930 37 Lehnice 113, IČO: 36084328, DIČ: 2021764228, tel./fax: 031/5586105
POZNÁMKY
k účtovnej závierke
zostavenej k 31.12.2011
1
930 37 Lehnice 113, IČO: 36084328, DIČ: 2021764228, tel./fax: 031/5586105
Poznámky
k . . . .31.12.2011 . . . . . . . . . . . .
..
(v eurách)
Za bežné účtovné
obdobie
mesiac
od 0 1
rok
2 0
1
1
do
mesiac
1 2
rok
2 0
1
1
Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
mesiac
od 0 1
rok
2 0
1
0
do
mesiac
1 2
rok
2 0
1
0
Účtovná závierka:
riadna
mimoriadna
x
vyznačuje sa X
IČO
3 6
0 8
4 3
2
Daňové identifikačné číslo
2 0 2 1 7 6 4 2
8
Názov účtovnej jednotky
V I T A L I T A
Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo
L E H N I C E
PSČ
9 3
0
3
1
1
O.
L
E H
N I
C E
3
Názov obce
L E H N I
7
Číslo telefónu
0 3 1 /
N.
2 8
C E
Číslo faxu
5
9
1
8
6
2
1
/
e-mailová adresa
Zostavené dňa:
14.02.2012
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:
2
Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:
930 37 Lehnice 113, IČO: 36084328, DIČ: 2021764228, tel./fax: 031/5586105
A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE
1.
Názov a sídlo účtovnej jednotky
VITALITA n.o.LEHNICE
930 37 Lehnice 113
dátum vzniku
:
01.01.2004
identifikačné číslo organizácie
:
36 084 328
štatutárny zástupca
:
Ing. Jozef Polák
Mgr. Liliana Bolemant
správna rada
:
Ing. Andrea Borosová
Ing. František Szitási
Ing. Blanka Bosá
MUDr. Eva Vivodová
Ing. Jozef Hvozdík
Ing. Karol Vinš
MUDr.Ľudovít Csala
Ing. Ľudmila Kiššová
zakladatelia a ich štruktúra
:
od 01.03.2011
do 28.02.2011
od 10.11.2010
od 10.11.2010
do 30.06..2011
do 09.11.2010
do 09.11.2010
od 30.06.2011
Ministerstvo zdravotníctva SR
ZDRAVIE n.o. LEHNICE
spolu
2.
nepeňažný vklad 1 317 068,00 EUR
peňažný vklad
33 231,00 EUR
1 350 299,00 EUR
druh všeobecne prospešných služieb:
• poskytovanie všeobecne prospešných služieb podľa ust.§ 10 ods.3 zákona NR SR 213/1997 a podľa ust.§
11 ods.3 zákona NR SR 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách a to:
a.) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti,
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to:
1) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti
2)poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti
b.)poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a to:
1)poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej
osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
2)podporné služby
c.)vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
d.)služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
3
930 37 Lehnice 113, IČO: 36084328, DIČ: 2021764228, tel./fax: 031/5586105
4
priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného roka neziskovej organizácie bol 87,00 z toho 3 vedúcich
zamestnancov ( v roku 2010 celkový počet zamestnancov 77,00 z toho 3 vedúcich)
tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
Bežné účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
77
z toho počet vedúcich zamestnancov
3
87
3
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť
pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia
5
právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
nezisková organizácia zostavuje účtovnú závierku podľa § 17 ods. 6 Zákona NR SR č. 431/2002 Zb.z. o účtovníctve za
účtovné obdobie od 01. januára do 31. decembra 2011.
Účtovná závierka neziskovej organizácie za rok 2010 bola schválená správnou radou dňa 22.3.2011.
B INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH
a) zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód
k zmenám účtovných zásad a účtovných metód nedošlo.
b) spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
a. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou nebol.
b. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou sa nevytváral
c. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňoval obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania
a náklady súvisiace s obstaraním (montáž, preprava, a pod.)
d. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou sa neobstarával
e. dlhodobý finančný majetok nezisková organizácia nenakupovala
f. zásoby obstarané kúpou nezisková organizácia oceňovala obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu
obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (preprava, a pod.)
g. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou nezisková organizácia nevytvárala
h. pohľadávky – oceňovali sa menovitou hodnotou pri ich vzniku
i. krátkodobý finančný majetok sa oceňoval menovitou hodnotou
j. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy sa používalo za účelom dodržania zásady časovej a vecnej
súvislosti
k. záväzky nezisková organizácia oceňovala menovitou hodnotou pri ich vzniku
l. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy sa používalo za účelom dodržania zásady časovej a vecnej
súvislosti
m. deriváty nezisková organizácia nevykazuje
n. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi nezisková organizácia nevykazuje
o. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci nezisková organizácia
ocenila obstarávacou cenou
p. majetok obstaraný v privatizácii alebo kúpou cez Fond národného majetku Slovenskej republiky nezisková
organizácia nevykazuje
4
930 37 Lehnice 113, IČO: 36084328, DIČ: 2021764228, tel./fax: 031/5586105
c) tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok
druh majetku
Software
Budovy, haly, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia
Dopravné prostriedky
doba odpisovania
typ odpisovania
5 rokov
50 rokov
4 – 15 rokov
4 roky
Rovnomerné odpisy
Rovnomerné odpisy
Rovnomerné odpisy
Rovnomerné odpisy
sadzba odpisu
20,00 % ročne
2,00 % ročne
6,90 – 25,00 % ročne
25,00 % ročne
d) neziskovej organizácii bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok od Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR na projekt s názvom „Ľudské zdroje – základný pilier úspechu organizácie“ v celkovej výške 146211,00 EUR.
V roku 2009 nezisková organizácia z tejto celkovej sumy vyčerpala sumu vo výške 24057,00 EUR , v roku 2010 49882,00 EUR
a v roku 2011 21.878,00 EUR.
Ďalšie dotácie boli neziskovej organizácii poskytnuté od:
- Trnavského samosprávneho kraja vo výške 32 864,00 EUR z toho vyčerpala sumu 32 460,00 EUR a k vráteniu jej zostalo
404,00 EUR.
- Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 55 081,00 EUR z toho vyčerpala sumu 55 081,00 EUR .
- Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške 5 440,00 EUR z toho vyčerpala sumu 5 440,00 EUR .
- Mesta Senec vo výške 11 196,00 EUR z toho vyčerpala sumu 7 104,00 EUR a k vráteniu jej zostalo 4 092,00 EUR.
C
DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K SÚVAHE
a) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to
Tab.č.1 a Tab.č.2
5
930 37 Lehnice 113, IČO: 36084328, DIČ: 2021764228, tel./fax: 031/5586105
tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Tabuľka č. 1
Nehmotné výsledky
z vývojovej
a obdobnej činnosti
Prvotné ocenenie - stav na
začiatku bežného účtovného
obdobia
Softvér
Oceniteľné práva
Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
Obstaranie
dlhodobého
nehmotného majetku
Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý nehmotný
majetok
Spolu
3209,00
3209,00
1429,00
1429,00
1780,00
1780,00
2558,00
2558,00
prírastky
303,00
303,00
úbytky
1429,00
1429,00
1433,00
1433,00
651,00
651,00
347,00
347,00
prírastky
úbytky
presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky – stav na začiatku
bežného účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky – stav na
začiatku bežného účtovného
obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
6
930 37 Lehnice 113, IČO: 36084328, DIČ: 2021764228, tel./fax: 031/5586105
Tabuľka č. 2
Stavby
Samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných
vecí
4331841,00
713952,00
281630,00
144928,00
5495837,00
19760,00
4340,00
11311,00
35411,00
70822,00
158203,00
33804,00
35411,00
227418,00
4351601,00
560089,00
259137,00
144928,00
5339241,00
799438,00
409976,00
281630,00
1491044,00
158203,00
33804,00
192007,00
78188,00
64602,00
11311,00
154101,00
877626,00
316375,00
259137,00
1453138,00
23486,00
3532403,00
303976,00
0
144928,00
4004793,00
23486,00
3473975,00
243714,00
0
144928,00
3886103,00
Pozemky
Prvotné ocenenie - stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia
23486,00
prírastky
Umelecké
diela
a zbierky
úbytky
Dopravné
prostriedky
Pestovateľské
celky trvalých
porastov
Základné
stádo
a ťažné
zvieratá
Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok
Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku
Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
hmotný
majetok
Spolu
presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky – stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
23486,00
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky – stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
7
930 37 Lehnice 113, IČO: 36084328, DIČ: 2021764228, tel./fax: 031/5586105
V roku 2011 nezisková organizácia vyraďovala likvidáciou dlhodobého hmotného majetku a to:
- samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vo výške 158203,00 Eur
- drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok vo výške
35233,00 Eur
b) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka
obmedzené právo s ním nakladať.
Realizácia záložného práva na majetok v prospech spoločnosti SDK a .s. podľa zmluvy o
novácií záväzkov bola nasledovná:
Ku dňu 24.02.2010 si spoločnosť SDK a.s. uplatnila záložné právo na majetok organizácie
VITALITA n.o. LEHNICE.
Išlo o nasledovný majetok :
Pozemky s parcelnými číslami : 156,184/12,184/13,184/17
Stavby so súpisným číslom : 113,114,115,918
Prehľad majetku, ktorý bol zapísaný v prospech spoločnosti SDK a.s. je nasledovný:
Súpisné číslo na parcele číslo Názov stavby
Zostatkové účtovné ceny
113
156
Kaštieľ
652 306,00
114
184/13
Slobodáreň
267 610,00
115
184/17
Hospodárska budova
918
184/12
Kotolňa
7 556,00
32 585,00
V rámci majetku nezisková organizácia eviduje prioritný majetok. Prehľad prioritného majetku je nasledovný:
Názov majetku
LV
parc.č.
Pozemok
623
184/16
221,00
-
221,00
Pozemok
623
184/18
317,00
-
317,00
Liečebňa
148 lôžkový pavilónG 623
184/18
3064747,00
405471,00
2659276,00
Pneumol.pavilón C
184/16
900163,00
229779,00
670384,00
623
Obstarávacia cena
8
Oprávky
Zostatková cena
930 37 Lehnice 113, IČO: 36084328, DIČ: 2021764228, tel./fax: 031/5586105
c)
Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
Organizácia má uzavretú zmluvu o poistení so spoločnosťou UNIQA poisťovňa a.s. na majetok vo výške 265,00 EUR
a so spoločnosťou Kooperatíva poisťovňa a.s. na poistenie budov/ poistenie stavebných úprav vo výške 2 379,00
EUR.
e) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek
súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého
finančného majetku.
9
930 37 Lehnice 113, IČO: 36084328, DIČ: 2021764228, tel./fax: 031/5586105
tabuľka k čl. III ods. 4 o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku
Nezisková organizácia nemá žiadny dlhodobý finančný majetok.
f ) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.
tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku
Tabuľka č. 1
Krátkodobý finančný majetok
Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia
1325,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pokladnica
Ceniny
Bežné bankové účty
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
Peniaze na ceste
Spolu
965,00
99303,00
56995,00
100268,00
58320,00
Nezisková organizácia nemá žiadne ďalšie položky krátkodobého finančného majetku.
Tabuľka č. 2
Krátkodobý finančný majetok
Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia
Prírastky
Majetkové cenné papiere na
obchodovanie
Dlhové cenné papiere na obchodovanie
Dlhové cenné papiere so splatnosťou
do jedného roka držané do splatnosti
Ostatné realizovateľné cenné papiere
Obstarávanie krátkodobého finančného
majetku
Krátkodobý finančný majetok spolu
10
Úbytky
Stav na konci bežného účtovného obdobia
930 37 Lehnice 113, IČO: 36084328, DIČ: 2021764228, tel./fax: 031/5586105
Nezisková organizácia nemá žiadne ďalšie položky krátkodobého finančného majetku.
Tabuľka č. 3
Krátkodobý finančný majetok
Zvýšenie/ zníženie hodnoty
(+/-)
Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie
Dlhové cenné papiere na obchodovanie
Ostatné realizovateľné cenné papiere
Krátkodobý finančný majetok spolu
g) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného
účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.
Nezisková organizácia nemá žiadne opravné položky k zásobám.
tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám
Druh zásob
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Tvorba opravnej položky
(zvýšenie)
Zníženie opravnej
položky
Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Poskytnutý preddavok na
zásoby
Zásoby spolu
11
Zúčtovanie opravnej
položky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
930 37 Lehnice 113, IČO: 36084328, DIČ: 2021764228, tel./fax: 031/5586105
h) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného
účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.
tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam
Druh pohľadávok
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného
styku
Tvorba opravnej položky
(zvýšenie)
Zníženie opravnej
položky
Zúčtovanie opravnej
položky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
7603,00
7603,00
7603,00
7603,00
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči
účastníkom združení
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu
Tvorba opravnej položky – poplatky za pobyt v zariadeni opatrovateľskej starostlivosti za predchádzajúce roky.
i) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na konci
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu
bežného účtovného obdobia
114900,00
129017,00
243917,00
bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
68540,00
112966,00
181505,00
- opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľkú činnosť:
- za hlavnú činnosť od zdravotných poisťovní činia pohľadávky vo výške 207577,00 Eur
12
930 37 Lehnice 113, IČO: 36084328, DIČ: 2021764228, tel./fax: 031/5586105
j) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie
tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky
(+)
Úbytky
(-)
Presuny
(+, -)
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Imanie a fondy
Základné imanie
1350299,00
1350299,00
1350299,00
1350299,00
z toho:
nadačné imanie v nadácii
vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa osobitného
predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku a záväzkov
Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
Spolu
-237428,00
639304,00
401876,00
639304,00
84665,00
1752175,00
1836840,00
k) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.
13
930 37 Lehnice 113, IČO: 36084328, DIČ: 2021764228, tel./fax: 031/5586105
tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
Názov položky
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné
Účtovná strata
- 74 830,00
Vysporiadanie účtovnej straty
Zo základného imania
Z rezervného fondu
Z fondu tvoreného zo zisku
Z ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
- 74 830,00
Iné
14
930 37 Lehnice 113, IČO: 36084328, DIČ: 2021764228, tel./fax: 031/5586105
l) Opis a výška cudzích zdrojov, a to
tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv
Druh rezervy
Jednotlivé druhy krátkodobých
zákonných rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých
zákonných rezerv
Zákonné rezervy spolu
Jednotlivé druhy krátkodobých
ostatných rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých
ostatných rezerv
Ostatné rezervy spolu
Rezervy spolu
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Tvorba rezerv
Použitie rezerv
23319,00
27115,00
23319,00
27115,00
23319,00
27115,00
23319,00
27115,00
23319,00
27115,00
23319,00
27115,00
tvorba rezerv: - rezerva na nevyčerpanú dovolenku za rok 2011
- rezerva na audit účtovnej závierky za rok 2011
Zrušenie alebo zníženie
rezerv
24235,00 EUR
2880,00 EUR
tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch
Stav na konci
Druh záväzkov
bežného účtovného obdobia
bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti
41164,00
83458,00
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka
235629,00
260785,00
Krátkodobé záväzky spolu
276793,00
344243,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich
rokov vrátane
11786,00
11691,00
Dlhodobé záväzky spolu
11786,00
11691,00
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu
288579,00
355934,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov
15
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
930 37 Lehnice 113, IČO: 36084328, DIČ: 2021764228, tel./fax: 031/5586105
tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
10446,00
11586,00
5119,00
4902,00
Čerpanie
4358,00
6042,00
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia
11207,00
10446,00
Sociálny fond
Stav k prvému dňu účtovného obdobia
Tvorba na ťarchu nákladov
Tvorba zo zisku
bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – nezisková organizácia k 31.12.2011 vykazuje návratnú finančnú výpomoc vo výške 89 519,00 EUR od Slovenskej Dunajskej
konštrukčnej a.s. a prislúchajúce úroky v sume 24 974,00 EUR.
tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných
Druh cudzieho
zdroja
Mena
Výška úroku v %
Splatnosť
Forma zabezpečenia
výpomociach
Suma istiny na konci bežného
účtovného obdobia
Suma istiny na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia
Krátkodobý bankový
úver
Pôžička
Návratná finančná
výpomoc
Dlhodobý bankový
úver
EUR
89519,00
Spolu
16
109136,00
930 37 Lehnice 113, IČO: 36084328, DIČ: 2021764228, tel./fax: 031/5586105
m) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
Významnú sumu z výnosov budúcich období tvoria poskytnuté dotácie, ktoré sa rozpúšťajú ročne v alikvotnej výške odpisov k dlhodobému hmotnému majetku. Prehľad rozpúšťania dotácii je
nasledovný :
V roku 2009 nezisková organizácia rozpustila dotáciu na rekonštrukciu dlhodobého hmotného majetku v rámci projektu na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v sume 35 092,00 EUR, ktorú
rozpúšťa v alikvotnej časti k odpisom pavilónov A a ,B,
V roku 2010 nezisková organizácia rozpustila ďalšiu dotáciu na rekonštrukciu dlhodobého hmotného majetku v rámci projektu na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v sume 42 137,00 EUR,
ktorú rozpúšťa v alikvotnej časti k odpisom pavilónov A a B.
V roku 2011 nezisková organizácia rozpustila ďalšiu dotáciu na rekonštrukciu dlhodobého hmotného majetku v rámci projektu na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v sume 42 137,00 EUR,
ktorú rozpúšťa v alikvotnej časti k odpisom pavilónov A a B.
Zosta;tok nerozpustenej dotácie činí k 31.12.2011 1 994 512,00 EUR
Na geotermálny vrt nezisková organizácia dostala dotáciu vo výške 83 901,00 EUR, ktorú zatiaľ nerozpúšťa, pretože projekt zatiaľ nebol zrealizovaný.
tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období
Položky výnosov budúcich období
z dôvodu
bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku
dlhodobého majetku obstaraného
z dotácie
dlhodobého majetku obstaraného
z finančného daru
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z
prostriedkov Európskej únie
dotácie z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku
Grantu
podielu zaplatenej dane
dlhodobého majetku obstaraného
z podielu zaplatenej dane
Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia
Prírastky
2036649,00
17
Úbytky
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
42137,00
1994512,00
930 37 Lehnice 113, IČO: 36084328, DIČ: 2021764228, tel./fax: 031/5586105
n) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to
tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Záväzok
Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia
Istina
Finančný náklad
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
1245,00
666,00
174,00
579,00
Celková suma dohodnutých platieb
do jedného roka vrátane
od jedného roka do piatich rokov
vrátane
viac ako päť rokov
D.
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
a ) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti
účtovnej jednotky.
tržby za vlastné výkony a z podnikateľskej činnosti
za vlastné výkony
Minulé účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie
1 434 984,00
1 525 261,00
Minulé účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie
aktiváciu vnútroorganizačných služieb
16885,00
14040,00
z podnikateľskej činnosti
17093,00
38879,00
dotácie
18
930 37 Lehnice 113, IČO: 36084328, DIČ: 2021764228, tel./fax: 031/5586105
minulé účtovné obdobie
bežné účtovné obdobie
Trnavský samosprávny kraj
160 005,00
32 864,00
Bratislavský samosprávny kraj
0
55 081,00
Nitriansky samosprávny kraj
0
5 440,00
Mesto Senec
0
7 104,00
Nenávratný finančný príspevok na
42 137,00
42 137,00
rekonštrukciu
Nenávratný finančný príspevok na
49 882,00
21 878,00
projekt SIA
Iné dotácie
52 648,00
0
finančné výnosy
Minulé účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie
111,00
95,00
ostatné výnosy
Minulé účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie
Ostatné výnosy :
Nájomné
Za správu nehnuteľností
Ostatné výnosy
31 599,00
44 692,00
31 762,00
5 930,00
7 000,00
b) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.
Nezisková organizácia nemá žiadne ostatné výnosy.
c) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.
19
930 37 Lehnice 113, IČO: 36084328, DIČ: 2021764228, tel./fax: 031/5586105
d) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka.
Nezisková organizácia nemá žiadne ostatné finančné povinnosti.
e) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.
spotreba materiálu
Minulé účtovné obdobie
249 452,00
Bežné účtovné obdobie
260 240,00
Najvyššie položky zo spotreby materiálu tvoria náklady na potraviny pre pacientov a klientov ZOS,DOS ,DSS a náklady na lieky.
Najvyššie položky spotreby materiálu:
Náklady na potraviny pre pacientov
z toho : na ZOS
na ODCH
na DOS
na DSS
Náklady na lieky
83 665,00
15 958.00
47 201,00
7 852,00
12 340,00
48 484,00
spotreba energie
Minulé účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie
142 958,00
147 105,00
opravy a udržiavanie
Minulé účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie
35 164,00
45 894,00
ostatné služby
Minulé účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie
Najvyššie položky ostatných služieb:
Náklady na odvoz odpadu
Náklady na nájomné
Náklady na pranie prádla
217 712,00
175 701,00
3 007,00
10 160,00
10 825,00
20
930 37 Lehnice 113, IČO: 36084328, DIČ: 2021764228, tel./fax: 031/5586105
Náklady na výkony spojov
8 579,00
Náklady na ekonom. a účtov. služby
15 600,00
Náklady na poradenstvo
36 096,00
Náklady na inzerciu
5 727,00
Náklady na ostatné služby
25 749,00
Náklady na upratovanie
73 808,00
Náklady na revízie
10 452,00
Náklady na overenie účtovnej závierky audítorom sú 4 320,00 EUR.
mzdové náklady
Minulé účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie
621 642,00
641 458,00
Počas účtovného obdobia 01.01.2011 - 31.12.2011 došlo k zvýšeniu priem. počtu zamestnancov neziskovej organizácie z 77,00 na 87,00, z uvedeného došlo miernemu zvýšeniu miezd
a nákladov sociálneho poistenia.
zákonné sociálne poistenie
Minulé účtovné obdobie
191 920,00
Bežné účtovné obdobie
195 719,00
odpisy dlhodobého majetku
Minulé účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie
Minulé účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie
155 501,00
154 404,00
daň z príjmov z podnikateľskej činnosti
9 830,00
865,00
21
930 37 Lehnice 113, IČO: 36084328, DIČ: 2021764228, tel./fax: 031/5586105
f ) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.
tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane
Účel použitia podielu zaplatenej dane
na reklamnú činnosť
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia
22
Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia
Použitá suma bežného účtovného
obdobia
370,00
366,00
0
0
930 37 Lehnice 113, IČO: 36084328, DIČ: 2021764228, tel./fax: 031/5586105
g) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza
hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Nezisková organizácia nemá žiadne ostatné finančné povinnosti
h) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za
účtovné obdobie .
tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky
Jednotlivé druhy nákladov za
overenie účtovnej závierky
uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Spolu
E.
Suma
4320,00
4320,00
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.
V bežnom účtovnom období nezisková organizácia mala prenajatý majetok od 24.02.2010 do dočasného užívania,
stavby: -slobodáreň so súpisným číslom 114 na parcele č.184/13
-kotolňu so súpisným číslo 918 na parcele č. 184/12
V bežnom účtovnom období nezisková organizácia spravovala nehnuteľnosť od 24.02.2010 a to :
stavby: -kaštieľ so súpisným číslom 113 na parcele číslo 156
-hospodársku budovu so súpisným číslom 115 na parcele číslo 184/17
F.
Ďalšie informácie
.
Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej
zostavenia.
Nezisková organizácia nemá po dátume účtovnej závierky nenastali významné skutočnosti ,ktoré by bolo treba uviesť
ako ďalšie informácie.
V Lehniciach, 14. februára 2012
________________________
účtovník
_________________________
Ing. Jozef Polák
riaditeľ n.o.
23
Download

Poznámky k účtovnej uzávierke.pdf