Európsky fond
regionálneho rozvoja
Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Investícia do vašej budúcnosti
Názov projekt: Modernizácia, rekonštrukcia a optimalizácia verejného osvetlenia v obci
Ľutina
Miesto realizácie projektu: Prešovský samosprávny kraj, Okres Sabinov, Obec Ľutina
Názov prijímateľa: Obec Ľutina, 082 57 Ľutina 96
Dátum začatia realizácie: 05/2014
Dátum ukončenia realizácie: 12/2014
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 61 560,00 EUR
Cieľ projektu: Modernizáciou, rekonštrukciou a optimalizáciou verejného osvetlenia
zameranej na zníženie energetickej a environmentálnej náročnosti prispieť k rozvoju obci.
Popis projektu:
Jestvujúci technický stav verejného osvetlenia je nevyhovujúci pričom sa negatívnym
spôsobom prejavuje takmer vo všetkých oblastiach jeho posudzovania (vysoká energetická
náročnosť, potenciálna environmentálna záťaž, nízka svetelná účinnosť vo vzťahu k potrebe
finančného vykrytia opráv a bežnej údržby).
Preto modernizácia a optimalizácia verejného osvetlenia vychádza z potrieb zníženia
energetickej náročnosti a zníženia emisií CO2 v súlade so súčasne platnou legislatívou
a normami STN. Svietidlá budú inštalované na mieste osadenia pôvodných svietidiel,
v požadovaných úsekoch budú doplnené, čím vzniknú nové pozície.
Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
www.economy.gov.sk
www.siea.sk
Download

Európsky fond regionálneho rozvoja Tento projekt sa