ZMLUVA O PRIPOJENÍ
podľa §43 zákona č. 610/2003 Z z o elektronických komunikáciách
ČÍSLO KONCOVÉHO BODU (variabil.symbol):
CISLO ZMLUVY:
r..
medzi poskytovateľom:
S - TEAM, s.r.o., Moyzesova 24, 040 01 Košice (dcérska spoločnosť KID a.s. Poprad)
IČO: 36 204 315
DIČ: 2020053442
Bankové spojenie: 1100
IČ DPH: SK2020053442
číslo účtu: 2623720580
zapísaná v Obchodnom registri OS Košice I, oddiel Sro, vl. č. 12235N
zastúpeným na základe plnej moci splnomocnencom:
Miroslavom Závodským - Miros
so sídlom : Hlavná 148/45, 076 17 Nižný Žipov
IČO: 10 796 711
zapísaný v Ž R O b Ú v Trebišove č. 811- 1781
a užívateľom:
Priezvisko, meno, titul/obchodné meno:
O á ^ C
^
Preukaz totožnosti / identifikačné ú d a i e f Z ^ - ^ ^
Miesto inštalácie:
v
>
rodné
číslo/
£ < T F Q <&•
PSČ:
mesto/obec:
číslo:
ulica:
teIefón:^/T<TČ 7 f
f <r
poschodie:
/
e-mail:
č. účtu:
Kontaktná adresa - ak nie je totožná s vyššie uvedenou adresou:
TYP SLUŽBY:
INTERNET*
Poplatok bez DPH
Názov produktu
€/mes
Sk/mes
€/mes
Sk/mes
STM MIKRO (256/64 kbit/s)
6.85
206.36
8,15
245.53
STM MINI (512/128 kbit/s)
8,57
258,18
—fttt
23.71
"SŤMFLEXI (1024/256 kbit/sl^ l
STM OPTI (2048/256 kbit/s)
n.
TYP
Poplato k s DPH
Ä
T
)
307.29
411.52
16.25
489.55
714.29
28,21
849.85
K
TELEVÍZIA
Poplatok s DPH
Poplatok bez DPH
€/mes
Sk /mes.
x
Programová ponuka:
Počet ďalších prijímačov
za program, ponuku
/
SPOLU programová ponuka na .... priiímače(ov)
/
Spôsob platby*:
bankovým prevodom:
inkasom:
iný:
polročne :
ročne:
Obdobie*:
mesačne :
Sk /mes.
€/mes
Štvrťročne :
1
J
*Správne sa označí znakom X.
INTERNET - cena za montáž (aktiváciu prípojného bodu): 97,06 €, (2 j>2<03 Sk) / bez DPH
cena za montáž (aktiváciu prípojného bodu): 115,5Q/€f(3 479,55 Sk) / s DPH
Obsahuje: aktiváciu koncových prípojných bodov pre dátovú komunikáciu - internetové služby a ďalších
súvisiacich služieb zákazníckej siete, ktoré zahŕňa montáž komponentov vrátane kabeláže a konfiguráciu
internetového pripojenia. Pod konfiguráciou sa rozumie najmä: nastavenie a konfigurácia AP-prístupových
bodov; nastavenie IP adresy na PC užívateľa; odskúšanie internetu; pridelenie prístupového mena.
TELEVÍZIA - cena za jednorázové služby (montáž - aktivácia prípojného bodu):
Spolu bez Spolu bez
MMDS Digitálny Aktiváci Zriadenie
a
ďalšieho
DPH
DPH
anténa
komplet
koncového
bodu
v€
Spolu
s DPH
Spolu
s DPH
v Sk
V€
/
Cena
/
Zľava
Cena po zľave
/
Iné: (kampaň)
Užívateľ prehlasuje, že:
a) sa zoznámil s obsahom Všeobecných podmienok na poskytovanie služieb internetu a retransmisie, obdržal ich a berie
na vedomie, že sú súčasťou Zmluvy o pripojení a zaväzuje sa ich dodržiavať,
b) sa zoznámil s platnou Tarifou poskytovateľa, prevzal ju a prijíma ju ako súčasť Zmluvy o pripojení a podľa nej sa
zaväzuje platiť ceny služby. V prípade aktualizácie Tarify sa užívateľ zaväzuje platiť ceny služby podľa aktualizovanej
Tarify, ak nedošlo k ukončeniu Zmluvy o pripojení.
c) sa zoznámil s technickými podmienkami poskytovania objednanej služby, berie ich na vedomie, že sú súčasťou
Zmluvy o pripojení a zaväzuje sa ich dodržiavať,
d) v okamihu uzatvorenia tejto zmluvy nie je nič poskytovateľovi dlžný za ostatné služby,
e) bol oboznámený s možnou potrebou doplnkových zariadení pre príjem objednaných služieb,
f) využil pri uzatváraní tejto zmluvy kampaň (ak je to v zmluve zakotvené). Svojim podpisom na tejto zmluve
potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami kampane, boli mu odovzdané, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.
g) súhlasí so spracovaním osobných údajov Užívateľa v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov,
najmä Zákon §57 ods 2,3 a 4 a zákon č. 428/2002 Z. z.
Informácie o našich službách, podmienkach vysielania a zmenách sa dozviete na našej webovskej stránke
a na kontaktných adresách, uvedenvch nižšie.
Adresa zákazníckeho strediska: S - Team, Letná 27, 04001 Košice
tel:055/6226184, mobil: 0911 909 157, e-mail: [email protected], yvww.steam.sk
Miroslav Závodský, splnomocnený zástupca firiem S-Team a KJD
0911 469518,
[email protected]
2
Download

Dodatok k zmluve o pripojení č. 020 2007