TXTV doo za telekomunikacije Tuzla
Fočanska 1N 75000 Tuzla Telefon: +387 35 302 333 Fax: +387 35 302 330 E‐mail: [email protected]
PDV: 209790200005, ID: 4209790200005, Broj Rješenja: 032‐0‐Reg‐06‐001150 Žiro račun: 1321002000067452, Žiro račun: 3060460000831043
Broj: 22‐2078 /13 Tuzla, 28.11.2013. godine
Na osnovu člana 45. Statuta TXTV d.o.o. Tuzla i Pravilnika o uvjetima i načinu formiranja cijena broj: 214/10 od 10.03.2010.godine, Odluke o izmjeni Cjenovnika broj 2077/13 od 28.11.2013. godine, Pravila 69/2013 o uslovima pružanja javnih telekomunikacijskih usluga i odnosima s krajnjim korisnicima broj: 01‐02‐929‐1/13 od 01.04.2013. godine i Pravila 60/2012 o obavljanju djelatnosti davaoca pristupa interneta broj: 01‐02‐1150‐1/12 od 24.04.2012. godine, d o n o s i m: CJENOVNIK KABLOVSKA TELEVIZIJA Red Opis
br. 1 Mjesečna pretplata
2 Priključak u individualnim i kolektivnim stambenim objektima* 3 Priključak u poslovnom prostoru* 4 Privremena odjava ** 5 Dolazak na adresu radi isključenja***
6 Ponovno uključenje
7 Programiranje televizora 8 Troškovi prenosa priključka na novu adresu****
9 Intervencija u stanu prouzrokovana od korisnika
Jed. Mjere Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Cijena sa PDV
13,00
1,00
1,00
Bez naknade
10,00
23,40
10,00
Bez naknade
15,00
* Korisnik plaća troškove za ukupan materijal potreban za priključenje na mrežu KTV u skladu sa cjenovnikom **Naknadna aktivacija priključka se ne naplaćuje ***Ukoliko korisnik na licu mjesta plati zaostali dug i troškove dolaska ekipe neće biti isključen i neće mu biti obračunati troškovi ponovnog uključenja ****Korisnik plaća eventualne troškove za materijal potreban za priključenje na mrežu KTV, na novoj adresi, u skladu sa cjenovnikom. MMDS Red Opis
br. 1 Mjesečna pretplata za prvi televizor 2 Mjesečna pretplata za drugi i svaki slijedeći televizor
3 Priključak sa ugradnjom Fe konzole i antene, uz minimalno trajanje Ugovora od 24 mjeseca 4 Priključak sa ugradnjom Fe konzole i antene, bez vremenskog vezivanja
5 Kartica za dekodiranje 6 Dodatni risiver sa karticom za dekodiranje
Jed. Mjere Kom Kom Kom Cijena sa PDV (KM) 13,00
7,00
1,00
Kom Kom Kom 80,00
15,00
60,00
*Uslovi važe za jedan risiver po pretplatniku ** Naknadna aktivacija priključka se ne naplaćuje DVB‐C Red Opis
Jed. Cijena sa PDV br. Mjere (KM) 1 DVB‐C HD risiver Kom 99,00
2 DVB‐C risiver Kom 49,00
3 Zakup DVB‐C SD risivera uz korištenje dvije usluge kablovske televizije*
Kom 2,00
4 Zakup DVB‐C SD risiver uz korištenje jedne usluge kablovske televizije*
Kom 3,00
5 Zakup DVB‐C HD risivera uz korištenje dvije usluge kablovske televizije*
Kom 3,00
6 Zakup DVB‐C HD risivera uz korištenje jedne usluge kablovske televizije *
Kom 4,00
7 Kartica za dekodiranje Kom 15,00
8 CA modul Conax Kom 75,00
*minimalno trajanje zakupa je 18 mjeseci a cijena se odnosi na mjesečnu zakupninu prvog risivera. Za zakup svakog sljedećeg risivera cijena se uvećava za 1,00 KM. PDV: 209790200005, ID: 4209790200005, Broj Rješenja: 032‐0‐Reg‐06‐001150 Žiro račun: 3384402215243754, Žiro račun: 1321002000067452 1
INTERNET Red br. Opis
Jed. Mjere Cijena sa PDV (KM) 1 Mjesečna pretplata za paket Premium 1 sa pristupnom brzinom 1 Mbps /256 kbps Kom 15,00 2 Mjesečna pretplata za paket Premium 4 sa pristupnom brzinom 4Mbps /512 kbps Kom 20,00 3 Mjesečna pretplata za paket Premium 8 sa pristupnom brzinom 8/1 Mbps Kom 30,00 4 Mjesečna pretplata za paket Premium 16 sa pristupnom brzinom 16/2 Mbps Kom 45,00 5 Priključak za pakete Premium* Kom 1,00 6 Programiranje rutera za kućnu upotrebu** Kom 15,00 7 Prenos priključka na novu adresu*** Kom Bez naknade 8 Intervencija u stanu prouzrokovana od korisnika Kom 15,00 9 UTP kabal sa ugradnjom m 1,80 10 UTP konektor Kom 1,20 11 Modem**** Kom 60,00 12 Mjesečna naknada za najam modema po ugovoru bez vremenskog vezivanja Kom 5,00 Kom 2,00 Kom 0,00 13 14 Mjesečna naknada za najam modema po ugovoru sa vremenskim vezivanjem od 12 mjeseci Mjesečna naknada za najam modema po ugovoru sa vremenskim vezivanjem od 24 mjeseca 15 Mjesečna naknada za zakup jedne statičke IP adrese Kom 5,00 16 Pravo korištenja e‐mail adrese***** Kom 5,00 *Naknadna aktivacija priključka se ne naplaćuje **Ruter se stavlja u funkciju u prisustvu korisnika i naknadne reklamacije se ne uvažavaju *** Korisnik plaća eventualne troškove za materijal potreban za priključenje na novoj adresi, u skladu sa cjenovnikom. ****Modem se ne prodaje, a cijena se naplaćuje u slučaju oštećenja ili uništenja modema od strane korisnika *****Uz priključak interneta korisnik bez naknade dobiva pravo korištenja e‐mail adrese, u ostalim slučajevima važi naznačena cijena usluge ZAKUP VODA Red Opis
br. Iznajmljivanje voda u opsegu od 1 – 10 Mbps sinhrono sa zagarantovanim 1 propusnim opsegom * Jed. Mjere Cijena bez PDV Mbps 60,00 2 Iznajmljivanje voda u opsegu od 11 – 15 Mbps sinhrono sa zagarantovanim propusnim opsegom * Mbps 50,00 3 Iznajmljivanje voda u opsegu od 16 – 30 Mbps sinhrono sa zagarantovanim propusnim opsegom * Mbps 45,00 4 Priključna taksa za pristup na iznajmljeni vod – jednokratno ** Kom 300,00 *Za zakupljene vodove većih brzina od ponuđenih cijena se dogovara između zakupodavca i zakupoprimca. **Oprema potrebna za ostvarenje pristupa na iznajmljeni vod ne ulazi u cijenu priključne takse, te je predmet dogovora između zakupodavca i zakupoprimca PDV: 209790200005, ID: 4209790200005, Broj Rješenja: 032‐0‐Reg‐06‐001150 Žiro račun: 3384402215243754, Žiro račun: 1321002000067452 2
MATERIJAL ZA UGRADNJU* Red Opis
Jed. Cijena sa PDV
br. mjere 1 Kabal DG 113 sa ugradnjom u stanu m 1,00
2 Kabal DG 80 sa ugradnjom u stanu m 0,80
3 Kabal DG 80 sa ugradnjom za MMDS m 0,60
4 Kabal RG 6 sa ugradnjom m 1,20
5 Kabal AP 17/73 sa ugradnjom m 1,60
6 TV utikač sa ugradnjom Kom 1,00
7 F konektor sa ugradnjom Kom 1,00
8 Razdjelnik 002 sa ugradnjom Kom 6,00
9 Razdjelnik 003 sa ugradnjom Kom 8,00
10 Razdjelnik 004 sa ugradnjom Kom 10,00
11 Kabal UTP sa ugradnjom m 1,80
12 Konektor UTP sa ugradnjom Kom 1,20
13 Skart kabal Kom 4,00
14 Oduzimač 1008 sa ugradnjom Kom 6,00
* Cijene se podrazumijevaju za dodatne radove prilikom priključenja korisnika, ukoliko ekipa posebno dolazi po zahtjevu korisnika, naplaćuju se troškovi dolaska od 15,00 KM. Napomene: 1. Obračunska jedinica za navedene usluge je kalendarski dan (24 sata), za vrijeme kojeg je korištena isporučena usluga, osim za „ZAKUP VODA“ gdje je obračunska jedinica Mbps i „MATERIJAL ZA UGRADNJU“ kod koga su obračunske jedinice komad ili metar; 2. Za eventualne popuste i bonuse na pojedine usluge usvojit će se posebna odluka o kojoj će korisnici biti blagovremeno obaviješteni; 3. Obračunski period za usluge je kalendarski mjesec, osim ako izričito nije drugačije dogovoreno; 4. Korisnik plaća uslugu po ispostavljenom računu za obračunski period; 5. U slučaju raskida pretplatničkog ugovora korisnik nije dužan platiti dodatnu naknadu osim eventualni dug i iznos naknade s obzirom na dan raskida i obračunsku jedinicu za predmetnu uslugu; 6. Sve cijene navedene u Cjenovniku su izražene u konvertibilnim markama (KM); 7. TXTV doo Tuzla će svaku izmjenu u cijenama usluga objaviti u odgovarajućem obliku najmanje 30 dana prije stupanja na snagu. Cjenovnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od 01.12.2013. godine. Direktor Bešić Sabahudin
PDV: 209790200005, ID: 4209790200005, Broj Rješenja: 032‐0‐Reg‐06‐001150 Žiro račun: 3384402215243754, Žiro račun: 1321002000067452 3
Download

CJENOVNIK TXTV doo za telekomunikacije Tuzla