme faaliyetlerinde gelir ve giderlerin önemli bir kısmı TL bazlı olup,
yabancı para cinsi ödemelerinden kaynaklanabilecek kur riskini azaltmak amacıyla “TL sat –
yabancı para al” forward sözleşmeleri yapılabilmektedir.
D. Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer
Hususlar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile İmzalanan Danışmanlık Sözleşmesi
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 13 Kasım 2013 tarihli kararı çerçevesinde, iştiraklerimizden süt
hayvancılığı konusunda faaliyet gösteren Efeler Çiftliği ile peynir ve süt işleme işiyle iştigal eden
Moova Gıda’ya yeni ortaklar alınması, muhtelif stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi, finansal
danışmanlık ve benzeri diğer hizmetlerin yürütülmesi için İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile
danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır. İş Yatırım’ın bu konudaki çalışmaları devam etmektedir.
2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Şirket’in 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Nisan 2013 tarihinde yapılmış olup,
toplantı tutanağında yer alan önemli hususlar aşağıda özetlenmiştir:
Esas Sözleşme Değişikliği:
Şirket’in kayıtlı sermaye tavanının 96.000.000 Türk Lirası’na çıkarılması hakkında Şirket Esas
Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin 3., 4., 7., 8., 9.,
13., 14., 15., 17., 20., 23., 26., 27. ve 28 maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10 Nisan
2013 tarih ve 3693 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 18
Nisan 2013 tarih ve 3102 sayılı yazıları ile alınan izinler çerçevesinde tadil edilmesine dair Tadil
Tasarısı oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar
Şirket’in, Vergi Denetim Kurulu’nun yapmakta olduğu risk analizi incelemesi kapsamında 2012
hesap dönemine ilişkin inceleme 2 Aralık 2013 tarihi itibariyle başlamış olup, inceleme süreci
devam etmektedir.
Hesap dönemi içerisinde herhangi bir özel denetim yapılmamıştır.
7
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
E. Hesap Döneminin Kapanmasından İlgili Finansal Tabloların Görüşüleceği
Yönetim Kurulu Toplantı Tarihine Kadar Geçen Sürede Meydana Gelen Önemli
Olaylar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 11 Nisan 2014 tarihli kararı çerçevesinde, Şirketimiz 2013 yılı Olağan
Genel Kurul Toplantısı 8 Mayıs 2014 tarihinde, Şirket merkezi olan Cumhuriyet Mahallesi,
Akeller Caddesi, No:54, Söke, Aydın adresinde, saat 10.30 'da yapılacaktır.
F. Grup’un Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler
Dünya ekonomisinde yaşanan derin krizle birlikte ana pazarlarımızdaki tüketim daralmalarına
bağlı olarak rekabette ciddi bir yoğunlaşma gerçekleşmiştir. Global ekonomik krizin etkisi ile
özellikle dış pazarlarda önümüzdeki dönemde de rekabet artarak devam edecektir. Bu ortamda
firmamız yenilikçilik ve etkin pazarlama suretiyle yeni pazarlara ulaşma stratejisine devam
ederken aynı zamanda tasarruf ve verimlilik önlemlerini azami ölçüde kullanmak suretiyle de
rekabetçi kalmaya devam edecektir.
Büyümenin yavaşladığı bir ortamda, grubumuzun katma değerli tekstil ürünleri ve süt üretimi
gibi lider olduğu alanlarda daha fazla yoğunlaşarak rekabetçi gücünü koruması; buna mukabil
henüz marjinal bir oyuncu olduğu perakende gıda ürünleri gibi alanlara daha fazla kaynak
tahsis etmemesi gerektiği düşünülmektedir.
Tekstil (Türkiye)
Söktaş “ipliği boyalı gömleklik kumaşta dünya lideri olmak” vizyonu ile yoluna emin adımlarla
devam etmektedir. Firmamız servis, termin ve yaratıcılık konusunda koymuş oldugu hedefler
doğrultusunda bugün dünyadaki lider gömleklik kumaş firmaları arasında yer almakta ve
müşteri portföyümüzde dünyanın önde gelen markaları bulunmaktadır.
Grubumuz değişen piyasa şartlarında orta ve uzun vadede Söktaş’ın büyümesine engel
olabilecek pazar ve rakip kaynaklı riskleri ve büyüme fırsatlarını devamlı olarak
değerlendirmekte, bu doğrultuda pazarlama faaliyetlerini ve operasyonlarını sürekli gözden
geçirmektedir. Avrupa’daki müşterilerimize daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla İtalya’da bir
depo kurulmasına karar verilmiştir.
Mevcut pazarlardaki konumumuzun güçlendirilmesi , yeni pazarlara penetrasyonun arttırılması
için güçlü, etkin ve geniş bir enternasyonel pazarlama ağı için faaliyetlere devam edilmektedir.
Tekstil sektörü icin onemli alanlar olan, tasarım , yaratıcılık, yenilikcilik,imaj , marka geliştirme
startejisi gibi konular şirketimizin birinci derece öncelikli konuları haline gelmiştir.
Türkiye’deki tekstil iş kolumuzda “Taylord” koleksiyonu adı altında ceket ve pantolonluk kumaş
ürün grubuna girilmiştir. İlk defa 2013/2014 Sonbahar/Kış sezonu koleksiyonu ile piyasaya
sunulan bu ürün grubunda da katma değeri yüksek ürünlere yönelme stratejisi aynen devam
ettirilmektedir.
Öngörünün çok zor olduğu günümüz piyasa koşullarında müşterilere hızlı ve küçük metrajlarda
ürün sipariş etme imkanı sağlayan, katma değeri yüksek mallarla hazırlanan “hazır servis”
programlarının devamlı olarak gelişimi sağlanmakta, tüm dünyada tanıtım ve dağıtım faaliyetleri
arttırılmaktadır.
8
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Kısa terminlerle pazara hızlı cevap verilmesi, stratejimizde kilit noktalardan biri olup termin
hassasiyetine karşılık olarak faaliyetlerimiz düzenli olarak gözden geçirilmekte ve iyileştirmeler
yapılmaktadır.
Tekstil (Hindistan)
2013 yılında 7.9 milyon metre olan mamul kumaş satışının 2014 yılında benzer seviyelerde
gerçekleşmesi beklenmektedir.
Satışların gerektirdiği ilave yatırımlar gelişmelere göre değerlendirilecektir.
Tarım ve Süt İşleme
2008 yılının Nisan ayında üretime başlayan Efeler Çiftliği’nde üretilen çiğ süt miktarı aşağıdaki
şekilde seyretmektedir:
Çiğ Süt
(Bin ton)
2008 yılı
10,5
2009 yılı 2010 yılı 2011 yılı 2012 yılı 2013 yılı
22,0
26,0
22,4
21,3
22,8
2014 yılı ilk
çeyreği
6,5
2011 yılındaki süt satış miktarının azalmasının ana sebebi süt fiyatında öngörülen düşüş
nedeniyle genç hayvanların sürüye eklenmesi yerine satılmasıdır. 2012 yılında ise sağmal
sürüden yapılan reformasyon kaynaklı çıkışlar sebebiyle toplam süt üretimi azalmıştır. 2013
yılında sağmal sayısı ve verim artışına bağlı olarak üretim miktarında tekrar yükselme
görülmüştür.
Moova Gıda, Eylül 2011’de üretim ve satış faaliyetlerine başlamış olup ana ürün grupları süt ve
peynirdir. Sabit yatırımlarını 2011 yılında tamamlamış olan Moova Gıda’nın satış dağıtım ve
marka geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
G. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03 Ocak 2014 tarihli II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim
Tebliği”ne uyum çalışmaları hali hazırda devam etmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde
yer alan ve uygulanması zorunlu tutulan ilkeler uygulanmaktadır. Uygulanmayan hususların
gerekçelerine alt bölümlerde yer verilmiş olup, herhangi bir çıkar çatışması söz konusu
değildir.
BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ
2. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” başlıklı 11. maddesi
kapsamındaki görevleri halihazırda yerine getiren Şirketimiz Mali İşler Koordinatörlüğü
bünyesinde “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” oluşturulmuş ve Grup Mali İşler Başkanı N. Fadıl
Erten bu birimin yönetimiyle görevlendirilmiştir. Bölüm işlerinin yürütülmesinde Muhasebe
Müdürü M. Bora İmamoğlu görev almaktadır. İlgili hesap dönemi içinde bilgi alma amaçlı
olmak üzere 3 yatırımcı başvurusu birimce sonuçlandırılmıştır.
9
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İslam Kerimov Cad. No:16 Sunucu İş Mrk. B Blok Kat:8 Bayraklı, İzmir
Tel: 0 (232) 435 49 59
Fax: 0 (232) 435 58 78
E-posta: [email protected]
Bölümün çalışmaları, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gözetilmekte, bölüm, Yönetim
Kurulu’na raporlama yaparak ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi
sağlamaktadır.
Bölümün başlıca görevleri arasında şunlar yer alır;
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere,
pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi
düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine
yollanmasını sağlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu
gözetmek ve izlemektir.
3. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki konular ve periyodik mali
tablolar SPK tebliğlerine uygun olarak özel durum açıklamaları ile KAP – Kamuyu Aydınlatma
Platformu ve internet sitesi vasıtası ile kamuya ve pay sahiplerine duyurulmaktadır.
Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması hakkında bir düzenleme bulunmamakla
birlikte hesap dönemi içerisinde pay sahiplerinden bu yönde bir talep gelmemiştir.
4. 25 Nisan 2013 tarihinde 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı %67 nisapla şirket
merkezinde yapılmıştır. Toplantıya yalnızca hissedarlar katılmıştır. Kanuni süreleri içerisinde
T.T.S.G. ile Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede ve Şirketimiz internet sitesinde
(www.soktasgroup.com) ilan edilmek suretiyle ilan verilerek davet yapılmıştır.
Genel Kurul öncesi Genel Kurul Toplantısı’nın gündemi, gündemde yer alan maddelerle ilgili
detaylı açıklamaların yer aldığı bilgilendirme dokümanı, faaliyet raporu ve mali tablolar şirket
merkezimizde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Genel Kurul’da pay sahiplerinden
herhangi bir gündem önerisi gelmemiştir. Bazı pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış
ve bu soruların hepsine cevap verilmiştir.
Genel Kurul hazirun cetveli ve tutanakları Şirketimiz merkezinde sürekli olarak pay
sahiplerinin incelemesine açıktır.
Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların
Genel Kurul tarafından alınmasına yönünde ana sözleşmede hüküm yoktur. Şirketi, pay
sahipleri tarafından seçilen Yönetim Kurulu temsil ettiğinden, ayrıca Genel Kurul toplantıları
nedeniyle karar almada meydana gelebilecek gecikmeden dolayı Şirket’in ve dolayısıyla pay
sahiplerinin menfaatlerine aykırı bir durum oluşabileceğinden bu tür kararların Yönetim
Kurulu’nca alınması daha uygun görülmüştür.
10
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Şirket, olağan genel kurul toplantılarında bağış ve yardımlarla ilgili gündem maddesi koyarak
pay sahiplerini bilgilendirmektedir. 1 Ocak – 31 Mart 2014 dönemi içinde yapılan bağış tutarı
27.297 TL’dir.
5. A ve B grubu her hissenin bir oy hakkı vardır. Karşılıklı iştirak içinde olunan şirket yoktur.
Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Birikimli oy yöntemi kullanılmamaktadır.
6. Kar dağıtımı şirket ana sözleşmemizin 26. maddesine göre ve SPK düzenlemelerine uygun
olarak yapılmaktadır. A grubu hisselere “birinci temettü dağıtıldıktan sonra kalan kar
üzerinden %2” oranında kar payı imtiyazı vardır.
Kar dağıtımı her zaman yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir.
Şirket, kâr dağıtımı politikasını Olağan Genel Kurul’da ayrı bir gündem maddesi ile pay
sahiplerinin bilgisine sunmakta, faaliyet raporu ve internet sitesinde menfaat sahiplerine
duyurmaktadır.
Ortaklığımızın genel kurulda onaylanmış mevcut kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir:
“Yürürlükteki mevzuat ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan
dağıtılabilir kardan %30 oranında nakdi ve/veya bedelsiz kar payı dağıtmaktır. Bu politika,
yurt içi ve dışı ekonomik ve piyasa şartlarına, gündemdeki projelere ve fonların durumuna
göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.”
Genel Kurul Onayına Sunulacak Yeni “Kar Dağıtım Politikası”
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15 Nisan 2014 tarihli toplantısında mevcut kar dağıtım
politikası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak
yürürlüğe giren II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği çerçevesinde revize edilerek onaylanmış;
onaylanan kar dağıtım politikasının kamuoyuna açıklanmasına ve 2013 dönemi Olağan
Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Yönetim
Kurulu tarafından onaylanan ve kamuya açıklanan kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir:
“Yürürlükteki mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan
dağıtılabilir kardan %30 oranında nakdi ve/veya bedelsiz kar payı dağıtmaktadır. Bu politika,
yurt içi ve yurt dışı ekonomik piyasa şartlarına, gündemdeki projelere ve fonların durumuna
göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir. İlke olarak kar payı ödemelerinin
II-19.1 numaralı Kar Payı Tebliği’nde belirtilen süreler dahilinde tek seferde veya taksitli
olarak yapılmasına Genel Kurul tarafından karar verilir. Genel Kurul’un Şirket Esas
Sözleşmesi’nin 27. maddesi uyarınca karar alması ve Yönetim Kurulu’na yetki vermesi
durumunda kar payı avansı dağıtımı yapılabilir. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim
Kurulu tarafından karın dağıtılmamasının teklif edilmesi durumunda bunun nedenleri ve karın
nasıl kullanılacağı Genel Kurul Toplantısı’nda açıklanır. Kar dağıtım politikasında yapılan
değisiklikler Kurumsal Yönetim İlkeleri geregi Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin
bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır.”
Yeni Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanmış kâr dağıtım politikamız 8 Mayıs
2014 tarihinde yapılacak 2013 yılına ilişkin Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin
onayına sunulacaktır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 15 Nisan 2014 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası
Kurulu'nun Seri II-14.1 Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2013 yılı finansal
11
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
tablolarında net dönem zararı bulunması nedeniyle Genel Kurul'a kar dağıtımı yapılmaması
yönünde öneride bulunulmasına karar verilmiştir.
7. Şirket ana sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur.
BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8. Şirket Bilgilendirme Politikasında amaç, sirket stratejileri ve performansını da dikkate alarak,
Söktaş’ın geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki
bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve
potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Söktaş’a ait finansal
bilgileri genel kabul gören muhasebe ilkeleri ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri
çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek; yatırımcı ilişkileri
bölümü tarafından sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır. Bilgilendirme
Politikası’nın oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellenmelerin yapılmasından
Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası,
genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde kamuya açıklanır.
9. Şirketimizin internet sitesi adresi www.soktasgroup.com’dur. Kurumsal Yönetim Tebliği’nin
Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 2.1.1’de sayılan bilgiler internet sitemizde yer
almaktadır. İnternet sitemizde yer alan bilgiler ingilizce olarak hazırlanmamıştır.
10. Faaliyet raporunda, Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 2.2’de sayılan bilgilere yer
verilmektedir.
BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ
11. Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektiğinde karşılıklı
görüşmelerde bilgilendirilmektedir. Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik
açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu
Komiteye iletebilmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır.
12. Hissedarlarımız
haricinde
bulunmamaktadır.
Şirket’in
menfaat
sahiplerinden
kimse
yönetimde
13. Grubumuzun İnsan Kaynakları politikası, kurumsal, adil, şeffaf ve saygılı bir iş ortamı
yaratmak üzerine kuruludur. Tüm çalışanlarımıza değer vermek, güvenli ve sağlıklı bir iş
ortamı sağlamak temel prensibimizdir. İşe alımlarda en uygun adaya ulaşabilmek için,
çeşitli testlerden, profil analizlerinden ve yetkinlik bazlı mülakat sürecinden
yararlanılmaktadır. İşe başlayan tüm çalışanlarımız, pozisyonuna özel “oryantasyon
programı”na tabi olmaktadır. Grubumuz, şirket içi ve şirket dışı teknik ve kişisel gelişim
eğitimleri, seminerler ve kongreler yardımıyla çalışanlarını bilgiyle buluşturmayı
hedeflemektedir. Çalışanlarımızın yönetime katılımı için, fikir atölyesi, kalite çemberleri, 6
sigma gibi platformlar oluşturulmuştur. Sendikalaşma özgürlüğüne saygı gösteren
Grubumuzda, çalışanlarımızın büyük çoğunluğu TEKSİF üyesidir. İşyeri temsilcisinin yanı
sıra her bölümde ayrı ayrı Sendika Temsilcilikleri mevcuttur. Çalışanlarımız, görüş, öneri ve
şikayetlerini sendika temsilcileri aracılığıyla veya direkt İnsan Kaynakları bölümü ile temasa
geçerek iletebilmektedir. Bu konuda “Dilek ve Şikayet Yönetmeliği” ni de
kullanabilmektedirler. Çalışanları arasında, cinsiyet, ırk, inanç, yaş, milliyet, politik görüş,
fiziksel engel vb. hiç bir ayrımı uygulamamayı ilke edinen Grubumuz, bu konuda hiçbir
şikayet almamıştır. Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde çalışanlara yönelik özel bir
tazminat politikası oluşturulmamış olup 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.
12
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
14. Yazılı etik kurallar oluşturulmamıştır. Ancak, gerek Yönetim Kurulu üyeleri ve gerekse
Şirket çalışanları genel kabul görmüş etik kuralları ve değerleri titizlikle uygulamaktadırlar.
Eğitim, kültür, tarihi eserlerin korunması Şirketimizce önemli bir sosyal sorumluluk olarak
değerlendirilmekte, bu yönde faaliyetlerde bulunan kurum ve vakıflara yapılan bağışların
yanında çevre koruması açısından yörede eğitici faaliyetler yapılmaktadır.
BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU
15. Yönetim Kurulu’nun yapısı ve oluşumu aşağıdaki gibidir:
Ortaklıkta
Üstlendiği
Görevler
Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi Olup
Olmadığı
Ortaklık Dışında
Aldığı Görevler
Görev Süresi
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu
(icracı)
Başkanlığı
Yönetim Kurulu
Üyeliği ve
Başkanlığı
İlk Olağan Genel
Kurul Toplantısına
Kadar
Bağımsız Üye
Değil
Muharrem H.
Kayhan
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı, Murahhas
Üye (icracı)
Yönetim Kurulu
Başkan
Yardımcılığı
Yönetim Kurulu
Üyeliği ve
Başkanlığı
İlk Olağan Genel
Kurul Toplantısına
Kadar
Bağımsız Üye
Değil
E. Hilmi Kayhan
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı, Murahhas
Üye (icracı)
Yönetim Kurulu
Başkan
Yardımcılığı
Yönetim Kurulu
Üyeliği ve
Başkanlığı
İlk Olağan Genel
Kurul Toplantısına
Kadar
Bağımsız Üye
Değil
Korkmaz İlkorur
Yönetim Kurulu Üyesi
(icracı olmayan)
Yönetim Kurulu
Üyeliği
Yönetim Kurulu
Üyeliği /
Danışmanlık
İlk Olağan Genel
Kurul Toplantısına
Kadar
Bağımsız Üye
Değil
Vecdet Kayhan
Yönetim Kurulu Üyesi
(icracı)
Yönetim Kurulu
Üyeliği
-
İlk Olağan Genel
Kurul Toplantısına
Kadar
Bağımsız Üye
Değil
Yakup Güngör
Yönetim Kurulu Üyesi
(bağımsız üye)
Yönetim Kurulu
Üyeliği
Yönetim Kurulu
Üyeliği /
Danışmanlık
İlk Olağan Genel
Kurul Toplantısına
Kadar
Bağımsız Üye
M. Nedim Ölçer
Yönetim Kurulu Üyesi
(bağımsız üye)
Yönetim Kurulu
Üyeliği
Boyner Holding
A.Ş Yönetim
Kurulu Üyeliği /
Danışmanlık
İlk Olağan Genel
Kurul Toplantısına
Kadar
Bağımsız Üye
Adı Soyadı
Görevi
Muzaffer M.
Kayhan
Ana sözleşmemizde bağımsız üyelerle ilgili düzenleme yer almaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması yönünde
herhangi bir sınırlama yoktur. Ana sözleşmemizde böyle bir düzenleme yoktur.
Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri kurumsal Yönetim İlkeleri’nin ilgili maddelerinde yer alan
niteliklerle örtüşmektedir.
Ana sözleşmemize göre Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri ve çalışma
esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu
ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.
Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına şirket ana sözleşmesinde
kısmen yer verilmiştir.
13
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
25 Nisan 2013 tarihinde toplanan Genel Kurul’da seçilen ve dönem içerisinde görevlerine
devam eden Yönetim Kurulu Üyelerimizin öz geçmişleri aşağıda sunulmuştur:
Muzaffer M. Kayhan
1926 yılında Turgutlu’da doğan Muzaffer Kayhan, Söktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’nin
kuruluşundan bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. Söke Değirmencilik ile
Lee ve Wrangler markalarının Türkiye’de lisansına sahip olan Mavi Ege A.Ş’nde kurucu
ortak olarak yer almış ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.
Muzaffer Kayhan, Söke Ticaret Borsası’nın kurucularındandır ve kuruluşundan itibaren
uzun yıllar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmıştır.
Muharrem H. Kayhan
1955 yılında İzmir’de doğan Muharrem Kayhan, orta okulu St. Joseph’te okuduktan sonra
1973 yılında Robert Kolej’den mezun olmuştur. Mühendislik eğitimini İngiltere’deki
Manchester Üniversitesi’nde almış, 1978 yılında Cornell Üniversitesi’nde MBA’i
tamamlamıştır.
Muharrem Kayhan, Söktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’nde Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Kendisi ayrıca Söktaş Dokuma İşletmeleri San. ve
Tic. A.Ş.’nde Yönetim Kurulu Başkanı, Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. ve Moova
Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Bununla birlikte, Söktaş Grubu bünyesindeki çeşitli firmalarda Yönetim Kurulu üyeliği
devam etmektedir.
1997-1999 yılları arası TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2000-2004 yılları arası ise
Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı yapmıştır. TÜSİAD’ın beş Onursal Başkanı’ndan biridir.
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev
yapmaktadır.
Robert Kolej Mütevelli Heyeti’nde hizmet vermekte olan Muharrem Kayhan’ın aynı
zamanda İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nda da Yönetim Kurulu üyeliği bulunmaktadır.
Hobileri arasında arkeoloji ve para koleksiyonculuğu yer almaktadır. Evli ve iki çocuk
babasıdır.
E. Hilmi Kayhan
1956 yılında doğan Hilmi Kayhan, 1976 yılında Robert Kolej’den mezun olduktan sonra,
işletme eğitimini 1980 yılında Amerika’daki İthaca Kolej’ de tamamlamıştır.
Hilmi Kayhan, Söktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
görevini sürdürmektedir. Kendisi ayrıca Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. ve Moova
Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nde Yönetim Kurulu Başkanı, Söktaş Dokuma İşletmeleri San. ve
Tic. A.Ş.’nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Bununla
birlikte, Söktaş Grubu bünyesindeki çeşitli firmalarda Yönetim Kurulu üyeliği devam
etmektedir.
Hilmi Kayhan daha öncesinde Lee ve Wrangler markalarının Türkiye’deki lisans sahibi ve
üretici firması olan Mavi Ege A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü’nü yapmıştır. ESİAD üyesidir.
Hobileri arasında yatçılık ve avcılık bulunan Hilmi Kayhan, evli ve iki çocuk babasıdır.
14
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Korkmaz İlkorur
1944 yılında İzmir’de doğan Korkmaz İlkorur, 1967’de Robert Kolej İktisat Bölümü’nden
mezun olduktan sonra, lisans üstü eğitimini 1968 yılında Amerika’daki Pittsburgh
Üniversitesi’nde tamamlamıştır.
Korkmaz İlkorur, Söktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Söktaş Dokuma İşletmeleri San. ve Tic.
A.Ş. ve Moova Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nde Yönetim Kurulu üyesidir. Ayrıca İlkorur
Danışmanlık Hizmetleri Ltd.’ de Murahhas Üyeliği bulunmaktadır.
1971-1982 yılları arasında T. Sınai Kalkınma Banka’sında, 1984-1993 yılları arasında
Türk Mitsui Bank’da, 1993-1995 yılları arasında Yapı Kredi Banka’sında çalışan Korkmaz
İlkorur, 1995 yılından itibaren Kentbank A.Ş., Çimentaş A.Ş., Altınyunus A.Ş., Batı Sigorta
A.Ş., Pınar Su A.Ş., Viking Kağıt A.Ş., Yaşar Birleşik Pazarlama A.Ş., Yaşar Dış Ticaret
A.Ş. ve Yasar Holding A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.
1999-2000 yıllarında TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi, Ekonomi ve Mali İşler Komitesi
Yöneticisi ve TÜSİAD Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu Yöneticisi olarak görev almıştır.
Ayrıca, Japonya ve Amerika İş Konseyi Üyeliği yapmıştır. Uluslararası Genç Girişimciler
Vakfı Yönetim Kurulu, Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu, Robert Kolej
Mütevelli Heyeti’nde yer almıştır. OECD İş ve Sanayi Danışma Komitesi (BIAC)’de 20012009 yıllarında Regulatory Reform Komisyon Başkanlığı yapmıştır. 20 yıl boyunca
Türkiye’nin önde gelen günlük gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Evli ve iki çocuk
babasıdır.
Vecdet Kayhan
1933 yılında Turgutlu’da doğan Vecdet Kayhan, 1957’de İstanbul Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1961 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde KBB
ihtisasını tamamladıktan sonra, 1963 Yılında Fransa Bordeaux şehrinde Tıp Fakültesi’nin
KBB kürsüsünde bir yıl doçentlik tezi çalışması yapmıştır. 1967 yılında İstanbul
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Doçent olan Vecdet Kayhan, 1974 yılında aynı kurumda
KBB Profesörü ünvanını almıştır. 1997 yılında kendi isteği ile emekli olmuştur.
Kendisi halen KBB Otolarengoloji Derneği üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Yakup Güngör (Bağımsız Üye)
1948 yılında Adana’da doğan Yakup Güngör, 1972’de Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Sabancı Holding Tekstil
Grup’unda çalışmaya başlamıştır. 2007 yılı sonunda kendi işi olan Çare Danışmanlık
Limited Şirketi’ni kurana kadar, Sabancı Holding Tekstil Grup Başkanlığı, Bossa T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yünsa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde
bulunmuştur.
Kendisi Çare Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusudur. Evli ve iki çocuk babasıdır.
M. Nedim Ölçer (Bağımsız Üye)
1957 yılında İstanbul’da doğan M. Nedim Ölçer, 1976 yılında Robert Kolej’den mezun
olmuştur. Ekonomi eğitimini ABD’deki Middlebury Kolej’inde almış, 1982 yılında Columbia
Üniversitesi’nde finans üzerine Yüksek Lisans’ını tamamlamıştır.
M. Nedim Ölçer, halen Boyner Holding A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmektedir.
Kendisi Tekfen Holding A.Ş. Yatırım Projeleri ve Finans Koordinatörlüğü, TATKO Türk
A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği, Interbank A.Ş Genel Müdürlüğü ve Boyner Holding A.Ş.’de
15
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
CFO gibi görevlerde bulunmuştur. Şu anda finansal danışmanlık alanında faaliyette
bulunmaktadır.
Sn. M. Nedim Ölçer ve Sn. Yakup Güngör aşağıdaki beyanı imzalayarak şirketimize
vermişlerdir:
“Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de
- Son on yıl içerisinde toplam altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı
olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından
ilişkili olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri
hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya
önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını
yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve
organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı
ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi
birisinde ortak, çalışan veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,
- Yönetim Kurulu görevim dolayısıyla hissedar isem %1’in altında hisseye sahip olduğumu
ve bu payların imtiyazlı olmadığını,
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi
yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda
görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar
çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak
özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip
olduğumu;
ve dolayısıyla şirket Yönetim Kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi
beyan ederim.”
16. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından
belirlenmektedir. Dönem içinde 7 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış olup 9 adet
Yönetim Kurulu kararı alınmıştır. Toplantıların büyük çoğunluğu tüm üyelerin katılımıyla
gerçekleşmiştir. Toplantılarda her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır.
Her Yönetim Kurulu üyesinin karşı oy beyan etme ve bunu zapta geçirme hakkı
bulunmaktadır. Böyle bir durum şimdiye kadar gerçekleşmemiştir. Kurumsal Yönetim
İlkeleri IV. Bölümü 4.4.6. maddesinde yer alan konularda toplantılara fiilen katılım
sağlanmaktadır.
17. Yönetim Kurulu içinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin
Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen
bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının
bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle bir üye birden fazla
komitede görev almaktadır.
Yönetim Kurulu’nun halihazır yapısı gözönüne alınarak; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret
Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesi
kararlaştırılmıştır.
Komitelerin
çalışma
esaslarına
Şirket’in
web
sitesi
(www.soktasgroup.com) adresinden ulaşılabilir.
16
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Komitelere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
Komite
Denetimden Sorumlu
Komite
Kurumsal Yönetim
Komitesi
Riskin Erken
Saptanması Komitesi
Görevi
Adı Soyadı
Niteliği
Toplanma Sıklığı
Başkan
M. Nedim Ölçer
Bağımsız Üye
Üye
Yakup Güngör
Bağımsız Üye
Komite, yılda en az 4 kere
olmak üzere, görevlerini etkin
olarak yerine getirebileceği
sıklıkta toplanır.
Başkan
Yakup Güngör
Bağımsız Üye
Üye
Muharrem H.
Kayhan
Bağımsız Üye Değil
Üye
Korkmaz İlkorur
Bağımsız Üye Değil
Başkan
Yakup Güngör
Bağımsız Üye
Üye
E. Hilmi Kayhan
Bağımsız Üye Değil
Üye
Korkmaz İlkorur
Bağımsız Üye Değil
Komite, yılda en az 4 kere
olmak üzere, görevlerini etkin
olarak yerine getirebileceği
sıklıkta toplanır.
Komite, yılda en az 4 kere
olmak üzere, görevlerini etkin
olarak yerine getirebileceği
sıklıkta toplanır.
Denetimden Sorumlu Komite, 2014 yılı ilgili hesap döneminde üç defa toplanmış olup her
toplantı tutanak altına alınmıştır. Komite Başkanı tarafından, her toplantı sonrası, Yönetim
Kurulu ve Bağımsız Denetim Firması’na tutanaklar sunulmuş ayrıca sözlü olarak da bilgi
verilmiştir. Komite, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle düzenlenen mali tablolara ilişkin sorumlu
yöneticilerin ve bağımsız denetim kuruluşunun değerlendirmelerini incelemiş, ayrıca 2014
yılı hesap dönemi için bağımsız dış denetim firması seçimi ile ilgili önerisini Genel Kurul’un
onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirilmiştir. 2014 yılı ilgili hesap
dönemi içerisinde Komite, Şirketimizin bağımsız dış denetim firması yetkilileri ile bir araya
gelerek denetim raporları, bağımsız denetim süreci, şirket iç kontrol sistemleri ve
muhasebe politikaları ve uygulamalarını gözden geçirmiştir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi 2014 yılı ilgili hesap döneminde iki defa toplanmış olup
her toplantı tutanak altına alınmıştır. Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye
düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve
riskin yönetilmesini Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği’nde belirtilen görev,
yetki ve sorumluluklar çerçevesinde gerçekleştirir.
Kurumsal Yönetim Komitesi 2014 yılı ilgili hesap döneminde üç defa toplanmış olup her
toplantı tutanak altına alınmıştır. Ücretlendirme politikası esaslarının değerlendirilmesi,
Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği’nin gözden geçirilmesi, Yönetim Kurulu’nun
verimliliğinin değerlendirilmesi, performans değerlendirmesine ilişkin tespitlerin Yönetim
Kurulu’na raporlanması ve Kurumsal Yönetim Komitesi yönetmeliğinin yayınlanması ile
Genel Kurul’a sunulacak olan bağımsız adayların değerlendirilmesi ve raporlanmasına
ilişkin kararlar alınmıştır.
İlgili komiteler komite
çerçevesinde çalışırlar.
yönetmeliklerinde
belirtilen
görev,
yetki
ve
sorumluluklar
17
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
18. Şirketimize mahsus bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması mevcuttur. Sistemin bazı
kısımları yazılı prosedürler çerçevesinde, geriye kalan kısmı için ise periyodik raporlamalar
ile takip ve yönetim yapılmaktadır.
19. Şirket hedefleri her yıl Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şirket bütçesinde
belirlenmektedir. Düzenli olarak yapılan Yönetim Kurulu toplantıları esnasında, şirketin
hedefleri ile gerçeklesen faaliyetleri önceki dönem performanslarını da kapsayacak şekilde
incelenmekte, gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.
20. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını içeren
Sirketimizin “Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası”
hakkında 25 Nisan 2013 tarihli 2012 yılı Olağan Genel Kurulumuzda ortaklarımıza bilgi
verilmiştir. Ayrıca Ücretlendirme Politikası internet sitemizde ortakların incelenmesine
sunulmuştur. Ücretlendirme Politikası’nda kullanılan kriterler ve ücretlendirme esaslarına
göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenen toplam
tutarlar faaliyet raporunda yer almaktadır.
Şirket herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve/veya yöneticisine borç para vermemiştir.
Onların lehine kefil olmamıştır, teminat vermemiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin ve
yöneticilerinin bu yönde bir talepleri de zaten olmamıştır.
H. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
Tekstil
Ortaklığımızın %99,99 paya sahip olduğu Söktaş Dokuma’nın Ar-Ge faaliyetlerinin kurumsal bir
çerçevede devam ettirilmesi amacıyla, 5746 sayılı "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanun" uyarınca yapmış olduğu Ar-Ge Merkezi başvurusu, T.C.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü'nce değerlendirilmiş
ve 1 Mart 2012 tarihi itibariyle bağlı ortaklığımıza Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesi uygun
görülmüştür.
Söktaş, Ar-Ge faaliyetlerini, Aydın Söke’de bulunan toplam 4.610 m²’lik üç farklı Ar-Ge
lokasyonunda 59 tam zamanlı, 15 yarı zamanlı olmak üzere toplam 74 Ar-Ge personeli ile
gerçekleştirmektedir. Ar-Ge merkezi ile, insan ve doğaya karşı sorumluluklarını her daim
gözeterek, uluslararası düzeyde rekabet edilebilir nitelikte teknolojik bilgi ve ürünler geliştirerek,
kalite, standart ve verimlilik artırıcı, maliyet azaltıcı projeler gerçekleştirerek rekabet gücünü
arttırmayı hedeflemektedir.
Bu doğrultuda, üniversiteler, araştırma merkezleri ve Ar-Ge kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde
projeler hayata geçirilmiş ve geçirilmeye devam etmektedir. Bu iş birlikleriyle araştırma eksenli
teknolojik bilgi ve gelişmeleri ticari ürüne dönüştürme referansı ile yürütülen ortak çalışmaların
arttırılması hedeflenmektedir.
Tarım ve Süt İşleme
Efeler Çiftliği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri tarafından yürürlükteki yönetmelik
ve tebliğler kapsamında yapılan test ve incelemeler sonucu 29 Ekim 2013 tarihinden itibaren bir
yıl geçerli olan “Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası” almıştır. İşletme, 2009 yılından beri bu
sertifikaya sahiptir.
Ayrıca Süt Hayvancılığı işletmemiz, 22-23-24 Aralık 2010 tarihinde TSE tarafından yapılan
denetimler sonucunda “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” ile ilgili olarak “ISO 22000 Gıda
18
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Güvenliği Yönetim Sistemi” belgesini almaya hak kazanmıştır. Belgenin devamı için TSE
tarafından ara denetimler yapılmakta olup, belge 6 Aralık 2016 tarihine kadar geçerlidir.
10 Nisan 2013 tarihinde, süt üretim faaliyetlerimiz ile ilgili olarak “Hayvansal Üretimde İyi Tarım
Uygulamaları” sertifikası alınmıştır.
I. Dönem İçinde Esas Sözleşme’de Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri
2014 yılı ilgili hesap dönemi içerisinde Esas Sözleşme’de değişiklik yapılmamıştır.
J. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı
2014 yılı ilgili hesap dönemi içerisinde çıkarılmış herhangi bir Sermaye Piyasası Aracı
bulunmamaktadır.
K. Faaliyet Gösterilen Sektörler İçerisindeki Yer
Tekstil
Şirketimiz, bu güne kadar ihracat piyasalarında kazandığı deneyim, son yıllarda katma değeri
yüksek ürünler için yaptığı yatırımlar ve pazarlama faaliyetlerine verdiği önem sayesinde,
satışlarının çoğunluğunu ihracat pazarlarına gerçekleştirmektedir. Firmamız servis, termin ve
yaratıcılık konusunda koymuş oldugu hedefler doğrultusunda bugün dünyadaki lider gömleklik
kumaş firmaları arasında yer almakta ve müşteri portföyümüzde dünyanın önde gelen markaları
bulunmaktadır.
Satış performansımızda katma değeri yüksek olan kumaşlara yönelme, ürün çeşitlendirmesi,
pazarlama ağının genişletilmesi ve imaj calışmaları ile geliştirilen yeni pazarların olumlu etkisi
vardır.
Ayrıca, Hindistan yatırımı da yeni pazar ve müşteri gruplarına ulaşmamızı sağlamıştır.
Tarım ve Süt İşleme
Efeler Çiftliği, kapasitesi itibariyle Türkiye ve Avrupa’nın en büyük çiftliklerinden bir tanesi
olacak seviyeye ulaşmıştır. Ortalama süt verimi tatminkar olup, süt kalitesi son derece
yüksektir.
Moova Gıda, süt ve peynir ürünleri üretip satmaktadır. 2013 senesinde Moova’nın peynir ve süt
ürünlerindeki pazar payının %1 civarında olduğu tahmin edilmektedir.
L. Teşviklerden Yararlanma Durumu
Yatırım teşvik belgeleri
31 Mart 2014 tarihi itibariyle Grup’un iki adet yatırım teşvik belgesi mevcuttur.
24 Aralık 2010 tarih ve 99195 A sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında yararlandırılan destek
unsurları aşağıdaki gibidir:
-
KDV istisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi %60, Yatırıma Katkı Oranı %30
Sigorta primi işveren hissesi desteği 3 yıl
19
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
27 Aralık 2011 tarih ve 103679 sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında sağlanan faydalar
aşağıdaki gibidir:
- KDV istisnası
- Gümrük vergisi muafiyeti
Grup, 31 Mart 2014 tarihi itibariyle yatırım indiriminden yararlanmamıştır (31 Aralık 2013:
Yararlanmamıştır). 31 Mart 2014 tarihi itibariyle devreden yatırım indirimi ve teşviğe konu olan
yatırım tutarı toplamı 33.082.100 TL’dir (31 Aralık 2013: 31.157.770 TL).
Yurtiçi teşvikler
Söktaş, Turquality tarafından olumlu Türk malı imajı oluşturulması ile markalaşmanın
sağlanmasına yönelik verilen teşvikler kapsamında, Söktaş markasının yurtdışında tanıtımı ve
imajının geliştirilmesi için yapılan harcama faturalarının %50’si T.C. Hazine ve Ticaret
Müsteşarlığı’ndan iade alınmaktadır. Bunun yanı sıra Grup, T.C. Hazine ve Ticaret Müsteşarlığı
tarafından uygulanan %5 SGK işveren hissesi indirimi teşvikinden ve T.C. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanun ve ilgili vergi mevzuatı kapsamında sağlanan kurumlar vergisi,
gelir vergisi, damga vergisi ve SGK işveren hissesi desteğinden yararlanmaktadır.
Grup, ayrıca tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi kapsamında sağlanan aşağıdaki teşviklerden
yararlanmaktadır;
-
Satılan her bir litre çiğ süt için verilen ortalama 0,06 TL süt destekleme primi,
Süt sığırcılığı için alınan kredilere uygulanan %60 faiz indirimi,
Anaç sığır destekleme primi,
Hastalıklardan ari işletme desteği,
Onaylı süt çiftliği destekleme primi
Yem bitkileri destekleme primi.
Yurtdışı teşvikler (Hindistan)
Grup’un bağlı ortaklıklarından Soktas India, Hindistan hükümeti tarafından tekstil faaliyetlerini
ve ihracatı geliştirmeye yönelik verilen teşvikler kapsamında aşağıdaki imkanlardan
yararlanmaktadır:
- Hindistan’daki bankalarından alınan uzun vadeli yatırım kredileri üzerinden %5 faiz iadesi,
- Teşvik kapsamında yer alan makine ve ekipman yatırımlarının fatura bedelinin %10’unun
iadesi,
- Yapılan ihracat miktarına göre 30 Hindistan Rupisi /kg teşvik alınması,
- Maharasthra bölgesi teşvik paketi kapsamında elektrik tüketimi üzerinden alınan elektrik
teşviği
- Odak ürün desteği kapsamında 100% pamuklu kumaş ihracatında, FOB fatura bedelinin %2
oranında iade alınmaktadır.
31 Mart 2014 tarihi itibariyle Soktas India’nın makine ve ekipman yatırımı ile ilgili aldığı teşvik
tutarı olan 990.723 TL (31 Aralık 2013: 950.381 TL), söz konusu makine ve ekipmanların
faydalı ömürlerine eşdeğer sürelerde ilgili dönemler boyunca gelir olarak konsolide finansal
tablolara yansıtılmaktadır.
20
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
M. Üretim ve Satıştaki Gelişmeler
1 Ocak – 31 Mart 2014 döneminde Grup’un konsolide üretim ve satış rakamları aşağıdaki
gibidir:
Üretim
Mamul kumaş (km)
UHT süt (ton)
Çiğ süt (ton)
Peynir (ton)
1 Ocak 31 Mart 2013
3.626
2.516
410
Değişim %'si
1 Ocak 31 Mart 2014
4.133
2.720
2.325
461
1 Ocak 31 Mart
14%
8%
12%
Satış
Mamul kumaş (km)
UHT süt (ton)
Çiğ süt (ton)
Peynir (ton)
1 Ocak 31 Mart 2013
3.461
2.456
313
Değişim %'si
1 Ocak 31 Mart 2014
3.836
2.789
2.252
436
1 Ocak 31 Mart
11%
14%
39%
Efeler Çiftliği tarafından Moova Gıda’ya satılan çiğ süt miktarı yukarıda sunulan tabloda üretim
ve satış rakamlarına dahil edilmemiştir.
1 Ocak – 31 Mart 2014 tarihleri arasında Grup’un teksil ürünlerinden oluşan konsolide ihracatı
yaklaşık 9 milyon Euro tutarındadır.
N. Bölümlere Göre Raporlama
İş Kolu Bölümü
1 Ocak - 31 Mart 2014 tarihi itibariyle, iş kollarına göre bölüm faaliyet sonuçları aşağıdaki
gibidir:
Tekstil
Hasılat
48.826.102
FAVÖK/ (Z)
11.603.904
Tarım ve
Süt İşleme
Grup
17.647.440
66.473.542
(937.266)
10.666.638
Yatırım faaliyetlerinden gider
Finansal gelir
Finansal gider
(605.355)
1.783.100
(9.928.228)
Vergi öncesi zarar
Vergi gideri
(1.735.440)
(724.617)
Net dönem zararı
(2.460.057)
2014 yılının ilk çeyreğinde geçen yıla kıyasla Türkiye’deki tekstil iş kolumuzdaki satış
hasılatında miktarsal ve tutarsal artış sonucunda, küresel ticaretteki tüm olumsuzluk ve yoğun
rekabete rağmen karlılık seviyeleri iyileşmiştir.
Hindistan’daki iştirakimiz satışlarını arttırmaktadır. 2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla 6,8 milyon
metre ve 7,4 milyon metre olan toplam kumaş satışı 2013 yılında 7,9 milyon metre olarak
21
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
gerçekleşmiştir. 2014 yılının ilk çeyreğine bakıldığında hedeflendiği şekilde 2013 yılının üstünde
bir satış metresi gerçekleştirileceği öngörülmektedir.
Tarım ve süt işleme kolu sonuçlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre iyileşmenin ana
nedeni, alınan önlemler çerçevesinde çiğ süt üretimindeki verim artışıdır. Verimliliğin bu
seviyelerde seyredeceği beklenmektedir. Süt işleme ve peynir üretimi ile ilgili faaliyetlerimizden
kaynaklanan zararlar, önceki dönemlere göre iyileşme göstermekle beraber, çiğ süt
üretimindeki olumlu gelişmeyi örtmektedir.
1 Ocak - 31 Mart 2013 tarihi itibariyle, iş kollarına göre bölüm faaliyet sonuçları aşağıdaki
gibidir:
Tarım ve
Süt İşleme
Grup
33.879.338
11.968.807
45.848.145
4.563.792
(5.784.348)
(1.220.556)
(463.581)
2.633.421
(5.400.979)
(8.112.028)
1.608.399
(6.503.629)
Tekstil
Hasılat
FAVÖK/ (Z)
Yatırım faaliyetlerinden giderler
Finansal gelir
Finansal gider
Vergi öncesi zarar
Vergi geliri
Net dönem zararı
31 Mart 2014 tarihi itibariyle iş kollarına göre bölümlere ait varlıklar, yükümlülükler ve yatırım
harcamaları aşağıdaki gibidir:
Toplam Varlıklar
Toplam Yükümlülükler
1 Ocak - 31 Mart 2014 hesap
dönemine ait yatırım harcamaları
Tekstil
Tarım ve Süt
İşleme
Grup
284.670.515
212.446.035
195.608.148
150.862.788
480.278.663
363.308.823
973.902
2.220.764
3.194.666
Coğrafi Bölüm
1 Ocak – 31 Mart 2014 tarihi itibariyle, coğrafi bölüm faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir:
Bölüm hasılatı
Bölümler arası hasılat
Net hasılat
FAVÖK/ (Z)
Yatırım faaliyetlerinden gider
Finansal gelir
Finansal gider
Vergi öncesi zarar
Vergi gideri
Net dönem zararı
Yurtiçi
52.060.707
(1.139)
52.059.568
8.453.998
Yurtdışı
15.338.118
(924.144)
14.413.974
2.212.640
Grup
67.398.825
(925.283)
66.473.542
10.666.638
(605.355)
1.783.100
(9.928.228)
(1.735.440)
(724.617)
(2.460.057)
22
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
1 Ocak – 31 Mart 2013 tarihi itibariyle, coğrafi bölüm faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir:
Yurtiçi
33.260.385
33.260.385
(3.559.305)
Bölüm hasılatı
Bölümler arası hasılat
Net hasılat
FAVÖK/ (Z)
Yatırım faaliyetlerinden gider
Finansal gelir
Finansal gider
Vergi öncesi zarar
Vergi geliri
Net dönem zararı
Yurtdışı
12.749.783
(162.023)
12.587.760
2.338.749
Grup
46.010.168
(162.023)
45.848.145
(1.220.556)
(463.581)
2.633.421
(5.400.979)
(8.112.028)
1.608.399
(6.503.629)
31 Mart 2014 tarihi itibariyle coğrafi bölümlere ait varlıklar, yükümlülükler ve yatırım harcamaları
aşağıdaki gibidir:
Toplam Varlıklar
Toplam Yükümlülükler
1 Ocak - 31 Mart 2014 hesap
dönemine ait yatırım harcamaları
Yurtiçi
382.570.451
305.343.522
Yurtdışı
97.708.212
57.965.301
Grup
480.278.663
363.308.823
3.177.628
17.038
3.194.666
O. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Çalışanlara
Sağlanan Haklar
31 Mart 2014 tarihi itibariyle Grubumuzda çalışan sayısı aşağıdaki şekildedir:
Tekstil (Türkiye)
Tekstil (Hindistan)
Tarım
Süt İşleme
TOPLAM
1.147
836
95
163
2.241
Tekstil (Türkiye):
Şirketimizin üyesi bulunduğu Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası (“TTSİS”) ile TEKSİF
arasında yürütülen 23. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında TEKSİF
tarafından 15 Ağustos 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “Grev Kararı” uygulamaya
konulmuştur. 23 Ağustos 2013 tarihinde tarafların anlaşması ile grev sona ermiş olup yeni
dönem grup sözleşmesi 1 Nisan 2013 tarihinden geçerli olmak üzere 36 ay süre ile yürürlüğe
girmiştir.
P. Hesap Dönemi İçinde Yapılan Bağışlar
1 Ocak – 31 Mart 2014 dönemi içinde yapılan bağış tutarı 27.297 TL’dir.
23
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Q. Sermaye ve Ortaklık Yapısı
Şirket, SPK’ya kayıtlı olan şirketlere tanınan kayıtlı sermaye sistemini uygulamakta olup, 0,01
TL nominal değere sahip kayıtlı hisselerini temsil eden kayıtlı sermayesi için 96.000.000 TL’lik
bir sermaye tavanı belirlemiştir. Şirket’in onaylanmış ve ödenmiş nominal değerdeki sermayesi
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:
Kayıtlı Sermaye Tavanı (tarihi değeri ile)
Nominal değeri ile onaylanmış ve ödenmiş sermaye
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
96.000.000
31.620.000
96.000.000
31.620.000
Şirket’in 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları
tarihi değerlerle aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2014
Grup: Hissedar:
31 Aralık 2013
Hisse (%)
TL
Hisse (%)
TL
B
Kayhan Holding A.Ş.
21,18
A-B
A. Seyda Kayhan
10,00
A-B
Gönen Kayhan
8,90
A-B
Muharrem H. Kayhan
8,25
A-B
E.Hilmi Kayhan
8,25
A-B
Kayhan Ailesi diğer fertleri 18,35
A-B
Diğer
25,07
Toplam sermaye
100,00
6.698.302
3.162.000
2.813.903
2.610.072
2.608.091
5.801.979
7.925.653
31.620.000
21,18
10,00
8,90
8,25
8,25
18,35
25,07
100,00
6.698.302
3.162.000
2.813.903
2.610.072
2.608.091
5.801.979
7.925.653
31.620.000
R. Merkez ve Merkez Dışı Örgütler
Şirket’in Ege Serbest Bölgesi, İstanbul Beyoğlu ve İtalya’da olmak üzere toplam üç adet şubesi
bulunmaktadır.
31 Mart 2014 itibariyle, merkezi İzmir’de bulunan Söktaş Dokuma İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.,
Efeler Tarım ve Hayvancılık A.Ş., merkezi İstanbul’da bulunan Moova Gıda Sanayi ve Ticaret
A.Ş., Hindistan’da kurulan Soktas India Private Limited ve Romanya’da kurulan Black Sea Blue
Danube Rom SRL Şirket’in bağlı ortaklıklarıdır.
24
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
S. Temel Göstergeler ve Rasyo Analizleri
Özet Konsolide Bilanço (TL'Milyon)
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Aktif Toplamı
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynaklar
Pasif Toplamı
Net Finansal Borçlar
Özet Konsolide Gelir Tablosu (TL'Milyon)
Net Satışlar
Canlı Varlık Makul Değer Farkı
Satışların Maliyeti
Brüt Kar
Faaliyet Giderleri
Diğer Gelirler / Giderler (Net)
Faaliyet Karı (EBIT)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / Giderler (Net)
Finansman Gelirleri / Giderleri (Net)
Vergi ve Parasal Kazanç Öncesi Kar/(Zarar)
Türk Vergi Mevzuatına Göre Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
Net Kar/(Zarar)
Azınlık Payları
Ana Ortaklık Payları
Amortismanlar
Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)
Finansal Oranlar
Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler
Yükümlülükler Toplamı / Aktif Toplam
Yükümlülükler Toplamı / Özkaynaklar
Net Finansal Borçlar / Aktif toplamı
Net Finansal Borçlar / Özkaynaklar
31.03.2014 31.12.2013
133,8
346,5
480,3
218,7
144,6
117,0
480,3
275,2
129,1
349,2
478,2
193,8
157,3
127,1
478,2
268,5
31.03.2014 31.03.2013
66,5
2,3
-49,3
19,6
-13,0
0,4
7,0
-0,6
-8,1
-1,7
-1,4
0,6
-2,5
0,1
-2,6
3,7
10,7
45,8
1,3
-38,9
8,2
-14,7
1,6
-4,9
-0,5
-2,8
-8,1
0,0
1,6
-6,5
0,1
-6,6
3,7
-1,2
31.03.2014 31.12.2013
61%
76%
311%
57%
235%
67%
73%
276%
56%
211%
31.03.2014 31.03.2013
Finansman / Net Satışlar
Brüt Kar / Net Satışlar
Net Kar / Net Satışlar
Faaliyet Karı (EBIT) / Net Satışlar
FAVÖK / Net Satışlar
-12%
29%
-4%
11%
16%
-6%
18%
-14%
-11%
-3%
25
Download

1. Çeyrek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu