Naša škola...
Každý jej kút
schováva tajomstvo.
Po chodbách sa i dnes
prechádza história.
Odhaliť zabudnuté
pomáhajú spomienky tých,
ktorí sedeli v školských laviciach
a stáli za katedrou dávno pred nami.
1
OBSAH
ÚVOD ........................................................................................................................................ 3
Riaditelia školy od 1.9.1955 ....................................................................................................... 3
Zástupcovia riaditeľa školy ....................................................................................................... 4
Učitelia 1963/64 – 2012/13 ........................................................................................................ 5
História školstva vo Veľkom Lipníku ........................................................................................ 8
Učitelia, ktorí pôsobili vo Veľkom Lipníku do r. 1950 ........................................................... 10
Míľniky..................................................................................................................................... 10
Premeny školy .......................................................................................................................... 11
Úryvky zo školskej kroniky ..................................................................................................... 15
Olympiády a vedomostné súťaže ............................................................................................. 37
Kultúra ...................................................................................................................................... 43
Umelecké súťaže ...................................................................................................................... 50
Recitácia a literárne súťaže .................................................................................................. 50
Spevácke súťaže ................................................................................................................... 52
Výtvarné súťaže ................................................................................................................... 53
Súťaže modelárov................................................................................................................. 54
Školský časopis ........................................................................................................................ 55
Naše tradičné školské akcie...................................................................................................... 56
Protidrogový festival ................................................................................................................ 63
Ochrana prírody........................................................................................................................ 65
Besedy a prednášky .................................................................................................................. 69
Šport ......................................................................................................................................... 70
Cezpoľný beh ....................................................................................................................... 70
Atletika ................................................................................................................................. 73
Branno-športové súťaže ....................................................................................................... 74
Futbal .................................................................................................................................... 77
Šach ...................................................................................................................................... 78
Stolný tenis ........................................................................................................................... 79
Iné športy .............................................................................................................................. 81
Brigády, zber ............................................................................................................................ 82
Rôzne ........................................................................................................................................ 83
Krúžky ...................................................................................................................................... 87
Projekty .................................................................................................................................... 91
Exkurzie a školské výlety ......................................................................................................... 92
Výcviky .................................................................................................................................... 99
Školský klub detí .................................................................................................................... 100
Napísali o nás... ...................................................................................................................... 103
Úryvky z Kroniky „Pionierskej organizácie“ vo Veľkom Lipníku........................................ 112
Mimoriadne udalosti .............................................................................................................. 123
Materská škola........................................................................................................................ 126
Povedali naši žiaci .................................................................................................................. 129
Napísali naši žiaci................................................................................................................... 129
Dotazník ................................................................................................................................. 130
SKRATKY ............................................................................................................................. 136
2
ÚVOD
50. výročie založenia našej základnej školy je chvíľa, ktorá nás núti zamyslieť sa,
vrátiť sa v myšlienkach späť a zaspomínať si.
Počas týchto uplynulých 50 rokov v tejto škole stovky detí prežili svoje detstvo,
naučili sa písať prvé písmená a čítať prvé riadky v šlabikári.
Časť svojho života tu nepochybne zanechalo aj mnoho obetavých učiteľov, ktorí svoj
život zasvätili náročnej, ale zmysluplnej práci vzdelávať a vychovávať naše deti.
Veľká vďaka a uznanie patrí všetkým riaditeľom pôsobiacim na našej škole, ktorí
popri svojej pedagogickej činnosti prispeli k zveľaďovaniu a modernizácii školy.
Poďakovanie patrí aj samosprávnym orgánom obce, a to predovšetkým obecnému
úradu a poľnohospodárskemu družstvu, taktiež aj miestnemu hasičskému zboru,
telovýchovnej jednote a aj podnikateľom, ktorým záleží na rozvoji našej školy. Poďakovanie
patrí však všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali a podieľajú na chode našej školy.
Škola nemôže fungovať bez nepedagogických zamestnancov, ktorí zabezpečovali
a zabezpečujú prevádzku, touto cestou im taktiež vyslovujem srdečné ďakujem.
Ďakujem všetkým bývalým aj súčasným žiakom, rodičom, občanom a priateľom školy,
ktorí prispievali a prispievajú k šíreniu dobrého mena našej školy.
Naša vidiecka škola je hrdá na svojich žiakov, ktorí získali rôzne stupne vzdelania,
uplatnili sa v rôznych odboroch spoločenského a kultúrneho života a mnohé z nich zastávajú
významné posty v našej spoločnosti a v spomienkach sa s láskou vracajú k svojej prvej škole
a hlásia sa k nej.
Želáme našej jubilantke do ďalších rokov, aby bola miestom, kde sa rozvíja ľudské
poznanie a formuje sa ľudská osobnosť. Miestom, kde vládne pochopenie, porozumenie
a láska k vzdelávaniu.
Mgr. Anna Sikorjaková, riad. školy
3
Riaditelia školy od 1.9.1955
Alexander Babjak
1.9.1955 - 31.8.1970
Peter Sokol
1.9.1985 - 11.1.1990
Ján Hnatko
1.9.1970 - 31.8.1974
Jozef Bukovič
1.9.1974 - 31.8.1985
Mgr. Juraj Berila
12.1.1990 - 29.1.1999
Mgr. Anna Sikorjaková
od 1.2.1999
Zástupcovia riaditeľa školy
Vasil Torbik (1967/68), Andrej Jancura (1968/69), Vladimír Želonka (1969 – 1971), Marián
Marhulík (1971 – 1975), Rozália Kohutová (1976 – 1983), Juraj Berila (1989/90), Anna
Ladižinská (1990/91, od 1999 doteraz), Anna Sikorjaková (1991 – 1999)
4
Učitelia 1963/64 – 2012/13
Na našej základnej škole od školského roku 1963/64 až do súčasnosti učilo spolu 118
pedagógov. Niektorí tu pôsobili len krátke obdobie, iní trochu dlhšie, ale len pani učiteľka
Anna Mamrillová pracovala na našej škole od začiatku až do konca svojej pedagogickej
činnosti.
Menný zoznam učiteľov:
Alexovičová Mária
Andrášová Mária
Babjak Oleksander – direktor
Babjak Olena (Babjaková Helena)
Baníková Blanka
Babík Ladislav
Barnová Silvia
Benková Antónia
Berila Juraj
Bicak Hanna
Bočkajová Eva
Bombarová Mária (rod. Krišáková)
Bujnová Mária
Bukovič Jozef
Čarnotová Ľudmila (rod. Šprincová)
Dancák Miroslav (ext.)
Duchnický Peter
Dzurňák Vincent (ext.)
Eleniuk Stanislav
Fábová Matilda (rod. Krafčíková)
Ferenc Jozef
Ferencová Ivona
Fuchsová Anna
Gergeli
Gerjaková Andrea
Gondeková Mária
Gurguľová Anna
Grutková
Hainsová Jana
Hajdunová Katarína
Hanková Jana
Harmanová Ľudmila
Heringová Helena
Hic Mikolaj
Hnatko Ján
Hnatková Mária
Chudíková Anna
Jancura Andrij
Jancura Hanna (Jancurová Anna)
Janošková Ružena
Jantošovič Jozef
Jedináková Irena
1973/74
1972 – 1974
1963 – 1972
1963 – 1971
1969 – 1971
1973
1992/93
1972/73
1975 – 1977, 1983 - doteraz
1964 – 1966
od1986
od 1996
1976/77
1974 – 1985
od 1992
2008/09
1998 – 2006
2004 – 2007
1995 – 1997
1972 – 1974
1992 – 1999
1988/89
1969 – 1973
1998/99
2002 – 2006
1999 – 2004
1976/77
1966 – 1969
1971 – 1973
1990 – 1995
2001/02
1980 – 1982
1966/67
1963/64
1970 – 1974
1970 – 1974
1969 – 1971
1963 – 1978
1963 – 1975
1973/74
1974/75
1965/66
5
Jedináková Helena
Jedináková Marta
Habiňáková Mária
Hrebíková Mária
Ilečko Fedor
Ilečková Mária
Kačica František ml.
Kačica František st.
Kalafutová Jolana
Kancianová Nadežda
Kandera Rastislav
Kaňová Žofia
Ker Štefan
Kohutová Rozália
Kokoška Anton
Kokošková Danica
Konevalová Iveta
Koštiaľová Ľubomíra
Kovaľová Jozefína
Kozubová Marta (rod. Mamrillová)
Kuľandová Dana
Kuľandová Anna (rod. Sčisláková)
Kurucová Mária
Kuzmiaková Jarmila
Kuzmiaková Ľudmila
Kuzmiaková Renáta (rod. Šípošová)
Labantová Alena (ext.)
Ladižinská Anna
Lichvarová Taňa
Macejová Mária
Mačíková Tamara
Majeríková Ingrid
Mamrillová Anna
Marcin Mikolaj
Marcinová Mária
Marhulík Marián
Marhulíková Anna
Matiko Milan
Mikula Maria Mikulová Mária)
Mikula Osip (Jozef)
Mohyla Tibor
Mosorjaková Ľudmila (ext.)
Nagrantová Mária
Novák Vladislav
Nováková Mária
Obroktová Jana
Pavlovská Marianna
Petrik Hanna (Petríková Anna)
Petrusková Jana
Pirhalová Anna
1986/87
1997 – 2007
1971 – 1973
1985/86
1977 – 1981
1977 – 1981
1989/90
1967 – 1980
1975/76
1980 – 1990
1989/90
1977 – 1982
1970/71
1970 – 1983
1982/83
1982/83
1992/93
1989/90
1988/89
od 1993
2007/08
1988 – 1991
1987 – 1989
od 1990
od 1990
1995 – 97
2009/10
od 1981
1988 – 1995, 1999 - doteraz
1990 – 1992
1985/86
1990/91
1969 – 2000
1963 – 1965, 1967/68
2007/08
1970 – 1976
1972 – 1976
1987 – 1995
1963 – 1967
1963 – 1967
1968/69
1996/97
1995/96
1988/89
1981 – 1986, 1989/90
od 2008
1992/93
1963/64
1972 – 1977
od 1981
6
Pulščák Ľuboslav (ext.)
Rejdová Katarína
Sabová Vjačeslava
Selepová
Sikorjaková Anna
Sokol Peter
Sopko Miroslav
Stanková Zina
Starinská Friderika
Steinitzová Helena
Strakulová Ľubica
Svobodová Jana
Šimko Miroslav (ext.)
Štefaňáková
Špesová Gabriela (vyd. Beňová)
Špesová Gabriela (vyd. Kasperkevičová)
Špesová Katarína (rod. Matyášová)
Torbik Vasiľ
Vančíková Anna
Vavrinčíková Mária
Vollmannová Klaudia
Ziburová Darina
Zimová Mária
Zimová Viera
Želonka Vladimír
Želonková Františka
od 2010
1967 – 1969
1981/82
1998/99
od 1983
1985 – 1990
1975/76
1965/66
1996/97
1967 – 1971
2010 – 2013
1980 – 1988
1999 – 2007
1977/78
1997 – 1998
1999 – 2002
od 1990
1965 – 1968
2007/08
1970 – 1973, 1977 – 81
1986/87
1977/78
1974/75
1985/86
1967 – 1971
1980 – 1986
7
História školstva vo Veľkom Lipníku
Prvá písomná zmienka o obci Veľký Lipník je z roku 1314 a prví obyvatelia obce boli
negramotní. Ak niekto vedel čítať a písať, bol to samouk, akých bolo vtedy veľmi málo,
pretože nemali možnosť navštevovať školu.
Prvú školu (cirkevnú) dal v roku 1781 postaviť otec duchovný Juraj Smerekovský,
ktorý bol zároveň aj učiteľom. Bola to malá drevená škola. Prvých žiakov bolo treba hľadať a
prosiť ich, aby prišli do školy. Táto škola pretrvala celých 77 rokov.
V r.1845 bolo ministerstvom nariadené svedomito vykonávať školské povinnosti. O rok
neskôr ministerstvo oznámilo, že každý kňaz okrem vlastných "dôchodov" dostane zo štátnej
pokladnice podporu 300 forintov.
V roku 1859 bola napísaná zápisnica o výstavbe novej školy. Škola bola v nemalom
neporiadku. Bola to stará drevená budova so schátranou strechou, bez miestností vhodných na
bývanie, bez záhrady a bez prostriedkov na výdavky pre učiteľa. Preto sa zišli posesori ako
patróni obce, a to Georgij Merc, Gustáv Gergej a iní. Po jednaní vyhlásili: "My obetujeme
pozemok na školu po Ivanovi Dudlákovi, ktorý je zakúpený Juliánom Jeremisom a sľubujeme
vrátiť sumu 130 Zl. pánu farárovi, ktorý túto sumu požičal." Ďalej sa uzniesli na tom, že
učiteľ bude od nového roku "kostolníčiť a kantoriť". Zaviazali sa dávať mu 25 centov
jačmeňa a 30 centov ovsa. "Prosíme, aby tie naše poplatky boli na ten čas prijaté, pretože sme
ľudia biedni a časy sú pre nás ťažké. Ďalej prosíme, aby do našej školy bol daný dobrý učiteľ,
aby naše deti boli dobre vyučované." Podpísaní: richtár Michal Kočemba, Ivan Vislockij a
direktor školy Afanazij Jeromis.
„Plán novej školy vypracoval staviteľ Ivan Kučera za 791,50 forintov. Budova školy
mala byť murovaná, pokrytá šindľom. Postavili ju v r. 1858. Vyučovacím jazykom bol
"cirkevno-slovansko-ruský jazyk". Občania žiadali nového učiteľa.“ (Pozn.: úryvok z farskej
kroniky.)
V r. 1861 bola otvorená nová škola s vyučovacím jazykom ruským.
V r.1864 staré stanovy školy uvádzajú úpravu pre miestnych školských inšpektorov
(podľa pravidiel z r.1845), podľa ktorých sa má inšpektor starať o to, aby všetky deti chodili
do školy a spolu s učiteľom má napísať zoznam všetkých školopovinných detí. Najmenej raz
za 14 dní má navštíviť každú školu a skontrolovať, či sú všetky deti v škole. Ak nie sú, má
zistiť príčinu a požiadať rodičov, aby dieťa školu navštevovalo. Ak by to nepomohlo, mal
spoločne s miestnym duchovným podať žalobu na takých rodičov miestnemu richtárovi. Má
sa starať o to, aby učiteľ riadne deti vyučoval a slušne s nimi zaobchádzal. Má dozrieť na to,
aby učitelia začínali a končili vyučovanie podľa určeného času, aby nezamestnávali deti
svojou domácou prácou a školu aby udržiavali v poriadku. Ďalšou jeho povinnosťou bolo
spoločne s miestnym kňazom dbať na morálku detí, starať sa o to, aby všetky deti
navštevovali v nedeľu a vo sviatok chrám Boží, aby sa slušne správali na ulici. Inšpektor sa
mal starať aj o zabezpečenie školy a učiteľa, dozrieť, aby sa chudobné deti učili zdarma. Mal
zabezpečiť pre učiteľa drevo na začiatku školského roka, plot okolo školy a starať sa o celý
hnuteľný aj nehnuteľný majetok. Preto mal podpísať školský rozpočet, mal byť prítomný na
inšpekcii okresného inšpektora a podávať mu správu o stave školy. Do takejto funkcie volili
svedomitého človekaspomedzi dedinčanov.
1867 Škola bola dvojtriedna. Patrila do prešovskej diecézy, okres I.magurský.
Vyučovalo sa po slovensky a po rusky. V škole učili katechéta o.Bernard Deak, učiteľ
Emanuel Jeromis (ktorý učil 15 rokov po rusky, po maďarsky, po nemecky a po latinsky) a
jeho manželka (učila 6 rokov, ovládala ruštinu, maďarčinu a nemčinu). Okrem naturálií mali
plat 134,40 forintov. V škole sa učilo 82 chlapcov a 85 dievčat, spolu 167 žiakov.
8
V r. 1868 vláda nariadila povinnú školskú dochádzku pre deti vo veku 6-15 rokov. Od
12 do 15 rokov bola škola opakovania. V tom istom roku bola veľká maďarizácia Slovákov.
Všade bola zavádzaná iba reč maďarská, podľa hesla „Slovenského národa niet“.
V r.1870 biskup pripomenul, že školská záhrada patrí škole a nie učiteľovi a
napomenul učiteľa Emanuela Jeromisa za jeho správanie. O dva roky neskôr episkop Josif
nariaďuje premiestniť učiteľa a kantora E.Jeromisa „ako nepolepšenca a nekvalifikovaného
učiteľa“.
V r. 1877 episkop nariadil, aby do školských výborov vyberali iba takých členov, ktorí
vedia čítať a písať.
V r. 1878 biskup navrhuje druhé učiteľské miesto vo Veľkom Lipníku. Ministerstvo
škôl nariaďuje zaviesť 6-ročnú povinnú školskú dochádzku a trojročné opakovanie. Deti sa
majú v škole učiť viac než len čítať a písať. Školský senát sa má schádzať každý mesiac. Deti,
ktoré nenavštevujú školu, je potrebné vykazovať richtárovi obce. Do školy opakovania majú
chodiť všetky deti. V škole sa majú vyučovať po maďarsky.
1881 boli do školy prideľovaní nekvalifikovaní učitelia, aby vyučovali za nižší plat.
„Je poučné sa pozrieť na to, z akých učebníc sa vtedy vyučovalo a hneď každý pochopí, prečo
je u nášho ľudu toľko rôznych nárečí.“
V r.1888 zomrel učiteľ Peter Zima. Vdove bolo dovolené žiť na svojom mieste pol
roka a za ten čas mala dostávať plat.
V r.1895 episkop Ivan odporúčal správcom farností prijímať do škôl iba
diplomovaných učiteľov.
V r. 1897 bolo nariadené platiť učiteľom, ktorí vyučujú po maďarsky 400 forintov,
teda o 100 forintov viac ako ostatným.
V r.1908 bolo znovu nariadené, aby vyučovacím jazykom bola maďarčina.
Veľkolipničania na toto nariadenie odpovedali, „že u nich nemá kto ani koho učiť po
maďarsky“. O dva roky neskôr občania V.Lipníka prosia inšpektora, aby sa ich deti mohli
učiť v rodnej reči.
(Pozn.: Ústnym podaním sa zachovala informácia, že na veľkú radosť detí sa zrútila
strecha školy (možno celá budova). Asi dva roky vyučovanie vôbec nebolo, až kým nebola
postavená nová budova. Žiaci potom nastúpili do takého ročníka, do akého podľa veku patrili.
Keď tieto deti dorástli, čudovali sa, čo ich rovesníci vedia a oni sami nie. Až vtedy si
uvedomili, ako im tie roky bez školy chýbajú. Nová škola pravdepodobne stojí na mieste
starej. A je celkom možné, že všetky tri (drevená, murovaná aj nová poschodová boli na tom
istom mieste. Školy boli cirkevné, učili v nich kňazi (farári), preto školy zvykli stavať pri
cerkvi blízko fary).
V r.1912 majster Peter Martinček vypracoval plán novej školy. Farníci sa zaviazali
vybudovať školu svojpomocne.
11.3.1914 bol školský rok predčasne ukončený pre vzplanutie vojnového požiaru. V
tom roku sa začalo s výstavbou novej školy za 34 276,23 korún. Výstavba však bola
prerušená, pretože majster musel odísť na vojnu. Stavba bola ukončená o dva roky a stála 37
800 korún. Práce sa prevádzali za pomoci miestneho obyvatelstva. Postaviť ju nechal o.
Michal Millý. Bola to prvá poschodová budova v obci. Stojí neďaleko kostola. V tejto škole
sa deti učili do r.1963. (Neskôr - od 8.11.1965 v nej bola materská škola a na poschodí kino).
V r.1928 školské orgány nariadili, aby bol odstránený maďarský nápis, ktorý sa
dovtedy nachádzal na školskej budove.
V r. 1938 sa počet tried rozšíril na 4, pretože do školy chodilo 202 žiakov.
V r. 1944 bola škola s celým jej majetkom podľa nového zákona poštátnená.
Dňa 1.9.1948 bola otvorená materská škola. Riaditeľkou sa stala Mária Dolná.
16.10.1949 bola základná škola (II. stupeň) organizačne prebudovaná na strednú školu
s vyučovacím jazykom ruským. Riaditeľom strednej školy bol Vladimír Ervín.
9
V r.1951 sa zmenil vyučovací jazyk na ukrajinský.
V novej budove sa žiaci učia od 1.9.1963.
Od 1.9.1963 je vyučovacím jazykom slovenský jazyk. (Školská kronika je písaná ešte
2 roky po ukrajinsky).
Od 1.9.1969 ZŠ vo Veľkom Lipníku navštevujú aj žiaci 6.-9. ročníka z Lesnice.
V šk. roku 1970/71 sa v škole učilo najviac žiakov a to 227.
Učitelia, ktorí pôsobili vo Veľkom Lipníku do r. 1950
Mikuláš Zima (dobrý záhradník), Mikuláš Sopoliga (chodili k nemu ľudia ako k lekárovi),
Alex, Ladižinský (veľmi dobre spieval), Gutka, Desiatnik, Zápotocký, Kormaník, Takáč 1917
– 1931, Šafránko Ivan 1906 – 1912, Chanát – riad. 1917, Debro 1909 – 1917, Sárpatacký
Gábor 1912 – 1914, Ferenczy Illis 1913 – 1914, Ováry Anna 1916 – 1917, Bernusz 1918 –
1919, Šarlota Bočkaeva, Michal Čupaško, Vasiľ Vavrinčík, Dubaj, Kotradoy, Margaréta
Šafranko, Ivan Sakmár, Vasil Pichanič, Mamrilla, Anna Sitaj, Anna Šugová, Ivan
Jendrichovský, Zumerová, Lichvár, Čandík, Plachová, Sigatý, Sedláková, Pivovarská, I.
Mamrilla, Millý, Šaviak, Vladimír Nochnacký, Kostiková
Míľniky
– žiaci sa učia v novej budove (súčasná budova)
– vyučovacím jazykom sa stáva slovenský jazyk
– školská kronika je písaná už po slovensky (dovtedy po ukrajinsky)
– prvá voľná sobota na škole
– našu školu začali navštevovať aj žiaci 6.-9. ročníka z obce Lesnica
– v tomto školskom roku bolo na škole najviac žiakov (227)
– začalo vyučovanie v prvom ročníku podľa nového projektu československej
výchovno-vzdelávacej sústavy
1982/83
– v prvom ročníku sa začal vyučovať ukrajinský jazyk
26.6.1998
– zostali prvýkrát (po 18 rokoch) ôsmaci do deviateho ročníka
1998/99
– prví deviataci z obcí Veľký Lipník 14, Lesnica 5, Haligovce 5,Veľká Lesná 4
18.1.1990
– prvýkrát volený riaditeľ školy – zvolený Juraj Berila
1.5.1990
– po prvýkrát nebol prvomájový sprievod, ale májová veselica pre deti v
kultúrnom dome
1.5.1994
– MŠ presťahovaná do budovy školskej jedálne
1.7.1996
– zrušené školské správy, školy v našom okrese riadi Okresný úrad v Starej
Ľubovni odbor školstva a kultúry
1996/97
– v druhom polroku začína v škole pracovať koordinátor pre drogovú závislosť
1997
– na 8-ročné gymnázium odchádza náš prvý žiak
25.5.1999
– výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ vo Veľkom Lipníku,
riaditeľkou sa stala Mgr. Anna Sikorjaková
1.7.2002
– ZŠ Veľký Lipník sa mení na ZŠ s MŠ Veľký Lipník
August 2002 – škola bola po prvýkrát pripojená na internet
7.6.2004
– výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Veľký Lipník –
jednohlasne zvolená Mgr. Anna Sikorjaková
5.12.2011
– nové zvonenie v škole (klasický elektrický zvonček je vystriedaný „hlásením
škriatka zvonenia“ a melódiami populárnej hudby)
1.9.1963
1.9.1963
1.9.1965
18.2.1967
1.9.1969
1970/71
1976/77
10
Premeny školy
„13.novembra 1964 v spolupráci riaditeľstva školy s družstvom z Červeného Kláštora bol
pooraný školský pozemok na výsadbu zemiakov, ovocných stromov atď. Pooraných bolo 0,7
ha.“
„Letné prázdniny 1975 - údržba budovy školy: prevedená vonkajšia fasáda budovy, náter
lavíc a katedier učiteľov, dodané koberce v zborovni a riaditeľni, výmena dlaždičiek v chodbe
pred zborovňou, do tried namontované panely z polystyrénu, oprava elektrickej inštalácie
11
v triedach a kabinetoch. V okolí školy nátery železných konštrukcií telovýchovného
zariadenia.“
1976/77 Oprava školskej budovy: „Budova školy bola postavená v roku 1963, jej súčasný
stav nezodpovedá požiadavkám školy. Má málo priestorov pre zriadenie špeciálnych učební,
nemá telocvičňu ani školskú jedáleň. Generálna oprava budovy, maľba, výmena ústredného
kúrenia, dodali sa nové kotly, previedlo sa čalúnenie dverí za účelom odrušenia tried, oprava
strechy. V čase letných prázdnin oprava dlážky v kuchyni ŠJ a v samotnej jedálni.“
1988/89 zavedené nové elektrické vedenie, oprava strechy, výmena vodovodných kohútikov,
umývadiel, WC a maľba jednotlivých tried a celej budovy školy.
„Máj 1997 - svojpomocne vybudovaná miestnosť pre kuriča.“
„25.11.1997 začiatok maľovania všetkých priestorov školy (triedy, kabinety, chodby, WC).
Po dvoch týždňoch boli práce prerušené, znova sa začalo maľovať 8.1.1998.“
„September 1999 – združenie rodičov zakúpilo pre potreby školy počítač PMD - 486.“
„4.3.2000 bol vo Veľkom Lipníku poľovnícky ples – z výťažku organizátori plesu kúpili
futbalovú loptu pre našu školu.“
„1.10.2000 začala sa oprava poličiek v laviciach. Žiaci si konečne budú môcť uložiť svoje
veci pod lavicou.“
12
„V auguste 2002 bola základná škola prvýkrát pripojená na internet a v škole bola zriadená
počítačová miestnosť.“
2004/2005 „V tomto školskom roku bola vykonaná kompletná rekonštrukcia chlapčenských
a dievčenských toaliet.“
2006/07
December - rekonštrukcia vchodových dverí na budove školy.
Rekonštrukcia okien
- vymenených 16 okien na poschodí – plastové okná
- plánuje sa rekonštrukcia kotolne v súvislosti s odpojením MŠ od centrálneho kúrenia
a zriadenie novej samostatnej kotolne v budove MŠ v septembri, nové radiátory
- nové učebné pomôcky – dataprojektor, videokazety na chémiu, telocvičné náradie
a pomôcky (dve drevené lavičky, švihadlá, kriketové loptičky, meracie pásmo)
- zakúpené stoličky
2007/08
Január – začala sa oprava strechy na hlavnej budove školy. Finančné prostriedky boli získané
z projektu.
„14.12.2007 bol v zborovni vymenený nábytok. Skrine vyrobili na mieru miestni stolári
Martín Bočkaj a Dušan Kocur.“
„26.5.2008 sa začalo s prerábaním kotolne.“
„Máj 2008 – zrezávanie topoľov okolo školského ihriska, nakoľko už niekoľko stromov
spadlo.“
2009 – vymaľované všetky priestory školy (postupne v priebehu roka)
17.2.2011 „Najnovšie učebné pomôcky robia žiakom veľkú radosť, hlavne tie na telesnú
výchovu. Využívajú ich aj v ŠKD a na krúžkoch. Podnecujú ich k upevňovaniu pohybových
zručností, udržiavaniu rovnováhy či rozvoju koordinácie pohybov. Pomôcky na technickú
výchovu/techniku zasa rozvíjajú technické zručnosti a logické myslenie. Tiež sa využívajú aj
na krúžkoch.“
2008/09
- zakúpenie počítača a tlačiarne s kopírkou
- vybavenie niektorých tried novými lavicami a stoličkami
- prístavba priestorov školskej kuchyne a jej rekonštrukcia
- výmena okien v budove MŠ a ŠJ
- výmena ďalších okien v budove ZŠ
- zateplenie časti budovy ZŠ a úprava tejto časti fasády školy
- doplnenie učiteľskej a žiackej knižnice odbornou literatúrou
- zakúpenie interaktívnej tabule a e-beam zariadenia
- maľovanie niektorých tried a priestorov školy
2009/10
- vybavenie počítačovej miestnosti počítačmi a novým nábytkom
13
- vybavenie tried novými skriňami
- prístavba priestorov školskej kuchyne a jej rekonštrukcia
- doplnenie učiteľskej a žiackej knižnice odbornou literatúrou
- zakúpenie ďalšej novej didaktickej techniky
- maľovanie tried a priestorov školy
2010/11
- vybavenie počítačovej miestnosti počítačmi a novým nábytkom
- zateplenie zadnej časti budovy školy
- výmena okien v kabinetoch
- výmena bočných vchodových dverí
- montáž žalúzií na okná v triedach
- doplnenie učiteľskej a žiackej knižnice odbornou literatúrou
- zakúpenie ďalšej novej didaktickej techniky
2011/12
- vybavenie počítačovej miestnosti počítačmi a novým nábytkom
- vybavenie tried novými skriňami
- doplnenie učiteľskej a žiackej knižnice odbornou literatúrou
- zakúpenie ďalšej novej didaktickej techniky
- maľba interiéru školy (2 triedy, WC) a priestorov školskej jedálne a MŠ
2012/13
- ďalšie vybavovanie počítačových miestností počítačmi a novým školským nábytkom
- doplnenie učiteľskej a žiackej knižnice odbornou literatúrou a beletriou
- zakúpenie ďalšej novej didaktickej techniky a nových učebných pomôcok
- rekonštrukcia prístupovej cesty k budove školy
14
Úryvky zo školskej kroniky
V tejto kapitole sú uvedené citáty zo školskej kroniky. Tak, ako sa menila doba, ako sa
vyvíjala politická situácia i kronikári, mení sa štýl písania, rétorika i obsahová náplň kroniky.
Úryvky sú písané doslovne, aj so štylistickými zvláštnosťami.
1963/64
(kronika je písaná v ukrajinskom jazyku)
„1.septembra bol slávnostne otvorený školský rok v novej škole. Na otvorení sa zúčastnil
predseda školskej a kultúrnej komisie ONV z Popradu s. Július Stano. Otvorenie školského
roku 1963/64 bolo veľmi významné, pretože sa uskutočnilo v novej budove.“
„Nová škola bola skolaudovaná 29.augusta 1963 na výročie SNP. Prítomní boli mnohí
občania našej obce a funkcionári investorského ústavu a ONV, vedúci odboru školstva z
Popradu. Na kolaudácii sa uskutočnila význačná udalosť – zmenil sa vyučovací predmet školy
(vyučovací jazyk) z ukrajinského na slovenský.“
„Prebehla podpisová akcia ohľadom vyučovacieho jazyka - väčšina obyvateľov Stráňan boli
za vyučovací jazyk ukrajinský a obyvatelia Veľkého Lipníka prevažne za vyučovací jazyk
slovenský. Súdruhovia z ONV v Poprade súhlasili s tým, že v škole sa bude vyučovať po
slovensky podľa princípu „menšina ustúpi väčšine“.“
„Aj keď škola bola slovenská, vyučoval sa aj ukrajinský jazyk dvakrát do týždňa ako
nepovinný predmet.“
„3. a 4. septembra boli prenesené učebné pomôcky zo starej školy do novej.“
„26. septembra sa uskutočnila brigáda na školskom dvore aj exkurzia členov organizácie
ROH.“
„28.októbra prebehli oslavy štátneho sviatku s kultúrnym programom.“
„15.novembra boli ukončené práce okolo školy. Pri návšteve školy pracovníkmi KNV z Košíc
našej obci bola udelená pochvala za to, že rodičia a obyvatelia našej obce veľmi pomohli pri
výstavbe školy, hlavne cez prázdniny – v posledné dni prichádzalo 20 – 30 ľudí, aby čo
najskôr bola škola dokončená. "
„14.januára bol Nový rok za starým štýlom. Učiteľský kolektív pripravil estrádu, s ktorou
vystúpil dvakrát: pred žiakmi a pred dospelými. Estráda mala veľký úspech.“
„26.februára na školu zavítalo dychové kvarteto z Košíc s výchovným koncertom pre žiakov.“
„1.mája sviatok práce – naša škola sa zúčastnila manifestácie v Spišskej Starej Vsi, kde
vystúpila s kultúrnym programom.“
„4. mája sa začala akcia 100 jarných kilometrov.“
„1. júna 1964 MDD – naša škola organizovala obvodný sviatok v našej škole. Prítomné boli aj
škola z Haligoviec a Stráňan. Žiaci vystúpili s kultúrnym programom a športovými súťažami.
Zabezpečený bol aj stánok so sladkosťami.“
15
1964/65
(kronika je písaná v ukrajinskom jazyku)
„V šk.r. 1964/65 sa všetky vyučovacie predmety vyučovali po slovensky. Ukrajinský jazyk sa
vyučoval ako nepovinný predmet, pretože u učiteľov nebola ochota a zboku boli silné tlaky zo
strany rodičov, aby sa vôbec nevyučoval ukrajinský jazyk. Boli aj takí, ktorí boli proti
dvojjazyčnej pečiatke na vysvedčení, chceli aby bola jen jedna slovanská pečiatka."“
„Na školách vo východoslovenskom kraji s ukrajinsko - rusínskym obyvateľstvom nebol
poriadok, bol chaos. Neboli odporúčané žiadne pokyny ani nebol systém v práci. ...V
jednotlivých školách sa uplatňovali rôzne metódy, pretože nebola stanovená jednotná
metodika.“
„2.septembra 1964 boli žiakom rozdané učebnice a učebné pomôcky.“
„15.novembra - prvýkrat zaznamenaná reportáž na magnetofónovú pásku... Reportáž o práci
našej obce a školy spracovali rozhlasoví redaktori z Prešova Mikola Hirjak a Viktor Kovaľ.
Do mikrofónu rozprával Oleksander Babjak, riaditeľ školy a Štefan Nagrant, predseda MNV a
Michal Juchnovič, kňaz. Reportáž bude vysielaná v rozhlase.“
„17.novembra bolo vysielanie z prešovského rozhlasu o práci v škole a o živote v obci.“
„28.11.1964 bolo otvorené kino „Východ“. (pozn.: v starej budove školy). Názov kina bol
odvodený od kozmickej lode „Voschod“, ktorá bola vypustená v Sovietskom zväze. Na
otvorení kina sa zúčastnili súdruhovia z MNV, ONV, KNV. ...po otvorení bol premietnutý
film Oleks Dovbuš. Film mal veľký úspech a videlo ho asi 300 obyvateľov obce.“
„30.novembra sa začalo čítanie knihy Sirota v rámci Mesiaca ČSSP od Alexandra Jašina. So
žiakmi 4.-5. roč. knihu čítala a urobila rozbor uč. Olena Babjak. Kniha sa žiakom veľmi
páčila.“
„13.decembra 1964 pokračovanie rozhlasového vysielania v Prešove o práci v škole a obci.“
„27.januára - 6. februára 1965 boli
polročné prázdniny.“
„29.januára sa uskutočnila akadémia k
20. výročiu oslobodenia našej obce,
na ktorej sa zúčastnil J. L. Rotin,
účastník oslobodenia našej obce spod
nemeckých fašistov v r. 1945. ...
Program a akadémia mali veľký
úspech a zúčastnilo sa jej ponad 300
obyvateľov a hostí. Vasiľ Torbík
prítomných privítal po rusky. Hostia
zo Sovietskeho zväzu a naši
predstavitelia boli privítaní starým
slovanským zvykom – chlebom a
soľou.“
A k nej ešte chceme dobudovať telocvičňu...
„V mesiaci októbri v r.1964 na našu školu zavítali redaktori z Pionierskych novín
(Pionerskaja hazeta – v ukr. jazyku). Oboznámili sa s prácou na škole, s prácou a životom
16
pionierov a napísali článok, ktorý bol publikovaný v čísle 11 z 5.2.1965. Pionierske noviny
odoberá v škole veľa žiakov, ktorí si predplatili noviny v rodnej reči.“
„V mesiaci februári 1965 bol otvorený kurz varenia, do ktorého sa prihlásilo 30 žien. Kurz
trval 3 týždne.“
„20.februára kolektív učiteľov vystúpil s estrádou v Červenom Kláštore na výročnej
družstevnej schôdzi. V estráde účinkovali učitelia: Oleksander Babjak, Andrij Jancura, Osip
Mikula, Vasiľ Torbik, Mikola Marcin, Mária Mikula, Hanna Jancura, Olena Babjak, Hanna
Bicak. Režisérom bol O. Babjak. Vystúpenie malo u divákov veľký úspech.“
„Prekrásny rodný kraj - pod týmto názvom bol uverejnený článok 6.3.1965 v novinách Nove
žitťa... Opísali v ňom súčasnosť i minulosť ľudí žijúcich v prekrásnom zamagurskom kraji –
Veľkom Lipníku. Článok bol napísaný po rozhovore s p. Annou Hrebíkovou, Máriou
Torbíkovou a p. Šugovou, ktorá mala vyše 90 rokov.“
„18.3. Rada MNV prijala uznesenie zaviesť dvojjazyčné nápisy na obchodoch a úradoch
obce.“
„30.4. sa uskutočnil lampiónový sprievod pri príležitosti 1. mája – sviatku pracujúcich.“
„1. mája sa uskutočnila manifestácia v Spišskej Starej Vsi, na ktorej vystúpil aj náš hudobnospevácko-tanečný krúžok Kalina so svojím programom.“
„8. mája bol lampiónový sprievod v predvečer Dňa víťazstva.“
„9. mája pri príležitosti osláv Dňa víťazstva v kinosále na akadémii vystúpil aj súbor Kalina s
novým programom, ktorý sa všetkým veľmi páčil.“
„31.5. - nácvik tretej spartakiády.“
„1. 6. - MDD (Haligovce, Veľká Lesná, Stráňany, Veľký Lipník“
„18.6. bol vypracovaný plán výstavby amfiteátra v našej obci a organizácie obvodových
slávností piesní a tancov.“
„30.6. bol ukončený šk. rok. 26 žiakov s vyznamenaním bolo ocenených knihou a výborným
vysvedčením.“
„V novinách Naše slovo (v ukrajinskom jazyku) č.26/1965 bola ocenená kultúrno-výchovná
práca našich mladých ľudí a učiteľov.“
1965/66
„1.9.1965 zahájenie školského roka. Vyučovanie na škole bolo organizované ako na
deväťtriednej škole s počtom žiakov 188 a s desiatimi učiteľmi. V tomto školskom roku sa už
materinský jazyk nevyučoval. Škola je už len s vyučovacím jazykom slovenským. Záujem
o vyučovanie materinského jazyka bol iba u malého počtu žiakov. A za druhé učitelia už
nechceli vyučovať kvôli silným tlakom zo strany niektorých rodičov. Na priame nariadenie
odboru školstva v Poprade kroniku píšem po slovensky. Nariadenie vydali pri inšpekcii na
17
škole ss. Bonk, Kožuško, Gurka. Okrem toho dali príkaz, aby učitelia so žiakmi hovorili iba
jazykom úradným a to tak na hodinách ako aj počas prestávok.“
„Hoci škola bola deväťtriedna a riaditeľ spĺňal
podmienky na zástupcu, odbor školstva jeho
požiadavku zamietol.“
„Východoslovenským KNV bolo povolené
a nariadené plne organizovaným školám zúčastniť
sa brigád až do dvoch týždňov. Bol zlý rok. Pršalo
a hrozilo zničenie úrody.“
„12.4.1966 pre neprítomnosť žiakov vyučovanie
nebolo. Pravoslávni a gréckokatolíci svätia tri dni veľkonočné sviatky, a preto do školy
neprišli.“
1966/67
„Na oknách školy sú „záclonky z papiera,“ ktoré povyrezávali samí žiaci, aby v triedach bolo
menej rušivých momentov z cestnej premávky.“
„22.12.1967 uskutočnili sa na škole zimné radovánky s karnevalom. 23.12. na škole boli
športové hry mládeže. 24.12. na škole bolo branné cvičenie s ročníkmi 1.-9. s náplňou
teoretickej a praktickej prípravy obyvateľstva. Od 26.12.1966 do 2.1.1967 boli zimné
prázdniny. V dňoch siedmeho a deviateho januára 1967 (sobota a pondelok) sa nevyučovalo,
nakoľko na tieto dni pripadli vianočné sviatky za starým štýlom (pravoslávne a gréckokatolícke).“
18
„Významnou udalosťou na škole bude v druhom polroku zavedenie voľných sobôt. Otázku
sme prejednali na ZRPŠ a s odborom školstva. Podmienky na ich zavedenie sme vytvorili
a dostali sme aj súhlas od ONV – odbor školstva Poprad.“
1967/68
„Školský rok sa začal úspešne. Bolo však hodne problémov a nedorozumení medzi občanmi
a to náboženských, ďalej mnoho nedorozumení medzi školou a MNV. Práca na škole
prebiehala pomerne dobre. Vylepšovala sa kvalifikovanosť na škole a bolo badať aj
výsledky.“
1968/69
„Začiatok školského roka sa niesol v mimoriadnej atmosfére. Život sa zmietal v ťažkostiach,
ideologickej pomýlenosti ľudí, mládeže a dospelých. Pomýlených bolo aj mnoho z našich
radov. Iba niekoľkí z našich radov nezakolísali v tých ťažkých chvíľach. Všade bolo vidieť
rozpory a nedorozumenia. Pokračovali náboženské spory, nacionalistické vášne postupne
ochladzovali, život sa postupne začal stabilizovať, ale disciplína a morálka bola slabá. Aj na
škole to bolo pozorovať, zvlášť v starších ročníkoch. V mnohých prípadoch žiaci boli
podporovaní aj svojimi predstavenými. Mnohí učitelia upustili od triedneho prístupu
k zásadným otázkam, panicky nalietavali na „novoty“, ktoré sa dozvedali z tlače, rozhlasu
a televízie, prenášali to aj do výchovy. Všetko to robili s bezhlavou prenáhlenosťou. Život sa
im stával ilúziou bez cieľa, zabudli na svoj pôvod, svoju príslušnosť a svoje povinnosti.“
„Žiaci prejavovali neuvážené požiadavky a heslá. Podieľali sa aj na podpisových akciách,
rezolúciách na podporu vedenia strany a štátu z tohto obdobia, mali požiadavky a výhrady
voči vyučovaniu ruštiny (ôsmy a deviaty ročník), mali požiadavky nevyučovať v dni
pripadajúce na narodeniny Dubčeka a podobne.“
1969/70
„2.,3. a 9. októbra 1969 bola organizovaná dobrovoľná brigáda na JRD v Červenom Kláštore
pri zbere zemiakov. Za odpracované dni každý žiak bol odmenený osobitne. Na jeden deň na
žiaka pripadlo 15 Kčs.“
„4.-5.10.1969 zájazd na Duklu – žiaci videli prezidenta Ludvíka Svobodu, ministra obrany
ČSSR a ministra obrany ZSSR.“
„26.1.1970 bola mládežnícka okresná smena. Žiaci odpracovali 210 brigádnických hodín,
zúčastnilo sa na nej 70 žiakov a odpracovaná hodnota bola 700 Kčs.“
19
„25.1.1970 uskutočnili sa už tradičné oslavy z príležitosti 25. výročia oslobodenia obce
sovietskou armádou spojené s bohatým kultúrnym programom. Boli pozvaní aj sovietski
hostia, ale sa nedostavili.“
1970/71
„V septembri 1970 na škole bola obnovená činnosť pionierskej organizácie. Vedúcim PO pri
ZŠ bol s. Marhulík. PS (pionierska skupina) sa zapojila do súťaže „Cesta za červenou
hviezdou.“
„6.11.1970 VOSR (veľká októbrová socialistická revolúcia) spojená s otvorením mesiaca
ČSSP - 53. výročia VOSR – kultúrny program pre žiakov aj občanov dediny.“
„V predvečer 1. mája sa žiaci zúčastnili lampiónového sprievodu. Po sprievode, v kine 28
žiakov zložilo pioniersky sľub. Sľub bol obohatený pekným kultúrnym programom.“
„7.5.1971 sa žiaci zúčastnili kladenia venca k pamätníku padlých a potom zapálili vatru nad
dedinou. Bojovými a partizánskymi piesňami si pripomenuli 26. výročie oslobodenia našej
vlasti slávnou Sovietskou armádou.“
„Na počesť 50. výročia založenia KSČ učitelia a žiaci ZDŠ čestne splnili prijaté záväzky.
Učitelia odpracovali 244 brigádnických hodín a žiaci 1670 brigádnickych hodín.“
1971/72
„28.10.1971 sa pionieri našej školy zúčastnili zahájenia expedície Za prvými pioniermi.
Pionierska skupina pri ZDŠ dostala za dobré plnenie úloh v hre „Cesta za červenou
hviezdou“ pamätnú stuhu.“
„15.3.1972 pionierska skupina a žiaci ZDŠ prijali výzvu predsedníctiev krajských výborov
SZM, STO, KOR a odborom školstva KNV východoslovenského kraja “Rok 1972 - rokom
výstavby drobných nenáročných ihrísk“. V rámci tejto výzvy vybudujeme: volejbalové
ihrisko, hádzanárske ihrisko, doskočište, pretekársku dráhu 60 m.“
„V apríli 1972 škola obdržala ďakovný list Lesného závodu v Podolinci za pomoc žiakov pri
likvidácii lesného požiaru.“
20
„7. mája 1972 sa uskutočnili oslavy 27. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou.
Oslavy sa uskutočnili s týmto programom: 1. Branný pretek; 2. Kladenie vencov k pamätníku;
3. Sľub iskier a pionierov; 4. Pálenie vatry.“
„27.5.1972 do obce zavítal s. Rotin, jeden z veliteľov oslobodzujúcich našu obec.
Slávnostného uvítania sa zúčastnili pionieri našej školy.“
1972/73
„Žiaci našej školy živo sledovali udalosti a priebeh agresívnej vojny USA vo Vietname
a snažili sa vhodnou formou pomôcť svojím vietnamským priateľom. Pre deti VDR zhotovili
háčkovanú deku a podušku, ktorú odovzdali OV SZŠ (Slovenský zväz žien) v Starej Ľubovni.
Vo februári 1973 žiaci, učitelia a zamestnanci školy urobili dobrovoľnú zbierku na fond
obnovy Vietnamu.“
„21.3.1973 sa v obradnej miestnosti MNV (Miestny národný výbor) vo Veľkom Lipníku
uskutočnila malá slávnosť. Žiaci, ktorí dovŕšili 15 rokov, obdržali občianske preukazy.“
„1.mája 1973 žiaci a učitelia sa zúčastnili prvomájových osláv v Starej Ľubovni. Žiaci
pochodovali v sprievode v krojoch a pionierskej rovnošate.“
1973/74
„7.10.1973 školu navštívili z družobného okresu Svaljava v ZSSR. Delegáciu učiteľov
doprevádzal školský inšpektor s. Kuruc Ondrej. Sovietski učitelia zotrvali s učiteľmi našej
školy v srdečnom rozhovore.“
„Činnosť pionierskej skupiny v roku 1973/74 sa niesla v znamení osláv 25. výročia založenia
Pionierskej organizácie SZM. Skupinovou vedúcou na škole bola s. Andrášová, učiteľka ZDŠ.
V skupine pracovalo 167 pionierov. V rámci pionierskej skupiny na škole pracovalo 11
krúžkov pod vedením učiteľov.“
„V júni 1974 školu navštívili žiaci ôsmych tried ZDŠ v Nemeckej. V rámci stretnutia sa
uskutočnil futbalový zápas medzi ZDŠ Veľký Lipník a ZDŠ Nemecká. Boli urobené prvé
kroky k upevneniu družby oboch škôl.“
1974/75
„... bola na škole zriadená IRT (Izba revolučných tradícií) – dokumentuje minulosť
a súčasnosť nášho okolia. Jednou z hlavných úloh v tomto školskom roku bolo aj
zabezpečovanie nácviku skladieb ČSS. Žiaci sa zúčastnili okresnej spartakiády v Starej
Ľubovni.“
„Pri zvyšovaní efektívnosti vyučovania sme zamerali činnosť na ... využívanie rozhlasu
a televízie vo vyučovacom procese.“
„Pri príležitosti 25. výročia PO SZM ÚV PO SZM udelil našej pionierskej skupine hrdý
názov Pionierska skupina 25. výročia PO SZM.“
21
„Škola bola zapojená do celoštátnej súťaže časopisu Ogoňok, kde získala Čestné uznanie
ČSSR.“
1975/76
„Na škole nebol ustanovený zástupca riaditeľa, pretože sa znížil počet tried tým, že sa
vytvorili triedy spojením druhého a štvrtého ročníka, tiež tretieho a piateho ročníka.“
„Do školy nenastúpili žiaci zo Stráňan. Boli preradení do ZDŠ v Kamienke, pretože pre
opravu cesty bolo prerušené autobusové spojenie medzi Veľkým Lipníkom a Stráňanami,
ktorým boli žiaci dopravovaní.“
„V ročníkoch 6.-9. z 88 žiakov neprospeli dvaja žiaci, čo je 2,33% celkového počtu žiakov
školy. Obidve žiačky, ktoré neprospeli, boli cigánskeho pôvodu. Rodičia uvedených detí
nejavili takmer žiadny záujem o výchovu detí. Žili vo veľmi zlých podmienkach. Boli to iba
dve rodiny cigánskeho pôvodu v obci, ktoré plánovali z obce odísť. A tak žili iba v chatrčiach
s veľkým počtom detí.“
„Škola nesplnila nábor žiakov na stredné školy v oblasti baníctvo a vojenské školy. Splnené
stavebníctvo na 200 %.“
„Tunajšia škola svedomite a zodpovedne pripravovala slávnostné akadémie k významným
výročiam a pamätným dňom: 58. výročia VOSR, 31. výročia oslobodenia obce (21.1.1945),
27. výročia víťazstva československého pracujúceho ľudu, 31. výročie oslobodenia ČSSR, 55.
výročie založenia KSČ. K týmto výročiam boli pripravované rozhlasové relácie, zhotovované
heslá a nástenné noviny.“
„Úspešnú prácu na škole vyvíjal Klub internacionálnej družby, v ktorom bolo 33 členov.
Činnosť bola zameraná na prevádzanie besied (Kde máme priateľov? Akí sú? Ako žijú? Čo
píšu?) Prevádzali sa výstavky listov a darčekov.“
„V tomto školskom roku odišli s. Marhulík (1.-5. + HV), Sopko (1.-5. + TV). Uvedení učitelia
bývali v 4b.j. pri ZDŠ a vzhľadom na nevyhovujúce ubytovanie učitelia odchádzali na lepšie
miesta.“
1976/77
„Na škole bolo 158 žiakov, z toho počtu 9 cigánskych žiakov. V priebehu roka sa z tunajšej
školy odsťahovali štyria žiaci cigánskych rodín do Opavy.“
22
„Škola má uzavretú patronátnu zmluvu s JRD Kamienka, lesným závodom v Červenom
Kláštore, ZNB Stráňany, ĽM skrutkáreň, n.p.“
1977/78
„KMP zameral svoju činnosť na upevňovanie vzťahov k obom našim národom, družobnú
činnosť dopisovaním, kde sa dopisovalo spolu 53 žiakov s pioniermi v ZSSR (traja PĽR,
jeden BĽR, štyria ČSR).“
„Obec Veľký Lipník je spádová, v ktorej sa nachádza matričný úrad. Radou MNV predsedom
ZPOZ bol poverený riaditeľ školy Jozef Bukovič. Kultúrnu časť programu k jednotlivým
aktom pripravovali žiaci našej školy. V ZPOZ pracovalo spolu 11 žiakov a traja učitelia.“
1979/80
„Už okolie Základnej deväťročnej školy vo Veľkom Lipníku v okrese Stará Ľubovňa robí na
človeka dobrý dojem. Budovu lemujú okrasné kríky, v lete rozkvitnuté ruže, dobre udržiavaný
živý plot a po pravej strane veľká mičurinská záhrada. Dobrý dojem pretrváva aj po vstupe do
budovy. Všetko sa tu leskne čistotou, všade vládne poriadok...“ (pozri kapitolu Napísali o nás)
1981/82
„V prvom polroku bolo badať u našich žiakov značný nezáujem o učenie, čo sa odzrkadlilo
v polročnej klasifikácii, kedy 7 žiakov bolo klasifikovaných známkou nedostatočný.
V druhom polroku už len jeden žiak neprospel a v auguste skladal opravnú skúšku. ... Pri
prijímacích pohovoroch na výberové školy žiaci dosiahli slabé výsledky, a tak sa nedostali na
školy podľa svojho záujmu.“
1982/83
„Vyhodnotenie patronátnej zmluvy medzi našou školou a n.p. Skrutkáreň Stará Ľubovňa
prebehlo v mesiaci januári a uskutočnilo sa v Ľubovnianskych kúpeľoch. Zúčastnili sa na ňom
zástupcovia podniku, vedenia školy, PO, ROH. Žiaci našej školy pripravili na celopodnikovú
konferenciu zdravicu, kultúrny program a darčeky. Milicionári zo závodu sa zúčastnili pri
príležitosti FU na besede so žiakmi školy. Žiaci sa taktiež zúčastnili exkurzie do závodu. Zo
23
strany závodu bola vyslovená požiadavka, aby sa viacej našich žiakov hlásilo do ich
učňovského strediska.“
„PO v tomto školskom roku pracovala pod vedením s. učiteľa Kokošku, oddielovými
vedúcimi boli triedni učitelia a ako vedúce hviezdičiek iskier pracovali žiačky 7. ročníka.
Činnosť PO bola zameraná na plnenie úloh Výchovného systému a na zapájanie žiakov do
rôznych akcií organizovaných ODPaM.“
1983/84
„Pri príležitosti Mesiaca ČSSP prebehla na škole výstavka sovietskej literatúry spojená
s predajom. Žiaci si zakúpili knihy v hodnote 180 Kčs. Podobná akcia bola usporiadaná pri
príležitosti Mesiaca knihy, kedy si žiaci zakúpili knihy v hodnote 669 Kčs. V tomto roku sa
i vedenie PS rozhodlo odmeňovať najúspešnejších reprezentantov školy knižnými odmenami
(23 žiakov).“
„V našej obci sa tohto roku konali 1. Obvodné mierové slávnosti, na ktoré žiaci pripravili
bohatý program.“
„Celá činnosť PO SZM bola zameraná k 35. výročiu vzniku PO SZM. V mesiaci apríli to boli
akcie Týždeň pionierskej aktivity, Týždeň detskej radosti, ktoré mali bohatý program. Bol
taktiež v areáli školy zasadený strom 35. výročia vzniku PO SZM, o ktorý sa budú pionieri
starať. Skupinovým vedúcim bol s. Berila.“
1984/85
„Žiaci 5. – 8. ročníka odoberajú denne Pravdu a Východoslovenské noviny.“
„V tomto školskom roku bola celá mimotriedna a mimoškolská práca zameraná najmä na
nácvik spartakiádnych skladieb na ČSS ´85. V našej škole sa nacvičovali 4 skladby. Žiaci
vystúpili na obvodných spartakiádach v Kamienke a Podolinci a na okresnej spartakiáde
v Starej Ľubovni.“
„Žiaci 1.-3. ročníka sa zúčastnili 12.6.1985 sľubu iskier a pionierov na Dukle. Navštívili aj
múzeum vo Svidníku a Bardejovské kúpele.“
1985/86
„Pekné zážitky a spomienky si pionieri a iskry odniesli z besedy so spisovateľom Hiriakom,
ktorý navštívil našu školu 29.11. 1985. Pospomínal si na svoje zážitky z detstva a študijných
rokov. Veľký záujem zo strany žiakov bol o tvorbu spisovateľa a o pripravované knihy pre
deti a mládež.“
24
1986/87
„Pochod mieru: dňa 30.4.-1.5.1987 sa uskutočnil tretí ročník turistického pochodu pod
názvom Pochod mieru. Trasa viedla z Veľkého Lipníka do Kamienky, odtiaľ do Starej
Ľubovne, kde sa 36 účastníkov pochodu zaradilo do prvomájového sprievodu.“
1987/88
„4. 10. 1987 sa v Starej Ľubovni konal branný viacboj. Z 12 medailí 7 získali žiaci z Veľkého
Lipníka.“
1988/89
„1988 - náš najlepší športovec – Miroslav Jurščák už dlhší čas svojimi výkonmi upozorňuje
na seba i na školu. O tom, že zaujal a jeho športové výsledky sú naozaj veľmi dobré svedčí aj
ocenenie OV Zväzarmu (najúspešnejší zväzarmovec v masovobranných športoch).“
25
„1. septembra 1988 sa otvárajú brány všetkých škôl... slávnosť otvoril riaditeľ školy Sokol
Peter... žiaci a učitelia si vypočuli príhovor ministra školstva SSR s. Killára. Potom sa rozišli
do svojich tried, kde bola odučená hodina mieru.“
„30. apríl - 1. máj: žiaci našej ZŠ prispeli tiež k oslavám Sviatku práce svojou účasťou na
manifestácii v Starej Ľubovni. 30 žiaci sa tiež zúčastnili Pochodu mieru z Veľkého Lipníka do
Starej Ľubovne.“
1989/90
„Vyhodnotenie 10 najúspešnejších športovcov ZTŠČ (Združenie telesných a športových
činností – bývalý Zväzarm) za rok 1990: Mária Špesová 13-ročná, Martina Nagrantová 12ročná...(pozri kapitolu Napísali o nás).“
„V jarnom období začal na škole pracovať Bikrosový krúžok pod vedením rodiča J. Simoníka
a J. Berilu. Hneď na prvom krajskom preteku v Spišskej Novej Vsi obsadil L. Simoník 2.
miesto a J. Kozub 5. miesto. ...Zúčastnili sa tiež majstrovstiev ČSSR v súťaži družstiev, kde
reprezentovali Východoslovenský kraj...“
1990/91
„8.6.1991 sa vo Veľkom Lipníku konala celoslovenská súťaž v biatlonovom krose (dážď
+17°C).“
„9.6.1991 boli u nás vo Veľkom Lipníku II. Slovenské kvalifikačné preteky v letnom
biatlone.“
1992/93
„3.10.1992 - 23. ročníka cezpoľného behu sa po prvýkrát v histórii zúčastnili všetky
plnoorganizované školy okresu.“
„Žiaci našej školy sa v priebehu školského roka zapojili do veľmi peknej akcie „Jensenovské
hnutie.“ Išlo o vlastnoručné zhotovovanie čo najkrajších vianočných pozdravov. Tie, ktoré
boli skutočne najkrajšie, a bolo ich veru dosť, odoslala pani učiteľka do Slovenskej televízie
v Bratislave a následne boli poslané do Nórska.“ (Pozn.: Akcia mala podtitul „Stáť na
vlastných nohách,“ na každom pozdrave mala byť symbolicky nakreslená stonožka
s kufríkom označeným červeným krížom. Výťažok z predaja pohľadníc putoval do
zdravotníckych zariadení na celom svete.)
26
1993/94
„Beseda ku Dňu Zeme – 22. apríl je Dňom Zeme a pri tejto príležitosti prijala pozvanie na
besedu Zlatica Daňková zo správy PIENAPU. Táto beseda sa niesla príjemnou atmosférou
a každý si z nej odniesol veľa nových poznatkov.“
1994/95
„RKS spolu so školskou správnou v Starej Ľubovni vyhlásili súťaž o najkrajšiu vianočnú
ozdobu. Zapojili sa žiaci 3. a 6. ročníka. Našim cieľom nebolo vyhrať, ale prispieť
vlastnoručne urobenými vianočnými ozdobami na vianočné stromčeky východoslovenských
detských domovov.“
1995/96
„10.10.1995 Beseda s policajtmi – beseda s príslušníkmi oddelenia Policajného zboru SR v
Podolinci – žiakov 5.-8. ročníka upozornili na nebezpečenstvo užívania drog a fajčenia a
vysvetlili im zásady správania sa na cestách. V druhej časti besedy žiakom porozprávali o tom,
aké nebezpečné a zodpovedné je ich povolanie a poukazovali im svoje strelné zbrane a
samozrejme aj to, ako sa s nimi správne zaobchádza.“
„Popoludní 1.3.1996 si v kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi žiaci 8. ročníka pozreli
divadelné vystúpenie študentského divadla „Reflektor Š“ zo Starej Ľubovne pod názvom
Abeceda lásky. Bolo to divadlo o mladých a pre mladých... o tých, ktorí sú zaľúbení i o tých,
ktorí by chceli byť.“
„SOV organizoval dňa 20.6.1996 k výročiu založenia MOV „Beh olympijského dňa,“ ktorý
je vyhlásený ako beh proti drogám. Aj my sme sa zapojili do tejto akcie, žiaci bežali
štafetovým spôsobom so štafetovým kolíkom úsek dlhý 100 m. 156 žiakov prebehlo spolu
295 úsekov (29,5 km) za celkový čas 1 hodina 32 minút 39 sekúnd. Ako prvý bežal pán učiteľ
Stanislav Eleniuk, ktorý dosiahol čas 16 sekúnd.“
1996/97
„Po dvoch mesiacoch sme sa opäť zišli na školskej chodbe. Všetci sme si v TV pozreli
úvodnú časť slávnostného otvorenia školského roka na Slovensku, ktoré bolo tentoraz
netradične v Revúcej. Vypočuli sme si príhovor ministerky školstva Evy Slavkovskej
a ekumenické posolstvo najvyšších predstaviteľov Cirkvi na Slovensku.“
27
„17.10.1996 bol pre žiakov druhého stupňa Dňom ochrany človeka a prírody. Na prvých
dvoch hodinách sa žiaci oboznámili so základmi poskytovania prvej pomoci, porozprávali sa
o ochrane prírody, učili sa orientovať v teréne a správne si nasadiť ochrannú masku. Všetky
činnosti si mohli žiaci prakticky vyskúšať. ...príslušník Colnej stráže vo Veľkom Lipníku
poukazoval deťom strelné zbrane a vysvetlil im, ako sa s nimi narába, ako sa rozoberajú
a čistia.“
„5.2.1997 sa uskutočnil zápis do prvého ročníka. 17 budúcich prvákov pozdravili deti
z družiny pekným programom a darovali im vlastnoručne urobené drobnosti. Na zápise sa deti
podrobili KTS, ktorý je pre deti zaujímavý a prirodzený, nezaťažuje psychiku detí tak ako iné
formy testov.“
„V dňoch 10.2.-14.2.1997 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Stráňanoch.
Výcvik začalo 18 žiakov z 30 (ostatní sa nemohli zúčastniť výcviku, pretože boli chorí na
chrípku), ukončilo ho už iba 14 žiakov. Žiaci mali možnosť vyskúšať si sneh veľmi rýchly
(zľadovatelý), odmäkový aj čerstvo napadnutý.“
„11.-12.6.1997 sa v našej obci uskutočnilo okresné cvičenie CO. Naši žiaci si v rámci
cvičenia mohli prezrieť vojenskú poľnú nemocnicu (ktorá bola na školskom ihrisku)
s ukážkami poskytovania prvej pomoci a na križovatke pri obecnom parku zásah dopravnej
čaty pri dopravnej nehode – vymanenie ranených z auta s použitím pneumatických klieští,
poskytnutie prvej pomoci – fixovanie raneného do nafukovacích dláh a likvidáciu požiaru
penovým hasiacim prístrojom.“
1997/98
„Karneval, ktorý sa tradične koná po odovzdaní polročných vysvedčení bol tohto roku
preložený, pretože 30 detí bolo hospitalizovaných v popradskej nemocnici kvôli kontaktu
s besným psom. Navyše práve v tom čase maľovali školskú chodbu, preto sa deti do masiek
prezliekli až 13.2. 1998. Porota ocenila vyše 30 masiek. Zaujímavú kolektívnu masku mali
žiaci 8. ročníka (celá trieda – nemocnica).“
„8.4.1998 pôvodný termín FO (fyzikálna olympiáda) bol pre chrípkové prázdniny preložený
na 17. 4. 1998. Žiaci riešili náhradné úlohy (v iných krajoch chrípkové prázdniny v pôvodnom
termíne FO neboli).“
„15.4.1998 – 21 žiakov 3.-8. ročníka, ktorí navštevovali rybársky krúžok, vykonali rybársku
skúšku v priestoroch ZŠ. Do krúžku chodili aj dve dievčatá. Krúžok navštevovalo 23 žiakov,
dvaja skúšku nerobili.“
„10.5.1998 – estrádny program pri príležitosti Dňa matiek v kultúrnom dome – vystupovali
žiaci všetkých ročníkov pre svoje mamy a všetky ženy obce, na chodbe kultúrneho domu bola
výstava výtvarných prác našich žiakov.“
„Jún 1998 – výstavka neocenených súťažných výtvarných prác zaslaných so súťaže Dúha 98
na chodbe školy. Výkresy kreslili a maľovali deti z celého Slovenska aj zo zahraničia.“ (Pozn.:
výkresy škole venoval organizátor súťaže.)
„26.6.1998 záver školského roka – najlepší žiaci boli odmenení knihami, účastníčky
olympiády v anglickom jazyku dostali beletriu v anglickom jazyku.“
28
1998/99
„Školský rok sa začal 2.9.1998, do našej školy nastúpilo 192 žiakov 1.-9. ročníka. ... Deviaty
ročník je na našej škole prvýkrát po 18-tich rokoch a navštevovať ho budú aj žiaci
z Haligovice a Veľkej Lesnej, pretože na ZŠ v Haligovciach zatiaľ deviaty ročník nebol
otvorený. ... Bude sa učiť podľa osnov z roku 1997 ... na našej škole budú na druhom stupni
klasifikované všetky výchovy okrem náboženskej. Náboženskú výchovu budú navštevovať
všetci žiaci 2.-9. ročníka. V tomto roku majú možnosť navštevovať náboženskú výchovu
v budove školy nielen gréckokatolíci (žiaci z Veľkého Lipníka a Stráňan), ale aj rímskokatolíci (žiaci z Lesnice, Haligoviec a Veľkej Lesnej).“
„V škole sa vyučujú dva cudzie jazyky - anglický 112 žiakov, ruský 14 žiakov.“
„1.5.1999 usporiadala MO SRZ (Miestna organizácia slovenského rybárskeho zväzu)
v Spišskej Starej Vsi rybársku súťaž pri príležitosti zahájenia sezóny pre mladých členov
organizácie. Z našej školy sa tejto súťaže zúčastnilo 25 žiakov – členov rybárskeho krúžku.
Súťaž v chytaní rýb sa skončila vtedy, keď jeden zo súťažiacich chytil tretieho kapra ako prvý.
Podľa dĺžky ulovených rýb bolo vyhodnotených prvých 5 miest. Naši rybári boli úspešní –
vyhrali 3 miesta – 1. miesto Ján Labant, 4. miesto Daniel Šimšaj, 5. miesto Ján Virostko.“
„21.12.1998 - 7.1.1999 zimné prázdniny. Na základe odporúčania ministra školstva Milana
Ftáčnika riaditeľ školy predĺžil prázdniny o 4 dni (v plnom rozsahu odporúčania – spolu
s víkendmi prázdniny trvali 21 dní).“
„11. a 12.2.1999 chrípkové prázdniny pre žiakov druhého stupňa. Chorých bolo 25% žiakov
v 8. a 9. ročníku vyše 33%.“
„7.3.1999 štyri učiteľky sa zúčastnili stretnutia s ministrom školstva M. Ftáčnikom v Starej
Ľubovni.“
„26.3.1999 vedúca odboru školstva udelila učiteľom (a žiakom) voľno ako morálne ocenenie
ku Dňu učiteľov.“
29
„25.5.1999 výberové konanie na obsadenie riaditeľa ZŠ vo Veľkom Lipníku. Výberové
konanie prebiehalo na OÚ v Starej Ľubovni... riaditeľkou školy (prvou ženou v tejto funkcii
na našej škole) sa stala Mgr. Anna Sikorjaková. Svojej funkcie sa ujme 1.7.1999.“
„Školský rok sa skončil 30.6.1999. Deviatakom poslednýkrát zazvonil školský zvonček, po
ktorom sa pesničkou rozlúčili so spolužiakmi, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy. Na
poslednom spoločnom obede spolu s triednou učiteľkou, riaditeľkou a zástupkyňou si
pochutnali na výbornou pečenom kurati, poslednýkrát si spolu zaspievali a potom sa (mnohí
so slzami v očiach) rozišli na vytúžené prázdniny.“
1999/2000
„Do školy nastúpilo 190 žiakov 1.-9. ročníka, 3. a 4. ročník sa budú učiť spolu v jednej triede,
okrem žiakov z Veľkého Lipníka a Lesnice bude školu navštevovať aj niekoľko žiakov zo
Stráňan a Haligoviec.“
„Náboženskú výchovu sa budú žiaci učiť od prvého ročníka.“
„20.12.1999 s vianočným programom vystúpili učitelia ZUŠ vo vestibule školy.“
„22.12.1999 bolo posedenie pri stromčeku. So svojím programom sa predstavili žiaci ŠKD,
žiaci druhého stupňa a členovia divadelného krúžku pod vedením študentky Marty Kucovej.“
„25.12.1999 sa žiaci predstavili s vianočným programom v kultúrnom dome. Ich vystúpenie si
mohli pozrieť nielen rodičia, ale aj široká verejnosť.“
„V tomto školskom roku musel byť karneval opäť odložený pre chrípkovú epidémiu. Dňa
25.2. 2000... odmenené boli všetky masky. Tie najzaujímavejšie získali hodnotnejšie ceny.
Bolo veľmi ťažké určiť, ktorá maska bola najlepšia, preto sa porota rozhodla neurčovať
poradie.“
„25.2.2000 mali žiaci, ktorí navštevovali tanečný kurz, záverečný večierok. Absolventi kuzu
spoločenského tanca dostali Osvedčenie o absolvovaní kurzu. Na záverečnom večierku deti
predviedli svoje umenie rodičom. Pripravené bolo aj občerstvenie.“
„24.4.2000 podľa tradície dievčatá „na Bani“ zaspievali pieseň „Vorodaj, vorodaj“, ktorú
každoročne spievajú slobodné dievky na veľkonočný pondelok. Popoludní bolo v kultúrnom
dome vysúpenie s tematikou ľudových veľkonočných tradícií „Vorodaj, vorodaj.“
2000/01
„Dni športu – 10.10.2000 sa naša škola zapojila do akcie Dni športu. Dievčatá súťažili v
preskoku cez švihadlo, chlapci si merali sily v presnosti streľby futbalovej lopty do brány z
polovice ihriska vyraďovacím spôsobom.“
„28.1.2001 – žiaci vystúpili s kultúrnym programom v kultúrnom dome pri príležitosti osláv k
55. výročiu oslobodenia obce (spojené s udeľovaním vyznamenaní).“
30
2001/02
„5.10.2001 v rámci DOČAP si žiaci vypočuli prednášky na témy: zdravotnícka príprava, CO,
doprava a topografia. Po teoretickej príprave sa všetci presunuli na futbalovú ihrisko TJ
Družstevník, kde si triedy zmerali sily v streľbe zo vzduchovky, hode granátom a štafetovom
behu. Streľbu zo vzduchovku si vyskúšali aj niektoré učiteľky. Žiakov najviac zaujalo
stretnutie s príslušníkmi hraničnej polície, najmä ukážky zbraní. Traja žiaci mali možnosť
strieľať z pištole.“
„17.10.2011 sa aj naša škola zapojila do Dňa športu na školách – žiaci 5.-6. ročníka (chlapci
aj dievčatá) si zmerali sily v penaltovom turnaji, žiaci 7.-9.ročníka mali volejbalový turnaj.“
„27.2.2002 nás Tatiana Kuzmiaková z 1.ročníka reprezentovala v okresnom kole súťaže Miss
bábika, ktoré prebehlo v CVČ v Starej Ľubovni. Súťažilo sa v troch kolách – predstavenie
seba a svojej bábiky, zaspievanie piesne alebo zarecitovanie básne pre bábiku, preukázanie
zručností a rýchlosti pri praktickej starostlivosti o bábiku. Všetkých 15 súťažiacich dostalo
hlinené prasiatko pre šťastie.“
„Esemesej – esej v tvare SMS (krátkej textovej správy, ktorú poznáme z mobilných telefónov
obsahujúcich 160 znakov vrátane medzier) zaujala mnohých žiakov. "Keby som bol zajtra
kráľom, zvuk zbraní by sa zmenil na prenikavý detský smiech, uplakané oči detí by boli
žiariacimi hviezdami a celú planétu by zaplavila láska." - víťazná esemesej od Daniely
Krajgerovej z 9. ročníka.“
„Čisté hory a potoky – 27.4.2002 sa 9 žiakov 7.-9. ročníka vybralo s pánom učiteľom Berilom
na pracovnú túru po trase Lesnické sedlo – Šľachtovský vrch – Lesnica – poza Rabštín po
poľskej strane (za štátnou hranicou). Nazbierali neuveriteľných 10 vriec odpadu, ktoré tu
zanechali návštevníci Pienin.“
2002/03
„Tento školský rok základná škola začína ako nová organizácia podľa zákona NR SR č.
416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec, dňom
1.7.2002 prechádza základná škola Veľký Lipník na Základnú školu s materskou školou
Veľký Lipník.“
„Miluj život, váž si zdravie (protidrogový festival 21.-29.11.20002) – celý týždeň sa v našej
škole organizovali besedy, rozhovory, triednické hodiny, rôzne spločenské, športové
a výtvarné súťaže. Zhotovovali sa nástenky a písali sa slohové práce na túto tému. Ostáva
nám len veriť, že týždeň aktivít zameraných na tento cieľ sa neminie účinku.“
2003/04
„Otvorená škola 2003 – projekt v hodnote 50 000 Sk na športové náčinie a náradie. Išlo
o akcie usporiadané medzi obcou a školou. Zmyslom projektu bolo zmysluplné využitie
voľného času detí našej školy a občanov našej obce prostredníctvom krúžkov a športových
akcií.“
31
„Súťaž „Babička a dedko 2003“ – Simona Chattová a babka Anna Chattová boli pozvané na
slávnostné vyhodnotenie do Starej Ľubovne (1.ročník súťaže).“
2004/05
„Piateho ročníka akcie Čisté hory a potoky, ktorý organizuje správa PIENAP sa 9.4.2005
aktívne zúčastnilo 26 žiakov – dobrovoľníkov z našej školy. Žiaci sa rozdelili do 4 skupín.
Upravili a vyčistili turistické chodníky na týchto trasách: 1. Mláčne – Lesnica - Chata Pieniny;
2. Veľký Lipník – Haligovce; 3.Lesnica - hraničný priechod; 4.Lesnický potok.“
„Žiaci druhého stupňa prijali pozvánku a aktívne sa zúčastnili jarného upratovania 27.4.2005
v okolí múzea v Červenom Kláštore.“
„Medzinárodný masový beh Pieniny 2005 (20.5.2005 Vyšné Šromovce, 13 žiakov): V
kategórii chlapcov v behu na 2000 m našu školu reprezentoval Ján Kuľanda, toho času už žiak
prvého ročníka gymnázia v Starej Ľubovni. Umiestnil sa na 7. mieste.“
„V mesiacoch apríl až jún 2005 bol na území SR organizovaný prvý ročník futbalového
turnaja Coca-cola – školský pohár 2005, do ktorého sa zapojili aj naši žiaci.“
„Zamagurský slávik – „V ZŠ Haligovce sa 12.5.2005 poprvýkrát zišli žiaci prvého stupňa na
súťaži v speve pod názvom Zamagurský slávik.“
„Dňa 11.6.2005 sa konala požiarnická súťaž Plameň 2005. 10-členné družstvo chlapcov
a dievčat zo 6. a 7. ročníka pod vedením rodiča Vasila Stempáka sa v tejto súťaži umiestnila
na 12. mieste.“
2005/06
„Na obecnom úrade v Hniezdnom sa 13.10.2005 konalo stretnutie s ministrom školstva p. M.
Froncom. Z našej školy sa tohto stretnutia zúčastnili pani riaditeľka Anna Sikorjaková a pán
učiteľ Juraj Berila.“
„Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším občanom vyučujúci na prvom stupni a v ŠKD
zrealizovali myšlienku pozdraviť so žiakmi najstarších občanov v obci. Pripravili pekný
básničkovo-pesničkový program a darčeky a vybrali sa do domácností navštíviť najstarších
občanov. Táto akcia vyčarila na ich tvárach úsmev, radosť, prekvapenie, ale aj slzy dojatia
a vďačnosti.“ – 1. ročník akcie
„V dňoch 19.11.-17.12.2005 sa 10 učiteľov nášho kolektívu zúčastnilo školenia IKT
v Spišskej Belej. Toto školenie každý ukončil skúškou, ktorá spočívala v prezentácii vlastnej
práce vytvorenej v programe Power Point na počítači.“
„Envirootázniky – korešpondenčná olympiáda o životnom prostredí – Mária Labovská –
získala čestné uznanie udelené Ministerstvom životného prostredia SR a Slovenskej agentúry
životného prostredia.“
„Poď s nami do toho...“ v apríli sa zapojili žiaci 2. ročníka do testu cez internet pre mladších
žiakov v dopravnej problematike. Aj keď sa medzi víťazov nedostali, mali možnosť vyskúšať
si svoje vedomosti v oblasti, v ktorej sa stávajú najtragickejšie úrazy detí.“
32
„Mária Labovská patrí medzi najlepšie naše žiačky ako v prospechu, tak v mimoškolských
aktivitách. Svedčí o tom aj rozhovor uverejnený v Ľubovianskych novinách 10.1.2006 (v
rubrike športové talenty). Je tichá, skromná, milá, stále usmievavá a najmä veľmi šikovná
a bystrá. Škola je na ňu pyšná a určite aj jej rodičia a súrodenci.“
2006/07
„Do časovo-tematických plánov sú zapracované aj enviromentálna výchova, výchova
k manželstvu a rodičovstvu, prevencia drogových závislostí a správanie k zdravotne
postihnutým občanom.“
„Každý žiak školy dostal k dispozícii jeden vzdelávací poukaz v hodnote 200.- Sk, ktorý
môže odovzdať ľubovoľnej škole alebo školskému zariadeniu, kde bude navštevovať
záujmový útvar. Všetci žiaci odovzdali vzdelávacie poukazy našej škole. V šk. roku pracovalo
15 krúžkov pod vedením 13 vedúcich.“
2007/08
„Detský čin roka 2007 – do hlasovania v detskej porote sa zapojilo 58 žiakov 7., 8. a 9. roč.
Škola obdržala diplom Škola dobrých skutkov.“
„V sobotu 19.4.2008 sa 22 žiakov 5.- 9. ročníka zúčastnilo akcie Čisté hory a potoky, ktorú
pravidelne na jar a v jeseni organizuje Správa PIENAP-u spolu s ďalšími organizáciami. Naši
žiaci ... pracovali v 4 skupinách. Každá skupina na pridelenom turistickom chodníku,
prípadne okolo blízkeho potoka, zbierala odpad, ktorý tam zanechali nezodpovední
návštevníci. 1. úsek: Mláčne - Cerla – Lesnica; 2. úsek: Lesnica (salaš) – Bystrík; 3. úsek:
Lesnica (salaš) - hraničný priechod (koniec splavu na pltiach); 4. úsek: Lesnica (salaš) –
Poľana. Na úseku Lesnica (salaš) - hraničný priechod žiaci vyzbierali neuveriteľných 7 vriec
odpadu.“
„Február 2008 – 3. opakovanie celoslovenského dotazníka RÚVZ o drogovej scéne,
sexuálnom obťažovaní a pod. Prieskum beží 8. rok, opakuje sa každé 4 roky. Zúčastnili sa ho
žiaci 2. stupňa podľa vekových kategórií a stanovených kvót.“
„Do školského poriadku bol zapracovaný článok o mobiloch: Mobilný telefón musia mať
žiaci počas vyučovania vypnutý a odložený v školskej taške. Dôvodom k tomuto opatreniu
bol fakt, že sa vyskytli prípady fotenia učiteľov žiakmi či filmovanie bitky.“
„21.5.2008 konečne mohli žiaci dostať kultúrne poukazy v celkovej hodnote 120.- Sk. Len
jeden poukaz (20.- Sk) môže byť použitý na návštevu kina, zvyšných 5 iba na iné kultúrne
podujatia.“
33
„Hľadá sa nový Jozef Plachý (17.6.2008 Bardejov, krajské kolo) – bežci Štefan Mamrilla (7.
roč.) a Katarína Labovská (6. roč.) obsadili vo svojich kategóriách 13-te miesta. Cieľom
súťaže je odhaliť bežecké talenty.“
2008/09
„24. september bol vyhlásený za Medzinárodný deň Eura. Do jeho zavedenia na Slovensku
ostáva 100 dní. Pri tejto príležitosti sa žiaci našej školy oboznámili zo základnými
informáciami o eurobankovkách a eurominciach, o ich zavedení do obehu, duálnom
zobrazovaní cien i o histórii euromeny. Získané vedomosti si mohli overiť vo vedomostnom
kvíze Euro - naša mena.“
„30.9.2008 Očová, Očová...Aj dnes sa celou školou ozývala hudba a spev. Tentokrát to však
neboli žiadne moderné hudobné nástroje, chýbali aj reproduktory a zosilňovače. Žiaci si so
zatajeným dychom vypočuli originálne ukážky hry na archaické hudobné nástroje a zblízka
mohli vidieť fujaru, píšťalu dvojačku, handrársku píšťalku, gajdy, drumbľu, okarinu, Panovu
flautu, citaru, harmoniku heligónku, pastiersky bič, krumhornu či malý cimbal. Nástroje
predvádzal vynikajúci hudobník, zberateľ ľudových piesní Anton Budinský, spolupracovník
STV a rozhlasu. Na záver koncertu si spolu zatancovali žiaci i učitelia. Bol to naozaj veľmi
hodnotný kultúrny zážitok. Koncert si okrem žiakov a učiteľov základnej školy vypočuli aj
predškoláci z materskej školy.“
„Október 2008 - Pri príležitosti mesiaca úcty k starším deti ŠKD v spolupráci so
zdravotníckym a čitateľským krúžkom navštívili občanov Veľkého Lipníka starších ako 70
rokov. Táto milá tradičná akcia prebehla už po štvrtýkrát. V roku 2005 deti navštívili
najstarších obyvateľov obce a bývalých zamestnancov školy. Každý rok sa deti prihovárajú
milým slovom, spievajú a zarecitujú iným seniorom, u ktorých ešte doteraz neboli.“
„BABKA a DEDKO 2008: Do tejto peknej súťaže sme tento rok zaslali 6 nádherných
vyznaní o starých rodičoch, ktoré napísali traja tretiaci a traja štvrtáci. VII. ročníka súťaže sa
zúčastnilo 24 škôl s 220 literárnymi dielkami. Na slávnostné vyhodnotenie porota pozvala
víťazov spolu s ich starými rodičmi 27.11.2008 do obradnej siene Mestského úradu v Starej
Ľubovni. Z našej školy bol pozvaný Vladislav Bočkaj zo 4. ročníka s dedkom Jánom
Bočkajom. V zborníku prác budú uverejnené aj práce Márie Kočembovej (4. roč.) a Márie
Gdovinovej (3. roč.).“
„10.6.2009 V rámci medzinárodnej družby s poľským Gymnáziom Jána Pavla II. v
Kroscienku sa 14 žiakov 6.-8. roč. zúčastnili akcie Turistickými chodníkmi Jána Pavla II. v
Pieninách. Naši turisti prešli na vlastných nohách trasu z Lesnice cez Szczawnicu do
Kroscienka. Vyvrcholenie akcie bolo na amfiteátri, kde v programe vystúpili aj tri naše
speváčky a dvaja speváci piesňou Tam pod Tatrami, za čo si vyslúžili vecnú odmenu. Vyše
250 účastníkov si aj zasúťažilo v turistickej sazke, za čo mohli získať ceny. Na Slovensko tak
poputovala volejbalová lopta.“
2009/10
“13.10.2009 V rámci Európskeho týždňa regiónov a miest - OPEN DAYS 2009 žiaci ôsmeho
ročníka navštívili Strednú odbornú školu Jarmočnú v Starej Ľubovni. Študenti SOŠ
prezentovali jednotlivé členské krajiny EÚ a Prešovský samosprávny kraj. Súčasťou akcie
34
bola ochutnávka jedál jednotlivých členských krajín a vybraných regionálnych špecialít
Prešovského kraja ako aj hlasovanie - Tradičná chuť PSK.“
„Aj tohtoroční piataci sa zúčastňujú projektu Správaj sa normálne. Prvé stretnutie s
policajtom mali 12.11.2009. Žiaci dostali pracovné listy. Každý z nich je zameraný na inú
tému.“
„30.11.2009 Naša škola tiež získala 8 lôpt od COOP Jednota ako podporu športu na školách.“
„8.12.2009 Deviataci už intenzívne rozmýšľajú, na akú strednú školu si podajú prihlášku. V
rozhodovaní im môže pomôcť aj návšteva niektorej zo škôl. 5 dievčat navštívilo Strednú
umeleckú školu Kežmarok, kde si v nádhernej predvianočnej atmosfére prezreli úžasné
výtvarné práce študentov ako aj kultúrny program. Ďalších 13 žiakov si pozrelo priestory
Strednej odbornej školy Levočská v Starej Ľubovni. Priamo na vyučovacej hodine videli aj
minuloročných deviatakov, pozreli si ukážky zapájania el. obvodov, sústruženia a zvárania,
ktoré im predviedli študenti i učitelia.“
„15.12.2009 Naši prváci síce ešte nevedia písať úplne všetky písmenká, ale Ježiškovi už
dokázali poslať veršík s krásnym vlastnoručne vymaľovaným obrázkom. Adresu zvládol
napísať každý sám. A na pošte pri okienku každý podal svoj list osobne.“
„Hodina telesnej výchovy bola v utorok 9.2.2010 pre 18 žiakov 5.-9. roč. trochu netradičná na lyžiach na svahu SKIPARK ELAND v Spišskej Starej Vsi. Z pôvodne plánovaných 2
hodín boli štyri, čo svedčí o veľkom záujme zúčastnených o takúto športovú aktivitu.“
„7.6.2010 Dominik Borovský (5. roč.) medzi 2983 piatakmi na celom Slovensku, ktorí sa do
olympiády zapojili, obsadil vynikajúce 14. miesto. Získal 557 bodov, úlohy riešil 89 minút a 2
sekundy. Pre porovnanie - najlepší riešiteľ získal 606 bodov 68 min 28 s. Internetová
olympiáda je vedomostná súťaž pre žiakov 2.-9. ročníka základných škôl. Každý účastník
olympiády rieši v každom zo 7 kôl jeden test obsahujúci otázky z viacerých predmetov. Testy
sa riešia cez internet (online). Za správne riešenie dostane účastník určitý počet bodov. O
poradí riešiteľov rozhoduje aj celkový čas potrebný na vyriešenie úloh. Z našej školy sa do
tejto olympiády zapojilo 39 žiakov 2.,4.,5.,6. a 7. ročníka, najmä však piataci a šiestaci. Len
traja vydržali riešiť všetkých 7 kôl. Stálo to však zato.“
2010/11
„11.10.2010 Deväť členov krúžku Mladý vedec sa vybralo na geologickú vychádzku. Hľadali
"marmarošské diamanty". Okrem hľadania pokladu sa výborne zabavili ako v obrovskom
zábavnom parku s preliezkami.“
„7.12.2010 Nielen deviataci sa už vážne zamýšľajú nad tým, kam pôjdu študovať po skončení
základnej školy. Pri rozhodovaní im pomáhajú aj návštevy stredných škôl. Žiaci 7. - 9.
ročníka mali možnosť pozrieť si priestory SOŠ Svit. Škola ponúkla potenciálnym záujemcom
nielen dopravu zdarma, ale aj zaujímavé aktivity v šiestich laboratóriách a odborných
učebniach. Žiaci si vyskúšali výrobu atramentu a prácu s chemickými laboratórnymi
pomôckami, nakukli do tajov vedenia firmy, pracovali s elektrickými vodičmi, videli
programovanie robota a jeho pohyb kontrolovaný a riadený pomocou senzorov, odniesli si
domov vlastnoručne vymaľované srdiečka, vlastné vizitky a veľa dojmov. V závere si všetci
35
pozreli priestory internátu. Po ceste domov sa žiaci zastavili v popradskom kine, kde si mnohí
po prvýkrát pozreli 3D film „Legenda o sovích strážcoch“.“
„21.12.2010 Krátko pred prázdninami sa zišli mladí záujemcovia o vedu na netradičnom
podujatí. Žiaci si pripravili nevšedné pokusy a predviedli ich spolužiakom. Medzi
najatraktívnejšie patrili kvapalinový sendvič, autíčko na vodno - vzdušný pohon, hra na
sklenenom pohári, či olejová "lampa". Zlatým klincom programu bola veža z novinového
papiera, ktorá udržala závažia s celkovou hmotnosťou niekoľkých kilogramov.“
„1.6.2011 Sviatok detí sme oslávili súťažami a hrami pre druhý stupeň najprv v budove školy
a po obschnutí rannej rosy na futbalovom ihrisku. Kto mal chuť, opiekol si špekáčky alebo
slaninku. Žiaci prvého stupňa oslávili svoj sviatok na Goralskom dvore v Haligovciach.
Dosýta sa tam vyšantili. Okrem rôznych atrakcií ich čakalo aj milé prekvapenie - počas ich
prítomnosti sa narodilo kozliatko.“
„15.6.2011 „Schody do seba“ - metaforické prirovnanie dvoch možných ciest, ako sa uberať
životom. Hore alebo dole. Na prvom mieste jednoznačne postavená absolútna sila rodiny,
lásky a vzorov správania v rodine, ktoré sú zakorenené v človeku takmer ako genetická
informácia. Úskalia prichádzajúce s partiou, ktorá sa chce odlíšiť od "nudného" okolia. Mladý
človek netušiac rozhoduje o svojom živote - otočí schody smerom dole alebo hore? Vyberie si
cigarety, alkohol a nelegálne drogy, alebo alternatívu vo forme drog menom láska, priateľstvo,
príroda, šport a humor? Program v podaní profesionálneho tria špičkových hudobníkov
prinieslo melodickú rockovú hudbu, pozitívne texty piesní podporené motivačným
hovoreným slovom v podaní Borisa Lettricha, speváka skupiny AYA. Úžasný koncert, ktorý
sa konal v kultúrnom dome, zanechal vo všetkých žiakoch našej školy hlboký a veríme, že aj
dlhodobý dojem.“
2011/12
„5.12.2011 Nové zvonenie v škole: "POZOR, POZOR! Musím vám s poľutovaním oznámiť,
že sa začala prvá vyučovacia hodina....." Týmito slovami a príjemnou melódiou nás ráno
privítalo nové školské zvonenie. Po celý deň nám oznamuje, kedy sa končí vyučovacia hodina
a kedy začína tá ďalšia. Školou sa ozývajú veselé i pokojné melódie. Tento mesiac sú to
detské pesničky o zime a vianočné koledy.“
„17.5.2012 Protidrogová policajná akcia: Vo štvrtok tesne pred koncom vyučovania
prekvapili žiakov 8. a 9. ročníka policajti so psom. Vycvičený policajný pomocník prehľadal
všetky školské tašky s cieľom nájsť drogy. Našťastie nič nenašiel. Policajti potom podstrčili
školský batoh s drogami, pes ho zúrivo roztrhal. Po ukážke vyhľadávania drog mali žiaci
besedu o účinkoch drog spojenú s ukážkami. Žiakov táto akcia veľmi zaujala.“
„25.6.2012 Vtáčie hniezdo: Žiaci druhého ročníka spolu s triednou pani učiteľkou v zime
položili na okennú dosku vtáčie kŕmidlo. Pravidelne vtáčiky kŕmili a pozorovali. Na jar, keď
už nebolo potrebné prikrmovať, krmidlo spustlo, ale nie nadlho. Všimli si ho dva vtáčiky,
ktoré sa tu uhniezdili. Žiaci pozorovali, ako v hniezde pribúdajú postupne 4 vajíčka a po
určitej dobe sa z nich vyliahli 4 maličké vtáčiky. Bolo veľmi krásne pozorovať tento
postupný vývoj spoza okien triedy.“
36
2012/13
„4.9.2012 Začiatok školského roka: Opäť sme sa stretli vo vestibule školy na slávnostnom
otvorení nového školského roka. Do 5. ročníka pribudlo 11 žiakov z Lesnice. Po prvýkrát do
školských lavíc zasadne iba 6 žiačikov, čo je historicky najnižší počet prvákov.“
„V januári mali dievčatá 5.-9. ročníka možnosť zvýšiť si svoju kondíciu a zároveň sa zabaviť
pri cvičení populárnej zumby.“
„19.6.2013 Osviežujúca oblievačka: V horúci slnečný deň sa žiaci prvého stupňa prezliekli do
plaviek, prehodili uteráky cez plece a s radosťou a nadšením šli so svojimi p. učiteľkami na
trávnik za školou. Čakali ich tam balóniky naplnené vodou, vedrá s vodou a vodné pištole vodná vojna medzi chlapcami a dievčatami sa mohla začať. Radosti a veselého kriku nebolo
konca-kraja. Na tieto chvíle sa bude asi ťažko zabúdať. (Pozn.: v tých dňoch boli veľké
horúčavy, teploty popoludní vysoko prekračovali 30°C.)“
„Naša škola sa v šk. roku 2012/13 po prvýkrát zapojila do programu Zelená škola. Kolégium
školy tvorili predovšetkým žiaci, pomáhali im aj učitelia. Ako prioritnú tému si zvolili Odpad.
Počas dvojročného certifikačného obdobia sa bude škola zameriavať na separáciu a recykláciu
odpadu.“
Olympiády a vedomostné súťaže
1972/73
RO
1975/76 OK
1975/76 KK
FO
FO
Pionierska
Pytagoriáda
SL
Prešov
Umiest
nenie
Čestné
uznanie
ÚR
ÚR
SL
3.
1994/95 OK
OA
SL
6. ÚR
1994/95 OK
GO
SL
4.
1995/96 OK
Pytagoriáda
SL
účasť
1995/96 OK
FO
SL
2.
1995/96 OK
MO
SL
1.
1995/96
1996/97
1996/97
1996/97
1997/98
1997/98
GO
Pytagoriáda
GO
MO
MO
OA
SL
SL
SL
SL
SL
SL
GO
SL
účasť
účasť
ÚR
3. ÚR
3.-6.
účasť
účasť
5.
5.
Šk.rok
Kolo
1986/87 OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
1997/98 OK
Súťaž
Miesto
konania
37
Meno súťažiaceho
Kate
gória
škola
3 žiaci
Štefan Stempák
Radoslav Kuzmiak
Jarmila
Šľachtovská
Juraj Mmrilla
(5.roč.)
Slavomír Labant
(8.roč.)
Maroš Nagrant
(4.roč.)
2 žiaci
Maroš Nagrant
Maroš Nagrant
Maroš Nagrant
2 žiaci
4 žiaci
Šmigeľ
Mamrilla
Z4
1997/98 OK
1997/98 KK
FO
FO
Miesto
konania
SL
Prešov
1998/99 OK
OA
SL
1998/99
1998/99
1999/00
1999/00
GO
FO
OA
GO
Olympiáda
mladých
záchranárov
CO
SL
SL
SL
SL
2000/01 OK
OA
SL
2000/01 OK
Pytagoriáda
SL
2001/02 OK
OA
SL
2001/02 OK
2001/02 OK
2001/02 OK
FO
MO
Pytagoriáda
SL
SL
SL
2001/02 OK
BO
3.
2001/02 OK
BO
3.
Šk.rok
Kolo
OK
OK
OK
OK
1999/00 OK
2002/03
OK
2002/03 OK
2002/03 OK
2002/03
2002/03
OK
BO
2003/04 OK
2004/05 OK
2004/05
2004/05 OK
2005/06 OK
2005/06 OK
2005/06
Súťaž
Umiest
nenie
2.
23.
2.
6.
účasť
účasť
4.
účasť
Anna Kucová
Anna Kucová
Richard Jedinák
Mária Jankelová
4 žiaci
1 žiak
Richard Jedinák
4 žiaci
3.
družstvo
3.
5.
3.
2.
3.
3.
účasť
4.-5.
Richard Jedinák
Ján Kuľanda
Peter Labant
Richard Jedinák
Simona Chattová
Gabriela Valčáková
Meno súťažiaceho
Simona Chatová
Dávid Hrebík
Michaela
Hrebíková
Lucia Stempáková
Daniela Krajgerová
Mária Luberdová
Kristína
Neupauerová
OA
SL
5.
Simona Chattová
MO
Pytagoriáda
SL
SL
6. ÚR
4. ÚR
BO
Jakubany
2.
Anton Hovana
Simona Chattová
Michaela
Želonková
Mária Labantová
(1.roč.)
Jakub Šimko (MŠ)
Matematický
klokan
OA
Pytagoriáda
Matematický
klokan
GO
Pytagoriáda
Pytagoriáda
Matematický
klokan
Korešpon
denčný
SL
SL
Korešpon
denčný
SL
SL
SL
Korešpon
denčný
38
2.
3.
Simona Chattová
Dana Ladižinská
ÚR
6 žiakov
účasť
3.
4.
diplom
ÚR
2 žiaci
Mária Labovská
Anton Hovana
5 žiakov
Kate
gória
ml.ž.
st.ž.
P8
ml.ž.
B1
Šk.rok
Kolo
Súťaž
2005/06
2006/07
2006/07
2006/07
OK
OK
OK
OK
OA
MO
GO
OA
Miesto
konania
SL
SL
SL
SL
Umiest
nenie
2.
ÚR
účasť
účasť
Meno súťažiaceho
2006/07 PPK
BO
1.
2006/07 PPK
BO
2.
2007/08 OK
OA
SL
3.
2007/08 PPK
BO – gr.kat.
Jakubany
2.
2007/08 OK
SL
Korešpon
denčný
SL
4. ÚR
ÚR
Štefan Mamrilla
2008/09 OK
Pytagoriáda
Matematický
klokan
Pytagoriáda
Mária Labovská
Anton Hovana
4 žiaci
1 žiak
Jakub Šimko
Ján Jendrejčák
Ján Dudlák
Dávid Hrebík
Lucia Stempáková
Júlia
Nedoroščíková
Mária Labovská
Dávid Hrebík
Mária Mamrillová
Júlia
Nedoroščíková
Dominik Borovský
ÚR
2008/09 OK
Pytagoriáda
SL
ÚR
2008/09
2008/09
2009/10
2010/11
Pytagoriáda
OA
BO – rim.kat.
TO
SL
SL
SL
SL
ÚR
4.
4.
1.
2010/11 OK
TO
SL
3.
2010/11 KK
TO
PO
1.
2010/11 OK
OA
SL
4.
2010/11 OK
2011/12 OK
BO – rim.kat.
TO
SL
SL
2.
1.
2011/12 OK
TO
SL
2.
2011/12 KK
2011/12 OK
TO
OA
Prešov
SL
5.
2.
2011/12 OK
OA
SL
4.
2011/12 OK
DO
Matematický
klokan
Matematický
klokan
SL
korešpon
denčný
korešpon
denčný
Ján Dudlák
Klaudia
Nedoroščíková
Peter Labant
Katarína Labovská
družstvo
Dominik Borovský
Vasil Labovský
Patrik Tešla
Dominik Borovský
Annamária
Grigľáková
družstvo
Dominik Borovský
Vasil Labovský
Sebastián Labovský
Dominik Borovský
Dominik Borovský
Annamária
Grigľáková
Dominik Borovský
4.
Percentil
Adam Tešla
95,5%
2012/13 OK
TO
SL
2.
2012/13 OK
2012/13 OK
TO
OA
SL
SL
2.
účasť
2008/09
OK
OK
OK
OK
2011/12
2011/12
39
ÚR
Kate
gória
1B
A
B
1B
1
P3
Kadet
8
P4
P4
P4
B
A
B
A1
ml.ž.
B
A
B
A
B
10 žiakov
Dominik Borovský
A
Sebastián Labovský
Ján Jendrejčák
B
1 žiak
Šk.rok
Kolo
Súťaž
2012/13 OK
Pytagoriáda
2012/13 OK
BO – gr.kat.
2012/13 OK
BO – gr.kat.
2012/13
2012/13
Zamagurská
pytagoriáda
Zamagurská
Pytagoriáda
Miesto
konania
SL
Umiest
nenie
účasť
Veľký
Lipník
2.
Veľký
Lipník
Veľká
Lesná
Veľká
Lesná
OA – olympiáda v anglickom jazyku
BO – biblická olympiáda
DO – dejepisná olympiáda
GO – geografická olympiáda
FO – fyzikálna olympiáda
MO – matematická olympiáda
Meno súťažiaceho
1 žiak
Matúš Novák
Juraj Pješčák
Jozef Grigľák
účasť
3 žiaci
3.
Kristína
Gvozdiaková
3.
Ján Labant
Kate
gória
ml. ž.
st. ž.
RO – ruská olympiáda
TO – technická olympiáda
SL – Stará Ľubovňa
ÚR – úspešný riešiteľ
PPK – protopresbyterské kolo
OK – okresné/obvodné kolo
KK – krajské kolo
1995/96 Fykus – korešpondenčný seminár z fyziky pre ZŠ (MFF UK Bratislava) – zo 178
súťažiacich Slavomír Labant 8. ročník získal 27.-29. miesto, Juraj Mamrilla 6. ročník 53.
miesto (fyzika sa začína učiť až v 6. ročníku).
28.4.2000 sa 12 žiakov zúčastnilo Katecheticko-biblickej súťaže v Jakubanoch. Súťažili
v štyroch kategóriách. Získali dve štvrté a dve piate miesta.
1999/2000 Olympiáda v anglickom jazyku. Zúčastnili sa 2 žiaci. V kategórii B súťažil
Richard Jedinák zo 7. ročníka. Vo veľmi vyrovnanej konkurencii získal 53,5 boda, čo mu
stačilo na pekné 4. miesto (prví traja súťažiaci získali 56, 55, 54 bodov).
„16.6.2000 sa v Starej Ľubovni uskutočnila olympiáda mladých záchanárov civilnej obrany.
Naše družstvo v zložení Mária Šmigeľová, Gabriela Valčáková, Peter Sikorjak a Michal
Jedinák obsadilo 3. miesto, pričom zabehli najlepší čas.
2002/03 Matematický klokan – 11 žiakov dostalo diplom úspešného riešiteľa, traja žiaci
patrili medzi prvých 10% , Simona Chattová 38. miesto.
2003/04 Pytagoriáda – účasť, Maks 2004 – diplom získala Dana Ladižinská 7. ročník,
Matematický klokan – Eva Bočkajová 96,4%, Jana Labovská 98,0%
Súťaž mladých zdravotníkov – 5-členná hliadka mladých zdravotníkov z prvého stupňa 5.
miesto
Biblická súťaž okresné kolo – 2. miesto – Michaela Želonková, Mária Labantová, Matej
Dudlák (1. kategória), 1. miesto – Júlia Nedoroščíková, Michaela Hrebíková, Dávid Hrebík (v
2. kategórii), Krajské kolo v Prešove 5. miesto
40
2004/05 Biblická súťaž – v 2. kategórii 1. miesto a postup na krajské kolo Júlia
Nedoroščiková, Mária Mamrillová, Tomáš Šuga, Krajské kolo v Prešove 4. miesto
2005/06 Biblická súťaž – okresné kolo Jakubany – kategória A 1. miesto (1.-2.ročník) Peter
Labant, Annamária Grigľáková a Jakub Šimko
Kategória B (3.-4. ročník) Matej Dudlák, Mária Labantová Tomáš Šuga 2. miesto
Kategória C (5.-9. ročník) Dávid Hrebík, Mária Mamrillová, Júlia Nedoroščíková, 2. miesto
Krajské kolo kategória A v Prešove – 2. miesto, postúpili na celoslovenské kolo v Juskovej
Voli a skončili na 4. mieste.
2006/07 Envirootázniky (korešpondenčná olympiáda o životnom prostredí) – čestné uznanie
za účasť v 2. ročníku celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov 2. stupňa základných
škôl získali Mária Labovská a Ján Michna, obaja z 8. ročníka.
2006/07 Zemepis - prírodopis: súťaž v odbornom časopise Mladý vedec – zapojili sa 2 žiaci.
2007/2008 Veľký diplom, vecnú cenu (kalendár) a odznak KLOKAN obdržal Dominik
Borovský (3. roč.), ktorého úspešnosť bola 95,64%.
Klokan – medzinárodná matematická súťaž, najväčšia žiacka súťaž na svete, sa konala
22.3.2007. Zapojilo sa do nej 24 našich žiakov, piati z nich boli úspešní riešitelia. A. Hovana
z 9.roč. mal 91,7 % úspešnosť (98,1% žiakov malo horšie výsledky), Mária Labovská z 8.roč.
mala 73,3% úspešnosť (95,4% žiakov bolo horších).
Zamagurská Pytagoriáda 2006/07– organizátorom bola ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa vo Veľkej
Lesnej. Diplom úspešného riešiteľa získali tretiak Adam Mitura a štvrták Jakub Grib.
Vlastivedno – výtvarná súťaž „Ako si predstavuješ Pieniny“ 6.6.2007 – Matej Dudlák (4. roč.)
bol úspešným riešiteľom.
2007/08 Slovenčina moja – Adam Mitura 4. roč.
Územná súťaž SČK HMZ 29.4.2008 Bardejov – 4. miesto družstvo
20.5.2010 Územná súťaž SČK - DMZ I. stupňa (3.-5.roč.)
V Bardejove súťažili mladí zdravotníci z dvoch okresov - Stará Ľubovňa a Bardejov.
Šesťčlenné hliadky dokazovali svoje znalosti v štyroch disciplínach na piatich stanovištiach:
kardiopulmonálna resuscitácia, zdravotnícke znalosti, história SČK a poskytovanie prvej
pomoci. Za našu školu bojovali piataci Veronika Irhová a Dominik Borovský, štvrtáci Ingrid
Michnová, Adrián Labovský a Ján Jendrejčák a tretiačka Miroslava Kuľandová. So ziskom
370 bodov skončili na 5. mieste, pričom od bronzovej medaily ich delili len 4 bodíky.
22.3.2010 Biblická olympiáda a Biblická súťaž (gr.kat.)
V Orlove sa stretli mladší žiaci na Biblickej súťaži, starší žiaci mali Biblickú olympiádu.
Za mladších žiakov (1.st.) nás reprezentovali štvrtáci Ján Jendrejčák, Ľubo Kuľanda a Maroš
Šuga. Za starších žiakov (2.st.) Annamária Grigľáková a Annamária Kozubová zo 6. roč. a
Mária Labantová z 8. roč. Obe družstvá obsadili 3. miesto.
41
15.3.2010 Biblická olympiáda (rim.kat.)
Našu školu zastupovali samí chlapci - Peter Kalis (9. roč.), Ján Pirhala (6. roč) a Kristián
Mačutek (6. roč.). Obsadili 4. miesto. Súťaž zorganizoval Diecézny katechetický úrad
Spišskej diecézy Spišská Nová Ves.
11.11.2010 Technická olympiáda - veľký úspech našich
Technická olympiáda sa v tomto roku uskutočnila po prvýkrát. Medzi odvážlivcami, ktorí
nevedeli, čo ich čaká, boli aj traja naši žiaci. Súťažili v dvoch kategóriách. V kategórii A
súťažili dvojice (8.-9. roč.), v kategórii B jednotlivci (5.-7. roč.). Všetci samostatne písali test.
V praktickej časti mladší žiaci zhotovovali drevené plavidlo, ktorému mali vymyslieť
gumičkový pohon. Starší chlapci vo dvojici stavali vežu zo špajlí, papiera, plastelíny a
lepiacej pásky. Veža musela uniesť 200g.
Regionálne kolo prvého ročníka technickej olympiády priniesol našej škole pekný úspech.
Dominik Borovský (6. roč.) obsadil úžasné 1. miesto, pričom o víťazstve rozhodol iba kratší
čas napísania testu. Vasil Labovský a Patrik Tešla obsadili 3. miesto. Všetci získali odmenu
vo forme poukážok, za ktoré si kúpia cenu podľa vlastného uváženia.
4. 2. 2011 Máme víťaza krajského kola prvého ročníka technickej olympiády!
Dominik Borovský zo 6. ročníka v Prešove suverénne zvíťazil a nechal tak za sebou šiestich
konkurentov. Jeho úlohou v praktickej časti bolo vyrobiť podľa technickej dokumentácie
drevený stojan na mobil. Mal na to 90 minút. V teste získal spolu s ďalším súťažiacim
najvyšší počet bodov.
8.3.2011 Gréckokatolíckej biblickej olympiády sa zúčastnili šiestaci Simona Bočkajová,
Mária Kočembová a Dominik Borovský.
15.3.2011 Biblická olympiáda
Na biblickej olympiáde (rím.-kat.), ktorá sa uskutočnila na ZŠ Cyrila a Metoda v Starej
Ľubovni, nás reprezentovali ôsmačky Monika Hovanová a Patrícia Lihaniová a deviatak
Matúš Axamský. V konkurencii 4 družstiev obsadili pekné 2. miesto.
1.5.2011 Územná súťaž SČK DMZ Bardejov (Zdravotnícka súťaž)
Obe družstvá si priniesli zo Starej Ľubovne zlato!
Členovia zdravotníckeho krúžku nás úspešne reprezentovali na Územnej súťaži SČK DMZ I.
a II. stupňa, ktorá prebehla na ZŠ Levočská v Starej Ľubovni. V súťaži I. stupňa bojovalo
jediné družstvo - z našej školy: piataci Valéria Grigľáková, Ján Jendrejčák, Inga Michnová a
Lucia Želonková, ktorá bola kapitánkou družstva, tretiaci Ivanka Kozubová a Damián Novák.
Aj keď boli jediní, boli VÝBORNÍ.
V súťaži II.stupňa sa stretlo 7 družstiev, z našej školy súťažili: kapitán družstva Matúš Kozub,
Michaela Želonková (obaja deviataci), siedmačky Annamária Grigľáková, Anna-Mária
Kozubová a Eva Želonková a šiestak Dominik Borovský.
Súťažilo sa na 5 stanovištiach: resuscitácia, ošetrovanie - ucho, cukrovkár, popálenina ruky,
ošetrovanie zraneného - dlaň a koleno, teoretické otázky o ošetrovaní a Slovenskom červenom
kríži a teoretické otázky o darcovstve krvi.
42
10.11.2011 Technická olympiáda
V druhom ročníku TO sme mali opäť svoje zastúpenie. V kategórii A súťažili dvojice.
Reprezentovala nás dvojica bratov Labovských – deviatak Vasil a ôsmak Sebastián. Obsadili
pekné 2. miesto. V testoch boli najlepší. V kategórii B (5. – 7. roč.) súťažili jednotlivci.
Dominik Borovský aj tento rok obsadil výborné 1. miesto.
1.2.2012 Dejepisná olympiáda
Po prvýkrát sme mali svojho zástupcu na dejepisnej olympiáde. Siedmak Dominik Borovský
obsadil 4.miesto.
24.4.2013 Okresná súťaž HMZ SČK I.stupňa
Žiaci 3. a 5. roč. Marek Mitura, Peter Kuľanda, Andrej Kuľanda, Ivana Kozubová a Damián
Novák úspešne bojovali v okresnom kole súťaže mladých zdravotníkov a obsadili výborné 1.
miesto. Súťažilo sa vo vedomostných otázkach (darcovstvo krvi, liečivé bylinky, SČK,
zdravotnícke vedomosti) a praktickom poskytovaní prvej pomoci.
21.5.2013 Slovenčina moja
Dvaja štvrtáci - Simonka Bočkajová a Jožko Grigľák nás reperezentovali na 9. ročníku súťaže
Slovenčina moja v Matiašovciach. Svoje vedomosti z rodného jazyka preukázali písaním
diktátu a testom.
Kultúra
„6.12.1963 zavítalo do našej obce Ukrajinské divadlo z Prešova s divadelným predstavením
„Na dobrú noc líške“.“
„4.9.1963 premietané diafilmy o SNP“
„24.1.1965 bola slávnostná akadémia pri príležitosti 20.výr. oslobodenia obce sovietskou
armádou.“
„25.1.1965 sa v kinosále uskutočnila beseda Partizánske vatry pri príležitosti 20. výročia
oslobodenia obce. Po besede bol premietnutý film O sivom holubovi.“
„Film „Mier tomu, kto prichádza“ bol zdarma, okolo 250 občanov.“
1964/65
„16. januára 1965 bola publikovaná v „Nove žitťa“ správa pod názvom „Aby rozkvitala
kultúrno - osvetová práca“ o živote v obci.“
„11. marca sa žiaci našej školy zúčastnili na estrádnom vystúpení v Kamienke, s ktorým prišli
umelci z Ukrajinského národného divadla z Prešova.“
„15. marca – výstavka kníh pri príležitosti Mesiaca ČSSP.“
„16. marca sa uskutočnilo okresné kolo poézie a prózy – 1. miesto Olena Chobor (9.roč.) za
prednes Víťazstvo a dukelskí hrdinovia.“
43
„17. marca sa uskutočnilo miestne kolo Puškinovho pamätníka. Zúčastnili sa na ňom žiaci 5.9. ročníka. Víťazi: 1. kategória - poézia Kuzmiaková (6.roč), próza Gvozdiaková Marta
(6.roč.), 2. kategória - poézia Oľga Choborová (9. roč.) a próza Mária Dudláková (8. roč.).
„23.3. bol premietnutý film „Psohlavci“ pre školskú mládež.“
„27.-28. apríla sa v Snine uskutočnil festival drámy a umeleckého slova, na ktorom sa
zúčastnili aj žiaci našej školy Marta Gvozdiaková (6. roč.) a Anna Choborová (9. roč.).“
13.1.1965 silvestrovská estráda učiteľov
1966 divadelné predstavenie v Kamienke – vystupovalo ukrajinské národné divadlo z Prešova,
na ktorom sa zúčastnili naši žiaci
1966/67 premietanie filmov, napr. Osud človeka, Prerušená pieseň, Tam za lesom,
Začarované ostrovy, Janíkova cesta, Rezanie vonkajších a vnútorných závitov, Otec vojaka,
Serjožka,V.I. Lenin, ...
1966/67 UND (ukrajinské národné divadlo) Prešov – žiaci boli odvezení a dovezení
autobusom
1968/69 kúzelník
1969/70 bábkové divadlo Hloupy Honza
8.3.1970 oslavy MDŽ spojené s bohatým kultúrnym programom (žiaci MŠ a ZDŠ),
prítomných bolo okolo 350 občanov.
1982/83 Folklórny súbor Lipničanka s pásmom „Trepanie ľanu“ vystupoval na folklórnych
slávnostiach v Kamienke, Legnave a Svidníku. O tom, že sa ich vystúpenie páčilo svedčí i to,
že v prenose ČST zo slávnosti vo Svidníku boli zábery práve z vystúpenia nášho súboru.
1984/85 Folklórny súbor Lipničanka s pásmom „Vorodaj“ vystúpil na folklórnych
slávnostiach v Kamienke a vo Svidníku.
1994/95 kúzelník
1995/96 výchovný koncert - Viktor Guľvaš, Kúzelník Enter
„29.5.1996 prišli herci z divadla DAD z Prešova. Predstavenie bolo v kultúrnom dome.
Všetkým sa zdramatizovaná ruská ľudová rozprávka „O živej vode a jablkách
mladosti“ veľmi páčila, diváci sa mohli aktívne zúčastniť deja. V závere sa 10 detí povozilo
na ručne poháňanom kolotoči, ktorý bol hlavnou a vlastne jedinou kulisou divadelníkov.
Inscenácia bola v rusínskom jazyku.“
21.6.1996 folklórny súbor Razzadora z Moskvy vystúpil v kultúrnom dome
1996/97 folklórne súbory z Ruska Šajtaňe a Solnyško vystúpili v kultúrnom dome
44
1996/97 v Provinčnom dome v Starej Ľubovni výstava Meštiansky odev na Spiši – zúčastnili
sa žiaci 8. ročníka
1996/97 výstava Schola ludus v Starej Ľubovni
31.1.1997 Karneval – po vyhodnotení masiek a odovzdaní pekných cien si mohli všetci
prítomní pozrieť 4 scénky, ktoré si pripravili žiačky 6. a 8. ročníka.
1997/98 Kúzelník Enter, Prehliadka vianočných piesní v anglickom jazyku „Christmas
songs“ – v CVČ v Starej Ľubovni vystúpili naše žiačky, Koncert žiakov ZUŠ pre ŠKD,
Výchovný koncert Viktora Guľvaša, Marec – mesiac knihy, výstavka kníh spojená s predajom,
Deň matiek – výstava výtvarných prác v kultúrnom dome
1998/99 večierok - 6.ročník, 3.-4. ročník, 5. ročník, rozlúčkový večierok 9. ročník
a rozlúčkový večierok žiakov 4. ročníka (niektorí žiaci odchádzajú na 8-ročné gymnázium)
14.5.1999 výchovný koncert – vystúpila formácia Duo klasik z Prešova s programom
„Viedenský klasicizmus v novom šate“.
10.11.1999 bábkové divadlo v kultúrnom dome - O kukučke, ktorá prestala lietať
19.11.1999 po dlhom čase v kultúrnom dome vystúpil Cirkus Jacko. Žiakov najviac zaujalo
hadie dievča a pes, ktorý „vedel počítať“.
Máj 2000 vystúpenie učiteľov a žiakov ZUŠ v kultúrnom dome
18.12.2000 Vianočný koncert učiteľov ZUŠ (koledy, tance a iné skladby od baroka po
hudobnú modernu)
11.5.2000 pri príležitosti vyradenia vojakov z evidencie v rámci celého obvodu vystúpili žiaci
našej školy na obecnom úrade
1.6.2000 pri príležitosti MDD si žiaci mohli pozrieť predstavenie „Ženský zákon“ v podaní
divadla Reflektor Š zo Starej Ľubovne. Po divadelnom predstavení bola veselica.
8.9.2000 zoznamovací večierok 5. ročník
13.9.2000 –v budove ZŠ vystúpilo „Divadlo na cestách“ z Popradu s predstavením rozprávky
Jána Drdu "Keď je s čertom sranda"
6.11.2000 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili divadelného predstavenia „Strieborný potôčik“ v
DAD v Prešove. Predstavenie bolo v rusínskom jazyku. Dopravu zabezpečilo DAD.
7.11.2000 umelecká agentúra Istria zabezpečila pre našich žiakov výchovný koncert na
školskej chodbe.
4.10.2001 divadelné predstavenie „Kapitán Kyjanka“ (kapitán Budzogáň) v DAD v Prešove,
dopravu zabezpečilo DAD, vstupné 80 Sk. Po predstavení si žiaci mohli prezrieť mesto –
Hlavnú ulicu v Prešove.
45
2003/04
Divadelné predstavenie Ježko a líška v ZŠ
Divadlo DAD Prešov – účasť 2. stupňa
Divadelné predstavenie Čarodejník Izidor – divadlo zo Spišskej Starej Vsi
2004/05
Divadlo DAD Prešov – predstavenie „Chrobáky“ si pozreli všetci žiaci v budove školy,
„Rozprávka z veselého domu“ – kočovné divadlo Drak z Košíc, kúzelník
2005/06
„V kultúrnom dome 6.6.2006 nám svojím vystúpením spríjemnil chvíle Karol Gott
(slovenský spevák). Svojím hlasom a pohybmi bol „na nerozoznanie“ od skutočného majstra
spevu Karla Gotta z Prahy.“
26.6.2006 Divadelné predstavenie „Dva roky prázdnin“ (moderná rozprávka zameraná na
správanie terajšej mládeže) – študentské divadlo zo Spišskej Starej Vsi vystúpilo vo vestibule
školy.
9.10.2006 sa Kočovné divadlo Prešov na školskej chodbe predstavilo bábkovou hrou
„Začarovaný mlyn“. Všetci žiaci školy si pozreli predstavenie za 1 kultúrny poukaz v hodnote
50.- Sk. Časť peňazí herci vrátili ako sponzorský dar škole.
Kultúrne poukazy žiaci využili aj v Spišskej Novej Vsi v divadle a prírodovednom múzeu.
Použili sme 1 kultúrny poukaz v hodnote 50.- Sk, žiaci platili 100.- Sk na cestu. Starší žiaci
videli 24.10.2006 hru „Kocúrkovo alebo Len aby sme v hanbe nezostali“, mladší si
8.11.2006 pozreli rozprávku „Vrabec Brmbolec“.
21.12.2007 na školskej chodbe pred všetkými žiakmi a učiteľmi vystúpili deti z ŠKD
s nádherným vianočným programom, ktorý vo všetkých divákoch zanechal veľmi hlboký
kultúrny zážitok.
31.1.2007 po odovzdaní vysvedčení bol na školskej chodbe tradičný karneval. Všetky masky
boli ocenené aspoň malou cenou.
13.5.2007 na Deň matiek v kultúrnom dome vystúpili deti MŠ aj mladší žiaci. V plnom
hľadisku sedeli nielen mamičky, ale aj ostatní obyvatelia obce.
1.6.2007 oslávili žiaci svoj sviatok – MDD v kultúrnom dome veselicou, ktorá bola
popretkávaná súťažami. Žiaci si ich pripravili a uvádzali sami pomocou triednych učiteľov.
Najviac sa činili deviataci, ktorí zorganizovali najzaujímavejšie súťaže.
29.10.2007 - predajná výstavka kníh.
14.12.2007 Kočovné divadlo Prešov sa predstavilo na školskej chodbe s hrou „Junácka
pasovačka“ (27.-Sk).
19.3.2008 vystúpenie PUĽS v KD v Kamienke (40.-), dopravu zabezpečili divadelníci
vlastným autobusom – na 2x.
Marec – predajná výstavka kníh.
4.4.2008 – výchovný koncert (dvaja hudobníci z Bratislavy) „Stručná história rock´n rollu“ (2
kultúrne poukazy po 25.- Sk).
46
21.5.2008 divadlo SOVA uviedli rozprávku TOM a DŽERY. Na školskej chodbe si ju
pozreli aj deti MŠ. (2 kultúrne poukazy)
10.9.2008 na zábavnom výchovnom koncerte VIKTOR - škola hrou sa žiaci nielen poučili,
ale aj výborne zabavili. Mohli sa do programu zapojiť spevom, hádaním, či hrou. Mladší žiaci
rátali s opičkami do 10, zahrali sa na muzikantov, cestovali rôznymi dopravnými
prostriedkami. Starší žiaci sa dozvedeli niečo o zlom pôsobení drog, hádali slávne osobnosti z
dejín, pripomenuli si autorov slovenskej literatúry a ich diela a nechýbal ani rytmický Rock &
Roll.
Predajná výstavka kníh
24.-28.11.2008 prebehla na škole predajná výstavka kníh. Žiaci aj učitelia si mohli vybrať zo
158 titulov rôznych žánrov. Sú tu detské knihy pre všetky vekové kategórie od tých
najmenších po mládež, detektívky, náučná literatúra, krásna literatúra, poézia, literatúra faktu
i náboženská literatúra. Výborná príležitosť nakúpiť darčeky pre blízkych pod vianočný
stromček, alebo urobiť radosť sebe samému.
16.12.2008 Cirkus JACKO
Našu školu po niekoľkoročnej odmlke opäť navštívili nám už známi cirkusanti. Vystúpili na
školskej chodbe. Žiaci aj pedagógovia mali možnosť vidieť žonglérov, (pre ktorých bol náš
strop trochu nízky), rôzne akrobatické kúsky a nechýbali ani šašovia. Zaujala hadia žena a
snáď prekvapila žena so živým hadom.
25.6.2009 Rozlúčkový večierok
Šiestaci sa pred prázdninami rozlúčili príjemným popoludním.
3.6.2010 Snehulienka a 7 trpaslíkov
Žiaci 1.-6.roč. si pozreli divadelné predstavenie. Navštívili okresné mesto, kde v kinosále
CVČ Stará Ľubovňa mali možnosť vidieť známu rozprávku Snehulienka a 7 trpaslíkov. Herci
Detského kočovného divadla do deja zapojili aj deti, ktoré ochotne spolupracovali a
presvedčivo zahrali trpaslíkov. Po predstavení si žiaci 1. stupňa odbehli na drobné nákupy a
zmrzlinku a vrátili sa do kina, kde si pozreli pekný film. Piataci a šiestaci ešte navštívili
Stredoveký vojenský tábor pod hradom.
1.6.2010 Malá čarodejnica
Žiaci 7.- 9. ročníka navštívili Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, kde si pozreli hudobnú
rozprávku Otfrieda Preusslera Malá čarodejnica.
25.9.2009 Spevy môjho rodu
Rusínska obroda na Slovensku v spolupráci s Obecným úradom Veľký Lipník pripravili v
kultúrnom dome pre žiakov základnej školy a širokú verejnosť koncert 8. ročníka festivalu
rusínskej ľudovej piesne „Spevy môjho rodu“. Účinkovali speváci rusínskych ľudových
piesní z rôznych obcí Prešovského samosprávneho kraja s doprovodom ľudovej hudby
Chemlon Humenné. Festival finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR (program Kultúra
národnostných menšín), preto vstup bol bezplatný. Vystúpenie potešilo spevom, tancom aj
nádhernými krojmi všetkých divákov.
12.10.2009 František z Asissi
46 žiakov 6.-9. ročníka a 7 učiteľov navštívilo Divadlo Jonáša Záborského v Prešove. Pozreli
si nádherné predstavenie František z Asissi, ktoré v každom zanechalo hlboký dojem.
47
19.10.2009 Šialene smutná princezná
Aj žiaci 1.-5. ročníka sa vybrali do Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Pozreli si známu
rozprávku. Komické kostýmy, známe melódie a výborné výkony hercov vyčarili detský
smiech a úsmev aj na tvárach dospelých. Predstavenie si pozrelo 47 žiakov a 7 pedagógov.
19.10.2009 Rozprávkový kolotoč a Literatúra prevažne vážne
Našu školu navštívil literárny vedec PhDr. Martin Kubečka z Bratislavy so svojou gitarou.
Žiaci 1. stupňa a deti MŠ si vypočuli hudobno - literárne vystúpenie "Rozprávkový kolotoč" a
žiaci 2. stupňa "Literatúra prevažne vážne" o umeleckej literatúre.
14.10.2010 Cirkus Jacko opäť nesklamal. S novými číslami vystúpilo 6 artistov. Žiaci s
napätím sledovali žonglérov, akrobatky, fakíra i hadiu ženu. Zaujali aj cvičenky s obručami
a žonglovanie nohami. O zábavu sa postarali dvaja šašovia.
5.11.2010 REVIVALS - výchovný koncert
V piatok mali žiaci možnosť v myšlienkach cestovať po viacerých krajinách sveta
(Francúzsko, Anglicko, Amerika, Mexiko, Česko a Slovensko). Umožnili im to členovia
skupiny Revivals. Porozprávali žiakom o typických znakoch vybraných krajín a zaspievali
hity, ktoré sa k nim viažu. Prekvapili ich otázkami, na základe ktorých zistili, aké majú žiaci
vedomosti o týchto krajinách. Za správnu odpoveď deti dostali keksík. Žiaci si hudobné
ukážky nielen so záujmom vypočuli, ale dokonca pri niektorých hitoch si aj zatancovali, čím
vytvorili na chodbe príjemnú atmosféru
25.11.2010 DJZ - Mária Antoinetta
Učitelia a zamestnanci školy a ich rodinní príslušníci navštívili DJZ v Prešove a pozreli si
pôvodný slovenský muzikál „Mária Antoinetta“ od štvorice autorov Viliama Klimáčka, Gaba
Dušíka, Petra Uličného a Jaroslava Moravčíka. Takmer trojhodinové predstavenie zanechalo
vo všetkých hlboký dlhotrvajúci zážitok. Tohto kultúrneho zájazdu sa zúčastnilo 20 osôb.
19.10.2011 Ži a nechaj žiť!
V stredu si všetci žiaci školy vypočuli moderný výchovný koncert „Ži a nechaj žiť!“. Dvaja
hudobníci z umeleckej agentúry AMOS vo svojom hudobno-vzdelávacom programe
poukázali na rôzne formy násilného správania a intolerancie, akými sú napr. rasizmus a
šikanovanie, pozitíva aj negatíva internetu, ako aj závislosti na fajčení, alkohole a omamných
látkach.
Násilie a intolerancia sú javy, s ktorými sa deti stretávajú dennodenne nielen napr. v televízii,
ale aj v reálnom živote a aj priamo na školách. Pod násilím sa rozumie uplatnenie sily voči
niekomu alebo niečomu. Za násilie sa pokladá každá forma ubližovania, prejavu nadvlády,
vyhrážania sa, fyzického, psychického a sexuálneho nátlaku. Osobitnou témou je aj
„moderná" forma šikanovania cez elektronické médiá, tzv. kyberšikana.
Program pozostával z hovoreného slova, ako aj z populárnych piesní priamo
korešpondujúcich s témami jednotlivých príspevkov, od známych slovenských aj
zahraničných interpretov. Súčasťou programu boli aj otázky k jednotlivým témam primerané
veku a odmeny za správne odpovede.
18.11.2011 Neberte nám princeznú
Žiaci 2. stupňa si v kultúrnom dome v Starej Ľubovni pozreli muzikál „Neberte nám
princeznú“. Keďže sa viezli autobusom na dvakrát, čakanie si krátili nákupmi v supermarkete.
48
16.3.2012 Koncert "ABBA"
Vo vestibule školy vystúpila hudobná skupina so známymi hitmi legendárnej skupiny.
17.4.2012 Cirkus Jacko
Dňa 17.4.2012 v našej škole vystúpil cirkus Jacko, ktorý prišiel až z Ukrajiny. Predviedol
nám zaujímavé a pekné predstavenie. V niektorých číslach vystupovali aj žiaci z našej školy.
Na tomto vystúpení sme sa aj poriadne nasmiali, pretože nás pobavili dvaja klauni. Okrem
toho sme videli chodenie po klincoch a sklách, tiež zázračné sekundové prezlečenie šiat, či
prácu s mnohými kruhmi nielen na páse, ale aj na nose.
2.5.2012 Jánošík
Všetci žiaci školy si pozreli divadelné predstavenie Jánošík, s ktorým sa v KD predstavili
herci Detského kočovného divadla DRaK z Prešova.
1.6.2012 STROMYRAD - Hudba a život stredovekého ľudu
Hudobné duo STROMYRAD pripravilo pre žiakov výchovný koncert pod názvom "Hudba a
život stredovekého ľudu". Vo vestibule školy predviedli ukážky hry na množstvo hudobných
nástrojov, s ktorými sa dnešný človek len tak nestretne - ninera, šalmaj, gajdica, "šamanský"
bubon, ozembuch, mandola, mandolína, dvojaké drumble, trojaké gajdy, hrkálky s roľničkami,
ale aj husle či tamburína. Rozprávaním o tom, ako žili a zabávali sa obyčajní ľudia uviedli
žiakov do života v ranom stredoveku. Odvážlivci si vyskúšali niektoré nástroje a dokonca si aj
zatancovali. Koncert sa všetkým veľmi páčil.
22.6.2012 QUO VADIS
Žiaci 2. stupňa si v prešovskom Divadle Jonáša Záborského pozreli pôvodný slovenský
muzikál Quo vadis na motívy románovej historickej fikcie Henryka Sienkiewicza z čias
starovekého Ríma.
9.1.2013 Kúzelník
Všetci žiaci ZŠ aj deti MŠ si pozreli zábavné vystúpenie, v ktorom hlavným účinkujúcim bol
kúzelník. Nechýbal šašo s artistickými kúskami na pobavenie.
8.4.2013 Výstavka kníh
Pri príležitosti mesiaca kníh si všetci žiaci školy mohli pozrieť výstavku kníh spojenú s
predajom. Okrem beletrie si mnohí s radosťou zakúpili knihy a zošity plné hlavolamov a
omaľovánky.
49
12.5.2013 Deň matiek
Nádherný program nielen svojim mamičkám, ale aj babičkám či oteckom pripravili deti MŠ,
žiaci ZUŠ ako aj všetci žiaci základnej školy. Predstavili sa ako recitátori, speváci, hudobníci,
tanečníci i herci. Všetci diváci sa dobre zabavili a odniesli si krásne pocity z príjemne
stráveného popoludnia.
31.5.2013 Výstavka regionálnych artefaktov
Žiaci 7.ročníka v rámci regionálnej výchovy pripravili pre svojich spolužiakov výstavku
regionálnych historických predmetov, ktoré sa zachovali u nich doma. Mohli sme obdivovať
ľudové kroje, nádoby, žehličky, rajbačku, vyšívané obrusy a nástenky či historickú tabuľu
"Richvald".
21.6.2013 Cyril a Metod
V Roku viery a Roku sv. Cyrila a Metoda, ktorý si pripomíname pri príležitosti 1150. výročia
príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu si piataci naštudovali divadelné spracovanie
života solúnskych bratov. Pred svojimi spolužiakmi z ostatných tried sa predstavili v posledný
deň riadneho vyučovania vo vestibule školy. V divadelnej hre boli zachytené udalosti od
narodenia Konštantína, cez detstvo oboch bratov, ich štúdium, krátku činnosť v kláštore na
vrchu Olymp, cestu ku chazarom, účinkovanie na Veľkej Morave, smrť Cyrila, uväznenie
Metoda až po ukončenie aj Metodovho života. Aj keď tieto udalosti sa odohrali pred
mnohými rokmi, ich dielo je pre nás stále živé a vďaka všetkým žiačikom piateho ročníka,
ktorí sa celý rok pripravovali, sme si mohli pripomenúť a živo si predstaviť spomínané
udalosti.
24.6.2013 Krúdovci
Po celoročnej práci si všetci žiaci školy oddýchli počas návštevy 3D kina v Poprade. Pozreli
si dobrodružnú animovanú komédiu Krúdovci o živote pravekej rodiny, ktorej sa výrazne
zmenil život. Ukázala silu rodiny a odvahy popasovať sa s problémami, ktoré život prinesie.
Umelecké súťaže
Recitácia a literárne súťaže
1972 Puškinov pamätník (recitácia v ruskom jazyku) - Taňa Kuzmiaková 4. miesto
v okresnom kole
50
1973/74 Puškinov pamätník - Marta Špesová sa ako víťazka okresného kola zúčastnila
krajskej súťaže v Levoči
1985/86 Talent malej iskry- účasť v okresnom kole
1986/87 10.2.1987 sa v našej škole uskutočnilo obvodové kolo Talent malej iskry - 2. miesto
Labovská (1. roč.), 2. miesto Bernátová
1986/87 prednes ukrajinskej prózy - 3. miesto R. Kuzmiak
1986/87 Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo Ivana Berilová 1. miesto, 3. miesto Špesová
1994/95 Hviezdoslavov Kubín – máj Stará Ľubovňa, 2. miesto Mária Matiková 1. ročník –
kategória próza – bola najmladšiou recitátorkou súťaže
1995/96 Hviezdoslavov Kubín – účasť v okresnom kole Marta Kucová 8. ročník, Beáta
Hirjaková 5. ročník a Mária Jankelová 6. ročník, Talent najmenších – účasť
1997/98 Recitácia – Rozprávkové vretienko – Dana Ladižinská ocenená cenou poroty za
prednes rozprávky s regionálnymi prvkami Trasúca sa cesta
1997/98 Hviezdoslavov Kubín - Ivana Kuzmiaková 1. miesto v obvodnom kole
1997/98 Talent najmenších - účasť dvoch žiačok
1998/99 Šaliansky Maťko – prednes – účasť dvoch žiakov
1998/99 Hviezdoslavov Kubín v obvodovom kole štyri prvé miesta, jedno druhé a jedno tretie
miesto, v okresnom kole Dana Ladižinská žískala diplom za výborný prednes
1999/00 Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín
1999/00 okresné kolo súťaže Rozprávkové vretienko – Simona Chattová – 2. miesto v druhej
kategórii interpretáciou rozprávky Vlnky-žblnky od Hany Zelinovej
2000/01 Šaliansky Maťko – Monika Habiňáková v okresnom kole získala ocenenie za
výborný prednes, Rozprávkové vretienko, Hviezdoslavov Kubín
2002/03 Rozprávkové vretienko – Veronika Stempáková – ocenenie za výborný prednes,
Šaliansky Maťko – účasť, Talent najmenších –Matúš Kozub a Tibor Dudlák získali diplom za
výborný prednes, Miss bábika - 3. miesto Mária Mamrillová, Hviezdoslavov Kubín – účasť
v okresnom kole – dvaja žiaci
2003/04 Šaliansky Maťko – účasť v okresnom kole, Hviezdoslavov Kubín – účasť
v okresnom kole, Talent najmenších – Tatiana Habiňáková odmenená za výborný prednes
2004/05 Talent najmenších, Hviezdoslavov Kubín, Babička a dedko 2004, Dúha 2005 –
literárna súťaž
2005/06 Miss bábika – Čestné uznanie získala Ivana Šugová (2. roč.), Talent najmenších –
Ivana Šugová získala čestné uznanie v kategórii prednes.
2006/07 Hviezdoslavov Kubín – v okresnom kole všetci naši žiaci prednášali prózu. Ivanka
Šugová v I. kategórii získala diplom za výborný prednes.
2007/08 Hviezdoslavov Kubín – diplom za výborný prednes Lenka Nováková
51
2010/11 Miss bábika: Medzi 24 dievčatkami s bábikou súťažila aj naša druháčka Bianka
Bjalončíková. Jej úlohou bolo predstaviť sa, zaspievať uspávanku a splniť niekoľko úloh s
meraním času.
2012/13 Miss bábika Rebeka Luberdová (1.roč.) a Katka Šlachtovská predviedli v obvodnom
kole svoje zručnosti v starostlivosti o svoju bábiku.
Spevácke súťaže
1973/74 Melódie priateľstva - Milan Čarnota 2. miesto v okresnom kole
1984/85 Makovická struna - Jana Mareková 2. miesto
1985/86 Melódie priateľstva - Ľudmila Mosorjaková 2. miesto v okresnom kole
1985/86 Vŕbová píšťalka obvodné kolo - 3. miesto Ivana Berilová, Ľudmila Mosorjaková –
zúčastnili sa aj okresného kola
1985/86 Vŕbová píšťalka (súťaž v speve ľudových piesní) - Ivana Berilová 3. miesto
1986/87 Vŕbová píšťalka obvodné kolo v Kamienke - 1. miesto Ivana Berilová
1986/87 Makovická struna v Bardejove 15. ročník - Ivana Berilová 4. miesto
1989/90 Vŕbová píšťalka - 2. miesto Tomáš Berila (mladší žiak), 1. miesto Ivana Berilová
(staršia žiačka)
1992/93 Spieva celá rodina, okresná súťaž o najkrajšie ľudové piesne z nášho regiónu
(podmienkou bolo zaspievať 2 piesne z nášho kraja v našom kroji a s doprovodom hudobného
nástroja) - Lucia Labovská 1. miesto
1996/97 Spieva celá rodina – 2. miesto Lenka Tóthová v kategórii duo spolu s pani uč.
Mosorjakovou obsadili 2. miesto.
1996/97 Makovická struna - Jarabina – 2. miesto duo Mária
Gvozdiaková a Mária Šmigeľová
1996/97 Zorničkin slávik (Slovenský slávik) – účasť dvoch žiačok
1996/97 Okresná prehliadka vianočných piesní Christmas SONGS
1997/98 Spieva celá rodina, Spievajže si spievaj 2. miesto – duo
Mária Gvozdiaková a Mária Šmigeľová, Slávik 1998 - 1.miesto
v obvodnom kole Ivana Kuzmiaková
2005/06 Zamagurský slávik – Táňa Habiňáková získala cenu
poroty, Mária Bartkovská 1. miesto v tretej kategórii
2006/07 Vŕbová píšťalka, Slávik Slovenska - Terézia Hrebíková (3.
roč.) obsadila krásne 1. miesto, Zamagurský slávik – Tatiana
Habiňáková (4.roč.) 2. miesto
52
2008/09 Marťanská hymna
2009/10 V súťaži v speve ľudových piesní si piatak Ferko Gondek v CVČ v Starej Ľubovni
vyspieval pekné 3. miesto.
2012/13 Zamagurský slávik: Víťazstvo v speváckej súťaži Zamagurský slávik si z Haligoviec
priniesla Petra Axamská z 5.roč. Zaspievala piesne Pasala volki na bukovine a Zagroj mi
cornij cigane.
Výtvarné súťaže
Výtvarná súťaž o ZSSR – okresná výstava v Starej Ľubovni – 1. miesto Mária Špesová
1994/95 Estetizácia životného prostredia (súťaž v aranžovaní suchých tráv a aranžovanie
s vianočnou tematikou) - v Starej Ľubovni, okresné kolo, Kucová a Bočkajová získali hlavnú
cenu, Kuzmiaková a Kuľandová cenu poroty.
1994/95 Najkrajšia vianočná ozdoba
1995/96 Najkrajšie kraslice – časopis „Nápady a rady pre celú rodinu 2/96“ vypísal súťaž pre
deti o najkrajšiu kraslicu. Zapojili sa do nej nielen dievčatá, ale aj chlapci od 4. ročníka až po
ôsmakov. Do súťaže sme poslali vyše 20 vajíčok. Šesť z nich bolo uverejnených v čísle 2/97
(Marek Pješčák, Milan Čarnota st., Monika Morávková, Alena Labantová, Jarmila
Šľachtovská a i.)
1995/96 O živej a mŕtvej vode, Ekovýkres – 3. miesto Maroš Nagrant (4.ročník), 3. miesto
Štefánia Nagrantová (7. ročník)
1996/97 Majster N – štyri ocenené práce v okrese pri príležitosti vystúpenia Majstra N
v Starej Ľubovni
1996/97 Miluj život, nezober drogu (Šťastenko, Spišská Stará Ves – ocenenie pre 10
najlepších prác Maroš Nagrant s Jánom Labantom – práca: Život nie je divadlo)
1996/97 Zdravý a triezvy život - cesta k úspechu – odoslané dve práce
1996/97 Žipo panák – z 50 návrhov získali 2. miesto Jana Miškovičová, 5. miesto Mária
Poradová
1996/97 Ekovýkres – 3. miesto Mária Jankelová
1996/97 Detský svet s Elkom
27.11.1996 – vo vysielaní STV v reláci CRN - CRN sa objavili výkresy Lenky Pješčákovej
a Ivany Poradovej a štyri figúrky z moduritu, ktoré urobili žiačky 6. ročníka.
1997/98 Elektronika v 3. tisícročí, Detský sen o bývaní, Hrady a zámky Slovenska, Slovensko
moje – téma Aká je moja predstava o symbole Slovenska
1998/99 odoslaných 86 vianočných pohľadníc, ktorými sme sa zapojili do hnutia „Na
vlastných nohách“ známeho pod názvom Stonožka
1998/99 odoslané dve práce piateho a štyri práce šiesteho ročníka do súťaže Projektov
v anglickom jazyku (Project english competition), ktorú organizuje Oxford University Press
1999/00 Veľká noc ide – do okresnej súťaže o najkrajšiu kraslicu, korbáč a výtvarnú prácu
sme poslali kraslice desiatich žiakov. Získali sme jedno 1.miesto – Slávka Stempáková, dve
2. miesta - Lucia Mirilovičová, Janka Ladižinská a jedno 3. miesto – Martina Tóthová.
53
2000/01 Štetec plný energie (téma energia a elektrárne), Veľká noc ide poslali sme 8 kraslíc
od troch žiačok, Opavia – LU deťom (téma Ako si predstavujem ihrisko, na ktorom by som sa
chcel hrať) – súťažilo sa o detské ihrisko vybudované v areáli školy
2001/02 Vesmír očami detí, Návrh na obal žiackej knižky, Prečo som na svete rád? - návrh na
tričko sme poslali do okresného kola
Veľká noc ide – do okresného kola sme odoslali 18 kraslíc od 16 autoriek a jedného autora.
Všetky boli pekné, no najzaujímavejšie boli dve vajíčka oblepené slamou (získali čestné
uznanie v druhej kategórii: Lenka Šugová a Lucia Lihaniová), ďalej vajíčka oblepené niťou,
dyhou a jedno ozdobené drôtom.
2005/06 Zaslané výtvarné práce Polícia očami detí, Kvetináčik (zhotovenie kvetináča
z plastovej drviny) – súťaž spočíva v zdobení starých plastových, hlinených či kovových
nádob alebo obalov plastovou drvinou. Do súťaže sa zapojilo 7 ZŠ so 43 prácami. Spomedzi
nich sa naši žiaci Peter Mamrilla a Pavol Kužoň umiestnili so svojím kvetináčikom na 1.
mieste.
2.11.2009 Mesiac detskej tvorby
Do 11. ročníka výtvarnej súťaže sa zapojili tri žiačky našej školy. Každá si vybrala inú tému:
Barborka Želonková (8.roč.) - Vianoce sú za dverami, Viki Želonková (6.roč.) - Život
v rozprávke, Anička Dudláková (7.roč.) - Poštová známka.
Súťaže modelárov
Šk.rok
Kolo a
Miesto
konania
Umie
stnen
ie
Meno súťažiaceho
Kategória
1994/95
OK SL
1.
Milan Paluba
Mechanizmy
1996/97
OK SL
2.
Miroslav Gvozdiak
Technika
2.
Juraj Mamrilla
Architektúra
2.
Anton Šoltys
3.
Juraj Mamrilla
1997/98
OK SL
účasť
3.
1998/99
1999/00
1999/00
OK SL
OK SL
KK SNV
Model
papierový
model
papierový
Vruľník
KAMOV
papierový
Pokladnička
Slon
plastový
Hurikán
papierový
Vrtuľník
KAMOV
3 žiaci
Michal Jedinák
účasť
1.
4 žiaci
Ľubomír Jurščák
1.
Ľubomír Jurščák
Michal Labant
Ľubomír Jurščák
Michal Labant
54
plastový
TITANIC
Papierový,loď
Plastový
autíčko
Papierový tank
1999/2000 Okresná súťaž papierových a plastových modelov – Ľubomír Jurščák postúpil do
krajského kola s papierovým modelom lode a plastovým autíčkom. Michal Labant takisto
postúpil do krajského kola s papierovým modelom tanku. (Ľubomír Jurščák získal prvé
miesto v okresnom kole) Krajské kolo súťaže „Majstrovstvá východoslovenského regiónu
bolo 17.6.2000 v Spišskej Novej Vsi.
Školský časopis
1987/88 „Október – na počesť Veľkého Októbra vydávame dvojmesačník Pieninská
mlaď.“ Spolu vyšlo 6 čísiel časopisu.
1996/97 V druhom polroku sa žiaci šiesteho ročníka sami pokúsili vydávať školský časopis
Žiak. Vyšli minimálne 2 čísla.
1999/2000 „Po jedenástich rokoch naša škola opäť vydáva školský časopis. Jeho názov
„Bifľoš“ si žiaci vybrali sami. Z niekoľkých desiatok návrhov na názov školského časopisu
redakčná rada vybrala 12. Jednému z týchto návrhov mohol každý žiak od 3. do 9. ročníka
odovzdať svoj hlas. Počas školského roka vyšli 4 čísla. Žiaci sa so školským časopisom
zapojili do X. ročníka súťaže Novinárskym perom v rámci medzinárodnej olympiády detí
a mládeže (kultúrnej súťaže) Kalokagatia 2000, ktorá sa uskutočnila 23.-27.6.2000 v Trnave.“
„30.11.2009 V novembri vyšlo 1. číslo I. ročníka nového školského časopisu "Pieninský
školák". Na jeho zrode sa podieľalo 16 členov novinárskeho krúžku pod vedením p.uč. Jany
Obroktovej. Časopis má 20 strán. Nájdete v ňom školské udalosti, pripomenutie dôležitých
historických udalostí, okienko prvej pomoci, niečo o hudbe, móde, autách i rozprávkach.
Mozgové závity si môžete prebrúsiť v logickom okienku i pri hádankách. Nechýbajú vtipy a
športové okienko s interview s hlavnými aktérmi.“
Tento časopis vychádza doteraz v náklade 40 ks.
55
Naše tradičné školské akcie
„7.11.1964 sa uskutočnila akadémia 47. výr. VOSR. Program: lampiónový sprievod ponad
100 žiakov, relácia v miestnom rozhlase.“
„28.12.1964 detské zimné radovánky spojené s programom, ktorý pripravil každý ročník a pri
jedličke bol potom karneval.“
1.6.1967 MDD – športové súťaže vo futbale a volejbale v Haligovciach. Zúčastnili sa školy
z Veľkého Lipníka, Haligoviec a Veľkej Lesnej.“
24.4.1967 oslavy - „Deň československých pionierov“
28.10.1968 štátny sviatok – 50. výročie vzniku ČSR a Deň znárodnenia (kultúrny program
a premietanie filmov).
V predvečer 1. a 9. mája 1969 boli lampiónové sprievody a táborák.
13.6.1969 rozlúčka so žiakmi končiacimi školskú dochádzku s posedením za účasti rodičov.
1969 Mesiac ČSSP (československo - sovietskeho priateľstva) – dve výstavky sovietskych
kníh spojené s predajom.
V januári 1971 PO na škole zorganizovala veľkú súťaž žiakov na tému „Urob čo vieš“. Do
súťaže sa zapojilo celkom 60 žiakov.
27. februára 1971 – 23. výročie Februárového víťazstva pracujúcich. Žiaci pripravili kultúrny
program.
Máj 1971 súťaž „Čo vieš o KSČ“ v rámci osláv 50. výročia založenia KSČ .
November 1972 lampiónový sprievod cez obec pri príležitosti 55. výročia VOSR.
November 1972 začala dlhodobá tematická súťaž k 50. výročiu založenia ZSSR „Čo vieš
o ZSSR“.
21.3.1973 sa v obradnej miestnosti MNV (Miestny národný výbor) vo Veľkom Lipníku
uskutočnila malá slávnosť. Žiaci, ktorí dovŕšili 15 rokov, obdržali občianske preukazy.
1. mája 1973 žiaci a učitelia sa zúčastnili prvomájových osláv v Starej Ĺubovni. Žiaci
pochodovali v sprievode v krojoch a pionierskej rovnošate.
Vianoce´97
Žiaci siedmeho ročníka odlievali voskové zvončeky – ozdoby na vianočný stromček,
Christmas Songs v anglickom jazyku v Starej Ľubovni (vystúpenie našich žiačok), posedenie
pri stromčeku – vystúpili žiaci školy, potom nasledoval výchovný koncert učiteľov ZUŠ
zo Starej Ľubovne (tance a koledy z obdobia stredoveku), vianočná výstava anglickej
literatúry spojená s predajom a vianočný program pre rodičov v kultúrnom dome.
Karneval 200l – najviac zaujali nielen porotu masky: Žaba a Odpadkový kôš „zákaz sypania
smetí“, zvláštne ocenenie za najlepší herecký prejav získala maska Kuchárka.
1.6.2001 MDD v kultúrnom dome – najprv bola beseda s príslušníkmi polície, v druhej časti
bola veselica so súťažami.
56
27.6.2008 Dôstojná rozlúčka so školou
„Zbohom, škola, lúčime sa ...„ ozýva sa školou v posledný deň školského roka už desiatky
rokov.
Rozlúčka so školou začína posledným zvončekom pre každého deviataka. Každý vychádza z
triedy za zvuku školského zvončeka, ktorý poslednýkrát zvoní len pre neho. Všetci sa zoradia
pred nastúpených spolužiakov nižších ročníkov a svojich učiteľov. V slávnostnom oblečení,
dôstojne, akosi dospelejšie. Pani riaditeľka po krátkom príhovore a zhodnotení uplynulého šk.
roka odovzdá knižnú odmenu žiakom za reprezentáciu školy počas celej školskej dochádzky.
Tentoraz ju získali: Mária Labovská, Monika Habiňáková, Lenka Kaličenská, Lenka
Nováková, Slavomír Bartkovský, Ján Bočkaj, Filip Gondek, Michal Hanečák a Michal
Maniak.
Potom prichádza na rad príhovor deviatakov k učiteľom, zamestnancom školy a spolužiakom.
Zaznieva rozlúčková pieseň, ktorú si každoročne otextujú sami. V tej piesni je všetko – prvé
kroky v škole, prvá učiteľka, spomienka na všetky predmety a všetkých vyučujúcich, na
neplechy, ktoré sa podarilo vystrojiť. Nezabúda sa ani na tety kuchárky a upratovačky.
„Zbohom, všetci vôkol nás ...“. Ôsmaci im na rozlúčku odovzdajú cumlíček a drobnú hračku
na stužke. V triedach nasleduje odovzdávanie vysvedčení. Deviataci prejdú všetkými triedami
a podaním ruky sa osobne rozlúčia so všetkými spolužiakmi a učiteľmi, aj s ostatnými
zamestnancami.
Bodkou za celou rozlúčkou je slávnostný obed všetkých deviatakov s triednou učiteľkou,
pozvaná je aj pani riaditeľka so zástupkyňou.
19.12.2008 Vianočný program
Žiaci ŠKD pod vedením učiteliek ŠKD a I. stupňa vystúpili s nádherným programom pred
blížiacimi sa sviatkami pokoja a lásky. V hľadisku sedeli nielen žiaci, učitelia, ale aj mnohí
rodičia. Večer bude školská chodba patriť žiakom základnej umeleckej školy. Predstavia sa
hrou na keyborde alebo akordeóne a spevom. Program si prídu pozrieť rodinní príslušníci a
pozvaní hostia.
29.1.2009 Karneval
Hneď po rozdaní vysvedčení sa žiaci prezliekli do masiek a zišli sa vo vestibule školy. Počas
promenády sa predstavilo 67 jednotlivých a 8 kolektívnych masiek (spolu asi stovka žiakov).
Porotu najviac zaujali (bez konkrétneho poradia): Snehová kráľovná, Štyri ročné obdobia,
Stonožka, Slnko, Kravička pre šťastie a Včielka Maja. Nápadité boli masky Dopravné značky,
Hrozno, Indiánsky šaman, Práčka a mnohé ďalšie. Veľa hluku, pochopiteľne, narobili
Fanúšikovia slovenského hokeja, dôstojne sa prechádzali rôzne princezné, víly a iné krásky,
silu predvádzali Superman či Batman, Zoro, Indiáni, Mušketier, Vreskot a iní. Mihli sa aj
zvieratká, zabávali šašovia a ďalšie masky. Všetky ani nemožno vymenovať. Každá maska
57
dostala lízanku a nejakú drobnosť - pero, gumu, pravítko a pod. Najlepšie masky dostali
hrnček, alebo švihadlo, zadné svetlo na bicykel, farby, farbičky, fixky, nožnice či iné užitočné
potreby do školy.
1.6.2009 Medzinárodný deň detí
Sviatok detí sa niesol v znamení súťaží. Deti prvého stupňa si najprv pozreli videorozprávku
Madagaskar II, po nej nasledovali súťaže medzi triedami a diskotéka. Jednotlivé triedy 2.
stupňa súťažili medzi sebou v piatich disciplínach: 1. Lotéria z paliet na vajíčka, 2. Veža
postavená z kariet, 3. Každý svoju - hľadanie topánky poslepiačky, 4. UFO pristáva (hádzanie
vrchnákov do vedier), 5. Dotýkať sa je zakázané! (hráči vsieťujú loptu do bránky granátom
voľne zavesenom na opasku).
Všetky deti od prvákov po deviatakov dostali sladkú odmenu (cukríky a keksík).
26.6.2009 Indiánsky deň
Naši štvrtáci sa s prvým stupňom rozlúčili netradične - Indiánskym dňom, ktorý pre svojich
spolužiakov sami s pomocou pani tr. uč. Ľudmily Kuzmiakovej pripravovali celý týždeň. Za
všetko hovorí úvodný príhovor náčelníka: "Vitajte milí naši kamaráti a pani učiteľky z 1.
stupňa našej základnej školy. Blíži sa koniec školského roka a my, štvrtáci, si až teraz naplno
uvedomujeme, že budúci školský rok zasadneme do školských lavíc už ako žiaci 2. stupňa. Pri
spomienkach na spoločne strávené chvíle, výlety, súťaže, huncútstva, hry je nám v kútiku
srdca akosi smutno, že to všetko zanecháme a budeme sa musieť zaradiť medzi starších
žiakov tejto školy. A tak nás napadla myšlienka naposledy sa spoločne zahrať, zasúťažiť si a
spoločne prežiť pekný deň pod názvom V indiánskej osade. Prečo práve v indiánskej osade?
Nuž preto, že my všetci na 1. stupni sme ako malí indiáni. Indiáni stále držia spolu, spoločne
pracujú, smejú sa, veselia sa ale i smútia a plačú. Nikdy nikto tam nie je sám. Vážia si
každého a všetko okolo seba. Snažili sme sa pre Vás pripraviť rôzne zábavné hry a súťaže a
samozrejme Vám chceme aj trochu priblížiť život indiánov. A tak zaprajme si spoločne, aby
sa nám tento deň vydaril, aby sme mali na čo spomínať....“
28.9.2009 Zoznamovací večierok
Aj v tomto školskom roku k nám pribudli do piateho ročníka žiaci z Lesnice. Aby sa všetci
piataci navzájom lepšie spoznali, stretli sa na zoznamovacom večierku. Bol síce popoludní,
ale nechýbala tam zábava pri čajíku a hrách.
58
8.10.2009 DOČAP – Deň ochrany človeka a prírody
Po dvoch hodinách teoretickej prípravy zaznel školou požiarny poplach. Všetci žiaci sa
vyrojili z tried. Čas opustenia budovy do posledného prváčika bol 5:13,57 min (aj s
prezúvaním). Žiaci 2. stupňa sa potom presunuli na futbalové ihrisko, kde si jednotlivé triedy
medzi sebou zasúťažili v disciplínach hod granátom na cieľ, štafetový beh, zdravotná príprava,
morzeovka, penalty dozadu do prázdnej bránky. Zvíťazili ôsmaci.
29.1.2010 Karneval
V piatok, hneď po rozdaní polročných vysvedčení, sa stratila triedna učiteľka 9. ročníka. Ako
sa neskôr ukázalo, "prepadli", zviazali a uniesli ju "Piráti z Karibiku na Lipníku" na svojej
lodi. Tesne vedľa zborovne si postavili Horror dom Zombie family, v ich tesnej blízkosti
operovali lekári so setričkami z Ordinácie v školskej záhrade. Pomedzi Ninja korytnačky,
Marfu s Nastenkou, rôzne tanečnice a iné krásky (z ktorých sa vykľuli chlapci) a iné vtipné a
pekne prepracované masky prelietali Ufóni so svojim nablýskaným lietajúcim tanierom.
Disciplínu udržiavali Tri mušketierky s Kukláčmi. Zjavilo sa aj Strašidlo, Muž bez hlavy a
Kostlivci. Tento rok bolo naozaj veselo. O zábavu sa postarali hlavne deviataci - niektorí
robili DJ-ov, ostatní pobavili svojími nacvičenými tancami (čivava a írsky tanec) a do víru
tanca zapojili aj ostatných.
59
3.2.2010 Zápis do 1. ročníka
Na zápis do 1. ročníka prišlo 15 detí. Na lavici ich čakali novučičké farbičky a dobre
zastrúhané ceruzky. Hneď na úvod sa predstavili pekným programom. Po ňom nasledovala
„hra“ na školu – deti vypracuvávali úlohy v pracovnom liste. V závere všetci dostali Zápisný
diplom za odvahu a vedomosti preukázané na zápise. Domov si odniesli aj ceruzku a farbičky
a pekný darček, ktorý vyhotovili žiaci prvého stupňa.
9.5.2010 Deň matiek
Malí aj veľkí - takmer všetky deti zo základnej aj materskej školy vystúpili s nádherným
programom v nabitej sále kultúrneho domu. Vyjadrili tak svoju vďačnosť za vynaloženú
energiu a úsilie, ktoré mamičky vynakladajú pri výchove detí. Najprv vystúpili deti MŠ, po
nich deti z ŠKD, žiaci 2. stupňa a pridala sa aj ZUŠ-ka. Diváci, medzi ktorými okrem
mamičiek nechýbali ani oteckovia a starí rodičia, mohli vidieť nielen recitáciu básničiek a
spev, ale aj vtipné scénky a tančeky vrátane HIP-HOP-u.
28.6.2010 Rozlúčkový večierok deviatakov
Deviatakom sa čas na základnej škole už kráti. So školou, spolužiakmi aj svojimi učiteľmi sa
dôstojne rozlúčili na večierku. Zabavili sa, zasúťažili si a do víru tanca a súťaží zapojili aj
pedagógov. Stoličkový tanec vyhrala pani riaditeľka.
30.6.2010 Záver školského roka
Skôr, ako sa zavrela školská brána na dva mesiace, zišli sa všetci žiaci a učitelia vo vestibule
školy. Deviatakom zaznel posledný zvonček a pani riaditeľka vyhodnotila celý školský rok.
Žiaci vymeškali spolu 11 510 hodín, 77,77 na jedného žiaka. 27 hodín bolo, žiaľ,
neospravedlnených. Dvaja žiaci nevymeškali ani jedinú hodinu. Výborný prospech s
priemerom 1,00 dosiahlo 23 žiakov. Pätnásti žiaci získali knižnú odmenu za reprezentáciu
školy.
Deviataci sa rozlúčili pekným príhovorom a tradičnou rozlúčkovou piesňou Zbohom, škola,
lúčime sa... Svojim nástupcom odovzdali listinu, v ktorej ich "korunujú" za deviatakov a
poverujú ich, aby vládli spravodlivo, boli dobrí k spolužiakom a ctili si a rešpektovali
učiteľov. Po prebratí posledného vysvedčenia na ZŠ sa osobne so všetkými žiakmi aj
pedagógmi a ostanými zamestnancami školy rozlúčili, nezabudli ani na lekárky. Slávnostný
obed s pani riaditeľkou, pani zástupkyňou aj triednou učiteľkou bol bodkou za deviatimi
rokmi strávenými v tejto škole.
23.9.2010 Deň ochrany človeka a prírody
„Účelové cvičenie v rámci Dňa ochrany človeka a prírody začalo poplachom. Evakuáciu
budovy sme zvládli za necelú minútu. Po skontrolovaní, či všetci opustili budovu, sme
60
sapresunuli na futbalové ihrisko. Žiaci tu mali možnosť vidieť praktické ukážky, ako sa
zaobchádza s rôznymi typmi hasiacich prístrojov a dozvedeli sa, čo nimi môžu hasiť.
Práškový hasiaci prístroj si mohli sami vyskúšať. Nasledovala ukážka prvej pomoci resuscitácia (nepriama masáž srdca, umelé dýchanie) a uloženie postihnutého do
stabilizovanej polohy. Názorne to predviedli členovia zdravotníckeho krúžku pod vedením
p.uč. Kozubovej. Potom nasledovali pohybové aktivity. Žiaci prvého stupňa si zahrali futbal a
vybíjanú. Žiakov druhého stupňa čakali súťaže medzi triedami v disciplínach: štafetový beh,
hod granátom, prenos raneného, beh s pingpongovou loptičkou a penalty. Na druhý deň sa v
súťažení pokračovalo disciplínami: sprevádzanie "nevidiacich" cez lavičku, prevoz lopty vo
fúriku a výdrž v zhybe.“
14.10.2010 Večierok
Šiestaci si spolu s triednou učiteľkou zorganizovali popoludňajšie posedenie pri čaji. Príjemne
sa zabavili a utužili dobré vzťahy v triede.
21.12.2010 Deň vedy
Krátko pred prázdninami sa zišli mladí záujemcovia o vedu na netradičnom podujatí. Žiaci si
pripravili nevšedné pokusy a predviedli ich spolužiakom. Medzi najatraktívnejšie patrili
kvapalinový sendvič, autíčko na vodno - vzdušný pohon, hra na sklenenom pohári, či olejová
"lampa". Zlatým klincom programu bola veža z novinového papiera, ktorá udržala závažia s
celkovou hmotnosťou niekoľkých kilogramov.
22.12.2010 Posedenie pri stromčeku
Vianočná atmosféra v škole vyvrcholila v stredu o 10.00 hod. Tradičné vystúpenie bolo
vlastne netradičné. Netradičné usadenie divákov, nádherná úprava scény a dobré ozvučenie
spolu s citlivým spojením moderných prvkov a dôverne známymi výjavmi krásneho
vianočného príbehu vyvolalo vo všetkých divákoch hlboký umelecký zážitok. Na programe sa
podieľali deti. Vianočný program si prišlo pozrieť aj veľa rodičov. Hľadisko bolo doslova
preplnené.
9.2.2011 Zápis do 1. ročníka
Po prvýkrát zasadli do lavíc (zatiaľ iba na skúšku) deti, ktoré od septembra budeme stretávať
v škole každý deň. Budúci prváci najpr ukázali, čo sa naučili v materskej škole - krásne
básničky a pesničky. Potom ich čakali zaujímavé úlohy, ktoré väčšinou hravo zvládli. Svoje
prácičky ukázali rodičom a pustili sa do strihania a lepenia papierového domčeka, ktoré im
61
išlo tiež veľmi dobre. Nakoniec každý dostal Pamätný list a darček od budúcich spolužiakov z
1. stupňa. Zápisu sa zúčastnilo 12 detí.
25.2.2011 Karneval
Konečne sa žiaci dočkali vytúženého karnevalu, ktorý bol preložený o 4 týždne kvôli
chrípkovej epidémii. Možno preto, že na prípravu masiek bolo viac času, sa školská chodba
hemžila prepracovanými, nápaditými i vtipnými maskami. Do karnevalových kostýmov sa
oblieklo aj viac učiteľov, ako doteraz. Hudba bola výborná, nálada tiež. Žiadna maska
neodišla bez ceny.
27.6.2011 Deň ochrany človeka a prírody - prvý stupeň
Na úvod si žiaci pozreli film o bezpečnosti cestnej premávky BECEPÁČIK. Po ňom si
porozprávali o bezpečnom správaní sa počas prázdnin. Keďže aj napriek najväčšej opatrnosti
môže dôjsť k úrazu, naučili sa ošetrovať reznú ranu na ruke a odreninu kolena. Nasledovalo
rozprávanie o zásadách zdravej výživy a praktické znázornenie zdravých a nezdravých
potravín - žiaci obkreslili jedného spolužiaka a do obrysu tela nakreslili zdravé potraviny,
mimo tela nezdravé. Ďalšou časťou bolo rozprávanie o prírodných živloch a o vhodnom
správaní sa pri vyčíňaní týchto živlov. Na záver bol požiarny poplach. Žaci opustili budovu
po 50 sekundách. Hlavná chyba - všetci sa tlačili k dverám naraz - preto boli poučení, že v
snahe zachrániť svoj život musíme brať ohľad aj na ostatných a neohrozovať životy druhých.
24. a 27.6.2011 Deň ochrany človeka a prírody – druhý stupeň
V piatok 24.6.2011 sa žiaci druhého stupňa venovali ochrane človeka a prírody teoreticky
podľa plánov pre jednotlivé ročníky. Prakticky si vyskúšali znižovanie objemu odpadov
zapojením sa do úloh súťaže "Zošliapni, ušetríš". Použité plastové fľaše po zošliapnutí vhodili
do žltého kontajnera na plasty a zaistili tak ich recykláciu.
V pondelok 27.11.2011 si zašportovali a zasúťažili medzi triedami v disciplínach: zápalky,
beh s fúrikom, slalom s loptou, odmerný valec, slalom s hokejkou, hod na cieľ, lentilky.
Zvíťazili ôsmaci.
16.9.2011 Deň ochrany človeka a prírody
Po dvoch teoretických hodinách sa žiaci druhého stupňa presunuli na futbalové ihrisko, kde si
zasúťažili v siedmich disciplínach (hod na cieľ, prenos raneného, puzzle, morseovka,
štafetový beh, kop na bránu, prenos vody). Súperili celé triedy.
6.12.2011 Mikuláš v škole
Na tretej vyučovacej hodine prekvapili žiakov Mikuláš s čertom. Poniektorým sa ušiel čierny
uhľový mazanec na líce od čerta. Mikuláš si prečítal úprímné slová žiakov z tabule a pozrel si
pekné obrázky. Po peknej pesničke či básničke všetci s radosťou prijali drobnú sladkosť.
13.5.2012 Deň matiek
Druhá májová nedeľa bola venovaná našim mamkám. V kultúrnom dome vystupovali v
popoludňajších hodinách žiaci MŠ, ZŠ a ZUŠ s pestrým programom, ktorého cieľom bolo
prejaviť úctu a lásku každej mamke. V programe vystupovali žiaci s pásmom básní, piesní,
divadelných scénok a tancov. Mohli sme vidieť tancovať stonožku, hrať futbalistov,
rozprávať malého Mirka, počuť pokazené rádio, či rôzne iné čísla.
62
26.6.2012 Deň ochrany človeka a prírody - 1. stupeň
Žiaci prvého stupňa si pozreli DVD BECEPÁČIK (dopravná výchova), po ňom videli
ukážku prvej pomoci s resuscitačnou figurínou. Každý si mohol vyskúšať umelé dýchanie a
masáž srdca na figuríne. Na záver si vypočuli prednášku o zdravej výžive.
26.-27.6.2012 Dni ochrany človeka a prírody - 2. stupeň
Žiaci druhého stupňa mali v prvý deň teoretickú zdravotnícku prípravu s možnosťou
praktického precvičenia a dopravnú výchovu. Počas druhého dňa si vyskúšali praktické
zručnosti a šikovnosť formou súťaže v disciplínach: slalom na bicykli, hod granátom na cieľ,
beh dozadu, hod na pohyblivý cieľ, streľba zo vzduchovky a "záchrana topiaceho sa".
Najlepší boli šiestaci.
27.6.2012 Rozlúčka štvrtákov so žiakmi prvého stupňa
Žiaci 1.-4. roč. sa najprv posilnili opečenými špekáčikmi. Potom už nasledovali zaujímavé
súťaže, ktoré si pre mladších spolužiakov pripravili štvrtáci.
28.9.2012 Ochrana človeka a prírody
Žiaci 2. stupňa absolvovali teoretickú zdravotnícku prípravu spojenú s praktickými ukážkami,
pričom si mohli záchranárske úkony aj vyskúšať. V piatok si všetci zasúťažili v piatich
disciplínach (vrece, kolobežka, rúčkovanie, hod granátom, streľba).
6.12.2012 Mikuláš 2012
Ani tento rok na nás Mikuláš nezabudol. Spolu so svojimi pomocníkmi čertíkmi a anjelom
(všetko žiaci 9. ročníka) zavítal do všetkých tried a za drobný veršík či pár tónov pesničky
obdaroval všetkých žiakov drobným balíčkom. Neobišiel ani zborovňu.
Vianočné koncerty 2012
Žiaci navštevujúci ZUŠ si pripravili vianočný koncert, s ktorým sa predviedli 16.12.2012 pred
deťmi MŠ a 20.12.2012 pred žiakmi ŠKD. Vystúpenie si pozreli aj žiaci a rodičia
31.1.2013 Karneval
Po prevzatí polročných vysvedčení sa žiaci preobliekli do pestrých a nápaditých kostýmov a
začal sa tradičný karneval. V sprievode masiek sa predviedli rozprávkové postavy (princezné,
Snehulienka, Popoluška, Kúzelník, Superman, Princezná motýľov, Drak, Trpaslík, Zelená
obluda, Čarodejnica, Čert či Smrtka), zvieratká (Leopard, Lienka, Medveď, Pavúk, Mačičky),
zvláštne i všedné predmety (Čarovný husľový kľúč, Vločka, Telefón, Cukríky, Mesiac) a iné
viac či menej reálne postavy (Futbalista, Zoro, Pirát, Robot, Roztlieskavačky, Pastier,
Tanečnica, Šašo, Indián, Automechanik, Rytier, Ninja, Šerif, Bábätko, Mušketier,
Simpsonovci, Jar...) Najviac fantázie a kreativity pri vypracovaní masky prejavili Vojaci v
terénnom aute, Pojazdný cirkus, Detský autobus či Špagety vykypené z hrnca. Zvláštnu cenu
získali Zombíci v podaní deviatakov, ktorí sa postarali o hudbu.
Protidrogový festival
1996/97 v druhom polroku začína na škole pracovať koordinátor prevencie drogových
závislostí.
13.-17.11.2006 Protidrogový festival 2006 (1.ročník fetivalu): V rámci tohto týždňa boja
proti drogám prebehli v škole rôzne športové aktivity, žiaci urobili tematické nástenky,
63
uskutočnili sa besedy a prednášky: 5.-7. roč. videokazeta Fajčenie – vraždiaci návyk;
prednášky RÚVZ: 1. pomoc pre 3.-4. roč. (p. Fabiánová); AIDS – riziká a prevencia
ochorenia 8. – 9. roč. (p. Kolemová); Alkohol a prevencia alkoholových závislostí 8. – 9. roč.
(p. Salamonová).
Protidrogový festival 1997: základy streľby zo vzduchovky, súťaž v stolnom tenise, súťaž
telesnej zdatnosti (drep a výskok, ľah – sed, kľuky).
Protidrogový festival 1998: súťaž v stolnom tenise (2. stupeň), súťaž o najkrajšiu nástenku
na tému „ÁNO zdraviu NIE drogám“, spoločenské hry v ŠKD (hod „oštepom“ - zápalkou,
hod vatovou guľou, metlový tanec, hra so stoličkami, tanec s balónom).
Protidrogový festival 1999: stolný tenis a lámanie rúk.
Protidrogový festival 2000: prednáška lektorov so ŠZU, športové hry pre 1. stupeň, stolnotenisový turnaj 5.-9. ročník, výtvarná súťaž o škodlivosti drog, anketa o drogách.
Protidrogový festival 2008
1. stupeň: vychádzka do prírody (Babina) spojená so športovými hrami. Počasie bolo veľmi
príjemné, deti nadchol aj krásny výhľad na jesennú prírodu.
Zábavné popoludnie (hry, tanec, súťaže), sledovanie seriálu Bol raz jeden život, zber jabĺk pre
lesnú zver a ŠKD, koncert ZUŠ (1.-4. roč. + ŠKD), súťažné hry, ˇbeseda o zdravom životnom
štýle a predchádzaní chorobám.
Protidrogový festival 2009 - prebieha na škole počas celého novembra:
Beseda o šikanovaní s príslušníkmi policajného zboru (5.-6.roč.), Ovocno - zeleninový týždeň
v ŠKD ( v spolupráci s Literárno-dramatickým a Športovo-zdravotníckym krúžkom), besedy s
pracovníčkami RÚVZ (Regionálny ústav verejného zdravotníctva) Stará Ľubovňa: Zdravé
zúbky (1.-2. roč.); Zdravá výživa (3.-4. roč.); Prevencia drogových závislostí (9. roč.); Žiaci 7.
roč. vypĺňali dotazník o alkohole. Stolnotenisový turnaj (2.stupeň).
Protidrogový festival 2010
Šarkaniáda,Ovocné popoludnie pre druhý stupeň - žiaci si v triedach pripravili ovocné a
zeleninové šaláty, ktoré neskôr ochutnávali na školskej chodbe.
Protidrogový festival 2011
Posledný novemrový týždeň sa niesol v znamení zdravého životného štýlu, najmä športu.
Športové súťaže dievčat (5.-7.roč.): Koordinácia pohybov, Udržiavanie rovnováhy,
Masírovanie nôh (na polguľových „ježkoch“), Skoky vo vreci.
Športové súťaže chlapcov: Šachový turnaj, Stolnotenisový turnaj.
Ovocné popoludnie - 2. stupeň: Posledné popoludnie pred jesennými prázdninami bolo
venované zdravej výžive. Žiaci druhého stupňa si priniesli do školy ovocie a v triedach
pripravovali ovocné šaláty. Spoločná ochutnávka všetkých šalátov prebiehala na školskej
chodbe. Všetky šaláty boli asi výborné, pretože v priebehu niekoľkých minút boli všetky misy
prázdne.
Protidrogový festival 2012
V rámci protidrogového festivalu mali žiaci možnosť zapojiť sa do viacerých aktivít:
Švihadlový maratón; Zbierka hračiek pre deti v nemocnici v Poprade; prednáška Drogy,
alkohol, cigarety pre 5.-6. roč.; výroba vianočných ozdôb a dekorácií na zimnú výzdobu školy;
príprava ovocných mís v ŠKD.
64
Ochrana prírody
22.4.1995 Deň Zeme: Ekologická jar 1995 – okresné súťaže
Nebezpečná batéria (Lukáš Lihani 470 kusov, prvý v okrese), Sklo na dedine (Ondrej
Šľachtovský 3183 kusov prvý v okrese), Fľašohad – ZŠ Veľký Lipník patrila medzi
najaktívnejšie, Hliníkový skarabeus – Anna Bartkovská patrila medzi najlepších v okrese,
Zber pohárikov z umelej hmoty – ocenený Marek Borovský.
1994/95 Tvoríme z odpadov
Z hodnotenia organizátorov: „ZŠ Veľký Lipník – celá tvorba bola nielenže zaujímavo zložená
do obrazu dvoch kontrastov (svet odpadov a svet zelene), ale navyše všetko žilo rozprávkou,
ktorá opisovala život týchto dvoch svetov – čo bolo veľmi zaujímavé, a preto túto tvorbu
hodnotíme ako najzaujímavejšiu.“ Odmenou bolo vystavenie diela v Infocentre v Červenom
Kláštora počas dvoch mesiacov júl – august a šiesti najaktívnejší žiaci z našej školy sa
zúčastnili výletu do Slovenského Raja.
1995/96 Deň Zeme – beseda s členkou Združenia ochranárov severovýchodného Slovenska –
PČOLA.
18.11.1998 PIENAP inštaloval na chodbe školy výstavu o histórii národného parku a o jeho
faune a flóre.
20.5.2003 prednáška Ekos Stará Ľubovňa na tému Triedený zber druhotných surovín
2003/04 Zber vrchnáčikov (Ekos Stará Ľubovňa) – škola obsadila 5. miesto, nazbierali sme
37,4 kg (0,23 kg na jedného žiaka).
8.12.2003 beseda Pieninský národný park a ochrana životného prostredia
2006/07 Odpady útočia – počítačová hra o triedení odpadov. Do školského kola 29.5.2007 sa
zapojilo 10 žiakov III. kategórie (9-11 rokov) a 7 žiakov IV. kategórie (nad 11 rokov). Do
okresného kola (31.5.2007) postúpili Ján Michna v IV. kategórii (3745 b.) a Maroš Lipnický
v III. Kategórii (3650 b.). Maroš skončil na 3. mieste s 3 865 bodmi a postúpil do
regionálneho kola v Bardejove, kde 8.6.2007 obsadil 6. miesto.
Čisté hory a potoky (jesenná časť 29.9.2007) – 11 žiakov pod vedením p.uč. Berilu
vyzbierali na svojom úseku (Chata Pieniny – ľavý chodník k hranici – dolu ku škole a okolo
cesty späť k chate) 4 vrecia odpadkov. Na záver akcie dostali občerstvenie – guláš z diviny
a spomienkové darčeky.
V sobotu 19.4.2008 sa 22 žiakov 5.-9. ročníka
zúčastnilo akcie Čisté hory a potoky, ktorú
pravidelne na jar a v jeseni organizuje Správa
PIENAP-u spolu s ďalšími organizáciami. Naši
žiaci pod vedením p. učiteľa Juraja Berilu
pracovali v 4 skupinách. Každá skupina na
pridelenom turistickom chodníku, prípadne okolo
blízkeho potoka, zbierala odpad, ktorý tam
zanechali nezodpovední návštevníci. 1. úsek:
Mláčne - Cerla – Lesnica, 2. úsek: Lesnica (salaš)
– Bystrík, 3. úsek: Lesnica (salaš)- hraničný priechod (koniec splavu na pltiach), 4. úsek:
65
Lesnica (salaš) - Poľana. Na úseku Lesnica (salaš) - hraničný priechod žiaci vyzbierali
neuveriteľných 7 vriec odpadu.
4.10.2008 Čisté hory a potoky
Do jesennej časti tradičného zbierania odpadkov v Pieninách sa prihlásilo 31 žiakov našej
školy. Napriek veľmi nepriaznivému počasiu prišlo 13 detí (v prípade dažďa mala byť akcia
preložená na iný termín). 7 žiakov prišlo z Veľkého Lipníka a 6 z Lesnice.
Naši žiaci pracovali na úseku Chata Pieniny – hraničný priechod pri Dunajci. Na záver akcie
dostali účastníci občerstvenie a propagačné materiály o Pieninskom národnom parku.
3.10.2009 Čisté hory a potoky
Naši žiaci sa opäť vybrali upratovať turistické chodníky v Pieninskom národnom parku. Na
trase hraničný priechod - Chata Pieniny každý z desiatich zberačov zaplnil jedno celé vrece.
Organizátori sa poďakovali za príkladný skutok propagačnými materiálmi a ďakovným listom.
25.5.2010 Deň karpatských parkov
Desať žiakov 5., 6. a 8. roč. sa zúčastnilo vedomostnej súťaže o Pieninskom národnom parku.
Spolu so žiakmi ďalších troch škôl preukázali svoje vedomosti o zvieratách, rybách, stromoch
a liečivých rastlinách. Navrhli vlastné logo nášho národného parku a pripravili si o ňom
prezentáciu. Všetci účastníci súťaže navštívili aj poľskú časť PIENIN - Turistické informačné
centrum Pienińskiego parku narodowego na druhej strane štátnej hranice.
Jarnej časti XI. ročníka upratovacej akcie v Pieninách Čisté hory a potoky sa zúčastnilo 11
žiakov z Veľkého Lipníka. Vyčistili okolie cesty medzi Veľkým Lipníkom a Haligovcami.
Záverečné vyhodnotenie bolo v Červenom Kláštore. Žiaci z Lesnice pomohli vyčistiť prírodu
v okolí svojej obce. Vyhodnotenie mali pri Chate Pieniny.
2.10.2010 Čisté hory a potoky
Ani tentokrát naši žiaci nechýbali pri čistení turistických chodníkov a potokov od odpadkov,
ktoré tu zanechali nezodpovední návštevníci. 15 žiakov z Veľkého Lipníka a 5 z Lesnice sa
rozdelilo do 4 skupín. Každá pracovala na svojom úseku so začiatkom na inom chodníku
(hraničný priechod, Huty, Pod Plašnou, ihrisko) s cieľom pri Chate Pieniny. Naše PIENINY
budú opäť o niečo čistejšie.
2010/11 Recyklohry
Naša škola sa už v decembri zapojila do recyklačného programu Recyklohry. Organizátorom
je spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už
doslúžili. Do júna sa nám podarilo zozbierať 28 kg mobilov, kalkulačiek, rýchlovarných
kanvíc, rádiobudíkov a iných drobných elektrospotrebičov. Za vyzbierané elektrozariadenia a
splnenie iných úloh škola získava body a za ne si môže vybrať z katalógu odmien školské
pomôcky, písacie potreby, športové potreby či praktickú elektroniku. Na tú by sme však
potrebovali veľmi veľa bodov.
24.6.2011 V rámci projektu RECYKLOHRY sme sa zapojili do súťaže Zošliapni, ušetríš.
Úlohou žiakov prvého stupňa bolo zistiť, o koľko a koľkokrát viac sa do nádoby zmestí
zošliapnutých fliaš oproti nezošliapnutým. Žiaci druhého stupňa mali zistiť aj hustotu
nezošlipnutých a zošliapnutých fliaš. Hlavným cieľom súťaže bolo uvedomiť si, že nestlačený
odpad zbytočne zaberá miesto v kontajneri, ktorý sa rýchlo zaplní a jeho vývoz je
neekonomický a zbytočne predražený.
66
V piatok 24.6.2011 sa aj žiaci druhého stupňa venovali ochrane človeka a prírody teoreticky
podľa plánov pre jednotlivé ročníky. Prakticky si vyskúšali znižovanie objemu odpadov
zapojením sa do úloh súťaže "Zošliapni, ušetríš". Použité plastové fľaše po zošliapnutí
vhodili do žltého kontajnera na plasty a zaistili tak ich recykláciu.
29.6.2011 Zber papiera
V posledný deň pred odovzdávaním vysvedčení pred vchodom do školskej budovy
zaparkoval obrovský kontajner, ktorý žiaci zapĺňali nepotrebným papierom. Znášali ho do
školy počas celého júna. Priložili aj vyradené učebnice a papier, ktorí priniesli ľudia z obce.
Celková hmotnosť bola vyše 2 tony.
24.9.2011 Čisté hory a potoky
Ani tentokrát naši nevynechali akciu Čisté hory a potoky. Šestnásti žiaci tentokrát vyzbierali
odpadky po návštevníkoch Pienin na trase Lesnica - Červený Kláštor na turistickom chodníku
popri Dunajci. Jedna skupina vyčistila úsek od 100-ročného prameňa po Hutu, druhá skupina
od Huty po Červený Kláštor.
...a svet je zase o niečo krajší...
5. a 6.10.2011 Recyklujme správne - Súťaž o najťažšie RECYvrece
V dňoch sme usporiadali súťaž pod názvom Recyklujme správne - o najťažšie žlté RECYvrece (od firmy EKOS Stará Ľubovňa) naplnené PET fľašami. Zapojilo sa 14 žiakov,
výsledky boli ohromujúce: najťažšie vrece vážilo vyše 12 kg. Spolu sme vyzbierali 119,30 kg,
čo je 8,52 kg na jedno vrece. Keby sme tak separovali všetci, bolo by to oveľa
ekonomickejšie.
20.4.2012 Deň Zeme
Žiaci prvého stupňa zbierali v okolí školy odpadky a neskôr si na školskom ihrisku zahrali
rôzne hry. Žiaci druhého stupňa ostali na školskej chodbe. Najprv si porozprávali o tomto dni
rôzne zaujímavosti a potom si dali logickú minútovku. Ich úlohou bolo napísať čo najviac
stromov, rastlín, pohorí a elektrických spotrebičov v priebehu jednej minúty. Žiaci súťažili po
dvojiciach z každej triedy. V tejto disciplíne zvíťazili deviataci s najväčším počtom bodov.
Potom pani učiteľka Špesová porozprávala zaujímavosti o mobilných telefónoch a za tým
nasledoval o nich kvíz.
29.9.2012 Čisté hory a potoky
V poslednú septembrovú sobotu sa pár dobrovoľníkov opäť zišlo pri čistení potokov. Matúš a
Dominik Borovskí, Katka Habiňáková, Ivana Kozubová a Erik Tešla pod vedením p.uč.
Kozubovej dali prednosť práci v národnom parku pred inými aktivitami. Autom ich vyviezol
a sprevádzal p. Martin Kiska, ktorý zároveň aj pomáhal pri zbieraní odpadu. Začali pri chate
PIENINY čistením Lesnického potoka a pokračovali prielomom Dunajca až po Hutu. Podľa
zloženia odpadkov zistili, že najneporiadnejšími turistami v Pieninskom národnom parku sú
Poliaci. Po dobre vykonanej práci ich čakal pripravený gulášik, ktorý im veľmi chutil.
20.4.2013 Čisté hory a potoky
Jarnej časti tradičnej akcie sa zúčastnilo 11 žiakov. Vyčistili okolie Dunajca, prístavisko pltí a
okolie cesty medzi ZŠ v Lesnici a Chatou Pieniny. Na konci ich čakala sladká odmena vo
forme šišiek.
67
24.5.2013 Európsky deň karpatských parkov
Pracovníci PIENAPu pripravili pre žiakov druhého stupňa zaujímave dopoludnie. Prednášky,
aktivity pre žiakov a súťaže s vyhodnotením najlepších rozšírili vedomosti žiakov o našom
národnom parku a prírodných bohatstvách pieninskej fauny a flóry.
5.6.2013 Slovenský rekord
Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia pracovníci 8 národných parkov a 10
chránených území privítali mladých milovníkov prírody. Cieľom programu bolo, aby v ten
deň chránené územia navštívili deti zo všetkých kútov Slovenska. Do akcie sme plánovali
zapojiť všetkých žiakov 2. stupňa a navštíviť Haligovské skaly. Počasie nám to prekazilo hrozili búrky, bolo po výdatných dažďoch, preto na poslednú chvíľu bola akcia z
bezpečnostných dôvodov zrušená a do pokusu o rekord sa zapojili iba deviataci v počte 11
žiakov, ktorí prešli turistickým chodníkom okolo Dunajca. Napriek nižšiemu počtu oproti
očakávaniam bol rekord uznaný a zapísaný do Slovenskej knihy rekordov. Celkovo sa v rámci
Slovenska zúčastnilo akcie 3276 žiakov.
25.6.2013 Výstava Vlk dravý a jeho potomkovia
Pracovníci PIENAPu nainštalovali vo vestibule školy panelovú výstavu o vlkovi dravom.
Žiaci mali možnosť dozvedieť sa, ako vlk vyzerá, kde žije, ako sa správa a čím sa živí.
Nechýbali ani mýty a povery, chov hospodárskych zvierat v súvislosti s vlkom a minulosť a
súčasnosť rozšírenia vlka na Slovensku. Výstavu tvorilo 8 panelov a inštalovaná bola celý
týždeň.
26.6.2013 Jún - mesiac poľovníctva
Nádhernú akciu pripravili pre žiakov 1.-9. ročníka poľovníci Poľovníckeho združenia
Červené skalky vo Veľkom Lipníku ako vďaku za to, že im žiaci pomohli pri prikrmovaní
lesnej zveri - hrabali a sušili seno v areáli školy, ktoré poputuje do krmelcov. Žiaci si pozreli
film Pán Karpatského lesa o živote jeleňov a iných druhov zveri žijúcich v našich lesoch.
Nádherné kulisy tvorili preparované zvieratá a vtáky (o.i. srnka, diviak, svišť, jazvec či
veverička, bažant, sluka...). Pán Ján Morávek porozprával o práci poľovníkov a o tom, ako sa
stať jedným z nich. Nasledovala prednáška o poľovníckych psoch (p. Karol Smrek - okresný
kynológ PK Stará Ľubovňa) s predvádzaním jednotlivých plemien a vysvetlením, ktoré
plemeno je na aký účel vyšľachtené. Deti si s radosťou psíkov aj pohladkali. Na záver si
záujemcovia pozreli ďalší diel filmu o zvieratách našich lesov. Nechýbala výstavka
poľovníckej literatúry.
26.6.2013 Zelená škola
Naša škola sa v šk. roku 2012/13 po prvýkrát zapojila do programu Zelená škola. Kolégium
tvorili predovšetkým žiaci, pomáhali im aj učitelia. Ako prioritnú tému si zvolili ODPAD.
Počas dvojročného certifikačného obdobia sa bude škola zameriavať na separáciu a recykláciu
odpadu.
68
Besedy a prednášky
16.10.1973 beseda ku Dňu Československej armády – v besede sa žiakom priblížil život
v našej ľudovej armáde.
29.11.1973 beseda o ZSSR – besedu previedol s. Štefančík, tajomník OV SČSSP. Doplnil ju
vhodnými diapozitívmi o Moskve a Leningrade. Na záver besedy bol premietnutý film
Moskva.
8.10.1987 beseda s príslušníkom Okresnej vojenskej správy v Starej Ľubovni
1987/88 beseda (OS ZNB) na tému Kriminalita detí a mládeže
2.2.1988 beseda s MUDr. V. Šamudovskou (dievčatá 7. – 8. ročník)
10.2.1988 beseda Poznávaj, obdivuj, ochraňuj!
24 2.1988 beseda s tajomníkom OV SZPB o udalostiach druhej svetovej vojny
11.6.1996 beseda o drogovej závislosti (ŠZU v Starej Ľubovni) pre 7.-8. ročník, pozreli si
film „Biele hroby“
1996/97 beseda - OPPP SL o problematike konfliktného správania (drogy, kriminalita)
1997/98 beseda o drogách
15.6.2000 beseda s príslušníkmi PZ SR na tému Bezpečnosť na cestách
21.6.2000 prednáška spojená s besedou na tému Prvá pomoc. Porozprávať sa s deťmi prišli
zástupcovia OOS v Starej Ľubovni.
22.11.2000 žiaci 6.-8. ročníka – beseda s pracovníkom OPPP v Starej Ľubovni. Žiaci 5.-6.
ročníka mali besedu s pánom Majeríkom o histórii Zamaguria a literatúre.
6.3.2001 beseda s o.Miroslavom Šimkom a špeciálnym pedagógom pánom Dubníčkom z
OPPP v Starej Ľubovni o správaní a svedomí
9.3.2001 beseda s policajtmi v rámci Projektu spolupráce polície so školami "Správaj sa
normálne". Žiaci všetkých ročníkov sa stretli s príslušníkmi policajného zboru na hlavnej
chodbe. Súčasťou besedy boli aj ukážky zbraní, viest, obuška a ďalších pomôcok.
27.5.2003 Poskytovanie prvej pomoci – prednáška s názornou ukážkou a praktickou časťou
s členkami Červeného kríža zo Starej Ľubovne.
2003/04
Zdravé zúbky – beseda pre 1. stupeň
Fajčenie a jeho škodlivé účinky – beseda pre žiakov druhého stupňa. Jej náplňou bolo:
poučenie o rizikách fajčenia, hladiny CO v krvi, ich vplyv na celkové zdravie človeka,
vyšetrenie CO – monitorom, meranie hladín CO v pľúcach a COHb v krvnom obehu,
Dotazníková metóda v závislosti na nikotíne, Fagerstronov dotazník (FTQ)
Beseda - drogy a drogová závislosť – štátny zdravotný ústav
Poradňa zdravia pre učiteľov a zamestnancov
69
2007/08
5.11.2007 náborová prednáška pre žiakov 9. roč. s pracovníkmi ZSUŠ v Kežmarku. Žiaci
mali možnosť vidieť výrobky študentov tejto školy – dobové šaty, šitú čipku, makramé,
výšivky, drevené misky a krabičky a iné.
5.11.2007 prednášky:
Fajčenie pre žiakov 8. roč., Vstupné drogy pre žiakov 8. a 9. roč. (Mgr. Salamonová Mária
z RÚVZ), Stomatohygiena pre žiakov 1. roč. (Mgr. Foltinová Andrea); meranie CO v dychu
niektorých žiakov (odhalilo fajčiarov)
13.3.2008 prednáška Boj proti kriminalite pre 8. a 9. roč. (Okresné veliteľstvo PZ v Starej
Ľubovni).
27.3.2012 V rámci prevencie navštívil našu škola príslušník PZ. Vysvetlil žiakom prvého
stupňa, aké riziká na nich číhajú na internete.
16.10.2012 Žiaci 6.-8. ročníka sa porozprávali s príslušníkom PZ na témy Trestná
zodpovednosť, Šikanovanie a Kyberšikana.
11.12.2012 Žiaci 5. a 6. roč. sa zúčastnili besedy s policajtom na tému Drogy a drogová
závislosť.
23.1.2013 Žiaci 8. a 9. ročníka sa zúčastnili besedy na tému Obchodovanie s ľuďmi.
16.5.2013 Žiaci 8. a 9. ročníka sa zúčastnili besedy s dvoma príslušníkmi PZ v Starej Ľubovni.
Tentokrát prišla aj príslušníčka nežnejšieho pohlavia. Venovali sa viacerým témam od
hazardných hier cez šikanovanie a krádeže až po obchod s ľuďmi.
Šport
Cezpoľný beh
1. ročník cezpoľného behu sa uskutočnil v roku 1970 - školské kolo.
2. ročník, 1971: 5. novembra sa cezpoľného behu prvýkrát zúčastnili aj iné školy - ZDŠ
Haligovce (dve družstvá), Podolínec, Kamienka a samozrejme, nechýbala domáca ZDŠ
Veľký Lipník.
3. ročník, 1972: 7. novembra sa cezpoľného behu o cenu „Mesiaca ČSSP“ zúčastnilo 7 škôl
4. ročník, 1973: 2. novembra sa uskutočnil cezpoľný beh „O cenu Mesiaca ČSSP“. Súťažili
školy okresu Stará Ľubovňa a Poprad. Veľký Lipník získal 3. miesto.
6. ročník, 1975: prvé miesto v okresnej súťaži, v celoslovenskom kole 4. miesto Anna
Mutková v kategórii mladšie dorastenky.
16. ročník, 1985: Cezpoľný beh o „Putovný pohár MČSSP“, v ktorom sa o bezchybnú
organizáciu staral celý kolektív ZŠ. 3. miesto Jana Šľachtovská.
18. ročník, 1987: družstvo 3. miesto, Mária Špesová (najmladšia žiačka) 3. miesto, Milan
Grudecký (starší žiak) 2. miesto
20. ročník, 1989: 1. miesto Mária Špesová (mladšia žiačka)
24. ročník, 1993: 2. miesto Peter Bočkaj (najmladší žiak), 3. miesto Vladimír Nagrant (starší
žiak)
25. ročník, 1994: 1. miesto Alena Palubová (najmladšia žiačka)
26. ročník, 1995: 5. miesto družstvo
70
28. ročník, 1997: Školské kolo cezpoľného behu sa muselo opakovať, pretože došlo k zmene
v kategóriách (začlenenie do kategórií podľa dátumu narodenia).
29. ročník, 1998: 3. miesto Mariana Labantová. Reprezentovala nás aj v krajskom kole
15.10.1998, na ktorom obsadila 23. miesto v kategórii mladšie dorastenky. Je žiačkou
deviateho ročníka.“
30. ročník, 1999: „8.10.1999 sa Veľký Lipník už po 30 krát stal dejiskom okresného kola
v cezpoľnom behu. Zúčastnili sa ho pretekári z 24 základných a troch stredných škôl okresu
Stará Ľubovňa... z našich športovcov najviac bodovala Anna Mamrillová z 5. ročníka, ktorá
obsadila vynikajúce 1. miesto.“
31. ročník, 2000: Okresné kolo v tradičnom jesennom termíne sa konalo tentokrát v
Jakubanoch, Peter Labant obsadil 6. miesto.
5.10.2000 sa vo Veľkom Lipníku uskutočnilo krajské kolo cezpoľného behu – vedúcim trate
bol Mgr. Berila. Súťaže sa zúčastnilo 160 pretekárov zo všetkých okresov nášho kraja. Naši
žiaci pomáhali pri vytyčovaní trate.
31. krát sa súťažilo v cezpoľného behu vo Veľkom Lipníku 11.5.2001: 2. miesto Anna
Mamrillová v kategórii mladšie žiačky.
Cezpoľný beh 26.9.2001 v Jakubanoch: 5. miesto Slavomír Čarnota, družstvo chlapcov 5.
miesto.
4.10.2001 bol Veľký Lipník opäť dejiskom krajského kola súťaže. Zúčastnilo sa ho 210 ZŠ a
SŠ s 13 okresov Prešovského kraja. Bežeckú trať pripravil Mgr. Juraj Berila v Lesnickom
sedle – v časti s chotárnym názvom Mláčne.
71
32. ročník, 2001: 8. októbra sa na Mláčnom opäť stretli bežci na cezpoľnom behu. Tentokrát
už z celého Slovenska. Súťažilo 190 športovcov zo všetkých ôsmych krajov. Na príprave sa
opäť podieľali Mgr. Berila so žiakmi našej školy.
33. ročník, 2002: Súťažilo sa 24. mája. Bežci boli zaradení do kategórií od najmladších po
najstarších žiakov. 3. miesto obsadil Ján Jedinák – najmladší žiak.
2002/2003 Cezpoľný beh okresné kolo 26.9.2002 – 1. miesto Slavomír Čarnota 9. ročník
Krajské kolo 27.9.2002 Vranov nad Topľou – účasť
Celoslovenské kolo – „dňa 17.10.2002 sa opäť v našej obci konalo celoslovenské kolo
cezpoľného behu, do ktorého sa naši žiaci nedostali, ale naša škola bola hrdá na to, že bola
vybraná ako organizačné miesto tejto súťaže.“
36. ročník, 2005: 4. miesto Martina Kaličenská
37. ročník, 2006: družstvo dievčat 7. miesto, chlapci 8.miesto
39. ročník, 2008: Naša škola bola dnes (3.10.2008) spoluorganizátorom okresného kola v
cezpoľnom behu. Účasť bola rekordná - akcie sa zúčastnilo všetkých 22 plnoorganizovaných
škôl okresu (63 dievčat a 66 chlapcov). Trať v lokalite Mláčne už tradične pripravil p.uč. Juraj
Berila s pomocníkmi z radov deviatakov. Naše pani kuchárky pripravili chutný guláš napriek
sťaženým podmienkam (dlhší výpadok el. prúdu). Vyhodnotenie bolo v priestoroch školy.
Z každej školy súťažili tri dievčatá a traja chlapci. Do súťaže družstiev sa počítali dve
najlepšie umiestnenia.Víťazi v súťaži družstiev: 1. miesto medzi dievčatami vyhrali žiačky zo
ZŠ v Novej Ľubovni, z chlapcov boli najlepší žiaci zo ZŠ Komenského (SL). Výsledky našich:
Chlapci získali pekné 10. miesto medzi 22 školami. Dievčatá obsadili 17. miesto medzi 21
školami.
40. ročník, 2009: okresné kolo (Veľký Lipník) – dievčatá 13. miesto, chlapci 10. miesto
41. ročník, 2010: chlapci 4. miesto, dievčatá 9. miesto
42. ročník, 2011 (5.10.2011): „Po rokoch sme sa opäť dočkali okamihu, keď naši žiaci stáli na
stupni víťazov. Aj keď nám tesne ušlo prvé miesto, aj druhá priečka nás veľmi teší. Chlapci
Marko Gluchman, Maroš Lipnický a Ján Gondek získali pohár za 2. miesto v súťaži družstiev.
43. ročník, 2012 (5.10.2012): „V okresnom kole cezpoľného behu v krásnom prostredí pod
Ľubovnianskym hradom naši chlapci obsadili 7. miesto, dievčatá skončili na 14. priečke.“
72
Atletika
šk.rok
súťaž
1970/71
Beh Smeny
miesto
konania
SL
1970/71
ZŠH - ĽA
SSV
1970/71
Ľahká atletika
Hniezdne
1970/71
Ľubovnianske hry
SL
1973/74
Ľahká atletika
1974/75
Ľubovnianske hry
SL
1995/96
Ľubovnianske hry
SL
1996/97
Ľubovnianske hry
SL
1997/98
1998/99
Ľubovnianske hry
Ľubovnianske hry
SL
SL
1999/00
2001/02
2001/02
Ľubovnianske hry
Ľubovnianske hry
ZŠH - ĽA
SL
SL
SSV
umiest
nenie
1.
3.
2.
3.
3.
3.
1.
2.
3.
3.
2.
3.
2.
3.
1.
3.
1.
1.
2.
3.
1.
3.
1.
2.
3.
2.
1.
3.
1.
3.
2.
1.
1.
1.
2.
1.
2.
3.
2.
3x1.
2x2.
1x3.
1.
3.
3.
4.
5.
4.
4.
4.
5.
4.
2.
5.
3.
2.
4.
meno súťažiaceho
kategória
Štefan Torbík
Š. Špes
A. Čekaňáková
Š. Labant
Bartkovská
Kalisová
Gaceková
Kalisová
A. Gluchmanová
Štefan Torbík
Š. Labant
A. Čekaňáková
A. Labantová
Mutková
Čekaňáková
Mutková
A. Gluchmanová
ŠtefanTorbík
M. Torbik
A. Gluchmanová
Štefan Torbík
Š. Špes
A. Čekaňáková
Mutková
Halčáková
Štefan Torbík
A. Čekaňáková
Čekaňák
Gondek
Borovský
štafeta
Štefan Torbík
Gluchmanová
Štefan Torbík
Čekaňáková
Štefan Torbík
štafeta
Štefan Torbík
Štafeta
300 m
300 m
500 m
500 m
diaľka
kriket
hod diskom
hod diskom
60 m
300 m
1000 m
100 m
200 m
200 m
800 m
800 m
50 m
50 m
50 m
150 m
300 m
300 m
500 m
500 m
500 m
diaľka
diaľka
výška
vrh guľou
vrh guľou
34 s
50 m
60 m
300 m
500 m
diaľka
ml.dorastenky
60 m
4x60 m
Anna Urbaňáková (6.roč.)
kriket (42 m –suverénna
víťazka)
kriket (34 m)
guľa (7,77m)
st.ž. diaľka (371 cm)
diaľka (349 cm)
diaľka (382 cm)
st. žiačky
st. žiaci
ml.ž. 60 m (9,06 s)
st.ž. 800 m (2:55,0 min)
diaľka (383,5 cm)
800 m (3:15 min)
60 m (8,17 s)
1000 m (4:09 min)
diaľka (431 cm)
Anna Bartkovská
Katarína Labovská
Štefánia Špirková
Marianna Labantová
Michal Šmigeľ
štafeta
štafeta
Gabriela Valčáková
Gabriela Valčáková
Daniela Krajgerová
Daniela Krajgerová
Slavomír Čarnota
Slavomír Čarnota
Miroslav Bednarčík
73
2002/03
ZŠH - ĽA
SSV
2003/04
ZŠH - ĽA
SSV
2005/06
ZŠH - ĽA
SSV
Slavomír Čarnota
Slavomír Čarnota
ZŠ
Martina Šugová
Vladimíra Jedináková
Ján Jedinák
ZŠ
Michaela Gorelová
Michal Hanečák
3.
1.
4.
3.
4.
4.
4.
2.
2.
60 m (8,12 s)
1000 m (3:21min)
60 m (8,85 s)
kriket (33 m)
diaľka 363 cm
400 m
60 m
ZŠH – Zamagurské športové hry
ĽA – ľahká atletika
SL – Stará Ľubovňa
SSV – Spišská Stará Ves
Branno-športové súťaže
šk.rok
kolo
1973/74
súťaž
1.
Novoľubov
nianske
kúpele
2.
družstvo
ml.ž.
družstvo
družstvo
D. Bukovičová
st.ž
1974/75
1982/83
OK
OK
Strelecká liga
Beh na lyžiach
3.
1.
1.
Striebor
ný
odznak
1.
1.
1.
2.
10.
8.
3.
3.
4. a 9.
SL
BPPOV
1985/86
OK
Strelecká liga
SL
1985/86
1985/86
1985/86
KK
KK
KK
DPBZ
SL
1985/86
SKP
DPBZ
Turany
OK
DPBZ
Rožňava
Bardejov
SL
KK
DPBZ
OK
1986/87
1986/87
OK
kategória
výkon
poznámka
SL
Plameň ´74
1985/86
meno súťažiaceho
Branno-športový deň
Obv.
1985/86
umiestn
enie
Družstvo:
Štefan Torbík
Vasil Labant
Mária Mačutková
1973/74
1983/84
miesto
konania
Sokolovské branné
preteky
Strelecká liga
DPBZ
Tatranská
Lomnica
Čarnota
Šlachtovská
Ján Čarnota
Marta Mamrillová
družstvo
družstvo
družstvo
družstvo
Marta Mamrillová
Stanislav Bočkaj
Marta Mamrillová
12.
2.
7.-12.
1.
2.
3.
Stanislav Bočkaj
Marta Mamrillová
Marta Mamrillová
Jana Špesová
Marta Mamrillová
Jaroslav Hrebík
7.
Stanislav Bočkaj
10.
Jurščák
4. a 7.
SL
Rožňava
Spišské
74
1.
1.
1.
družstvo
M. Jurščák
M. Jurščák
st.ž.
ml.ž.
st.ž.
ml.ž.
st.ž.
ml.ž
Podhradie
MO
1987/88
KK
1987/88
Krajský kvalif.pretek
V.roč. memoriálu
Jána Švermu
Dubová
Strelecká liga 1.kolo
Jakubany
2. kolo
Nová
Ľubovňa
4. kolo
Celkové poradie
1987/88
KK
Vždy pripravený na
obranu mieru (streľba
zo vzduchovky)
1987/88
DPBZ
2. kraj.klasif. preteky
1987/88
O partizánsky samopal
1990/91
1993/94
1993/94
1994/95
OK
Strelecká liga
V. Lipník
130
pretekárov
SL
1.
1.
1.
2.
1.
Marta Mamrillová
M. Jurščák
Alena Mamrillová
R. Jurščák
Dana Kuľandová
ml.ž.
ml.ž.
st.ž.
st.ž.
3.
Marián Bočkaj
ml.ž.
2.
Jana Špesová
st.ž.
1.
Marta Mamrillová
3.
Marián Špes
1.
družstvo
1.
1.
3.
4.
5.
1.
3.
družstvo
družstvo
Jurščák
Marián Špes
Marta Mamrillová
Družstvo ZŠ VL
Družstvo ZO VL
2691 b
2494 b
2.
Mária Bočkajová
ml.ž.
2.
Jana Špesová
st.ž.
3.
3.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
M. Jurščák
družstvo
družstvo
družstvo
Družstvo
Vladimír Nagrant
Mária Špesová
Martin Kočemba
ZŠ Veľký Lipník:
Marta Hrebíková,
Ivan Hirjak, Vladimír
Morávek, Ján Hrebík
st.ž.
ml.ž
ml.ž.
st.ž.
OK
Biatlon
SL
2.
OK
Náborová súťaž
Rádiovo-orientačný beh
Ľubovnians
ke kúpele
1.
Tomáš Berila
2.
3.
2.
3.
Róbert Torbík
Róbert Gvozdiak
Marta Hrebíková
Marica Kuľandová
2.
Michal Šoltýs
2.
2.
2.
ZŠ Veľký Lipník
Družstvo:
Michal Šoltýs
Vladimír Morávek
Štefan Pješčák
Milan Paluba
Monika Morávková
Michal Šoltýs
4.
družstvo
OK
Letný
Biatlon žiakov
1994/95
Strelecká liga
1995/96
1995/96
Zimný biatlon
Letný biatlon
1995/96
Strelecká liga
2.
Forbasy
Malý Lipník
75
ml.ž.
st.ž.
st.ž.
st.ž.
st.ž.
Pozn-1. kola
sa
nezúčastnili
1995/96
1996/97
1999/00
2001/02
OK
Plameň ´96
Strelecká liga
Branno-športové
preteky
Strelecká liga
SL
SKP – slovenské klasifikačné preteky
SL – Srará Ľubovňa
OK – okresné kolo
MO – majstrovstvá okresu
76
5.
4.
2.
Michal Šoltýs
družstvo
družstvo
st.ž.
chlapci
3.
družstvo
ml.žiačky
5.
družstvo
Futbal
1995/96 Majstrovstvá okresu vo futbale, MO v malom futbale, priateľské zápasy
1996/97 Majstrovstvá okresu vo futbale 3. miesto, malý futbal 4. miesto, halový futbal 5.-8.
miesto, Streetball – účasť mladších aj starších žiakov
1999/2000 Majstrovstvá okresu vo futbale 4. miesto, Malý futbal – mladší žiaci 3. miesto
2001/02 Majstrovstvá okresu vo futbale 1. miesto, Malý futbal – 2. miesto mladší žiaci
2002/03 Futbalová liga – 2. miesto celkové poradie, Zamagurské športové hry (futbal) 3.
miesto
2003/04 Majstrovstvá okresu vo futbale 1. miesto – finále 10.6.2004 v Lesnici, MO v malom
futbale – zúčastnilo sa aj družstvo žiačok z našej ZŠ; Zamagurské športové hry (futbal) 2.
miesto
2005/06 Futbal o pohár COOP Jednota – dievčatá 3. miesto, mladší žiaci 4. miesto, starší žiaci
5. miesto; McDonald Cup - najmladší žiaci
2006/07 CocaCola Cup o školský pohár – futbalová súťaž starších žiakov, Malý futbal
najmladších žiakov ZŠ - McDonald´s Cup 5. miesto, Zamagurské športové hry (futbal)
2.miesto
Ľubovnianske hry 2008 (futbal) - 3.miesto najmladší žiaci
28.2.2011
Čierne pumy - tak sa volá družstvo dievčat, ktoré v jarnom futbalovom turnaji v Spišskej
Starej Vsi obsadilo 5. miesto. Zmiešané družstvo tvorili naše dievčatá Valéria Grigľáková,
Inga Michnová a Lucia Želonková a tretiačka Ivana Kozubová, ako aj ďalšie dievčatá zo
Spišskej Starej Vsi.
5.5.2011
Najmladší žiaci 2.-4. ročníka si merali sily v malom futbale na turnaji Mc Donald´s Cup.
Súťažilo sa na multifunkčnom ihrisku ZŠ Za vodou v Starej ľubovni. Naši obsadili 5. miesto.
2011/12 McDonald´s Cup - najmladší žiaci; Malý futbal - školský pohár, staršie žiačky; Malý
futbal - školský pohár, mladší žiaci; Malý futbal - školský pohár, mladšie žiačky; Malý futbal
školský pohár, starší žiaci
77
2012/13 MO vo futbale - v skupine 1.miesto, celkovo 2.miesto; Malý futbal mladší aj starší
žiaci, Malý futbal Coop Jednota – mladší žiaci, starší žiaci, mladšie žiačky, staršie žiačky,
Coca-Cola Cup – aj dievčatá
2.5.2013 McDonald´s Cup - Naši malí futbalisti si v Starej Ľubovni v konkurencii 15
družstiev vybojovali pohár za 3.miesto v obvodnom kole v malom futbale v kat. mladší žiaci.
Družstvo chlapcov okrášlili aj 2 dievčatá. Bojovali v zložení: štvrtáci Matúš Novák, Juraj
Pješčák a Jakub Špes, tretiaci Peter Kuľanda, Samel Dudlák, Mário Filler, Viktória Fillerová,
Radoslav Želonka a Ivana Gluchmanová a druhák Samuel Šuga. Pohár zaujal čestné miesto
vo vitríne.
Šach
1985/86 šachový turnaj - účasť na okresnom kole
1986/87 Majstrovstvá okresu v šachu - družstvo 3. miesto, Ján Paluba 3. miesto
1989/90 Majstrovstvá okresu v šachu - 1. miesto Radoslav Kuzmiak, Ján Paluba, Juraj
Pješčák, Mária Bočkajová (družstvo); účasť na krajskom kole v Košiciach 8.-10.12.1989 - 12.
miesto.
2000/01 majstrovstvá školy v šachu (2. ročník), účasť v okresnom kole v bleskovom šachu
2002/03 Vianočný turnaj o kráľa šachu – 3. miesto Jana Labovská 7. ročník
2002/03 Šachový turnaj – medzi okresmi Kežmarok a Stará Ľubovňa sa 25.2.2003 v CVČ
v Starej Ľubovni konal prázdninový šachový turnaj. 2. miesto Mária Labovská – mladšie
žiačky, 2. miesto Jana Labovská – staršie žiačky
2003/04 Majstrovstvá okresu v šachu – 1. miesto Jana Labovská, 2. miesto Mária Labovská,
obe postúpili na zamagurský šachový turnaj o Pohár primátora mesta Spišská Stará Ves
(Mária Labovská – 4. miesto)
Šachový turnaj medzi okresmi Stará Ľubovňa a Kežmarok - 1. miesto Mária Labovská, 3.
miesto Jana Labovská
Vianočný turnaj o Kráľa šachu – 1. miesto Jana Labovská, 2. miesto Mária Labovská
2004/05 Majstrovstvá okresu v bleskovom šachu – 1. miesto Mária Labovská ml. žiačka, 2.
miesto mladšie a staršie žiačky Mária Labovská; Majstrovstvá okresu v šachu - 1. miesto
Mária Labovská (mladšie žiačky), 2. miesto Mária Bartkovská (mladšie žiačky), 1. miesto
Jana Labovská (staršie žiačky)
Krajské kolo 24.11.2004 Bardejov – účasť
Slovenský pohár v šachu v Prešove – 4. miesto Mária Labovská ml. žiačky, 7. miesto Jana
Labovská st. žiačky
2005/06 Vianočný turnaj o kráľa šachu – 1. miesto Mária Labovská
16.11.2006 Okresné majstrovstvá v šachu
Súťaž v klasickom šachu v skrátenom čase na 10 – 15 min.:
Dievčatá: 1. miesto Mária Labovská (8. roč.), 2. miesto Mária Bartkovská (7. roč.)
Chlapci: 5. miesto Ján Bartkovský (9. roč.), 6. miesto Anton Hovana (9. roč.)
78
3.4.2007 Veľkonočný turnaj v šachu
Našu školu reprezentovali 5 žiaci. Štyria sa vrátili s diplomom. 1. miesto Mária Labovská (8.
roč.), 2. miesto Mária Bartkovská (7. roč.), 3. miesto Lucia Kucová (7. roč.), 3. miesto Ján
Bartkovský (9. roč.).
Máj 2007 Ľubovnianske hry – šach: naša škola získala zásluhou žiakov Antona Hovanu
(9.roč.), Jána Bartkovského (9.roč.) a Márie Labovskej (8.roč.) pekné 3. miesto.
22.11.2007 Majstrovstvá kraja v šachu v Bardejove - dievčatá (22 účastníčok): 5. miesto
Mária Labovská (8.roč.), 21. miesto Mária Bartkovská (7.roč.)
11.11.2008 Majstrovstvá okresu v šachu: naši šachisti v Starej Ľubovni úspešne zabojovali a
získali medzi šiestimi školami krásne 2. miesto. Veľkú zásluhu na tom majú dievčatá, medzi
11 žiačkami boli najlepšie: 1. miesto Lucia Kucová, 2. miesto Mária Bartkovská, obe
deviatačky. Krajské kolo bude v Bardejove 25.novembra.Chlapcov súťažilo spolu 19, naši
obsadili: 8. miesto Patrik Grudecký (9. roč.), 10. miesto Vasil Labovský (6. roč.). Školu
reprezentoval aj Dávid Hrebík (9. roč.).
25.11.2008 Majstrovstvá kraja v šachu : Na krajskom kole v Bardejove nás dôstojne
reprezentovala deviatačka Lucia Kucová.
17.12.2008 Kráľ šachu: V CVČ v Starej Ľubovni sa stretli najlepší žiacki šachisti okresu.
Naši reprezentanti sa v konkurencii nestratili. Mária Bartkovská (9.roč.) obsadila medzi
siedmimi šachistkami výborné 2. miesto. Hneď za ňou skončila Ivana Gondeková (8. roč.).
Chlapci mali silnejšiu konkurenciu (13 a 16 hráčov). Medzi mladšími žiakmi bol Vasil
Labovský na 7. mieste. Tak isto na 7. priečke sa umiestnil aj starší žiak Patrik Grudecký (9.
roč.). Školu reprezentoval aj Štefan Mamrilla (8. roč.).
20.12.2011 Vianočný turnaj O kráľa šachu: Na tohtoročnom vianočnom turnaji nás
reprezentovalo 7 žiakov. Mladší žiaci boli veľmi úspešní - všetci si priniesli domov diplomy:
1. miesto Peter Labovský (4.roč.), 3. miesto Ján Labovský (4.roč.), 3. miesto Katarína
Habiňáková (5.roč.).
22.11.2012 Okresné majstrovstvá v šachu: Štyria žiaci a jedna žiačka sa zúčastnili okresných
majstrovstiev v šachu. Kategórie boli len 2 - chlapci a dievčatá. Katka Habiňáková (6. roč.)
obsadila pekné 3. miesto. V konkurencii starších žiakov sa nestratil ani piatak Ján Labovský,
skončil na 5. priečke.
20.12.2012 Vianočný turnaj O kráľa šachu: Vo vianočnom turnaji sme zaznamenali výrazný
úspech - Katka Habiňáková získala pekné 2. miesto a Janko Labovský medzi mladšími žiakmi
vynikajúce 1. miesto, celkovo v hodnotení so staršími žiakmi skončil druhý.
Stolný tenis
1999/2000 1. ročník celoškolského turnaja v stolnom tenise Majster školy 2000; Okresná
súťaž v stolnom tenise – družstvá žiaci 3. miesto
2000/01 turnaj Za zelenými stolmi – 3. miesto družstvo dievčat (Eva Valčáková, Gabriela
Valčáková, Mária Šmigeľová), 3. miesto jednotlivci – Eva Valčáková
79
2001/02 Majster školy 2002, 3.6.2002 počas návštevy žiakov 8-ročného gymnázia v
Humennom sa uskutočnil stolnotenisový zápas žiakov oboch škôl. V oboch kategóriách naši
(chlapci aj dievčatá) vyhrali. V poradí jednotlivcov boli naši tiež na prvých miestach
2002/03 majstrovstvá okresu v stolnom tenise – 4. miesto dievčatá, 3. miesto chlapci
2003/04 majstrovstvá okresu v stolnom tenise – 3. miesto družstvo chlapcov
2004/05 Medzinárodný stolnotenisový turnaj v Spišskej Starej Vsi: zúčastnilo sa 14 žiakov, 4.
miesto M. Hovana (starší žiak)
2005/06 Medzinárodný turnaj v stolnom tenise v Spišskej Starej Vsi – účasť
28.11.2006 Majstrovstvá okresu v stolnom tenise – žiačky: družstvo v zložení Monika
Habiňáková, Lenka Kaličenská (obe z 8. roč.), Katarína Valčáková, Lucia Kucová (obe zo 7.
roč.) obsadilo 3. miesto.
29.11.2006 Majstrovstvá okresu v stolnom tenise – žiaci: družstvo chlapcov Anton Hovana,
Richard Želonka, Ján Jedinák (všetci traja deviataci) a Slavomír Bartkovský (ôsmak) skončili
na peknom 2. mieste.
2006/07 Medzinárodné majstrovstvá v stolnom tenise v Spišskej Starej Vsi - 4. m. Richard
Želonka (9. roč.), 5.-8. m. Anton Hovana (9. roč.), Slavomír Bartkovský (8. roč.)
2008/09 Majstrovstvá okresu v stolnom tenise – žiačky, Majstrovstvá okresu v stolnom tenise
– žiaci: Naši chlapci (piataci Hovana Peter a Gondek Adam spolu so siedmakmi bratmi
Petrom a Pavlom Hovanovcami) tvorili najmladšie družstvo súťaže. Napriek tomu suverénne
vyhrali skupinu a v celkovom poradí medzi 10 družstvami skončili na peknom 4. mieste.
7.2.2012 Majstrovstvá okresu v stolnom tenise
Naši chlapci si vybojovali v konkurencii 13 družstiev v Starej ľubovni zlato!
Zloženie družstva: Gondek Adam (8.roč.), Hovana Peter (8.roč.), Gondek Ján (9.roč.),
Gondek Jozef (9.roč.)
22.2.2012 Majstrovstvá kraja v stolnom tenise
Starší žiaci sa prebojovali do krajského kola súťže v stolnom tenise. V Slovenskej Vsi
obsadili 9. miesto.
15.3.2012 Stolný tenis - priateľský zápas
Priateľský zápas v stolnom tenise s Hniezdnym odohrali naši žiaci na domácej pôde. Naši
vyhrali 13:7.
29.1.2013 Obvodné kolo v stolnom tenise žiakov ZŠ: Naši chlapci si priniesli zo Starej
Ľubovne skvelú trofej v podobe pohára za prvé miesto v obvodnom kole v stolnom tenise.
Deviataci Adam Gondek, Peter Hovana a Jozef Hovana a ôsmak František Gondek boli
najlepší spomedzi 10 družstiev.
12.2.2013 Krajské kolo v stolnom tenise žiakov ZŠ: Už druhýkrát sme mali svojich
reprezentantov v krajskom kole súťaže v stolnom tenise. V Kežmarku naše družstvo v
zložení Adam Gondek, Peter Hovana a Jozef Hovana (všetci z 9.roč.) a ôsmak František
Gondek obsadilo štvrtú priečku.
80
Iné športy
„7.6.1966 – sa uskutočnili Športové hry mladých spojené s oslavami MDD za účasti škôl
Lesnica, Haligovce a Veľký Lipník.“
„6. mája 1973 - branno-športový deň.“
1984/85 „V tomto školskom roku bola celá mimotriedna a mimoškolská práca zameraná
najmä na nácvik spartakiádnych skladieb na ČSS ´85. V našej škole sa nacvičovali 4 skladby.
Žiaci vystúpili na obvodných spartakiádach v Kamienke a Podolínci a na okresnej spartakiáde
v Starej Ľubovni.“
„23.6.1997 Beh olympijského dňa – žiaci behali štafetovým spôsobom okolo školy pre
nepriaznivé počasie. Prvý bežal pán riaditeľ... niektorí záujemcovia bežali viackrát aj
v daždi.“
22.11.2001 Basketbal – skupina A: súťažili štyri školy, z nich jedine Veľký Lipník nemá
telocvičňu.
2002/03 Beh olympijského dňa – zúčastnilo sa 104 žiakov
„27.6.2002 Volejbalový turnaj – zmiešané družstvá chlapcov a dievčat z našej školy si
zmerali sily vo volejbale. Žiaci 7.-9. ročníka hrali volejbal, žiaci 5.-6. ročníka hrali
„prehadzovanú“ (volejbal ešte hrať nevedia, preto loptu neodbíjali, ale chytali a prehadzovali
cez sieť). Ostatné pravidlá platili ako pri volejbale. Kvôli vyrovnaniu síl so staršími žiakmi
mali 7-členné družstvá.“
2003/04 Beh olympijského dňa – konal sa v škole
„26.6.2007 Plaváreň v Starej Ľubovni navštívilo 14 žiačok 5.-8. roč.“
2007/8 Ľubovnianske hry – futbal 2. miesto, Hľadáme nového Jozefa Plachého
„14.10.2008 Pevnosť Ľubovňa: Naše družstvo tvorili 4 žiaci 9. roč. (Bartkovská Mária,
Valčáková Katarína, Grudecký Patrik a Hrebík Dávid).“
„28.6.2010 Posledné dni školského roka si žiaci 6. ročníka osviežili návštevou plavárne v
Starej Ľubovni.“
„12.10.2010 Žiaci 5. ročníka sa vybrali zašportovať si na plaváreň do Starej Ľubovne.“
„22.10.2010 Aj siedmaci si zašli na plaváreň zašportovať a utužiť kamarátske vzťahy v
triede.“
21.11.2011 Florbal – dievčatá: V Jakubanoch na ZŠ sa stretli 4 družstvá florbalistiek z okresu.
Našu školu reprezentovalo 11 dievčat 7.-9. roč. Vo svojom prvom vystúpení obsadili 4.miesto.
„V januári 2013 mali dievčatá 5.-9. ročníka možnosť zvýšiť si svoju kondíciu a zároveň sa
zabaviť pri cvičení populárnej zumby.“
15.2.2012 Orion Florbal Cup - okresné kolo: staršie žiačky si priniesli domov z obvodného
kola pohár - tentoraz to bolo veľmi pekné 2. miesto.
7.3.2012 Florbal - mladší žiaci v okresnom kole obsadili 5. miesto.
9.3.2012 Florbal - starší žiaci skončili v okresnom kole na 5. mieste.
20.4.2012 Zober loptu, nie drogy: „Na troch ihriskách v okrese sa uskutočnilo 1. kolo 3.
ročníka futsalovej Starej Ľubovne. Turnaja sa zúčastnilo 13 škôl. Súťažili v podstate zmiešané
družstvá - podmienkou účasti bola aspoň jedna žiačka. Naše mužstvo okrášlili dve diavčatá. V
skupine skončili na piatej priečke. V máji po treťom kole vo Vyšných Ružbachoch
skončili naši futsalisti na tretej priečke.“
27.2.2013 Zober loptu, nie drogy – futsal: „V Spišskej Starej Vsi sme mali v súťaži v sálovom
futbale dve družstvá - chlapcov aj dievčatá. Chlapci obsadili výborné prvé miesto, dievčatá
boli vo svojej kategórii druhé.“
26.-27.3.2013 Orion Florbal Cup: „Chlapci bojovali v okresnom kole florbalu v Starej
Ľubovni v utorok 26.3.2013, dievčatá v stredu 27.3.2013. Ani jedno z našich družstiev
nedosiahlo na stupeň víťazov.“
81
4.4.2013 Zober loptu, nie drogy – futsal: Zmiešané družstvo chlapcov a dievčat si zahralo
turnaj v Spišskej Starej Vsi. Obsadili 4. miesto.
15.2.2013 Zamagurský lyžiar: „Druhý pokus v realizácii súťaže na lyžiach organizátorom
vyšiel (prvýkrát sa pre výpadok prúdu súťaž nekonala). Napriek tomu, že u nás boli chrípkové
prázdniny, deviataci Maroš Lipnický a Rasťo Šuga si nenechali ujsť lyžovačku. V silnej
konkurencii obsadili 7.-8. miesto.“
Brigády, zber
18.septembra 1963 brigáda na šk. dvore
„September – október: počas 8 dní uskutočnila sa brigáda v Červenom Kláštore – zber
zemiakov na družstve. Bol zlý rok, preto družstevníci nemohli sami pozbierať úrodu.“
„26.októbra 1963 brigáda (na školskom dvore bolo množstvo stavebného materiálu, pre ktorý
sa nedal pozemok použiť na hodiny telesnej výchovy, práce na školskom pozemku a na
výsadbu ovocných stromov).
17. apríla 1964 brigáda na školskom dvore
18. apríla 1964 Národná smena (pracovná sobota)
„15. a 28.5.1965 brigáda na školskom dvore.“
„23.-24. apríla 1965 sa vysádzali stromy v lese.“
September – október 1965 zber zemiakov
na JRD Červený Kláštor (11 dní)
7.5.1966 – brigáda na školskom dvore –
sadenie ovocných stromčekov
16. -17.6.1966 brigáda na JRD v Červenom
Kláštore pri jarných – senných prácach
1966/67 zber zemiakov
1968/69 zber zemiakov
1971/72 zber zemiakov na JRD
v Kamienke (8. a 9. ročník)
8.4.1972 učitelia a žiaci školy sa zúčastnili národnej zmeny. Žiaci a učitelia pracovali pri
úprave okolia školy a zúčastnili sa zberu liečivých rastlín. Celkom odpracovali 800 hodín.
23.4.1972 žiaci aj učitelia pracovali pri úprave pomníka, pri výstavbe kultúrneho domu
a mladší žiaci zbierali liečivé rastliny (spolu 780 hodín).
1973 úprava okolia školy, mladší žiaci zber železa, fliaš a papiera, starší žiaci upravovali
okolie pamätníka a pracovali pri výstavbe kultúrneho domu.
1973/74 pri zbere zemiakov na JRD Kamienka 2835 brigádnických hodín a pri úprave školy
500 brigádnickych hodín
1973/74 pri zbere sa v školskom roku vyzbieralo 800 kg papiera a 7500 kg železa
1973/74 zber zemiakov na JRD Hniezdne 600 hodín
1973/74 pracovná smena 1740 hodín – úprava okolia školy, zber papiera a handier 800 hodín
1976/77 zber textilu a papiera 1400 kg, zber železného šrotu 1900 kg, zber zemiakov na JRD
1200 hodín, výsadba lesných a ovocných stromkov 600 hodín
1981/82 v akcii „Na pomoc poľnohospodárstvu“ pri zbere zemiakov odpracovali žiaci 2116
hodín. Pri úprave okolia školy a skrášľovaní našej obce ďalších 800 hodín, na pomoc nášmu
národnému hospodárstvu nazbierali a odovzdali 24 kg suchých prvosienok. Aj naši vyučujúci
pomáhali nášmu národnému hospodárstvu a JRD v Hniezdnom a odovzdali 20 q sena pred
odchodom na prázdniny.
82
1982/83 zber zemiakov na JRD Vyšné Ružbachy 1800 hodín. Úprava okolia školy 1620
hodín, do zberne odovzdali 35 kg suchých šípok.
1983/84 v jesennom období pomáhali žiaci v popoludňajších hodinách nášmu JRD pri zbere
zemiakov a na jar pomáhali zbierať kamene z polí. Zber železného šrotu 1650 Kčs a zber
papiera 850 Kčs.
Zberové súťaže:
1992/93 Zber sklenených fliaš: škola obsadila 1. miesto v okrese (4618 kusov). Žiak 8.
ročníka Rastislav Luberda 1. miesto v okrese (918 fliaš), 1. miesto v okrese 8. ročník (2582
fliaš).
1995/96 zber fliaš – zapojilo sa 24 žiakov: 9938 kusov čo je 3690 kg skla v hodnote 1880 Sk.
1995/96 Hliníkový skarabeus: zapojili sa 4 žiaci, nazbierali 448 g – Jana Bartkovská st. 2.
miesto v okrese (330 g).
1995/96 Zber liečivých rastlín: v čase mimo vyučovania žiaci nazbierali 1440 g prvosienky,
3690 g alchemilky
1996/97 prvosienka 680 g, alchemilka 1500 g, hliníkový skarabeus 673 g
1996/97 spotrebiteľská súťaž „Pomôž svojej škole“ (zber obalov značky Figaro)
1997/98 alchemilka 5630 g, prvosienka 340 g, pomarančová kôra – vyše 6000 g, hliník 275 g
1998/99 papier, fľaše, prvosienka, pomarančová kôra, alchemilka
Rôzne
1971 Celoštátna súťaž pionierov „V krajine, kde zajtra znamená už včera“ (2. miesto
v obvodnom kole).
1971/72 „V období mesiaca ČSSP sa zvýšená pozornosť venovala odberu sovietskej detskej
tlače. V školskej súťaži sa triedy umiestnili nasledovne: 1.-2. miesto 7.A, 8. B, 3. miesto
7.B.“
25.2.1973 Tematická súťaž „Čo vieš o našej socialistickej vlasti“
„Mesiac máj a jún 1973 bol v znamení príprav na súťaž „Sami sebe“ medzi okresmi Stará
Ľubovňa a Veľký Krtíš. Prevádzal sa zber fliaš a železného šrotu. Zároveň sa žiaci
pripravovali na súťaž v spoznávaní slovenských hradov a zámkov.“
„24.4.1974 sa konalo slávnostné skupinové zhromaždenie pri príležitosti 25. výročia
založenia PO SZM. Na záver zhromaždenia bol prevedený sľub iskier. 25.4.1974 sa 20
pionierov školy zúčastnilo okresných osláv 25. výročia PO SZM. Pionierka Marta Špesová,
žiačka 8. triedy bola vyznamenaná vyfotografovaním pred zástavou OR PO SZM.
Za dobrú prácu v PO v priebehu školského roka sa pionierky Marta Labantová a Tatiana
Kuzmiaková zúčastnili celoštátneho stretnutia pionierov v Hradci nad Moravicou. Marta
Špesová bola navrhnutá do medzinárodného pionierskeho tábora vo Francúzsku.“
1974/75 žiaci odoberali časopisy: Slniečko, Ogoňok, Družba, Včielka, Zornička, Ohník,
Pionier, Veselka, Elektrón, Východoslovenské noviny, Kamarát
1976/77 žiaci odoberali aj časopis Filatelista
1975/76 „Tunajšia škola svedomite a zodpovedne pripravovala slávnostné akadémie
k významným výročiam a pamätným dňom: 58. výročia VOSR, 31. výročia oslobodenia obce
(21.1.1945), 27. výročia víťazstva čs. pracujúceho ľudu, 31. výročie oslobodenia ČSSR, 55.
83
výročie založenia KSČ. K týmto výročiam boli pripravované rozhlasové relácie, zhotovované
heslá a nástenné noviny.“
1975/76 „Úspešnú prácu na škole vyvíjal Klub internacionálnej družby, kde bolo 33 členov.
Činnosť bola zameraná na prevádzanie besied (Kde máme priateľov? Akí sú? Ako žijú? Čo
píšu?) Prevádzali sa výstavky listov a darčekov.“
1981/82 „V prvom polroku bolo badať u našich žiakov značný nezáujem o učenie, čo sa
odzrkadlilo v polročnej klasifikácii, kedy 7 žiakov bolo klasifikovaných známkou
nedostatočný. V druhom polroku už len jeden žiak neprospel a v auguste skladal opravnú
skúšku. ... Pri prijímacích pohovoroch na výberové školy žiaci dosiahli slabé výsledky, a tak
sa nedostali na školy podľa svojho záujmu.“
1982/83 „PO v tomto školskom roku pracovala pod vedením s. učiteľa Kokošku, oddielovými
vedúcimi boli triedni učitelia a ako vedúce hviezdičiek iskier pracovali žiačky 7. ročníka.
Činnosť PO bola zameraná na plnenie úloh Výchovného systému a na zapájanie žiakov do
rôznych akcií organizovaných DPaM.“
1984/85 žiaci 5. – 8. ročníka odoberajú denne Pravdu a Východoslovenské noviny
1984/85 žiaci 1.-3. ročníka sa zúčastnili 12.6.1985 sľubu iskier a pionierov na Dukle.
Navštívili aj múzeum vo Svidníku a Bardejovské kúpele.
1985/86 „Pekné zážitky a spomienky si pionieri a iskry odniesli z besedy so spisovateľom
Hiriakom, ktorý navštívil našu školu 29.11.1985. Pospomínal si na svoje zážitky z detstva
a študijných rokov. Veľký záujem zo strany žiakov bol o tvorbu spisovateľa a o pripravované
knihy pre deti a mládež.“
1993/94 Strelecká liga učiteľov ZŠ Plaveč: 2. miesto Milan Matiko, 3. miesto Marta
Mamrillová, 1. miesto družstvá (Matiko, Mamrillová, Berila)
1994/95 Miss a Boy Kamaráta 95 – 6. miesto Martina Kuzmiaková, Ivan Hirjak
1995/96 Miss a Boy Kamaráta 96 (20.2.1996 Stará Ľubovňa) – Ivan Hirjak získal titul druhý
viceboy 96 a Vladimír Morávek vyhral Boy sympatia diváckej súťaže
1996/97
31. október – svetový deň sporenia: pracovníci Slovenskej sporiteľne zo Starej Ľubovne
žiakom rozdali testy o slovenských minciach a bankovkách a o práci v sporiteľni. Víťazi
dostali hodnotné vecné ceny.
2000/2001 Dni otvorených dverí SOUP SL, SOU strojnícka, ZSUŠ v Kežmarku
Detský čin roka 2007: Do hlasovania v detskej porote sa zapojilo 58 žiakov 7., 8. a 9. roč.
Škola obdržala diplom Škola dobrých skutkov.
Marec 2008 – ochutnávka čajov z Plavnice spojená s predajom (4 druhy čajov + šálka).
24.9.2008 Medzinárodný deň Eura
24. september bol vyhlásený za Medzinárodný deň Eura. Do jeho zavedenia na Slovensku
ostáva 100 dní. Pri tejto príležitosti sa žiaci našej školy oboznámili zo základnými
informáciami o eurobankovkách a eurominciach, o ich zavedení do obehu, duálnom
84
zobrazovaní cien i o histórii euromeny. Získané vedomosti si mohli overiť vo vedomostnom
kvíze Euro - naša mena. Na 1. stupni si zasúťažili tretiaci so štvrtákmi. Žiaci 2. stupňa
vytvorili trojčlenné družstvá z každej triedy.
13.11.2008 2. Burza informácií – športová hala Stará Ľubovňa. Deviataci mali možnosť
stretnúť sa so zástupcami stredných škôl okresu.
Detský čin roka 2008
Aj v tomto roku sme sa zapojili do hlasovania detskej poroty o NAJ Detský čin roka. Členom
detskej poroty sa stal každý, kto dal svoj hlas jednému skutku v každej zo šiestich kategórií,
tomu, ktorý považuje za najcennejší. Každý hlas predstavuje jednu symbolickú korunu, ktorú
spoločnosť Whirlpool Slovakia venuje vo forme elektrických spotrebičov detským domovom,
ústavom sociálnej starostlivosti, krízovým centrám a náhradným rodinám. Do hlasovania sa
zapojilo 39 detí 2.-4. ročníka.
Turistická sazka 2009
Vyhlásili ju CVČ Stará Ľubovňa a ŠKM - odbor turistiky pred niekoľkými týždňami. Zapojili
sa do nej takmer všetci žiaci 5.-9. roč. Jednu z desiatich cien vyhral Kristián Mačutek (6. roč.)
a jednu fľaštičku medu od sponzora získala Andrea Gondeková (5. roč.).
2.9.2009 V školskom roku 2009/10 bude našu školu navštevovať 148 žiakov, z toho 11
prváčikov. Každý z nich dostal od starostu obce knižku O prváckom mačiatku. Ku koncu
školského roka si ju už budú vedieť prečítať sami.
Detský čin roka 2010
V tomto roku sa do detskej poroty zapojilo 118 žiakov 3. - 9. ročníka. Pozorne si vypočuli
príbehy rovesníkov, ktoré popisujú ich dobré skutky. Podľa vlastného uváženia potom v
každej zo 6 kategórií dali svoj hlas tomu naj... Prispeli tak k oceneniu najlepších detských
skutkov roka. A svet bude zasa o trochu lepší.
Turistická sazka 2010
Do tohtoročnej Turistickej sazky sa zapojilo 479 žiakov z 15 škôl a zariadení okresu. 253 z
nich malo všetky odpovede správne, preto o víťazoch rozhodlo 6.12.2010 losovanie z
mikulášskej čiapočky počas tradičného výstupu ľubovnianskych turistov na Kotník. Naši žiaci
mali mimoriadne šťastie - z 10 výhercov sú 4 z našej školy: Ľubomír Kuľanda, Peter Labant,
Ján Gondek a Ján Borovský.
Stredné školy lákajú deviatakov
Blíži sa termín podávania prihlášok na stredné školy. Pokles žiakov, ktorý trvá už niekoľko
rokov spôsobuje, že stredné školy bojujú o žiakov deviateho ročníka a snažia sa ich získať
rôznymi formami. 27.1.2011 boli 4 žiaci 9. roč. na Dni otvorených dverí na Cirkevnom
gymnáziu v Starej Ľubovni. Vo februári deviatakov navštívili zástupcovia študentského
domova SOŠ drevárskej v Prešove, naša bývalá žiačka zo SOŠ Košická v Prešove
a zástupcovia SOŠ Podolínec, ktoré pozvali žiakov aj na Deň otvorených dverí. Zúčastnilo sa
ho deväť žiakov 9. ročníka s p. riaditeľkou.
27.10.2011 DOD na SOŠ Jarmočná
Žiaci deviateho ročníka už rozmýšľajú o tom, na akú školu pôjdu po skončení tej našej,
základnej. Stredné školy organizujú dni otvorených dverí, aby umožnili deviatakom a ich
rodičom nahliadnuť do ich priestorov a porozprávať sa so žiakmi a učiteľmi.
85
Deviataci navštívili SOŠ Jarmočná, kde si pozreli napr. odborné učebne a dielne, v ktorých sa
pripravujú na svoje povolanie murári, tesári, kuchári, čašníci, či kaderníčky.
Turistická sazka 2011
Začiatkom decembra žiaci 2. stupňa vypĺňali Turistickú sazku. 6.12.2012 bolo losovanie zo
všetkých správne vyplnených hárkov. Z našej školy sa šťastie usmialo na šiestačku Valériu
Grigľákovú a ôsmaka Petra Labanta. Dostali pekný album na fotografie.
31.3.2012 Čitateľská stonožka
V marci - mesiaci knihy sa všetci žiaci prvého stupňa zapojili do súťaže Čitateľská stonožka.
Mladí čitatelia si merali sily v čítaní. Každá trieda súťažila samostatne, aby sily medzi
čitateľmi boli vyrovnané. Meradlom bol počet prečítaných strán.
Stredné školy sa snažia prilákať záujemcov
10.10.2012 Deň gymnázia v Spišskej Starej Vsi: Žiaci 9. ročníka si mohli nielen pozrieť
priestory a vybavenie školy, ale aj vidieť zaujímavé pokusy, riešiť matematické hlavolamy, či
zašportovať si.
Po Dni otvorených dverí na Jarmočnej sa o záujem deviatakov a ôsmakov uchádzali aj ďalšie
školy.
24.11.2012 SOŠ technická predviedla žiakom posledných 2 ročníkov prezentáciu o škole.
Svoju školu okrem učiteľa propagoval aj náš bývalý žiak.
26.11.2012 tu bol propagovať svoju školu zástupca z Gymnázia zo Spišskej Starej Vsi.
12.12.2012 prišli na nábor dve učiteľky zo SOŠ Podolínec.
16.12.2012 bol Deň otvorených dverí na SOŠ technickej v Starej Ľubovni. Zúčastnili sa ho aj
naši žiaci.
7.2.2013 Deň otvorených dverí - SOŠ Podolínec
Žiaci 9. ročníka si boli pozrieť priestory, vybavenie a práce žiakov SOŠ v Podolínci. Pomôže
im to rozhodnúť sa, na ktorú strednú školu si podajú prihlášku.
7.6.2013 Dopravné ihrisko
Príslušníci Policajného zboru v Starej Ľubovni pripravili pre žiakov nádhernú akciu - priviezli
a rozložili na parkovisku pri zdravotnom stredisku dopravné ihrisko s dopravnými značkami.
Vysvetlili všetkým žiakom školy základné dopravné predpisy týkajúce sa cyklistov a poskytli
im ochranné prilby a vesty ako aj kolobežky a bicykle, na ktorých si mohli vyskúšať jazdu v
súlade s dopravnými značkami. Zamerali sa na značky Daj prednosť v jazde a Stoj, daj
prednosť v jazde. Na bicykloch a kolobežkách sa vystriedali všetci žiaci, dokonca aj pán
učiteľ.
86
Krúžky
V škole pracovalo veľké množstvo krúžkov, ktoré viedli prevažne učitelia. Našli sa však aj
dobrovoľníci z radov rodičov, študentov alebo iných ľudí, ktorí boli ochotní venovať sa
deťom v záujmových útvaroch. V zátvorke sú uvedené mená vedúcich krúžkov.
Aerobic (Kozubová)
Ateistický (Mamrillová, Nováková)
Atletický (Eleniuk)
Anglický jazyk (Čarnotová)
Anglická konverzácia (Čarnotová)
Bábkarsky (Jancurová, Fábová)
Biblicko-ikonopisecký (Šimko)
Biblický (Šimko, Pulščák)
Bikrosový (Simoník, Berila)
Biologický (Kokošková)
Čitateľský (Bočkajová)
Divadelno-dramatický (Špesová-osvetová pracovníčka vo Veľkom Lipníku)
Divadelný (Marhulík, Ziburová, Sikorjaková)
Dramatický (Kucová Anna - študentka)
Fotografický (Marhulík, Ilečková, Kokoška, Angelovič, Labant)
Futbalový (Kačica, Harmanová, Kuzmiak Vasil, Berila)
Futbalovo – florbalový (Pulščák)
Fyzikálno-matematický (Bombarová, Jedináková)
Gymnastický
HIP – HOP (Labant Tomáš)
Hudobno – pohybové hry (Kuzmiaková Ľ.)
Informatika (Špesová K.)
Informatika a PC (Čarnotová)
Jazykové hry (Ladižinská)
KID – klub internacionálnej družby
KMP – klub medzinárodného priateľstva (Svobodová)
Klub dievčat (Kaňová)
Konverzácia v anglickom jazyku (Šprincová)
Krúžok anglického jazyka (Čarnotová)
Krúžok kreativity (Lichvarová)
Krúžok ľudového tanca (Ladižinská)
Krúžok nemeckého jazyka
Krúžok slovenského jazyka (Lichvarová)
Krúžok svetonázorovej výchovy
Ľahkoatletický (Marhulík)
LEGO – šikovníček (Strakulová)
Literárno-dramatický (Kohutová, Pirhalová, Bočkajová, Kuzmiaková J., Lichvarová)
Lipničanka – súbor (Bukovič)
Lyžiarsky
Matematik (Kancianová)
Matematický (Kancianová, Gerjaková, Bombarová, Jedináková, Marcinová, Vančíková)
Matematika ináč (Jedináková)
Mladá gazdinka (Kuľandová D.)
Mladý fotograf (Labant)
87
Mladý matematik (Bombarová)
Mladý ochranca prírody (Ferenc)
Mladý požiarnik (Mamrillová)
Mladý strážca hraníc (Berila, Dračka)
Mladý strelec (Berila)
Mladý technik (Špesová K.)
Mladý turista (Krettová, Barlíková)
Mladý vedec (Špesová K.)
Mladý zdravotník (Želonková, Kalisová, Kuzmiaková Ľ., )
Novinársky (Čarnotová, Špesová K., Obroktová)
Počítačový (Čarnotová, Kuzmiaková Ľ., Kuzmiaková J.)
Počítačovo – matematický (Kuzmiaková Ľ.)
Požiarnický (Mamrillová, Matiko)
Recitačný (Kohutová, Ladižinská, Lichvarová)
Recitačno – dramatický (Ladižinská, Lichvarová)
Rozhlasovo – dramatický (Torbík, Kaňová)
Rybársky (Kozubová, Kozub)
Slovenský jazyk (Lichvarová)
Slovenský jazyk – jazykové hry (Ladižinská)
Spevácky (Ilečko)
Spevácko – tanečný (Lichvarová)
Stolnotenisový (Hnatko, Vavrinčíková, Želonková, Duchnický)
Strelecký (Jancura, Šoltýs, Sokol, Berila)
Svetonázorovej výchovy (Jancura)
Svetonázorový (Kancianová, Nováková, Sokol)
Šachový (Labant, Berila)
Šachovo – stolnotenisový (Berila)
Šikovníček (Kuľandová D., Strakulová)
Šikovné ruky (Mamrillová, Nováková, Kuzmiaková Ľ, Kuzmiaková J.)
Šikovných rúk (Petrusová)
Športovo – turistický (Berila)
Športovo – zdravotnícky (Kozubová)
Športový (Harmanová)
Športové hry (Berila)
Tanečný (Bukovič a Ilečko – akord. doprovod, Ladižinská, Jedináková)
Tanečný – folklórne tance (Mosorjaková)
Tanečné – moderné tance (Mosorjaková)
Tanečný – spoločenské tance (Hanečáková Marta – CVČ St. Ľubovňa)
Turistický (Andrášová, Kaňová, Berila, Mačíková)
Turisticko – technický (Špesová K.)
Včelársky krúžok (Jancura, Bukovič, Mamrilla)
Vlastivedno-turistický (Želonková)
Vodácky (Mamrilla Dušan)
Výtvarnícky (Sokol)
Výtvarníček s hravou nemčinou (Obroktová)
Z každého rožku trošku (Bombarová)
Základy informatiky (Špesová K. )
Zdravotnícky (Kohutová, Želonková, Kalisová – zdravotná sestra, Kozubová)
Zvyky regiónu (Bombarová)
88
Činnosť krúžkov
„6.6.1965 krúžok Kalina vystúpil s kultúrnym programom v Haligovciach, kde bol veľmi
úspešný. Vystúpilo v ňom 40 členov pod vedením Oleksandra Babjaka.“
„12. a 13. júna 1965 sa zúčastnil krúžok Kalina na 11. festivale piesní a tancov vo Svidníku s
programom Trávnice.“
„20.6.1965 náš krúžok Kalina vystúpil so svojím programom v susednej obci Lesnica.
Vystúpenie bolo úspešné. Všetkých 40 členov trasu do Lesnice aj späť absolvovali pešo.“
„4.7.1965 vo Veľkej Lesnej – vystúpenie Kaliny – veľký úspech.“
„11.7.1965 vystúpenie v Stráňanoch – veľký úspech, 18.7. vo Veľkom Lipníku -veľký
úspech.“
„6.2.1971 Divadelný krúžok: s. Fuchsová nacvičila divadelnú hru „Princezná sedmokráska“,
s ktorou vystúpili pred verejnosťou.“
Február 1972: „Príhody čerta Belinka“ - s touto hrou divadelný súbor obsadil 1. miesto
v okresnej súťaži detských divadelných súborov. Vedúcim súboru bol s. Marhulík. Vystúpili
v Kamienke, Hniezdnom, Lesnici a Haligovciach.
Marec 1972 založený tanečný súbor žiakov. Vedúcim bola Anna Marhulíková.
1971/72 Účasť v súťaži o najlepšiu choreografiu ruského tanca.
1.3.1974 sa žiakom školy predstavil divadelný krúžok s hrou, s ktorou v okresnej súťaži
detských divadelných súborov získal 2. miesto.
1974/75 Fotofestival - 1. miesto v okrese.
1980/81 sa členovia tanečného krúžku s tanečným pásmom „Veselo na Poľane“ zúčastnili
festivalu v Kamienke, vo Svidníku a v Legnave.
1980/81 fotografický krúžok sa zúčastnil súťaží: „Petzvalova šošovka“ a „Fotograf 1981“.
1980/81 „...najlepšie výsledky dosahoval folklórny súbor Lipničanka pod vedením s. riaditeľa
Bukoviča, ktorý v okresnom kole obsadil prvé miesto a reprezentoval našu školu i okres na
folklórnom festivale vo Svidníku.“
1980/81 krúžok šikovných rúk k rôznym príležitostiam pripravil pekné darčeky.
1981/82 Folklórny súbor Lipničanka 1. miesto v okr. kole, boli aj na festivale vo Svidníku
1982/83 „Folklórny súbor Lipničanka s pásmom „Trepanie ľanu“ vystúpil na folklórnych
slávnostiach v Kamienke, Legnave a Svidníku. O tom, že sa ich vystúpenie páčilo svedčí i to,
že v prenose ČST zo slávnosti vo Svidníku boli zábery práve z vystúpenia nášho súboru.“
1982/83 Divadelno-dramatický krúžok obsadil 1. miesto v okresnej súťaži, Krúžok šikovných
rúk 1. miesto svojou prácou „Ruža z Lidíc“.
2010/11
„Obe družstvá si priniesli zo Starej Ľubovne zlato! Členovia zdravotníckeho krúžku nás
úspešne reprezentovali na Územnej súťaži SČK DMZ I. a II. stupňa, ktorá prebehla na ZŠ
Levočská v Starej Ľubovni. V súťaži I.stupňa bojovalo jediné družstvo - z našej školy: piataci
Valéria Grigľáková, Ján Jendrejčák, Ingrid Michnová a Lucia Želonková, ktorá bola
kapitánkou družstva, tretiaci Ivanka Kozubová a Damián Novák. Aj keď boli jediní, boli
VÝBORNÍ.
V súťaži II.stupňa sa stretlo 7 družstiev, z našej školy súťažili: kapitán družstva Matúš Kozub,
Michaela Želonková (obaja deviataci), siedmačky Annamária Grigľáková, Anna-Mária
Kozubová a Eva Želonková a šiestak Dominik Borovský.
89
Súťažilo sa na 5 stanovištiach: resuscitácia, ošetrovanie - ucho, cukrovkár, popálenina ruky,
ošetrovanie zraneného - dlaň a koleno, teoretické otázky o ošetrovaní a Slovenskom červenom
kríži a teoretické otázky o darcovsve krvi.“
„Šikovné ruky žiakov, ktorí navštevujú krúžok Zvyky regiónu, sa každý októbrový týždeň
postarali o výzdobu na hlavnej chodbe. Najprv to boli tekvicové ikebany, neskôr nostalgické
koníky zo slamy, či dekoratívne fľaše naplnené farebnou soľou alebo strukovinami a ryžou.“
15.10.2012 Energia 3. tisícročia: „20 žiakov 4.-8. roč. (prevažne členov Turisticko technického krúžku) sa zúčastnilo výstavy Energia 3. tisícročia na SOŠ technickej v Prešove.
Témou výstavy boli neobnoviteľné a obnoviteľné zdroje energie, úspory energie, klimatické
zmeny a dobrovoľná skromnosť. Okrem iného si každý mohol vyskúšať, koľko energie je
potrebné vynaložiť na rozsvietenie žiarovky šliapaním do pedálov bicykla.“
26.4.2013 „Túra na Tokárne: Žiaci novinárskeho a turisticko - technického krúžku sa v
piatkové popoludnie vybrali na túru. Napriek dátumu bola letná horúčava, ale zvládli to všetci.
Po červenej turistickej značke vyšli do Lesnického sedla, kde si zahrali hru „zoznamka“ a
vypočuli zaujímavosti o okolitých vrchoch. Po žltej značke sa presunuli do lokality Tokárne,
kde si pozreli zrúcaninu vojenskej strážnej budovy, známej ako „kasárne“. Zahrali si slovnú
hru „partička“ a s dobrým pocitom sa vrátili domov.“
24.4.2013 Okresná súťaž HMZ SČK I.stupňa: „Žiaci 3. a 5. roč. Marek Mitura, Peter Kuľanda,
Andrej Kuľanda, Ivana Kozubová a Damián Novák úspešne bojovali v okresnom kole súťaže
mladých zdravotníkov a obsadili výborné 1. miesto. Súťažilo sa vo vedomostných otázkach
(darcovstvo krvi, liečivé bylinky, SČK, zdravotnícke vedomosti) a praktickom poskytovaní
prvej pomoci.“
90
Projekty
1999/2000
„Vidiecka asociácia mládeže – v tomto školskom roku sme založili Vidiecku asociáciu
mládeže – klub č. 2, ktorá patrí pod VAM pri CVČ v Starej Ľubovni. Naša VAM vypracovala
a podala dva projekty – Čistenie potoka Lipničanka, Zachovávanie ľudových tradícií, na
realizáciu ktorých získala granty vo výške 15 000 a 10 000 Sk.“
„3.5.2001 v rámci projektu Prameň dobrej vôle vyčistili žiaci prítoky potoka Lipničanka,
obecné parky a turistické chodníky v okolí obce.“
V školskom roku 2002/2003 sa škola zapojila do celoslovenského projektu Infovek. V rámci
projektu škola obdržala šesť počítačov a potrebné softvéry, pripojenie na internet a taktiež
potrebnú literatúru na zdokonaľovanie sa pri práci s počítačmi a internetom.
Za
administrátora projektu bol určený Ing. Vladimír Gvozdiak a garantom je Mgr. Ľudmila
Čarnotová. V tom čase sa na škole začal vyučovať predmet informatická výchova na 1.
stupni a informatika na 2. stupni našej školy.
„Otvorená škola 2003 - projekt v hodnote 50 000 Sk na športové náčinie a náradie. Išlo
o akcie usporiadané medzi obcou a školou. Cieľom projektu bolo zmysluplné využitie
voľného času detí našej školy a občanov našej obce prostredníctvom krúžkov a športových
akcií.“
2008/09 Projekt Prezídia policajného zboru Správaj sa normálne bol určený pre všetkých
piatakov základných škôl. Jeho cieľom bolo budovanie mostu dôvery medzi políciou, školou,
dieťaťom, rodinou a verejnosťou. Policajt v uniforme zo základného útvaru Policajného zboru
približoval deťom za pomoci pracovných listov desať zaujímavých tém. Našich piatakov
pravidelne navštevoval práp. Mgr. Robert Kondrát. Prvou z uvedených desiatich tém bola
téma „Priatelia policajti“, ktorej cieľom bolo nielen oboznámiť deti s postavou Roba –
maskotom projektu, s ktorým by sa mali deti stotožňovať, zamýšľať nad problémami a brať
ho ako múdreho rovesníka, ale predovšetkým priblížiť im činnosť polície, oboznámiť s jej
druhmi a hlavnými úlohami, a zároveň prebudiť a rozvíjať pozitívne zmýšľanie o polícii.
Ďalšia téma „Kto kradne, je zlodej“, mala informovať o krádežiach a o predchádzaní
krádežiam. Porozprávať o násilí a o normálnom spolunažívaní a informovať o linke pomoci
bolo stredobodom témy „A pôjdeš v tom s nami“. Medzi témami boli aj témy s dopravnou
problematikou „Správaj sa normálne“ a „To musíš vedieť“, ktorých cieľom bolo informovať o
zásadách bezpečného bicyklovania, o zodpovednom a slušnom správaní v prostriedkoch
hromadnej dopravy a predovšetkým venovať pozornosť správaniu chodca v cestnej premávke.
Asi najzaujímavejšie boli pre deti témy s problematikou závislostí „Zákerná droga“;
„Bingo! ... za moje peniaze!“ a „Na zdravie! Ďakujem, radšej nie!“, ktorých spoločným
cieľom bolo informovať o závislostiach, ich škodlivosti pre človeka, ďalej venovať pozornosť
problémom, ktoré spôsobujú závislí svojmu okoliu, najmä rodine a priviesť deti k uvažovaniu
o zodpovednosti za vlastný život. Príťažlivou témou zaradenou pred Silvester, bola
problematika zábavnej pyrotechniky „Odpáľ to do vzduchu!“. Cieľom bolo informovať o
zábavnej pyrotechnike a predovšetkým poukázať na trvalé následky na zdraví v dôsledku
neodbornej manipulácie s výbušninami. Poslednou problematikou bol rasizmus a
diskriminácia „Každý je iný!“, ktorá mala za cieľ informovať deti o predsudkoch,
diskriminácii, rasizme a ponižovaní, podporovať a šíriť toleranciu a znášanlivosť a poukázať
na rovnosť všetkých ľudí pred zákonom. Projekt splnil nielen informačnú funkciu ... ale
najmä preventívnu funkciu (konkrétne rady deťom, ako sa nestať obeťami trestného činu, ako
91
zvládať určité záťažové situácie, kam sa obrátiť o pomoc a pod. Na záver všetci piataci dostali
Osvedčenie o absolvovaní projektu.
2008/09 Správaj sa normálne - projekt pre žiakov 5.ročníka v spolupráci s Policajným
zborom SR
2009/10 Správaj sa normálne: Aj tohtoroční piataci sa zúčastňujú projektu Správaj sa
normálne. Prvé stretnutie s policajtom mali 12.11.2009. Žiaci dostali pracovné listy. Každý z
nich je zameraný na inú tému.
2010/11 V novembri sme sa zapojili do projektu spoločnosti ASEKOL pod názvom
Recyklohry.
2012/13
- Správaj sa normálne
- Október – mesiac úcty k starším – návšteva starých občanov našej obce
- Zelená škola – separácia a recyklácia odpadu
- Školské mlieko
- Školské ovocie
- Edulab
Exkurzie a školské výlety
„Na konci školského roka 1963/64 boli žiaci na exkurzii
na Dukle.“
„28. a 29.6.1965 exkurzia Bojnice – Orava, trasa: Veľký
Lipník – Oravská priehrada – Bojnice – Banská
Bystrica – Veľký Lipník, Oravský zámok – Terchová “
„23.5.1965 exkurzia – obvodové slávnosti piesní a
tancov v Legnave.“
„13. a 15. júna 1965 prebehla exkurzia v Poľsku, ktorú
organizovalo družstvo Červeného Kláštora, na ktorej sa
zúčastnili aj niektorí učitelia našej školy.“
„15.6.1965 turistická vychádzka do Pienin.“
Levoča – Jasovská jaskyňa, Spišský hrad, Krásna hôrka, Betliar, Červený Kláštor – prielom
Dunajca, Belianska jaskyňa, Hrebienok, Studenovodské vodopády, Zamkovského chata,
Ľubovniansky hrad a skanzen, Slovenský raj, južné Slovensko a Maďarsko
1966 Vlastivedná vychádzka Aksamitka – Lesnica – Pieniny – múzeum v Červenom Kláštore
– Veľký Lipník
1966/67 exkurzia na JRD Červený Kláštor
1966/67 (prírodovedná) Košice – VSŽ – botanická záhrada – botanické múzeum – stanica
ČSAD v Prešove
1968/69 Stará Ľubovňa – Skrutkáreň, hrad, poľnohospodárske učilište, múzeum
92
1968/69 Pivovar Šariš a technológia výroby piva – botanická záhrada – technické múzeum
KE- Domaša – Šírava – Vínne jazero – Dukla – Svidník
1970/1971 Dukla – Svidník – Prešov – Krompachy
1972/1973 Banská Bystrica po stopách SNP
1973/74 boli organizované exkurzie žiakov po stopách SNP:
23.4.1974 Bardejov, Svidník, Dukla, Tokajík (110 žiakov). Pri pamätníku na Dukle žiaci
položili veniec a žiaci tretieho ročníka zložili pioniersky sľub. V Tokajíku hovorili
s účastníkom protifašistického boja s. Medviďom.
28.5.1974 Bardejov, Svidník (1. - 4. ročník)
30.5. -1.6. 1974 Banská Bystrica, Žilina, Ostrava (7. – 9. ročník)
1976/77 Slovenský raj
1984/85 - zájazd po východoslovenskom kraji (5.-8. ročník)
1995/96 Martin (Matica slovenská, Slovenské národné múzeum a národný cintorín), Oravský
hrad, Oravská priehrada (ubytovanie v chatkách, výlet loďou po priehrade, Slanický ostrov –
galéria), Bojnice (zámok, ZOO)
1995/96 Tatranská kotlina, Belianska jaskyňa, Kežmarok (mestský hrad), Spišská Nová Ves
(ZOO, kúpalisko)
1995/96 Stará Ľubovňa (hrad, skanzen, plaváreň)
1995/96 Vysoké Tatry, Starý Smokovec (Studenovodské vodopády), Tatranská Lomnica
(múzeum, botanická záhrada)
1995/96 Slovenský raj (ubytovanie telocvičňa ZŠ Hrabušice), doprava vlakom, dve pešie túry
(Suchá Belá, prielom Hornádu na Kláštorisko)
1995/96 Spišská Nová Ves (ZOO, závod na výrobu lupienkov v Smižanoch), Levoča (kostol
sv. Jakuba), Kežmarok (mestský hrad)
1998/1999
Levoča, Jasovská jaskyňa, Spišský hrad (detské hry na Spišskom hrade, Krásna Hôrka,
Betliar), ubytovanie v telocvični ZŠ Poproč, Belianska jaskyňa, Múzeum v Tatranskej
Lomnici, túra na Bilíkovu chatu a Hrebienok, Studonovodské vodopády, Zamkovského chata;
Slovenský Raj (Dobšinská ľadová jaskyňa, Roklina Suchá Belá, nocľah v telocvični ZŠ
Hrabušice, ZOO Spišská Nová Ves, prielom Hornádu)
Exkurzia Prešov – DJZ (predstavenie), katedrála, návšteva biskupa, OD TESCO, krajská
hvezdáreň a planetárium
93
Lesnica (2. ročník) pešia túra od chaty Pieniny – prielom Kače, štátna hranica s Poľskom,
návšteva MŠ v Lesnici
Stráňany – Vyšné Ružbachy – pešia túra Stráňany – chaty pri Rybníku – pešia túra do
Vyšných Ružbách – kúpalisko – späť na chatu (hry a pešia túra späť do Stráňan)
1999/2000
Exkurzie: návšteva „zákulisia“ McDonald v Košiciach;
požiarna zbrojnica v Starej Ľubovni, Litmanová – Jarabinský prielom a Ľubovniansky hrad;
14.-15.6.2000 žiaci 9. ročníka spoznávali svoje blízke okolie. Podnikli pešie túry Spišská
Stará Ves – Matiašovce – Zálesie a Zálesie – Veľká Lesná – Haligovce – Veľký Lipník.
Ubytovaní boli v Zálesí.
Pre nedostatok záujemcov sa žiaci 7. a 8. ročníka nezúčastnili žiadnej zemepisnej exkurzie.
Výlety: „žiaci 1.-5. ročníka sa tento rok vybrali na Spišský hrad. O príjemnú atmosféru sa
postarali pracovníci Spišského hradu, ktorí okrem prehliadky múzea pripravili žiakom rôzne
súťaže a hry. Zážitkom bol aj návrat domov tunelom Branisko.
Žiaci 6.-9. ročníka prežili pekné dva dni plné príjemných zážitkov a nových poznatkov po
trase Bojnice – Sv. Anton – Nemecká – Čierny Balog
Exkurzie – prvý stupeň – Vysoké Tatry – Belianska jaskyňa, Múzeum TANAPu
Košice – Technické múzeum, botanická záhrada, ZOO a námestie
Krakov – Vielička 7.-9. ročník
Exkurzie 2001 1-4. - návšteva DJZ – naše deti sa správali najlepšie zo všetkých škôl. Pozreli
si rozprávku "Vlk a sedem kozliatok"
KHaP Prešov, obed v Kňazskom seminári P.P. Gojdiča, exkurzia kaplnky a iných priestorov,
biskupský úrad – stretnutie s biskupom, naši žiaci predviedli dve scénky – jednu v nárečí a
jednu v slovenskom jazyku. Všetci dostali knihu Nebeský chlieb a malé občerstvenie.
Vysoké Tatry – tatranské múzeum – vychádzka
14.6.2001 – Levoča – Spišský hrad, ZOO Košice, nocľah v ZŠ Poproč, Jasovská jaskyňa,
Zádielska dolina, Krásna Hôrka, Betliar
Exkurzia Spišská Belá - Poprad - Kežmarok (6.-7.roč.)
2003/04
Výlety - jazda na motorkách v Aldmobile a návšteva kina „Hľadá sa Nemo“ (1.stupeň)
2-dňový: tunel Branisko, Spišský hrad, Dreveník, Spišská Kapitula, Levoča, Spišská Nová
Ves – ZOO a prírodovedné múzeum
Akvapark Liptovský Mikuláš
2-dňový turistický výlet – Lesnica – Szczawnicza (Poľsko), Červený Kláštor s nocľahom
v ZŠ v Lesnici
6.6.2007 1.-4. ročník Červený Kláštor
Spojovým autobusom sa žiaci previezli do Haligoviec, vláčikom sa povozili na Majere a do
múzea v Červenom Kláštore, prezreli si informačné tabule pri vstupe na náučný chodník (čo
sa môže a čo nie v PIENAP-e), pri rekreačnom zariadení Dunajec si opiekli špekáčky, dostali
ako sponzorský dar občerstvenie (vodu so sirupom), pozreli si videorozprávky Pat a Mat
a vonku si zahrali loptové hry.
14.6.2007 (6. ročník) Strážky, Belianska jaskyňa, Tatranské múzeum v Tatranskej Lomnici,
Mestský hrad v Kežmarku.
18.6.2007 (7. ročník) Szczawnica v Poľsku, Pálenica – lanovka, bobová dráha
94
18.-19.6.2007 (8.-9. ročník - 40 žiakov)
ZOO Košice (30.-Sk), ZŠ Poproč – ubytovanie v telocvični, futbalový zápas s miestnymi
žiakmi (naši vyhrali 5:3, Michal Hanečák zaznamenal hetrik – dal 3 góly)
2. deň Jasovská jaskyňa (60.- Sk), Hrad Krásna Hôrka (100.- Sk), Kaštieľ Betliar (100.- Sk).
Spolu s cestovným a ďalšími výdavkami 525.- Sk na 1 žiaka.
22.6.2007 5. ročník Szczawnica v Poľsku, Pálenica – lanovka, bobová dráha, pešia túra cez
zelenú hranicu okolo ZŠ v Lesnici, cestou deti videli „Jánošíkovu dedinu“, ktorú pred pár
rokmi postavili filmári.
2007/08 Počas exkurzií žiaci navštívili:
Western City Liptovský Mikuláš (5. a 7. roč.)
Solivar a planetárium v Prešove (1.-4. roč.)
Dom mešťana, Kostol sv. Mikuláša a Historický tábor v Starej Ľubovni (6. roč.)
DJZ Prešov predstavenie Šialene smutná princezná (8. roč.)
Prielom Dunajca – splav na plti a hraničný priechod do Poľska na turistickom chodníku (9.
roč.)
3.6.2009 Žiaci 5., 6. a 7. roč. sa vybrali na zemepisno - dejepisno - prírodovednú exkurziu na
východ Slovenska. Vo Svidníku si pozreli vojenské múzeum v prírode (tanky a inú vojenskú
techniku z II. sv. vojny), skanzen, Múzeum ukrajinskej kultúry a galériu.V mestečku Stropkov
žiaci navštívili zoologickú záhradu. Zastavili sa pri vodnej priehrade Domaša - Valkov a zašli
aj do Bardejova, kde neobišli známy supermarket. Na vstupenky použili kultúrne poukazy.
9.6.2009 Exkurzia v Starej Ľubovni: 52 žiakov 1.-4. ročníka prežilo úžasný deň plný skvelých
nezabudnuteľných zážitkov spojených s históriou v našom okresnom meste. Na začiatku bola
krátka návšteva infocentra na námestí a prehliadka kostola s veľmi milou p. sprievodkyňou.
Deti najviac zaujali relikvie, jazyk a ruky svätcov. Nasledovala prehliadka Domu mešťana,
kde si každý, kto chcel a vládal udržať ťažké kladivo, mohol vyraziť vlastnú mincu ľubovniansky zlatý. Dozvedeli sa tiež, ako vznikala tradičná modrotlač, ako vyzeralo dobové
zariadenie a predmety dennej potreby, či ako sa údilo v kuchyni pod stropom. Na záver si
preverili svoju odvahu na povale, kde na každom kroku číhali vlkodlaci a iné strašidlá.
Z námestia sa všetci presunuli do vojenského tábora pod hradom, kde ich čakali ďalšie
zážitky ako napr. sledovanie výstrelov z katapultu a dela. Vlastnoručne vyrazenú mincu mohli
utratiť na rôznych atrakciách ako lukostreľba, strieľanie z kuše a jazda na koni. Tá posledná
mala najväčší úspech. Keď sa o slovo prihlásili hladné brušká, prišla na rad opekačka. Plní
sily sa všetci vrhli na preliezky, chodúle, historické hry a vyskúšali si aj kladu a pozreli
škripec. V tábore nechýbali dravé vtáky - sokol, orol a myšiak a poľovné psy. Deti budú na
tento výlet veľmi dlho spomínať.
15.6.2010
Žiaci 5., 6. a 7. roč. navštívili Vysoké Tatry. V Tatranskej Lomnici si pozreli film o našich
veľhorách a exponáty Tatranského múzea. Lanovkou sa vyviezli na slnkom zaliate Skalnaté
pleso, kde sa im naskytol netradičný pohľad - bielymi oblakmi zakryté údolia, ktoré vyzerali
ako biele more. V observatóriu si vypočuli prednášku a prezreli si kupolu a prístroje na
pozorovanie hvieznej oblohy a Slnka.
17.6.2010 Exkurzia v Pieninách
Deviataci pred koncom posledného školského roka na ZŠ navštívili pekné kúty slovenských
aj poľských Pienin. Hneď na začiatku sa prešli pešo do Haligoviec, odtiaľ autobusom do
95
Spišskej Starej Vsi a opäť pešo k Czorsztynskej priehrade. Z paluby výhliadkovej lode si
prezreli celú priehradu, navštívili zámok Czorsztyn a presunuli sa do Lesnice. Na ihrisku
lesnickej turistickej ubytovne (ZŠ) si zahrali futbal dievčatá proti chlapcom a posedeli pri
ohni. Na záver prvého dňa si urobili diskotéku. Na druhý deň sa prešli do Szczawnice a potom
do Kroscienka, kde sa vyšantili v zábavnom parku s preliezkami.
Exkurzia Skalnaté pleso - observatórium
7.12.2010 Deň tvorivých dielní
Nielen deviataci sa už vážne zamýšľajú nad tým, kam pôjdu študovať po skončení základnej
školy. Pri rozhodovaní im pomáhajú aj návštevy stredných škôl.
Žiaci 7. - 9. ročníka mali možnosť pozrieť si priestory SOŠ Svit. Škola ponúkla potenciálnym
záujemcom nielen dopravu zdarma, ale aj zaujímavé aktivity v šiestich laboratóriách a
odborných učebniach. Žiaci si vyskúšali výrobu atramentu a prácu s chemickými
laboratórnymi pomôckami, nakukli do tajov vedenia firmy, pracovali s elektrickými vodičmi,
videli programovanie robota a jeho pohyb kontrolovaný a riadený pomocou senzorov,
odniesli si domov vlastnoručne vymaľované srdiečka, vlastné vizitky a veľa dojmov. V
závere si všetci pozreli priestory internátu.
Po ceste domov sa žiaci zastavili v popradskom kine, kde si mnohí po prvýkrát pozreli 3D
film - "Legenda o sovích strážcoch".
14.6.2011 Zemepisná exkurzia Kežmarok - Levoča - Spišská Nová Ves
Žiaci 5. ročníka si počas zemepisnej exkurzie pozreli Kežmarský hrad, Kostol sv. Jakuba s
nádherným oltárom Majstra Pavla z Levoče a ZOO v Spišskej Novej Vsi. Po náročnom
programe sa osviežili na kúpalisku a nakukli aj do obchodného domu.
14.6.2011 Exkurzia Košice
41 žiakov 6., 7. a 8. ročníka navštívilo Košice. Najprv si pozreli rozsiahlu ZOO, kde sa im
najviac páčili vlci a tučniaky. Potom zavítali do westernového mestečka. Využili tam rozličné
atrakcie ako napr. streľbu zo vzduchovky, ryžovanie zlata či streľbu z luku. Nakoniec si
obzreli nákupné centrum OPTIMA s nádhernou kvetinovou výzdobou. Vrátili sa vo
večerných hodinách unavení, ale plní zážitkov.
16.6.2011 Exkurzia Stará Ľubovňa
Žiaci 1.-4. ročníka nakukli do histórie. V našom okresnom meste si pozreli Ľubovniansky
hrad, skanzen a historický vojenský tábor.
Na hrade ich najviac zaujali kráľovské symboly - koruna, žezlo a jablko, výstup na vežu a
predstavenie sokoliarov. V skanzene našli aj drevenicu z Veľkého Lipníka a starodávnu školu.
Vojenský tábor ponúkol atrakcie - streľbu z luku a kuše či jazdu na koni. Deti neobišli ani
detské lanové ihrisko. Na záver výletu si mohli kúpiť nejakú drobnosť v supermarkete.
96
2011/12
Žiaci 6. -7. ročníka absolvovali 18.6.2012 exkurziu v Petzvalovom múzeu v Spišskej Belej,
pri príležitosti 205. výročia Jozefa Maximiliána Petzvala, ktorý bol fyzik, matematik a
vynálezca. Pokladá sa za zakladateľa modernej optiky. Žiaci tam mali možnosť vidieť rôzne
objektívy. V Poprade si pozreli v 3D kine film „Muži v čiernom 3,“ pri ktorom si mohli
oddýchnuť a na záver si urobili prehliadku historických vozidiel na Kežmarskom hrade.
V piatok 15.6.2012 boli na exkurzii piataci. Z Kamienky si urobili túru ku Kamienskemu
kameňu, potom mali opekačku pri Lackovej a po horúcom slnku im veľmi dobre padol krytý
bazén vo Vyšných Ružbachoch, kde sa dosýta vykúpali. Na záver si ešte pozreli neďaleký
kráter a sochy v prírode. Exkurzia sa im páčila.
14.6.2012 Prírodovedná exkurzia Belianska jaskyňa - Hozelec (1.-4.roč.)
Žiaci prvého stupňa sa 14. 6. 2012 zúčastnili exkurzie do Belianskej jaskyne, kde mohli
obdivovať Hudobnú sieň, Palmovú sieň, či Vodopádový dóm. Táto jaskyňa bola objavená v
18. storočí hľadačmi pokladov. Celková dĺžka jaskyne je 1752 m a teplota vduchu vo vnútri je
5-6 °C. Verejnosti bola sprístupnená v roku 1882 ako jedna z prvých jaskýň na svete.
Ďalšia časť exkurzie bola oddychovo – relaxačná v Hozelci na krytom detskom ihrisku, kde
mali žiaci priestor na rozličné hry a aktivity.
13.6.2012 Historicko - technická exkurzia (8.roč.)
Žiaci 8. ročníka absolvovali exkurziu v Petzvalovom múzeu v Spišskej Belej, kde mohli
vidieť dagerotypický prístroj s Petzvalovým objektívom, nákresy objektívu a vývoj
kinematografie od jej počiatkov. Na Kežmarskom hrade obdivovali expozíciu starých vozidiel,
v Poprade si v 3D kine pozreli film „Muži v čiernom" a na záver exkurzie si zahrali bowling.
Žiakom sa exkurzia páčila.
12.6.2012 Historicko - geografická exkurzia (9.roč.)
V dňoch 11.-12.6.2012 sa zúčastnili deviataci 2-dňovej exkurzie. Najskôr navštívili
kežmarské lýceum, kde videli najväčšiu historickú knižnicu v Strednej Európe. ...Prehliadka
pokračovala návštevou kežmarských evanjelických kostolíkov. Okrem múzea meštianskej
bytovej architektúry bola žiakom ponúknutá na kežmarskom hrade vyučovacia hodina o
počiatkoch lekárnictva v Kežmarku a o osobnosti lekára Vojtecha Alexandra, po ktorom je v
meste pomenovaná aj nemocnica. Prehliadka kežmarského hradu bola ukončená pohľadom z
veže na mesto a obhliadkou starých historických vozidiel. Druhá časť výletu bola realizovaná
v Jezersku, kde si deviataci zasúťažili, zahrali si rôzne hry, zabavili sa a spokojní sa vrátili
druhý deň domov. Aj napriek daždivému počasiu sa im exkurzia páčila.
20.6.2013 Exkurzia Červený Kláštor
Šiestaci sa v rámci regionálnej výchovy vybrali spoznávať históriu a prírodu Zamaguria.
Navštívili Múzeum Červený Kláštor, kde si pozreli Národnú kultúrnu pamiatku - kláštor
kartuziánov. Videli napr. izbu a pracovňu frátra Cypriána, herbár liečivých rastlín a iné
vzácne exponáty. Vypočuli si chrámovú hudbu v kláštornej kaplnke a prešli sa po nádvorí.
Pred kláštorom si prezreli vzácne lipy v parku a presunuli sa na turistický chodník okolo
Dunajca. Všímali si pieninskú flóru, zašli na Jánošíkov skok, pozorovali Sokolicu a došli k
100 ročnému prameňu.
15.4.2013 Exkurzia v EKOS-e
5 žiakov Kolégia Zelenej školy sa boli pozrieť, čo sa deje s odpadom (najmä plastami), ktoré
sme vyseparovali do žltých vriec alebo kontajnerov. Pozreli si, ako sa po ručnom triedení
97
lisujú PET fľaše (fľaše od nápojov) do 80 kg blokov. Dozvedeli sa, že do žltých vriec patria
hlavne PET fľaše, plastové fľaše od čistiacich prostriedkov aj od stolových olejov, tégliky od
jogurtov a hrubé fólie. Ostatné plasty (polámané vedrá či stoličky, fólie od keksíkov a
cukríkov, tenké fólie od mikroténových vrecúšok) do našich žltých vriec NEPATRIA, pretože
EKOS nemá odberateľa na tieto plasty (bolo by to neekonomické, nemáme v okolí
spracovateľa týchto druhov plastov). Ďalej žiaci videli, ako sa nakladá so sklom.
5.6.2013 Exkurzia Spišská Nová Ves
Všetci žiaci 1. stupňa prežili nádherný deň v Spišskej Novej Vsi. Navštívili divadlo, kde si
pozreli rozprávku Snehulienka a sedem trpaslíkov, vo vlastivednom múzeu obdivovali hlavne
preparované zvieratá (jelene, medvede, diviaky, rysa...) a v zoologickej záhrade mohli vidieť
živé zvieratká a vypočuli si prednášku o mačkovitých šelmách. Žiakom sa výlet veľmi páčil,
domov sa vrátili s množstvom zážitkov.
10.6.2013 Exkurzia Prešov - Košice
Siedmaci a ôsmaci spoznávali širší región - krajské mestá Prešov a Košice. V prešovskom
Krajskom planetáriu si vypočuli náučný program o hviezdach a na umelej hviezdnej oblohe
videli nielen severnú ale aj južnú pologuľu so známymi aj menej známymi súhvezdiami. V
Košiciach si prezreli historické námestie s Dómom sv. Alžbety a štátnym divadlom. Po
prehliadke centra sa presunuli do botanickej záhrady, kde v skleníkoch obdivovali tropické a
subtropické rastliny a obrovské voľne lietajúce motýle. Dokonca si kúpili do triedy
mäsožravú rastlinku. V CVČ si pozreli Tutanchamónove múzeum. Tu si mali možnosť zahrať
sa na gréckych bohov a bohyne a nazrieť do tajov mumifikovania a pohrebného obradu
starovekého Egypta. Na záver nechýbala návšteva nákupného centra. Výlet sa žiakom veľmi
páčil.
12.6.2013 Exkurzia Košice
Piataci sa vybrali do Košíc. Navštívili Múzeum Tutanchamóna, kde zažili na vlastnej koži
pochovávanie faraóna, pričom sa zahrali na egyptských bohov. Prezreli si námestie s hrajúcou
fontánou, Dóm sv. Alžbety, divadlo a cukráreň s výbornou zmrzlinou. V botanickej záhrade
okrem tropických rastlín zaujali aj obrovské motýle, ktoré lietali okolo návštevníkov. V ZOO
okrem zvieratiek v klietkach stretli na chodníku voľne sa prechádzajúce pávy. Záver výletu sa
niesol v znamení adrenalínu - žiaci si zajazdili na bobovej dráhe.
13.6.2013 Exkurzia Stará Ľubovňa
Žiaci 6. ročníka sa vybrali na výlet do neďalekej Starej Ľubovne spoznávať vlastný región. V
centre mesta navštívili Meštiansky dom, kde si prezreli expozíciu, videli výrobu džbánu na
hrnčiarskom kruhu a vyskúšali vlastnoručne vyraziť mincu. Pešo sa presunuli do
Ľubovnianskeho hradu, odtiaľ do skanzenu, kde videli aj dreveničku z Veľkého Lipníka a
svoju spoznávaciu púť ukončili vo vojenskom tábore s viacerými atrakciami. Výlet ukončili
nákupmi drobností na pamiatku na školský výlet - v nákupnom centre.
17. - 18.6.2013 Exkurzia Ždiar - Bachledova dolina
Deviataci navštívili kraj pod Tatrami. Najprv si pozreli drevený artikulárny kostol a Červený
evanjelický kostol v Kežmarku, potom si zajazdili na motokárach vo Svite. Turistickým
krokom vyšli na vyhliadkovú vežu v Bachledovej doline. Hlboký adrenalínový zážitok im
priniesla hra paintball. Z Bachledovej doliny sa presunuli na chatu Poľana v Jezersku, kde do
rána (aj nočnou prechádzkou) obdivovali krásy prírody. Na druhý deň po párhodinovom
spánku sa pešo presunuli na rázcestie do Spišských Hanušoviec a spojovým autobusom sa
vrátili domov.
98
Výcviky
1982/83 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Novoľubovianskych kúpeľoch
a žiaci 6. ročníka plaveckého výcviku v Brezne.
Plavecký výcvik Brezno
1983/84 6. ročník plavecký výcvik v Brezne a 7. ročník lyžiarsky výcvik v Haligovciach.
1986/87 plavecký výcvik v Brezne
1989/90 plavecký výcvík 3. - 6. ročník v Starej Ľubovni
7.9.-11.9.2009 Plavecký výcvik 3.-6. roč.
Hneď v prvý úplný septembrový týždeň sa 46 žiakov 3.-6. ročníka zúčastnilo plaveckého
výcviku prostredníctvom plaveckej školy KVAPKA v Starej Ľubovni. Doprava bola
zabezpečená objednaným autobusom, takže žiaci z bazéna nastúpili priamo do autobusu.
6.2.2012 Lyžiarsky výcvik
33 žiakov 5.-9. ročníka nastúpilo od pondelka na týždňový lyžiarsky výcvik. Pod vedením
skúsených inštruktorov sa v lyžiarskom stredisku v Litmanovej učia základy tohto
obľúbeného zimného športu, alebo sa zdokonaľujú v tom, čo už vedia.
99
14.9.2012 Základný plavecký výcvik
Počas druhého školského týždňa si po horúcom lete žiaci 3.-6 roč. užívali kúpanie v bazéne.
Naučili sa základy plávania alebo sa zlepšili v tom, čo už vedeli skôr.
Školský klub detí
14.6.2007 Športové popoludnie pre žiakov prvého stupňa v rámci ŠKD a krúžkov
13.2.2009 Valentín: Piatok popoludní sa v ŠKD niesol v znamení Valentína. Žiaci sa niečo
dozvedeli o histórii sviatku sv. Valentína, dievčatá si dali urobiť pekné účesy a všetci si
zatancovali na diskotéke, ktorá bola popretkávaná zaujímavými súťažami. Do tanca sa pridali
aj pani učiteľky. Každému sa ušla sladká odmena. Z valentínskeho večierka si každý odniesol
valentínku - ručne urobené srdiečko od pani učiteliek a vychovávateľky.
21.10.2009 Mesiac úcty k starším: Ani tento rok deti z ŠKD nezabúdajú na našich starkých.
Nacvičili si pár pekných básničiek a pieseň Živite ľudije, s ktorými navštívili a potešili
starších obyvateľov Veľkého Lipníka. Každý navštívený dôchodca dostal darček - hrnček na
zdravý čajík a ženy navyše kvietok pre potešenie.
6.11.2009 Deti v ŠKD prežili zaujímavý Ovocno - zeleninový týždeň: Pondelok - čítanie,
poznávanie a rozprávanie o ovocí a zelenine; Utorok - výstava ovocia a zeleniny; Streda čuchové a sluchové cvičenie s ovocím; Štvrtok - piesne, básne a cvičenia s riekankami
o ovocí; Piatok - ovocno-zeleninová párty. Akcia bola zorganizovná v spolupráci s Literárnodramatickým krúžkom a Športovo-zdravotníckym krúžkom.
28.10.2010 Posledný deň pred jesennými prázdninami si deti v ŠKD so svojimi učiteľkami
pripravili ovocno - zeleninový deň. Ovocie a zeleninu si nielen poprezerali, porozprávali o
dôležitosti vitamínov, ktoré sa v nich ukrývajú, ale zo všetkého aj ochutnali. Potom
nasledovala zábava v podobe športových súťaží a iných pohybových aktivít. Zdravý životný
štýl nie je pre deti len neznámy pojem.
100
11.-12.10.2010 Október - mesiac úcty k starším: Deti z ŠKD ani tento rok nezabudli na
starších ľudí. Nacvičili si pásmo piesní a veršíkov a navštívili 12 domácností, v ktorých
potešili nacvičeným programom dôchodcov. Všetci starkí dostali aj malý darček.
12.10.2010 Po pekných slovách a blahoprajných pesničkách adresovaných starkým všetkým
deťom z ŠKD dobre padla vychádzka do prírody. Vyšantili sa na lúke, poobzerali si pekné
kvietky či zaujímavé huby, vykričali sa a príjemne unavení sa vrátili do školy.
6.12.2010 Mikuláš a Čert v ŠKD: Na Sv. Mikuláša navštívil deti v ŠKD sám Čert. Deti
trochu vyľakal, ale nakoniec sa z neho vykľul dobráčisko, ktorý vyčaril na detských tvárach
radostný úsmev a pridal aj nejakú tú odmenu za dobré správanie.
Jesenná šarkaniáda 2011: Počas teplých septembrových dní si žiaci v ŠKD zhotovili
šarkany. Aby im lepšie lietali, prilepili ich na balóny, ktoré si pomaľovali malými
šarkaníkmi. Na školskom ihrisku si svoje dielka vyskúšali a spolu s nimi sa aj dosýtosti
vybehali.
10.-11.10.2011 Október - mesiac úcty k starším: Deti ŠKD navštívili starších občanov
Veľkého Lipníka. Táto milá tradičná akcia prebehla už po siedmykrát. V tomto roku deti
počas troch popoludní potešili 12 domácností (15-ich seniorov). Aj keď niektorých vyrušili
pri práci, všetkých dojala pieseň Živite ľudije... a veršíky Dedinôčka moja. Každý dostal na
pamiatku živý kvet a detskými rúčkami vyrobený pozdrav.
Zeleninový týždeň 2011: Tretí októbrový týždeň sa v ŠKD niesol v znamení zeleniny. Každý
deň mali žiaci aktivity zamerané na zeleninu. V prvý deň si rozdelili zeleninu podľa druhov.
Na druhý deň si urobili výstavku z vlastnej zeleniny, ktorú si priniesli z domu a pekne ich
naaranžovali do košíkov. V ďalších dňoch hádali zeleninové hádanky, vytvárali zeleninovú
koláž (Misa plná zeleniny) a samostatne si pripravili zdravý olovrant zo zeleniny. Vyskúšali si
101
zdravé recepty starých mám, napr. chlebík s cesnakom, alebo s bravčovou masťou a cibuľkou,
či rožok s maslom a strúhanou mrkvou.
Ovocný týždeň 2011: Počas druhého novembrového týždňa prebehli v ŠKD aktivity, pri
ktorých si mohli deti uvedomiť, akou dôležitou zložkou v našej strave je ovocie kvôli
vitamínom a minerálom, ktoré obsahuje. Naučili sa rozlišovať ovocie podľa druhov a krajiny
pôvodu (domáce a cudzokrajné). Počas týždňa kreslili fantastické ovocné stromy a vytvárali
ovocný tanier formou koláže. Nechýbali hádanky o ovocí, piesne a básničky s témou ovocia.
Týždeň vyvrcholil výrobou ovocnej bomby, ktorú vyrobili detské rúčky. Prekvapili najmä
krásnym aranžovaním ovocných tanierov.
21.5.2012 Ukážky poskytovania prvej pomoci
Členovia športovo-zdravotníckeho krúžku pripravili pre deti z ŠKD ako aj ostatných
záujemcov ukážky prvej pomoci. Vo vestibule školy rozložili 7 stanovíšť, na ktorých
predviedli ukážky pomoci: uštipnutie hadom, stabilizovaná poloha, zlomenina predlaktia,
umelé dýchanie a masáž srdca, zlomenina predkolenia, popálenina dlane. Po prezretí ukážok
si diváci mohli vyskúšať na jednotlivých stanovištiach, čo si zapamätali a ako by vedeli
poskytnúť prvú pomoc v prípade potreby.
1.6.2012 MDD: Aj keď Medzinárodný deň detí je 1.6., deti v ŠKD sa pripravovali na tento
sviatok počas celého týždňa. Vyzdobovali miestnosť papierovými ozdobami, balónmi,
plagátmi a vlastnoručne vyrobenými lízankovými kvetmi. Svoj talent a šikovnosť preukázali
v športových súťažiach.
A čo bolo na MDD? Hneď po obede išli deti navštíviť novootvorenú kaviareň DANIELLA v
našej obci, kde si prezreli miestnosti a mohli si kúpiť rôzne nanuky s 50% zľavou. Za
návštevu bolo každé dieťa odmenené sladkosťou. Po príchode do ŠKD nasledovala diskotéka.
Na záver si každé dieťa odnieslo domov lízankový kvet.
18.9.2012 Vychádzka na Babinu: Deti ŠKD si vyšli na Babinu, kde sa dosýta na lúke
vyšantili.
13.-17.2.2012 Fašiangový týždeň: Deti v ŠKD prežili veselý fašiangový týždeň. Pondelok príprava koláčikov (jednohubky) na fašiangovú veselicu; Utorok - fašiangová veselica; Streda
- zábavné hry v miestnosti; Štvrtok - posedenie pri čaji s rozprávaním zážitkov z predošlých
dní; Piatok - zakončenie fašiangov športovými súťažami.
27.3.2012 Marec - mesiac knihy: Celý mesiac sa v ŠKD niesol v znamení kníh. Po
celomesačnom čítaní knihy Budkáčik a Dubkáčik a týždňových rozprávkových aktivitách
preukázali deti svoje vedomosti v literárnom kvíze, v ktorom ukázali aj svoju predstavivosť,
rozumové schopnosti a šikovnosť. V závere vylúštili tajničku „Hlavu nemá a myslí, nikdy sa
neučila a múdra je“ (kniha). V tomto mesiaci nezabudli navštíviť obecnú knižnicu. Prváci sa
slávnostne zapísali za čitateľov knižnice.
28.2.2013 Fašiangový týždeň: Prvý februárový týždeň sa v družine niesol v znamení
fašiangov. Deti spolu s p. učiteľkami a vychovávateľkou pripravili peknú zimnú i veselú
fašiangovú výzdobu. Zasúťažili si aj zatancovali - nechýbali ani stoličkový tanec, klobúkový
tanec či zlatá brána.
K februáru v ŠKD patria aj kŕmenie vtáčikov, lúštenie krížoviek a ovocý deň.
102
29.3.2013 Čitateľská sovička: Deti ŠKD si počas celého marca spoločne čítali rozprávkové
knihy.
19.6.2013 Superstar: Po osviežujúcom vodnom kúpeli (pozri kapitolu Úryvky zo školskej
kroniky) si popoludní žiaci prvého stupňa zasúťažili v speve. Zvolili si porotu, tvorili
súťažiacich aj divákov. Jednoznačnou víťazkou sa stala Viktória Fillerová z 3. roč. Získala
peknú cenu.
Napísali o nás...
Družno vpered, október 1964, Z čoho počinajemo (Odkiaľ začíname):
„... Výročná členská schôdza, okrem zhodnotenia výchovno-vyučovacích výsledkov v šk.
roku 1963/64 zhodnotila aj účasť na 3. spatrakiáde, pomoc rodičov našej škole a vyučovanie
materinského jazyka.... Materinský jazyk sa bude v našej škole vyučovať od 3.-9. ročníka
a v druhom polroku od 2. ročníka 2 hodiny týždenne ako nepovinný predmet....“
Nove žitťa, 16.januára 1965, Ščob rozkvitala kuľturno-osvitňa robota (Aby sa rozvíjala
kultúrno-osvetová práca):
„...Vo Veľkom Lipníku vyrástla aj nová ZDŠ. 625. výročím vzniku obce sa môže pochváliť
máloktorá obec. Veľkolipničania sú na to právom hrdí. ...“
Ej, na Lipniku dobri... (Ej, na Lipníku dobre...):
„...Do našej školy prichádzajú aj žiaci zo susednej obce Stráňany. Všetci si tu žijeme svorne
a okrem vyučovania pracujeme v spevácko-tanečno-hudobnom krúžku, ale aj športovom,
fotografickom a taktiež aj v krúžku nemeckého jazyka....“
Pionerska hazeta č.11 (Pionierske noviny), 5.2.1965,
„...Raz za týždeň sa vo vestibule školy stretáva na skúške pioniersky zbor, ktorý ochotne
vedú učitelia p. Mikulová a p. Marcin....Po skončení vyučovania a napísaní domácich úloh, 10
žiakov začína pracovať v rozhlasovo-dramatickom krúžku. Pomáha nám učiteľ s. Torbík.
Pripravujeme programy a vystupujeme s nimi v miestnom rozhlase. Doteraz sme vystúpili už
trikrát.... Vidno, že nemajú radi bezčinne sedieť.....Napríklad dievčatá staršia Mária
Kuzmiaková a mladšia Hanna Kuzmiaková a veľa iných sa zaoberajú zbieraním folklóru.
Z úst svojich dedkov a babičiek zapisujú starodávne piesne, zvyky, rozprávky. Niektorí z nich
zapísali už po 50-70 starých piesní. To je tiež užitočná práca. Žiaci školy sa radujú a tešia sa
každému úspechu v obci. O tom svedčia aj slová žiačky Oľgy Choborovej: “Koncom
minulého roku v našej obci bola významná udalosť, do prevádzky bolo uvedené nové kino,
ktoré štát vyšlo na 120 000 korún. Všetci sme s veľkou radosťou očakávali tento deň, lebo
vyše roka sme nevideli žiadny film. Nové kino „Východ“ má 200 miest. Je tam pódium,
kabinet, chodba, šatňa, a iné nevyhnutné miestnosti....Oni (žiaci) sa tešia každému úspechu
a prahnú za tým, aby škola i obec boli ešte krajšie...“
Pionerska hazeta č. 11 (Pionierske noviny), 5.2.1965, Petro i hamanec (Peter
a peňaženka):
„Hovoriť o žiakoch veľkolipníckej ZDŠ a nespomenúť dobrý skutok pioniera, štvrtáka
Petríka Mamrillu sa jednoducho nedá. ...Nedávno podvečer našiel na ulici peňaženku...
priniesol ju do školy, kde práve zasadala pedagogická rada. Ako sa ukázalo, v peňaženke bolo
1200 korún. Pýtate sa, čo si pomyslel, keď našiel tie peniaze? Opýtali sme sa ho na to my.
103
A odpoveď bola takáto: „Vedel som, že tá peňaženka nie je moja a že mi nepatrí. Veľmi mi
bolo ľúto človeka, ktorý ju určite doma hľadá a obáva sa, že stratil peniaze, lebo boli ťažko
zarobené“. Čoskoro sa Petrík dozvedá, že peňaženka patrila učiteľke zo susednej obce
Haligovce.
Dnes Petrik i Marta, Mária i Oľga ako aj ostatní chlapci a dievčatá veľkolipníckej ZDŠ sú iba
žiaci, ako tisíce iných rovesníkov v našej krajine. A zajtra? Ktovie. Možno raz niekto z nich
bude stavať nové fabriky alebo lietať na iné planéty. Pretože teraz majú ako všetky deti našej
otčiny iné sny, iné, široké cestičky a nie drotárske chodníčky....“
Nove žitťa, 29.5.1965, Travjanki z V.Lipnika (Trávnice z V. Lipníka):
„...členovia súboru sa rozišli za prácou do Svitu, Popradu a iných vzdialených miest, pretože
poblízku nebolo väčších...
Krúžok sa rozpadol a prerušil svoju prácu. Vznikol ešte školský krúžok pre vlastné potreby.
Vďaka iniciatíve a vlastným pričinením riaditeľa školy Aleksandra Babjaka sa krúžok znovu
skompletizoval a v súčasnosti má asi 50 členov. Chcú opäť prinášať radosť, ukázať svoje
poklady a skvosty národnej kultúry. Škoda, že vo Svidníku sa nemôže zúčastniť celý
kolektív, iba časť – 20 speváčok. Predvedú svoje Trávnice, ku ktorým patria miestne piesne
ako Poľana, poľana, Vy dievčatá, čujete, kde na trávu pôjdete a Môj milý z lesa ide. Aby sa
práca dobre darila, kolektív si zvolil šesťčlenný výbor, ktorého hlavou sa stal s. Babjak, ktorý
okrem toho nacvičuje s kolektívom tance, piesne aj hudbu. V tancoch mu trochu pomáha
manželka Olena. Nacvičujú v škole program 3x týždenne, pretože kultúrny dom v obci nie je.
Celý Lipník je hrdý na sestry Šugové – Kaťu, Oľgu, Aničku a Margitu, hlasy ktorých sa
podobajú zurčaniu strmých potôčkov, sú čisté ako dná horských studničiek.
Treba spomenúť tiež Oľgu Choborovú, dobrú recitátorku, Máriu Labovskú – usmievavú,
príjemnú sólistku, takisto všetci ostatní si zaslúžia pochvalu.
Všetci sa už veľmi tešia ... Aj keď, ako sa mi priznal s. Babjak, v budúcom roku, ak všetko
pôjde normálne, by chceli svidníckym divákom ukázať iné svoje zvyky a nie iba „trávnice“,
aby dediny v ukazovaní nášho nevyčerpateľného folklóru sa každoročne obmieňali, pretože
každá dedina má svoje charakteristické črty, každý zvyk je v čomsi zaujímavý a príťažlivý.“
(Michajlo Drobňak)
1979/80
Poznal som ďalších usilovných ľudí:
„Už okolie základnej deväťročnej školy vo Veľkom Lipníku v okrese Stará Ľubovňa robí na
človeka dobrý dojem. Budovu lemujú okrasné kríky, v lete rozkvitnuté ruže, dobre udržiavaný
živý plot a po pravej strane veľká mičurinská záhrada. Dobrý dojem pretrváva aj po vstupe do
budovy. Všetko sa tu leskne čistotou, všade vládne poriadok.
Riaditeľ školy Jozef Bukovič i učitelia majú byť prečo hrdí. Pod ich vedením prevažná
väčšina žiakov dosahuje dobré výsledky v školskej i mimoškolskej činnosti. Chvália si najmä
tých, ktorí našli záľubu v stolnom tenise, tanci, ale aj v dramaticko-literárnom a včelárskom
krúžku. Napríklad žiak 9. ročníka Juraj Špes obsadil prvé miesto v okresnej súťaži Puškinov
pamätník. Je dobre, že na lipníckej škole mienia oživiť, ba vlastne vzkriesiť Kalinu –
ukrajinský hudobno-spevácko-tanečný folklórny súbor, ktorý po odchode bývalého riaditeľa
školy zanikol. Podmienky pre jeho znovuzrodenie nechýbajú – pekný kroj, hudobné nástroje,
talenty aj z ľudovej školy umenia a ochotný učiteľ – hudobník, harmonikár.
Radosť bolo navštíviť aj Izbu revolučných tradícií. Sú tu sústredené fotografie bojovníkov
proti fašizmu v čase II. sv. vojny i zakladajúcich členov strany. Izba je vhodne doplnená aj
rôznymi exponátmi, ktoré pionierom a mládeži pripomínajú ťažký život ich otcov a dedov.
Miestnosť zdobí i 40 diplomov a čestných uznaní, ktoré ZDŠ vo Veľkom Lipníku získala za
úspešnú činnosť a reprezentáciu v kultúrnej i športovej oblasti. Žiakom tu slúžia aj dva
104
televízory, premietacie prístroje a novučičký klavír. Nečudo, že pionieri radi využívajú Izbu
revolučných tradícií pre schôdzkovú činnosť a rôzne slávnostné podujatia.
Na tejto škole má iniciatíva zelenú. Najlepšie to možno dokumentovať na siedmich
kolektívnych a 23. individuálnych záväzkoch, ktoré realizujú v školskom roku 1979/80.
Zamerali ich predovšetkým na zvýšenie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj na
verejnoprospešnú činnosť, skrášľovanie školy i obce, pomoc poľnohospodárom. Budú sa
podieľať aj na výstavbe ihrísk, zbierať odpadové suroviny a naďalej zveľaďovať Izbu
revolučných tradícií.
Školu vo Veľkom Lipníku som navštívil ako riaditeľ Múzea v Červenom Kláštore, aby som si
s pioniermi pobesedoval na tému Mládež a kultúrne pamiatky. Bol som milo prekvapený
ochotou pomáhať a spolupracovať s našim múzeom a hneď na besede ma obdarovali
niekoľkými cennými zbierkami. Poznal som takto ďalších usilovných mladých ľudí i dobrých
pedagógov, ktorí ich k tomu dôsledne vedú. (František Soska, Červený Kláštor).
Ľubovnianske noviny, 12.9.1985, Nový školský rok s novými predsavzatiami:
„Keď kráčate po veľkolipníckej ulici, a nie ste odtiaľ, školu nájdete bez väčších ťažkostí, hoci
ju zatieňujú urastené stromy. Navonok je ešte celkom súca, iba pokusné políčka navôkol sú
akési zanedbané, spustnuté. Školskú jedáleň a družinu by ste hľadali dlhšie, sotva vás totiž
napadne, že je oproti, na druhej strane ulice; zvyčajne je všetko, čo treba, pod jednou strechou.
Školáci to však takto nevnímajú, zopár krokov navyše, čo aj vtedy, keď spŕchne dáždik, im
predsa neuškodí. Napokon iba takto, úpravou uvoľneného domu, sa mohli vytvoriť primerané
podmienky na vyučovanie žiakov, pravda ak prižmúrime obe oči nad tým, že niet telocvične.
Inak vo vnútri nechýba ani špeciálna učebňa na objavné pokusy z chémie a fyziky, no treba ju
zmodernizovať....
...Riaditeľ školy Peter Sokol sa pozrel na hodinky, potom ešte raz. Žiaci s kvetmi neskorého
leta sú už zoradení, môžu prísť hostia, vedúci oddelenia školskej inšpekcie ONV Pavol Bartko,
predseda MNV Ján Chobor, zástupca patronátneho podniku Skrutkáreň Pavol Škrada
a zástupca JRD Pavol Angelovič. Otvára sa nový školský rok s novými predsavzatiami....
Nečujne otvoríme dvere do triedy, kde sú v úzadí rodičia a v laviciach 26 prvákov, akurát
s otvorenými ústami počúvajú učiteľku Annu Mamrillovú. Padne pochvalné slovo na adresu
riaditeľky MŠ Justíny Novákovej, veď deti veľa naučila, hlavne z matematiky a hudobnej
výchovy. Niektorí žiaci začali byť neposední, akoby sa chceli z ničoho nič pochabieť. Anna
Mamrillová ich s porozumením poláskala očami, dnes teda pôjdu domov, s učebnými
pomôckami ich oboznámi zajtra.
Ôsmaci sa nám zdali byť pokojnejší, oddýchli si, teraz budú usilovne pracovať, vedia, že
učitelia im neprepáčia nijakú lenivosť. S niektorými sa zhovárame, sme zvedaví, ako chápu
svoj zástoj v škole. Jana Mareková nad otázkou, čím bude, nemala nad čím rozmýšľať, vie to
už dávno – krajčírkou. Jaro Hrebík chce byť predavačom, najradšej s priemyselným tovarom.
Orientácia na robotnícke povolania je iste správna. Riaditeľ Peter Sokol však chce dosiahnuť
aj to, aby veľkolipnícke deti mali väčšie šance získať maturitné vysvedčenie. Vedú k tomu
viaceré cesty, no najdôležitejšie bude, osvojiť si čo najviac vedomostí. Viac sa očakáva aj od
pionierskej organizácie, ktorú bude viesť Viera Zimová, chlapci by napríklad chceli pracovať
v prírodovednom krúžku, doteraz takúto možnosť nemali.“
Východoslovenské noviny, október 1985, Veľkolipnícki pionieri nezaháľajú:
„Už od začiatku nového pionierskeho roka sa pionieri šiestich oddielov na ZŠ vo Veľkom
Lipníku s vervou pustili do školskej a mimoškolskej práce. Vizitku dobrej pionierskej práce
sa im darí plniť.
105
V prvej časti “Som svedomitým žiakom“ sa pionieri a iskry sústavne pripravujú na každú
vyučovaciu hodinu. Cieľom je, aby sa zvýšila vedomostná úroveň, aby si osvojili čo najviac
vedomostí a zručností.
V druhej časti „Som dobrým členom pionierskeho oddielu“ si dali do poriadku svoje
pionierske rovnošaty a snažia sa plniť si pionierske povinnosti vyplývajúce z Plameňov
a Ciest.
Tretia časť vizitky má názov „Chcem byť zdravým a zdatným“. V tomto smere sa im podarilo
pripraviť viacero pekných podujatí. Zorganizovali športovo-branné hry pre starších pionierov
a športové dopoludnia pre iskry a mladších pionierov. V XI. ročníku cezpoľného behu získala,
napríklad, pionierka Jana Šľachtovská 3. miesto. Veľa pionierov je zapojených do športových
a pohybových hier.
Svoje záujmy si žiaci posilňujú aj v záujmových krúžkoch. S pestrým programom vystúpili
napríklad na oslavách 68. výročia Októbra a začiatku Mesiaca československo-sovietskeho
priateľstva.
„Pomáhame ostatným“. Tak znie piata časť vizitky. Pionieri Veľkého Lipníka v okrese Stará
Ľubovňa pomáhali patronátnemu JRD, odkiaľ majú aj vedúcich, usporiadali zber makovíc.
Podarilo sa im zozbierať 5 kg makovíc. Po tieto dni prebieha na škole zber papiera a železa.
Aj týmto spôsobom chcú pionieri pomôcť nášmu národnému hospodárstvu.“ (Anna
Halečková)
Ľubovnianske noviny, Sľub učiteľov:
„Dňa 17.10.1985 sa v zasadačke Rady ONV v Starej Ľubovni uskutočnilo stretnutie
absolventov učiteľských prípraviek, ktorí k 1.9.1985 nastúpili do pracovného pomeru
v rezorte školstva s predstaviteľmi okresu..... Po slávnostnom otvorení novoprijatí
pedagogickí pracovníci zložili do rúk predsedu ONV RSDr. Štefana Pokrivčáka slávnostný
sľub...“ (Tohto stretnutia sa zúčasnili aj s. Viera Zimová a T. Mačíková zo ZŠ vo Veľkom
Lipníku).
Ľubovianske noviny 31.10.1985, Putovný pohár na Svaljavskú:
„Veľký Lipník sa stal v sobotu 19.10. už po šestnástykrát dejiskom Cezpoľného behu
žiackych kategórií o Putovný pohár Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva. Na
štarte sa zišlo 190 pretekárov z 18 škôl okresu.... Uznanie za vydarené podujatie patrí nielen
hlavným organizátorom – ODPM, OV ČSZTV a OV ZČSSP, ale aj vedeniu ZŠ a učiteľskému
zboru vo Veľkom Lipníku, ktorí pripravili priaznivé podmienky pre realizáciu tohto
tradičného masového podujatia pre mládež nášho okresu...“
Ľubovnianske noviny, 16.1.1986:
„V Jakubanoch sa uskutočnilo tretie kolo okresnej streleckej ligy mládeže v streľbe zo
vzduchovky. V disciplíne 5+20 rán súťažili 4-členné družstvá zo ZO Zväzarmu a škôl 1.
cyklu. V súťaži družstiev vyhrali prekvapujúco pretekári zo ZŠ Veľký Lipník, ktorí získali
662 bodov.“
Najúspešnejší strelci z V.Lipníka
„V telocvični ZŠ na ulici Svaljavskej (Štúrovej) v Starej Ľubovni sa uskutočnili okresné
majstrovstvá v streľne zo vzduchovky. Do súťaže sa zapojilo 17 družstiev z jednotlivých škôl
v okrese. ...Držiteľom putovného pohára sa stal Ján Čarnota z Veľkého Lipníka a družstvo
starších žiakov tiež z Veľkého Lipníka.“
106
Skončila sa strelecká liga mládeže
Zvíťazil Veľký Lipník:
„Na ZŠ Svaljavská v Starej Ľubovni sa uskutočnilo 4., záverečné kolo okresnej streleckej ligy
mládeže zo vzduchovky. Celkovo sa do streleckej ligy zapojilo 20 družstiev ZŠ a ZO
Zväzarmu, z ktorých 10 absolvovalo všetky 4 kolá. Uplynulý ročník mal veľmi dobrú úroveň.
Došlo k skvalitneniu výkonnosti jednotlivých pretekárov, ale aj družstiev. Došlo k rapídnemu
zlepšeniu pretekárov zo ZO Šarišské Jastrabie, ZO Zväzarmu Hniezdne a pretekárov zo ZŠ
Veľký Lipník, ktorí súťaž suverénne vyhrali. Zásluhu na kvalitnom priebehu streleckej ligy
majú predovšetkým riaditeľ školy z Veľkého Lipníka Peter Sokol, riaditeľ ZŠ Orlov....“
1987/88
„V Rohovciach v okrese Dunajská Streda sa uskutočnili Majstrovstvá SSR v DPBZ.
Staroľubovniansky okres reprezentovali mladí zväzarmovci z V. Lipníka, Orlova
a Litmanovej. V prvý deň sa našim pretekárom v streleckom súboji nedarilo. M. Mamrillová
bola štvrtá, J. Gajdoš obsadil 7. miesto a M. Jurščák 15. miesto. Na druhý deň sa uskutočnili
rýchlostné preteky. Najviac sa darilo M. Jurščákovi, ktorý skončil na prvom mieste a stal
sa Majstrom SSR pre rok 1987. M. Matisko skončil na 7. mieste a M. Mamrillová a J.
Gajdoš na 14. mieste.“
„V Spišskom Podhradí sa prednedávnom uskutočnili majstrovstvá Východoslovenského kraja
v Dukelských pretekoch brannej zdatnosti žiakov. Na tomto významnom zväzarmovskom
podujatí dosiahli pekný úspech aj pretekári z nášho okresu. K najúspešnejším patrila Marta
Mamrillová z Veľkého Lipníka (na obrázku v strede), ktorá sa stala v kategórii mladších
žiačok majsterkou Východoslovenského kraja.“
Vydarené akcie
„PO SZM vo Veľkom Lipníku zorganizovala v spolupráci s OV SAK SSR v Starej Ľubovni
dve zaujímavé akcie pre pionierov školy. Prvou bola beseda so súdruhom Jánom Jetlebom
z okresnej vojenskej správy ku dňu ČSĽA a ku voľbe povolania. Druhou akciou bolo
premietnutie diafilmu o histórii nášho okresu a o ochrane a tvorbe životného prostredia
a beseda so súdruhom Ištvánom. Že to boli vydarené akcie, svedčí fakt, že prítomné deti aj po
štyroch hodinách besedy kládli súdruhom rôzne otázky. ....“
Beseda s pioniermi
„Pionierska skupina 25. výročia založenia PO SZM vo Veľkom Lipníku v spolupráci s OS
ZNB v Starej Ľubovni pripravila prednášku spojenú s besedou na tému „Kriminalita detí
107
a mládeže.“ Keďže ide o oblasť, ktorej venuje veľkú pozornosť celá naša spoločnosť, bolo
potrebné deti z našej pionierskej skupiny oboznámiť, čo všetko sa v tejto oblasti vyskytuje,
aké problémy sú. Aký podiel na škodách majú aj deti, ale akými prostriedkami máme chrániť
všetko to, čo máme v našej spoločnosti. Veľmi zaujímavou a pútavou formou pionierom
priblížil túto oblasť súdruh ppt. Ján Bondra z OS ZNB v Starej Ľubovni.“ (Mária Kurucová)
Ľubovnianske noviny, 10. marca 1988
Komunisti vo Veľkom Lipníku rokovali o dôležitých úlohách, KRITIKA KAŽDÉMU,
KTO SI JU ZASLÚŽIL:
„... fakt, že ani jeden člen strany nemá prihlásené svoje deti na vyučovanie náboženstva je tiež
veľavravný. To však neznamená, že už tu nieto čo riešiť, naprávať. Mala by tomu pomôcť aj
ZŠ. Ona sa pochopiteľne podľa svojich možností snaží, však aj tu pretrvávajú rezervy.
Napríklad hoci len v činnosti svetonázorového krúžku, ktorá by mohla byť na vyššej úrovni.
Pri práci školy sa zastavme trochu dlhšie. Jej kolektív dosahuje v rámci okresu dobré
výsledky z celkového pohľadu. Veď tunajšia mimoškolská činnosť tromfne v mnohých
smeroch aj väčšie školy v okrese. Dobrá je práca takých krúžkov, ako strelecko-branný,
fotografický, požiarnický, či šachový. ...“
Vyhodnotili najlepších zväzarmovcov za rok 1987
„OV Zväzarmu v Starej Ľubovni už po tretí raz za sebou vyhlásil najúspešnejších
zväzarmovcov z jednotlivých úsekov zväzarmovskej činnosti. Morálne tak ocenil aktivitu
tých, ktorí šíria dobré meno Zväzarmu nielen v okrese, ale aj za jeho hranicami. Tohtoročné
vyhodnotenie sa uskutočnilo na slávnostnom plenárnom zasadnutí OV Zväzarmu v hoteli
Vrchovina.
1. Masovobranné športy: Miroslav Jurščák – 13-ročný, člen ZO Zväzarmu V. Lipník
dosahuje veľmi dobré výsledky predovšetkým v DPBZ. V roku 1987 bol druhý na
majstrovstvách okresu, majstrom Východoslovenského kraja a majstrom Slovenska v DPBZ.
Na majstrovstvách kraja v brannom viacboji obsadil 2. miesto. Je to veľmi talentovaný
športovec, ktorý svojimi výsledkami predbehol aj mnohých pretekárov z TSM a VZM.
Zúčastňuje sa všetkých súťaží nielen v MBŠ, ale aj v strelectve, kde patrí k najlepším
v okrese a Východoslovenskom kraji. Získal I. VT v MBŠ a II. VT v strelectve.“
Z galérie najlepších zväzarmovcov okresu, SKROMNÝ ŠPOROVEC:
„Miroslav Jurščák, žiak 7. ročníka ZŠ vo Veľkom Lipníku, sa aj
napriek svojim 13 rokom môže pochváliť nejedným športovým
úspechom. Začalo sa to vlastne v roku 1986, keď hŕstka nadšencov na
čele s učiteľom Jurajom Berilom založila pri základnej škole ZO
Zväzarmu. Činnosť mladých zväzarmovcov bola zameraná na masovobranné športy a strelectvo. Motivoval ho jeho starší brat Rasťo, ktorý
úspešne reprezentoval školu, ale aj okres na mnohých významných
podujatiach. Mirovi to spočiatku nešlo, ako by chcel. Na brata
jednoducho nemal. Postupne však získal cenné skúsenosti aj návyky a
prišli aj prvé výsledky.
V roku 1986 sa stal majstrom okresu v brannom viacboji. V rámci
Východoslovenského kraja mu patrila 5. priečka. V uplynulom
školskom roku si viedol úspešne aj v strelectve. V okresnom merítku
obsadil 2. miesto za M. Molnárom zo Šarišského Jastrabia. Spomínané výsledky však neprišli
sami od seba. Sú podložené svedomitou prípravou, pretože bez toho je cesta na stupne
víťazov nemysliteľná. Členovia krúžku masovo-branných športov sa pod vedením predsedu
ZO Zväzarmu Juraja Berilu stretávajú 2-krát týždenne, aby sa zdokonaľovali v kondičnej
108
príprave, ale predovšetkým v streľbe. V lete to majú jednoduché. V areáli školy majú vhodné
priestory na tréning. Horšie je to už v zime. Škola nemá k dispozícii telocvičňu a na nácvik
streľby využívajú školskú chodbu.
Miroslav Jurščák nám toho pravdupovediac veľa nepovedal. Viac sme sa o ňom dozvedeli od
Juraja Berilu. „Miro je skromný športovec. Je tichej povahy, ale mali by ste ho vidieť na
pretekoch. Robí nám jednoducho radosť.“
A my na neho prezradíme, že okrem aktívneho športovania rád fotografuje, hrá šach, futbal
a je vášnivý zberateľ poštových známok. Aké ciele si vytýčil na tento rok? V kategórii
starších žiakov by rád získal v MBŠ II. výkonnostnú triedu. Prvý klasifikačný pretek sa
uskutoční vo Veľkom Lipníku. Chcel by využiť domáce prostredie. Jeho cieľ je postúpiť na
majstrovstvá Východoslovenského kraja, dosiahnuť tam dobré umiestnenie a dostať sa na
majstrovstvá Slovenska v DPBZ.“
Obranca vlasti, 25. marca 1988, Pozvánka do Veľkého Lipníka:
„Okresný výbor Zväzarmu v Starej Ľubovni z poverenia VS KV Zväzarmu v Košiciach
usporiada 23. apríla vo Veľkom Lipníku II. krajský klasifikačný DPBZ – žiakov.
Dukelských pretekov brannej zdatnosti sa zúčastnia najlepší pretekári v žiackych kategóriách
z celého Východoslovenského kraja. Pretekári majú možnosť získať II. VT, a tým aj body do
krajského rebríčka, ktorý ich oprávňuje k priamemu postupu na majstrovstvá
Východoslovenského kraja v DPBZ.“
Ľubovnianske noviny, 1. decembra 1988, S deťmi celého sveta za mier:
„V týchto dňoch vyvrcholili oddielové, skupinové zhromaždenia a výročné schôdze
v kolektívoch pionierskych pracovníkov. Iskry a pionieri a pionierski pracovníci zhodnotili
svoju činnosť v uplynulom pionierskom roku. Aj pionieri 25. výročia založenia PO SZM vo
Veľkom Lipníku zhodnotili svoju činnosť, ktorá bola bohatá vo všetkých oblastiach. Okrem
iného prijali hodnotný záväzok odpracovať 1600 brigádnických hodín pri úprave okolia školy
a pri plnení VP NF v obci, nazbierať 1500 kg papiera, 10 000 kg starého železa, 60 kg trniek,
5 kg prvosienok, 4 kg podbeľa. Navyše vyčistili 6 turistických chodníkov, 12 lesných
studničiek a odovzdali na Fond solidarity 400 Kčs.
Ľubovnianske noviny, Mlaď so štafetou (1989/90):
„Staroľubovniansky OV Zväzarmu na svojom decembrovom zasadaní vyhodnotil
najúspešnejších členov v športových a technických odvetviach za uplynulý rok. Momentálnu
situáciu, stav a objektívnu úroveň na tomto poli odzrkadľuje skutočnosť, že medzi najlepšími
sú len mladí do 25 rokov, ktorí prevzali od predchodcov peknú štafetu a nesú ju hrdo vpred.
Ocenenie si svojimi minuloročnými výsledkami vydobyli – masové branné športy: ...
Miroslav Jurščák (14-ročný, člen ZO Veľký Lipník, zanietený pre DPBZ, člen družstva,
ktoré sa stalo majtrom kraja a Slovenska v letných štafetových pretekoch). ...
Motorizmus: Lukáš Simoník ( 11-ročný, člen ZO Veľký Lipník, bikrosár, jeden z najlepších
v okrese, druhý v celkovej klasifikácii na majstrovstvách Východoslovenského kraja). ...
V Starej Ľubovni vyhodnotili aj tri najlepšie základné školy, ktoré sa v priebehu minulého
roka najviac zapájali do zväzarmovskej činnosti. Súťaž škôl o putovný Pohár predsedu OV
Zväzarmu vyhlásili rady MBŠ a strelectva. Do hodnotenia sa zaratúva okrem iného účasť
a výsledky v SPBZ, DPBZ, brannom viacboji, streľbe zo vzduchovky (liga mládeže
a majstrovstvá okresu v súťaži Vždy pripravení), ako aj dosiahnuté výkonnostné triedy
v masových výkonnostných športoch a v streľbe.... druhé miesto obsadila ZŠ Veľký Lipník.“
109
Ľubovnianske noviny (1990/91)
Vyhodnotenie 10 najúspešnejších športovcov ZTŠČ za rok 1990:
„Združenie telesných a športových činností (ZTŠČ - bývalý Zväzarm) vyhodnotilo 10
najúspešnejších športovcov a troch najúspešnejších trénerov v jednotlivých športových
častiach. Vyhodnotení pretekári reprezentujú predovšetkým letný a zimný biatlon a streľbu zo
vzduchovej pušky. Boli vybraní skutočne len tí najlepší, ktorí vzorne reprezentovali náš okres
doma aj za jeho hranicami.
Mária Špesová – 13-ročná pretekárka ZŠ vo Veľkom Lipníku v streľbe a v letnom biatlone.
Už niekoľko rokov dosahuje dobré výsledky v spomínaných disciplínach. V roku 1990 bola
majsterkou okresu v letnom biatlone v kategórii mladších žiačok. V rámci
Východoslovenského kraja jej patrila druhá priečka a na Majstrovstvách Slovenska skončila
na 4. mieste. ...
Martina Nagrantová – 12-ročná pretekárka ZŠ vo Veľkom Lipníku v roku 1990 bola
majsterkou Východoslovenského kraja v letnom biatlone a na Majstrovstvách Slovenska
obsadila pekné 10. miesto v kategórii mladších žiačok. Je to mladá a nádejná pretekárka, ktorá
má pred sebou budúcnosť. ...
Najúspešnejší tréneri:
Juraj Berila – 39-ročný rodák zo Zemplína. V súčasnosti riaditeľ základnej školy vo Veľkom
Lipníku. Je predsedom ZO ZTŠČ pri ZŠ. Zväzarmovskej činnosti sa ako tréner venuje 10
rokov. Pod jeho vedením vyrástli vo Veľkom Lipníku takí pretekári ako: M. Mamrillová, M.
Jurščák, M. Špesová a ďalší, ktorí preslávili okres za jeho hranicami v streľbe a letnom
biatlone.“
Ľubovnianske noviny (1993/94)
V. Lipník dejiskom cezpoľného behu, NA DOBREJ TRATI:
„Prvého októbra sa obec Veľký Lipník stala po 24-krát dejiskom okresného kola cezpoľného
behu, ktorého organizátorom bol Dom detí a mládeže v Starej Ľubovni a základná škola vo
Veľkom Lipníku. Z finančných dôvodov došlo v tomto roku k zníženiu počtu účastníkov
reprezentujúcich jednotlivé ZŠ z 10 na 6 pretekárov bez náhradníka. Autobusy, ktoré priviezli
účastníkov behu do Veľkého Lipníka z celého okresu sponzorovali obecný úrad vo Veľkom
Lipníku a poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Lipníku. Na podujatí sa zúčastnilo 56
športovcov.“
Ľubovnianske noviny, Náborová súťaž v rádiovo-orientačnom behu, PRETEKÁRI ZO
ŠKÔL:
„V snahe zaktivizovať činnosť v rádiovom orientačnom behu, ktorý dlhé roky bol jedným
z najúspešnejších športov bývalého Zväzarmu, zorganizovalo ZTŠČ a Dom detí a mládeže
v Starej Ľubovni okresnú náborovú súťaž. Uskutočnila sa 15.-17. októbra v Ľubovnianskych
kúpeľoch za účasti 21 pretekárov zo základných škôl v Kamienke, Veľkom Lipníku
a základnej organizácie Forbasy.
Výsledky - Chlapci: 1. Tomáš Berila, 2. Róbert Torbík, 3. Róbert Gvozdiak – všetci zo ZŠ vo
Veľkom Lipníku. Dievčatá: 2. Marta Hrebíková. 3. Marica Kuľandová – obidve zo ZŠ vo
Veľkom Lipníku.“
Ľubovnianske noviny (1994/95)
Šťastne dovŕšili 25 rokov so špičkovými výkonmi:
„V piatok 14. októbra bol v obci Veľký Lipník taký malý sviatok. V tento deň sa tu zišli žiaci
takmer zo všetkých ZŠ v okrese, bolo ich hádam aj 200, aby si už po 25-krát vyskúšali svoje
sily v cezpoľnom behu. Organizátori súťaže Dom detí a mládeže v Starej Ľubovni spolu
s učiteľom ZŠ vo Veľkom Lipníku sa o kvalitný priebeh súťaže postarali ozaj fantasticky.
110
Navyše aj počasie bolo ako objednané, takže nechýbali ani špičkové výkony. ... Vďaka
sponzorom Obecnému úradu a Poľnohospodárskemu družstvu z Veľkého Lipníka
a súkromným podnikateľom Ing. Milanovi Štupákovi, Pierovi Pompovi, Jozefovi Krajgerovi
a Slovenskej sporiteľni každý si z pretekov odniesol vlajočku či iný darček. Teda
štvrťstoročnica pretekov v cezpoľnom behu je dovŕšená. Takúto slávnosť si nenechal ujsť ani
jej zakladateľ Mgr. Ján Marhulík, ktorý ešte ako učiteľ vo Veľkom Lipníku prvýkrát v roku
1970 zorganizoval túto už tradičnú akciu. Jeho práca ho síce „zaviala“ do Bardejova, kde
pôsobí na mestskom úrade, ale ako nám povedal: „Do Veľkého Lipníka ma to veľmi ťahá.
Prežil som tu skutočne pekné chvíle. Žijú tu ľudia veľmi milí a pracovití, s dobrými
charakterovými vlastnosťami, čím som si ich veľmi obľúbil. Som šťastný, že tie krásne
preteky, súčasť zdravého spôsobu života, tu zapustili také hlboké korene. Verím, že sa tu
budeme stretávať ešte dlho.“
Nápady a rady 2/97, Deti deťom:
„24 vajíčok sme dostali zo ZŠ z Veľkého Lipníka – batikované voskom, štetcom, kraslice
oblepené žltými, zelenými a modrými bavlnkami, nitkami a papierovými kolieskami – Milan
Čarnota (st.), Marek Pješčák, Monika Morávková, Alena Labantová, Jarmila Šlachtovská.“
1997/98
Nápady a rady 6/97, Deti deťom:
„Reťaze zo slamy a anjeliky z plechových viečok vyhotovili deti zo ZŠ z Veľkého Lipníka.“
Ľubovnianske noviny, 10.5.2001, Podkova pre šťastie
„Vyčisťme si potok za vlastným domom, krovie za plotom a svedomie v nás... Pod týmto
heslom sa 3.5.2001 zišli žiaci ZŠ vo Veľkom Lipníku, aby podporili projekt PRAMEŇ
DOBREJ VÔLE, ktorý prebieha vďaka finančnej podpore v rámci programu Tvoja Zem,
ktorý zabezpečuje Nadácia Ekopolis a ETP – Slovensko a financovaniu United states Agency
for International Development (Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj) spolu s našimi
verejnými i súkromnými darcami. Lipničania správne pochopili výzvy projektu a rozhodli sa
vyčistiť potok Lipničanka a jeho prítoky. Príchod jari odhalil najviac odpadkov práve v týchto
lokalitách. Je zarážajúce, čo všetko sú ľudia schopní „odložiť“ k potokom. Minulého roku pri
podobnej akcii vytiahli z potoka niekoľko kostier bicyklov, dáždniky, staré záclony, vrecia,
fľaše, hrnce, žehličky, dokonca aj mačku vo vreci. Tohtoročná akcia mala podobnú bilanciu,
navyše aj starý kočík, vaničky, nočník a podkovu. Žeby pre šťastie? Šťastím pre nás všetkých
by bolo, keby ľudia pochopili, že sú súčasťou prírody. Ak ju ničia, ničia aj seba.“
Ľubovnianske noviny, 10.1.2006, Športové talenty (2)
Mária Labovská, Začiatky: - Šach som začala hrať v 3. ročníku a priviedli ma k tomu brat
s otcom. No a mňa to začalo baviť... Prečo práve šach?:- Neviem, je to asi jediná hra, kde
musím používať logické myslenie... Najväčšie úspechy: - Trinásta na krajskom kole,
v okresných som bola väčšinou prvá alebo druhá...“
Ľubovnianske noviny, 19.11.2008, Vsadili na zdravý životný štýl
„Veľký Lipník - Tohtoročný Protidrogový festival bude v ZŠ s MŠ trvať celý mesiac.
Jednotlivé akcie budú zamerané na zdravý životný štýl, dobrú atmosféru v škole a tvorivosť.
Na jednej z nich 4. novembra sa žiaci 1. stupňa vybrali na turistickú vychádzku na Babinu.
Počasie im prialo, naskytol sa im nádherný výhľad na krásnu jesennú prírodu. Vyšantili sa
dosýta, zahrali si naháňačky v trojiciach. A pohybu bolo dosť aj o deň neskôr, keď v piatich
disciplínach súťažili 5-členné družstvá žiakov 2. stupňa (vozili loptu vo fúriku, prenášali vodu
v naberačkách, zbierali jablká v školskom sade, snažili sa vydržať v zhybe čo najdlhšie
111
a viedli futbalovú loptu okolo slalomových tyčiek). Každý člen družstva bol pritom z iného
ročníka. Víťazstvo napokon patrilo prekvapivo jedinému družstvu dievčat. V závere všetci
zabehli jedno kolo okolo futbalového ihriska. Bol to malý príspevok k svetovému dňu behu,
ktorý pripadol práve na 5. november. Najviac žiakov prekvapila a rozhýbala disciplína zber
jabĺk. V priebehu piatich minút súťažiaci vyzbierali bez akejkoľvek nádoby štyri fúriky
opadaných jabĺk, na ktorých si pochutí lesná zver.“
Úryvky z Kroniky „Pionierskej organizácie“ vo Veľkom
Lipníku
1963/64
„Na otvorenie a privítanie školského roku prišiel predseda školskej komisie z Popradu s. J.
Stano. Slávnostne predniesol úvodný referát k pionierom a žiakom našej školy. Po prečítaní
referátu pionieri odovzdali prváčikom pekné kytice kvetov.“
„Celý týždeň 4.11.-9.11.1964 prebiehala súťaž vzornej čistoty. Každá trieda sa starala
o čistotu svojej triedy. .... 2.-3. roč., ktorý obsadil 1. miesto, bol odmenený hrou „Človeče,
nezlob se“.
„Detské radovánky prebehli na škole 22.decembra 1963. Na detské radovánky pripravili
pionieri bohatý kultúrny program....Po kultúrnom programe bol maškarný ples. Najlepšie tri
masky boli odmenené.“
„Pionieri a zväzáci urobili svojpomocne hokejové ihrisko.“
1964/65
„Výročná schôdza DO-KSS: Zväzáci, pionieri a iskry boli pozdraviť výročnú členskú
schôdzu DO-KSS, na ktorej aj prijali záväzky.
1.
2.
3.
4.
5.
Zlepšíme dochádzku a prospech o 0,2 %.
Nazbierame 8 kg liečivých rastlín
500 kg odpadového papiera
10 centov železného šrotu
Pri zveľaďovaní okolia školy, obce, čistenia pašienok, lúk a lesných kultúr
odpracujeme 500 brigádnických hodín.
6. Odovzdáme v rámci záujmových krúžkov na verejné zásobovanie 100 kg včelieho
medu, 30 kg cesnaku.
7. Vysadíme 200 ovocných stromkov, 250 okrasných drevín.
8. Svojpomocne upravíme spolu s MO-ČSM a MO- ČSTV športové ihrisko.“
„24.2.1964 tak ako každý rok, tak aj tohto roku oslávime 25. február ako Víťazný február nad
kapitalistami. Všetci pionieri, iskry a zväzáci pripravili bohatý program. Prednášku prečítal
súdruh Torbík. Po prednáške báseň „Víťazný február“, ktorú prečítala Choborová Oľga. Aby
bol tento deň radostnejší, zaspievali dievčatá niekoľko pesničiek a zatancovali niekoľko
tančekov. Osláv sa zúčastnili aj občania z Veľkého Lipníka.“
112
„V rámci Mesiaca ČSSP na našej škole sme čítali knihu od Alexandra Jašina Sirota. Bola aj
výstavka kníh. Niektorí pionieri si zakúpili knihy. Petrovi Mamrillovi pionierska organizácia
zakúpila knihu „Vynález skazy“ za to, že našiel a vrátil peňaženku súdružky Marhevkovej.“
„Socialistický záväzok k výročiu oslobodenia (obce) 21.1. 1965
1. Svojpomocne upravíme dve volejbalové ihriská.
2. Upravíme obecný park, kde odpracujeme 280 brigádnických hodín.
3. Nazbierame 5 kg liečivých rastlín a 3 q odpadkového papiera.
4. Zapojíme sa do nácviku tretej ČSS.
5. Upravíme 1 ha lúk a pasienok.
Už 20. raz oslavujeme oslobodenie našej obce sovietskou armádou. Bolo to 25. 1. 1945 roku.
Na tento deň si náš ľud vždy spomína. Ako každý rok tak aj toho roku sme tento deň oslávili.
Naše oslavy sa začínali básňou „Peremoha“, ktorú prečítala zväzáčka Oľga Choborová. Na
našich oslavách bol prítomný Jozef Mosorjak, ktorý bol účastníkom boja a autor knihy
„Partizánske vatry“. Autor nás bližšie zoznámil so svojou zaujímavou knihou. Po jeho besede
sme ho odmenili darčekom. Potom bol premietnutý film „Pieseň o sivom holubovi.“ Za to
všetko môžeme byť hrdí a povďační Sovietskemu zväzu, ktorý nám zaručil slobodný život.“
„Prvý a deviaty máj: Už 20 rokov uplynulo, ako nás oslobodila Sovietska armáda. Prvý
a deviaty máj roku 1945 bol historickým sviatkom a ostal v pamäti až dodnes. V tento deň sa
dovŕšilo víťazstvo hrdinskej armády. Dvadsiate výročie oslobodenia ČSR je súčasne 20.
výročím veľkého víťazstva nad fašizmom. Stotisíce sovietskych vojakov obetovalo svoje
životy v boji za slobodu ČSR a mnoho najlepších čsl. synov padlo za Kyjev a za ďalšie
sovietske mestá. Vojaci sovietskej armády nebojovali len za ČSR, ale bojovali aj za územie
mnohých európskych krajín. Bojovali až dotiaľ, kým nevztýčili červenú zástavu nad
fašizmom. Tisícky Čechov a Slovákov statočne bojovali vo svojich vojenských jednotkách po
boku Sovietskej armády. Čsl. ľud získal pred 20 rokmi nielen národnú slobodu, ale vybojoval
si aj sociálnu slobodu. Na tento bojový sviatok sme aj my, občania a žiaci Veľkého Lipníka,
nezabudli. Pripravili sme si program, s ktorým vystúpili po číslach. Program bol pestrý
a zaujímavý.“
1965/1966
„42. výročie úmrtia V. I. Lenina: Naša pionierska skupina pripravila krátku spomienkovú
slávnosť k 42. výročiu úmrtia V.I. Lenina. Tento program bol vysielaný cestou školského
rozhlasu ako aj cestou miestneho rozhlasu.“
„Beseda pionierov s obvodovým štábom pionierov zo Spišskej Starej Vsi: Tejto besedy sa
zúčastnili predsedovia oddielov ako aj celá skupinová rada. Súdružka Martančíková
oboznámila pionierov s úlohami, ktoré treba splniť v nasledujúcom období:
1.
2.
3.
4.
Zapojiť sa do súťaže so záväzkami k XIII. zjazdu KSČ.
Pripraviť darčeky k MDŽ.
Vyhlásiť súťaž v zbere papiera medzi jednotlivými školami v obvode.
Usporiadať cyklistické preteky.“
„8.marec MDŽ: Pionierska skupina z príležitosti MDŽ cestou miestneho rozhlasu kultúrnym
programom pozdravila najstaršie ženy obce.“
113
„Pioniersky sľub: V rámci osláv MDŽ 20 žiaci - čakatelia skladali slávnostne pioniersky
sľub. Ostatní pionieri im pripravili kultúrny program. Nakoniec novoprijatí pionieri dostali
„Kávovú tyčinku“.“
„24.4. Deň čsl. pionierov: Táto akcia bola organizovaná k 17. výročiu založenia PO ČSM
a v rámci príprav k XIII. zjazdu KSČ. Naši pionieri previedli tieto práce:
1.-5. ročník – zber liečivých rastlín (prvosienka jarná)
6. ročník – úprava okolia školy
7. ročník – úprava liečivého pramaňa (Gergeľov prameň)
8.-9. ročník dievčatá – číslovanie kníh v knižnici, chlapci – oprava lampiónov a ich príprava
na lampiónový sprievod v predvečer 1. mája
1966/67
„Od 26-28.9. na našej škole bola prevedená výstavka jedlých a jedovatých húb. Pionieri si
mohli prezrieť tieto huby.“
„8.10. pionieri našej školy prezreli si pamätné miesto Dukla pri príležitosti osláv dňa Čsl.
armády.“
„Pomoc Vietnamu: Vieme si predstaviť, čo sa deje v južnom Vietname. USA bombarduje
v južnom Vietname. Obyvatelia južného Vietnamu nemajú také možnosti ako my. Preto by
sme mohli im pomôcť. Každý žiak priniesol do školy 1 Kčs. Na pomoc bojujúcemu Vietnamu
sme odoslali 185 Kčs, ktoré sme získali zberom fliaš.“
„Od 31.10. do 5.11. bola na našej škole prevedená súťaž v zbere papiera... Prvé dve miesta
boli odmenené novou spoločenskou hrou „Letíme do vesmíru“.“
„Súťaž o najlepšiu nástenku: od 28.11. do 4.12. na našej skupine bola súťaž o najlepšie
upravenú nástenku medzi iskrami a pioniermi. ... Prvé miesta za odmenu mali vypožičanú
hru“ Stolný hokej“ na jeden týždeň.“
„Detské radovánky prebiehali na našej skupine 22.12.1966 pred začatím zimných prázdnin.
Do 10. hodiny ročníky 1.-5. príprava a ozdoba jedličky. Ročníky 6.-9. športová činnosť:
1. Súťaž v hokeji medzi oddielmi o majstra školy
2. Súťaž v lyžovaní – chlapci 1 km, dievčatá 500 m
O 10. hodine bol zraz na chodbe. Program po desiatej hodine: a) kultúrny program, b) súťažné
hry a kvízy, c) pioniersky karneval – vyhodnotenie najlepšej masky d) pionierska veselica.“
„Na našej škupine prebehli 10.2. lyžiarske preteky o cenu Pionierskych novín. Súťaže sa
zúčastnili pionieri 5.-9. ročníka. Všetci pionieri boli rozdelení do troch kategórií... každému
pretekárovi bol podaný teplý čaj. Prvé tri miesta v každej kategórii boli odmenené.“
„MDŽ: pionierska skupina z príležitosti MDŽ pozdravila všetky ženy našej obce. Iskry
a pionieri odovzdali darčeky svojim mamičkám.“
„Medzinárodný deň učiteľov: Naši pionieri pozdravili učiteľov nášho obvodu a poželali im
veľa osobných a pracovných úspechov.“
114
„Prvý a deviaty máj: Už 22 rokov uplynulo ako nás oslobodila Sovietska armáda. Naši
pionieri v predvečer májových osláv zapálili vatru mieru.“
„Počas sviatku MDD sme uskutočnili vychádzku do Haligoviec. Kde naši žiaci strávili náš
sviatok výborne.“
1967/68
„Slávnostné skupinové zhromaždenie: Zhromaždenie sa začalo na začiatku školského roku.
K pionierom sa prihovoril súdruh riaditeľ. Poprial nám veľa chuti do učenia.“
„Na škole sa zahájila súťaž nástenných novín, ktorá bude prebiehať celý školský rok.
Najlepšie oddielové nástenné noviny budú odmeňované vlajkou. Každá trieda sa snaží získať
vlajku. Pred hodnotením máme veľkú trému.“
„Výstavka jedlých a jedovatých húb: Na hodine prírodopisu nás s. uč. zobrala do lesa.
Každý si nazbieral do sáčku huby, ktoré sme našli v lese. Podľa atlasu na určovanie húb sme
zistili, ktoré sú jedlé a ktoré jedovaté. Spolu so s. uč. sme urobili v špeciálnej učebni výstavku.
Žiaci sa čudovali, že niektoré sa u nás nezbierajú a sú jedlé. Bola to užitočná výstavka.“
„Detské radovánky: Tešili sme sa na deň detských radovánok.
Po celý december sme pripravovali program. Učili sme sa
usilovne recitovať, spievať a tancovať. Na záver bol karneval,
na ktorý sme sa najviac tešili. Masky sa prechádzali dookola.
Navzájom sme sa obdivovali. Najlepšiu masku mal J. Džunko
zo 7. Triedy. Za masku dostal prvú cenu – dobrú čokoládu.“
„MDŽ: Je sviatok všetkých žien na svete. Na škole sme
pripravili program z príležitosti tohto sviatku žien. Programom sme pozdravili súdružky
učiteľky. Večer sme ním na slávnosti v dedine prekvapili naše mamičky.“
„Na skupinovom zhromaždení na konci školského roku súdružka skupinová vedúca
pochválila našich čestných pionierov: Jána Džunku, Michala Špesa, Vasila Kuzmiaka za
čestné vrátenie nájdených peňazí v hodnote 400 Kčs, ktoré odovzdali na MNV vo Veľkom
Lipníku. Minulého roku žiačka 8. triedy vrátila nájdené hodinky, ktoré stratila M. Š. Tohto
roku sa našli 3 Kčs, ktoré našli žiaci 6. triedy a čestne vrátili. Naši pionieri príkladne hája česť
svojej školy.“
1968/69
„2.9.1968 sa slávnostne začal školský rok na ZDŠ vo Veľkom Lipníku. Prihovoril sa nám aj
súdruh inšpektor.“
Pionierske noviny napísali list Anne Kurucovej, žiačke 7. ročníka:
„Milá Anička, báseň Zima, ktorú si nám poslala, si nechávame a úryvok z nej uverejníme.
Posielame Ti za ňu odznak. Zdraví Ťa Dominika Macháčová, vedúca kultúrnej
rubriky.“ Bratislava 27.1.1969
115
Zima
Mrazivé a snežné dni aj noci
Keď vonku chladno už teplo v srdci
A radosť mladých nepozná hraníc
Nezmenší ju ani množstvo fujavíc
Pekne sme ťa všetci privítali
Veľkí, strední aj tí celkom malí
Zimné športy všetci pestujeme
Podľa toho, ktorý ako vieme
Príroda biela plná čár a krásy
Hoci nám severák rozstrapatí vlasy
Ruky a nos oziabe ostrý mráz
Vitaj zima tešíme sa z Teba zas
Hokej, lyže, korčule a sánky
Tvoria základ našej radovánky
Postavíme symbol zimy snehuliaka
Ktorý k nám každého priláka
Anna Kurucová
1969/70
„Pomoc JRD v Č. Kláštore pri zbere úrody: Prvé podujatie, ktoré poriadala naša škola
spoločne, bola pomoc JRD v Červenomm Kláštore pri zbere zemiakov. Každý žiak bol
odmenený zvlášť.“
„4.-6.10. Dvojdňový pobyt vo Svidníku pri príležitosti 25. výr. Karpatsko – dukelskej
operácie: Pri tejto príležitosti sme si prezreli okolie ako aj samotnú pamätnú Duklu. Pozreli
sme sa aj na pamiatky z II. sv. vojny ako množstvo rozličných zbraní, tankov a lietadlo. 5.
októbra pricestovala do Svidníka stranícka a vládna delegácia na čele s arm. gen.,
prezidentom republiky Ludvikom Svobodom, ktorý sa priamo zúčastnil operácie. Veľmi sme
sa potešili, že sme nášho prezidenta videli tak celkom blízko.“
„Divadelné predstavenie Aladinova čarovná lampa: žiaci našej školy v divadelnom krúžku
nacvičili hru „Aladinova čarovná lampa“. Na verejnosť s ňou vystúpili dňa 9. januára. Diváci
sa im odvďačili za hru potleskom.“
„25. výročie oslobodenia našej obce Sovietskou armádou: 25. januára t. r. si občania našej
obce pripomenuli 25. výr. oslobodenia našej obce. K tomu výročiu bol pripojený aj bohatý
program. Boli pozvaní aj sovietski hostia, ktorí, žiaľ, na oslavy neprišli.“
„Naša PS pri ZDŠ Veľký Lipník sa prihlásila do súťaže „Cesta za červenou hviezdou“.
Zároveň sľubuje, že sa vynasnaží plniť zadané úlohy čo najlepšie a načas, aby mohla prispieť
k zdarnému a dôstojnému vyvrcholeniu osláv.“
Pionieri pri ZDŠ vo Veľkom Lipníku sa rozhodli zapojiť do tejto hry aj napriek tomu, že majú
mnoho problémov týkajúcich sa obnovy normálneho chodu PS I. Preto aj do hry sa zapojili
116
len ako skupina I. Ich zapojenie je treba chápať ako výraz úcty k slávnej minulosti
a prítomnosti KSČS. Zároveň sa zaväzujú svedomito plniť úlohy hry aj napriek tomu, že prvá
úloha im bola doručená s veľkým meškaním.
Čo zistili naši pionieri?
... že KSČS vo Veľkom Lupníku bola založená v r. 1945,
... že ilegálna už v r. 1943,
... že najstaršími členmi sú ...
... že v susedných Stráňanoch bola KSČS založená v r. 1945.
Na besedu pozvali dlhoročného člena strany a prvého predsedu MNV v Starej Ľubovni
po oslobodení, s. Dudiaka, t.č. riaditeľa ZDŠ v Stráňanoch.
Čo prospešného urobili?
Heslo „ Národ deťom, deti sebe“, potvrdili činmi:
... okrášlili okolie školy
... pripravili stromčeky na zimný odpočinok
... pri zbere zemiakov odpracovali 2000 brigádnických hodín
... rozhodli sa obnoviť školské políčko, pripraviť ho na zimu.
Pri tretej súťažnej úlohe sme trochu smutní. Chýba nám bezprostredný styk s našimi
vojakmi. Ale na nich sme nezabudli, o tom by mohlo hovoriť 11 násteniek.
Čo na poli športovom?
... začali sme okresnou futbalovou súťažou
... upravujeme školské ihriská
... pripravili sme cezpoľný beh vrámci MČSSP
... začíname plniť limity (štvorboja)
... založíme oddiel pre ľahkú atletiku
... budeme uskutočňovať rôzne súťaže.
Čo sa týka programu a výročia VOSR.
Naši pionieri pripravili taký program, ako už dlho nie. Trval vyše hodiny a pol. A čo
bolo smiechu. Prispeli k nemu bezmála všetci pionieri.
- navštívili sme filmové predstavenie s tematikou VOSR „Lenin v októbnri“
- vyhlásili sme súťaž „Kto vie, odpovie“, venovanú znalostiam o ZSSR. Najlepšie si
počínali pionieri 5. roč. a žiaci 4. roč.
- pripravujeme program na ďalšie oslavy.
Nie je toho veľmi veľa, ale ani veľmi málo. Ak berieme do úvahy krátkosť času, vyriešenie
mnohých problémov organizačných vo vnútri PS, potom je toho dosť. Nezaspíme, ale budeme
pokračovať usilovne ďalej
II. súťažná úloha
V rámci 1. úlohy sme urobili:
1. Prostredníctvom triednych násteniek sme sa oboznamovali s históriou bojov KSČS (mali
sme zriadené – ešte aj máme) v prvej polovici nástenky materiály o vzniku KSČS – tieto po
chronológii v týždňovych intervaloch vymieňame.
2. Prostredníctvom centrálnej pionierskej nástenky umiestnenej na hlavnej chodbe.
3. Prostredníctvom besedy so zaslúžilým členom KSČS s. Dudiakom.
117
4. Naučili sme sa tieto masové a budovateľské piesne: „Červená zástava“, „Poďme chlapci
a dievčatá“ a „Proti válce mír“.
V rámci 2. úlohy:
1. Beseda o VOSR o zmenách udianých po jej realizácii, o dôsledkoch pre pokrokový svet
a najmä na vznik Československej republiky.
2. Návšteva filmového predstavenia a ukážkou života a práce sovietskych ľudí po VOSR
(Lenin v októbri).
3. Priateľstvo medzi pioniermi ZSSR a ČSSR podopreli konkrétnymi činmi. 21 pionierov si
dopisuje so sovietskymi pioniermi, vymieňa skúsenosti, známky atď.
V rámci 3. úlohy:
1. Pionieri sa oboznámili s pracoviskom svojich rodičov.
2. Do mapky zakreslili nové závody a družstvá.
3. Previedli pohovor o zamestnaní a povolaní.
V rámci 4. úlohy:
1. Skupinovú prehlidku “Urob si to sám“. Práce
a vystavovaných bolo 43 prác.
2. Z literárnych materiálov chceme vydať školský časopis.
odovzdalo
67
pionierov
V rámci 5. úlohy:
1. Sedbalový turnaj pre triedy ZDŠ vo Veľkom Lipníku.
2. Beh z príležitosti MČSSP o majstra školy.
3. Chystáme zimnú brannú hru 27.1.1970.
4. Chystáme stolnotenisový turnaj.
5. Zostrojili búdky a krmelce.
III. súťažná úloha:
V rámci 1. úlohy sme urobili:
- pionieri našej školy zistili, že z Veľkého Lipníka padlo v I.sv.vojne 34 ľudí
- v SNP bojovalo 28 mužov a dvaja boli vojakmi Prvého armádneho zboru (pozn. velil
mu Ludvík Svoboda, išli z Buzuluku do Prahy, prešli cez Duklu) v ZSSR. Boli to:
Vasil Stanko a Andrej Šuga. T.č. už nežijú.
V rámci 2. úlohy naši pionieri odoslali na účet Vietnam finančné prostriedky v sume 444 Kčs
slovom štaristoštyridsaťštyrikoruny.
V rámci 3. súťažnej úlohy
- upravovali sme nástenné noviny v triedach k významným udalostiam, a to 23. výr.
Víťazného februára a Deň sovietskej armády. 25.2. sme mali slávnostnú akadémiu
s kultúrnym programom v kultúrnom dome.
- urobili sme besedu ku knihe „Jano“ za účasti žiakov 1.-5. roč.
V rámci 4. súťažnej úlohy poriadali sme rôzne súťaže. Bola to súťaž v sánkovaní, v lyžovaní
a súťaž o najkrajšieho snehuliaka.
- robili sme vychádzky, pri ktorých sme pozorovali zimnú prírodu
V rámci 5. súťažnej úlohy pionieri našej školy zistili, že tunajšia obec Veľký Lipník bola
oslobodená 25.1.1945. Veľiteľom jednotky bol s. Rotin. Z našej obce pomáhalo partizánom
21 ľudí, z toho 8 padlo v bojoch. Sú to: Juraj Pješčák, Ján Dunka, Ján Porada, Mikuláš
118
Pješčák, Ondrej Šuga, Mikuláš Torbík a Ján Nagrant. Do pomoci partizánom bola
zainteresovaná najviac rodina Lichvarova č. 1.
- na hodinách slovenského jazyka sa pionieri oboznámili s históriou Krompašskej
vzbury. Na túto tému sa písali aj slohové práce.
IV. súťažná úloha
Pioniei našej školy úspešne pokračujú v plnení úloh hry „Cesta za červenou hviezdou“.
V rámci IV. úlohy zistili tieto údaje:
Od r. 1948 sa v obci stali veľké zmeny:
1. vybudovala sa požiarna zbrojnica
2. obnovené boli všetky mosty v obci a okolí
3. bola postavená nová škola a pri nej bytovka pre učiteľov (pozn.: teraz ŠJ a MŠ)
4. zriadila sa materská škola, kinosála so stálym kinom
5. prevedená bola generálna oprava pošty a MNV kde bola zriadená sobášna sieň
6. elektrifikácia obce a zavedenie rozhlasu v obci
7. zaviedlo sa žiarivkové osvetlenie obce
8. zriadilo sa zdravotné stredisko pre obvod
9. pred budovou MNV bol vystavený pomník padlým v I. a II. sv. vojne
10. vystavený bol nový dvojobchod – textil a miešaný tovar
11. bola zautomatizovaná telefónna sieť
12. postavilo sa asi 140 nových rodinných domov
13. bolo upravené futbalové ihrisko
Ďalej zistili, že najstaršími členmi KSČ boli títo súdruhovia: ...
Naši pionieri sa zapojili do upratovania: v tejto akcii urobili prácu za 6680,- Kčs. Mladší
pionieri sa zapojili do zberu liečivých rastlín. Nazbierali 9 kg sušených prvosienok. Celková
suma 80,- Kčs.
V tejto akcii sme upravili okolie pomníka padlých a vysadili pri ňom okrasné kríky. K MDŽ
sme urobili výstavu darčekov pre mamičky. Výstavky sa zúčastnilo 40 prác – darčekov.
No nezabúdame ani na kultúrne vyžitie. Oddieloví vedúci nacvičili s pioniermi jednu
divadelnú hru „Princezná sedmokráska“ za réžie A. Fuchsovej a estrádu k MDŽ za réžie s.uč.
Marhulíka.“
„Večer poézie: V decembri sme strávili dve príjemné hodiny pri veršoch doprevádzaných
vážniou hudbou. Bol to Večer poézie, ktorý nám pripravil s. uč. Marhulík.“
„S prvým polrokom sme sa rozlúčili veľmi radostne. Mali sme pioniersky karneval, ktorý bol
spestrený rôznymi súťažami, napr. jedenie koláča s lekvárom a pod. Domov sa nám nechcelo.
Tancovali sme do 17.00 hod.“
„13.2.1971 divadelná hra Princezná sedmokráska.“
119
„Lampiónový sprievod: Predvečer 1.mája sme oslávili tak, že sme sa v hojnom počte
zúčastnili lampiónového sprievodu. V sprievode sme prešli celú obec a zastavili sme sa
v kultúrnom dome. Tam nás čakali s pekným programom žiaci, ktorí mali skladať pioniersky
sľub. Po hodinovom programe zložilo 28 pionierov sľub, takže naša pionierska rodina sa
rozrástla na 149 členov. Slávnostný sľub zložilo aj 11 iskier.“
„Spomienka na padlých: Naša PS sa stará o pomník padlých v našej obci. 7. mája sme si pri
pomníku vypočuli báseň „Dopredu“, ktorú predniesla B. Bernátová, žiačka 8. roč. Za
smútočného pochodu 2 pionieri položili veniec k pomníku. Potom sme išli na Babinu, kde
sme pri vatre prežili pekný večer a pospomínali na revolučné piesne, ktoré sme aj spievali.“
„Športové popoludnie: 9. máj sme venovali športu. Naši pionieri sa stretli s pioniermi
susednej obce Haligovce. Súťažilo sa v týchto disciplínach: beh na 60 m, 150 m, 300 m, 500
m, 1000 m, skok do diaľky, vrh guľou, hod oštepom, hod diskom, hod kriketovou loptičkou.
Zo 4 kategórií (celkove) naši pionieri zvíťazili len v jednej...“
„Zájazd: V rámci osláv 50. výr. KSČ sme usporiadali zájazd na pamätné miesta bojov.
Navštívili sme Duklu, Svidník, Prešov, Krompachy.“
„Beh Smeny: Nezaostávame ani na poli športovom. Na Beh Smeny do Starej Ľubovne sme
poslali 6 pionierov, ktorí získali jedno 1., jedno 2. a dve tretie miesta.“
„28.5. Spišská Stará Ves – Zamagurské hry“
„MDD: 1.jún bol dňom radovánok. Prišli k nám žiaci susedných obcí a to z Lesnice
a Haligoviec. Celé ihrisko bolo naše. Odohrali sme futbalové zápasy. Novinkou bol futbalový
zápas dievčat. Mali sme aj bufet, kde sme si mohli kúpiť sladkosti a malinovku. Poobede sme
si aj zatancovali pri gramofóne.“
1971/72
„1.septembra 1971 sme sa opäť zišli v škole. Ako každoročne začiatok šk. roka bol veselý.
Starší žiaci privítali našich najmladších – prváčikov kytičkami kvetov. Taktiež privítali aj
žiakov, ktorí prišli noví do 6. ročníka zo Stráňan a Lesnice. Na zahájení školského roku bol
prítomný politický pracovník – aktivista DO KSS Peter Šuga.“
„Zber zemiakov: prvé podujatie, ktoré poriadala škola, bola pomoc JRD v Kamienke pri
zbere zemiakov. Na brigádu chodili žiaci 8. a 9. ročníka. Zúčastnili sa na zbere tri dni. Účasť
žiakov z 8. a 9. ročníka bola veľmi dobrá.“
„Žiaci navštívili filmové predstavenie, film ZSSR „Mladý partizán“.“
„Dňa 8.10. žiaci našej školy navštívili filmové predstavenie „Prerušená pieseň“. Je to opísaný
skutočný príbeh z II.sv. vojny.“ (Pozn.: film o občanovi z Prešova a gruzínskej lekárke, ktorá
ho zachránila. Ich dcéra Eristavi je lekárka – psychologička.)“
„Expedícia Za prvými pioniermi: Dňa 28.10.1971 sa pionierky našej skupiny zúčastnili na
slávnostnom zahájení hry – Expedícia za prvými pioniermi. Na zahájení boli prítomné
pionierky A.Torbíková 9.roč., Ľ Pješčáková 8.roč. a M. Lipnická 8.roč. Na tomto zahájení
naša škola dostala stuhu (ku skupinovej zástave) za dobré plnenie úloh Cesta za červenou
hviezdou.“
120
„Už po päťdesiaty štvrtý raz si pripomína celé pokrokové ľudstvo slávne výročie Veľkej
októbrovej socialistickej revolúcie, ktorá sa zapísala do histórie zlatými písmenami. Výstrel
z Auróry 7. novembra 1917 bol signálom pre ozbrojené povstanie robotníkov, vojakov
a námorníkov, ktorí zvrhli Dočasnú vládu Kerenského a na jednej šestine sveta nastolili moc
proletariátu. Idey Veľkého októbra, ktoré sa pred 54 rokmi dali víťazne na pochod od brehov
Nevy, kliesnia si už dnes cestu po všetkých kontinentoch našej planéty, stali sa rozhodujúcou
politickou silou, ktorá určuje ďalší vývoj ľudských dejín.“
„5.novembra Cezpoľný beh: Pri príležitosti zahájenia MČSSP sa na našej škole uskutočnil
beh priateľstva. Na tomto podujatí sa zúčastnili pionieri zo ZDŠ z Podolínca, Haligoviec,
Kamienky, a pionieri z našej školy. Putovný pohár ZČSSP získali pionieri zo ZDŠ Haligovce,
druhé miesto obsadili pionieri našej školy, kde bol rozdiel medzi víťazom 1 bod.
1.m. Haligovce „A“
2.m. Veľký Lipník
3.m. Podolínec
4.m. Haligovce „B“
5.m. Kamienka.“
„Zahájenie hry „Expedícia Za prvými pioniermi“: Dňa 16. októbra sa na našej pionierskej
skupine uskutočnilo skupinové zhromaždenie, kde sa zahájila hra „Expedícia Za prvými
pioniermi“. Na zahájení boli prítomní všetci pionieri a iskričky z našej školy... Pri zahájení
hra Expedícia za prvými pioniermi nás skupinová vedúca oboznámila s etapami tejto hry:
1. Do krajiny priateľov
2. S pioniermi leninovcami
3. Za pioniermi dneška.“
„Volebné skupinové zhromaždenie: 18.11.1971 sa uskutočnilo volebné skupinové
zhromaždenie, na ktorom bol prítomný s. Petrus, pracovník ODPaM. Pionieri si volili
skupinovú radu (Skupinová rada: predseda, zástavník, kronikár, zdravotník, športový referent,
redaktor nástenných novín, člen).“
„II. ročník sedbalový turnaj: Dňa 29.12.1971 na ZDŠ pri PS vo Veľkom Lipníku bol
usporiadaný 2. ročník sedbalového turnaja. Zúčastnilo sa 6 družstiev chlapcov. Prvenstvo
získali deviataci. Víťazi boli odmenení vecnými cenami.“
„Oslobodenie obce: Naša obec bola oslobodená 25.1.1945. Pri tejto príležitosti pionieri našej
školy pripravili kultúrny program. Starší pionieri usporiadali brigádu v okolí pamätníka
padlých v II. sv.vojne.“
„Na PS Veľký Lipník sa dňa 28. januára 1972 uskutočnil „Veľký pioniersky karneval“,
ktorý bol odmenou za dobré výsledky v práci. Karnevalu sa zúčastnili pionieri a odd. vedúci
a vládla tu dobrá nálada. Medzi prestávkami boli poriadané kvízy o šikovnosti pionierov. Na
karneval aj dnes v dobrom spomíname.“
„Dňa 7.5.1972 sa konal na PS Veľký Lipník pioniersky sľub – kde starší pionieri prijímali
medzi seba najmladších pionierov. Taktiež na pamätnomm mieste pri pamätníku padlých
zložili sľub aj iskričky. Tento slávnostný sľub sa konal pri pamätníku padlých, o ktorý sa
starajú pionieri PS pri našej škole. V tento deň pri tomto pamätníku v slávnostnom
121
a národnom kroji mali čestnú stráž. Taktiež všetky oddiely pripravili program k týmto
oslavám.“
Sľub iskier:
Domovina moja krásna,
sľubujem ti v tento deň,
že ja, tvoja iskra jasná,
tebe k sláve vyrastiem.
Sľub pionierov:
Sľubujem pred svojimi druhmi,
že budem pracovať, učiť sa a žiť podľa pionierskych zákonov,
aby som bol dobrým občanom svojej milovanej vlasti,
Československej socialistickej republiky,
a svojim konaním chrániť česť Pionierskej organizácie Socialistického zväzu mládeže.
Pozdrav pionierov (so zdvihnutou rukou):
Budovať a brániť socialistickú vlasť buď pripravený!
Odp.: Vždy pripravený!
1972/73
„Súťaž pre Vás (k 24. výročiu vzniku PO SZM)
1. Na ktorú pokrokovú organizáciu nadväzuje naša pionierska organizácia?
2. Kto napísal knihu Červení priekopníci?
3. Kedy bola založená naša pionierska organizácia?
4. Kto tvorí v PS pioniersky aktív?
5. Vymenujte pionierske plamene.
6. Vymenujte pionierske cesty.
7. Aké je najvyššie vyznamenanie v PO SZM?
8. Vymenujte pionierske časopisy.
Súťaže sa môže zúčastniť každý pionier. Otázky je potrebné odovzdať do 22.4.1973. Súťaž
bude vyhodnotená 24.4.1973. Ceny: 1. miesto album, 2. miesto kniha, 3.miesto lopta.“
Do tejto súťaže sa zapojilo 76 pionierov.
„22.5.1973 v Starej Ľubovni sa uskutočnila súťaž v poznávaní hradov a zámkov. Tejto súťaže
sa zúčastnili Tatiana Kuzmiaková a Marta Labantová.“
„1973/74 Marta Špesová vyfotografovaná pred zástavou OR PO SZM.“ (pozn.: forma
vyznamenania.)
1986/87
122
Mimoriadne udalosti
„10.februára 1964 nebolo vyučovanie v škole, pretože boli veľké snehové záveje a autobusy
nepremávali.“
„1997/98 polročné zasadnutie pedagogickej rady sa uskutočnilo v provizórnych priestoroch –
zborovňa bola presťahovaná kvôli maľovaniu do 8. ročníka (trieda najbližšia k zborovni).“
„Dva mesiace sa v okolí školy potuloval pes, u ktorého zistili besnotu. 30 detí, ktoré mohli
byť nakazené (tieto deti psa hladkali a kŕmili) bolo 23.1.1998 prevezených na infekčné
oddelenie v Poprade.“
„Protesty učiteľov a zamestnancov – 2.9.1999 sa aj naši učitelia zapojili do protestnej akcie,
ktorá sa konala v športovej hale v Košiciach (Katarína Špesová a Gabriela Špesová spolu s
ostatnými kolegami z východného Slovenska protestovali proti prepúšťaniu nepedagogických
pracovníkov škôl a požadovali valorizáciu miezd školských pracovníkov.“
„17.11.1999 sme sa zapojili do výstražného štrajku, keďže požiadavky z 2.9. neboli splnené.
Vyučovanie sa začalo až druhou vyučovacou hodinou. ... Predsedníčka ZO OZ PŠAV Eva
Bočkajová prečítala všetkým členom OZ ako aj ostatným pracovníkom školy požiadavky
odborárov, s ktorými sa obracajú na vládu. Na oknách školy bol nápis Výstražný štrajk.“
„Prechod počítačov na rok 2000. Počítač v školskej jedálni ukazoval rok 1980 a podľa toho
písal dni v týždni tak, ako pripadli na príslušný dátum v roku 1980.“
„19.1.2000 žiaci z Lesnice neprišli do školy. Bolo veľa snehu, cesta nebola upravená (nešiel
pluh). Šofér autobusu nehcel riskovať (mohlo sa stať, že by uviazol hore na kopci a všetky
deti by boli uväznené v autobuse, preto ich nevzal a poslal ich domov). Na druhý deň sa
situácia zoopakovala, ale žiaci sa nedali odbyť a nastúpili do autobusu. V poriadku prišli do
školy.“
„9.6.2000 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili vystúpenia folklórneho súboru PUĽS v Prešove.
Tento súbor ponúkol škole dva vlastné autobusy na dopravu. Priebeh akcie sa skomplikoval –
jeden autobus na ceste do Veľkého Lipníka havaroval (našťastie bol ešte prázdny), preto
polovica žiakov čakala na náhradný spoj. Predstavenie bolo odložené o dve hodiny. Naspäť
žiaci cestovali jedným autobusom na dva razy. Čakanie v Prešove si vyplnili prehliadkou
mesta. Bolo to veľmi pekné podujatie. Mnohí žiaci boli po prvýkrát v divadle (DAD Prešov).
„1.9.2006 Do školského poriadku bol zapracovaný bod o mobiloch - mobily majú mať žiaci
v taške a vypnuté.“
„22.12.2006 (piatok pred vianočnými prázdninami) voľno z dôvodu rekonštrukcie
vchodových dverí na budove školy.“
„December 2006 – v škole sa vyskytla pedikulóza.“
„3.1.2007 – 5.1.2007 riaditeľské voľno na odporúčanie ministra školstva.“
„18.-22.1.2008 mali žiaci 1.-3. ročníka chrípkové prázdniny. Chorých bolo 57,8 % žiakov.“
123
„14.10.2008 jeden žiak bol hospitalizovaný na infekčnom oddelení z dôvodu ochorenia na
infekčný zápal pečene. Za účelom ničenia pôvodcu nákazy v prostredí bolo nutné vykonávať
dôkladnú očistu s následnou dezinfekciou podľa platných právnych predpisov. Okrem iných
opatrení boli na toaletách pripravené nádoby s dezinfekčným roztokom, v ktorom si žiaci aj
všetci zamestnanci dezinfikovali ruky a následne si ich umývali mydlom pod tečúcou vodou.“
„14.10.2009 Snehová kalamita v prvej polovici októbra - to tu ešte nebolo
Ešte ani nestihla opadať jarabina a listy zo stromov pred školou, ktoré každoročne so žiakmi
upratujeme, a už sa celý kraj ukryl pod bielou snehovou perinou. Perinbabka sneží už od
13.10.2009, čo je pravdepodobne vyrovnaný rekord spred niekoľkých rokov. (Ak máte
informáciu o včasnejšom prvom snehu, radi tento článok opravíme.) Spočiatku sa sneh topil,
ale od večera spomínaného dňa sa drží. Súvislá bohatá snehová pokrývka stále pribúda. Asi sa
niekde poblízku ohrievala Maruška pri vatre 12 Mesiačikov – „Zaduj víchor, besnej fujavica!
Sneh nech sa sype do rána...“ akoby hovoril najstarší December, aby potrestal zlú macochu s
Holenou. Snehová kalamita tentokrát naozaj zaskočila - a nielen cestárov. Žiaci z Lesnice,
ktorí cestujú do školy autobusom, na vyučovanie 14.10.2009 nedošli - autobus uviazol pred
vrcholom Lesnického sedla. Iba pár žiakov, ktorí dochádzajú autami, do školy prišlo.
Problémy s dopravou boli aj na úseku Kamienka - Veľký Lipník. Autobusy meškali, cestu
lemovali uviaznuté autá. Ťažký sneh na stromoch v školskej záhrade polámal konáre.“
„20.11.2009 V týchto dňoch na nás číhajú pedikulóza (zamorenie parazitickým hmyzom
zvaným voš detská) a chrípka, prípadne iné akútne respiračné ochorenia. Žiaci všetkých
ročníkov boli poučení, ako sa čo najlepšie vyhnúť všetkým týmto nepríjemnostiam. Zatiaľ sa
úspešne bránime - hlavy majú deti čisté, vši sa našťastie vďaka rodičom nestihli rozšíriť.
Chrípka zatiaľ postihuje len málo detí, avšak pomerne veľa žiakov má iné akútne respiračné
ochorenie. Chrípkové prázdniny momentálne nehrozia.“
„27.11.2009 Nedávno boli vymaľované takmer všetky priestory školy. Niektoré pred rokom,
iné pred mesiacom. Keď však na stene pristane niečo, čo tam nepatrí, zanechá to viditeľné
stopy - zvyčajne nežiadúce. Šiestaci sa rozhodli svoje chyby napraviť. Nakúpili farby,
doniesli štetce a pustili sa svorne do práce.“
„29.11.2010 Kvôli snehovej nádielke meškali alebo vôbec nešli niektoré autobusové spoje,
preto žiaci z Lesnice nemali ako prísť do školy.“
„26.1.2011 Chrípkové ochorenia neobišli ani našu školu. Vírusy zaútočili najmä na žiakov
druhého stupňa. Dnes ich v škole chýbalo 34%, preto mali skrátené vyučovanie (5 hodín).
Zajtra 27.1.2011 a v piatok 28.1.2011 majú chrípkové prázdniny. ...Pre chrípkové prázdniny
sa karneval odkladá. Chrípkové prázdniny budú mať len žiaci 2. stupňa. Žiaci 1. stupňa budú
mať riadne vyučovanie.“
„27. 1. 2011 Chrípka zaútočila aj na mladších, preto budú mať chrípkové prázdniny v piatok
28.1.2011 aj žiaci 1. stupňa, teda všetci žiaci našej školy. Vysvedčenia dostanú všetci žiaci po
polročných prázdninách v utorok 1.2.2011.“
„8.12.2011 Udelenie riaditeľského voľna: Riaditeľka ZŠ s MŠ vo Veľkom Lipníku podľa §
150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a podľa vyhlášky MŠ SR č.
231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, udeľuje
žiakom školy dňa 15.12.2011 riaditeľské voľno z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny
v našej obci v čase od 8.10 hod. do 15.00 hod.“
124
„28. 3. 2012 Chrípkové ochorenia zaútočili aj na našich žiakov, preto budú v dňoch 29.3.30.3.2012 (štvrtok a piatok) v našej škole chrípkové prázdniny.“
„Trojhlavá púpava: Netradičnú púpavu, ktorá má na jednej stonke tri kvety objavili 3. mája
2012 počas obedňajšej prestávky žiaci na školskej záhrade. Boli veľmi prekvapení, čo
náhodou našli a nazvali ju „prírodným zázrakom“.“
„Štrajk zamestnancov školstva: Dňa 13.9.2012 vyučovanie nebolo z dôvodu účasti
zamestnancov ZŠ s MŠ Veľký Lipník na štrajku zamestnancov školstva.“
„Štrajk učiteľov: Oznamujeme rodičom a žiakom základnej školy, že v dňoch 26.-27.11.2012
vyučovanie nebude z dôvodu účasti učiteľov na štrajku. V prípade akýchkoľvek zmien budú
rodičia a žiaci informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu.“
„26.11.2012 Neobmedzený štrajk: Učitelia vstúpili do neobmedzeného štrajku. Začiatok
vyučovania bude oznámený na webovej stránke školy a prostredníctvom obecného rozhlasu.“
„Štrajk učiteľov bol prerušený.Vyučovanie sa začína vo štvrtok 29.11.2012.“
.
„Chrípkové prázdniny: Počet žiakov, chorých na chrípku a podobné ochorenia výrazne stúpol,
preto budú v našej škole v čase 13.-15.2.2013 chrípkové prázdniny.“
„Chrípkové prázdniny: Od utorka 19.3.2013 do piatka 22.3.2013 mali žiaci 2.-4. roč.
chrípkové prázdniny pre vysokú chorobnosť v týchto triedach (vyše 50%).“
„Riaditeľské voľno: Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom 1.-8. ročníka, že v stredu
13.3.2013, čiže v deň Testovania 9 - 2013 vyučovanie nebude z organizačných dôvodov.“
125
Materská škola
MŠ v obci bola zriadená 8. novembra 1965 v budove starej školy pri kostole. Boli
obdobia, keď bola MŠ jednotriedna, inokedy bola dvojtriedna, podľa počtu detí.
Učiteľky MŠ:
Nováková Justína
Zimová Anna
Majerská Marta
Hardoňová
Ružbacká Margita
Knapiková Elena
Kuzmiaková Mária
Koščáková
Kolárová
Lukušová
Palubová Anna (rod. Mirilovičová)
Kovalčíková Eva
Mosorjaková Mária
Mamrillová Marta
Gvozdiaková Anna
Bočkajová Eva (rod. Lazoríková)
Pješčáková Ľubomíra
Hrebíková Naďa
Školský rok 1989/90 sa začal 4.9.1990. MŠ navštevovalo 48 z 55 zapísaných detí. Škola bola
dvojtriedna. O deti sa starali riaditeľka Nováková, učiteľky Mosorjaková, Pješčáková a
Palubová.
Deti mali Zimné radovánky, s mamičkami oslávili MDŽ. Svoj deň - MDD strávili v prírode a
kreslením na asfalt. Na konci roka deti dostali vysvedčenia a budúci prváci aj malú pozornosť.
V šk.roku 1990/91 bolo zapísaných 45 detí, ale do školy chodilo len 40. P.uč. Mosorjakovú
vystriedala p. M. Mamrillová.
Počas Zimných radovánok deti navštívil Dedo Mráz. Nechýbali oslavy MDŽ s vystúpením
pre mamičky a MDD v prírode. Budúci prváci dostali darček a vysvedčenia.
V šk roku 1991/92 MŠ navštevovalo 38 detí, zapísaných bolo 48. Riaditeľkou sa stala p.
Mosorjaková. Z kolektívu odišla p. Nováková, nastúpila p. Eva Bočkajová.
Počas školského roka mali deti tradičné oslavy : Zimné radovánky s Dedom Mrázom, MDŽ a
MDD a na konci roka vysvedčenia a pozornosť pre prvákov.
V školskom roku 1992/93 bolo zapísaných 50 detí, MŠ však navštevovalo len 35 z nich.
Škola bola zriadená ako dvojtriedna. Okrem riaditeľky Márie Mosorjakovej učili Ľubomíra
Pješčáková, Anna Palubová a Marta Mamrillová. O stravu sa starala kuchárka Anna Šugová,
poriadok udržiavala Marta Hanečáková.
Po celý rok sa deti učili piesne, básne, tančeky a scénky, s ktorými vystúpili aj na verejnosti
pri rôznych príležitostiach.
Tradičné sa stali slávnosti: Zimné radovánky v MŠ pri stromčeku s darčekmi od Deda Mráza,
Deň matiek v KD, MDD v prírode s kreslením na asfalt a opekaním špekačiek. Deti, ktoré
čaká prvý ročník ZŠ, dostávajú vysvedčenie a malú pozornosť.
Školská brána sa zatvorila 23.6.1993.
V školskom roku 1993/94 bolo zapísaných 36 detí, do školy nastúpilo len 30 detí. Školníčku
M. Hanečákovú vystriedala Marta Sykoriaková.
7.12.1993 deti oslávili Mikuláša spolu s o.Josafatom Š. Lucákom. Darčeky dostali nielen od
rodičov, ale aj od farského úradu. Na Deň matiek deti vystupovali pred rodičmi v MŠ.
126
1.5.1994 bola materská škola premiestnená do budovy bývalej učiteľskej bytovky do
rekonštruovaných priestorov ŠKD, pričom ŠKD sa presťahoval do dvoch tried v budove ZŠ.
Dôvodom sťahovania boli vysoké náklady na prevádzku MŠ v starej budove.
Prázdniny sa začali 4.7.1994.
V školskom roku 1994/95 bolo zapísaných 28 detí. Škola je už len jednotriedna s tromi
pracovníčkami. Ostali riaditeľka M. Mosorjaková, učiteľka A. Palubová a školníčka M.
Kozubová. O stravu sa starajú kuchárky školskej jedálne pri ZŠ. Deti sa stravujú so žiakmi v
spoločnej jedálni.
Deti vystupovali pred rodičmi na Mikuláša a oslavách Dňa matiek. MDD oslávili na
futbalovom ihrisku hrami, pričom si pochutnali na opekaných špekáčkach.
V školskom roku 1995/96 bolo zapísaných iba 17 detí.
Na Mikuláša deti po vystúpení dostali darčeky nielen od rodičov, ale aj od štedrého sponzora,
ktorý im venoval hračky v hodnote 4 000.- Sk. V čase fašiangov mali deti maškarný ples, na
ktorom boli masky odmenené sladkými cenami.
V školskom roku 1996/97 bolo zapísaných 23 detí.
Po vystúpení na Mikuláša dostali deti bohatú nádielku darčekov - balíčky od rodičov, hračky
od OcÚ a ďalšie hračky a sladkosti od súkromného podnikateľa Štefana Kuzmiaka. Vo
februári bol v MŠ maškarný ples. V sprievode rodičov sa deti zapojili do IV. ročníka Okresnej
prehliadky záujmovej činnosti v Starej Ľubovni s pásmom "Na poľani". Oslavy Dňa matiek
boli v KD. V okresnej súťaži Ekovýkres získala Veronika Stempáková 3.miesto. Na MDD
pripravil OcÚ pre deti zájazd s rodičmi do ZOO v Spišskej Novej Vsi a hradu v Kežmarku.
V školskom roku 1997/98 bolo zapísaných 24 detí od 2 do 6 rokov.
Sponzori boli aj v tomto roku na Mikuláša štedrí. Deti dostali od rodičov sladkosti, od OcÚ a
Štefana Kuzmiaka hračky a od VVB hračky a maliarske potreby. Vo februári bol maškarný
ples. Deti MŠ sa zúčastnili Okresnej prehliadky tvorivosti s programom ,,Staviame Máje“. Na
MDD absolvovali poldenný výlet do Pienin.
Vo výtvarnej súťaži Peter Labant získal 1.miesto za koláž Pasenie oviec, iný jeho výkres
porota poslala do celoslovenského kola. MDD deti oslávili opäť v prírode hrami a pochutnali
si na opekanej slaninke a sladkostiach od rodičov.
Prázdniny boli počas celého júla a augusta.
V školskom roku 1998/99 bolo v MŠ jedno oddelenie, do ktorého bolo zapísaných 23 detí vo
veku 2-6 rokov. Deti sa zapojili do výtvarných súťaží Dúha a Polícia očami detí a do
okresného kola športovej Olympiády najmenších v Starej Ľubovni, na ktorej obsadili
11.miesto medzi 24 školami. Oslavy Mikuláša boli v kultúrnom dome, obecný úrad venoval
materskej škole 5 000.-Sk na nákup hračiek a učebných pomôcok. V čase fašiangov nechýbal
maškarný ples. Na Deň matiek sa deti predstavili spolu so žiakmi základnej školy v KD s
pekným kultúrnym programom.
V školskom roku 1999/2000 sa MŠ zapojila do projektu Figaro, ktorú organizovalo MŠ SR
a v TV relácií bola vyžrebovaná a získala finančnú odmenu 20 000 Sk, hračky a sladkosti pre
deti.
V školskom roku 2001/03 vznikla ZŠ s MŠ.
Mikuláš 6.12.2006 – na chodbe ZŠ vystúpili deti MŠ pred svojimi rodičmi
127
V školskom roku 2006/07 začala rekonštrukcia a prístavba MŠ.
9.5.2007 na školskej súťaži Základnej umeleckej školy Stará Ľubovňa v I. kategórii spev
získala 3. miesto Terézia Hrebíková.
18.-22.1.2008 mali deti chrípkové prázdniny, nakoľko iba 4 deti boli v tom čase zdravé.
V školskom roku 2009/10 sa na MŠ začalo pracovať podľa nového ŠkVP s názvom ,,Poďme
spolu do prírody“ zameraným na environmentálnu výchovu obohatený o mnohé aktivity napr.
Šarkaniáda, Deň Jablka, V kráľovstve zeleniny, Mesiac úcty k starším, Týždeň zdravia, Ocko,
mamka poďme spolu do prírody a ďalšie. Podľa tohto programu sa pracuje doposiaľ, chystá
sa inovácia.
128
Povedali naši žiaci
Na hodine matematiky:
„Miško, máš 4 cukríky, dáš mi dva. Koľko ti zostane?“
Miško: „Mama mi zakázala rozdávať cukríky.“
Učiteľka: „No dobre, Miško. Ja mám 4 cukríky a tebe dám dva. Koľko mi ostane?“
Miško smutne odpovie: „Vy aj tak nijaké nemáte.“
Na hodine prírodovedy:
Učiteľka: „Žiaci, keď sme vo vesmíre, sme priťahovaní k Zemi. Kto vie vysvetliť, prečo?“
Žiačik: „Je nám smutno za mamou.“
Na hodine dopravnej výchovy:
Učiteľka: „Žiaci, aká je to značka? (dvojitá zákruta)“
Žiak: „Tam nemáme chodiť, lebo tam sú hady!“
Na hodine fyziky (9. ročník):
Učiteľka: „Prečo planéty obiehajú okolo Slnka?
Žiak: „Poháňa ich slnečný vietor.“
Napísali naši žiaci
Fyzika 6: Umelé magnety sa vyrábajú z forintov.
Fyzika 7: Tiaž je sila položená na stole.
Fyzika 8: 4 doby zážihového motora: motor, motorček, nafta, benzín; pracovná doba motorka
Fyzika 9: Mená z histórie astronómie
• Pritateles
• Platonov
• Aristomedes
• Ptocemios
• Aristotales
• Pytalodos
• Ptogemaios
Dejepis 6: Múdrosti z písomky
• Rím založil Ramuserus.
• Starovekí roľníci pestovali obilniny, pšenicu, proso, placky a palacinky.
• Žoldnieri sú bojovníci v divadle.
• Keď človek zomrel, pochovali ho zaživa.
• Ľudia nevedeli, že aj po smrti môže človek veriť v Boha.
• Doba kamenná, doba bronzová, doba strieborná, doba zlatá...
• Ľudia sa modlili náboženstvo.
• Keď zomreli, mysleli si, že sú na inom svete.
• Po smrti ich bohato odmenili.
129
• Ten človek zmrzol na kocku ľadu.
• ...pochovali ich tak, že telo nechali odkryté.
• Prečo dávali pravekí ľudia mŕtvym do hrobu zbrane a šperky?:
Na pamiatku, lebo mali predstavu, že pôjdu do neba a tam to budú potrebovať.
• Mysleli si, že keď zomrú, budú žiť.
Ako vedci zisťujú vek vykopávok?
- Vedci kopali, našli napríklad sošku ženy, dali ju profesorovi a on zistil, kedy bola
zhotovená.
Prírodopis 9: Kvasinky sa rozmnožujú počatím (pučaním)
Prírodopis 5: protokol z laboratórnej práce - vytvorba (vypracovanie)
Dotazník
Opýtali sme sa bývalých žiakov:
Čo vám v škole chýbalo?
⋅ telocvičňa (nebolo kde hrať volejbal, basketbal),
⋅ šatne s osobnou skrinkou (na odloženie vecí),
⋅ anglický jazyk (vtedy sme sa učili ruský a nemecký),
⋅ s odstupom času vidím, že tam bolo všetko, čo som potreboval mať,
⋅ žalúzie, často nám chýbalo porozumenie, teplo domova,
⋅ magneťák a kazety, notebook, mobil, internet,
⋅ určitá voľnosť, ktorá za totality nebola,
⋅ lepšie technické vybavenie školy,
⋅ výuka cudzích jazykov, ak nerátam ruský a ukrajinský jazyk,
⋅ základy volejbalu a basketbalu, málo športových krúžkov,
⋅ dlhšie prestávky,
⋅ pc – učebňa,
⋅ prírodopisné krúžky,
⋅ viac prázdnin,
⋅ porozumenie,
⋅ školské výlety
Čo sa vám v škole najviac páčilo?
⋅ športové súťaže,
⋅ výlety,
⋅ prestávky,
⋅ krúžky (lebo stále mali učitelia pre deti čas),
⋅ koniec vyučovania,
⋅ strelecký krúžok,
⋅ že sme boli super trieda a dobrá partia,
⋅ keď škola organizovala karneval,
⋅ tanečný krúžok s pani uč. Ladižinskou,
⋅ nové priestory,
⋅ prostredie a ovocný sad okolo školy,
130
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
zážitky s kamarátmi,
učiteľky,
branné,
lampiónový sprievod,
pioniersy sľub,
rovnošaty,
páčilo sa mi, ako si učitelia vedeli udržať autoritu,
akcie,
kvízy,
branné dni,
ako každý žiak rešpektoval učiteľa,
rozmanitosť žiakov i personálu,
futbal,
keď zvonilo po hodine,
karneval,
v družine (pani vychovávateľka Pirhalová – jej seriózny prístup ku žiakom, starostlivá,
ochotná vždy pomôcť,
do tretieho ročníka som chodila do starej školy a potom som išla do novej terajšej
školy, pioniersky sľub,
telocvik vonku,
pestovateľské práce, hodina, na ktorej sme sa učili variť, piecť, šiť,
športový krúžok,
sviatok detí – súťaže,
vo veľkých triedach sme mali nástenky, pestovali sme na oknách kvety,
keď sme na hodinách TV nemuseli cvičiť, ale sme sa učili tancovať (valčík, polku,..),
páčili sa mi napríklad prestávky, keď sme robili lotroviny,
keď sme šli niekam na výlet,
keď učitelia nielen skúšali, ale aj rozprávali svoje zážitky,
keď sme s p. uč. Ladižinskou nacvičovali pesničky na rôzne vystúpenia a festivaly,
poznámka od p. učiteľa Berilu „Dáva pozor či dávam pozor a keď nedávam pozor tak
nedáva pozor ani on“,
keď končilo vyučovanie,
že sa viac chodilo po súťažiach,
riaditeľ s píšťalkou,
že sme niekedy školské pomôcky dostávali zadarmo,
rôzne súťaže – beh, streľba, biatlon, partizánsky samopal,
keď som prospieval s vyznamenaním a k vysvedčeniu som dostal čestné uznanie za
prospech, ktoré mi dodnes zarámované visia na stene a ukazujem ich svojim deťom,
na nástenke veľkej chodby fotky vyznamenaných žiakov,
keď sme sa vážili,
školské výlety do Pienin,
branné cvičenie,
pestovateľské práce, ručné práce, krúžok varenia a pečenia,
pobyt na obede a aj obedy,
pracovné vyučovanie, keď nás prišli učiť praktikanti,
prístup učiteľov,
streľba zo vzduchovky,
tanečný krúžok,
131
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
posedenie pri jedličke s karnevalom,
lampiónové sprievody,
celoškolské odmeňovanie žiakov za reprezentáciu školy, správanie, prospech,
školské pomôcky v kabinetoch,
okolie školy a školské ihrisko, ročníky 1.-8. (všetky triedy v jednej budove),
výborný pedagogický kolektív, vysoký počet žiakov v triede,
škola blízko domova,
chutné jedlo v jedálni,
strelecký krúžok,
prvomájový pochod do Starej Ľubovne,
koniec vyučovania,
keď sme chodili do prírody,
páčila sa mi organizácia práce,
že som sa mohol zapájať do rôznych aktivít,
to, že sa nemuseli kupovať školské pomôcky, škola nám ich zabezpečila,
páčilo sa mi účinkovanie vo folklórnom súbore, ktorý viedol p. riad. Bukovič, chodili
sme na rôzne vystúpenia – Východná, Kamienka, Červený Kláštor a mali sme úspech
s.uč. Steinitzová (slovenský jazyk) – usmerňovala ma a povzbudzovala v recitácii,
bola som na mnohých súťažiach napr. Literárny Kežmarok, recitovala som na rôznych
vystúpeniach aj v Zbore pre občianske záležitosti
Čo sa vám v škole nepáčilo?
skúšanie učiteľov, ranný príchod do školy, nemal som rád niektoré predmety, vyučovanie v
sobotu alebo sobotné brigády, vystrájanie chlapcov v triede, nazeranie do WC ponad vrch a
pretrváva dodnes, prístup vyučujúceho k žiakom na vyučovaní niektorých učiteľov, keď sa
cvičilo na chodbe, pretože nás to vyrušovalo počas vyučovacích hodín, s. učiteľka Kurucová,
zvonček po prestávke, keď sa nedalo opísať na písomke, cestovanie autobusom do školy z
Lesnice hlavne v zime, skúšanie a písomky, anglický jazyk, vyučovanie začínalo veľmi skoro,
kotúľ vzad, učenie, učitelia, starších žiakov, veľká prestávka, písomky, prechádzka cez veľkú
prestávku po chodbe, arogantná bitka od predvádzajúceho učiteľa K., diktáty, keď som
ostával po škole, pokriky na prvého mája, opití a zafajčení učitelia, povyšovanie a
ponižovanie medzi žiakmi, keď sme sa na TV vážili, behali vytrvalostné behy, karneval,
domáce úlohy, čas pred písomkou, písomky, prísni pedagógovia, ale s odstupom času na nich
spomínam s radosťou, pretože viem, že ma veľa naučili, učenie, šplhanie sa po lane (aj tak
som sa nevyšplhal), pracovné soboty, spájanie ročníkov na prvom stupni, prezuvkáreň, toalety,
pán riaditeľ, hádky a nedorozumenia medzi spolužiakmi, riaditeľňa, učenie, že sme neboli
dobrý kolektív, odmeraný prístup niektorých učiteľov a rozdiely, ktoré robili medzi
„lesnickými“ a „lipnickými“ žiakmi, keď prišla hodina matematiky...
Kde ste boli na výletoch (exkurziách) organizovaných školou?
Bojnice – ZOO, hrad, Michalovce, Domaša, na Ukrajine – Užhorod, Zemplínska Šírava,
Divadlo Prešov, lyžiarsky a plavecký výcvik, Dukla, plavecký výcvik v Brezne a a lyžiarsky
výcvik Haligovce, pioniersky sľub na Dukle, Svidník, Bardejov, Krásna Hôrka, 3-dňový výlet
v Lesnici, Betliar, Botanická a Zoologická záhrada Košice, Planetárium, Bojnický zámok a
Oravská priehrada, Stráňany, Aksamitka, Skrutkáreň Stará Ľubovňa, Spišský hrad, Dukla,
Poprad – ľadová revue, Banská Bystrica, prvomájové sprievody v Starej Ľubovni, kino –
ruské filmy, Betliar, pochod mieru do SL, pionierske tábory, Červený Kláštor, Slovenský raj,
Prešov – Hviezdáreň, vystúpenie folklórneho súboru v Kamienke vo Svidníku, lyžiarsky
výcvik v Lesnici, Vysoké Tatry, Spišská Nová Ves, Bardejov, Ľubovnianske kúpele, Hrad
132
Stará Ľubovňa, Rožňava, Sulín, Demänovská jaskyňa, múzeum Červený Kláštor a rôzne túry
a výlety po okolí, Haligovské skaly (súťaž mladý pohraničník), Mláčne, Tokárne, Dolinky,
pešia túra Červený Kláštor, Lesnica, reprezentácia školy po celom Slovensku, Michalovce, Na
Orave – v Námestove – plavba po Oravskej priehrade, Dukliansky priesmyk, Osvienčim,
Tatraľan Kežmarok, škola neorganizovala výlety – boli sme s triednou učiteľkou na hrade v
Starej Ľubovni, v tej dobe sme na výlety nechodili – nepamätám, ZOO Bojnice,
Ľubovnianske kúpele, Vyšné Ružbachy, Užgorod, Vysoké Tatry, Aksamitka, Slovenský Raj,
Prešov, Levoča, Martin, Zemplínska Šírava, Dobšinská ľadová jaskyňa, Gombasecká jaskyňa,
Svidník, Košice VSŽ
Aký máte najzaujímavejší zážitok zo školských čias?
Keď ako jeden z asi piatich vyznamenaných žiakov školy, sme mali sedenie s vedením ONV
v Starej Ľubovni a už vtedy sme sa pýtali vedenia ONV, kedy bude v obci vodovod, dom
smútku a nová telocvičňa.
Pasenie kráv.
Iskričkový sľub.
Iskričkový sľub na Dukle pri pomníku padlých hrdinov.
Zostali sme po vyučovaní, lebo sme sa ohadzovali so šupkami z pomaranča. Vtedy som bola
prvýkrát v riaditeľni. Spolužiačke som zvalila lavicu na ruky a tá jej popučila prsty.
Každoročná rozlúčka ôsmakov.
Skladanie sľubov, chodilo sa na Duklu.
Veľa vtipných príhod počas prestávok.
Chodil som na súťaže v streľbe zo vzduchovky.
Keďže som sa zúčastňoval bežeckých súťaží, výhry boli ten najkrajší a najzaujímavejší
zážitok.
Skoro celé školské obdobie sedenie v prvej lavici.
Výlet do Demänovskej ľadovej jaskyne.
Pešia túra z Veľkého Lipníka do Lesnice, lebo vtedy bolo meter snehu.
Keď sme išli pešo do Starej Ľubovne – pochod mieru.
Keď sme v škole väčšia skupina nocovali na žinenkách a potom ráno sme šli s pánom
učiteľom Berilom do Starej Ľubovne manifestovať, bolo to na 1. mája.
Hranie futbalu s pravítkami cez prestávku.
Mám dobrý zážitok z plaveckého výcviku, keď sme boli v Brezne, kde sme sa učili plávať.
No natoľko sme ešte dobre nevedeli plávať a mali sme súťaž. Skoro by som sa utopila, keby
si ma nevšimol jeden zo spolužiakov, ktorý ma zachránil. Za to som mu dodnes vďačná.
Keď sme boli celý týždeň na lyžiarskom výcviku, na ktorom som sa nenaučila lyžovať.
Najzaujímavejšie zážitky mám zo školských výletov a súťaží.
Ako sa chodilo so stoličkami ku školníkovi.
Chodili sme na zemiakovú brigádu do Červeného Kláštora.
Keď som bol depešakom iba jeden deň. Potom nás učiteľ natrel riaditeľovi a už bolo po
depešakovi.
Keď sme boli na výlete a jednu noc sme spali v telovicvični, v spacákoch. Bola veľmi veľká
sranda, pretože sa skoro celú noc „v tajnosti“ vystrájalo a ráno nebol nikto vyspatý.
Ako spolužiak bral všetku vinu za všetkých na seba, a tým aj naše poznámky.
Počas prestávky rozbité umývadlo, džbány, pokazená tabuľa, zlomené palce a spolužiakovo
natrhnuté ucho. Bolo toho veľa.
Streľba zo vzduchovky a cestovanie po súťažiach.
Nácvik spartakiády.
Ako sme vystrájali.
133
Keď sme išli pešo na prvého mája. V Kamienke v telocvični sme spali – to bola „žúrka.“ A
ráno sme išli do Starej Ľubovne, tak sme kričali „nech žije prvý máj.“
Vystúpenie na folklórnych slávnostiach vo Svidníku a Kamienke.
Dobré detstvo a bezstarostný život.
Výhra prvého miesta v Okresnej školskej futbalovej lige.
Počas školských čias som bola štvrtá na majstrovstvách Slovenska v biatlone v Turanoch.
Matne si pamätám, ako sme chodili vystupovať na sviatok VOSR – učili sme sa básničky.
Ešte si pamätám súťaž na bicykloch. Rada si zaspomínam na pani učiteľku Želonkovú, s
ktorou sme si merali nohy a topánky.
Keď nás triedna učiteľka bila paličkou po ruke.
1. máj – pochod mieru Veľký Lipník – Stará Ľubovňa, 8. máj – pálenie vatry
Výlet v Aksamitke.
Keď som sa stal majster Slovenska v behu a streľbe zo vzduchovky.
Spoločné výlety so spolužiakmi.
Maľovanie triedy a útek z telesnej výchovy.
Keď nám pán učiteľ nadával za to, že sa nevieme naučiť rovnice.
Môj nakrajší zážitok bol, keď som bol na lyžiarskej súťaži, kde som sa dvakrát umiestnil na 2.
mieste. Súťaž bola v Ľubovnianskych kúpeľoch aj vo Vyšných Ružbachoch.
Školenie mladých pionierov.
Rada spomínam na niektorých učiteľov (p. uč. Harmanová, Svobodová, Kaňová, Kancianová).
„Matematiku nás učil riaditeľ. Raz mal telefonát, takže na chvíľu musel odísť z triedy. My
sme mu na tabuli, kde bol napísaný príklad (zadanie), zmazali niektoré čísla, aby sa natiahol
čas a čím neskôr začal skúšať. Riaditeľ dlho rozmýšľal, kým všetko správne podopĺňal.
V 7. ročníku p. Hnatko a p. Marhulík sobášili, ja som chodila recitovať. Zapisovateľka stále
priniesla koláče (čo dali ľudia zo svadby), vždy som si nejaké doniesla v servítke domov.“
„Páčili sa mi v tej dobe súťaže, ako napríklad partizánsky samopal, kde sa behalo po lese,
hľadali sa ukryté predmety, strieľalo sa zo vzduchovky a museli sme poznať vojenské
hodnosti. Súťažilo sa na Ľubovnianskom hrade vo dvojiciach, kde jeden z dvojice odpovedal
v teréne pred komisiou otázky z histórie partizánskych bojov a druhý zasa plnil iné úlohy a
potom sme spoločne behali po lese a súťažilo sa o celkom pekné ceny.“
„Aj napriek tomu, že bola zima a snehu bolo veľa, sme sa radi chodili sánkovať. Každý sa
veľmi tešil na sánkovačku, niekto si doniesol sánky, iný zas klzáky. Na sánkovačke bola
veľká zábava a každý si užil kopec srandy. Keď sa končila hodina TV museli sme sa pobrať
naspäť do školy. Každý chcel ešte využiť posledné minúty strávené na svahu, preto posadali
na sánky piati chlapci a pustili sa dolu svahom, lenže pri chodníku boli stromy, a tak chlapci
rovno trafili strom. Boli poudieraní, mali odreté čelá a samozrejme sánky to nevydržali a
polámali sa. Aj napriek bolestiam nastal veľký smiech. Po skončení TV sa každý žiak opäť
tešil na ďalšiu hodinu TV.“
„Bolo ich veľa, najkrajšie a najzaujímavejšie zážitky sme prežili spolu s triedou na
spoločných výletoch. V šiestej triede som absolvovala 7-týždňové vtedy pionierske školenie v
Čechách, kde som spoznala veľa nových kamarátov – s niektorými som v kontakte doteraz.
Bolo to pre mňa veľmi zaujímavé, no mrzelo ma, že počas môjho pobytu v Čechách boli moji
spolužiaci na plaveckom výcviku a ja som to nestihla.“
„Keď sme boli ôsmaci, v prvom ročníku učila učiteľka Nováková pochádzajúca zo Stráňan,
predtým dlho pôsobiaca v Čechách. Tomu zodpovedal aj jazykový slang, ktorým sa
134
vyjadrovala: slovensko - česko - rusnacký. Cez veľkú prestávku na podnet riaditeľovho syna
Joža sme uväznili v kabínke WC chlapcov prvákov. Počas hodiny fyziky, ktorú sme mali
s riaditeľom, prišla do triedy a povedala: „Súdruh riaditeľ to je sabotáž, kluci ušli a po
prestávke nedojeli do triedy.“ Keď riaditeľ odišiel aj s učiteľkou do zborovne, Jožo vyšiel
oslobodiť prvákov z WC. Tí po návrate do triedy povedali, kde boli a popísali, koho
pričinením. Riaditeľ si nás zobral do riaditeľne, zatvoril dvere a prvému sa venoval mne.
Keďže na ľavej ruke mu chýbali prsty, rozohnal sa pravou tak dlho, že som reflexívne mohol
uhnúť, čo som aj spravil a narazil hlavou do steny. Od steny som sa vrátil na jeho letiacu ruku
a od tej znova na stenu. Z jednej facky vznikol trojúder a odvtedy mám veľkú hlavu plnú
sprostostí. Svojmu synovi sa venoval podľa vyššie uvedeného postupu 5- násobne.“
„Tak tých mám veľa a každý bol pre mňa svojím spôsobom zaujímavý. Spomeniem tu
napríklad ten, ako nám dievčatám chlapci robili zlosť a to tak, že namočili uterák do vody,
zrolovali ho a tak nás šľahali. Veľmi to štípalo a vždy sme pred nimi utekali, ale raz, keď si
ma vzali na mušku a jeden spolužiak ma šľahol, ja som chytila uterák za koniec a ťahala som,
on ho však nechcel pustiť a už kľačal na kolenách. Tak som ho pritiahla až k sebe a
vykmásala som ho za vlasy. Keď som pustila aj uterák aj vlasy, ostal mi v ruke celý chumáč a
tak sme sa smiali, či ho chce na parochňu. Chudák sa veľmi hanbil, ale my dievčatá sme mali
od „uterákových vojen“ pokoj.“
„No mala som aj jeden „sladký zážitok“ a to v ôsmej triede. Hneď na začiatku školského roku
sme dostali novú učiteľku pani Hajdunovú, ktorá nás mala učiť nový predmet AJ. Keďže nás
chcela naučiť, ako správne vyslovovať anglické slovíčka, doniesla nám na jednu hodinu
lentilky a kázala nám ich dať pod jazyk a tak vyslovovať po anglicky. Lenže milé lentilky sa
do piatich minút minuli a na druhý deň sme to skúšali s bonparami. Tie síce vydržali pätnásť
minút, ale našej výslovnosti to aj tak nepomohlo. No a naše ďalšie hodiny boli nielen sladké,
ale aj „horké“.“
„Dedko pracoval na stavbe našej školy, keď mal 17 rokov. S koňmi vyvážal materiál na
stavbu, napríklad štrk. Vtedy boli vedúci stavby pán Svrček, pán Mosoriak a pán Litvin.
Usilovne pomáhal počas celej stavby.
Babka na našej škole učila pekných 30 rokov. Najkrajším dňom boli jej prví žiaci. Jedna z
nich bola aj pani zástupkyňa Ladižinská. Boli to veľmi šikovní a usilovní žiaci.
Pradedo bol školníkom na našej škole dlhé roky. Posadil nám jablone za školou a veľa iných
stromov. Krásne stromy tu máme doteraz. Našu školu mal vždy rád.
Mamka: vo štvrtom ročníku mali spartakiádu, museli nosiť biele tričko, zelenú sukňu a dva
vrkoče. Chodila na súbor, ktorý učila pani zástupkyňa, vystúpili na folklórnej slávnosti v
Kamienke. V triede boli 36-ti, doposiaľ najväčšia trieda, no dvaja neskôr odišli. V piatom
ročníku začala chodiť na súťaže. Bola prvá na majstrovstvách východoslovenského kraja v
streľbe a štvrtá na majstrovstvách Slovenska. To boli jej najväčšie úspechy. Odvtedy zažila
veľmi veľa pekných aj nemilých zážitkov.“ ( Ivana Kozubová, žiačka 6. ročníka)
135
SKRATKY
3D – trojrozmerný (trojdimenzionálny)
4b.j. – štvorbytová jednotka
arm. gen. – armádny generál
BĽR – Bulharská ľudová republika
BPPOV – Buď pripravený k práci a obrane vlasti
CO – civilná obrana
CO – oxid uhličitý
CVČ – Centrum voľného času
ČSAD – Československá autobusová doprava
čsl. – československý
ČSĽA – Československá ľudová armáda
ČSR – Česká Republika
ČSS – Československá spartakiáda
ČST – Československá televízia
ČSSR – Československá socialistická republika
ČSSP – československo-sovietske priateľstvo
ČSZTV – Československý zväz telesnej výchovy
DAD – Divadlo Alexandra Duchnoviča, bývalé UND (v Prešove)
DJ – „disdžokej“
DOČAP – Deň ochrany človeka a prírody (kedysi branné cvičenie)
DO KSS – dedinská organizácia Komunistickej strany Slovenska
DPBZ – Dukelský pretek brannej zdatnosti
el. – elektrický
EÚ – Európska únia
FO – fyzikálna olympiáda
FU – februárové udalosti
gr.kat. – gréckokatolícky
hod. – hodina
IRT – izba revolučných tradícií
IKT – informačné a komunikačné technológie
JRD – jednotné roľnícke družstvo
Kčs – Koruna československá
KhaP – Krajská hvezdáreň a planetárium
KID (KMP) – Klub internacionálnej družby
KMP (KID) – Klub medzinárodného priateľstva
KNV – krajský národný výbor
KOR – krajská odborová rada
KSČ – Komunistická strana Československa
KSČS – Komunistická strana Československa
KST – kresebný test spôsobilosti (na nástup do 1. roč. základnej školy)
ĽM – Ľudové milície
m – meter
m. – miesto
MBŠ – masovobranné športy
MČSSP – Mesiac Československo – sovietskeho priateľstva
MDŽ – Medzinárodný deň žien
MFF UK – matematicko - fyzikálna fakulta Univerzity Komenského
Mgr. – magister
min – minúta
136
MNV – miestny národný výbor (dnes obecný úrad)
MO – majstrovstvá okresu
MOV – Medzinárodný olympijský výbor
MO SRZ – miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu
MŠ – materská škola
MŠ SR – Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
MUDr. – doktor medicíny
n.p. – národný podnik
NR SR – Národná rada Slovenskej republiky
OD – obchodný dom
odd. – oddiel, oddielový
ODPM (ODPaM) – Okresný dom pionierov a mládeže (dnes CVČ - Centrum voľného času)
okr. – okresný, okresné
ONV – okresný národný výbor
OOS – Okresné osvetové stredisko
OPPP – Okresná pedagogicko – psychologická poradňa (dnes CPPPaP – Centrum
pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie)
OR PO SZM – okresná rada PO SZM
OS ZNB – Okresná správa Zboru národnej bezpečnosti
OV – okresný výbor
OV SZŽ – okresný výbor Slovenského zväzu žien
OZ PšaV – Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy
p. – pán, pani
PC – personal computer – osobný počítač
PdF UPJŠ – Pedagogická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
PET – polyetylén
PhDr. – doktor filozofie
PIENAP – Pieninský národný park
PK – poľovnícky klub
PĽR – Poľská ľudová republika
PO – pionierska organizácia
PO SZM – Pionierska organizácia socialistického zväzu mládeže
pozn. – poznámka
práp. – práporčík
PS – pionierska skupina
PSK – Prešovský samosprávny kraj
PZ – policajný zbor
roč. – ročník
RKS – regionálne kultúrne stredisko
ROH – Revolučné odborové hnutie (odborová organizácia)
RSDr. – doktor politických vied
RÚVZ – Regionálny úrad verejného zdravotníctva
s – sekunda
s. – súdruh, súdružka
SČK – Slovenský Červený kríž
SČSSP – Sväz Československo – sovietskeho priateľstva
Sk – slovenská koruna
SMS – krátka textová správa
SNP – Slovenské národné povstanie
SOŠ – stredná odborná škola
137
SOV – Slovenský olympijský výbor
SPBZ – Sokolovský pretek brannej zdatnosti
SR – Slovenská republika
ss. – súdruhovia, súdružky
SSR – Slovenská socialistická republika
STO – slovenská telovýchovná organizácia
STV – Slovenská televízia
s. uč. – súdruh učiteľ, súdružka učiteľka
sv. – svetová, svetový
SZM – Socialistický zväz mládeže
SZPB – Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
šk. – školský, školská
ŠKD – školský klub detí (družina)
ŠKM – športový klub mládeže
ŠZÚ – Štátny zdravotný ústav
t. č. – toho času
TJ – telovýchovná jednota
TSM – Tréningové stredisko mládeže
t. r. – toho roku
TV – televízne vysielanie
uč. – učiteľ, učiteľka
UFO – neidentifikovateľný lietajúci predmet
UND – Ukrajinské národné divadlo, teraz DAD (v Prešove)
USA – Unated states of Amerika (Spojené štáty americké)
VAM – Vidiecka asociácia mládeže
ÚV PO SZM – Ústredný výbor Pionierskej organizácie Socialistického zväzu mládeže
VDR – Vietnamská demokratická republika
VOSR – Veľká októbrová socialistická revolúcia
VP NF – volebný program národného frontu?
VT – výkonnostná trieda
VS KV – východoslovenský krajský výbor
VSŽ – Východoslovenské železiarne (dnes USS - Košice)
výr. – výročie
ZČSSP – Zväz československo – sovietskeho priateľstva
ZDŠ – základná deväťročná škola
ZNB – Zbor národnej bezpečnosti
ZO – základná organizácia
ZOO – zoologická záhrada
ZPOZ – Zbor pre občianske záležitosti
ZRPŠ – Združenie rodičov a priateľov školy
ZSSR – Zväz sovietskych socialistických republík
ZSUŠ – Združená stredná umelecká škola
ZŠ – základná škola
ZTŠČ – Združenie telesných a športových činností (bývalý Zväzarm)
ZUŠ – základná umelecká škola
Zväzarm – Zväz pre spoluprácu s armádou
Z.z. – Zbierka zákonov
Vyučovacie predmety:
AJ – anglický jazyk, TV – telesná výchova
138
Spolupracovali:
Mgr. Mária Bombarová
Mgr. Ľudmila Čarnotová
Mgr. Marta Kozubová
Mgr. Anna Ladižinská
Mgr. Taňa Lichvarová
Mgr. Anna Sikorjaková
Vydala: ZŠ s MŠ Veľký Lipník pri príležitosti 50. výročia založenia novodobej školy
Rok vydania: 2014
Pre vnútornú potrebu školy
139
Download

Naša škola... Každý jej kút schováva tajomstvo. Po