Počet strán
celkom:
16
Mestská rada v Prešove
Mesto Prešov
Materiál
na 2. riadne rokovanie
Mestskej rady v Prešove
dňa: 15.02.2012
Bod návrhu programu rokovania - poradové číslo:
9
Informatívna správa
o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb na území
Pamiatkovej rezervácie Prešov a na ostatnom území mesta
v II. polroku 2011 a zhodnotenie za rok 2011
Obsah materiálu:
1.
2.
3.
4.
5.
obal
návrh na uznesenie Mestskej rady v Prešove
stanovisko komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre územný plán, výstavbu, dopravu a ŽP
dôvodová správa
vlastný materiál
Predkladateľ
Meno a priezvisko: Ing. Marián Harčarík
Funkcia/pracovné zaradenie: poverený riadením sekcie stavebného úradu a urbanistiky
Dátum:
Podpis:
08.02.2012
Podnet: na základe plánu práce MsR a MsZ
Materiál bude predložený na XVI. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove s dátumom
konania: 29.2.2012
Predloženie materiálu posúdil a odsúhlasil
Meno a priezvisko: Ing. Branko Benko, MBA
Funkcia/pracovné zaradenie: prednosta Mestského úradu Prešov
Dátum:
Podpis:
08.02.2012
F – MsÚ/SP-01/14/1
Informatívna správa
o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb na
území Pamiatkovej rezervácie Prešov a na ostatnom
území mesta v II. polroku 2011 a zhodnotenie
Mesto Prešov
za rok 2011
Vydanie:
Návrh na
UZNESENIE
z 2. riadneho rokovania
Mestskej rady v Prešove
dňa: 15.02.2012
číslo: .../2012
k informatívnej správe o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb na území
Pamiatkovej rezervácie Prešov a na ostatnom území mesta v II. polroku 2011 a zhodnotenie
za rok 2011
Mestská rada v Prešove
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Prešove
informatívnu správu o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb na území
Pamiatkovej rezervácie Prešov a na ostatnom území mesta v II. polroku 2011 a zhodnotenie za
rok 2011 zobrať na vedomie.
Strana 1/1
F – MsÚ/SP-01/20/1
Mesto Prešov
Informatívna správa
o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb
v Pamiatkovej rezervácii Prešov a na ostatnom území
mesta za II. polrok 2011 a zhodnotenie za rok 2011
Vydanie:
Dôvodová správa
Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb
v Pamiatkovej rezervácii Prešov a na ostatnom území mesta Prešov za II. polrok 2011
a zhodnotenie za rok 2011 bola vypracovaná na základe uznesenia MsZ č.271/2001 a
plánu práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Prešove na I. polrok 2012.
Strana 1/1
F – MsÚ/SP-01/23/1
Mesto Prešov
Informatívna správa
o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb
v Pamiatkovej rezervácii Prešov a na ostatnom území
mesta za II. polrok 2011 a zhodnotenie za rok 2011
Vydanie:
Strana
1/2
Výtlačok:
Informatívna správa
o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v Pamiatkovej
rezervácii Prešov a na ostatnom území mesta za II. polrok 2011
a zhodnotenie za rok 2011
Gestor: Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania
Vedúci gestora
Vyšší vedúci gestora
Meno a priezvisko: Ing.arch. Vladimír Ligus
Meno a priezvisko: Ing. Marián Harčarík
Funkcia/pracovné zaradenie:
Funkcia/pracovné zaradenie:
poverený riadením odd. hlavného architekta
Poverený riadením sekcie stavebného úradu a
a územného plánovania
urbanistiky
Podpis:
Podpis:
Dátum: 08.02.2012
Vypracovali
Meno a priezvisko:
Ing.arch. Stanislav Komár
Ing.arch. Helena Jacová
Ing.arch. Katarína Štofanová
Ing.arch. Radoslav Novák
Ing.arch. Štefan Jáni
Ing. Jana Palková
Funkcia/pracovné zaradenie:
architekt,
odborný referent
Dátum: 08.02.2012
Posúdil
Meno a priezvisko:
Ing.arch. Vladimír Ligus
Podpis:
Funkcia/pracovné zaradenie:
poverený vedením oddelenia
hlavného architekta
a územného plánovania
Podpis:
Dátum: 27.01.2012
Dátum: 27.01.2012
F – MsÚ/SP-01/1/1
Schválilo
Mestské zastupiteľstvo
v Prešove
uzn.č. .......
dňa: 29.02.2012
Mesto Prešov
Informatívna správa
o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb
v Pamiatkovej rezervácii Prešov a na ostatnom území
mesta za II. polrok 2011 a zhodnotenie za rok 2011
Vydanie:
Strana
1/2
V prvom polroku roku 2011 sa iniciatíva investorov na území mesta prejavila najviac
v oblasti stavieb pre občianske vybavenie – obchody, služby a administratívu. Projekty stavieb pre
takéto využitie boli najpočetnejšie v centre mesta i mimo neho. V pamiatkovej rezervácii tvorili
dve tretiny pripravovaných stavieb, zvyšnú časť predstavovali zámery na vytvorenie nových
možností bývania. Aj na ostatnom území mesta druhou najpočetnejšou skupinou zámerov boli
projekty pre bývanie, pri ktorých opäť prevažovali nadstavby bytových domov alebo využívanie
podkrovných priestorov polyfunkčných objektov. S bývaním súvisela aj tretia najpočetnejšia
skupina projektov, ktorou bolo zatepľovanie alebo aj komplexnejšia modernizácia resp. obnova
bytových domov. Výrazná aktivita investorov pokračovala aj v sektore technickej infraštruktúry,
v uvedenom období najmä v projektovaní výstavby nových alebo rekonštrukcie existujúcich
elektrorozvodov. Početne nízka bola aktivita investorov stavieb pre výrobu a skladovanie, v tejto
oblasti však bola v príprave významná stavba výrobného závodu firmy Honneywell
v priemyselnom parku IPZ. Spracované boli aj štyri urbanistické štúdie zón IBV, ktoré sú
predprojektovou prípravou výstavby súborov rodinných domov najmä v lokalitách Šalgovík
a Nižná Šebastová.
V druhej polovici roku 2011 sa na území mesta Prešov najviac prejavovala aktivita
investorov v oblasti stavieb na bývanie. Tu prevládala príprava zatepľovania alebo aj
komplexnejšej obnovy najmä panelových domov na prešovských sídliskách. V oblasti výstavby
bytového fondu prevládali projekty rodinných domov, ale naďalej pretrvávala aktivita vo výstavbe
nadstavieb a obytných podkroví na malopodlažných bytových domoch a to najmä v mestských
častiach č.4 a č.2.
Až druhou najpočetnejšou skupinou v II.polroku boli stavby pre občiansku vybavenosť
a administratívu. V tomto období boli tieto investičné zámery rozložené na území mesta oveľa
rovnomernejšie ako v minulosti, nesústreďovali sa len do centra mesta.
Za potešiteľný fakt považujeme zvýšený záujem o investície do stavieb pre výrobu
a skladovanie, aj keď aj tu prevládali rekonštrukcie a prístavby. Znížil sa naopak rozsah prípravy
stavieb technickej infraštruktúry, čo malo čiastočne spojitosť s nastávajúcim zimným obdobím.
V tejto oblasti najvýznamnejším projektom je prepojenie piatich doterajších kotolní na sídlisku
Sekčov na novú biomasovú kotolňu, čo umožní nahradiť ich výmenníkovými stanicami a znížiť
tak spotrebu zemného plynu a produkciu skleníkových plynov na území mesta a zlepšiť kvalitu
ovzdušia a životného prostredia v mestskej časti č.7.
Celkovo bol rok 2011 rokom prípravy prevažne menších investícií a projektov, v čom sa
odráža všeobecne menej priaznivá hospodárska situácia. Prevládali rekonštrukcie a prestavby,
nadstavby a prístavby objektov nad výstavbou novostavieb. Najpočetnejšími boli stavby z oblasti
bývania a občianskej vybavenosti, čím sa posilňuje obytno – obslužný charakter mesta. Najväčším
negatívom bol útlm v príprave potrebných stavieb dopravnej infraštruktúry, najmä stavieb
diaľničnej siete a rýchlostných komunikácií.
Prehľad stavebných aktivít za II. polrok 2011 je priložený v tabuľke.
F – MsÚ/SP-01/12/1
STAVEBNÉ AKTIVITY FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB NA ÚZEMÍ PAMIATKOVEJ REZERVÁCIE PREŠOV
ZA OBDOBIE: II. polrok 2011
Tabuľka č. 1
P.
č.
NÁZOV A MIESTO
STAVBY
Úprava vstupných
priestorov
1 Gréckokatolíckej
teologickej fakulty, Ul.
biskupa Gojdiča
Úprava južného
priečelia objektu
2 OLYMPIA MM,
Svätoplukova 4 –
zriadenie vstupu z ulice
Zriadenie bytovej
jednotky v II.NP
3
pamiatkového objektu
Metodova č.3
Obnova podkrovia
dvorového krídla NKP
4
Hlavná 36, pre
administratívne účely
Obnova budovy
bývalého Mestského
5
klziska - Hotelovej
akadémie, Baštová 32
Napojenie MsÚ Ul.
Jarková na
6.
telekomunikačnú sieť
Condornet
ŽIADATEĽ
Gréckokatolícke
arcibiskupstvo
Hlavná 1
Prešov
ZEROZERO
Ing. arch. Irakli
Eristavi
Československej
armády 29,Prešov
VIMART, s.r.o.
Bayerova
2847/1A
Prešov
MUDr. Rudolf
Novotný, PhD.
Krátka 12917/7A
Prešov
Hotelová
akadémia
Baštová 32
Prešov
Condornet s.r.o.
Prešov
VMČ
stanovisko
VMČ
na vedomie
VMČ
Stanovisko
OHAM
k invest.
zámeru
Dokumentácia pre ÚR,
stanovisko
OHAM
Územné
konanie,
územné
rozhod.
PRÍLOHA 1
Dokumentáci
Stavebné
a pre SP,
konanie,
stanovisko
stavebné
OHAM
rozhod.
VMČ 4
2.8.2011
súhlasné
2.8.2011
VMČ 4
30.8.2011
súhlasné
30.8.2011
VMČ 4
11.10.2011
súhlasné
11.10.2011
VMČ 4
14.10.2011
súhlasné
14.10.2011
VMČ. 4
21.12.2011
súhlasné
21.12.2011
VMČ 4
28.6.2011
s podmien.
28.6.2011
ÚK 3.8.2011
ÚR 12.8.2011
1
STAVEBNÉ AKTIVITY FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB NA OSTATNOM ÚZEMÍ MESTA PREŠOV
ZA OBDOBIE: II. polrok 2011
Tabuľka č. 2
P.
Č.
1
2
3
NÁZOV A MIESTO
STAVBY
Malkovská ul. –
rozšírenie NN siete
MTS – okolie centra
mesta (Šafárikova,
Hodžova, Hollého,
Grešova, Lesík
delostrelcov,
K amfiteátru, kpt.
Nálepku, Bayerova,
Plzenská)
Vydumanec – 18
záhradných domčekov
(trafostanica, VN
prípojka, NN rozvody,
verejné osvetlenie)
ŽIADATEĽ
VMČ
stanovisko
VMČ
na vedomie
VMČ
Stanovisko
OHAM
k invest.
zámeru
Dokumentácia pre ÚR,
stanovisko
OHAM
Územné
konanie,
územné
rozhod.
ÚK 8.11.2011
ÚR
28.11.2011
VD a.s. Košice
VMČ 2
3.8.2011
kladné
3.8.2011
Condornet s.r.o.
Prešov
VMČ 4
10.8.2011
s podmien.
10.8.2011
ÚK 10.9.2011
ÚR 9.12.2011
PhD. Igor Urban
Prešov
VMČ 2
22.8.2011
kladné
22.8.2011
ÚK 22.8.2011
ÚR 30.8.2011
Ing. Puzder
VMČ 2
20.9.2011
kladné
20.9.2011
ÚK
21.11.2011
ÚR
24.11.2011
4
Kanalizácia Líščia
ulica
5
Prepojenie kotolní K3,
Spravbytkomfort
K5, K6, K7, K8 na
a.s. Prešov
CK Sekčov
s pripom.
12.12.2011
PRÍLOHA 2
DokumenStavebné
tácia pre SP,
konanie,
stanovisko
stavebné
OHAM
rozhod.
SK 15.11.2011
SP 6.12.2011
ÚK
22.12.2011
2
P.
Č.
NÁZOV A MIESTO
STAVBY
ŽIADATEĽ
VMČ
stanovisko
VMČ
na vedomie
VMČ
6
Zmena účelu skladu
reziva na autoservis,
Ku Surdoku 7
MAR MIK, s.r.o.
Ku Surdoku 7
Prešov
7
Obnova a nadstavba
BD na ulici
17.novembra 166 a
168
STAVMARK,
s.r.o.
Prešov
VMČ 4
15.2.2011
Rekonštrukcia Štátnej
vedeckej knižnice,
Námestie mládeže 4
Obnova BD na
Prostejovskej 7
Štátna vedecká
knižnica
Prešov
M.B.P. Prešov,
s.r.o.
VMČ 2
5.8.2011
10
Obnova a nadstavba
objektu na
Sabinovskej ulici 44
Gabriel Peregrin
Sabinov
VMČ 3
17.10.2011
11
Nadstavba podkrovia
BD na Čapajevovej
ulici 37 a 39
MM Stav, s.r.o.
Prešov
12
Športovo-rehabilitačné
RH Dúha, s.r.o.
centrum na Lipovej
Prešov
ulici
8
9
3.10.2011
VMČ č.3
berie na
vedomie
Stanovisko
OHAM
k invest.
zámeru
Dokumentácia pre ÚR,
stanovisko
OHAM
Územné
konanie,
územné
rozhod.
Dokumentácia pre SP,
stanovisko
OHAM
14.7.2011
dané
podmienky na
prepracovanie
15.2.2011
kladné
s podm.
29.7.2011
kladné
s podm.
5.8.2011
kladné
Stavebné
konanie,
stavebné
rozhod.
SK 8.8.2011
12.8.2011
kladné
12.9.2011
dané podm. na
prepracovanie
17.10.2011
kladné s
podmienkami
21.9.2011
kladné s
podmienkami SP 25.10.2011
25.10.2011
kladné
3.10.2011
dané podm. na
prepracovanie
3
P.
Č.
13
14
NÁZOV A MIESTO
STAVBY
16
Nadstavba bytového
domu Janouškova 7–
17
19
20
na vedomie
VMČ
Dokumentácia pre ÚR,
stanovisko
OHAM
MM stav, s.r.o.
FM Gate, s.r.o.
Prešov
Nadstavba a obnova
Future Media
BD na Wolkerovej ul. Invest, s.r.o.
2a4
Prešov
15
18
stanovisko
VMČ
Stanovisko
OHAM
k invest.
zámeru
Nadstavba BD na
Janouškovej 7 - 17
Prístavba
k polyfunkčnému
objektu
Sabinovská 55
17
ŽIADATEĽ
VMČ
ROKUS, s.r.o.
F.M.Gate, s.r.o.
Špitálska 6,
Prešov
Ateliér Sýkora
Prevádzková budova,
Ľubochnianska 4
Strojnícka ulica
Ľubotice
Kaviareň Išľa –
Ing.arch. Peter
novostavba, Fintická
Hajtáš, Kpt. Náulica
lepku 5, Prešov
Zariadenie na
Ardex AID, s.r.o.
prechodné ubytovanie, Čapajevova 73,
Vranovská ul.
Prešov
Zmena účelu
Druprojekt IPZ
mestského kultúrneho
Okružná 33,
strediska na MŠ,
Prešov
Haburská 9
4.7.2011
kladné
Územné
konanie,
územné
rozhod.
Dokumentácia pre SP,
stanovisko
OHAM
17.10.2011
dané podm. na
prepracovanie
29.12.2011
dané podm. na
prepracovanie
Stavebné
konanie,
stavebné
rozhod.
6.7.201 dané
podm. na
prepracovanie
9.1.2011 dané
podm. na
prepracovanie
16.1.2011
kladné
VMČ 3
16.1.2011
súhlasné
19.8.2011
súhlasné
30.8.2011
súhlasné
s podm.
20.9.2011
nesúhlasné
3.10.2011
VMČ 3
3.10.2011
súhlasné
s podm.
3.10.2011
4
P.
Č.
21
22
23
24
25
26
NÁZOV A MIESTO
STAVBY
ŽIADATEĽ
Zmena účelu časti RD
na zariadenie OV,
Ružová 1
Výrobná hala –
novostavba, Strojnícka
ul. – zmena stavby
pred dokončením
Jozef Bačovčin
Osloboditeľov 13
Humenné
Ján Svat
Československej
armády 6
Prešov
Ing. Slavomír
Kelemen – SK
Design
Partizánska 12,
Michalovce
Novostavba areálu
Gastro Galaxi,
Vranovská ul.
East paper, s.r.o.,
stav. úpravy pre
osadenie lisu a most.
váhy, Strojnícka 15
Rozšírenie parkoviska
na Čergovskej ulici
26, 28
Rozšírenie parkoviska
na Čergovskej ulici
26,28
27
Zateplenie bytového
domu Budovateľská
17 - 23
28
Nadstavba bytového
domu
Budovateľská 17 - 23
East paper, s.r.o.
Rastislavova 98,
Košice
VMČ
stanovisko
VMČ
na vedomie
VMČ
Dokumentácia pre ÚR,
stanovisko
OHAM
VMČ 3
17.10.2011
Územné
konanie,
územné
rozhod.
Dokumentácia pre SP,
stanovisko
OHAM
súhlasné
s podm.
17.10.2011
Stavebné
konanie,
stavebné
rozhod.
súhlasné
19.10.2011
VMČ 3
7.11.2011
súhlasné
7.11.2011
VMČ 3
15.12.2011
MsÚ Prešov
OSR
Ing. Peter Ihnát
Cergovská 24
Prešov
Ing. arch.
Radoslav Seman
Jurkovičova 14
Prešov
Ing. arch.
Radoslav Seman
Jurkovičova 14
Prešov
Stanovisko
OHAM
k invest.
zámeru
VMČ 7
16.12.2011
súhlasné
15.12.2011
súhlasné
15.12.2011
súhlasné
s podmien.
16.12.2011
súhlasné
s podmien.
16.12.2011
súhlasné
s pripom.
21.7.2011
súhlasné
s pripom.
22.7.2011
5
P.
Č.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
NÁZOV A MIESTO
STAVBY
ŽIADATEĽ
Bytové družstvo
Bajkalská 32
Prešov
Spravbytkomfort
Obnova bytového
Volgogradská 88
domu Štúrova 1 - 5
Prešov
Bytové družstvo
Obnova bytového
Bajkalská 32
domu Švábska 64 - 70
Prešov
Spravbytkomfort
Obnova bytového
Volgogradská 88
domu M. Benku 5
Prešov
Prestavba viacúčelovej Ing. arch. Kamil
haly na penzión
Sedlár
Radlinského 17
Rybárska 20, PO
Obnova a nadst. soc.
Stanislav Velgos
prev. budovy Fecupral Sabinovská 14
Jilemnického 2
Prešov
Marek Mrosko
Autoservis Automa
Čajkovského 35
Čajkovského 35
Prešov
Prístavba administr.
AIS-PO s.r.o.
budovy
Šarišská 1
Solivarská 28
Prešov
Nadstavba šport.
AIS-PO s.r.o.
zariadenia
Šarišská 1
Solivarská 28
Prešov
Predaj záhradnej
Monika Gallová
techniky
Vaľkovská 11
Ul. Pod Hrádkom
Prešov
VMČ
stanovisko
VMČ
na vedomie
VMČ
Stanovisko
OHAM
k invest.
zámeru
Dokumentácia pre ÚR,
stanovisko
OHAM
Zateplenie bytového
domu Ul. Pod
Hrádkom 27
VMČ 4
12.7.2011
VMČ 5
22.7.2011
VMČ 5
10.10.2011
VMČ 5
20.6.2011
10.10.2011
VMČ 5
4.3.2011
súhlasné
s pripom.
20. 6. 2011
Územné
konanie,
územné
rozhod.
Dokumentácia pre SP,
stanovisko
OHAM
súhlasné
s pripom.
28.10.2011
súhlasné
s pripom.
7.9.2011
súhlasné
s pripom.
3. 10. 2011
súhlasné
s pripom.
20. 12. 2011
súhlasné
s pripom.
12. 7. 2011
súhlasné
s pripom.
25. 8. 2011
súhlasné
s podm.
22. 7. 2011
Stavebné
konanie,
stavebné
rozhod.
SP 15.12.2011
SP 23.9.2011
SP 15.12.2011
SP 22.9.2011
SP 26.8.2011
súhlasné
10. 10. 2011
SP 8.11.2011
súhlasné
10. 10. 2011
SP 8.11.2011
súhlasné
s pripom.
4. 3. 2011
6
P.
Č.
NÁZOV A MIESTO
STAVBY
ŽIADATEĽ
na vedomie
VMČ
Stanovisko
OHAM
k invest.
zámeru
súhlasné
20. 6. 2011
VMČ
stanovisko
VMČ
Dokumentácia pre ÚR,
stanovisko
OHAM
Územné
konanie,
územné
rozhod.
Dokumentácia pre SP,
stanovisko
OHAM
39
Polyfunkčný dom
Arm. gen. Svobodu
DKI Invest s.r.o.
Bajkalská 30
Prešov
VMČ 5
20.6.2011
40
Hospodárska budova
s prístreškom
Soľnobanská ul.
VMČ 5
18.10.2011
súhlasné
s podm.
18. 10. 2011
41
Mestský cintorín
Prešov – Šváby
I. etapa, časť A
VMČ 5
22.9.2011
súhlasné
s pripom.
22. 9. 2011
42
Protektorovací závod
M-protektor
Jesenná ul.
ISPO s.r.o.
Slovenská 86
Prešov
STOA architekti
plus, s.r.o.
Slovenská 28
Prešov
M-protektor s.r.o.
Budovateľská 45
Prešov
VMČ 5
21.9.2011
súhlasné
s pripom.
21. 9. 2011
43
Sídlo firmy Kugas
Pionierska 5
44
Polyfunkčná budova
Jilemnického ul.
45
46
47
Výrobná hala
LAMINA
Jesenná ul. 5
Obnova futbalového
ihriska v Solivare
Zborovská ul.
Predaj štrkopieskov
a kameniva
Petrovianska ul.
Michal Jankiv
Marka Čulena 29
Prešov
VMČ 5
21.6.2011
TopTrial s.r.o.
Strojnícka 10
Prešov
Ing. arch.
Milan Rešovský
Jarkova 24, PO
Ing. arch.
Vladimír Šarocký
Kraskova 2, PO
Agromelio, s.r.o.
Železničná 24
Veľký Šariš
VMČ 4
19.9.2011
kladné
s podm.
21. 6. 2011
19.7.2011
súhlasné
s podm.
19.9.2011
súhlasné
s podm.
7.7.2011
súhlasné
s pripom.
16. 8. 2011
VMČ 5
7.7.2011
VMČ 5
16.8.2011
VMČ 5
8.9.2011
Stavebné
konanie,
stavebné
rozhod.
SK 2.12.2011
ÚR 5.12.2011
súhlasné
s pripom.
8. 9. 2011
7
P.
Č.
48
49
50
51
52
53
NÁZOV A MIESTO
STAVBY
Samoobslužná
autoumyváreň
Arm. gen. Svobodu
Samoobslužná
autoumyváreň
Rusínska ul.
Samoobslužná
autoumyváreň na
pozemkoch parc. č.
KN-C 9839/46,
9839/53 k. ú. Prešov,
Košická ulica
Materská škola
Obnova strechy
Solivarská 51
Prekrytie skládky
recyklovaného asfaltu
OS Vydumanec
Dostavba a zmena
účelu objektu na
prevádzku HARLEY
– DAVIDSON ul. Pod
Kalváriou 40
54
Novostavba
autoservisu Pod
Kamennou baňou. 27
55
Obnova bytového
domu Mukačevská 47
- 51
ŽIADATEĽ
VMČ
stanovisko
VMČ
na vedomie
VMČ
Peter Lipták
Cínová 7
Košice
Peter Lipták
Cínová 7
Košice
VMČ 7
12.7.2011
Peter Lipták
Cínová 7
Košice
VMČ 4
4.10.2011
VMČ 4
6.7.2011
Stanovisko
OHAM
k invest.
zámeru
súhlasné
s pripom.
12. 7. 2011
súhlasné
s pripom.
6. 7. 2011
Dokumentácia pre ÚR,
stanovisko
OHAM
Alena
Mináriková
Smetanova 44
Prešov
SPRAVBYT
KOMFORT s.r.o.
Volgogradská 88,
Dokumentácia pre SP,
stanovisko
OHAM
Stavebné
konanie,
stavebné
rozhod.
súhlasné
22. 7. 2011
SP 17.10.2011
súhlasné
s podm.
4.10.2011
Ing. Milada
Žipajová
Potočná 18, PO
EUROVIA SK
Osloboditeľov 66
Košice
AGROKOM
SERVIS s.r.o.
Pod Kalváriou 40
Prešov
Územné
konanie,
územné
rozhod.
súhlasné
s podm.
26. 09. 2011
VMČ 2
26.09.2011
04.11.2011
súhlasné
s podm.
26. 09.2011
súhlasné
s podm.
04.11.2011
VMČ 2
04.10.2011
súhlasné
s podm.
04. 10. 2011
VMČ 1
12.10.2011
súhlasné
12. 10. 2011
8
P.
Č.
56
57
58
59
60
61
62
NÁZOV A MIESTO
STAVBY
Parkovisko č. 11 – 15
a parkovisko č. 17 –
21“, Engelsova ul. č.
11 - 21
Zmena funkčného
využitia časti
spoločných nebyt.
priestorov BD na
predajňu
Prostějovská 1
ŽIADATEĽ
VMČ
stanovisko
VMČ
na vedomie
VMČ
MsÚ PrešovOdbor
strategického
rozvoja
VMČ 2
17.10.2011
PRENATAS,
s.r.o.
Prostějovská 1
Prešov
VMČ 1
15.11.2011
SPRAVBYT
KOMFORT s.r.o.
Obnova bytového
domu Prostějovská 37 Volgogradská 88
Prešov
KOMFOS
Prostějovská ul.,
Prešov, s.r.o.
stavebné úpravy
Ľubochnianska 2
predajne potravín
Ľubotice
Ing. Vladimír
Obnova bytového
Nehila, s.r.o.
domu Prostějovská. 6
Jilemnického 3
- 12
Prešov
Výstavba DSS na
Rastislav Ringer
parc. č. 7230/1 k.ú.
Pod Kalváriou
Prešov, ul. Pod
77A, Prešov
Kalváriou
SPRAVBYT
Obnova bytového
KOMFORT s.r.o.
domu Obrancov mieru
Volgogradská 88
13 - 27
Prešov
Stanovisko
OHAM
k invest.
zámeru
Dokumentácia pre ÚR,
stanovisko
OHAM
Územné
konanie,
územné
rozhod.
Dokumentácia pre SP,
stanovisko
OHAM
Stavebné
konanie,
stavebné
rozhod.
súhlasné
s podm.
17. 10. 2011
podmienky
15. 11. 2011
VMČ 1
16.11.2011
súhlasné
s podm.
16. 11. 2011
VMČ 1
22.11.2011
súhlasné
s podm.
22. 11. 2011
VMČ 1
23.11.2011
súhlasné
s podm.
23. 11. 2011
nesúhlasné
14. 12. 2011
VMČ 2
19.12.2011
súhlasné
s podm.
19. 12. 2011
9
P.
Č.
63
64
65
66
67
68
69
NÁZOV A MIESTO
STAVBY
ŽIADATEĽ
M.B.P. Prešov,
Obnova bytového
s.r.o.
domu Mukačevská ul.
M. Nešpora 40/B
17
Prešov
Obnova bytového
SPRAVBYT
domu Mukačevská ul. KOMFORT s.r.o.
9 - 15
Volgogradská 88
SPRAVBYT
Obnova bytového
KOMFORT s.r.o.
domu Mirka Nešpora.
Volgogradská 88
7-9
Prešov
Obnova bytového
INNOVIA s.r.o.
domu Obrancov
Rázusova 38
mieru 66 - 68
Košice
SPRAVBYT
KOMFORT s.r.o.
Obnova bytového
domu Prostějovská 99 Volgogradská 88
Prešov
Prestavba, prístavba
a nadstavba objektov
FARMAKOL,
pre ambulancie
s.r.o.
privátnych lekárov
Ku ihrisku 4
Hollého ulica , parc.č.
Ľubotice
KN-C 4886/6,
4886/32 k.ú. Prešov
Výstavba objektu sídla Ing. Marek
firmy na pozemku
Repčák
parc.č. KN-C 3280/2 Čsl. armády č.7
k. ú. Prešov, na nároží Prešov
Okružnej ulice a SDH
VMČ
stanovisko
VMČ
na vedomie
VMČ
Stanovisko
OHAM
k invest.
zámeru
Dokumentácia pre ÚR,
stanovisko
OHAM
Územné
konanie,
územné
rozhod.
Dokumentácia pre SP,
stanovisko
OHAM
VMČ 1
20.12.2011
súhlasné
s podm.
20. 12. 2011
VMČ 1
20.12.2011
súhlasné
s podm.
20. 12. 2011
VMČ 1
28.12.2011
súhlasné
s podm.
28. 12. 2011
VMČ 2
03.01.2012
súhlasné
s podm.
03. 01. 2012
VMČ 1
29.12.2011
súhlasné
s podm.
29. 12. 2011
VMČ 4
1.7.2011
súhlasné
s podm.
1.7.2011
VMČ 4
14.7. 2011
Stavebné
konanie,
stavebné
rozhod.
stanovisko
s podm.
doplnenia
14.7. 2011
10
P.
Č.
70
71
72
73
74
75
76
NÁZOV A MIESTO
STAVBY
Knowledge centrum
PSK, Námestie mieru
2 parc. č. KN-C
852/1 k. ú. Prešov
Výstavba objektu pre
bývanie a pizzeriu na
pozemku parc.č. KNC 14282/25 k. ú.
Prešov,
Vodárenská ul.
Obnova bytového
domu Železničiarska
1,2,3
Nadstavba
prevádzkovej
a skladovacej budovy
Radlinského 13
ŽIADATEĽ
VMČ
stanovisko
VMČ
na vedomie
VMČ
PSK
Nám. mieru 2
Prešov
VMČ 4
3.8. 2011
Ing. arch. Matúš
Komár
Bajkalská 5
Prešov
VMČ 4
11.8.2011
SVB
Železničiarska
1,2,3 Prešov
PLT, spol. s r. o.
Železničiarska 21
Prešov
Ing. arch. Peter
Hajtáš , A.P.H.
Nadstavba a obnova
bytového domu Tarasa ateliér
Kpt. Nálepku 5
Ševčenka 36, 38
Prešov
Zriadenie ambulancie MUDr. Ján
anestez. a intenz.
Švehlík
medicíny
Nižná Hutka 121
Moyzesova 29
Košice – Krásna
SPRAVBYT
Obnova bytového
KOMFORT s.r.o.
domu Záborského 13,
Volgogradská 88
15
Prešov
Stanovisko
OHAM
k invest.
zámeru
Dokumentácia pre ÚR,
stanovisko
OHAM
Územné
konanie,
územné
rozhod.
Dokumentácia pre SP,
stanovisko
OHAM
Stavebné
konanie,
stavebné
rozhod.
súhlasné
s podm.
3.8. 2011
stanovisko
s podm.
doplnenia
11.8.2011
VMČ 4
15.8.2011
súhlasné
s podm.
15.8.2011
VMČ 4
29.9.2011
súhlasné
s podm.
29.9.2011
VMČ 4
31.10.2011
VMČ 4
4.11.2011
stanovisko
s podm. úprav
a doplnenia
31.10.2011
VMČ 4
15.11.2011
súhlasné
4.11.2011
11
P.
Č.
77
78
79
80
NÁZOV A MIESTO
STAVBY
ŽIADATEĽ
SPRAVBYT
KOMFORT s.r.o.
Volgogradská 88
Prešov
Obnova bytového
M.B.P., s.r.o.
domu Budovateľská č. M. Nešpora 40/B
9, 11
Prešov
Výstavba admin.
BWG k.s.
budovy spoločnosti
Ľubochnianska
BWG k.s., Dilongova
16
ul. na pozemku parc.č.
Ľubotice
KN-C 4870/4 k. ú.
Prešov
Future Media
Obnova a nadstavba
Invest, s.r.o.
bytového domu Ul.
Komenského 4
17. novembra 17
Prešov
Obnova bytového
domu Lesík
delostrelcov 7
VMČ
stanovisko
VMČ
na vedomie
VMČ
Stanovisko
OHAM
k invest.
zámeru
Dokumentácia pre ÚR,
stanovisko
OHAM
Územné
konanie,
územné
rozhod.
Dokumentácia pre SP,
stanovisko
OHAM
VMČ 4
5.12.2011
súhlasné
s podm.
15.11.2011
VMČ 4
7.12.2011
súhlasné
s podm.
5.12.2011
VMČ 4
16.12.2011
súhlasné
s podm.
16.12.2011
VMČ 4
14.12.2011
súhlasné
s podm.
14.12.2011
Stavebné
konanie,
stavebné
rozhod.
súhlasné
s podm.
7.12.2011
12
Download

Príloha č - mesto Prešov