V termíne 1. 2. 2015 do 30. 6. 2015 realizuje spoločnosť
KOVYT, spol. s r.o.
na Hollého ulici 1190/48, Bánovce nad Bebravou, projekt s názvom
„Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KOVYT, spol. s .r.o. zavedením inovatívnych
a vyspelých technológií“
cieľom ktorého je
rast konkurencieschopnosti firmy KOVYT, spol. s r.o.
výška poskytnutého príspevku predstavuje: 533 760,00 EUR
Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Operačný program: Konkurencie schopnosť a hospodársky rast
Prioritná os 1: Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1: Inovácie a technologické transfery
„Investícia do Vašej budúcnosti“
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR
www.economy.gov.sk
www.siea.sk
Download

Aktuálne projekty s podporou Európskej únie z Európskeho