příslušenství osvětlovacích soustav
Inteligentné systémy riadenia
osvetlenia – svetlo v správnom čase
a množstve pre každý priestor
Ing. Marián Slávik
Každý priestor je špecifický, a preto si vyžaduje konkrétne riešenie osvetlenia, na
mieru prispôsobené jeho funkcii a potrebám užívateľov. Správne osvetlenie potrebuje správne riadenie. Jeden zo systémov, ktoré má do súčasných priestorov skutočne zmysel integrovať, je systém riadenia osvetlenia, ktorý je okrem mnohých ďalších
funkcií predurčený na lepšie spravovanie spotreby energie spojenej s ich prevádzkou. Efektívne riadenie osvetlenia umožňuje monitorovanie a priamu kontrolu nad
spotrebou osvetlenia, preto má využitie v každom type priestoru; od kancelárií, predajní a malých priestorov s jednoduchými osvetľovacími sústavami až po komplexné sústavy veľkých priemyselných priestorov, športovísk a celých budov. Spoločnosť
OMS okrem svietidiel pre všetky typy priestorov ponúka v rámci svojich služieb aj
ich moderné riadenie. Svoje pôsobenie rozšírila o oblasť systémov riadenia osvetlenia, pri ktorých vychádza z technologického zázemia a odborných skúseností v navrhovaní, projektovaní a realizácii riešení osvetlenia „na mieru“.
Výhody systémov riadenia osvetlenia
Systém riadenia osvetlenia poskytuje
majiteľovi osvetľovacej sústavy popri výrazných úsporách množstvo ďalších výhod, z ktorých najvýraznejšie sú komfort,
autonómnosť a flexibilita. Pohodlie pri používaní osvetľovacej sústavy prináša už samotný systém riadenia, ktorý je navrhnutý a prispôsobený konkrétnemu priestoru
a jeho funkcii. Ďalším parametrom komfortu sú ovládacie prvky, pomocou ktorých sa regulácia vykonáva, či ide o spínače, tlačidlá, dotykové panely alebo diaľ­
kové ovládanie, tablety, smartfóny a pod.
Ich úlohou je predovšetkým zjednodušiť
a spohodlniť celý proces ovládania. Autonómnosť osvetľovacej sústavy zabezpečuje automatické riadenie, keďže plne autonómny systém dokáže spoľahlivo pracovať
bez nutných zásahov užívateľa. Prvkami
určujúcimi stupeň automatizácie sú senzory pohybu alebo intenzity, kombinované senzory, automatické časové riadenie a ďalšie. Tieto systémy sú vhodné pre
priestory s možnosťou veľkých úspor elektrickej energie a tam, kde je náročné zaistiť
obsluhu osvetlenia užívateľmi priestoru.
Automatické riadenie nemá využitie
len vo veľkých osvetľovacích sústavách,
ale aj v sústavách s menším počtom svietidiel, ako sú napr. kancelárie a chodby.
Prioritnou úlohou automatizácie systému riadenia je vylúčiť možnosť zlyhania
ľudského faktoru a zároveň odľahčiť používateľov od úloh spojených s riadením
osvetlenia. Výhoda flexibility osvetľovacej
sústavy je dôležitá najmä v priemyselných
priestoroch, kde si pravidelná dynamická
zmena výrobných procesov vyžaduje aj
22
dynamickú zmenu osvetlenia, hlavne pri
požiadavke maximálnych úspor. Zmenu
v skupinách ovládaných svietidiel, popr.
zmenu vlastností funkcií (svetelné scény,
intenzita osvetlenia, rozpínacie časy senzorov a iné), je možné dodatočne urobiť
jednoduchou softvérovou úpravou, bez
zmeny zapojenia kabeláže a obmedzenia
činnosti v priestore. Majiteľ osvetľovacej
sústavy sa pred vypracovaním projektu
rozhodne, ktorý z týchto faktorov je pre
daný priestor rozhodujúci, a podľa jeho
požiadaviek sa odvíja konkrétny návrh
systému riadenia osvetlenia.
Budúcnosť s LMS
Už malou implementáciou systému ria­
denia osvetlenia je možné zmeniť jednoduché svietidlá v priestore na inteligentný
systém uľahčujúci život. Momentálny technologický vývoj smeruje k automatizácii vo
všetkých oblastiach, a osvetlenie nie je výnimkou. Podľa štatistík vyplývajúcich z vývoja trendov v osvetlení bude do roku 2017
až 90 % nových a rekonštruovaných svetelných inštalácií v Európskej únii vybavených
systémami riadenia. Vznik nových technológií a produktov je stále viac podmienený
potrebou úspornosti a ekologickosti, ktoré sú aj najväčším prínosom systémov riadenia osvetlenia. Výrazné úspory na spotrebe elektrickej energie a zmenšenie objemu škodlivých splodín vyprodukovaných
pri výrobe elektrickej energie predstavujú
v súčasnosti dve najvýznamnejšie kritériá,
na ktoré sa pri plánovaní osvetlenia sústreďuje pozornosť. Tieto kritériá sú dôvodom,
prečo budú mať systémy riadenia osvetlenia v budúcnosti stále silnejšie zastúpenie.
Obr. 1. Lighting Management System – špecializovaná publikácia vydaná OMS, poskytujúca
rozsiahle informácie k problematike systémov
riadenia osvetlenia, vrátane prehľadu typov
systémov, popisu technických štandardov,
kategórií, trendov a aplikácií
Vo všeobecnosti platí, že čím konkrétnejšie je osvetlenie distribuované, tým je
úsporný potenciál osvetľovacej sústavy väčší. Systém riadenia osvetlenia – LMS (Lighting Management System) – prispôsobený
konkrétne pre potreby daného priestoru,
zabezpečí kontrolu nad spotrebou osvetľovacej sústavy a prinesie úspory a zníženie
nákladov v budúcnosti. Tým pri starých inštaláciách zaistí návratnosť nákladov spojených s rekonštrukciou osvetlenia a vytvorí
pridanú hodnotu k vlastnostiam súčasných
moderných svietidiel. Integrácia systémov
LMS je v súčasnosti najviac sa rozširujúcim
trendom v oblasti osvetlenia.
Projekt LMS
Ovládnutím svojho osvetlenia získa
užívateľ väčšiu slobodu pre seba. Riadenie osvetlenia totiž znamená možnosť
svetlo dynamicky meniť podľa jeho požiadaviek a potrieb. Správne, „na mieru“ navrhnutý systém riadenia osvetlenia
(LMS) umožňuje maximálne využiť možnosti úspor osvetľovacej sústavy, navyše
pri dosiahnutí komfortu a autonómnosti. OMS poskytuje v rámci svojej projektovej činnosti komlexnú ponuku služieb,
SVĚTLO 2014/1
příslušenství osvětlovacích soustav
DALI
CENTRÁLNA
DALI
RIADIACA
JEDNOTKA
kontroler
s wifi
etHernet
WIFI
SMARTPHONE
CENTRÁLNY
DOTYKOVÝ
PANEL
DALI RELÉ
REGULÁTOR
ŽALÚZIÍ
SPÍNANÁ FÁZA
SPÍNANÁ
FÁZA
etHernet
etHernet
CENTRÁLNA DALI
RIADIACA
DALI
JEDNOTKA
DMX
PC
LAN SWITCH
STMIEVAČ
CENTRÁLNA
RIADIACA
DALI
JEDNOTKA
REGULOVANÁ
FÁZA
PREVODNÍK
DALI/1-10V
1-10V
etHernet
DALI
NADRADENÝ
SYSTÉM
RIADENIA
(BMS)
DALI RELÉ
SPÍNANÁ FÁZA
INTERNET
Obr. 2. Vizualizácia komplexného systému riadenia celej budovy
Obr. 3. Vhodný typ riadenia aplikovateľný do vonkajších osvetľovacích
sústav predstavuje napr. automatické
riadenie na základe času; pri integrovaní inteligentných systémov riadenia
umožňujúcich bezdrôtovú komunikáciu medzi svietidlami narastajú
možnosti monitoringu stavu sústavy
na diaľku
zahŕňajúcu projekt osvetlenia od
fázy pred realizáciou, cez samotnú realizáciu, až po služby po vyhotovení. Služba návrhu riadenia
osvetlenia môže byť dodaná ako
súčasť projektu elektroinštalácie,
ale aj ako samostatná služba, určená hlavne pre svetelné riešenia,
ktoré LMS doteraz nevyužívali alebo si vyžadujú jeho modernizáciu.
Samotný projekt LMS zahŕňa návrh elektroinštalácie, návrh riadenia
osvetľovacej sústavy, príp. aj vytvorenie personifikovaného grafického
užívateľského rozhrania. Pomocou
neho dokáže zákazník osvetľovaciu
sústavu intuitívne ovládať z ľubovoľného miesta nielen v danom pries-
SVĚTLO 2014/1
23
příslušenství osvětlovacích soustav
tore, ale aj z miesta na opačnej strane planéty. Okrem účelového osvetlenia je možné zvoliť si riadenie aj pre náladové RGB
osvetlenie interiérov alebo exteriérov. Jednotlivé nástroje riadenia osvetlenia pokrývajú celé spektrum náročnosti, od manuálneho riadenia a jednoduchých systémov pre
menšie priestory (kancelárie, školské triedy,
predajne a pod.), až po pokročilé a komplexné systémy určené pre veľké osvetľovacie sústavy (výrobné a skladové priestory,
športoviská, verejné osvetlenie atď.). OMS
používa systémy, pomocou ktorých je možné ovládať viac ako pätnásť tisíc svietidiel
v jednej sústave súčasne. Ich monitorovanie, čiže dohľad a ovládanie, je dnes ľahko
možné robiť z viacerých miest ovládania,
prípadne viacerých úrovňových ovládacích
miest v tej istej chvíli.
Vypracovanie kompletného svetelnotechnického projektu je prvým krokom
na ceste k realizácii osvetlenia. Premietnutie projektových plánov do skutočnosti si
vyžaduje vstup kvalitnej elektroinštalačnej spoločnosti, ktorá podľa projektovej
dokumentácie nainštaluje a zapojí všetky potrebné komponenty, a premení tak
projekt osvetľovacej sústavy na funkčný
celok. Tento krok, ktorý svojim zákazníkom spoločnosť OMS ponúka, zahŕňa in-
Obr. 4. Grafické užívateľské rozhranie GUI je možné využívať v PC, tablete či smartfóne s operačným systémom iOS alebo Android; výsledná aplikácia umožní zákazníkovi intuitívne ovládať
osvetlenie v priestore jednoduchým dotykom, pomocou GUI tak môže znižovať a zvyšovať intenzitu
osvetlenia v priestore alebo meniť jeho farbu podľa aktuálnej potreby či nálady
štaláciu svietidiel, riadiacich a ovládacích
prvkov, programovanie riadiacich systémov, nasmerovanie svietidiel, technický
dozor, odinštalovanie, recykláciu a nakoniec plán údržby osvetľovacej sústavy.
Výber typu a prvkov riadiaceho a ovládacieho systému je individuálny pre každý priestor a závislý od viacerých faktorov
a konkrétneho zámeru a potrieb užívateľa.
Projekt LMS obsahuje analýzu priestoru,
výpočet úspor, návrh komponentov riadenia, programovanie, testy, zaškolenie obsluhy a záverečný audit, ktorý overí efektívnosť
riešenia. Riadenú osvetľovaciu sústavu je potom možné ovládať napr. bežnými spínacími tlačidlami, z dotykových panelov, príp.
osobnými zariadeniami, ako sú mobilné telefóny, tablety alebo počítače, čo ešte viac zvyšuje komfort pri každodennom používaní.
Vďaka použitiu kombinácie senzorov možno
dosiahnuť požadovaný stupeň autonómnosti a s ním spätú úsporu elektrickej energie
a CO2. Návrh a realizácia efektívneho systému riadenia osvetlenia jednoducho umožní mať správne množstvo svetla v správnom
čase a iba tam, kde je to skutočne potrebné.
[Publikácie OMS – Lighting Management
System, Lighting Services.]
OMS Lighting
Dojč 419, 906 02, Slovensko
www.omslighting.com
Obr. 5. Oživeniu riadenej osvetľovacej sústavy predchádza naprogramovanie riadiaceho systému;
pri obmedzenej prevádzke je vyvolaním zodpovedajúcej svetelnej scény možné zapnúť svietidlá
iba v tej časti priestoru, kde je to práve potrebné; mimo prevádzkových hodín umožňuje scénické
riadenie stlmiť výkon svietidiel na bezpečnostnú hladinu pre účely monitorovania priestoru
24
strategický partner
OMS pre ČR:
ELKOV elektro a. s.
divize ELKOV lighting
Štefánikova 25, 150 00 Praha 5
tel.: +420 255 719 907
[email protected]
www.elkov-lighting.cz
SVĚTLO 2014/1
Download

Inteligentné systémy riadenia osvetlenia – svetlo v