VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI
za rok 2010
Tatranská teplárenská, a.s.
Bellova 3, 040 01 Košice
IČO: 31 651 054
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 1508/V
Obsah:
1. Všeobecné údaje o spoločnosti:
- založenie, vznik a organizačná štruktúra spoločnosti
- základné imanie, jeho štruktúra
- predmet podnikania spoločnosti
2. Účtovné zásady a účtovná prax
3. Hlavné údaje z účtovných výkazov
4. Finančná analýza a zhodnotenie finančnej situácie spoločnosti
5. Hodnotenie predchádzajúcich období a predpokladaný budúci vývoj
6. Doplňujúce informácie
1. Všeobecné údaje o spoločnosti
Názov spoločnosti:
Tatranská teplárenská, a.s.
Adresa:
Bellova 3, 040 01 Košice
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
31 651 054
2020516707
SK2020516707
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 1508/V – spoločnosť mala
sídlo evidované v Obchodnom registri na adrese Tatranská Lomnica 250, 059 60 Vysoké Tatry do
23.09.2009. Následne, od 24.09.2009, bolo sídlo spoločnosti zmenené na súčasnú adresu Bellova 3,
040 01 Košice.
-
založenie, vznik a organizačná štruktúra spoločnosti
Spoločnosť bola založená jednorázovo Fondom národného majetku SR na základe zákona č. 92/91 Zb.
o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v súlade s § 154 a násl. Zákona č. 513/91 Zb.
v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 25.04.1992.
Spoločnosť vznikla zápisom do Obchodného registra dňa 01.05.1992.
Štatutárne orgány spoločnosti ku dňu 31.12.2010 boli :
Predstavenstvo : Ing. Martin Jakub – predseda predstavenstva
Ing. Adrián Šiška – člen predstavenstva
Dozorná rada :
-
Marcel Šiška – predseda dozornej rady
Ing. Peter Vyparina – člen dozornej rady
Ing. Jozef Jakub – člen dozornej rady
základné imanie, jeho štruktúra
Výška základného imania zapísaného do Obchodného registra je 7 715 357,7587 EUR.
Štruktúra základného imania spoločnosti : kmeňové, zaknihované akcie v rozsahu :
-menovitá hodnota
33,1939 EUR
232 433 ks
Štruktúra vlastníkov spoločnosti :
- Eurotours Tatry, s.r.o.
50,05 %
- Tatranská teplárenská, a.s.
34,18 % - vlastné akcie, obstarané v priebehu roka 2008
- Drobní akcionári
15,77 %
-
predmet podnikania spoločnosti
Predmetom podnikania je prenájom nehnuteľností, činnosti v oblasti nehnuteľností.
V Obchodnom registri má spoločnosť zapísané aj nasledovné činnosti :
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
- činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným majetkom
Hlavný obrat spoločnosti bol dosiahnutý výnosmi z prenájmu hnuteľných a nehnuteľných vecí.
2
2. Účtovné zásady a účtovná prax
Účtovníctvo spoločnosti sa riadi pravidlami stanovenými zákonom o účtovníctve číslo
431/2002 Z.z. a Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo 23 054/2002-92, ktorým
sa ustanovuje účtovná osnova a postupy účtovania pre podnikateľov v platnom znení.
Účtovníctvo spoločnosti je spracované účtovným programom Herkules spoločnosti Inver s.r.o.
a mzdy sú spracované programom Pohoda spoločnosti Stormware s.r.o..
Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov spoločnosti
- spoločnosť oceňuje obstaraný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstarávacou cenou,
ktorá okrem ceny obstarania obsahuje všetky náklady spojené s obstaraním
- spoločnosť odpisuje dlhodobý hmotný a nehmotný majetok podľa účtovných pravidiel
a daňové odpisy prepočítava v rámci operatívnej evidencie.
- dlhodobý finančný majetok spoločnosti sa oceňuje cenou obstarania
- zásoby spoločnosti sa obstarávajú dodávateľským spôsobom a oceňujú sa obstarávacími
cenami, t.j. okrem ceny obstarania zahŕňajú aj všetky vedľajšie obstarávacie náklady
- o zásobách sa účtuje spôsobom A a ocenenie vyradenia zásob sa robí prostredníctvom
FIFO metódy zabudovanej do účtovníckeho softvéru Herkules.
- pohľadávky spoločnosti sa oceňujú menovitými hodnotami, okrem postúpených
pohľadávok, ktoré sa oceňujú cenou obstarania, záväzky spoločnosti sa oceňujú
menovitými hodnotami
- k majetku spoločnosti, ktorého ocenenie dočasne klesne k dátumu zostavenia účtovnej
závierky pod účtovnú hodnotu sa tvoria opravné položky, ak reálna hodnota majetku
stúpne k dátumu zostavenia účtovnej závierky nad účtovnú hodnotu, uvedie sa táto
skutočnosť do poznámok k účtovnej závierke
- spoločnosť oceňuje majetok a záväzky i v cudzej mene a to kurzom určeným alebo
vyhláseným v ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Ak majetok a záväzky obstarané v cudzej mene, okrem prijatých a poskytnutých
preddavkov, vykazujú zostatok k dátumu zostavenia účtovnej závierky, prepočítajú sa
kurzom ECB určeným alebo vyhláseným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka.
- spoločnosť tvorí rezervy k záväzkom a k nákladom, ktoré vystihujú budúce riziko
podnikania spoločnosti
- spoločnosť prenajíma svoj majetok, resp. si prenajíma majetok iných spoločností
3
3. Hlavné údaje z účtovných výkazov
A.
SÚVAHA
STRANA AKTÍV
Neobežný majetok
Rok 2010
3 350 106
1 078 907
Rok 2009
3 340 123
1 085 943
Rok 2008
4 266 306
1 100 466
A.I.
- dlhodobý nehmotný majetok
A.II.
- dlhodobý hmotný majetok
0
0
824
A.III.
- dlhodobý finančný finančný
5 072
5 325
13 205
B.
Obežný majetok
B.I.
B.II.
B.III.
- krátkodobé pohľadávky
B.IV.
- finančné účty
C.
Časové rozlíšenie
A.
STRANA PASÍV
Vlastné imanie
A.I.
- základné imanie
A.II.
- kapitálové fondy
-49 318
-49 318
-49 322
A.III.
- fondy zo zisku
128 883
128 883
103 448
A.IV.
- výsledok hospodárenia minulých rokov
-4 233 338
-3 291 360
-3 520 278
A.V.
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
-1 112
-941 978
254 353
B.
Záväzky
978 494
967 277
950 341
B.I.
- rezervy
1 428
1 428
2 740
B.II.
- dlhodobé záväzky
181
181
81
B.III.
- krátkodobé záväzky
748 450
504 709
486 561
B.IV.
- krátkodobé finančné výpomoci
228 435
460 959
460 959
B.V.
- bankové úvery
0
0
0
C.
Časové rozlíšenie
0
122
1 263
1 073 835
1 080 618
1 086 437
2 271 199
2 253 835
3 164 729
- zásoby
0
0
1 345
- dlhodobé pohľadávky
0
0
0
2 270 742
2 248 601
3 117 648
457
5 234
45 736
0
345
1 111
3 350 106
2 371 612
3 340 123
2 372 724
4 266 306
3 314 702
6 526 497
6 526 497
6 526 501
4
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
I.
Tržby z predaja tovaru
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
0
0
225
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0
0
-167
Obchodná marža
0
0
58
2 423
36 961
185 684
-4 535
-57 327
-160 139
-2 112
-20 366
25 603
-70 522
-66 077
II.
Výroba
B.
Výrobná spotreba
Pridaná hodnota
C.
Osobné náklady
-2 012
D.
Dane a poplatky
-189
-631
-30 574
E.
Odpisy dlhodobého majetku
-252
-8 704
-38 697
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
57
633
4 979 088
F.
Zostatková cena predaného majetku a materiálu
-57
-633
-4 465 669
G.
Tvorba a zúčtovanie OP
269
-858 511
34 162
IV.
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
3 382
2 540
32 832
H.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-15 342
-19 514
-191 316
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
-16 256
-975 708
279 352
VIII.
Finančné výnosy
29 645
47 214
56 003
K.
Finančné náklady
-14 501
-13 597
-42 841
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
15 144
33 617
13 162
T.
Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
0
113
-38 161
-1 112
-941 978
254 353
0
0
0
VII.
Mimoriadne výnosy
K.
Mimoriadne náklady
0
0
0
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti
0
0
0
-1 112
-941 978
254 353
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
5
4. Finančná analýza a zhodnotenie finančnej situácie spoločnosti
a) Ukazovatele efektívnosti sa delia na
- ukazovatele ziskovosti
- ukazovatele aktivity
b) Ukazovatele finančnej závislosti
c) Ukazovatele likvidity
Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008
Ukazovatele ziskovosti
Hl. ukazovateľ ziskovosti
výnosy / pasíva
ziskovosť celkového kapitálu VH / pasíva
ziskovosť vlastného imania
VH / vlastné imanie
čistý pracovný kapitál
ziskovosť ČPK
0,01
0,00
0,00
0,03
-0,28
-0,40
1,23
0,06
0,08
obežné aktíva – bežné pasíva
VH / ČPK
1 292 886
0,00
1 286 739
-
2 214 469
0,11
ČPK / (výnosy / 365)
zásoby / (výnosy / 365)
Krátke pohľadávky / (výnosy / 365)
13 291 dní
0,00
23 343 dní
5 377 dní
9 397 dní
154 dní
217 dní
cudzie zdroje / pasíva
Krátke záväzky, úvery a ČR / pasíva
(vl. imanie + dlhé cudzie zdroje) / neobežný
majetok
vlastné imanie / stále aktíva
0,29
0,29
2,20
0,29
0,29
2,19
0,22
0,22
3,01
2,20
2,18
3,01
peňažné prostriedky / splatné krátke záväzky
finančný majetok / bežné pasíva
(fin. majetok + krátke pohľad.) / bežné pasíva
(fin. maj. + kr.pohľ. + zásoby) / bežné pasíva
0,00
0,00
2,32
2,32
0,01
0,01
2,33
2,33
0,09
0,05
3,33
3,33
Ukazovatele aktivity
obrat ČPK v dňoch
obrat zásob v dňoch
obrat pohľadávok v dňoch
Ukazovatele fin.
závislosti
celková zadlženosť
bežná zadlženosť
Podkapitalizovanie
krytie stálych aktív
Ukazovatele likvidity
Solventnosť
okamžitá likvidita
bežná likvidita
current ratio
5. Hodnotenie vývoja uplynulých období, udalosti osobitného významu po skončení
účtovného obdobia a predpokladaný budúci vývoj
V priebehu roka 2010 sa neuskutočnila žiadna významná zmena v orientácii spoločnosti na nový
predmet činnosti. Súčasná situácia na trhu a samotná finančná kondícia spoločnosti ju obmedzuje
pripraviť a zrealizovať prípadný podnikateľský projekt. Možnú zmenu možno očakávať v ďalších
rokoch. Hospodárenie spoločnosti kopíruje vývoj z predošlých období.
6. Vyhlásenie o správe a riadení
Kódex správy a riadena spoločnosti
Základnými riadiacimi normami spoločnosti Tatranská teplárenská, a.s. sú:
- Stanovy spoločnosti
- Kódex správy a riadenia spoločnosti
V uvedených dokumentoch sú na podmienky spoločnosti rozpracované základné princípy riadenia
všeobecne platných zákonov a „Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku“. Od 30.3.2009,
keď vedenie spoločnosti rozhodlo o úplnom zastavení prevádzky zariadení v cestovnom ruchu
a zmene orientácie hlavného predmetu činnosti, prijalo zároveň rozhodnutie prepracovať existujúci
6
„Kódex správy a riadenia spoločnosti„ na nové podmienky podnikateľských aktivít. S ohľadom na
uvedené skutočnosti nie je aktuálne hodnotenie prijatého Systému vnútornej kontroly a riadenia rizík.
Informácie o činnosti valného zhromaždenia
V priebehu roka 2010 bolo jedno zasadnutie riadneho Valného zhromaždenia akciovej spoločnosti,
ktoré sa uskutočňuje spravidla raz ročne v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení a Stanov spoločnosti. Právomoci Valného zhromaždenia plne
korešpondujú s § 187 Obchodného zákonníka v platnom znení. V zmysle uvedených právnych noriem
akcionári si môžu uplatniť najmä:
- právo účasti na Valnom zhromaždení
- právo požadovať informácie, vysvetlenie a uplatňovať návrhy
- právo na podiel na zisku
Ostatné riadne valné zhromaždenie spoločnosti sa uskutočnilo dňa 23.12.2010, na ktorom bolo
prerokované a schválené:
- účtovná závierka a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2009
Informácie o zložení a činnosti predstavenstva
Zloženie predstavenstva:
Ing. Martin Jakub
Ing. Adrián Šiška
predseda
člen
od 1.10.2009
od 1.10.2009
Činnosť predstavenstva je vymedzená Stanovami akciovej spoločnosti. V rámci činnosti
predstavenstva neboli zriadené výbory. V priebehu roka 2010 boli uskutočnené 4 zasadnutia
predstavenstva spoločnosti. Obsahom ich rokovania boli:
- hospodárska činnosť za jednotlivé štvrťroky roka 2010
- hospodársku stratégiu do konca roka 2010
- zabezpečenie informačnej povinnosti spoločnosti, v zmysle pravidiel NBS a BCPB
- schválenie účtovnej závierky za rok 2009
- stav záväzkov a pohľadávok spoločnosti
- príprava valného zhromaždenia konaného dňa 23.12.2010
Informácie o základnom imaní cenných papieroch
Základné imanie spoločnosti predstavuje 7 715 358 EUR a tvoria ho tieto emisie akcií:
ISIN:
Druh:
Forma:
Podoba:
Počet:
Menovitá hodnota:
Opis práv:
% na ZI
Prijaté na obchodovanie:
Obmedzená prevoditeľnosť:
CS0009020557
akcia
na meno
zaknihovaná
232 433 ks
33,193918 EUR
Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou
jeho akcii, pričom na každých 33,193918 EUR pripadá 1 hlas.
100 %
áno
nie
Spoločnosť nemá cenné papiere, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom
členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru.
Kvalifikovanú účasť na základnom imaní spoločnosti má spoločnosť EUROTOURS TATRY, s.r.o. o
50,05 %.
7
Spôsob kontroly systému zamestnaneckých akcií
Osobitné práva kontroly nevyplývajú zo žiadneho ustanovenia stanov akciovej spoločnosti.
Spoločnosť doteraz neemitovala zamestnanecké akcie a nie je predpoklad ich emitovania ani
v priebehu roku 2011.
Obmedzenie hlasovacích práv
Spoločnosť nemá v súčasnej dobe akcie s obmedzením výkonu hlasovacích práv.
Dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti
cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv
Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré môžu viesť
k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv.
Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov, údaje
o právomociach štatutárneho orgánu a ostatné informácie
Členovia štatutárnych orgánov spoločnosti nemajú so spoločnosťou uzatvorené osobitné dohody.
Najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti
predstavenstva a ním uskutočňovanej podnikateľskej činnosti. Dozorná rada zároveň vykonáva
činnosti výboru pre audit v zmysle §19 a zákona o účtovníctve, v znení neskorších predpisov. Dozorná
rada predkladá závery z kontrolnej činnosti valnému zhromaždeniu. Dozornú radu volí a odvoláva
valné zhromaždenie. Má troch členov. Opakované zvolenie do funkcie je možné.
Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré vykonáva pôsobnosti v zmysle
obchodného zákonníka a stanov spoločnosti. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom
prítomných akcionárov. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na
ňom, požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitosti spoločnosti alebo osôb ovládaných
spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia uplatňovať na ňom návrhy.
Výkon hlasovacích práv akcionárov nie je v stanovách obmedzený. Hlasovacie právo patriace
akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,193918 EUR pripadá
jeden hlas.
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, má dvoch členov. Predstavenstvo riadi činnosť
spoločnosti a je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči
tretím osobám. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Menom
akciovej spoločnosti podpisujú obidvaja členovia predstavenstva spoločne. Predstavenstvo sa za
činnosť zodpovedá dozornej rade a valnému zhromaždeniu. Výbory nemá.
8
7. Doplňujúce informácie o účtovnej závierke
-
výskum a vývoj
Spoločnosť sa nezaoberala výskumnou a vývojovou činnosťou.
-
obstarávanie akcií a podielov vlastných alebo ovládajúcej osoby
Spoločnosť vlastní vlastné akcie v celkovom počte 79 452 ks, ktoré nadobudla v priebehu roka 2008.
V dlhodobom finačnom majetku spoločnosti nastali tieto zmeny:
- spoločnosť v roku 2010 tvorila opravnú položku k finančným investíciám tak, aby ich
hodnota v majetku materskej spoločnosti zodpovedala aktuálnej výške podielu na
vlastnom imaní dcérskych a pridružených spoločnosti.
Spoločnosť navýšila opravnú položku k podielovým cenným papierom v spoločnosti
FICC Invest a.s. z 86 812 EUR na 93 595 EUR, t.j. o sumu 6 783 EUR.
-
návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty
Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní, stratu vo výške 1 112 spoločnosť navrhuje rozdeliť
nasledovne :
- zaúčtovať na účet neuhradenej straty vo výške 1 112 EUR
-
informácie o organizačnej zložke v zahraničí
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.
Spoločnosť svojou činnosťou nepôsobí negatívne na životné prostredie.
Spoločnosť nemá žiadnych zamestnancov.
Po 31. decembri 2010 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne udalosti majúce vplyv na
verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.
V Košiciach, dňa 31.05.2011
Ing. Martin Jakub
predseda predstavenstva
Ing. Adrián Šiška
člen predstavenstva
9
Download

Výročná správa za rok 2010 - Tatranská teplárenská, as