1020
ETICS - MultiTherm® NEO
BASF Stavební hmoty Česká republika, s.r.o., K Májovu 1244, Chrudim, Česká republika
08, 1020 – CPD – 010022534
Rozsah použitia
Kontaktný zatepľovací systém (ETICS) MultiTherm® NEO je určený na dodatočné zateplenie novostavieb
alebo existujúcich stavieb. Ako tepelný izolant sa používajú sivé platne (EPS 70 NEO) z expandovaného
polystyrénu Neopor®, výhradne od spoločnosti BASF SE. Použitie je z požiarneho hľadiska obmedzené
požiarnou výškou podľa platných predpisov. Systém má veľmi nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti a
tepelnoizolačné vlastnosti sú v porovnaní s ostatnými bežnými systémami cca o 20 % lepšie. Výhodou
je nezameniteľná a garantovaná kvalita od spoločnosti BASF. Špeciálny význam má tento systém pri
zatepľovaní nízkoenergetických a pasívnych domov, kde lepšie tepelnoizolačné vlastnosti platní umožňujú
použitie menších hrúbok polystyrénu, s čím sú spojené nižšie náklady na kotevné prvky a oplechovanie. Pri
realizácii sa využívajú doterajšie skúsenosti zo zatepľovania. Systém nevyžaduje žiadne špeciálne pracovné
postupy.
Komponenty zatepľovacieho systému MultiTherm® NEO určené na základe ETA - 08/0049
Lepiaca hmota BASF
Prince Color® Z 301 PS
Prince Color® Z 301 Super
Stierková hmota BASF
Prince Color® Z 301 Super
Penetračný náter pod omietku BASF
Prince Color® Multigrund PGU
Tenkovrstvová silikónová omietka BASF
Prince Color® Multiputz ZS
Prince Color® Multiputz RS
Tenkovrstvová akrylátová omietka BASF
Prince Color® Multiputz ZA
Prince Color® Multiputz RA
Tenkovrstvová minerálna omietka BASF
Prince Color® MSP
Prince Color® MRP
Silikónová fasádna farba BASF
Prince Color® Multitop FS
Akrylátová fasádna farba BASF
Prince Color® Multitop FA
Výstužná mriežka BASF
Vertex R 117 A101, Vertex R 131 A101
Omfa 117 S, Omfa 122, Omfa 122L
Sklotex R 4x6/145 A2-101
JSC Valmieras stikla Škiedra SSA-1363 SM (100)
Keltex 25 F
Prince Color® 117 S
Spotreba (m.j./m2)
3,5 - 5,0 kg
3,5 - 5,0 kg
Spotreba (m.j./m2)
3,5 - 4,5 kg
Spotreba (m.j./m2)
0,2 - 0,25 kg
Spotreba (m.j./m2)
zrno: 1,5 mm
zrno: 2,0 mm
cca 2,1 kg
cca 3,0 kg
zrno: 1,5 mm
zrno: 2,0 mm
cca 2,1 kg
cca 2,7 kg
Spotreba (m.j./m2)
zrno: 1,5 mm
zrno: 2,0 mm
cca 2,1 kg
cca 3,0 kg
zrno: 1,5 mm
zrno: 2,0 mm
cca 2,1 kg
cca 2,7 kg
2
Spotreba (m.j./m )
zrno: 1,5 mm
zrno: 2,0 mm
cca 2,8 kg
cca 3,4 kg
zrno: 2,0 mm
cca 3,2 kg
Spotreba (m.j./m2)
0,3 - 0,5 l
Spotreba (m.j./m2)
0,3 - 0,5 l
Spotreba (m.j./m2)
1,1 - 1,15 m2
1,1 - 1,15 m2
1,1 - 1,15 m2
1,1 - 1,15 m2
1,1 - 1,15 m2
1,1 - 1,15 m2
zrno: 3 mm
cca 3,7 kg
zrno: 3 mm
cca 3,3 kg
zrno: 3 mm
cca 3,7 kg
zrno: 3 mm
cca 3,3 kg
zrno: 3 mm
cca 4,2 kg
zrno: 3,5 mm
cca 4,1 kg
ETICS -MultiTherm® NEO, str. 2/3
Rozperné kotvy s kovovým tŕňom BASF
Spotreba (m.j./m2)
Koelner KI-8M
ETA - 06/0191
Nutnosť kotvenia, druh kotiev, ich počet,
polohu voči výstuži a rozmiestnenie na ploche
Koelner KI-10M
ETA - 07/0291
zateplenia musí určovať vždy projektová
Koelner KI-10N, KI-10NS
ETA - 07/0221
dokumentácia (správa statika)!
Koelner TFIX-8M
ETA - 07/0336
EJOT STR U
ETA - 04/0023
EJOT NT U
ETA - 05/0009
BRAVOLL PTH KZ 60/8, PTH KZL 60/8
ETA - 05/0055
BRAVOLL PTH-S 60/8, PTH-SL 60/8
ETA - 08/0267
KEW TSD-V
ETA - 08/0315
KEW TSD 8
ETA - 04/0030
KEW TSBD 8
ETA - 08/0314
fischer TERMOFIX CF 8
ETA - 07/0287
fischer TERMOZ 8 SV
ETA - 06/0180
Hilti D8-FV
ETA - 07/0028
Hilti XI-FV
ETA - 03/0004
Rozperné kotvy s plastovým tmelom BASF
Spotreba (m.j./m2)
Koelner KI-10
ETA - 07/0291
Nutnosť kotvenia, druh kotiev, ich počet,
polohu voči výstuži a rozmiestnenie na ploche
EJOT NTK U
ETA - 07/0026
zateplenia musí určovať vždy projektová
BRAVOLL PTH 60/8, PTH-L 60/8
ETA - 05/0055
dokumentácia (správa statika)!
fischer TERMOZ KS 8
ETA - 04/0114
fischer TERMOZ PN
ETA - 09/0171
Hilti SD-FV
ETA - 03/0028
Tepelný izolant z polystyrénu BASF
Doporučení výrobcovia EPS na základe kontrolného plánu a certifikátu zhody spoločnosti BASF Stavební
hmoty Česká republika, s.r.o.
Výrobca EPS
Obchodný
Označenie podľa normy
EN 13163
názov
• Polyform, s.r.o., Podolínec, SR
EPS 70 NEO
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100
• SH+, a.s., Žilina, SR
EPS 70 NEO
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS135CS(10)70-DS(N)2-DS(70,90)1-TR150-WL(T)3
• BACHL, spol. s r. o., Modřice, ČR
EPS 70 NEO
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4±1-BS115CS(10)70-DS(N)2-DS(70,90)1-TR100-WL(T)3WL(P)0,5-MU40-r50
Dosky polystyrénu používané v systéme MultiTherm® NEO musia byť vyrábané podľa normy EN 13163 pre
lepený alebo mechanicky pripevňovaný ETICS v hr. od 50 mm do 200 mm.
Požiarne hľadisko - Trieda reakcie na oheň
Tepelné izolanty na báze EPS
E
(podľa STN EN 13501-1)
Kontaktný zatepľovací systém
B - s1, d0
(podľa STN EN 13501-1)
Technická dokumentácia
Európske technické osvedčenie
ETA 08/0049
Vydané dňa 27.10.2009
Certifikát zhody
1020 – CPD
Vydané dňa 03.03.2008
– 010022534
Vyhlásenie zhody výrobcu
ES - vyhlásenie Vydané dňa 27.10.2010
Normatívny a technologický predpis na realizáciu
Norma pre zhotovovanie ETICS
STN 73 2901
Vydané dňa 01.05.2008
®
Technologický predpis pre MultiTherm
Vydané dňa 01.06.2010
Spracovanie
Technický, skúšobný a certifikačný orgán
Aplikácia zatepľovacieho systému sa musí
realizovať podľa normatívneho predpisu STN 73
2901 v súčinnosti s technologickým predpisom
od spoločnosti BASF. Predpis je voľne dostupný
u technických pracovníkov spoločnosti BASF
Slovensko, spol. s r.o.
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Prosecká 811/76a, Praha 9, 190 00, Česká republika
Tel. +42 286 019 412, Fax +42 286 883 897
Internet: www.tzus.cz
ETICS -MultiTherm® NEO, str. 3/3
Podmienky skladovania
Výrobky pre ETICS sa prepravujú a skladujú v
pôvodných obaloch. Pri skladovaní sa musia
dodržiavať pokyny na skladovanie a tiež doba
skladovania. Manipulácia s odpadmi a ich likvidácia
sa musia vykonávať v súlade so zvláštnymi
predpismi.
Suché práškové zmesi sa skladujú na paletách
alebo na vyvýšenom mieste chránenom pred
vlhkosťou. Tekuté a pastovité hmoty nesmú
byť vystavené mrazu, priamemu slnečnému
žiareniu alebo nadmerným teplotám. Dosky z
expandovaného polystyrénu je potrebné skladovať
naležato do výšky stanovenej výrobcom. Dosky
z EPS musia byť chránené pred UV žiarením a
pôsobením organických rozpúšťadiel. Izolant je
vhodné skladovať v suchých, krytých a vetrateľných
skladoch príp. prístreškoch a pri manipulácii je nutné
ho chrániť pred mechanickým poškodením, najmä
rohy a hrany dosiek. Kotvy je potrebné chrániť pred
mrazom a UV žiarením. Výstužná tkanina sa skladuje
v rolkách nastojato, chránená pred UV žiarením.
Nikdy nesmie byť skladovaná naležato krížom cez
seba. Zabráni sa tak trvalým deformáciám tkaniny.
Pomocné prvky: zakladacie, stužujúce, dilatačné,
ukončujúce a iné lišty sa skladujú na rovnom
podklade s vylúčením ich deformácie. Pri tmeloch,
polyuretánových penách, tesniacich páskach,
krycích páskach a pod. je treba dodržiavať pokyny
výrobcov.
vedúcich k obmedzeniu nezhôd, postupy na
vedenie záznamov poskytujúcich dôkazy o plnení
požiadaviek podľa dokumentácie ETICS, projektovej
alebo stavebnej dokumentácie. Súčasťou systému
kontroly zhotovenia ETICS by mal byť KSPS
(Kontrolný a skúšobný plán stavby) spracovaný vždy
pre konkrétnu realizáciu.
Praktické upozornenia
Náradie treba používať vždy nerezové. Nespracovávať
počas dažďa, pri teplotách pod +5 °C a nad +25 °C,
ďalej pri silnom vetre alebo priamom slnečnom žiarení.
Pri omietaní sa nanáša vždy len množstvo, ktoré
je možné spracovať s ohľadom na štruktúrovanie a
napájanie spôsobom „čerstvý do čerstvého“.
V prípade veľkých plôch a nedostatočného množstva
pracovníkov je nutné plochy vopred rozdeliť na
jednotlivé úseky a tie potom „natiahnuť systémom
čerstvý do čerstvého“ neprerušovane v jednom
pracovnom postupe. Čerstvé omietky je nutné
chrániť min. 24 hodín pred pôsobením nepriaznivých
poveternostných vplyvov. Omietky so štruktúrovaným
povrchom aplikovať zásadne v hrúbke zrna, inak nie
je možné kvalitne vypracovať požadovanú štruktúru.
Pri farebných pastovitých omietkach je nutné používať
na jednej ploche vedrá s rovnakou šaržou. Odtieň
rovnakej farby, ale inej výrobnej šarže sa môže
nepatrne líšiť. Ak je nutné pastovité omietky riediť,
musia sa riediť všetky vedrá rovnakého farebného
odtieňa rovnakým množstvom.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Užívanie a údržba ETICS
Za dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, ďalej tiež za údržbu a revízie strojov, vrátane
elektrického náradia a ďalších pomôcok zodpovedá
aplikačná firma. Zvlášť musí zaistiť: pre každého
pracovníka všetky pracovné a ochranné pomôcky na
montáž zateplenia, poriadok v sklade materiálov a v
jeho okolí, preškolenie pracovníkov z dodržiavania
BOZP, vrátane práce s elektrickými prístrojmi a
zariadeniami, dodržiavanie predpisov BOZP vrátane
práce s elektrickými prístrojmi a zariadeniami,
kontrolu lešenia, pracovných plošín, stavebných
výťahov a iných zariadení, dodržiavanie aktuálne
platných predpisov a vyhlášok.
Je zakázaná neodborná montáž televíznych,
satelitných antén a iných prvkov. Dodatočné
montáže je treba vždy odborne zaistiť tak, aby sa
zamedzilo vnikaniu vody do systému a ďalšiemu
poškodzovaniu a degradovaniu ETICS. Je nutné
zaistiť pravideľnú údržbu a starostlivosť o ETICS
podobne ako o ucelený stavebný objekt. Zvlášť je
nutné kontrolovať klampiarske prvky s nadväzujúcimi
konštrukciami (najmenej 1x za rok), zaistiť funkčnosť
týchto miest a zamedziť vnikaniu vody do ETICS.
Je vhodné viesť zápis a fotodokumentáciu o týchto
kontrolách pre prípad reklamácie ETICS. O ETICS
sa nesmie opierať sneh. Nutnosť údržby povrchovej
úpravy je spôsobená dlhodobým pôsobením
poveternostných vplyvov prípadne mechanickým
poškodením alebo znečistením. Čistenie je možné
za mokra alebo za sucha v závislosti od miery
znečistenia. Do bežnej údržby spadá aj zmena
alebo obnova vzhľadu fasádnym náterom, je treba
však dbať na vzájomnú zlučiteľnosť použitých
materiálov a na požiadavky súdržnosti a pevnosti
podkladu. Vačšie opravy a renovácie fasád spadajú
do odbornej činnosti. V tomto prípade je vhodné
kontaktovať dodávateľa ETICS a konzultovať s ním
požiadavky na opravu. Výrobca ETICS je schopný
navrhnúť najvhodnejšiu skladbu materiálov a
najvhodnejšiu technológiu zhotovenia z hľadiska
maximálneho zachovania funkčnosti celého
systému.
Kontrola zhotovenia
Všeobecné pokyny na kontrolu popisuje norma STN
73 2901 - Zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných
kontaktných systémov (ETICS). Systém kontroly
sa dokumentuje a obsahuje najmä: povinnosť
a zodpovednosť všetkých pracovníkov, ktorí
sa zúčastňujú zhotovenia, vrátane vymedzenia
nezávislosti pracovníkov zúčastnených na
aplikácii preventívnych opatrení zabraňujúcich
výskytu nezhôd a vykonávajúcich identifikáciu
a vedenie záznamov o zníženej akosti, postupy
a podmienky pri preberaní a kontrole podkladu,
postupy a podmienky preberania, skladovania
súčastí ETICS a manipulácie so súčasťami ETICS,
postupy na realizáciu nápravných opatrení, pokiaľ
boli zistené nezhody pri zhotovovaní ETICS alebo
nezhody vlastností ETICS a preventívnych opatrení
Download

ETICS - MultiTherm® NEO