•
názov a stručný opis projektu : Zvýšenie účinnosti využitia energetických zdrojov pri výrobe elektroniky.
•
miesto realizácie projektu : Fľajšová 957, 029 57 Oravská Lesná
Spoločnosť AVEX electronics, s.r.o.
realizuje projekt energeticky efektívnych opatrení, tieto sa budú realizovať
prostredníctvom zateplenia výrobných hál, rekonštrukciou existujúcej kotolne vrátane rozvodov a modernizáciou
osvetľovacej sústavy. Realizáciou projektu spoločnosť zvýši svoju ekonomickú výkonnosť, dosiahne rast tržieb a nárast
pridanej hodnoty (vďaka úspore nákladov na energie). Tento projekt bol podporený prostredníctvom nenávratného
finančného príspevku a jeho cieľom je zníženie celkovej spotreby energie a jej efektívne využívanie v elektrotechnickom
priemysle. Realizáciou projektu sa zateplí 7 441,94 m2 plôch a získa sa úspora energie v objeme 3 515,22 Gj/rok.
Operačný program - OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast
Spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Prioritná os - 2 - Energetika
Opatrenie - 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych
technológií v energetike
Heslo: "Investícia do Vašej budúcnosti"
•
•
názov a sídlo prijímateľa : AVEX electronics, s.r.o. , Fľajšová 957, 029 57 Oravská Lesná
informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu :
Názov aktivity
Začiatok
realizácie
aktivity
(MM/RRRR)
Ukončenie
realizácie
aktivity
(MM/RRRR)
Hlavné aktivity
1 / Zateplenie výrobných hál
01/09/2014
31/05/2015
2 / Rekonštrukcia kotolne
01/09/2014
31/05/2015
01/09/2014
31/05/2015
Riadenie projektu
01/09/2014
31/05/2015
Publicita a informovanosť
01/09/2014
31/05/2015
3 / Modernizácia osvetľovacej
sústavy
Podporné aktivity
•
logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu :
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR
•
odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a operačného programu:
http://www.hospodarstvo.gov.sk/
výška poskytnutého príspevku: 315 908,03 €
•
Fotodokumentácia, vizualizácia realizácie aktivít a výsledkov projektu :
Download

Zvýšenie účinnosti využitia energetických zdrojov