ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTU
č. číslo bytu/2014
1.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1.
Predávajúci
Vencorp Development, s.r.o.
Sídlo:
Štúrova 14, 811 02 Bratislava
IČO:
35 878 525
IČ DPH:
SK 2021826510
Zapísaná:
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka číslo: 30970/B
Bankové spojenie:
č.ú.
......................./1111 vedený v UniCredit Bank a.s.
Zastúpená:
Ing. Ivan Benda, konateľ
E-mailová adresa:
................................
(ďalej len ako „Predávajúci“)
1.2.
Kupujúci
Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
Bydlisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Rodinný stav:
Štátna príslušnosť:
Telefonický kontakt:
E-mailová adresa:
Poštová adresa:
(ďalej len ako „Kupujúci“)
1.3.
Predávajúci a Kupujúci uzatvárajú medzi sebou v zmysle príslušných ustanovení zákona č.
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej
len ako „Zákon”) a ustanovení § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“) a v súlade so Zmluvou o budúcej
zmluve č..... zo dňa .............. (ďalej len ako „ZoBZ“) túto zmluvu o prevode vlastníctva bytu
(ďalej len ako „Zmluva“).
2.
PREDMET ZMLUVY
2.1.
Predmetom tejto Zmluvy je odplatný prevod:
2.1.1. byt č. ............. (ďalej len ako „Byt“) na .............. poschodí (................. nadzemnom
podlaží) bytového domu v Bratislave, vchod Ulica Jána Stanislava č. ........., súp. č.
........... (ďalej len ako „Dom“), ktorý je vedený Správou katastra hlavného mesta
Bratislava, okres Bratislava IV, obec Ba–m.č. Karlova Ves, katastrálne územie
Karlova Ves na liste vlastníctva (ďalej len ako „LV“) č. 4384 a je postavený na
pozemku parc. č. 1669/641, parcela registra „C“;
2.1.2. spoluvlastnícky podiel o veľkosti ................ na spoločných častiach,
spoločných zariadeniach a príslušenstve Domu, bližšie špecifikovaných v článku 5.
Zmluvy, ktorý je vedený Správou katastra hlavného mesta Bratislava, okres
Zmluva o prevode vlastníctva bytu
Strana 1
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
Bratislava IV, obec Ba–m.č. Karlova Ves, katastrálne územie Karlova Ves na LV č.
4384 a je postavený na pozemku parc. č. 1669/641, parcela registra „C“;
spoluvlastnícky podiel o veľkosti ................ na pozemku parc. č. 1669/641, ostatné
2
plochy, parcela registra „C“, o výmere 1 350 m , vedenom Správou katastra hlavného
mesta Bratislava, okres Bratislava IV, obec Ba–m.č. Karlova Ves, katastrálne územie
Karlova Ves na LV č. 4384;
2
podiel ../... na nebytovom priestore č. ......, ktorý je o celkovej výmere ............ m ,
nachádzajúcom sa na prízemí, a k nemu prináležiacom spoluvlastníckom podiele na
spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve Bytového domu
o veľkosti ......./........ (ďalej len ako „Pivničná kobka“) v zmysle nákresu, ktorý tvorí
prílohu tejto Zmluvy;
2
podiel ../... na nebytovom priestore č. ......, ktorý je o celkovej výmere ............ m ,
nachádzajúcom sa na prízemí, a k nemu prináležiacom spoluvlastníckom podiele na
spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve Bytového domu
o veľkosti ......./........ (ďalej len ako „parkovacie státie“) v zmysle nákresu, ktorý tvorí
prílohu tejto Zmluvy.
(body 2.1.1. až 2.1.5. tejto Zmluvy ďalej spoločne len ako „Predmet prevodu“).
2.2.
Na základe Zmluvy Predávajúci ako výlučný vlastník, resp. podielový spoluvlastník odplatne
prevádza na Kupujúceho vlastníctvo/podielové spoluvlastníctvo k Predmetu prevodu
a Kupujúci do výlučného vlastníctva/podielového spoluvlastníctva, kupuje/nadobúda Predmet
prevodu podľa tejto Zmluvy za kúpnu cenu vo výške určenej v bode 8.1. Zmluvy spôsobom a
za podmienok ďalej špecifikovaných v tejto Zmluve.
3.
VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN
3.1.
Predávajúci týmto záväzne vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy:
3.1.1. je výlučným vlastníkom/podielovým spoluvlastníkom Predmetu prevodu v podiele
podľa tejto Zmluvy a je oprávnený s ním disponovať bez obmedzenia;
3.1.2. Predmet prevodu je bez akýchkoľvek tiarch, vrátane akéhokoľvek záložného práva,
predkupného práva, opcie, obmedzenia, vecného bremena alebo akéhokoľvek práva
alebo podielu tretej osoby s výnimkou:
3.1.2.1.
zákonného záložného práva podľa ust. § 15 ods. 1 Zákona; a
3.1.2.2.
tiarch zapísaných na LV č. 4384, ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy.
3.1.3. Predmet prevodu je bez akýkoľvek zjavných alebo skrytých vád brániacich jeho
riadnemu užívaniu, jeho súčasný stav zodpovedá jeho veku a miere bežného
opotrebovania a je a/alebo bude v zmysle štandardov ZoBZ špecifikovaných v bode
4.7., 4.8. a 5.6. tejto Zmluvy;
3.1.4. vo vzťahu k Predmetu prevodu neexistujú žiadne nedoplatky daní alebo iných
úradných dávok či iné pohľadávky orgánov verejnej správy, ani neuspokojené nároky
tretích osôb;
3.1.5. neexistujú žiadne úradné rozhodnutia, nezačalo a ani nehrozí začatie konania, ktoré
by mohlo viesť k vydaniu takého rozhodnutia, ktoré by mohlo viesť k zmareniu
nadobudnutia vlastníckeho práva k Predmetu prevodu v prospech Kupujúceho, alebo
viesť k vzniku práva tretích osôb k Predmetu prevodu, alebo obmedziť oprávnenie
Predávajúceho nakladať s Predmetom prevodu, alebo z ktorých by pre Kupujúceho
mohla vyplynúť povinnosť vynaložiť finančné či iné prostriedky v súvislosti s
vlastníctvom Predmetu prevodu;
3.1.6. so žiadnou treťou osobou neuzatvoril zmluvu, na základe ktorej by sa zaviazal
Predmet prevodu predať, darovať, zameniť, vložiť ako vklad do základného imania
právnickej osoby alebo do majetku subjektu, ktorý nie je právnickou osobou, alebo
inak scudziť, alebo na základe ktorej by sa zaviazal Predmet prevodu prenajať,
zaťažiť predkupným právom, vecným bremenom, záložným právom alebo iným
právom tretej osoby s výnimkou uzavretia záložnej zmluvy k Predmetu prevodu
s hypotekárnou bankou za účelom poskytnutia hypotekárneho úveru v prospech
Kupujúceho na úhradu druhej splátky kúpnej ceny podľa bodu 8.2.2. Zmluvy.
Zmluva o prevode vlastníctva bytu
Strana 2
3.2.
Kupujúci týmto záväzne vyhlasuje, že:
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
je si vedomý a výslovne súhlasí s tým, že v súlade s § 151d Občianskeho zákonníka
Predmet prevodu nadobudne na základe tejto Zmluvy do výlučného vlastníctva s
ťarchou – záložným právom zriadeným Predávajúcim ako záložcom v prospech
hypotekárnej banky ako zabezpečenie hypotekárnej banky na splatenie pohľadávok
voči Kupujúcemu vyplývajúcich z príslušnej zmluvy o poskytnutí úveru uzavretej
medzi hypotekárnou bankou a Kupujúcim;
nie sú mu známe žiadne prekážky, pre ktoré by nemohol túto Zmluvu uzavrieť;
berie na vedomie, že je povinný na požiadanie správcu umožniť prístup do Bytu,
pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie ostatných bytov, prípadne
domu ako celku
Pivničnú kobku a/alebo parkovacie státie bude užívať len v rozsahu dohodnutom v
nákrese, ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy a nebude iným vlastníkom/podielovým
spoluvlastníkom sťažovať alebo brániť v užívaní ich parkovacích státi alebo
pivničných kobiek. V prípade prevodu parkovacieho státia alebo Pivničnej kobky sa
Kupujúci zaväzuje uzavrieť zmluvu, podľa ktorej bude nadobúdateľ parkovacieho
státia alebo Pivničnej kobky mať rovnakú povinnosť vo vzťahu k užívaniu Pivničnej
kobky alebo parkovacieho státia ako Kupujúci podľa tohto bodu a rovnako povinnosť
nadobúdateľa takýto záväzok previesť na každého ďalšieho nadobúdateľa
parkovacieho státia alebo Pivničnej kobky, inak zodpovedá za škodu.
4.
POPIS A ROZLOHA BYTU
4.1.
4.2.
Byt pozostáva z ....... obytnej miestnosti, ....... spálne ......... a príslušenstva.
Príslušenstvom Bytu je predsieň, kuchynský kút, kúpeľňa s WC a lódžia/balkón o výmere
............ m2.
2
Celková výmera plochy Bytu je ........... m .
Súčasťou Bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to zariaďovacie predmety a tiež vodovodné,
teplovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a vzduchotechnické prípojky v častiach, ktoré
slúžia výlučne prevádzanému bytu, aj keď ležia mimo bytu, a to od miesta napojenia k časti
prípojky, ktorá slúži aj inému ako prevádzanému bytu.
Vlastníctvo Bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do
Bytu a do príslušenstva Bytu umiestneného mimo Bytu vrátane zárubní a hlavných
uzavieracích ventilov prívodu teplej a studenej vody a elektrických poistiek pre Byt.
Priečka oddeľujúca prevádzaný Byt je v podielovom spoluvlastníctve vlastníka prevádzaného
Bytu a vlastníka susedného bytu.
Predávajúci sa zaväzuje odovzdať Kupujúcemu Byt v uvedenom štandarde, pričom
Predávajúci vyhlasuje, že všetko uvedené vybavenie a zariadenie Bytu je v záruke (záručné
listy budú súčasťou odovzdávacieho protokolu) a všetky úpravy a renovácie sú vykonané
riadne a s odbornou starostlivosťou:
- vstupné protipožiarne dvere;
- interiérové dvere ....x plné so zárubňami;
- laminátová podlaha v izbe, dlažba kuchynskom kúte a v chodbe;
- obklady a dlažby v kúpeľni;
- vaňa a závesné WC s podomietkovou nádržou;
- keramické umývadlo v kúpeľni;
- vodovodné batérie pákové v kúpeľni – 1 alebo 2 x umývadlová a 1x sprchová;
- rebrinový radiátor v kúpeľni;
- vypínače a zásuvky biele;
- mrazuvzdorná dlažba na lódžia/balkón;
- povrchová úprava stien a stropov s bielou maľovkou;
- elektrické rozvody;
- rozvody ZTI a kúrenia
- plastové okno a plastové dvere,
- elektrický vrátnik;
- AV prívod so zásuvkou;
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
Zmluva o prevode vlastníctva bytu
Strana 3
4.8.
- merače tepla;
- panelové biele radiátory .. ks ;
- regulátor a ventil na radiátoroch;
- merače teplej a studenej vody;
Predávajúci sa zaväzuje odovzdať Kupujúcemu aj súčasti Bytu, ktoré sú umiestnené mimo
Bytu, a to:
- pivničná kobka;
- poštová schránka;
- zvonček elektrického vrátnika;
5.
URČENIE
A
POPIS
SPOLOČNÝCH
A PRÍSLUŠENSTVA DOMU
5.1.
S vlastníctvom Bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení
a príslušenstva Domu.
Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu podľa projektovej dokumentácie domu,
nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, a to: základy
domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodisko, vodorovné nosné a
izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.
Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia podľa projektovej dokumentácie
domu, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne uvedenému domu, a to aj
v prípade, ak sú umiestnené mimo domu, a to: výťahy, miestnosti upratovačky, bleskozvody,
vzduchotechnické zariadenia, vodovodné, teplonosné, kanalizačné a elektrické prípojky.
Príslušenstvom domu, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu a
pritom nie sú stavebnou súčasťou domu sa rozumejú podľa projektovej dokumentácie domu:
kanalizačná a vodovodná šachta.
Predávajúci spolu s vlastníctvom Bytu prevádza na Kupujúceho spoluvlastnícky podiel na
spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve Domu o veľkosti ................
ktorý je určený pomerom podlahovej plochy Bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a
nebytových priestorov v Dome a podiel na nebytovom priestore, v ktorom je umiestnená
Pivničná kobka alebo parkovacie státie.
Predávajúci vyhlasuje, že všetko uvedené vybavenie a zariadenie bytu je úplne nové
a v záruke a sú vykonané riadne a s odbornou starostlivosťou:
- Svietidlá;
- Vypínače a zásuvky biele;
- podlahy v komunikačných priestoroch;
- Plastové okná v spoločných priestoroch;
- Dvere v spoločných priestoroch;
- Zábradlie na schodisku;
- Vstupné dvere;
- výťah;
- Vymaľované steny;
- Zateplená fasáda;
- Zateplená strecha s izoláciou;
- bleskozvod
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
ČASTÍ,
SPOLOČNÝCH
ZARIADENÍ
6.
TECHNICKÝ STAV PREDMETU PREVODU
6.1.
Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy sa oboznámil s technickým stavom Predmetu
prevodu obhliadkou na mieste samom, berie na vedomie, že Byt je upravený v zmysle bodu
4.7. Zmluvy a tento v takom stave kupuje do výlučného vlastníctva.
Predávajúci vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne vady Predmetu prevodu, na ktoré by mal
Kupujúceho zvlášť upozorniť.
Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na Predmet prevodu 36 mesiacov odo dňa podpisu
tejto Zmluvy.
6.2.
6.3.
7.
ÚPRAVA PRÁV K POZEMKOM
Zmluva o prevode vlastníctva bytu
Strana 4
7.1.
7.2.
Predmetom prevodu nie je spoluvlastnícky podiel k pozemku, na ktorom je Dom postavený:
2
pozemok registra „C“, parc. č. 1669/641o výmere 1.350 m , druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria, vedené Správou katastra hlavného mesta Bratislava, katastrálne územie Karlova
Ves na LV č. 4384.
K pozemku podľa predchádzajúceho bodu 7.1. je zriadené právo zodpovedajúce vecnému
bremenu – ............................
8.
OCENENIE, KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
8.1.
Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za Predmet prevodu vrátane všetkého jeho
vybavenia, jeho súčastí, príslušenstva a štandardu (ďalej len ako „Kúpna cena“) vo výške
.....................,- € (slovom: ............................. eur).
Zmluvné strany prehlasujú, že Kúpna cena bola uhradená Kupujúci Predávajúcemu v dvoch
splátkach nasledovne:
8.2.1. prvú splátku vo výške ................,- € (slovom: ....................eur) Kupujúci zaplatil do 20
dní na účet Predávajúceho vedený v UniCredit Bank Slovakia a. s., číslo účtu: /1111,
a to na základe zmluvy o budúcej zmluve a faktúry predloženej Predávajúci; na túto
platbu sa započítal rezervačný poplatok zaplatený budúcim Kupujúcim na základe
rezervačnej zmluvy;
8.2.2. druhú splátku vo výške ................,- € (slovom: .................. eur) Kupujúci zaplatil do 15
dní od dňa doručenia oznámenia, že bolo vydané právoplatné kolaudačné povolenie
na predmetu prevodu obsahujúceho výzvu na zaplatenie na účet Predávajúceho
vedený v UniCredit Bank Slovakia a. s., číslo účtu: /1111, a to na základe zmluvy
o budúcej zmluve, výzvy kupujúceho a faktúry predloženej Predávajúcim.
8.2.
9.
SPRÁVA DOMU
9.1.
Správu Domu vykonáva na základe zmluvy o výkone správy správca, ktorým je ................
s.r.o.
Kupujúci týmto záväzne vyhlasuje, že pristupuje k zmluve o výkone správy podľa bodu 9.1.
tejto Zmluvy.
Kupujúci berie na vedomie, že od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
bol odovzdaný Predmet kúpy podľa tejto Zmluvy, je povinný poukazovať preddavky mesačne
vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv.
9.2.
9.3.
10.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
10.1.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, pokiaľ nastane ktorákoľvek z nižšie uvedených
skutočností:
10.1.1. Predávajúci neposkytne Kupujúcemu potrebnú súčinnosť a spolupôsobenie v zmysle
bodu 11.1. Zmluvy a príslušný katastrálny úrad právoplatným rozhodnutím zamietne
vykonať vklad vlastníckeho práva k Predmetu prevodu v prospech Kupujúceho.
10.1.2. Predávajúci si nesplní povinnosť uvedenú v bode 11.6. tejto Zmluvy.
10.2.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, pokiaľ nastane ktorákoľvek z nižšie uvedených
skutočností:
10.2.1. Kupujúci si nesplní svoju povinnosť (aj prostredníctvom hypotekárnej banky) uhradiť
splátku Kúpnej ceny v prospech Predávajúceho;
10.2.2. Kupujúci neposkytne Predávajúcemu potrebnú súčinnosť a spolupôsobenie v zmysle
bodu 11.1. Zmluvy a príslušný katastrálny úrad právoplatným rozhodnutím zamietne
vykonať vklad vlastníckeho práva k Predmetu prevodu v prospech Kupujúceho.
10.2.3. Kupujúci je v omeškaní so zaplatením splátky alebo jej časti o viac ako 7 (sedem)
kalendárnych dní.
10.3.
Odstúpenie od Zmluvy je jednostranným právnym úkonom. Odstúpenie od tejto Zmluvy musí
mať písomnú formu, musí v ňom byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od tejto Zmluvy
Zmluva o prevode vlastníctva bytu
Strana 5
10.4.
odstupuje a musí obsahovať úradne overený podpis zmluvnej strany, ktorá od tejto Zmluvy
odstupuje, inak je odstúpenie neplatné.
Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú ex tunc, t.z., že táto Zmluva sa zrušuje od začiatku.
Odstúpenie od Zmluvy sa však nedotýka nárokov na zaplatenie zmluvnej pokuty, resp. na
náhradu škody vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo príslušných platných právnych predpisov
SR.
11.
OSOBITNÉ USTANOVENIA
11.1.
Pokiaľ bude pre platnosť alebo účinnosť tejto Zmluvy alebo niektorého z ustanovení tejto
Zmluvy potrebné túto Zmluvu príslušným spôsobom doplniť alebo zmeniť, alebo v prípade
odmietnutia zo strany Správy katastra hlavného mesta Bratislava rozhodnúť o povolení vkladu
vlastníckeho práva v prospech Kupujúceho do katastra nehnuteľnosti podľa tejto Zmluvy z
akýchkoľvek dôvodov jej vád, zaväzuje sa Predávajúci okamžite, najneskôr však do 15
(pätnásť) pracovných dní od požiadania Kupujúceho, poskytnúť Kupujúcemu potrebnú
súčinnosť a spolupôsobenie a prijať v tejto lehote doplnok, zmenu tejto Zmluvy alebo podpísať
novú Zmluvu bez vád. Záväzky vyplývajúce z predchádzajúcej vety tohto bodu Zmluvy pre
Predávajúceho platia v uvedených prípadoch v rovnakom rozsahu aj pre Kupujúceho.
Predávajúci je povinný odovzdať Predmet prevodu Kupujúcemu v stave určenom v článku 6.
Zmluvy najneskôr do 30 pracovných dní od zaplatenia celej Kúpnej ceny, a to odovzdaním
všetkých vyhotovení kľúčov od Bytu, od pivnice, od vchodu do Domu a od poštovej schránky.
O odovzdaní a prevzatí Bytu bude spísaný protokol v zmysle čl. III. ZoBZ. V prípade, ak
Predávajúci neodovzdá Kupujúcemu v dohodnutom termíne všetky súčasti bytu (napr.
poštová schránka alebo pivničná kobka), zaväzuje sa uvedené odovzdať v náhradnom
termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí Bytu,
Zmluvné stany sa dohodli, že v deň odovzdania Predmetu prevodu Kupujúcemu v zmysle
bodu 11.2. tejto Zmluvy bude vykonaný odpočet spotreby jednotlivých služieb a dodávok
súvisiacich s riadnym užívaním Predmetu prevodu (voda, elektrina, a pod.). Predávajúci sa
zaväzuje, že za obdobie do dňa odovzdania Predmetu prevodu Kupujúcemu určeného v bode
11.2. tejto Zmluvy uhradí všetky platby za tieto služby a dodávky, ako aj platby do fondu
prevádzky, údržby a opráv podľa vyúčtovania od ich dodávateľov, resp. správcu Domu.
Predávajúci vyhlasuje, že vnútorné zariadenie Bytu, resp. jeho jednotlivé súčasti bližšie
uvedené v bode 4.4. a 4.7. tejto Zmluvy, sú a/alebo budú ku dňu uzavretia tejto Zmluvy
a/alebo ku dňu odovzdania Bytu, plne v užívaniaschopnom stave a bez viditeľných poškodení.
Predávajúci sa zaväzuje, že žiadnu z uvedených súčastí vnútorného zariadenia Bytu do dňa
odovzdania Bytu Kupujúcemu nescudzí, neprenechá do užívania tretej osobe, z Bytu fyzicky
neodstráni, resp. nepremiestni, ani nevykoná žiadne také úkony, ktoré by mohli mať za
následok ich poškodenie či neobvyklé znehodnotenie.
Zmluvné strany sa dohodli, že bezodkladne po odovzdaní Predmetu prevodu Kupujúcemu
v zmysle bodu 11.2. Zmluvy urobia všetky úkony potrebné na vykonanie prevodu, resp.
ohlásenia zmeny vlastníka Predmetu prevodu v súvislosti s úhradami platieb všetkých služieb
a dodávok spojených s užívaním Predmetu prevodu (najmä dodávka el. energie, dodávka
vody, odvoz domového odpadu, osvetlenie spol. priestorov v Dome, upratovanie spol.
priestorov v Dome a pod.) u správcu Domu, príp. u dodávateľov týchto služieb a dodávok,
pričom si navzájom poskytnú potrebnú súčinnosť.
Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva Kupujúceho do katastra
nehnuteľností (ďalej len ako „Návrh na vklad“) podpísaný Predávajúcim spolu s
dokumentáciou a všetkými prílohami, ktoré vyžadujú príslušné právne predpisy SR, podá
Predávajúci najneskôr do 30 (tridsiatich) pracovných dní od zaplatenia celej Kúpnej ceny.
Kupujúci berie na vedomie, že súčasne s vlastníctvom Bytu vzniká k nemu v zmysle ust. § 15
ods. 1 Zákona zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v Dome.
Na základe dohody zmluvných strán uhradí základný (ako aj urýchľovací - v prípade, že
Kupujúci písomne požiada o urýchlenie povolenia vkladu) správny poplatok za návrh na vklad
vlastníckeho práva k Predmetu prevodu do katastra nehnuteľností Kupujúci a to tak, že
najneskôr 25 deň od zaplatenia celej Kúpnej ceny je povinný odovzdať kolky v príslušnej
hodnote Predávajúcemu. V prípade, že Kupujúci kolky riadne a včas neodovzdá, lehota na
podanie Návrhu na vklad sa primerane predĺži o počet dní, o ktoré Kupujúci neskôr predložil
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
Zmluva o prevode vlastníctva bytu
Strana 6
kolky Predávajúcemu. Poplatky za osvedčenie podpisov Predávajúceho na všetkých
rovnopisoch tejto Zmluvy určených v bode 13.4. Zmluvy uhradí Predávajúci.
12.
ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE
12.1.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude Kupujúci v omeškaní so zaplatením Kúpnej
ceny alebo jej časti, je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho zmluvnú pokutu vo
výške 0,1 % denne z výšky omeškaných nezaplatených peňažných prostriedkov.
Zmluvné strany sa dohodli, ak dôjde k odstúpeniu od tejto Zmluvy zo strany Predávajúceho
podľa bodu 10.2.1. tejto Zmluvy, je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu
vo výške 3.320,- €.
Zmluvné strany sa dohodli, ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy zo strany Predávajúceho podľa
bodu 10.2.2. alebo 10.2.3.tejto Zmluvy, je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú
pokutu vo výške 9.960,- €.
Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci je oprávnený nárok na úhradu úrokov z omeškania
a/alebo zmluvnej pokuty započítať s Kupujúcim zaplatenú časť Kúpnej ceny a/alebo splátku
Kúpnej ceny a/alebo Rezervačný poplatok. Zaplatením uvedenej sankcie nie je dotknutý nárok
na náhradu škody v celom rozsahu.
12.2.
12.3.
12.4.
13.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
13.1.
Právne vzťahy založené touto Zmluvou, ak ich táto Zmluva výslovne neupravuje, sa riadia
príslušnými ustanoveniami Zákona, Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych
predpisov SR.
Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť podpísané
oboma zmluvnými stranami.
Predávajúci oznamuje Kupujúcemu, že odo dňa uzavretia tejto Zmluvy ako záväzná adresa na
účely doručovania písomností pre neho platí adresa uvedená v záhlaví zmluvy. Kupujúci
oznamuje Predávajúcemu, že odo dňa uzavretia tejto Zmluvy ako záväzná adresa na účely
doručovania písomností pre neho platí adresa uvedená v záhlaví zmluvy ako „poštová
adresa“. Ak táto Zmluva neustanovuje inak, všetky oznámenia vyplývajúce z tejto Zmluvy
musia byť voči druhej zmluvnej strane uskutočnené písomne, a to doporučeným listom alebo
odovzdané osobne. V prípade poštového styku sa za deň uskutočnenia oznámenia považuje
deň doručenia doporučeného listu poštovým úradom na adresu danej zmluvnej strany
uvedenú v tomto bode tejto Zmluvy alebo na takú inú adresu, ktorú daná zmluvná strana
písomne oznámila druhej zmluvnej strane v súlade s týmto bodom tejto Zmluvy. Účinky
doručenia písomných oznámení sú na účely tejto Zmluvy splnené aj vtedy, ak príjemca
príslušného oznámenia si toto nevyzdvihol v odbernej lehote, alebo jeho prevzatie
bezdôvodne odmietol.
Táto zmluva sa vyhotovuje v 5 rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sa doručia Správe
katastra hlavného mesta Bratislava, spolu s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností podľa
tejto Zmluvy, 1 (jeden) rovnopis bude doručený hypotekárnej banke (ak je časť Kúpnej ceny
platená bankou), 1 (jeden), resp. dva rovnopisy si ponecháva Predávajúci a 1 (jeden) rovnopis
si ponecháva Kupujúci, čo zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy potvrdzujú.
Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že táto Zmluva tvorí jediný a úplný dohovor zmluvných strán
ohľadne Predmetu prevodu podľa tejto Zmluvy.
Zmluva sa považuje za uzavretú okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, pričom
musí byť podpis Predávajúceho na Zmluve úradne overený.
Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním obidvoma zmluvnými stranami a zmluvné strany
berú na vedomie, že táto Zmluva nadobudne vecno-právne účinky vo vzťahu k nadobudnutiu
vlastníckeho práva ku dňu právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva
k Predmetu prevodu Správou katastra hlavného mesta Bratislava, v prospech Kupujúceho.
Týmto dňom sa stáva Kupujúci výlučným vlastníkom Predmetu prevodu.
Kupujúci podpisom tejto Zmluvy dáva Predávajúcemu súhlas s poskytnutím osobných údajov
Kupujúceho v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a s predložením
uzatvorenej zmluvnej dokumentácie v súvislosti s predmetom tejto Zmluvy banke., ktorá je
oprávnená poskytnuté údaje ďalej spracúvať v rozsahu údajov, ktoré Predávajúci získal na
základe tejto Zmluvy, a to na účely právnych vzťahov medzi Predávajúcim a bankou, ktoré
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
13.8.
Zmluva o prevode vlastníctva bytu
Strana 7
13.9.
vznikli alebo vzniknú v súvislosti s úverom, ktorý banka Kupujúcemu poskytne za účelom
financovania predmetu prevodu podľa tejto Zmluvy a v prípade, ak Kupujúci uzatvorí zmluvu o
úvere s bankou, aj na účely právnych vzťahov medzi Kupujúcim/ a bankou, ktoré vznikli alebo
vzniknú v súvislosti s týmto úverom. Súhlas platí počas trvania účelu spracúvania.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznámili, pričom všetky ustanovenia tejto Zmluvy sú im zrozumiteľné, a že všetky
ustanovenia tejto Zmluvy dostatočne určitým spôsobom vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu
zmluvných strán, ktorá nebola prejavená ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok,
čo zmluvné strany svojimi podpismi nižšie potvrdzujú.
Prílohy:
1. Plnomocenstvo
2. Potvrdenie správcu o neexistencii nedoplatkov
3. Nákres nebytových priestorov
Za Predávajúceho
Za Kupujúceho
podpis :
podpis :
meno
..........................................
:
dátum :
meno
na základe plnomocenstva
V Bratislave,................
Zmluva o prevode vlastníctva bytu
............................................
:
dátum :
V Bratislave, ..............
Strana 8
Download

ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTU č. číslo