TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
Príloha 16
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic
Studená 3, 821 04 Bratislava
Technické osvedčenie
TO – rr/nnnn
v zmysle ustanovení § 26 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov
Obchodný názov výrobku a druh
výrobku:
Panel TETRA K
Výrobca:
KURUC – COMPANY spol. s r.o.,
941 42 Veľké Lovce 393
Miesto výroby:
KURUC – COMPANY spol. s r. o.,
Nitrianska 59 Šurany
Typ a účel použitia
stavebného výrobku:
Nenosné stenové panely TETRA K sú určené na vytváranie vnútorných a vonkajších nenosných stenových konštrukcií bytových
a nebytových budov.
Nie sú vhodné na stavbu stien vystavených trvalej vlhkosti
a priamemu pôsobeniu vody. Vhodnosť ich použitia na jednotlivé
typy budov sa posudzuje individuálne podľa právnych predpisov
a noriem platných v SR v závislosti od oblasti výstavby budovy.
Platnosť technického
osvedčenia
od:
XX. 09. 2012
do:
XX. 09. 2012
Technické osvedčenie obsahuje:
Osvedčovacie miesto OM 04, člen EOTA
Notifikovaná osoba 1301
Autorizovaná osoba SK04
Autorizovaná osoba SKTC-105
Úsek preukazovania zhody
Studená 3, 821 04 Bratislava
16 strán vrátane 3 príloh
Pobočka Bratislava
Studená 3, 821 04 Bratislava
Pobočka Nové Mesto n/Váhom
Trenčianska 1872/12, 915 05 Nové Mesto n/Váhom
Pobočka Nitra
Braneckého 2, 949 01 Nitra
Pobočka Zvolen
Jesenského 15, 960 01 Zvolen
Pobočka Žilina
A. Rudnaya 90, 010 01 Žilina
Pobočka Košice
Krmanova 5, 040 01 Košice
Pobočka Prešov
Budovateľská 53, 080 01 Prešov
Pobočka Tatranská Štrba
Štefánikova 24, 059 41 Tatranská Štrba
Osvedčovacie miesto OM 04, TSÚS
I
1
VŠEOBECNÉ PODMIENKY
Toto technické osvedčenie vydalo Osvedčovacie miesto OM 04 pri Technickom a skúšobnom ústave
stavebnom, n. o. na základe oprávnenia udeleného Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR
zo dňa 01. 02. 2010, ktoré súčasne nahradilo oprávnenie zo dňa 01. 03. 2009, v zmysle nasledujúcich ustanovení:
-
§ 4 a § 26 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov,
-
vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 558/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania
zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody v znení vyhlášky č. 451/2011 Z. z.
2
Výrobca je povinný bezodkladne informovať osvedčovacie miesto o zmenách podmienok, na ktorých základe bolo technické osvedčenie vydané.
3
Zodpovednosť za zhodu výrobku s týmto technickým osvedčením a za spôsobilosť na zamýšľané
použitie v stavbe znáša výrobca.
4
Rozmnožovanie tohto technického osvedčenia vrátane šírenia elektronickými prostriedkami sa
musí vykonávať v plnom znení. S písomným súhlasom osvedčovacieho miesta sa môže rozmnožiť časť dokumentu, ak sa kópia označí ako „neúplná kópia“. Texty a obrázky v propagačných materiáloch nesmú byť v rozpore s technickým osvedčením.
5
Technické osvedčenie sa nesmie prenášať na iných výrobcov, zástupcov výrobcov alebo na iné
miesta výroby, ako sa uvádza na 1. strane.
6
Technické osvedčenie sa vydáva v slovenskom jazyku. Preklady do iných jazykov musia byť
označené na titulnej strane „Preklad“.
7
Technické osvedčenie môže zrušiť len osvedčovacie miesto, ktoré technické osvedčenie vydalo.
8
Osvedčovacie miesto toto technické osvedčenie zruší, ak nastane ktorýkoľvek z dôvodov na zrušenie podľa § 26b ods. 1 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších
predpisov.
9
Skončením koexistenčného obdobia harmonizovanej technickej normy končí sa platnosť tohto
technického osvedčenia.
TO – rr/nnnn
Strana 2 z 16
Osvedčovacie miesto OM 04, TSÚS
II
ŠPECIFICKÉ PODMIENKY
1
Definícia výrobku a jeho použitia
1.1
Opis výrobku
Stenový panel TETRA K je samonosný ľahký dielec s vrstvenou konštrukciou. Jadro panela tvorí polyuretánová pena, ktorá je z oboch strán opláštená doskami TETRA K s hrúbkou 10 mm. Dvojzložková
polyuretánová zmes (výrobca Bayer, Baysystem CentralEurope a. s., Cerekvice nad Bystřicí, ČR) sa
vyleje medzi dosky TETRA K a po vytvrdnutí vytvorí súvislú dosku z polyuretánovej peny a zároveň
priľne k doskám TETRA K. Tvar a štandardné rozmery panelov sa uvádzajú v prílohe 1. Výroba panelov TETRA K sa uvádza v [1].
Dosky TETRA K sú dosky s vrstvenou konštrukciou. Výroba dosiek TETRA K spočíva na princípe
roztavenia polyetylénového nástreku, ktorý je súčasťou vrstvených obalov, pri vysokom tlaku
a teplote. Jadro dosky tvorí recyklovaný odpad, ktorý vzniká pri výrobe vrstvených obalov používaných na balenie potravín (výrobca TETRA PAK, SCP, Ružomberok alebo Obaly Solo, spol. s r. o.,
Ružomberok). Na výrobu dosiek TERTRA K sa môžu použiť aj obaly zo separovaného komunálneho odpadu a zberu odpadu. Vrstvený papierový obal tvorí približne 95 % objemu dosky. Na zamedzenie výskytu mikroorganizmov sa pri výrobe dosiek TETRA K používa melamín-močovinoformaldehydová živica Kronores CB 3006 F(výrobca DIAKOL STRÁŽSKE, s. r. o., Strážske). Jadro dosky je z oboch strán celoplošne opláštené krycou lepenkou (výrobca Ludoprint, a. s., Bobot).
Výroba dosiek TETRA K sa uvádza v [2]. Doska TETERA K má štandardné rozmery
2 850 mm x 1 250 mm x 10 mm.
1.2
Účel a spôsob použitia
Nenosné stenové panely TETRA K sa používajú ako priestor uzatvárajúce stavebné dielce. Sú
určené na vytváranie vnútorných a vonkajších nenosných stenových konštrukcií bytových
a nebytových budov. V stene tvoria výplň nezaisťujúcu stabilitu stavby. Nie sú vhodné na stavbu
stien vystavených trvalej vlhkosti a priamemu pôsobeniu vody. Vhodnosť ich použitia pre jednotlivé typy budov sa posudzuje individuálne podľa právnych predpisov a noriem platných v SR
v závislosti od oblasti výstavby budovy.
Dosky TETRA K sú určené na trvalé zabudovanie do stavieb na nenosné použitie pre triedy
ohrozenia 1 a 2 podľa STN EN 335-3.
Stenové konštrukcie v ktorých dosky TETRA K zabezpečujú požiarnu odolnosť maximálne E 60,
EI 60 alebo EW 60, musia byť zhotovené z dvoch panelov TETRA K o hrúbke minimálne 60 mm,
navzájom spojených vrstvou hrúbky minimálne 2 mm pozostávajúcou zo stavebného lepidla na
báze cementovej lepiacej malty a sklotextilnej mriežky. Povrchová úprava vonkajších plôch zlepených panelov sa musí skladať z výstužnej malty, sklotextilnej mriežky a povrchovej vrstvy.
Hrúbka vrstvy stavebného lepidla spolu so sklotextilnou mriežkou musí byť minimálne 2 mm.
Hrúbka povrchovej vrstvy musí byť minimálne 2 mm.
2
Charakteristiky výrobku a ich overenie
2.1
Charakteristiky výrobku
2.1.1
Charakteristiky súvisiace so základnými požiadavkami na stavby (s vhodnosťou na použitie
v stavbe na zamýšľaný účel)
a)
Mechanická odolnosť a stabilita stavby
Požiadavka a) sa na výrobok nevzťahuje.
TO – rr/nnnn
Strana 3 z 16
Osvedčovacie miesto OM 04, TSÚS
b)
b1
b2
b3
2.1.1.1
Protipožiarna bezpečnosť stavby
Zachová na čas určený technickou špecifikáciou únosnosť konštrukcie
Obmedzí šírenie ohňa a dymu v rámci stavby
Obmedzí možnosť rozšírenia požiaru na susediace stavby
Požiarna odolnosť
Klasifikácia požiarnej odolnosti stenovej zostavy z panelov TETRA K sa uvádza v tabuľke 1.
Tabuľka 1 – Klasifikácia požiarnej odolnosti
Konštrukcia
Klasifikácia
požiarnej
odolnosti
Zloženie
- drevený rám:
po obvode panela TETRA K drevené hranoly s rozmermi
(40 x 25) mm
Stenový panel
TETRA K
- výplň:
dve vrstvy panelov TETRA K s hrúbkou 60 mm vzájomne
spojených stavebným lepidlom KVK MULTI KLEBER
- povrchová úprava:
výstužná vrstva KVK MULTI KLEBER, sklotextilná mriežka,
omietka MVR UNI
Klasifikácia
priečky:
E 60
EI 60
EW 60
Klasifikácia
obvodovej
steny:
E 60 (o↔i)
EI 60 (o↔i)
EW 60 (o↔i)
Poznámka: Podrobný opis skladby nenosnej priečky, na ktorú sa vzťahuje požiarna odolnosť sa uvádza v [15].
c)
c1
c2
Hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia
Neohrozí životné prostredie vypúšťaním toxických plynov
Neohrozí životné prostredie prítomnosťou nebezpečných častíc alebo plynov v ovzduší
2.1.1.2
Uvoľňovanie nebezpečných látok
Z hľadiska hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia sa musia pri uvádzaní výrobkov na
trh dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických
látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
2.1.1.3
Súčiniteľ difúzie vodnej pary
- doska TETRA K
0,00132.10 s
Faktor difúzneho odporu
- polyuretánová pena
104
2.1.1.4
d)
2.1.1.5
2.1.1.6
2.1.1.7
Bezpečnosť stavby pri jej používaní
Priľnavosť dosky TETRA K k jadru z polyuretánovej
peny
Pevnosť v ohybe
- doska TETRA K
Modul pružnosti v ohybe
- doska TETRA K
TO – rr/nnnn
9
min. 0,05 MPa
jednotlivo ≥ 5 MPa
priemer ≥ 7 MPa
jednotlivo ≥ 650 MPa
Strana 4 z 16
Osvedčovacie miesto OM 04, TSÚS
priemer ≥ 900 MPa
2.1.1.8
2.1.1.9
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky
- doska TETRA K
Hrúbkové napúčanie po ponorení do vody po 24 h
- doska TETRA K
jednotlivo ≥ 0,05 MPa
priemer ≥ 0,08 MPa
jednotlivo ≤ 25 %
priemer ≤ 22 %
2.1.1.10 Odpor proti vytiahnutiu skrutky v axiálnom smere
jednotlivo ≥ 35 N/mm
priemer ≥ 60 N/mm
- doska TETRA K
2.1.1.11 Hustota a objemová hmotnosť
- doska TETRA K - hustota
3
- polyuretánová pena - objemová hmotnosť
jednotlivo ≥ 580 kg/m
3
priemer ≥ 650 kg/m
3
3
priemer 50 kg/m ± 5 kg/m
2.1.1.12 Rozmerová presnosť
- odchýlky pre panel TETRA K sa uvádzajú v prílohe 1
- dosky TETRA K
- hrúbka
± 1 mm
- šírka
± 2 mm
- dĺžka
± 3 mm
e)
Ochrana pred hlukom
Výrobca nedeklaruje vlastnosti na ktoré sa táto požiadavka vzťahuje.
f)
Úspora energie a ochrana tepla
2.1.1.13 Tepelný odpor konštrukcie
Tabuľka 2 – Tepelný odpor konštrukcie
Konštrukcia
Panel TETRA K
celková hrúbka
mm
40
60
80
100
120
tepelný odpor R
2
m .K/W
0,54
0,94
1,34
1,74
2,14
Poznámka: Príklad skladby panela TETRA K sa uvádza v prílohe 1.
2.1.2
Charakteristiky súvisiace s identifikáciou výrobku
Výrobca neuvádza žiadne charakteristiky nesúvisiace so základnými požiadavkami.
2.1.3
Charakteristiky súvisiace s bezpečnosťou osôb pri stavebných prácach a pri bežnej údržbe
stavby
Pri montážnych a údržbových prácach nesmú pracovníci priamo stúpať na panely. Pri stavebných prácach sa musia dodržiavať príslušné ustanovenia vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb.
TO – rr/nnnn
Strana 5 z 16
Osvedčovacie miesto OM 04, TSÚS
o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, v znení neskorších predpisov.
2.2
Metódy overenia charakteristík
2.2.1
Požiarna odolnosť
Vlastnosť sa overila skúškou zdokumentovanou v [15]. Klasifikácia požiarnej odolnosti sa uvádza v [16]. Použitá metóda: skúška podľa STN EN 1364-1, klasifikácia podľa STN EN 13501-2.
2.2.2
Uvoľňovanie nebezpečných látok
Výrobca predložil vyhlásenie [14] o obsahu nebezpečných látok na výrobok panel TETRA K. Výrobca predložil karty bezpečnostných údajov [4], [5] a [6] pre melamín-močovinoformaldehydovú živicu Kronres CB 3006 F a pre jednotlivé zmesi používané na výrobu polyuretánovej peny v zmysle zákona 67/2010 Z. z. Výrobca predložil rozhodnutie [3] hlavného hygienika SR o vhodnosti použitia dosiek TETRA K ako stavebného materiálu z hľadiska vplyvu na
zdravie človeka.
2.2.3
Súčiniteľ difúzie vodnej pary
Vlastnosť sa pre dosku TETRA K overila skúškou zdokumentovanou v [17]. Použitá metóda:
skúška podľa STN 73 2580.
2.2.4
Faktor difúzneho odporu
Vlastnosť sa pre polyuretánovú penu overila skúškou zdokumentovanou v [9]. Použitá metóda:
skúška podľa STN EN 12086.
2.2.5
Súdržnosť dosky TETRA K s polyuretánovou penou
Vlastnosť sa overila skúškou zdokumentovanou v [11]. Použitá metóda: skúška
STN 73 2577.
podľa
2.2.6
Pevnosť v ohybe
Vlastnosť sa overila skúškou zdokumentovanou v [10]. Použitá metóda: skúška podľa
STN EN 310.
2.2.7
Modul pružnosti v ohybe
Vlastnosť sa overila skúškou zdokumentovanou v [10]. Použitá metóda: skúška podľa
STN EN 310.
2.2.8
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky
Vlastnosť sa overila skúškou zdokumentovanou v [10]. Použitá metóda: skúška podľa
STN EN 319.
TO – rr/nnnn
Strana 6 z 16
Osvedčovacie miesto OM 04, TSÚS
2.2.9
Hrúbkové napúčanie po ponorení do vody po 24 h
Vlastnosť sa overila skúškou zdokumentovanou v [10]. Použitá metóda: skúška podľa
STN EN 317.
2.2.10
Odpor proti vytiahnutiu skrutky v axiálnom smere
Vlastnosť sa overila skúškou zdokumentovanou v [10]. Použitá metóda: skúška podľa
STN EN 320.
2.2.11
Hustota a objemová hmotnosť
Vlastnosť sa pre dosku TETRA - K overila skúškou zdokumentovanou v [10]. Použitá metóda:
skúška podľa STN EN 323. Vlastnosť pre polyuretánovú penu sa overila skúškou zdokumentovanou v [12]. Použitá metóda: skúška podľa STN EN 1602.
2.2.12
Rozmerová presnosť
Vlastnosť sa neoverovala. Overí sa pri počiatočnej skúške typu podľa STN 73 0280.
2.2.13
Tepelný odpor konštrukcie
Vlastnosť sa pre panel TETRA K overila výpočtom zdokumentovaným v [19]. Použitá metóda:
výpočet podľa STN 73 0540-1 a STN EN 6946. Návrhová hodnota súčiniteľu tepelnej vodivosti
pre dosku TETRA K bola prevzatá z [20]. Návrhová hodnota súčiniteľu tepelnej vodivosti pre polyuretánovú penu bola prevzatá z STN EN ISO 10456/AC: 2010, tabuľka 3.
3
Preukazovanie zhody a označovanie výrobkov značkou zhody
3.1
Postup preukazovania zhody
Výrobok je podľa prílohy č. 1 vyhlášky MVRR SR č. 558/2009 Z. z. v znení vyhlášky č. 451/2011 Z. z. zaradený do skupiny 2003. Preukazovanie zhody sa vykonáva podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona
č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, t.j. vyhlásením zhody (systém 3), z čoho vyplývajú tieto úlohy a zodpovednosti:
a)
Úlohy výrobcu:
- uplatňovanie systému vnútropodnikovej kontroly;
- vykonanie určených počiatočných skúšok typu;
- vydanie vyhlásenia zhody.
b)
Úlohy autorizovanej osoby ako skúšobného laboratória:
- vykonanie počiatočných skúšok typu.
3.2
Činnosti v rámci úloh výrobcu a autorizovanej osoby
3.2.1
Činnosti výrobcu
3.2.1.1
Vnútropodniková kontrola výrobcu
Výrobca musí uplatňovať vnútropodnikovú kontrolu v súlade s § 8a zákona č. 90/1998 Z. z.
o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
TO – rr/nnnn
Strana 7 z 16
Osvedčovacie miesto OM 04, TSÚS
3.2.2
Činnosti autorizovanej osoby ako skúšobného laboratória
3.2.2.1
Počiatočné skúšky typu
Počiatočné skúšky typu sa vykonávajú podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, odber vzoriek podľa § 10.
Pri počiatočných skúškach typu sa skúšajú vlastnosti uvedené v tabuľke 1.
Každá deklarovaná hodnota sa musí doložiť jedným vyhodnotením skúšky.
Tabuľka 3 – Počiatočné skúšky typu
Vlastnosť
Požiarna odolnosť
- nenosná priečka
v skladbe podľa tabuľky 1
Uvoľňovanie nebezpečných látok
Súčiniteľ difúzie vodnej
pary
- doska TETRA K
Faktor difúzneho odporu
- polyuretánová pena
Priľnavosť dosky
TETRA K k jadru z polyuretánovej peny
Pevnosť v ohybe
- doska TETRA K
Modul pružnosti v ohybe
- doska TETRA K
Pevnosť v ťahu kolmo na
rovinu dosky
- doska TETRA K
Hrúbkové napúčanie po
ponorení do vody po 24 h
- doska TETRA K
Odpor proti vytiahnutiu
skrutky
Hustota – doska TETRA K
Objemová hmotnosť –
polyuretánová pena
Rozmerová presnosť
Tepelný odpor konštrukcie
*)
Počet
Základná meraní na
požiavyhodnodavka
tenie
skúšky
Skúšobná
metóda/predpis
Kritérium na
Skúšku
určenie zhody zabezpečí
b)
1
STN EN 1364-1
STN EN 13501-2
podľa 2.1.1.1
AO
c)
-
podľa 2.1.3
podľa 2.1.1.2
V
c)
3
STN 73 2580
podľa 2.1.1.3
V
c)
10
STN EN 12086
podľa 2.1.1.4
AO
d)
5
STN 73 2577
podľa 2.1.1.5
AO
d)
3
STN EN 310
podľa 2.1.1.6
AO
d)
3
STN EN 310
podľa 2.1.1.7
AO
d)
3
STN EN 319
podľa 2.1.1.8
AO
d)
3
STN EN 317
podľa 2.1.1.9
AO
d)
3
STN EN 320
podľa 2.1.1.10
AO
d)
3
STN EN 323
podľa 2.1.1.11
AO
d)
10
STN EN 1602
podľa 2.1.1.11
AO
d)
f)
3
-
STN 73 0280
podľa 2.1.13
podľa 2.1.1.12
podľa 2.1.1.13
V
V
**)
AO – autorizovaná osoba
V – výrobca
**)
Autorizovaná osoba pri hodnotení zhody akceptuje výsledky skúšok vykonaných v rámci vydania
tohto technického osvedčenia.
V prípadoch zmien vo výrobe oproti stavu v čase vydania tohto technického osvedčenia je potrebné počiatočné skúšky typu opakovať.
3.3
Označovanie značkou zhody a identifikácia výrobku
Výrobca označí výrobok značkou zhody CSK podľa § 8 zákona č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a prílohy č. 2 vyhlášky MVRR SR č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam
stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o
používaní značiek zhody v znení vyhlášky č. 451/2011 Z. z.
Uvedenú značku zhody spolu s doplňujúcimi údajmi umiestni výrobca na panel TETRA K.
Výrobca môže podľa prílohy č. 2 vyhlášky MVRR SR č. 558/2009 Z. z. v znení vyhlášky
č. 451/2011 Z. z. použiť aj značku zhody s minimálnymi sprievodnými údajmi.
TO – rr/nnnn
Strana 8 z 16
Osvedčovacie miesto OM 04, TSÚS
Príklad značky zhody:
KURUC – COMPANY spol. s r. o.
941 42 Veľké Lovce 393
XX
(posledné dvojčíslo roka pripojenia značky CSK)
TO – rr/nnnn
Panel TETRA K
Na vytváranie vnútorných a vonkajších stenových konštrukcií bytových
a nebytových budov. Nie sú vhodné na stavbu stien vystavených trvalej vlhkosti a priamemu pôsobeniu vody.
Požiarna odolnosť
- priečka
- vonkajšia stena
Priľnavosť dosky TETRA K k polyuretánovému
jadru
Uvoľňovanie nebezpečných látok
Súčiniteľ difúzie vodnej pary – doska TETRA K
Faktor difúzneho odporu – polyuretánová pena
Doska TETRA K
- pevnosť v ohybe
- modul pružnosti v ohybe
- pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky
- hrúbkové napúčanie po ponorení do vody
- odpor proti vytiahnutiu skrutky v axiálnom
smere
- hustota
Objemová hmotnosť - polyuretánová pena
Rozmerová presnosť – panel TETRA K
- hrúbka
- šírka a dĺžka
- zakrivenie povrchu panela
- pravouhlosť, rozdiel uhlopriečok
tepelný odpor konštrukcie – panel TETRA K
E 60 / EI 60 / EW 60
E 60 (o↔i) / EI 60 (o↔i) /
EW 60 (o↔i)
min. 0,05 MPa
Vyhovuje
9
0,00132.10
104
min. 5 MPa
min. 650 MPa
min. 0,05 MPa
max. 25 % po 24 hodinách
min. 35 N/mm
3
min. 580 kg/m
3
3
50 kg/m ± 5 kg/m
± 2 mm
± 5 mm
± 2 mm
± 10 mm
podľa 2.1.1.13
POZNÁMKA. - Značku zhody je potrebné vyhotoviť na každý výrobok osobitne so zohľadnením konkrétnych hodnôt
jednotlivých charakteristík výrobku.
TO – rr/nnnn
Strana 9 z 16
Osvedčovacie miesto OM 04, TSÚS
Značka zhody s minimálnymi sprievodnými údajmi:
KURUC – COMPANY spol. s r. o.
941 42 Veľké Lovce 393
XX
(posledné dvojčíslo roka pripojenia značky CSK)
TO – rr/nnnn
4
Predpoklady, za ktorých sa priaznivo posudzuje vhodnosť výrobku na určené použitie
v stavbe
4.1
Výroba
Výrobok – panel TETRA K - sa vyrába v súlade s predloženou technickou dokumentáciou uvedenou v prílohe 3. Používané výrobné postupy zabezpečujú, že charakteristiky výrobku sú
v súlade s týmto technickým osvedčením.
4.2
Doprava a skladovanie výrobku
Pokyny výrobcu na dopravu a skladovanie sa uvádzajú v [1]. Panely sa skladujú na paletách
v ležatej polohe najviac po tridsať kusov na palete. Takto uložené panely sa dopravujú železničnými vagónmi alebo cestnými dopravnými prostriedkami. Pri doprave a skladovaní sa panely
chránia fóliou. Pri manipulácií s panelmi sa nedovoľuje zdvíhať panely uchopením za vrchnú dosku TETRA K. Panely sa prenášajú vo zvislej polohe.
4.3
Zabudovanie výrobku
4.3.1
Odporúčania výrobcu na projektovanie
Pri projektovaní stavieb sa musia dodržať ustanovenia vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní
stavieb v znení vyhlášky 307/2007 Z. z..
4.3.2
Odporúčania výrobcu na aplikáciu výrobku
Odporúčania výrobcu na aplikáciu výrobku sa uvádzajú v [18].
4.3.3
Odporúčania výrobcu na údržbu výrobku
Výrobca neuvádza odporúčania na údržbu výrobku.
4.3.4
Zodpovednosť výrobcu za poskytovanie informácií
Výrobca zodpovedá za poskytovanie informácií uvedených na titulnej strane a v Špecifických
podmienkach v častiach 1, 2, 4.2 a 4.3 tohto technického osvedčenia všetkým osobám, pre ktoré
sú tieto informácie relevantné. Tieto informácie sa môžu poskytnúť vo forme kópií uvedených
častí technického osvedčenia. Tieto kópie sa v zmysle článku 4 Všeobecných podmienok označia ako „neúplná kópia“, písomný súhlas osvedčovacieho miesta sa však pre tieto prípady už
TO – rr/nnnn
Strana 10 z 16
Osvedčovacie miesto OM 04, TSÚS
nevyžaduje. Výrobca zodpovedá za čitateľné uvedenie všetkých údajov podľa časti 3.3 na štítku
balenia výrobku a za poskytnutie poradenstva o aplikácii výrobku.
V Bratislave xx. xx. 2012
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
vedúca Osvedčovacieho miesta OM 04
Zoznam príloh
Príloha 1
Tvar a rozmery panela TETRA K
Príloha 2
Zoznam citovaných a súvisiacich zákonov, vyhlášok, technických noriem a predpisov
Príloha 3
Zoznam citovaných a súvisiacich dokumentov použitých pri vypracovaní technického
osvedčenia
Návrh technického osvedčenia na základe žiadosti č. O04/11/0201/2003 vypracoval:
Ing. Daniel Bebej, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., pobočka Zvolen.
Za osvedčovacie miesto spracoval:
Titul, meno, priezvisko
TO – rr/nnnn
Strana 11 z 16
Osvedčovacie miesto OM 04, TSÚS
Príloha 1
Tvar a rozmery panela TETRA K
1 – doska TETRA K
2 – polyuretánová pena
Obrázok 1 - Tvar a štandardné rozmery panela TETRA K hrúbky 60 mm
Tabuľka 4 - Rozmery a dovolené odchýlky panelov TETRA K
Hrúbka
mm
Rozmer
od 40
do 120
TO – rr/nnnn
Šírka
mm
Dovolená
odchýlka
2
Rozmer
1 250
Dĺžka
mm
Dovolená
odchýlka
5
Dovolená
odchýlka
Rozmer
5
1 200
1 950
2 700
3 900
Zakrivenie
povrchu
panela
mm
Pravouhlosť
2
 10
Rozdiel
uhlopriečok
mm
Strana 12 z 16
Osvedčovacie miesto OM 04, TSÚS
Príloha 2
Zoznam citovaných a súvisiacich zákonov, vyhlášok, technických noriem a predpisov
Zákon NR SR č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)
Vyhláška MVRR SR č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia
byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody v znení vyhlášky
č. 451/2011 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť
pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky 307/2007 Z. z.
Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
STN 73 0280: 1986
Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola presnosti rozmerov a
tvarov stavebných dielcov (73 0280)
STN 73 0540-1: 2002
Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana
budov. Časť 1: Terminológia (73 0540)
STN 73 2577: 1981
Skúška prídržnosti povrchovej úpravy stavebných konštrukcií k podkladu
(73 2577)
STN 73 2580/Z1: 2001
Skúška prestupu vodných pár povrchovou úpravou stavebných konštrukcií
(73 2580)
STN EN 310: 1998
Dosky na báze dreva. Zisťovanie modulu pružnosti v ohybe a pevnosti v ohybe
(49 0147)
STN EN 323: 1996
Dosky z dreva. Zisťovanie hustoty (49 0142)
STN EN 319: 1995
Trieskové a vláknité dosky. Zisťovanie pevnosti v ťahu kolmo na rovinu dosky
(49 0151)
STN EN 320: 2011
Trieskové a vláknité dosky. Stanovenie odporu proti vytiahnutiu skrutky v axiálnom smere (49 0155)
STN EN 335-3: 1997
Trvanlivosť dreva a výrobkov na báze dreva. Definícia tried ohrozenia podľa
napadnutia biotickými činiteľmi. 3. časť: Použitie na dosky na báze dreva
(49 0660)
STN EN 1602+AC: 1999 Tepelnoizolačné materiály pre stavebníctvo. Stanovenie objemovej hmotnosti
(72 7046)
STN EN 12086: 2000
Tepelnoizolačné materiály pre stavebníctvo. Stanovenie priepustnosti vodnej
pary (72 7055)
STN EN 317: 1995
Drevotrieskové a drevovláknité dosky. Zisťovanie hrúbkového napúčania po
ponorení do vody (49 2610)
TO – rr/nnnn
Strana 13 z 16
Osvedčovacie miesto OM 04, TSÚS
STN EN 1364-1: 2001
Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov. Časť 1: Steny (92 0809)
STN EN 13501-1+A1: 2010
Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň (Konsolidovaný text) (92 0850)
STN EN 13501-2+A1: 2010
Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti (okrem ventilačných zariadení) (Konsolidovaný text) (92 0850)
STN EN ISO 6946: 2008 Stavebné konštrukcie. Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla. Výpočtová
metóda (ISO 6946: 2007) (73 0559)
STN EN ISO 10456/AC: 2010 Stavebné materiály a výrobky. Tepelno-vlhkostné vlastnosti. Tabuľkové
návrhové (výpočtové) hodnoty a postupy na stanovenie deklarovaných a návrhových hodnôt tepelnotechnických veličín (ISO 10456: 2007) (73 0566)
TO – rr/nnnn
Strana 14 z 16
Osvedčovacie miesto OM 04, TSÚS
Príloha 3
Zoznam citovaných a súvisiacich dokumentov
použitých pri vypracovaní technického osvedčenia*)
[1]
Opis výrobného procesu na výrobu panelov TETRA K. Vydal výrobca KURUC Company, spol.
s r. o., Nové Zámky, November 2011
[2]
Opis výrobného procesu na výrobu dosiek TETRA K. Vydal výrobca KURUC Company, spol.
s r. o., 21. 03. 2007
[3]
Rozhodnutie č. 10469/98-SOZO/ŠZÚ SR. Vyjadrenie hlavného hygienika SR k stavebnému výrobku doska TETRA K. Vydalo ministerstvo zdravotníctva SR, Hlavný hygienik SR, Bratislava,
30. 06. 1998
[4]
Bezpečnostný list na výrobok BAYMER S (M2326) – kompletne formulovaný polyolový komponent pre výrobu polyuretánových pien. Vydal výrobca BaySystems CentralEurope a. s., Želkovice 180, 507 77 Cerekvice nad Bystřicí, Česká republika, 08. 04. 2008
[5]
Bezpečnostný list na výrobok DESMODUR 44 V 20 L – di-/poly-izokyanátová zložka pre výrobu
polyuretánov. Vydal Bayer MaterialScience AG, BMS-IO-S&T-PSRA-PSI Product Safety,
D- 51368 Leverkusen, Nemecko, 11. 10. 2012
[6]
Karta bezpečnostných údajov na výrobok Kronores CB 3006F – MUF lepidlo pre výrobu aglomerovaných materiálov na báze dreva. Vydal DIAKOL STRÁŽSKE s. r. o., Priemyselná 720,
072 22 Strážske, 10. 12. 2012
[7]
Certifikát č. 00017/110/2/2002 na výrobok: recyklovaný papier LPP Recy. Pre výrobcu Ludoprint,
a. s., Bobot vydal Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s., Bratislava, 18. 06. 2001
[8]
Certifikát č. 00645/110/2/2002 na výrobok: LDPE fólia na obalové účely. Pre výrobcu
Sagoplast, s. r. o., Poľný Kesov vydal Výskumný VÚSAPL, a. s., Nitra, 10. 07. 2002
[9]
Protokol o skúške č. 40-12-0246 - priepustnosť vodnej pary tepelnoizolačnej dosky zo striekanej
polyuretánovej peny. Vydal Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., skúšobné laboratórium
pobočky Nitra, 23. 05. 2012
[10]
Protokol o skúške č. 50-07-0114 – súdržnosť dosky TETRA K s polystyrénom, hustota, pevnosť
v ohybe, modul pružnosti v ohybe, pevnosť v ťahu na kolmo na rovinu dosky, hrúbkové napúčanie
po ponorení do vody, odpor proti vytiahnutiu skrutky v axiálnom smere. Pre výrobcu Kuruc Company
spol. s r. o., 941 42 Veľké Lovce 393 vydal Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., skúšobné
laboratórium pobočky Zvolen, 18. 06. 2007
[11]
Protokol o skúške č. 50-12-0025 – priľnavosť povrchovej úpravy stavebnej konštrukcie k podkladu, Vydal Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., skúšobné laboratórium pobočky Zvolen,
23. 04. 2012
[12]
Protokol o skúške č. 50-12-0057 – objemová hmotnosť tepelnoizolačnej dosky z polyuretánovej
peny, Vydal Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., skúšobné laboratórium pobočky Zvolen, 25. 06. 2012
[13]
Vyhlásenie o pôvode kombinovaného odpadu na výrobu dosiek TETRA K. Vydal Tetra Pak Grafobal, spol. s r. o., Skalica, 23. 02. 1996
*)
®
Dokumenty (originály, resp. kópie) sú archivované v Technickom a skúšobnom ústave stavebnom, n. o., pobočka Zvolen.
TO – rr/nnnn
Strana 15 z 16
Osvedčovacie miesto OM 04, TSÚS
[14]
Vyhlásenie výrobcu o obsahu nebezpečných látok na výrobok panel TETRA K. Vydal výrobca
Kuruc Company spol. s r. o., 393, 9410 42 Veľké Lovce
[15]
Protokol o skúške č. FIRES-FR-131-12-AUNS - požiarna odolnosť nenosnej steny z panelov
TETRA K. Pre výrobcu Kuruc Company, spol. s r. o., 941 42 Veľké Lovce 393, vydal FIRES,
s. r. o., autorizovaná osoba SK 01, Batizovce, 16. 07. 2012
[16]
Protokol č. FIRES-CR-161-12-AUPE – klasifikácia požiarnej odolnosti nenosnej steny z panelov
TETRA K. Pre výrobcu Kuruc Company, spol. s r. o., 941 42 Veľké Lovce 393, vydal FIRES,
s. r. o., autorizovaná osoba SK 01, Batizovce, 30. 08. 2012
[17]
Protokol o skúške č.80/96 - stanovenie súčiniteľa difúzie vodnej pary. Pre Františka Kurucza,
Veľké Lovce 392 vydal TSÚS Bratislava, štátna skúšobňa SKTC-105, pobočka Tatranská
Štrba 16. 08. 1996
[18]
Pracovný postup – odporúčané použitie panelov TETRA K. Vydal výrobca KURUC Company,
spol. s r. o., Nové Zámky, 28. 03. 2007
[19]
Správa č. 50/067/09/12 – Výpočet tepelného odporu nenosných stenových panelov TETRA K.
Pre výrobcu Kuruc Company, spol. s. r. o. vydal Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.,
skúšobné laboratórium pobočky Zvolen, 26. 09. 2012
[20]
Správa č. 40/96/0154 o prototypových skúškach materiálu TETRA – K1, TETRA – K2, pre Františka Kurucza, 941 42 Veľké Lovce 392 vydal Technický a skúšobný ústav stavebný, Pobočka
Nitra 14. 08. 1996
TO – rr/nnnn
Strana 16 z 16
Download

TO – TetraK