Pravda o FK Karpaty Limbach a o zmene vo vedení futbalového klubu v roku 2011/2012.
Vážení občania
iste sa k vám dostala informácia o zmene štruktúry vedenia FK Karpaty Limbach (ďalej len FK)
v roku 2012, ktorému predchádzal pokus o prenájom športového areálu v Limbachu do rúk
súkromného subjektu. Bývalé vedenie FK pracovalo v roku 2011/2012 v nasledovnom zložení Jozef
Rybár(prezident), Michal Grebeči(predseda) a členovia Roman Kubíček, Milan Beňo, Rudolf Forner,
Július Pataši, Miloš Rybár a Igor Varga. Spomínané vedenie FK na jar v roku 2011/2012 predostrelo
na pracovnom stretnutí v areáli ihriska s niektorými poslancami projektovú časť a štúdiu, ktorá
detailne opisovala, čo bude vybudované v priestoroch športového areálu. Následne vtedajšie
vedenie FK podalo žiadosť na Obecný úrad v Limachu o prenájom športového areálu. Súčasťou
žiadosti bola spomínaná projektová štúdia a návrh nájomnej zmluvy na celý športový areál (ihriská
so šatňami, bufetom aj asfaltovou plochou). Pani starostka Anna Hrustičová zvolala Obecnú radu
v zložení (Branislav Šťasný, Alena Spišiaková, Matej Farbula a Jozef Valovič). Oboznámila nás
s projektom a zaslala nám na mail kópiu Návrhu nájomnej zmluvy. Následne sme každý osobitne
požiadali právny názor na Návrh nájomnej zmluvy. Viacero právnikov nezávisle od seba poukázali
na nesúlad medzi projektovou štúdiou a Návrhom nájomnej zmluvy. Tu sú však fakty. Nech sa páči
Návrh zmluvy:
NÁVRH
NÁJOMNÁ ZMLUVA
podľa ustanovení §663 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.
v znení neskorších predpisov
Zmluvné strany:
prenajímateľ:
Obec Limbach
SNP 55, 900 91 Limbach
IČO: 00 304 891, DIČ: 2020662160
bankové spojenie: 23324112/0200, Slovenská sporiteľňa, a.s.
v mene obce: PaedDr. Anna Hrustičová, starostka
nájomca:
CyAm s.r.o.
Šafárikovo nám. 7, 811 02 Bratislava
1
IČO: 36 653 969, DIČ: ...........................
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 41489/B
bankové spojenie: ............................
v mene spoločnosti: Michal Grebeči, konateľ
Článok I
Úvodné ustanovenia
1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Limbach, zapísaných na
liste vlastníctva č. 426 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správa katastra Pezinok:
- pozemok registra ˝C˝ s parcelným č. 1163/2, ostatné plochy o výmere 16369 m2,
- pozemok registra ˝C˝ s parcelným č. 1164/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2,
- pozemok registra ˝C˝ s parcelným č. 1164/38, zastavané plochy a nádvoria o výmere 112 m2,
- pozemok registra ˝C˝ s parcelným č. 1164/153, zastavané plochy a nádvoria o výmere 109 m2,
- časť z pozemku parcelné č.1164/1 podľa priloženého geometrického plánu,
- stavba - so súpisným č. 549, sociálno-hygienické zariadenie postavené na parcele č. 1164/153.
2. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom stavieb bez súpisných čísel, ktoré nie sú evidované v katastri
nehnuteľností a ktoré sú postavené na pozemkoch s parcelnými č. 1164/10 (orientačné
označenie stavby) a parc.č. 1164/38 (orientačné označenie stavby).
3. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom hnuteľných vecí, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch podľa
ods.1 alebo v stavbách podľa ods.1, 2, a ktorých zoznam tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
4. Veci uvedené v ods. 1, 2 sa spolu ďalej označujú ako „Predmet nájmu“.
5. Nájom podľa tejto zmluvy bol schválený obecným zastupiteľstvom prenajímateľa dňa .........., č.
uznesenia .............
Článok II
Predmet zmluvy
1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi Predmet nájmu a veci podľa článku I ods.3, aby ich užíval
v súlade s touto zmluvou, a nájomca sa zaväzuje tieto užívať v súlade s touto zmluvou a platiť
dohodnuté nájomné.
2
2. Prenajímateľ vyhlasuje, že Predmet nájmu a veci podľa článku I ods.3 sú spôsobilé na užívanie za
účelom podľa tejto zmluvy, že tieto nie sú zaťažené právami tretích osôb, či už vecnoprávnej
alebo záväzkovoprávnej povahy. Prenajímateľ ďalej vyhlasuje, že mu nie je známa ohľadne
Predmetu nájmu žiadna skutočnosť, ktorej následok by mohol byť v rozpore s účelom tejto
zmluvy (najmä občianske súdne, vykonávacie, exekučné, konkurzné, vyrovnacie,
reštrukturalizačné, likvidačné, správne alebo trestné konanie, príp. výkon záložného práva alebo
opcie).
3. Nájomca je povinný užívať Predmet nájmu a veci podľa článku I ods.3 na účely, ktoré sú pre
jednotlivé veci v rámci nich obvyklé; pozemky a stavby v rámci Predmetu nájmu bude užívať
výlučne na účely organizovania športových a iných spoločenských akcií, vrátane ich
gastronomického a ubytovacieho zabezpečenia.
4. Zmluvné strany sa vzhľadom na ďalšie záväzky nájomcu podľa tejto zmluvy dohodli, že nájomca
zaplatí za nájom podľa tejto zmluvy ročné nájomné vo výške 1,- € (jedno euro). Nájomné je
splatné ročne podľa faktúry vystavenej prenajímateľom a doručenej nájomcovi do konca roka, za
ktorý nárok na zaplatenie nájomného vznikol.
5. Výška nájomného podľa článku II. ods. 4 je stanovená z dôvodu hodného osobitného zreteľa doteraz vykonaných investícií nájomcu do rozvoja športu v obci Limbach (cca 15.000,- €),
plánovaných investícií nájomcu na zhodnotenie Predmetu nájmu počas trvania dohodnutej doby
nájmu vo výške 100.000,- €.
Článok III
Doba nájmu
1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluvy sa uzatvára na dobu dvadsiatich (20) rokov.
2. Ak nájomca splní do uplynutia doby nájmu svoje záväzky podľa tejto zmluvy a v tej istej lehote
písomne oznámi prenajímateľovi, že žiada o prolongáciu nájmu podľa tejto zmluvy, prolonguje sa
tento nájom bez ďalšieho za podmienok uvedených v tejto zmluve, vrátane ustanovenia ods. 1.
V prípade rozporu ustanovenia predchádzajúcej vety so zákonom, ktoré spôsobí jeho neplatnosť,
dohodli sa zmluvné strany, že sa toto ustanovenie nahrádza ustanovením odseku 3.
3. Ak nájomca splní do uplynutia doby nájmu svoje záväzky podľa tejto zmluvy a v tej istej lehote
písomne oznámi prenajímateľovi, že žiada o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy za podmienok
uvedených v tejto zmluve, nová nájomná zmluva za podmienok uvedených v tejto zmluve sa
považuje za uzatvorenú prvým dňom nasledujúcim po poslednom dni doby nájmu podľa ods. 1.
3
Článok IV
Užívanie Predmetu nájmu
1. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ odovzdá nájomcovi Predmet nájmu a veci podľa
článku I ods.3 dňa 01.04.2011 o 9,00 hod. spísaním zápisnice o ich prevzatí s určením osôb
prítomných za každú zmluvnú stranu, určením jednotlivých vecí, ktoré tvoria Predmet nájmu
a veci podľa článku I ods.3, s opisom ich technického stavu, najmä s opisom ich prípadných
vád, určením spôsobu a lehoty ich odstránenia, odpisom stavu meraní jednotlivých plnení
spojených s užívaním Predmetu nájmu a odovzdaním kľúčov od areálu, jednotlivých stavieb, príp.
iných zariadení, ktoré tvoria Predmet nájmu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady na plnenia spojené s užívaním Predmetu nájmu (energie,
vodné, stočné, odvoz a likvidácia odpadu) sú zahrnuté v nájomnom.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom vybudovania tribúny, rekonštrukcie a úprav Predmetu
nájmu počas doby nájmu (skvalitnenie stavu šatní a stravovacieho zariadenia, ich zariadení
a vybavenia) súhlasí prenajímateľ, aby nájomca budoval na pozemkoch v rámci Predmetu nájmu
nové stavby a existujúce stavby v rámci Predmetu nájmu upravoval, rozširoval, menil podľa
prevádzkových potrieb za účelom ich efektívneho užívania podľa tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je oprávnený v rámci účelu nájmu podľa tejto zmluvy
umiestňovať na pozemky a do stavieb v rámci Predmetu nájmu športové a iné technické
zariadenia (napr. športoviská s umelým povrchom) tak, aby bolo zachované efektívne využívanie
týchto pozemkov a stavieb.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky veci umiestnené alebo vybudované na Predmete nájmu
počas trvania doby nájmu sú vlastníctvom nájomcu, ktorý o nich účtuje vrátane ich odpisovania
na daňové účely. Nájomca sa zaväzuje vlastnícke právo k týmto veciam previesť na
prenajímateľa, ak dôjde k prvej prolongácii nájmu podľa článku III ods. 2 tejto zmluvy alebo ak
dôjde k uzatvoreniu novej nájomnej zmluvy podľa článku III ods. 3 tejto zmluvy. Po uskutočnení
takéhoto prevodu budú predmetom nájmu podľa novej nájomnej zmluvy okrem Predmetu nájmu
podľa tejto zmluvy i veci prevedené z nájomcu na prenajímateľa v zmysle tohto odseku.
6. Nájomca sa zaväzuje poistiť nehnuteľnosti v rámci Predmetu nájmu. Nájomca je oprávnený
prenechať Predmet nájmu do užívania tretej osobe. Nájomca sa zaväzuje počas doby nájmu
udržiavať Predmet nájmu v užívaniaschopnom stave.
7. Nájomca umožní využívanie športového areálu FK Karpaty Limbach, voľný vstup osobám do
športového areálu denne od 8.00 do 18.00 hod., organizovať obci Limbach obecné podujatia
a slávnosti a umiestňovať v areáli zábavné atrakcie (kolotoče) v čase konania limbašských hodov.
Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na dobu, počas ktorej bude nájomca realizovať
športovú alebo inú spoločenskú akciu v Predmete nájmu. Ak budú na pozemkoch v rámci
4
Predmetu nájmu umiestnené športové a iné technické zariadenia dlhodobého alebo trvalého
charakteru (napr. športoviská s umelým povrchom), nájomca nie je povinný umožniť využívanie
športového areálu podľa ustanovenia prvej vety spôsobom, ktorý by predpokladal ich
odstránenie alebo odôvodňoval hrozbu vzniku škody na nich. Prenajímateľ sa zaväzuje do konca
predchádzajúceho kalendárneho roka odovzdať nájomcovi písomný zoznam predpokladaných
spoločenských akcií organizovaných prenajímateľom v kalendárnom roku na Predmete nájmu.
Článok V
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť, keď bude podpísaná oboma zmluvnými stranami, a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona. Prenajímateľ sa zaväzuje, že
bezodkladne po uzatvorení tejto zmluvy zabezpečí jej zverejnenie v súlade so zákonom.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na ich právnych
nástupcov.
3. Prenajímateľ neumožní nájomcovi a ani právnym nástupcom zmenu funkčného využitia (
pozemkov a stavieb) Predmetu nájmu.
4. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za doručenú tejto
strane okamihom, keď túto prevezme alebo ju odmietne prevziať.
5. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná poštou, kuriérom alebo inou osobou,
ktorá má povinnosť doručiť zásielku, sa považuje za doručenú uplynutím pätnásteho dňa od dňa
odovzdania listiny subjektu, obstarávajúcemu jej doručenie.
6. Faxová správa podpísaná osobou oprávnenou konať v mene odosielateľa sa považuje za
doručenú adresátovi okamihom, keď adresát potvrdí jej prijatie.
7. E-mailová správa s uvedením mena štatutárneho orgánu odosielateľa pod jej obsahom sa
považuje za doručenú adresátovi okamihom, keď je odosielateľovi doručené potvrdenie o tom,
že e-mailová správa bola doručená.
8. Túto zmluvu možno meniť, dopĺňať prípadne zrušiť len vo forme písomných, datovaných
a vzostupne očíslovaných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami, a vyhotovených v počte
vyhotovení tejto zmluvy. Podmienky tejto zmluvy boli zmluvnými stranami individuálne
prerokované a dohodnuté.
5
9. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy z tejto zmluvy sa spravujú právnym poriadkom
Slovenskej republiky.
10. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným
prípadne nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť prípadne vykonateľnosť
ostatných ustanovení zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného
odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, neúčinné prípadne
nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo
najväčšej miere zodpovedať vôli zmluvných strán v čase uzavretia tejto zmluvy.
11. V prípade neplnenia si zmluvných podmienok prenajímateľ si uplatňuje právo od zmluvy
odstúpiť.
12. Ak nájomca prejaví záujem ukončiť nájom skôr ako je uvedené v zmluve, preinvestované náklady
prechádzajú po predčasnom ukončení nájmu bezodplatne na prenajímateľa.
13. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každá zmluvná
strana. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Príloha č.1.
14. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli, a ten
predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle
obsiahnuté v tejto zmluve zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie
v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, a vyhlasujú, že žiadne z ustanovení tejto
zmluvy nie je podľa ich názoru v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku ani v rozpore
s dobrými mravmi. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala
neplatnosť niektorého z ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu
s obsahom tejto zmluvy túto zmluvu podpísali.
V Limbachu dňa ............ 2011
Prenajímateľ:
Nájomca:
Obec Limbach
CyAm s.r.o.
_____________________________
____________________________
PaedDr. Anna Hrustičová, starostka
Michal Grebeči, konateľ
6
Teraz vám ponúkam právny názor advokátky JUDr. Mirky Benedikovej, ktorá je obyvateľkou
Limbachu a záleží jej na smerovaní obce, čo mi neraz svojimi radami dokázala.
Pripomienky k návrhu Nájomnej zmluvy medzi Obcou Limbach a CyAm s.r.o.
(verzia zverejnená na web Obce Limbach a predložená k schváleniu na obecné zastupiteľstvo s termínom
28.03.2011):
Neštandardná dohoda o nájomnom




Ustanovenia o výške nájomného – 1 €/ročne odôvodňujúce de facto bezodplatný nájom,
s referenciou na „dôvod hodný osobitného zreteľa“ nedostatočne a vágne zdôvodňujú výšku
nájomného; podstatou nájomnej zmluvy je prenechanie predmetu nájmu do dočasného
užívania nájomcovi za odplatu (nájomné), v opačnom prípade by išlo o vypožičanie (§659
Občianskeho zákonníka). Platiť nájomné je základnou povinnosťou nájomcu a podstatou
nájomného vzťahu. Aj z dikcie Občianskeho zákonníka vyplýva, že ak výška nájomného nie je
v zmluve dohodnutá, nájomca je povinný platiť nájomné obvyklé v čase uzavretia zmluvy
s prihliadnutím na hodnotu prenajatej veci a spôsob jej využitia. Zákon síce primárne
umožňuje stanoviť výšku nájomného dohodou, avšak aj takáto dohoda by mala vychádzať a
reflektovať trhovú/obvyklú výšku nájomného obdobných nehnuteľností v relevantnom čase.
Takto navrhovaná výška ročného nájmu, môže navyše nájomný vzťah právne preklasifikovať
na výpožičku, t.j. pôjde o zmluvu o výpožičke.
Ak chce nájomca trvať na tom, že na predmete nájmu plánuje preinvestovať náklady do výšky
cca 100.000 €, je potrebné uvedený záväzok aj vo forme záväzku premietnuť v texte zmluvy,
pretože formulácia v článku II. bode 5 „výška nájomného podľa článku II. ods. 4 je stanovená
z dôvodu osobitného zreteľa – doteraz vykonaných investícií nájomcu do rozvoja športu v obci
Limbach (cca 15.000€), plánovaných investícií nájomcu na zhodnotenie Predmetu nájmu
počas trvania dohodnutej doby nájmu vo výške 100.000 € .“ ho k uvedenej investícii
v stanovenej výške vôbec nezaväzujú, resp. zmluva ďalej neupravuje žiadne sankcie voči
nájomcovi v prípade nezrealizovania investícií a to ani vo forme možnosti okamžitého
ukončenia nájmu zo strany Obce resp. uplatnenia si zmluvnej pokuty. Zmluvné dojednanie
zaväzujúce nájomcu k plánovanej investícii je potrebné v zmluve upraviť jednoznačným
záväzkom a previazať ho výškou ročného nájomného.
S nájomným súvisí aj úhrada nákladov spojených s užívaním predmetu nájmu, ak majú byť
v nájomnom už zahrnuté, to znamená, že ich jednotlivé platby prevádzkovateľom energií
bude platiť priamo Obec ako prenajímateľ, čo vzhľadom na tak takmer 0 nájomné je
absurdné.
Doba nájmu

Ustanovenie článku III. ods. 2) zmluvy o automatickej prolongácii doby nájmu (po prvej
20ročnej perióde) je vzhľadom na neurčité vymedzenie „záväzku“ nájomcu preinvestovať na
predmete nájmu indikovanú sumu vágne, keďže formulácia :„ ak nájomca splní do uplynutia
doby nájmu svoje záväzky podľa tejto zmluvy“ odkazuje iba veľmi všeobecne na záväzky
nájomcu, pričom podotýkam, že preinvestovanie cca 100.000 € nie je v návrhu zmluvy
upravené vo forme záväzku, a teda okrem tohto záväzku, žiadne iné záväzky v zmluve nie sú
tak závažné, že by mohli spôsobiť nájomcovi problém ich plnohodnotného splnenia, napr.
úhrada nájomného 1€ ročne, príp. sprístupnenie predmetu nájmu Obci pre obecné
podujatie; Upozorňujem však, na ustanovenie článku IV. ods. 7, v zmysle ktorého môže
7

nájomca nesprístupniť predmet nájmu v prípade realizácie vlastnej športovej alebo
spoločenskej akcii na predmete nájmu, resp. ak budú na pozemkoch v rámci predmetu nájmu
umiestnené športové alebo technické zariadenia dlhodobého/trvalého charakteru. Tieto
výnimky dávajú nájomcovi dostatočný priestor na to, aby predmet nájmu vôbec Obci
nesprístupnil a pritom súčasne bude jeho konanie v súlade so zmluvou a teda nevznikne
dôvod na automatické nepredĺženie nájmu, toto je samozrejme absurdné.
Tak ako je indikované v predchádzajúcom bode, celé ustanovenie o automatickom predĺžení
doby nájmu na ďalších 20 rokov je naviazané na záväzky nájomcu, pričom tie
najpodstatnejšie, a to realizácia rekonštrukcie areálu , resp. výstavba tribúny atď. v zmluve
ako záväzok absentujú a teda nájomca nič neporuší ak nič neurobí a pritom stále bude mať
nárok na predĺženie doby nájmu za rovnakých podmienok nájmu, vrátane výšky nájomného.
Užívanie predmetu nájmu


V článku IV. ods. 1) sa pri preberaní predmetu nájmu, vrátene hnuteľných vecí, indikuje
opis ich technického stavu, čo je síce štandardné ustanovenie, vzhľadom na povinnosť
prenajímateľa prenechať prenajatú vec v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie, avšak
vzhľadom na súčasný technický stav predmetu nájmu a predovšetkým plánované
investície, musí si byť nájomca vedomý, že preberá predmet nájmu v stave ako leží
a stojí, t.j. aj v existujúcimi vadami. Je úplne nelogické, aby Obec bola zaviazaná vady na
predmet nájmu odstrániť , tak ako to vyplýva z uvedeného ustanovenia zmluvy, keďže
nájomcovi je stav predmetu nájmu dobre známy a sám vie, že potrebuje veľké investície
a preto aj žiada de facto 0 nájomné. Akékoľvek vady na predmete nájmu, pre ktoré
nemožno prenajatú vec riadne užívať resp. ktoré takéto užívanie sťažujú, umožňujú
nájomcovi zo zákona žiadať buď zľavu na nájomnom resp. pri hnuteľných veciach aj
poskytnutie inej veci slúžiacej tomu istému účelu. Extrém nastane, ak napr. stoličky
prípadne nejaký kancelársky nábytok v nehnuteľnostiach bude nepoužiteľný a Obec bude
vyzvaná k náhradnému, pričom benefit obce z nájomného je de facto 0. Je potrebné si
uvedomiť, že predstava o nájomnom vzťahu zo strany nájomcu je značne neštandardná,
ak povinnosti Obce ako prenajímateľa zostávajú v zákonnej rovine zmluvnými
dojednaním oboch strán nezmenené, avšak jeho povinnosti sú v maximálnej miere
minimalizované.
Ďalej je nelogické, aby Obec bez toho, aby bola vopred oboznámená s projektom
plánovanej výstavby, ktorý sa má realizovať na jej pozemkoch, resp. na jej stavbách,
vopred súhlasila s akoukoľvek výstavbou dokonca i so stavebným zásahom do jej
vlastných stavieb, z čoho vyplýva samozrejme do budúcna niekoľko právnych problémov,
ako aj praktických rizík, a to:
problém dobromyseľného spracovanie cudzej veci na novú vec – t.j. situácia,
kedy existujúce stavby budú zrekonštruované v takom rozsahu, že podiel na
novej veci nájomcu bude väčší a to mu v zmysle zákona umožní nadobudnúť
vec celú do vlastníctva,
obdobná bude situácia, kedy na obecnom pozemku postaví nájomca svoju
stavbu, a nedôjde k prolongácii zmluvy – vznikne patová situácia, kedy na
obecnom pozemku budú nehnuteľnosti vo vlastníctve nájomcu, pričom, ak sa
nedohodnú na kúpnej cene, za ktorú by ich obec odkúpila (čím sa ale stratí
podstata 1€ ročného nájomného), bude nájomca oprávnený žiadať zriadenie
vecného bremena cez obecné pozemky za účelom využitia svojich budov, čím
sa však značné obmedzí dispozičné právo Obce do budúcna so svojimi
pozemkami a pravdepodobne aj naruší praktické využitie celého areálu a Obec
8




bude nútená opätovne prenajímať svoje pozemky tomu istému subjektu (terajší
nájomca, budúci vlastník nových stavieb) a bude mať malý priestor na
vyjednanie zmluvných podmienok,
v neposlednej miere problém vznikne aj zo samotného nájomného vzťahu, kedy
pri premene prenajatej veci, ak prenajímateľ dá súhlas so zmenou, ale sa
nezaviaže na úhradu nákladov, môže nájomca požadovať po skončení nájmu
protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota prenajatej veci, t.j. zhodnotením
existujúcich stavieb sa zvýši ich hodnota, pričom prenajímateľ bude oprávnený
požadovať úhradu vynaložených nákladov.
V článku IV. ods. 5 je uvedený záväzok nájomcu previesť na obec vlastnícke právo
k veciam ním vybudovanými na predmete nájmu, v zmluve však absentuje zmienka,
či má ísť o odplatné alebo bezodplatný prevod, čo samozrejme dáva nájomcovi
priestor .
V zmysle článku IV. ods. 6 je nájomca oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu,
toto je absolútne absurdné vzhľadom na dohodnutú výšku nájomného.
Ako bolo už indikované vyššie článok IV. ods. 7) dáva nájomcovi veľký priestor na
zneprístupnenie predmetu nájmu Obci pre obecné a verejno - prospešné účely, celé
ustanovenie je z hľadiska Obce nevýhodné.
Veľmi chabý pokus o „vyrovnanie“ postavenia zmluvných strán je v článku V. ods.
11), na základe ktorého by bola Obec oprávnená jednostranne odstúpiť od zmluvy „v
prípade nesplnenia si zmluvných podmienok“ , toto ustanovenie je však tak
všeobecné a neadresné vzhľadom na konkrétne zmluvné podmienky, že môže byť
posúdené ako neurčité, keďže odstúpenie od zmluvy predstavuje zásadný zásah do
zmluvného vzťahu a je prípustné iba v prípadoch podstatného porušenia zmluvných
povinností, ktoré sú buď stanovené zákonom, resp. môžu byť zmluvné dohodnuté
zmluvnými stranami priamo v zmluve, t.j. zmluvné strany sa dohodnú priamo
v zmluve, ktoré záväzky považujú za podstatné a teda ich porušenia by zakladalo
strane, ktorá bola porušením poškodená od zmluvy okamžite odstúpiť. Ustanovenia
článku V. ods. 11 však nemá takýto charakter dojednania.
Záver
Ako vyplýva z komentára v jednotlivých bodov, návrh zmluvy je z pohľadu Obce ako
prenajímateľa absolútne nevýhodný. Základným nedostatkom je nezáväznosť plánovanej
investície, ktorá má byť hlavnou motiváciu pre Obec dať uvedený športový areál do
dlhodobého prenájmu za de facto nulové nájomné. Zároveň je nepochopiteľné prečo by
Obec pri 0 nájomnom mala naďalej znášať náklady na energie a pod., keď areál bude
prenajatý pre podnikateľské účely nájomcu, ktorý má mať dokonca právo celý areál dať
ďalej do podnájmu, samozrejme nič mu nebráni urobiť to za trhovú cenu; a navyše má
Obec povinnosť odstránenia vád, ktoré budú identifikované pri preberaní predmetu nájmu.
Je potrebné si uvedomiť, že Obec stratí dispozičné právo na areál a v prípade potreby
realizácie obecných podujatí môže naraziť na zmluvné obmedzenia, ktoré umožňujú
nájomcovi areál nesprístupniť. Zmluva veľmi vágne a nedostatočne rieši problém
vlastníctva resp. prevodu vlastníctva novovybudovaných stavieb na obecných pozemkoch,
čím vzniká do budúcna veľký priestor na konfliktné situácie s nejasným koncom pre Obec.
9
Keď si všimnete roky na Návrhu zmluvy a podmienkach sa pracovalo celý rok. Po niekoľkých
pracovných stretnutiach s FK, zasadnutiach obecnej rady, ako aj obecných zastupiteľstvách, či
stretnutí s členmi Bratislavského futbalového zväzu sme si stáli za názorom, že zmluva je
nevýhodná pre obec a pani starostka ju nemohla podpísať, ako odporúčali aj viacerí právnici.
Obecná rada(starostka, Šťasný, Spišiaková, Farbula, Valovič) vyvolala ďalšie stretnutie s FK, kde
sme sprostredkovali právne pripomienky žiadateľom z FK. Predostreli sme zmluvu so
zapracovanými pripomienkami a FK ju odmietlo v plnom rozsahu ba dokonca písomne. Členovia FK
neboli ochotní vziať pripomienky do zmluvy a trvali na svojom návrhu. Neprišlo k podpisu zmluvy
a vedenie FK zvolilo výhražné kroky, že odstúpia od vedenia FK, ak starostka nepodpíše zmluvu.
Chcem zdôrazniť, že nepravdy, ktoré kolujú po Limachu, že obec nemala záujem jednať s vedením
FK len dokazujú, že zámer nebol korektný zo strany vtedajšieho vedenia FK, pretože vo svojom
liste, kde sa dobrovoľne VZDALI FUNKCIE jasne píšu: Na základe dohody zo stretnutia obecnej
rady(starostka, Šťasný, Spišiaková, Farbula a Valovič) s výborom FK (Rybár Jozef, Grebeči Michal
a spol.) a zástupcov BFZ (Janošík, Baxa, Ján Farbula a Jajcay) viď nižšie. Do situácie okolo FK bolo
zainteresovaných niekoľko právnikov, všetci poslanci, niektorí dobrovoľní občania z Limbachu,
vedenie Bratislavského futbalového zväzu (BFZ) i zástupca legislatívy BFZ.
Tu je list dokazujúci dobrovoľné odstúpenie FK, čo vyvracia ďalšiu nepravdu kolujúcu medzi
občanmi, že som ja (Matej Farbula) vyhnal vedenie FK:
10
Po vzdaní sa funkcie a odstúpení od riadenia FK telefonoval Jozef Rybár starostke a oznámil jej, že
odovzdá inventár na ihrisku. Po dohode s pani starostkou sme preberali inventár na ihrisku
v nasledovnom zložení: Matej Farbula, Branislav Šťasný, Alena Spišiaková a Jozef Valovič.
Nebudem sa vyjadrovať k procesu odovzdávania, urážkam a už vôbec nie k veciam, ktoré
odovzdalo vedenie FK.
11
Následne v spolupráci Juraja Barátha a Františka Moravčíka v súčinnosti a kooperácii
s legislatívnym oddelením BFZ som pripravil mimoriadne valné zhromaždenie na ktorom sa
zúčastnilo 33 členov a obyvateľov Limbachu, určil sa nielen nový výbor FK, ale sa aj prijali nové
platné stanovy občianskeho združenia, ktoré tvoril JUDr. Štefan Jajcay vtedajší zástupca legislatívy
BFZ. Stanovy sú podľa platných noriem UEFA a FIFA. Tieto stanovy a noví členovia výboru sa riadne
zaregistrovali na MVSR – odbore všeobecnej vnútornej správy. Pridali sa ďalší dvaja členovia Peter
Demovič a Jozef Čapucha. Týmto krokom sme zachránili FK Limbach a ochránili obecný majetok.
12
Môžeme si to zhrnúť:
V záujme obce a ich zastupiteľov bolo nájsť kompromisno-legislatívne riešenie nájmu areálu FK, ale
vtedajšie vedenie FK chcelo jednostrannú zmluvu s výhodami len pre nich, čo zároveň ohrozovalo
obecný majetok a ja by som sa s kolegami z OÚ nikdy pod to nepodpísal. Následne sa vzdali
vedenia FK. V spolupráci s niektorými dobrovoľníkmi sme ustanovili na valnom zhromaždení nové
vedenie FK a s platnými stanovami a zaregistrovali na MVSR. Bývalé vedenie, ktoré sa vzdalo
funkcie dobrovoľne začalo šíriť nepravdy o ich vyhostení, nebudem rozpisovať urážky na moju
osobu, rodinu a všetkých zainteresovaných ľudí. Hovoria si, že sú korektní čo vyvracia následný ich
krok a to zaslanie žiadosti o odstránenie protiprávneho stavu viď nižšie:
13
Na tento list MVSR odpovedalo žiadateľom negatívne a zamietlo ich žiadosť nakoľko v mojej
žiadosti o zaregistrovanie nových stanov a členov bol v prílohe list o ich dobrovoľnom vzdaní sa
funkcie, takže ako výbor ďalej neexistovali. Toto bol krok, ktorý mal mať len likvidačný efekt na
klub a aby mohli povedať, že Matej Farbula pochoval futbal v Limachu, čo verejne vyhlasovali.
14
Zhrniem to veľmi stručne:
V spolupráci s niekoľkými odvážnymi a ctihodnými občanmi Limbachu sme zachránili existenciu
futbalového klubu ba dokonca ochránili obecný športový areál pred individuálnymi záujmami
určitých skupín. Máme za sebou takmer tri ťažké roky, kedy sme čelili urážkam a rôznym
invektívam. Budeme však naďalej chrániť obecný majetok a nedopustíme, aby sa dostal do rúk
záujmových skupín.
Ďakujem všetkým zainteresovaným ľuďom a občanom, ktorí boli nápomocní v tomto prípade.
Matej Farbula, kandidát na starostu obce Limbach, poslanec obce Limbach a predseda FK Karpaty
Limbach.
15
Download

FKL_pravda - Matej Farbula