Texa KONFORT 700R
Nová generácia klimatizačných plničiek
Kompatibilná s chladivami R134a a R1234yf
Rok 2011 je rokom na ktorý sa bude spomínať ako na rok evolúcie vozidlových klimatizačných systémov.
Výskumy zamerané na klimatizačné kontrolné systémy vzišli z potreby zrušiť používanie chladiva R134a. Za
účelom vyhovieť novej Európskej legislatíve, bolo predstavené nové chladivo“R1234yf”.
Technici zo spoločnosti TEXA rýchlo zareagovali a vyvinuli novú plničku klimatizácie, ktorá využíva doteraz
nevídané technické riešenia. Tieto nové riešenia sú vyvinuté aj s ohľadom na používanie nového chladiva, a jeho
presného dávkovania a aplikácie do klimatizácie vozidla ako aj na možnosť použitia rôznych olejov v závislosti od
vozidla, bez rizika kontaminácie klimatizácie.
TEXA má množstvo registrovaných medzinárodným patentov viacerých funkcií použitých v novej rade plničiek
klimatizácií KONFORT 700R;
Okrem iného, je nová plnička klimatizácie prvým produktom navrhnutým a vyvinutým technikmi TEXA, ktoré
spĺňajú medzinárodné normy ISO/TS 16949. TEXA je veľmi hrdá na to, že vyrobila plničku klimatizácií s tak
pokrokovými a vysokohodnotnými vlastnosťami.
ÚSPEŠNE VYTVORENÉ TVARY SÚ AKO SRDCE ČLOVEKA,
SPRAVIA HO CENNÝM DO KONCA ŽIVOTA
Konečná podoba každého TEXA nástroja je bez pochyby
Nová
priamym výsledkom snaženia ľudí s oddelenia výskumu
fungovania
a vývoja. Okrem ich estetického a príjemného výzoru boli
s vnútornými súčiastkami zariadenia bola prepracovaná,
Doplnkové príslušenstvo ktoré je dostupné na všetky
do nových zariadení rady KONFORT aplikované inovatívne
čo umožnilo jednoduchší prístup potrebný pre obsluhu
modely:
technológie a štandardy.
a údržbu zariadenia, ako aj výmenu oleja a vnútorného
-
Preplachovacia súprava
Kľúčovým faktorom pri vývoji novej rady bolo postupné
filtrového sušiaka. Zásobník chladiva je umiestnený na
-
WASY II Module
nahradzovanie súčasného chladiva R134 za „nové“, takže
masívnej elektronickej váhe s uzamykacím systémom,
-
Súprava na analýzu chladiva (iba pre modely 760R,
v najbližšej dobe sa budú v jednom servisnom mieste
ktorý
používať obe chladivá.
pohybu zariadenia po pracovisku. SD karta je dodaná
-
VDC súprava
štandardne
-
Bluetooth Module (iba pre modely 760R, 760R BUS a
Počas
fázy
vývoja,
zamestnanci
TEXA
navrhli
rada
KONFORT
plničiek
zabraňuje
prepracovala
klimatizácií.
zmenám
spolu
700R
Technológia
nameraných
s databázou,
spôsob
údajov
ktorá
spolu
Zariadenie je taktiež vybavené sústavou jasne viditeľných
kontrolných LED diód.
počas
umožňuje
760R BUS a 780R)
a prehodnotili
automatické zaznamenávanie všetkých údajov spojených
množstvo rôznych návrhov. Testovania a ich vyhodnotenia
z jednotlivými servisnými úkonmi. Vrchná konzola, ktorá
boli vykonávané internými zamestnancami, externými
obsahuje elektronický riadiaci systém, analógové merače
-
Súprava pre kontrolu účinnosti klimatizácie
konzultantmi, organizáciou TÜV Rheinland a uznávanými
a vizuálny displej, ktorý zaručí vysokú viditeľnosť údajov
-
Súprava prenastavenia plničky pre chladivá R134a
odborníkmi
za každých svetelných podmienok.
za
účelom
čo
najviac
zhodnotiť
všetky
technické rozhodnutia a zabezpečiť, aby toto zariadenie
spĺňalo všetky očakávania.
780R)
-
Tlačiareň (pre model 780R)
alebo R1234yf (nie je k dispozícií pre model 780R)
NOVÉ CHLADIVO
SPOLOČNOSŤ TEXA REAGUJE NA ZMENY
R134a je univerzálne chladivo určené do autoklimatizácií,
Toto nariadenie je od 1. januára 2011 záväzné pre všetky
Nová rada plničiek klimatizácií KONFORT 700R je teraz
ktoré je používané od začiatku 90tych rokov. Je dôležité
novovyrobené vozidlá. Od 1. januára 2017 sa bude toto
v predaji a obsahuje rôzne typy, za rôzne ceny, pričom
pripomenúť, že toto chladivo vystriedalo “Freón R12“,
nariadenie týkať všetkých vozidiel.
všetky
ktorého používanie bolo celosvetovo zakázané podpísaním
Nové chladivo do klimatizácií pre novovyrobené vozidlá
R1234yf. Toto neplatí pre model 780R BI-GAS, ktorý je
Montrealského
bolo predstavené v januári 2011 pod názvom R1234yf.
schopný pracovať s oboma chladivami súčasne.
protokolu
spolu
s ostatnými
CFC
sú
kompatibilné
s chladivami
R134a
alebo
chladivami, kvôli ich nepriaznivému vplyvu na ozónovú
Počas nasledujúcich pár rokov budú autoservisy potrebovať
vrstvu. Na základe predpisu 2006/40/CE, ktorý bol prijatý
minimálne dve rôzne zariadenia na plnenie klimatizácií.
Tí ktorí si chcú zaobstarať plničku klimatizácií pre chladivo
všetkými štátmi, sa Európska Komisia rozhodla postupne
Jedna bude zabezpečovať výmenu súčasného chladiva
R134a, budú mať možnosť prenastaviť si svoje zariadenie
zakázať
(R134a) a ďalšia nového (R1234yf ). Ďalšou možnosťou,
rady KONFORT 700R na prácu s chladivom R1234yf. Na
v klimatizáciách vozidiel do 3,5 tony. Je zrejmé, že aj keď
ako
toto prenastavenie bude ale potrebná špeciálna súprava
toto chladivo nemá vplyv na ozónovú dieru, prispieva ku
zaobstaranie si plničky klimatizácií schopnej pracovať
globálnemu oteplovaniu známemu aj ako „skleníkový
s oboma typmi chladivami súčasne.
používanie
súčasného
chladiva
R134a
efekt“. Chladivo R134a, používané vo vozidlách, ktoré
vážia menej ako 3,5t musí byť vymenené za alternatívne
chladivo s GWP do 150 (podľa Greenhouse Warming
Potential).
sa
z novovzniknutou
situáciou
vysporiadať,
je
dodávaná spoločnosťou TEXA.
MUSÍ BYŤ ZAKÚPENÁ NOVÁ PLNIČKA KLIMATIZÁCIÍ?
TOTO SÚ PODSTATNÉ CHARAKTERISTIKY
Chladivo R134a
Chladivo R1234yf
Za posledných pár rokov sa výrobcovia automobilov
zameriavali na podporné systémy v interéri vozidla, ktoré
1. Musia byť okamžite kompatibilné s chladivami
R134a aj R1234yf .
2. Musí mať vážiaci systém pre vysokú presnosť
dávkovania chladiva.
zabezpečujú vyššiu komfort pre vodiča aj pasažiera.
Nová rada KONFORT bola vyvinutá s ohľadom na túto
Obyčajne sú klimatizačné váhy v plničkách klimatizácií
Okrem
doplnkov
požiadavku. Všetky ponúkané plničky klimatizácií z tejto
„gravitačné“. Ak váha nestojí na podlahe úplne rovno,
(autonavigácie, audio, video) a rastúcim požiadavkám na
rady vybavené chladivom R134a, môžu byť zmenené pre
môže odchylka váhy predstavovať až 20%. To znamená
aktívnu a pasívnu ochranu, sa v poslednej dobe upriamuje
prácu
že váženie je málokedy presné. Je preto potrebné, pred
pozornosť na riace prvky kontroly klimatizácie.
výmennej súpravy. Špičkou tejto rady je model 780R BI-
tým
S ohľadom na stále prísnejšiu enviromentálnu legislatívu
GAS, ktorý je schopný pracovať s oboma chladivami
klimatizácií na rovný povrch. Vážiaci systém vyvinutý
Európskej únie sú výrobcovia nútený k obmedzovaniu
súčasne.
a patentovaný spoločnosťou TEXA, obsahuje automatickú
neustále
populárnejším
Hi-tec
s chladivom
R1234yf
a to
po
zaobstaraní
si
ako
sa
začne
vážiť,
umiestniť
bežnú
plničku
chladiva v autoklimatizačných systémoch. Toto zapríčiňuje
kontrolu rovnosti podlahy, takže pri vážení nenastávajú
skracujúcu sa životnosť klimatizačných systémov.
žiadne odchýlky.
Z tohto dôvodu je nevyhnutná údržba klimatizačných
systémov vo všetkých vozidlách aj keď sú relatívne nové.
Na trhu je mnoho plničiek klimatizácií, avšak mnohé z nich
nespĺňajú
základné
technické
požiadavky.
Ďalej
sú
uvedené základné charakteristické znaky, ktoré by mala
spĺňať moderná plnička klimatizácií v roku 2011.
3.
Musí
zabraňovať prieniku
vstrekovaného
do
vlhkosti
do
klimatizačného
oleja
systému
4. Musí zabezpečovať prevádzku s viacerými typmi
olejov
V závislosti
vozidla
od
typu
riadiaceho
systému
klimatizácie
Takéto opatrenie je dôležité pre zabezpečenie dlhej
zabudovanej vo vozidle a ešte viac od druhu vozidla
životnosti systému vozidla. Mnohé olejové zásobníky
(tradičný, alebo hybrid), musí servisný pracovník použiť
plničiek klimatizácií vyrobenými inými výrobcami nie sú
hermeticky utesnené. Toto spôsobuje, že pri každom
čerpaní
oleja
zo
zásobníka
a jeho
vstrekovaní
do
klimatizačného systému vozidla sa do zásobníka dostane
ekvivalentné množstvo vzduchu. Tento vzduch obsahu
vhodný olej (napríklad POE alebo PAG). Pri použití
viacerých olejov musí byť potrubie plničky klimatizácie
riadne vyčistené, aby sa zabránilo kontaminácií zmiešaním
olejov. Ak sa olej PAG kontaminuje olejom POE, môžu sa
v klimatizačných systémoch hybridných vozidiel vyskytnúť
bezpečnostné problémy. Kontrolné systémy pre použitie
vlhkosť, ktorá sa zmieša so zvyšným olejom v zásobníku.
správneho oleja a čistenie potrubí plničky klimatizácií pred
Táto následne kontaminuje olej vodou. Firma TEXA
výmenou oleja za iný, boli vyvinuté špeciálne na tento
vyvinula
účel firmou TEXA a sú patentovo chránené.
a nechala
si
patentovať
nový
zásobníkový
systém, ktorý svojím tesnením zaručuje, že olej nebude
kontaminovaný vlhkosťou..
Otočná konzola s dispejom a meračmi
1. Otáčanie doľava
2. Štandardná pozícia
3. Otáčanie doprava
5.
Musí
zabezpečiť
dlhú
životnosť
a presné
zabezpečiť,
že
vnútorné
potrubia
pre
obe
dávkovanie oleja
nachádzajúce sa vnútri plničky sú dôkladne čisté.
Zámok olejovej nádrže minimalizuje mechanické otrasy
Čistiaci
pôsobiace na citlivé čidlá váhy. Táto funkcia môže byť
zaručuje, že táto požiadavka bude splnená.
využitá
pri viacerých okolnostiach,
vyskytujú
v moderných
servisoch.
ktoré
sa
systém
vyvinutý
a patentovaný
chladivá
firmou
súprave analyzovania chladiva (dostupnej pri modeloch
TEXA
už
760R a 780R) rady KONFORT, je zariadenie schopné samo
sa zablokovať a tak zabezpečiť odsávanie bez rizika
kontaminácie plničky. Toto je k dispozícií od októbra 2011.
bežne
V súčasnosti
opraviť, aby bolo obnovené jej správne fungovanie. Vďaka
7. Musí byť schopná rozoznať rôzne chladivá
technici nepotrebujú odpojiť olejový zásobník len preto,
Pretože
aby ho naplnili, ale aj kvôli tomu, aby v ňom vymenili
s novým chladivom, môžu sa vyskytnúť prípady, kedy
obsah za špecifické typy olejov, ktoré si vyžadujú
bude do klimatizačných systémov vozidiel aplikované
hybridné automobily. Toto zvyšuje riziko kalibračných
nesprávne chladivo.
nepresností.
Môže byť ťažké zistiť, že sa pri výmene chladiva stala
6. Musí zabrániť kontaminácií chladiva
chyba,
Plnička klimatizácií, akou je KONFORT 780R bola vyvinutá
problému. Dá sa povedať, že pri každej výmene chladiva
pre prácu s oboma chladivami súčasne, takže musí
na inom servisnom mieste sa výrazne zvyšuje toto riziko.
zabezpečiť, aby sa tieto dve chladivá navzájom nedostali
Počas fázy odsávania bude pri čerpaní nesprávneho
do styku, čo hrozí hlavne pri výmene chladiva. Plnička
chladiva
klimatizácií musí
klimatizácií. Pracovníci budú mať potom kontaminovanú
plničku
na
cestách
pretože
toto
pribúda
systém
chladivo
klimatizácií
stále
neindikuje
uložené
a budú
do
ju
viac
automobilov
vyskytnutiu
nádrže
musieť
sa
plničky
dať
8. Musí zabezpečovať funkciu čistenia klimatizácie
vozidla
Pokiaľ je zariadenie postihnuté nehodou, pri ktorej bude
poškodená
nejaká
časť
plničky
klimatizácií,
musia
meraní nízkeho a vysokého tlaku. Dnešné klimatizačné
systémy
sú
omnoho
zložitejšie
a servis
musí
byť
vykonávaný iba technikmi, na ktorých sú kladené ďalšie
technické nároky, pričom ich zákroky musia byť presné
technici pred odstránením poškodenej časti vyčistiť jej
a vhodné
vnútorný systém. Poškodenia rôznych častí zariadenia pri
databázy sa teda stáva veľmi cenným, pretože na základe
nehode spôsobujú prienik mikročastíc, ktoré sú veľmi
údajov v nej o jednotlivých druhoch vozidiel zariadenie
nebezpečné pre ostatné nekontaminované časti systému.
automaticky
PREPLACHOVACIA SÚPRAVA (voliteľná), rady KONFORT
pripomenúť,
vykonáva úkon čistenia a zabezpečuje tak elimináciu
priebežne dopĺňané. Nová rada KONFORT 700R umožňuje
rizika kontaminácie iných častí plničky.
rôzne metódy dopĺňania údajov databázy v závislosti od
9. Musí mať upravovateľnú databázu
V minulosti, si obsluha plničiek klimatizácií vyžadovala
obsluhu s dobrou znalosťou ich funkcií a činností. Neboli
k dispozícií konkrétne údaje pre jednotlivé autá a servis
bol vykonávaný na základe skúseností technikov a
vyhodnotení
pre
každé
vozidlo
vykonáva
že
všetky
individuálne.
vhodné
údaje
úkony.
v databáze
Využívanie
Je
dôležité
musia
byť
požiadaviek na servisné miesto. Môže sa vykonávať buď
cez SD kartu (štandardná súčasť plničiek rady 700R, alebo
cez voliteľný WASY II modul.
1. Nádrž osadená správne. Zelená LED
2. Nádrž odňatá. červená LED
10. Musí zabezpečovať maximálnu bezpečnosť
11. Vysoká efektivita výmeny chladiva (nad 95%)
Nové chladivo R1234yf obsahuje horľavé látky, takže je
Stále
potrebné
s poškodeniami,
dodržiavať
určité
predpísané
úkony
na
väčšie
poznatky
ktoré
sú
o problémoch
spojených
spôsobené
niektorými
zabránenie rizika požiaru. Nová rada KONFORT bola
chladivami podporujúcimi globálne otepľovanie, vyústili
vyvinutá s ohľadom na bezpečnosť obsluhy zariadenia a to
k záveru, že z klimatizačného systému vozidla musí byť pri
vďaka neustálemu monitorovaniu vnútorného ventilačného
procese plnenia vymenených minimálne 95% chladiva.
systému. Operačný program zariadenia vykonáva dvojitú
Plničky klimatizácií rady KONFORT boli vyvinuté špeciálne
automatickú kontrolu potenciálneho úniku chladiva. Obe
ako odpoveď na túto požiadavku. Všetky modely rady
kontroly sa spúšťajú po zapnutí jednotky a počas činnosti
700R boli vyvinuté tak, aby ich funkčné vlastnosti boli
plničky. Pokiaľ zariadenie zistí prienik, riadiaca jednotka
v súlade s normami SAE J2788 týkajúce sa chladiva
okamžite
R134a a budúcich noriem SAE J2843 vzťahujúce sa na
prepne
na
„preplachovací“
mód.
Plnička
klimatizácií je vybavená vysokoefektívnym ventilačným
systémom, ktorý tvorí základ ochrany voči akýmkoľvek
problémom vnútornej cirkulácie. Je dôležité pripomenúť,
že
všetky
bezpečnostné
opatrenia
sú
vykonávané
automaticky a zabraňujú vadám na technických častiach,
ktoré môžu zapríčiniť zranenia.
nové chladivo R1234yf.
ZA VŠETKO SA PLATÍ!
POKIAĽ NÁJDETE VŠETKY TIETO FUNKCIE NA PLNIČKÁCH KLIMATIZÁCIÍ
INÝCH VÝROBCOV, POZRITE SA NA CENU A POROVNAJTE!
KONFORT 720R
ZÁKLADNÁ VERZIA JE PRIPRAVENÁ NA ZMENU
Táto plnička klimatizácií predstavuje základnú verziu rady
Toto je však “úvodný model”. KONFORT 720R je vybavený
kúpou prídavných doplnkov akými sú kontrolná súprava
700R pre servis a údržbu všetkých áut, úžitkových,
automatickým odčerpaním a výmenou chladiva ako aj
kompresorov VDC, preplachovacou súpravou, náklonom
priemyselných a poľnohospodárskych vozidiel.
oddelením oleja. Tieto činnosti sú riadené automaticky cez
vnútorných častí plničky a súpravou kontroly efektivity
Tak ako pri ostatných modeloch rady KONFORT aj model
programovateľný operačný software.
klimatizácie z rýchlym systémom vyhodnotenia kontroly.
720R umožňuje technikom pracovať efektívne so súčasnou
Množstvo vstrekovaného oleja a UV farbiva je riadená
aj budúcou generáciou vozidiel, čo z tohto zariadenia robí
automatickým systémom ventilov, ktorý si od obslužného
zmysluplnú
personálu
a dostupnú
investíciu.
Plnička
klimatizácií
vyžaduje
len
niekoľko
málo
jednoduchých
KONFORT 720R môže byť zaobstaraná tak pre prácu s
manuálnych úkonov.
chladivom R134a, ako aj s chladivom R1234yf za tú istú
Práca
cenu. Užívateľ sa môže kedykoľvek rozhodnúť pre zmenu
informáciami z databázy, ktoré sú neustále aktualizované
zo
(cez SD kartu).
zariadenia
pracujúceho
s chladivom
R134a
na
obsluhy
je
podporovaná
ľahko
dostupnými
R1234yf. Na to slúži špeciálna konverzná súprava.
Údaje sú zobrazované v reálnom čase na jasnom LCD
Plnička klimatizácií je vybavená 12 kg vnútornou nádržou,
displeji.
ktorá spolu s dvojstupňovou pumpou z výkonom 100
Merače
l/min. a 12ccm kompresorom zabezpečujú hladký priebeh
akejkoľvek polohy. Plnička KONFORT 720R môže byť podľa
akékoľvek servisného úkonu či údržby.
požiadaviek jednotlivých prevádzok servisu riadená cez
a displej sú v prípade
potreby otočiteľné do
osobitné nastavenia. Takisto je možnosť dovybaviť plničku
HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY
Kompatibilné s R134a alebo R1234yf
Jasne viditeľný modro osvietený LCD dispej
DATABÁZOVÉ riadenie a servis vykonávané cez SD kartu
Otáčacie merače a displej
12 kg nádrž
Dvojstupňová vákuová pumpa
Vysokoefektívna výmena chladiva (nad 95%)
Automatické vstrekovanie oleja (časovo nastaviteľné)
2 servisné hadice manuálne ovládané ventilmi
Prevádzkové módy:
• DATABÁZA
• OSOBNÝ SERVIS
• MOJA DATABÁZA
Viacjazyčné nastavenie displeja
Automatické nastavenie dĺžky servisnej hadice
Automatický servisný signál
Jednoduchá obsluha
Automatická protikondenzačná ochrana
VOLITEĽNÉ
WASY II modul pre vonkajšie nastavenie
Súprava kontroly výkonnosti klimatizácie
Bluetooth Modul
Termálna tlačiareň
Súprava VDC pre kontrolu kompresorov
Profesionálna súprava na preplachovanie klimatizačných systémov
Súprava predlžovacích hadíc
Súprava prenastavenia R134a – R1234yf
KONFORT 760R
NOVÁ GENERÁCIA PRIPRAVENÁ PRE BUDÚCNOSŤ
Plnička
klimatizácií
KONFORT
760R
je
určená
pre
Okrem toho, že zariadenie je optimalizované s ohľadom na
Naviac, tento model poskytuje špeciálny automatický
technikov, ktorí si vyžadujú plničky ponúkajúce viacero
presnosť vykonávaných úkonov s cieľom vyhovieť prísnym
kontrolný systém pre meranie chladiva, ktorý je patentovo
možností. Tak ako model 720R aj model KONFORT 760R
automobilovým požiadavkám, ponúka plnička 760R ďalšie
chránený
je kompatibilný s chladivami R134a alebo R1234yf a môže
revolučné funkcie. Je vybavená utesneným zásobníkom
presnosti
byť ľahko prestaviteľný s používania chladiva R134a na
oleja,
meraciemu
R1234y a to vďaka prenastavovacej súprave.
a automatickým rozoznaním olejového zásobníka, aby
Pri používaní tejto plničky Vás na prvý pohľad zaujme jej
bolo zabránené vzájomnej kontaminácií rôznych olejov v
farebný TFT Displej s pokrokovou grafikou. Tento displej
klimatizačnom systéme počas vykonávania servisu.
monitoruje
celú
škálu
procesov
plničky,
ktoré
ktorý
bráni
prieniku
vlhkosti
do
oleja
sú
Systém uzamknutia/odomknutia systému (ktorá nie je
Vnútorná nádrž zabezpečuje vynikajúcu funkčnosť a to
súčasťou modelu 720R) je veľmi dôležitý, pretože chráni
vďaka jej 20kg kapacity. Je dôležité zvýrazniť, že riadenie
citlivosť dávkovacieho systému chladiva počas pohybu
servisnej prevádzky plničky je plne automatizované, čo
plničky
odstraňuje nutnosť použitia klávesnice pri celej servisnej
presnosť.
zariadenia
čo
znamená,
a efektívnosť jeho využitia.
že
šetrí
technikom
čas
TEXA
vymieňaného
systému,
a zabezpečuje
chladiva
ktorý
je
20%
oproti
obvykle
zlepšenie
pôvodnému
používaný
vo
všetkých plničkách klimatizácií na trhu.
Model 760R môže byť tiež vybavený všetkými prídavnými
súpravami, ktoré sú k dispozícií pre model 720R ako aj
zobrazované symbolmi a ukazovateľmi.
procedúre. Toto výrazne skracuje čas potrebný na obsluhu
firmou
po
servisnej
prevádzke
a zaručuje
dokonalú
novou súpravou na analyzovanie chladiva.
HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY
Kompatibilné s R134a alebo R1234yf
Jasne viditeľný farebný TFT dispej
Pokrokové grafické rozhranie
DATABÁZOVÉ riadenie a servis vykonávané cez SD kartu
Otáčacie merače a displej
20 kg nádrž
Dvojstupňová vákuová pumpa
Vysokoefektívna výmena chladiva (nad 95%)
Utesnený antikontaminačný olejový zásobník (patent)
Automatické vstrekovanie oleja (časovo nastaviteľné)
Automatické rozoznanie olejového zásobníka (patent)
Automatická kontrola presnosti merania chladiva (patent)
Systém uzamykania váhy
Automatické riadenie plničky pri prevádzke
Prevádzkové módy:
• DATABÁZA
• OSOBNÝ SERVIS
• MOJA DATABÁZA
Viacjazyčné nastavenie displeja
Automatické nastavenie dĺžky servisnej hadice
Automatický servisný signál
Zjednodušená obsluha
Automatická protikondenzačná ochrana
VOLITEĽNÉ
WASY II modul pre vonkajšie nastavenie
Súprava kontroly výkonnosti klimatizácie
Bluetooth Modul
Termálna tlačiareň
Súprava VDC pre kontrolu kompresorov
KONFORT 760R BUS
PRE SERVIS VÄČŠÍCH A/C SYSTÉMOV
Model KONFORT 760R BUS bol špeciálne navrhnutý pre
Všetko
servis
štandardnej verzie. Je to pokročilá verzia, ktorá je
“väčších
klimatizačných
systémov”,
aké
sa
používajú v železničných vozňoch, autobusoch a iných
ostatné
vybavenie
je
totožné
s vybavením
kompatibilná s oboma typmi chladiva R134a a R1234yf.
veľkých typoch dopravných vozidiel. Tieto systémy majú
omnoho väčšiu kapacitu v porovnaní s inými vozidlami
Tak ako všetky ostatné modely rady KONFORT, ponúka aj
a vyžadujú
tento
si
omnoho
špecializovanejšiu
plničku
klimatizácií.
vyvinutý a určený pre špeciálne
požiadavky na „ťažké operácie“ klimatizačných systémov.
BUS
inovatívne
funkcie,
ako
aj
utesnený
antikontaminačný olejový zásobník, automatický detektor
KONFORT 760R BUS je
Verzia
model
obsahuje
všetky
funkcie
druhu
olejového
zásobníka
a
automatickú
kontrolu
presnosti merania chladiva.
„štandardného“
modelu 760R, avšak je vybavená 30kg nádržou a 21ccm
Každý, kto bude pracovať s týmto modelom, bude mať
kompresorom, ktoré zabezpečujú účinnú výmenu chladiva
možnosť využiť túto novú technológiu, ako aj ďalšiu
na
výhodu plnoautomatického servisného procesu.
veľkých
vozidlách.
Súčasťou
plničky
je
taktiež
dvojstupňová vákuová pumpa s výkonom 146 l/min, ktorá
je schopná vyvinúť podtlak 0,030 mbar.
HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY
Kompatibilné s R134a alebo R1234yf
Jasne viditeľný farebný TFT dispej
Pokrokové grafické rozhranie
DATABÁZOVÉ riadenie a servis vykonávané cez SD kartu
Otáčacie merače a displej
30 kg nádrž
Dvojstupňová vákuová pumpa
Vysokoefektívna výmena chladiva (nad 95%)
Utesnený antikontaminačný olejový zásobník (patent)
Vysokopresné vstrekovanie oleja (časovo nastaviteľné)
Automatické rozoznanie olejového zásobníka (patent)
Automatická kontrola presnosti merania chladiva (patent)
Systém uzamykania váhy
Automatické riadenie plničky pri prevádzke
Prevádzkové módy:
• DATABÁZA
• OSOBNÝ SERVIS
• MOJA DATABÁZA
Viacjazyčné nastavenie displeja
Automatické nastavenie dĺžky servisnej hadice
Automatický servisný signál
Zjednodušená obsluha
Automatická protikondenzačná ochrana
VOLITEĽNÉ
WASY II modul pre vonkajšie nastavenie
Súprava kontroly výkonnosti klimatizácie
Bluetooth Modul
Termálna tlačiareň
Súprava VDC pre kontrolu kompresorov
KONFORT 780R BI-GAS
MINULOSŤ A BUDÚCNOSŤ ODDELENÁ HRUBOU ČIAROU
Model KONFORT 780R, ktorý je najvyšším z rady 700R
Čas potrebný na prepnutie práce z jedným typom chladiva
Zákazníci, ktorí si zaobstarajú novú plničku KONFORT
ponúka všetko vybavenie, ktoré je momentálne na trhu
na druhé je 1 minúta a tvorí ju čas, za ktorý sa vyčistí
720R/760R, budú schopní vymeniť si na svojom zariadení
dostupné.
potrubie a vnútorné komponenty plničky, aby sa zabránilo
staré chladivo R134a za nové. Zatiaľ čo tí, ktorí sa
vzájomnej kontaminácií chladidiel.
rozhodnú pre model 780R, nebudú musieť robiť nič,
Mechanické
vybavenie,
ako
aj
vonkajšie
parametre sú rovnaké, ako majú ostané modely rady
KONFORT 700R.
pretože plnička klimatizácií je navrhnutá tak, aby vedela
Táto špeciálna a exkluzívna verzia je však jedinečná vďaka
Obstarávacie náklady na plničku KONFORT 780R BI-GAS
automaticky
svojmu duálnemu systému nádrží chladiva a oddelených
sú o niečo vyššie, ako sú náklady na obstaranie ostatných
technické prvky modelov 760R a 760R BUS sú aj súčasťou
výmenných okruhov, vyvinutých tak, že jedna takáto
modelov,
plnička
zvyšujúcemu
dokáže
zabezpečiť
servis
a údržbu
vozidiel
ale
zabezpečia
sa
dlhodobú
množstvu
áut
výhodu
novej
modelu 780R, tak ako aj prídavné zariadenia umožňujúce
počas procesu automatickej výmeny chladiva.
Od roku 2011 musia byť všetky novovyrobené autá
oddelené nádrže na uchovavávanie rôznych typov chladiva
vybavené
(R134a
neustále sa zvyšovanie jeho výskytu v najbližších rokoch.
R1234yf
klimatizačných
),
systémov
je
určená
a
pre
zabezpečuje
všetky
druhy
automatickú
výmenu chladiva bez potreby manuálneho zásahu.
Pri použití tejto plničky technici ocenia možnosť rýchleho
prepnutia z práce na vozidle s jedným typom chladiva na
druhé s iným chladivom, resp. klimatizačným systémom.
R1234yf,
čo
Všetky
“čistenie” všetkých hydraulických potrubí vo vnútri plničky
KONFORT 780R BI-GAS je jedinečná tým, že obsahuje dve
a
chladivami.
a kvôli
predstavujú dobrú investíciu.
chladivom
s oboma
generácie
vybavených oboma typmi chladiva.
novým
pracovať
znamená
HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY
Duálne riadenie výmeny chladiva R134a a R1234yf
Jasne viditeľný farebný TFT dispej
Pokrokové grafické rozhranie
DATABÁZOVÉ riadenie a servis vykonávané cez SD kartu
Otáčacie merače a displej
Dve 15 kg nádrže
Dvojstupňová vákuová pumpa
Vysokoefektívna výmena chladiva (nad 95%)
Utesnený antikontaminačný olejový zásobník (patent)
Vysokopresné vstrekovanie oleja (časovo nastaviteľné)
Automatické rozoznanie olejového zásobníka (patent)
Automatická kontrola presnosti merania chladiva (patent)
Systém uzamykania váhy
Automatické riadenie plničky pri prevádzke
Prevádzkové módy:
• DATABÁZA
• OSOBNÝ SERVIS
• MOJA DATABÁZA
Viacjazyčné nastavenie displeja
Automatické nastavenie dĺžky servisnej hadice
Automatický servisný signál
Zjednodušená obsluha
Automatická protikondenzačná ochrana
VOLITEĽNÉ
WASY II modul pre vonkajšie nastavenie
Súprava kontroly výkonnosti klimatizácie
Bluetooth Modul
Termálna tlačiareň
Súprava VDC pre kontrolu kompresorov
OPERAČNÝ SOFTWARE
AUTOMATIZÁCIA, INFORMATIZÁCIA A EŠTE OVEĽA VIAC
Operačný softwarový systém ktorý riadi funkcie plničiek
TEXA software monitoruje pracovné procesy cez sieť
Technici sa nebudú potýkať s ťažkosťami ani pri zásahoch
rady KONFORT je úplne nový a bezpochyby jedinečný.
senzorov na zabezpečenie väčšej presnosti v porovnaní
do zložitejších klimatizačných systémoch, ako sú tie, ktoré
Ako pri všetkých predchádzajúcich plničkách, aj táto rada
s tou, akú bolo možné dosiahnuť v minulosti.
používajú hybridné vozidlá.
ponúka výnimočne kompexné funkcie a ľahké ovládanie. S
Technický pracovníci budú vedený cez displej. Aby sa
SD
novou radou plničiek klimatizácií KONFORT prichádzajú na
zabránilo chybám a aby boli korigované ich nevhodné
umožňuje komunikáciu s progaramom Windows na PC
trh nové technologické inovácie a spolu s robustnosťou
povely budú všetky požiadavky elektronicky kontrolované.
a tým zabezpečuje prístup k výrobným údajom automobilu
plničky
Táto funkcia je veľmi užitočná najmä pri práci s novou
a k jeho modelovej databáze (alternatívnou metódou je
generáciou vozidiel, ktoré sú citlivé aj na najmenšie
použitie
odchýlky.
uchovávanie informácií o všetkých vykonaných servisných
a jej
atraktívnym
dizajnom
prispievajú
k jedinečnosti a inovatívnosti produktu.
Táto
nová
rada
plničiek
klimatizácií
bola
vyvinutá
špeciálne s ohľadom na normy SAE týkajúce sa presnosti
a precíznosti procesov.
Štandardná verzia 720R je vybavená jednoduchým, jasne
viditeľným LCD monitorom. Ostatné modely sú vybavené
pokrokovejším farebným TFT displejom, ktorý monitoruje
automatické procesy a následne ich zobrazuje cez rôzne
symboly,
grafické
zobrazenia, technické
a signalizáciou chýb s ich detailným popisom.
diagramy
karta
úkonoch.
je
štandardom
WASY
II).
Tieto
pri
všetkých
nosiče
modeloch
zabezpečujú
a
aj
TFT displej pre KONFORT 760R, 760R BUS, 780R BI-GAS
Hlavné menu je východzím bodom ovládania funkcií
a servisných úkonov všetkých plničiek klimatizácií
rady KONFORT A/C. Bolo prepracované tak, aby
v porovnaní s predchádzajúcimi plničkami ponúkalo
jednoduchšie a viac intuitívne ovládanie.
Vďaka pokrokovej verzií DATABÁZY je možné počas
niekoľkých málo sekúnd zvoliť servisný úkon
profesionálnym a bezpečným spôsobom
Príslušná časť Softvéru umožňuje fázu výmeny,
odsávania, vstrekovania oleja a plnenia, vykonávať
individuálne a osobitne podľa požiadaviek užívateľa
Pokrokový Software a sofistikovaná sieť senzorov sú
schopné
identifikovať
všetky
typy
chýb
a prostredníctvom výstražnej správy varujú obsluhu
plničky A/C
Zariadenie umožňuje zosobnenie obsluhy plničky
klimatizácií na pracovisku pridelením prístupových
mien pre jednotlivých technikov
Nové klimatizačné systémy si vyžadujú špecifický
typ oleja. Plničky klimatizácií KONFORT sú schopné
pracovať so všetkými druhmi olejov a sú schopné
varovať obsluhu, pokiaľ by malo dôjsť k použitiu
nesprávneho typu olejového zásobníka
Plnička KONFORT je schopná automaticky zistiť, ak by
náklon plničky negatívne ovplyvňoval jej funkcie
a zabraňuje
operátorovi
nevedomky
vykonávať
nepresné servisné úkony
Plničky klimatizácií KONFORT sú kompatibilné
s novým chladivom R1234yf, ktoré vyžaduje
bezpečnostné merania s vyššou presnosťou, ako
tomu bolo v minulosti. Pokiaľ zariadenie zistí
nebezpečnú situáciu, automaticky sa aktivuje mód
BEZPEČNOTNÉHO PREPLACHOVANIA.
Plnička klimatizácií môže byť neustále pripojená na
sieť GPRS a to cez modul WASY II, ktorý umožňuje
aktualizovanie softvéru a databázy
Súčasťou výbavy všetkých plničiek klimatizácií tejto
rady je nová kontrola systému pre všetky druhy
vozidiel. Je možné zhodnotiť správne fungovanie
klimatizačného systému, pred a po vykonaní servisu
a to pomocou príslušnej súpravy a procesného
softvéru.
Súprava VDC umožňuje vykonávať pokročilé diagnózy
a to aj moderných systémov, ktoré sú vybavené
elektronicky
kontrolovaným
variabilným
kompresorom. Procesná funkcia vedie operátora
počas celej servisnej procedúry.
Na všetkých modeloch plničky klimatizácií je možné
použiť preplachovaciu súpravu na zabezpečenie
profesionálnej vnútornej čistoty systému. Procedúra
si nevyžaduje použitie žiadny ďalší produkt alebo
čistiaci servis
LCD displej iba na KONFORT 720R
Servis môže byť vykonávaný cez tri rôzne operačné
módy:
DATABÁZA, OSOBNÝ SERVIS alebo MOJA DATABÁZA,
ktorá ponúka operačnému pracovníkovi maximálnu
flexibilitu.
Funkcia “Kontrolný systém” bola pridaná ku všetkým
novým modelom.
Je
možné
zhodnotiť
správne
fungovanie
klimatizačného systému, pred a po vykonaní servisu
a to pomocou príslušnej súpravy a procesnej softvéru.
Kompletný sprievodca. Na displeji sa v priebehu
servisu postupne zobrazujú úkony potrebné na
vykonanie danej operácie.
Plnička klimatizácií môže byť neustále pripojená ku
GPRS sieti cez modul WASY II, ktorý umožňuje
aktualizáciu softvéru a databázy.
Súprava VDC umožňuje vykonávať pokročilé diagnózy
a to aj
moderných systémov, ktoré sú vybavené
elektronicky
kontrolovaným
variabilným
kompresorom. Procesná funkcia vedie operátora
počas celej servisnej procedúry
Na všetkých modeloch plničky klimatizácií je možné
použiť preplachovaciu súpravu na zabezpečenie
profesionálnej vnútornej čistoty systému plničky.
Procedúra si nevyžaduje použitie žiadneho ďalšieho
produktu, alebo čistiaceho servisu.
AKTUALIZOVANIE ÚDAJOV
POUŽITÍM SD KARTY, INTERNETU ALEBO GPRS
1. Modulová schránka
2. Slot SD karty
Jednou
s kľúčových
veľká
Rada KONFORT môže byť aktualizovaná cez SD kartu tak,
Všetky
jednoduchý
že zákazník si môže stiahnuť novú aktualizáciu na SD
nezávislosť,
a rýchly servis.
kartu cez PC internetové spojenie a potom môže kartu
takže
Tak ako diagnostické nástroje, tak si aj plnička klimatizácií
vložiť do plničky klimatizácie.
distibútorom.
vyžaduje neustálu aktualizáciu údajov pre prácu s novými
Druhou možnosťou je zabezpečiť tú istú funkciu cez WASY
automobilmi
a kompletná
čŕt
databáza,
modelmi
modelov
ktorá
a
KONFORT
umožňuje
ostanú
II modul, ktorý na pripojenie priamo na TEXA server
konkurencieschopní tým, že budú schopní ponúkať opravu
využíva GPRS (mobilný telefón) systém a tak v reálnom
tak starších ako aj novších vozidiel. Toto sa dá dosiahnuť
čase sťahuje aktualizácie.
používaním
Ďalšou výhodou
nástrojov
systémami.
je
firmy
TEXA
Technici
(svetový
líder
tohto systému je jeho schopnosť
v automobilovom priemysle), ktoré boli vždy známe tým,
automaticky stiahnuť akékoľvek softvérové vylepšenie pre
že
plničku
zabezpečovali
servis
všetkých
druhov
a modelov
vozidiel, ako aj pre ich neustále vylepšovanie. TEXA
predvídala dva rôzne typy riešení v závislosti od kladených
požiadaviek jednotlivých servisných prevádzok.
klimatizácií,
na
modernizovania zariadenia.
dosiahnutie
neustáleho
tieto
klesá
systémy
zabezpečujú
s okamžitým
potreba
technikom
modernizovaním
návštevy
úplnú
zariadenia,
servisného
miesta
DOSTUPNÉ MOŽNOSTI
PRE POSKYTNUTIE PROFESIONÁLNEHO SERVISU
1. Servisné hadice a adaptéry
2. Špeciálna súprava adaptérov
K dispozícií
je
zosobnenie
používania
aj
príslušenstvo,
akéhokoľvek
ktoré
umožňuje
modelu
plničky
PREPLACHOVACIA SÚPRAVA
Preplachovacia procedúra je mechanická operácia, ktorá
klimatizácií rady KONFORT a to vďaka špeciálnej súprave.
zabezpečuje čistenie klimatizačných potrubí vozidla.
S cieľom splniť všetky požiadavky zákazníkov týkajúcich
Zariadenie je vybavené prídavnou 6 litrovou nádržou
sa servisu a údržby boli vyvinuté mnohé doplnkové
s filtrom s nerezovej ocele, ktorý je pre zabezpečenie
príslušenstvá
jednoduchého čistenia ľahko odnímateľný. Na prednej
úkonov.
pre
poskytnutie
špecifických
servisných
časti nádrže je umiestnený dobre viditeľný indikátor
nebezpečenstva
kontaminácie.
Súprava
s vysokoprietokového
potrubia
ktorému
univerzálny
je
pridaný
(obsahuje viac ako 60 častí).
pozostáva
s priemerom 5mm, ku
adaptér
s kabelážou
VDC súprava
Mnohé
novšie
riadiacimi
vozidlá
systémami
kompresorom.
Tieto
sú
vybavené
klimatizačnými
s elektronicky
systémy
zabezpečujú
ovládaným
primerané
VDC je rozhranie, ktoré umožňuje pomocou elektronicky
riadených odnímateľných kompresorových systémov zistiť
závady v klimatizačnej sústave.
pričom
VDC interpretuje ECU riadiaci signál klimatizácie, cez
minimalizujú spotrebu energie a maximalizujú efektivitu
elektroniku zariadenia a môže tento riadiaci signál zmeniť
prevádzky klimatizačnej sústavu.
za účelom testovania funkčnosti kompresora.
Závady, ktoré sa môžu vyskytnúť, sú kvôli komplexnosti
Toto rozhranie umožňuje vykonanie rýchlej no kompletnej
tohto systému veľmi zložité a môžu si vyžiadať dlhší čas
diagnózy závady.
kúrenie/
chladenie
podľa
požiadaviek,
na ich identifikáciu.
TEXA preto špeciálne na účel identifikácie závady vyvinula
rozhranie známe aj ako VDC (Variable Displacement
Compressor).
SÚPRAVA KONTROLY ÚČINNOSTI KLIMATIZÁCIE
BLUETOOTH MODUL
Všeobecne je kúrenie a chladenie riadené klimatizačným
Akonáhle je vykonaný test , plnička klimatizácií KONFORT
Použitím Bluetooth karty/modulu (bude k dispozícii cca od
kontrolným systémom, ktoré pre distribúciu prúdu vzduchu
A/C vytvorí detailnú správu o údajoch zistených počas
roku 2012 pre verzie KONFORT 760R a 780R), je možné
vo vozidle využíva prieduchy a tak zabezpečuje ľahko
priebehu testovania.
pripojiť plničku klimatizácií ku informačnej sieti servisnej
nastaviteľnú teplotu v kabíne vozidla.
prevádzky.
Výkon klimatizácie by mal byť schopný zabezpečiť zmenu
teploty vzduchu v kabíne vozidla v porovnaní s vonkajšou
Plničky klimatizácií KONFORT môžu byť cez Bluetooth
teplotou o 15°C. Po dokončení servisných úkonov je
pripojené k PC napojenou na sieť ASA. Toto umožní
dôležité skontrolovať funkčnosť a výkonnosť systému.
riadenie servisných úkonov ešte jednoduchším spôsobom.
Nové
plničky
klimatizácií
vybavené
“TESTOVACOU
RIADENIA
KLIMATIZÁCIE”
rady
KONFORT
SÚPRAVOU
pre
rýchle
môžu
byť
EFEKTÍVNOSTI
zistenie
jej
funkčnosti. Táto funkcia taktiež umožňuje kontrolu teploty
vzduchu vychádzajúceho s prieduchov ventilácie.
SÚPRAVA ANALÝZY CHLADIVA
MODUL WASY II
Táto súprava (voliteľná pre modely 760R a 780R je
Táto “kontaminácia” by sa potom rozšírila do všetkých
Pri
dostupná od októbra 2011) pomáha predchádzať nehodám
vozidiel,
v databáze
spôsobených
zariadením. Za tohto stavu sa musí vykonať údržbová
aktualizované cez telefónne pripojenie GPRS s osobným
procedúra plničky klimatizácie, aby mohlo byť zariadenie
prístupom na TEXA server.
neúmyselným
zmiešaním
chladív
R134a
a R1234yf obslužným personálom.
Plničky
klimatizácií
KONFORT
vedia
vďaka
tomuto
ktorých
údržba
by
sa
vykonávala
týmto
použití
WASY
plničky
karty/modulu;
klimatizácií
údaje
KONFORT
uchovávané
môžu
byť
opäť prevádzkyschopné.
doplnkovému príslušenstvu rozoznať chladivo vo vnútri
Súprava analýzy chladiva zabráni technikovi vykonaniu
Modul WASY II umožňuje plničke klimatizácií aktualizovať
klimatizačného systému vozidla a následne potvrdiť, že sa
akejkoľvek
prípadnej
prípadne
databázu vozidiel, ako aj automatické sťahovanie nových
zhoduje
zapríčinená
jeho
poškodeniu
softvérových verzií. Je taktiež schopný vyslať v prípade
s druhom
chladiva
ktoré
je
technici
vykonali
výmenu
odporúčané
výrobcom.
Pokiaľ
by
nevhodného
chyby,
kolegom
ktorá
a tým
bola
zabráni
zariadenia KONFORT a zabezpečí servisnej dielni zdarné
alebo
znečisteného
oleja
chladiva,
klimatizácií by bola kompletne kontaminovaná.
použitím
plnička
dokončenie zverených úloh.
potreby automatické varovné hlásenie distribútorovi.
OSOBITÉ ŠPECIFIKÁ
TALIASKY DESIGN, NEMECKÁ SPOĽAHLIVOSŤ
Proces otvárania cylindrického veko prieduchu:
1. Veko je uzavreté
2. Magnet je uvoľnený
3. Veko otvorené pre kontrolu
Tajomstvo
dobrého
produktu
sa
často
skrýva
za
Pre
dosiahnutie
tohto cieľa bol starostlivo vyberaný
Nová
rada
KONFORT
bola
vyrobená
inovatívnou
spoluprácou dvoch kultúr.
správny materiál: na jednej strane pre kovové časti bol
a automatizovanou technológiou, pri ktorej sú všetky časti
Produkty
spoločnosti TEXA pôsobia harmonicky, pričom
použitý pokrokový CAD/CAM design a vstrekovaná zmes
zariadenia
kombinujú štýl a funkčnosť. Mnohé riešenia aplikované
pre formové komponenty a to na splnenie náročných
skontrolované.
v tomto produkte boli vybrané pre dosiahnutie maximálnej
štandardou odolnosti.
Pri zistení závady na niektorom komponente sa táto časť
pred
ich
namontovaním
automaticky
efektívnosti a to cez riadiacu hardvérovú jednotku, ktorá
Na druhej strane vnútorné hydraulické komponenty, ako
automaticky vyradí s montážneho procesu. Kvalita je
je dielom hlavne nemeckých vývojárov.
vákuová pumpa a kompresor boli vybrané pre zlepšenie
preverovaná od začiatku výrobného procesu a nie len pri
Produkty TEXA boli vždy štýlové a toto platí taktiež pre
výkonnosti a zabezpečenie dlhodobej spoľahlivosti.
záverečnej kontrole kompletizovaného výrobku. Avšak
plničky klimatizácií rady KONFORT, ktoré ponúkajú taktiež
TEXA má odborný tým, ktorý kontroluje kvalitu, ako
potom, ako je celá jednotka hotová, vykonáva sa ďalšia -
dynamickú technológiu, ktorá je reakciou na požiadavky,
dodávaných polotovarov, tak aj hotových výrobkov.
následná kontrola kvality.
pre ktorých splnenie bola vytvorená.
Pri vývoji rady KONFORT, TEXA vždy považovala "kvalitu
a efektívnosť výkonu“ za prvoradú vlastnosť.
Dodávateľmi
spoločnosti
TEXA
sa
mohli
stať
iba
dodávatelia, ktorí garantujú certifikovaný výrobný proces
a boli „preverení“ spoločnosťou TEXA.
1
2
4
5
3
6
1- Merače tlaku
2- Termálna tlačiareň
3- Vstupný otvor k nádobe
4- Indikátor režimu
5- Klávesnica
6- Otvor pre zamykací systém váhy
1
4
5
6
2
3
1- Otočná konzola displeja
2- Plynový analyzér
3- VDC oddelenie
4- Vstup pre SD kartu
5- Napojenie chladiva R1234yf
6- Napojenie chladiva R134a
1
2
4
5
3
6
1- Modulová schránka
2- Oddelenie nádrže
3- Veko pre komponenty
4- Oddelenie nádrže (iba 720R)
5- Vysokovýkonný ventilátor
6- Indikátor olejovej pumpy
PREVENCIA PROTI POŽIARU:
BEZPEČNOSŤ JE PRVORADÁ
1. „Preplachovací mód“
2. Vysokovýkonný ventilátor
Za
určitých
podmienok,
môže
byť
chladivo
R1234yf
Všetky
pracovať
Vývojový tým spoločnosti TEXA skĺbil vysokoefektívny
dvojitý
ventilačný systém so systémom elektronickej kontroly za
na opatrenia pre zabránenie vzniku nehody.
monitorovací systém. Keď sa zariadenie zapne, okamžite
účelom zvýšenia bezpečnosti a efektívnosti zariadenia.
TEXA ako reakciu na bezpečnostné požiadavky realizovala
skontroluje, či množstvo plynu zodpovedá množstvu pred
Systém vytvára prúd vzduchu, ktorý rozptýli zvyšky
výskum zameraný na bezpečnostné prvky zariadenia. Na
tým, ako bolo zariadenie naposledy vypnuté. Zariadenie
nového chladiva vo vnútri zariadenia pomocou neustále
všetky
horľavé. Pri vývoji plničky klimatizácií sa preto muselo dbať
s novým
riešenia
spojené
rady
chladivom
KONFORT
sú
a automaticky
schopné
aktivujú
činnosti,
bude túto kontrolu robiť aj naďalej počas prevádzky
monitorovaných ventilátorov. Tieto ventilátory pracujú
bezpečnosti a inovatívnosti bolo zažiadané o patentovanie
a upozorní obslužnú osobu, pokiaľ by došlo čo i len
nezávisle, pretože každý je riadený iným systémom.
týchto riešení.
k najmenšiemu úniku chladiva R1234yf.
Hlavnou
charakteristikou
merania
sú
nedielnou
s efektívnosťou
modely
je,
že
všetky
súčasťou
bezpečnostné
zariadení
KONFORT,
Tieto
prevenčné
merania
umožnili
spoločnosti
TEXA
Pokiaľ FPS (Fire Prevention System), ktorý je súčasťou
vykonávať dôležité bezpečnostné opatrenia, ktoré sú
pracujú automaticky a tak zaručujú bezpečnosť bez toho,
všetkých
uznávané
aby si museli technici stláčať konkrétne tlačidlo, alebo
zariadenie sa prepne do výmenného módu. Toto opatrenie
zapnúť externý ventilátor.
pozastaví činnosť technika, až kým sa vykoná presný test.
Každý, kto sa rozhodne použiť prístroj TEXA s novým
chladivom,
zistí
predchádzajúcim
že
práca
modelom
s ním
R134a,
zabezpečí všetky potrebné procedúry.
je
totožná,
pretože
ako
s
zariadenie
modelov
rady
KONFORT,
zahlási
závadu,
organizáciou
TÜV
Rheinland
bezpečnosť pri práci na servisnej prevádzke.
pre
pridanú
PED certifikát od organizácie TüV Rheinland
KVALITA, TECHNOLÓGIA VÝROBY A CERTIFIKÁCIA
SPĹŇA NORMU ISO/TS 16949 SYSTÉMU KVALITY
Nové prvky pri výrobe plničiek KONFORT 700R:
1. Automatické riadenie elektrického zapojenia
2. Ovládanie displejom
Rada KONFORT je “zákaznícky orientovaná”, pretože bola
So splnením procesných noriem ISO/TS 16949, ktorým
Nová rada plničiek klimatizácií KONFORT spĺňa Európske
vyvinutá
spoločnosť vyhovela, spravila spoločnosť TEXA
bezpečnostné normy týkajúce sa produktových vlastností.
pre
uspokojenie
dnešných
požiadaviek
ďalší,
servisných prevádzok. Nová rada KONFORT stelesňuje
významný krok vpred v oblasti procesu výroby.
Tieto boli navrhnuté a vyvinuté v súlade s Americkými
pokrok, ktorý spoločnosť TEXA urobila za posledných pár
Kvalita bola zvýšená na všetkých stupňoch a to vďaka
štandardmi pre čistotu chladidiel (SAE J2099 pre R134a a
rokov v oblasti výskumu a vývoja nových materiálov,
základnému výskumu, použitým materiálom, jednotlivým
budúcu SAE J2844 pre R1234yf ).
použitia nových technológií a automatizovaní výrobných
komponentom
Efektivita
procesov.
subdodávateľom, kontrolám zariadenia a automatickému
KONFORT je 95% pre chladivo R134a (podľa SAE J2788)
Všetky časti a systémy vo vnútri zariadenia, ako aj
procesu montáže.
a R1234yf (podľa budúcej SAE J2843 ).
výmenníková zostava, elektronika, olejový zásobník boli
Toto všetko zaručuje, že všetky produkty pripravené na
neustále skúmané a vylepšované.
predaj spĺňajú vysoké kvalitatívne nároky.
Po rade vylepšení na zariadení, vytvorení a otestovaní
nového hardvéru bolo toto nové zariadenie skúšobne
používané na servisnej prevádzke a tým sa preverila jej
schopnosť
prevádzky.
dlhodobej
a kvalitatívne
nezmenenej
a ich
vzájomnej
kombinácií,
vybraným
výmeny
chladiva
plničiek
klimatizácií
rady
POROVNANIE MODELOV
PRE SPRÁVNE ROZHODNUTIE
720R-2
760R-2
760R-BUS
780R-B
Kompatibilný s R134a & R1234yf
Duálny systém výmeny chladiva
X
X
X
Vhodná pre osobné & nákladné automobily
Vhodná pre autobusy
X
X
X
Otočná konzola s displejom a meračmi
Plnoautomatická prevádzka
X
Automatický senzor úniku chladiva
Uzamykateľný systém
X
Electronická váha chladiva
Senzor náklonu
X
Ochrana proti kontaminácií nevhodným olejom
X
Automatické riadenie činností s olejom a farbivom
X
Dávkovanie oleja a farbiva
X
X
X
Elektronické meranie množstva oleja
X
Kompatibilný s hybridnými vozidlami
Automatický servis a údržba (POKROKOVÁ DATABÁZA)
Možnosť riadenie procesov obslužným personálom
Systém protipožiarnej prevencie
Vnútorné preplachovanie chladiaceho systému
X
X
X
Vnútorné preplachovanie olejového systému
Súprava kontroly funkcií systému
Testovacia súprava VDC kompresorov
Súprava Bluetooth
Súprava WASY II na výmenu softvéru
Preplachovacia súprava klimatizačného systému
Súprava na identifikovanie chladiva*
X
KONFORT REPORT na SD
Viac užívateľských nastavení
X
Tlač servisnej správy
ŠTANDARD
*platí od októbra 2011
VOLITEĽNÉ
X NEDOSTUPNÉ
TECHNICKÉ PARAMETRE
720R-2
760R-2
760R-BUS
780R-B
1.195 x 598 x 749
1.195 x 598 x 749
1.195 x 598 x 749
1.195 x 598 x 749
Hmotnosť
98 kg
98 kg
105 kg
107 kg
Napájanie
110/230V; 50/60Hz
110/230V; 50/60Hz
110/230V; 50/60Hz
110/230V; 50/60Hz
5°C ~ 49°C
5°C ~ 49°C
5°C ~ 49°C
5°C ~ 49°C
Prevádzkový tlak (max)
20 bar
20 bar
20 bar
20 bar
Displej
LCD 80
TFT 320x240
65.000 farieb
TFT 320x240
65.000 farieb
TFT 320x240
65.000 farieb
12 kg
20 kg
32 kg
2 x 12kg
hermetický 12cm3
hermetický 12cm3
hermetický 21cm3
hermetický 12cm3
dvojstupňová 100 l/min
konečný tlak 0,03mbar
dvojstupňová 100 l/min
konečný tlak 0,03mbar
dvojstupňová 100 l/min
konečný tlak 0,03mbar
dvojstupňová 100 l/min
konečný tlak 0,03mbar
Elektronická váha oleja
& UV farbiva
x
rozlíšenie 1g
rozlíšenie 1g
rozlíšenie 1g
Elektronická váha plynu
rozlíšenie 5g
rozlíšenie 5g
rozlíšenie 5g
rozlíšenie 5g
2 GB
2 GB
2 GB
2GB
3m
3m
3m
3m
150kg (SAE J2099
a SAE J2844)
150kg (SAE J2099
a SAE J2844)
150kg (SAE J2099
a SAE J2844)
150kg (SAE J2099
a SAE J2844)
>95% (SAE J2788 a
SAE J2843)
>95% (SAE J2788 a
SAE J2843)
>95% (SAE J2788 a
SAE J2843)
>95% (SAE J2788 a
SAE J2843)
rozlíšenie 1°C
rozlíšenie 1°C
rozlíšenie 1°C
rozlíšenie 1°C
x
1° rozlíšenie v 3 osách
1° rozlíšenie v 3 osách
1° rozlíšenie v 3 osách
Rozmery (mm)
Teplotné rozmedzie
Kapacita nádrže
Kompresor
Vákuová pumpa
Pamäť SD karty
Dĺžka servisnej hadice
Dodržaná čistota
chladiva
Efektívnosť výmeny
chladiva
Snímač teploty vzduchu
Snímač náklonu
Texa S.p.A.
Via I Maggio, 9
31050 Monastier di Treviso
Treviso – ITALY
Tel.: +39 0422 791311
Fax.: +39 0422 791300
www.texa.com – [email protected]
Download

Séria Konfort 700 - informácie o produktoch