Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej školy, Matice slovenskej 13 v Prešove
za školský rok 2011/2012
Predkladá:
..............................................
PaedDr. Renáta Borščová
riaditeľka školy
Prerokované v pedagogickej rade školy dňa 30.8.2011
Vyjadrenie rady školy:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi Mestu Prešov
s c h v á l i ť – neschváliť
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok
2011/2012.
.........................................................
Mgr. Ivana Bačková
predsedníčka Rady školy
pri Základnej škole, Matice slovenskej 13, Prešov
Stanovisko zriaďovateľa:
Mesto Prešov
s ch v a ľ u j e – n e s ch v a ľ u j e
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej školy, Matice slovenskej 13, Prešov za školský rok 2011/2012.
.................................................
Mgr. Peter Haas
za zriaďovateľa
1
č.2
Vypracovali:
PaedDr. Renáta Borščová
- riaditeľka školy,
Mgr. Mária Krištofová
- zástupkyňa riaditeľky školy,
Mgr. Stanislav Bucko
- zástupca riaditeľky školy,
Mgr. Monika Mydlarčíková
- výchovná poradkyňa,
Mária Zápotocká
- vedúca ŠJ,
Miroslav Múdry
- predseda ZR,
Mgr. Ľubica Mamrillová
- vedúca MZ 1. – 4. ročníka,
Mgr. Jana Maťufková
- vedúca MZ 1. – 4. ročníka – špeciálne triedy
Mgr. Ivana Bačková
- vedúca MZ školskej logopédie
Bc. Beáta Likeová
- vedúca MZ ŠKD,
Mgr. Nataša Beňová
vedúca PK slovenského jazyka,
Mgr. Mária Kľučárová
vedúca PK matematiky a fyziky,
Mgr. Adriana Puchalová
vedúca PK cudzích jazykov,
Mgr. Jozef Čekan
vedúci PK spoločenskovedných predmetov,
Mgr. Pavol Kočiš
vedúci PK prírodovedných predmetov,
PaedDr. Alena Pekárová
vedúca PK výchovných predmetov,
Mgr. Monika Križanová
vedúca PK špeciálnej pedagogiky
Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:
1.
Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
2.
Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
3.
Koncepcia školy na roky 2009 – 2014.
4.
Plán práce školy na školský rok 2011/2012.
5.
Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových komisií.
6.
Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ Matice slovenskej 13, Prešov
7.
Ďalšie podklady : Správa o hospodárení za rok 2011.
2
I. Základné identifikačné údaje o škole
1. Názov školy:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
2. Adresa školy :
Matice slovenskej č. 13, 080 01 Prešov
3. Telefón školy :
051/771 3331
4. Elektronická adresa školy: zs.matica@gmail.com
5. Web:
www.zsmaticeslovenskej.sk
6. Zriaďovateľ školy:
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov
7. Vedúci zamestnanci školy : PaedDr. Renáta Borščová , riaditeľka školy
Mgr. Mária Krištofová, zástupkyňa riaditeľky školy
Mgr. Stanislav Bucko, zástupca riaditeľky školy
Mária Zápotocká, vedúca zariadenia šk. stravovania
Bc. Beáta Likeová, vedúca školského klubu detí
8. Rada školy: Mgr. Ivana Bačková, predseda RŠ
Mgr. Monika Mydlarčíková, zástupca pedagogických zamestnancov
Dana Štefaníková, zástupca nepedagogických zamestnancov
Zástupcovia rodičov:
Mgr. Ingrid Tomková, Bc. Ľubica Girgošková, Adrián Timko, Juraj Šofranko,
za zriaďovateľa:
JUDr. René Pucher, Mgr. František Biroš,
Mestské zastupiteľstvo:
Mgr. Peter Haas, Lucia Kažimírová,
9. Poradné orgány:
Rodičovská rada (RR)– mala 9 členov.
Predsedom je Miroslav Múdry . Členovia RR sú delegovaní zástupcovia rodičov za
jednotlivé ročníky. Koordinátorom je Mgr. Ľubica Mamrillová.
Počas roka sa uskutočnili 4 zasadnutia RR a 1 plenárna schôdza združenia rodičov.
K zmene v RR počas roka nedošlo. Jej volebné obdobie končí 30.9.2012
Pedagogická rada (PR) - má 42 členov (všetci pedagogickí zamestnanci).
Predsedom PR je riaditeľ školy – PaedDr. Renáta Borščová.
Počas školského roka bolo 7 rokovaní PR (zápisnice sú u riaditeľky školy).
3
Vedenie školy – má 4 členov, pravidelná stretnutia sa realizujú 1x za týždeň.
PaedDr. Renáta Borščová, Mgr. Mária Krištofová, Mgr. Stanislav Bucko, Bc.Beáta
Likeová,
Gremiálna rada – má 9 členov, pravidelná stretnutia sa realizujú 1x za mesiac.
PaedDr. Renáta Borščová, Mgr. Mária Krištofová, Mgr. Stanislav Bucko,
Mgr. Monika Mydlarčíková – výchovná poradkyňa, Mgr. Ivana Bačková – predseda RŠ,
Mgr. Miroslava Kalejová – predseda OZ, Mária Zápotocká – vedúca ŠJ, Magdaléna
Petrovová – ekonomicko –hospodársky úsek.
Metodické orgány školy
MZ I. stupeň
Mgr. Ľubica Mamrillová,
MZ I. stupeň – ŠT
Mgr. Jana Maťufková
MZ školská logopedia
Mgr. Ivana Bačková
PK SJ
Mgr. Nataša Beňová,
PK M-F
Mgr. Mária Kľučárová,
PK CH,Pr, TchV
Mgr. Pavol Kočiš
PK CJ
Mgr. Adriana Puchalová,
PK Z,D,ON,EV,NV
Mgr. Jozef Čekan,
PK Tv, HV,VV
PaedDr. Alena Pekárová
PK špeciálna pedagogika
Mgr. Monika Križanová
Koordinátori:
Koordinátor pre ENV
Mgr. Pavol Kočiš
Koordinátor drogovej závislosti
Mgr. Adriana Puchalová
Školský špeciálny pedagóg
Mgr. Monika Križanová, Mgr. Ingrid Lenzová
Školský logopéd
Mgr. Ivana Bačková, Mgr. Silvia Turčíková
Školský psychológ
Mgr. Monika Mydlarčíková
Výchovný poradca
Mgr. Monika Mydlarčíková
Kariérny poradca
Mgr. Pavol Kočiš
4
II. Údaje o počte žiakov školy
Skutočný počet žiakov
Ročník
Prípravný
ročník
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Trieda
Triednictvo
k 15.9.2011
k 31.8.2012
Žiaci
ŠVVP
A
Mgr. Andrea Kašprišinová
7
9
B
Mgr. Silvia Turčíková
4
9
I.A
Mgr. Iveta Kučová
16
18
I.B
Mgr. Katarína Oriňáková
8
10
I.C
Mgr. Alena Sopková
16
18
I.D
Mgr. Mária Marušáková
4
4
I.E
Mgr. Ivana Bačková
14
14
II.A
Mgr. Ľubica Uhlárová
20
20
II.B
Mgr. Monika Kretová
4
6
III.A
Mgr. Ľubica Mamrillová
11
14
III.B
Mgr. Jana Maťufková
7
7
III.C
Mgr. Ivana Bačková
12
12
IV.A
Mgr. Albína Ferencová
17
17
IV.B
Mgr. Katarína Kočišková
7
8
IV.C
Mgr. Miroslava Kalejová
20
21
3
V.A
PaedDr. Alena Pekárová
20
21
3
7
7
V.B
Mgr. Monika Mydlarčíková
VI.A
Mgr. Monika Križanová
7
8
VI.B
Mgr. Júlia Imrichová
7
7
VI.C
Mgr. Mária Kľučárová
17
15
VII.A
Nataša Beňová
11
12
VII.B
Mgr. Ingrid Lenzová
7
7
VII.C
Mgr. Vladimír Lenz
11
11
VIII.A
Jana Matejová
18
20
VIII.B
Mgr. Júlia Gazdová
10
10
IX.A
Mgr. Jozef Čekan
18
0
IX.B
Mgr. Pavol Kočiš
11
0
IX.C
RNDr. Marián Šíry
5
0
IX.D
Mgr. Adriana Puchalová
11
0
5
6
3
6
2
1
7
10
6
Skutočný počet detí
Oddelenie
k 15.9.2011
k 31.8.2012
1
Mgr. Mária Palenčárová
18
23
2
Bc. Beáta Likeová
17
19
3
Eva Šterbová
18
21
53
63
Spolu
Údaje o počte detí v Školskom klube detí
III. Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého pre školský rok 2012/13
Počet zapísaných žiakov
Z celkového počtu
Počet tried
zapísaných
Spolu
Z toho
Nezaškolení
Odklady
dievčatá
30
Samostatných
Spojených
3
0
v MŠ
9
6
0
IV. Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka strednej školy
Gymnázia
Spolu
SOŠ
SOU
Ukončili povinnú školskú dochádzku a nezískali
3 – ročné
1. nižšie sekundárne vzdelanie
odbory
2. primárne vzdelanie
nižšie sekundárne vzdelanie
38
0
17
5 r. – 4/1, 6 r. 4/2, 8 r. 3/2
primárne vzdelanie
4 r. 2/1
21
V. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
výsledky interných meraní – klasické triedy
Slovenský jazyk
Test
priem. známka*
5.A
6.C
3,88
7.
Matematika
8.A
9.A
5.A
6.C
3,00
3,36
3,83
1,67
4,67
39,24
57,70
52,80
41,17 84,40 21,97
2,00
3,50
3,53
1,86
56,04
49,30
81,87 43,65
7.
8.A
9.A
3,64
4,56
% úspešnosti*
priem. známka**
3,56
35,70 15,00
3,10
3,47
% úspešnosti**
81,04
* Vstupný test ** Výstupný test ***nepísali
6
54,62 58,53
výsledky externých meraní – špeciálne triedy
Matematika
Test
priem. známka*
% úspešnosti*
priem. známka**
% úspešnosti**
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
7.C
8.B
9.B
9.C
9.D
3,67
2,14
4,50
3,27
3,57
5,00
3,33
4,25
4,90
4,23
44,44 75,78 28,03 52,42
44,93 0,00 43,00 28,91 11,23 27,82
3,50
3,50
1,67
2,33
3,73
41,67 79,83 71,53 41,63
3,13
4,00
3,88
47,62 52,94 41,54 53,33
* Vstupný test ** Výstupný test
Slovenský jazyk
Test
priem. známka*
% úspešnosti*
priem. známka**
% úspešnosti**
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
7.C
8.B
9.B
9.C
9.D
3,28
2,33
3,55
2,75
3,20
2,88
2,80
2,30
2,60
3,71
49,20 76,23 49,67
68,43
51,40 51,90 52,00 68,80 66,28 39,54
3,00
3,66
3,00
3,55
60,78 64,23 41,26
59,80
41,74 44,31 42,20
2,75
3,71
3,85
* Vstupný test ** Výstupný test
VYHODNOTENIE- CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKOV
ZŠ (TESTOVANIE 9- 2012):
Matematika
Slovenský jazyk
11,35
10,96
56,73%
43,85%
Percentil školy
50,1
12,24
Priemerná známka žiakov školy
3,62
3,58
Priemerný počet bodov v rámci SR
11,51
13,62
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR
57,54%
54,47%
IX.A - úspešnosť
58,53%
46,25%
IX.B - úspešnosť
53,33%
43,60%
Priemerný počet bodov školy
Priemerná percentuálna úspešnosť školy
7
Priemerné známky v šk. r. 2011/2012
Ročník
Slovenský jazyk
Cudzí jazyk AJL
Cudzí jazyk RJL
Matematika
Dejepis
Občianska náuka
Geografia
Fyzika
Chémia
Biológia
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1,54
1,80
3,86
2,00
1,38
1,57
4,00
2,39
2,00
2,27
2,14
2,5
3,50
3,36
2,33
3,00
2,75
2,83
3,75
2,77
2,86
3,75
3,53
3,78
2,22
1,33
2,18
1,57
2,33
2,41
3,55
2,33
2,60
2,00
3,00
2,89
2,83
3,00
3,50
3,25
2,86
3,53
3,33
4,00
4,00
3,59
3,38
3,43
2,82
1,54
1,90
3,79
2,11
1,75
2,27
2,29
2,25
3,38
3,36
1,56
1,29
2,20
3,89
2,58
2,83
3,50
2,56
2,00
3,17
2,13
2,67
3,67
3,00
3,29
3,75
3,32
3,89
1,82
3,0
1,75
1,83
3,23
2,00
2,29
2,70
2,65
3,10
1,56
3,17
1,25
2,33
3,08
1,23
2,14
2,13
1,37
1,67
1,45
3,20
1,38
1,83
2,92
1,92
2,43
3,30
2,06
2,20
1,75
2,33
3,43
2,54
2,86
3,13
2,74
3,22
1,75
2,67
3,42
2,31
2,86
3,38
2,74
2,89
1,75
2,33
3,75
2,62
2,86
3,38
2,68
3,00
1,78
3,17
8
3,47
4,00
3,25
3,86
2,88
2,80
3,25
3,14
1,29
3,11
3,25
3,43
2,29
2,90
3,00
3,29
3,24
3,22
2,75
3,29
3,06
3,56
3,00
3,29
2,94
2,78
3,00
3,71
Priemerné známky v šk. r. 2011/2012
Ročník
Svet práce
Technika
Vlastiveda
Prírodoveda
Výtvarná vých.
Hudobná vých.
Telesná vých.
Informatika
1.
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
2.
1,39
1,31
3,57
1,15
1,00
2,46
1,50
1,15
1,00
2,15
1,50
1,15
1,00
1,54
1,50
3.
4.
1,8
2,00
1,39
1,9
3,36
1,83
1,11
1,00
1,30
1,00
1,00
3,36
1,13
1,38
2,90
1,11
1,00
1,20
1,00
1,00
1,11
1,00
1,17
1,00
5.
6.
7.
8.
1,0
1,0
1,5
1,0
1,0
1,5
1,0
9.
1,0
1,33
1,24
1,22
1,00
1,00
1,11
2,75
1,00
1,82
1,67
2,75
2,14
1,12
1,38
3,00
2,67
1,00
1,17
1,13
1,17
1,50
1,00
1,00
1,75
1,00
1,11
1,25
1,00
2,50
1,33
2,33
1,00
1,17
2,67
1,58
1,86
2,00
1,00
1,78
1,20
1,00
1,00
1,00
1,00
2,10
1,00
1,67
1,00
1,00
2,73
1,25
1,00
2,29
1,21
1,67
1,80
1,00
1,00
1,50
1,22
2,17
1,25
1,00
2,75
1,15
1,00
1,63
1,32
VI. Zoznam uplatňovaných učebných plánov a variantov
a) Učebné plány pre 1.-9.ročník ZŠ schválené MŠ SR dňa 14.5.2003 číslo 520/2003-41
s platnosťou od 1.9.2003 – II. stupeň: variant 2
b) Učebný plán pre prípravný až 4.ročník a 5. – 9. ročník základnej školy pre žiakov
s chybami reči; schválený MŠ SR 4.12002, rozhodnutím číslo 15/2002-44 s platnosťou
od 1.septembra 2001.
c) Učebný plán pre prvý až 4.ročník a 5. – 9. ročník základnej školy pre žiakov
s poruchami učenia; schválený MŠ SR rozhodnutím číslo 2780/98-4 zo dňa 21.júla
1998 s platnosťou od 1. Septembra 1998.
d) Učebný plán pre prípravný až 9. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov
s mentálnym postihnutím so vzdelávacím variantom A.
9
VII. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy.
Počet zamestnancov k 30.6.2012
Pedagogickí zamestnanci
kvalifikovaní
Nepedagogickí zamestnanci
nekvalifikovaní Doplnili si vzdelanie Kvalifikovaní nekvalifikovaní Doplň. si vzdel
41
1
4
10
0
0
Odbornosť vyučovania predmetov v školskom roku 2011/2012
Predmet
%
1.-4.
SJ
M
CJ
D
Z
OV
F
CH
P
100 100 100 100 100 100 35 100 100 100
TchV VV HV
40
TV ŠKD
100 100 100 100
VIII. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Názov vzdelávania/téma
Miesto vzdelávania
Mgr. Ľubica Uhlárová
Anglický jazyk
Prešov
Mgr. Iveta Kučová
Kompetenčný profil vedúceho
MZ
Kompetenčný profil vedúceho
MZ
PaedDr.
MPC Prešov
Meno a priezvisko
Mgr. Ľubica Mamrillová
Mgr. Albína Ferencová
Mgr. J. Maťufková
Mgr. A. Kašprišinová
Mgr. J. Maťufková
Mgr. M.Kretová
Mgr. J.Čekan
Mgr. V. Lenz
Mgr. J. Maťufková
Ďalšie vzdelávanie učiteľov
v oblasti cudzích jazykov
Rozvoj čitateľskej gramotnosti
MPC Prešov
Katolická univerzita
Ružomberok
MPC Prešov
MPC Prešov
Špec. pedagogika - psychopédia
UK Bratislava
Zvyšovanie kompetencií pre
vedúcich MZ
Koordinátor drogovej prevencie
MPC Prešov
Mgr. A. Kašprišinová
Mgr. J. Maťufková
Tréning fonematického
uvedomovania podľa D.B.
Eľkonina
Mgr. I. Bačková
Intenzívna interakcia
Bratislava, Dialog
Vysokošpecializovaný
odborný ústav pre deti
s poruchami reči a učenia
Súkromná ZŠ s MŠ pre
deti s autizmom
DaveHewett Ph.D
Mgr. K. Oriňáková
10
MPC Prešov
NewgenerationebioFeedback, Jihlava
Mgr. I. Bačková
Neuropsychológia a jej smery
Prof.MUDr. Fáber
Mgr.Naďová
p.Dobrovolný
Mgr. I. Bačková
Kompetenčný profil vedúceho
MPC Prešov
MZ
Mgr. Bačková
Carnomed- Karnozín
Súkromná ZŠ s MŠ pre
Mgr.Turčíková
deti s autizmom
Mgr.Kočišková
MUDr.Kučera
Mgr.Argalášová
p.Sefo
Mgr. Bačková
Mgr.Mydlarčiková
Biofeedback srdcovej variability
HRV
Mgr. Záskalan
Materské
centrum
Mostík, B.Bystrica
Mgr. J. Gazdová
Špeciálna pedagogika
KU Ružomberok
Mgr. Kočiš
Modernizácia vo vyučovacom
MPC PO
Mgr. Gazdová
procese
Mgr. A. Puchalová
MPC Prešov
Mgr. M . Križanová
Jesenný seminár OUP pre 2.
stupeň ZŠ
seminár Pearson Longman pre 1.
stupeň ZŠ
Jarný seminár OUP pre 2. stupeň
ZŠ
ELT ideas - konferencia
Macmillan
seminár Express Publishing pre
ZŠ
ELT fórum – medzinárodná
metodická konferencia učiteľov
ANJ
Geogebra
Mgr. M.Kľučárová
Geogebra
MPC PO
Bc. Likeová
Funkčné vzdelávannie
MPC Prešov
PaedDr. Borščová
Funkčné inovačné
MPC Prešov
Mgr. Krištofová
Funkčné vzdelávannie
MPC Prešov
Mgr. D:Servatková
Mgr. A.Puchalová
Mgr. M.Krištofová,
Mgr. A.Puchalová
Adriana Puchalová
Mgr. A.Puchalová
11
MPC Prešov
MPC Prešov
Prešov
MPC Prešov
EU Bratislava
MPC PO
IX. Údaje o projektoch do ktorých sa škola zapojila
Projekt Stanica Východ - Stanica Východ je umelecko - edukatívny projekt s posolstvom
šírenia hodnôt ako sú kultúrna výmena, tolerancia a rozvoj mladých talentov. V rámci
projektu je prezentovaná rómska kultúra a mladí umelci z Prešova a okolia. Projekt
realizujeme v spolupráci s OZ Euforion Bratislava a partnermi Úradom Vlády Slovenskej
republiky, Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, veĺvyslanectvom Holandského
kráľovstva na Slovensku a Mestom Prešov. Projekt bol realizovaný v mesiaci september
2011.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ „VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII
MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT“
Od 1. októbra 2011 implementuje Metodicko-pedagogické centrum národný projekt
„Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych
komunít“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v operačnom
programe Vzdelávanie a je určený pre základné školy. Projekt bude do 31.januára 2015.
HLAVNÝMI AKTIVITAMI PROJEKTU SÚ:
• Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov
• Podpora celodenného výchovného systému (ďalej len „CVS“)
• Technická podpora aktivít národného projektu
PODPORA CELODENNÉHO VÝCHOVNÉHO SYSTÉMU (ĎALEJ LEN „CVS“)
CVS umožní účinný rozvoj žiakov z MRK aj mimo vyučovania, vrátane voľnočasovej
starostlivosti. CVS poskytne možnosť doplnenia základného vzdelania v rámci
špecifického vzdelávacieho programu pre žiakov, ktorí neukončili ZŠ (Žiakom bude
poskytnuté stravné v súlade s platnou legislatívou SR.). Novovytvorené učebné materiály
zatraktívnia vzdelávanie žiakom z MRK. V rámci CVS prebehnú 3 osvetové programy,
do ktorých sa zapoja rodičia žiakov z MRK.
TECHNICKÁ PODPORA AKTIVÍT NÁRODNÉHO PROJEKTU
Každá zapojená ZŠ dostane 2 interaktívne systémy. Každá ZŠ dostane 1 didaktický
balíček v hodnote 10 000 eur podľa vlastného výberu z predloženého katalógu
spracovaného na základe analýzy potrieb ZŠ.
Každá ZŠ získa balíček školiaceho materiálu a potrieb v hodnote 1000 eur.
12
Cieľom projektu je prostredníctvom vzdelávania pedagogických zamestnancov a
odborných zamestnancov zlepšiť vzdelanostnú úroveň osôb z marginalizovaných
rómskych komunít a tým vytvoriť potrebné kompetencie pre ich ďalšie vzdelávanie a
úspešnú adaptáciu pre potreby trhu práce. Špecifickým cieľom projektu je skvalitniť
profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
podieľajúcich sa na edukácii žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych
komunít.
Voľnočasové aktivity školy
P.č.
Názov krúžku
Počet
Vedúci krúžku
žiakov
1.
Plavecký I.,II.,III.
26
Ferencová, Bucko, Lenz
2.
Školské všeličo
18
Sopková
3.
Technický Lego
12
Mamrillová
4.
Výtvarný I.,II.
37
Gorylová, Kosturová
5.
Tanečný I.,II.
28
Kučová, Marušáková
6.
Hipoterapia
10
Schichmanová
7.
Slovenčina hrou
12
Beňová
8.
Futbal I., II.
94
Bucko, Štefaník
9.
Volejbalový
8
Kľučárová
10.
Športové hry
28
Borščová
11.
Školský časopis
1.
5
Puchalová
12.
Volejbalový
8
Kľučárová
13.
Umelecký
12
Imrichová
14.
Škola hrou
5
Kľučárová
15.
Tanečný
6
Štefčíková
13
AKCIE REALIZOVANÉ V RÁMCI MZ I.stupňa – klasické triedy:
Hlavné úlohy vychádzali
z pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na
školský rok 2011/2012 , zo správ školskej inšpekcie, z informácií KŠÚ, mesta Prešov,
z plánu práce školy, z analýzy výsledkov činnosti MZ za predchádzajúci školský rok a z
konkrétnych podmienok školy.
V oblasti výchovy a vzdelávania bol vo ŠVP vypracovaný systém opatrení na
prevenciu a riešenie šikanovania. Dopĺňali sa do ŠkVP
ISCED 1
charakteristiky
predmetov, kritériá hodnotenia učebné osnovy . Do UO boli zapracované prierezové
témy: multikultúrna výchova a regionálna výchov.
V oblasti mravnej výchovy sme preferovali výchovu k ľudským právam a ich
ochrane. Počas aj mimo vyučovania sme sa venovali problematike diskriminácie, rasizmu
xenofóbie a prejavom intolerancie. Monitorovali sme správanie sa detí. V spolupráci so
školským psychológom a špeciálnym pedagógom sme riešili aj najmenšie príznaky
problémového správania a šikanovania, alebo sme sa im snažili predchádzať. Dbali sme
na prejavy úcty voči starším ľuďom.
V oblasti pracovnej výchovy sme aktivity realizovali na hodinách technickej
výchovy, informatiky a v záujmovom útvare Lego. Rozvíjali sme manuálne zručnosti
a tvorivosť s cieľom vytvoriť výrobok. Venovali sme pozornosť úprave školského areálu
a kvetinovej výzdobe školy .
V oblasti estetickej
výchovy
sme dbali na
estetickú úpravu priestorov
a zovňajška žiakov. Zvyšovali sme estetickú úroveň interiéru školy výtvarnými prácami.
Zapájali sme žiakov do výtvarných, literárnych a hudobných súťaží.
V oblasti telesnej výchovy sme sa zapojili do realizácie projektu Zober loptu,
nie drogy a do športových súťaží cez ABC CVČ v Prešove.
V oblasti výchovy
k manželstvu a rodičovstvu
s psychológom – PhDr. Mirdalovou. Zapojili sme sa do
sme uskutočnili besedu
celoslovenskej
kampane
,,Červené stužky ,,
V oblasti enviromentálnej výchovy sme zrealizovali Deň ovocia a zeleniny,
tematický týždeň mlieka a mliečnych výrobkov. Viedli sme žiakov k environmentálnemu
správaniu a ochrane prírody v rámci projektu ,,Zelená škola,,.
V oblasti dopravnej výchovy sme motivovali žiakov k bezpečnému pohybu
v cestnej premávke /ako chodec a cyklista, dopravná súťaž/ realizáciou projektového
Dňa dopravy.
14
AKCIE REALIZOVANÉ V RÁMCI MZ - klasické triedy:
Besedy
Poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia
Dátum
konania
6.9.2011
Triedni učitelia
Deň jabĺk – Najchutnejší jablkový koláč
27.10.2011
Uhlárová
Boj proti detskej kriminalite
Sopková a TU
Týždeň boja proti drogám
10.11.2011
14.-18.11.2011
Beseda o prevencii a liečbe chrípky
1.11.2011
Triedni učitelia
Zdravie , drogy
15.1.2012
Triedni učitelia
Beseda so spisovateľom V. Štefčíkom
25.4.2012
Triedni učitelia
Hasiči a praktické ukážky
7.5.2012
Triedni učitelia
Názov akcie
Zodpovedný
Triedni učitelia
Výstavy realizované v škole :
Projekt „ Stanica Východ „
Dátum
konania
12.-16.9.2011
Triedni učitelia
Ukážka výcviku dravcov
3.10.2011
Mamrillová
Eko dni jeseň - Svetový deň jabĺk
27.10.2011
Uhlárová
Tekvicové strašidlá
28.10.2011
Kalejová
Marec – mesiac knihy - Leporelo
Marec
TU, Mamrillová
Deň otvorených dverí
6.3.2012
Mamrillová
Názov akcie
Zodpovedný
Vychádzky, exkurzie :
Názov akcie
Dopravný deň
Dátum konania
DOV
Zodpovedný
12.9.2011
Mamrillová
Kľúč od Prešova
15.9.2011
Mamrillová
Návšteva planetária
Máj 2012
Kalejová
Návšteva Knižnice „Slniečko“
Marec 2012
Kalejová
Exkurzia do výrobne hostií
11.6.2012
Gazdová
15
Súťaže: triedne kolo, školské, obvodové, oblastné, krajské, celoslovenské, medzinárodné
SJL – Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína
22.4.2012
Zodpovedný
Vyhodnotenie
Kalejová
SJL - Šaliansky Maťko
16.1.2012
Ferencová
Názov akcie
Dátum konania
Kultúrne, enviro a športové akcie:
Názov akcie
Dátum konania
Zodpovedný
učiteľ
Mestská olympiáda
Noc škriatkov MKV
17.10.2011
Bucko
27.10.2011
Kučová
Mikuláš - školská rozhlasová relácia - MEV
5.12.2011
Mamrillová
Tri prasiatka – divadelné predstavenie
Vianočná akadémia
6.12.2011
Uhlárová
15.12.2011
Ferencová
Z rozprávky do rozprávky - Zápis
15.1.2012
Kučová
Deň sv. Valentína - pošta
14.2.2012
Sopková
Obchodovanie s ľuďmi – rozhlasová relácia
16.2.2012
Mamrillová
Zábavné vyučovanie v maskách
17.2.2012
Triedni učitelia
Traja tučniaci - divadelné predstavenie
21.2.2012
Kučová
Návšteva mestskej knižnice
20.3.2012
Triedni učitelia
Deň učiteľov
28.3.2012
apríl
Mamrillová
Minifutbal
Svetový deň zdravia – pohybové hry
5.4.2012
Bucko
27.4. 2012
Triedni učitelia
Projekt – Okolie školy a bezpečnosť
30.4.2012
Triedni učitelia
Pohybom ku zdraviu - súťaže
15.5.2012
Mamrillová
Prečo nechcem fajčiť
31.5.2012
Sopková
MDD relácia
1.6.2012
Uhlárová
Školský výlet Spišská Nová Ves
21.6.2012
Kučová
Úprava areálu školy
16
Triedni učitelia
PLÁN SPOLUPRÁCE ZŠ S MŠ VOLGOGRADSKÁ V PREŠOVE
Mesiac
Zodpovedný
Akcia
December
Výstava zeleniny, Deň jabĺk Úvod do
projektov – Môj počítač, Hry s Legom
Návšteva detí MŠ na vyučovaní v 1. roč.
Január
Z rozprávky do rozprávky – zápis do 1. roč.
Kučová, Uhlárová
Február
Ukončenie projektu – Hry s Legom
Mamrillová, Onderčová
Máj
Ukončenie projektu – Môj počítač
Mamrillová, Onderčová
Október
Mamrillová, Onderčová
Kučová
REPREZENTÁCIA ŠKOLY ŽIAKOV I. STUPŇA:
1. Šaliansky Maťko
E. Blizmanová, okresné kolo – čestné uznanie
2. Hviezdoslavov Kubín
Emma Blizmanová, okresné kolo – čestné uznanie
Patrik Novák, okresné kolo – čestné uznanie
3. Slávik Slovenska
školské kolo – účasť na okresnom kole
Peter Cicoň a Natália Zábrodská III. A,
okresné kolo - Lívia Girgošková IV.A – čestné uznanie
4. Slávici z lavice
okresné kolo – Natália Zábrodská, III. A - čestné uznanie
5. Európa v škole
Postup do celoslovenského kola: Natália Belyová, Matúš
Matyas, Timea Motýľová , III. A,
6. Husquarna
Rozprávková záhrada – 15. miesto -
kosačka,
Matúš
Matyas, III. A
AKCIE REALIZOVANÉ V RÁMCI MZ - špeciálne triedy:
Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové tematiky, ktoré sa spravidla prelínajú
cez vzdelávacie oblasti. Prierezové témy sme realizovali viacerými formami,
ako
integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a používali sme rôzne
aktivizujúce a interaktívne učebné metódy.
17
Multikultúrna výchova
Názov akcie
Dátum
konania
Zodpovedný
Noc škriatkov
27.10.2011
Mgr. Maťufková
Zábavné vyučovanie v maskách
17.2.2012
Triedni učitelia
Názov akcie
Dátum
konania
Zodpovedný
Jablkový deň - školská rozhlasová relácia
27.10.2011
Mgr. Maťufková
Boj proti drogám - školská rozhlasová relácia
17.11.2011
Mgr. Maťufková
Tri prasiatka – divadelné predstavenie
6.12.2011
Mgr. Marušáková
Vianočná akadémia – Mrázik
14.12.2011
Triedni učitelia
Obchodovanie s ľuďmi- rozhlasová relácia
16.2.2012
Mgr. Oriňáková
Traja tučniaci – divadelné predstavenie
21.2.2012
Triedni učitelia
Mediálna výchova
Exkurzia – knižnica P. O. Hviezdoslava, život marec 2012
a dielo J. Uličianskeho
Mgr. Kašprišinová
Triedni učitelia
Tvorba leporela- O červenej čiapočke
marec 2012
Triedni učitelia
Deň učiteľov - školská rozhlasová relácia
marec 2012
Mgr. Maťufková
Mám básničku na jazýčku
Máj 2012
Mgr. Kašprišinová
Mgr. Oriňáková
Názov akcie
Dátum
konania
Zodpovedný
Poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia
6.9.2011
Triedni učitelia
Správanie žiakov v školskej jedálni – beseda
16.9.2011
Triedni učitelia
Svetový deň duševného zdravia – beseda
19.10.2011
Triedni učitelia
Boj proti detskej kriminalite – beseda
17.11.2011
Triedni učitelia
Veselý deň- boj proti drogám
17.11.2010
Mgr. Oriňáková
Dentálna hygiena – beseda
4.12.2011
Mgr. Kočišková
Osobnostný a sociálny rozvoj
18
Environmentálna výchova
Názov akcie
Dátum
konania
Zodpovedný
Život dravcov
3.10.2011
Mgr. Kašprišinová
Jablkový deň – zdravý deň
27.10.2011
Mgr. Maťufková
Život delfínov – výstava
28.10.2012
Mgr. Kašprišinová
Zber papiera a hliníkových fólií
apríl 2012
Triedni učitelia
Školský výlet – ZOO- Spišská Nová Ves
21.6.2012
Mgr. Maťufková
Nielen v lese žijú zvieratká
28.6.2012
Mgr. Kašprišinová
Dopravná výchova
Názov akcie
Dátum
konania
Zodpovedný
12.9.2011
Mgr. Oriňáková
Názov akcie
Dátum
konania
Zodpovedný
Úcta a pomoc k starším ľuďom- beseda
6.10.2011
Triedni učitelia
Mestská olympiáda
17.10.2011
Mgr. Maťufková
Minifutbal
5.4.2012
Triedni učitelia
Dopravný deň
DOV
Ochrana života a zdravia
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Názov akcie
Projektové vyučovanie- Kľúč od mesta
Dátum konania
16.9.2011
Zodpovedný
Mgr. Kašprišinová
Najchutnejší jablkový koláč- školské kolo
Otvorená hodina pre MŠ- prezentácia na
interaktívnej tabuli
27.10.2011
27.1.2011
Triedni učitelia
Mgr. Kašprišinová
Mgr. Maťufková
Projektové vyučovanie- prezentácia na
interaktívnej tabuli – zdravie a drogy
15.1.2011
Mgr. Kašprišinová
Mgr. Maťufková
Talent agent – celoslovenská súťaž pre MŠ,
ZŠ, VŠ – Naša škola našimi očami – video
projekt
marec 2012december 2012
Mgr. Maťufková
Mgr. Kašprišinová
Poznám okolie svojej školy, poznám pravidlá
cestnej premávky- projektové vyučovanie
30. apríl 2012
Mgr. Oriňáková
Sportube.day- video prezentácia – Zdravý deň máj 2012
19
Triedni učitelia
Plán spolupráce ZŠ s MŠ Volgogradská:
Mesiac
Akcia
Zodpovedný
Október
Návšteva žiakov MŠ v ZŠ spojená
s prezentáciou výstavou a ochutnávkou
zeleniny a ovocia pripravenou žiakmi I. st.
ZŠ
Prezentácia ZŠ v MŠ
Mgr. Maťufková
Mgr. Kašprišinová
Január
Hasiči , beseda spojená s prezentáciou
máj
máj
Otvorená hodina Telesnej výchovy v 1.
Ročníku
Mám básničku na jazýčku
Mgr. Maťufková
Mgr. Kašprišinová
Mgr. Oriňáková
Mgr. Maťufková
Mgr. Oriňáková
Mgr. Kašprišinová
Mgr. Oriňáková
AKCIE REALIZOVANÉ V RÁMCI MZ - školská logopédia:
Dňa 23.2. 2012 sa školskí logopédi a špeciálny pedagógovia zúčastnili workshopu
CarnoMed na Súkromnej ZŠ s MŠ pre žiakov s autizmom v Prešove. Prednášku viedol
p. Sefo pod vedením MUDr. Michaela Kučeru. Vo výskume sa zistilo, že Karnozín
pozitívne ovplyvnil porozumenie a produkciu reči, sluch, socializáciu, uvedomovanie si
okolia a plánovanie jemnej motoriky.
Dňa 28.5.2012 sa uskutočnil prvý ročník školského turnaja v scrabble. Súťažili
zmiešané skupiny tried 2.– 4. a 5.- 6. ročníka v rámci predmetu ILI. Úlohou žiakov bolo za
15 minút vymyslieť čo najviac slov. Výsledky: 2.B – 7 slov, 4.B – 11 slov, 3.B – 10 slov,
5.B - 15 slov, 6.B - 17 slov
Okrem tejto súťaže si žiaci zahrali hru „Hádaj na čo myslím“ s využitím pomocných
obrázkov a hru „Logopedické kvarteto“, v ktorej boli najúspešnejší žiaci Kopáč, Ferková,
Hric a Ondrašová.
V školskom roku bola spolupráca s logopedickými ambulanciami (Mgr. Kobulská,
Mgr. Malagová, Mgr. Birošová, Mgr. Oríšková, Mgr. Naďová). V spolupráci s klinickými
logopédmi bola prehodnotená úspešnosť logopedickej itervencie u žiakov s NKS. Tým že
frekvencia cvičení so žiakmi vyplýva z učebného plánu a rozvrhu hodín, v prípade
ťažkého stupňa NKS bolo možné vykonávať logopedickú terapiu aj častejšie ako stanovuje
učebný plán. Dĺžka logopedických cvičení bola závislá od veku a schopností žiaka,
logopedickej diagnózy a prípadne iných špecifík dominantného alebo iného postihnutia, či
narušenia žiaka.
20
PK - Slovenský jazyk
Názov akcie - Besedy
Dátum
Zodpovedný
konania
Pamätný deň holokaustu
12.9.2011
vyučujúci SJ
Mesiac úcty k starším
30.9.2011
vyučujúci SJ
Svetový deň učiteľov
5.10.2011
vyučujúci SJ
Výročie deklarácie slovenského národa
3.11.2011
vyučujúci SJ
Deň vzniku Slovenskej republiky /1.1.1993/
10.1.2012
vyučujúci SJ
Oslobodenie Prešova /18.1.1945/
19.1.2012
vyučujúci SJ
Deň učiteľov – J.A.Komenský
28.3.2012
vyučujúci SJ
Sviatok práce
2.5.2012
vyučujúci SJ
Milan Rastislav Štefánik
4.5.2012
vyučujúci SJ
Deň víťazstva nad fašizmom /8.5.1945/
10.5.2012
vyučujúci SJ
Deň matiek
14.5.2012
vyučujúci SJ
Beseda so spisovateľom Valentínom Šefčíkom
23.4.2012
I. Lenzová
Akcie zo SJL
Názov akcie
Deň hlasného čítania – aktivita
v školskej knižnici zameraná na
čitateľskú gramotnosť
Vianočné zvyky a tradície –
projektové vyučovanie
Ochrana pred požiarmi očami
detí - literárna súťaž – okresná
súťaž
Šaliansky Maťko
obvodové kolo
Európa v škole - literárna súťaž
Dátum konania Zodpovedný učiteľ/
Vyhodnotenie/ Ocenenie
11.11.2011
N. Beňová, A. Pekárová
22.12.2011
N. Beňová
15.1.2012
16.1.2012
A. Pekárová –
1. miesto v okresnej súťaži
Petra Palenčárová, VIII. B
A. Pekárová
15.2.2012
A. Pekárová / J Fabián, VIII. B
Súťaž o najkrajší list
7.3.2012
Návšteva knižnice
P.O. Hviezdoslava – čitateľský
maratón, zameraný na čitateľskú
gramotnosť
Hviezdoslavov Kubín – školské
kolo
Literárna súťaž
o „Naj lesnú knihu“
14.3.2012
A. Pekárová / A .Kuba V. A,
M. Lacková VIII. A
N. Beňová, A. Pekárová
22.4.2012
N. Beňová, A. Pekárová
15.5.2012
A. Pekárová, N. Beňová / A. Kuba
– V.A, R. Holečko – VI.A, Š.
Rochlitz – VII.A
21
Divadelné predstavenie
Rysavá jalovica
Napíš svojho Rogan - literárna
súťaž
Bect Fiction – 2. ročník
česko-slovenskej literárnej
súťaže
O najlepšiu fantasy 2012 - Praha
5.6.2012
N. Beňová, A. Pekárová
15.6.2012
A. Pekárová / V. Tomková, V.A
Vlky v magickom lese
A. Pekárová
Veronika Tomková, V.A
Vlky v magickom lese – 2.miesto
A. Pekárová / V. Tomková, V.A
Vlky v magickom lese
15.6.2012
15.6.2012
Rozhlasové relácie:
Svetový deň učiteľov
Deklarácia slov. národa
Vznik ČSSR
7.10.2011
4.11.2011
N. Beňová
N. Beňová
Deň boja za slobodu
a demokraciu
21.11.2011
N. Beňová
80. výročie úmrtia
P.O.Hviezdoslava
29.11.2011
N. Beňová
Milan Rúfus
Oslobodenie Prešova
Svätý Valentín
20.12.2011
24.1.2012
14.2.20112
N. Beňová
N. Beňová
N. Beňová
Marec – mesiac knihy
M. R. Štefánik
20.3.2012
9.5.2012
N.Beňová
N.Beňová
PK – matematiky, fyziky, informatiky
Súťaže PK :
Názov akcie
Dátum konania
Matematická Pytagoriáda November 2011
školské kolo
Zodpovedný učiteľ / vyhodnotenie
KOMPARO December 2011
Mgr. Matejová, Mgr. Kľučárová –
– úspešní riešitelia: A. Vaňo (IV.A),
A. Kuba (V.A), S. Pribulová (V. A)
Mgr. Kľučárová – školské kolo sa
neuskutočnilo, pretože bol
znova
zvýšený poplatok a nízky počet
prihlásených žiakov
Matemat. Olympiáda – 5., December 2011
9. ročník školské kolo
Matemat. Olympiáda – Január 2012
6.,7.,8. ročník školské kolo
Mgr.Križanová –
Žiaci nezískali potrebný počet bodov
na prihlásenie do okresného kola
Mgr.Križanová –
Žiaci nezískali potrebný počet bodov
na prihlásenie do okresného kola
Školské
5.,9. ročník
22
Múdra sova
Apríl 2012
Mgr.Matejová, Mgr.Kľučárová –
preverovanie čitateľskej gramotnosti
u žiakov 2. stupňa z matematiky
Mgr.Matejová, Mgr.Kľučárová –
Preverovali sa vedomosti žiakov 8.r.
z matematiky za 4 roky
Mgr.Imrichová1. téma – Pokusy (tlak vzduchu a var,
páka – jednoduchá, zložitá
2. téma- Pohyb a sila (mechanické
vlastnosti kvapalín)
Školské komparo 8.ročník Máj 2012
Vedecká
konferencia Máj 2012
z fyziky 9. roč.
PK – cudzích jazykov - Anglický jazyk, Ruský jazyk
Besedy, aktivity
Názov akcie
Dátum
konania
Zodpovedný
Pilotné testovanie žiakov 8. roč. z ANJ
október 2011
Puchalová
Halloween – tradičné hry
október 2011
Krištofová
Beseda o Rusku
november 2011 Krempová
Vianoce vo svete – projektové vyučovanie
december 2011
Puchalová, Servatková
Rozprávka – prezentácia metód vyučovania
ANJ
január 2012
Krištofová, Puchalová,
Servátková
Valentínske pozdravy
február 2012
Krištofová
St.Patrick´s Day
marec 2012
Krištofová, Puchalová
Easter – tematické vyučovanie
apríl 2012
Krištofová, Servátková
Titanic – prezentácia, aktivity
apríl 2012
Puchalová, Krištofová
Obľúbené recepty -projekt
apríl 2012
Krištofová
Deň matiek - pohľadnice
máj 2012
Krištofová, Puchalová
Žiacke projekty
priebežne
Puchalová, Krištofová,
Servátková
Vychádzky, exkurzie :
Názov akcie
Eurotrip – divadelné predstavenie
Dátum
konania
Zodpovedný učiteľ
február 2012
Puchalová
23
Anglický jazyk – súťaže
Názov akcie
OAJ – školské kolo
Dátum
konania
február
2012
English speaking
máj 2012
countries- školská súťaž
Zodpovedný učiteľ/Vyhodnotenie/Ocenenie
Krištofová, Puchalová, Servátková/Kuba, Sinai
Kištofová, Puchalová/ Kuba V.A, Ringer VI.A,
Garnek VII.A, Lacková VIII.A,
PK - Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Telesná a športová výchova
Výstavy realizované v škole :
Názov akcie
Dátum konania
Zodpovedný učiteľ
Jablkový deň
Mesiac úcty k starším v ŠKD
október 2011
október 2011
Puchalová
Kučová
Nie drogám! – týždeň boja proti
drogám
Vianočná výzdoba školy
november 2011
Puchalová
december 2011
Gorylová, Puchalová
Vianočná burza
december 2011
Puchalová
Fašiangová výzdoba vestibulu
január 2012
Gorylová
Veľkonočné dekorácie
apríl 2012
Gorylová
Deň Zeme – výtvarné práce
apríl 2012
Puchalová
Výtvarné práce žiakov vo vestibule
celý šk. rok
Gorylová
Jarná výzdoba školy
marec 2012
Puchalová
Exkurzie
Názov akcie
Dátum
Zodpovedný učiteľ
konania
Deň otvorených dverí SZUŠ v
Prešove – IX.B
november
2011
Gorylová
Šarišská galéria – D.Pončák
Židovské múzeum a synagóga –
VIII.AB
apríl 2012
Puchalová
máj2012
Puchalová
Barokový Prešov - VIII.A
január 2012
Puchalová
24
Súťaže: školské kolo, obvodové, krajské, celoslovenské, medzinárodné
Hudobná výchova
Názov akcie
Slávik Slovenska
Školské kolo
Dátum
konania
apríl
2012
Zodpovedný učiteľ/Vyhodnotenie/Ocenenie
Kučová
III.kategŕia Ž.Michalková- 1.miesto,V .Porochnavá –
2.miesto, M.Tomková- 3.miesto,
II.kategória L.Girgošková- 1.miesto, N.Gregorová –
2.miesto, S. Pribulová – 3.miesto,
I.kategória P.Cicoň, N. Zabrodská 1. miesto,
B.Kollárová – 2.miesto, E.Sopko – 3.miesto
Telesná výchova
Názov akcie
Školský pohár vo
futbale
Veľký futbal žiakov
Coca cola cup
Minifutbal MC
Donalds Cup
Jednota Futbal Cup
Dátum
konania
apríl 2012
Zodpovedný učiteľ/Vyhodnotenie/Ocenenie
apríl 2012
Bucko/2.miesto v skupine – obvodové kolo
apríl 2012
Bucko/3.miesto v skupine – obvodové kolo
apríl 2012
Bucko/2.miesto v skupine – obvodové kolo
Bucko/3.miesto v skupine – obvodové kolo
Reprezentácia školy:
Norbert Vaňo
Memoriál Jozefa Pajora – medzinárodné preteky v modernej gymnastike – 2. miesto
Vianočný pohár v športovej gymnastike – 3. miesto
Majstrovstvá Slovenska – mladší žiaci “B” – 1. miesto
Slovenský pohár v športovej gymnastike – 1.miesto
Oliver Ringer
Večerný beh Prešovom – 3.miesto
Kultúrne a športové akcie:
Názov akcie
Dátum
Zodpovedný učiteľ
konania
Mesiac úcty k starším v ŠKD
október 2011
Kučová
Valentínska pošta
február 2012
Puchalová
Traja tučniaci – vých. koncert
marec 2011
Kučová
HK škol. kolo – sprievodný
program
marec 2012
Kučová
25
Výtvarná výchova
Integrácia očami
október –
detí – školské kolo december
2011
My svetu – svet
december
nám
2011
celoslovenská
súťaž
Európa v škole –
apríl 2012
okresné kolo
“Čo robím pre
apríl 2012
ochranu prírody” medzinárodná
súťaž
EuroHungaricum
Hasičská technika apríl 2012
dnes a v minul. –
okresné kolo
marec 2012
Lidice2012
postup 5 prác
Výsledky z OK nezaslané
Ocenenie: Hatala IX.A , Tulejová VI.C
III. kategória Riják V.,Petíková A. diplom a postup do
celoslovenské kola
špeciálne triedy
Kategória I.: Motýľová T., Matyas M., Gregorová N.
Kategória II.:Holečko R.,Girgošková L.,Mochňák G.,
Kategória III.: Halčák M.,Petíková M., Gregor P.,
Mrúz J., Novotný T., Smolko R.,
diplom a postup do celoslovenského kola
ocenenie a účasť sa na letnom enviromentálnom
tábore získal Patrik Novák IV.A
zaslaných 12 prác,
1.miesto-Rusnák V., IX.B, 4.miesto-Mrúz J. IX.A
zaslaných 11 prác
medzinárodná
súťaž
z 28000 prác zaslaných zo 66 krajín sveta získali
čestné uznanie Mária Petíková IX.D a Miroslav
Baran VI.A
Ľ.Štúr a José Marti apríl 2012
medzinárodná
súťaž
zaslaných30 prác
1.miesto – N. Gregorová, R. Hatala
2.miesto - F. Futáš
3.miesto - P. Gregor
Špeciálna cena – A. Petiková, T. Novotný,
J. Fabián, V. Rusnák
Cena predsedu SPKnS – M. Duždová
Ruské slovo,
príslovia a
porekadlá
medzinárodná
súťaž Moskva
apríl 2012
zaslaných 11 prác
žiacke práce postúpili do finále v Nemecku –
Ocenené práce: D.Bělunek, J.Eštočáková, V. Riják,
M. Červeňáková, N. Gregorová, V. Rusnák,
1.miesto:
I. Gregor, J. Fabián, P. Gregor, V. Tomková
Husquarna
Slovensko –
celoslovenká
súťaž
Európa v škole –
celoslovenká
súťaž
máj2012
Rozprávková záhrada – Matyas M. III.A– 1.miesto –
495 eur získala škola na zakúpenie kosačky
máj 2012
R.Holečko – VI.A ocenená práca a finančná odmena
26
Nadácia TV JOJ –
celoslovenká
súťaž
jún 2012
Londýn 2012 –
celoslovenká
súťaž
jún 2012
Ocenené práce a finančná odmena 800 eur pre školu
na nákup výtvarných pomôcok,
Víťazné práce: N.Gregorová, V Rusnák, J,Fabian,
F.Futaš, J.Eštočáková, A.Chomincová
Zaslaných 20 prác
1.miesto - J. Mrúz – II. kategória
špeciálna cena poroty – kolektív žiakov ZŠ Matice
slovenskej 13 v Prešove
Mimoriadne úspechy dosiahli žiaci školy pod odborným vedením Mgr. Eleny Gorylovej.
PK - biológia, chémia, technická výchova, pracovné vyučovanie,
environmentálna výchova, svet práce, technika
Výstavy realizované v škole :
Názov akcie
Dátum
Zodpovedný učiteľ
konania
Jablkový deň.
27.10.2012 Všetci vyučujúci
Svetový deň výživy.
Svetový deň mlieka.
Národný program prevencie obezity.
Vianočná burza výrobkov
December
Vyuč. TEH
2011
Deň Zeme- prezentácia žiackych prác
7.5.2012
Vyuč. II. stupňa, Kočiš, Gazdová
„Odkaz Zemi“
Súťaže: školské kolo
Názov akcie
Dátum
Zodpovedný učiteľ/Vyhodnotenie/Ocenenie
konania
Chemická olympiáda 10.2.2012
Zber papiera
Február –
máj 2012
Envirochémia –
súťaž v žiackych
29.3.2012
RNDr. M. Šíry
Zapojenie: Sinai, Zákutný, Hatala (IX.A)-neúspešní
riešitelia
Vyuč. I. a II. stupeň.
Umiestnenie: I. miesto: I.B, II. miesto: IV.A,
III. miesto: VII.A
RNDr. Šíry, Mgr. Kočiš.
Umiestnenie: 1. miesto: Matej Purdeš VII.A
projektoch
27
Vychádzky, exkurzie, výlet :
Zodpovedný učiteľ
ZOO Spišská Nová ves
Dátum
konania
Október
2011
12.6.2012
Technické múzeum Solivar –
25.6.2012
Mgr. J. Gazdová
Názov akcie
Výstava dravých vtákov
geologická exkurzia
Exkurzia Botanická záhrada KE
Vyuč. II. stupeň
V.A
Zapojenie: VIII.A, VIII.B, IX.B
26.6.2012
Mgr. J. Gazdová - VIII.B
PK - Občianska
výchova, Dejepis, Geografia, Etická výchova,
Náboženská výchova
Akcie školy:
Názov uskutočnenej akcie
Týždeň boja proti drogám
Dátum konania
November 2011
Zodpovedný pedagóg
Lenz
Exkurzia Vlastivedné múzeum November 2011
Čekan
Návšteva planetária
December 2011
Lenz
Exkurzia–výrobňa hostií PO
Apríl 2012
Gazdová
Exkurzia - centrum Košíc
Február 2012
Čekan
Pápežské misijné diela detí
Apríl 2012
Gazdová
Exkurzia – centrum Prešova
Máj 2012
Čekan
Putovanie dejinami
Máj 2012
Čekan
Cesta okolo sveta
Máj 2012
Lenz
Exkurzia Synagóga Prešov
Máj 2012
Gazdová
stredoveku – Šarišský hrad
Najzaujímavejšie akcie v rámci krúžkovej činnosti :
Hrad V. Šariša
Apríl 2012
Čekan
Spišský hrad
Máj 2012
Čekan
Kapušanský hrad
Máj 2012
Lenz
Sigord
Jún 2012
Lenz
28
XI. Inšpekčná činnosť
Nebola realizovaná.
XII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
a) Priestorové podmienky školy
Počet používaných miestností a ich stav k 30.6.2011
Názov
Počet Kapacita(ž)
Technický stav
500
Nevyhovujúce – stropy – 3, podlahy – 1
Laboratória 1
20
Potreba výmeny laboratórneho nábytku
dielne
20
Z dôvodu nedostatočných kapacít - trieda
Triedy
29
1
Telocvične
Vyhovujúce cvičiaca časť, nevyhovujúce hygienické
zariadenia a umyvárky, potreba rekonštrukcie osvetlenia.
1
Riešenie havarijného stavu formou žiadosti
o poskytnutie finančných prostriedkov z MŠ SR.
Bazén
0
Ihriská
Volejbalové – 2 ( potreba výmeny antuky )
Futbalové s atletickou bežeckou dráhou – potreba
3
obnovy bežeckej dráhy a trávnatej plochy
oddelenia
T-3
T-75
vyhovujúce
ŠKD
S- samostatná miestnosť
T – oddelenie v triede
b) Priestorové podmienky školy
Z dôvodu navýšenia počtu žiakov na I. stupni a v špeciálnych triedach bolo nutné
v mesiaci august 2008 zrealizovať rekonštrukciu I. poschodia administratívneho pavilónu.
Po úprave tzn. Vybúraní priečok v kanceláriách, vyspravení muriva a podláh a zároveň
presťahovaní počítačovej učebne sme vytvorili 7 nových učební pre I. stupeň. V
mesiacoch apríl –máj sme
v AP vytvorili kabinet špeciálnej pedagogiky, odbornú
logopedická miestnosť, ktorá je potrebná pre realizáciu predmetu Individuálna logopedická
starostlivosť.
Súčasne sme v mesiaci august 2009 pokračovali v rekonštrukcii tried odborného
pavilónu, pričom vznikli nové odborné učebne. Rekonštrukcia bola potrebná z dôvodu
29
zdravie
ohrozujúcich
podláh,
nefunkčnosti
výtokových
a odpadových
potrubí,
nefunkčnosti osvetlenia.
V mesiacoch júl – august 2010 sme pokračovali v stavebných opravách. Realizovali
sme výmenu podláh v dvoch triedach, opravu stropu v 1triede. Z dôvodu vytvorenia 4 tried
prípravného ročníka sme v časti jedáleň vytvorili novú triedu. Odborné učebne – dielne
a výtvarná učebňa - realizovali sme výstavbu priečok.
Žiadosť – riešenie havarijných stavov prostredníctvom MŠ SR – podané Krajským
školským úradom v Prešove. Žiadosti boli zaevidované na
pod číslom ID 148
/24.2.2009/ - havarijný stav hygienických zariadení v pavilónoch D2, D3, D4 a ID 1009
/1.3.2010 – havarijný stav malej strechy, hygienických zariadení, chodby a šatní
v objekte telocvične.
Zatekanie striech nad hygienickými
zariadeniami v pavilónoch, dostavbu spojovacích
chodieb a rekonštrukciu chemického laboratória sme riešili v spolupráci so zriaďovateľom,
a to návrhom na zaradenie do rozpočtu mesta v roku 2011. Do augusta 2011 neboli škole
pridelené žiadne finančné prostriedky.
V školskom roku 2010/2011 sme plánovali opravu hygienických zariadení v pavilóne D4
a opravu 2 striech nad hygienickými zariadeniami v pavilónoch D2 a D5. Tieto opravy
sme nerealizovali, a to z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. V mesiaci január
2011 sme realizovali rekonštrukciu vodovodného potrubia z dôvodu rozsiahlej havarijnej
situácie. V decembri 2011 došlo k veľkému úniku vody, na čo sme boli upozornený
Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Košice. Únik vody bol v hodnote
6.797,48 €. Po požiadaní uvedenej spoločnosti nám bolo odpustená 1/3 uvedenej platby.
Rekonštrukcia vodovodného potrubia bola realizovaná firmou
Gasko Prešov – Ing.
Kozma. Náklady boli vo výške 6.629,71 €, ktoré boli v plnej výške hradené z rozpočtu
školy.
V školskom roku 2011/2012 sme realizovali opravu hygienických zariadení / z vlastných
zdrojov/ v pavilónoch D1, D2 a D3. Náklady spojené s opravou hygienických zariadení
boli 21.488 €. Dokončili sme poslednú etapu – výmena vstupných dverí - 5.622 €.
Aktivity školy na zabezpečenia adekvátnej kvality priestorových podmienok:
V areáli školy boli postavené pergoly, ktoré slúžili ako tzv. spojovacie časti medzi
jednotlivými pavilónmi. Z hľadiska BOZP a posúdenia statiky neboli bezpečné, ba
dokonca tento stav bol charakterizovaný ako ohrozenie zdravia a života žiakov
a zamestnancov školy. Vedenie školy v spolupráci s Radou rodičov vypracovali spoločný
projekt Výstavba spojovacích chodieb a vstupnej haly a šatní. Projekt bol čiastočne
úspešný, no z požadovanej čiastky 1 600 000 Sk nám schválili čiastku 800 000 Sk.
30
V mesiaci august 2006 sme začali s realizáciou projektu – výkopy základov a likvidácia
existujúcich pergol. O chýbajúcu finančnú čiastku sme požiadali MÚ Prešov. V školskom
roku 2007/2008 bola vypracovaná druhá časť projektu a o potrebné finančné prostriedky
sme požiadali Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity a Mesto Prešov.
Finančné prostriedky v školskom roku 2011/2012 neboli pre dokončenie spojovacích
chodieb vyčlenené.
V školskom roku 2008/2009 bol vypracovaný projekt zameraný na výmenu okien,
rekonštrukciu podláh v triedach a chodbách, a rekonštrukciu hygienických zariadení.
Mestské zastupiteľstvo projekt nepodporilo pre nedostatok finančných prostriedkov.
Projekt bol vypracovaný na finančnú čiastku 22 mil. Sk/ 700 000 EUR.
V školskom roku 2010/2011 bola obnovená žiadosť o pridelenie finančných
prostriedkov na rekonštrukciu hygienických zariadení v pavilónoch a telocvične. Z tohto
dôvodu bude naša žiadosť na riešenie havarijných stavov podaná na MŠ SR stiahnutá.
Súčasťou bola žiadosť o rekonštrukciu zatekajúcej strechy telocvične finančná čiastka cca
6 mil. Sk/200 000 EUR.
c) Materiálne podmienky školy
Od školského roku 2004/2005 sme finančné prostriedky prvotne využívali na
odstraňovanie vzniknutých havarijných situácií a opravu vnútorných priestorov / podlahy,
elektrické rozvody, vodovod, výmena vchodových dverí, odstránenie pergôl, hygienické
zariadenia D1 a D5 . V spolupráci so zriaďovateľom boli zrekonštruované strechy
pavilónov D1, D2, D3, D4 a D5. Údržbu sme realizovali z vlastných zdrojov a za pomoci
rodičov. Dlhodobo neboli zakupované pomôcky pre jednotlivé kabinety. V školskom roku
2011/2012 sme čiastočne realizovali doplnenie kabinetov novými pomôckami, a to
v hodnote 2.480,53 €.
d) Psycho- hygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole
Psycho-hygienické podmienky edukácie v škole sú v súlade so základnými
normami
stanovenými legislatívnymi predpismi. V zmysle vytvárania kvalitných
podmienok pre edukačný proces realizujeme stavebno-rekonštrukčné práce od školského
roka 2004/2005. Zvonenie v škole je zabezpečené prostredníctvom rozhlasovej ústredne
a elektronického školníka.
Teplota v triedach počas školského roka je v súlade so
stanovenými normami. V zimných mesiacoch sa vykonáva kontrola každé ráno. Z tohto
dôvodu je potrebné zabezpečiť teplomery do tried, chodieb a šatní.
Keďže v škole absentujú priestory vyhradené na odkladanie odevov a obuvi, do vstupných
častí pavilónov boli zabezpečené šatníkové skrine. Toto riešenie nepovažujeme za vhodné,
preto súčasťou stavebného projektu bola výstavba šatní. Táto výstavba sa bude realizovať
31
v spolupráci s Mestom Prešov a za pomoci rodičov žiakov. Čistota v triedach je dobrá.
Ako nevhodné môžeme označiť riešenie podláh – parkety. Stav parkiet je nevyhovujúci,
z hygienického hľadiska ťažko udržiavateľný a z estetického hľadiska nevhodný. Oprava
resp. rekonštrukcia podláh v 1., 2. a 3. pavilóne bude realizovaná za finančnej pomoci
rodičov žiakov a vlastných zdrojov priebežne.
V každom pavilóne sa nachádza 6 tried. Plocha 1 triedy je 57 m2. Naplnenosť tried
žiakmi v tomto školskom roku bola 89% na jednu triedu. Počet žiakov v škole v školskom
roku 2011/2012 bol 330 z toho 175 žiakov začlenených, zaradených do novozriadených
špeciálnych tried pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a pre deti s chybami reči.
Priemerný počet žiakov v hmotnej núdzi bol 87.
Pedagogickí zamestnanci majú ospravedlnenú neprítomnosť v škole počas
školského roka z dôvodov absolvovania lekárskych odborných vyšetrení a vzdelávacích
aktivít.
e) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom
V spolupráci s rodičmi sme v školskom roku 2011/2012 zrealizovali aktivity: Noc
škriatkov, Z rozprávky do rozprávky – víkendové hra pre budúcich prvákov a Vianočnú
akadémiu – prezentáciu detskej tvorivosti. Rozlúčku s deviatakmi pripravil Mgr.Čekan
a Mgr. Kočiš spolu so žiakmi deviateho ročníka.
V rámci poskytovania služieb rodičom žiakov sme zabezpečili psychologické
a špeciálno-pedagogické vyšetrenie žiakov v priestoroch školy v čase vyučovania. Rodičia
písomne vyplnili anamnestický dotazník, absolvovali rozhovor a dieťa vyšetril odborný
pracovník – CPPPaP, Masarykova 20/C, Prešov a ŠPP, Matice slovenskej 11, Prešov,
OMAJA OZ Svinia.
Rodičia žiakov majú možnosť využívať učebňu IKT v čase mimo vyučovania.
Žiaci prvého a druhého stupňa sa zúčastnili 2-dňového výletu – Mníchovský potok
- pod vedením Mgr. Stanislava Bucka.
f) Spolupráca školy s inými organizáciami
CPPPaP, Masaryková 20/c, Prešov – Mgr. Mária Hirková – špeciálno pedagogická
diagnostika a rediagnostika žiakov. ŠPP Matice slovenskej 11, Prešov – diagnostika
a rediagnostika žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov s mentálnou
retardáciou – PhDr. Kvetoslava Farbancová. PU Prešov – pedagogická prax študentov
fakúlt. Oco, mama a ja - PhDr. Nadežda Mirdalová – riešenie sociálno-patologických
a psychologické vyšetrenia. MŠ – Volgogradská – spolupráca so skupinou predškolákov.
Bioofeedback Institút Praha – Mgr. Bibiána Nagyová, PhDr. Jiří Tyl
32
II.
Vyhodnotenie plnenia cieľov z koncepčného zámeru
školy
na školský rok 2011/2012
1. Oblasť edukácie :
Hlavný cieľ:
1.1
Tvorba Školských vzdelávacích programov

s využitím voľných hodín pre cudzie jazyky

s využitím voľných hodín pre prírodovedné predmety – realizácia praktík
v prírodovedných predmetoch s hlavným dôrazom na chémiu;

pre žiakov s poruchami učenia

pre žiakov s narušenou komunikačnou činnosťou

pre žiakov s telesným postihnutím
Vyhodnotenie: V školskom vzdelávacom programe sme využili voľné hodiny v triedach
pre slovenský jazyk a literatúru, cudzí jazyk, prírodovedu, informatiku, výtvarnú výchovu,
matematiku, rozvíjanie komunikačných schopností, chémiu a biológiu.
Triedy pre žiakov s poruchami učenia sme zriadili už v školskom roku 2005/2006 a triedy
pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v školskom roku 2007/2008.
V školskom roku 2009/2010 sme zriadili triedu pre žiakov s telesným postihnutím. Po
následnej rediagnostike a zníženiu počtu žiakov v triede na tri, bola trieda 5.B zameraná
tiež na žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Rada školy zmenu odsúhlasila na
svojom zasadnutí v septembri 2009. V školskom roku 2010/2011 nebola zriadená trieda
pre žiakov s telesným postihnutím, títo žiaci sú vzdelávaní formou začlenenia do bežných
tried. V prípravnom ročníku bola zriadená trieda pre žiakov s kombinovaným postihnutím
– telesný postih, chyby reči, zdravotné oslabenie, mentálny postih.
33
V školskom roku 2010/2011 sme zaznamenali mimoriadne úspechy žiakov v oblasti
výtvarnej výchovy. Pri tvorbe ŠkVP v budúcnosti navrhujeme využiť voľné hodiny pre
uvedený predmet.
V školskom roku 2011/2012 boli zriadené klasické triedy, špeciálne triedy pre žiakov
s narušenou komunikačnou schopnosťou, pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, pre
žiakov s mentálnym postihnutím a pre žiakov s kombinovaným postihnutím.
špeciálnych tried je rôznorodá a vyplýva zo záverov psychologických
Štruktúra
a špeciálno-
pedagogických vyšetrení.
1.2
Pedagogickí zamestnanci školy
Ciele:
a)
v nasledujúcich rokoch motivovať pedagogických zamestnancov
naďalej sa
permanentne vzdelávať, zvyšovať si kvalifikáciu a budovať svoj kariérny postup,
b)
umožniť pedagogickým zamestnancom podieľať sa na riadení školy a rozhodovaní
v dôležitých veciach výchovy a vzdelávania žiakov,
c)
motivovať pedagogických zamestnancov k tomu, aby svoje poznatky získané
celoživotným štúdiom zavádzali do tematických plánov, aby využívali vo vyučovaní
moderné metódy a formy vzdelávania a výchovy,
d)
vyžadovať od pedagogických zamestnancov zdokonaľovanie sa v práci s PC
a internetom, využívanie moderných informačných technológii v každodennej praxi,
e)
vyžadovať, aby sa učitelia zdokonaľovali v komunikácii v cudzom jazyku,
f)
žiadať, aby všetci zamestnanci svojimi postojmi a názormi, prácou a komunikáciou
na verejnosti zásadne zastupovali záujmy školy, vytvárali dobré meno školy a udržiavali
dobré medziľudské vzťahy na pracovisku,
g)
motivovať
pedagogických
zamestnancov
k štúdiu
špeciálnej
pedagogiky.
Vyhodnotenie:
Vyhodnotenie cieľov a a b dokumentuje časť správy pod bodom VIII. Ďalšie vzdelávanie
pedagogických zamestnancov a časť správy pod bodom XII. Priestorové a materiálnotechnické podmienky školy.
Vyhodnotenie cieľov c a d – nákup interaktívnej tabule, zriadením multimediálnej učebne,
kombinovanej učebne pre výučbu cudzích jazykov, špecializovaného pracoviska
biofeedback, vytvorením diagnosticko-terapeutického centra, vytvorením podmienok pre
realizáciu hipoterapie a kanisterapie. V školskom roku 2011/2012 boli zriadené učebne
využívané všetkými učiteľmi, biofeedback využívalo 75 žiakov. Diagnosticko-terapeutické
centrum realizovalo – kanisterapiu a kraniosakrálne osteopatie.
V oblasti cudzích jazykov sa vzdelávali: Mgr. Maťufková, Mgr. Uhlárová.
34
Cieľ f plníme formou otvorených diskusií na pracovných stretnutiach a neformálnych
stretnutiach zamestnancov školy. Povereniami boli na zamestnancov školy prenesené
kompetencie v oblasti vzdelávania, mimoškolských a prezentačných aktivít.
Cieľ g plníme formou vypracovania harmonogramu vzdelávania v tejto oblasti a záujmu
pedagógov o štúdium špeciálnej pedagogiky.
Počet špeciálnych pedagógov:
vedenie školy – 2 (psychopédia),
– 4 (logopédia), 4 (psychopédia), 1 (etopédia),
I.stupeň
ukončené vzdelávanie: Mgr. Monika Kretová
prihlásení na vzdelávanie: Mgr. Dagmar Servátková
II.stupeň
- 3 (AJL,SJL,MAT - psychopédia), 1 (SJL – etopédia)
ukončené vzdelávanie:
Mgr.Čekan (DEJ,ETV),Mgr.Lenz (GEG,ETV), Mgr.Gazdová(NBV, BIO)
prihlásení na vzdelávanie: Mgr. Júlia Imrichová(FYZ,TEH)
ŠKD
- 1 (psychopédia)
prebiehajúce vzdelávanie: Bc. Beáta Likeová, Bc. Andrea Hatalová
1.2
Žiak – objekt pedagogického pôsobenia
Ciele:
a)
vo edukačnom procese dodržiavať učebné plány, učebné osnovy, vzdelávacie
štandardy a tematické plány, pričom ich inovovať o spomínaný rozvoj kľúčových
kompetencií,
b)
vytvoriť podmienky pre rozvoj nadaných žiakov diferenciáciou a možnosťou voľby
množstva
nepovinných
predmetov,
s možnosťou
zamerania
na
cudzie
jazyky
a prírodovedné predmety,
c)
vytvoriť podmienky pre vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia,
d)
naďalej pokračovať v zriaďovaní špeciálnych tried pre žiakov s vývinovými
poruchami učenia a narušenou komunikačnou schopnosťou,
e)
žiakom so ŠVVP umožniť vzdelávanie v prípravných a nultých ročníkov,
f)
rozvíjať u žiakov schopnosť prijímať a niesť osobnú zodpovednosť pri plnení úloh,
vážiť si, rešpektovať a tolerovať odlišnosť iných ľudí, správať sa mravne a udržiavať
harmonické medziľudské vzťahy,
g)
na I. stupni pokračovať vo vytváraní tried so zameraním na rozšírené vyučovanie
jazyka anglického, nemeckého, prípadne ďalších cudzích jazykov, zabezpečiť kontinuitu
35
vyučovania cudzích jazykov na druhom stupni zavedením vyučovania druhého cudzieho
jazyka,
realizácia začleňovania žiakov so ŠVVP skupinovou formou t.j realizácia výuky
h)
v špeciálnych
triedach
pre
žiakov
s vývinovými
poruchami
učenia, narušenou
komunikačnou schopnosťou a telesným postihnutím,
vytvoriť diagnosticko terapeutické centrum – logopéd, somatopéd, psychopéd,
i)
psychológ, výchovný poradca,
j)
zavedenie alternatívnych spôsobov vyučovania,
k)
vytvoriť podmienky na mimoškolskú činnosť žiakov pod odborným vedením
pedagogických zamestnancov dobrovoľných zamestnancov z oblasti voľno časových
aktivít.
Vyhodnotenie:
Cieľ a a b plníme priebežne.
Cieľ c plníme formou vytvorenia podmienok pre včasnú diagnostiku a rediagnostiku
edukačných problémov žiakov. V triedach sme umiestnili skrine pre uloženie základných
pomôcok a pracovných materiálov. Domáce úlohy sú zadávané individuálne,
a to na
základe získaných poznatkov od sociálnych terénnych pracovníkov o úrovni životných
podmienok jednotlivých rodín. Mgr. Alena Sopková realizovala doučovanie žiakov zo
sociálne znevýhodneného prostredia, a to formou záujmového útvaru.
Snažíme sa
o zriadenie školského klubu detí pre týchto žiakov, no pre nezáujem zo strany rodičov ho
nie je možné zriadiť.
Ciele d a e sú splnené. Nultý ročník sme nezriadili pre nízky počet žiakov. Cieľ f plníme
formou realizácie projektu Stanica východ, ktorý financuje a realizuje OZ Euforion
Bratislava. Cieľ g plníme priebežne. Cieľ h je splnený. Cieľ i – vytvorenie centra je
splnený. Cieľ j – na I. stupni využívame v edukácii stavebnice Lego Dacta a využívame
formu „otvorenej školy“, pričom na vyučovaní sa zúčastňujú i rodičia žiakov. Cieľ
k plníme vytváraním záujmových útvarov podľa požiadaviek žiakov a rodičov.
1.3
Oblasť mimoškolských aktivít:
Ciele :

zriadiť školský klub záujmovej a umeleckej činnosti

realizovať záujmové vzdelávanie žiakov prostredníctvom vzdelávacích poukazov

vytvoriť podmienky pre spoluprác s odbornými organizáciami

vytvoriť podmienky pre spoluprácu s organizáciami realizujúcimi voľno časové
aktivity (štátne, súkromné, cirkevné, tretí sektor)
36
Vyhodnotenie: Zriadenie školského klubu záujmovej a umeleckej činnosti nie je potrebné,
a to z dôvodu kvalitnej ponuky práce v záujmových útvaroch a z dôvodu ďalšieho
finančného zaťaženia rodičov. Pre tieto aktivity využívame v maximálnej miere
vzdelávacie poukazy.
Počas školského roka sme spolupracovali s Prešovskou univerzitou – prax študentov,
Centrom pedagogické a psychologického poradenstva v Prešove a Centrom na SŠ Matice
slovenskej 11 v Prešove,
s OZ Oco, mama a ja, Svinia, a to v oblasti diagnostiky
a rediagnostiky, Krajským školským úradom v Prešove v oblasti riešenia havarijných
stavov na školách. Zároveň pozitívne hodnotíme spoluprácu s MŠ Volgogradská
v Prešove, a to v oblasti prípravy predškolákov pre vstup do ZŠ. V oblasti spolupráce
s organizáciami venujúcimi sa voľno časovým aktivitám veľmi pozitívne hodnotíme
spoluprácu s ABC centrom voľného času v Prešove.
2 Ekonomika školy
Ciele:
a)
doriešiť rajonizáciu v meste, vyňať Ulicu Tarasa Ševčenka z obvodu školy,
prerozdeliť časť K Starej tehelni medzi viaceré školy sídliska III. A ZŠ Kúpeľná, zaradiť
do nášho školského obvodu ulicu Matice slovenskej celú a aj touto formou zabezpečiť
vyváženosť počtu žiakov na základných školách v meste,
b)
prezentovaním výsledkov práce pedagógov a žiakov školy presvedčiť rodičov detí z
MŠ, aby prihlásili na povinnú školskú dochádzku žiakov na našu školu,
c)
získavať žiakov vytvorením tried pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
a narušenou komunikačnou schopnosťou,
tried so zaradením vyššieho počtu hodín
cudzích jazykov a informatiky, pripraviť špeciálnu ponuku pre zriadenie tried so
zameraním na prírodovedné predmety, čím sa zvýši prísun finančných prostriedkov na
školu,
d)
získavať finančné zdroje z projektov a grantov, s dôrazom na projekty ESF, a to
s maximálnou účasťou zriaďovateľa z dôvodu využitia maximálnej výšky finančných
prostriedkov,
e)
prenajímať priestory školy na vzdelávaciu, školiacu a športovú činnosť, a tým
získavať ďalšie finančné prostriedky.
Vyhodnotenie:
V budúcom školskom požiadame MZ v Prešove o zmenu v oblasti
školských obvodov. V školskom roku 2008/2009 sme k 15.9. vykazovali 316 žiakov,
v školskom roku 2009/2010 327 žiakov, k 30.6. 2010 sa na našej škole vzdelávalo 348
žiakov, k 30.6.2011 352 žiakov a v školskom roku 2011/2012 330 žiakov. V budúcom
37
školskom roku očakávame väčší pokles žiakov, a to z dôvodov: umiestnenie detí z DD do
profi rodín s následnou zmenou bydliska, ukončenie povinnej školskej dochádzky u detí zo
sociálne znevýhodneného prostredia v nižšom ako 9. ročníku. Najzávažnejším dôvodom je
neustály tlak na zrušenie školy, stav vstupnej haly a vysoký počet žiakov zo SZP.
Pozitívom je, že každoročne
otvárame triedy v prípravnom ročníku. V špeciálnych
triedach sa žiaci učia dva jazyky (anglický a ruský), informatiku sme zaviedli vo všetkých
ročníkoch. V šk. roku 2011/2012 bol súčasťou ŠkVP predmet rozvoj finančnej gramotnosti
žiakov 9. ročníka. Pre zlý technický stav a maximálnu naplnenosť školy, nie je možné
v súčasnosti prenajímať priestory školy.
2.1 Materiálne vybavenie školy
Ciele:
a)
kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení
v pavilónoch D1, D2, D3 a v
telocvični
opravené hygienické zariadenia v pavilónoch D1, D2, D3
oprava telocvične – podanie žiadosti na riešenie havarijných stavov
b)
oprava fyzikálno- chemického laboratória
pripravujeme podanie žiadosti o finančnú podporu SPP Bratislava
c)
obnova zariadenia knižnice a jazykovej učebne,
v oboch miestnostiach boli vymenené podlahy, hygienický obklad, umývadlá, syfóny
d)
obnova a modernizácia zariadenia tried a kabinetov, nákup pomôcok
zabezpečený zariadenie do novozriadenej triedy – nábytok, koberec, polohovacie kreslo
zakúpenie interaktívnej tabule, nákup učebníc – AJL, zakúpenie prístroja – biofeedback
e)
dostavba žiackych šatní podľa projektovej dokumentácie,
práce pozastavené pre nedostatok finančných prostriedkov zriaďovateľa
f)
oprava školského dvora,
dobrovoľná brigáda pedagógov a rodičov bola realizovaná v mesiaci august 2012 – orez
stromov a krov, kosenie, vytvorenie pieskoviska, maľovanie preliezok
g)
výmena osvetľovacích telies v celej škole,
nerealizované z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
h)
postupná oprava podláh v triedach,
v mesiacoch júl a august 2012 boli opravené – vybrúsené parketové podlahy v triedach
i)
výmena vykurovacích telies
výmena vykurovacích telies v 2 triedach v pavilóne D3, vstupné vykurovacie telesá
v pavilónoch D1, D2 a D3.
38
3 Prezentácia školy na verejnosti
Ciele:
a) angažovať všetkých zamestnancov školy, aby svoje aktivity zamerali smerom k
reprezentácii školy formou súťaží, realizáciou kultúrnych a športových aktivít, spoluprácou
s rodinou, samovzdelávaním a zvyšovaním si kvalifikácie,
b) propagovať všetky aktivity školy v miestnych, regionálnych, celoslovenských médiách,
c) propagovať prácu školy a informovať verejnosť o jej činnosti na webovej stránke školy,
d) organizovať aktivity, ktoré školu otvoria pre rodičov a verejnosť mesta, ako sú
akadémie, športové turnaje, dní otvorených dverí,
e) vydávať školský časopis,
f) správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy publikovať
ako verejný dokument na webovej stránke školy,
g) reprezentovať mesto a školu v rámci regiónu, Slovenska a na medzinárodnej úrovni.
Vyhodnotenie: Cieľ a sme plnili priebežne počas celého školského roku. Veľmi aktívne
pracovali učitelia na I. stupni a v predmetoch slovenský jazyk a výtvarná výchova, čoho
výsledkom sú úspechy dosiahnuté v súťažiach (viď. vyššie v texte). Akadémie ku Dňu
matiek, ktorá sa uskutočnila 18.6.2011 sa zúčastnilo 278 žiakov, všetci zamestnanci, 23
bývalých zamestnancov školy, 9 hostí a 320 rodičov žiakov.
Spoluprácu s rodinou
realizujeme včasnými individuálnymi pohovormi, 3 x ročne triednymi aktívmi, 2 x ročne
individuálnymi konzultáciami a možnosťou aktívnej účasti rodičov na vyučovaní.
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov konkrétne
vzdelávanie
pedagogických
zamestnancov.
Plnenie
uvádzame v časti VIII. Ďalšie
cieľa
b
bolo
realizované
prostredníctvom: Rádia Prešov; Televízie Markíza, Prešovského Večerníka, Prešovského
Korzára. Cieľ c plníme priebežne a aktualizáciu web stránok realizuje Mgr. Pavol Kočiš 2
x mesačne. Cieľ d sme splnili realizáciou slávnostnej akadémie 18.6.2010 .
Cieľ e plním taktiež priebežne – počas školského roka boli 4 x ročne vytvorené, vytlačené
a prezentované školské časopisy pod názvom Matičiarik. Cieľ f plníme priebežne, a to
zverejnením správy každoročne na web stránkach školy. Cieľ g plníme formou aktívnej
účasti v súťažiach – konkrétne sme túto tému spracovali v časti aktivity metodického
združenia a predmetových komisií.
39
III.
Klady a nedostatky úrovne výchovy a vzdelávania (SWOT analýza)
Silné stránky
 Kvalifikované zastúpenie pedagógov v predmetov SJ, M,,Ch, Pr, D a hlavne cudzích
jazykov;
 kvalifikovanosť v oblasti špeciálnej pedagogiky na I. stupni,
 kvalita práce učiteľov I.a II. stupňa, učiteľov v triedach pre žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia,
 primerané počty žiakov v triedach,
 vysoká úroveň práce so začlenenými žiakmi – využívanie netradičných foriem práce
akými sú hipoterapia, kanisterpia, kraniosakrálna osteopatia,
 zriadenie pracovného miesta pre školského logopéda, špeciálneho pedagóga pre žiakov
II. stupňa a školského psychológa,
 zriadenie odborného pracoviska BIOFEEDBACK,
 široká ponuka záujmových aktivít – vysoké percento využitia vzdelávacích poukazov,
 vysoká úroveň kultúrnych podujatí organizovaných školou,
 zriadenie jazykovej učebne, audiovizuálnej učebne a logopedickej miestnosti,
 spolupráca s CPPPaP Prešov, ŠPP pri SŠ M. slovenskej 11 v Prešove, ABC centrom
voľného času, Radou rodičov a Radou školy,
 chemické laboratórium, ktoré si však bude vyžadovať rekonštrukciu resp. vypracovanie
projektu na jeho rekonštrukciu, ktorého cieľom by malo byť multifunkčné laboratórium pre
potreby predmetov chémia, fyzika a prírodopis,
 pozitívom pre našu školu je i nový zámer – zriaďovanie špeciálnych tried pre žiakov
s narušenou komunikačnou schopnosťou žiakov a žiakov s vývinovými poruchami učenia,
 ďalšie vzdelávanie učiteľov – vysoký záujem zo strany učiteľov o prehlbovanie si
vedomostí resp. nadobudnutie nových vedomostí a zručností v práci so žiakmi,
 zriadenie pracovných miest pre asistentov učiteľa,
Slabé stránky
 Nedostatok finančných prostriedkov na modernizáciu učební,
nákup pomôcok,
metodických príručiek, odbornej literatúry, audiovizuálnej techniky.
 Vysoký počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov v hmotnej núdzi.
40
 Chýbajúce spojovacie chodby a šatne.
 Športový areál – futbalové ihrisko, atletická časť, volejbalové ihriská – potreba
rekonštrukcie.
 Chemické laboratórium – potreba rekonštrukcie. V Prešove je to posledné laboratórium
takéhoto typu, ktoré slúži na realizáciu okresných a krajských kôl chemickej olympiáde.
 Zlý technický stav budov.
 Potreba rekonštrukcie priestorov telocvične.
Príležitosti
 Možnosť navýšenia počtu žiakov vidíme v oslovení rodičov žiakov žijúcich na vidieku
/Malý Šariš, Župčany, Bzenov, Bajerov– lokalita školy.
 Kvalitné spracovávanie projektov.
 Prehodnotenie normatívneho financovania v školstve.
 V spolupráci so
zriaďovateľom očakávame zvýšenú pozornosť v zmysle ochrany
majetku – montáž poplašného alebo kamerového systému na škole a výraznej pomoci
v oblasti starostlivosti o trávnaté plochy školy a zeleň.
 Zriadenie špeciálnych tried a prípravného
ročníka pre žiakov s narušenou
komunikačnou schopnosťou.
Riziká
 Demografický pokles populácie.
 Neustále zvyšovanie počtu žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia a nárast počtu
žiakov nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.
 Vysoký nárast žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami.
 Vysoká zaťaženosť zamestnancov administratívnymi prácami.
 Sťahovanie sa rodín do zhraničia.
41
V.
Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Názov
€
Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
660860
(zo správy o hospodárení za rok 2011)
Mzdy a odvody ZŠ
498503
Prevádzka školy ( z toho : energie – 53075 , materiál 31700, opravy
a údržba – 10651, služby - 21008 )
121093
Transfery ( odchodné a dopravné )
5243
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným
zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi
12373
vyživovaciu povinnosť
Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich
8854
použitia v členení podľa aktivít
Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov
žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich využitia
v členení podľa finančných aktivít (dary)
Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
42
13153
Príloha č.1
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
za rok 2011
Základná škola ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou sa riadi zákonom
NR SR č 303/95 a 348/99. Ako organizácia s prenesenými kompetenciami je priamo
podriadená MsÚ v Prešove, ktorý je jej zriaďovateľom.
ZŠ používa rozpočtovú skladbu platnú pre rok 2011.
Rozpočet na rok 2011 pre ZŠ bol pridelený normatívom MŠ SR vo výške 660 860 EUR
Finančné prostriedky boli škole prideľované mesačne dotáciou z MÚ Prešov.
Súčasťou ZŠ je aj ŠKD a ŠJ, ktoré sú organizácie s originálnymi kompetenciami
a financované sú z podielových daní MÚ Prešov. Rozpočet na rok 2011:
ŠKD: z rozpočtu MÚ: 27 000 EUR, vlastné príjmy: 2 750EUR. Spolu: 29 750 EUR.
ŠJ: z rozpočtu MÚ: 40 833 EUR, vlastné príjmy – režia 11 200 EUR.
Spolu rozpočet: 52 033 EUR.
Rozpočet a čerpanie rozpočtu za rok 2011:
Kategória
Prenesené kompetencie
Originálne kompetencie
ŠKD
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ŠJ
ROZPOČET
ČERPANIE
R
Č
MZDY – 610
365 680
368 690
19 178
18 775 27 284 26 961
Odvody - 620
128 720
129 813
6 912
7 540
9 650
9 884
Tovary a služby 630
135 084
129 947
810
846
3 899
3 919
1 076
4 952
100
94
0
69
15 600
12 373
0
0
0
0
14 700
13 153
2 750
2 320
11 200
9 326
660 860
658 928
29 750
29 575 52 033 50 159
R
Č
Náhrady - 640
Hmotná núdza
Čerpanie
z vlastn.zdrojov
Spolu
43
Finančné prostriedky na mzdy pre základnú školu – prenesené kompetencie boli
postačujúce. Na mzdy a odvody bolo vyčerpaných 498 503 EUR, z toho pre asistentov
učiteľa bolo čerpaných 14 400 EUR. V roku 2011 bola vyplatená náhrada na nemocenské
dávky 1 656 EUR, dopravné dochádzajúcim žiakom 1 923 EUR.
Na prevádzku školy nám bola zaslaná dotácia na základe normatívu v sume 135 084
EUR.
V prevažnej miere boli finančné prostriedky čerpané na úhradu energií – elektriny, tepla,
vody, telefónu, stravného pre zamestnancov ZŠ, služieb a opravu sociálnych zariadení.
Škola získala finančné prostriedky aj zo vzdelávacích poukazov – 8 854 EUR. Tieto boli
použité na vyplatenie odmien za prácu v záujmových útvaroch – dohody o vykonaní
práce, energie a služby.
Z rozpočtu mesta sme čerpali aj finančné prostriedky na úhradu služieb RADEN v sume
9 788 EUR.
ZŠ mala žiakov v hmotnej núdzi, ktorí vyčerpali v roku 2011 12 373 EUR na stravu a
školské pomôcky .
Na originálne kompetencie pre ŠKD boli finančné prostriedky na mzdy a prevádzku
pridelené MÚ Prešov z podielových daní – čerpanie
miezd a odvodov v sume 26 315
Eur, v2 320 EUR boli vlastné príjmy z poplatkov ŠKD. Rozpočet bol postačujúci.
Na mzdy a prevádzku pre ŠJ boli finančné prostriedky pridelené
MÚ Prešov –
z podielových daní v celkovej sume 40 833 EUR, vlastné príjmy z režie 9 326 EUR.
Na
mzdy a odvody bolo vyčerpaných 36 845 EUR. Ostatné finančné prostriedky a vlastné
príjmy z režie boli vyčerpané na úhradu energii, na nákup drobného hmotného majetku
a ostatnú prevádzku ŠJ.
Vlastné príjmy:
Prostriedky, ktoré škola získala z vlastných príjmov – z refundácie /OZ Barlička/
a z dobropisov
3 276 EUR. Tieto prostriedky boli prevedené na účet MsÚ v Prešove,
ktoré nám však boli vrátené a tieto sme použili na prevádzku školy- úhradu energií.
Z potravinového účtu ŠJ boli uhradené náklady na stravovanie pre stravníkov školy.
Na darovacom účte sú prostriedky z darovania pre ŠJ a ZŠ. Stav na účte k 31.12.2011
bol 5 139,02 EUR.
Pri čerpaní prostriedkov zo Sociálneho fondu sa škola riadila vypracovanými zásadami
pre čerpanie prostriedkov SF platnými pre rok 2011. Tieto sú súčasťou kolektívnej zmluvy.
Príjmy sociálneho fondu činili: povinný prídel do SF z miezd ZŠ.
44
Z prostriedkov SF sme tento rok čerpali
prostriedky na doplatok stravného pre
zamestnancov, čerpanie na sociálne výpomoci a ostatné čerpanie SF. Stav na účte SF
k 31.12.2011 bol 3 330,25 EUR.
Zostatky účtov k 31.12.2011:
Výdavkový účet .....................................................................................
2,11 EUR
Príjmový účet ...........................................................................................
2,04 EUR
Potravinový účet ......................................................................................
27 124,01 EUR
Darovací účet ...........................................................................................
5 139,02 EUR
Sociálny účet ...........................................................................................
3 330,25 EUR
Depozitný účet ........................................................................................
50 573,05 EUR
Hospodárenie školy je v súlade so záväznými predpismi. Vedenie školy sa snaží
pridelené finančné prostriedky účelne a efektívne využívať.
Vypracovala: Magdaléna Petrovová
45
Príloha č. 2
Rozloženie podľa použitia finančných prostriedkov
január
ŠEVT - tlačivá
Kriško –revizia hasiacich prístrojov
VSE – oprava elektrického kábla
VVS – vyhľadavanie poruchy na vod.potrubí
Tomčišák – čistenie výmenika
Spravbyt – oprava radiátora
február
Remeselnícke potreby -obrusy
Spravbyt – oprava radiátora
T.S.Prešov – vývoz odpadu
marec
NUSSY - kancelárske porteby
Spravbyt – čistenie kanalizácie v TV
Spravbyt – čistenie kanalizácie v pavilóne pri jedálni
apríl
SPRAVBYT – oprava radiátora
Bondra – oprava kopirovacieho stroja
SPRAVBYT -prečistenie kanalizácie
SPRAVBYT -zasklenie okien
NUSSY – kanc.potreby
Bondra – toner do kopirovacieho stroja
máj
ŠEVT - tlačivá
MEDIA DIDA – prvouvka a prírodoveda
HAUS – nákup vysávača a primalexu
jún
Ing.Martaus – školenie BOZP
ŠEVT - tlačivá
júl
MEDIA DIDA - prírodoveda
T.S.Prešov – vývoz odpadu
august
ASC AGENDA
HAUS – brúska,brusný papier
VIKOL – brusný papier, kábel
SLS – brúska,brusný papier
BAUMAX – dvere ,kľučky
VELOTERA – filter do kosačky , olej
september Spravbyt – prečistenie strešného zvodu
TOPO – čistiace prostriedky
BERKO – maliarsky materiál
T.S.Prešov - kontajner VOK
ŠEVT - tlačivá
GLOSA - knihy
Mgr.Naďová – elektródy na bio.
Poradca- predplatné za časopis
IVES – ročné predplatné
október
Štefaník – oprava WC chlap.4.pavilón
NUSSY - kancelárske porteby
ŠEVT - tlačivá
46
€
133,54
64,74
51,54
61,60
546,12
30,72
85,22
21,36
228,81
210,71
78,60
151,20
24,84
71,03
138,86
353,50
119,17
227,02
67,15
366,20
77,90
282,00
145,64
132,80
305,08
258,00
69,10
108,97
269,52
154,30
25,69
223,80
304,65
137,53
176,21
75,34
132,03
132,00
69,60
83,65
4 230,44
475,48
5,30
Diecezný úrad - príručka
Mgr.Naďová – kurz EEG
Ing.Martaus – školenie BOZP
Spravbyt – zasklenie dvojskla na plast.dverách
november T.S.Prešov – vývoz odpadu
DIGITAL - fotoaparát
PIEROT – pracovný zošit pre 1.stupeň
SPRAVBYT -prečistenie kanalizácie
BALKAR – plastové dvere 1.,2.pavilón.,TV
december BALKAR –skrinky,lavičky
MESTO PREŠOV - vývoz odpadu
Štefaník – oprava WC diev.4.pavilón
Štefaník – oprava WC chodba
Umelecké potreby- pomocky nna VV
DIALÓG – MP škola – 1.stupeň
Diecezný úrad - príručka
NUSSY – viazaci stroj
JISK – počítačový program
48,00
340,00
119,99
103,61
305,04
1 540,00
121,50
127,25
5 622,05
2 700,00
76,27
7 058,14
10 200,00
200,00
26,00
30,00
330,72
153,60
32 950,99
Prevádzkové náklady
telefón + internet
voda /studená/
TUV
elektrina
plyn
1 288,07
3 322,44
46 264,71
8 716,00
808,15
60 399,37
Iné náklady
vzdelávanie
stravovanie zamestnancov
povinný prídel do sociálneho fondu
poplatky banka
transfery na odchodné
nemocenské dávky
2 100,00
7 758,00
4 297,00
743,00
3 296,00
1 656,00
19 850,00
MZDY 2010
mzdy - pedagogickí a správni zamestnaci
odvody - pedagogickí a správni zamestnaci
mzdy - asistent učiteľa
odvody - asistent učiteľa
359 779,00
124 624,00
9 211,00
5 189,00
498 503,00
Originálne kompetencie
ŠKD
Mzdy - odvody
vlastné príjmy z poplatku réžie /mzdy/
24 935,00
2 320,00
27 255,00
ZŠS
Mzdy – odvody
Vlastné príjmy ZŠS
40 833,00
9 326,00
47
48
Download

Základná škola Prešov, Važecká 11