Tento projekt je realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Európsky fond regionálneho rozvoja
Investícia do vašej budúcnosti
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR
www.economy.gov.sk
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom
Slovenská inovačná a energetická agentúra
www.siea.sk
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os 1: Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1: Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1: Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
Kód Výzvy: KaHR-111SP-1201
Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti Spoločnosti Kováč s.r.o.
prostredníctvom inovácie technológie pre sklársku výrobu
Miesto realizácie projektu: Ml. Budovateľov 4025/20, Dubnica nad Váhom
Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti cez inováciu a zefektívnenie
výrobného procesu prostredníctvom obstarania inovatívnych technológií.
Cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie jednej aktivity:
o Aktivita 1 Nákup inovatívnych technológií
Názov a sídlo prijímateľa: Spoločnosť Kováč s.r.o., Ml. Budovateľov 4025/20, 018 41
Dubnica nad Váhom
Dátum začatia realizácie projektu: 04/2014
Dátum ukončenia realizácie projektu: 04/2015
Výška schváleného nenávratného finančného príspevku: 207 400,00 EUR
Download

Tento projekt je realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE