Počet strán
celkom:
Mestská rada v Prešove
19
Mesto Prešov
Materiál
na 8. riadne rokovanie
Mestskej rady v Prešove
dňa: 27.08.2012
Bod návrhu programu rokovania - poradové číslo:2
Informatívna správa
o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v Pamiatkovej rezervácii Prešov
a na ostatnom území mesta v I. polroku 2012
Obsah materiálu:
1.
2.
3.
4.
obal
návrh na uznesenie Mestskej rady v Prešove
dôvodová správa
vlastný materiál
Predkladateľ: Sekcia stavebného úradu a urbanistiky
Meno a priezvisko: Ing. Marián Harčarík
Funkcia/pracovné zaradenie: riaditeľ
Dátum:
Podpis:
Materiál bude predložený na XXIV. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove s dátumom
konania:12.09.2012
Gestor: Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania
Vedúci gestora
Meno a priezvisko: Ing.arch. Vladimír Ligus
Funkcia/pracovné zaradenie: poverený vedením odd. hlavného architekta a územného plánovania
Podpis:
Dátum: 15.08.2012
Vypracoval
Meno a priezvisko:
Ing.arch. Vladimír Ligus
Ing.arch. Helena Jacová
Ing.arch. Katarína Štofanová
Ing.arch. Štefan Jáni
Ing.arch. Radoslav Novák
Ing. Jana Palková
Funkcia/pracovné zaradenie:
architekt, odborný referent
Podpis:
Dátum: 14.08.2012
F-MsÚ/PPM-04/2/1
Posúdil
Meno a priezvisko:
Ing. Branko Benko, MBA
Schválila
Mestská rada v Prešove
uznesením číslo ..../2012
Funkcia/pracovné zaradenie:
prednosta Mestského úradu
v Prešove
Podpis:
Dátum: ...08.2012
Dátum: 27.08.2012
Mesto Prešov
Informatívna správa
o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb
v Pamiatkovej rezervácii Prešov a na ostatnom území
mesta v I. polroku 2012
Vydanie:
Návrh na
UZNESENIE
z 8. riadneho rokovania
Mestskej rady v Prešove
dňa: 27.08.2012
číslo: .../2012
k Informatívnej správe o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb
v Pamiatkovej rezervácii Prešov a na ostatnom území mesta v I. polroku 2012
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Mestská rada v Prešove
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Prešove
Informatívnu správu o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb
v Pamiatkovej rezervácii Prešov a na ostatnom území mesta v I. polroku 2012
zobrať na vedomie.
Strana 1/1
F – MsÚ/SP-01/20/1
Mesto Prešov
Informatívna správa
o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb
v Pamiatkovej rezervácii Prešov a na ostatnom území
mesta v I. polroku 2012
Vydanie:
Dôvodová správa
Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb
v Pamiatkovej rezervácii Prešov a na ostatnom území mesta v I. polroku 2012 bola
vypracovaná na základe plánu práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva
v Prešove na II. polrok 2012.
Strana 1/1
F – MsÚ/SP-01/23/1
Mesto Prešov
Informatívna správa
o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb
v Pamiatkovej rezervácii Prešov a na ostatnom území
mesta za I. polrok 2012
Vydanie:
Strana
1/1
V prvom polroku roku 2012 sa iniciatíva investorov na území mesta prejavila
najviac v oblasti stavieb pre občianske vybavenie – obchody, služby a administratívu.
Projekty stavieb pre takéto využitie boli najpočetnejšie v centre mesta i mimo neho,
pričom záujem investorov mimo centrum mesta výrazne prevyšoval ich aktivitu
v Pamiatkovej rezervácii. V nej druhú najpočetnejšiu skupinu pripravovaných stavieb
predstavovali zámery na zlepšenie technickej infraštruktúry. Na ostatnom území mesta
druhou najpočetnejšou skupinou zámerov boli projekty pre bývanie, pri ktorých opäť
prevažovali
nadstavby bytových domov alebo využívanie podkrovných priestorov
polyfunkčných objektov. S bývaním súvisí aj tretia najpočetnejšia skupina projektov,
ktorou bolo 26 projektov zatepľovania alebo aj komplexnejšej modernizácie resp. obnovy
bytových domov. Výrazná aktivita investorov pokračuje aj v sektore technickej
infraštruktúry, v uplynulom období najmä v projektovaní výstavby nových alebo
rekonštrukcie existujúcich elektrorozvodov, optických sietí a výmeny plynovodov.
Početne nízka bola aktivita investorov stavieb pre výrobu a skladovanie, kde ale po dlhšej
dobe prevládli novostavby nad rekonštrukciami a prístavbami.
Prehľad pripravovaných stavebných aktivít za dotknuté obdobie (okrem
jednoduchých a drobných stavieb) je uvedený v tabuľke, ktorá je prílohou tohto materiálu.
F – MsÚ/SP-01/12/1
STAVEBNÉ AKTIVITY FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB NA ÚZEMÍ PAMIATKOVEJ REZERVÁCIE PREŠOV
ZA OBDOBIE: I. polrok 2012
Tabuľka č. 1
PRÍLOHA 1
VMČ
P.
č.
1
2
3
4
NÁZOV A MIESTO
STAVBY
Prístavba penziónu na
Baštovej ulici, na po.
parc. č. KN-C 188/2,3,
189/1, 2, 7 k .ú. Prešov
Riešenie 2 vstupov –
schodísk z Floriánovej
ulice do suterénu
pamiatkového objektu
Jarkova 63
Výstavba
polyfunkčného objektu
STROMORADIE na
Vajanského ulici pre
funkciu boutique, snack
baru, predajní,
pohotovostného
bývania parc.č. KN-C
724/1,724/2 k.ú. Prešov
Výstavba
polyfunkčného objektu
na pozemku parc. č.
KN-C 585 k.ú. Prešov,
Františkánske nám. pre
funkciu vinárne,
reštaurácie a bývania
ŽIADATEĽ
stanovisko
VMČ
na vedomie
VMČ
PANTEI, s.r.o.
Tkáčska 5
Prešov
VMČ 4
14.2.2012
Rastislav
Komanický
V. Clementisa 16
Prešov
VMČ 4
26.3.2012
ARCHIMA, s.r.o.
Štefánikova 24
Prešov
VMČ 4
29.3.2012
Mgr.Imrich
Girašek
Františkánske
nám. 5A
Prešov
VMČ 4
30.3.2012
Stanovisko
OHAaÚP
k invest.
zámeru
Dokumentácia pre ÚR,
stanovisko
OHAaÚP
Územné
konanie,
územné
rozhodnutie
Dokumentáci
a pre SP,
stanovisko
OHAaÚP
Stavebné
konanie,
stavebné
rozhodnutie
stanovisko
s podm. úprav
a doplnenia
14.2.2012
stanovisko
s podm. úprav
a doplnenia
26.3.2012
súhlasné
stanovisko
s podm.
29.3.2012
súhlasné
stanovisko
s podmien.
30.3.2012
1
VMČ
P.
č.
5
6
NÁZOV A MIESTO
STAVBY
ŽIADATEĽ
Nadstavba
polyfunkčného objektu,
Konštantínova 12 pre
funkciu bývania
Rekonštrukcia objektu
Kováčska č. 2 , pre
administratívne účely
a predajňu
Ing. Rastislav
Štalmach
Konštantínova 12
Prešov
Sport club, s.r.o.
Pionierska 24
Prešov
stanovisko
VMČ
na vedomie
VMČ
VMČ 4
10.4.2012
VMČ 4
5.6.2012
Stanovisko
OHAaÚP
k invest.
zámeru
Dokumentácia pre ÚR,
stanovisko
OHAaÚP
Územné
konanie,
územné
rozhodnutie
Dokumentáci
a pre SP,
stanovisko
OHAaÚP
Stavebné
konanie,
stavebné
rozhodnutie
stanovisko
s podm. úprav
a doplnenia
10.4.2012
súhlasné
stanovisko
s podm.
5.6.2012
2
STAVEBNÉ AKTIVITY FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB NA OSTATNOM ÚZEMÍ MESTA PREŠOV
ZA OBDOBIE: I. polrok 2012
Tabuľka č. 2
na vedomie
VMČ
Stanovisko
OHAaÚP
k invest.
zámeru
VMČ 7
13.3.2012
nesúhlasné
13.3.2012
2
Obnova a dostavba
prevádzkovej budovy
Akcent Print
Jilemnického 4/A
Miroslav Ander
K studničke 1
Prešov
Pavol Šidelský –
Akcent Print
Jilemnického 4/A
Prešov
VMČ 4
20.1.2012
súhlasné
s podm.
20.1.2012
ÚR
24.4.2012
3
Chodník
a cyklochodník s VO
Solivarská ulica
Woonerf, s.r.o.
Kúpeľná 6
Prešov
VMČ 5
20.1.2012
20.3.2012
súhlasné
s podm.
20.1.2012
súhlasné
20.3.2012
ÚK
4.7.2012
Admin. budova VVS
a.s. Košice – závod
Prešov Delňa, Jesenná
ul.
Výrobná hala
LAMINA Prešov,
Jesenná ul. č. 5
Rekonštrukcia letnej
terasy (obj. SO-01),
Plaza Beach Solivar,
Kutuzovova 4
Terézia Gaľová
Kurská 19
Košice
VMČ 5
11.6.2012
súhlasné
s podm.
11.6.2012
Ing. arch. Milan
Rešovský
Jarková 24, PO
VMČ 5
5.1.2012
súhlasné
5.1.2012
SP
20.1.2012
OZEX s.r.o.
Masarykova 22
Prešov
VMČ 5
9.1.2012
súhlasné
s podm.
9.1.2012
SP
22.2.2012
P.
Č.
1
4
5
6
NÁZOV A MIESTO
STAVBY
Garážový dom
Sibírska ul., Prešov
ŽIADATEĽ
VMČ
stanovisko
VMČ
Dokumentácia pre ÚR,
stanovisko
OHAaÚP
Územné
konanie,
územné
rozhod.
PRÍLOHA 2
DokumenStavebné
tácia pre SP,
konanie,
stanovisko
stavebné
OHAaÚP
rozhod.
3
P.
Č.
7
8
9
10
11
12
13
NÁZOV A MIESTO
STAVBY
Prestavba výrobnej
haly na distribučný
sklad Frost s.r.o.,
Jesenná ul. č. 12
Obnova futbalového
ihriska,
Prešov – Solivar
Kostol sv. Františka
Xaverského –
prístavba,
Prešov - Šalgovík
Premostenie Soľného
potoka pri Varni
František,
Prešov - Solivar
Multifunkčné
zariadenie s celoroč.
prevádzkou,
Sekčovská 54
ŽIADATEĽ
stanovisko
VMČ
na vedomie
VMČ
Stanovisko
OHAaÚP
k invest.
zámeru
Dokumentácia pre ÚR,
stanovisko
OHAaÚP
Územné
konanie,
územné
rozhod.
Dokumentácia pre SP,
stanovisko
OHAaÚP
Stavebné
konanie,
stavebné
rozhod.
Ing. Eugen
Hlinka
Sibírska 14
Prešov
VMČ 5
26.1.2012
súhlasné
26.1.2012
SP
15.3.2012
Mesto Prešov
VMČ 5
20.1.2012
súhlasné
20.1.2012
SP
18.4.2012
VMČ 7
26.1.2012
súhlasné
s podmienk.
26.1.2012
SP
21.2.2012
VMČ 5
27.2.2012
súhlasné
27.2.2012
VMČ 7
6.3.2012
súhlasné
s podmienk.
6.3.2012
VMČ 5
15.3.2012
súhlasné
s pripomienk.
15.3.2012
VMČ 6
3.4.2012
súhlasné
s pripomienk.
3.4.2012
Rím.katolícka
farnosť Krista
Kráľa
Nám. Krista
Kráľa 1, Prešov
Dopravoprojekt,
a.s.Divízia Prešov, Jarková 14
Prešov
Dobro, s.r.o.
Sekčovská 54
Prešov
A-typ,
architektonický
ateliér, s.r.o.
Strojnícka 1
Prešov
Ing. arch. Mária
Čutková – M
Obnova NS Opál,
projekt
ul. Arm. gen. Svobodu
Sládkovičova 9/A
Prešov
Obnova vnútrobloku
Solivarská ul.
VMČ
4
P.
Č.
14
15
16
17
18
19
20
21
NÁZOV A MIESTO
STAVBY
ŽIADATEĽ
GM – projektová
Rekonštrukcia
kancelária
a prístavba autosalónu
Ing. Michal
Audi – PO Car,
Gajdoš
Petrovanská 1
Poľná 15, Prešov
Spravbytkomfort
Zateplenie štítovej
a.s.
steny BD
Volgogradská 88
Ďumbierska 21 - 25
Prešov
Spravbytkomfort
a.s.
Obnova BD
Volgogradská 88
Karpatská 13 – 15
Prešov
Spravbytkomfort
Zateplenie štítovej
a.s.
steny
Volgogradská 88
BD Švábska ul. 41
Prešov
Bytové družstvo
Obnova vstup. zádverí
Bajkalská 32
BD Šoltésovej ul. 7-8
Prešov
Výmena vstup.
Bytové družstvo
zádverí
Bajkalská 32
BD Justičná ul. 1-5
Prešov
Stavoprojekt,
Prenosná parná
s.r.o. Prešov
autoumyváreň,
Jarková 31
ul. Arm.gen. Svobodu
Prešov
R a F s.r.o.
Autoservis RaF,
Železničiarska 27
ul. Pod Táborom 43
Prešov
VMČ
stanovisko
VMČ
na vedomie
VMČ
VMČ 5
17.4.2012
Stanovisko
OHAaÚP
k invest.
zámeru
Dokumentácia pre ÚR,
stanovisko
OHAaÚP
Územné
konanie,
územné
rozhod.
Dokumentácia pre SP,
stanovisko
OHAaÚP
Stavebné
konanie,
stavebné
rozhod.
súhlasné
17.4.2012
SP
18.5.2012
súhlasné
s pripom.
23.4.2012
SP
17.5.2012
súhlasné
s pripom.
23.1.2012
SP
17.2.2012
súhlasné
29.5.2012
SK
2.7.2012
súhlasné
7.6.2012
súhlasné
s pripom.
2.4.2012
VMČ 6
18.6.2012
súhlasné
s pripom.
18.6.2012
VMČ 6
27.6.2012
súhlasné
s pripom.
27.6.2012
5
P.
Č.
22
23
24
25
26
27
28
29
VMČ
NÁZOV A MIESTO
STAVBY
ŽIADATEĽ
Polyfunkčný objekt
s maloobchodnou
predajňou a bytmi,
Švábska 108
N. Šebastová, Slánska
20, TM Vranovská,
TM Ľubotická, VN,
NN rozvody
Centrálna kotolňa
Sekčov, prekládka
teplovodu, Exnárova
ul.
STOA architekti
plus, s.r.o.
Slovenská 28
Prešov
VMČ 5
3.7.2012
VD Košice
VMČ 3
12.2.2012
Volgogradská 13,
trafostanica
Obnova STL a NTL
plynovodov, pravá
strana I. etapa
(Masarykova,
Kuzmányho,
Východná,
Ku Škáre)
Optické pripojenie ZS
Orange Prešov – 1014
KO Strojnícka
Sekčov – Ul. Višňová
– rekonštr. vodovodu
IBV Šalgovík – Za
Kostolom- techn.
infraštruktúra
stanovisko
VMČ
na vedomie
VMČ
Stanovisko
OHAaÚP
k invest.
zámeru
Dokumentácia pre ÚR,
stanovisko
OHAaÚP
Územné
konanie,
územné
rozhod.
Dokumentácia pre SP,
stanovisko
OHAaÚP
Stavebné
konanie,
stavebné
rozhod.
súhlasné
s pripomienk.
3.7.2012
s pripom.
12.1.2012
Spravbytkomfort
Prešov
s podm.
23.1.2012
PALA
CENTRUM s.r.o.
Prešov
s podm.
14.3.2012
ÚK 13.1.2012
ÚR 8.3.2012
SK 23.2.2012
SP 27.2.2012
ÚK 12.6.2012
SPP a.s.
Bratislava
s podm.
9.3.2012
Orange
Slovensko, a.s.
s podm.
14.3.2012
VVS a.s. Košice
VMČ 6
26.3.2012
s pripom.
26.3.2012
Ing. arch. Hajtáš
VMČ 7
2.4.2012
kladné
2.4.2012
ÚK 21.5.2012
ÚR 15.6.2012
ÚK 16.5.2012
ÚIR 12.6.2012
6
P.
Č.
30
31
32
33
34
35
36
37
38
NÁZOV A MIESTO
STAVBY
Optické pripojenie
ZS Orange
Sládkovičova –
1995KO
Prípojka k existujúcej
optickej sieti pre
polyfunkčný objekt na
Prostejovskej ul.
Prípojka k existujúcej
optickej sieti pre
polyfunkčný objekt na
Okružnej ul.
Optická prípojka –
395KO – Nám. mieru
3, Krajský úrad
Optická prípojka 450
KO Agrostav,
Masarykova 10
Optická prípojka
Prešov 1996KO –
Solivarská 33
Optická prípojka
Prešov 1979KO –
Jesenná 1
Optická prípojka
Prešov 436KO – SDH
12
Priemyselný park IPL
Prešov, technická
infraštruktúra
ŽIADATEĽ
VMČ
stanovisko
VMČ
na vedomie
VMČ
Orange
Slovensko, a.s.
Stanovisko
OHAaÚP
k invest.
zámeru
Dokumentácia pre ÚR,
stanovisko
OHAaÚP
Územné
konanie,
územné
rozhod.
Stavebné
konanie,
stavebné
rozhod.
s pripom.
29.3.2012
Condornet, s.r.o,
Prešov
VMČ 1
18.4.2012
s podm.
18.4.2012
Condornet, s.r.o,
Prešov
VMČ 4
24.4.2012
s podm.
24.4.2012
Orange
s podm.
29.3.2012
Orange
s podm.
29.3.2012
ÚK 30.5.2012
Orange
VMČ 5
4.4.2012
s podm.
4.4.2012
ÚK 21.5.2012
Orange
VMČ 5
2.4.2012
s podm.
2.4.2012
ÚK 30.5.2012
Orange
VMČ 3 a 4
3.4.2012
s podm.
3.4.2012
TAVAL s.r.o.
Ľubotice
Dokumentácia pre SP,
stanovisko
OHAaÚP
s pripom.
22.3.2012
ÚK 21.5.2012
ÚR 29.5.2012
ÚK 25.4.2012
ÚR 4.6.2012
7
P.
Č.
39
40
41
42
43
44
45
NÁZOV A MIESTO
STAVBY
ŽIADATEĽ
Prípojka k existujúcej
sieti – ul. Sabinovská
Obnova STL a NTL
plynovodov pravá
strana II. etapa
(Krátka, Dilongova,
Moyzesova,
Šafárikova)
Prešov – mts – ul.
Sedliackeho povstania
Prešov – Tomášikova
2, prípojka k optickej
sieti
Predĺženie vodovodu
Broskyňová ul.
Condornet, s.r.o,
Prešov
Zateplenie BD
Októbrová 49-55
Obnova BD
Matice Slovenskej 3
46
Zateplenie BD
Fraňa Kráľa 2
47
Rekonštrukcia
a nadstavba obj.
bývalej MŠ +
výstavba 6 bytov
M. Nešpora 40/B
VMČ
stanovisko
VMČ
na vedomie
VMČ
VMČ 3
2.5.2012
Stanovisko
OHAaÚP
k invest.
zámeru
Dokumentácia pre ÚR,
stanovisko
OHAaÚP
s pripom.
2.5.2012
SPP a.s.
Bratislava
VMČ 4
24.5.2012
Condornet s.r.o.
Prešov
VMČ 4
7.6.2012
s podm.
7.6.2012
Condornet s.r.o.
Prešov
VMČ 1
14.6.2012
s podm.
14.6.2012
ISPO Prešov
VMČ 3
5.6.2012
s podm.
5.6.2012
Spravbytkomfort
a.s. Prešov
Volgogradská 88
VMČ 2
2.2.2012
Spravbytkomfort
a.s. Prešov
Volgogradská 88
Spravbytkomfort
a.s. Prešov
Volgogradská 88
M.B.P. Prešov,
s.r.o.
Mirka Nešpora
7583/40B
Prešov
Územné
konanie,
územné
rozhod.
Dokumentácia pre SP,
stanovisko
OHAaÚP
Stavebné
konanie,
stavebné
rozhod.
s podm.
24.5.2012
SK 3.7.2012
s podm.
2.2.2012
s podm.
10.2.2012
VMČ 2
13.2.2012
s podm.
13.2.2012
bez podm.
14.3.2012
8
P.
Č.
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
NÁZOV A MIESTO
STAVBY
Parkovisko vnútroblok
Levočská 59-65
ŽIADATEĽ
A-typ, archit.
ateliér, s. r. o.
Strojnícka 1,
Prešov
Dostavba ad.budovy
AGRO TEAM,
a rekonštrukcia areálu
s.r.o.
AGRO TEAM s.r.o.
Bajkalská 28, PO
Bajkalská 28
Spravbytkomfort
Obnova BD
a.s. Prešov
Engelsova 11-21
Volgogradská 88
Spravbytkomfort
Obnova BD
a.s. Prešov
Fraňa Kráľa 9
Volgogradská 88
Spravbytkomfort
Obnova BD
a.s. Prešov
Čsl. armády 10
Volgogradská 88
Polyfunkčný objekt,
MUDr. Ľudmila
II. etapa – sekcia A1
Ligusová
Matice Slovenskej
Fintice
Spravbytkomfort
Obnova BD
a.s. Prešov
Matice Slovenskej 3
Volgogradská 88
Obnova BD
Spravbytkomfort
Matice slovenskej 14- a.s. Prešov
18
Volgogradská 88
Nadstavba BD
MM Stav, s.r.o.
Prešov
Janouškova 7-17
Nadstavba BD
Wolkerova 17-19
Marek Vasilčin
Prešov
VMČ
stanovisko
VMČ
na vedomie
VMČ
Stanovisko
OHAaÚP
k invest.
zámeru
Dokumentácia pre ÚR,
stanovisko
OHAaÚP
Územné
konanie,
územné
rozhod.
Dokumentácia pre SP,
stanovisko
OHAaÚP
VMČ 2
15.3.2012
s podm.
15.3.2012
VMČ 1
19.2.2012
s podm.
19.3.2012
VMČ 2
30.3.2012
s podm.
30.3.2012
VMČ 2
30.3.2012
s podm.
30.3.2012
VMČ 2
30.3.2012
s podm.
30.3.2012
VMČ 1
14.3.2012
s podm.
14.3.2012
VMČ 1
11.4.2012
s podm.
11.4.2012
VMČ 1
11.4.2012
s podm.
11.4.2012
4.4.2012-ÚR
Stavebné
konanie,
stavebné
rozhod.
3.4.2012
30.4.2012-SP
24.4.2012
24.4.2012-SK
9
P.
Č.
58
59
60
61
62
63
64
65
NÁZOV A MIESTO
STAVBY
Malometrážne
nájomné byty
Mestečko seniorov
Cemjata
Prestavba a dostavba
RD na rodinnú DSS
Severná 24
ŽIADATEĽ
A.P.H. ateliér,
s.r.o.
Kpt. Nálepku 5
Prešov
Mgr. Eva
PAVLIKOVÁ
Abranovce 126
Ing. Bystrík
Zmena funkč. využitia
JACKO
Centrum voľného času
Veterná 6
Pod Kalváriou 52/A
Haniska
FINETRONICS,
s.r.o.
Multifunkčný objekt
Horárska 27
Jana Pavla II.
Prešov
M.B.P. Prešov,
Obnova BD
s.r.o.
Prostějovská 39
M. Nešpora 40/B
Rekonštr. a dostavba Slovak Medical
areálu fy. KIMEX
Company, a.s.
Group PrešovVUKOV Duchnovičovo
Volgogradská 13
námestie 1, PO
Zmena stavby pred
Spravbytkomfort
dokončením
a.s. Prešov
Obnova BD
Volgogradská 88
Prostějovská 37
Zmena stavby pred
Spravbytkomfort
dokončením
a.s. Prešov
Obnova BD
Volgogradská 88
Októbrová 49-55
VMČ
stanovisko
VMČ
na vedomie
VMČ
VMČ 2
24.4.2012
Stanovisko
OHAaÚP
k invest.
zámeru
Dokumentácia pre ÚR,
stanovisko
OHAaÚP
Územné
konanie,
územné
rozhod.
Dokumentácia pre SP,
stanovisko
OHAaÚP
s podm.
24.4.2012
VMČ 3
4.6.2012
upraviť PD
podľa podm.
4.6.2012
VMČ 2
8.6.2012
s podm.
8.6.2012
VMČ 2
16.6.2012
Stavebné
konanie,
stavebné
rozhod.
upraviť PD
podľa podm.
16.6.2012
VMČ 1
17.7.2012
s podm.
17.7.2012
VMČ 1
18.1.2012
s podm.
18.1.2012
s podm.
17.4.2012
s podm.
30.5.2012
10
P.
Č.
66
67
68
69
70
71
72
73
74
NÁZOV A MIESTO
STAVBY
Autoumyváreň na
exist. parkovisku
Volgogradská 13
Úprava Broskyňovej
ulice
Úprava plôch NS
Centrál – II.etapa
Areál KERGOL J.P.,
s. r.o., Strojnícka ul.,
SO 01 – Prevádzková
budova
Ranč Pohoda –
športovo–rekr. zariad.
ul. Kúty, zmena stav.
objektov SO30, SO31
Kúpele Išľa, prístavba
ku kúpeľnému. domu,
mikroinfraštruktúra,
vonk. osvetlenie,
Prevádzková budova
Prešov – Nižná
Šebastová, Strojnícka
ul., p.č.3279,3287/2
Novostavba haly
Strojnícka 14,
na parcele č.3152
Obnova bytového domu
Ul. 17. novembra 126 –
130
ŽIADATEĽ
Ing. Jozef Gubáš
Obrancov mieru
66, Prešov
Ing.arch.Milan
Rešovský
Slovak Medical
company, a.s.,
Prešov
DokumenStanovisko
tácia pre ÚR,
OHAaÚP
stanovisko
k invest.
na vedomie
OHAaÚP
zámeru
VMČ
nesúhlasné
VMČ 1
s odporúčaním
22.3.2012
22.3.2012
VMČ 3
súhlasné
14.2.2012
14.2.2012
VMČ
stanovisko
VMČ
VMČ 2
20.2.2012
Dokumentácia pre SP,
stanovisko
OHAaÚP
Stavebné
konanie,
stavebné
rozhod.
súhlasné
s pripom.
20.2.2012
súhlasné
s pripom.
28.2.2012
Kergol J.P. s. r.o.
Prešov
ROJANA
TRADE, s.r.o.
Prešov
súhlasné
s pripom.
29.2.2012
IŠĽA KÚPELE,
s.r.o., Fintická
ul., Prešov
súhlasné
s pripom.
16.3.2012
Ateliér Sýkora
s.r.o., Ľubotice
súhlasné
s pripom.
10.4.2012
ASKO ateliér
s.r.o., Prešov
Spravbytkomfort
a.s. Prešov
Volgogradská 88
Územné
konanie,
územné
rozhod.
súhlasné
18.4.2012
VMČ 4
9.1.2012
súhlasné
s podmienkou
9.1.2012
11
P.
Č.
75
76
77
78
79
NÁZOV A MIESTO
STAVBY
Zriadenie prevádzky
autobazáru na
pozemkoch parc .č. KNC 3220/27, 3227 k. ú.
Prešov, Levočská ulica
Obnova bytového
domu Budovateľská 3
–7
ŽIADATEĽ
Patrik Kažimír
Podhorany 23
VMČ
stanovisko
VMČ
na vedomie
VMČ
Stanovisko
OHAaÚP
k invest.
zámeru
Dokumentácia pre ÚR,
stanovisko
OHAaÚP
Územné
konanie,
územné
rozhod.
Dokumentácia pre SP,
stanovisko
OHAaÚP
Stavebné
konanie,
stavebné
rozhod.
stanovisko
s podmienkami
doplnenia
dokumentácia
VMČ 4
23.1.2012
23.1.2012
Ing. arch. Ján
Katuščák, AA
M. Nešpora č.39
Prešov
súhlasné
s podmienkami
VMČ 4
30.1.2012
30.1.2012
Obnova bytového domu
Lesík delostrelcov 10 –
14
Stolárska dielňa SPŠ
stavebnej – zmena
využitia objektu
z funkcie garnihotela na
polyfunkčný objekt,
Plzenská 10
Spravbytkomfort
a.s. Prešov
Volgogradská 88
VMČ 4
súhlasné
10.2.2012
10.2.2012
EWRO, s. r. o.
Bayerova 1/A
Prešov
VMČ 4
súhlasné
s podmienkami
Výstavba objektu
UNIPOLAB, na
pozemku parc. č. KN-C
5833/1 k.ú. Prešov, Ul.
17. novembra 1
Prešovská
univerzita
v Prešove
Rektorát
Ul. 17. novembra
č.15,Prešov
13.2.2012
13.2.2012
VMČ 4
súhlasné
s podmienkami
26.3.2012
26.3.2012
9.5.2012
súhlasné
s podmienkami
9.5.2012
Obnova, prístavba a
80
nadstavba objektu
výdajne zdravotníckych
potrieb, Požiarnická 15
pre funkciu bývania
a lekárne
A.P.H. ateliér
Kpt. Nálepku 5
Prešov
VMČ 4
12.4.2012
súhlasné
s podmienkami
12.4.2012
12
P.
Č.
81
82
83
84
85
86
87
NÁZOV A MIESTO
STAVBY
Dostavba objektu firmy
HYDROARCH ,
Šafárikova 20, pre
prevádzku predajne
a kancelárskych
priestorov
Zriadenie prevádzky
predajne autosúčiastok
a autopríslušenstva
v I.NP objektu na ul.
Pod Táborom 22
Nadstavba a obnova
bytového domu Tarasa
Ševčenka 36, 38
Neštátne zdravotnícke
zariadenie – ambulancie,
prestavba, prístavba a
nadstavba objektov
Hollého ulica, parc.č.
KN-C 4886/6, 4886/32
Obnova a nadstavba
bytového domu Ul. 17.
novembra č. 17
Obnova výrobnoprevádzkovej budovy
Budovateľská ulica
v Prešove
Rekonštrukcia
a prístavba dvorového
krídla, Vajanského 63,
pre bývanie
ŽIADATEĽ
HYDROARCH,
s.r.o.
Šafárikova 20
Prešov
VMČ
stanovisko
VMČ
na vedomie
VMČ
VMČ 4
27.3.2012
INTEKAUTO,
s.r.o.
A.P.H. ateliér
Prešov
FARMAKOL,
s.r.o.
Ku ihrisku 4
Ľubotice
Future Media
Invest, s.r.o.
Komenského 4
Prešov
Dokumentácia pre ÚR,
stanovisko
OHAaÚP
Územné
konanie,
územné
rozhod.
Dokumentácia pre SP,
stanovisko
OHAaÚP
Stavebné
konanie,
stavebné
rozhod.
súhlasné
s podmienkami
27.3.2012
súhlasné
s podmienkami
Exnárova 12
Prešov
Kpt. Nálepku 5
Stanovisko
OHAaÚP
k invest.
zámeru
3.4.2012
VMČ 4
10.4.2012
VMČ 4
11.4.2012
VMČ 4
20.4.2012
súhlasné
s podmienkami
10.4.2012
súhlasné
s podmienkami
11.4.2012
súhlasné
s podmienkami
20.4.2012
ATEX-OK, s.r.o.
Puškinova 18/513
Sabinov
VMČ 4
súhlasné
25.4.2012
25.4.2012
Stanislav Lech
Dulová Ves č. 401
VMČ 4
súhlasné
s podmienkami
26.4.2012
26.4.2012
13
P.
Č.
88
89
90
91
92
NÁZOV A MIESTO
STAVBY
Obnova a nadstavba
bytového domu Ul. 17.
novembra č. 158, 160,
162, 164 pre bývanie
Osadenie tankovacích
nadrží v areáli
mechanizačnodopravného strediska
/MDS/ Železníc SR na
pozemku parc.č. KN-C
9839/153 k.ú. Prešov
Obnova a nadstavba
bytového domu Ul. 17.
novembra č. 158, 160
pre 4 bytové jednotky
Malopodlažná bytová
výstavba na pozemku
parc.č. KN-C 14282/22,
Vodárenská ulica
Rekonštrukcia
a nadstavba bytového
domu Plzenská
13,15,17
93
Obnova bytového domu
Tarasa Ševčenka 6 - 8
94
Polyfunkčný objekt –
obnova, nadstavba
a prístavba Okružná 31
pre funkciu kancelárií,
prevádzky služieb –
kaderníctvo a bývania
ŽIADATEĽ
AAG
DEVELOPMENT,
s.r.o.
Levočská č. 89
Prešov
ŽELEZNICE SR
Generálne
riaditeľstvo
Odbor tratí
a stavieb
Klemensova 8
Bratislava
AIS-PO, s.r.o.
Šarišská 1
Prešov
Mgr. Nadežda
Bobáková
Vansovej 8
Prešov
OMEGA STEEL,
s.r.o.,Komenského
51/50, Hanušovce
n/Topľou
Spravbytkomfort
a.s. Prešov
Volgogradská 88
A.P.H. ateliér
Kpt. Nálepku 5
Prešov
VMČ
stanovisko
VMČ
na vedomie
VMČ
VMČ 4
25.4.2012
Stanovisko
OHAaÚP
k invest.
zámeru
Dokumentácia pre ÚR,
stanovisko
OHAaÚP
Územné
konanie,
územné
rozhod.
Dokumentácia pre SP,
stanovisko
OHAaÚP
súhlasné
s podmienkami
25.4.2012
VMČ 4
súhlasné
2.5.2012
2.5.2012
súhlasné
s podmienkami
VMČ 4
9.5.2012
VMČ 4
14.5.2012
Stavebné
konanie,
stavebné
rozhod.
9.5.2012
Stanovisko
s podmienkami
úprav UrŠ
14.5.2012
súhlasné
s podmienkami
VMČ 4
13.6.2012
13. 6.2012
VMČ 4
súhlasné
15.6.2012
15.6.2012
VMČ 4
19.6.2012
Stanovisko
s podmienkami
úprav
a doplnenia
19.6.2012
14
P.
Č.
NÁZOV A MIESTO
STAVBY
Výstavba
administratívnej budovy
spoločnosti BWG. k.s.,
95 Dilongova ulica, na
pozemku parc. č. KN-C
4870/11
Výstavba parkoviska na
pozemku parc. č. KN-C
96 3648/3 k. ú. Prešov,
stavebný objekt SO – 01,
Kúpeľná ulica
Výstavba parkoviska na
pozemku parc. č. KN-C
3637, KN-C 3638 k. ú.
97 Prešov, stavebný objekt
SO – 10, Kúpeľná ulica
pre obchodno administratívne centrum
Prístavba polyfunkčného
98 objektu, Sabinovská 55
Nadstavba a obnova BD
99 Komenského 1-7
Obnova BD Sabinovská
100 23-33
Prístavba predajne
ŽIADATEĽ
VMČ
stanovisko
VMČ
SSIA, s.r.o
Hlavná 655
Pečovská
Ves
na vedomie
VMČ
Stanovisko
OHAaÚP
k invest.
zámeru
Územné
konanie,
územné
rozhod.
Dokumentácia pre SP,
stanovisko
OHAaÚP
29.6.2012
Gaton centrum,
s.r.o.
Kúpeľná 6
Prešov
VMČ 4
29.6.2012
Stanovisko
s podmienkami
úprav
a doplnenia PD
29.6.2012
Gaton centrum,
s.r.o.
Kúpeľná 6
Prešov
VMČ 4
29.6.2012
Stanovisko
s podmienkami
doplnenia PD
29.6.2012
Rokus Real, s.r.o.
Sabinovská 55, PO
Stav-Mark
Prečov
Bytové družstvo
Prešov
101 potravín, Prostejovská 2
Komfos Prešov,
s.r.o., Ľubotice
Športovo-rehabilitačné
101 centrum, Lipová ulica
RH Dúha, s.r.o.
Prešov
27.6.20111
16.1.2012
16.1.2012
26.4.2012-ÚR
6.3.2012
19.3.2012
3.10.2011
25.1.2012
6.3.2012
26.4.2012
Stavebné
konanie,
stavebné
rozhod.
Súhlasné
s podmienkami
VMČ 4
29.6.2012
Nová
Dokumentácia pre ÚR,
stanovisko
OHAaÚP
6.3.2012dané podm.
26.4.2012kladné s podm.
23.1.2012
30.1.2012
30.1.2012
29.3.2012
6.3.2012dané podm.
19.3.2012
19.3.2012
8.6.2012-rozh.
o zastavení ÚK
15
Download

Materiál k bodu č. 2