WWW.POVECERNIK.SK
ZALOŽENÉ V ROKU 1990
ROČNÍK 24
VYDÁVA VYDAVATEĽSTVO
PRIVATPRESS, s. r. o.
CENA 0,30 €
ČÍSLO 5668
14. MÁJ 2013
UTOROK
Meniny má Bonifác
Psie výkaly
upratovať 4
nemusia...
R U B R I K Y
SPRAVODAJSTVO / TÉMA / PUBLICISTIKA / TOPKY
ŠPORT / ZÁHRADKÁR / NETRADIČNÁ VÁŠEŇ / SERVIS
VEČERNÍK MLADÝM / INZERCIA / NÁZORY / KRIMI
Slovákov
„strašia“ falošné
5
pokladničné bločky
Prijímačky ukázali,
aké odbory najviac
„letia“
M ÁT E P R E N Á S T I P ?
PresovskyVecernik
Telefónne číslo: 0917 946 402
E-mail: [email protected]
8
2
publicistika
www.povecernik.sk
Prvý na Slovensku. Bezpečný dom pre ženy
dostal od poslancov zelenú
Už dlhší čas Záujmové združenie žien Mymamy pomáhajúce
ženám, ktoré prežili domáce
psychické či fyzické násilie,
snažilo získať priestory od
mesta na dlhodobý prenájom.
Združenie má účel nájmu jasný. Chce vytvoriť prvý Bezpečný dom pre ženy na východe,
respektíve na Slovensku. Mymamy žiadalo od mesta budovu dnes opustenej a nevyužívanej materskej školy na
Šidlovci. Poslanci v októbri
ich zámer nepodporili. Pred
časom však konečne uľahčili
cestu ku vzniku centra, kde
nájdu útočisko týrané ženy so
svojimi deťmi. Viac o projekte
Bezpečný ženský dom povedala Apolónia Sejková, štatutárka ZZŽ MyMamy.
Poslanci konečne po vašich
dlhších snahách odklepli žiadosť o dlhodobý prenájom
bývalej materskej školy na Šidlovci. Ako bude vznikať prvý
Bezpečný dom pre ženy?
M e s t s k é zastupiteľstvo
schválilo zámer nájmu, nemáme však ešte schválenú nájomnú
zmluvu. Prenájom sme získali na
dvadsať rokov. Mesto nám minulý rok ponúklo na prenájom bývalú pekáreň na Šidlovci. Usúdili
sme však, že nevyužívaná škôlka
bude pre naše potreby lepšia,
aj preto, že je v centre obytnej
zóny. Je to veľmi pekný objekt, je
ho škoda a keď sa niekto nepustí
do jeho rekonštrukcie, tak časom
spustne úplne. Stav budovy nie
je najlepší. Posledný nájomcom
bola učňovská škola, tá priestory
využívala na dielne. Ostali tam
ešte nejaké stroje. V objekte tečie strecha, parkety sú vyduté a
podobne.
Aká bude kapacita ubytovania
a pre koho bude prioritne určený?
Ak získame požadované
zdroje, žiadosť musíme podať do
1. júla, musíme ošetriť základné veci ako strechu, podlahy,
okná, zmeniť dispozície objektu
tak, aby vyhovovali na ubytovanie klientok s deťmi. Izby budú
so samostatným kuchynským
kútikom
a
samostatným
hygienickým zázemím. Každá
žena so svojimi deťmi bude mať
zabezpečené základné potreby.
Vytvoriť by sa malo minimálne
šesť ubytovacích jednotiek. Momentálne máme kapacity pre tri
ženy v byte, ktorý prevádzkujeme ako zariadenie núdzového
bývania. To však nepostačuje.
Funguje už zariadenie tohto
typu na Slovensku?
Bezpečný ženský dom, ktorý
spĺňa všetky európske štandardy
Rady Európy, pre poradenstvo a
pomoc ženám zažívajúce násilie
ešte na Slovensku neexistuje. V
súčasnosti sa chystá zriadiť takéto zariadenie Bratislavský samosprávny kraj. My sa pokúšame na
východe zriadiť niečo podobné.
Myslíme si, že bezpečné ženské
domy by mali postupne začať
vznikať vo všetkých regiónoch.
Aká je momentálne situácia,
koľko žien v Prešovskom kraji
potrebuje, respektíve využíva
vašu pomoc?
V našej databáze je v súčasnosti približne dvesto klientok.
Čo sa týka potreby ubytovacích
kapacít, tie sa menia. Vždy to závisí aj od toho, ako sú na tom aj
ďalšie zariadenia v rámci kraja.
Spolupracujeme aj s domovmi
sociálnych služieb, krízovými
centrami a podobne. Ale odkedy
prevádzkujeme zariadenie núdzového bývania, od roku 2008,
tak sa ešte nestalo, aby sme mali
voľnú kapacitu. Vždy je plne obsadený. Problémom je, že nie
je napojený ani na záchranný
bezpečnostný pult, čo by podľa
európskych štandardov malo takéto bývanie mať. Nie všetkým
klientkam teda poskytujeme
bývanie. Vyžívajú najmä naše
poradenské služby. O bývanie
má momentálne záujem asi šesť
žiadateliek. Samozrejme, mnohé
klientky sa snažia situáciu vyriešiť bez toho, aby išli do náhradného bývania, alebo do špecializovaného zariadenia. Hovorí sa,
že nie je dopyt po službách, ale
špecifické služby vlastne nie sú.
Je to začarovaný kruh. Máloktorá
žena zo štandardného prostredia pôjde bývať na charitu alebo
do nejakého zariadenia, kde sú
rôzne typy sociálnych deviácií a
určite tam nepôjde s deťmi. Teda
buď zotrváva so zneužívateľom
alebo využíva pomoc príbuzných. Predpokladáme však, že
ak sa nám podarí také špecifické
zariadenie určené pre ženy vybudovať, ten záujem sa zvýši.
Ako dlho môžu ženy ostať
v takomto špeciálnom zariadení?
Podľa európskych noriem
pobyt v zariadení nie je časovo
limitovaný. Ženy v ňom majú
zotrvať tak dlho, ako potrebujú.
Z našich skúseností však vyplýva, že pobyt v zariadení dlhšie
ako jeden rok je nemotivujúci. Stráca sa motivácia a vezú
sa
sociálnym
systémom.
V súčasnosti sú zariadenia núdzového bývania podľa zákona určené na krátkodobé bývanie do
troch mesiacov, to je zase veľmi
krátke. Ak si žena potrebuje vyriešiť rozvod, trestné konanie,
zariadiť si aj finančnú situáciu,
určenie výživného na deti, to je
do troch mesiacov nemožné. My
máme vnútornú dohodu na rok.
Bezpečný ženský dom je len začiatkom. Žena sa musí postaviť
na vlastné nohy. Na východe je
to veľmi ťažké. Ak ide o viacdetné matky s nižším vzdelaním, ale
problém nájsť si prácu majú aj
vysokoškoláčky. Teda často nový
štart padá na finančnej nezávislosti.
Čo bude okrem ubytovania
poskytovať Bezpečný ženský
dom?
Špecifikom ženského domu
bude, že subjekt bude poskyto-
www.povecernik.sk
vať komplexné služby. Psychologické poradenstvo, sociálne aj
právne. Dôležitý je tiež priestor
pre spoločné aktivity, podporné
skupiny a pre ďalšie vzdelávanie.
Už v súčasnosti pracujeme na
projektoch, ktoré pomáhajú ženám uchytiť sa na trhu práce. Do
budúcna by sme chceli, ak nám
to priestory dovolia, vytvoriť aj
chránenú dielňu. Chceme pracovať aj s obyvateľmi na Šidlovci,
aby nemali obavy z toho, že do
ich okolia príde nejaká problematická klientela. Naopak, boli
by sme radi, aby aj oni pracovali
s tými klientkami a pomohli im
pri tom zabývaní, aby po tom násilí a sociálnej izolácie si zvykli
na to, že sú časťou nejakého normálneho celku, komunity. Chceli
by sme, aby ten priestor slúžil aj
pre obyvateľov.
Využívajú vaše služby len Prešovčanky?
Mávame ubytované nielen
Prešovčanky, ale aj klientky z
okolia. Odporúča sa v niektorých prípadoch aj úplne zmeniť prostredie, v ktorom klientka
doteraz žila. Spolupracujeme
publicistika
s centrami po celom Slovensku.
Za ten čas, ktorý fungujme, sa
to však stalo len dvakrát, že sme
poslali klietky mimo Prešov. Bolo
to bezpečnejšie. Ale problémom
je, ak tu ženy majú prácu a všetko príbuzenstvo. Máloktorá žena
chce odísť. Chcú viesť normálny
život, ale nechcú odísť do iného
mesta. V súčasnosti máme v byte
jednu klientku, ktorá je z Prešo-
va, dve z okolia. V jednom prípade ide o ženu, ktorá mala problémy nielen so svojim partnerom,
ale aj s rodinou. Ju aj dcéru fyzicky aj psychicky ohrozovala jej
matka. Riešime aj úpravu styku
s otcom. Hľadáme ďalšie možnosti naštartovania života. Má
tú výhodu, že je aspoň zamestnaná. Sú to často príbehy nielen
týraných žien, ale aj ich detí.
3
U nás v zariadení končia ženy,
ktoré, bohužiaľ, nemajú podporu
v rodine. Väčšinou, ak sa niekde vyskytne násilie a tá žena
nájde podporu v rodičoch,
v súrodencoch alebo v širšej rodine, pomoc je veľmi efektívna.
Michaela Schifferová
4
PUBLICISTIKA
www.povecernik.sk
Na poriadku v meste pracuje viac ľudí,
psie výkaly upratovať nemusia
Otvoril dvere, pozdravil sa a na
pult nám položil skenovaný list
primátorovi so sťažnosťou na
neporiadok na sídliskách, ktoré
podľa neho neupratujú kompetentní pracovníci poriadne.
V papieroch sa objavil aj jeho
vlastný návrh na protestný plagát k znečistenému životnému
prostrediu v Prešove (Životné
prostredie v Prešove – Fuj! Vďaka
našim orgánom).
Dušan Riško tvrdí, že v Prešove sa neupratuje tak, ako by sa
malo. V okolí jeho bydliska na
Sídlisku III. vraj upratovacie
služby na dôkladné vyčistenie
priestranstiev kašlú, nepoužívajú podľa neho ani metly. Neporiadok zbierajú rukami do veľkých gumených vriec, pozbierajú
pritom len hrubú špinu. Malá
ostáva a kopí sa. „Mali by sme
krásne mesto, keby určité orgány dodržiavali svoje povinnosti,“ hovorí rozčúlene zanietený milovník poriadku.
Jarné upratovanie mali na starosti na začiatku len osemnásti
pracovníci. Mesto však sľúbilo
ich počty zvýšiť. S otázkou, koľko pracovníkov sa aktuálne venuje upratovacím činnostiam v
Prešove, sme sa obrátili na hovorkyňu mesta Prešov Janu Jurčišinovú. „Mesto má momentálne takmer 90 pracovníkov
na malých obecných službách.
Títo pracovníci sú rozdelení do štyroch skupín, pričom
každá skupina má na starosti
upratovanie inej mestskej časti. Títo pracovníci riešia práve
upratovanie mesta od odpadkov, teda aj čistenie verejnej
zelene od odpadkov. Nie však
napríklad orezy zelene a podobne, na to musia byť školení
pracovníci.“ Ich počet je teda
značne zvýšený, nepohybujú sa
však vo veľkých skupinách, sú
rozdelení do rôznych častí mesta. Aj v otázke vybavenia týchto
pracovníkov sa podľa Jurčišinovej pán Riško mýli. „K dispozícií
majú väčšinou vrecia na odpadky, metly a lopaty, niekedy
aj iné náradie. To však závisí
od prostredia a miesta, kam
idú.“
Ďalší problém vidí Dušan Riško
pri milovníkoch zvierat, ktorí
podľa neho neupratujú výkaly
po svojich štvornohých miláčikoch. Rozčarovane sa pýta, prečo neexistujú kontrolné orgány,
ktoré by sledovali, ako riešia
majitelia psov situáciu, keď ich
zviera vykoná veľkú potrebu a
oni pri sebe nemajú nič, do čoho
by exkrement zabalili a vyhodili. Práve títo neporiadni psíčkari
podľa neho znečisťujú trávniky,
parkoviská, ale aj detské pieskoviská a ihriská. Podľa Riška ich
nikto nesleduje a ich neporiadnosť netrestá. Podľa Jurčišinovej
nie je upratovanie psích výkalov
v kompetenciách upratovacej
služby mesta. Ich postih je však
podľa nej možný. Na starosti ho
má mestská polícia, ktorá podľa
výročnej správy za rok 2012 vykonala 1052 náhodných kontrol
osôb, vodiacich psov a vykonali
šesť preventívno-represívnych
akcií. Zistených bolo 288 prípadov porušenia VZN 171/2008 o
podmienkach držania psov na
území mesta Prešov, z toho 69
bolo ukončených blokovým konaním, 124 sa vyriešilo napomenutím majiteľa zvieraťa.
Jana Beňová
publicistika
www.povecernik.sk
Slovákov „strašia“ falošné bločky z pokladne.
Na muške sú aj veľké obchodné reťazce
(msch) - Projekt nahlasovania podozrivých bločkov z registračnej
pokladne funguje už štvrťroka. Za
tieto tri mesiace nahlásili Slováci na adresu finančnej správy 30
podnetov. V 22 prípadoch poslali
aj oskenovaný doklad, o ktorom sa
domnievali, že je falošný.
príslušný daňový úrad. „Už doterajšie podnety viedli k začatiu
niekoľkých kontrol, polovica
z podaní sa ukázala ako opodstatnená, nakoľko však kontroly sú ukončené, nemôžeme ich
konkretizovať,“ uviedlo Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky.
Tridsiatka podnetov
Kontroly pokračujú
Podnety sa týkajú prevádzok po celom Slovensku. „Najčastejšie sa
obyvatelia sťažujú, že falošné
bločky dostali v reštauráciách a
baroch. Podnety však prišli aj na
cukráreň či známe obchodné reťazce. Nejde pritom len o malé
prevádzky, ale napríklad aj známe
reštaurácie. Okrem blokov z elektronickej registračnej pokladnice
občania poslali aj oskenované rukou vypísané paragóny. V mnohých prípadoch nahlásili adresu
prevádzky, kde im bloček nevydali
vôbec,“ upozorňuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.
Kontroly podľa riaditeľstva prebiehajú neustále. Ak máte podozrenie, že s pokladničným blokom,
ktorý ste dostali, nie je všetko v
poriadku, oskenujte ho a pošlite finančnému riaditeľstvu. „Ak občan
pokladničný blok vôbec nedostal,
je potrebné nahlásiť presnú adresu
prevádzky, čas a dátum nákupu a
nechať na seba kontakt pre prípad,
že bude potrebné údaje spresniť,“
uvadza sa v správe Finančného
riaditeľstva Slovenskej republiky.
Každý podnet pracovníci Finančnej správy vyhodnocujú a preverujú. Pokiaľ pokladničný blok nie je
v poriadku, okamžite to preveruje
Nezabudnite
Podľa zákona o elektronických
registračných pokladniach má
pokladničný blok obsahovať DKP
(daňový kód pokladne), číslo pokladničného bločka a logo MF.
Mesačne na Slovensku pribudne
približne stovka e-shopov
(pv) - Zatiaľ čo začiatkom minulého roka sa počet slovenských
internetových obchodov pohyboval na úrovni 4,5 tisíca, v súčasnosti už toto číslo presiahlo
hranicu 6 tisíc. Mesačne tak na
Slovensku pribudne približne
stovka e-shopov. Vyplýva to zo
štatistík portálu Heureka.sk, ktorý porovnáva slovenské internetové obchody, ako aj ich tovary a
ceny. Reakciou na silnejúcu kon-
kurenciu internetových obchodov je podľa portálu podnikam.sk
nie je primárne znižovanie cien,
ale väčší dôraz na kvalitu služieb.
Pre kupujúcich už nie je najdôležitejším kritériom cena, ale
vlastná skúsenosť či osobná skúsenosť iných kupujúcich. Slováci
najčastejšie zakladajú obchody s
elektronikou, parfumami a oblečením, čo sú najviac predávané
komodity na internete.
5
6
4
publicistika
PUBLICISTIKA
Účet
bez kontroly!
Nehoda či úmyselný čin?
Radnica zjavne nezvláda finančný manažment
Na „Pavlovičáku“
zhorelo auto
Aký je záverečný účet mesta za uzavretá niekedy predminulý
minulý rok? Podľa poslednej týždeň. Za ten čas to nemohli
správy mesto hospodárilo s pre- stihnúť,“ uviedol Richard Drubytkom. K dispozícii má zdroje tarovský a pritvrdil aj vyjadrev hodnote pol milióna eur. Po- ním, že radnica zjavne nezvláda
slanci však správu o záverečnom finančný manažment tohto mesúčte mesta Prešov za minulý ta. Bez správy audítora sa podľa
rok neschválili. Vraj s ňou nie je neho nedá záverečný účet nijako
(msch) - Z nedele na pondelok v noci sa majitelia Škody Octavie
všetko kóšer. Chýba v nej účtov- posudzovať.
určite nepotešili. Auto im zhorelo skoro do tla. Privolaní hasiči sa
ná uzávierka i správa audítora.
k autu dostali o 2. 15 h. V skorých ranných hodinách likvidovali poSprávu svojím hlasom podporilo
Bez kontroly audítora
iba desať z dvadsiatich troch príneschvaľujte
tomných poslancov.
Správa bez účtovnej uzávierky
Správu poslancom na minulotýždňovom zastupiteľstve predostrel riaditeľ sekcie majetkovej
a ekonomickej Miroslav Hudák.
Podľa záverečného účtu, ktorý
pripravilo mesto, hospodárenie
v minulom roku obstálo s prebytkom skoro 1,4 milióna eur.
Disponibilný zostatok bol 522
tisíc eur. Celkové príjmy mesta
presiahli 53 miliónov eur, výdavky 52 miliónov eur.
Poslanec Igor Andrejčák správu
označil ako fiktívnu. „Je to fiktívna správa čísiel, ktoré medzi sebou nie úplne súvisia.
Preto za predložený materiál
hlasovať nebudem,“ povedal
na ostatnom mestskom zastupiteľstve.
Trinásti
prišli
o vodičské
preukazy
Podľa poslanca Richarda Drutarovského pri záverečnej správe
chýba účtovná uzávierka. Bez tej
by správa nemala byť schválená
vôbec. Jeho argumenty potvrdil
aj hlavný kontrolór. „Pátral som
území
Prešovského
po (pv)
tom,- Na
prečo
chýba
správa
kraja
vykonali
policajti
minulý
audítora. Dopracoval som
sa
k piatok
tomu, popoludní
že zmluva celokrajskú
s audítorosobitnú
kontrolu
so zameskou
firmou
z Rožňavy
bola
Podľa zákona o rozpočtových
pravidlách však súčasťou záve-
rečného účtu má byť aj vyjadrenie audítora. Milan Tkáčik,
hlavný kontrolór mesta, pripomenul, že už v roku 2011, kedy
sa skončila zmluva so starým
audítorom, už vtedy sa mohol
vybrať audítor na rok 2012. Audítor overuje, či je hospodárenie
v súlade s rozpočtom. Ak zistí
pochybenie alebo nezhody, je
povinný to písomne oznámiť ministerstvu financií. „Bolo akože
vysvetlené, že sa to nedalo,
lebo sa nedalo. Osobne si myslím, že si ideme vykladať zákony po svojom a nechceme
si priznať chybu,“ konštatoval
hlavný kontrolór mesta. Milan
Tkáčik tiež upozornil poslancov,
aby bez priloženej účtovnej uzávierky správu o záverečnom účte
mesta neschvaľovali.
Mesto obraňoval Miroslav Hudák.
Podľa neho audítorská správa sa
viaže k účtovnej závierke, ktorú
má mesto povinnosť spraviť do
31. 12. 2013. Záverečný účet sa
robí k 30. 6. 2013. Pripustil však,
že po skončení zmluvy so starým
audítorom bola nová podpísaná
neskoro. Odvolával sa na to, že
v tom čase prebiehala kontrola
Najvyššieho kontrolného úradu.
Text a foto:
Michaela Schifferová
žiar, ktorého príčina vzniku zatiaľ známa nie je. „Momentálne ešte
neviem povedať, aká bola príčina vznietenia sa vozidla. Je to
v štádiu zisťovania,“ povedal pre Prešovský večerník Peter Kovalík
hovorca Krajského riaditeľstva HaZZ v Prešove. Hrozilo však, že sa
oheň rozšíri aj na vozidlá. „Bolo potrebné ochladzovať aj okolité
autá, aby sa od plameňa nechytili tiež,“ vysvetlil opatrenia, ktoré v noci urobili hasiči Peter Kovalík.
Doplnil, že škoda bola odhadom vyčíslená na približne 9000 eur.
Foto: Viktor Zamborský
raním na dodržiavanie stanovených alebo obmedzených
rýchlostí jazdy vozidiel a na
dodržiavanie zákazu požívania
alkoholických nápojov vodičmi
vozidiel pred a počas jazdy. Ako
nás informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného
zboru v Prešove mjr. Mgr. Daniel Džobanik, policajti celkovo
zistili 244 priestupkov, pričom
215 bolo riešených na mieste
v blokovom konaní, dvadsaťpäť
napomenutím a štyri priestupky boli oznámené na dopravné
inšpektoráty. Alkohol policajti
zistili u jedného vodiča, pri-
máj
PREKVAPENIE
s poslankyňou
SVETLANOU
PAVLOVIČOVOU
www.povecernik.sk
www.povecernik.sk
čaká na vás, keď sa zapojíte do našej novej súťaže. Stačí, že nazbierate
v danom mesiaci tri kupóny uverejnené v našom denníku alebo dva kupóny
a jedného žolíka, toho nájdete v najbližšom vydaní Prešovského večerníka
plus, nalepíte na korešpondenčný lístok a zašlete na adresu redakcie Jarková č. 2, 080 01 Prešov najneskôr do 31.
mája 2013.
čom tento vodič
je stíhaný za prečin Ohrozenie pod
vplyvom návykovej látky. V rámci
akcie bolo zadržaných trinásť vodičských preukazov z toho dvanásť
z dôvodu insolventnosti a jeden
za jazdu pod vplyvom
alkoholu,
zadržané bolo aj
jedno osvedčenie
o evidencii vozidla a jedna tabuľka
s evidenčným číslom motocykla.
“U KOMIŇARA”
SEKČOVSKÁ 54, ŠALGOVÍK
HORÚCE ZÁPASY
NA VEĽKOPLOŠNEJ
OBRAZOVKE
TO MUSÍŠ VIDIEŤ !
publicistika
PUBLICISTIKA
www.povecernik.sk
Zberateľskú mániu spustil darček
k desiatim narodeninám
(man) – Napriek
tomu, že počasie
tomu v posledných
dňoch nenasvedčuje,
Tak, ako
je to
skoro so
blíži
sa leto
a s ním
aj všetkým,
aj
niektoré
doplnky
zažijú
chvíle oddychu. Mno- náhly
boom,
keďpredstavujú
ich musí mať
hí
si tak
deň skoro
každý a následný
prepad,
strávený
na niektorej
z vod- keď
sa užnádrží
všetcičilen
smejeme
tým
ných
iných
prírodných
neprebudeným.
Ako
príklad
kúpaliskách. Úrad verejného zdravotuvediem
známe
ľadvinky
níctva
už staré
tradične
zmapoval
plochy, ktoči najnovšie
hipster-okuliare
rých
kvalita vhodné
na kúpanie 32 prírodných plôch,
s veľkými,
kostenými
rámamiriziko predstavujú mikroorganizmy
sedem
v našom
kraji. Najväčšie
(ktoré
sa
nosia
aj
vtedy,
keď
člospôsobujúce rôzne zažívacie problémy
ako dyzentéria, brušný týfus či
vek dioptrie
nepotrebuje).
vírusová
hepatitída
typu A.Potom
Podľa slov epidemiologičky ÚVZ SR doksú však
vo sveteSláčikovej
módy niektoré
torky
Margaréty
sa nedá povedať či je lepšie navštevovať
kusy,
ktoré
pretrvávajú
stáročia„Zatiaľ čo pri tých prírodných existuje
prírodné alebo umelé kúpaliská.
a v každom šatníku majú svoje
miesto. Tak je to aj s brošňami, ktoré boli módnym hitom
už v starovekom Egypte. Vtedy
mali výhradne úžitkovú funkciu,
spájali sa nimi totiž plášte a tógy. Neskôr sa stali predovšetkým
ženským doplnkom odevu, vyjadrovali majetkovú či stavovskú
príslušnosť. Dnes plnia najmä
estetickú funkciu, napríklad na
(man) – Dnes začal týždeň celoslovenskej zbierky Modrý gombík. Zbierka pod záštitou UNICEF
sa koná každoročne s cieľom pomôcť najchudobnejším lokalitám
sveta s tými najelementárnejšími
problémami ako prístup k pitnej vode, výchova hygienických
návykov či vzdelanie. Tento rok
zbierka Týždeň modrého gombíka vyberá peniaze pre regióny
na severozápade africkej Ugandy. Práve tu je problém s pitnou
vodou jeden z najhorších. Podľa
údajov OSN práve problémy s čistou vodou a ochorenia z jej nedostatočnej kvality zabijú každý
deň 4 000 detí po celom svete.
V samotnej Ugande sú hnačkové
vírusy druhým najväčším „vrahom“ detí. UNICEF vedie dlho-
ročný boj o zmeny v tejto africkej
krajine s cieľom zabezpečiť čistú
a zdravú vodu všetkým v Ugande. Aj Prešovčania majú možnosť
zmeniť k lepšiemu život niekoho,
kto bude vďačný za každú pomoc.
Ako môžete prispieť a kde vaše
peniaze skončia? Ak sa vám nepodarí stretnúť dobrovoľníkov UNICEF so zapečatenou pokladničkou
môžete do 1. júna z akejkoľvek
siete mobilných operátorov zaslať
prázdnu SMS na číslo 844 v hodnote dve Eurá. Rovnako možno
využiť účet v Poštovej banke - č.
ú. 2021 9886/ 6500 s variabilným
symbolom 031. Peniaze poputujú
na výstavbu čistiacich zariadení
na pitnú vodu, bezpečných latrín
a v neposlednom rade na vzdelávanie a osvetu.
okrem mikroorganizmov z prirodzenej bio
sféry ohroziť zdravie
aj presakujúca voda
striedmom
Začalo sa to
úplne nevinne?
z kanalizácie
či Zaľúbili
priame
ste sa aj vy na prvý pohľad a teraz to
saku pánskevypúšťanie
odpadových
neviete skončiť? Reč nie je o romanho strihu pôdo ale
prírodnej
vody, na
tickej vôd
láske,
o zberateľských
sobia veľmi
kúpaliskách
riziko
vášňach.
Aj tie saexistuje
totiž väčšinou
p r i r o d z e n e nákazy
začínajúrôznymi
úplne nevinne.
Pamätáte
si,
kožnými
ochorea žensky. To
ste ako
deti zbierali
minniami,keď
vďaka
ľudom,
ktorícéčka,
nedodržia
ce, plechovky od cocacoly či listové
si nemyslím
zákaz vstupupapiere?
napriek
tomu, že majú kožné
Poniektorí si z obyčajných
len
ja,
ale
aj
ochorenie. Ohroziť zdravie
na „hlúpostí“
umelých rokmi
kúpaliskách
zdanlivých
vybuIvana o vodu,
Buj- nedostatočné chlórovanie
môže aj slabá starostlivosť
či vymiedovali naozajstnú závideniahodnú
ktorá kraji
zbierku.
Akzanemá
veľkú
ňanie vody.“ ÚVZ SRnovská,
v Prešovskom
označil
vhodné
nafinančnú
kúpanie
je výborným
hodnotu,
tá zberateľská
sa jej
určite
lokality okolo Domaše,
konkrétne Veľká
Domaša
- Tišava,
Valkov,
uprieť nedá.
príkladom
za- Nová
Dobrá pláž, Holčíkovce,
Poľany,
Kelča, Nová Kelča- polonieteného fastrov Krym.
núšika tohto brošňu. „Práve táto prvá, zdemódneho do- dená brošňa pochádza z neplnku. „Veľa skorých viktoriánskych čias,
žien si myslí, prípadne zo začiatku secesie.
že s brošňou Viem si predstaviť, ako si moja
budú vyzerať pra-pra-prastará mama hrdo
„prečačane“, vykračovala po chodníku vednavyše
si ľa švárneho junáka s tou preneveria, ne- nádhernou brošňou na sebe.
vedia, k čo- Ona spustila moju mániu
mu sa hodia s brošňami.“ Ivana túto histoa k č o m u rickú ozdobu nenosí, má ju vynie, preto ich radšej ani neno- stavenú ako spomienku na svoju
sia. To považujem za módnu starú mamu. Na bežné, denné
stagnáciu, brošňa dokáže vý- nosenie do mesta si zaobstarala
borne oživiť celý outfit, navy- niekoľko s podobnými motívmi
še perfektne pritiahne pozor- v obchodoch s bižutériou.
nosť a záujem okolia,“ hovorí „Môj šatník sa skladá z jedmilovníčka brošní, ktorá ich má noduchých kúskov, ktoré väčdoma niečo cez 50. „Mám ich šinou nie sú ani nejakých diniekoľko druhov, také tie kla- vokých farieb. Je preto ľahké
sické, ktoré pôsobia ako z vik- doplniť si ktorýkoľvek outfit
toriánskej doby, potom nejaké niektorou z brošní. Pôsobí to
kvetiny, zvieratá, absurdnosti, stále jednoducho, no pritom
rôzne tvary z kamienkov....“ veľmi premyslene a štýlovo.“
vymenúva zberateľka.
Jana Beňová
K tejto svojej napoly mánii sa
Ak ste aj vy vášnivým zberadostala úplne prosto – od svojej
teľom
čohokoľvek,
napíšte
babičky, ktorá bývala v Čechách
nám na náš facebook, či email
a preto sa vídali len veľmi zriedspravodajst [email protected] .sk
a podeľte sa o to, čo vám rokmi
kavo, dostala pri príležitosti jej
prirástlo k srdcu.
desiatich narodenín historickú
Do ROKA
a do dna!
Najväčší výber za najlepšie ceny!
ROKO, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
Tel.: 051/7764 075, 7495 561, 7495 562,
051/7495 601, 7495 602,
Fax: 051/7764 782
GSM: 0905 943 910
0911 943 910
e-mail: [email protected]
www.alkonealko.sk - www.kapurkova.sk
7
ROKO s.r.o., Arm. gen. Svobodu 23/A
Sídl. Sekčov, 080 01 Prešov
mobil: 0917 466 579
Po - Ne: 9 - 19h
8
PUBLICISTIKA
www.povecernik.sk
Prijímačky ukázali, aké odbory najviac „letia“
Deviataci mali včera svoj deň D! Čakali ich príjimacie skúšky na
stredné školy. Druhý deň prvého kola je naplánovaný na tento štvrtok
(16.5.2013). Pre mnohých to bola hodina pravdy, pre iných len povinná formalita. Aké školy sú v hľadáčikoch mladých študentov najčastejšie a ako sa popasovali s prvou vážnejšou skúškou ich života?
Tisícky žiakov prešovských základných škôl včera vstávalo z
postele s nervozitou. Ich prvá
skutočná previerka ich čakala
na stredných školách, ktoré si
pre svoje ďalšie štúdium vybrali.
Čakali ich skúšky z matematiky a
slovenského jazyka. „Keďže obidva dni prvého kola prijímacích skúšok na stredné školy
sú rovnocenné, evidujeme ich
spoločne. Na stredné školy
bolo doručených vyše dvanásť
tisíc prihlášok,“ vyjadrila sa
Marta Sibalová z tlačového oddelenia PSK.
Rušno dnes mali aj na Strednej súkromnej odbornej škole
Pod Kalváriou 36. Podľa slov
riaditeľa školy Františka Novotného sa aj na budúci rok
môžu tešiť na nových mladých
kulinárov. „Dnes sme mali v
prvom kole šesťdesiat žiakov
základných škôl. Do piatich
študijných odborov by sme
tak mali podľa našich odhadov prijať asi 40 žiakov.
Čaká nás ale ešte druhé kolo
skúšok, takže uvidíme, aký
počet nakoniec nastúpi do
nového školského roka.“
„Vyše dva a pol tisíc z nich smerovalo na prešovské gymnáziá,
viac ako sedem tisíc na stredné odborné školy a takmer dva
pol tisíc na dvoj a trojročné
učebné obory,“ vraví Sibalová.
„Kapacitne sú naše gymnáziá
pripravené na 1438 žiakov ak
neberieme do úvahy osemročné štúdium, vyše 5 000 žiakov
môžu prijať SOŠ-ky a približne
2,3 tisíc učebné obory.“ Percentuálny pomer vyzerá asi takto:
vyše 21% prihlášok dostali gymnáziá, takmer 60% odborné školy,
15,1% trojročné a 3,89% dvojročné učebné obory.
Najčastejšou otázkou rodičov bola tá, ako by ich budúci
stredoškoláci mali byť vybavení na praktické vyučovanie.
„Priebeh bol v celku pokojný. Rodičov sme vyzývali k
otázkam, aby mali čo najcelistvejšie informácie o štúdiu
u nás. Najviac ich zaujímalo, aké oblečenie a pomôcky budú ich deti potrebovať
pri odbornom výcviku, teda
na praxi,“ opísal včerajší deň
František Novotný.
„Potrápila ma najmä matematika. Pri tej som sa zapotil
riadne a občas to bolo aj tipovanie. Pri niektorých otázkach som bol ale stopercentne
presvedčený, že viem odpoveď,
tak dúfam, že to dopadne dobre,“ povedal nám mladý študent
Tomáš, ktorý by rád študoval na
gymnáziu J.A. Reimana na Mudroňovej ulici.
To, že žiakov najviac vytrápila
práve matematika, nám potvrdili
aj žiačky vracajúce sa z „prijímačiek“ na Hotelovú akadémiu:
„Slovenčina bola v pohode,
dalo sa to zvládnuť. Horšie
to bolo s matematikou. Pri
tej sme si teda vôbec neboli
isté, ale možno sme to nejako
zvládli.“
Mimo gymnázií bol najväčší
záujem o maturitné štúdium v
ekonomike a elektrotechnike.
Naopak najmenší bol záujem o
štúdium spojený so spracovaním dreva, poľnohospodárstvom
či veterinárnou starostlivosťou.
Z učebných odborov najviac
„fičí“ ekonomika, strojárstvo a
stavebníctvo. Najmenej bude
vyučených elektrotechnikov a
pracovníkov v odevnom a textilnom priemysle. Rovnako podľa
údajov PSK bol malý záujem o
výučný list z umenia a umelecko-remeselníckej tvorby.
Podľa slov Marty Sibalovej
majú riaditelia škôl čas do
šiesteho júna zvážiť možnosť
druhého kola prijímacích skúšok. „Riaditeľ strednej školy
zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy podľa
výsledkov skúšok najneskôr
do troch pracovných dní od
dňa termínu konania prijímacích skúšok, tento rok
teda do 22.5.2013. Zoznam
obsahuje poradie uchádza-
čov, ktorí vopred dostali
pridelený číselný kód, podľa
získaných bodov.“ V prípade, že žiak alebo jeho zákonný zástupca nie je spokojný s
výsledkom prijímacích skúšok,
má možnosť sa do piatich dní
od zverejnenia výsledkov proti
rozhodnutiu odvolať .
Bez prijímacieho konania je
možné prijať žiakov na dvoj a
trojročné učebné odbory a žiakov, ktorí dosiahli v celoslovenskom Testovaní deviatakov v
každom predmete aspoň 90%.
Ako uviedla Marta Sibalová,
údaje nie sú kompletné, keďže PSK eviduje len žiadosti na
štátne školy a takisto nesleduje
prihlášky podané mimo náš kraj.
Takisto počet prihlášok nekorešponduje s počtom uchádzačov, tí
totiž majú právo sa uchádzať o
prijatie na dve stredné školy.
Text a foto: Matúš Nakata
www.povecernik.sk
6
Zaujalo nás
publicistika
PUBLICISTIKA
9
www.povecernik.sk
Prešov sa stane centrom
intelektovo nadaných detí
Spravodlivý obchod je značka
(pv) - Intelektovo nadaní žiaci z celého Slovenska sa 22. mája 2013
stretnú na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, kde prePočiatky
spravodlivého
behne celoslovenské kolo nultého ročníka
Logickej
olympiády. obchodu
možno hľadať už v predkapitalistickej
spoločnosti.
Už v osemV školských kolách logickej olympiády
sa testovania
zúčastnilo
viac
storočí
sformuloval
ako 1500 intelektovo nadaných žiakovnástom
základných
škôl z celého
SlovenEdward
Palmer
myšska z 26 škôl s triedami, ktoré sú určené
pre tieto
deti.Thomson
„Celoslovenské
lienku
hospodársko-sociálneho
kolo bude prebiehať v dvoch súťažných
kategóriách,
a to v kategórii
usporiadania
v ktoA (žiaci 1. -4. ročníka), a v kategórii
B (žiaci 5.spoločnosti,
-9. ročníka).
Jedrom
ide o spoločný
prosnotlivé úlohy boli rozdelené do troch
okruhov:
logickýzáujem
úsudok,
matematický úsudok a priestorový úsudok,“
vysvetlila
Jana Jurčišinová,
perovania
spoločnosti
a rozvoja
hovorkyňa radnice.
spoločného bohatstva.
Vo svojej podobe sa v societe prvýkrát objavuje
ako
charitatívny
V celoslovenskom kole prebehne testovanie
finalistov
v dvoch
kolách
projekt
počasštudentov,
druhej svelogických úloh. Počas testovania detí bude
pre cirkvi
pedagógov,
odtovejprítomných
vojny. Zak dispozícii
posledných
50
bornú verejnosť, ako aj rodičov a ďalších
aj „alrokov sa
ustálilo spojenie
Fair
ternatívny program“ pod názvom Prednášky
o nadaných.
V poobedňajv spoločnosti
prejav
ších hodinách sa uskutoční Testovanietrade
IQ. Test
nie je závislýako
na kvantite
Fair Trade alebo tiež spravod- spolupatričnosti so zákutiami
livý obchod je značka, ktorá sa sveta, kde je často nedosiahnupomaly dostáva do povedomia teľným snom teplé jedlo či suchá
ľudí už aj u nás. Ide o obchod- posteľ. Rovnako tak sa ustálili
né označenie výrobkov spraco- pravidlá udeľovania certifikátu
vávaných a vyrábaných v kra- a obchodné siete zabezpečujúce
jinách tretieho sveta. Práve distribúciu týchto produktov.
v tejto oblasti Zeme sú totiž
(pv) - Štátne základbežné pracovné podmienky
né
a materské
Čo je Fair
Trade? školy,
veľkým problémom. Oslávme
ktorýchznačka
zriaďovateľom
Je
obchodná
či skôr
medzinárodný deň tejto inisú
odbory
školstva obciatívy podporením tých, kto- označenie sortimentu, ktorým
vodných úradov, nie sú
rým sa o našej životnej úrovni bol vyprodukovaný v krajinách
podľa Takto
súčasnej
legislatretieho sveta.
označený
ani nesníva.
Daň z nehnuteľností majú platiť aj
špeciálne školy pre postihnuté deti
tívy - na rozdiel od základných a materských
škôl vo vlastníctve obcí,
či stredných a vysokých
škôl - oslobodené od
platenia dane z nehnuteľností.
Pohybom ku zdraviu
produkt bol vyrobený alebo vy- nájdete v každom väčšom obpestovaný za podmienok, ktoré chodnom reťazci. Šikovní obneohrozujú prírodu, teda bez chodníci si uvedomili, že ľudia
znečisťujúcich látok, bez toho, sú ochotní za výrobky spravodliaby bol nutný výrub či iný ne- vého obchodu preplatiť omnoho
vhodný zásah do prírody. Dru- viac a tak premršťujú ceny týchto
hým dôležitým znakom Spra- výrobkov nad stanovené limity.
vodlivého Obchodu sú podmienky, v akých pracujú zamestnanci
Prečo Fair Trade podporiť
firmy vyrábajúcej Fair Trade pro- V dobe, keď sa sami boríme pod
dukty. V prvom rade toto ozna- hromadou problémov spôsozískaných
vedomostí,
kultúrnom,
a spoločenskom zázemí. Ide
čenie
znamená,
že kupujete
pro-jazykovom
bených
umelo
vygenerovanou
o vyhľadávanie
logických
medzi
grafickými
symbolmi.
Test nevydukt,
pri výrobe
ktoréhoväzieb
neboli
krízou, je ťažké presviedčať ľudí
žaduje tedazákladné
žiadne špeciálne
vedomosti či vzdelanie. Podmienkou je vek
porušené
ľudské práva
,aby platili za niečo viac než muminimálne
14 rokov.
Deti pod 14 rokov musia byť na testovanie vopred
či
iné humanitné
medzinárodné
sia. Na druhej strane, inak ako
zaregistrované
a musia prísť
spolu so zákonným zástupcom.
dohody.
Zamestnanci
pracujú
spolupatričnosťou a vzájomnou
v zdravom prostredí a za svoju pomocou sa z tejto krízy hodnôt
prácu dostali zaplatené tak, aby a morálky nedostaneme. Len ak
im
boli zaručené
základné
potre- oslobodené
daniach
sú od dane
z nehnuteľností
iba základné
a materv sebe nájdeme
empatiu,
dávno
by
prežitie
i nejakýobcí,
ten malý
skéna
školy
vo vlastníctve
ako aj stredné
a vysoké
školy. a vzájomtak hlboko
zakopanú,
rozvoj životnej úrovne (naprík- né porozumenie, môžeme spoladNovelou
môžu ich
deti študovať).
zákona
bola zrejme založená
nerovnosť
daňových
ločnosť
kľačiacu
na subjektov
kolenách
- škôl priamo v zákone neuvedených ako
oslobodené.
Všeobecný
prinzdvihnúť
späť do
časov hojnosti.
cípOdvrátená
daňovej rovnosti
nemôže
vo ani
svojom
strana
minceobec konvalidovať
Netreba snáď
písaťnariadení
o tom, že
ostatné
zákonom opomenuté
tu sa
tiežvplatí
princíp
Spre
rastom
popularity
týchto pro-subjekty,
niktonakoľko
z nás by
takých
poddaňovej rovnosti.
duktov
sa objavujú problémy. mienkach, v akých často pracujú
V krajinách západnej Európy je muži, ženy a často aj deti v trePodľa
Ministerstva
financií SRžeje však
akonechcel
správcaocitnúť.
dane splnotento
trend
už tak rozšírený,
ťomobec
svete,
mocnená Fair
na zníženie
odpustenie dane okrem iného
aj na Nakata
stavby
ponuku
Trade alebo
produktov
Matúš
slúžiace školám a školským zariadeniam.
Ako poukázalo MF SR, výnos
dane z nehnuteľností je príjmom
obcí a je na ich rozhodovaní, aké
úľavy na dani na svojom území
civilizačných chorôb a predlžuje
určia.
(man) - Desiaty máj je svetovým kojnosti, psychickej pohody,
dňom
Pohybom
zdraviu.
Popôsobia
na stresy
aj aktívnu dĺžku života. Napomáha
Školy
dostanúkunové
výmery
danepozitívne
z nehnuteľností
vo výške
niekoľhyb
jedenkým
z najdôležitejších
pri depresiách,“
dodala
Adriai skeletu, probkýchjetisícok,
vlani išlo o stovky eur.
Nové dane sa dotkli
škôl,
ktoré rozvoju svalstva Ilustračné
foto
faktorov
dobrej
fyzickejdeti.
kondície
na Haľková z oddelenia
podpory lémom s tlakom a celkovej rovnavštevujú
postihnuté
Podľa novelizovaného
zákona o miestnych
a duševnej pohody. Pre uchova- zdravia RÚVZ Prešov.
nováhe metabolizmu. Tak sponie zdravia a zlepšenie kvality
Okrem dobrej fyzickej a dušev- ločne vypnime „bedne“ a vidíme
života je nevyhnutný dostatok nej kondície prispieva k prevencii sa na cyklistickom chodníku.
Správa však podľa neho definuje úroveň financopohybu. Pohyb je vlastne návravania, ktorú by školstvo malo v roku 2020 dosiahnuť.
tom človeka k prírode.
„Cieľ šesť percent HDP je jasný,“ povedal pre média
Formy pohybu môžu byť rôzne
Dušan Čaplovič.
no cieľ je vždy ten istý - zdravší
organizmus, zdravší život. „Za
Podľa členky iniciatívy Učiteľ 2020 Beáty Brestennajdôležitejšiu hodnotu poskej samotné zvýšenie prostriedkov nestačí. Kvalita
kladáme zdravie, ale pre jeho
Rezort školstva
pripravujemusí
optimalizáciu školskej školstva sa stráca a veľa peňazí sa podľa nej využíva
zachovanie
a udržanie
siete, ktorá
by mala byť založená
každý
jednotlivec
aj niečoskôr na spájaní, ako neefektívne.
rušení škôl. Už
od 1. septembra
konkrétne
a aktívne
urobiť -2014
a vstúpi do účinnosti zmena
škôl zo systému „na žiaka“
Ilustračné foto
robiť
to po financovania
celý život. Dôležina je
systém,
ktorý bude
kombinovať
té
čo najviac
chodiť
pešo, financovania na
žiaka s financovaním
„na triedu“.
nepoužívať
pohyblivé
schody
či výťah, z autobusu vystúpiť
Čo sa týka aktuálnej
Správy
o stave školstva, podľa
o zastávku
skôr, alebo
podľa
Čaploviča stanovuje
tak krátkodobé,
možností
uprednostniť
bicy- ako aj strednodobépred
cieleautom,“
rezortu. vraví
Odborári
zasa trvajú na pripokel
Adriana
mienke, aby
bolo v správe presne
Haľková
z Regionálneho
úradu definované, o akú
sumu sa budú
každoročne navyšovať financie určené
verejného
zdravotníctva.
pre
školstvo.
„Práca
v záhradke, prechádzkyMinister
v prírode
alebo
rôzne druDušan
Čaplovič
však nie je naklonený
hy
rekreačnej
športovej
činmyšlienke
definovať
konkrétne
každoročné zvýšenie
nosti,
teda pohyb
na čerstvom
prostriedkov.
Argumentuje
tým, že v závislosti od
vzduchu
prispievajú
okrem
vývoja ekonomiky
bude možné
v niektorých rokoch
zvyšovania
telesnej
zdatnosti
pridať školstvu
viac a v iných
menej.
aj k vytváraniu pocitu spo-
Peniazom na žiaka
odzvoní. Financovať sa
budú celé triedy
máj
16
10
PUBLICISTIKA
www.povecernik.sk
(msch) - Traja zamrznutí Pan- pričom v dolinách môže byť aj
Servácmladých
a Bonifác v tomto Prešovčanov
o čosi chladnejšie,“ informovala
Pred
ďalším
hudobným
sviatkom
Traja „zamrznutí“ krác,
roku nezostanú veľa dlžní svojej Marek Kučera.
Kultúra
bezdlžní
tučného konta
nezostanú
svojej povesti
Aktuálny verejný prešovský spor
o tom, či sa kultúra dá robiť bez
peňazí a keď, tak ako, už pravdepodobne svojimi dozvukmi nezachráni ani Prešovské kultúrne
leto (iba pred niekoľkými rokmi
ešte také bohaté a zaujímavé),
ani iné mestské kultúrne aktivity.
Jedno je isté, časy spoločenského
nadšenia pre budovanie, pestrejšiu kultúru a výkonnostnejší
šport, ktoré zažili terajší šesťdesiatnici a starší, už nenávratne
minuli. Akoby osobná iniciatíva
a záujem o dobré a prospešné
veci verejné boli neželané a stávali sa pojmom neznámym.
O to príjemnejšie a prekvapujúcejšie pôsobia aktivity členov
Prešovského združenia klasickej
gitary, pre ktorých akoby neexistovali finančné či osobné alebo
inštitucionálne prekážky. Združenie funguje, pravidelne poriada svoje aktivity a – nesťažuje
sa, ani nedomáha akejsi priveľkej
slávy. Výsledkom jeho práce sú
doslova nežné pohladenia duší
milovníkov dobrej hudby, či už
klasickej alebo modernej. Veď
ide o gitaru a tá má, podobne
ako podstata hudby samotnej,
svojich tisíc tvárí.
Ukázal to januárový už 3. ročník
Prešovských dní klasickej gitary, ktorého súčasťou boli nielen
koncerty, ale aj gitarové kurzy
a prednášky, na ktorých sa zúčastnili mladí ľudia prakticky
z celého Slovenska (a južného
Poľska). Mladých vtedy zaúčali
do tajov ovládania klasickej gitary až šesť lektorov, z ktorých
niektorí aj koncertovali.
O niekoľko dní, 23. mája, priví-
ta prekrásna sála Čierneho orla
opäť všetkých, ktorým gitara
učarovala. V rámci podujatia
„Iuvenilis cithara“ sa predstavia síce „iba“ dvaja mladí muži,
ktorí brúsia svoje majstrovstvo
v ovládaní tohto šesťstrunového
nástroja ešte v školských laviciach, no majú už verejnosti čo
ukázať. Či Karol Samuelčík a Dávid Hnat dokážu uspokojiť dnes
už pomerne náročné prešovské
gitarové obecenstvo, to sa ukáže
v spomenutý deň od 18. hodiny.
Nedá sa opäť nespomenúť Prešovské kultúrne leto na jednej
strane a Prešovské združenie
klasickej gitary na druhej. Združenie prakticky tvoria traja mladí
ľudia, Valér Futej, Mgr. Jana Koreňová a Ingrid Michalková, ktorí sú pre rozvoj gitarovej hudby
nielen v Prešove ochotní obetovať každú minútu svojho voľného času a neraz aj svoje peniaze.
Akej odmeny sa im za ich iniciatívu a námahu dostáva? Valér
Futej to vidí takto:
„Ako hlavné priority sme si
určili organizovanie kurzov
klasickej gitary pre žiakov
ZUŠ, za účasti hudobných
pedagógov. Zatiaľ ich máme
na konte okolo sedemdesiat.
Na toto nadväzujú koncerty
lektorov pre žiakov a verejnosť. Popri našich prešovských festivaloch však organizujeme sprievodné akcie aj
v iných mestách nášho kraja
i mimo neho, čím v podstate
chceme využiť prítomnosť
kvalitných interpretov na
východnom Slovensku. Tou
najväčšou odmenou pre nás
je skutočnosť, že záujem
povesti. Súčasné teplé počasie
má už cez víkend vystriedať nástup chladnej periódy. Zhodujú
sa na tom rôzne predpovede.
Príchod studeného frontu hlási
aj meteoinfo.sk
V minulom roku traja zamrznutí
tiež priniesli výrazné ochladenie.
Dvanásteho mája 2012 ešte teploty na juhu ojedinele presahovali
+30°C, o deň na to boli v mrazových
kotlinách zaznamenané prízemné
mrazy a napríklad v Lieseku na Orave sa 13. mája 2012 cez deň oteplilo len na +8,5°C. Podobné výrazné
ochladenie sa očakáva aj v závere
tohto týždňa, teploty by sa v našich
dolinách mohli priblížiť k +1°C a po
roku opäť zaznamenáme prízemné
mrazy. „Doslova identické počasie ako v minulom roku sme
zaznamenali aj na konci apríla,
po oba roky teplota v nížinách
stúpla 30.apríla nad +30°C, v
roku 2012 sme maximum zaznamenali v Žihárci na Podunajskej
nížine (+31,6°C), v tomto roku v
Matěj Freml
Patrik Vacík
Somotore
naaVýchodoslovenskej
nížine (+31,5°C),“ spresnil Marek
o našu
prácu rastie a nieKučera z meteoinfo.sk
ktorí mladí ľudia sú ochotní
precestovať do Prešova aj 300
Od dnes postupná
zmena
kilometrov,
len aby sa
mohli
našej akcie zúčastniť. Dnes
O zmenu v počasí sa najmä cez víuž
môžeme
tvrdiť, že
sa nám
kend
postará studený
front,
ktorý
podarilo
rozbehnúť
úspešnú
sa bude nad strednou Európou vlspoluprácu
s českými
niť, no postupne
sa dostanea poľna východ od hudobnými
nášho územia apedagógSlovensko
skými
sa ocitne
za ním, vo
výrazne
chladmi
a žiakmi.
Kým
festival
nejšej vzduchovej
hmote. „Podľa
Prešovské
dni klasickej
gitanajnovších
prognóz
by sme celešte
ry
sú akýmsi
uzavretým
dnes mali na juhu a východe
kom
orientovaným
na výuku
mať príjemne
teplo okolo
+25°C,
a koncerty
pedagógov,
chysv priebehu soboty však výrazne
tané
podujatie
Iuvenilis aCitpribudne
dážď a oblačnosť
len
hara
zase dáva príležitosť
ich
v najteplejších
lokalitách teplota presiahne
+20°C. V
nedeľu,
žiakom,
aby dostali
možnosť
po rýchlom
presadení
výbežku
práve
takýmto
spôsobom
zístlakukoncertnú
vzduchu, zrážky
kať
prax, ustanú
naučilia
oblačnosť sa zmenší, teploty by
sa kontaktu s publikom, vymohli ráno v kotlinách klesať k
stupovaniu
sa
+4°C, cez deň a zbavovaniu
bude prevažne len
trémy.
A, samozrejme,
+15/+20°C.
V pondelok ráno,aby
na
zároveň
ukázali,
ako naďagitaServáca bude
naše územie
lej v
chladnomPri
vzduchu,
ranné
ru
ovládajú.
celej našej
teploty pri
jasnej
oblohe
klesčinnosti
však
chcem
aj touto
nú predbežne
na +7/+2°C,
cestou
vysloviťlen
poďakovanie
V priebehu nasledujúceho týždňa
sa však počasie rýchlo vráti do starých koľají, postupne sa dostaneme
na zadnú stranu výše a výrazne sa
oteplí - opäť by mali zavládnuť letné dni.
Kto boli Pankrác, Servác,
Bonifác?
Pankrác (12. mája)
Prvý z trojice „zamrznutých“ sa
narodil okolo roku 290. Žil v čase,
kedy cisár Dioklecián nemal v obľube kresťanov a kto sa ku kresťanstvu hlásil, bol potrestaný smrťou.
Mladému Pankrácovi bola preto
sťatá hlava. Traduje sa, že jeho
telo schovala jedna žena v katakombách a asi 200 rokov po tomto čine vtedajší pápež dal postaviť
nad Pankrácovým hrobom kostol.
Za nejaký čas tu postavili baziliku,
ktorá stojí dodnes.
Serváca DJZ
(13. mája)
PKO
v Prešove, ktoré
Narodenie
ďalšiehovychádzajú
„ľadového
nám
maximálne
svätca“ spadá
do 4. storočia.nám
Stal
v ústrety
a pomáhajú
sa
biskupom
v
Belgicku.
Vie
sa,
že
pri každom našom podujatí.
zomrel 13. mája v Holandsku na
Ďakujeme
teda za všetkých,
zimnicu. Meno Servác je patrónom
žiakov,
niekoľkých koncertných
miest – napríkladmajMastrov
i prešovskú
verejnosť!“
astrichtu
a Goslare. Je
patrónom a
ochrancom zámočníkov a stolárov.
Na začiatku sme hovorili o preBonifác (14.
mája)
šovských
prázdnych
kapsách.
Ten
sa
podľa
legendynanarodil
Ako zháňajú peniaze
svoje
v Ríme v 3. storočí. Bohatá Rimanpodujatia v Prešovskom združeka, kresťanka, ho poslala do Tarní
gitary?
„Na niektoré
zuklasickej
v Malej Ázii
(dnešné
Turecko),
podujatia,
chystanú
Iuaby tam pre napr.
ňu so svojimi
druhmi
venilis
Cithara
nám mučeníkov.
finančne
vyhľadával
ostatky
V Tarzu bol
svedkom toho,
ako
prispieva
Ministerstvo
kultúsú tu
a bez
súcitu
ry
SR,kresťania
ostatnékruto
však
musíme
v celých zástupoch
pre viepozháňať.
Dary, verejne
sponzorstvo,
ru zabíjaní. Pod vplyvom hrozných
známe
2 % atď. Niekedy to
zážitkov sa verejne prihlásil k viere
stačí
inokedy
nie, ale to
nie je
Ježišovej.
Bol okamžite
uväznený
dôvod
nadoto,
aby sme
sa tejto
a hodený
variacej
sa smoly.
Lekrásnej
činnosti
vzdali...“
dogenda hovorí,
že jeho
zdesení priatelia Valér
priniesli
nakoniec do Ríma
plnil
Futej.
ostatky len jedného mučeníka Bonifáca.
Milan Országh
Blíži sa leto, čas bezstarostných dovoleniek a oddychu. Hrajte s nami o vstupenky na Letné kúpalisko
na Sídlisku III. Stačí, že nám do redakcie zašlete korešpondenčný lístok, na ktorom bude nalepených
desať kupónov, tie budeme uverejňovať v našom denníku každý deň (alebo deväť kupónov a jeden
žolík, ktorý bude v Prešovskom večerníku plus). Prvých sto súťažiacich získa voľný vstup!
N
Najpreukaznejším dôkazom
a dokladom princípu stvorenstva v rozmanitosti sú, vlastne
už len boli, nárečia. No pri dnešnom
cieli života iba dobre sa mať, nastáva
ich zánik. Aj preto by sme mali čo len
čiastočne splatiť dlh našej šarišskej
dedovizni, nasledujúcimi ľudovoslovesnými staťami.
Ján Lazorík,
národopisný zberateľ, Krivany
rušic – dojať
spovedzec – nacigániť
Ňe to me rušilo, že ju prespal, aľe to me rušilo, že spovedzel, že ona ho zvedla.
brila – široký pľaskatý kameň
burkovec – hrubizný okrúhly kameň
burkoš – hrubý neokrôchaný chlap
burikac – hrubo sa ozývať, brechať
grondaľski – hrubiansky, grobiansky
Odkedi mi ten človek tag grondaľski stupil do pocľivosci, češku brilu na śercu nośim. Z burkofcom mu
prevaľil hlavu. Vidala śe za takeho burkoša, co ľem na
ňu burika, prijazneho slova od ňeho ňečuje. Dakedi
v mestoch uľice buľi burkovane.
zaśiľic – napevno zauzliť
11
publicistika
www.povecernik.sk
zaśilka – smyčka, slučka
s konského vlasu na chytanie
zajacov
Zaśiľ ten porvas poradňe! Na
jednej strane venca sebe bralta pantľiku zaśiľila a na druhej ľem zavjazala jag maśľu.
Paropci vilamovaľi štachitki
a do dziroch f plotoch zakladaľi zaśilki na zajace.
šopare, brehare, skopiare,
čurśľare
Komenciaśe,
co
bivaľi
f paňskich šopoch, śe volaľi
„šopare“, skopovaľi a na roľe
obracaľi najhorše brehi, „brehare“, ľudze, co u pana robiľi
„s kopi“ /napr. za dzevjatu
kopu śena/, „skopiare“, ľudze,
co visušiľi a obrobiľi mokice,
mokrini – čurśľe, „čurśľare“.
Tak to bulo f Krivjanoch i indzej.
tlumek – kĺbko
recaska – petlica
baboňarka – striga
tremcec – triasť sa od strachu
Vo valaľe umrela baboňarka, babi po pohrebe aňi spac
ňeiśľi, ľem nastret chiži f tlumku tremceľi ot strachu.
Ľem tu naras śe dzvere same odrecaskaľi, a babi jedna
po druhej na chiži mgľeľi...
topeľec – vodňik, či zmok, škriatok
To jakiśka topeľec ňe dzecko, podachtore ľudze hvareľi, že jak śe narodzilo, ta mu chitro spomedzi paľčuškoch blanki povistrihovaľi...
Pijokrovec krv cicia.
Vikruca, sujeci – dotieravec stále niečo chce.
Neľem o rozum me priňeśe, aľe i šicku kref ze
mňe vicica, pijokrovec jeden! To ňedzecko, aľe
pijafka, ľem me vikruca, sujeci, pije moju dušu!
ňivoric – ničiť
chudoba – úroda, majetok
Ľem tag, jak ket śviňa tu porije, tam porije, ľem
chudobu poňivoril a ňič ňestvoril.
pastovňik, pažňik – pažiť na pasenie husí, detské bavenie
paśvisko – pastvisko na pasenie kráv
zatki – záhumná
Jak take dzeciska – to zme furt pomedzi stodoli
prez zatki, a už zme buľi na pastovňiku a zme śe
baviľi na Bombolom bom, chto tam. Huśi som
hnala po pažňiku až na paśvisko, dze śe jalovina
pasla.
karaguľa, nadraguľa – pojem nemotornosti,
v Krivjanoch bakuľa na chodenie, choduľa a tiež
meno čarovnej rastliny ľuľka zlomocného.
ľapsnuc, ľapnuc – spadnúť za zadok
Toten chlop to taka ňeposkladana nadraguľa,
nohi ma jak karaguľa, zmotalo z ňim, ta ľapsnul
na ric.
ľapnuc – udrieť, pliasknuť dlaňou
ohľadance - namiesto jedenia...
śľifčanka – rozvarené slivky
Ket śi rozbil harčiček zo śľifčanku, ta teras śe ľapňi po bruchu, budzeš jesc ohľadance...
Pokračovanie nabudúce
Fígle, finty a triky
Avokádový šalát s kuracinou
- Varené mäso, ktoré je určené na studené misy, musíme najprv nechať
Suroviny a ingrediencie:
Na štyri porcie potrebujeme 2 avokáda, 2 červené cibule, 2 šalátové
uhorky, 2 citróny, 300 g kuracích pŕs, 6 PL olivového oleja, maslo, mleté
čierne korenie, soľ, bylinky (petržlenová vňať, kôpor).
- Veľmi suché mäso pred úpravou obalíme do údenej slaniny, ktorú
Postup:
V miske vyšľaháme olej so šťavou z dvoch citrónov, soľou a s čerstvo
zomletým čiernym korením. Nakoniec primiešame nadrobno nasekané
bylinky. Kuracie prsia nakrájame na drobné rezance alebo kocky,
posolíme a opečieme na rozohriatom oleji. Do šalátovej misy nakrájame na polkolieska červenú cibuľu a na tenké rezance nakrájanú
uhorku. Pridáme vychladnuté opečené kuracie prsia, prilejeme polovicu dressingu a premiešame. Avokáda prekrojíme po dĺžke, vyberieme
jadrá, dužinu vylúpneme lyžicou a pokrájame na tenké prúžky. Opatrne
ich navlhčíme zvyšným dressingom a zľahka vmiešame do šalátu. Na
tanieroch môžeme posypať nastrúhanou citrónovou kôrou. Chemicky
ošetrené citróny musíme dobre vydrhnúť pod tečúcou vodou.
- Mäso pred dusením alebo pečením najprv na horúcom tuku zo všetkých
vychladnúť vo vlastnej šťave, nebude suché a bude mať dobrú chuť.
nakrájame na plátky a pripevníme na mäse špáradlom alebo niťou. Mäso
môžeme aj prešpikovať.
strán opečieme. Na povrchu sa zrazia bielkoviny, uzavrú sa póry a šťava
zostane v mäse – neuniká pri dusení alebo pečení.
- Pečené kurča bude mať kožu krajšiu a chrumkavejšiu, ak mu na chrbát dáme kúsok stuhnutého masla. Počas pečenia sa bude maslo pomaly
topiť a kurča polievame.
- Pečené mäso bude mať krajšiu farbu, keď ho pred pečením podlejeme
lyžicou mlieka.
- Mäsovú polievku pekne zafarbíme postrúhanou mrkvou, upraženou na
tuku.
- Mäso porciujeme vždy cez vlákno, nikdy nie po vlákne. Na guláš však narežeme najprv pruhy po vlákne a potom krájame kocky cez vlákno.
- Mäso umývame vždy v kuse, nikdy nie porciované a naklepávame na
doštičke poliatej vodou.
12
inzercia
www.povecernik.sk
príjem inzercie
Peter Kaduk, 51 r., 11. h, DS Prešov
/1300777/ Prijmeme čašníka - čašníčku a kuchára - kuchárku. Info na t. č. 0918 495 000
Zuzana Bobáková, 84 r., 12. h, DS Prešov
Peter Križan, 56 r., 13. h, DS Prešov
/1300810/ Prijmem murárov, maliara a pomocných pracovníkov. Práca v okolí Prešova.
T. č. 0905 628 809
Anna Sláviková, 88 r., 14. h, DS Prešov
Janka Fuchsová, 67 r., 15. h, DS Prešov
/1300819/ Práca pre fyzicky zdatných mužov
v zinkárni v SR, v ČR pre paličov s platným
preukazom a praxou. Ubytovanie zabezpečené,
nástup ihneď. T. č. 0915 908 177
Spoločnosť Reppal s. r. o. Pod Táborom 47, Prešov hľadá na pozíciu predajcu priemyselného
tovaru, obsluhu požičovne a servisu kandidáta s ukončeným stredoškolským vzdelaním
(stavebné, strojnícke, elektro). Prax v obchode
výhodou, ovládanie PC podmienkou. Kontakt:
tel: 0915 959 595
Dnes, 14. 5. 2013, uplynú 3 roky,
čo nečakane a náhle zomrel
vo veku nedožitých 77 rokov
plk. Ing. Vladimír
STROMKO.
Ponúkame prácu v Holandsku. Profesie : maliar,
murár - obkladač, stolár. Kontakt 051/7581608
Spomínajú dcéry Iveta a Eva s rodinami.
/1300577/ Predám RD vo Veľkom Šariši na
9,5 á pozemku. Všetky IS, dom je obývateľný, tichá lokalita. Cena dohodou. RK nevolať.
T. č. 0949 876 370
/1202817/ Profesionálne metódy chudnutia
* Overené dlhoročnou praxou
* S vynikajúcimi individuálnymi výsledkami
MUDr. Iveta Hladká, kontakt: 0904 913 515,
051/77 211 53
/1300811/ Dám do prenájmu 2,5-izbový byt.
Volať iba vážny záujemca. T. č. 0905 756 248
/1300813/ Pedagogická a sociálna akadémia v Prešove ponúka v zmysle § 9a, ods. 9
zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov v platnom znení
na prenájom nebytové priestory na zriadenie
školského bufetu. Info na www.po-kraj.sk,
www.pasapo.sk
/1300815/ Prenajmeme 3-izbový byt, čiastočne
zariadený, na Sídlisku III v Prešove. T. č. 0908
836 265
/1300822/ Dám do prenájmu 1-izbový zrekonštruovaný byt na Sídlisku III. T. č. 0949 675
477
/0800401/ PREDÁM TATRANSKÝ PROFIL
- PERODRÁŽKU, brúsený, I. tr. 3,80 eur, II.
tr. 3, 10 eur. V ponuke dlážkovica a dokončovacie lišty. DOVEZIEM. Tel. 0915 863 227,
0911 168 982
/1300515/ Predám záhradku s ovocnými stromami v záhradkárskej osade na Vydumanci.
T. č. 0908 806 518
/1300766/ Ponúkame na predaj 2-izb. byt
s rozlohou 54 m2 s preskleným balkónom na
prízemí na Sídlisku II na Levočskej ulici v Prešove. Byt je po čiastočnej rekonštrukcii. Výhodou sú nízke náklady na bývanie a zateplená
štvorposchodová bytovka. Cena 46 000 eur. RK
nevolať! T. č. 0907 289 767
/1300812/ Predám chatu na Domaši - Valkov
s 8 á pozemkom, celoročne obývateľnú. Zn. pre
náročnejších. T. č. 0905 901 943
/1300809/ Oprava odevov. Rýchlo, lacno. Hlavná 11, vo dvore. T. č. 0915 346 824
/1300814/ Predám papagája korelu + novú
klietku. Oba za polovičné ceny, spolu 30 eur.
T. č. 0948 069 045
/1300821/ Predám 9 a 3-týždňové kurčatá, Miľpoš 86, okr. Sabinov. T. č. 0918 243 058
www.povecernik.sk
Katolícky kalendár: sv. Matej, apoštol
Vybrali sme pre vás:
CINEMAX
Prešov
VEĽKÁ
SVADBA
/The Big
Wedding/
USA, 2013,
komédia,
90 min.,
MP12 o 19. h
doma
05.40 Skrytá vášeň 06.20 Viktória 08.10 Zakázaná vášeň 09.20 Veštiareň 10.20 Láska
a trest 12.15 Tisíc a jedna noc 13.00 SULTÁN
14.15 O.C. California III. 15.05 Ženy z rodu
Gilmorovcov V. 16.00 Teresa 16.55 Skrytá vášeň 17.50 Tisíc a jedna noc 18.45 Čarodejnice
III. 19.40 Ja alebo pes 20.30 SULTÁN 21.40
Láska a trest 23.30 Tlkot srdca II. 00.20 Ally
McBealová III. 01.05 Adela show 01.40 Čarodejnice III. 02.20 Ženy z rodu Gilmorovcov V.
03.00 L.O.V.E. 03.35 Na streche 04.55 Máša
DajTo
STV 1
07.45 Počasie 07.50 Svet v obrazoch 08.25 District III. Staré rany 09.15 Žena na úteku 10.10
Sila lásky V. 11.00 MS v hokeji 2013 13.55
Postav dom, zasaď strom 14.40 Dve tváre
Anny 15.30 Sila lásky VI. 16.25 Počasie 16.30
Správy RTVS 17.00 Tajomstvo mojej kuchyne
17.45 Duel 18.20 5 proti 5 19.00 Správy RTVS
19.45 Počasie 19.50 Góly - body - sekundy
20.10 Nikto nie je dokonalý 21.10 Hlavne, že
sa máme radi. Anita 21.35 Dr.House VIII.. Ani
to nevyslov 22.20 Zákon a poriadok. Špeciálna jednotka VIII. Sexbomba 23.00 District III.
Staré rany 23.45 Nikto nie je dokonalý 00.50
O 5 minút 12
STV 2
05.30 MS v hokeji 2013 07.05 Sviatočná exhibícia 08.00 Živá panoráma 08.30 Pre materské školy. Elá hop 08.55 Táraninky. Autá
09.00 Človek uprostred. Peter Scherhaufer
09.15 Šport Festival Slovakia 10.10 Serafínka
a Cézar 10.30 MS v kocke 11.05 60 zabijakov
divočiny 11.35 Živá panoráma 12.00 MS v hokeji 2013 15.00 MS v hokeji 2013 18.05 MS
v hokeji 2013 19.00 MS v hokeji 2013 22.05
MS v hokeji 2013 23.00 MS v kocke 23.30 Veda
zločinu. Identifikácia pozostatkov
markíza
06.00 Teleráno 08.40 Búrlivé víno 09.45 Extrémne premeny. Druhá šanca na život 11.35
Komisár Rex VII. 13.40 Odložený prípad IV.
14.40 Monk VI. 15.35 Dva a pol chlapa III.
16.00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX.
17.00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17.30 REFLEX 17.55 Bez servítky 19.00 TELEVÍZNE
NOVINY 20.00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20.15
POČASIE 20.20 Búrlivé víno 21.40 HORÚCA
KRV II. 23.00 Nočné Televízne noviny 23.25
NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 00.15
Monk VI.
05.10 Kobra 11 II. 06.00 Transformers 06.20
Scooby Doo, kde si?! 06.40 Tom a Jerry 06.50
Akčná výhra 08.20 Afrika 2007 - Slnko a tiene
Afriky 08.40 112 09.10 Jake a Tlsťoch V. 10.10
Komisár Rex III. 11.00 Kobra 11 II. 11.50 Zločiny na mori II. 13.35 Walker, texaský ranger
IV. 14.25 V mene zákona 14.50 112 15.30
Jake a Tlsťoch V. 16.25 Komisár Rex III. 17.15
Kobra 11 II. 18.10 Walker, texaský ranger
IV. 19.00 TRANSFORMERS 19.20 SCOOBY
DOO, KDE SI?! 19.55 TOM A JERRY 20.10
PREZIDENTOV MUŽ 2. GROUND ZERO 21.50
Policajti z L. A. II. 23.30 ŠPORTOVÉ NOVINY
23.40 Prezidentov muž 2. Ground Zero 01.10
Policajti z L. A. II. 02.30 Zločiny na mori II.
04.05 Jake a Tlsťoch V.
FOOR
06.15 Partička 06.45 Frasier III. 07.10 Sabrina
- mladá čarodejnica VII. 07.50 Ženatý so záväzkami VI. 08.55 Aj múdry schybí 09.45 Slávici na ulici 10.30 Frasier III. 10.55 Partička
11.45 Anderov rebrinák 12.10 Aj múdry schybí 13.15 Smiechoty 14.30 Ženatý so záväzkami VI. 15.20 Chuck V. 16.05 Partička 16.40
Zoo rendžeri v Indii 18.15 Chuck V. 19.00
Sabrina - mladá čarodejnica VII. 19.50 Frasier
IV. 20.10 Priatelia III. 21.00 Teória veľkého
tresku IV. 21.25 Mike a Molly I. 21.45 Partička 22.20 Community II. 22.45 Tele Tele 23.50
FOOORMANIA 01.50 FOOOR DO RÁNA
JOJ
05.40 KRIMI 06.10 NOVINY TV JOJ 07.50
Súdna sieň. Zamurovaná 09.00 Súdna sieň.
Matka je vždy istá 10.00 Panelák. Starý žiarlivec 11.00 Pred svadbou nie! 13.45 Ty schudni a ty priber! III. 15.00 Nákupné maniačky
16.00 Páli vám to? 17.00 NOVINY O 17.00
18.00 Súdna sieň. Prečo sme zlí? 19.00 KRIMI 19.30 NOVINY TV JOJ 19.59 ŠPORT 20.10
NAJLEPŠIE POČASIE 20.30 Panelák. Stará
láska nehrdzavie 21.40 Rodinné záležitosti.
Opatrovateľka, Robotníci 23.00 Geissenovci
- Ťažký život milionárov IV. - NOVÉ ČASTI
00.00 Kosti III. 01.00 V mene ľudu 02.55 KRIMI 03.15 3 libry 04.00 Chameleón
joj plus
06.50 MODERNÉ VEŠTENIE 08.10 Knight
Rider 10.30 Miesto činu Frankfurt. Vražda na
parkovisku 12.25 Agent IV. 13.25 C.S.I.. Kriminálka Las Vegas XIII. 14.35 C.S.I. Kriminálka New York VIII. 15.30 Simpsonovci IX. 16.00
Simpsonovci XXII. - PREMIÉRA 16.30 Profesionáli. Vražda 17.25 C.S.I.. Kriminálka Miami
II. 18.25 DA VINCI 19.00 Páli vám to? 20.00
Deň a Noc 20.30 C.S.I.. Kriminálka Miami VI.
21.30 Letecké katastrofy VII. 22.30 Letecke
katastrofy IX. 23.45 Hľadá sa dom pre milionárov III. 00.45 Klamári III. 01.35 Nezmieriteľní 03.15 Črepiny 03.45 Chameleón
ta 3
07.00 Ranné správy 07.30 Ranné správy 08.00
Ranné správy 08.30 Ranné správy 09.00 Správy 09.30 Šport+ 10.00 Správy 10.30 Správy
11.00 Správy 11.20 Téma dňa 12.00 Žurnál
12.30 Ekonomika 12.45 Peňaženka 13.00
Správy 13.30 Správy 13.40 Ekonomika a šport
14.00 Správy 14.30 Týždeň v kultúre 15.00
Správy 15.30 Správy 15.40 Ekonomika a šport
16.00 Žurnál 16.30 Ekonomika 16.40 Zdravie
17.00 Správy 17.30 Správy 18.00 Správy 18.30
Hlavné správy a Šport 19.00 Správy 19.30
Ekonomika 19.50 Téma dňa 20.30 Správy
20.45 Labyrint 21.00 24 hodín vo svete 21.30
Portrét 22.00 Žurnál 22.30 Šport+ 23.00
Správy 00.00 24 hodín vo svete 00.30 Žurnál
a ekonomika
tv nova
05.59 Raňajky s Novou 09.00 Ulica 09.50 Gympl s (r) učením obmedzeným. Body a fauly
11.00 Dva a pol chlapa II 11.25 Črepiny 11.50
Tescoma s chuťou 12.00 Obedňajšia televízne
noviny 12.30 Som do teba blázon 13.00 Námorná hliadka V 13.50 Tretia hliadka 14.45
Odložený prípad VII. Vražda na ľade 15.40 Dr
House 16.35 Dva a pol chlapa II 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny 17.35 Kriminálka
Miami. Prachové perie 18.30 Ulica 19.30
Televízne noviny 20.20 Ordinácia v ružovej
záhrade 2. Kupecké počty 21.25 Víkend 22.15
Nočné televízne noviny 22.45 Zákon a poriadok. Útvar pre zvláštne obete XII. Dieťa 23.30
Nikita II 00.20 Smallville IX 01.05 Novashopping 01.40 Tipy vtáka Loskutáka 01.55 Rady
vtáka Loskutáka
tv prima
06.20 Polícia Hamburg IV. Medvedia služba
07.20 Kutil Tim IV. Nie je tak zlý, je nezodpovedný 08.10 M * A * S * H 08.55 Prostřeno!
09.50 To je vražda, napísala II. Jedno telo
navyše 10.50 Julie Lescautová IV. Do tretice
všetkého dobrého 12.55 Polícia Hamburg IV.
Spi, dieťatko, spi 13.55 Walker, Texas Ranger
VII. Čerokíjský tím 14.55 Vraždy v Kitzbüheli
IV. Cesta do neba 15.55 Rosamunde Pilcher.
Krídla nádeje 18.00 Prostřeno! 18.55 Správy
FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Reportéri na vašej strane 19.55 VIP správy 20.15
Áno, šéfe! 21.30 Polívka na víne 22.35 Zberatelia kostí VI. Výpadok prúdu vo fujavici 23.35
Myšlienky zločinca. Správanie podozrivých
00.30 Kriminálka Kolín I. Smrť na Rýne 01.35
Volajte Veštca
14. 5. 2013
Utorok 14. máj 2013
13
servis
Baran 21.3. - 20.4.
Vaša povaha bude prekážkou
k dosiahnutiu cieľov. Prestaňte sa
voči okoliu uzatvárať. Šťastie v láske
bude trvať, dajte pozor, aby sa partner nenudil.
Býk 21.4. - 21.5.
Heslom tohto dňa by mala byť
nezištnosť. Preto sa nepokúšajte presadzovať len vlastný prospech. Čím
menej budete myslieť na seba, tým
skôr dosiahnete, čo chcete. Chystá sa
nejaké prekvapenie.
Blíženci 22.5. - 21.6.
Všímajte si ľudí okolo seba.
Môže sa prejaviť ich závisť. Ak si dáte
pozor, vylepšíte si postavenie a získate viac priestoru na tvorivosť.
Rak 22.6. - 22.7.
Mali by ste si uvedomiť skutočnosť, že čas sú peniaze. Ak zostanete nečinní, nesmúťte za stratami.
Nedajte sa však zlákať na niečo, čo
vám nič neprinesie.
Lev 23.7. - 23.8.
Nemali by ste si brať na seba
priveľké záväzky. Zvážte svoje možnosti, ktoré sú v tomto čase dosť
limitované. Iste by ste nechceli v prípade nesplnenia sľubu vyzerať ako
luhár.
Panna 24.8. - 23.9.
Niekto vás ráno pochváli a vy
získate dostatok sebavedomia a istoty na celý deň. Pri stretnutiach
zachovajte rozvážnosť. Večer by ste
mali mať šťastie v hre.
Váhy 24.9. - 23.10.
Nemali by ste sa miešať do cudzích záležitostí, aj keď to zdôvodňujete snahou pomôcť. Priznajte si, že
tu zohráva úlohu aj vaša zvedavosť.
Máte dosť svojich problémov, riešte
tie.
Škorpión 24.10. - 22.11.
Začnete organizovať život
podľa vlastných predstáv. Zmena
ovplyvní i váš vnútorný život. Nadriadení ocenia vašu snahu pracovať
na 100 percent.
Strelec 23.11. - 21.12.
Rodinné povinnosti vám teraz
zrejme zaberajú viac času ako inokedy. To vašej povahe nie je celkom po
vôli, ale musíte napraviť resty, ktoré
vám zostali z minulosti.
Kozorožec 22.12. - 20.1.
Čaká vás stretnutie, ktoré
môže ovplyvniť vašu prácu. Asi pôjde
o nejakú ponuku. V takom prípade
dlho nerozmýšľajte. Nezabudnite sa
spýtať na spôsob hodnotenia!
Vodnár 21.1. - 19.2.
Neodkladajte problémy bokom,
ale snažte sa o ich okamžité riešenie. Čím viac ich odložíte na neskoršie, tým viac komplikácií pribudne.
Nenechávajte nič na náhodu.
Ryby 20.2. - 20.3.
Stojte pevne na vlastných nohách a nevšímajte si žiadne posmešky. Mali by ste mimoriadne zvýšiť
svoju aktivitu, asi sa to prejaví i na
výsledkoch.
14
Šport
www.povecernik.sk
František Janus sa neraz pýtal syna, kedy už
dostane ten hlúpy gól, aby...
Napodiv šampanské otvárali
(jm) – Slovenskí hokejisti
nastúpia dnes od 11.15 hod na
svoj existenčný zápas na majstrovstvách sveta vo Švédku a
Fínsku. V helsinskej skupine sa
stretnú s vedúcim celkom Spojených štátov Amerických. Ak chcú
postúpiť do štvrťfinále, musia
aktuálneho súpera zdolať akýmkoľvek rozdielom. V krajine pod
Tatrami ľud ešte stále „rozoberá“
nedeľňajšie stretnutie s Ruskom,
ktoré sme prehrali 1:3. Veľa sa
hovorí aj o prešovskom odchovancovi Jaroslavovi Janusovi.
Muž, ktorý mal obrovský podiel
na postupe Slovana Bratislava
do play off Kontinentálnej hokejovej ligy, dostal gól z kategórie
lacných...
Nie je jediný. Aj slávny Dominik Hašek inkasoval v roku 1986
v dueli Československo – Kanada
vyrovnávajú gól na konečných
1:1 z polovice ihriska. Puk sa
vtedy na počudovanie všetkých
zatrepotal za chrbtom neskoršej hviezdy Detroitu Red Wigns,
Buffala Sabres či ďalších klubov
NHL. Čo na to otec slovenského
reprezentanta František Janus?
„Nedeľa bola v našej rodine
taká aj taká. Najprv veľká novinka, dcére Daniele sa o druhej hodine popoludní narodila dcérka Stela. Otvorili sme
šampanské a potomsledovali
Foto: www
hokejový prenos. Jaro dostal
gól, aký dostal. Včera sme od
toho momentu po prvýkrát
spolu telefonovali. Hovoril
mi, že si prečítal kopec kritiky na jeho adresu na internete. Berieme to športovo, život
ide ďalej. Videl som množstvo
prenosov zo zápasov NHL, aj
tam hviezdy tamojšieho ľadu
dostali góly z kategórie neuveriteľných. A ako som už raz
povedal, život išiel ďalej.“ Náš
spolubesedník ďalej citoval svojho syna: „Beriem to na seba,
ten puk som mal chytiť – hovoril mi do telefónu.“
Janus senior v tej súvislos-
Ernst ešte nevyhral...
(jm) – Alexander Ernst, aktuálny líder Tipovacej ligy Večerníka, sa
včera určite na chvíľu potešil, keď si prečítal, že má na konte 1174
bodov. Lenže, omyl – chyba. Akosi sa nám vpredu ocitla jedna jednotka, ktorá z neho urobila v predstihu suverénneho víťaza súťaže. V
skutočnosti má síce k triumfu najbližšie, no reálne na konte „iba“ 174
bodov. Dnes je na programe dohrávka 29. kola Nitra – Košice. Po nej
však A. Ernst určite ostane na čele poradia, keďže má až 10-bodový
náskok.
Príď skúsiť volejbal
(jm) – Čo tak skúsiť šport pod vysokou sieťou? Nemusíš mať ani centimetre navyše, tie nie sú rozhodujúce, na začiatku ti stačí chuť zdravo sa hýbať a aktívne športovať. Volejbalový klub Elba Prešov pozýva
do svojich radov dievčatá vo veku od šiestich rokov. Tvoje budúce
kamarátky a spolužiačky sa stretávajú trikrát v týždni (pondelok,
utorok a štvrtok) vždy v čase od 16. do 18. hodiny. Príď medzi nich.
ti spomenul aj zaujímavosť, pri
ktorej najprv zalovil v pamäti
– ale iba na chvíľku, aby potom
prezradil: „Jaro bol vtedy ešte
dorastenec Prešova, keď išiel
rozohrávať akciu dosť ďaleko od bránky a puk sa zastavil na vode, keďže prebiehala ešte len druhá minúta
tretiny. A odvtedy dlho, dlho
nič...“ A ako už bolo napísané,
v tejto sezóne žiarila hviezda
Jara Janusa na ihriskách KHL.
Otec videl na vlastné oči desiatky jeho vydarených zápasov...
„A niekoľkokrát som sa ho
opýtal - počúvaj, kedy dostaneš nejaký hlúpy gól? Aby
si to mal za sebou, lebo nie
je možné, že sa tomu budeš
donekonečna vyhýbať a máš
pred sebou ešte dlhú kariéru...
A vidíte, stalo sa v nedeľu.“
Dá sa teda s trochou „nadsázky“ povedať, že ten nešťastný
gól privolal na syna jeho otec?
„Nie, to by som nepovedal. Iba
tvrdím, že aj ten najkvalitnejší brankár má právo na slabšiu chvíľu, ako to bolo v tomto
prípade. Navyše, Jaro mal dovtedy málo zákrokov a išlo o
strelu po dlhšom čase,“ dodal
na záver František Janus, ktorý
na našu prosbu, aby zatipoval
výsledok dnešného stretnutia s
USA, odpovedal. „Netipujem,
ale zato poctivo fandím.“
Tri víťazstvá vodnopólistov
(jm) – V Novákoch sa konalo prvé kolo národnej ligy vo
vodnom póle starších žiakov. V
skupine o piate až ôsme miesto si chlapci vo farbách Slávie
PU Prešov pripísali na konto tri
víťazstvá. V prvom vystúpení
zdolali PVK Vrútky 9:6, v druhom ŠKP Košice 8:5 a do tretice si poradili s KVP Komárno
12:10. Strelcami prešovských
gólov boli: Baran 13, Pipka 6,
Gríger 5, Grivalský 3 a Bebjak 2.
„Títo hráči boli našimi lídrami vo vode, k nim by som
zaradil ešte Barlu. Vieme,
na čom máme do budúcna
pracovať, hlavne stretnutie
s Komárnom ukázal naše nedostatky v obrane. Ne druhej
strane pochválim hráčov za
to, že v ňom zabojovali a otočili nepriaznivý vývoj zo 4:8
a konečných 12:10,“ dal sa
počuť tréner Peter Novosad st.
Slávia PU Prešov: Kolesár Baran, Pipka, Gríger, Grivalský,
Bebjak, Martin Repka, Miroslav
Repka, Krupár.
fotonávraty
www.povecernik.sk
ŠPORTové
okamihy
objektívom
Viktora
Zamborského
Hádzanári Tatrana Prešov (1) v sobotu zvíťazili nad Modrou 41:19. Uplynulú stredu si poradili s Michalovcami
53:38. Tréner Roman Lamač bol poriadne smädný (2).
Žarko Pejovič (3) dal 9 gólov. Súboj na bránkovisku (4).
V VI.lige Šariš Šarišské Michaľany doma prehrali s druhými Pušovcami 0:2. Dávid Leško vo vzdušnom súboji s Ľubošom Anderkom (5). Radosť Pušoviec (6). Veľký
Šariš prehral v V. lige Sever s Raslavicami 1:3. Úvodný
gól dal Peter Blaško (7). Raslavický Radoslav Kubánka
nedobrovolne opustil ihrisko (8). Víťaz 53. ročníka Večerného behu Prešovom Tibor Sahajda (9). Štartér Ján
Dobák oboznamuje ženy s traťou (10).
15
16
ŠPORT plus (19)
Veronika Balážová
osobnosťou marca
(jac) – Tradičnú anketu pre čitateľov, fanúšikov prešovského
športu – športová osobnosť mesiaca – pripravujú v tomto roku
Prešovský večerník, spoločnosť
Elzin, ktorá sa zaoberá povrchovou úpravou kovov, a Krajské športové centrum v Prešove.
Športovec, ktorý v tom-ktorom
mesiaci svojimi výkonmi najviac
upúta, dostane pekný pohár. Navyše sa dostane do hodnotenia,
v ktorom čitatelia Prešovského
večerníka budú vyberať športovkyňu a športovca roka 2013.
Športovou osobnosťou mesiaca marca sa stala taekwondistka
športového klubu Taekwon-Do
Ge-Baek Veronika Balážová. Na
Európskom pohári European Cup
Taekwon-Do ITF v Bulharsku zís-
kala prvé miesto v tradičnom sparingu a bola strieborná v disciplíne súborné cvičenia 1. dan.
Vecnú cenu dostane Vladimír
Olexa z Prešova.
BSC Prešov s triumfom
(jac) – Víťazom mestskej volejbalovej ligy miešaných družstiev mix sa
stalo družstvo BSC Prešov. Vo finále play off ligy vyhralo nad tímom VK
Študenti 2:0 na stretnutia – prvý duel: 3:1, druhý duel: 3:0.
O 3. miesto: Pekná zberba – GsM 3:2, 3:0.
Najlepší hráč ročníka 2012/2013: Maroš Hajzuš, najlepšia hráčka: Gabriela Talarovičová (obaja BSC Prešov).
Dnes maratónska štafeta
Maratónska štafeta – Atletický klub
TJ Slávia Prešovská univerzita pripravil na dnes 18. ročník Prešovskej
maratónskej štafety. Prezentácia sa na
atletickom štadióne TJ Slávia PU na Ul.
17. novembra začne o 16.30 h, štart je
stanovený na 17. h. Štartujú družstvá
zložené minimálne zo 14 bežcov a maximálne z 20 bežcov. Trať meria 42 195
m, t. j. 140 kôl + 195 metrov. Bežia sa
tristometrové úseky. Rekord podujatia
má hodnotu 1:53:13 h a v roku 1996 ho
utvorili bežci Slávie UPJŠ Prešov. Družstvo, ktoré ho chce prekonať, musí
preukázať veľké bežecké srdce, dobrú
výkonnosť a súhru.
Beh májovým Tulčíkom – Obec Tulčík usporiada v sobotu IX. ročník Behu
májovým Tulčíkom. Prezentácia bude
od 15.30 do 17. h v Kultúrnom dome v
Tulčíku. Od 17. h budú zápoliť predškoláci s rodičmi, žiaci, žiačky, dorastenci,
dorastenky. Štart mužov, veteránov,
žien – pobežia 8 000 m – je stanovený
na 18. h. Podujatie je súčasťou oblastnej bežeckej ligy 2013 regiónov Prešov
a Sabinov.
(jac)
www.povecernik.sk
Moderné gymnastky
súťažia v pohári
(jac) – Klub modernej gymnastiky Charm Prešov usporiadal
prvé kolo Prešovského gymnastického pohára 2013. V príjemnej atmosfére sa prezentovali gymnastky Charmu Prešov,
Delty Bardejov a KMG Tanja
Martin. Vydarené podujatie v
telocvični ZŠ na Važeckej ulici
bolo ouvertúrou majstrovskej
sezóny moderných gymnastiek.
Dorastenky, kadetky: 1. V.
Palíková, 2. D. Pončáková, 3. R.
Neubertová, staršie žiačky: 1.
L. Šarinová (všetky Charm Prešov), 2. Romančíková (Martin),
3. L. Rinďová, 4. V. Zbiňovská,
6. N. A. Pramuková, mladšie
žiačky A: 1. S. Seifertová, 2.
L. Bernátová, A. Šimková, 4.
N. Gregová, 5. P. Tarasovičová
(všetky Charm), S. Müllerová
(Bardejov), najmladšie žiačky:
1. S. Száraz (Martin), E. Pullmannová (Charm), 3. B. Nosálová (Martin), gymnastky nar. v
roku 2006: 1. E. Uher (Charm),
2. B. Rosenbergerová (Martin),
3. S. Bombarová, 5. V. Vaľková
(obe Charm).
V piatok (16.20 h) klub modernej gymnastiky Charm Prešov
usporiada v telocvični ZŠ na
Važeckej ulici majstrovstvá
Prešovského kraja moderných
gymnastiek.
Safko najrýchlejší
(jac) – Aj vytrvalci z Prešova a jeho
okolia štartovali v nedeľu na obľúbenom Volkswagen Maraton Praha.
Najlepšie z nich si počínal Milan
Safko z Vyšnej Šebastovej – dosiahol
čas 3:04:04 h a vo svojej kategórii
mužov nad 45 rokov bol dvadsiaty štvrtý. Vladimír Pribula (OBS
Prešov) bol v cieli za čas 3:15:28 h
a v kategórii mužov nad 55 rokov
skončil šiesty. Jozef Tomčo (Vyšná
Šebastová) bol za čas 3:31:13 h 125.
v kategórii vytrvalcov nad 45 rokov.
Futbalový zápisník
Keno 10 tretia liga Východ, 25.
kolo: Spišská Nová Ves – 1. FC Tatran Prešov jun. 2:1 (0:1), góly: Stanislav 2 (oba z 11 m) – Biatt.
1. FC Tatran jun.: Plánička – Bartek, Luberda, Bogdanovský, Bujňák
– Micherda, D. Jacko, Hruška (46.
Jusko) – Biatt (77. J. Kozák), Bernardo (70. Jakubčin).
FK Pohronie Žiar nad Hr. Dolná
Ždaňa – Lipany 1:0 (1:0), gól: Paraj.
ŠK Odeva Lipany: P. Bartoš – Figura, J.
Angelovič, Popovec, Hovanec – Genčúr, Kovalík, Hudý, Pončák (83. Kolpak), M. Drobňák (75. Pyda) – Eliaš.
Zajtra sú na programe zápasy dohrávaného 19. kola. Od 17. h sa juniori
1. FC Tatran stretnú s Humenným,
Lipany sa predstavia v Moldave
Lipany sú na piatom mieste, juniorom 1. FC Tatran Prešov patrí pätnásta priečka.
Prvá liga staršieho dorastu, 25. kolo: Slovan Bratislava – 1. FC Tatran Prešov 1:1
(1:1), góly: F. Ďuriš – Štefančík. Dohrávané 17. kolo: 1. FC Tatran Prešov – Trenčín
2:0 (1:0), góly: Jakubčin, D. Baran.
Starším dorastencom 1. FC Tatran
patrí v súťaži štvrté miesto.
Prvá liga mladšieho dorastu, 25. kolo:
Slovan Bratislava – 1. FC Tatran Prešov 1:0 (0:0), gól: R. Matejka. Dohrávané 17. kolo: 1. FC Tatran Prešov –
Trenčín 4:1 (2:1), góly: D. Lukáč 2, Ľ.
Tupta, S. Andrejko – E. Polák.
Mladším dorastencom 1. FC Tatran
patrí v súťaži ôsma priečka.
(jac)
Klub slovenských turistov Chotarna Hermanovce a regionálna
rada KST Prešov pozývajú na
tretí ročník stretnutia na Chotarnej pod Mindžovou. Bude v
nedeľu od 10. h. Pre aktérov je
pripravených päť trás. Autobus
zo stanice SAD v Prešove odchádza o 8. h s prestupom na
Renčišov v Jarovniciach.
Prešovský večerník, prvé súkromné noviny na Slovensku – založené 1990. Vydáva PRIVATPRESS, s.r.o., Jarková 2, 080 01 Prešov, IČO: 31724434. Vychádza denne, okrem soboty
a nedele. ŠÉFREDAKTORKA: RNDr. Adriena Šmihulová, tel.: 051 7723398, mail: [email protected], REDAKTORI: tel.: 051 7723398, mail: [email protected]
sk. ŠPORT: tel.: 0903829485, mail: [email protected] GRAFIKA: tel.:0517724163, mail: [email protected] WEB: www.povecernik.sk INZERCIA: tel./fax: 0517723398,
mail: [email protected] TLAČ: Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov. EVIDENČNÉ ČÍSLO: 247/08. PRÍJEM INZERCIE: v redakcii - Jarková 2, v predajni Kancelárske potreby
– Hlavná 137 (Evanjelické kolégium), v Turistickom informačnom centre (podchod na železničnej stanici), ZOC MAX, predajňa ROYAL 090X - predaj a kompletný servis mobilných
telefónov. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. Uverejňujeme aj názory a stanoviská, s ktorými redakcia nemusí súhlasiť. ISSN: 13364030. © Privatpress, s. r. o. Autorské
práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov zverejnených v tomto vydaní si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na
verejný prenos článkov, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) autorského zákona.
Utorok 14. 5.
20°C 6°C
Streda 15. 5.
23°C 7°C
Štvrtok 16. 5.
24°C 9°C
Download

MÁTE PRE NÁS TIP? R U B R I K Y