VÝROČNÁ SPRÁVA
2012
1
Výročná správa BROZ za rok 2012
OBSAH
BROZ ...................................................................................................................................................... 3
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA BROZ ............................................................................................... 4
PROJEKTY BROZ ................................................................................................................................. 5
Projekt LIFE07 NAT/SK/000707 – Ochrana vtáctva Podunajska ...................................................... 6
Projekt LIFE08 NAT/SK/000239 – Ochrana hraboša severského panónskeho ................................ 11
Projekt LIFE10 NAT/SK/0800 – Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne
Bratislavy .......................................................................................................................................... 13
Projekt LIFE10 NAT/SK/000079 - Ochrana dážďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov
v budovách na Slovensku .................................................................................................................. 16
Projekt LIFE09 NAT/CZ/000364 Integrovaná ochrana vzácnych druhov motýľov nelesných
biotopov v Českej republike a na Slovensku ..................................................................................... 21
Projekt LIFE10 NAT/SK/083: Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na
južnom Slovensku ............................................................................................................................. 23
Projekt HUSK/1101/2.2.1//0052 Ochrana piesočných a lužných stanovíšť voči inváznym druhom
rastlín ................................................................................................................................................. 24
Projekt SEE/D/0165/2.3/X - DANUBEPARKS STEP 2.0 - Ukotvovanie siete chránených území na
rieke Dunaj ako platformy pre ochranu prírodného bohatstva Dunaja.............................................. 26
PRÁCA S VEREJNOSŤOU, ODBORNÁ ČINNOSŤ A REVITALIZÁCIE BIOTOPOV ................. 27
Deň Dunaja 2012 a Dunajský majster umenia .................................................................................. 28
Dunajské luhy - vzácna a nepoznaná divočina na prahu veľkomesta ............................................... 29
EDIČNÁ ČINNOSŤ BROZ .................................................................................................................. 30
BROZ V MÉDIÁCH ......................................................................................................................... 32
KONTAKTY ......................................................................................................................................... 40
Vydalo: BROZ, Bratislavské regionálne ochranárske združenie
FOTO: Archív BROZ
2
Výročná správa BROZ za rok 2012
BROZ
Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) vzniklo v roku 1997. Vo svojej
činnosti sa zameriava predovšetkým na praktickú ochranu prírody a na podporu trvalo
udržateľného rozvoja v oblasti juhozápadného Slovenska. Naším hlavným cieľom je ochrana
a obnova prírody Bratislavského regiónu - najmä v Podunajsku, Malých Karpatoch a na
Záhorí, ale aj v samotnej Bratislave a príležitostne aj v iných lokalitách Slovenska.
Ochranu prírody vnímame ako komplexnú činnosť - presadzovanie celospoločenského
záujmu, ktorá sa však nedá robiť izolovane od reálneho života - ekonomiky, politiky a
každodenných problémov občanov.
V súčasnosti má BROZ osem nosných programov na zlepšenie životného prostredia a
ochranu prírody (biodiverzity) najmä na území bratislavského regiónu.
3
Výročná správa BROZ za rok 2012
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA BROZ
Štatutári BROZ
RNDr. Tomáš Kušík, PhD. - predseda
RNDr. Jaromír Šíbl, PhD. – podpredseda
Ing. Andrea Chorváthová – výkonná riaditeľka
Členovia rady BROZ
RNDr. Tomáš Kušík, PhD.
RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.
Mgr. Matúš Kúdela, PhD.
Manažéri projektov v roku 2012
Mgr. Tomáš Kušík, PhD. – projekt Ochrana vtáctva Podunajska
Mgr. Katarína Tuhárska, PhD.– projekt Ochrana hraboša severského panónskeho
Ing. Andrej Devečka/ Mgr. Miroslava Rudá – do 30.9.2012 – projekt Ochrana a obnova
území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy
Mgr. Pavol Surovec – projekt Danubeparks Step 2.0, HUSK
RNDr. Jaromír Šíbl , PhD. – projekt Ochrana dážďovníka obyčajného a netopierov v
budovách na Slovensku
Mgr. Lubomira Vavrová, PhD. – Integrovaná ochrana vzácnych druhov motýľov nelesných
biotopov v ČR a na Slovensku
Ostatní zamestnanci v roku 2012
Mgr. Karolína Sobeková, PhD. - projekt Ochrana vtáctva Podunajska
Mgr. Daniela Pilchová - projekt Ochrana vtáctva Podunajska
Mgr. Katarína Radvanská – projekt Ochrana vtáctva Podunajska, materská dovolenka
Mgr. Eva Bušová (do 31.8.) - projekt Ochrana hraboša severského panónskeho
Mgr. Lucia Leváková (od 1.11.) - projekt Ochrana hraboša severského panónskeho
Peter Kleman - projekt Ochrana hraboša severského panónskeho
Ing. Jana Jonášová – projekt Ochrana hraboša severského panónskeho, materská dovolenka
4
Výročná správa BROZ za rok 2012
RNDr. Martina Jurčovičová – projekt Ochrana hraboša severského panónskeho, materská
dovolenka
Mgr. Michaela Bartíková (od 1.7.2012) – projekt Ochrana a obnova území NATURA 2000
v cezhraničnom regióne Bratislavy
Mgr. Michaela Godálová (od 1.11.2012) - projekt Ochrana a obnova území NATURA 2000
v cezhraničnom regióne Bratislavy
Mgr. Martin Valček - projekt Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom
regióne Bratislavy
Bc. Adriana Holá – projekt Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom
regióne Bratislavy
Mgr. Pavol Littera, PhD. – Obnova endemických panónských slanísk a piesočných dún na
južnom Slovensku
Mgr. Ján Kaľavský – Ochrana dážďovníka tmavého a netopierov v budovách Slovenska
Peter Lipovský (od 1.11.2012) – projekt Ochrana dážďovníka tmavého a netopierov
v budovách Slovenska
Mgr. Ľubomíra Vavrová – projekt Integrovaná ochrana vzácnych druhov motýľov nelesných
biotopov v Čechách a na Slovensku
Mgr. Katarína Klimová – materská dovolenka
Mgr. Viera Belková (od 1.9.2012) – projekt APUS
Ďalší spolupracovníci v roku 2012
Mgr. Barbora Vitazková – brigády, akcie pre verejnosť
PROJEKTY BROZ
V roku 2012 pokračovala realizácia rozbehnutých projektov LIFE+ Ochrana vtáctva
Podunajska, projektu Ochrana hraboša severského panónskeho, projektu Ochrana dážďovníka
tmavého a netopierov v budovách Slovenska. Začala realizácia nových projektov – Ochrana
a obnova území Natura 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy, projektu Obnova
endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku v pozícií
projektového partnera, takisto sa odštartoval medzinárodný projekt Danubeparks Step 2.0
a HUSK – Ochrana piesočných a lužných stanovíšť voči inváznym druhom rastlín. Pokračuje
projekt od Nadácie Pontis Dobrá krajina – Dunajské luhy – vzácna a nepoznaná divočina na
prahu veľkomesta, pravidelne sa BROZ zapája do podujatí Deň Dunaja a Dunajský majster
5
Výročná správa BROZ za rok 2012
umenia, Naše mesto od Nadácie Pontis, či pokračuje úspešná spolupráca s IKEA – Sadíme
stromy pre budúcnosť.
Projekt LIFE07 NAT/SK/000707 – Ochrana vtáctva Podunajska
Ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva v prirodzených biotopoch vnútrozemskej
delty Dunaja
Medzinárodný projekt Ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva v prirodzených
biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja podporila v roku 2008 Európska komisia z programu
LIFE+, finančne prispieva aj Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo životného
prostredia a vôd Maďarska. Cieľom projektu, ktorý trvá od roku 2009 do roku 2013 je
zlepšenie stavu ochrany vtákov lužných lesov, ktoré sú chránené v CHVÚ Dunajské luhy a
SPA Szigetköz, konkrétne rybárik riečny, kačica chrapľavá, kačica chripľavá, volavka
purpurová, bocian čierny, kaňa močiarna, ďateľ čierny, volavka striebristá, orliak morský,
bučiačik močiarny, haja tmavá, chavkoš nočný, brehuľa hnedá, rybár riečny a kalužiak
červenonohý. Všetky projektové aktivity sú zamerané priamo na zlepšenie životných
podmienok pre tieto cieľové druhy a revitalizáciu ich hniezdnych a potravných biotopov.
K najvýznamnejším projektovým aktivitám realizovaným v roku 2012 patrí obnova
dunajských ramien a mokradí. Pracujeme na navrátení vody do dnes takmer vyschnutého
močiara Istragov pod Gabčíkovom.
6
Výročná správa BROZ za rok 2012
Ďalej na zlepšení vodného režimu v mokradi Dunajské Kriviny pri Dobrohošti a na Ostrove
orliaka morského a obnovili sme vodný režim v Prírodnej rezervácii Dolný Rusovský ostrov
odstránením bariér (prehrádzok) v Rusovskom ramene.
7
Výročná správa BROZ za rok 2012
Nemenej úspešnou aktivitou realizovanou BROZ v roku 2012 bolo prepojenie a sprietočnenie
dolného ústia Medveďovského ramena pri obci Sap.
8
Výročná správa BROZ za rok 2012
K veľmi významným úspechom patrí v rámci projektu obnova 200 m kolmého riečneho brehu
pri obci Chľaba. Prirodzené hniezdne možnosti na kolmých brehoch riek v dôsledku
opevňovania brehov vymizli a s nimi aj brehuľa hnedá z územia Slovenska. Vďaka
zrealizovaným ochranárskym opatreniam sa podarilo navrátiť brehule na naše územia a
vznikla tu najväčšia kolónia tohto druhu v celom úseku Dunaja.
9
Výročná správa BROZ za rok 2012
Odbornú stránku projektu má na starosti Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave. Úlohou pracovníkov Katedry zoológie je priebežne monitorovať stav cieľových
druhov vtákov a ďalších významných skupín živočíchov aj rastlín počas celého projektu.
Pozitívne zmeny v početnosti vzácnej fauny a flóry budú významným ukazovateľom
úspešnosti projektových zásahov. Výsledky monitoringu budú na záver projektu zhrnuté
v pútavej obrazovej knižnej publikácii „Vtáky Dunajských luhov“. Počas roka bola na
viacerých miestach prezentovaná interaktívna projektová výstava o živote vtákov na Dunaji,
ktorú pripravil maďarský projektový partner SZITE.
V minulom roku ste sa o aktivitách nášho projektu mohli dočítať v 17 článkoch a tlačových
správach, z toho o záchranných prácach močiara Istragov aj v populárno-vedeckých článkoch
časopisu NationalGeographic Hungary
10
Výročná správa BROZ za rok 2012
(http://www.ng.hu/Termeszet/2012/05/szebb_jovo_remenye_a_csallokozi_vizi_elovilagnak,
http://www.ng.hu/Termeszet/2012/10/ujra_az_isztraganal ).
O úspešnej revitalizácii a sprietočnení Medveďovského ramena informoval aj Slovenský
rozhlas a televízia Jednotka v hlavnom spravodajstve.
Projekt LIFE08 NAT/SK/000239 – Ochrana hraboša severského panónskeho
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie nepriaznivého stavu ochrany hraboša
severského panónskeho (Microtus oeconomus mehelyi), endemického poddruhu hraboša
severského, ktorý sa vyskytuje len na juhozápadnom Slovensku, vo východnom Rakúsku
a severozápadnom Maďarsku. Aktivity projektu sa zameriavajú najmä na obnovu vodného
režimu mokradí a prinavrátenie tradičného kosenia trstinových porastov a vlhkých lúk vo
vybraných územiach európskeho významu s výskytom hraboša severského panónskeho
(Dunajské trstiny, Dunajské luhy, Čiližské močiare, Číčovské luhy, Martovská mokraď,
Alúvium Starej Nitry)
Výskum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského sa zameriava na súčasné poznanie
rozšírenie hraboša severského panónskeho na Slovensku. Zahŕňa terénny výskum (odchyty do
živolovných pascí), zber vývržkového materiálu ako aj spracovanie doteraz publikovaných
informácií. Prieskum je zameraný na preverenie lokalít výskytu tohto druhu, odhadu
populácie a veľkosti plôch, na ktorých sa populácie hrabošov vyskytujú. Skúmajú sa aj
vzdialenosti medzi jednotlivými lokalitami výskytu druhu, ale aj lokalitami, na ktoré sa po
ukončení projektu môžu hraboše rozšíriť. Doterajší výskum v rokoch 2010 – 2012 bol
vykonaný na 73 lokalitách, prítomnosť hraboša severského panónskeho bola potvrdená na 29
11
Výročná správa BROZ za rok 2012
lokalitách, pričom bolo odchytených 267 jedincov. V roku 2012 bola vypracovaná kompletná
štúdia rozšírenia cieľového druhu na Slovensku.
Výskumný ústav vodného hospodárstva vypracoval v uplynulom roku odbornú štúdiu, vrátane
hydrodynamického, topografického, numerického, simulačného a fyzikálneho modelu, grafov
a máp, ktoré slúžia ako podklad k plánovaniu, projektovej dokumentácii a realizácii
obnovných a revitalizačných opatrení na zmenu vodného režimu a celkovú obnovu Čiližského
potoka.
Na sprietočnenie horného a stredného úseku Čiližského potoka boli navrhnuté dve zhybky
v mieste križovania potoka s kanálmi. V štúdii boli tiež identifikované dva problematické
úseky pre sprietočnenie potoka, a to v obci Pataš, kde na 22,1 rkm je tok upchaný masou
naplavených rias a tŕstia a pri Ižopskej samote na rkm 13,1 v katastri mesta Veľký Meder, kde
bolo koryto zasypané skládkou stavebného a komunálneho odpadu. Túto skládku odstránilo
BROZ v spolupráci s mestom Veľký Meder v auguste, pričom bolo z koryta zasypaného na
650 m odvezených viac ako 300 ton odpadu.
Na obnovu vodného režimu mokrade v katastri obce Čiližská Radvaň bola navrhnutá
rekonštrukcia stavidla na Hánskom kanály a výstavba stavidla na Červenom kanály, ktorými
bude možné simulovať záplavu mokrade periodicky raz za niekoľko rokov. K technickým
opatreniam na revitalizáciu Čiližského potoka a mokrade bola vypracovaná projektová
dokumentácia a začal sa proces povoľovania stavieb.
V katastri Čiližskej Radvane sme v roku 2012 začali v území európskeho významu Čiližské
močiare zakladať trvalé trávnaté porasty na ploche 16,2 ha. Tieto trávnaté porasty vznikajú na
mieste ornej pôdy intenzívne využívanej na poľnohospodársku produkciu a po výstavbe
stavidla na Červenom kanály budú tiež periodicky zaplavované. Vytvorené trávnaté porasty
tak rozšíria biotop hraboša severského panónskeho v lokalite s jednou z najvýznamnejších
populácii tohto druhu na svete.
Väčšina lokalít výskytu hraboša severského panónskeho leží mimo aktívnej inundačnej zóny a
rastúca trstina prispieva k sedimentácii a zanášaniu mokradí, čo po dlhšom čase vyúsťuje do
zmeny ekosystémov na suché biotopy. Kosenie trstiny je dobrým spôsobom manažmentu
mokradí a ich zachovania. V území európskeho významu Dunajské trstiny sme pokosili
trstinu na ploche 38,1 ha. Kosenie trstiny sa vykonáva v zimných mesiacoch mimo
hniezdneho obdobia vtákov využívajúcich trstinu, pričom pri kosení sa taktiež ponechávajú
pásy nepokosenej trstiny slúžiace ako dočasné útočiská pre živočíchy kým pokosená trstina
znovu nenarastie.
12
Výročná správa BROZ za rok 2012
Počas roka 2012 sme uskutočnili aj niekoľko vzdelávacích aktivít akými sú prednášky
a exkurzie pre verejnosť, vydávali sme informačné letáky, nálepky a kalendáre. Vo februári
mala na Slovensku slávnostné otvorenie aj putovná výstava o živote hraboša severského
panónskeho v mokradiach Podunajska v tvare nadživotnej hrabošej nory, pričom súčasťou
expozície je aj panoramatické kino, kde sa premieta krátky dokumentárny film o hrabošovi
a mokradiach, video laboratórium s analýzou sovích vývržkov, aktivity zmyslového
poznávania, model potravného reťazca čí magnetické tabule s interaktívnymi hrami. Počas
roka putovala výstava na 7 rôznych miest na Slovensku a v Maďarsku.
Na projekte BROZ spolupracuje s ďalšími 6 partnermi: Výskumným ústavom vodného
hospodárstva, Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského, Národným parkom
Neusiedler See – Seewinkel z Rakúska, Združením Pisztráng Kör z Maďarska, Spoločnosťou
pre štúdium a ochranu cicavcov z Holandska a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej
republiky. Projekt sa začal 1. januára 2010 a potrvá do 31. decembra 2015.
Interaktívna výstava Život hraboša severského panónskeho
Projekt LIFE10 NAT/SK/0800 – Ochrana a obnova území NATURA 2000
v cezhraničnom regióne Bratislavy
Projekt sa realizuje od 1.1.2012, má prispieť k posilneniu sústavy NATURA 2000 v
projektovom území aktívnou ochranou biotopov a druhov európskeho významu zavedením
vhodného manažmentu a zlepšením stavu ich ochrany ako aj zvýšením povedomia vlastníkov,
13
Výročná správa BROZ za rok 2012
užívateľov a návštevníkov projektových lokalít. Jeho cieľom je zastavenie degradácie a
obnova biotopov a druhov európskeho významu a vytvorenie podmienok
(infraštruktúra/kapacity) pre dosiahnutie a dlhodobé zachovanie ich priaznivého stavu na
vybraných lokalitách – územiach európskeho významu.
Aktivity projektu v nelesných biotopoch:
Ťažiskové aktivity projektu sú zamerané na obnovný manažment vzácnych nelesných
biotopov na dlhodobo neobhospodarovaných lokalitách – odstránenie náletových drevín,
kosenie a mulčovanie zarastajúcich nevyužívaných lúk a pasienkov, odclonenie okrajov
zarastajúcich lokalít a zavedenie pastvy domácich zvierat ako dlhodobo udržateľného a
ochranársky vhodného spôsobu manažmentu týchto lokalít.
Na zabezpečenie týchto aktivít je nevyhnutné zabezpečiť v rámci projektu aj vybudovanie
potrebnej špecifickej infraštruktúry pre zabezpečenie dlhodobého manažmentu nelesných
lokalít. Vybudovaná infraštruktúra bude slúžiť na uvedené nekomerčné ciele aj po skončení
projektu a bude predstavovať modelové riešenie starostlivosti o vzácne nelesné lokality v
súčasných spoločensko-ekonomických podmienkach.
Aktivity projektu v lesných biotopoch sú zamerané na:
- podporu, resp. zavedenie trvalo udržateľného lesného hospodárstva
- podporu certifikácie lesného hospodárenia systémom FSC
- obnovu pôvodného drevinového zloženia v lužných lesoch (eliminácia nepôvodných
inváznych drevín a výsadba pôvodných druhov)
V roku 2012 boli v rámci projektu pripravené 2 odborné workshopy – 15.2.2012 v Dunajskej
Strede prebehlo Metodické stretnutie k vypracovaniu programov starostlivosti pre vybrané
Územia európskeho významu a 5.12.2012 sa konalo Metodické stretnutie k činnosti strážcov
prírody.
V priebehu roku boli vypracovávané štúdia na obnovu lesostepí, pôvodných lúčnych
biotopov, štúdia na zavedenie pastvy hospodárskych zvierat, časť štúdií na revitalizáciu
vybraných vodných a mokradných biotopov (Devínske rameno) a štúdia na revitalizáciu
skalných biotopov a jaskýň.
V rámci 25 porastov v 4 lesných hospodárskych celkoch bolo v roku 2012 spolu vyznačených
a zachránených pred ťažbou 1232 vzácnych stromov a 153 kusov inváznych drevín.
K projektovej aktivite obnova tradičnej pastvy hospodárskych zvierat sa uskutočnilo viacero
stretnutí s miestnymi farmármi, boli získané povolenia na vybudovanie potrebnej
infraštruktúry pre pastvu (napr. uzavretá zmluva s PRIF UK o využívaní Biologickej stanice
v Šúri). Pastva je naplánovaná najmenej na 185 ha lúčnych a lesostepných biotopov pre
lokality Šúr, Devínska Kobyla, Ostrovné lúčky a Biskupické luhy.
V rámci projektu bolo zorganizovaných viacero akcií, kde verejnosť pomáhala s vyzbieraním
odpadu
z chránených
území
(Starý
háj,
Soví
les).
14
Výročná správa BROZ za rok 2012
Štátna ochrana prírody vyznačovala hranice Prírodnej rezervácie Dunajské ostrovy
- bolo prehodnotené využívania jazier v SKÚEV Ostrovné lúčky na rekreačné účely, následne
osadené tabule so zákazom kúpania, pohybu mimo turistickej trasy, voľného pohybu psov a
na zamedzenie vjazdu vozidiel bol vypracovaný projekt na reorganizáciu dopravy,
v dohľadnej dobe na lokalite pribudnú nové dopravné značky.
Spustená bola projektová web stránka - http://broz.sk/natura2000ba.
Uskutočnilo sa 14 stretnutí so stakeholdermi (97 účastníkov), 20 prezentácií pre školy a
verejnosť (637 účastníkov), 20 exkurzií pre verejnosť a študentov s 322 účastníkmi.
Bol vypracovaný návrh k infopanelu o histórií Devínskeho ramena. Informačný letáčik
o projekte bol sfinalizovaný a pripravený na tlač v 4 jazykových verziách, vydaný bol aj
nástenný kalendár na rok 2013 s témou Dunajské luhy v náklade 350 kusov. Natočené
a publikované na sociálnych sieťach boli prvé zábery k amatérskemu dokumentárnemu filmu
o projektových aktivitách.
Výsadba pôvodných druhov drevín v ÚEV Ostrovné lúčky.
15
Výročná správa BROZ za rok 2012
Projekt LIFE10 NAT/SK/000079 - Ochrana dážďovníka tmavého (Apus apus)
a netopierov v budovách na Slovensku
Prehľad uskutočnených akcií za rok 2012
počet zmapovaných miest v SR
126
počet zaznamenaných hniezdisk dážďovníka v SR
2 850
počet zaznamenaných úkrytov netopierov v SR
1 621
počet skontrolovaných budov v SR
9 871
počet konkrétnych prípadov zatepľovania
a rekonštrukcie budov riešených z hľadiska
ochrany živočíchov v SR
425
počet zachovaných hniezdisk a úkrytov v otvoroch
v atike vďaka inštalácii upravených mriežok v SR
3 543
počet novovytvorených hniezdisk a úkrytov vďaka
inštalácii špeciálnych búdok v SR
3 439
počet prezentácií pre verejnosť v SR
94 (pre viac ako 1 500
ľudí)
počet exkurzií pre verejnosť v SR
14 (pre viac ako 120
ľudí)
počet mediálnych výstupov v SR
40
počet stretnutí s cieľovými skupinami (orgány ŠS,
bytové družstvá, stavebné firmy, SVB, atď.) v SR
780
počet odborných posudkov v súvislosti s ochranou
živočíchov v budovách v SR
124
V januári 2012 sa rozbehol projekt na ochranu vtákov a netopierov v mestách, ktorý je
finančne podporený Európskou komisiou v rámci programu LIFE+ Biodiverzita. Projekt
realizuje BROZ v spolupráci so Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
a Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku a bude prebiehať do konca roka 2015.
16
Výročná správa BROZ za rok 2012
Jedinečný je svojim zameraním na ochranu biodiverzity v mestách po celom Slovensku,
predovšetkým populácií dážďovníka obyčajného a netopierov v budovách, ktoré sú
v súčasnosti ohrozené zatepľovaním a rekonštrukciou domov, pri ktorej zanikajú hniezdiská
a úkryty. Okrem toho je projekt zameraný aj na podporu inštitucionálnych kapacít na
Slovensku, predovšetkým orgánov štátnej správy, stavebných firiem, správcovských
spoločností, projektantov apod.
Najviac ohrozeným druhom našich miest je dážďovník obyčajný (Apus apus), ktorý ešte
nedávno patril na našich sídliskách k bežným druhom. Na Slovensku hniezdi takmer výlučne
v ľudských stavbách, najmä panelových domoch. Vzhľadom k vysokému tempu zatepľovania
v posledných dvoch desaťročiach však ich početnosť stále klesá. Na viacerých slovenských
sídliskách bol tento kedysi bežný druh už celkom vyhubený, na mnohých miestach prežívajú
dnes len posledné zvyšky kedysi početných kolónií. Rovnako hrozivá je situácia v susedných
štátoch – napr. v ČR zaznamenali v hlavnom meste v období 1989-2000 pokles populácie
o 45%, zatiaľ čo v Poľsku klesla populácia dážďovníkov v niektorých mestách až o 80%.
Spolu s dážďovníkmi sú rovnako ohrozené j iné druhy živočíchov v budovách, z vtákov je to
najmä belorítka obyčajná (Delichon urbica), vrabec domový (Passer domesticus), žltochvost
domový (Phoenicurus ochruros) a netopiere. Z nich je to najčastejšie raniak hrdzavý
(Nyctalus noctula), ktorý pôvodne obýval stromové dutiny a v súčasnosti sa veľká časť jeho
populácie presunula do panelákov na sídliskách. Raniak hrdzavý je migrujúcim druhom a tak
sú u nás pri zatepľovaní usmrcované aj zimujúce jedince, ktoré sa rozmnožujú v iných
európskych štátoch.
Dážďovník obyčajný využíva na hniezdenie najmä vetracie otvory a štrbiny
Intenzívne zateplovanie budov najviac ohrozuje
existujúce populácie dážďovníkov a netopierov
Raniak hrdzavý dohľadaný pod
okenným parapetom
17
Výročná správa BROZ za rok 2012
Keďže projektové aktivity sú realizované na celom území Slovenska, bol vytvorený tím
koordinátorov pre každý z 8 krajov. Títo krajskí koordinátori sú zodpovední za realizáciu
projektu v danom kraji a spolupracujú s ďalšími členmi tímu a dobrovoľníkmi. Pre úspešnú
realizáciu projektu je dôležitá výmena skúseností. Preto sa organizujú rôzne projektové
stretnutia (napr. v marci vo Zvolene alebo v decembri v Bratislave), na ktorých sa prezentujú
výsledky dosiahnuté v jednotlivých krajoch a diskutuje sa aj o prípadných problémoch a ich
riešeniach.
V roku 2012 sme začali spolu s odborníkmi pripravovať metodiku na ochranu živočíchov
počas zatepľovania a rekonštrukcie budov. Bude obsahovať všetky dôležité informácie
o biológii a ekológii cieľových druhov, technických opatreniach na ochranu ich hniezd
a úkrytov resp. na vytvorenie nových atď. Slúžiť by mala najmä realizátorom projektu.
V rámci projektu prebieha mapovanie a monitoring výskytu dážďovníkov a netopierov
v mestách. V roku 2012 bolo skontrolovaných takmer 10 000 budov vo viac ako 120 mestách
a obciach na Slovensku. Zistených bolo viac ako 2 850 hniezdisk dážďovníkov a viac ako
1 600 úkrytov netopierov. Okrem panelákov v mestách sme mapovali výskyt aj v historických
budovách, napr. na Beckovskom hrade, Čachtickom hrade, Zvolenskom zámku a v sakrálnych
budovách, kde sa sledoval výskyt letných kolónií netopierov (napr. kostol vo Fačkove, Rajci,
Kamennej Porube a inde). Údaje o výskyte sú dostupné v on-line databáze AVES SYMFONY
(http://aves.vtaky.sk/sk/apusbat).
Pre stakeholderov a orgány štátnej správy sme v rámci projektu zorganizovali niekoľko
odborných seminárov, na ktorých sme ich oboznámili s problematikou a technickými
opatreniami na ochranu živočíchov v budovách. Členovia realizačného tímu projektu
absolvovali 780 osobných stretnutí so stakeholdermi a vypracovali viac ako 100 odborných
posudkov s návrhmi na ochranu hniezdisk a úkrytov živočíchov v budovách. Pre MŽP SR
sme pripravili analýzu uplatňovania Usmernenia MŽP SR a MDVRR SR k postupu štátnych
orgánov ochrany prírody a krajiny a orgánov štátnej správy pre územné plánovanie, stavebný
poriadok a bývanie pri zabezpečovaní ochrany hniezdnej populácie dážďovníka tmavého
(Apus apus) a netopierov (Chiroptera) pri zatepľovaní a iných stavebných úpravách budov.
Táto analýza bude dôležitým podkladom pre aktualizáciu tohto usmernenia, ktorá bude
realizovaná v rámci projektu.
V roku 2012 sme v rámci projektu riešili ochranu živočíchov pri viac ako 420 konkrétnych
prípadoch zatepľovania alebo rekonštrukcie budov. Vďaka inštalácii upravených mriežok sa
nám podarilo na Slovensku zachovať viac ako 3 500 pôvodných hniezdisk a úkrytov vo
vetracích otvoroch v atike aj po zateplení domov alebo rekonštrukcii striech. Tam, kde nebolo
možné zachovať pôvodné hneizdiská a úkryty sme inštaláciou búdok pre dážďovníky
a netopiere vytvorili viac ako 3 400 nových hniezdnych možností pre dážďovníky a úkrytov
pre netopiere.
18
Výročná správa BROZ za rok 2012
Príklad hniezdnej steny, na ktorej sú zapracované umelé búdky pre dážďovníky a netopiere
spolu s upravenými odvetrávacími mriežkami umožňujúcimi vstup do pôvodnych hniezdisk
Projekt a jeho priebežné výsledky aktívne propagujeme aj cez médiá a na odborných
seminároch a konferenciách. Aj vďaka aktivite realizátorov projektu sa problematika ochrany
živočíchov v panelákoch objavilo vo viac ako 50 mediálnych výstupoch, vrátane článkov
v tlači, rozhovorov v TV a rozhlase, TV reportáží apod. Podrobnejší zoznam výstupov je
uvedený nižšie. Cieľové skupiny oslovujeme aj formou článkov publikovaných v ich
odborných časopisoch a magazínoch (napr. informácia o búdkach v katalógu firmy WEBER
TERRANOVA, ktorá je dodávateľom zatepľovacej technológie; článok o význame a ochrane
živočíchov v budovách v magazíne pre architektov a dizajnérov Dom a bývanie).
V októbri 2012 sme zorganizovali svojho druhu 1. medzinárodnú konferenciu zameranú na
problematiku ochrany vtákov a netopierov počas rekonštrukcie budov. Zúčastnilo sa na nej
120 zástupcov orgánov štátnej správy ako aj odborníkov z rôznych krajín Európy (ČR, Veľká
Británia, Španielsko, Poľsko, Ukrajina a i.), ktorí sa podelili o svoje poznatky a skúsenosti
týkajúce sa ochrany vtákov a netopierov v budovách.
19
Výročná správa BROZ za rok 2012
1. medzinárodná konferencia „Ochrana vtákov a netopierov v budovách“
Dôležitou časťou projektu je aj práca s verejnosťou. V rámci projektu organizujeme
prednášky a exkurzie pre školy a širokú verejnosť. V roku 2012 to bolo 37 prednášok a 11
exkurzií, spolu pre viac ako 1 000 účastníkov. V rámci Európskej noci netopierov sa
verejnosť môže zoznámiť s netopiermi, ich ekológiou a správaním a aj so spôsobom ich
terénneho výskumu formou odchytu do sietí. Takýmto spôsobom sa nám darí obracať
vnímanie netopierov verejnosťou z toho negatívneho na pozitívne.
Ďalšie informácie o projekte a jeho výsledkoch môžete nájsť na http://dazdovniky.vtaky.sk.
20
Výročná správa BROZ za rok 2012
Projekt LIFE09 NAT/CZ/000364 Integrovaná ochrana vzácnych druhov motýľov
nelesných biotopov v Českej republike a na Slovensku
21
Výročná správa BROZ za rok 2012
Na jeseň 2012 sa naplno rozbehla realizácia projektu zameraného na ochranu
vzácnych motýľov a ich biotopov na vybraných lokalitách v Bielych Karpatoch a Považskom
Inovci. Reálny začiatok projektu bol oproti tomu oficiálnemu (1.1.2011) výrazne posunutý
z dôvody
dodatočných úprav a zmien v schválenom projekte na českej strane. V druhej polovici 2012 sa
doriešili všetky administratívne záležitosti a bola uzavretá partnerská dohoda medzi AOPK
ČR ako koordinujúcim partnerom a BROZ ako pridruženým partnerom projektu. Ďalším
partnerom projektu zo Slovenska je ŠOP SR.
Projekt si kladie za cieľ dosiahnuť priaznivý stav vybraných ohrozených druhov motýľov ako
sú napr. žltáčik zanoväťový (Colias myrmidone), jasoň červenooký (Parnassius apollo),
modráčiky rodu Maculinea (M. nausithous, M. teleius, M. alcon, M. arion) a ďalších druhov
a to formou obnovy a podpory tradičného spôsobu hospodárenia v regiónoch, predovšetkým
podpory extenzívnej pastvy oviec. Ďalšími cieľmi sú vybudovanie a podpora
inštitucionálnych kapacít a spolupráce medzi štátnymi a mimovládnymi organizáciami,
zástupcami miestnej samosprávy, vlastníkmi a užívateľmi pôdy a pod. a zvýšenie povedomia
verejnosti a význame a ochrane biodiverzity, najmä motýľov na nelesných biotopoch,
predovšetkým lúkach a pasienkoch.
Na slovenskej strane budú aktivity projektu zameranú najmä na menežment projektových
lokalít, odstraňovanie náletových drevín a prípravu lokalít na extenzívnu pastvu. Okrem toho
bude pri S-CHKO Biele Karpaty v Nemšovej vybudované Menežmentové stredisko, ktoré
bude technicky vybavené tak, aby bolo možné aj v budúcnosti zabezpečiť pravidelnú
starostlivosť o lokality. Pre vybrané lokality budú spracované programy starostlivosti
a menežmentové plány pre vybrané územia európskeho významu (napr. Pavúkov jarok,
Kobela, Čachtické Karpaty) a program záchrany pre kriticky ohrozený druh motýľa žltáčika
zanoväťového (Colias myrmidone). Taktiež budú organizované rôzne podujatia a stretnutia
pre verejnosť s cieľom zvýšiť ich informovanosť o problematike vplyvu rôzneho spôsobu
hospodárenia na biodiverzitu a aktívne ich zapojiť do ochrany motýľov a nelesných biotopov
v regióne.
BROZ, okrem toho, že má funkciu koordinátora projektu pre Slovensko, sa v rámci projektu
venuje aj budovaniu infraštruktúry pre obnovu tradičnej extenzívnej pastvy v regióne. Za
týmto účelom budú zakúpené zvieratá (najmä ovce a kozy) a odkúpené pozemky
v projektovom území, ktoré prejdú do vlastníctva BROZ. Týmto sa aj do budúcna zabezpečí
optimálna starostlivosť o biotopy chránených a ohrozených druhov rastlín aj živočíchov.
V roku 2012 prebiehali hlavne prípravné aktivity, štúdium odborných materiálov o ochrane
a menežmente motýľov, spôsoboch extenzívnej pastvy, atď. Praktické opatrenia budú
realizované najmä od roku 2013, kedy sa v spolupráci so ŠOP SR a miestnymi hospodármi
začne s odstraňovaním náletových drevín a čistením vybraných lokalít a bude zahájená
extenzívna pastva.
Ďalšie informácie o projekte nájdete na http://www.broz.sk/ochrana-vzacnych-druhovmotylov-nelesnych-biotopov-v-ceskej-republike-a-na-slovensku-life09-nat-cz-000364
22
Výročná správa BROZ za rok 2012
Projekt LIFE10 NAT/SK/083: Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných
dún na južnom Slovensku
V roku 2011 sme v spolupráci s Daphne – inštitútom aplikovanej ekológie a Štátnou
ochranou prírody začali realizovať projekt podporená Európskou komisiou v rámci prgramu
LIFE. Projekt je zameraný na záchranu panónskych slanísk a piesočných dún na južnom
Slovensku. Slaniská a vápnité viate piesky patria v súčastnosti medzi najviac ohrozené
biotopy na Slovensku. Dosvedčuje to aj fakt, že približne 30 zástupcov flóry slanísk patrí
medzi kriticky ohrozené druhy - medzi nimi napríklad limonka gmelinova (Limonium
gmelinii), gáfrovka ročná (Camphorosma annua), hviezdovec bodkovaný (Galatella
punctata), skorocel úzkolistý (Plantago tenuiflora), skrytka bodlinatá (Crypsis aculeata).
Viaceré z nich prežívajú v posledných populáciách, na hranici vyhynutia. Rovnako aj lokality
viatych pieskov sú skrytými pokladmi prírody Podunajska – napríklad lokalita Čenkov je
jediným miestom na Slovensku, kde nájdete rásť jesienku piesočnú (Colchicum arenaria),
kosatec piesočný (Iris humilis ssp. arenaria), alkanu farbiarsku (Alcana tinctoria)
alebo chvojník dvojklasý (Ephedra distachya).
Ešte v polovici dvadsiateho storočia zaberali slaniská na južnom Slovensku plochu približne
8300 hektárov. Vďaka rozorávaniu a odvodňovaniu však poklesla ich súčasná rozloha na
približne 500 ha. Navyše, zvyšky lokalít, ktoré ešte zostali sú momentálne v žalostnom stave
– v dôsledku dlhodobého zanedbania sú zarastené náletovými drevinami, inváznou
zlatobyľou, trstinou a smlzom, ktoré vytláčajú pôvodné slaniskové druhy rastlín, na lokalitách
sa množia nelegálne skládky odpadov.
Podobne sú na tom aj viate piesky – to čo nebolo zničené vysádzaním plantáží borovíc
a agátov a veľkoplošnou ťažbou piesku sa nám v súčasnosti stráca pred očami vďaka
nedostatku starostlivosti. Pieskové duny, ktoré boli kedysi prirodzene narúšané činnosťou
vetra a pasúcich sa zvierat dnes zarastajú nepôvodnými náletovými drevinami. Kvôli tomu sa
z nich takmer vytratili plôšky s obnaženým pieskom – kľúčové miesta pre zmladzovanie
typických psamofytných rastlín a prežívanie viacerých špecializovaných druhov hmyzu.
Aby bolo možné zachovať miesta pre prežívanie typických druhov slanísk a viatych pieskov,
bolo v rámci projektu vybraných 15 lokalít, ktoré reprezentujú to najcennejšie, čo sa z týchto
biotopov na Podunajsku zachovalo. Lokality sa nachádzajú roztrúsene v okresoch Komárno
a Nové Zámky a majú rozlohu od 1,5 do 166 hektárov. Aktivity, ktoré na nich chceme
realizovať sú zamerané najmä na obnovný manažment slanísk a viatych pieskov. Postupne
budeme odstraňovať invázne a náletové dreviny, zabezpečíme pravidelné kosenie. V roku
2012 sa nám podarilo zabezpečiť pokosenie celej lokality Mostové (22 ha), odstránili sme
23
Výročná správa BROZ za rok 2012
náletové dreviny na Pavelskom slanisku (na ploche cca 10 ha) a Pri orechovom rade (1,5 ha),
v spolupráci s miestnymi obyvateľmi sme pokosili trsťovisko na lokalite Rácovo jazero pri
Tvrdošovciach, ktoré sa postupne rozširuje na úkor vzácnych rastlinných spoločenstiev
typických pre obnažené dná periodických vôd.
Optimálnou formou starostlivosti o slaniská a viate piesky je pastva hospodárskych zvierat, čo
bolo až do 50. rokov minulého storočia bežným koloritom týchto lokalít. Ambíciou projektu
je preto obnoviť pastvu, pokiaľ možno na čo najväčšom množstve lokalít. V roku 2012 sa
nám podarilo zabezpečiť pasenie na lokalite Pavelské slanisko.
Väčšina lokalít slanísk a pieskov je v súčasnosti obkolesená intenzívne využívanou
poľnohospodárskou pôdou. Keďže hranice lokalít nie sú v teréne dostatočne vyznačené, na
mnohých miestach bolo z plôch Prírodných rezervácií a Chránených areálov postupne
odorávané. Preto sme sa rozhodli hranice opätovne zamerať v teréne a v spolupráci so Štátnou
ochranou prírody a dotknutými poľnohospodármi dohodnúť obnovu, ktorá umožní ich návrat
k prírode. Takto sme pre účely ochrany prírody pomohli „získať“ štyri hektáre slanísk.
Veríme, že sa nám bude dariť aj v roku 2013 a prispejeme tak k zachovaniu dedičstva slanísk
a viatych pieskov aj pre tých, čo prídu po nás.
Viac informácií o projekte môžete nájsť na: http://daphne.sk/pannonicsk
Projekt HUSK/1101/2.2.1//0052 Ochrana piesočných a lužných stanovíšť voči inváznym
druhom rastlín
Dvojročný bilaterálny projekt, realizovaný od augusta 2008 v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013, spája Národný park DunajIpeľ (Maďarská republika) a BROZ za účelom ochrany prírodných hodnôt proti inváznym
rastlinám pomocou zosúladených zásahov v biotopoch piesočnatého charakteru a na
inundačných územiach v Maďarsku a na Slovensku. Invázne druhy rastlín znamenajú
konkurenciu v prijímaní živín a vody pre pôvodné rastlinstvo, cudzokrajné stromy znižujú
24
Výročná správa BROZ za rok 2012
variabilitu druhov podrastu, bránia pôvodným stromom v ich prírodnom obnovení. Pri ich
zatlačení a odstránení je veľkým problémom vegetatívna rozmnožovacia schopnosť
inváznych rastlín a ich sklon k hromadnej tvorbe nových výhonkov, práve preto je vhodné
kombinovať mechanické a chemické metódy ich hubenia. Na Slovensku sa tento projekt bude
týkať 3 regiónov a 5 obvodov. V súvislosti so spomínanými biotopmi budú vykonané aktívne
ošetrovacie práce, odborné prípravné činnosti v prvej fáze projektu, ako aj vyhodnotenie v
poslednej fáze budú uskutočnené v spolupráci partnerov, pomocou mobilizácie
zainteresovaných odborníkov z oboch krajín. Popri zlepšení stavu piesočnatých a
inundačných biotopov tento projekt sa bude venovať zhromaždeniu a publikovaniu vecných
poznatkov orientovaných na prax, ktoré môtžu priamo podporovať práce spojené so
spravovaním oblastí v oboch krajinách, pričom tieto poznatky sa budú týkať viacerých
odvetví (ochrana príprody, lesníctvo, občianska sféra, agrárni roľníci).
V roku 2012 boli na aktivity zamerané hlavne na mapovanie inváznych druhov rastlín, s
dôrazom na sledovanie a zaznamenávanie výskytu beztvarca krovitého (Amorpha fruticosa),
pajaseňa žliazkatého (Ailanthus altissima) a javorovca jaseňolistého (Acer negundo). V
auguste 2012 sme vykonali prvotné experimentálne zásahy v rámci eliminácie beztvarca
krovitého a pajaseňa žliazkatého.
Zároveň sme konzultovali možné technologické postupy odstraňovania inváznych druhov
rastlín s kolegami z iných inštitúcií. Taktiež sme sumarizovali podklady o inváznych druhoch
rastlín, ako aj druhoch inváznymi rastlinami priamo kriticky ohrozených, zraniteľných,
chránených a druhoch hodných ochrany. Tieto údaje budú zverejnené na na domovskej
stránke projektu.
Viac informácii o projekte môžete nájsť na www.broz.sk/projekt-invazne.
25
Výročná správa BROZ za rok 2012
Projekt SEE/D/0165/2.3/X - DANUBEPARKS STEP 2.0 - Ukotvovanie siete chránených
území na rieke Dunaj ako platformy pre ochranu prírodného bohatstva Dunaja
Medzinárodný projekt DANUBEPARKS STEP 2.0 je pokračovaním úspešného
projektu DANUBEPARKS (2009-2012), ktorý spoločne realizovali zástupcovia chránených
území pozdĺž Dunaja s finančnou podporou programu Juhovýchodná Európa. Úlohou siete je
chrániť a obnovovať najhodnotnejšie biotopy a druhy tohto veľtoku, aby sa z tejto významnej
časti európskeho prírodného bohatstva mohli tešiť aj ďalšie generácie. Keďže rieka nepozná
hranice štátov, je pre dosiahnutie takéhoto ambiciózneho cieľa potrebná úzka medzinárodná
spolupráca. V súčasnosti sa na projekte aktívne podieľa 14 partnerov z 8 krajín pozdĺž
Dunaja, zodpovedných za manažment chránených území od Nemecka až po Rumunsko. V
rámci projektu je snaha počet aktívnych partnerov ďalej zvyšovať.
Projekt DANUBEPARKS STEP 2.0 začal v októbri 2012, potrvá do septembra 2014 a jeho
aktivity sa dajú rozdeliť do piatich tématických oblastí – riečna morfológia, biotopy, vlajkové
projektové druhy, monitoring a turizmus. Konkrétne sa napríklad bude implementovať akčný
plán na ochranu nášho najväšieho dravca – orliaka morského. Pozornosť je zameraná aj na
ďalší dôležitý druh, typický pre lužné lesy – topoľ čierny. V pláne je zmapovanie jeho
súčasného rozšírenia, genetická a morfologická analýza odobratých vzoriek, ale aj pilotné
zalesňovanie. Spomedzi vtáčich druhov sme sa po predchádzajúcich skúsenostiach rozhodli
zamerať monitoring na dva vybrané druhy - kulíka riečneho a brehule hnedej, keďže sú
dobrými indikátormi pre dynamiku riečnych systémov. Kulík sa rozmnožuje na štrkových
ostrovoch a pieskových nánosoch, kďežto brehula využíva na tieto účely strmé riečne brehy.
Obidva tieto habitaty sa vytvárajú iba prirodzeným spôsobom, striedaním záplav a období s
nižším prietokom vody a tak poskytujú informáciu o kondícii rieky.
Počas prvých dvoch mesiacov trvania projektu sa uskutočnili tri pracovné stretnutia, kde
partneri odštartovali práce v rámci jednotlivých pracovných balíkoch. Otváracia konferencia
projektu sa konala v Ingolstadte – okrem podpisu partnerskej zmluvy, prebehlo i úvodné
pracovné stretnutie ku aktivitám zameraným na turizmus, projektový a finančný manažment a
školenie projektových manažérov. Partneri obdržali projektové propagačné materiály
(bavlnené tašky, perá), ktorých prípravu malo na starosti BROZ.
Následne sa partneri stretli v maďarskom Ostrihome, kde spoločne zbierali nápady pre
vnútornú I vonkajšiu expozíciu navštevníckeho centra, ktoré vzniká v meste Dömös.
V Sombore (Srbsko) prebehla diskusia ku aktivitám, týkajúcim sa topoľa čierneho a orliaka
morského. Partneri sa oboznámili s metodikou mapovania topoľov, ako aj odberu vzoriek
listov na genetickú a morfologickú analýzu. Taktiež sa diskutovala možnosť prípravy nového
projektu, zameraného na ochranu orliaka morského. V neposlednom rade vybraní partneri
26
Výročná správa BROZ za rok 2012
prezentovali súčasný stav sčítania orliakov v ich krajinách a spolu s ostatnými partnermi
preberali podmienky pre koordinované sčítanie v januári 2014.
Prvú výmennú stáž v rámci projektu absolvoval Pavol Surovec (BROZ) u hlavného partnera –
Národného parku Donau-Auen.
Viac informácii o projekte môžete nájsť na www.danubeparks.org.
PRÁCA S VEREJNOSŤOU, ODBORNÁ ČINNOSŤ A REVITALIZÁCIE BIOTOPOV
V roku 2012 zabezpečovali pracovníci aj dobrovoľníci BROZ veľké množstvo akcií
určených pre odbornú verejnosť a študentov – najmä prednášky a semináre. Pre deti, mládež
a širokú verejnosť sme zorganizovali viacero brigád, terénnych exkurzií a prezentácií našej
činnosti.
27
Výročná správa BROZ za rok 2012
Účasť na konferenciách
2nd Commonswift Seminar (10.-12.4.2012) – Berlín, Nemecko (APUS)
EUROBATS 17th Advisory Committee Meeting (15.-17.4.2012) – Dublin, Írsko (APUS)
13. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov
a pedagógov (19.-20.9.2012) – Nitra (APUS)
Zoológia 2012, 18. Feriancove dni (22.-24.11.2012) – Zvolen (APUS)
VI. medzinárodná konferencia „Komplexná obnova bytových domov“ (20.-22.11.2012) –
Podbanské (APUS)
International Symposium on the Importance of Bats as Bioindicators (5.-7.12.2012) –
Barcelona, Španielsko (APUS)
Venkovská krajina (18. -20.5.2012) – Hostětín, CZ (NATURA 2000 BA)
20 let programu LIFE (21.5.2012) – Ostrava, CZ (NATURA 2000 BA)
The 8th European Conference on Ecological Restoration (10.-13.9.2012) – České Budejovice,
CZ (NATURA 2000 BA, Ochrana vtákov Podunajska, Microtus)
Deň Dunaja 2012 a Dunajský majster umenia
Medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaj so sídlom v Budapešti organizuje každoročne
29. júna Deň Dunaja, do ktorého sú zapojené všetky krajiny, cez ktoré preteká rieka Dunaj.
V tento deň každá krajina organizuje viacero podujatí, ktorých hlavnou témou je rieka Dunaj.
Sú to odborné konferencie, výstavy, stretnutia a akcie pre verejnosť. Nezabúda sa ani na deti
a mládež, pre ktoré sú pravidelne zaujímavé exkurzie a súťaže. Tento rok sa na ich realizácii
podieľalo aj Bratislavské regionálne ochranárske združenie.
Významnou akciou bola medzinárodná výtvarná súťaž Dunajský majster umenia, ktorá sa
konala už po deviatykrát. Súťaž je určená pre 2-3 členné skupiny žiakov, ktoré spolu so
svojím učiteľom v rámci prírodopisu alebo výtvarnej výchovy absolvujú prechádzku do
okolia rieky, potoka alebo inej mokrade. Počas vychádzky sa dozvedajú zaujímavosti o živote
okolo vôd a spoznávajú význam mokradí pre životné prostredie. Na mieste potom vytvoria
menšie alebo väčšie umelecké dielka z prírodného materiálu. Na konci je potrebné všetky
diela odfotografovať a zaslať organizátorovi súťaže. V roku 2012 sa do súťaže zapojilo 17
prác zo 7 škôl. Víťazom sa stalo dielo nazvané Sumec, slimák a sova vytvorené žiakmi zo ZŠ
Komárno.
Slávnostné odovzdávanie cien víťazom Dunajského majstra umenia (vecné ceny, vyhliadková
plavba loďou po Dunaji) sa konalo pri príležitosti osláv Dňa Dunaja v Gabčíkove, kde BROZ
pripravilo pre víťazov ale aj pre širokú verejnosť množstvo sprievodných akcií.
28
Výročná správa BROZ za rok 2012
Dielko žiakov zo ZŠ Komárno
Dunajské luhy - vzácna a nepoznaná divočina na prahu veľkomesta
Cieľom projektu Dunajské luhy - vzácna a nepoznaná divočina na prahu veľkomesta je
priblíženie problematiky ochrany lužných lesov a zapojenie verejnosti do konkrétnych
ochranárskych aktivít. Je zameraný na ochranu biodiverzity tzv. "vnútrozemskej delty
Dunaja", implementáciu sústavy Natura 2000 v oblasti Dunajských luhov, revitalizáciu
vybraných lokalít a zapojenie verejnosti do konkrétnych činností na pomoc prírode. Projekt
pozostáva z piatich hlavných aktivít, zameraných na praktickú ochranársku činnosť. Viacero
aktivít je určených pre dobrovoľníkov, ktorí pod vedením špecialistov BROZ realizujú v
teréne brigády zamerané na dosiahnutie želaného stavu. Viac na http://www.dobrakrajina.sk/
29
Výročná správa BROZ za rok 2012
EDIČNÁ ČINNOSŤ BROZ
V roku 2012 sme vydali nasledovné publikácie:
Kalendár na rok 2013 – Dunajské luhy (projekt NATURA 2000 BA )
30
Výročná správa BROZ za rok 2012
Projektový leták v 4 jazykových verziách (projekt NATURA 2000 BA )
31
Výročná správa BROZ za rok 2012
BROZ V MÉDIÁCH
PROJEKT LIFE MICROTUS V MÉDIÁCH
30.01.2012 - ENVIRO:Rozsiahly močiar pri Gabčíkove budú revitalizovať (The big marsh
near Gabcikovo wil be revitalised), http://www.appril.com/Spravy/2012/ENVIRO-Rozsiahly-mociar-pri-Gabcikove-budu-revita.aspx, http://udalosti.noviny.sk/udalosticlanky/30-01-2012/enviro-rozsiahly-mociar-pri-gabcikove-budu-revitalizovat.html
PROJEKT LIFE OCHRANA VTÁCTVA PODUNAJSKA V MÉDIÁCH
31.01.2012 - Začala sa obnova rozsiahleho močiara na Dunaji, http://www.minzp.sk/tlacovyservis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2012/tlacove-spravy-januar-2012/zacala-obnovarozsiahleho-mociara-dunaji.html
PROJEKT LIFE NATURA 2000 BA V MÉDIÁCH
6.3.2012
19.3.2012
http://www.tvba.sk/home/tv-relacie/hlas-centrope/hlascentrope-13-/
So snežienkami
opatrne (Správy STV) http://www.stv.sk/online/archiv/spravy-stv?date=2012-0319&id=48397
1.4.2012
Farmári v Bratislave
(Správy STV)
24.4.2012
HOSŤ V ŠTÚDIU:
Miroslava Rudá o
chránenom areáli
Pečniansky les (TA3) http://www.ta3.com/clanok/13512/host-v-studiu-miroslavaruda-o-chranenom-areali-pecniansky-les.html
25.4.2012
25.4.2012
32
Hlas Centrope 13 príroda v okolí
Bratislavy (TV BA)
http://www.stv.sk/online/archiv/spravy-stv?date=2012-0401&id=48544
Štát prišiel o unikátny
les (Televízne noviny,
http://voyo.markiza.sk/produkt/spravodajstvo/3382-televizneMarkíza)
noviny-25-04-2012-19-00
Ochranári majú
dôvod na radosť
http://www.stv.sk/online/archiv/spravy-stv?date=2012-04(Správy STV)
25&id=48842
Výročná správa BROZ za rok 2012
1.5.2012
Štát prišiel o
lukratívne pozemky,
tie pripadnú
neznámemu
občianskemu
združeniu (TA3)
28.5.2012
Sihoť je ďalším
chráneným územím
(TV BA)
28.5.2012
V Bratislave vznikol
nový chránený areál
– ostrov Sihoť (TA3)
28.5.2012
28.5.2012
http://www.ta3.com/clanok/13919/stat-prisiel-o-lukrativnepozemky-tie-pripadnu-neznamemu-obcianskemuzdruzeniu.html
http://www.tvba.sk/home/sihot-je-dalsim-chranenymuzemim/
http://www.ta3.com/clanok/15520/v-bratislave-vznikol-novychraneny-areal-ostrov-sihot.html
HOSŤ V ŠTÚDIU: M.
Rudá o novom
chránenom areáli
http://www.ta3.com/clanok/15521/host-v-studiu-m-ruda-oSihoť (TA3)
novom-chranenom-areali-sihot.html
Ostrov Sihoť vyhlásili
za chránený areál
http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/regiony/ostrov-sihot(TV noviny.sk)
vyhlasili-za-chraneny-areal.html
28.5.2012
Odteraz pod väčšou
ochranou (Televízne
noviny, Markíza)
5.9.2012
Dobrovoľníci
obnovujú lúky na
http://www.tvba.sk/bratislava-dnes/mestske-casti/devinskaDevínskej Kobyle (TV nova-ves/dobrovolnici-obnovuju-luky-na-devinskej-kobyle/
BA, článok)
http://voyo.markiza.sk/produkt/spravodajstvo/4009-televiznenoviny-28-05-2012-19-00
január 2012
Devínčan
Národný park medzi dvomi metropolami
apríl 2012
Devínčan
Snaha ochranárov o obnovenie tradičnej pastvy
hospodárskych zvierat na Devínskej Kobyle
6.4.2012
Petržálske noviny
23.4.2012
Bratislavský kuriér Pečniansky les je už chránený
3.5.2012
Bratislavské noviny Pečniansky les je chráneným areálom
4.5.2012
33
Petržálske noviny
Vyčistili sme prírodnú rezerváciu
Dobrá správa pre Pečňu
Výročná správa BROZ za rok 2012
31.5.2012
Bratislavské noviny Ostrov Sihoť je chráneným areálom
1.6.2012
Račiansky výber
jún 2012
Devínčan
jún 2012
Enviromagazín
Žiaci z Hubenky čistili okolie svojej školy
Slávnostné vyhlásenie chráneného areálu Sihoť
Sihoť je vyhlásená za chránené územie
jún 2012
Wir im Marchfeld Neues Schutzgebiet bei Bratislava
jún 2012
Region Hainburg
Sihot-Insel unter Schutz
PROJEKT LIFE APUS A NYCTALUS V SR V MÉDIÁCH
16.4.2012 – spravy.pravda.sk
Andrej Barát: Chránené dážďovníky hynú pre zatepľovanie (spolupráca Denisa Löbbová SON)
Online:http://spravy.pravda.sk/chranene-dazdovniky-hynu-pre-zateplovanie-f2o/sk_domace.asp?c=A120415_192141_sk_domace_p12
19.4.2013 – Regionálna Púchovská televízia
Na slovíčko (spolupráca Ľubomíra Vavrová - BROZ, Matúš Kováč - SON)
Online: http://www.facebook.com/video/video.php?v=2040341666238
18.6.2012 – Prešovský Korzár
Vladimír Ilečko: Belorítky zastavili v Bardejove zatepľovanie bytoviek (spolupráca Martin
Ceľuch - SON)
18.6.2012 – bardejov.korzar.sme.sk
Vladimír Ilečko: Belorítky zastavili v Bardejove zatepľovanie bytoviek (spolupráca Martin
Ceľuch - SON)
Online: http://bardejov.korzar.sme.sk/c/6422003/beloritky-zastavili-v-bardejovezateplovanie-bytoviek.html
19.6.2012 – TV Markíza – Správy o 17tej
Belorítky zastavili zatepľovanie (spolupráca Martin Ceľuch – SON)
On-line: Archív neprístupný (spoplatnený)
20.6.2012 – TV JOJ
34
Výročná správa BROZ za rok 2012
Vladimír Ilečko: Vtáky prerušili stavebné práce (spolupráca Martin Ceľuch – SON)
27.6.2012 – TV JOJ – Hlavné správy
Vladimír Ilečko: Náhradná mama (spolupráca Martin Ceľuch – SON) – reportáž o pomoci
obyvateľky paneláku pri záchrane mláďaťa dážďovníka
1.7.2012 – Youtube.com
Matúš Kováč - SON: Sokoly – záchrana (vlastná tvorba zverejnené na youtube.com) – video
o záchrane mladých sokolov myšiarov z hniezda ohrozeného pri zatepľovaní domu
Online: http://www.youtube.com/watch?v=mpHrmkc84Fk
6.7.2012 – TV Markíza
Búdky pre netopiere na sídlisku (spolupráca Matúš Kováč - SON)
Online: http://www.youtube.com/watch?v=CMq8WoNvEQM&feature=youtu.be
9.7.2012 – TV Región
Relácia Letokruhy – téma netopiere (spolupráca Martin Ceľuch – SON)
On-line: http://www.regiontv.eu/archiv/2012-07-09/?playVideo-2204
16.7.2012 – TV Región
Relácia Letokruhy – téma dážďovníky (spolupráca Martin Ceľuch – SON)
On-line: http://www.regiontv.eu/archiv/2012-07-16/?playVideo-2216
28.10.2012 – RTVS
Relácia Slovensko v obrazoch – reportáž Noc s netopiermi (spolupráca Martin Ceľuch –
SON)
On-line: http://www.stv.sk/online/archiv/slovensko-v-obrazoch/?date=2012-10-28&id=50920
október 2012 – Rádio Lumen
informácia o medzinárodnej konferencii vo Zvolene
2.11.2012 – zvolen.sme.sk
Stavebníci a ochranári už zachránili netopiere v desiatkach zateplených budov
On-line: http://zvolen.sme.sk/c/6585672/stavebnici-a-ochranari-uz-zachranili-netopiere-vdesiatkach-zateplenych-budov.html
13.11.2012 – MY – Žurnál
Peter Pollák: Všetky dážďovníky už žijú v panelákoch
november 2012 – Novinky BBSK
Stavebníci a ochranári zachraňujú vtáky a netopierov
11.11.2012 – actionforswifts.blogspot.sk
35
Výročná správa BROZ za rok 2012
Helen Hodgson: Slovak conference highlights problems across Europe for birds and bats
in buildings
On-line: http://actionforswifts.blogspot.sk/2012/11/slovak-conference-highlightsproblems.html
30.11.2012 – youtube.com
Dušan Mošať: Noc netopierov ZŠ Na Hôrke
On-line: http://www.youtube.com/watch?v=BGPcN9shpqw
PROJEKT LIFE MOTÝLE ČR- SR V MÉDIÁCH
LIFE = lepší život pro motýly, Bílé/Biele Karpaty – časopis moravsko-slovenského pomezí,
2/2012: 14-15.
36
Výročná správa BROZ za rok 2012
POĎAKOVANIE
Najvýznamnejší partneri:
Ministerstvo životného prostredia SR
Štátna ochrana
prírody SR
Slovenský
vodohospodársky
podnik, š.p.
Prírodovedecká
fakulta UK
Bratislava
37
RCOPK Bratislava
Správa CHKO Záhorie
Vodohospodárska výstavba, š.p.
Vojenský technický
a skúšobný ústav
Záhorie
Správa CHKO
Dunajské luhy
Bratislavská
vodárenská
spoločnosť, a.s.
Severodunajské riaditeľstvo životného
prostredia a vôd, Maďarsko
Výročná správa BROZ za rok 2012
Národný park Donau
Auen, Rakúsko
Národný park FertőHanság, Maďarsko
Výskumný ústav vodného
hospodárstva
Národný park Neziderské jazero
BROZ je členom:
Dunajské environmentálne fórum
38
CEEweb pre biodiverzitu
Výročná správa BROZ za rok 2012
Poďakovanie najvýznamnejším donorom
V roku 2012 finančne podporili našu činnosť nasledovné inštitúcie:
Ministerstvo životného prostredia SR
Európska komisia, program LIFE
Európska teritoriálna spolupráca, Program juhovýchodná Európa
Nadácia Pontis
39
Výročná správa BROZ za rok 2012
KONTAKTY
Bratislavské regionálne ochranárske združenie – BROZ
Sídlo: Godrova 3/b, 811 06 Bratislava
Poštová adresa: Na Riviére 19A, 841 04 Bratislava
IČO: 31771815, DIČ: 2021575028
www.broz.sk
[email protected]
tel., fax: 02/ 55562693
40
Výročná správa BROZ za rok 2012
Suvaha Uc NUJ 1 - 01
SOVAHA
... .
k . . .. ~.1 : ~2-?0.1?
(v eurach zaokruhlene na dve desatinne miesta)
Za bezne uctovne
obdobie od
Za bezprostredne
predchadzajuce
uctovne obdobie od
mesiac
rok
[ill
121 0 11 121
mesiac
rok
[ill
121
o 11
11
Dafiove identifikacne cfslo
do
I
do
mesiac
rok
OTIJ
121 0 11 121
mesiac
rok
OTIJ
121 o 11 11
I
uctovna zavierka:
lXI -riadna
D -mimoriadna
D -priebezna
121o12111s17lslol2181
SID
!CO
1 3 1 1 1 7 1 7 1 1 1 8 1 1 1 5 111.-.-I-.-1-.1---,1
K6d SK NACE
[I8] . ~.0
Nazov uetovnej jednotky
B
r
a
t
i
s
! a v s k e
0
c
h
r
a
n
a
r
s
k
e
r
.e
g
i
0
n
a
I
n .e
z
d
r
u
z
e
n
i
e
Sfdlo uctovnej jednotky
Utica a cislo
PSC
I 8 I 1 I 1 I 0 I 61
Nazov obce
j,--s-,-1--rr,-a,.-It-.1--,i1,--s-,-1-.,~-a,.-Iv-.1--,a1,---,---,--,--,--,-..,---,--,---,-,---,---,-..,.---,-----r---.
Smerove cfslo telef6nu
Cislo telef6nu
Cislo faxu
I
E-mailova adresa
Zostavene dna:
28.03.2013
Podpisovy zaznam osoby
zodpovednej za vedenie
uctovnictva:
Jv--tI
Podpisovy zaznam osoby
zodpovednej za zostavenie
uctovnej zaviei :
·J;~
Podpisovy zaznam statutameho
organu alebo elena statutameho
organu .Octovnej jednotky:
/}('t
.
· MF SR 2012
1/4
{it /)
VVJ~
I
1co
I311 I71 711 Isl1 Isl 1SID I I I I I
Bezprostredne
predchadzajuce
uctovne obdobie
Bezne uctovne obdobie
c.r.
Strana aktiv
a
A. NEOBEZNY MAJETOK SPOLU
1.
b
Netto
1
2
3
4
1654534,51
494427,36
1160107,15
1069383,00
r. 003 az r. 008
002
20038,71
12247,07
7791 ,64
11687,00
10031,52
6114,88
3916,64
5875,00
10007,19
6132 ,19
3875,00
5812,00
482180,29
1146105,68
1051527,00
X
816446,95
635333,00
003
Softver
013- (073+091AU)
004
014 - (074 + 091AU)
005
Ostatny dlhodoby nehmotny majetok (018+ 019)-(078 + 079 +
091 AU)
006
Obstaranie dlhodobeho nehmotneho majetku
007
(041-093)
Poskytnute preddavky na dlhodoby nehmotny majetok (051095AU)
2. Dlhodoby hmotny majetok
008
r. 010 az r. 020
009
1628285,97
(031)
010
816446,95
Pozemky
Umelecke diela a zbierky
(032)
021 - (081 - 092AU)
011
X
012
Samostatne hnutel'ne veci a subory hnutel'nych veci
022 - (082 + 092AU)
013
500325,32
243400,81
256924,51
322767,00
Dopravne prostriedky
014
70779,50
42735,23
28044,27
18655,00
224294,00
196044,25
28249,75
74772,00
023 - (083 + 092AU)
Pestovatel'ske celky trvalych porastov
025- (085 + 092AU)
015
Zakladne stado a t'azne zvierata
026 - (086 + 092AU)
016
Drobny dlhodoby hmotny majetok
028 - (088 + 092AU)
017
Ostatny dlhodoby hmotny majetok
029 - (089 +092AU)
018
Obstaranie dlhodobeho hmotneho majetku
3.
Netto
001
Nehmotne vysledky z vyvojovej a obdobnej cinnosti
012-(072+091AU)
Stavby
Korekcia
r. 002 + r. 009 + r. 021
Dlhodoby nehmotny majetok
Ocenitel'ne prava
Brutto
(042- 094)
019
Poskytnute preddavky na dlhodoby hmotny majetok (052095AU)
020
16440,20
16440,20
Dlhodoby financny majetok
021
6209,83
6209,83
6169,00
6209,83
6209,83
6169,00
r. 022 az r. 028
Podielove cenne papiere a podiely v obchodnych spolocnostiach
022
v ovladanej osobe
(061- 096 AU)
Podielove cenne papiere a podiely v obchodnych spolocnostiach
023
s podstatnym vplyvom
(062 - 096 AU)
Dlhove cenne papiere drZane do splatnosti
(065 - 096 AU)
024
P6zicky podnikom v skupine a ostatne p6zicky (066 + 067)- 096
025
AU
Ostatny dlhodoby financny majetok
(069 - 096 AU)
026
Obstaranie dlhodobeho financneho majetku (043 - 096 AU)
027
Poskytnute preddavky na dlhodoby financny majetok (053 - 096
AU)
028
2/4
1col3l1 I71 711 lsl1 Isl/slo I I I I I
Bezprostredne
predchadzajuce
uctovne obdobie
Bezne uctovne obdobie
Strana aktiv
c.r.
a
b
B. OBEZNY MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1.
Brutto
Korekcia
Netto
Netto
1
2
3
4
029
1665454,32
1665454,32
2279669,00
030
25173,06
25173,06
20163,00
031
2813 ,82
2813 ,82
263,00
22359,24
22359,24
19900,00
042
42664,93
42664,93
8236,00!
Pohl'adavky z obchodneho styku (311AU az 314 AU)- 391AU
043
10066,01
10066,01
6380,00
Ostatne pohl'adavky
044
2598,92
2598,92
1856,00
Zasoby
r. 031 az r. 036
Material
(112 + 119)-191
Nedokoncena vyroba a polotovary vlastnej vyroby (121 +122)(192+193)
032
Vyrobky
(123 - 194)
033
Zvierata
(124-195)
034
(132 + 139) -196
035
Tovar
Poskytnute prevadzkove preddavky na zasoby (314 AU- 391
AU)
2. Dlhodobe pohl'adavky
r. 038 az r. 041
036
037
Pohl'adavky z obchodneho styku (311 AU az 314 AU)- 391 AU
038
Ostatne pohl'adavky
(315AU- 391AU)
039
Pohl'adavky voci ucastnikom zdruzeni
(358AU- 391AU)
040
lne pohl'adavky
391AU
( 335 AU + 373 AU + 375 AU + 378AU) -
3. Kratkodobe pohl'adavky
r. 043 az r. 050
(315 AU - 391 AU)
041
Zuctovanie so Socialnou poist'ovnou a zdravotnymi poist'ovnami
(336)
045
X
Danove pohl'adavky
046
X
Pohl'adavky z dovodu financnych vzt'ahov k statnemu rozpoctu a
047
rozpoctom uzemnej samospravy
(346+ 348)
X
(341 az 345)
Pohl'adavky voci ucastnikom zdruzeni
Spojovaci ucet pri zdruzeni
lne pohl'adavky
(358 AU- 391AU)
048
(396- 391AU)
049
(335AU + 373AU + 375AU + 378AU)- 391AU 050
4. Financne ucty
Pokladnica
Bankove ucty
30000,00
30000,00
1597616,33
2251270,00
r. 052 az r. 056
051
1597616,33
(211 + 213)
052
8336,48
X
8336,48
9505,00
(221 AU + 261)
053
1589279,85
X
1589279,85
2241765,00
399074,46
277614,00
Bankove ucty s dobou viazanosti dlhsou ako jeden rok· (221 AU) 054
Kratkodoby financny majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257)291AU
055
Obstaranie kratkodobeho financneho majetku (259- 291AU)
056
C. CASOVE ROZLiSENIE SPOLU
1. Naklady buducich obdobi
Prijmy buducich obdobi
MAJETOK SPOLU
X
r. 058 a r. 059
057
(381)
058
21508,31
21508,31
23267,00
059
' 377566,15
377566,15
254347,00
060
3719063,29
3224635,93
3626666,00
(385)
r. 001 + r. 029 + r. 057
- - --- - -
3/4
399074,46
494427,36
1co
Strana pasiv
a
A. VLASTNE ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
r. 063 az r. 067
1. lmanie a penazne fondy
131 1I 71 711 I811 Isit SID I
c.r.
Bezne uctovne
obdobie
b
5
061
062
854239,47
I I II
Bezprostredne
predchadzajuce uctovne
obdobie
6
699009,00
12868,73
12828,00
Zakladne imanie
(411)
Peiiazne fondy tvorene podl'a osobitneho predpisu (412)
Fond reprodukcie
(413)
Oceiiovacie rozdiely z precenenia majetku a zavazkov (414)
063
064
065
12049,77
12050,00
066
818 ,96
778,00
Oceiiovacie rozdiely z precenenia kapitalovych ucastfn (415)
067
635332,51
374954,00
070
071
635332,51
374954,00
072
24000,21
40855,00
073
182038,02
270372,00
B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
074
148039,16
67308,00
1. Rezervy
075
079
434,57
540,00
080
434,57
540,00
087
147604,59
66768,00
088
28249,15
14425,00
089
28248,91
12324,00
090
7994,66
5441,00
091
46643,27
33823,00
36468,60
755,00
2222357 ,30
2860349,00
2. Fondy tvorene zo zisku
r. 069 az r. 071
Rezervny fond
(421)
Fondy tvorene zo zisku
(423)
Ostatne fondy
(427)
3. Nevysporiadany vysledok hospodarenia minulych rokov
lr+· -428)
4. Vysledok hospodarenia za uctovne obdobie r. 060 - (r. 062 + r.
068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)
r. 076 az r. 078
068
069
Rezervy zakonne
(451AU)
076
Ostatne rezervy
(459AU)
077
Kratkodobe rezervy
(323 + 451AU + 459AU)
2. Dlhodobe zavazky
078
r. 080 az r. 086
Zavazky zo socialneho fondu
(472)
Vydane dlhopisy
(473)
081
Zavazky z najmu
(474 AU)
082
Dlhodobe prijate preddavky
(475)
083
Dlhodobe nevyfakturovane dodavky
(476)
084
Dlhodobe zmenky na uhradu
(478)
085
Ostatne dlhodobe zavazky
(373 AU + 479 AU)
086
r. 088 aZ r. 096
3. Kratkodobe zavazky
Zavazky z obchodneho styku
(321 az 326) okrem 323
Zavazky voci zamestnancom
(331+ 333)
Zuctovanie so Socialnou poist'oviiou a zdravotnymi poist'oviiami
1(336)
Daiiove zavazky
(341 az 345)
Zavazky z dovodu financnych vzt'ahov k statnemu rozpoctu a
rozpoctom uzemnej samospravy
(346+348)
Zavazky z upisanych nesplatenych cennych papierov a vkladov
(367)
Zavazky voci ucastnikom zdruzeni
(368)
094
Spojovaci ucet pri zdruzeni
095
Ostatne zavazky
(396)
(379 + 373 AU+ 474 AU ·+ 479 AU)
4. Bankove vypomoci a pozicky
Dlhodobe bankove uvery
Bezne bankove Livery
Prijate kratkodobe financne vypomoci
C. CASOVE ROZL[SENIE SPOLU
1. Vydavky buducich obdobi
Vynosy buducich obdobi
092
093
096
r. 098 az r. 100
097
(461AU)
098
( 231+ 232 + 461AU)
099
(241+ 249)
100
r. 102 a r. 103
101
(383)
102
1100,00
(384)
103
2221257,30
2860349,00
104
3224635,93
3626666 ,00
VLASTNE ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061 + r.07 4 + r.1 01
4/4 '
Vysledovka Uc NUJ 2- 01
vYKAZ ZISKOV A STRAT
k
mesiac
Za bezne uctbvne
obdobie ad
Za bezprostredne
predchadzajuce
uctovne obdobie od
.12.2012
....... 31
. ........
-.
mesiac
rok
OTIJ
121 0 11 121
mesiac
rok
OTIJ
l2l
rok
~
l2l
mesiac
rok
~
l2l
a !1 I 2!
do
o1 1 1 1I
Danove identifikacne cfslo
do
o l1
l1
I
Octovna zavierka:
fXI -riadna
l2lol211lsl?lslol2lal
ICO
0 -
SIO
mimoriadna
13111717j1jal1lslj.--.:.--1-.--1--rl-..1
K6d SK NACE
[ili].~.~
Nazov uctovnej jednotky
I I I I I I II I I I I I I I
I I I hI I
I I. I I I
B
r
o
c
a
t
i
s
a
v
s l .k
r
a JriJiEI s I k
e
e
II
I III
r
e I. g I .i I o 1. n I a I I
z
d Lr
luI
zJ e I n
n
i
e I
e
Sfdlo Octovnej jednotky
Ulica a cfslo
II I I I
I I I I I I I I I I LJ I I
IG iold l r l o l v l a l
I
I I I I
I
I
131/lbl
I
I
PSG
Nazov obce
lal1l11o161
jBirlajtj ilslllalvlal
I
I
Smerove cislo telef6nu Cislo telef6nu
Cislo faxu
[iliJ
D
lslslsl6121619131
I
E-mailova adresa
Zostavene dna:
28.03.2013
Podpiso'IY zaznam osoby
zodpovednej za vedenie
uctovnictva;
jy---'7t)
Podpiso'IY ziiznam osoby
zodpovednej za zostavenie
uctovnej zavier[<y:
I
;~.-----{;'
MF SR 2012
1/3
Podpiso'IY zaznam statutameho i
organu alebo elena statutarneho I
organu uctovnej jednotky:
,~l1c
1co
Cislo
uctu
Naklady
a
b
Cislo
riadku
c
1311 I71 71 1Ial1 I sit SID I
Cinnost'
Hlavna
nezdanovana
1
Zdanovana
2
IIII
Spolu
Bezprostredne
predchadzajuce
uctovne obdobie
3
4
501
Spotreba materialu
01
94238,82
94238,82
30106,00
502
Spotreba energie
02
5223 ,50
5223,50
574,00
504
Predany tovar
03
511
Opravy a udr:Ziavanie
04
5025,51
5025,51
4677 ,00
512
Cestovne
05
39715,14
39715,14
16870,00
513
Naklady na reprezentaciu
06
1485,74
1485,74
2030,00
518
Ostatne sluzby
07
443582,34
35200,20
478782,54
251676,00
521
Mzdove naklady
08
268711,38
825,00
269536,38
146421,00
524
Zakonne socialne poistenie a zdravotne
poisten ie
09
71594,34
7,66
71602,00
43390,00
525
Ostatne socialne poistenie
10
6877 ,73
6877,73
4284,00
527
Zakonne socialne naklady
11
528
Ostatne socialne naklady
12
531
Dan z motorovych vozidiel
13
532
Dan z nehnutel'nostf
14
5776,00
5776,00
15335,00
15
1836,00
1836,00
622,00
538
Ostatne dane a poplatky
541
Zmluvne pokuty a penale
16
542
Ostatne pokuty a penale
17
543
Odpisanie pohl'adavky
18
544
Uroky
19
545
Kurzove straty
20
17,09
17,09
546
Dary
21
500,00
500,00
547
Osobitne naklady
22
548
Manka a skody
23
549
lne ostatne naklady
24
2686,38
2686,38
2526 ,00
551
Odpisy dlhodobeho nehmotneho majetku a
dlhodobeho hmotneho majetku
25
165190,06
165190,06
152922,00
552
Zostatkova cena predaneho dlhodobeho
nehmotneho majetku a dlhodobeho
hmotneho majetku
26
553
Predane cenne papiere
27
554
Predany material
28
555
Naklady na kratkodoby financny majetok
29
556
Tvorba fondov
30
557
Naklady na precenenie cennych papierov
31
558
Tvorba a zuctovanie opravnych poloziek
32
Poskytnute prispevky organizacnym
zlozkam
Poskytnute prispevky inym uctovnym
562
'jednotkam
561
34
Poskytnute prfspevky fyzickym osobam
35
565
Poskytnute prispevky z podielu zaplatenej
dane ·
36
567
Poskytnute prfspevky z verejnej zbierky
37
r. 01 az r. 37
1667,00
1100,00
33
563
Octova tried a 5 spolu .
415,00
38
653357,83
1765817,86
2/3
36032,86
653357,83
124182,00
1801850,72
. 798_797,00
ICO
Cislo
uctu
Vynosy
b
Cislo
riadku
a
601
Tr:Zby za vlastne vyrobky
c
39
602
Tr:Zby z predaja sluzieb
40
604
Tr:Zby za predany tovar
41
611
Zmena stavu zasob nedokoncenej vyroby
42
612
Zmena stavu zasob polotovarov
43
613
Zmena stavu zasob vyrobkov
44
614
Zmena stavu zasob zvierat
45
621
Aktivacia materialu a tovaru
46
622
Aktivacia vnutroorgan izacnych sluzieb
47
623
Aktivacia dlhodobeho nehmotneho majetku
48
624
Aktivacia dlhodobeho hmotneho majetku
49
641
Zmluvne pokuty a penale
50
642
Ostatne pokuty a penale
51
643
Platby za odpfsane pohl'adavky
52
131 1I 71 71 1I811 I51 I SID I
Cinnost'
Hlavna
nezdanovana
Zdanovana
Spolu
Bezprostredne
predchadzajuce
uctovne obdobie
1
2
3
4
3950,00
6658,58
6658,58
8154,00
375,00
644
Oroky
53
11 ,25
11,25
645
Kur-Zove zisky
54
1'14
1'14
646
Prijate dary
55
647
Osobitne vynosy
56
648
Zakonne poplatky
57
649
lne ostatne vynosy
Tr:Zby z predaja dlhodobeho nehmotneho
majetku a dlhodobeho hmotneho majetku
58
651
60
Tr:Zby z predaja cennych papierov a
podielov
61
653
654
55296,00
55296,00
7164,00
6,95
6,95
1374,00
2962,00
59
652 Vynosy z dlhodobeho financneho majetku
I I II
656
Tr:Zby z predaja materialu
Vynosy z kratkodobeho financneho
majetku
Vynosy z pouzitia fondu
64
657
Vynosy z precenenia cennych papierov
65
658
Vynosy z najmu majetku
66
661
Prijate prfspevky od organizacnych zloziek
67
662
Prijate prfspevky od inych organizacif
68
10619,85
10619,85
8952,00
663
Prijate prfspevky od fyzickych osob
69
12894,85
12894,85
13050,00
664
Prijate clenske prfspevky
70
665
Prfspevky z podielu zaplatenej dane
71
3946,22
3946,22
13054.-00
667
Prijate prfspevky z verejnych zbierok
72
691
Dotacie
655
O~tova trieda 6 spolu
r. 39 aZ r. 73
Vysledok hospodarenia pred zdanenfm
r. 74- r. 38
591 Dan z prfjmov
595
Dodatocne odvody dane z prfjmov
Vysledok hospodarenia po zdaneni
(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)
62
63
26848 ,60
26848,60
742,55
742,55
3166,00
73
1870741,43
1870741,43
1007174,00
74
1931721 ,92
56045,50
1987767,42
1069375,00
75
165904,06
20012,64
185916,70
270578,00
76
76,28
3802,40
3878,68
206,00
16210,24
182038,02
270372 ,00
77
78
165827,78
- - - ---
----
3/3
- - - - -
---
Poznámky Úč NUJ 3 - 01
Poznámky
k 31.12.2012
(v eurách)
Za bežné účtovné
obdobie
mesiac
od 0 1
rok
2 0 1
Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
mesiac
od 0 1
rok
2 0 1
2
do
mesiac
1 2
1
do
mesiac
1 2
rok
2 0
1
2
rok
2 0
1
1
Účtovná závierka:
x
riadna
mimoriadna
vyznačuje sa X
IČO
3 1 7 7 1
8 1 5
Daňové identifikačné číslo
2 0 2 1 5 7 5 0
2 8
o n á
e n i
Názov účtovnej jednotky
B r a t i
s l a
o c h r a n á r
v
s
s
k
k
e
Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo
G o d r o v a
3
/
b
PSČ
8 1 1 0 6
Číslo telefónu
0 2
/
z
Názov obce
B R A T I
r e
d r
g
u
i
ž
l
n
e
e
S L A V A
Číslo faxu
5 5 5
e-mailová adresa
b r o z @ b r
Zostavené dňa:
28.03.2013
é
6
2
6
9
o z
.
s
k
3
Podpisový záznam
osoby zodpovednej za
vedenie účtovníctva:
/
Podpisový záznam osoby Podpisový záznam
zodpovednej za zostavenie štatutárneho orgánu alebo
účtovnej závierky:
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:
Čl. I.
Všeobecné údaje
(1) Názov účtovnej jednotky, sídlo účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky,
identifikačné číslo účtovnej jednotky.
Názov:
Sídlo:
Dátum vzniku:
IČO:
Bratislavské regionálne ochranárske združenie (ďalej len BROZ)
Godrova 3/b, 811 06 Bratislava
01.04.1997
31771815
(2) Členovia štatutárnych orgánov:
RNDr. Tomáš Kušík,PhD., predseda združenia
RNDr. Jaromír Šíbl, PhD. , podpredseda združenia
Ing. Andrea Chorváthová, výkonná riaditeľka
(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju
účtovná jednotka vykonáva.
Účel založenia:
Systematicky prispievať k ochrane, zveľaďovaniu a obnove prírodných hodnôt na území SR,
s osobitným dôrazom na územia Bratislavského kraja.
Zlepšovanie informovanosti širokej verejnosti o súčasnom stave prírodného a životného prostredia
v SR, jeho príčinách a dôsledkoch.
Podpora ekologického a environmentálneho vzdelávania.
Morálna a právna ochrana osôb postihovaných za svoje postoje a činnosť v záujme ochrany prírody.
(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za
účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za
bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného
obdobia.
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
21
14
z toho počet vedúcich zamestnancov
3
2
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť
pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia
Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude
nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
Účtovná jednotka predkladá k 31.12.2012 riadnu účtovnú závierku. Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého
pokračovania vo svojej činnosti. Základné účtovné metódy použité pri zostavovaní tejto individuálnej účtovnej závierky sú opísané
nižšie. Tieto metódy sa uplatňujú konzistentne počas všetkých účtovných období, ak nie je uvedené inak.
(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich
vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej
jednotky.
BROZ počas kalendárneho roka 2012 účtovalo v zmysle zákona o účtovníctve 431/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a účtovnej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania
v znení opatrenia MF SR z 28. Novembra 2007 číslo: MF/25682/2007-74.
2
BROZ účtovalo výnosy a náklady na hlavnú nezdaňovanú činnosť a na zdaňovanú činnosť na strediská. Občianske združenie
v roku 2012 nemenilo účtovné zásady a účtovné metódy, z tohto dôvodu nevznikla žiadna zmena pri vyčíslení hodnoty majetku,
záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia.
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
g) dlhodobý finančný majetok,
h) zásoby obstarané kúpou,
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
j) zásoby obstarané iným spôsobom,
k) pohľadávky,
l) krátkodobý finančný majetok,
m) časové rozlíšenie na strane aktív,
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
o) časové rozlíšenie na strane pasív,
p) deriváty,
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným
výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň
predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro
referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na hospodársky výsledok.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným
a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia
účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu euro už neprepočítavajú.
BROZ oceňuje všetok svoj majetok obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstarávaním.
(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého
nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri
určení účtovných odpisov.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu
opotrebenia. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2 400 € (do 28. 2. 2009: 1 660 €) a nižšia, s dobou použiteľnosti
dlhšou ako jeden rok, sa účtuje na účet 518 – Ostatné služby. Dlhodobý nehmotný majetok, ktorý bol uvedený do používania
najneskôr do 28. 2. 2009 v ocenení rovnom alebo nižšom ako 2 400 €, sa považuje za dlhodobý nehmotný majetok a pokračuje sa
v jeho odpisovaní.
Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace
s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).
Do dlhodobého hmotného majetku patrí majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo. Ďalej do dlhodobého
hmotného majetku v roku 2012 bol zaradený nehnuteľný majetok, ktorý účtovná jednotka užíva, ale vlastnícke právo nadobudne
až povolením vkladu do katastra nehnuteľností.
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu
jeho opotrebovania. O dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena je v ocenení rovnom alebo nižšom ako 1
700 € (do 28. 2. 2009 : 996 €) a zároveň s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, sa účtuje ako o zásobách. Pozemky,
umelecké diela a zbierky sa neodpisujú. Dlhodobý hmotný majetok vrátane technického zhodnotenia, ktorý bol uvedený do
3
používania do 28. 2. 2009 v ocenení rovnom alebo nižšom ako 1 700 €, sa považuje za dlhodobý hmotný majetok aj po tomto
dátume a pokračuje sa v jeho odpisovaní.
Odpisový plán pre dlhodobý majetok organizácia zostavila tak, že za základ vzala metódy používané pri vyčísľovaní daňových
odpisov platných v čase obstarania dlhodobého majetku. Doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení
účtovných odpisov sú totožné s daňovými odpismi, sadzbami. Majetok sa odpisuje rovnomerne.
(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
O trvalom znížení ocenenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje prostredníctvom oprávok
na účtoch účtovnej skupiny 07 a 08.
O prechodnom znížení ocenenia dlhodobého majetku sa účtuje v rámci uzavierania účtovných kníh pomocou opravných položiek.
Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to
a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav
dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny
tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku
v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku
bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci
bežného účtovného obdobia,
c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci
bežného účtovného obdobia.
Uvedené v tabuľke č.1 a č.2
(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná
jednotka obmedzené právo s ním nakladať.
Účtovná jednotka nevlastní takýto majetok.
(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
Dopravné prostriedky majú havarijné, zákonné poistenie v poisťovni Generali Slovensko a UNION na dobu neurčitú s limitom plnenia
3.331.000€.
(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení
podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých
položkách dlhodobého finančného majetku.
Uvedené v tabuľke č.3 a č.4
(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis
dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.
Účtovná jednotka netvorila opravné položky.
(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného
majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto
ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.
Uvedené v tabuľke č.5
(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia,
tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného
účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.
Účtovná jednotka netvorila opravné položky k zásobám, stav zásob na začiatku a na konci účtovného obdobia je uvedený v tabuľke č. 6 .
Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť
a podnikateľskú činnosť.
(8)
Za hlavnú činnosť pohľadávky súvisia so starostlivosťou o hospodárske zvieratá a podnikateľskú činnosť, predaj guľatiny a štiepky.
4
(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného
obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci
bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.
Účtovná jednotka netvorila opravné položky k pohľadávkam
(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
Uvedený v tabuľke č.7
(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
Uvedený v tabuľke č.14
PBO súvisia najmä s realizáciou schválených projektov LIFE NATURE podporených z rozpočtu EK a MŽP SR
Ide najmä o projekty:
-
-
-
LIFE07NAT/SK/000707: Ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva v prirodzených biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja
LIFE06NAT/SK/000115: Ochrana hraboša severského panónskeho *Microtus oeconomus mehelyi
LIFE09 NAT/CZ/000364 : Ochrana vzácnych druhov motýľov nelesných stanovíšť v Českej republike a na Slovensku
LIFE10 NAT/SK/080: Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy
LIFE10NAT/SK/083: Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku
LIFE10NAT/SK/079: Ochrana dážďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku
NBO vyplývajú z časového rozlíšenia dodavateľských faktúr
(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a
to
a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa
uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny
a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.
Uvedené v tabuľke č.8
(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.
Uvedené v tabuľke č.9
(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to
a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba,
zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa
uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,
b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky, úbytky
a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,
c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy
1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,
e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia
a zostatok na konci účtovného obdobia,
f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty
v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,
g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.
Uvedené v tabuľke č.11
(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
5
d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.
Uvedené v tabuľke č.14
NBO a VBO súvisia najmä s realizáciou schválených projektov LIFE NATURE podporených z rozpočtu EK a MŽP SR
-
LIFE07NAT/SK/000707: Ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva v prirodzených biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja
LIFE06NAT/SK/000115: Ochrana hraboša severského panónskeho *Microtus oeconomus mehelyi
LIFE09 NAT/CZ/000364 : Ochrana vzácnych druhov motýľov nelesných stanovíšť v Českej republike a na Slovensku
LIFE10NAT/SK/083: Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku
LIFE10NAT/SK/079: Ochrana dážďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku
LIFE10NAT/SK/080: Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy
(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to
a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,
b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti
1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov.
Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov,
služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.
- zmena stavu zvierat: 6 659
- prenájom majetku: 743
- osobitné výnosy (predaj dreva): 55 296
- použitie fondu (vl. príspevok na nákup pozemkov): 26 849
(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.
- dary od iných organizácií a fyzických osôb: 23 505
(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.
- dotácie: 1 870 741 súvisia najmä s realizáciou schválených projektov LIFE NATURE podporených z rozpočtu EK a MŽP SR
-
LIFE06NAT/SK/000115: Obnova a manažment biotopov pieskových dún vo Vojenskom výcvikovom priestore Záhorie
LIFE07NAT/SK/000707: Ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva v prirodzených biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja
LIFE06NAT/SK/000115: Ochrana hraboša severského panónskeho *Microtus oeconomus mehelyi
LIFE10NAT/SK/083: Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku
LIFE10NAT/SK/079: Ochrana dážďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku
LIFE10NAT/SK/080: Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy
(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota
kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.
- náklady na ostatné služby: 478 783
- mzdové náklady: 269 536
- zákonné sociálne poistenie: 71 602
- odpisy majetku: 165 190
(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.
Uvedené v tabuľke č.16
(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota
kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie
v členení na náklady za
a) overenie účtovnej závierky: 1 200
6
b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
c) súvisiace audítorské služby,
d) daňové poradenstvo,
e) ostatné neaudítorské služby.
Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.
Čl. VI
Ďalšie informácie
(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo
vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej
jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z
investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.
(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z
ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:
a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac
neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto
povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.
(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke
sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to
a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
b) povinnosť z opčných obchodov,
c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
e) iné povinnosti.
(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.
(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.
7
Tabuľka č.1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku
Nehmotné výsledky
z vývojovej
a obdobnej činnosti
Prvotné ocenenie - stav na
začiatku bežného účtovného
obdobia
Softvér
Oceniteľné práva
Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
Obstaranie
dlhodobého
nehmotného majetku
Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý nehmotný
majetok
Spolu
10 032
10 007
20 039
10 032
10 007
20 039
4 157
4 195
8 352
1 958
1 937
3 895
6 115
6 132
12 247
5 875
5 812
11 687
3 917
3 875
7 792
prírastky
úbytky
presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky – stav na začiatku
bežného účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky – stav na
začiatku bežného účtovného
obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Tabuľka č. 2
635 333
Samostatné
hnuteľné
veci a súbory
hnuteľných
vecí
475 625
181 114
24 700
Pozemky
Prvotné ocenenie stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
prírastky
Umelecké
diela
a zbierky
Stavby
41 361
220 094
0
Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
hmotný
majetok
0
29 419
4 200
54 119
16 440
Dopravné
prostriedky
Pestovateľské
celky trvalých
porastov
Základné
stádo
a ťažné
zvieratá
Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok
Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku
Spolu
1 372 413
309 992
úbytky
presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia
1 350
816 447
prírastky
54 119
0
55 469
500 325
70 780
224 294
16 440
1 628 286
152 858
22 706
145 322
320 886
90 543
20 028
54 022
164 593
196 044
482 179
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky –
stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
243 401
42 734
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
635 333
322 767
18 655
74 772
0
816 447
256 924
28 044
28 250
0
1 051 527
16 440
1 146 105
9
Tabuľka č.3 k čl. III ods. 4 o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku
Podielové cenné papiere
a podiely v obchodnej
spoločnosti v ovládanej
osobe
Podielové cenné papiere
a podiely v obchodnej
spoločnosti
s podstatným vplyvom
Dlhové cenné
papiere držané do
splatnosti
Pôžičky podnikom
v skupine
a ostatné pôžičky
Ostatný
dlhodobý
finančný
majetok
Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku
Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
finančný
majetok
Spolu
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia
6 169
6 169
41
41
6 210
6 210
Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia
6 169
6 169
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
6 210
6 210
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
10
Tabuľka č.4 k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku
Účtovná hodnota ku koncu
Hodnota podielov ku koncu
Názov spoločnosti
Tatrabanka
EPF
Podiel na základnom
imaní (v %)
Podiel účtovnej jednotky na
hlasovacích právach
(v %)
bežného
účtovného obdobia
TAM-
bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia
bežného účtovného
obdobia
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
109604
6 210
6 169
109604
Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku
Tabuľka č. 5
Stav na konci bežného účtovného obdobia
Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia
Pokladnica
5 825
8 359
Ceniny
2 511
1 146
1 589 280
2 241 765
0
0
1 597 616
2 251 270
Krátkodobý finančný majetok
Bežné bankové účty
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
Peniaze na ceste
Spolu
Tabuľka č. 6 k čl. III ods. 7 o vývoji zásob
Druh zásob
Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
263
17 472
14 922
2 814
19 901
19 203
16 744
22 359
20 164
36 675
31 666
25 173
Presun
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Poskytnutý preddavok na
zásoby
Zásoby spolu
11
Tabuľka č. 7k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na konci
bežného účtovného obdobia
bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
42 665
8 236
42 665
8 236
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu
Tabuľka č.8 k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky
(+)
Úbytky
(-)
Presuny
(+, -)
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Imanie a fondy
Základné imanie
12 050
12 050
z toho:
nadačné imanie v nadácii
vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa osobitného
predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov
778
41
819
374 954
260 378
635 332
40 855
9 994
Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
26 849
24 000
Spolu
12
Tabuľka č. 9 k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
Názov položky
Účtovný zisk
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
270 372
Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
260 378
Prídel do ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
9 994
Iné
Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty
Zo základného imania
Z rezervného fondu
Z fondu tvoreného zo zisku
Z ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné
13
Tabuľka č.10 k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv
Druh rezervy
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Tvorba rezerv
Použitie rezerv
Zrušenie alebo zníženie
rezerv
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých
zákonných rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých
zákonných rezerv
Zákonné rezervy spolu
Jednotlivé druhy krátkodobých
ostatných rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých
ostatných rezerv
Ostatné rezervy spolu
Rezervy spolu
Tabuľka č. 11 k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch
Stav na konci
Druh záväzkov
bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia
bežného účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka
147 604
66 768
Krátkodobé záväzky spolu
147 604
66 768
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich
rokov vrátane
435
540
Dlhodobé záväzky spolu
435
540
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu
148 039
67 308
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov
14
Tabuľka č. 12 k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
Bežné účtovné obdobie
Sociálny fond
Stav k prvému dňu účtovného obdobia
540
493
Tvorba na ťarchu nákladov
1 101
675
Čerpanie
1 206
628
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia
435
540
Tvorba zo zisku
Tabuľka č 13 k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach
Druh cudzieho
zdroja
Mena
Výška úroku v %
Splatnosť
Forma zabezpečenia
Suma istiny na konci bežného
účtovného obdobia
Suma istiny na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia
Krátkodobý bankový
úver
Pôžička
Návratná finančná
výpomoc
Dlhodobý bankový
úver
Spolu
15
Tabuľka č. 14 k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období
Položky výnosov budúcich období z
dôvodu
Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia
Prírastky
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Úbytky
bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku
dlhodobého majetku obstaraného
z dotácie
dlhodobého majetku obstaraného
z finančného daru
z finančného daru
1 585
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z
prostriedkov Európskej únie
2 835 594
911 061
1 585
0
1 532 148
2 214 507
20 170
0
1 875
6 750
dotácie z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku
Grantu
20 170
z výnosov za poskytnuté služby
3 000
podielu zaplatenej dane
0
5 625
0
dlhodobého majetku obstaraného
z podielu zaplatenej dane
Tabuľka č .15 k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia
Záväzok
Istina
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Finančný náklad
Celková suma dohodnutých platieb
do jedného roka vrátane
od jedného roka do piatich rokov
vrátane
viac ako päť rokov
Tabuľka č. 16 k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane
Účel použitia podielu zaplatenej dane
Nákup pozemkov na ochranu prírody
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia
Použitá suma bežného účtovného
obdobia
Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia
4 541
3 946
0
16
Download

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012