JSP Meranie a regulácia
Prevodníky - NB0824 - 2011/10
NÁVOD
P5310, P5311
Univerzálne programovateľné prevodníky
s LHP komunikáciou
• Jeden typ prevodníka pre všetky bežné odporové
i termoelektrické snímače.
• Prúdový unifikovaný výstupný signál 4 až 20 mA
s linearizáciou.
• Presnosť 0,1 % pre rozsahy až do pätiny
základného rozsahu.
• Prestaviteľnosť rozpätia 1 až 100 % zo základného
rozsahu.
• Galvanické oddelenie vstupu od výstupu 1000
VST (P5311).
JSP, s.r.o.
Raisova 547
CZ-506 01 Jičín
TEL. / FAX
+420 493 760 811
[email protected]
+420 493 760 820
www.jsp.cz
• Prestavenie počítačom pomocou programu
LHPWinConf a štandardného HART modemu
alebo pomocou ručného konfigurátora LHPConf
(HARTConf).
• Vysoká odolnosť voči rušeniu podľa ČSN EN
61326 -1 / A1 (priemyselné prostredie).
• Iskrovo bezpečné vyhotovenie (Ex) II 1GD.
JSP Slovakia s.r.o.
Karloveská 63
SK-841 04 Bratislava
TEL. / FAX
+421 2 6030 1080 +421 2 6030 1089
[email protected]
www.jsp.sk
Univerzálne programovateľné prevodníky P5310, P5311 s LHP komunikáciou
Obsah
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
Všeobecné pokyny a informácie
Použité symboly............................................................................................................................ 3
Rozsah dodávky........................................................................................................................... 3
Bezpečnostné upozornenia a varovania....................................................................................... 3
Zvláštne podmienky na použitie prevodníka v iskrovo bezpečnom vyhotovení (obj. kód EI1)����� 3
Zvláštne podmienky na použitie prevodníka vo vyhotovení (obj. kód EN2).................................. 3
Popis dodávky a balenia............................................................................................................... 3
Skladovanie.................................................................................................................................. 3
Inštalácia a uvedenie do prevádzky.............................................................................................. 3
Obsluha a údržba......................................................................................................................... 3
Náhradné diely.............................................................................................................................. 3
Opravy.......................................................................................................................................... 3
Záruka........................................................................................................................................... 4
2.
Ukončenie prevádzky a likvidácia
2.1 Ukončenie prevádzky.................................................................................................................... 4
2.1 Nakladanie s obalmi a likvidácia................................................................................................... 4
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
Popis výrobku
Použitie......................................................................................................................................... 5
Popis............................................................................................................................................. 5
Rozmerové nákresy...................................................................................................................... 6
Bloková schéma prevodníka P531x . ........................................................................................... 6
4.
4.1
4.2
Parametre výrobku
Technické parametre..................................................................................................................... 7
Doplňujúce parametre.................................................................................................................. 7
5.
5.1
5.2
Pokyny pre inštaláciu a prevádzku
Elektrické pripojenie...................................................................................................................... 8
Popis nastavenia a konfigurácie pomocou komunikátora LHPWinCom....................................... 9
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Skúšky, certifikáty a normy
Skúšky, certifikáty........................................................................................................................ 10
Normy.......................................................................................................................................... 10
Označenie a štítkové údaje.......................................................................................................... 10
Obmedzujúce podmienky použitia prevodníka v iskrovo bezpečnom vyhotovení EI1................. 10
Obmedzujúce podmienky použitia prevodníka vo vyhotovení EN2............................................. 10
7.
7.1
Objednanie
Objednávacia tabuľka.................................................................................................................. 11
Kontakty....................................................................................................................................... 12
-2-
Univerzálne programovateľné prevodníky P5310, P5311 s LHP komunikáciou
1. Všeobecné pokyny a informácie
príslušné bezpečnostné normy. Prevodník smie byť na strane
výstupu a vstupu pripojený iba na vhodné nadväzné zariadenie alebo na jednoduché zariadenie v zmysle normy ČSN EN
60241- 11 pri rešpektovaní obmedzujúcich podmienok.
1.1 Použité symboly
značka varovania, pre bezpečné použitie je nutné
postupovať podľa návodu
Prevodník smie byť po splnení všetkých podmienok inštalovaný v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu Zóna 20, Zóna 21
alebo Zóna 22. Zariadenie zaisťuje potrebnú úroveň ochrany
pri normálnej prevádzke a pri jednej alebo dvoch poruchách.
Galvanické oddelenie vstupného a výstupného elektrického
obvodu nie je oddelením obvodov z hľadiska iskrovej bezpečnosti a pri analýze bezpečnosti systému je potrebné toto vziať
do úvahy.
značka CE osvedčuje zhodu výrobku so zákonnými
požiadavkami
symbol „Výstup“ a „Napájanie“
výrobok nepatrí do komunálneho odpadu a podlieha
oddelenému zberu
výrobok spĺňa požiadavky pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu podľa ďalšej špecifikácie
1.5 Zvláštne podmienky na použitie
prevodníka vo vyhotovení (obj. kód EN2) II 3G Ex nA [nL] IIC T4
LHP komunikačný protokol pre čítanie a zmeny konfigurácie
1.2 Rozsah dodávky
Uistite sa, že sú obsiahnuté všetky časti vypísané v dodacom
liste, a že zodpovedajú vašej objednávke:
- návod na montáž, obsluhu a údržbu,
- dodací list,
- prevodník.
1.3 Bezpečnostné upozornenia a varovania
Prevodníky musia byť napájané z bezpečného zdroja
napätia splňujúceho požiadavky normy ČSN EN 610101 a musia byť inštalované v súlade s národnými požiadavkami a normami zaisťujúcimi bezpečnosť. V ČR smie zariadenie inštalovať iba kvalifikovaná osoba (min. osoba znalá
podľa § 5 vyhlášky č. 50/1978 Zb.) po zoznámení s týmto návodom. Prístroj nesmie byť používaný inak než v súlade s týmto návodom.
Pre zamedzenie rizika elektrického úrazu alebo požiaru nesmú
byť prekročené maximálne prevádzkové parametre prístroja,
najmä nesmie byť prekročený rozsah pracovných teplôt pôsobením tepla z pripojených alebo okolitých technologických zariadení!
Prevodník inštalujte do vhodného prostredia bez priameho slnečného žiarenia, prachu, vysokej teploty, mechanických vibrácií a rázov, chráňte ho pred dažďom a nadmernou vlhkosťou.
1.4 Zvláštne podmienky na použitie prevodníka
v iskrovo bezpečnom vyhotovení (obj. kód EI1)
II 1 GD Ex ia iaD IIC T4-T6 (T61 °C – T106 °C)
Prevodník musí byť umiestnený v kovovom kryte s vývodkou s krytím aspoň IP 54 (kategória 1 podľa EN
60529) a splňujúcim požiadavky mechanickej odolnosti podľa normy ČSN EN 60079-0 a ČSN EN 60079-15. Takým
krytom je napr. kovová hlavica snímača teploty s krytím IP 54
alebo vhodná kovová inštalačná skrinka. Prevodník na strane
vstupu pre snímač pracuje ako nadväzné zariadenie s obmedzenou energiou. Pri inštalácii je nutné rešpektovať obmedzujúce podmienky a ďalšie príslušné bezpečnostné normy. Výstupné a napájacie obvody prevodníka sa smú pripájať iba v
beznapäťovom stave! Pokiaľ je teplota v mieste vstupu kábla
vyššia než 70 °C, musí sa použiť vhodný kábel a priechodka a
na vonkajšej strane krytu sa musí vyznačiť táto teplota podľa čl.
16.5 ČSN EN 60079- 0! Prevodník smie byť inštalovaný v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu Zóna 2. Zariadenie zaisťuje
potrebnú úroveň ochrany pri normálnej prevádzke.
1.6 Popis dodávky a balenia
Výrobok sa dodáva zabalený v PE vrecúšku vložený do škatule z mikrovlnnej lepenky s hrúbkou steny 2 mm. Škatuľka je
označená identifikačným štítkom so značkou výstupnej kontroly. Tento obal zaručuje odolnosť voči pôsobeniu podmienok
triedy IE23 podľa EN 60721-3-2. Výrobky sa prepravujú v krytých dopravných prostriedkoch vylučujúcich otrasy a rázy.
1.7 Skladovanie
Výrobky sa skladujú pri teplote od -40 do 80 °C bez kondenzácie vodných pár.
Pri inštalácii v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
plynov alebo pár musí byť prevodník umiestnený v kovovom kryte s krytím aspoň IP 20 s ohľadom na možnosť
elektrického nabíjania. Takým krytom je napr. kovová hlavica
snímača teploty alebo vhodná kovová inštalačná skrinka neobsahujúca hliník, horčík, titán a zirkón. Pri inštalácii je nutné
rešpektovať i ďalšie príslušné bezpečnostné normy. Prevodník
smie byť na strane výstupu a vstupu pripojený iba na vhodné
nadväzné zariadenie alebo na jednoduché zariadenie v zmysle normy ČSN EN 60079-11 pri rešpektovaní obmedzujúcich
podmienok. Prevodník smie byť po splnení všetkých podmienok inštalovaný v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu Zóna
0, Zóna 1 alebo Zóna 2. Zariadenie zaisťuje potrebnú úroveň
ochrany pri normálnej prevádzke a pri jednej alebo dvoch poruchách.
1.8 Inštalácia a uvedenie do prevádzky
Pri inštalácii v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu prachu
musí byť prevodník umiestnený v kovovom kryte ohľadom na
možnosť nabíjania. Takým krytom je napr. kovová hlavica snímača teploty alebo vhodná kovová inštalačná skrinka neobsahujúca horčík a titán. Pri inštalácii je nutné rešpektovať i ďalšie
Záručné i pozáručné opravy vykonáva výrobca. Do opravy sa
výrobky zasielajú spolu s popisom poruchy v obale, ktorý zaručuje tlmenie rázov a otrasov a chráni pred poškodením počas dopravy.
-3-
Po montáži a bezchybnom pripojení sa prístroj uvedie do prevádzky zapnutím napájacieho napätia.
1.9 Obsluha a údržba
Obsluha môže pri správne nainštalovanom prístroji pomocou
komunikátora čítať nastavenia a merané hodnoty. Meniť nastavenia prístroja smie iba vtedy, pokiaľ náhla zmena výstupného
prúdu nemôže spôsobiť poruchu technologického zariadenia
alebo regulácie (prípadný regulátor prepnite na manuálne riadenie)! Prístroj nevyžaduje údržbu.
1.10 Náhradné diely
Nedodávajú sa.
1.11 Opravy
Univerzálne programovateľné prevodníky P5310, P5311 s LHP komunikáciou
1.12 Záruka
2. Ukončenie prevádzky a likvidácia
Výrobca ručí v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. za technické a prevádzkové parametre výrobkov v rozsahu
podľa platnej dokumentácie. Záručná lehota je 5 (päť)
rokov a beží odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo od odovzdania prepravcovi. Reklamácia chýb sa uplatňuje písomne
u výrobcu v záručnej lehote spolu s reklamovaným výrobkom.
Reklamujúci uvedie identifikáciu výrobku, číslo dodacieho listu
a popis poruchy. Výrobca nezodpovedá za chyby spôsobené
nesprávnym skladovaním, nesprávnym vonkajším zapojením,
poškodením vonkajšími vplyvmi, najmä pôsobením veličín neprípustnej veľkosti, neodbornou montážou, chybným nastavením, nesprávnou obsluhou alebo bežným opotrebovaním.
-4-
2.1 Ukončenie prevádzky
Pri ukončení prevádzky je možné po odpojení napájacieho napätia vykonať demontáž a likvidáciu.
2.2 Nakladanie s obalmi a likvidácia
Všetky výrobcom používané obaly, obalové materiály
a súčasti obalov uvádzané na trh alebo do obehu spĺňajú podmienky stanovené zákonom č. 477/2001 Zb.
Spoločnosť JSP, s. r. o. má v súvislosti s nakladaním s obalmi uzatvorenú zmluvu o združenom plnení č. EK-F00022475
s autorizovanou obalovou spoločnosťou EKO-KOM a. s. a ďalej je zapojená do kolektívneho systému RETELA, zaisťujúcemu v súlade s ustanovením § 37h ods. 1. písm. c) a § 37n ods.
3. zákona o odpadoch spoločné plnenie povinností výrobcov
pre spätný odber, oddelený odber, spracovanie, využitie a odstránenie elektrozariadení a elektroodpadu na území Českej
republiky. Elektronické výrobky, uvádzané našou spoločnosťou
prvýkrát na trh, sú označené značkou pre recykláciu a logom
našej firmy. Staré výrobky môžu zákazníci vracať v zberných
miestach systému RETELA, prípadne v mieste nákupu. Zoznam zberných miest systému RETELA nájdete na stránkach
www.retela.cz.
Univerzálne programovateľné prevodníky P5310, P5311 s LHP komunikáciou
3. Popis výrobku
P5310, P5311
Univerzálne programovateľné prevodníky
s LHP komunikáciou
• Jeden typ prevodníka pre všetky bežné odporové i termoelektrické snímače.
• Prúdový unifikovaný výstupný signál 4 až 20 mA s linearizáciou.
• Presnosť 0,1 % pre rozsahy až do pätiny základného rozsahu.
• Prestaviteľnosť rozpätia 1 až 100 % zo základného rozsahu.
• Galvanické oddelenie vstupu od výstupu 1000 VST (P5311).
• Prestavenie počítačom pomocou programu LHPWinConf a
štandardného HART modemu alebo pomocou ručného konfigurátora LHPConf (HARTConf).
• Vysoká odolnosť voči rušeniu podľa ČSN EN 61326 -1 / A1
(priemyselné prostredie).
• Iskrovo bezpečné vyhotovenie (Ex) II 1GD.
3.1 Použitie
3.2 Popis
Prevodníky P531x slúžia na prevod odporového alebo napäťového signálu teploty z odporového alebo termoelektrického snímača teploty na prúdový linearizovaný výstupný signál
prúdovej slučky 4 až 20 mA. Prevodník vo vyhotovení H1x je
určený na inštaláciu do hlavice priemyselného snímača teploty s hlavicou typu A alebo B podľa DIN 43729. Prevodníky
P5310 nemajú galvanicky oddelený vstup a výstup, sú vhodné
pre odporové snímače teploty a jednoduché systémy. Prevodníky P5311 obsahujú galvanické oddelenie vstupu a výstupu,
sú vhodné i pre aplikácie s mnohými meracími miestami a pre
termočlánky.
Vstupné signály prepínané podľa konfigurácie vstupu sú spracované A/D prevodníkom a prevedené na číslicový signál. Ten
je prenesený do mikropočítača a podľa nastavenej konfigurácie sú po filtrácii šumu vypočítané všetky merané veličiny. Z
týchto hodnôt je potom vypočítaná primárna veličina (teplota)
a podľa nastaveného rozsahu i výstupný prúd.
Na vstup je možné pripojiť jeden odporový snímač (dvoj-,
troj- alebo štvorvodičovo). Odpor prívodov pri dvojvodičovom
pripojení je možné kompenzovať zadaním konštantnej hodnoty
kompenzácie odporu slučky pri konfigurácii prevodníka.
V ostatných prípadoch je odpor prívodov kompenzovaný
automaticky.
Na vstup je ďalej možné pripojiť termočlánok. Kompenzácia
teploty porovnávacieho spoja termočlánku sa podľa
konfigurácie vykonáva buď vnútorným snímačom teploty
svorkovnice alebo zadanou konštantnou teplotou. Vnútorný
snímač zaručuje maximálnu presnosť a stabilitu merania
porovnávacej teploty. Na zvláštnu požiadavku je možné dodať
i kompenzáciu vonkajším snímačom.
Okrem štandardných odporových snímačov je možné
spracovať i signál polohy potenciometra, ktorý je meraný v
percentách. Jedna krajná poloha je 0 % a druhá krajná poloha
je 100 % nezávisle od hodnoty celkového odporu. Pokiaľ
by bolo potrebné merať polohu potenciometra ako odpor, je
možné použiť konfiguráciu na meranie odporu.
Výstupom prevodníka je analógový signál prúdovej slučky 4 až
20 mA. Prúdový výstup je možné použiť i na testovanie prúdovej
slučky a nadväzujúcich zariadení. Komunikácia slúži prevažne
na konfiguráciu prevodníka a nie je určená pre vzdialenosti
väčšie než cca 10 m. Pre nastavenie prevodníka je potrebné
mať ručný konfigurátor LHPConf (HARTConf) alebo PC s
programom LHPWinfConf a HART modemom HARTMod (MH02) alebo ekvivalentným komunikačným rozhraním. Prevodník
komunikuje vlastným protokolom LHP, ktorý je čiastočne
kompatibilný s protokolom HART, používa rovnaké pripojenie,
ale komunikácia je garantovaná iba na krátke vzdialenosti a
je implementovaných iba niekoľko príkazov. Toto rozhranie je
určené pre zmeny konfigurácie. Nepretržitá komunikácia môže
ovplyvňovať presnosť merania.
-5-
Univerzálne programovateľné prevodníky P5310, P5311 s LHP komunikáciou
3.3 Rozmerové nákresy
Vyhotovenie L1x
Vyhotovenie H1x:
3.4 Bloková schéma prevodníka P531x
-6-
Univerzálne programovateľné prevodníky P5310, P5311 s LHP komunikáciou
4. Parametre výrobku
4.1 Technické parametre
Napájacie napätie:
P5310
9 až 35 VJS
P5311
12 až 35 VJS
vyhotovenie EI1 max. 30 VJS
(vnútorne chránené proti prepólovaniu a krátkodobým prepätiam)
Rozsah pracovných teplôt okolia:
-40 až 85 °C
Referenčná teplota okolia:
23 ± 5 °C
Krytie:
vyhotovenie H1x
IP40, svorky IP00
po inštalácii do hlavice je krytie
dané vyhotovením hlavice
vyhotovenie L1x IP20
Vlhkosť:
vyhotovenie H1x 0 až 100 % r. v.
s kondenzáciou po inštalácii do
hlavice
vyhotovenie L1x 10 až 80 % r. v. bez kondenzácie
Pripojenie vodičov:
skrutkové svorky pre prierez 0,5 až 1,5 mm2,
doťahovací moment 0,5 Nm.
Zahrievací čas po pripojení napájania: 5s
Čas preprogramovania rozsahu pomocou PC: 5s
Čas preprogramovania typu snímača pomocou PC:15 s
Typ lišty DIN:
TS 35 podľa DIN 46277
Rozmery (V x Š x H):
H1x Ø 44 x 24 mm
L1x 17,5 x 62,5 x 64 mm
Materiál skriniek:
H1x polykarbonát
L1x polyamid
Hmotnosť:
H1x, L1x 40 g
Pracovná poloha: ľubovoľná
Vstup
Základné rozsahy: pozrite objednávaciu tabuľku
Digitálna chyba merania:
rozsah 0 až 400 Ohm ≤ ± 0,1 % MH alebo ≤ ± 0,08 Ohm
alebo zodpovedajúca teplota
rozsah 0 až 4000 Ohm ≤ ± 0,1 % MH alebo ≤ ± 0,8 Ohm alebo zodpovedajúca teplota
rozsah –15 až 70 mV ≤ ± 0,1 % MH alebo ≤ ± 0,02 mV
alebo zodpovedajúca teplota
(platí najväčšia hodnota; udáva chybu meranej hodnoty na
dig. výstupe LHP)
Vstupný signál:
odporový signál snímača teploty alebo potenciometer
napäťový signál termočlánku.
Pripojenie snímača:
odporový snímač – dvojvodičovo, trojvodičovo
a štvorvodičovo
napäťový snímač (termočlánok) – dvojvodičovo
potenciometer – trojvodičovo alebo štvorvodičovo
snímač vonkajšej kompenzácie – dvojvodičovo
Maximálny odpor prívodov pre odporové rozsahy:
< 20 Ohm
Prúd odporovým snímačom:
< 0,15 mA
Preťažiteľnosť vstupu:
max. 24 VJS alebo max. 18 mA medzi akýmikoľvek vstupmi
(max. 60 s)
Chyba merania vnútornej kompenzačnej teploty
(chyba kompenzácie): < ± 1 °C
-7-
Vplyv odporu vedenia pre odporové rozsahy:
Dvojvodičové pripojenie
kompenzovateľný
konštantnou hodnotou
Trojvodičové pripojenie
bez vplyvu pri rovnakých odporoch vedenia
Štvorvodičové pripojenie
bez vplyvu v uvedenom rozsahu odporu vedenia
Vstupný odpor:
> 10 MOhm
Výstup
Výstupný signál:
dvojvodičový prúdový 4 až 20 mA alebo 20 až 4 mA
Celková chyba merania na analógovom výstupe P5310:
rozsah 0 až 400 Ohm ≤ ± 0,1 % NR alebo ≤ ± 0,08 Ohm
alebo zodpovedajúca teplota
rozsah 0 až 4000 Ohm≤ ± 0,1 % NR alebo ≤ ± 0,8 Ohm
alebo zodpovedajúca teplota
rozsah -15 až 70 mV ≤ ± 0,1 % NR alebo ≤ ± 0,02 mV
alebo zodpovedajúca teplota
(platí najväčšia hodnota)
Celková chyba merania na analógovom výstupe P5311:
rozsah 0 až 400 Ohm ≤ ± 0,15% NR alebo ≤ ± 0,12 Ohm
alebo zodpovedajúca teplota
rozsah 0 až 4000 Ohm≤ ± 0,15% NR alebo ≤ ± 1,2 Ohm
alebo zodpovedajúca teplota
rozsah -15 až 70 mV ≤ ± 0,15% NR alebo ≤ ± 0,03 mV
alebo zodpovedajúca teplota
(platí najväčšia hodnota)
Charakteristika:
lineárna s teplotou alebo lineárna so vstupnou veličinou,
iná po dohode
Prestaviteľnosť rozpätia:
±1 % až ±100 % rozpätie základného rozsahu
Prestaviteľnosť: vnútri základného rozsahu
(uvedené chyby merania platia pre potlačenie začiatku ≤
100 % rozpätia)
Časová konštanta (95 %):
nastaviteľná 0,5 s až 60 s (2 merania za sekundu)
Zaťažovací odpor: RL [Ω] ≤ (UN [V] - 9) / 0,022
Elektrická pevnosť galvanického oddelenia P5311:
1000 VST (test)
Izolačný odpor galvanického oddelenia P5311:
min. 100 MΩ
4.2 Doplňujúce parametre
Obmedzenie výstupného prúdu:
signál 3,8 až 20,5 mA podľa NAMUR NE43
obmedzenie chybového prúdu cca 22 mA
Indikácia chyby snímača alebo prevodníka:
voliteľne prúdom >21 mA alebo <3,6 mA
podľa NAMUR NE43
Vplyv napájacieho napätia: ≤ ± 0,005 % / V
Vplyv zmeny teploty okolia:
rozsah 0 až 400 Ohm (≤ ± 0,1 % NR alebo ≤ ± 0,08 Ohm alebo zodpovedajúca teplota) / 10 °C
rozsah 0 až 4000 Ohm(≤ ± 0,1 % NR alebo ≤ ± 0,8 Ohm
alebo zodpovedajúca teplota) / 10 °C
rozsah -15 až 70 mV (≤ ± 0,1 % NR alebo ≤ ± 0,02 mV
alebo zodpovedajúca teplota) / 10 °C
(platí najväčšia hodnota)
Dlhodobá stabilita:
≤ ± 0,1 % rozpätie nastaveného rozsahu za 2 roky
Elektromagnetická kompatibilita:
vyžarovanie a odolnosť podľa ČSN EN 61326-1 (priemyselné
prostredie)
MH ... meraná hodnota, NR ... nastavený rozsah
Univerzálne programovateľné prevodníky P5310, P5311 s LHP komunikáciou
5. Pokyny pre inštaláciu a prevádzku
5.1 Elektrické pripojenie
Vyhotovenie P531x H1x
NAPÁJECÍ
NAPÁJACÍ
ZDROJ
RL 250 ohm
mA
Ri
LHP komunikátor
4w
3w
TEST
mA
4w
4w
RTD
TC
RTD
POT
TC
Vyhotovenie P531x L1x
mA
NAPÁJECÍ
NAPÁJACÍ
ZDROJ
ZDROJ
RL 250 ohm
LHP komunikátor
5 6
mA
Ri
1 2
4w
1 2
1 2
3 4
4w
3w
3 4
3 4
1 2
4 wire
3 4
TC
RTD
POT
TC
RTD
Označenie svoriek vyhotovenia P531x L1x môže byť číslom alebo písmenom:
Číselné označenie
Písomné označenie
1
C
2
D
3
A
4
B
5
H
6
G
7
F
-8-
8
E
TEST
7 8
Univerzálne programovateľné prevodníky P5310, P5311 s LHP komunikáciou
5.2 Popis nastavenia a konfigurácie pomocou
komunikátora LHPWinCom
Komunikátor LHPWinCom sa skladá z programu LHPWinConf,
modemu HARTMod (MH-02) a prepojovacích káblov. Pred použitím je nutné pripojiť modem k PC pomocou prepojovacieho
kábla, nainštalovať a spustiť program LHPWinConf. Program si
sám nájde modem na príslušnom komunikačnom porte. Pokiaľ
program hlási, že modem nie je pripojený, môžete zadať príslušný port na paneli HART drivera.
Program obsahuje dva hlavné konfiguračné panely. Panel
„Konfigurácia s kalibrátorom“ slúži na rýchle nastavenie rozsahu pomocou simulátora snímača alebo pomocou kalibrátora. Panel „Konfigurácie z klávesnice“ umožňuje nastaviť všetky dostupné parametre prevodníka priamo z klávesnice bez
nutnosti použiť kalibrátor. Na oboch paneloch je pomocou bodov stanovený optimálny postup užívateľa. Stačí iba postupovať podľa týchto bodov. Konfiguráciu je možné uložiť do súboru
alebo vytlačiť „Protokol o nastavení“.
Na paneli „Parametre programu“ je možné zmeniť jazyk programu a ďalej tu je možné spustiť režim fixného výstupu. Tento režim vytvorí z prevodníka simulátor výstupného prúdu v rozsahu 3,5 až 22 mA. Výstupný prúd v tomto režime je určený iba
zadanou hodnotou prúdu a nereaguje na zmeny vstupnej veličiny. Režim fixného výstupu sa zruší buď ovládacím tlačidlom
programu alebo odpojením napájania prevodníka.
Komunikátorom LHPWinCom je možné nastavovať prevodník vo vyhotovení EI1 iba pokiaľ sú prevodník, komunikátor a pripojené vodiče umiestnené v prostredí mimo
priestoru s nebezpečenstvom výbuchu!
Popis nastavenia a konfigurácie pomocou ručného konfigurátora LHPConf alebo HARTConf.
LHPConf a HARTConf sú ručné konfigurátory na nastavovanie
všetkých parametrov prevodníkov s komunikáciou LHP. Detailný popis nastavenia a ovládania je uvedený v návode ku konfigurátoru.
Komunikátorom LHPConf a HARTConf je možné nastavovať prevodník vo vyhotovení EI1 iba pokiaľ sú prevodník, komunikátor a pripojené vodiče umiestnené v prostredí
mimo priestoru s nebezpečenstvom výbuchu!
-9-
Univerzálne programovateľné prevodníky P5310, P5311 s LHP komunikáciou
6. Skúšky, certifikáty a normy
6.4 Obmedzujúce podmienky použitia prevodníka v iskrovo bezpečnom vyhotovení EI1:
6.1 Skúšky, certifikáty
Elektromagnetická kompatibilita
vyžarovanie a odolnosť podľa ČSN EN 61326-1:98+Z1:02+A3:04
(priemyselné prostredie)
VOP-026 skúšobný protokol 6440-342/2006
VOP-026 skúšobný protokol 6440-451/2006
EZÚ skúšobný protokol 500451-01/01 zo dňa 16. 2. 2005
Vzťah medzi teplotnou triedou a teplotou okolia:
T4 (T106 °C) -40 °C < Tamb < 85 °C
T5 (T76 °C) -40 °C < Tamb < 55 °C
T6 (T61 °C) -40 °C < Tamb < 40 °C
Výstup (prúdová slučka, svorky 5 a 6):
Ui = 30 VJS
Iskrová bezpečnosť (vyhotovenie EI1)
Certifikát FTZÚ 06 ATEX 0353X zo dňa 19. 4. 2007
Vyhotovenie „n“ (vyhotovenie EN2)
Posúdenie výrobcu ZV 100006 zo dňa 19. 4. 2007.
6.2 Normy
Prevodník je navrhnutý a vyrobený v súlade s týmito normami:
ČSN EN 61010-1:2003
Vyhotovenie EI1:
EN 60079-0:2006, ČSN EN 60079-0:2007
EN 60079-11:2006, ČSN EN 60079-11:2007
EN 60079-26:2004, ČSN EN 60079-26:2005
EN 61241-0:2006, ČSN EN 61241-0:2007
EN 61241-11:2006, ČSN EN 61241-11:2007
Vyhotovenie EN2:
EN 60079-0:2006, ČSN EN 60079-0:2007
EN 60079-15:2005, ČSN EN 60079-15:2006
6.3 Označenie a štítkové údaje
Štandardné vyhotovenie:
Ii = 100 mA
Pi = 0,9 W
Li = 350 μH
Ci = 0 nF
Výstup test (svorky 6 a 7, je určená iba na dočasné pripojenie
multimetra):
Uo = 30 VJS
Io = 100 mA
Po = 0,9 W
Lo = 100 mH
Co = 0 nF
Vstup pre snímač:
Uo = 6,6 VJS
Io = 21 mA
Po = 0,034 W
Lo = 70 μH
Co = 1 mF
Štandardné vyhotovenie:
P5311
Model:
S/No:
Czech Republic
typové číslo
vyhotovenie
sériové číslo
krajina pôvodu
www.jsp.eu
logo JSP, s. r. o.
internetová adresa
Vstup pre snímač:
6.5 Obmedzujúce podmienky použitia prevodníka vo vyhotovení EN2:
Štítok vyhotovenia EI1 navyše oproti štandardnému vyhotoveniu obsahuje:
II 1GD Ex ia iaD IIC T4-T6 (T61 °C – T106 °C)
číslo certifikátu ATEX
rok výroby
Štítok vyhotovenia EN2 navyše oproti štandardnému vyhotoveniu obsahuje:
II 3G Ex nA [nL] II T4 X
-40 °C ≤ Ta ≤ 85 °C
číslo dokumentu JSP o posúdení zhody
rok výroby
- 10 -
Uo = 6,6 VJS
Io = 21 mA
Po = 0,034 W
Lo = 70 μH
Co = 1 mF
Univerzálne programovateľné prevodníky P5310, P5311 s LHP komunikáciou
7. Objednanie
7.1 Objednávacia tabuľka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
°
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Typ
P5310
P5311
Kód
H10
H11
L10
L11
Kód
NR
Kód
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Kód
R01
R02
R03
R04
R05
R11
R12
R13
R14
R15
R51
R52
R53
R54
R55
R56
R57
R58
R59
R60
R91 **
R92 **
R93 **
R94 **
R95 **
Kód
RL ***
Kód
RH ***
Kód
ECL
ECH
Kód
EI1
EN2
Kód
KPP5
Kód
LHPWinCom
HARTMod
LHPConf
HARTConf
Popis
Lacný programovateľný prevodník s komunikáciou LHP (bez galvanického oddelenia)
Lacný programovateľný prevodník s komunikáciou LHP (s galvanickým oddelením)
Vyhotovenie
do hlavice B podľa DIN, univerzálny pre odporové snímače i termočlánky
do hlavice B podľa DIN, iba pre odporové snímače (kódy R01 až R04, R11 až R15)
na lištu TS 35, univerzálny pre odporové snímače i termočlánky
na lištu TS 35, iba pre odporové snímače (kódy R01 až R04, R11 až R15)
Požiadavka na nastavenie
bez požiadavky na nastavenie rozsahu a vstupu (prednastavené – C2 R11 RL 0 °C RH 100 °C ECH)
Konfigurácia vstupu
dvojvodičové pripojenie odporového snímača s konštantnou korekciou odporu vedenia …… Ohm
trojvodičové pripojenie odporového snímača
štvorvodičové pripojenie odporového snímača
pripojenie potenciometra bez kompenzácie odporu vedenia (max. rozsah 0 až 100 %)
pripojenie potenciometra s kompenzáciou odporu vedenia (max. rozsah 0 až 100 %)
pripojenie termoelektrického alebo napäťového snímača (bez kompenzácie alebo konštantná teplota kompenzácie)
pripojenie termoelektrického snímača (vnútorná kompenzácia)
pripojenie termoelektrického alebo napäťového snímača (vonkajšia kompenzácia snímačom Pt1000)
Základný rozsah a linearizácia
bez linearizácie, odporový vstup, 0 až 400 Ohm
bez linearizácie, odporový vstup, 0 až 4000 Ohm
bez linearizácie, potenciometer, celkový odpor 40 až 400 Ohm
bez linearizácie, potenciometer, celkový odpor 400 až 4000 Ohm
bez linearizácie, napäťový vstup, -15 až 70 mV
linearizácia Pt100, -200 až 850 °C, IEC 751
linearizácia Pt500, -200 až 850 °C, IEC 751
linearizácia Pt1000, -200 až 850 °C, IEC 751
linearizácia Ni100, -60 až 250 °C, DIN 43760
linearizácia Ni1000, -60 až 250 °C, DIN 43760
linearizácia termočlánok "J", -200 až 1200 °C, IEC 584
linearizácia termočlánok "K", -200 až 1300 °C, IEC 584
linearizácia termočlánok "N", -200 až 1300 °C, IEC 584
linearizácia termočlánok "R", -50 až 1700 °C, IEC 584
linearizácia termočlánok "S", -50 až 1700 °C, IEC 584
linearizácia termočlánok "T", -250 až 400 °C, IEC 584
linearizácia termočlánok "B", 100 až 1800 °C (rozsah je možné nastaviť od 0 °C), IEC 584
linearizácia termočlánok "E", -200 až 950 °C, IEC 584
linearizácia termočlánok "L", -200 až 900 °C, DIN 43710
linearizácia termočlánok "C", 0 až 2300 °C, N.I.S.T. Monograph 175
iná linearizácia, odporový vstup, 0 až 400 Ohm
iná linearizácia, odporový vstup, 0 až 4000 Ohm
iná linearizácia, potenciometer, celkový odpor 40 až 400 Ohm, rozsah X sa uvádza v %
iná linearizácia, potenciometer, celkový odpor 400 až 4000 Ohm, rozsah X sa uvádza v %
iná linearizácia, napäťový vstup alebo termočlánok, -15 až 70 mV
Nastavenie začiatku rozsahu
začiatok rozsahu (4 mA)
(nutné doplniť hodnotu a jednotky)
Nastavenie konca rozsahu
koniec rozsahu (20 mA)
(nutné doplniť hodnotu a jednotky)
Signalizácia chyby
chybový prúd pri signalizácii chyby menší než 3,6 mA
chybový prúd pri signalizácii chyby väčší než 21 mA
Voliteľné vyhotovenie
iskrová bezpečnosť (Ex) II 1GD Ex ia iaD IIC T4-T6 (T61 °C – T106 °C) (iba P5311 H10, H11)
neiskriace vyhotovenie (Ex) II 3G Ex nA [nL] IIC T4
Kalibrácia
•
kalibrácia prevodníka v piatich bodoch rovnomerne rozložených v nastavenom rozsahu
Voliteľné príslušenstvo
súprava nastavovacieho programu LHPWinConf pre PC (pracuje pod WIN98/2000/NT/XP/Vista) a modemu HARTMod
miniatúrny HART modem s galvanickým oddelením
ručný konfigurátor pre LHP prevodníky, funkcie napájania prevodníka, bez nabíjania
HART USB modem a ručný konfigurátor pre LHP a HART prevodníky, funkcia napájania prevodníka
napájanie z USB alebo akumulátora, nabíjanie z USB
LHPWinConf
nastavovací program LHPWinConf pre PC (pracuje pod WIN98/2000/NT/XP/Vista)
USB-RS232C
rozhranie na pripojenie k portu USB
PT1000A
kompenzačný snímač Pt1000 (-30 až +150 °C) pre vonkajšiu kompenzáciu termočlánku
S54
skriňa pre montáž na stenu (100 x 100 x 60 mm), stupeň krytia IP 65 (pre vyhotovenie kód H10 a H11) 1)
S55
skriňa pre montáž na stenu (170 x 145 x 85 mm), stupeň krytia IP 55 (pre vyhotovenie kód L10 a L11, nie pre EI1, EN2) 2)
VH1
viečko na hlavicu (pre vyhotovenie kód H10 a H11)
APT1
adaptér pre rovnú hlavicu
Záruka 3 roky.
Príklad objednávky:
P5310 H11 C3 R11 RL 0 °C RH 350 °C ECL
P5310 H10 NR (prednastavené – C2 R11 RL 0 °C RH 100 °C ECH)
... označené vyhotovenie na dodanie do týždňa
•1) ... označené vyhotovenie na sklade
2)
… možnosť montáže až dvoch prevodníkov
… možnosť montáže až troch prevodníkov
** ... nutné dodať linearizačnú tabuľku v požadovanom rozsahu
*** … doplniť hodnotu a jednotky, pre rozsahy potenciometra sa uvádza hodnota v %
°
- 11 -
JSP, s.r.o - Česká republika
Vedenie společnosti, administratíva Raisova 547, 506 01 Jičín, tel.: +420 493 760 811, fax: +420 493 760 820
e-mail: [email protected], http://www.jsp.cz
Pobočka Ústí nad Labem Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: +420 475 208 650, fax: +420 475 208 659
e-mail: [email protected]
Pobočka Plzeň Lobezská 15, 326 00 Plzeň, tel.: +420 377 431 112, fax: +420 377 431 115
e-mail: [email protected]
Pobočka Brno
Tuřanka 115, 627 00 Brno, tel.: +420 549 216 901, +420 603 521 898, fax: +420 549 216 904
e-mail: [email protected]
Kancelária Praha
Vyskočilova 741/3, 143 00 Praha 4, tel.: +420 241 408 404, +420 603 751 296, fax: +420 493 760 520
e-mail: [email protected]
Kancelária Ostrava Plzeňská 18 (budova Ferony), 709 65 Ostrava - Zábřeh, tel.: +420 604 628 308
e-mail: [email protected]
JSP Slovakia s.r.o. - Slovenská republika
Vedenie společnosti, administratíva Karloveská 63, 841 04 Bratislava, tel.: +421 2 6030 1080, fax: +421 2 6030 1089
e-mail: [email protected], http://www.jsp.sk
Kancelária Košice Krivá 23, 040 01 Košice, tel.: +421 557 289 811, +421 903 282 484, fax: +421 557 289 812
e-mail: [email protected]
SERVISNÍ LINKA JSP
+420 605 951 061
www.jsp.cz
Download

NÁVOD P5310, P5311