“
Slovenská asociácia
pre káblové telekomunikácie
þlen Zväzu slovenských vedecko-technických spoloþností
ROýENKA 2013
Dodávanie a inštalácia profesionálneho DVB vybavenia
(IRD, MPEG2/4 enkódery, mutliplexery) v spolupráci s našimi zákazníkmi.
Riešenia info-kanálov a teletextu pre broadcasting, káblové siete,
hotely, nemocnice, univerzity a remnú komunikáciu.
Analógové (1310/1550nm) a digitálne optické vysielanie a tiež vybavenie pre Fttx.
®
Slovenská asociácia
pre káblové telekomunikácie
ROýENKA 2013
Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie
KoceĐova 15
815 94 Bratislava
Tel:
Mobil:
E-mail:
02/5542 1936
0905/769 228
[email protected]
GPS:
17E 07 50, 48N 09 13
Slovak Association for Cable Telecommunications
KoceĐova 15
SK-815 94 Bratislava
Tel.:
Mobile:
E-mail:
+421-2 5542 1936
+421-905 769 228
[email protected]
GPS:
17E 07 50, 48N 09 13
http://www.sakt.sk
© Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie - Roþenka 2013
Vydal: DALI-BB, s.r.o. Banská Bystrica pre SAKT
Tlaþ: DALI-BB, s.r.o. Banská Bystrica
ISBN : 978-80-8141-036-9
OBSAH
ýinnosĢ SAKT v roku 2012
Ing. Otto Verbich, PhD.
- anglická verzia
5
7
Stanovy SAKT
- anglická verzia
9
18
Zápis ochrannej známky SAKT a zásady používania loga a
názvu
27
Predsedníctvo SAKT
29
Kontrolná komisia SAKT
33
Zoznam þlenov SAKT
34
Plán þinnosti sekcií SAKT na rok 2013
47
Aktuálna situácia s organizáciami kolektívnej správy práv
JUDr. Ivan Husár
49
Nové služby v káblovej televízii
Ing.. Vlastimil Lakatoš
53
Analógová TV a DVB-C, DVB-T, IPTV, DOCSIS 3 a internet v
TKR
Ing. Ladislav ýierny, CSc.
61
Koniec éry pozemskej analógovej televízie na Slovensku
Ing. Juraj Oravec, Ing. Zdeno Zbonþák
71
Fakty o káblovej televízii na Slovensku
83
Globálna ponuka TV programov na šírenie v TV káblových
rozvodoch þlenov SAKT
87
Užitoþné adresy
105
3
CONTENTS
Activities of SAKT in 2012
Otto Verbich, Ph.D.
- English version
5
7
Constitution of the Slovak Association for Cable
Telecommunications
- English version
9
18
Registration of the Trade Mark SAKT and Rules for the Application
of Logo and Name of Association
27
Board of the Slovak Association for Cable Telecommunications
29
Controlling Commission of the Slovak Association for Cable
Telecommunications
33
List of Members
34
Plan of Activities of Sections for 2013
47
Current Situation with Protective Societies
Ivan Husár, J.D.
49
New Services in CATV
Vlastimil Lakatoš
53
Analogue TV and DVB-C, DVB-T, IPTV, DOCSIS 3 and Internet in
Cabled Distribution Systems
Otto Verbich, Ph.D.
61
End of the Age of Terrestrial Analogue Television in Slovakia
Juraj Oravec, Zdeno Zbonþák
71
Facts about CATV in Slovakia
83
Global Offer of TV Programmes for Distribution in CATV Systems
of SAKT Operators
87
Useful Addresses
105
4
ýinnosĢ SAKT v roku 2012
Ing. Otto Verbich, PhD. – prezident SAKT
Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie (SAKT) je záujmové združenie podĐa Obþianskeho zákonníka, registrované na MV
SR. Organizaþne je súþasĢou ZSVTS. Združuje cca 150 þlenov (ich
poþet sa priebežne mení), z toho cca 100 je operátorov KDS. Záujmy
svojich þlenov zastupuje vo vzĢahu k organizáciám kolektívnej správy
(OKS), ako sú SOZA, LITA, SLOVGRAM, OZIS, ako aj orgánom štátnej správy, najmä ministerstvám, TÚ SR a Rade pre vysielanie a retransmisiu. Z historického hĐadiska vznikla asociácia ako spojenie
záujemcov o káblovú televíziu. Podrobnejšie informácie možno získaĢ
na webovej stránke www.sakt.sk.
V roku 2012 v súlade s plánom þinnosti sa uskutoþnili odborné
semináre a ćalšie podujatia:
- Právna problematika KDS, Trenþín, 27. 3. 2012
- Medzinárodný kongres KT 2012, Hotel Bonbón, Bratislava, 5. –
6. 11. 2012
- Aktívna úþasĢ na príprave autorského zákona, celoroþne
- Rokovanie so SOZA, neskôr Alianciou OKS vytvorenej pri
SOZA o výhodnejších poplatkoch za autorské a produkþné práva pre þlenov SAKT. Koncom roka 2012 bola podpísaná zmluva
na 3 roky.
- Rokovanie s Mediengruppe RTL Deutschland o výhodnejších
podmienkach pre šírenie nemecky hovoriacich TV programov
pre našich þlenov – neúspešné, neboli ochotní primerane znížiĢ
poplatky pre našich þlenov pri zohĐadnení celkového poþtu
úþastníkov KDS a štruktúry þlenskej základne SAKTu.
Predsedníctvo spolu s kontrolnou komisiou zasadali pravidelne
v mesaþných intervaloch, okrem letných mesiacov. Predmetom rokovaní bola najmä meniaca sa situácia s vysielateĐmi a OKS, stav súdnych sporov so SAPA, presadzovanie sa AGICOA Europe na Slovensku. Nepodarilo sa uzavrieĢ rámcovú zmluvu po vzore z minulých
rokov s EBU, kde ich kancelária i naćalej nefunguje. Náhradné riešenie s platbou priamo ýT v Prahe, o ktorom sme niekoĐkokrát rokovali
5
ešte v predchádzajúcom roku aj v spolupráci s Ing. Izákom, bolo zo
strany ýT prerušené a koncom roka 2012 sa odmlþali.
Mimoriadny úspech mal kongres Káblová televízia 2012, ktorý
organizujeme v 2-roþnom cykle. Kongres bol vhodnou príležitosĢou na
stretnutie sa þlenov našej asociácie, ale aj ćalších osôb pôsobiacich v
oblasti káblovej televízie a internetu nielen zo Slovenska, ale i ýiech,
PoĐska, Nemecka a Holandska. Tradiþne sa podarilo získaĢ prestížnych odborníkov zo zahraniþia, priþom ich príspevky boli zúþastnenými prijaté s veĐkým záujmom.
Na informovanie svojich þlenov využívalo predsedníctvo SAKT
vo výraznej miere WEB stránku www.sakt.sk, ktorá bola ešte koncom
roka 2011 kompletne prepracovaná po obsahovej i vzhĐadovej stránke. Na tvorbu WEB stránky sa zaþal používaĢ nový redakþný systém.
V roku 2012 bolo na stránku o. i. pridaných 10 aktualít, bolo odoslaných 18 hromadných e-mailov, boli uložené 3 informaþné listy. Ostatné þasti boli priebežne operatívne aktualizované. Na rýchlu a jednotnú
komunikáciu so sekretariátom SAKT (pri zmenách v údajoch o þlenovi
a pri povinnom nahlasovaní poþtu úþastníkov KDS zaþiatkom príslušného roka) bola využívaná položka „Aktualizácia údajov o þlenovi“ v
þasti „ýlenovia“. Celkovo bolo v roku 2012 na našej WEB stránke
zaregistrovaných 6939 návštev s 22 772 zobrazeniami. Pre porovnanie: za celé predchádzajúce obdobie od 29.4.2003 do 30.10.2011 (t.j.
približne 8,5 roka) bolo zaznamenaných 7976 návštev.
Využívanie WEB stránky bolo priebežne sledované a vyhodnocované na každom zasadaní predsedníctva SAKT. Je však potrebné
konštatovaĢ, že privátnu þasĢ WEB stránky, urþenú na ukladanie dôverných informácií, doteraz nenavštívilo cca 17 % þlenov.
V roku 2013 budú naše hlavné aktivity zamerané najmä na pokraþovanie rokovaní s OKS o vysporiadaní ich pohĐadávok z minulých
rokov, kedy naši þlenovia odkladali platby do depozitov, ako aj na
pokraþovanie vzdelávania þlenov asociácie na odborných seminároch
a hĐadanie a presadzovanie výhodnejšej pozície prevádzkovateĐov
KDS v legislatívnom prostredí SR.
6
Activities of SAKT in 2012
Otto Verbich, Ph.D., President
Slovak Association for Cable Telecommunications (SAKT) is an
association pursuant to the Civil Code, registered at the Ministry of
Interior. Administratively, it is a part of ZSVTS. It brings together about
150 members (this number is continuously changing), of which about
100 are operators of cabled distribution systems (KDS). It represents
the interests of its members in relation to the organizations for collective administration of copyrights and related rights (OKS), such as
SOZA, LITA, SLOVGRAM, OZIS, as well as governmental authorities,
in particular Telecommunications Regulatory Authority of the SR (TU
SR) and the Council for Broadcasting and Re-transmission. Historically, the association was founded as a union of people interested in
cable television. More detailed information can be obtained on the
website www.sakt.sk
In 2012, seminars and other events were conducted in accordance with the plan of activities:
- Legal issues of KDS, Trenþín, 27/03/2012;
- International Congress Cable Television 2012, Hotel Bonbón,
Bratislava, 05 – 06/11/2012;
- Active participation in the preparation of the Copyright Act,
throughout the entire year;
- Negotiation with SOZA, later with OKS Alliance established by
SOZA, on the favourable royalties and production rights for
members of SAKT. At the end of 2012, a contract was a signed
for three years;
- Negotiation with Mediengruppe RTL Deutschland on more favourable conditions for the distribution of German-speaking TV
programs for our members - failed, they were not willing to adequately reduce fees for our members when taking into account
the total number of KDS participants and SAKT membership
structure.
Presidium along with the Control Committee held regular meetings at monthly intervals, except during the summer months. The
7
agenda of those meetings was mainly aimed at the changing situation
with broadcasters and OKS, status of legal proceedings with SAPA
and promotion of AGICOA Europe in Slovakia. We were unable to
enter into a framework agreement along the lines of previous years
with EBU, whose office is still not functional. Alternative method by
paying directly to ýT in Prague, which we have discussed several
times in the previous year, in collaboration with Mr. Izák, was interrupted by ýT and at the end of 2012, they fell silent entirely.
The CATV Congress held in 2012 had extraordinary success,
which we organize in a two-year cycle. The congress was a good
opportunity to meet the members of our association, as well as other
persons working in the field of cable television and Internet, not only
from Slovakia but also from the Czech Republic, Poland, Germany
and the Netherlands. As usual, we managed to invite prestigious experts from abroad, whose contributions received with great interest.
The SAKT Presidium has mainly used its website www.sakt.sk
to inform its members, which was completely revised at the end of
2011. New content management system was used during the creation
of the new website. In 2012, ten news were added, 18 bulk e-mails
were sent and three factsheets were stored. The other parts were
being continuously operatively updated. For a fast and consistent
communication with the Secretariat of SAKT (during changes in the
details of members and during compulsory declarations of the number
of KDS participants at the beginning of the corresponding year), the
item "Update Data Member" in the "Members" section has been used.
Overall, in 2012, our website registered 6 939 visits with 22 772 views.
For comparison, we registered 7 976 visits throughout the entire previous period between 29/04/2003 and 30/10/2011 (i.e. approximately
8.5 years).
The use of the website was continuously monitored and assessed during each meeting of the SAKT Presidium. It is however
important to note that the private parts of the website, designed to
store confidential information, has not been visited by approximately
17 % of our members so far.
In 2013, our main activities will be aimed at the continuous negotiations with OKS on the settlement of their claims from previous
years, during which our members stored their payments in deposits,
as well as continuous education of members of the association in
workshops and finding and promoting a more favourable position of
KDS operators within the legislation of the Slovak Republic.
8
Stanovy SAKT
1
Názov asociácie:
Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie
2
Sídlo asociácie:
KoceĐova 15, 815 94 Bratislava
3
Základné ustanovenia
3.1 Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie (ćalej len asociácia) je záujmovým, dobrovoĐným, nezávislým a nepolitickým
obþianskym združením.
3.2 Asociácia je riadnym þlenom Zväzu slovenských vedecko-technických spoloþností.
3.3 Ciele a úþel asociácie:
Asociácia pôsobí v oblasti prípravy, budovania a prevádzkovania
káblových distribuþných systémov na Slovensku.
a) Združuje aktivitu výrobcov zariadení, investorov, projektantov,
realizátorov, prevádzkovateĐov, zástupcov miest a obcí a ćalších záujemcov o káblové distribuþné systémy s cieĐom zabezpeþiĢ vysokú profesionalitu a systémovú koncepþnosĢ káblových distribuþných systémov pre televízne, rozhlasové a
ćalšie multimediálne interaktívne a telekomunikaþné signály.
b) Obhajuje, chráni, presadzuje a preveruje oprávnené záujmy
þlenov asociácie.
c) Vo sfére štátnej politiky prispieva k tvorbe koncepcie rozvoja
distribuþných systémov pre televízne, rozhlasové a ćalšie
multimediálne interaktívne a telekomunikaþné signály ako súþasti systému informatizácie a iniciuje legislatívu v tejto oblasti. Na tento cieĐ asociácia vytvára odborné sekcie. Svoju konzultaþnú þinnosĢ zameriava na tvorbu legislatívy a noriem pre
oblasĢ káblových distribuþných systémov v spolupráci
s Radou SR pre vysielanie a retransmisiu, ako aj s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Odborne
usmerĖuje investorov pri výbere káblového distribuþného systému vo väzbe na lokálne informaþné systémy.
d) Získava a šíri informácie o súþasnom stave, trendoch vývoja a
aplikáciách káblových distribuþných systémov u nás a vo svete a spolupracuje s výskumnými inštitúciami.
9
e) Iniciuje výskum v oblasti káblových distribuþných systémov
s cieĐom ich budovania v SR na vyššej technickej úrovni.
f) Iniciuje a podporuje proces vzdelávania redaktorov a technikov miestnych televíznych štúdií.
g) Podporuje vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností v technickej, programovej, ekonomicko-právnej, informaþnej a vzdelávacej oblasti.
h) Zabezpeþuje poradenskú službu pre mestá a obce v súþinnosti so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS).
3.4 ýinnosĢ asociácie:
Svoju þinnosĢ Asociácia zabezpeþuje v rámci odborných sekcií:
a) technickej,
b) legislatívnej,
c) programovej.
d) výrobcov a dodávateĐov zariadení,
e) investorov, realizátorov a prevádzkovateĐov sietí.
Konkrétne sa þinnosĢ asociácie realizuje:
a) poskytovaním informácií technického, ekonomického a legislatívneho charakteru pre štátne a samosprávne orgány a úþasĢou v poradných zboroch,
b) sprostredkovaním odbornej pomoci pri príprave a realizácii
konkrétnych projektov,
c) konzultaþnou þinnosĢou pri výberových konaniach investorov;
konzultácie nemôžu vykonávaĢ þlenovia, ktorí sú úþastníkmi
výberového konania,
d) šírením informácií o káblovej televízii prostredníctvom Obecných novín (orgánu ZMOS), internetu a ćalších prostriedkov
masovej komunikácie,
e) vlastnou publikaþnou a vydavateĐskou þinnosĢou ,
f) organizovaním tematických seminárov, konferencií a ćalších
podujatí,
g) úþasĢou na tematických podujatiach.
4
PôsobnosĢ a postavenie
4.1 Asociácia je samostatnou právnickou osobou.
4.2 ýinnosĢ asociácie je zabezpeþená z þlenských príspevkov, dotácií, darov a hospodárskej þinnosti.
10
5
Orgány asociácie a organizaþná štruktúra
5.1
Valné zhromaždenie asociácie
5.1.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SAKT.
5.1.2 Valné zhromaždenie tvoria všetci riadni þlenovia asociácie
a majú právo hlasovaĢ o všetkých záležitostiach asociácie.
Každý riadny þlen má na valnom zhromaždení jeden hlas.
5.1.3 Riadne valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpoloviþná väþšina delegátov. Ak nie je prítomná
nadpoloviþná väþšina delegátov, uskutoþní sa náhradné valné
zhromaždenie 30 minút po termíne uvedenom na pozvánke
s nezmeneným programom konania s rozhodovaním o všetkých
otázkach nadpoloviþnou väþšinou.
Riadne valné zhromaždenie sa schádza raz do roka, a to v
1. štvrĢroku. Zvoláva ho prezident písomnou formou, a to najneskôr 10 pracovných dní pred termínom jeho konania.
S pozvánkou musia byĢ doruþené písomné materiály
k prerokovaným bodom obsiahnutým v programe rokovania.
Do výluþnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
− schvaĐovaĢ správu predsedníctva o þinnosti,
− schvaĐovaĢ správu predsedníctva o hospodárení,
− schvaĐovaĢ rozpoþet asociácie,
− schvaĐovaĢ zmenu stanov asociácie,
− schvaĐovaĢ výšku þlenských príspevkov,
− rozhodovaĢ o zlúþení s iným obþianskym združením, prípadne o zrušení asociácie,
− voliĢ
a odvolávaĢ
predsedníctvo,
prezidenta
SAKT
a kontrolnú komisiu,
− ćalšie otázky, ktorých rozhodovanie si valné zhromaždenie
vyhradilo.
5.1.4 Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva prezident na podnet
predsedníctva alebo na požiadanie aspoĖ 1/3 þlenov asociácie,
a to písomnou formou najneskôr 10 pracovných dní pred termínom jeho konania. Na program rokovania valného zhromaždenia predsedníctvo zaradí návrhy þlenov asociácie.
Ak prezident na návrh aspoĖ 1/3 þlenov asociácie mimoriadne
valné zhromaždenie nezvolá, majú þlenovia právo zvolaĢ mimo11
riadne valné zhromaždenie sami.
5.2
Predsedníctvo asociácie
5.2.1 Predsedníctvo asociácie má 9 þlenov v zložení:
− prezident SAKT,
− dvaja viceprezidenti SAKT,
− vedúci sekcií,
− þlen.
5.2.2 Funkþné obdobie predsedníctva a orgánov asociácie je tri roky.
5.2.3 Predsedníctvo najneskôr do 10 pracovných dní odo dĖa konania valného zhromaždenia musí uskutoþniĢ prvé zasadanie, na
ktorom z þlenov predsedníctva zvolí viceprezidentov a vedúcich
sekcií.
5.2.4 Za asociáciu koná a za Ėu podpisuje prezident alebo ním písomne poverený þlen predsedníctva.
5.3
Kontrolná komisia
5.3.1 Kontrolná komisia má troch þlenov v zložení:
− predseda,
− dvaja þlenovia.
5.3.2 Kontrolná komisia najneskôr do 10 pracovných dní odo dĖa
konania valného zhromaždenia musí uskutoþniĢ prvé zasadanie, na ktorom zvolí predsedu.
5.3.4 V mene kontrolnej komisie rokuje jej predseda alebo ním poverený þlen.
6
ýlenstvo v asociácii
6.1
Riadnym þlenom asociácie môže byĢ:
− právnická osoba alebo fyzická osoba registrovaná podĐa obchodného alebo živnostenského zákona na území SR, zaoberajúca sa þinnosĢou v oblasti káblových distribuþných
systémov, ktorá nie je súþasne þlenom inej organizácie
s podobným zameraním,
− obec,
− iná fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR.
12
6.2
Pridruženým þlenom asociácie môže byĢ:
− právnická osoba alebo fyzická osoba zaoberajúca sa þinnosĢou v oblasti káblových distribuþných systémov, ktorá je
þlenom inej organizácie s podobným zameraním alebo ktorá
pôsobí mimo územia SR,
− iná fyzická osoba s trvalým pobytom mimo územia SR.
6.3
ýestným þlenom asociácie môže byĢ:
− právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa mimoriadne
zaslúžila o þinnosĢ a rozvoj asociácie. Titul þestného þlena
udeĐuje na návrh predsedníctva valné zhromaždenie. ýestnému þlenovi ostáva ako titul názov pôvodnej funkcie, ktorú
vykonával pred udelením þestného þlenstva doplnený prívlastkom „þestný“. ýestný þlen je oprávnený zúþastĖovaĢ sa
na práci predsedníctva SAKT s poradným hlasom. ýestný
þlen neplatí þlenské príspevky. .
6.4
ýlenom asociácie a pridruženým þlenom asociácie nemôže byĢ
právnická osoba, v ktorej má urþitá osoba, ktorá je þlenom inej
organizácie na území SR s podobným zameraním, väþšinový
podiel na hlasovacích právach, pretože má podiel na spoloþnosti, akcie spoloþnosti, alebo v zmysle stanov rozhodujúce postavenie v tejto právnickej osobe, s þím je spojená väþšina hlasovacích práv (ovládaná právnická osoba).
ýlenom asociácie nemôže byĢ ani osoba, ktorá má v ovládanej
právnickej osobe, ktorá je þlenom inej obdobnej organizácie na
území SR s podobným zameraním, postavenie uvedené v predchádzajúcej vete (ovládajúca právnická osoba).
Uvedené platí primerane aj pre fyzické osoby.
6.5
O prijatí þlena rozhoduje predsedníctvo 2/3 väþšinou prítomných þlenov.
6.6
ýlenstvo zaniká:
− dobrovoĐným vystúpením,
− nezaplatením þlenského príspevku ani po opakovanom písomnom upozornení v lehote do 30 dní,
− vylúþením, o ktorom rozhoduje predsedníctvo asociácie 2/3
väþšinou prítomných þlenov.
Vylúþený þlen sa môže odvolaĢ na kontrolnú komisiu SAKT, priþom toto odvolanie nemá odkladný úþinok.
13
O odvolaní sa vylúþeného þlena rozhoduje valné zhromaždenie
väþšinou prítomných þlenov.
7
Práva þlenov
a) zúþastĖovaĢ sa na þinnosti asociácie,
b) právo þlena voliĢ a byĢ zvolený do orgánov asociácie je obmedzené len na fyzické osoby, resp. na zástupcov þlenov
SAKT,
c) byĢ sústavne informovaní o þinnosti predsedníctva asociácie,
d) využívaĢ databanku zhromažćovaných informácií o káblových distribuþných systémoch,
e) používaĢ logo asociácie podĐa zásad uvedených v þlánku
10,
f) þlen má právo požiadaĢ SAKT o poskytnutie právnej pomoci
v prípade súdnych sporov vyplývajúcich zo vzĢahu s organizáciami kolektívnej správy autorských práv vo veci stanovenia oprávnenosti; þlen má právo na úhradu nákladov spojených s touto právnou pomocou do výšky poplatku schváleného VZ.
8
Povinnosti þlenov
a) þlenstvo v asociácii zaväzuje þlenov plnením legislatívnych
opatrení vyplývajúcich zo zákonov, vyhlášok, technických
noriem a predpisov SR,
b) podporovaĢ záujmy asociácie,
c) riadiĢ sa uzneseniami asociácie,
d) do konca februára bežného roku zaslaĢ sekretariátu SAKT
vyplnený dotazník s údajmi o þlenovi, vrátane informácie
o poþte abonentov k 31. decembru uplynulého roka (ak je
þlen prevádzkovateĐom siete),
e) platiĢ þlenské príspevky v predpísanej výške a termínoch.
9
Finanþné prostriedky a hospodárenie
9.1
Finanþné zdroje
9.1.1 Finanþné zdroje tvoria:
− þlenské príspevky þlenov,
14
− dotácie, dary a príspevky od osôb a organizácií,
− príjmy z vlastnej hospodárskej þinnosti.
9.1.2 Roþný þlenský príspevok sa skladá zo základného príspevku
a variabilného príspevku, ktorého výška je úmerná poþtu abonentov, ktorým þlen poskytuje služby retransmisie. ýlenovia,
ktorí neposkytujú služby káblovej retransmisie, platia len základný príspevok.
Výšku a zmeny výšky príspevku a variabilného príspevku
schvaĐuje valné zhromaždenie SAKT. Celková výška roþného
príspevku od jednotlivého þlena môže byĢ maximálne 4000 €.
V roku nadobudnutia þlenstva sa platí len úmerná þasĢ roþného
príspevku vo výške 1/12 roþného þlenského príspevku za každý
mesiac do konca roku poþínajúc nasledujúcim mesiacom po
prijatí.
9.1.3 Roþné þlenské príspevky sa platia v prvom štvrĢroku kalendárneho roka na základe faktúry alebo iného ekvivalentného dokladu na úþet asociácie v peĖažnom ústave, a to do 14 dní od obdržania tohto dokladu, s výnimkou mimoriadneho variabilného
príspevku, ktorý sa platí v apríli bežného roku.
Ak si þlen – prevádzkovateĐ siete - nesplní informaþnú povinnosĢ podĐa þl. 8 bod d) týchto stanov, bude mu zaslaná faktúra
na þiastku ako v predchádzajúcom roku, ktorá bude zvýšená
o 10 %.
Roþné þlenské príspevky, ktoré sú vyššie ako 830 € a menšie
ako 1660 €, sa môžu platiĢ v 2 splátkach vo výške ½-roþného
þlenského príspevku na základe faktúry, a to do 14 dní od obdržania tohto dokladu.
Roþné þlenské príspevky, ktoré sú rovné alebo vyššie ako
1660 €, sa môžu platiĢ v 4 splátkach vo výške ¼-roþného þlenského príspevku na základe faktúry, a to do 14 dní od obdržania tohto dokladu.
9.1.4 Pri zániku þlenstva sa þlenské príspevky nevracajú.
9.2
Hospodárenie
9.2.1 Hospodárenie sa vykonáva na základe schváleného rozpoþtu.
9.2.2 Právo disponovaĢ finanþnými prostriedkami majú iba osoby,
poverené predsedníctvom. DisponovaĢ sumou nad 1660 € má
15
právo len prezident, a to za súþasnej úþasti ćalšieho þlena
predsedníctva.
9.2.3 Mimoriadny variabilný príspevok je urþený prednostne na úhradu nákladov za právnu pomoc þlenom asociácie v prípade
súdnych sporov s organizáciami kolektívnej správy autorských
práv v zmysle þlánku 7 písm. f.
Tento príspevok je vedený na samostatnom úþte a úþtuje sa
samostatne.
O výške preplácania nákladov za služby spojené s právnym
zastupovaním pre jednotlivých þlenov asociácie rozhoduje
predsedníctvo SAKT nadpoloviþnou väþšinou svojich þlenov.
O inom použití prostriedkov vedených na tomto samostatnom
úþte rozhoduje na návrh predsedníctva valné zhromaždenie
SAKT.
10
Používanie názvu a loga asociácie
a) Logo je nutné používaĢ na všetkých dokumentoch asociácie, publikáciách, pozvánkach, marketingových a reprezentaþných materiáloch asociácie. Na všetkých z nich, ak to situácia umožĖuje, má byĢ umiestnené na titulnej strane vo
svojom farebnom prevedení.
b) Všetci þlenovia asociácie sú oprávnení vo svojich marketingových a reprezentaþných materiáloch používaĢ názov a logo asociácie po predchádzajúcom schválení predsedníctvom asociácie pri dodržaní nasledujúcich zásad:
ba) názov asociácie je možné použiĢ iba v jeho plnom znení ”Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie”,
bb) logo asociácie je možné použiĢ vo farebnej aj þiernobielej verzii v predpísanom tvare, ktorý je prístupný všetkým þlenom v privátnej þasti WEB stránok asociácie
(www.sakt.sk). Ruþne kreslené alebo inak deformované
logo nie je povolené používaĢ,
bc) žiadna z þastí loga nesmie byĢ zapracovaná do iného
loga, ani opaþne,
bd) logo a názov nesmú byĢ používané samoúþelne alebo
iným spôsobom, ktorý by mohol poškodiĢ meno asociácie.
c) Ak je logo asociácie používané súþasne s iným logom
(napr. firemným), prípadne viacerými logami súþasne, jeho
16
veĐkosĢ musí byĢ najmenej taká, ako veĐkosĢ druhého použitého loga alebo ostatných.
11
Zánik asociácie
11.1 Asociácia zaniká:
− dobrovoĐným rozpustením na základe rozhodnutia väþšiny
riadnych þlenov s možnosĢou i písomnej formy vyjadrenia,
− právoplatným rozhodnutím príslušného štátneho orgánu o
rozpustení asociácie.
11.2 Pri majetkovom vysporiadaní zaniknutej asociácie sa postupuje
podĐa § 13 zákona þ. 83/1990 Zb. v znení zákona þ. 62/1993
Z. z.
Schválené náhradným valným zhromaždením SAKT v Trenþíne dĖa 30.3.2011.
17
CONSTITUTION
of the Slovak Association for Cable
Telecommunications
1
Name of Association:
Slovenská asociácia pre káblové
telekomunikácie
2
Seat of Association:
KoceĐova 15, 815 94 Bratislava
3
3.1
Basic Provisions
Slovak Association for Cable Telecommunications (hereinafter
"Association") is the interest, voluntary, independent and nonpolitical citizen-action public.
3.2
Association is an ordinary member of the Association of Slovak
Scientific and Technological Societies.
Objectives and Purpose of Association:
3.3
Association is active in the field of preparation, construction and
operation of cable distribution systems in Slovakia.
a) It associates the activity of equipment manufacturers, investors, designers, realizers, operators, representatives of
towns and villages and those who are interested in cable
distribution systems, with aim to secure a high professional
level and system conceptuality of cable distribution systems
for television, radio and other multimedia interactive and
telecommunication signals.
b) It defends, protects, asserts and checks the justified interests of Association’s members.
c) In the sphere of state politics, it brings its deal to conception
of development of distribution system for television, radio
and other multimedia interactive and telecommunication signals as a part of information system and initiates the legislation in this field. For this aim the Association creates professional sections. Its consultation activity is scoped to creation
of legislative and standards for cable distribution systems in
co-operation with the Council for Broadcasting and Retransmission (Rada pre vysielanie a retransmisiu) as well as
with the Ministry of Transport, Construction and Regional
Development of the Slovak Republic. Professionally it helps
18
d)
e)
f)
g)
h)
3.4
to investors in selection of cable distribution system in the
link to local information systems.
It gains and spreads information about current situation, development trends and application of cable distribution systems at home and in abroad, co-operates with research institutions.
It initiates the research in the field of cable distribution systems with aim to construct them in Slovakia on a higher engineering level.
It initiates and supports the education process for editors
and technicians from local television studios.
It supports mutual exchange of knowledge and experience in
the field of engineering, programs, economy and law, information and education.
It secures the advisory service for towns and villages in cooperation with the Association of Towns and Communities of
Slovakia (ZMOS).
Activity of Association
The Association secures its activity within professional sections:
a)
b)
c)
d)
e)
technical;
legislative;
program;
manufacturers and suppliers of equipment;
investors, realizers and operators of networks.
This activity is concretely done by:
a) supply of information of technical, economic and legislative
nature to the state and self-governing bodies participating in
boards of advisors;
b) mediation of special help in preparation and realisation of
concrete projects;
c) consulting in tenders of investors; consulting cannot be done
by those members who are the parties to tender;
d) spread of information about cable television through Obecné
noviny (ZMOS body), Internet and other mass communication media;
e) own activities of publisher and editor;
19
f) organising of thematic seminars, conferences and other
events;
g) participation in thematic events.
4
Operation and Position
4.1
Association is an independent legal entity.
4.2
Activity of Association is covered from membership fees, grants
and gifts and economic activity.
5
Bodies of Association and Organisational Structure
5.1
General Assembly of the Association
5.1.1 The General Assembly is the supreme body of SAKT.
5.1.2 The General Assembly consists of all Association members.
They have the right to vote about all matters of the Associations.
Each member has one vote on the General Assembly.
5.1.3 The regular General Assembly forms a quorum of more than
half of delegates. When the requisite majority failed to obtain,
after 30 minutes the substitutive General Assembly will take
place with the same programme. The decisions about all items
will be approved by more than half of present delegates.
The regular General Assembly meets once a year, in the first
quarter. It is convened in writing by the President not later than
ten business days before the meeting. Regular General Assembly has its exclusive power to approve:
-
activity report of the Board;
-
management report of the Board;
-
budget;
-
change in Constitution of the Association;
-
rate of membership fee;
-
merger with other organisation;
-
elect and recall the Board, President and the Control Commission;
-
other items reserved to General Assembly.
5.1.4 Extraordinary General Assembly is convened by the President
upon suggestion of the Board or upon suggestion of at least
one-third of Association members, in writing, not later than ten
20
business days before the date of meeting. The Board will include proposals of Association members into the of General Assembly agenda.
If the President upon proposal of at least one-third of Association members does not convene the Extraordinary General Assembly, the members have right to convene the Extraordinary
General Assembly by themselves.
5.2
Board of Association
5.2.1 The Board of Association has nine members who are:
-
President;
-
two Vice-Presidents;
-
Heads of sections;
-
member of the Board.
5.2.2 Period of office of the Board is three years.
5.2.3 The Board will held its first session not later than ten business
days from the date of General Assembly and elect two VicePresidents and Heads of sections.
5.2.4 On behalf of Association acts the President or by him in writing
empowered a Board member.
5.3
Control Commission
5.3.1 Control Commission has three members who are:
-
Chairman;
-
two members.
5.3.2 The Control Commission will hold its first session not later than
ten business days from the date of General Assembly and elect
a Chairman.
5.3.4 On behalf of Control Commission acts its Chairman or by
him/her empowered member.
6
Membership in Association
6.1
Regular member of Association can become:
-
legal entity or physical person registered according to the
Commercial or Trade Act on the territory of Slovakia, developing activity in the field of cable distribution systems, which
21
is not simultaneously a member of other organisation with
similar purposes;
6.2
6.3
-
municipality;
-
other physical person permanently residing at the territory of
Slovakia.
Associate member of Association can become:
-
legal entity or physical person developing activity in the field
of cable distribution systems which is a member of other organisation with similar purpose or which is active out of the
territory of Slovakia;
-
other physical person permanently residing out of the territory of Slovakia.
Honorary member of the Association can become:
-
6.4
legal entity or physical entity which extraordinary contributed
to activity and development of the Association. The title
Honorary Member is awarded upon the proposal of the
Board by the General Assembly. The honorary member
keeps as title the name of the original function executed before being awarded the honorary member completed of the
attribute “Honorary”. The Honorary Member has the right to
participate in the work of the SAKT Board with advisory
vote. Honorary member does not pay membership fees.
Member of Association and Associated Member of the Association cannot be the legal entity in which a certain person being a
member of other organization on the territory of Slovakia with
similar orientation has a majority share on voting rights because
of having interest in the company, the company shares or according to the Statute the decisive position in such legal entity to
which the majority of voting rights is attached (controlled legal
entity).
A member of the Association cannot be also the person which
has in the controlled legal entity being the member of other similar organization on the territory of Slovakia with similar orientation the position shown in the preceding sentence (controlling
legal entity).
The shown ban over membership applies adequately to the
physical entities.
22
6.5
The Board decides on admission of member by two-thirds
majority of present members.
6.4
The membership expires:
-
by voluntary drop out;
-
if the membership fee is not paid even after repeated notice
within 30 days;
-
The Board decides about the expel of member by the twothird its members
The expelled member can appeal Control Commission. The appeal against the decision of the Board has no post pounding effect.
The appeal of the expelled member is decided by the General
Assembly by majority of present members.
7
Rights of Members
a) take part in activities of Association;
b) elect and be elected to Association bodies (applies on
physical persons-regular members or their deputies only);
c) be continuously informed about activities of the Board of
Association;
d) use the databank with gathered information about cable distribution systems;
e) use logo of Association according to principles stipulated in
article 10.
f) ask SAKT for legal aid in case of lawsuits resulting from the
relation with organizations on collective administration of
copyrights concerning determination of justification. The
member has the right for compensation of costs connected
with this legal aid up to the amount of fee approved by the
General Assembly
In the year of becoming a member, only an adequate part of
annual fee in the amount of 1/12 of annual membership fee
is paid for every month until the end of the year, from the
month following after the month of admission.
8
Duties of Members
a) membership in Association binds the members to observe
23
b)
d)
e)
d)
legislative measures resulting from acts, edicts, technical
standards and regulations of the Slovak Republic;
support interests of Association;
comply with resolutions of Association;
submit to the secretariat of SAKT, before end of February of
the current year, the filled out questionnaire with member’s
data, including the information about number of subscribers
st
to the date of 31 December of the previous year (if the
member acts as a system operator);
pay membership fees in prescribed amount and dates.
9
Funds and Management
9.1
Sources of Funds
9.1.1 Sources of funds are:
-
membership fees of members;
grants, gifts and subsidies from persons and organisations;
income from the own economic activity.
9.1.2 Annual membership fee consists of basic fee and variable fee
depending on the number of subscribers being provided by the
retransmission services. Members not providing retransmission
services pay the basic fee only.
The General Assembly approves the sum of basic and variable
fees and their modifications. The total sum of the annual fee of
an individual member cannot exceed EUR 4000.
In the year in which the person becomes a member, he pays
only a pro rata annual membership fee, starting on the month
following the month in which he became a member.
9.1.3 Annual membership fees are paid in the first quarter of a calendar year on the basis of invoice or other equivalent document to
the account of Association with the financial institution, i.e.
within 14 days from the date in which such document was received, except of the variable fee which is paid in April of the
current year.
If a member – a network operator – does not perform his information obligation according to the Article 8 letter (d) of this Constitution, he will receive an invoice with the sum as in the previous year, but increased by 10 percents.
24
Annual membership fees higher than EUR 830 and lower than
EUR 1660 can be paid in two instalments in the amount of 1/2
of annual membership fee on the basis of invoice, i.e. within 14
days from the date in which such document was received.
Annual membership fees equal or higher than EUR 1660 can be
paid in four instalments in the amount of 1/4 of annual membership fee on the basis of invoice, i.e. within 14 days from the date
in which such document was received.
9.1.4 In expiration of membership the membership fees are not paid
back.
9.2
Management
9.2.1 Management is executed on the basis of the approved budget.
9.2.2 The disposal of funds have only the persons entrusted by the
Board. The disposal of sum EUR 1660 has only the President at
presence of another Board's member.
9.2.3 Extraordinary variable fee is preferentially determined for payment of costs for legal aid to members of the Association in
case of lawsuits with organizations on collective administration
of copyrights according to Article 7 letter (f).
This fee is kept on separate account and it is accounted separately.
The amount of compensation of costs for services related to legal representation to individual members of the Association is
decided by the SAKT Board by absolute majority of all members.
Another use of funds kept on this separate account is decided
by the SAKT General Assembly upon the proposal of the Board.
10
Use of the Association name and logo
a) It is required to use the logo on all documents of Association, publications, invitation cards, marketing and representation materials of Association. On all of them, if the situation permits, it should by placed on the front page in a colour version.
b) All Association members have right to use the Association
name and logo in their marketing and representing materials
upon approval by the Association Board under observation
of the following principles:
25
ba)
the name of Association can be used only in its full
wording "Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie";
bb) the Association logo can be used in the colour version
or in the black and white version in the prescribed
shape which is accessible to all members in the private part of Association's WEB site (www.sakt.sk). It is
prohibited to use the logo painted by hand or otherwise deformed;
bc) it is not permitted to incorporate any part of the logo
into another logo and vice versa;
bd) it is not permitted to use the name and the logo for
their sake or by any other manner which could damage the reputation of Association.
c) If the Association logo is used simultaneously with another
logo (e.g. of a company), or with more logos at the same
time, its size is to be at least the same as the size of the
second used logo or of other logos.
11
Cessation
11.1 The Association ceases by:
-
voluntary dissolution on the basis of decision made by the
two-thirds majority of the present at the General Assembly
with possibility of written form;
-
decision about dissolution of Association issued by the competent State board.
11.2 The property settlement of the ceased Association is regulated
by § 13 Act No. 83/1990 Coll. as amended by Act No. 62/1993
Coll.
Approved by the substitutive General Assembly of SAKT in Trenþín on 30
March 2011.
26
th
Zápis ochrannej známky SAKT a zásady
používania loga a názvu
1. Zápis ochrannej známky SAKT do registra vykonal Úrad priemyselného vlastníctva SR dĖa 15.1.2002 pod þ. 197866. Registrácia
bola oznámená vo Vestníku ÚPV þ. 4/2002 zo dĖa 4.4.2002. Pôvodná doba platnosti ochrannej známky bola 10 rokov. Táto doba
bola v máji 2010 predĎžená do 9.5.2020.
2. Registrácia bola vykonaná pre názov Asociácie a pre þierno-biele
prevedenie loga, þím sú chránené všetky odtiene. V praxi však
SAKT používa odtieĖ þistej modrej (R=0, B=254, G=0).
3. Ochranná známka bola zapísaná pre nasledujúce predmety podnikania (v zmysle Niceskej kvalifikácie, spolu s príslušným þíslom
triedy):
Trieda
Zoznam k príslušnej triede
41
vzdelávanie v oblasti káblových a bezdrôtových telekomunikácií,
organizovanie a vedenie školení, seminárov, konferencií
a kongresov z oblasti káblových a bezdrôtových telekomunikácií,
vydávanie kníh, roþeniek, þasopisov a zborníkov z oblasti káblových a bezdrôtových telekomunikácií
42
získavanie a poskytovanie informácií z oblasti káblových
a bezdrôtových telekomunikácií; vytváranie webových stránok
4. Logo je nutné používaĢ na všetkých publikáciách, pozvánkach,
marketingových a reprezentaþných materiáloch SAKT. Ak to situácia umožĖuje, má byĢ umiestnené na titulnej strane vo svojom farebnom prevedení (modrá).
5. Všetci þlenovia SAKT sú oprávnení vo svojich marketingových a
reprezentaþných materiáloch používaĢ názov a logo SAKT po
predchádzajúcom schválení predsedníctvom SAKT pri dodržaní
nasledujúcich zásad:
a) názov SAKT je možné použiĢ iba v jeho plnom znení „Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie“,
b) logo SAKT je možné použiĢ vo farebnej aj þiernobielej verzii v
predpísanom tvare, ktorý je prístupný všetkým þlenom v privátnej þasti WEB sídla SAKT (www.sakt.sk). Ruþne kreslené
alebo inak deformované logo nie je povolené používaĢ,
c) žiadna z þastí loga nesmie byĢ zapracovaná do iného loga,
27
ani opaþne,
d) logo a názov nesmú byĢ používané samoúþelne alebo iným
spôsobom, ktorý by mohol poškodiĢ meno SAKT.
6. Ak je logo SAKT používané súþasne s iným logom (napr. firemným), prípadne viacerými logami súþasne, jeho veĐkosĢ musí
byĢ najmenej taká, ako veĐkosĢ druhého použitého loga alebo
ostatných.
28
Predsedníctvo SAKT
Ing. Otto Verbich, PhD. - prezident
Ing. O. Verbich, PhD. je odborným riaditeĐom pre
výskum vo VUKI a.s. Vyštudoval odbor Telekomunikácie na FE VUT v Brne, ašpirantúru z odboru
Elektrotechnológia absolvoval na FE SVŠT v Bratislave. V rokoch 1990-91 absolvoval študijný pobyt
na Tokijskej technickej univerzite na pozvanie tamojšej katedry elektroniky. V rokoch 1992 a 1993 absolvoval kratšie
pobyty v Bellových laboratóriách v USA, Ford Research Centre
v Deaborne a New Yorkskej akadémii vied, kde je þlenom pod
ID # 341 283. Okrem toho je þlenom IEEE s þlenským þíslom
M 145 505. Ćalej je þlenom vedeckej rady STU Bratislava, FEI STU.
Zastupuje Slovensko v IEC v TC 46 a 89. Je autorom a spoluautorom
20 vynálezov, väþšia þasĢ z nich sú z oblasti koaxiálnych káblov pre
TKR. Za prezidenta SAKT bol zvolený v roku 2009 a 2012.
[email protected]
Ing. Dušan Šimka - viceprezident za samosprávu
Vysokoškolské
štúdium
ukonþil
v roku 1985
v Bratislave na Vysokej škole ekonomickej – Fakulta
ekonomiky a riadenia výrobných odvetví (v súþasnosti je to Fakulta manažmentu). Po ukonþení štúdia
nastúpil pracovaĢ na ekonomický odbor NCHZ (Novácke chemické závody). V roku 1990 bol zvolený za
predsedu MsNV v Novákoch. V novembri 1990 bol zvolený za primátora mesta Nováky. Do tejto funkcie bol už po piaty raz zvolený
v decembri 2006. Za podpredsedu SAKT bol zvolený v roku 1995.
Túto funkciu vykonáva aj v súþasnosti. Bol iniciátorom prvého vlastného mestského televízneho vysielania v Slovenskej republike, ktoré
zaþalo v Novákoch dĖa 15.3.1991.
[email protected]
29
JUDr. Ivan Husár - viceprezident a vedúci legislatívnej sekcie
Vysokoškolské štúdium ukonþil v roku 2002 na
Právnickej fakulte UPJŠ Košice, kde v pokraþujúcom
štúdiu v roku 2004 obhájil rigoróznu prácu. Po ukonþení štúdia pracoval ako advokátsky koncipient
a v roku 2006 úspešne absolvoval advokátske
skúšky. Od ukonþenia štúdia sa venuje problematike autorského práva a právam súvisiacich s autorským právom.
[email protected]
Ing. Juraj Oravec - vedúci technickej sekcie
Vysokoškolské štúdium ukonþil na Elektrotechnickej
fakulte ýVUT v Prahe v roku 1975 v odbore oznamovacia elektrotechnika, špecializácia videofrekvenþná technika. V roku 1975 nastúpil do práce do Leteckých opravovní Banská Bystrica, kde pracoval
ako vývojový pracovník. Od roku 1977 je zamestnaný vo Výskumnom ústave spojov v Banskej Bystrici, postupne v
divíziách, resp. sekciách zaoberajúcich sa rádiokomunikaþnou technikou. Poþas pôsobenia vo VÚS sa špecializoval na problematiku
spracovania a distribúcie TV a rozhlasových signálov najmä prostredníctvom televíznych káblových rozvodov a na problematiku frekvenþného plánovania. V súþasnosti zastáva funkciu vedúceho divízie rádiokomunikácií. Je tiež þlenom SCTE, Fóra pre komunikaþné komunikácie (CTF) v SR a þlenom Technickej komisie TK 80 „Rádiokomunikácie“ pri SÚTN. Je spoluautorom STN 36 7211 “Spoloþný príjem a
rozvod televíznych a rozhlasových signálov” a autorom takmer 60
þlánkov uverejnených v odborných þasopisoch a v zborníkoch z konferencií a seminárov.
[email protected]
30
Mgr. Štefan PotoþĖák - vedúci programovej
sekcie
Vysokoškolské štúdium ukonþil na Filmovej a televíznej fakulte Akademie muzických umČní v Prahe
v roku 1984 v odbore filmového a televízneho strihu.
Do roku 1989 pracoval ako fotograf „na voĐnej nohe“.
Po roku 1989 pôsobil postupne ako externý režisér
publicistických programov v Slovenskej televízii
a nezávislý producent reklamných programov. V roku 1993 sa stal
zakladateĐom a spolumajiteĐom lokálnej televíznej stanice Tatra Temex TV v Prešove, kde pôsobil až do roku 1998. Ako spoluautor sa
zúþastnil viacerých projektov na podporu rozvoja lokálneho vysielania.
V roku 1995 bol zvolený za predsedu programovej sekcie SSKT.
V roku 1996 sa zúþastnil študijného pobytu v USA (Washington – U.S.
Information Agency). V roku 1996 sa stal zakladateĐom a spolumajiteĐom spoloþnosti Kabel Media s.r.o., ktorá prevádzkuje špecializovaný
televízny kanál TELEPRIOR a od roku 2009 aj stredoeurópsky multimediálny portál www.teleprior.eu.
[email protected]
Ing. ďubomír Šimko - vedúci sekcie výrobcov
a dodávateĐov zariadení a sekcie investorov, realizátorov a prevádzkovateĐov sietí
Vysokoškolské štúdium ukonþil na Elektrotechnickej
fakulte SVŠT v Bratislave v roku 1974 v odbore
Elektrotechnológia. V roku 1974 nastúpil na odbornú
stáž do Elektrotechnického ústavu SAV v Bratislave
so zameraním na optoelektroniku. Od roku 1976 sa venoval vývoju a
výrobe polovodiþových materiálov GaAs, GaP a InSb v Závodoch
SNP v Žiari nad Hronom. Od roku 1990 zastáva riadiace funkcie v
súkromných spoloþnostiach s úþasĢou zahraniþných investorov
pôsobiacich v oblasti výstavby a prevádzky TKR a elektronických
médií (1995 - 2000 Kabel Plus, a.s. Banská Bystrica, 2000 - 2001
Kabel Plus Východné Slovensko, a.s., 2002 - 2007 AZTV, s.r.o.). V
roku 2002 založil Pohronskú TV spoloþnosĢ, s.r.o., ktorej je
konateĐom.
[email protected]
31
RNDr. Pavel Hornáþek - þlen
Vysokoškolské štúdium ukonþil v roku 1956 na Univerzite J. A. Komenského v Bratislave, kde v pokraþujúcom štúdiu v r. 1969 obhájil rigoróznu prácu.
Postupne pracoval v podnikoch: Jáchymovské doly,
n.p., Železorudné bane, n.p., Slovenské magnezitové
závody, š.p. Je þlenom predstavenstva v Stavebnom
bytovom družstve I. Košice, kde má okrem iného
patronát nad televíznym káblovým rozvodom družstva. V rokoch 2002
až 2005 pracoval v kontrolnej komisii SAKT, od roku 2006 je þlenom
predsedníctva.
[email protected]
Ing. Vlastimil Lakatoš - þlen
Vysokoškolské štúdium ukonþil v roku 2004 na
Technickej univerzite v Košiciach. Následne absolvoval 4-roþný pracovno-študijný pobyt vo VeĐkej
Británii, ktorý ukonþil získaním renomovaných jazykových certifikátov na Univerzite v Cambridge - Certificate of Advanced English (CAE), Business English
Certificate Preliminary (BEC Preliminary) a Business
English Certificate Vantage (BEC Vantage). Od roku 2009 pracuje ako
manažér IPTV pre spoloþnosĢ ANTIK Telecom, v rámci ktorej v tom
istom roku spoluzakladal Tango Digitálnu Televíziu - jednu z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich digitálnych televíznych služieb na slovenskom trhu. V roku 2011 stál taktiež pri zrode programovej televíznej
služby TV Piánko.
[email protected]
Ing. Jarmila Pavleová – þlen
Vysokoškolské štúdium ukonþila na SVŠT v Bratislave. Do roku 2000 pracovala ako vedúca pracovníþka na úseku investícií a životného prostredia. Od
Roku 2000 pôsobila vo funkcii predsedkyne predstavenstva a riaditeĐky Bytového družstva v Trenþianskych Tepliciach. V súþasnosti pracuje ako podpredseda predstavenstva Bytového družstva a konateĐ firmy DTR, s.r.o. v Trenþianskych Tepliciach, ktorá sa zaoberá
retransmisiou. V predchádzajúcom volebnom období bola þlenkou
kontrolnej komisie SAKT. ýlenom SAKT je od roku 2001. [email protected]
32
Kontrolná komisia SAKT
Ing. Viliam Letavay - predseda
Vysokoškolské štúdium ukonþil v roku 1984 na Elektrotechnickej fakulte SVŠT Bratislava, odbor technická kybernetika. Od roku 1984 do roku 1992 pracoval
v oblasti technológie a výroby na rôznych postoch
v Tesle Prievidza. V roku 1992 bol spoluzakladateĐom spoloþnosti VFtech, spol. s r.o. Prievidza. V tejto
spoloþnosti, ktorá sa zaoberá výrobou elektroniky, pôsobí aj
v súþasnosti. Od roku 2000 je súdnym znalcom pre odbor elektrotechnika.
[email protected]
Ján Andrek - þlen
Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú ukonþil
v r. 1977 v Košiciach. Do roku 1990 pracoval
v podniku Kovoslužba Košice ako televízny technik.
Od roku 1992 sa zaoberá výstavbou a rekonštrukciami TKR na sídliskách v Košiciach a zároveĖ robí
správcu TV káblových rozvodov pre SBD I Košice. Je
dlhoroþným þlenom SAKT. Od r. 2006 pracuje v jej
kontrolnej komisii.
[email protected]
Ing. Peter Babic - þlen
Vysokoškolské štúdium ukonþil na Elektrotechnickej
fakulte SVŠT v Bratislave v roku 1990 v odbore
Elektrotechnológia, špecializácia technológia silnoprúdových zariadení. V roku 1990 nastúpil do firmy
Elteco Žilina, kde pracoval ako vývojový pracovník
pre transformátory zálohových zdrojov. V roku 1991
založil vlastnú firmu na servis elektroniky, hlavne televíznych prijímaþov, ktorú prevádzkuje dodnes. Od roku 1992 zaþal paralelne poskytovaĢ služby spojené so servisom a montážou televíznych káblových rozvodov a tiež s prevádzkovaním viacerých KDS. V roku 1998
zaþal medzi prvými prevádzku optickej siete, ktorá prepojuje mesto
Bytþa s piatimi mestskými þasĢami v dĎžke 25 km.
[email protected]
33
Zoznam þlenov SAKT
(stav k 1.6.2013)
A. FIRMY:
3o media, s.r.o.
027 32 Habovka þ. 266
Tel/fax: 041/5395206 e-mail: [email protected]
ALFEUS, s.r.o.
Šoltésovej 409/10, 010 01 Žilina
Tel.: 041/2727888
e-mail: [email protected]
ANTIK Telecom s.r.o.
ýárskeho 10, 040 01 Košice
Tel: 055/3012345 Fax: 055/6234401
e-mail: [email protected]
ARTOS, a.s.
Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel: 044/3240222 Fax: 44/3214400 e-mail: [email protected]
ATS Slovakia, s.r.o.
Partizánska 97, 974 01 Banská Bystrica
Tel/fax: 0905/622 354 e-mail: [email protected]
BENET, s.r.o.
Nám SNP 974/28, 972 71 Nováky
Tel: 046/5461251 Fax: 046/5461156
e-mail: [email protected]
B&H Media Group s.r.o.
Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica
Tel: 0908/946 396
e-mail: [email protected]
BitCompTV s.r.o.
Levická 579, 952 01 Vráble
Tel: 0940/410 236
e-mail: [email protected]
BSS, s.r.o.
Závodná 459, 027 43 Nižná
Tel/fax: 043/5382500 e-mail: [email protected]
BYTENERG spol. s r.o.
Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce
Tel/fax: 057/7321588 e-mail: [email protected]
34
BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik
Sklárska 586/43, 987 01 Poltár
Tel/fax: 047/4223535 e-mail: [email protected]
Bytové družstvo Bánovce n/Bebravou
Svätoplukova 1601, 957 04 Bánovce n/B.
Tel: 038/7609615 Fax: 038/7605441 e-mail: [email protected]
Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
Puškinova 18, 075 01 Trebišov 1
Tel: 056/6680117 Fax: 056/6680102
e-mail: [email protected]
Cabel net, s.r.o.
PoĐná 9, 930 11 TopoĐníky
Tel: 0908/748 633 e-mail: [email protected]
CARISMA, spol. s r.o.
Družstevná 1, 941 31 Dvory n/Žitavou
Tel: 035/644 740 e-mail: [email protected]
Citicom, s.r.o.
ď. Ondrejova 21/II, 971 01 Prievidza
Tel: 0907/201 297 e-mail: [email protected]
CondorNet, s.r.o.
Kováþska 1, 080 01 Prešov
Tel: 0910/484 444 e-mail: [email protected]
DECORA, s.r.o.
Matiþné nám. 1434, 022 01 ýadca
Tel: 041/9335198 e-mail: [email protected]
DIPOS PLUS, spol. s r.o.
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Tel: 048/4155537 e-mail: [email protected]
Drahoslav ýernušák – GMC Elektronik
Koperníkova 15, 920 01 Hlohovec
Tel: 0902/639 635 e-mail: [email protected]
Družstvo BELSAT
SNP 362/63, 067 81 Belá nad Cirochou
Tel: 0915/935 903 e-mail: [email protected]
DSI data, s.r.o.
A. Bernoláka 377/7, 029 01 Námestovo
Tel: 043/2388010 Fax: 043/2388011 e-mail: [email protected]
35
DTR, s.r.o.
SNP 63, 914 51 Trenþianske Teplice
Tel: 032/6552136 e-mail: [email protected]
ELECTRIS spol. s r.o.
Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica
Tel: 048/4163642 Fax: 048/4163653 e-mail: [email protected]
ELTRON, s.r.o.
Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
Tel: 0905/618 703 e-mail: [email protected]
EM - KOM, s.r.o.
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Luþenec
Tel: 0944/350 905 e-mail: kablovatv @lucenec.net
e-NET, s.r.o.
Lichnerova 35, 903 01 Senec
Tel: 02/2020 2020 e-mail: [email protected]
JEZCOM s.r.o.
Zimná 446/68, 059 01 Spišská Belá
Tel: 0903/061 550 e-mail: [email protected]
GeCOM, s.r.o.
Nám. OsloboditeĐov 22, 071 01 Michalovce
Tel: 0905/502 187 e-mail: [email protected]
GOLEM TECH, s.r.o.
Družstevná 21, 919 43 Cífer
Tel: 0908/110 888 e-mail: [email protected]
HOLKATEL, spol. s r.o.
Školská 6, 908 51 Holíþ
Tel: 034/6684743 e-mail: [email protected]
HOMAYER TV s.r.o.
Brezová 29, 974 05 Banská Bystrica
Tel/fax: 045/5454917 e-mail: [email protected]
I. HEIZER - MINI SERVIS, s.r.o.
930 13 Horné Mýto þ. 110
Tel: 031/5581236 Fax: 031/5581120
e-mail: [email protected]
36
INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o.
Kostolná 1, 962 63 Pliešovce
Tel: 0907/229 567 e-mail: [email protected]
Ing. Ján Gnojþák – ELEKTROSERVIS
Štúrova 24, 060 01 Kežmarok
Tel/fax: 052/4523656 e-mail: [email protected]
Ing. Miroslav Maco – MULTICHANNEL
Strážovská 48, 922 02 Krakovany
Tel: 0907/778 915 e-mail: [email protected]
Ing. Peter Babic - Servis TV prijímaþov
Radlinského 101/14, 014 01 Bytþa 1
Tel: 041/5523448 e-mail: [email protected]
ISPER, s.r.o.
Markova 3, 851 02 Bratislava 2
Tel: 0902/532 985 e-mail: [email protected]
Jana Revická – INŠTAL
Vaniškovská 622/25 086 41 Raslavice
Tel: 046/5405225 e-mail: [email protected]
Ján Sopúch – PROMA elektronik
Chudovská ul. 34, 027 21 Žaškov
Tel: 0905/314 997 e-mail: [email protected]
KABEL - KLUKNAVA s.r.o.
053 51 Kluknava þ. 177
Tel: 053/4473232 Fax: 053/4473209
e-mail: [email protected]
Kabelko, s.r.o.
Dlhý rad 1595/22, 085 01 Bardejov
Tel: 0915/766 744 e-mail: [email protected]
Kabel TV Moþenok, s.r.o.
Sv. Gorazda 631/84, 951 31 Moþenok
Tel: 037/6552313 e-mail: [email protected]
KABELOVKA, spol. s r.o.
065 45 Plavnica 121
Tel: 052/4283881 Fax: 052/4283882
e-mail: [email protected]
37
KATELSTAV, s.r.o.
M. R. Štefánika 800/1, 922 07 VeĐké KostoĐany
Tel/fax: 033/7781102 e-mail: [email protected]
Káblová televízia Komjatice s.r.o.
Nádražná 97, 941 06 Komjatice
Tel: 035/6591231 e-mail: [email protected]
Káblová televízia - Bánov s.r.o.
Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov
Tel/fax: 035/66571142 e-mail: [email protected]
Kalná KTR, s.r.o.
ýA 55, 935 32 Kalná n/Hr.
Tel: 0907/042 862 e-mail: [email protected]
KAMENSKÝ Zdenko – GENERAL MONT
Okružná 200, 034 91 Švošov
Tel: 0911/386 698 e-mail: [email protected]
KOREX networks, s.r.o.
Fuþíkova 371, 087 01 Giraltovce
Tel: 041/5555231 Fax: 041/5555218
e-mail: [email protected]
K T R, s.r.o.
Nám. J. Blaskovicsa 507/11, 946 52 ImeĐ
Tel: 0918/361 653 e-mail: [email protected]
KTR, s.r.o.
013 42 Horný Hriþov þ. 191
Tel: 041/5680129 Fax: 041/5680369
e-mail: [email protected]
Kúpele Trenþianske Teplice, a. s.
Ul. T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenþianske Teplice
Tel: 032/6516951 e-mail: [email protected]
Laštek s.r.o.
914 43 Omšenie þ. 330
Tel: 032/6597229 e-mail: [email protected]
MadNet, s.r.o.
KúpeĐná 3318, 932 91 VeĐký Meder
Tel: 031/5916616 e-mail: [email protected]
38
MAXIT, s.r.o.
SNP 57, 972 47 Oslany
Tel: 0948/202 339 e-mail:[email protected]
MsBP Servis, s.r.o.
SedlišĢská 1446/7, 020 01 Púchov
Tel: 042/4651710 Fax: 042/4651748
e-mail: [email protected]
MIPAS, s.r.o.
1. mája 7, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel/fax: 044/5527730 e-mail: [email protected]
MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Seþovce
Tel: 056/6782437 Fax: 056/6782714 e-mail: [email protected]
Nelson Services, s.r.o.
013 13 Konská þ. 338
Tel: 0910/929 692 e-mail: [email protected]
NITRANET, s.r.o.
ýajkovského 38, 949 01 Nitra 1
Tel: 0903/270 102 e-mail: [email protected]
Normann Engineering, s.r.o.
Haburská 49/C, 821 01 Bratislava 2
Tel: 02/44634740 Fax: 02/44634745
e-mail: [email protected]
Norttel s.r.o.
Nám. gen. Štefánika 6/531, 064 01 Stará ďubovĖa
Tel: 0911/999 889
e-mail: [email protected]
Novo dubnická dražobná s.r.o.
Mierové nám. 29/26, 018 51 Nová Dubnica
Tel: 0911/330 931 e-mail: [email protected]
Obecný podnik Terchová, s.r.o.
Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová
Tel: 041/5695138 Fax: 041/5695310 e-mail: [email protected]
OBEC SAT s.r.o.
Kochanovce þ. 207, 066 01 Humenné
Tel: 0905/180 919 e-mail: [email protected]
Okresné stavebné bytové družstvo
ġaþevská ul. 1660, 085 01 Bardejov
Tel: 054/4868622 e-mail: [email protected]
39
Okresné stavebné bytové družstvo
Goþárova 252, 022 47 ýadca
Tel: 041/4333389 e-mail: [email protected]
Okresné stavebné bytové družstvo
Okružná 50, 979 01 Rimavská Sobota
Tel: 047/5603401 e-mail: [email protected]
Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina
Tulská 33, 010 08 Žilina
Tel/fax: 041/5651763-5 e-mail: [email protected]
OTS, s.r.o.
Štúrova 1706, 022 01 ýadca
Tel: 0907/667 965 e-mail: [email protected]
Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2
Tel: 0905/014 060 e-mail: [email protected]
OZAREA – news, spol. s r.o.
Nám. A. H. Škultétyho 3, 990 01 VeĐký Krtíš
Tel/fax: 047/4824744 e-mail: [email protected]
P e r f e c t s akciová spoloþnosĢ
Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda
Tel: 031/5526697 e-mail: [email protected]
Peter Fabiny, TV-ELEKTRONIK Fabiny
053 32 Hnilþík þ. 200
Tel: 053/4821420 e-mail: [email protected]
PICASSO TV, s.r.o.
Horná 16, 974 01 Banská Bystrica
Tel: 0911/110 445 e-mail: [email protected]
PO-MA, spol. s r.o.
Antolská 33, 969 01 Banská Štiavnica
Tel: 045/6921945 Fax: 045/6921946
e-mail: [email protected]
Prvá Bánovská Informaþná, spol. s r.o.
Farská 7, 957 01 Bánovce n/Bebravou
Tel/fax: 038/7604980 e-mail: [email protected]
PS Kábel, spol. s r.o.
900 68 Plavecký Štvrtok þ. 172
Tel/fax: 034/7793593 e-mail: [email protected]
40
RegioTV, s.r.o.
Popradská 12, 040 01 Košice
Tel: 0907/505 210 e-mail: [email protected]
Róbert HUSZTI
980 33 Hajnáþka þ. 470
Tel: 047/5692202 e-mail: [email protected]
Róbert Svetlík - SK Company
966 61 Hodruša – Hámre þ. 296
Tel/fax: 045/6844419 e-mail: [email protected]
Roman Gašpierik s.r.o.
Lietava 297, 013 18 Lietava
Tel: 0905/342 439 e-mail: [email protected]
SATRO s.r.o.
Polianky 9, 844 37 Bratislava 42
Tel: 02/64283093 Fax: 02/64283107
e-mail: [email protected]
SEVENET, s.r.o.
Továrenská 1, 943 03 Štúrovo
Tel: 0905/532 213 e-mail: [email protected]
SINET CTV s.r.o.
Kukuþínova 4250, 058 01 Poprad
Tel: 052/7723 776 e-mail: [email protected]
Slovak Telekom, a. s.
Karadžiþova 10, 825 13 Bratislava 1
Tel: 02/58827290 e-mail: [email protected]
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
Tel: 054/7522250 e-mail: sluzbyt@sluzbyt.sk
SORTEC ELEKTRONIC s.r.o.
Iljušinova 2, 851 01 Bratislava 5
Tel: 02/68204050 e-mail: sortec@sortec.sk
Správa káblových rozvodov, s.r.o.
Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Tel/fax: 038/7496959 e-mail: skr@mail.t-com.sk
Stavebné bytové družstvo FiĐakovo
Kalinþiakova 8, 986 01 FiĐakovo
Tel: 047/4382109 Fax: 047/4381480
41
e-mail: sbdfil@isternet.sk
Stavebné bytové družstvo I. Košice
Vojenská 14, 040 01 Košice 1
Tel/fax: 055/6254020 e-mail: sbd1@iol.sk
Správcovské bytové družstvo IV. Košice
Levoþská 3, 040 12 Košice 12
Tel: 055/7881021 Fax: 055/6743493 e-mail: lorinczova@sbd4ke.sk
Stavebné bytové družstvo Luþenec
Š. Moyzesa 47, 984 82 Luþenec
Tel: 047/4331006 Fax: 047/4333160
drea.bobalova@sbdlucenec.sk
e-mail: an-
STASTEL, s.r.o.
Zakvášov 1518/52-16, 017 01 Považská Bystrica
Tel/fax: 042/4361944 e-mail: stastel@gmail.com
Dušan Sika – STELAR
Lysiná 737, 916 21 ýachtice
Tel/fax: 032/7787002 e-mail: stelar@stelartv.sk
STRIŠOVSKÝ Slavomír
SNP 331, 055 62 Prakovce
Tel: 053/4874828 e-mail: slavostr@pobox.sk
SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4
Tel: 0905/663 755 e-mail: info@swan.sk
Jozef ŠvaĖa
Nám. 1. mája 37, 941 33 Kolta
Tel: 0911/307 654 e-mail: dodo799@azet.sk
TAKTIS s.r.o.
Františkánska 5, 917 01 Trnava
Tel: 0911/950 115 e-mail: ambrus@taktis.eu
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné
OsloboditeĐov 3, 066 01 Humenné
Tel: 057/7888250 Fax: 057/7750278
e-mail: tkr.humenne@stonline.sk
42
TELESERVIS, s.r.o.
Lachova 37, 851 03 Bratislava 5
Tel: 02/4921 4222 Fax: 02/4921 4219
bik.pavol@stonline.sk
e-mail: gom-
TERMOBYT R, spol. s r.o.
906 38 Rohožník þ. 406
Tel/fax: 034/6588126 e-mail: termobytr@stonline.sk
TESATEL, s.r.o.
Závodie 394, 010 01 Žilina
Tel: 041/700 1531, 0905/897 777
e-mail: lcierny@tesatel.sk
T.F.M., spol. s r.o.
Klþové 2088, 915 01 Nové Mesto n/Váhom
Tel: 032/7717698 e-mail: zuzana@tfm.sk
Tom Horn Entertainment družstvo
Za KasárĖou 1, 831 03 Bratislava 3
Tel: 02/4124 7220 Fax: 02/4445 4588
na@meracrest.com
e-mail: hory-
TS, s.r.o.
Lesná 2044/95, 932 01 VeĐký Meder
Tel/fax: 031/5553898 e-mail: nmsptv@gmail.com,
ts.kovats1@gmail.com
TV-SKV s.r.o.
Strojárska 1832/93, 069 01 Snina
Tel: 057/7622250 e-mail: skv1@skv1.sk
TV Štrba, s.r.o.
Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
Tel: 052/7781461 Fax: 052/7781460
e-mail: strba@strba.sk
Vladimír Dupkala
Dimitrovova 375, 972 51 Handlová
Tel: 0915/742 243 e-mail: supad@post.sk
VODOHOSPODÁR MAKOV, spol. s r.o.
023 56 Makov þ. 60
Tel: 041/4364218 Fax: 041/4364220
VUKI a. s.
Rybniþná 38, 831 07 Bratislava 36
Tel: 02/4488065 Fax: 02/44881041
43
e-mail: sulova@vuki.sk
VÚS, n. o.
Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica
Tel: 048/4324111, 4324116 Fax: 048/4324124 e-mail: vus@vus.sk
WESTCOM, s.r.o.
Keltská 930/68, 851 10 Bratislava 59
Tel: 0905/270 869 e-mail: hudoba@westcom.sk
Združenie majiteĐov TKR Púchov, s.r.o.
Nám. slobody 560, 020 01 Púchov
Tel/fax: 042/4632852 e-mail: zmtkv@puchov.sk
B. MESTSKÉ A OBECNÉ ÚRADY:
Mestský úrad Nováky
Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky
Tel: 046/5461234 Fax: 046/5461219
e-mail: primator@novaky.sk
Obec Bijacovce - OÚ
053 06 Bijacovce þ. 7
Tel: 053/4542286 Fax: 053/4699054
e-mail: obecbijacovce@stonline.sk
Obec Bolešov - OÚ
018 53 Bolešov þ. 78
Tel: 042/4493134 Fax:042/4493225
e-mail: obecbolesov@stonline.sk
Obec Hermanovce - OÚ
082 35 Hermanovce þ. 59
Tel/fax: 051/4594293 e-mail: hermanovce@zoznam.sk
Obec Holumnica - OÚ
059 94 Holumnica þ. 32
Tel/fax: 052/4588122 e-mail: obecholumnica@neton.sk
Obec IhĐany - OÚ
059 94 IhĐany þ. 94
Tel: 052/4589692 Fax: 052/4589622
e-mail: ihlany@stonline.sk
Obec Košické OĐšany - OÚ
Košické OĐšany 118, 044 42 Rozhanovce
Tel: 055/6950230 Fax: 055/7290141
e-mail: obec_kosicke_olsany@stonline.sk
44
Obec Nižná - OÚ
Nová Doba 506, 027 43 Nižná
Tel: 043/5381231 e-mail: ocunizna@stonline.sk
Obec Pribylina - OÚ
032 42 Pribylina þ. 384
Tel: 044/528012 Fax: 044/5293210
e-mail: oupribyl@lm.psg.sk
Obec Prietrž - OÚ
906 11 Prietrž þ. 126
Tel: 034/6548613 Fax: 034/6548614
e-mail: obecprietrz@senicanet.sk
Obec Skalka n/Váhom - OÚ
Skala 103, 913 31 Skalka n/Váhom
Tel: 032/6584409 Fax: 032/6584408
e-mail: uctaren.skalka@gmail.sk
Obec ŠuĖava - OÚ
Trojiþné nám. 255/3, 059 39 ŠuĖava
Tel: 052/7791515 e-mail: obecsunava@stonline.sk
Obec Vrbovce
906 06 Vrbovce þ. 42
Tel: 034/6283211 e-mail: vrbovce.urad@vrbovce.skIndividuálni
C. INDIVIDUÁLNI ýLENOVIA
ANDREK Ján
Stropkovská 7, 040 11 Košice
Tel: 055/6421389
e-mail: janandrek@vychod.net
HORNÁýEK Pavel, RNDr.
Ul. ýeskoslovenskej armády 6, 040 01 Košice
e-mail: pdhornacek@netkosice.sk
HUSÁR Ivan, JUDr.
Vojenská 14, 040 01 Košice
Tel: 055/6251269
e-mail: judr.husar@gmail.com
LETAVAY Viliam, Ing.
J. Francisciho 21, 971 01 Prievidza
Tel: 046/542 3885 e-mail: viliam.letavay@vftech.sk
45
POTOýĕÁK Štefan, Mgr.
Pajorova 3, 040 01 Košice
Tel.: 0948/037 848
e-mail: teleprior@teleprior.eu
ŠIMKO ďubomír, Ing.
J. Hollého 447/15, 965 01 Žiar n/Hr.
e-mail: simko.lubomir@gmail.com
46
Plán þinnosti sekcií SAKT na rok 2013
Aktivity þlenov združenia sú rozdelené do piatich sekcií. Sú to:
•
•
•
•
•
sekcia technická,
sekcia legislatívna,
sekcia programová,
sekcia výrobcov a dodávateĐov zariadení,
sekcia investorov, realizátorov a prevádzkovateĐov sietí.
Sekcia technická
• spolupracovaĢ pri tvorbe stanovísk k legislatívnym a technickým
predpisom, súvisiacich s oblasĢou elektronických komunikácií
Termín: priebežne
• podieĐaĢ sa na prezentácii CATV News 2013
Termín: jún 2013
• podieĐaĢ sa na príprave seminára o nových technológiách
Termín: 4. Q 2012
• udržiavaĢ WEB stránku SAKT
Termín: priebežne
Sekcia legislatívna
• v prípade novelizácie zákona þ. 618/2003 Z. z o autorskom práve
a právach súvisiacich s autorským právom zabezpeþiĢ úþasĢ SAKT
v pracovnej skupine na MK SR
Termín: priebežne
• podieĐaĢ sa na príprave valného zhromaždenia SAKT a príprave
roþenky SAKT
Termín : marec a jún 2013
• zabezpeþovaĢ komunikáciu s organizáciami kolektívnej správy
práv na základe mechanizmu zakotvenom v zmluve o spoloþnom
výbere odmien za všetky organizácie kolektívnej správy prostredníctvom SOZY
Termín: priebežne
47
• spolupracovaĢ pri právnej a zmluvnej problematike ostatných sekcií
Termín: priebežne
Sekcia programová
• poskytovaĢ samosprávam a ćalším zainteresovaným subjektom
informácie o komunitnej televízii a o možnostiach využitia IKT v
prospech rozvoja vidieka
Termín: priebežne
Sekcia výrobcov a dodávateĐov zariadení
• podĐa potreby zabezpeþiĢ konzultácie o kompatibilite prvkov KDS
pre þlenov SAKT
Termín: priebežne
Sekcia investorov, realizátorov a prevádzkovateĐov sietí
• zhromažćovaĢ aktuálne informácie a publikovaĢ ich na WEB
stránke SAKT
Termín: priebežne
48
Aktuálna situácia s organizáciami
kolektívnej správy práv
JUDr. Ivan Husár
vedúci legislatívnej sekcie a viceprezident SAKT
Tak ako po minulé roky, uverejĖujeme v rámci roþenky SAKT
prehĐad situácie s organizáciami kolektívnej správy, ktoré vykonávajú
kolektívnu správu práv autorov, výkonných umelcov, výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov. Pre zopakovanie uvádzam, že
k 1.7.2012 existujú na území SR nasledovné organizácie kolektívnej
správy (ćalej ako OKS):
1. LITA, autorská spoloþnosĢ (LITA) – pôsobí od roku 1993. Oprávnenie má udelené okrem iného v odbore „káblová retransmisia literárneho, dramatického, hudobnodramatického, choreografického, audiovizuálneho, fotografického diela, diela výtvarného
umenia, architektonického diela a diela úžitkového umenia“.
2. Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) – v súþasnej právnej forme pôsobí od roku 1992. Oprávnenie má udelené okrem iného v odbore „káblová retransmisia hudobného diela“.
3. SLOVGRAM, nezávislá spoloþnosĢ výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava
(SLOVGRAM) – pôsobí od roku 1991; oprávnenie má udelené okrem
iného v odboroch káblovej retransmisie záznamu umeleckého výkonu, zvukového záznamu a zvukovo-obrazového záznamu, za ktorú
sa uhrádza primeraná odmena.
4. Ochranné združenie interpretov Slovenska (OZIS) – pôsobí od
roku 1992; oprávnenie má udelené okrem iného v odbore „káblová
retransmisia záznamu umeleckého výkonu a zvukového záznamu,
za ktorú sa uhrádza primeraná odmena“.
5. Slovenská asociácia producentov v audiovízii (SAPA) – bola
založená v roku 2001; oprávnenie má udelené okrem iného v odbore
„káblová retransmisia zvukovo-obrazového záznamu, za ktorú sa
uhrádza primeraná odmena“.
49
6. AGICOA Europe Slovensko – vznikla až v roku 2009; oprávnenie
má udelené okrem iného v odbore „káblová retransmisia audiovizuálnych diel“ a „retransmisia zvukovo-obrazových záznamov, za ktorú
sa uhrádza primeraná odmena“.
K dnešnému dĖu (zaþiatok júna 2013) je situácia vo vzĢahu
k vyššie uvedeným organizáciám kolektívnej správy nasledovná:
I.
Situácia vo vzĢahu k SOZA, LITA, OZIS a SLOVGRAM za obdobie
rokov 2012 a 2013 do budúcna
Koncom roku 2012 došlo po zdĎhavých a nároþných rokovaniach k uzavretiu Rámcovej dohody o spoloþnom výbere odmien pre
organizácie kolektívnej správy SOZA, LITA, OZIS a SLOVGRAM (ćalej aj ako OKS). Uvedená rámcová zmluva umožĖuje každému þlenovi
SAKT požiadaĢ OKS, aby s ním s úþinnosĢou od 1.1.2013 podpísali
tzv. hromadnú licenþnú zmluvu a zmluvu upravujúcu vysporiadanie
práva na primeranú odmenu (ćalej aj ako ZMLUVA), a to za cenu
2,64 €/prípojka/rok, ktorou budú vysporiadané práva všetkých OKS
zúþastnených na spoloþnom výbere. Predpokladom na vznik nároku
na uzavretie takejto zmluvy je vysporiadanie práv voþi uvedeným organizáciám kolektívnej správy za rok 2012, a to na základe samostatnej dohody o urovnaní za rok 2012 .
Na základe vyššie uvedeného došlo zo strany SOZA v priebehu
zaþiatku roka 2013 k rozposielaniu návrhov dohody o urovnaní za rok
2012 a návrhov hromadných licenþných zmlúv pre obdobie od
1.1.2013 do budúcna jednotlivým þlenom SAKT.
Na základe uzavretých dohôd o urovnaní za rok 2012 došlo
k uhradeniu všetkých práv voþi organizáciám kolektívnej správy
SOZA, LITA, OZIS a SLOVGRAM úhradou jedinej platby SOZE podĐa
prepoþtu 2,64 €/prípojka/rok. Takouto platbou bol teda z právneho
hĐadiska vysporiadaný celý rok 2012 voþi vyššie uvedeným organizáciám kolektívnej správy.
Súþasne þlenovia SAKT mali možnosĢ podpísaĢ hromadné licenþné zmluvy a zmluvy upravujúce vysporiadanie práva na primeranú odmenu za obdobie od 1.1.2013 do budúcna. V prípade podpisu
uvedenej zmluvy majú þlenovia SAKT povinnosĢ uhrádzaĢ organizácii
kolektívnej správy SOZA platbu 2,64 €/rok/prípojka, ktorou budú uhradené všetky práva organizácii kolektívnej správy SOZA, LITA, OZIS
a SLOVGRAM za celý kalendárny rok. Uvedená zmluva je dojednaná
50
tak, že najbližšie 3 roky, teda minimálne do konca roku 2015, sa výška
odmeny pre OKS meniĢ nebude, a to ani o prípadnú infláciu. Uvedeným postupom teda došlo k opätovnému obnoveniu tzv. spoloþného
výberu odmien pre OKS prostredníctvom SOZY tak, ako tomu bolo už
v minulosti .
Je potrebné podotknúĢ, že identické zmluvy a identický postup
bol zachovaný aj voþi prevádzkovateĐom káblovej retransmisie, ktorí
sú þlenmi APKT .
II.
Vysporiadanie práv za rok 2011
Vo vzĢahu k vysporiadaniu práv za rok 2011 bolo pri rokovaniach s OKS dohodnuté, že tí þlenovia SAKT, ktorí vypovedali na základe odporúþania SAKT zmluvu so SOZOU a LITOU v priebehu roku
2011, uhradia SOZE a LITE na základe samostatných dohôd
o urovnaní dovtedy platnú a uhrádzanú odmenu. Z uvedeného dôvodu bol takýmto þlenom SAKT zaslaný samostatný návrh dohody
o urovnaní za rok 2011 od SOZA a samostatný návrh dohody
o urovnaní za rok 2011 zo strany LITA.
Podpisom týchto dohôd a uhradením dohodnutých súm tak došlo vo vzĢahu k SOZA a LITA k vysporiadaniu ich majetkových práv za
rok 2011, a to vo výške, ktorá bola platená do vypovedania zmluvy so
SOZOU a LITOU v roku 2011.
V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniĢ, že predmetom mimosúdnych rokovaní s OKS nebola otázka prípadného vysporiadania
práv SLOVGRAMU a OZISU za rok 2011. Je tomu tak z toho dôvodu,
že výška prípadných práv SLOVGRAMU a OZISU za uvedené obdobie je sporná a sporné je aj obdobie, za ktoré teoreticky môžu maĢ
uvedené OKS nárok na nejakú odmenu od prevádzkovateĐov OKS.
Z uvedeného dôvodu neodporúþame þlenom SAKT podpisovaĢ žiadne
návrhy dohôd s OKS SLOVGRAM a OZIS za obdobie predchádzajúce
roku 2012. V prípade, ak by takýto návrh bol zo strany SLOVGRAMU
alebo OZISU doruþený, odporúþame ho vrátiĢ uvedeným OKS späĢ
s tým, že uvedená vec nebola predmetom mimosúdnych rokovaní,
a preto im odporúþate uvedenú problematiku najprv prerokovaĢ na
úrovni SAKT a APKT .
51
III.
Situácia vo vzĢahu k OKS AGICOA Europe Slovensko a SAPA
Pôvodne mala byĢ úþastníkom zmluvy o spoloþnom výbere cez
OKS SOZU aj AGICOA Europe Slovensko, ktorá súþasne mala daĢ
garancie, že SAPA si už žiadne nároky uplatĖovaĢ voþi þlenom SAKT
nebude. VzhĐadom na neposkytnutie garancií od AGICOA Europe
a vzhĐadom na neexistenciu dohody ohĐadom prerozdelenia navrhovanej odmeny pre AGICOA Europe Slovensko táto úþastníkom spoloþného výberu nie je.
Pôvodne navrhovaná výška odmeny pri spoloþnom výbere vrátane AGICOA Europe Slovensko bola 2,99 €/prípojka/rok. Rozdiel
oproti terajšej sume teda je 2,99 – 2,64 = 0,35 €/prípojka/rok. Uvedená suma podĐa názoru zvyšných OKS, ktoré sú súþasĢou dohody o
spoloþnom výbere, mala pripadaĢ AGICOA Europe Slovensko, a preto
priznanie vyššej odmeny súdom v prípade súdneho sporu s AGICOU
Europe Slovensko nepredpokladáme.
Z vyššie uvedeného dôvodu ale ponechávame na uvážení každého þlena SAKT, þi sumu 0,35 €/prípojka/rok bude naćalej ukladaĢ
do depozitu pre prípad súdneho sporu so AGICOU Europe Slovensko.
52
Nové služby v káblovej televízii
Ing. Vlastimil Lakatoš
ANTIK Telecom s.r.o. Košice
Vývoj technológií sa výrazným spôsobom prejavuje aj v oblasti
káblovej digitálnej televízie. To, þo bolo doteraz výsostnou výsadou
osobných poþítaþov, sa migruje aj na televízne obrazovky a postupne
sa vytráca rozdiel mediálnych funkcionalít medzi zariadeniami používanými na poskytovanie káblovej televízie (settopboxy) a zariadeniami
používanými v oblasti IT pre domáce úþely (desktopy a laptopy).
Navyše, aj zvyšujúce sa nároky užívateĐov televíznych služieb
nútia hardvérové a softvérové vývojové skupiny k produkcii stále kvalitnejších a výkonnejších chipsetov, þi k vývoju stále sofistikovanejšieho firmvéru, þo vo vzájomnej kombinácii vedie k novým službám,
ktoré sa ešte pred krátkym þasom zdali absolútne nepredstaviteĐné.
Služby takéhoto formátu sa zaþali oznaþovaĢ pod spoloþným
názvom „Smart“. Tu je prehĐad niektorých z nich:
Archív
UmožĖuje tzv. „offline“ sledovanie televíznych relácií už odvysielaných prostredníctvom klasickej lineárnej televízie. Toto riešenie
pracuje na báze - nPVR (network Personal Video Recording), þo je
moderným prevedením štandardného nahrávania – PVR (Personal
Video Recording). Hlavný rozdiel však spoþíva v umiestnení nahrávacieho média. Pri štandardnom nahrávaní je nahrávací disk umiestnený
priamo v zariadení užívateĐa, zatiaĐ þo pri nPVR archíve je nahrávanie
centralizované s umiestnením veĐkého poþtu nahrávacích serverov na
strane poskytovateĐa služieb. V kombinácii s modernými strímovacími
technológiami to dotvára kompletný produkt.
Archív je zákazníckou službou, kde zákazník má možnosĢ sledovaĢ nahrané relácie vo svojom zvolenom þase bez potreby prispôsobovaĢ sa pevne stanovenému programovému rozpisu, ktorý je
v kompetencii samotných televíznych spoloþností. UmožĖuje archivovanú reláciu pozastaviĢ - pauznúĢ, pretoþiĢ, zastaviĢ, þi použiĢ funkciu
RePlay – opätovne spustenie nahranej relácie od zaþiatku. Poskytuje
teda zákazníkov absolútnu voĐnosĢ a flexibilitu pri sledovaní televízie,
þo je hlavnou výhodou oproti klasickému vysielaniu.
53
Množstvo archivovaných kanálov a poþet nahrávaných dní pre
jednotlivý kanál je výluþne v kompetencii poskytovateĐa televíznej
služby, þo pri tak významnej službe dáva zákazníkovi lepšiu možnosĢ
porovnaĢ si konkurenþné ponuky jednotlivých televíznych operátorov.
Usporiadanie relácií v archíve môže byĢ vykonané podĐa voĐby
operátora v závislosti od metadát (metadáta – informácie o relácii ako
napr. titulný obrázok, obsah relácie, réžie, scenár atć.), ktorými operátor disponuje.
Za najatraktívnejšie pre zákazníka sa považuje:
1.
Triedenie archívu podĐa žánru – nahrané relácie sú usporiadané
podĐa žánru relácie (filmy, seriály, hudba atć.). Tento spôsob triedenia pripomína ponuku „digitálnej videopožiþovne“, þím sa
v kombinácii s titulnými obrázkami nahraných relácií stáva veĐmi
atraktívnou a prehĐadnou službou pre zákazníka, navyše
s možnosĢou vyhĐadávania požadovanej relácie
2.
Triedenie archívu podĐa kanálu – nahrané relácie sú zoradené
chronologicky v rámci ponuky konkrétneho televízneho kanálu.
54
Zastav/Pretoþ/Pusti znova (TimeShift)
Slovo Timeshift je anglický termín, ktorý v preklade znamená
„Posun v þase“. Pri tejto technológii televízneho vysielania k posunu
v þase naozaj dochádza, a to spôsobom, pri ktorom stlaþením jedného tlaþidla na diaĐkovom ovládaþi (väþšinou oznaþené ako TimeShift
alebo Pause) živé vysielanie pozastavíme, spravíme si pauzu (cigareta, káva, toaleta, telefonát) a následne po návrate dopozeráme sledovanú reláciu od þasu, v ktorom sme sledovanie prerušili.
Funkcia Zastav/Pretoþ/Pusti znova je odnožou nahrávania, ktoré sa aktivuje po zatlaþení vyššie opísaného tlaþidla. Takéto nahrávanie sa realizuje buć na lokálne nahrávacie médium - externého
alebo interného charakteru, alebo v prípade najnovších technológií na
centrálne uložené nahrávacie polia. SamozrejmosĢou je ovládanie
nahraného obsahu (pretáþanie, pauza, zastavenie), avšak pochopiteĐne len v rámci þasu od spustenia Timeshiftu až po dosiahnutie
momentu „živého“ televízneho vysielania.
Mediálny prehrávaþ
Mediálny prehrávaþ sa stal pomerne bežnou súþasĢou zariadení pre televízny priemysel. V skratke by sme ho mohli charakterizovaĢ ako softvér, resp. aplikáciu obsiahnutú v televíznom zariadení,
umožĖujúca prehrávanie rôznych druhov mediálnych formátov, þi sa
to už týka formátov audia (napr. mp3, AAC, AC3), videa (napr. avi,
mkv, mp4, mov), alebo obrázkov (napr. jpg, gif, png).
55
ýo však už až také štandardné nie je, je prehrávanie mediálnych súborov so vzdialeným prístupom v rámci jednej siete. Medzi
dva významné štandardy takéhoto charakteru patria:
•
Mediálny prehrávaþ - DLNA (Digital Living Network Alliance)
Štandard, ktorý bol pomenovaný po organizácii, ktorá stanovila
pravidlá pre zdieĐanie obsahu medzi jednotlivými DLNA certifikovanými zariadeniami v rámci jednej domácej siete. Týka sa to zdieĐania
obrázkov, hudby, ako aj videa medzi rôznymi zariadeniami, ako sú
settopboxy, televízory, mobilné telefóny, þi dokonca už aj niektoré
fotoaparáty a tlaþiarne. Pre sieĢový transfer DLNA využíva TCP/IP
protokol, Ethernet alebo Wifi.
•
Mediálny prehrávaþ - BitTorrent Move
Špeciálna aplikácia na strímovanie mediálnych súborov, ktoré
boli získané prostredníctvom akéhokoĐvek bittorrent klienta. Samotný
BitTorrent je protokol na distribúciu obsahu, ktorý využíva uploadovú
kapacitu každého užívateĐa, ktorý práve v tom þase sĢahuje akýkoĐvek
iný obsah.
Vyše 160 miliónov užívateĐov používajúcich BitTorrent klienta,
zaruþuje tejto službe dostatoþnú atraktivitu a pestrosĢ obsahu. Výhody
takejto formy sĢahovania súborov však zatienilo používanie bittorrentov na sĢahovanie obsahu, na ktorý sa vzĢahujú autorské práva.
Avšak certifikované zariadenia obsahujúce BitTorrent Move aplikáciu slúžia len na strímovanie už stiahnutého obsahu, nie na samotné sĢahovanie súborov bez ohĐadu na jeho pôvod.
EPG
Pochádza z anglického termínu „Electronic Program Guide“,
v slovenþine skôr známy pod pojmom „elektronický sprievodca programami“. UmožĖuje zobrazovanie televízneho programu k jednotlivým
televíznym kanálom, v niektorých prípadoch až na 14 dní dopredu –
jeho samozrejmosĢou je jeho pravidelná automatická aktualizácia
V závislosti od dodávateĐa EPG dát obsahuje kompletné informácie
o vysielanej relácií – názov, herecké obsadenie, obsah relácie, réžia,
scenár, prípadne aj samotný obrázok prislúchajúci konkrétnej relácii.
56
EPG vo väþšine prípadov slúži ako prostriedok na využitie ćalších služieb, hlavne „Plánovanie nahrávania“, þi nastavenie zobrazenia „Pripomienky o zaþatí požadovanej relácie na inom kanáli“.
Videoaplikácie
Zhromaždením videoobsahu v rámci istých mediálnych skupín
vznikajú rôzne videoaplikácie, ktoré je možné implementovaĢ do rôznych zariadení. V týchto zariadeniach je však potrebné maĢ zaimplementovanú vhodnú prezentaþnú vrstvu (napr. postavenú na jadre
WebKit), vćaka ktorej je možné do zariadení inštalovaĢ aj aplikácie
tretích strán.
Typickými príkladmi videoaplikácií na našom trhu sú:
YouTube
57
TV Sme
MeToo
OTT – nová televízna platforma
Popri aktuálne bežných a dostupných formách káblových televízií sa v súþasnom období dostáva na výslnie nová televízna platforma, ktorá má oproti svojim káblovým súbežníkom jednu obrovskú
výhodu, a tou je najväþšie svetové pokrytie – využíva totiž celosve58
tovú otvorenú internetovú sieĢ. Paradoxne táto jej veĐkosĢ, neohraniþenosĢ a jej široká dostupnosĢ donedávna bránili jej veĐkému rozmachu – lepšie povedané, boli to legislatívne podmienky, ktoré na
rozdiel od verejného internetu majú svoje geografické obmedzenia
v rámci jednotlivých krajín.
Avšak pri správnej kombinácii DRM (správa digitálnych práv limitujúca zneužívanie dodávaného obsahu) a GeoFilteringu (obmedzenie používanie obsahu cez internet prostredníctvom IP rozsahu
pre konkrétnu krajinu) sa verejná internetová sieĢ ako masívny káblový a bezkáblový distribuþný systém s urþitosĢou stane v blízkej
budúcnosti hlavným médiom na šírenie televízneho vysielania, þi už
v online alebo offline prevedení.
S vývojom nových typov multimediálnych zariadení – smart ott
settopboxy, smart televízory, tablety, smartfóny, mediálne prehrávaþe,
þi moderné hracie konzoly, sa šírenie televízneho vysielania tak, ako
ho poznáme dnes, prostredníctvom OTT platformy môže dostaĢ
k niekoĐkonásobne väþšiemu množstvo užívateĐov a zároveĖ sa dostane na miesta, kde donedávna bolo sledovanie televízie absolútne
nepredstaviteĐné (prechádzka v lese, rybaþka s priateĐmi, futbalový
zápas atć.)
Typickým príkladom štandardnej OTT platformy sú na našom
trhu Smart TV settopbox a zariadenie TangoKĐúþ, výrobcom ktorých je
slovenská spoloþnosĢ Antik Technology.
Smart TV settop box – zariadenie umožĖujúce distribúciu lineárnych televíznych kanálov prostredníctvom verejnej internetovej
siete s podmienkou minimálnej rýchlosti internetu aspoĖ 2 Mbit/s,
umožĖujúci využívanie drvivej väþšiny nových televíznych služieb,
ktoré boli popísané vyššie, ako napr. archív, EPG, Nahrávanie, DLNA,
BitTorrent Move, Mediálny prehrávaþ a ćalšie mediálne aplikácie ako
TV Sme, YouTube þi MeToo.
TangoKĐúþ (TV Anywhere) – Televízia v mobile, tablete alebo
na PC - zariadenie, ktoré v kombinácii s niektorými typmi IPTV settopboxov dokáže strímovaĢ (posielaĢ) vybrané televízne kanály vo formáte, ktorý je priechodný cez verejnú internetovú sieĢ, s možnosĢou ich
sledovania na mobilných zariadeniach – tablet, smarfón, PC.
Všetky spomínané nové služby sú alebo sa v blízkej budúcnosti
stanú štandardnou súþasĢou ponuky televíznych operátorov, þoho
59
príþinou je hlavne neĐútostný konkurenþný boj na trhu s trendom globalizácie a taktiež aj neustále sa zvyšujúce požiadavky zákazníkov.
Televíznym operátorom preto neostáva niþ iné, ako postupne
obnovovaĢ svoje vybavenie do tej miery, aby boli schopní zaþaĢ poskytovaĢ aj nové služby v káblovej televízii.
60
Analógová TV a DVB-C, DVB-T, IPTV,
DOCSIS 3 a internet v TKR
Ing. Ladislav ýierny, CSc.
TESATEL, s.r.o. Žilina
ýlánok popisuje v praxi overený pilotný projekt televíznych káblových
rozvodov s využitím viacerých používaných spôsobov retransmisie
televíznych programov vo formátoch DVB-C, DVB-T, IPTV a analógovej TV, doplnený o širokopásmový prístup do siete internet. Prevádz1
kovateĐ retransmisie TESATEL, s.r.o. je þlenom RIPE, a ako lokálny
2
registrátor a poskytovateĐ služieb LIR disponuje adresami IPv4 a IPv6
pre partnerov aj užívateĐov.
CieĐom þlánku je informovaĢ odbornú verejnosĢ o pilotnom projekte spoloþností CISCO, TESATEL a ich partnerov, ktorý bol realizovaný spôsobom „na zelenej lúke“ v Žiline. V prvej þasti je popísané
technické riešenie retransmisie televíznych programov vo formátoch
DVB-C, DVB-T, IPTV a analógovej TV, doplnené o širokopásmový
prístup do siete internet. Riešenie je vhodné pre partnerov a poskytovateĐov služby v stredne veĐkých mestách. V druhej þasti je uvedený
význam a spôsob distribúcie kvalitného TV toku z pohĐadu potrieb
malých a stredných poskytovateĐov telekomunikaþných služieb v rámci Slovenska, so zameraním na poskytovanie IPTV. Poskytovatelia
služby, t. j. partneri prevádzkovateĐa retransmisie, môžu riešenie bez
potreby investiþných nákladov prevziaĢ a implementovaĢ.
Základné pojmy
•
Obsahom sa rozumie súbor programových služieb, ku ktorým má
poskytovateĐ retransmisie TESATEL na základe zmlúv s
vysielateĐmi licenþné práva a ktoré poskytol partnerom za úþelom
ich sprístupnenia zákazníkom v rámci služby retransmisie.
•
Službou sa rozumie služba, ktorú vo vlastnom mene poskytuje
partner zákazníkovi. Služba spoþíva v umožnení prístupu
1
2
Réseaux IP Européens – Európske IP siete
Local Internet Registry – miestny internetový registrátor
61
zákazníka k službe retransmisie.
•
Tokom sa rozumie tok kódovaného signálu, ktorý v sebe nesie
obsah.
•
Zákazník je koncovým užívateĐom služby, ktorý túto ćalej
neposkytuje a ani prostredníctvom nej neposkytuje ćalšie služby.
Zákazník je spotrebiteĐ a ak ide o rozhlasové a televízne
programové služby, je aj poslucháþ a divák.
•
PrevádzkovateĐ retransmisie TESATEL poskytuje retransmisiu
ako obsahovú službu koncovému užívateĐovi, bez ohĐadu na to, þi
signál programovej služby k užívateĐovi prenáša sám alebo
prostredníctvom tretej osoby. Poskytuje partnerom prístup k
obsahu formou toku tak, aby partner mohol prostredníctvom siete
poskytnúĢ užívateĐom službu.
•
PoskytovateĐ je partnerom prevádzkovateĐa retransmisie.
Poskytuje službu zákazníkom cez svoje alebo prenajaté siete.
•
RIPE (Réseaux IP Européens – Európske IP siete) je európsky
internetový registrátor, ktorý vykonáva alokáciu a koordináciu
zdrojov (IPv4, IPv6, ASN, ...).
•
LIR je miestny internetový koordinátor a registrátor zdrojov
Prvá þasĢ:
Východzie podmienky Implementácie EuroDOCSIS3
V þlánku je popísaná už realizovaná plne funkþná sieĢ,
kompatibilná s jestvujúcimi metalickými hviezdicovými rozvodmi pre
viac ako 10 000 abonentov. Väþšina poskytovateĐov retransmisie
na Slovensku má z minulosti vybudované metalické hviezdicové
siete, þo predurþuje vhodnosĢ použitia telekomunikaþného štandardu
EuroDOCSIS 3 s osemkanálovým prenosom a s maximálnou
rýchlosĢou sĢahovania do 400 Mbit/s. Táto technológia umožĖuje
spájanie až 8 kanálov po 50 Mbit/s. Je zaruþená kompatibilita
modemov IPv4 aj IPv6. Jeden kanál v priamom smere môže obslúžiĢ
3
rádovo stovky modemov, priþom CMTS série uBR 10000 má viacero
portov.
3
Cable modem termination system – systém zakonþenia káblových modemov
62
Topológia metropolitnej siete
Bola urþená lokalitami s poþtom bytov v stredne veĐkom meste,
akým je Žilina (cca do 100 tis. obyvateĐov). V praxi to znamenalo rekonštrukciu primárnych vedení a ich náhradu za optické vedenia, ktoré sú zakonþené v prvej etape cca 100 optickými uzlami so spätným
smerom. Koneþné riešenie poþíta s cca 200 optickými uzlami. Optické
uzly sú pre každý bytový dom a sekundárne metalické siete, ktoré
využívajú EuroDOCSIS. Sekundárne zosilĖovaþe sú použité len výnimoþne pre skupinu malých domov. Takto zvolenou topológiou siete sa
dosiahla extrémne vysoká kvalita a spoĐahlivosĢ prenosových parametrov siete.
Prístupová sieĢ
Prístupová sieĢ je optická. Bola zvolená najmä z hĐadiska
kompatibility technológií a vysokej spoĐahlivosti, s požiadavkou
na prenosovú rýchlosĢ v závislosti na veĐkosti toku a požiadavkách na
ćalšie služby rádovo 1 Gbit/s. Súþasne bola pripravená aj možnosĢ
zálohovania prístupu na internet cez ćalšieho operátora. Hlavná stanica televízneho príjmu cez optické prístupové siete je pre prípad havárie zálohovaná satelitným DVB-S a terestriálnym príjmom DVB-T.
Aj v tomto prípade zostáva zachovaná štandardná kvalita SD/HD
programov tak, že prípadný výpadok abonent nemusí spozorovaĢ.
Rozdiel je viditeĐný pri súþasnom porovnaní kvality rovnakého programu na dvoch nezávislých TV prijímaþoch z prístupovej optickej siete
a družicového príjmu, alebo meraním signálov. Rozdiel je spôsobený
odlišnou prenosovou kapacitou štúdiového a družicového kanálu.
Tok TV programov
Z optickej prístupovej siete je k dispozícii plnohodnotná televízna ponuka „HD KÁBEL“. Tok skupinového vysielania (stream) je na
najvyššej dostupnej technologickej úrovni od renomovanej zahraniþnej
spoloþnosti SelfServis, pretože jeho kvalita rozhodujúcim spôsobom
urþuje kvalitu všetkých formátov distribúcie TV programov, ktoré tento
tok využívajú. Väþšina TV programov je z dôvodu zachovania maximálnej kvality signálu šírená optikou priamo z TV štúdií s plnou prenosovou rýchlosĢou. Z celkového poþtu do 200 programov je v súþasnosti v HD formáte viac ako 30 programov. Znamená to vysokú kvalitu
TV signálu bez ohĐadu na prenosový formát retransmisie.
63
Rozhodujúcim prvkom zabezpeþenia maximálne možnej kvality
signálu DVB-C je zariadenie „RF Gateway“ (VF sieĢový prechod).
Jeho úlohou je transformovaĢ tok prijatý z prístupovej siete do štandardu EuroDOCSIS 3. Dôležitou funkciou zariadenia je, aby nedošlo k
obmedzovaniu prenosovej rýchlosti vplyvom rýchlych obrazových
zmien u niektorých programov (napr. športové prenosy). Toto by sa
prejavovalo krátkodobým „mrznutím“ alebo „štvorþekovaním“ obrazu
TV programov. Lacnejšie zariadenia takúto funkciu nemajú.
Hlavná stanica obsahuje:
•
Vonkajšia þasĢ (Outdoor Unit),
do ktorej patria anténové systémy pre satelitný (DVB-S) a terestriálny
(DVB-T) príjem, rádioreléové a WiFi lokálne zariadenia.
•
Vnútorná þasĢ (Indoor Unit)
je napájaná cez UPS s dobou náhradného napájania viac ako 3 hodiny. Je klimatizovaná dvomi nezávislými jednotkami.
Obsahuje nasledovne funkþne prepojené zariadenia:
Vstupný tok spracuje hlavný smerovaþ, ktorý je pripojený na internetové servery, prepínaþe digitálnej TV a CMTS. Elektronika analógového príjmu obsahuje pre každý kanál DVB-S dvojicu demodulátorov
samostatne pre káblový aj satelitný príjem. Výstupné VF modulátory
umožĖujú moduláciu programov do jednotlivých analógových kanálov.
Po ich zlúþení s výstupným signálom z VF sieĢového priechodu a
pridaní komunikaþných kanálov CMTS sa budia optické vysielaþe a v
spätnom smere optické prijímaþe. Optické rozboþovaþe rozdeĐujú
signál do jednotlivých optických vlákien, ktorými sa šíri signál do optických uzlov na domoch.
•
Riadiaci a monitorovací systém je súþasĢou vnútornej
jednotky.
•
Z obr. 1 je vidno prepojenie uvedených zariadení s ostatnými
zariadeniami hlavnej stanice, ako sú servery, smerovaþe,
remultiplexery, prepínaþe a pod.
64
65
Obrázok 1
Analógová retransmisia
VeĐká þasĢ abonentov stále používa klasické analógové TV prijímaþe bez možnosti príjmu HD vysielania. Z toho dôvodu je napriek
neefektívnemu využitiu frekvenþného spektra v rozvodoch aktuálna
retransmisia analógových programov. Udržanie „programov zo
zákona“, základnej a rozšírenej analógovej ponuky programov podporuje najmä možnosĢ príjmu programov na viacerých televízoroch v
domácnosti. VzhĐadom na známe nedostatky analógu bol maximálny
poþet kanálov obmedzený na 40 programov.
DVB-C
V rámci pilotného projektu bol navrhnutý a je využívaný systém
DVB-C s dostatoþným poþtom v súþasnosti cca 200 HD/SD programov. S postupným útlmom retransmisie analógového signálu bude
možné využiĢ všetky možnosti VF sieĢového priechodu a rozširovaĢ
poþet digitálnych programov DVB-C až na cca 400 programov. Kódovací systém DVB-C je CONAX, þo vyžaduje párovanie kariet a settop-boxov u všetkých abonentov.
DVB-T
Z dôvodu komplexnosti služieb retransmisie programov sú v
kanálovom rastri vyhradené kanály urþené na retransmisiu multiplexov
DVB-T.
Druhá þasĢ:
Komplexné riešenie IPTV
Samostatnú pozornosĢ si zaslúži ponuka „nelineárnych“ služieb
v IPTV. Signál skupinového vysielania je z toho istého toku ako ostatné služby, takže je možné zo strany prevádzkovateĐa retransmisie
zabezpeþiĢ pre menších poskytovateĐov takmer na celom území Slovenska veĐmi vysokú kvalitu programov, porovnateĐnú s DVB-C
HD/SD. Toto stojí za povšimnutie, lebo uvedené riešenie umožní poskytovaĢ kvalitu SD/HD TV programov všade tam, kde je dostupný
dnes už bežný vysokorýchlostný internet.
Vlastnosti riešenia IPTV:
• Najvyššia možná kvalita TV toku slovenských a þeských staníc op66
tikou priamo zo štúdií
• Vysoký podiel staníc v HD rozlíšení (natívnych alebo prepoþítaných)
• V súþasnosti je zmluvne poskytovaných 120 programov, v prípade
záujmu poskytovateĐov služby je k dispozícii až 200 programov
• Programový sprievodca EPG na 7 dní dopredu
• Nízke zriaćovacie náklady zaruþujú poskytovateĐom služby návratnosĢ aj s malým poþtom abonentov
• Výhodné podmienky distribúcie toku v sieti Energotel, a.s.
• Funkþné interaktívne služby
• MožnosĢ zaþlenenia lokálneho infokanálu do programovej ponuky
lokálneho poskytovateĐa služby
• Možnosti poskytovania regionálnych programových ponúk napr. v
jazykoch národnostných menšín
• Poskytovatelia využívajú programové licencie jediného prevádzkovateĐa retransmisie a nezaväzujú sa k platbe minimálnych garancií.
Odpadá agenda spojená s uzatvorením zmlúv poskytovateĐov
služby so zástupcami vysielateĐov
• PrevádzkovateĐ retransmisie zabezpeþuje vysporiadanie poplatkov
ochranným zväzom
• PrevádzkovateĐ retransmisie má zabezpeþenú registráciu na rade
pre vysielanie a retransmisiu pre celú sieĢ IPTV v rámci pilotného
projektu
Technické prostriedky:
• Ochrana obsahu a správa digitálnych práv – podporované riešenia
sú Verimatrix a Secure Media
• Middleware Nangu.tv je zrejme najlepšie riešenie na trhu
• Používané set-top-boxy Motorola 1003, ktoré sú dlhodobo overené
a kompatibilné zariadenia
• Pripravujú sa hybridné set-top-boxy pre DVB-C/-T a IPTV
• Administratívne rozhranie CIBS (Customer Information and Billing
System) umožĖuje:
* Správu set-top-boxov, abonentov a ich služieb
(aktivácia/deaktivácia programových balíþkov, interaktívnych
služieb a pod.)
67
* Automatické vyúþtovanie, pri ktorom poskytovateĐ nemusí posielaĢ pravidelné mesaþné hlásenia
* Funkþná správa set-top-boxov
Technické požiadavky na siete IPTV
• Parametre siete – FTTx alebo CATV prístupovej siete
• Aktívne prvky – podpora IP skupinového vysielania
• Dátový okruh s kapacitou 1 Gbit/s - riešenie umožĖuje poskytovanie konektivity a IPTV na jednom okruhu, þo minimalizuje náklady
Interaktívne služby:
• Pauza, SledovaĢ od zaþiatku, Nahrávanie, až 70 hodín záznamu s
uchovaním po dobu 60 dní bez nutnosti vlastniĢ set-top-box s pevným diskom ako pamäĢou
• TV Archív – archív všetkých odvysielaných programov za posledných 7 dní u najobĐúbenejších staníc.
• Pripravuje sa služba interaktívnej videopožiþovne
Doplnkové služby:
• Podpora pri konfigurácii siete pred spustením služby
• Výhodnejšie podmienky pre nákup STB od výrobcu
• Zapožiþanie STB poskytovateĐovi na otestovanie
• MožnosĢ zakomponovania obchodnej znaþky každého poskytovateĐa služby do technického riešenia
Úþtovací a monitorovací systém
NeoddeliteĐnou súþasĢou systémového riešenia je aj zákaznícky úþtovací a monitorovací systém CIBS, ktorý neobsahuje len úþtovací a zákaznícky softvér, ale aj množstvo významných doplnkových
modulov napr. na aktiváciu, evidenciu abonentských kariet, technické
sledovanie systému a pod. Správcom systému CIBS pre všetkých
poskytovateĐov služby je prevádzkovateĐ retransmisie.
68
DostupnosĢ riešenia a prístup k licenciám pre
poskytovateĐov
SúþasĢou projektového riešenia je marketingový prístup, obchodná stratégia a licenþná politika. Uvedené þasti sú þasto rozhodujúce najmä pre malých poskytovateĐov služby, ktorí nemajú dostatoþné zázemie, technicko-ekonomické a právne možnosti, ani finanþné a Đudské zdroje na samostatnú existenciu v zmenených
podmienkach ako prevádzkovatelia retransmisie digitálnych balíkov
služieb. Napríklad výhodnejšie dojednanie ceny programov a konektivity pre všetkých poskytovateĐov služby je pri väþšom poþte zákazníkov všetkých služieb (analog, IPTV, DVB-C, DVB-T, SD/HD, konektivity) pre prevádzkovateĐa retransmisie a poskytovateĐov služby aj pre
vysielateĐov výhodnejšie.
Ako to v praxi funguje?
Lokálny internetový poskytovateĐ služby, ktorý má záujem o
poskytovanie služby retransmisie, uzatvorí zmluvu na skúšobnú prevádzku a na testovanie parametrov jeho siete. V priebehu skúšobnej
prevádzky sa komplexne preveria možnosti a potenciálne problémy
spojené s poskytovaním služieb IPTV. V prípade, že skúšobná prevádzka preukáže spôsobilosĢ siete poskytovateĐa, je možné pristúpiĢ
k uzatvoreniu riadneho zmluvného vzĢahu. Lokálny poskytovateĐ v SR
získa prístup k toku skupinového vysielania kódovaných TV programov. V súþasnosti je pripravená sada balíþkov programov vybraných
na základe sledovateĐnosti, ktorú umožĖuje priebežne vyhodnocovaĢ
systém CIBS, v rámci ktorého vykonáva prevádzkovateĐ retransmisie
aktiváciu set-top-boxov pre všetkých partnerov a zákazníkov. Pripravujú sa aj balíþky programov v maćarskom, poĐskom a ruskom jazyku
najmä pre oblasti, v ktorých žijú národnostné menšiny.
Záver
PrevádzkovateĐ retransmisie zabezpeþuje pre všetkých
partnerov a poskytovateĐov služby uzatvorenie zmlúv s vysielateĐmi,
vysporiadanie autorských práv a ćalšie þinnosti, ako zmluvná garancia dodávky dostatoþného množstva kompatibilných set–top-boxov za
zvýhodnené ceny vplyvom množstvových rabatov.
PoskytovateĐ služby získa od prevádzkovateĐa retransmisie
komplexné riešenie bez poþiatoþných investícií. Môže pružne posky-
69
tovaĢ technicky garantovanú IPTV službu od takmer nulového stavu
abonentov a bez minimálnych garancií poþtu abonentov.
DostupnosĢou, vysokou kvalitou a spoĐahlivosĢou služby
je uvedené riešenie pre poskytovateĐov služby, dostatoþnou protiváhou veĐkým prevádzkovateĐom retransmisie. To umožní potrebný rozvoj regionálnych poskytovateĐov, þím prispeje aj k dostatoþnej penetrácii telekomunikaþných služieb v odĐahlých oblastiach Slovenska.
DVB-C, DVB-T, analógové riešenie a vysokorýchlostný internet
sú v bezproblémovej prevádzke v Žiline od roku 2011.
Služba IPTV popísaná v tomto þlánku je poskytovaná v rámci
SR od zaþiatku roka 2013 a v súþasnosti službu testuje a implementuje viac ako 10 partnerov a poskytovateĐov služby.
70
Koniec éry pozemskej analógovej
televízie na Slovensku
Ing. Juraj Oravec, Ing. Zdeno Zbonþák
VÚS, n. o. Banská Bystrica
1
Úvod
Digitalizácia pozemského TV vysielania bola od roku 2005 zaradená medzi priority EÚ.
Základným dokumentom sa stalo Oznámenie Komisie Rade,
Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu
4
výboru a Výboru regiónov z 24.5.2005, týkajúce sa urýchlenia prechodu z analógového na digitálne vysielanie. Na základe tohto Ozná5
menia vyzvala Rada þlenské štáty EÚ , aby o. i. ukonþili prechod
z analógového na digitálne pozemské TV vysielanie do konca
roku 2012. Rada ćalej konštatovala, že „prechod z analógového na
digitálne
vysielanie
je komplexný proces
so sociálnymi
a ekonomickými dopadmi, priþom je však veĐkou výzvou pre priemysel, používateĐov a štátne orgány“.
Slovensko vyvinulo veĐké úsilie, aby prechod na digitálne vysielanie mohol byĢ do konca roka 2012 ukonþený. Z medzinárodného
hĐadiska možno za zásadné považovaĢ podpísanie tzv. Chesterskej
6
7
dohody v r. 1997 (CH97) a Ženevskej dohody v r. 2006 (GE06) .
Z hĐadiska národného schválila vláda SR niekoĐko aktualizovaných
verzií Stratégie prechodu z analógového na digitálne pozemské televízne vysielanie v SR (v rokoch 2001, 2006, 2009 a 2011). Pri pre4
5
6
7
KOM(2005) 204 v koneþnom znení: OZNÁMENIE KOMISIE RADE, EURÓPSKEMU
PARLAMENTU, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A
VÝBORU REGIÓNOV o urýchlení prechodu z analógového na digitálne vysielanie.
Brusel, 24.5.2005
Council Conclusions: ACCELERATING THE TRANSITION FROM ANALOGUE TO
DIGITAL BROADCASTING. Working Party on Telecommunications and Information
Society. Brussels, 14.11.2005
Multilaterálna koordinaþná dohoda o technických kritériách, princípoch koordinácie
a postupoch pri zavádzaní pozemského digitálneho TV vysielania (DVB-T). Chester,
25.7.1997
Regionálna dohoda o plánovaní digitálneho pozemského TV a R vysielania v Regióne
1 (þasti Regiónu 1 situované západne od poludníka 170° E a severne od rovnobežky
40° S, okrem územia Mongolska) a Iránskej islamskej republiky, vo frekvenþných
pásmach 174-230 MHz a 470-862 MHz (Ženeva, 2006)
71
chode boli v rámci skúšobných vysielaní finanþne podporení ako vysielatelia, tak aj prevádzkovatelia vysielacích sietí a na zaþiatku pravidelného vysielania DVB-T aj sociálne slabšie vrstvy obyvateĐstva SR
na nákup prijímacích zariadení.
Prvé digitálne TV vysielanie na Slovensku sa uskutoþnilo v r.
1999 (ako prvé v regióne strednej Európy), za podstatnejšie však
možno považovaĢ zaþatie skúšobného vysielania v r. 2004 najprv
v Košiciach a následne aj v Banskej Bystrici a Bratislave. Pravidelné
vysielanie DVB-T zaþalo v r. 2009.
Pozemské analógové TV vysielanie na Slovensku zaþalo
3. novembra 1956 a skonþilo 31. decembra 2012. Trvalo teda 56
rokov, 1 mesiac a 28 dní.
Ukonþenie analógového TV vysielania možno považovaĢ za historický moment, ktorý si zaslúži náležitú pozornosĢ.
V zmysle uznesenia vlády SR þ. 11/2011 predložil minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja dokument „Vyhodnotenie ukonþenia analógového pozemského televízneho vysielania“, ktorý
vláda SR vzala na vedomie na svojej 41. schôdzi dĖa 9.1.2013.
2
Analógové TV vysielanie na Slovensku
2.1
História
Prvé TV vysielanie v ýeskoslovensku sa uskutoþnilo 1. mája
1953 z PetĜínskej rozhĐadne v Prahe. Pravidelné vysielanie zaþalo
25. februára 1954.
Televízne vysielanie na Slovensku z televízneho štúdia ýST
Bratislava odštartovalo 3. novembra 1956 priamym prenosom zo
slávnostného programu z bratislavského Parku kultúry a oddychu
programom vystúpenia SďUK-u, ktorý diváci sledovali na približne 500
prijímaþoch, pri príležitosti osláv 30. výroþia vzniku rozhlasového vysielania na Slovensku (3. augusta 1926).
V nasledujúcich rokoch dochádzalo k rozširovaniu TV štúdií
a rozsahu vysielania.
Dôležitým medzníkom bol 14. február 1970, kedy bolo uskutoþnené prvé vysielanie vo farbe v sústave SECAM z lyžiarskych Majstrovstiev sveta v klasických disciplínach vo Vysokých Tatrách. Pravidelné farebné vysielanie zaþalo na 2. programe 9. mája 1973, na pr72
vom programe o dva roky neskôr. V roku 1980 dosiahlo toto vysielanie
už 73 % z vysielacieho þasu.
DĖa 10. mája 1970 zaþal vysielaĢ 2. program, ktorý bol koncipovaný ako národný – zvlášĢ pre ýesko a zvlášĢ pre Slovensko.
Koncom 80. rokov (31.05.1978, Košice - Šibená hora, kanál
K52) zaþalo vysielanie 3. programu s vysielaním sovietskej televízie.
Postupne bolo rozšírené takmer na celé územie SR.
DĖa 1. mája 1988 zaþalo na 2. programe vysielanie teletextu.
V roku 1988 bola spracovaná technická norma ýSN 36 7523
o dvojkanálovom zvukovom sprievode k TV vysielaniu, ktorá vytvorila
predpoklady na zaþatie vysielania zvukového sprievodu v móde stereo a duo. Norma bola revidovaná v r. 2001, priþom hlavným rozdielom bola zmena 1. frekvencie nosnej zvuku zo 6,5 MHz na 5,5 MHz.
Vysielanie stereo a duo sa vo väþšej miere zavádzalo od roku 1992.
Po novembri 1989 bol 1. program premenovaný na federálny
okruh F1 a dovtedajší 2. program na þeskú ýTV a slovenskú S1. Národné okruhy sa stali úplne samostatnými vysielacími okruhmi. Na
treĢom okruhu (ktorý predtým niekoĐko rokov vysielal sovietsku televíziu) zaþalo 14. mája 1990 vysielanie programu OK3 pre ýechy
a Moravu a od 6. júna 1991 program s názvom TA3 aj pre Slovensko
(vysielanie skonþilo 30.9.1992).
DĖa 1. júla 1991 vznikla samostatná Slovenská televízia, a to
paralelne k ýST.
Po roku 1989 bolo rozhodnuté o prechode zo systému farebnej
televízie SECAM na systém PAL. Tento prechod bol ukonþený v r.
1992. Kećže TV prijímaþe vyrábané v ýeskoslovensku a niektorých
ćalších krajinách už umožĖovali príjem v systéme PAL, zmena si vyžiadala výmenu viac-menej len prijímaþov sovietskej výroby. ObyvateĐstvo teda nebolo podstatne zasiahnuté.
DĖa 1.1.1993 zaþalo samostatné vysielanie STV na dvoch celoštátnych okruhoch (STV1 a STV2).
Po osamostatnení Slovenskej republiky v r. 1993 bolo rozhodnuté aj o zmene subnosnej frekvencie zvuku v analógovom TV kanáli
zo 6,5 MHz na 5,5 MHz, priþom šírka kanála (8 MHz) zostala zacho-
73
8
vaná. Tento nový TV systém sa zaþal v pásme TV III oznaþovaĢ ako
B1; v pásmach TV IV a V sa prešlo na systém G. Pritom však ešte
urþitú dobu sa z niektorých vysielaþov vysielalo v dovtedajších systémoch D, K, používajúcich subnosnú zvuku 6,5 MHz. Proces modernizácie vysielaþov bol ukonþený v roku 2004.
V roku 1995 došlo k ukonþeniu TV vysielania v pásme TV II
(kanály R4 a R5), þím toto pásmo bolo plne uvoĐnené na rozširovanie
FM rozhlasového vysielania. To následne umožnilo ukonþiĢ FM rozhlasové vysielanie v pásme VKV I (66 - 73 MHz) a prideliĢ ho pre pozemnú pohyblivú službu.
Zmena spoloþenských pomerov po roku 1989 znamenala aj vytvorenie plurality v TV vysielaní. Postupne vznikali a zanikali komerþné televízie s regionálnym a multiregionálnym dosahom, ktoré využívali aj pozemské vysielaþe (TV Luna od 27.11.1999 do 24.9.2001,
TV Markíza od r. 1996, JOJ od r. 2002, spravodajská TA3 od r. 2001).
Rok 1990 možno považovaĢ aj za zaþiatok lokálneho TV vysielania, priþom prvé vysielanie sa uskutoþnilo v Košiciach v apríli 1990
(televízia KTV27) na frekvencii, ktorú dovtedy využívali sovietske vojská.
2.2
Stav pokrytia obyvateĐstva v r. 2011 pred zaþatím
vypínania analógového TV vysielania
PozvoĐná výstavba analógových vysielaþov a prevádzaþov Slovenskej televízie siahala až približne do roku 2000, þím bolo zabezpeþené takmer celoplošné pokrytie.
Pred vypínaním pozemskej analógovej TV na Slovensku boli
v prevádzke dve programové služby verejnoprávneho vysielateĐa
(Jednotka a Dvojka), štyri programové služby multiregionálnych vysielateĐov (TV MARKÍZA, JOJ, TA3 a MUSIC BOX/NAŠA) a 18 programových služieb lokálnych a regionálnych vysielateĐov.
Programová služba verejnoprávneho vysielateĐa Jednotka bola
šírená z 13 TV vysielaþov vysokého výkonu (ERP ≥ 1 kW), 3 vysielaþov nízkeho výkonu (ERP < 1 kW) a 610 prevádzaþov. Pokrytie oby9
vateĐov SR dosiahlo 95,1 % (bez špecifikovania metodiky, ako sa
8
Rec. ITU-R BT.1701-1 “Characteristics of radiated signals of conventional analogue
television systems”
9
Zdroj: Správa o stave vysielania v Slovenskej republike a o þinnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2008, kap. 3.4.1
74
k tomuto údaju dospelo).
Programová služba verejnoprávneho vysielateĐa Dvojka bola šírená zo 17 TV vysielaþov vysokého výkonu a 287 prevádzaþov. Po9
krytie obyvateĐov SR dosiahlo 97,2 % .
Programová služba multiregionálneho vysielateĐa TV MARKÍZA
bola šírená zo 14 TV vysielaþov vysokého výkonu, 4 vysielaþov nízkeho výkonu a 45 prevádzaþov. Pokrytie obyvateĐov SR dosiahlo
9
90,9 % .
Programová služba multiregionálneho vysielateĐa JOJ bola šírená z 2 TV vysielaþov vysokého výkonu a 56 vysielaþov nízkeho
9
výkonu. Pokrytie obyvateĐov SR dosiahlo 67,8 % .
Programová služba multiregionálneho vysielateĐa TA3 bola šírená z 1 TV vysielaþa s ERP = 1 kW v Bratislave. Pokrytie obyvateĐov
SR dosiahlo 7,8 %.
Pokrytie lokálnymi a regionálnymi programovými službami bolo
zabezpeþené pomocou 18 vysielaþov, priþom celkové pokrytie obyvateĐstva dosiahlo 13,1 %.
3
Zavádzanie vysielania DVB-T na Slovensku
3.1
História pozemského digitálneho vysielania
Prvé vysielanie DVB-T na Slovensku, považované za experimentálne, sa uskutoþnilo v októbri roku 1999 poþas výstavy
INTERMEDIA, keć Slovenské telekomunikácie, a. s. (Rádiokomunikácie, o. z.) vysielali z vysielaþa Kamzík na kanáli K50 multiplex troch
TV programových služieb (STV1, TV MARKÍZA a infokanál) a dvoch
rozhlasových programových služieb (Slovensko 1 a FUN RADIO).
Signálom bola pokrytá Bratislava a blízke okolie. Týmto experimentom
sa Slovenská republika stala prvou krajinou v našom regióne, v ktorej
bolo vysielanie DVB-T odskúšané.
Po dlhšej prestávke boli spustené tri pilotné projekty v rôznych
oblastiach, a to:
-
v lokalite Košice na kanáli K44 dĖa 28.10.2004. Jednofrekvenþná sieĢ (SFN) bola doplnená o vysielaþ Prešov dĖa 8.2.2006.
PrevádzkovateĐom bola spoloþnosĢ Telecom Corp., s. r. o. Na
konci roka 2008 vysielala multiplex šiestich TV programových
služieb (Jednotka, Dvojka, Trojka, JOJ, TV MARKÍZA, TA3) s
75
využitím metódy zdrojového kódovania MPEG-2. Toto pilotné
vysielanie skonþilo 31.12.2009,
-
v lokalite Banská Bystrica - Zvolen na kanáli K59 (2 vysielaþe,
pracujúce ako sieĢ SFN, Zvolen - Malá Stráž spustený
20.12.2004 a Banská Bystrica – Laskomer spustený
27.12.2004). PrevádzkovateĐom bol Towercom, a. s. Na konci
roka 2008 vysielal multiplex piatich TV programových služieb
(Jednotka, Dvojka, JOJ, TV MARKÍZA, AZTV INFO) a dvoch
rozhlasových programových služieb (SRo1- Rádio Slovensko,
Rádio LUMEN) s využitím metódy zdrojového kódovania
MPEG-2. Toto pilotné vysielanie skonþilo 22.12.2009,
-
v lokalite Bratislava – Malacky na kanáli K66 (3 vysielaþe, pracujúce ako sieĢ SFN: Petržalka - Technopol spustený
16.11.2005, Bratislava – Kamzík spustený 22.12.2005
a Malacky spustený 1.3.2006). PrevádzkovateĐom bol taktiež
Towercom, a. s. Na konci roka 2008 vysielal multiplex piatich
TV programových služieb (Jednotka, Dvojka, JOJ, TV
MARKÍZA, TA3) a dvoch rozhlasových programových služieb
(SRo1 – Rádio Slovensko, Rádio LUMEN) s využitím metódy
zdrojového kódovania MPEG-2. Toto pilotné vysielanie skonþilo
22. 12. 2009.
V súþasnosti sú pridelené frekvenþné vyhradenia pre štyri multiregionálne digitálne multiplexy, ktorých držiteĐom je spoloþnosĢ Towercom, a. s. Výstavba digitálnych vysielaþov bola podmienená vypínaním vysielaþov pozemskej analógovej televízie. Bývalé „analógové“
programy boli pretransformované do verejnoprávneho MUXu
a 2. MUXu, resp. 1. MUXu (len TA3 v apríli 2013). Celkovo je šírených
10 nekódovaných a 12 kódovaných TV programov a 12 nekódovaných rozhlasových programov. Ćalšie multiplexy slúžia na šírenie regionálnych, resp. lokálnych programov.
V rámci podpory zavádzania pozemského digitálneho vysielania
vláda Slovenskej republiky dĖa 9. apríla 2008 uznesením þ. 221/2008
schválila dokument „Spôsoby riešenia zavádzania digitálneho vysielania v SR a kvantifikácia rozsahu finanþnej podpory zo strany štátu
v tomto procese vo vzĢahu k obyvateĐstvu a vo vzĢahu k verejnoprávnym médiám“ a dĖa 1. apríla 2009 uznesením þ. 265/2009 dokument
„Financovanie vybraných nákladových položiek v rámci zavádzania
digitálneho vysielania v SR zohĐadĖujúci variant V2b“. Na základe
týchto dokumentov boli finanþne podporení ako vysielatelia, tak hlav76
ne sociálne slabšie vrstvy obyvateĐstva. Celková pomoc dosiahla
6,5173 mil. €, z toho:
¾6,34 mil. € na paralelný analógový prenos,
¾5 029 € na nákup alebo prenájom doþasných mobilných vysielaþov (urþené vysielateĐom a prevádzkovateĐom vysielacích sietí),
¾172 300 € na nákup koncových technických zariadení pre sociálne znevýhodnené fyzické osoby (po 20 € na oprávnenú fyzickú osobu).
VzhĐadom na dopad technologickej zmeny na celú verejnosĢ
zabezpeþilo MDVRR SR v rokoch 2009 až 2011 informaþnú kampaĖ,
ktorá pozostávala z viacerých fáz a prebiehala v niekoĐkých rovinách.
Informaþná kampaĖ mala dosah na celú verejnosĢ a þasovo kopírovala samotné vypínanie pozemského analógového TV vysielania
a spúšĢanie pozemského digitálneho TV vysielania. Vyhodnotenie
plnenia koncepcie informaþnej kampane vo vzĢahu k digitalizácii televízneho vysielania vzala vláda SR na vedomie dĖa 1. augusta 2012.
3.2
Proces vypínania analógového TV vysielania
Proces vypínania analógového TV vysielania bol závislý od výstavby prvého (prechodného) multiplexu a potreby uvoĐnenia frekvencií pre digitálne vysielanie druhého a verejnoprávneho multiplexu.
Tento proces zaþal vypnutím prvých analógových prevádzaþov Medzev (K35 a K38) dĖa 25. októbra 2010.
Proces vypínania analógového TV vysielania z pohĐadu programovej služby:
-
Jednotka verejnoprávneho vysielateĐa: proces zaþal dĖa 28.
októbra 2010 vypnutím prvého prevádzaþa Modrý KameĖ K12.
Prvý vysielaþ Luþenec K50 bol vypnutý dĖa 16. marca 2011.
Proces vypínania analógovej programovej služby Jednotka bol
ukonþený v auguste 2011.
-
Dvojka verejnoprávneho vysielateĐa: proces zaþal dĖa 25.
októbra 2010 vypnutím prvého prevádzaþa Medzev K35. Prvý
vysielaþ Štúrovo K31 bol vypnutý dĖa 9. marca 2011. Proces
vypínania analógovej programovej služby Dvojka bol ukonþený
rovnako ako programová služba Jednotka v auguste 2011.
77
-
TV MARKÍZA multiregionálneho vysielateĐa: proces zaþal
vypnutím už spomenutého prevádzaþa Medzev (K38). Prvý
vysielaþ Martin K56 bol vypnutý dĖa 25. novembra 2010.
Proces vypínania analógovej programovej služby TV MARKÍZA
bude ukonþený do 31. decembra 2012 vypnutím posledných
štyroch prevádzaþov.
-
JOJ multiregionálneho vysielateĐa: proces zaþal dĖa 28.
októbra 2010 vypnutím vysielaþa malého výkonu Modrý KameĖ
K46. Proces vypínania analógovej programovej služby JOJ bol
ukonþený v decembri 2011.
Vypínanie analógového TV vysielania vyššie uvedených verejnoprávnych a multiregionálnych programových služieb bolo sprevádzané i vypínaním analógového vysielania služieb vysielateĐov s regionálnymi a lokálnymi licenciami. Vypínanie týchto vysielaþov bolo
dôležité, pretože sa takto uvoĐĖovali vysielacie frekvencie pre veĐké
siete verejnoprávneho a druhého multiplexu. Celkovo bolo do
31. decembra 2012 vypnutých 18 takýchto vysielaþov.
3.3
Pokrytie obyvateĐstva pozemským digitálnym TV
vysielaním
Pravidelná prevádzka DVB-T zaþala spustením prvého MUXu
(tzv. prechodového; jeho hlavným cieĐom bolo vytvoriĢ priestor pre
bezproblémový prechod z analógového na digitálne pozemské vysielanie) na voĐných kanáloch nad K60 dĖa 22. decembra 2009 na celom
území SR s pokrytím až 80 % slovenských domácností. PrevádzkovateĐom digitálneho pozemského vysielania bola spoloþnosĢ Towercom,
a. s. Prvotná programová ponuka pozostávala z troch okruhov Slovenskej televízie (Jednotka, Dvojka, Trojka) a stanice JOJ a JOJ plus,
neskôr (po dátume 4.6.2010) Jednotka, Dvojka, JOJ a Markíza.
Prvý MUX bol postupne rozširovaný o ćalšie vysielaþe; koneþná úroveĖ pokrytia v decembri 2009 dosiahla takmer 94 %.
Vypnutie posledných vysielaþov prvého (prechodového) MUXu
nastalo po dokonþení výstavby druhého (komerþného) a verejnoprávneho MUXu, a to dĖa 29. júla 2011.
Vysielanie verejnoprávneho MUXu zaþalo spustením jeho prvého prevádzaþa Medzev dĖa 2.11.2010 na kanáli K33 s programovou skladbou Jednotka, Dvojka, Trojka. Poslednými spustenými
vysielaþmi verejnoprávneho MUXu v roku 2011 boli vysielaþe Bratislava – Kamzík (K27) a ýadca (K32).
78
Ukonþením výstavby verejnoprávneho MUXu dĖa 29.6.2011
bolo dosiahnuté teoretické pokrytie 97,33 % obyvateĐov SR pri výpoþte metódou CA podĐa odporúþania ITU-R P.1546-3 (platného
v þase vyhlásenia výberového konania na pridelenie frekvencie). Tento stav odpovedal i k dátumu 31.12.2012. Zaþiatkom roka 2013 dostal
prevádzkovateĐ multiplexu povolenie na výstavbu ćalších 14 vysielaþov, þím sa pokrytie zvýšilo na 98,36 %, poþítané podĐa odporúþania
ITU-R P.1546-3. Vypoþítané percento však závisí od zvolenej metódy.
Napr. podĐa terajšej aktuálne zdokonalenej metódy výpoþtu pokrytia
(odporúþanie ITU-R P.1812-2) bolo k dátumu 31.12.2012 teoretické
pokrytie obyvateĐov SR 94,9 %.
Vysielanie druhého MUXu zaþalo spustením vysielaþa Námestovo 28.6.2010 na kanáli K59 s programovou skladbou JOJ, JOJ
Plus, TV MARKÍZA a DOMA. Posledné spustené vysielaþe druhého
MUXu boli podobne ako u verejnoprávneho digitálne vysielaþe Bratislava – Kamzík (K56) a ýadca (K52).
Ukonþením výstavby druhého MUXu (dĖa 29.6.2011) bolo dosiahnuté teoretické pokrytie 95,5 % obyvateĐov SR pri výpoþte metódou CA podĐa odporúþania ITU-R P.1546-3. Podobne ako
u VP MUXu došlo i v prípade druhého multiplexu k rozšíreniu vysielacej siete o 14 vysielaþov, þo prispelo k nárastu pokrytia obyvateĐstva
na 96,19 %. PodĐa aktuálne zdokonalenej metódy výpoþtu pokrytia
(odporúþanie ITU-R P.1812-2) bolo k dĖu 31.12.2012 teoretické pokrytie obyvateĐov SR 91,3 %.
Vysielanie prvého MUXu (ako náhrada za kanály nad K60) zaþalo dĖa 15.4.2013 programom WOW televízie JOJ. Následne boli
pridané programy Dajto a Fooor televízie Markíza. Pokrytie vysielaním
z 13 vysielaþov dosiahlo 79,39 % (poþítané metódou CA podĐa odporúþania ITU-R P.1546-3).
Vysielanie štvrtého MUXu zaþalo v apríli 2013, za oficiálne
spustenie však možno považovaĢ 1. máj 2013, kedy zaþal byĢ ponúkaný platený balíþek programov Plustelka. Pokrytie vysielaním z 13
vysielaþov dosiahlo 83,65 % (poþítané metódou CA podĐa odporúþania ITU-R P.1546-3).
Vyššie uvedené hodnoty pokrytia vychádzajú z výpoþtov podĐa
uvedených metód. VoĐbou výpoþtovej metódy však možno dôjsĢ
k dosĢ rozdielnym výsledkom. Skutoþné pokrytie obyvateĐstva je
možné overiĢ len meraním, ktoré je však vzhĐadom na poþet miest
a obcí na Slovensku þasovo a finanþne nároþné a zatiaĐ nebolo kom79
plexne vykonané.
10
v TNI 36 7101 .
Metodika
merania
pokrytia
je
popísaná
Vývojom výpoþtových metód sa na medzinárodnej úrovni zaoberá ITU. V priebehu rokov sa tieto metódy postupne vyvíjali, priþom
však nemožno vždy tvrdiĢ, že i zdokonaĐovali.
Do roku 2001 sa výpoþty vykonávali metódou podĐa odporúþa11
nia ITU-R P.370 , priþom poslednou verziou bolo 370-7.
V októbri 2001 bolo uvedené odporúþanie nahradené novým
12
odporúþaním ITU-R P.1546 . Toto odporúþanie sa postupne vyvíjalo,
priþom boli publikované nasledujúce verzie. V súþasnosti je aktuálna
verzia P.1546-4 z októbra 2009; voþi predchádzajúcej verzii nastali
zmeny, ktoré nie sú pre Slovensko relevantné (zmena pri výpoþte
šírenia signálu nad morom).
V novembri 2007 bolo publikované odporúþanie ITU-R
13
P.1812 . Toto odporúþanie dopĎĖa vyššie uvedené odporúþanie
P.1546 (v aktuálnej verzii), priþom opisuje metódy predikcie šírenia
elmag. vĎn pre pozemské služby bod-územie vo frekvenþnom pásme
od 30 MHz do 3 GHz, teda nielen pre TV vysielanie. Metóda berie do
úvahy profil terénu medzi vysielaþom a prijímaþom. Odporúþanie
P.1812 sa tiež postupne vyvíjalo, priþom boli publikované nasledujúce
verzie:
• P.1812-1 ... v októbri 2009. Táto metóda je „najprísnejšia“, na
druhej strane poskytuje istotu, že ak je vypoþítané
pokrytie obce dostatoþné, je tomu tak aj v praxi,
• P.1812-2 ... vo februári 2012; táto verzia je aj momentálne aktuálna. Výsledky výpoþtov sú optimistickejšie ako
pri verzii 1, þo však nemusí vždy zodpovedaĢ realite.
Okrem toho na výpoþet pokrytia obyvateĐstva má veĐký vplyv aj
spôsob stanovenia veĐkosti hodnotených oblastí (obcí). Na to existuje
niekoĐko možností: územie obce (vrátane aj odĐahlých þastí) sa stano10
11
Overovanie pokrytia územia Slovenskej republiky digitálnym televíznym signálom
VHF and UHF propagation curves for the frequency range from 30 MHz to
1 000 MHz. Broadcasting services
12
Method for point-to-area predictions for terrestrial services in the frequency range 30
MHz to 3 000 MHz
13
A path-specific propagation prediction method for point-to-area terrestrial services in
the VHF and UHF bands
80
ví ako kruh so stredom v strede obce, alebo je obec daná svojim katastrom, alebo je obec rozdelená na skutoþne obývané oblasti. Prvé
dve metódy sú zaĢažené nepresnosĢou, danou aj zarátaním neobývaných plôch (napr. lúky a hory v okolí obce); na tretiu metódu, ktorá by
bola najpresnejšie, nie sú zatiaĐ k dispozícii vhodné podklady.
Treba tiež povedaĢ, že pri žiadnej metóde výpoþtu sa nezohĐadĖuje morfológia (vplyvom stromov, výškových budov, ...).
Kombináciami rôznych metód výpoþtu pokrytia územia
a výpoþtu pokrytia obyvateĐov dostávame rozdielne výsledky, priþom
k reálnym hodnotám pokrytia sa môžeme len priblížiĢ. Napríklad pri
výpoþte pokrytia verejnoprávnym MUXom dôjdeme k pokrytiu od
približne 90 do 98,5 % s poþtom nedostatoþne pokrytých obcí (pokrytie menej ako 80 % obyvateĐstva) od približne 130 do 980. Podobne,
pri 2. MUXe dôjdeme k pokrytiu od 86 do takmer 97 % s poþtom nedostatoþne pokrytých obcí od cca 270 do 1310.
Prvým, resp. štvrtým MUXom nie je dostatoþne pokrytých cca
1010, resp. 820 obcí (poþítané metódou CA podĐa odporúþania
ITU-R P.1546-3).
4
Zhrnutie
Proces prechodu z analógového na digitálne pozemské TV vysielanie na Slovensku, v celej Európe, ale aj v ćalších krajinách sveta
možno považovaĢ za jeden z najdôležitejších a najobtiažnejších krokov v celej histórii rádiokomunikácií. Hlavným dôvodom bolo, že zavádzanie novej služby neprebiehalo vo voĐných, ale v obsadených frekvenþných pásmach, þo si vyžiadalo vypínanie pôvodných TV analógových služieb.
Celý proces prechodu na Slovensku, zavĚšený v decembri
2012, bol okrem zavedenia samotného digitálneho vysielania
a vypnutia analógového vysielania sprevádzaný množstvom aktivít,
ktoré zaþali v roku 1997.
Aj keć sa z hĐadiska porovnania pokrytia bývalým analógovým
a súþasným digitálnym vysielaním nedá stanoviĢ jednoznaþný záver
(najmä kvôli rôznym metodikám zistenia údajov), i tak možno konštatovaĢ, že došlo k pokroku. Za hlavné prínosy sa považuje:
- podstatné zvýšenie programovej ponuky pre obyvateĐstvo,
v prípade televízie zo 4 na celkovo 22, z toho nekódovaných
10,
81
-
zaþatie vysielania vo vysokom rozlíšení (Jednotka HD),
výrazné zvýšenie pokrytia pri programových službách TV
MARKÍZA a JOJ,
zlepšenie kvality obrazu v lokalitách so zlým analógovým
signálom (odstránenie „sneženia“ a „duchov“).
Treba tiež oceniĢ, že pokrytie digitálnym TV vysielaním bolo dosiahnuté v rekordne krátkom þase približne 3 rokov.
Na druhej strane treba konštatovaĢ, že stále existuje potenciál
na zlepšovanie pokrytia obyvateĐstva.
ġažko predpokladaĢ, že systém DVB-T prežije také dlhé obdobie ako bývalá analógová televízia. Već už dnes existuje efektívnejší
systém DVB-T2. Skúšobné vysielanie v tomto systéme prebehlo na
Slovensku v roku 2010. Niektoré krajiny už systém DVB-T opúšĢajú,
resp. ho preskakujú a zaþínajú priamo vysielaĢ v systéme DVB-T2.
Takisto sa vyvíjajú metódy zdrojového kódovania. Po MPEG-2 a
14
MPEG-4 AVC/H.264 nastupuje systém HEVC /H.265. Z dôvodu tohto
15
vývoja vyvstáva aj potreba urýchlenej revízie TNI 36 7554 s požiadavkami na prijímaþe.
14
15
High Efficiency Video Coding – pozri odporúþanie ITU-T H.264, resp. ISO/IEC
23008-2 MPEG-H Part 2
Technická špecifikácia prijímaþov DVB-T urþených pre slovenský trh
82
Fakty o káblovej televízii na Slovensku
1. Poþet obyvateĐov SR (k 31.12.2012):
5 410 836
17
2. Poþet hospodáriacich domácnosti SR :
16
cca 1 900 000
4. Poþet þlenov SAKT (k 1.6.2013):
- z toho operátorov sietí
133
94
18
5. Vývoj poþtu abonentov v priebehu rokov 1994 – 2011 :
UkazovateĐ
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Poþet registrácií retransmisie celkom
Poþet domácností pripojených na KDS [tis.]
Poþet domácností pripojených na MMDS,
MVDS, ETV4 [tis.]
25
57
77
91
105
121
-
350
460
550
579
618
-
-
-
-
37
52
Σ domácností [tis.]
-
350
460
550
616
670
UkazovateĐ
2000
2001
2002
2003
2004
Poþet registrácií retransmisie celkom
Poþet domácností
pripojených na KDS [tis.]
Poþet domácností
pripojených na MMDS,
MVDS, ETV4 a iné pevné
telekom. siete [tis.]
Retransmisia
prostred. mobilných
operátorov [tis.]
118
112
120
128
132
659, 3
602,4
626,1
648.3
684,5
71,5
61,9
58,4
81,7
81,7
-
-
-
-
-
730,8
664,3
684,5
730
766,2
Σ domácností [tis.]
16
Zdroj: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=63171
„Hospodáriacu domácnosĢ” tvoria osoby, ktoré spoloþne bývajú v jednom byte, ale
súþasne aj spoloþne hospodária; rozlišujú sa ešte domácnosti „bytové“ a „cenzovné“.
Pre poþty platí: „byt. domác. < hosp. domác. < cenz. domác.“.
18
Zdroj:
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=6&I
D=444
17
83
UkazovateĐ
2005
2006
2007
2008
2009
Poþet registrácií
retransmisie celkom
Poþet domácností
pripojených na KDS [tis.]
Poþet domácností
pripojených na MMDS,
MVDS, ETV4 a iné pevné
telekom. siete [tis.]
Retransmisia
prostred. mobilných
operátorov [tis.]
139
152
167
173
163
666,4
692,1
717,3
760,3
767,4
37,6
41,6
42,5
47,2
58,3
1 002
1 210
1 210
1 210
2 017,5
2 035,7
-
Σ domácností [tis.]
704
1 735,7
1 969,8
UkazovateĐ
2010
2011
2012
Poþet registrácií
retransmisie celkom
Poþet domácností
pripojených na KDS [tis.]
Poþet domácností
pripojených na MMDS,
MVDS, ETV4 a iné pevné
telekom. siete [tis.]
Retransmisia
prostred. mobilných
operátorov [tis.]
168
180
171
781
968
725
46,8
38,3
307
1 210
1 210
1 210
2 037,8
2 216,3
2 242,1
Σ domácností [tis.]
6. Poþet domácností pripojených na STA .......................... cca 350 000
7. Právny rámec televízneho a rozhlasového vysielania a káblovej
retransmisie v SR:
Východiskovými právnymi predpismi Slovenskej republiky zaruþujúcimi základné Đudské práva, medzi ktoré patria aj právo na informácie a právo na slobodné vyjadrovanie názorov a myšlienok, sú
Ústava Slovenskej republiky a Listina základných Đudských práv
a slobôd.
Legislatívny rámec pre oblasĢ elektronických médií sa formoval
postupne od roku 1991 a v súþasnosti ho tvoria najmä:
84
-
-
Zákon þ. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona þ. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách
v znení neskorších predpisov, ktorý zaviedol európsky legislatívny štandard do oblasti elektronického vysielania aj
v Slovenskej republike (http://www.rada-rtv.sk- Legislatíva)
Zákon þ. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb
prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní)
Pozn.: Týmto zákonom sa þiastoþne menia aj nasledujúce zákony:
•
Zákon þ. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších úprav
•
•
Zákon þ. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
•
Zákon þ. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
•
Zákon þ. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase
•
Zákon þ. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii
-
-
-
-
-
-
Zákon þ. 16/2004 Z.z. o Slovenskej televízii
Zákon þ. 619/2004 Z.z. o Slovenskom rozhlase
Zákon þ. 166/21993 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti
rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších
predpisov
Oznámenie MZV SR o uzavretí Európskeho dohovoru
o cezhraniþnej televízii þ. 168/1998 Z.z.
Oznámenie MZV SR o uzavretí PozmeĖujúceho protokolu
k Európskemu dohovoru o cezhraniþnej televízii
þ. 345/2002 Z.z.
Zákon þ. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
(http://www.telecom.gov.sk - Elektronické komunikácie - Legislatíva)
Všeobecné povolenie TÚ SR þ. VPR 1/2004 na poskytovanie elektronických komunikaþných sietí a služieb
(http://www.teleoff.gov.sk)
Zákon þ. 618/2003 Z.z. - autorský zákon
(http://www.culture.gov.sk - Legislatíva - Právne predpisy
v oblasti kultúry - Zákony - Rok 2003)
Zákon þ. 652/1998 Z.z. o sĢažnostiach
85
-
Zákon þ. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Zákon þ. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon þ. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
12. Autorské právo - Kolektívna správa práv
Úþelom kolektívnej správy práv je kolektívne uplatĖovanie
a kolektívna ochrana majetkových práv autora a majetkových práv
výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu a vysielateĐa a umožnenie uvedenia
predmetu týchto práv na verejnosti.
V zmysle piatej þasti Autorského zákona kolektívnu správu práv
vykonávajú organizácie kolektívnej správy, ktorým MK SR udelilo oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv.
V súþasnosti vykonávajú kolektívnu správu práv v zmysle MK SR
udeleného oprávnenia tieto organizácie:
- SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva
k hudobným dielam
- LITA, autorská spoloþnosĢ
- SLOVGRAM, nezávislá spoloþnosĢ výkonných umelcov, výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
- OZIS, Ochranné združenie interpretov Slovenska
- SAPA, Slovenská asociácia producentov v audiovízii
- AGICOA Europe Slovensko
Prvé štyri organizácie sú združené v Aliancii OKS.
Informácie si môžete vyhĐadaĢ na web stránke Ministerstva kultúry
SR http://www.culture.gov.sk/kolektivna-sprava-prav-d3.html,
odkiaĐ si môžete stiahnuĢ oprávnenie príslušnej organizácie kolektívnej správy vo formáte pdf.
86
Globálna ponuka TV programov na
šírenie v TV káblových rozvodoch
þlenov SAKT
Zoznam TV programov je rozdelený do deviatich skupín:
V prvej skupine sú programy, kde SAKT zabezpeþuje rámcové zmluvy, resp. hromadné súhlasy vysielateĐov. Ide o množinu tradiþne šírených programov, preto sa neuvádzajú ich charakteristiky.
V druhej skupine je zoznam povinne šírených programov v KDS SR.
V tretej skupine je prehĐad európskych TV staníc.
Vo štvrtej skupine je informácia o TV staniciach združených v organizácii EBU.
V piatej skupine je prehĐad TV programov zastupovaných organizáciami VG Media a Mediengruppe RTL Deutschland.
V šiestej skupine sú TV programy zastupované spoloþnosĢou Chello
Central Europe.
V siedmej skupine sú TV programy zastupované spoloþnosĢou HBO
EUROPE.
V ôsmej skupine sú TV programy zastupované spoloþnosĢou
CHANNELS.
V deviatej skupine sú TV programy zastupované spoloþnosĢou IFC
media
V desiatej skupine sú komerþné TV programy na individuálne zmluvy
operátorov KDS s vysielateĐmi.
1. TV programy zabezpeþené rámcovými zmluvami SAKT
TV O, DUNA, RTPi, ATV, DW, Sport 5, skupina VG Media,
skupina Mediengruppe RTL
2. Povinne šírené celoplošné programy v SR
Jednotka, Dvojka, JOJ, JOJ PLUS, MARKÍZA, DOMA, TA3
87
3. PrehĐad európskych TV staníc
ýeská republika
Verejnoprávne:
Komerþné:
Maćarsko
Verejnoprávne:
Komerþné:
Rakúsko
Verejnoprávne:
Nemecko
Verejnoprávne:
Komerþné:
Francúzsko
Verejnoprávne:
ýT 1, ýT 2, ýT 24
MTV CZ, NOVA Sport, Sport 1, Sport 5, TV
NOE - individuálne zmluvy
M 1, M 2
DUNA – súhlas pre SAKT
Film+, MAGYAR ATV – individuálne zmluvy
ORF 1, ORF 2
Deutsche Welle - rámcová zmluva so SAKT
ARD, ZDF, 3SAT, Kinderkanal, ARTE
VG Media - rámcová zmluva so SAKT:
(SAT 1, PRO 7, PULS 4, PRIMA TV )
Mediengruppe RTL Deutschland
(RTL, RTL 2, Super RTL, VOX, n-tv)
France 2, 3, 5, France 24,
TV5 MONDE - individuálne zmluvy
EuroNews – individuálne zmluvy
Taliansko
Verejnoprávne:
RAI 1, 2, 3
Chorvátsko
Verejnoprávne:
HRT 1, HRT 2
Slovinsko
Verejnoprávne:
RTV/SLO
Španielsko
Verejnoprávne:
RTVE-i, Canal 24h
88
Portugalsko
Verejnoprávne:
RTPi - rámcová zmluva so SAKT
Grécko
Verejnoprávne:
ERT
4. Európske verejnoprávne TV stanice, združené v organizácii
EBU (European Broadcasting Union), pre rok 2013 zatiaĐ nepoverili zastupovaním svojich záujmov koordinátora v zmluvných záležitostiach.
5. Európske komerþné - prevažne nemecké TV stanice
Organizácia VG Media cez koordinátora:
Kontakt:
Markus Runde
Managing Director
VG Media
Eichhornstrasse 3
D-10785 Berlin
Tel: +49-30 2090 2215
http://www.vgmedia.de
Fax: +49-30 2090 2214
Zastupované programy: SAT1, PRO 7, PULS 4, PRIMA TV
Organizácia Mediengruppe RTL Deutschland cez koordinátora:
Kontakt:
Dr. Stefan Sporn
General Manager int. Distribution
RTL Television GmbH
Picassoplatz 1
D-50679 Köln
Fax: +49-221 4567 1945
e-mail: stefan.sporn@mediengruppe-rtl.de
Zastupované programy: RTL, RTL2, Super RTL, VOX, n-tv
89
6. TV programy zastupované spoloþnosĢou Chello Central
Europe
MINIMAX (jazyk CZ) – detský tématický kanál, vysiela nenásilné
a výchovné programy 14 hodín denne.
MEGAMAX (jazyk CZ) – tématický kanál pre dospievajúcich chlapcov,
obsah Hot Wheels alebo Transformers hovorí za všetko. Vysiela 16
hodín denne.
TV PAPRIKA (jazyk CZ) - je tématický televízny program zameraný
na gastronómiu. Vysiela 18 hodín denne.
SPORT 1 (jazyk CZ) - tématický športový program so zameraním
najmä na futbal a hokej. Vysiela 24 hodín denne.
SPORT 2 (jazyk CZ) – sesterská stanica športového kanálu Sport 1.
Dva športové programy, viac prenosov, viac športových zážitkov.
Vysiela 24 hodin denne.
SPORT 2 HD (jazyk CZ) – program SPORT 2 vo vysokom rozlíšení.
SPORT M (jazyk HU) – len maćarské športové súĢaže (futbal, hokej,
vodné pólo,...). Vysiela 24 hodín denne.
SPEKTRUM (jazyk CZ/SK) – tématický kanál zameraný na kvalitné
dokumenty. Vysiela 24 hodín denne.
SPEKTRUM HD – program Spektrum vo vysokom rozlíšení.
SPEKTRUM HOME (jazyk CZ) – jediný tématický kanál prinášajúcí
konktrétne tipy a rady pre krajší byt, dom a záhradu.
MGM CHANNEL (jazyk CZ) - prináša najlepší výber filmov z filmovej
knižnice štúdia Metro-Goldwyn-Mayer. Vysiela 24 hodín denne.
CBS REALITY (jazyk CZ) – Inšpirované životom. Prínáša unikátne
programy plné neobyþajných situácií. Vysiela 24 hodín denne.
CBS DRAMA (jazyk CZ) – prenesie vás do sveta vášní, emócií
a dramatických príbehov. Vysiela 24 hodín denne.
FINE LIVING (jazyk CZ) – lifestylový kanál pre všetkých, þo majú radi
život. Domov, varenie, cestovanie, štýl, zdravie. Vysiela 24 hodín
denne.
JIM JAM (jazyk CZ) - program pre deti predškolského veku. Vysiela
24 hodín denne.
90
GINX (jazyk EN) – jediný televízny tématický kanál, který sa venuje
len a iba videohrám a všetkému okolo nich. Vysiela 24 hodín denne.
EXTREME SPORT CHANNEL (þeské titulky) - je venovaný extrémnym športom a životnému štýlu súþasnej mladej generácie. Vysiela 24
hodín denne.
THE HISTORY CHANNEL (jazyk CZ) – kanál venovaný programom
o histórii,
faktografickým
aj zábavným
seriálom,
špeciálom
a dokumentom. Vysiela 24 hodín denne.
THE HISTORY CHANNEL HD – program The History Channel
vo vysokom rozlíšení.
CRIME & INVESTIGATION (EN) – skutoþné kriminálne príbehy, ktoré
zavedú diváka do tajov vyšetrovania. Príbehy, ktoré sa neraz stali
námetom pre kriminálne seriály. Vysiela 24 hodín denne.
DA VINCI LEARNING (jazyk EN,FR,..) – tematický program vysielajúci tie najlepšie náuþné a vzdelávacie programy z celého sveta. Stanica je urþená pre deti, mládež aj dospelých. Vysiela 24 hodín denne.
DA VINCI U (jazyk EN, FR,...) – doplnkový program pre DA VINCI
LEARNING. Špeciálny výber prednášok a diskusií z najlepších svetových univerzít (Yale, Princeton,...). Vysiela 24 hodín denne.
BLOOMBERG (jazyk EN) – spravodajský kanál zameraný
na ekonomické a finanþné správy z celého sveta. Vysiela 24 hodín
denne.
HUSLTER TV (jazyk EN) – program pre dospelých, ktorý ponúka tie
najkrajšie dievþatá, tie najlepšie akcie predovšetkým z americkej produkcie. Vysiela 24 alebo 6 hodín.
BLUE HUSTLER (jazyk EN) – program pre dospelých, ktorý ponúka
šteklivú softerotickú produkciu. Vysiela 24 alebo 6 hodín denne.
DARING TV (jazyk EN) – program pro dospelých, ktorý ponúka
to najlepšie z európskej tvorby. Vysiela 24 alebo 6 hodín denne.
HUSTLER HD/3D (jazyk EN) – program pre dospelých, každý mesiac
15-20 nových filmov z toho najexkluzívnejšieho, þo tento žáner ponúka, samozrejme v najlepšej HD kvalite.
SHORTS TV (jazyk EN) – prvá stanica s vysokým rozlíšením
na svete, ktorá sa venuje krátkym filmom. Vysiela 24 hodín denne.
TRACE SPORT (jazyk EN) – Prvá a jediná zábavná stanica zameraná výhradne na celebrity z celého sveta športu. Originálny formát
91
ponúka jedineþný a osobný prístup ku svetovým hviezdam. Vysiela
24 hodín denne.
TRACE URBAN (jazyk EN) – Hudobná stanica zameraná na R&B
a Hip Hop. Vysiela 24 hodín denne.
TRACE TROPICAL (jazyk EN) – Hudobná stanica zameraná výhradne na hity z tropických oblastí, ponúka videa a hudobné dokumenty z
Latinskej Ameriky, Karibiku a Afriky. Vysiela 24 hodín denne.
TRACE AFRICA (jazyk EN) – hudobná stanica venovaná africkej
hudbe a kultúre. Vysiela 24 hodín denne.
Kontakt:
Chello Central Europe, s.r.o.
PobĜežní 620/3, 186 00 Praha 8
Tel: +420-251 081 333
Fax: +420-251 550 509
e-mail: jiri.vavra@chellocentraleurope.com
infocz@chellocentraleurope.com
http://www.chellocentraleurope.com
7. TV programy zastupované spoloþnosĢou HBO
HBO - je prémiový filmový kanál, vysielaný 24 hodín denne. Programová skladba HBO okrem celoveþerných amerických filmov zahĚĖa
seriály, filmové magazíny, portréty filmových hviezd, dokumenty
z nakrúcania filmov a zo života Hollywoodu. Ćalej HBO ponúka koncerty hviezd svetovej hudby, filmy þeskej a slovenskej produkcie
a rodinné programy.
HBO OD – je voĐný vstup do filmového a seriálového archívu HBO.
Diváci si sami navodia, þo a koĐkokrát chcú sledovaĢ, napr. aj ucelené
rady seriálov, ktoré už dávno z TV obrazovky zmizli.
HBO HD – prvý filmový kanál vo vysokom rozlíšení ponúka okrem
formátu 16:9 aj zvuk Dolby Digital. Dokonalý obraz a zvuk 5.1 ako na
filmovom plátne.
HBO 2 - je naplnený najžiadanejšími filmami, televíznymi seriálmi,
koncertmi a originálnou tvorbou HBO, vrátane dokumentárnych programov zo sveta filmu. Program je v celosti dabovaný, bez reklám.
HBO Comedy - populárne filmy a sitkomy s komediálnou tematikou.
92
HBO GO – ide o jedineþnú online ponuku programov HBO, ktorú budete maĢ kedykoĐvek po ruke vo Vašom poþítaþi, mobile, alebo tablete. Nie je to teda klasický stream televízneho vysielania, ale internetová verzia „videoknižnice“ (tzv. On Demand služby). Služba HBO GO je
dostupná kedykoĐvek a kdekoĐvek prostredníctvom WiFi, internetového, alebo mobilného pripojenia a umožĖuje Vám prístup k bohatej
ponuke filmov, seriálov, dokumentov a relácií z originálnej produkcie
HBO.
Cinemax - snímky z celého sveta, filmové trháky, filmová klasika,
divácke hity z filmových festivalov, kultové filmy a filmy podĐa skutoþných udalostí.
Cinemax 2 – vysielanie programu Cinemax s jednoduchým posunom
24 hodín.
Kontakt:
HBO Europe, s.r.o.
Pavol Bíreš, Sales Executive SK
Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7
Tel: +420-261 094 44 Fax: +420-261 094 455
Mobil: +421-911 119 989
e-mail: pavol.bires@hbo.cz
http://www.hbo.sk
8. TV programy zastupované spoloþnosĢou CHANNELS
- V oblasti dokumentárnych a prírodovedných programov:
National Geographic Channel (jazyk CZ) - prináša dokumentárne
programy, ktoré ponúkajú celkom nový pohĐad na vedu, techniku,
históriu, divokú prírodu a mnohé ćalšie tematické okruhy. Prostredníctvom sofistikovanej a informatívnej zábavy je výzvou pre divákov, aby
žili so záujmom.
Nat Geo Wild (jazyk CZ) – ponúka najintímnejšie stretnutia s divoþinou, od najodĐahlejším kútov Zeme cez hrôzyplné hlbiny oceánov až
po chránené parky. Predstavuje život v divokej prírode, zemetrasenia,
hurikány, sopeþné þinnosti, tsunami þi dopady zmien klímy na svetové
ekosystémy a kladie silný dôraz na ochranu životného prostredia a
ekológiu.
NG HD (jazyk CZ) - ]obrazuje prírodu a vedu v neuveriteĐných detailoch, dych berúcich farbách a s najkvalitnejším zvukom - je to sku93
toþný svet v novom poĖatí a celkom nový zážitok pre celú rodinu.
Vysiela vo vysokom rozlíšení, þím sprostredkováva vizuálne ohromujúci pohĐad a zážitok.
Nat Geo Wild HD (jazyk CZ) - prostredníctvom vysokého rozlíšenia
obrazu a nanajvýš kvalitných programov prináša neopakovateĐné
detailné zábery z najvzdialenejších kútov našej planéty, hĎbky oceánov i z divokého sveta zvierat. Využíva celosvetovo najviac cenené
zbierky dokumentov o prírodnej histórii a ekológii.
- V oblasti programov o cestovaní:
Travel Channel (jazyk CZ) - je inšpiratívny, informatívny a zábavný
program, ktorý pozýva divákov do všetkých kútov našej planéty a
ponúka im unikátny, objektívny a ucelený pohĐad na cestovanie a
skúsenosti cestovateĐov.
Travel Channel HD (jazyk CZ) - je televízny kanál s programom zameraným na cestovanie. Vzdeláva, inšpiruje a baví celú rodinu. Prináša okúzĐujúce snímky zo všetkých kútov sveta vo vysokom rozlíšení.
Odlišná programová schéma od Travel Channel SD.
- V oblasti spravodajských programov:
Sky News (jazyk GB) - predstavuje prvé interaktívne spravodajstvo
progresívne svojou formou i prezentáciou, provokatívne vo formáte,
ktorý je atraktívny pre moderného diváka. Profesionálni spravodajcovia oznamujú objektívne a rýchlo najnovšie správy z oblasti obchodu,
financií, politiky, vedy a športu.
- V oblasti detských programov:
Baby TV (jazyk GB, DE) - je urþený malým deĢom a ich rodiþom. Je
ideálnym TV programom na uþenie hrou s angliþtinou pre najmenších.
Programy vznikajú v spolupráci s poprednými psychológmi. Obraz
detského sveta zvieratiek, þíslic, tvarov a farieb je sprevádzaný jednoduchými anglickými výrazmi, ktoré si dieĢa Đahko zapamätá a vćaka
ktorým prirodzene vstrebáva intonáciu cudzieho jazyka.
Disney Channel (jazyk CZ) - kladie dôraz na optimizmus, predstavivosĢ, tvorivosĢ a rozvoj osobnosti detí a mládeže. Najúspešnejšie
programy - Hannah Montana, High School Musical, Camp Rock, Jonas. Vyznaþuje sa vysokou kvalitou obsahu a poskytuje zábavu pre
celú rodinu.
Disney Junior (jazyk GB) - cieli na rozvoj osobnosti detí v pred94
školskom veku a je výborným zaþiatkom pre výuþbu angliþtiny. Formou zábavy uþí deti spoznávaĢ farby, tvary a vzory a prináša im jednoduché poþty, hádanky a veĐa hudby. Predstavuje dobre známe
postavy ako Mickey Mouse, Káþer Donald, Malí Einsteinovovia, Jake
a piráti zo Zeme Nezeme a ćalšie.
- V oblasti erotických programov:
Playboy TV, Private Spice, The Adult Channel (v pôvodnom znení)
Kontakt:
Channels, s.r.o.
Masarykovo nám. 18,
254 01 Jílové u Prahy
Tel / fax: +420-222 733 679 Mobil: +420-739 058 224
e-mail: dobrkovska.lada@channels.cz
http://www.channels.cz
9. TV programy zastupované spoloþnosĢou IFC media
SLOVAK SPORT TV (jazyk SK) – prináša na televízne obrazovky
najviac slovenského športu a atraktívnych zahraniþných eventov ako
je WTA, NHL a ćalšie divácky atraktívne športové podujatia.
AUTO MOTOR UND SPORT CZ (jazyk CZ) - je jedineþný svojím obsahom a ponúka automobilovým nadšencom nepretržité správy
o technologických novinkách v automobilovom priemysle, dokumenty
a rozhovory na témy o automobiloch a motoristických športoch. Programovú štruktúru dopĎĖajú rozsiahle testovania automobilových noviniek, kde sú detailne hodnotené ich jazdné vlastnosti, technologické
novinky, doplnené výstižnými komentármi. Okrem vlastnej produkcie
je programová štruktúra kanálu doplnená o medzinárodné licenþné
formáty. Televízny kanál je dostupný v SD a v HD kvalite.
CS Film/CS DČtem (jazyk CZ/SK) KINOSVċT, HOROR FILM - televízia CS FILM je zameraná na pôvodnú, ale aj súþasnú þeskú a slovenskú filmovú tvorbu. Prostredníctvom TV programu CS FILM získate prístup ku klenotom þeskej a slovenskej filmovej tvorby.
DELUXE MUSIC (jazyk GB) je hudobný televízny program ktorý sa
špecializuje na pestrú škálu hudobných štýlov. Vo dne ponúka viac
populárnu hudbu a vysielanie viac špecifických štýlov v noci (let vrtuĐníkom ponad americké mestá NYC, a mnoho zaujímavých hudobných
95
relácii). Televízny program je k dispozícii v SD a aj HD verzii.
Dorcel TV SD a HD (jazyk GB) - je znaþka, ktorá je spojená so špiþkovou kvalitou obsahu pre dospelých. Kanály sú vysielané v SD a HD
kvalite, þo len zvýrazĖuje kvalitu týchto televíznych programov pre
dospelých.
Fashion TV HD (jazyk GB) - medzinárodná verzia populárneho televízneho programu; vysielaný je aj 3D obsah.
Fashion TV Czech and Slovak (jazyk SK, CZ a GB) – lokalizovaná
verzia: 70 % originál FTV, 30 % þesko-slovenská Fashion TV; televízna stanica exkluzívne venovaná móde, kráse, štýlu a trendom. Už od
zaþiatku vysielania v roku 1997 zaznamenala mimoriadnu popularitu a
drží si popredné miesto monotematickej televíznej produkcie, þím si
vybudovala pevné miesto v rebríþku najznámejších mediálnych znaþiek na svete.
EuroNews (jazyk GB, RUS) - spravodajský televízny program, je rešpektovaným svetovým spravodajským televíznym programom, ktorý
celosvetovo vysiela globálne správy v angliþtine, ruštine, maćarþine
a v ćalších jazykových mutáciách.
Sport 5 (jazyk CZ/SK) - jediná televízia svojho druhu na území ýeskej
a Slovenskej republiky, ktorá je zameraná výhradne na motoristický
šport a všeobecný motorizmus (F1, WRC a IRC rallye).
Kontakt:
IFC media, s.r.o.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Tel: +421-949 223 340
Zuzana Sokáþová – e-mail: zuzana@ifcmedia.sk
Jozef KĚþ –email: jozef@ifcmedia.sk
http://www.ifcmedia.sk www.ifcmedia.cz
96
10. Komerþné programy na individuálne zmluvy operátorov KDS
10.1 Slovenský a þeský jazyk:
EUROSPORT (jazyk CZ) - paneurópsky športový program vysiela
priame prenosy, záznamy, dokumenty a špeciály zo sveta športu.
Zameriava sa predovšetkým na športy, ktoré európski diváci oznaþujú
ako najatraktívnejšie. Futbal, tenis, motoristické športy, atletika, cyklistika, zimné športy.
EUROSPORT 2 (jazyk CZ) - programová ponuka kombinuje tradiþné
tímové športy ako sú futbal (exkluzívne vysiela zápasy nemeckej
Bundesligy), basketbal, rugby, hádzaná a ćalšie adrenalínové športy
populárne predovšetkým u mladších divákov ako sú FMX, Freestyle,
Snowboarding, Surfing a pod.
EUROSPORT HD (jazyk CZ) - simultánne vysielanie Eurosportu v HD
kvalite.
EUROSPORT 2 HD (jazyk CZ) - simultánne vysielanie Eurosportu 2
v HD kvalite.
Kontakt:
EU SPORT s.r.o.
OndĜej VČtrovský – distribúcia, predaj
Vladislavova 17, 110 00 Praha 1
Mobil: +420-724 587 356
e-mail: vetrovsky@eusport.cz
FILMBOX - základné a rozšírené súbory
http://www.filmbox.eu
FILMBOX EXTRA - kino hity, najlepšia svetová a nezávislá kinematografia
- 300 filmov roþne – tematické súbory
http://www.filmboxetra.eu
FILMBOX HD - prvý filmový full HD kanál v strednej Európe
- 250 filmov roþne
http://www.filmboxhd.eu
97
Kontakt:
SPI International
Regus Business Centre
Karadžiþova 8/A, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/5939 6273
e-mail: darina.suranova@spiintl.com
http://www.spiintl.com
MUSIC BOX, TV NAŠA, CREA TV
Kontakt:
CREA TV, s.r.o.
Jesenského 10, 040 01 Košice
Tel.: 055/7979111
e-mail: festival@festival.sk
http://www.musicboxtv.sk
TV LUX – slovenský náboženský program
Kontakt:
TV LUX, s.r.o.
Prepoštská 5, 811 01 Bratislava
Tel: +421-260 202 727
e-mail: tvlux@tvlux.sk
http://www.tvlux.sk
TV NOE – þeský náboženský program
Kontakt:
TELEPACE
Kostelní nám. 2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Tel: +420-595 177 301
e-mail: info@tvnoe.cz
http://www.tvnoe.cz
98
STANICE O a.s. - družicový hudobný program TV Óþko z ýR
Kontakt:
Stanice O, a.s.
Vrchlického 29, 150 00 Praha 5
Tel: +420-225 994 511
Fax: +420-225 994 581
e-mail: obchod@ocko.tv
http://www.ocko.tv
TVA - Panonia Media Production, s.r.o.
Kontakt:
TVA obchodná televízia
Vyšehradská 4
811 05 Bratislava
Tel: +421-911 462 235, +421-904 944 254
e-mail: tva@tva.sk
http://www.tva.sk
MUSIQ 1 – družicový hudobný program zameraný na domácu hudobnú scénu a životný štýl mladej generácie.
Kontakt:
Telemone, s.r.o.
Ing. Marko ěehurek
Liptovská 31, 821 09 Bratislava
Mobil: +421-905 538 264
e-mail: marko@telemone.sk, http://www.musiq1.tv
RESIDENCE TV – realitná televízia na Slovensku
Kontakt:
Telemone, s.r.o.
Ing. Marko ěehurek
Liptovská 31, 821 09 Bratislava
Mobil: +421-905 538 264
e-mail: marko@telemone.sk http://www.musiq1.tv
99
VIASAT Explorer - družicový dokumentárny program zameraný na
techniku, extrémne športy, prírodné katastrofy a pod.
VIASAT History - družicový program dokumentárnych filmov zameraných na svetovú históriu, najmä európsku, doplnený hranými filmami
s historickou tematikou.
VIASAT Nature – je nadštandardný televízny kanál bez reklamy so
širokou škálou zábavných, vizuálne pozoruhodných a ocenených dokumentov. Vysiela 24 hodín denne v þeskom jazyku.
Kontakt:
Ines Galikova
Viasat World Ltd.
Czech Republic & Slovakia
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
Mobil: +421-902 049 220
e-mail: ines.galikova@viasat.co.uk
http://www.viasatexplorer.cz
Film+ - je filmový program prenášajúci tematické a rodinné programy,
tlmoþené do þeského a slovenského jazyka
http://www.filmplus.sk
The Fishing & Hunting Channel – prvý televízny kanál o love a rybolove
http://www.fishingandhunting.cz
MTV HITS, MTV ROCKS, MTV DANCE, MTV LIVE HD, VH1,
VH1 classic - populárne hudobné kanály
Kontakt:
Erika Luzsicza, Operation Manager
IKO Cable, s.r.o.
Rohanské nábĜeží 7, 186 00 Praha 8
Tel: +420-222 710 393
Fax: +420-222 240 151
e-mail: erika.luzsicza@filmplus.cz http://www.filmplus.cz
Universal Channel – vysiela 24 hodín denne kvalitné rodinné televízne filmy a miniseriály, filmy o príbehoch obyþajných, ale aj výnimoþných Đudí.
100
E! Entertainment – vysiela exkluzívny obsah zahĚĖajúci najnovšie
správy zo sveta celebrít a zábavy.
Style – vysiela originálny a predstížny obsah, ktorý podporuje víziu
kanálu ako sprievodcu ženy svetom módy, krásy a životného štýlu.
Kontakt:
TV Consulting s.r.o.
Ruská 557/30, Vršovice
101 00 Praha 10
Veronika Tamchynová
Mobil: +420-604 631 631
e-mail: info@tvconsulting.cz
www.tvconsulting.cz
10.2 Anglický jazyk:
ARIRANG TV - družicový televízny program, ktorý vlastní združenie
kórejských vysielateĐov. Vysiela zábavné, rodinné a informaþné programy s ćalekého východu v anglickom jazyku alebo titulkoch. Program
je digitálne kódovaný z družice HotBird 3.
BBC PRIME - družicový televízny program vysielajúci 24 hodín zábavného programu, pripravovaného spoloþnosĢou BBC. Vysielanie
obsahuje výber najlepších programov BBC v anglickom jazyku, ale aj
titulkovanie kĐúþových programov. Vysiela v digitálnej forme z družice
HotBird 5.
Kontakt:
Louisa James
e-mail: louisa.james@bbc.co.uk
BBC WORLD - družicový spravodajský program v anglickom jazyku.
Kontakt:
Simon Cottle
BBC Worldwide Ltd.
Room B105 Woodlands, 80 Wood Lane
London W12 OTT, United Kingdom
e-mail: simon.cottle@bbc.co.uk
101
DISCOVERY CHANNEL (jazyk CZ/SK) – vysiela dokumenty orientované na vedu, techniku, prírodu, históriu a unikátne objavy. Orientuje
sa predovšetkým na vysielanie vlastných relácií alebo vyrobených
v spolupráci s inými renomovanými spoloþnosĢami.
DISCOVERY SCIENCE
(jazyk GB) - novinky zo sveta vedy
a techniky, nové technológie v praxi.
DISCOVERY World, DISCOVERY Travel & Living – nadstavbové
špecializované programy Discovery. Discovery Travel&Living vysiela
programy o cestovaní a životnom štýle. Discovery World oboznamuje
s jednotlivými kultúrami v histórii Đudstva.
Kontakt:
Discovery Networks Poland
Zlote Tarasy Budynek Lumen,
Ul. Zlota 59, PL- 00 120 Warszawa
Tel.: +48-22 365 10 00
Fax: +48-22 365 11 00
10.3 Nemecký jazyk:
DEUTSCHE WELLE – prevažne spravodajský program vo viacerých
európskych jazykoch.
Kontakt:
Ursula Hettchen
Deutsche Welle - Distribution Europe
Kurt-Schumacher-Straße 3, D-51313 Bonn
Tel: +49-228 429 2742
Fax: +49-228 429 2789
e-mail: ursula.hettchen@dw.de http://www.dw.de
10.4 Európske komerþné – prevažne francúzske programy zastupuje koordinátor:
TV5MONDE (jazyk F s F a EN titulkami) - všeobecný program zameraný na filmy (a filmové seriály, retrospektívy, filmy ocenené
na festivaloch), prináša aj dokumenty, spravodajstvo, šport, kuchyĖu,
životný štýl a zábavu. Program má výborne prepracovanú marketingovú podporu. Jedná sa o prvý svetový plnoformátový program vo
francúzštine voĐne šírený z Astry alebo Hotbirdu 24 hodín denne sedem dní v týždni.
www.tv5monde.com
102
France 24 (jazyk EN) - anglická verzia veĐmi kvalitného spravodajského programu. Program je pre Vás zadarmo - financuje ho francúzska vláda. Poskytuje pohĐad na medzinárodné udalosti francúzskymi
oþami, diskusie, dokumenty, ekonomiku, magazíny, rozhovory, reportáže ...
Program je volne šírený z Astry alebo Hotbirdu 24 hodín denne 7 dní
v týždni.
www.france24.com
Kontakt:
ŠtČpánka ýervenková
Opálová 353, 154 00 Praha 5 – Slivenec
Mobil: +420-604 688 114
e-mail: s.cervenkova@seznam.cz
Markéta Švecová, asistentka
Mobil: +420-734 240 986
10.5 Ruský jazyk:
KANAL 1 Russia Worldwide - internacionálny družicový digitálny
televízny program so širokospektrálnym programom v ruskom jazyku
(24 hodín)
Kontakt:
Network Distribution-Europe Channel One Russia Worldwide
Tel.: +7-495 617 5588
Fax: +7-495 617 5114
e-mail: distribution@1tvrus.com
http://www.eng.1tvrus.com
RTVi - digitálny družicový súbor obsahuje 4 programy:
• RTVi - spravodajstvo, seriály, kontroverzné rozhovory
• Naše kino - klasické ruské filmy
• Detskij mir - špecializovaný detský program 8 hod. denne
• Teleklub - najnovšie seriály, zaþiatok o 18.00 hod. denne
103
•
Kontakt:
RtvD GmbH
Postfach 10 06 01
10566 Berlin
Germany
Tel: +49-30 308 319 0
e-mail: service@rtvd.de
Fax: +49-308 319 77
http://www.rtvi.ru/
10.6 Maćarský jazyk:
HirTV – spravodajský program
Kontakt:
Gábor Sipos – Director of Distribution
HirTV Zrt.
Szentendrei ut. 89-93, H-1033 Budapest
Tel: +36-1 430 4000
Fax: +36-1 430 4099
e-mail: info@hirtv.net
MAGYAR ATV – všeobecný program zameraný na poĐnohospodárstvo
Kontakt:
AGRO TV-ATV Zrt.
ut. Korosi Csoma Sándor út 31
H-1102 Budapest
Tel: +36-1 372 3297
Fax: +36-1 209 2755
104
Užitoþné adresy
1. Adresy v Slovenskej republike
a) Asociácie, spoloþnosti, zväzy
ZVÄZ SLOVENSKÝCH VEDECKO-TECHNICKÝCH SPOLOýNOSTÍ
(ZSVTS)
KoceĐova 15, 815 94 Bratislava
Tel: 02/5557-2994
Fax: 02/5557-2991
e-mail: zsvts@zsvts.sk
http://www.zsvts.sk
ASOCIÁCIA PREVÁDZKOVATEďOV KÁBLOVÝCH
TELEKOMUNIKÁCIÍ (APKT)
Zámocká 3, 811 01 Bratislava 1
Tel: 02/5464-8494
Fax:02/5464-8495
e-mail: apkt@chello.sk
http://www.apkt.sk
FÓRUM PRE KOMUNIKAýNÉ TECHNOLÓGIE (CTF)
Tomášikova10/G, 821 01 Bratislava
Tel: 02/4363-1261
Fax: 02/4363-5007
e-mail: jansebo@ctf.sk
http://www.ctf.sk
SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOýNOSġ (SES)
Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica
Tel: 048/4324-157
Fax: 048/4161163
e-mail: vladimir.murin@vus.sk
http://www.ses.vus.sk
b) Ministerstvá
MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO
ROZVOJA SR (MDVRR SR)
Sekcia elektronických komunikácií a poštových služieb
Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
Tel: 02/5273 1436 Fax: 02/5273-1437
e-mail: info@mindop.sk
http://www.mindop.sk
MINISTERSTVO KULTÚRY SR
Sekcia médií a audiovízie
Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava
Tel: 02/2048 2111
e-mail: mksr@culture.gov.sk
(MK SR)
http://www.mksr.sk
105
c) Regulaþné orgány
RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU (RVR)
Dobroviþova 8, P.O.Box 155, 810 00 Bratislava
Právny a licenþný odbor
Tel: 02/20906520
Fax: 02/ 20906535
e-mail: pavlinyova@rada-rtv.sk
http://www.rada-rtv.sk
TELEKOMUNIKAýNÝ ÚRAD SR (TÚ SR)
Továrenská 7, P.O.Box 18, 811 06 Bratislava
Tel: 02/57881-111
Fax: 02/5293 2096
e-mail: roman.vavro@teleoff.gov.sk
http://www.teleoff.gov.sk
19
OŠD , Krajské pracovisko Bratislava
Amurská 61, 821 06 Bratislava 2
Tel: 02/4020 6911 Fax: 02/4552 7218 e-mail: osdba1@stonline.sk
OŠD, Krajské pracovisko Banská Bystrica
Zvolenská cesta 20, 975 90 Banská Bystrica
Tel: 048/4163298
Tel / fax: 048/4135001
e-mail: osdbb@stonline.sk
OŠD, Krajské pracovisko Žilina
Sasinkova 597, 010 01 Žilina
Tel: 041/5626701 Fax: 041/5626699 e-mail: osdza@stonline.sk
OŠD, Krajské pracovisko Nitra
ChmeĐová dolina 18, P.O.BOX 55/A, 949 01 Nitra
Tel: 087/6524260 Fax: 087/6518770 e-mail: osdnr@stonline.sk
OŠD, Krajské pracovisko Trenþín
Jilemnického 25, 911 50 Trenþín
Tel: 032/6582870 Fax: 032/6583266
e-mail: osdtn@stonline.sk
OŠD, Krajské pracovisko Košice
Zajaþia 6, 040 01 Košice
Tel: 055/6746097 Fax: 055/7295550 e-mail: osdke@stonline.sk
d) Autorské ochranné zväzy
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PRODUCENTOV V AUDIOVÍZII (SAPA)
Tekovská 7, 821 07 Bratislava
Tel: 02/5556 1045
Fax: 02/5564 4791
e-mail: trizuljak@webdesign.sk
http://www.sapa.cc
19
OŠD = Odbor štátneho dohĐadu
106
SLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVÄZ AUTORSKÝ (SOZA)
Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
Tel: 02/ 5020 2703
Fax: 02/5020 2702
e-mail: marketing@soza.sk
http://www.soza.sk
OCHRANNÉ ZDRUŽENIE INTERPRÉTOV SLOVENSKA (OZIS)
Tomášikova 5/A, 821 01 Bratislava 2
Tel: 02/4329 5946
Tel/fax: 02/4333 5061
e-mail: ozis@ozis.sk http://www.ozis.sk
LITA Autorská spoloþnosĢ
Mozartova 9, P.O.Box 28, 810 01 Bratislava 1
Tel: 02/ 6720 9301
Fax: 02/ 6280 2246
e-mail: lita@lita.sk
http://www.lita.sk
SLOVGRAM - spoloþnosĢ výkonných umelcov a výrobcov zvukových
a zvukovo-obrazových záznamov
Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
Tel: 02/ 5296 3166
Fax: 02/5296 3190
e-mail: slovgram@slovgram.sk
e) Výskumné ústavy
ELEKTROTECHNICKÝ VÝSKUMNÝ A PROJEKTOVÝ ÚSTAV a.s.
(EVPÚ)
Trenþianska 19, 018 51 Nová Dubnica
Tel: 042/4409-111
Fax: 042/4434252
VÝSKUMNÝ ÚSTAV SPOJOV, n. o. (VÚS)
Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica
Tel: 048/4324-111
Fax: 048/4324-124
e-mail: vus@vus.sk
http://www.vus.sk
f) Normalizácia
SLOVENSKÝ ÚRAD TECHNICKEJ NORMALIZÁCIE (SÚTN)
Karloveská 63, 842 45 Bratislava
Tel: 02/60294-474
Fax: 02/6541-1888
http://www.sutn.sk
SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV (SMÚ)
Karloveská cesta 76, 842 45 Bratislava
Tel: 02/6029-4113
Fax: 02/6542-9592
http://www.smu.sk
107
ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO
SR (ÚNMS)
Štefanoviþova 3, P.O.Box 76, 810 05 Bratislava
Tel: 02/52496-847, 52498-030
Fax. 02/52491-050
e-mail: (priezvisko)@normoff.gov.sk
http://www.unms.sk
2. Adresy v zahraniþí
BELGICKO
CABLE EUROPE
Avenue des Arts 35, B-1040 Brussels
Tel: +32-2/5211763
Fax: +32-2/5217976 e-mail: ecca@ecca.be
ýESKÁ REPUBLIKA
ýESKÁ TELEVIZE
prodej komerþního vysíláni a nová média
Kontakt: Jan Svoboda, projektový manager
Kavþí hory, 140 70 Praha 4
Tel: +420-261 137 469
Mobil: +420-736 531 008
http://www.ceskatelevize.cz
APKT (Asociace provozovatelĤ kabelové televize a telekomunikaþních sítí v ýR)
HorĖátecká 1772/9, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Tel: +420-266 773 408
e-mail: kuchar@ure.cas.cz
http://www.apkt.cz
ýAEK (ýeská asociace elektronických komunikací)
V JámČ 699/1, 110 00 Praha 1
Mobil: +420-603 251 838
Fax: +420-224 152 121
e-mail: cacc@cacc.cz
http://www.cacc.cz
LITVA
LKTA (Lietuvos kabelinơs televizijos asociacija)
Žemaiþiǐ g. 31 / Savanoriǐ pr. 66, 305 kab., LT-44175 Kaunas
Tel: +370-37 426865
Fax: +370-37 427425
e-mail: info@lkta.lt
http://www.lkta.lt
108
MAĆARSKO
MAGYAR KÁBELKOMMUNIKÁCIÓS SZÖVETSÉG
Cinkotai út. 73/a, H-1141 Budapest
Tel/fax: +36-1 20073 66
e-mail: kery.ferenc@kabelszov.hu
http://kabelszov.hu
NEMECKO
ANGA Services GmbH
Sebastianstraße 189, D-53115 Bonn
Tel: +49-228 9621890
Fax: +49-228 9621895
e-mail: asg@anga.de
http://www.angacable.de
POďSKO
PIKE (Polska Izba Komunikacji Elektronicznej)
Ul. Przemysłowa 30, PL-00-450 Warszawa
Tel: +48-22 6211374
Fax: +48-22 6224041
e-mail: j.straszewski@pike.org.pl
http://www.pike.org.pl
RUMUNSKO
ACC (Asociatia de ComunicaĠii prin Cablu)
Str. Aviator Mircea Zorileanu nr. 18, RO-012055 Bucuresti
Tel: +40-21 2242070
Fax: +40-21 2242071
e-mail: comunicatii@cablu.org http://www.cablu.org
SLOVINSKO
ZKOS (Združenje kabelskih operaterjev Slovenije)
Celovška cesta 150, SLO-1000 Ljubljana
Tel: +386-1 505 89 70
Fax: +386-1 583 73 71
e-mail: rok.mencej@volja.net
http://www.zdruzenje-kos.si
VEďKÁ BRITÁNIA
SCTE (The Society of Broadband Professionals)
Communications House, 41a Market Street, Watford, Hertfordshire,
WD18 0PN, United Kingdom
Tel: +44-1923 815500
Fax: +44-1923 803203
e-mail: office@scte.org.uk
http://www.scte.org.uk
109
MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE
AGICOA (Association de gestion internationale collective des oeuvres
audiovisuelles)
1, rue Pestalozzi, CH-1202 Genève
Tel: +41-22 3403200
Fax: +41-22 3403432
e-mail: info@agicoa.org
http://www.agicoa.org
ASTRA (Societé Européen des Satellites)
Château de Betzdorf, L-6832 Betzdorf
Tel: +352-71 7254
Fax: +352-71 725324
http://www.astra.lu
CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique)
35 Rue de Stassart, B-1050 Brussels
Tel: +32-2 5196871
Fax:+32-2 5196919
e-mail: general@cenelec.be
http://www.cenelec.be
DigiTAG (Digital Terrestrial Television Action Group)
c/o EBU, 17a Ancienne Route, CH-1218 Grand-Saconnex, Geneva
Tel: +41-22 717 2735
Fax: +41-22 747 4735
e-mail: projectoffice@digitag.org
http://www.digitag.org
DVB (Digital Video Broadcasting)
c/o EBU, 17a Ancienne Route, CH-1218 Grand-Saconnex, Geneva
Tel: +41-22 717 2714
Fax: +41-22 717 2727
e-mail: dvb@dvb.org
http://www.dvb.org
20
DIGITALEUROPE
20, Rue Joseph II, B-1000 Brussels
Tel: +32-2 609 53 10
Fax: +32 2 609 53 39
e-mail: info@digitaleurope.org http://www.digitaleurope.org
EBU (European Broadcasting Union)
17a Ancienne Route, CH-1218 Grand Saconnex, Geneva
Tel: +41-22 7172-111
Fax: +41-22 7172-810
e-mail: jaquin@ebu.ch
http://www.ebu.ch
21
ECO (European Communications Office)
Peblingehus, Nansensgade 19, DK-1366 Copenhagen
Tel: +45-33 896300
Fax: +45-33 896330
e-mail: eco@eco.cept.org
http://www.cept.org/eco
20
Od 1.3.2009 - predtým EICTA (European Information, Communications and
Consumer Electronics Technology Industry Association)
21
Od 1.7.2009 – predtým ERO a ETO.
110
ETSI (European Telecommunications Standards Institute)
650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis Cedex
Tel: +33-492 944 200
Fax: +33-493 654 716
e-mail: membership@etsi.fr
http://www.etsi.org
EUTELSAT
70 Rue Balard, F-75502 Paris - Cedex 15
Tel: +33-145 384 745
Fax: +33-145 384 664
http:// www.eutrelsat.org
IEC (International Electrotechnical Commission)
3, rue de Varembé, P.O. Box 131, CH-1211 Geneva
Tel: +41-22 919 0211
Fax: +41-22 919 0300
e-mail: info@iec.ch
http://www.iec.ch
ISO (International Organization for Standardization)
1, ch. de la Voie-Creuse, Case postale 56, CH-1211 Geneva 20
Tel: +41-22 749 0111
Fax: +41-22 733 3430
e-mail: central@iso.org
http://www.iso.org
ITU (International Telecommunications Union)
Place des Nations, CH-1211 Geneva 20
Tel: +41-22 995111
http://www.itu.int
111
AUTORIZOVANÁ OSOBA
6.7&
NOTIFIKOVANÝ ORGÁN
Ā
NA POSUDZOVANIE ZHODY
¾Aplikovaný výskum v oblasti telekomunikácií, rádiokomunikácií
a pošty
¾Frekvenþné plánovanie pre rádioreléové trasy, TV vysielanie
a rozhlasové vysielanie
¾Meranie pokrytia územia TV a rozhlasovými signálmi
¾Služby akreditovaných laboratórií
o skúšky rádiových zariadení, vrátane zariadení KDS
o skúšky v oblasti EMC
o merania a výpoþty ožiarenia osôb elektromagnetickým poĐom
o merania hluku v životnom prostredí
o skúšky elektrickej bezpeþnosti
o kalibrácia meracích prístrojov
¾Posudzovanie zhody rádiových a koncových
telekomunikaþných zariadení
¾Spracovávanie technických noriem a predpisov z oblasti
elektronických komunikácií a pôšt
¾Školenia a kurzy z oblasti elektronických komunikácií.
¾Poskytovanie služieb v rámci Národného sekretariátu ETSI
o rešeršná þinnosĢ
o vypracovávanie tematicky zameranej anglicko-slovenskej
terminológie s definíciami
Výskumný ústav spojov, n. o.
Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica
http://www.vus.sk
Trust the Strong
ALEF Distribution SK
ALEF
Distribution SK
ALEF Distribu�on SK ako člen skupiny ALEF Group je regionálnym Cisco
distribútorom v strednej a východnej Európe. Už od roku 1996 je na trhu
informačných technológií popredným dodávateľom riešení spoločnos� Cisco,
Scien�fic Atlanta a komplementárnych technológií ako F5, Motorola,
Verimatrix, IPTV ‐ Nangu.tv a inteligentného storage NetApp. Ako distribútor
s pridanou hodnotou poskytuje i profesionálne služby k dodávaným
technológiám počas celého životného cyklu riešenia.
Z pohľadu prevádzkovateľov CATV a HFC sie� pokúkame kompletné por�ólio
značky Cisco (vrátane por�ólia Scien�fic Atlanta, ktorá je dnes začlenená pod
značku Cisco).
■
■
■
■
■
■
■
VYBERÁME
Cisco A93262
Info
Ak�vne prvky op�malizované pre poskytovateľov služieb (routre, switche)
Digitálny Head End (DCM, digitálne prijímače, enkódery …)
CMTS ( Ubr7225/7246, Ubr 10000)
RFGW1
Op�cké nódy
Trasové a domové zosilňovače
Vývoj a distribúcia IPTV pla�ormy Nangu.tv a distribúcia STB Motorola
Z našej širokej ponuky vyberáme:
Domový zosilňovač so spätným smerom Cisco A93262 v cene 135 USD bez DPH.
■ Nízka spotreba < 11 W
■ Zisk 37.5 ± 0.75 dB
■ Šírka pásma 87 ‐ 1002 MHz
■ Náklon 0 dB/6 dB/9 dB
■ Výstupná úroveň (‐60 dB CTB 42 ch, EN) 108 dB
V prípade záujmu kontaktujte zástupcov ALEF Distribu�on SK, na sk‐sales@alef.com.
Bratislava
sk-sales@alef.com
INTERAKTÍVNA TELEVÍZIA
S NAJŠIRŠOU PONUKOU HD KANÁLOV
TESATEL s.r.o. – prevádzkovateľ služby HD KABEL na Slovensku
SD (Standard definition)
Viac ako
HD (High definition)
30 programov v HD kvalite !
Kvalitu našich HD kanálov neobmedzujeme.
Veľkoobchodný predaj digitálnej televízie DVB-C a IPTV
• najrýchlejšia
j ý hl jši možnosť
ž ť ako
k začať
č ť poskytovať
k t ť di
digitálu
itál TV v najvyššej
j šš j kkvalite
lit
• viac ako 120 TV programov z toho viac ako 30 programov v HD kvalite
• dodávka služby na kľúč
• kódovanie „CONAX“ pre DVB-C a „VERIMATRIX“ pre IPTV
• dodávka Set-Top-Boxov a CAM modulov
Radi Vás privítame na prezentácii služieb: Žilina • Závodie 394 • Ul. pod Hradiskom 10
informácie: www.tesatel.sk • +421 905 206 528
Download

Ročenka 2013.pdf - Výskumný ústav spojov, no