Informátor rybárov Mestskej organizácie SRZ Trenčín
Petrov zdar
Ročník XVI.
číslo 1
Apríl 2011
www.srztrencin.sk
Pekné úlovky štúk z Trencianskych kaskád – október 2010.
2
Petrov zdar č. 1
Apríl 2011
Z jednaní výroþných þlenských schôdzí vyberáme.
Výroþné þlenské schôdze sa konali v termínoch od 23.1. do 20. 2 2011. ako prví sa zúþastnili
jednania þlenovia obvoduþ.3. V novembrovom þísle spravodaja bol nesprávne uvedený dátum
konania schôdze a tak snahou výboru bolo zabezpeþiĢ þo najlepšiu úþasĢ všetkými
dostupnými možnosĢami, þo sa nakoniec podarilo. Jednanie prebehlo bez vážnejších rušivých
momentov, v diskusii boli dané po mierne búrlivom a miestami vtipnom priebehu návrhy ,
ktoré prešli hlasovaním. Návrh na zmenu v disciplinárnom poriadku, kde by sa mali
dôslednejšie posudzovaĢ jednotlivé previnenia a konfrontovaĢ ich medzi sebou vzhĐadom na
ich závažnosĢ, ospravedlnenia v výroþných þlenských schôdzí sú navrhnuté iba v prípadoch
prekážky v práci potvrdené od zamestnávateĐa, práceneschopnosĢ a niektoré vážne osobné
a rodinné dôvody, napríklad svadba, pohreb a iné. Všetko v písomnej forme. Ćalej prešiel
návrh na rozšírenie doby hájenia rýb po násade jesennej násady kapra dosahujúceho lovnú
mieru na všetky druha rýb v daných revíroch. To znamená, že poþas doby hájenia po násade
kapra by platil všeobecný zákaz lovu rýb.
Obvod þ. 1 sa stretol v Posádkovom klube, schôdza bola zodpovedne pripravená výborom
a bezchybne riadená predsedajúcim p. M. Karkoškom. Všetky dokumenty boli náležite
prednesené þlenom. V diskusii boli þlenmi nadnesené konštruktívne pripomienky ,až na jednu
,ktorá sa opakuje takmer každý a rok týka sa pretekov na Bodovke. Preteky sú navrhnuté
v režime chyĢ a pusĢ, a návrh p. Sláviþka bol schválený.
Obvod þ.2 mal jednanie na druhý deĖ v tých istých priestoroch. Aj toto jednanie bolo veĐmi
dobre pripravené a zvládnuté predsedajúcim schôdze. Jediným rušivým momentom bolo, keć
predsedajúci, po nie dobrých skúsenostiach z minulej VýS, nedal možnosĢ vystúpiĢ v diskusii
jednému þlenovi. Ostatné diskusné príspevky boli buć vysvetlené, alebo navrhnuté do
uznesenia. V uznesení boli schválené návrhy, ustanoviĢ na niektorom kaprovom revíre, alebo
jeho þasti režim chyĢ a pusĢ, ćalej vydávaĢ deĢom z vážnym zdravotným postihnutím
povolenie na rybolov zdarma.
Obvod þ.4 mal jednanie 6.2. v Nemšovej. Aj tu bola schôdza po všetkých stránkach veĐmi
dobre pripravená o þom svedþil jej bezproblémový priebeh.
Obvod þ.5 mal jednanie 5.2. v Trenþianskych Tepliciach. Tradiþne veĐmi dobrá
príprava, slušný a korektný priebeh.
Obvod. þ.6 sa stretol 20.2. v Trenþianskom Jastrabí. Nový výbor obvodu sa zhostil svojej
prvej výroþnej schôdze na výbornú a pokraþuje aj v tejto oblasti po prevzatí obvodu od
svojich predchodcov veĐmi dobre, ako sme u nich boli zvyknutí. Diskusia bola aj tu na dobrej
úrovni, boli vysvetlené viaceré problémy, týkajúce sa násad a ich financovania z rozpoþtu
organizácie, výskytu sumca na VN Svinica, násade pstruha dúhového, odpúšĢania vody
z priehrady, kde je podozrenie z porušovania manipulaþného poriadku, po násade kapra
dodržiavaĢ dobu hájenia len pre vysadený druh.
Celkove môžeme hodnotiĢ výroþné schôdze, ako najlepšie pripravené za posledné roky,
všetky boli uznášania schopné priemerná úþasĢ bola 75%. Ich priebeh bol konštruktívny,
slušný bez zbytoþných osobných invektív, dookola sa opakujúcich, až niekedy únavných,
roky tých istých zbytoþných diskusných príspevkov, ktoré nikdy niþ pozitívneho nepriniesli.
Úprimne ćakujeme všetkým þlenom, ktorí sa svojou úþasĢou, svojimi príspevkami
a celkovým správaním priþinili o vydarený priebeh schôdzí a ich výsledky.
ď. Klas.
Apríl 2011
Petrov zdar č. 1
3
Konferencia sa konala 5.3.2011 v Posádkovom klube, z 82 zvolených delegátov sa zúþastnilo
68. Prevažná þasĢ ospravedlnených bola z dôvodu práceneschopnosti. Zúþastnili sa pozvaní
hostia, viceprimátor mesta Trenþín p. Judr. M. Kováþik, þlenovia MRS z Bojkovíc
a Uherského Brodu. Prebehli voĐby do mandátovej komisie, návrhovej komisie a pracovného
predsedníctva. Prednesené boli správy o þinnosti MsO, Kontrolnej, Disciplinárnej,
Mandátovej komisie, správa o finanþnom hospodárení, zarybnení a správa o þinnosti
Rybárskej stráže za rok 2010. Boli prednesené a v uznesení schválené návrhy rozpoþtu na rok
2011, zarybĖovania a plán hlavných úloh MsO na rok 2011. Odovzdané boli vyznamenania
našim þlenom za aktívnu prácu v prospech rybárstva. V diskusii sa prítomní delegáti
vyjadrovali hlavne k návrhu uznesenia, ktoré bolo po postupnom schvaĐovaní jednotlivých
bodov, ku ktorým bola vždy diskusia schválené. Tu odviedol perfektnú prácu predseda
návrhovej komisie Ing. Š. Švec. Jednanie bolo vecné, každý s prítomných mal možnosĢ
vyjadriĢ sa k navrhovaným bodom uznesenia a jednania konferencie. Do diskusie sa prihlásilo
15 diskutujúcich niektorí aj opakovane. Jednanie aj napriek niektorým miernym názorovým
nezhodám bolo vecné slušné a je dobrým základom pre prácu nás všetkých v roku 2011.
ď. Klas.
SPRÁVA
o þinnosti kontrolnej komisie pri mestskej organizácii SRZ v Trenþíne
podaná na konferencii dĖa 5.3.2011.
V zmysle Stanov SRZ §-u 17 podávam konferencii správu za obdobie roku 2010.
1. ýinnosĢ kontrolnej komisie.
Kontrolná komisia v uplynulom roku venovala zvýšenú pozornosĢ:
- organizovaniu brigádnickej þinnosti, evidencii odpracovaných hodín
- vedeniu úþtovnej evidencie a pokladniþných operácií
- výberovému konaniu na nákup násad a ich vysádzanie
- manipulovaniu, evidovaniu a inventarizácii hospodárskych predmetov
- þinnosĢ komisie pre výdaj povolení na rybolov a evidencia þlenskej základne
Výsledky kontrol boli predložené výboru MsO SRZ s návrhom opatrení na odstránenie
nedostatkov.
Organizácia brigádnickej þinnosti bola prekontrolovaná u všetkých obvodných organizácií
opakovane niekoĐko krát. Môžeme hodnotiĢ, že organizátori venujú plánovaniu prác,
materiálnemu zabezpeþeniu brigád dobrú pozornosĢ. Nedostatky boli zistené u OO.þ.1
v evidencii odpracovaných hodín a v evidencii úþastníkov na brigádach. MKK vykonala
v priebehu roku 2010 tri kontroly vedenia úþtovnej evidencie , þerpania rozpoþtu, vedenia
peĖažného denníka, bankových operácií a pohybov na bankových úþtoch.. ZároveĖ bola
skontrolovaná hodnovernosĢ úþtovných dokladov a správnosĢ vyúþtovania cestovných
náhrad. V uvedených oblastiach neboli zistené vážne nedostatky. ýo sa týka dlhodobo
uložených finanþných prostriedkov v Privátnom fonde peĖažného trhu SLSP upozorĖovala
MKK, že sa dajú uložiĢ finanþné prostriedky efektívnejšie a to napr. do Eurového peĖažného
fondu SLSP. Aj napriek tomu, že bol výbor MsO opakovane upozorĖovaný na túto
skutoþnosĢ toto odporúþanie nebolo zohĐadnené. Výnos je od 1.7.2009 kedy došlo k uloženiu
finanþných prostriedkov do hore uvedeného fondu k 31.12.2010 nižší v absolútnych þíslach
o 1.13 %. Pri manipulácii s materiálom, finanþnými prostriedkami je v riešení jeden prípad
nevyúþtovania finanþných prostriedkov termíne./p. Oslanec/ Inventarizácia Inventarizácia
4
Petrov zdar č. 1
Apríl 2011
þ
þ
hmotného a finanþného majetku MsO bola vykonaná vþas a dobre. Neboli zistené žiadne
schodky, ani škody na materiáli.
Výberové
konanie na nákup násad riadil hlavný hospodár. Bolo vykonané transparentne , za
þ
úþasti hospodárov
Đ obvodných organizácií a predsedu MsO. þNásady boli dodané v kvalite
a hmotnosti podĐa objednávok.
Ģ þ KK prevážila þrozhodujúci poþet násad. Pripomienky máme
k spôsobuĢ vysádzania štvrĢ rôþka pstruha potoþného.
Pri tomto spôsobe vysádzania nevieme
þ
dosiahnuĢ slušné hospodárske
výsledky. Poþas výlovov po dvoch rokoch od nasadenia
þ
3000ks p. p. v Hornej Súþi bolo vylovených 30 ks. a v Jastrabskom potoku
z násady 3000
Ģ
Đ
ks. bolo vylovených 70ks p. p. Tieto výsledky zodpovedajú 1 až 2% výĢažnosti, sú to veĐmi
drahé pstruhy. Pri kontrole záznamov Rybárskej stráže neboli
zistené vážneþ nedostatky.
þ
þ
þKomisia hodnotí prácu RS pozitívne hlavneþ u skupín þ. 8, /Nemšová/ þ.5, /OO.þ.2/
þ.3,/Teplice/,þ kde sa priemer kontrol na 1 þlena skupiny pohybuje nad 110 zápisov,
a u skupiny þ.8, dokonca 250 zápisov.
þ
Výdajná komisia pracovala dobre, kontrolou cenín neboli zistené nezrovnalosti v skutoþnom
aýfakturovanom stave
þ Radou SRZ Žilina.
ýlenovia KK sa zúþastnili takmer na všetkých zasadnutiach výboru MsO. Výborové schôdze
boli vykonávané v súlade s plánom práce,þ riešili vecné problémy MsO. Jednania prebiehali
konštruktívne, rozhodnutia
sú prijímané väþšinou hlasov prítomných.
þ
2. Stanovisko k úþtovnej Ģuzávierke ku 31.12.2010.
Đ
KK preverila správnosĢ
závierky k 31.12.2010.
Hospodárenie MsO prebiehalo podĐa
þ
þ
schváleného rozpoþtu. Zvýšenie rozpoþtu vo výdajoch v kapitole ,, násady“ boloþ riadne
prerokované, a schválené výborom MsO.
þ S prostriedkami bolo nakladané správne, úþelne až
na výhrady v dlhodobom
uložení
finanþných
prostriedkov.Ģ
ý þ
KK navrhuje VýS úþtovnú
závierku k 31.12.2010 schváliĢ
þ
3. Stanovisko
þ k rozpoþtu na rok 2011. þ
KK sa nezúþastnila zostavovania rozpoþtu, bola zoznámená s jeho návrhom predloženom na
VS MsO. Po náležitom
preskúmaní, zvážení možnosti
þ
þ a hospodárskej
ý
Ģsituácie našej MsO, KK
považuje rozpoþet na rok 2011 za správny a odporúþa ho VýS schváliĢ.
þ
v Trenþíne 1.3.2011
predseda KK Ing. Jozef Lauš
SPRÁVA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE pri MsO SRZ TRENýÍN
ý
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010.
Komisia sa za uvedené obdobie zišla 15x formálne a 6x neformálne. Za uvedené obdobie DK
riešila 21 þlenov SRZ z toho 18 þlenov MsO Trenþín. Finanþnou pokutou bolo riešených 12
þ €, þo je v priemere
þ
þlenov a s þcelkovým postihom 1 145
95,4 þ€, na jedného riešeného þlena. 5
þ
þ t.z. oslobodením, pohovorom, vylúþením zþ našich
našich
þlenov sme vyriešili iným spôsobom
þ 3 roky. 3 þlenov iných organizácií sme podstúpili v súlade so zákonom
þ a DP SRZ
radov na
þ
ich materským organizáciám
k ćalšiemu riešeniu. Aj napriek písomnej žiadosti sme od týchto
ć
organizácií okrem Nového Meste
nad/ Váhom odpoveć na spôsob riešenia previnilcov
ć
nedostali. Organizácia v Dubnici nad/ Váhom dokonca zaslala
výboru MsO výhražný list na
tému,, þo sme si to dovolili kontrolovaĢ ich þlena v našich revíroch“.
þ prípade sme spolupracovali sĢ RADOU
þ
V jednom
SRZ v Žiline pri doriešení prípadu.
Najþastejšie previnenia: - neprítomnosĢ na mieste lovu a nezapísanie dátumu a revíru 5x.
þ
- privlastnenieĢ si podmiereþných rýb 2x /šĢuka, kapor/
þ rybárskym lístkom3x.
Ģ
- lov bez, alebo s neplatným
- falšovanie zápisov v prehĐadoch o úlovkoch 1x
Poþet riešených þlenov podĐa obvodných organizácií:Đ
þ
þ
Đ
Apríl 2011
Petrov zdar č. 1
5
OO.þ.1 stíhaných 8 þlenov, z toho 6 finanþným postihom 497€, iným spôsobom2 þlenovia.
Priestupky: 1x urážka RS/ nedoriešené/ neprítomnosĢ na mieste lovu, nezapísaný dátum
a revír, privlastnenie si podmiereþnej ryby/kapor/, lov bez rybárskeho lístku.
OO. þ.2 stíhaní 2 þlenovia s finanþným postihom200€.
Priestupky: Privlastnenie si podmiereþnej ryby /šĢuka 53 cm/, neprítomnosĢ na mieste lovu.
OO. þ. 3 stíhaní 2 þlenovia s finanþným postihom 249€.
Priestupky : lov bez platného rybárskeho lístka, z toho 1x mladistvý.
OO .þ 4. stíhaní 4 þlenovia s finanþným postihom 166€, 1x vylúþením z þlenstva na 3 roky.
Priestupky : falšovanie v prehĐade o úlovkoch, lov na 3 udice, neprítomnosĢ na mieste lovu.
OO . þ. 5 stíhaní 2 þlenovia s finanþným postihom 33€.
Priestupky: nezapísaný dátum a revír, lov bez platného ryb. lístka / riešenie s RADOU Žilina/
OO .þ.6. Bez priestupkov.
Záver: DK konštatuje, priemerný stav poþtu a rozsahu priestupkov v porovnaní
s predchádzajúcim obdobím. Je nešĢastím, že veĐa priestupkov je páchaných hlavne z toho
dôvodu, že si naši þlenovia nepreþítajú tých pár najdôležitejších informácií o rybárstve
v zákone, vyhláške, spravodaji, alebo sa ani nespýtajú, neporadia s kamarátmi rybármi.
Kladne hodnotíme zníženie priestupkov mladých rybárov.
predseda Disciplinárnej komisie Ing. Štefan Vazovan
SPRÁVA O ýINNOSTI RYBÁRSKEJ STRÁħE
pri MsO SRZ TRENýÍN
MsO Trenþín mala na zaþiatku roka 2010 28 þlenov rybárskej stráže. Pre lepšiu operatívnosĢ
sú rozdelení do 8 skupín v poþte 3 -5 þlenov. Tieto skupiny sa pri svojej práci riadia pokynmi
svojich vedúcich, alebo ich riadi priamo vedúci RS. Vo februári bol na RADU Žilina zaslaný
zoznam na úrazové poistenie a na poistenie zodpovednosti z výkonu RS. DĖa 24.4.2010 bola
zvolaná pracovná porada RS. Na tejto porade bola vyhodnotená þinnosĢ RS za rok 2009. Boli
prebrané a vysvetlené všetky nedostatky a nejasnosti, ktoré sa v priebehu minulého roka
vyskytli. Prešli sme všetky prípady porušenia rybárskeho práva zistené þlenmi RS, ktoré
riešila DK, a výsledky jej šetrenia. ýlen DK nám zdôraznil ,aké je dôležité správne
vypisovanie záznamu o previnení, pre ich ćalšiu þinnosĢ. Vedúci RS bol predložený plán
þinnosti na rok 2010, a spresnený ćalší postup našej práce. Pracovná porada priamo v teréne
sa konala na pravom brehu Váhu 10.7.2010. 16.6. 2010 sme poslali žiadosĢ na RADU do
Žiliny o vykonanie skúšok pre 7 nových þlenov. Tieto skúšky z rôznych príþin nakoniec
absolvovali 4 þlenovia, ktorí sa po zložení sĐubu stali v septembri novými þlenmi RS. Dnes
máme 32 þlenný team, ktorý sa stará o dodržiavanie platných zákonov a pravidiel pri výkone
rybárskeho práva. Za rok 2010 bolo vykonaných 426 kontrol, pri ktorých bolo
skontrolovaných 3 168 našich þlenov a 217 z iných organizácií. Drobné nedostatky boli
riešené na mieste, upozornením a pouþením, ostatné priestupky boli podstúpené DK.
V mesiaci máj jún august a september boli následkom vytrvalých dažćov zvýšené hladiny
vody na našich revíroch, hlavne Váhu a niektorých stojatých vôd. Tieto mimoriadne udalosti
kládli zvýšené nároky na našu þinnosĢ. ýastejšie sme vykonávali kontroly a reagovali sme na
každé oznámenie o podozrivej v revíroch. Pri práci nám boli nápomocní niektorí naši
þlenovia. Naši þlenovia koneþne zaþínajú chápaĢ , že nie sme tu len preto aby sme ich
,,otravovali“ pri kontrolách, ale že chránime náš spoloþný majetok.
Vedúci odboru RS Dušan ýernický
6
Apríl 2011
ýPetrov zdar č. 1
ý
PLNENIE ROZPOýTU MSO SRZ
TRENýÍN
ZA
ROK 2010.
þ
þ
Ģ
Sumárne:
Výnosy celkom
Náklady celkom
Rozdiel
Po oddieloch:
Výnosy
ý
Zápisné
ýlenské
þ
Povolenky
Ostatné výnosy od þlenov
Ostatné výnosy
Výnosy spolu
Náklady
Spotreba materiálu
Drobný DHIM a DNIM
Násady rýb K+P
Spotreba energie,plynu, vody na RD
Telefóny
Poštovné + ceniny
Opravy a údržba majetku
Ģ
þ
Mzdové -dohody+Odmeny
Odmeny
za predaj hosĢovaþiek
þ
Cestovné
Obþerstvenie a dary
Nájmy, dane a poistné
Iné náklady (hlavne Odvod Rade)
ý
Pretekárske oddiely a krúžok detí
ýerpanie ostatných dotácií
Rozpoþet
131 852,
131 852,
0,-
SkutoþnosĢ
147 384,70
119 312,12
28 072,58
% plnenia
111,78
90,48
4 100,28 155,80 947,15 680,
2 970,-
7 882,50
30 096,00
83 708,78
20 614,35
5 083,07
192,25
106,89
103,41
131,46
171,14
131 852,-
147 384,70
111,78
4 990,3 730,-
4 096,81
0,00
82,10
0,00
59 360,63
1 750,1 000,1 600,5 406,37
12 000,390,3 200,570,7 741,26 788,2 260,1 066,-
59 360,63
1 162,30
729,73
1 191,68
1 073,81
11 999,54
220,00
2 323,56
845,40
7 066,55
26 948,54
1 227,57
1 066,00
100,00
66,41
72,97
74,78
19,86
99,99
56,41
72,61
148,31
91,28
100,59
54,31
100,00
Náklady organizácie þspolu
131 852,119 312,12
90,48
þ
Poznámkyþ k plneniu rozpoþtu za rok 2010:
a) rozpoþet na rok 2010 bol navrhnutý ako vyrovnaný
b) rozpoþet bol v závere roka upravený, bola navýšená položka zarybnenia o + 943,63 €
presunom z položky Opravy
a údržba majetku – Údržba revírov závažné veci.
þ
c) 2% z dane z príjmu prijaté v roku 2010 sa v roku 2010 nepoužili a budú použité v roku 2011.
d) kladný výsledok rozpoþtu je zásluhou vyšších príjmov o + 11,78 % a ustrážením nákladov o 9,52%.
Ģ
þ
Vypracoval: Z.ŠĢastný
úþtovník MsO SRZ
Plán zarybnenia na rok 2011
Finanþný rozpoþet na zarybnenie predstavuje þiastku 58 148 €.
þ
þ
þ
Pre vody pstruhové na rok 2011 plánujeme násadu:
Pstruh potoþný ¼
- 15 000ks.
Pstruh potoþný 2 roþ.
- 400 kg.
þ
LipeĖ 1- roþný
- 500 ks.
þ
þ
Ė
þ
Apríl 2011
Petrov zdar č. 1
7
Pre vody kaprové na rok 2011 plánujeme násadu:
Kapor K-2
6 000kg
lipeĖ 1 –roþ.
1 500ks.
Kapor K-3
6 000kg.
pstruh potoþný 2- roþ.
50kg.
Amur 1- roþ.
10 000ks.
pstruh dúhový 2 –roþ.
300kg
ŠĢuka 2- roþ.
300kg.
pleskáþ vysoký 2 –roþ. 1 000kg.
Zubáþ 2 -3 roþ.
300kg.
ostatné podĐa ponuky
Zubáþ 1- roþ.
10 000ks.
dodávateĐov
2 000kg
Plánované množstvo násad môže byĢ prekroþené, v prípade dojednania výhodnejších
nákupných cien.
P. Malík hlavný hospodár
UZNESENIE
Mestskej konferencie Slovenského rybárskeho zväzu v Trenþíne konanej dĖa 05.3.2011.
Mestská konferencia SRZ v Trenþíne na základe prerokovaných dokumentov a príspevkov
z diskusie prijíma toto uznesenie:
SchvaĐuje:
1.ýlenov jednotlivých komisií, vić zápis s konferencie.
2.Výroþnú správu o þinnosti výboru za rok 2010
3.Vyhodnotenie plánu zarybĖovania za rok 2010.
4.Plán zarybĖovania na rok 2011.
5.Úþtovnú uzávierku za rok 2010.
6.Pán hlavných úloh na rok 2011.
7.Rozpoþet na rok 2011.
Uznesenie þ.1A/11 k bodom þ.A1÷7
Hlasovanie:
Za:68
Proti: 0
Zdržali sa:
0
Uznesenie: schválené.
B. Ukladá:
1. RiadiĢ sa plánom práce na rok 2011 , pokynmi a Vestníkmi Rady SRZ Žilina.
2. VysádzaĢ kapra K3 na jar a kapra K2 na jeseĖ.
3. Nákup násad zabezpeþiĢ výberovým konaním.
4. PokraþovaĢ v odkupovaní pozemkov, ktoré sú súþasĢou revírov a v odkupovaní nových
pozemkov vhodných na rybárske revíry.
5. RiadiĢ sa plánom zarybĖovania pre VK a VP zmeny v pláne vykonaĢ po porade
hospodárov OO a odsúhlasení výborom MsO SRZ.
6. V periodiku PETROV ZDAR informovaĢ þlenskú základĖu o þinnosti výboru MsO SRZ
TN, ako aj o dianí v SRZ v dvoch vydaniach roþne. Prvé vydanie periodika bude po
konferencii a druhé koncom roka. Priebežne poþas roka informovaĢ þlenskú základĖu
o þinnosti pomocou internetovej stránky, pomocou vývesných skriniek. a v prípade potreby
inými oznamovacími médiami.
8
Petrov zdar č. 1
Apríl 2011
7.VykonaĢ zosúladenie Miestneho rybolovného poriadku so Zväzovým poriadkom.
8.Priebežne poþas roka riešiĢ nezodpovedané pripomienky z VýS obvodných organizácií
a Mestskej konferencie.
9.Finanþné prostriedky získané z poplatkov za neodpracované brigády, neúþasti na VýS OO
a z pokút za disciplinárne priestupky, použiĢ na zarybnenie, údržbu a ochranu revírov MsO
SRZ Trenþín.
10. Zmluvne zabezpeþiĢ na obdobie minimálne 10 rokov výkon rybárskeho práva na VN
Baraþka a Svinica, v súþinnosti z Radou SRZ Žilina.
Uznesenie þ.1B/11 k bodom þ 1÷10
Hlasovanie:
Za:
68
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uznesenie: schválené.
11. PrejednaĢ so správcom VN Baraþka doþasné povolenie lovenia rýb z hrádze VN Baraþka,
vzhĐadom na menší poþet miest na rybolov, spôsobený nedokonþením bagrovania VN.
Uznesenie þ.2B/11 k bodu þ.11
Hlasovanie:
Za:
68
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uznesenie: schválené.
12.OO þ.1÷6 si zabezpeþia nákup krmiva v množstve dohodnutom na porade hospodárov.
13. PokraþovaĢ v práci s mládežou aj po tom, ako nový þlen získa povolenie na rybolov.
14. Za þistotu a poriadok po akciách konaných MsO SRZ TN zodpovedá organizaþný výbor.
15.Priestupky a trestné þiny þlenov iných MO alebo MsO SRZ riešiĢ v súþinnosti
s príslušníkmi PZ SR.
Uznesenie þ.3B/11 k bodom þ 12÷15
Hlasovanie:
Za:68
Proti:0 Zdržali sa:0
Uznesenie: schválené.
16. Preteky na Bodovke usporiadaĢ len v love kapra s dodržaním bodovacieho poriadku.
Uznesenie þ.4B/11 k bodu þ.16
Hlasovanie:
Za:9
Proti: 57
Zdržali sa:2
Uznesenie: neschválené.
17.Preteky na Bodovke zabezpeþiĢ v režime chyĢ a pusĢ. (Bez privlastnenia si úlovku.)
Uznesenie þ.5B/11 k bodu þ.17
Hlasovanie:
Za:11
Proti: 53
Zdržali sa:4
Uznesenie: neschválené.
18.Od r. 2012 vydávaĢ deĢom, ktoré sú držiteĐmi preukazu ZġP povolenie na rybolov
zdarma.
Uznesenie þ.6B/11 k bodu þ.18
Hlasovanie:
Za:68
Proti: 0
Zdržali sa:0
Uznesenie: schválené.
19.PoveriĢ þlenov výboru a þlenov DK MsO SRZ Trenþín, spracovaĢ materiál na úpravu
trestov za porušenie disciplíny na úseku rybárstva. NavrhnúĢ zmeny a úpravy v DP
a prehodnotiĢ výšku jednotlivých ukladaných trestov vzhĐadom na ich vážnosĢ a spoloþenskú
nebezpeþnosĢ. Návrh postúpiĢ na Radu SRZ Žilina.
Uznesenie þ.7B/11 k bodu þ. 19
Hlasovanie:
Za:11
Proti: 55
Zdržali sa: 2
Uznesenie: neschválené.
20.PoveriĢ þlenov výboru MsO SRZ Trenþín posúdiĢ možnosĢ výberu a zriadenia revíru
v režime chyĢ a pusĢ.
Uznesenie þ.8B/11 k bodu þ. 20
Hlasovanie:
Za:38
Proti: 28
Zdržali sa:2
Uznesenie: schválené.
Apríl 2011
Petrov zdar č. 1
9
21.Ospravedlnenie z VýS obvodnej organizácie doruþiĢ do 30 dní od jej konania, písomnou
formou. Ospravedlnenie platí od zamestnávateĐa, potvrdenie o PN, prípadne vážne rodinné
dôvody.
Uznesenie þ.9B/11 k bodu þ. 21
Hlasovanie:
Za:
68
Proti: 0
Zdržali sa:0
Uznesenie: schválené.
22.Poþas doby hájenia násady rýb po vysadení dosahujúcich povolenú lovnú mieru, platí na
vodách kaprových všeobecný zákaz lovu.
Uznesenie þ.10B/11 k bodu þ. 22
Hlasovanie:
Za:
15
Proti: 51
Zdržali sa: 2
Uznesenie: neschválené.
23.Pri všetkých rybárskych pretekoch si pretekár môže ponechaĢ iba 1 kus ryby, ktorá je
obmedzená poþtom 2ks.(kapor, zubaþ, šĢuka, sumec, lieĖ,)
Uznesenie þ.11B/11 k bodu þ.23
Hlasovanie:
Za:
61
Proti: 5
Zdržali sa: 2
Uznesenie: schválené.
24.Zubaþa veĐkoústeho vysádzaĢ do revírov MsO SRZ Trenþín v r. 2011 2÷3roþného.
Uznesenie þ.12B/11 k bodu þ. 24
Hlasovanie:
Za:
67
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Uznesenie: schválené.
25.V súþinnosti s výborom OO þ.6 dohliadnuĢ na dodržovanie manipulaþného poriadku na
VN Svinica, hlavne sledovaĢ biologický prietok vody v letných mesiacoch.
Uznesenie þ.13B/11 k bodu þ.25
Hlasovanie:
Za:
63
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Uznesenie: schválené.
26.S hospodármi OO þ.1÷6 prehodnotiĢ zarybĖovanie VN Svinica vzhĐadom na návštevnosĢ
poþas povodní v r.2010.
Uznesenie þ.14B/11 k bodu þ. 26
Hlasovanie:
Za:48
Proti: 7
Zdržali sa: 13
Uznesenie: schválené.
C. Berie na vedomie:
1. Správu disciplinárnej komisie za rok 2010.
2. Správu Mestskej kontrolnej komisie za rok 2010.
3. Správu o þinnosti RS za rok 2010.
Uznesenie bolo prerokované a schválené delegátmi na konferencii dĖa 05.3.2011.
10
Petrov zdar č. 1
Apríl 2011
Udelenie vyznamenaní za prácu v prospech rybárstva
Výbor Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trenþíne na svojom zasadnutí
20.1.2011 na základe návrhov jednotlivých obvodných organizácií schválil na zväzové
vyznamenania za záslužnú a obetavú prácu v prospech rybárstva týchto našich þlenov.
MsO – SRZ – Trenþín udeĐuje pochvalu za príkladnú a obetavú prácu a pomoc v prospech
rybárstva. Za vykonané práce v revíre Jazierko Skalka v období po povodniach, na oprave
poškodených hrádzí a brehov.
p. Vladimírovi Dudovi.
Na vyznamenanie 3.stupĖa bronzový odznak
:
Ing. Jozef Lauš, Ladislav Svatík, Ján Machoviþ , Dušan Beznák, Ján Mazán, Igor Benkoviþ,
Jozef Mikletiþ.
Na vyznamenanie 2.stupĖa strieborný odznak:
Ing. Milan Karkoška, Roman Mano, Ludvík Némedy, Miroslav Paluska, Ing. Štefan
Vazovan, Roman Sokol, Vlastimil Viedenský, Zdeno Duda, Anton Beták, Miroslav Polek,
Pavol Meþiar, Ján Like.
MsO- SRZ – Trenþín udeĐuje þestné þlenstvo MsO – SRZ – Trenþín.
ďubomírovi Klasovi.
Za dlhoroþnú obetavú prácu v prospech rybárstva, kde zaþal pracovaĢ ako þlen výboru obv.
þ.3 v roku 1988, od roku 1993 ako predseda obvodnej organizácie a zároveĖ þlen výboru
MsO. V roku 2007 bol zvolený do funkcie predsedu MsO. Od roku 1990 je þlenom
Rybárskej stráže. Spomínané funkcie vykonáva dodnes. ýestné þlenstvo je udelené pri
príležitosti životného jubilea 60 rokov.
PRETEKY V LOVE RÝB 2011
UpozorĖujeme všetkých þlenov, že v þase konania pretekov je zakázaný lov rýb
v úsekoch revírov urþených na preteky, pre loviacich, ktorí sa pretekov nezúþastĖujú.
Pri pretekoch o cenu Laugarícia sa zakazuje lov rýb od železniþného mosta v Trenþíne
po koniec hrádze v Zamarovciach, od 6 hod do 15 hod.
Bodovanie na všetkých pretekoch je jednotné v zmysle bodovacieho poriadku uvedeného
na štartovnom lístku. Pretekár si môže ponechaĢ max. 1 ks kapra, šĢuky, sumca,
zubáþa, lieĖa.
V priebehu pretekov je pretekár povinný dodržiavaĢ Zákon o rybárstve139/2002 Z. z.
a vykonávaciu vyhlášku 185/2006.
30.4.2011 sobota ,, Memoriál Emila Špaldu“
OO. þ.3 Váh
Preteky sa uskutoþnia na pravom brehu Váhu v lok. Trenþín – Orechové, Zamarovce.
Program: 06-07 predaj štartovných lístkov
07-12 preteky
12.30 vyhodnotenie.
þ
Apríl 2011
Petrov zdar č. 1
Đ
11
Vklad je dospelí 3 €, deti do 14rokov
zdarma. Lov rýb poþas pretekov je povolený
v zmysle
Đ
þ
zákona o rybárstve a vykonávacej vyhlášky. Bodovanie, podĐa bodovacieho poriadku,
uvedenéhoþ na štartovnom lístku.
Đ
ď
Výber pretekárskych miest voĐný, pretekárska dráha
je vymedzená
od železniþného mosta po
Đ
þ
kaplnku v Zamarovciach.
Organizaþný výbor pretekov: riaditeĐ pretekov:
ď. Klas þ ď
zástupca riaditeĐa:
P. Meþiar ď
hlavný rozhodca:
P. Malík
predaj lístkov:
J. Bukovþák, ď. Klas, M. Polek.
bodovacia komisia:
P. Malík, ď. Klas, J. Like
___________________________________________________________________________
1.5.2011 nedeĐa preteky žien a dievþat
OO.þ.2. Jazierko Skalka
Preteky sa konajú za každého poþasia, úþastníþky sa ho zúþastĖujú na vlastnú zodpovednosĢ.
Predaj pretekárskych lístkov, bude na mieste v deĖ pretekov. Pretekárske miesto si vyberie
Đ vlastného výberu. Pretekárska
þ
þ verejné ohnisko þ.2
pretekárka podĐa
dráha je od schodkov po
þ lístkov
þ
þ
þ Ė
Ģ
Program: 6.00 – 6.30 hod. predaj
Ė
6.30 - 6.45 hod nástup pretekárok
þ
7.00 Đ– 12.00 hod preteky
12.15 - 13.00 vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien.
Bodovanie podĐa bodovacieho poriadku, uvedeného na štartovnom lístku.
PretekaĢ sa bude vo dvoch kategóriách: dievþatá do 14 rokov, štartovné 0 €.
ženy štartovné 3 €.
Đ
Organizaþný výbor
pretekov: riaditeĐ pretekov:
J. Jurík
Ģ
þ
zástupca riaditeĐa:
Ing. Z. ŠĢastný
technický riaditeĐ:
Z. Duda
þ
hlavnýĐ rozhodca:
V. Viedenský
Đ
Ģ
bodovacia komisia
V. Viedenský,
Ing. Z. ŠĢastný
zdravotná služba:Đ
MUDr. M. Mach
þlen org. výboru:
Ing. P. Baćura
Ģ
__________________________________________________________________________
þ
ć
7.5.2011 sobota preteky detí do 14 rokov Nemšová
OO.þ.4. Štrkovisko Nemšová
Preteky sa konajú za každého poþasia. Pretekárske miesto si vyberie pretekár podĐa vlastného
výberu. PretekaĢ sa bude v kategóriách dievþat a chlapcov. Ceny si pretekári vyberú podĐa
þ
poradia v akom sa umiestnia, pri prvých troch miestach, zvlášĢ u dievþat
a zvlášĢ u chlapcov.
þ
Đ
Bude udelená jedna prémia za najdlhšiu ulovenú rybu.
Ģ
þ poriadku uvedeného na štartovnom lístku. Đ
Štartovné 0 €. Bodovanie
podĐa bodovacieho
Ģ
þ
Ģ
Program: 7.00 – 8.00 výdaj pretekárskych lístkov.
8.00 – 12.00 preteky
Đ
12.30 - vyhlásenie výsledkov.
Organizaþný výbor pretekov: riaditeĐ pretekov:
Ing. A. Chudo
zástupca riaditeĐa:
M. Hamaj
hlavný rozhodca:
V. Kukuþka
þ
Đ komisia:
bodovacia
Š. Vlasatý, V. Dzyngovskij
výdaj lístkov: Đ
M. Hamaj, A. Šedivý
þ
Ostatné organizaþné pokyny v deĖ konania pretekov.
þ
Ė
12
Petrov zdar č. 1
Apríl 2011
8.5.2011 nedeĐa preteky detí do 14 rokov Svinica
OO.þ.6. VN- Svinica
Preteky sa konajú za každého poþasia. Pretekárske miesto si vyberie pretekár podĐa vlastného
výberu. PretekaĢ sa bude v kategóriách dievþat a chlapcov. Ceny si pretekári vyberú podĐa
poradia v akom sa umiestnia, pri prvých troch miestach, zvlášĢ u dievþat a zvlášĢ u chlapcov.
Štartovné 0 €. Bodovanie podĐa bodovacieho poriadku uvedeného na štartovnom lístku.
Program: 7.00 – 8.00 výdaj pretekárskych lístkov
8.00 – 12.00 preteky
12.30 – vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien
Organizaþný výbor pretekov: riaditeĐ pretekov:
M. Chlpek
hlavný rozhodca:
S. Breznický
výdaj lístkov:
R. Husár, O. Roháþ.
bodovacia komisia: S. Breznický, P. Husár, R. Husár.
Ostatné organizaþné pokyny v deĖ konania pretekov.
14.5.2011 sobota preteky na Bodovke 59. roþník
OO. þ.1 Bodovka
Predaj pretekárskych lístkov: 13.5.2011 piatok od 14. do 17. hod.
Preteky sa konajú za každého poþasia, Pretekárske miesta podĐa zakúpených štartovacích
lístkov. Bodovanie podĐa bodovacieho poriadku uvedeného na štartovnom lístku.
Zaþiatok pretekov :
o 7. 00 hod zelená svetlica
Ukonþenie pretekov :
o 12.00 hod. þervená svetlica
Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov :
o 13.00 hod.
Štartovné :
5 €.
Vytýþených bude 250 miest.
Organizaþný výbor pretekov:
riaditeĐ: ď. Brezovský
zástupca riaditeĐa: M. Karkoška
hlavný rozhodca: R. Mano
zástupca hl. rozhodcu: J. Vanþo
traĢový rozhodca 15x, pokladník 2x, ceny si pretekári, ktorí sa umiestnia na bodovaných
miestach vyberú podĐa vlastného výberu.
Záujemcovia o traĢových rozhodcov hláste sa záväzne u p. R. Mana þ.t.0905198873
.
28.8.2011 nedeĐa preteky detí do14 rokov Trenþianska Beliþka OO. þ. 2. Jazierko Skalka
Výchovno – náuþná akcia usporiadaná ŠKP a obv.þ.2 sa koná na záver prázdnin, za úþelom
oboznámenia zúþastnených detí s lovom na plávanú, správneho výberu lovného miesta,
kĚmenia a vnadenia rýb, postupov miešania krmív a podobne.
Priebeh akcie od 7 hod do 12 hod. pretekárska traĢ urþená od výpustu po prvé ohnisko.
Organizaþný výbor pretekov: riaditeĐ pretekov: Marek Macháþ
registrácia pretekárov: JiĜí Žejdlík
prezentaþné stanovištia: M. Macháþ, J. Žejdlík
rozhodcovia: L. Kubeþka, R. Radil, I. Krajþík
bodovacia komisia: M. Macháþ, R. Radil, J. Žejdlík
Organizaþne podporené ostatnými þlenmi PK plávaná a výborom MsO.
___________________________________________________________________________
Apríl 2011
Petrov zdar č. 1
13
þ
þ
Đ
2.10.2011 ,,Preteky o cenu Laugarícia“
ŠKP - Trenþín
þ
Đ
Preteky trojþlenných
družstiev a jednotlivcov
podĐa pravidiel CIPS.
Organizaþný výbor pretekov: riaditeĐ pretekov: Ladislav Vacula
þ
hlavný rozhodca: A.Beták
bodovacia komisia: M. Macháþ, L. Vacula, A. Beták
___________________________________________________________________________
Na žiadosĢ organizátorov a po schválení výborom SRZ- MsO- Trenþín sa môžu konaĢ
ćalšie preteky
na Váhu alebo Vláre. Tieto budú výluþne v režime ,,chyĢ
Ģ
þ a pusĢ“
Ģ
___________________________________________________________________________
ć
þ
Ģ
Ģ
Predaj hosĢovacích povolení v roku 2011 na vody kaprové
Ģ
Predaj hosĢovacích povolení sa zaþína 1.6.2011.
Ceny hosĢovacích
povolení: dennéþ10 €, týždenné 30 €.
Ģ
Predaj hosĢovacích
povolení bude výluþne pre þlenov SRZ a þlenov rybárskych
Ģ
organizácií Ģzo zahraniþia. Pre neþlenov sa povolenia
predávaĢ
nebudú.
þ
þ
þ
Na vody pstruhové sa hosĢovacie
þ
þpovolenia predávaĢ nebudú.Ģ
Ģ
Ģ
Predajcovia:
miesto predaja
kontakt
Roman Mano
Trenþianske Stankovce
0905198873
Dušan Beznák
VN- Baraþka
0903493232
þ
Martin Chlpek
VN- Svinica
0905365733
þ
Viktor Kukuþka
Nemšová
0949227967
Ing. Anton Chudo
RD Legionárska 88
0915750859, 032/ 6525925.
þ
Ing. Peter Baránek
Ryb. potreby Sedge ,SihoĢ
032/ 7442882
Ladislav Vacula
Ryb. potreby Sänger LV Market
032/ 7437463
Ģ
Záujemcovia o þlenstvo v SRZ
Všetkým záujemcom
o þlenstvo v SRZ oznamujeme, že prvý termín prímania þlenov do SRZ
þ
bude v roku 2011 do 20.10.2011.
Prihlášky si môžete vyzdvihnúĢ poþas roka vždy
vo štvrtok
þ
þ
poþas úradných hodín od 13.00do 16.00 hod., na rybárskom dome
Ģ vþ Trenþíne Legionárska
ul.þ88. Školenie dospelých sa uskutoþní 12.11.2011 o 9hod na rybárskom
þ dome. Školenie
mládeže 15 -17 roþnej sa uskutoþní 14 aþ 15 11.2011 o 16 hod. na rybárskom dome.
þ
þ
BRIGÁDY NA DRUHÝ POLROK 2011
Na všetky brigády je potrebné prísĢ naþas a náležite obleþený a obutý, podĐa charakteru
plánovaných vykonávaných prác. Prinesené
vlastné pracovné
náradie je vítané.
Ģ þ
þ
Đ
OO. þ . 1.
V.K. þNozdrkovce
2.7.2011 sobota þistenie brehov, vedúci brigády J. Vanþo
22.10.2011 sobota
þ þistenie brehov, vedúci J Vanþo. þ
V.K. Bodovka
þ
þ
2.7.2011 sobota, výstavba chatky, vedúci M. Karkoška, R. Mano.
9.7.2011 sobota, výstavba chatky, vedúci M. Karkoška, R. Mano.
24.9.2011 sobota, þistenie brehov, vedúci ď. Brezovský.
22.10.2011 sobota,þ þistenie brehov, vedúciď R. Mano.
Zaþiatok všetkých þbrigád je o 7 hod.
V.K.
þ Váh
14
Petrov zdar č. 1
Apríl 2011
24.9.2011 sobota, þistenie Đavého brehu, spoloþná brigáda s obvodom þ.2., zraz pri stavidlách
o 7 hod.
OO. þ . 2.
V.K. Jazierko Skalka
24.7.2011 nedeĐa, kosenie , zber odpadu, úprava okolia. Zraz o 7 hod. na mieste.
27.8.2011 sobota, kosenie, zber odpadu, úprava okolia. Zraz o 7 hod. na mieste.
2.10.2011 nedeĐa, kosenie, zber odpadu, úprava okolia. Zraz na mieste o 8 hod.
V.K. Váh
24.9.2011 sobota, þistenie Đavého brehu, spoloþná brigáda s obvodom þ.1, zraz pri stavidlách
o 7 hod.
V.P. Drietomica prítok Brúsne.
6.8.2011 sobota, potok Brúsne oprava a budovanie kaskád, zraz na zaþiatku osady Brúsne pri
moste o 7 hod.
V.P. Opatovský potok.
3.9.2011 sobota oprava a budovanie kaskád, zraz pri kúpalisku o 7 hod.
Všetky brigády riadi hospodár obvodu, zástupca hospodára a urþení þlenovia výboru obvodu.
OO. þ . 3.
V.K. Váh pravý breh
30.7.2011 þistenie brehov, kosenie, zber odpadu, zraz pri ihrisku v Orechovom.
24.9.2011 príprava pretekárskej dráhy na preteky v love rýb, zraz pri ihrisku v Orechvom.
V.K. Trenþianske Kaskády
18. 8. 2011 þistenie a kosenie brehov, zraz na mieste.
22.10. 2011 þistenie a kosenie brehov, zraz na mieste.
Ostatné brigády, budú organizované podĐa potreby a rozhodnutia výboru obvodnej
organizácie. Informácie u hospodára obvodu P. Malíka þ. t. 0902236711, a ď. Klasa þ.t.
0904228064.
OO. þ. 4.
V.K. ŠtrkovĖa Nemšová
8.10.2011, kosenie náletov, zber a odvoz odpadu, vedúci brigády V. Kukuþka, zraz na
štrkovni o 8hod.
V.K. KĐúþovská važina
15.10.2011 kosenie náletov, zber a odvoz odpadu, vedúci brigády A. Šedivý, zraz na važine
o 8 hod.
V.K. Gabajove štrkoviská
15.10.2011 kosenie náletov, zber a odvoz odpadu, vedúci brigády V. Kukuþka, zraz na
štrkoviskách o 8 hod.
V.K. ŠtrkovĖa ďuborþa
22.10.2011 kosenie náletov, zber a odvoz odpadu, vedúci brigády V. Kukuþka, zraz na
štrkovni o 8 hod.
V.P. Súþanský potok
1.10.2011 oprava a budovanie nových kaskád, vedúci brigády M. Hamaj zraz o 8 hod Dolná
Súþa námestie.
Ćalšie brigády mimo uvedených termínov, budú vþas oznámené vo vývesných
skrinkách.
þ. t. hospodára obvodu þ.4 : 0949227967, 032 6589579.
OO. þ. 5.
V.K. VN- Baraþka
18.6.2011 sobota, kosenie, zber odpadu.
15.10.2011 sobota, kosenie , zber odpadu.
V.K. Enkláva
16.7.2011 sobota, kosenie, zber odpadu.
Apríl 2011
Petrov zdar č. 1
15
8.10.2011 sobota, kosenie, zber odpadu.
Zraz na brigády je o 8 hod. na mieste.
Mimoriadne brigády budú organizované podĐa potreby s udaním charakteru brigády.
Všetky brigády budú zverejnené vo vysielaní MTŠ TR. Teplice, ako aj v oznamovacej
skrinke OO þ. 5.
OO. þ. 6.
V.K. VN – Svinica
Brigády na VN – Svinica sa konajú v nasledujúcich termínoch, 9.7., 23.7., 6.8., 27.8., 10.9.,
24.9., 15.10., 5.11.
Bude vykonané þistenie brehov od odpadu, kosenie, kĚmenie a ostatné práce podĐa potreby.
Zraz brigádnikov je o 7.50 hod na VN. Informácie na þ. t. 0908 065 751.
___________________________________________________________________________
Výnimka z lovu kapra v našich revíroch.
Výnimka z lovu kapra platí na týchto revíroch, Bodovka 1, VN- Baraþka, VN- Svinica,
Jazierko Skalka, Štrkovisko Nemšová, Odstavné rameno KĐúþové, O.R. Trenþianske
Kaskády, Enkláva Trenþianska Teplá, Štrkovisko ďuborþa, Gabajove štrkoviská.
Lov rýb je povolený dĖom 15.5.2011nedeĐa. Loviaci si môže privlastniĢ v jednom dni
poþas platnosti výnimky maximálne 2ks.kapra rybniþného, vrátane druhov bez
stanoveného þasu ochrany, / vyk. vyhl.185/2006 §10 ods.2/, a pri dodržaní zákona
139/2002, a vykonávacej vyhlášky 185/2006 § 14.
Lov rýb na revíre Nozdrkovská štrkovĖa r. þ. 2-3771-1-1 sa zaþína dĖom 1.6.2011.Na
tomto revíre neplatí výnimka z lovu kapra a ostatných druhov bez stanoveného þasu
ochrany.
UpozorĖujeme, že na Váhu a Vláre je lov rýb povolený po celý rok a loviaci si môže
privlastniĢ druhy rýb podĐa stanoveného þasu ochrany vyk. vyhl. 185/2006, §10.
Na týchto revíroch neplatí výnimka z lovu kapra.
Doplnok k Miestnemu rybárskemu poriadku platný pre rok 2011.
Správne revírne þíslo : Nozdrkovská štrkovĖa r. þ. 2-3771-1-1.
Váh r. þ. 2-4430-1-1.
Pravý breh od železniþného mosta v Trenþíne v smere proti prúdu po hornú þasĢ
futbalového ihriska v Trenþíne þasĢ Orechové, je zakázaný vjazd motorových vozidiel
na súkromný pozemok pri Váhu. Priestor je oznaþený zákazovou tabuĐou. Stav nie je
uvedený vo zväzovom rybolovnom poriadku, žiadame našich þlenov o dodržiavanie
tohto zákazu.
Výbor – MsO- SRZ
Príbehy od vody.
Je tomu už viac rokov, kontrolovali sme revír Drietomica , spolu s kolegom z RS, s tým že
na spiatoþnej ceste si zalovíme. Po príchode do Drietomy hneć na zaþiatku pri splave zvanom
,, pri hasiþárni“ sme natrafili na asi 12 roþného chalana ako loví na ,,kotúĐku“. Mládenec nás
však zavþasu zbadal a dal sa na útek. Po pár metroch zostal stáĢ a zaþal nám robiĢ všelijaké
slušné a menej slušné opiþky, vyplazoval jazyk, ,,lámal si jednu ruku o druhú v lakti“, robil
nám dlhý nos a somárske uši. Pri tom sme sa ho snažili dolapiĢ ,ale þo už len dobehnete
takého chalana, ktorí behá po potoku z jednej strany na druhú a ešte sa Vám vyškiera. Boli
sme na neho krátki. Hovorím , nechajme ho tak však na neho príde.
16
Petrov zdar č. 1
Apríl 2011
Prešlo niekoĐko dní a ja som opäĢ šiel loviĢ na Drietomicu. Uprostred dediny pri menšom
splave som z diaĐky uvidel troch chalanov, a zdalo sa že lovia ryby. Nelenilo sa mi vrátiĢ
obísĢ po hlavnej ceste, a dostaĢ sa mládencom za chrbát. Ticho som položil bicykel
a prichádzal k trojici. Chalan stojaci hore na schodkoch, vedúcich k splavu ma však zbadal,
ukázal som mu posunkom, aby bol ticho, neviem preþo, asi s preĐaknutia poslúchol.
Odstrkávam ho na bok a zaþínam schádzaĢ ticho po schodkoch. Po dvoch troch krokoch ma
zbadal druhý þlen ochranky, ten už však stihol prehovoriĢ, slovami pozor! pozor! Loviaci
však nepochopil, þo myslí a odpovedal kamarátovi ,,drž hubu je tam“. To som už stál za
chrbtom mládenca s ,,kotúĐkou“, a vzápätí som ho poklepal po pleci zo slovami ,,máš pravdu
už som tu“. Bol to ten poþerný chalan spred niekoĐkých dní. Po tom, ako sa na mĖa otoþil
a spoznal ma, ako bol opálený, tak bol bledý a pozeral na mĖa veĐkými vytreštenými oþami.
Tak þo mladý þo aké posmešky budú dnes? Niþ, chvíĐa ticha, ktorú prerušujem slovami tak þo
s tebou? Doteraz nemé stvorenie prehovorilo ,, ujo ja to už robiĢ nebudem pustite ma“ , dobre
daj sem to tvoje náradie a strniskáþov v poháriku a zmizni. A kde máš kamarátov? vidíš
nechali Ģa v tom samého, pekní kamaráti. Pozerám sa za ním ako upaĐuje dolu dedinou
a þakám, že sa zastaví a budú opäĢ dáke zábavné þísla z jeho strany, ale nie, prebehol cez
mostík a stratil sa mi z dohĐadu. ýo so vtedy ulovil už neviem, ale urþite som si povedal ,,zasa
o jedného menej , aspoĖ na pár dní“.
Dobrý veþer!
ď. K.
Posledné roky sa stáva viac a viac obĐúbeným miestom Váh pod Skalkou. UloviĢ sa tu dá na
prívlaþ prakticky všetko a v minulom roku dokonca aj menšie sumce. Jeden augustový veþer
som bol v týchto miestach loviĢ prívlaþou. Nevybral som si asi dobrý deĖ. Bolo tu akosi veĐa
kúpajúcich, a Đudí so psíkmi. Hádzanie driev do vody, ktoré psy poslušne prinášali z vody za
mojím chrbtom ma dosĢ znervózĖovalo a vravím si, už aby s tým skonþili, lebo som tu dnes
šiel zbytoþne. Asi po dobrej hodine sa priestor vyprázdnil a zostal som na vode úplne sám.
Obzerám sa dookola nikde nikto, no koneþne. Zabrodil som len tak, aby sa mi nenabralo
vody do þižiem. Pravidelne vejárovite nadhadzujem, po chvíli mám silný záber. Ryba sa
majestátne bráni, pomalými mocnými pohybmi mi dáva najavo, že to nebude len tak. Na
hladine proti prúdu sa ukazuje veĐká chrbtová plutva statnej mreny. Ryba prakticky stojí na
mieste, alebo sa pohybuje striedavo proti prúdu, a preþ odo mĖa. Súboj po chvíli prehrávam
mrena sa vypína. No niþ, vravím si aspoĖ som mal zážitok. Stmieva sa. Uvažujem o odchode
domov, keć sa mi spoza chrbta ozve ,,dobrý veþer, tak þo berú¸ berú“?
Tri metre vedĐa mĖa po prúde sa prehnal na malom kajaku akísi chlapík, kajak svojou
zadnou þasĢou robil také vlny, že v momente som bol mokrý po pás, a o plných gumákoch
ani nehovorím. Pozerám sa za o dušu veslujúcim kajakárom a hovorím si sám pre seba ,, ešte
že aspoĖ slušne pozdravil“. S plnými gumákmi vody, ledva dvíhajúc nohy sa v silnom prúde
snažím dostaĢ z vody. Po niekoĐkých metroch sa šĢastne dostávam do plytšej vody, zhĚĖam
þižmy, vylievam vodu. UĐavilo sa mi, ale v tom silnom prúde mi veĐa k horšiemu nechýbalo.
Mokrý a bez ryby, ale s dvoma zážitkami odchádzam od vody. Plynie z toho pouþenie,
nepodceĖuj žiadnu rybu a kúp si prsaþky.
ď. K.
Do informátora ,,Petrov zdar“ redakþne prispeli, ď. Brezovský, J. Jurík. Ing. A.Chudo, I.
Remenec, M. Chlpek, Ing. J. Lauš, Ing. Z. ŠĢastný, P. Malík, D. ýernický, Ing. Š.Vazovan, ď.
Klas.
Spolu
1
kg
1039
558
224
457
359
9525
334
4885
2383
912
1391
1232
54804
2504
Spracoval: Mgr. Miloš Jelínek
9859
5
341
57308
1157
6604
1312
385
1104
2023
1512
6073
17775
4333
1104
4118
27126
1156
25970
1088
1152
511
1355
2806
11
3293
3387
2845
2109
901
2808
1768
720
ks
Kapor
4259
Poþet
návšt
368
3
365
6
3
5
79
18
86
40
62
25
41
ks
242
4
238
4
2
2
49
10
79
30
28
15
19
kg
LieĖ
2
86
1105
7
65
2
1
73
95
711
40
21
30
60
1353 11191
98
1255
4
64
2
1
87
171
708
44
49
50
75
3
Pleskáþ
vysoký
ks
kg
434
434
98
320
1
15
287
287
27
251
2
7
4
Jalec
hlavatý
ks
kg
263
5
258
1
1
2
254
ks
246
4
242
1
1
3
237
kg
Podustva
5
314
13
301
1
1
298
1
492
19
473
2
2
467
2
6
Mrena
severná
ks
kg
820
1
819
2
6
811
ks
8
714
41
673
1
59
50
4
4
3
32
179
58
29
167
32
55
ks
397
14
383
2
27
11
2
5
2
20
106
38
19
103
22
26
kg
Karas
V Trenþíne, 30.1.2011
299
1
298
1
2
295
kg
NosáĐ
7
117
11
106
1
1
101
2
1
ks
183
22
161
2
2
149
6
2
kg
BoleĖ
9
Úlovky þlenov MsO SRZ Trenþín v roku 2010 – vody kaprové – 1. þasĢ
Jazierko Skalka
2-0880-1-1
Štrkovisko Nemšová
2-3750-1-1
VN Baraþka
2-4480-1-1
VN Svinica
2-5310-1-1
Enkláva
2-0630-1-1
Váh
2-4430-1-1
Štrkovisko Bodovka
2-2980-1-1
Vlára
2-4350-1-1
O. R. Tr. Kaskády
2-4330-1-1
O. R. KĐúþové
2-1670-1-1
Štrkovisko ďuborþa
2-3601-1-1
Gabajove štrkoviská
2-0641-1-1
ŠtrkovĖa Nozdrkovce
2-3711-1-1
Spolu
Vlastné
Cudzie
Revír
ýíslo
Názov
10
17
1
16
1
2
2
1
2
6
2
ks
116
6
110
8
14
15
8
16
41
8
kg
Amur
Apríl 2011
Petrov zdar č. 1
17
7
31
31
7
12
56
19
4
271
667
35
7
14
13
29
1
632
2
9
258
97
17
43
84
60
28
40
25
13
222
4
2
70
29
kg
15
ks
ŠĢuka
335
35
300
2
2
7
1
71
75
5
78
52
1
6
729
74
655
4
9
11
3
178
202
14
127
91
2
14
13
Zubáþ
veĐkoústy
ks
kg
60
8
52
3
42
6
1
ks
14
496
112
384
33
269
28
54
kg
Sumec
463
203
260
6
1
71
34
37
2
1
1
5
21
1
1
13
1
1
9
2
1
kg
9
116
15
1
63
21
6
ks
214
1
213
3
5
50
25
37
1
38
46
6
2
ks
2
8
39
24
46
1
23
36
6
2
kg
188
1
187
16
Úhor
15
2VWULHå
7
7
7
ks
17
MieĖ
3
3
3
kg
16
2
14
8
1
4
1
9
2
7
3
1
2
1
18
Pstruh
potoþný
ks
kg
3
3
3
2
2
2
19
Pstruh
jazerný
ks
kg
194
34
160
1
138
21
83
17
66
1
57
8
20
Pstruh
Dúhový
ks
kg
Petrov zdar č. 1
Spolu
31
kg
7
ks
11
Tostolobik
Úlovky þlenov MsO SRZ Trenþín v roku 2010 – vody kaprové – 2. þasĢ
Jazierko Skalka
2-0880-1-1
Štrkovisko Nemšová
2-3750-1-1
VN Baraþka
2-4480-1-1
VN Svinica
2-5310-1-1
Enkláva
2-0630-1-1
Váh
2-4430-1-1
Štrkovisko Bodovka
2-2980-1-1
Vlára
2-4350-1-1
O. R. Tr. Kaskády
2-4330-1-1
O. R. KĐúþové
2-1670-1-1
Štrkovisko ďuborþa
2-3601-1-1
Gabajove štrkoviská
2-0641-1-1
ŠtrkovĖa Nozdrkovce
2-3711-1-1
Spolu
Vlastné
Cudzie
Revír
ýíslo
Názov
18
Apríl 2011
Spolu
3
3
1
1
3
kg
1
ks
21
LipeĖ
ks
kg
ks
23
Sih
22
SivoĖ
kg
ks
kg
Jeseter
24
1
1
2
5
245
51
51
9
35
245
2
29
2
170
2
6
11
17
1
3
25
Pleskáþ
ost. druhy
ks
kg
71
71
50
5
16
43
43
36
1
6
26
Jalec
ost. druhy
ks
kg
7
7
1
6
11
11
1
10
27
Mrena
škvrnitá
ks
kg
7
1
2
5
6
4
2
3
2
1
28
Zubáþ
YROåVNê
ks
kg
2
96
2361
157
130
7
123
3
42
2204
3
9
8
53
6
11
17
81
256
793
68
339
21
1
12
348
6
152
29
Ostastné
druhy
ks
kg
Úlovky þlenov MsO SRZ Trenþín v roku 2010 – vody kaprové – 3. þasĢ
Jazierko Skalka
2-0880-1-1
Štrkovisko Nemšová
2-3750-1-1
VN Baraþka
2-4480-1-1
VN Svinica
2-5310-1-1
Enkláva
2-0630-1-1
Váh
2-4430-1-1
Štrkovisko Bodovka
2-2980-1-1
Vlára
2-4350-1-1
O. R. Tr. Kaskády
2-4330-1-1
O. R. KĐúþové
2-1670-1-1
Štrkovisko ďuborþa
2-3601-1-1
Gabajove štrkoviská
2-0641-1-1
ŠtrkovĖa Nozdrkovce
2-3711-1-1
Spolu
Vlastné
Cudzie
Revír
ýíslo
Názov
kg
18519
962
17557
472
644
301
595
33103
1595
31508
1112
1289
534
1405
3100
54
139
1393
3765
6674
1538
4714
3200
2187
1936
1828
5380
645
2189
1912
981
1078
ks
30
Spolu
Apríl 2011
Petrov zdar č. 1
19
70
29
45
4
17
75
87
49
18
14
1774 1500
183
372
331
227
356
300
198
225
413,22
2,35
1,53
11,28
12,01
19,89
101,78
50,70
63,57
51,06
99,05
355
319
Spracoval: Mgr. Jelínek
þíslo
Drietomica
2-0380-4-1
Chocholnica
2-0250-4-1
Súþanka
2-2730-4-1
Tepliþka
2-4300-4-1
Selecký p.
2-2630-4-1
Turniansky p.
2-4340-4-1
Svinica þ. 2
2-2750-4-1
ďuborþa
2-1161-4-1
Orechovský p.
2-2021-4-1
KĐúþové
2-1042-4-1
Celkom
1
Pstruh potoþný
ks
kg
Poþet
návšt.
17
2
1
9
3
2
5,4
0,5
0,45
2,75
0,8
0,90
2
Pstruh dúhový
ks
kg
3
LipeĖ
ks
kg
4
SivoĖ
ks
kg
17
8
8
1
2,31
0,40
1,41
0,50
5
Ostatné
ks
kg
kg
Trenþín, 30.1.2011
420,93
2,35
1,53
11,78
12,46
20,29
101,78
54,86
64,87
51,06
99,95
6
Spolu
1534
17
4
47
30
78
372
200
231
198
357
ks
Úlovky þlenov MsO SRZ Trenþín v roku 2010 – vody pstruhové
Rybársky revír
Názov
20
Petrov zdar č. 1
Apríl 2011
Download

Petrov zdar 01/2011