Sanácia muriva poškodeného
vlhkosťou a soľami
Sanačné omietkové systémy a sanácia muriva chemickou injektážou
Vlhkosťou to začína
Spôsoby vlhnutia
objektov
prízemie
Problémy s vlhkým murivom so sebou prinášajú ďalšie a často oveľa závažnejšie problémy. Voda v kvapalnom stave vnáša
do muriva rozpustené soli a súčasne murivo stráca svoje
tepelnoizolačné vlastnosti. Pri dlhodobo neriešenom probléme sa môžu objaviť ďalšie problémy: pokles pevnosti muriva,
rozpad omietok a povrchových úprav, škody na zariadení interiérov a plesne, ktoré môžu byť príčinou vážnych zdravotných
problémov obyvateľov.
Stavbu a murivo ohrozuje:
• voda zrážková – nesprávne zhotovené či poškodené
strechy, oplechovania (parapety, atiky, odkvapy, žľaby,
zvody, poruchy nadväzujúcich konštrukcií – terasy, balkóny,
chodníky a pod.)
• voda vzlínajúca – preniká do konštrukcie pórmi v materiáloch vplyvom kapilárnej vzlínavosti. Vzlína z oblastí pod
úrovňou terénu cez poškodené alebo chýbajúce izolácie.
• voda z poškodených alebo netesných inštalácií – presakuje do muriva v mieste poruchy a vzlínaním sa šíri do
konštrukcie
• voda kondenzovaná – vzniká vo vnútri stavby v podobe
pary v priestoroch s nefunkčným alebo nesprávne navrhnutým odvetraním. Pary kondenzujú a prenikajú do konštrukcie.
• voda pri živelných pohromách – záplavy, povodne
zrážková voda
kondenzačná voda
hygroskopická vlhkosť
kapilárna kondenzácia
hygroskopická vlhkosť
priesaková voda
zemina
suterén
vzlínajúca voda
Sanačné metódy
Na zabezpečenie kvalitnej opravy je nutné dôkladne analyzovať zavlhnuté miesta a na základe týchto poznatkov je možné
pristúpiť k čiastočnej alebo komplexnej náprave. Na odstránenie príčin zavĺhania slúžia viaceré sanačné metódy:
• zaistenie funkčného odvodu zrážkovej vody
• zaistenie tesnosti vodovodných a kanalizačných inštalácií
• zaistenie funkčného odvetrania priestorov s predpokladanou zvýšenou tvorbou vodných pár
• zaistenie stavby proti vzlínaniu vlhkosti z okolitého terénu
a spod základov
a) chemické
– injektáže (tlakové alebo beztlakové – vytvárajú horizontálne clony v konštrukcii zabraňujúce vertikálnemu
vzlínaniu vody)
b) mechanické
– drenáže (odvodnenie okolitého terénu stavby)
– odvetranie – vonku (nopová fólia + difúzna lišta)
– odvetranie – vo vnútri (odvetrávaný priestor medzi
pôvodným murivom a novými dodatočnými stenami)
– obnova zvislých hydroizolácií
– obnova vodorovných hydroizolácií (podrezanie stavby)
• zaistenie funkčného odvodu vlhkosti zo stien pomocou
sanačných omietok s vysokou pórovitosťou
2
Sanácia muriva chemickou injektážou
V prípade zavlhnutia je potrebné vždy odstrániť príčinu
zavĺhania a až potom sa pristupuje k sanačným opatreniam.
V praxi je najefektívnejšie obkopanie stavby a zostavenie
nových a funkčných hydroizolačných vrstiev s následným
napojením na sanačný systém. V prípade, že nie je možné
z nejakých dôvodov obkopanie stavby, resp. je potrebné
zabrániť zvislému vzlínaniu vlhkosti v murive, je možné použiť
injektáže.
Injektáže sa používajú na dodatočné horizontálne utesnenie
muriva proti vzlínajúcej vlhkosti. Injektáže je možné aplikovať
v plných alebo dierovaných materiáloch. Vhodným materiálom
pre injektáže je dostatočne savé tehlové alebo kamenné
murivo. Pred aplikáciou je nutné vykonať prieskum muriva.
Injektáže nie sú vhodné pre oblasti muriva zaťažované
tlakovou vodou.
Prince Color® SANO Injekt K
Koncentrát na impregnáciu vrtov proti vlhkosti a na dodatočné horizontálne utesnenie muriva proti vzlínajúcej vlhkosti.
Vykonáva sa pod tlakom i beztlakovo. Prince Color® SANO
Injekt K spoločne s produktom Prince Color® SANO Injekt R
tvoria súčasť viacstupňovej technológie injektáže. Viacstupňová injektáž je patentovaný postup na zaistenie lepšej techniky
horizontálneho utesnenia. Takýto postup je vhodný pre murivo
s dutinami alebo pre murivo s vysokým stupňom zavlhnutia
až do 95 %.
Rajasil Injektion Mörtel 01
Na vyplnenie dutín po injektáži sa použije minerálna injektážna malta.
Prince Color® SANO Injekt R
Roztok na impregnáciu vrtov a na dodatočné horizontálne
utesnenie muriva proti vzlínajúcej vlhkosti. Injektáže sa vykonávajú najlepšie pod tlakom, ale tiež je možná aj beztlaková
injektáž. Stupeň zavlhnutia nesmie v rovine injektáže presahovať 60 %. Injektážny materiál je určený hlavne pre plné murivo
pri jednostupňovej injektáži.
Schéma vŕtania injektážnych otvorov pri beztlakovej injektáži pri murive
hrúbky menej ako 50 cm.
murivo
hrúbka > 50 cm
murivo
hrúbka > 60 cm
Priemer injektážnych otvorov: 14 (12) mm
Sklon injektážnych otvorov: 10–45º
Vzdialenosť injektážnych otvorov: 10,0–12,5 cm
10,0–12,5 cm
a
b
a
b
a - vo vnútri
b - von
5 cm
5 cm
2/3 šírky
2/3 šírky
Schéma vŕtania injektážnych otvorov pri tlakovej injektáži pri murive hrúbky väčšej ako 50 cm, resp. väčšej ako 60 cm.
3
Princíp funkcie
sanačných omietok
sanačný omietkový systém
vodná pára
Povrchová úprava konštrukcií sanačnými omietkami odvádza
zvýšenú vlhkosť z muriva a zároveň eliminuje negatívne účinky
prestupu solí.
Sanačné omietky sú špeciálne zmesi s dôrazom na vlastnosti eliminovať nežiaduce prejavy súvisiace so zvýšenou
vlhkosťou a salinitou konštrukcie. Omietky majú vysoký obsah
pórov a preto rýchlo odvádzajú vlhkosť vo forme vodných pár
z konštrukcie bez viditeľných výkvetov solí na povrchu.
bežná omietka
murivo
murivo
migrujúca
vlhkosť + soli
migrujúca
vlhkosť + soli
odparovacia zóna
odparovacia zóna
Schéma funkcie sanačných a bežných omietok pri odparovaní
vlhkosti.
Sanačný omietkový systém je systém jednotlivých sanačných omietok, ktorých parametre a skladba sú zladené tak,
aby tvorili dokonalý funkčný celok.
Sanačné omietky, resp. omietkové systémy sú doplnkové
sanačné opatrenia, ktoré sami osebe zdroje vlhnutia neodstraňujú. Vždy je nutné pristúpiť ku komplexnej sanácii.
Technológia aplikácie sanačných
omietok Prince Color® SANO
Stará omietka sa odstráni do výšky najmenej 800 mm nad
pozorovateľné zóny poškodenia. Zvyšky mált, stierkové vrstvy a nátery sa musia z muriva bez zvyšku odstrániť. Škáry
v murive sa vyškrabú do hĺbky cca 20 mm (okrem klenieb).
Potom sa povrch muriva mechanicky očistí. Odstránené
omietky a malty sa musia denne odvážať a uskladňovať
mimo stavbu, aby sa zamedzilo opätovnému transportu
solí do muriva.
Podklad pod omietku musí byť pevný a súdržný. Pred nanášaním sanačných omietok je až na výnimky nutné vykonať
omietkový prednástrek so sieťovým pokrytím muriva 50 %.
Prednástrek nesmie byť zhotovený vo väčšej hrúbke ako 5
mm a musí byť považovaný za súčasť uceleného sanačného
omietkového systému.
Pri aplikácii jednotlivých vrstiev sanačného systému je nutné
dbať na to, aby bol dodržaný predpísaný technologický postup
zodpovedajúci danému systému a konkrétnej stavbe, vrátane
dodržiavania technologických prestávok medzi zhotovením
jednotlivých vrstiev vrátane finálnej.
Pri zhotovovaní sanačných omietok musí byť relatívna vlhkosť
taká, aby nedochádzalo ku kondenzácii vlhkosti na novozhotovených omietkových vrstvách, cca do 65 %.
4
Chemická úprava povrchu muriva proti zasoleniu sa neodporúča. Podľa skúseností je výsledný efekt tohto procesu len
veľmi obmedzený a pri napadnutí muriva dusičnanmi je táto
úprava úplne neúčinná. (viď. WTA 2-9-04/8. 2. Spracovanie).
Vo vonkajšom prostredí musí byť sanačná omietka aplikovaná
nad úrovňou terénu, resp. musí byť ako všetky iné omietky
oddelená od terénu vhodným technickým riešením.
sanačný prednástrek
Prince Color® SANO 04
sanačné jadro
Prince Color® SANO 02
sanačný štuk
Prince Color® SANO 01
prípadne sanačná vyrovnávacia malta
Prince Color® SANO 03
paropriepustný náter
Technológia aplikácie sanačných omietok Prince Color® SANO
Sanačný systém Prince Color® SANO L
Sanačný systém Prince Color® SANO T
Prince Color® SANO 04
Prince Color® SANO 03
Sanačný prednástrek na murivo pred nanášaním ďalších
vrstiev.
Sanačná podkladová a vyrovnávacia omietka na vlhké
a zasolené murivo.
Rozsah použitia
• Na vnútornú a vonkajšiu sanáciu murovaných konštrukcií.
• Slúži ako podkladová vrstva sanačného systému SANO.
• Zaisťuje priľnavosť sanačnej vyrovnávajúcej omietky Prince
Color® SANO 03, resp. sanačnej jadrovej omietky Prince
Color® SANO 02 k podkladu.
• Na sieťovité pokrytie muriva s plochou 50 %.
Rozsah použitia
• Na vnútornú a vonkajšiu sanáciu murovaných konštrukcií.
• Slúži na hrubé vyrovnanie podkladu a na ukladanie solí
zo silno zasoleného muriva pred použitím sanačnej jadrovej
omietky Prince Color® SANO 02.
• Použitie v prípade, ak by hrúbka sanačnej jadrovej omietky
Prince Color® SANO 02 mala presiahnuť hrúbku 4 cm alebo
v prípade výrazne vlhkého a zasoleného muriva
• Nanáša sa na podklad so zhotoveným sanačným prednástrekom Prince Color® SANO 04.
Vlastnosti
• Prednástrek s vysokou prídržnosťou.
• S certifikátom WTA podľa smernice WTA č. 2-9-04D.
• Odolný proti vlhku, mrazuvzdorný, použiteľný vo vnútri
aj vonku.
• Zrnitosť 4 mm.
Balenie
Suchá zmes v 30 kg vreciach na paletách krytých fóliou.
Prince Color® SANO 02
Vlastnosti
• Omietka s dobrou paropriepustnosťou a veľkým obsahom
vzduchových pórov.
• S certifikátom WTA podľa smernice WTA č. 2-9-04D.
• Aplikovateľná v hrúbke od 10 mm do 40 mm v jednom
pracovnom kroku.
• Na ručné i strojové spracovanie.
• Ľahko spracovateľná.
• Zrnitosť 4 mm.
Sanačná jadrová omietka na vlhké a zasolené murivo.
Rozsah použitia
• Na vnútornú a vonkajšiu sanáciu murovaných konštrukcií.
• Určená na sanáciu vlhkého muriva ako súčasť sanačného
systému SANO – hlavná funkčná vrstva.
• Nanáša sa na pripravený podklad.
• Na zaistenie funkčnosti je potrebná hrúbka vrstvy od 20 mm
do 40 mm.
Vlastnosti
• Omietka s vysokou paropriepustnosťou a veľkým obsahom
vzduchových pórov. Umožňuje vysoký prechod vlhkosti
z podkladového sanovaného muriva a zároveň umožňuje
dlhodobé ukladanie solí v póroch.
• S certifikátom WTA podľa smernice WTA č. 2-9-04D.
• Na ručné i strojové spracovanie.
• Ľahko spracovateľná.
• Zrnitosť 1,6 mm.
Balenie
Suchá zmes v 30 kg vreciach na paletách krytých fóliou.
Sanačný systém
Prince Color SANO L
®
Prince Color® SANO 01
Sanačný štuk na vytvorenie povrchovej úpravy.
Rozsah použitia
• Na sanáciu vonkajších a vnútorných zvislých murovaných
konštrukcií v systéme SANO.
• Na vytvorenie zahladeného – štukového povrchu.
• Aplikácia v hrúbke 3–5 mm.
Vlastnosti
• Štuk s vysokou paropriepustnosťou.
• Po vyschnutí v prírodnej bielej farbe.
• Na ručné i strojové spracovanie.
• Ľahko spracovateľný.
• Zrnitosť 1,0 mm.
Balenie
Suchá zmes v 25 kg vreciach na paletách krytých fóliou.
Skladba systému
Spotreba
Prince Color® SANO 04
3 kg/m2 – prednástrek na 50 % plochy
Prince Color SANO 02
21 kg/m2 – pri hrúbke 20 mm
Prince Color® SANO 01
4,5 kg/m2 – pri hrúbke 3 mm
Prince Color SANO 04
3 kg/m2 – prednástrek na 50 % plochy
Prince Color® SANO 03
12 kg/m2 – pri hrúbke 10 mm
Prince Color SANO 02
21 kg/m2 – pri hrúbke 20 mm
Prince Color® SANO 01
4,5 kg/m2 – pri hrúbke 3 mm
®
®
Prince Color® SANO T
Balenie
Suchá zmes v 30 kg vreciach na paletách krytých fóliou.
®
5
Jednovrstvový sanačný systém RAJASIL
Rajasil Sanierputz SP 3
Sanačná omietka na vlhké a zasolené murivo.
Rozsah použitia
Sanačnú omietku Rajasil Sanierputz SP 3 je možné zhotoviť
len v jednej vrstve, v jednom pracovnom kroku bez technologických prestávok. Používa sa v hrúbkach od 20 mm
do 40 mm.
• Prednástrek Rajasil Spritzbewurf SP 3 je nutný len na hladké
a málo savé podklady. Aplikuje sa sieťovito na 50 % plochy
muriva.
• Len v prípade, keď by hrúbka sanačnej omietky Rajasil
Sanierputz SP 3 presiahla 40 mm, je nutné použiť vyrovnávaciu maltu Rajasil Egalisiermörtel SP 3 so zrnitosťou
1,5 mm.
• Špeciálny jemnozrnný sanačný štuk Rajasil Sanierputzglätte so zrnitosťou 0,6 mm sa používa len v prípade
požiadavky na vytvorenie jemného zahladeného – štukového
povrchu.
Vlastnosti
• Omietka s vysokou paropriepustnosťou a veľkým obsahom
vzduchových pórov – viac ako 50 %.
• Omietka Rajasil Sanierputz SP 3 je vyrobená tak, že umožňuje vysoký prechod vlhkosti z podkladového sanovaného
muriva a zároveň umožňuje dlhodobé ukladanie solí
v póroch omietky.
• Obsahuje spojivo odolné proti sulfátom.
• S certifikátom WTA podľa smernice WTA č. 2-9-04D.
• Na ručné i strojové spracovanie.
• Ľahko spracovateľná.
• Zrnitosť 1,5 mm.
Balenie
Suchá zmes v 25 kg vreciach na paletách krytých fóliou.
Sanačný systém
Skladba systému
Spotreba
RAJASIL
RAJASIL Sanierputz SP 3
15 kg/m2 – pri hrúbke 20 mm
RAJASIL Spritzbewurf SP 3
5 kg/m2 – prednástrek na 50 % plochy
RAJASIL Egalisiermörtel SP 3
11 kg/m2 – pri hrúbke 10 mm
RAJASIL Sanierputzglätte
4,2 kg/m2 – pri hrúbke 3 mm
RAJASIL
Doplnkový sortiment
Konečné povrchové úpravy
sanačných systémov
Povrchové úpravy sanačných systémov sú rovnako dôležité
ako samotné systémy. Hlavnou úlohou povrchových úprav je
plniť nielen estetickú, ale aj ochrannú funkciu a musia naviac
zabezpečiť aj paropriepustnosť sanačného systému, ktorá je z
Minerálne tenkovrstvové omietky
Nátery
Prince Color® MSP 1 / MSP 2 / MSP 3*
Silikátové – Prince Color® Multi Top FT
Prince Color® MRP 2 / MRP 3*
Silikónové – Prince Color® Multi Top FS
* pri povrchovej úprave z minerálnej omietky treba vždy aplikovať konečný
paropriepustný náter
6
hľadiska funkčnosti systému veľmi dôležitá. Podľa požiadaviek
architekta alebo investora je možné použiť viaceré produkty
zo sortimentu Prince Color® – minerálne tenkovrstvové
omietky alebo nátery.
Použité produkty
Balenie,
[na palete]
Farba
Spotreba
na m2
(cca)
Prince Color® SANO 04 – Sanačný prednástrek so zrnitosťou do 4 mm. Určený na zaistenie priľnavosti vyrovnávacej a sanačnej jadrovej omietky. Súčasť sanačného systému Prince Color® SANO. Nanáša sa ručne na 50 % plochy
muriva. Certifikovaný podľa WTA.
30 kg, [35]
3,0 kg
Prince Color® SANO 03 – Sanačná podkladová a vyrovnávacia omietka na vlhké a zasolené murivo so zrnitosťou
do 4 mm. Je určená na hrubé vyrovnávanie podkladu pred aplikáciou sanačného jadra. Súčasť sanačného systému
Prince Color® SANO. Strojovo spracovateľná. Aplikuje sa v min. hrúbke 10 mm a v max. hrúbke do 40 mm v jednom
pracovnom kroku. Certifikovaná podľa WTA.
30 kg, [35]
12,0 kg
pri hrúbke vrstvy
10 mm
Prince Color® SANO 02 – Sanačná jadrová omietka so zrnitosťou do 1,6 mm. Je určená na sanáciu vlhkého a zasoleného muriva. Súčasť sanačného systému Prince Color® SANO. Je vysoko porézna a ľahko spracovateľná. Aplikuje
sa v min. hrúbke 20 mm. Certifikovaná podľa WTA. Ručne alebo strojovo spracovateľná.
30 kg, [35]
21,0 kg
pri hrúbke vrstvy
20 mm
Prince Color® SANO 01 – Sanačný štuk so zrnitosťou 1 mm určený na vytvorenie konečnej štruktúry sanačného systému Prince Color ® SANO. Je vysoko porézny a ľahko spracovateľný. Štruktúruje sa molitanovým hladidlom. Finálna
povrchová úprava: paropriepustný fasádny náter.
25 kg, [40]
4,5 kg
pri hrúbke vrstvy
3 mm
Rajasil Sanierputz SP 3 – Špeciálna jednovrstvová sanačná omietka so zrnitosťou do 1,5 mm na vlhké a soľ obsahujúce podklady. Vysokoodolná proti sulfátom. Je vysoko porézna, ľahko spracovateľná a s vysokou výdatnosťou.
Aplikuje sa v min. hrúbke 20 mm. Strojovo spracovateľná. Prednástrek je nutný iba pri hladkých a málo savých podkladoch. Certifikovaná podľa WTA. Finálna povrchová úprava: paropriepustný fasádny náter.
Rajasil Spritzbewurf SP 3 – Sanačný prednástrek so zrnitosťou do 4 mm určený na zaistenie priľnavosti vyrovnávacej
a sanačnej jadrovej omietky. Len na hladké, málo savé podklady. Je vysokoodolný proti sulfátom. Ručne i strojovo
spracovateľný. Nanáša sa na 50 % plochy muriva. Certifikovaný podľa WTA.
25 kg, [35]
sivá
15,0 kg
pri hrúbke vrstvy
20 mm
25 kg, [40]
sivá
5,0 kg
Rajasil Egalisiermörtel SP 3 – Vyrovnávacia omietka so zrnitosťou 1,5 mm na vyrovnávanie veľkých nerovností v
podkladoch. Aplikuje sa v min. hrúbke 10 mm a v max. hrúbke do 30 mm v jednom pracovnom kroku. Ručne i strojovo spracovateľná. Vysokoodolná proti sulfátom. Prednástrek je nutný iba pri hladkých a málo savých podkladoch.
Certifikovaná podľa WTA.
Rajasil Sanierputzglätte – Špeciálny vysoko jemný tenkovrstvový štuk so zrnitosťou do 0,6 m na minerálne podklady. V prípade požiadavky jemnej štruktúry sanovaných plôch je možnosť aplikácie aj na sanačnú omietku Rajasil
Sanierputz SP 3. Strojovo spracovateľný. Finálna povrchová úprava: paropriepustný fasádny náter.
25 kg [40]
sivá
11,0 kg
pri hrúbke vrstvy
10 mm
25 kg, [40]
starobiela
4,2 kg
pri hrúbke vrstvy
3 mm
Rajasil Injektion Mörtel 01 – Minerálna suchá injektážna malta na vypĺňanie trhlín a dutín v murive so zvýšenou odolnosťou proti sulfátom. Výborne rozlievateľná – dokonale vypĺňa trhliny a dutiny. Určená pre systém jednostupňovej aj
viacstupňovej injektáže. Výdatnosť z balenia je 22 l tekutej zmesi.
25 kg, [40]
starobiela
–
Rajasil Sperrputz – Cementová vodoodpudivá tesniaca omietka na vyrovnávacie vrstvy pred aplikáciou izolácií na
vnútorné a vonkajšie steny pivníc. Vhodná na sokle a na zhotovenie fabiónov. Minimálna hrúbka 10 mm, max. 15 mm
v jednej vrstve. Aplikácia ručne alebo vhodným omietacím strojom. Súčasť injektážnych systémov proti vzlínajúcej
vlhkosti.
Prince Color® SANO Injket R – Tekutý injektážny roztok na sanáciu vlhkého a zasoleného muriva, určený na použitie
samostatne alebo ako súčasť viacstupňovej injektáže. Vysoko vodoodpudivý, s veľmi dobrou schopnosťou prenikania
do pórov muriva.
25 kg, [42]
starobiela
1,5 kg
na 1 mm hrúbky
20 l, [24]
5 l, [90]
15,0–25,0 l
Prince Color® SANO Injket K – Tekutý injektážny koncentrát na sanáciu vlhkého a zasoleného muriva. Vysoká účinnosť aj pri veľmi vysokom stupni prevlhčenia 95 %. Určený na použitie samostatne alebo ako súčasť viacstupňovej
injektáže. Vysoko vodoodpudivý, s veľmi dobrou schopnosťou prenikania do pórov muriva. Riedenie s vodou v pomere 1 : 9.
Prince Color® Multigrund PGU – Univerzálny penetračný náter s granulátom pod tenkovrstvové akrylátové,
minerálne, silikónové a mozaikové omietky. Vytvára adhézny mostík pod následne nanášané omietky. Riedi
sa vodou max. 5 %.
20 l, [24]
5 l, [90]
1,5–3,0 l
20 kg, [24]
5 kg, [90]
1 kg
biela
25 kg, [40]
starobiela
0,2–0,25 kg
Názov – popis
Sanierputz
SP 3
Spritzbewurf
SP3
Egalisiermortel
SP 3
Sanierputzglätte
Rajasil Injektion
Mörtel 01
Sperrputz
Prince Color® MSP 1 / MSP 2 / MSP 3 – Minerálna biela tenkovrstvová omietka so zatieranou štruktúrou.
So zrnitosťou 1,5 / 2,0 / 3,0 mm. Odolná proti poveternostným vplyvom a umývateľná. Finálna povrchová úprava:
paropriepustný fasádny náter.
MSP 1: 2,8 kg
MSP 2: 3,4 kg
MSP 3: 4,2 kg
Prince Color® MRP 2 / MRP 3 – Minerálna biela tenkovrstvová omietka s ryhovanou štruktúrou. So zrnitosťou 2,0
/ 3,5 mm. Odolná proti poveternostným vplyvom a umývateľná. Finálna povrchová úprava: paropriepustný fasádny
náter.
25 kg, [40]
starobiela
MRP 2: 3,2 kg
MRP 3: 4,1 kg
Prince Color® Multigrund PGT – Silikátový penetračný náter aj riedidlo pre silikátové nátery a omietky, na nové
i staré minerálne omietky, vápencové a pieskovcové pohľadové murivo, staré nátery minerálnych farieb, na podklady
schopné skremičitenia. Je vysokodifúzny a s hĺbkovým účinkom. Spracováva sa neriedený. Nanáša sa štetcom.
10 l [40]
5l
bezfarebný
0,2 l
Prince Color® Multi Top FT – Silikátový fasádny náter, hydrofóbny, s vysokou schopnosťou prepúšťať vodné pary,
na nové aj staré minerálne podklady. Vhodný na sanačné omietky. Riedenie náterom Prince Color® Multigrund PGT.
12,5 l, [24]
3 l, [100]
tónovateľný
0,125 l
jeden náter
Prince Color® Multigrund PGS – Silikónový, vodou riediteľný, penetračný náter na minerálne podklady pod silikónové
fasádne nátery. Je vysokodifúzny a odolný proti alkáliám. Riedi sa vodou max. 30 %.
10 l, [40]
5l
bezfarebný
0,17 l
v neriedenom
stave
Prince Color® Multi Top FS – Silikónový fasádny náter, maximálne odolný proti poveternostným vplyvom,
so zvýšeným stupňom hydrofóbie, vysokodifúzny, mimoriadne stálofarebný, odolný proti UV žiareniu. Počas dažďa
tzv. samočistiaci efekt. Vhodný na sanačné omietky.
12,5 l, [24]
3 l, [100]
tónovateľný
0,125 l
jeden náter
7
Inteligentné riešenia
pre každú stavbu
Na stavbách i v priemysle sa denne stretávate s našimi produktami
a špičkovými technológiami:
CONICA® – vonkajšie a vnútorné športové povrchy
CONIDECK – priamopojazdné a pochôdzne hydroizolačné systémy na báze strojom
alebo ručne aplikovanej polyuretánovej membrány
CONIROOF – strešné hydroizolačné systémy na báze polyuretánov
EMACO® – sanácie a opravy betónových a železobetónových konštrukcií
GLENIUM® – superplastifikátory pre transportbetón a prefavýrobky
MASTERFLEX® – tesniace tmely, injektáže proti vode
MASTERFLOW® – presné zálievkové hmoty, montážne a fixačné hmoty
MASTERSEAL® – stierkové izolácie proti vode, povrchová úprava konštrukcií
MASTERTOP – podlahové systémy pre priemysel a občiansku vybavenosť
®
MEYCO® – sortiment produktov pre podzemné stavby a banský priemysel v oblasti
striekaných betónov, hydroizolácií, injektáží, TBM a požiarnej ochrany
PCI® – lepidlá na obklady a dlažby, vodotesné izolácie, systémy produktov pre bazény,
wellness, kúpeľne a prírodný kameň
PRINCE COLOR® – zatepľovacie systémy, tenkovrstvové omietky, farby, laky, lazúry,
malty, štuky, vodotesné izolácie, lepidlá, škárovacie hmoty
RAJASIL – riešenia pre renováciu budov, ochranu pamiatok a kultúrneho dedičstva
®
UCRETE® – podlahy pre potravinársky a farmaceutický priemysel
Vydané: august 2012
Novým vydaním stráca staré platnosť.
BASF Slovensko spol.
s r. o.
Divízia Stavebné hmoty
Žilina
T +421 41 76 314 83
F +421 41 72 345 92
[email protected]
www.basf-sh.sk
Zákaznícky servis
T +421 41 72 345 91
F +421 41 72 345 92
[email protected]
Odborno-technickí
poradcovia:
T 0918 111 918
T 0918 444 918
Bratislava I.–V., Senec
T 0903 400 851
T 0918 444 918
Dunajská Streda, Galanta,
Komárno, Nové Zámky,
Šaľa, Zlaté Moravce
T 0918 594 016
Trnava, Hlohovec,
Malacky, Myjava, Nitra,
Pezinok, Piešťany, Senica,
Skalica
T 0903 776 800
Považská Bystrica, Bytča,
Čadca, Dolný Kubín,
Kysucké N. Mesto, Námestovo, Tvrdošín
T 0910 999 774
Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice
T 0905 209 208
Trenčín, Bánovce nad
Bebravou, Ilava, Nové
M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza,
Topoľčany
T 0903 621 456
Banská Bystrica, Banská
Štiavnica, Brezno, Detva,
Krupina, Levice, Lučenec,
Poltár, Rimavská Sobota,
Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
T 0911 707 911
Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava,
Revúca, Spišská N. Ves,
Stará Ľubovňa
T 0903 847 822
Košice I.–IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov
T 0911 808 911
Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce,
Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad
Topľou
Download

Sanácia muriva poškodeného vlhkosťou a soľami