názory a zkušenosti
Správne svetlo pre váš biznis
Ing. Michal Jančuška, OMS spol. s r. o.
Početné vedecké výskumy a skúsenosti autora a jeho spolupracovníkov z praxe
jednoznačne preukázali, že správne osvetlenie nielen má zásadný vplyv na zrakovú
a psychickú pohodu zamestnancov, ale dokáže aj značne zvýšiť ich výkonnosť
a produktivitu. Tieto poznatky sú dôvodom, prečo je v poslednom období
zaznamenávaný zvýšený dopyt po riešení osvetlenia na mieru už aj vo všetkých
priemyselných odvetviach.
Špecializovaná brožúra RIGHT
LIGHT INDUSTRY predstavuje komplexný návod na osvetlenie výrobných
a skladových priestorov, priemyselných
hál a vonkajších pracovísk. Vychádza
zo štandardu Lighting Quality Standard, definovaného a úspešne aplikovaného v svetelných riešeniach spoločnosťou OMS spol. s r. o. Rešpektuje platné
európske technické normy, no zároveň
v mnohých prípadoch poukazuje na potreby jej revízie a pre mnohé parametre
sprísňuje stanovené kritériá. Developerom a dizajnérom osvetlenia poskytuje
komplexné know how, ktoré môžu využiť pri plánovaní osvetlenia, a dopĺňa ho
o produkty a aplikácie, vďaka ktorým
môžu pri navrhovaní osvetľovacích sústav pre priemyselné podmienky docieliť
optimálne svetelné podmienky, a napomôcť tak celkovému zvýšeniu produktivity práce zamestnancov v rôznych odvetviach podnikania.
So zmyslom pre detail
Osvetlenosť pre výrobné a skladové
priestory stanovuje európska technická
norma v závislosti od náročnosti zrakovej
úlohy, ktorú zamestnanec na pracovisku
vykonáva. Rozsiahle skúsenosti spoločnosti z praxe jednoznačne preukazujú,
že vyššie hladiny osvetlenosti v priemyselných priestoroch pozitívne vplývajú
na efektivitu práce zamestnancov, zlepšujú ich schopnosť koncentrácie, a tým zároveň znižujú riziko vzniku úrazov na pracovisku z dôvodu nepozornosti. Výsledky vedeckých výskumov preukázali, že pri
minimálnej osvetlenosti 500 lx vzrastá výkonnosť zamestnancov o 40 %, pričom riziko vzniku úrazov súčasne klesá o 66 %.
Najväčší dôraz pri navrhovaní osvetlenia je potrebné klásť na samotné miesto
zrakovej úlohy. Na pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú zrakovo náročné
úlohy vyžadujúce si presnosť, popr. kde
sa manipuluje s ostrými a rotačnými predmetmi, je vhodné riešiť osvetlenie tak, aby
30
autodielňa
nákladný
prístav
zásobovanie
a logistika
kovospracujúci
priemysel
pekáreň
generated at BeQRious.com
mäsopriemysel
drevospracujúci priemysel
petrochemický
priemysel
elektrotechnický
priemysel
stavebný priemysel
tlač
sklad
energetika
potravinársky
priemysel
výroba
a spracovanie plastu
hutnícky priemysel
automobilový
priemysel
vonkajšie osvetlenie
a parkoviská
chemický priemysel
sterilná výroba
podzemné parkovanie
Obr. 1. Priemyselné priestory a ich osvetlenie riešené v publikácii RIGHT LIGHT INDUSTRY
svetelný tok z použitého svietidla smeroval
na pracovnú rovinu zhora a mierne zľava
v smere pohľadu zamestnanca. V takýchto svetelných podmienkach si zamestnanci
netienia a pri narábaní s ostrými predmetmi je im zabezpečený bezproblémový očný
kontakt s hrotom používaného zariadenia.
Najlepšie je denné svetlo
Chronickým problémom mnohých
priemyselných, výrobných a skladových
priestorov je často malá alebo úplne absentujúca dostupnosť denného svetla.
Rozsiahle vedecké výskumy pritom mnohonásobne preukázali, že pre ľudský organizmus je prirodzené denné svetlo najlepšie nielen z hľadiska zrakovej pohody,
ale aj zo zdravotného a psychologického hľadiska. Jednou zo základných úloh
a ambícií dizajnéra by preto malo byť navrhnúť osvetľovaciu sústavu tak, aby umelé osvetlenie čo najvernejšie kopírovalo
vlastnosti denného svetla.
Obr. 2. Pri osvetľovaní miesta zrakovej úlohy je vhodné umiestniť svietidlá tak, aby svetelný tok
smeroval na pracovnú rovinu zhora a mierne zľava v smere pohľadu zamestnanca
SVĚTLO 2013/4
názory a zkušenosti
Obr. 3. Grafias (závesné, prisa­
dené, zapustené) – svietidlo so
svetelným tokom až 17 200 lm,
merným výkonom 123 lm/W, Ra 65
a stupňom krytia IP65 predstavuje
ideálne svetelné riešenie do výrob­
ných priestorov s výškou stropu až
do 16 m, vďaka vysokému stupňu
krytia je možné ho použiť aj v pries­
toroch so zvýšenou koncentráciou
prachu, vlhkosti a všade tam, kde je
riziko priameho kontaktu s vodou;
konštrukčné a tepelné riešenie svie­
tidla v kombinácii s použitými LED
svetelnými zdrojmi predlžujú jeho
životnosť až na 100 tisíc h
Obr. 4. MYAR LED (zapustené,
prisadené, závesné) – vďaka vyso­
kému mernému výkonu 104 lm/W
a stupňu krytia IP65 je toto svietidlo
vhodné pre všetky typy priemysel­
ných priestorov; spĺňa kritériá ISF
(International Food Standard) a je
možné ho využiť v potravinárskom
priemysle, vďaka sofistikovanému
optickému systému sa dosahuje
s týmto svietidlom rovnomerné
osvetlenie priestoru, svetelný tok je
11 000 lm, Ra 80
Prídavné reflektory
70° 85° 90°
Obr. 5. Prestige LED (závesné, prisa­
dené) – vďaka svojim konštrukčným
a technickým parametrom predstavuje
multifunkčný osvetľovací systém vhod­
ný pre rôzne priemyselné priestory,
široký rozsah montážnej výšky (viac
ako 12 m), umožňuje jeho použitie aj
vo výrobných halách s veľkou výškou
stropu, vyrába sa v niekoľkých varian­
toch, s rôznymi optickými systémami
(parabolická mriežka, asymetrický
reflektor, dvojitý asymetrický reflektor,
symetrický reflektor, úzky reflektor),
použité LED svetelné zdroje zvyšujú
ekonomickosť svetelného riešenia
vďaka dlhej dobe života, malej
poruchovosti a vynikajúcej účinnosti,
svetelný tok je 6 750 lm, Ra 80
Obr. 6. Tornado PC LED (montáž
na stenu, prisadené, závesné) –
variabilné možnosti montáže zvyšujú
použiteľnosť tohto svietidla v rôznych
typoch priemyselných priestorov či
už na hlavné osvetlenie priestoru,
alebo v podobe doplnkového osvet­
lenia v mieste zrakovej úlohy, vysoký
stupeň krytia IP65 a použitý LED
zdroj ho predurčujú na použitie aj vo
vlhkých priestoroch s nízkou teplotou
(napr. chladiace boxy v potravinár­
skom priemysle), na rozdiel od kon­
venčných zdrojov LED svetelný zdroj
nezaznamenáva pokles svetelného
toku ani pri teplotách pod 0 °C,
svetelný tok je 5 100 lm, Ra 80
SVĚTLO 2013/4
31
názory a zkušenosti
hladina
osvetle nosti
(lux)
700
600
500
400
300
8:00
studená biela (6 500 K)
teplá biela (2 700 K)
13:30
17:30
12:00
8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Obr. 7. Zmenou náhradnej teploty chromatickosti svetla možno účinne ovplyvniť výkonnosť
zamestnancov počas pracovnej doby
15:13:29
11.10.2012
LIGHTING CONTROL
Group
Actual
level
Scheduler
Schedule
diagram
Repeat
Group
Action
Time
Date/Day
GROUP1
AUT
100%
75%
50%
25%
10%
OFF
7%
PRESET1
once
All
100%
19:20
11-10-12
GROUP2
AUT
100%
75%
50%
25%
10%
OFF
100%
PRESET2
day
GROUP
AUT
05:00
Every
GROUP3
AUT
100%
75%
50%
25%
10%
OFF
75%
PRESET3
day
GROUP
50%
17:30
We
GROUP4
AUT
100%
75%
50%
25%
10%
OFF
75%
PRESET4
once
All
75%
13:16
19-10-12
GROUP5
AUT
100%
75%
50%
25%
10%
OFF
64%
PRESET5
once
GROUP
OFF
22:00
11-10-12
GROUP6
AUT
100%
75%
50%
25%
10%
OFF
52%
PRESET6
astro
GROUP
100%
St
Mo + 10min
GROUP7
AUT
100%
75%
50%
25%
10%
OFF
12%
PRESET7
day
GROUP
10%
15:45
Mo, Su
GROUP8
AUT
100%
75%
50%
25%
10%
OFF
98%
PRESET8
once
GROUP
AUT
08:30
28-10-12
GROUP9
AUT
100%
75%
50%
25%
10%
OFF
51%
Off Schedules
_
X
Service
POWER CONSUMPTION
Obr. 9. Výstup z LQS Composera s výsledným
hodnotením kvality osvetlenia – interaktívny
softvér LQS Composer vyvinutý spoločnosťou
OMS umožňuje zákazníkovi simulovať svetelné
podmienky s predvoleným typom svietidiel, zá­
roveň mu v aktuálnom čase dovoľuje sledovať,
ako sa mení percento úspor a energetická trie­
da daného priestoru v závislosti na zvolených
aplikáciách systému riadenia osvetlenia
32,8
kW
Summary
Summary
Classify
Detection
Add Schedule
ONLINE
Obr. 8. Inteligentná aplikácia DAY Watch, pre scénické a časové riadenie, umožňuje zákazníkom
sledovať aktuálny stav osvetľovacej sústavy, jej spotrebu a upozorňuje na prípadné poruchy či
výpadky svietidiel
Jedným z najúčinnejších nástrojov
na naplnenie tohto cieľa je využitie funkcie simulácie denného svetla. Integrovanie funkcie denného svetla vychádza z poznatkov o jeho prirodzených vlastnostiach:
prirodzené denné svetlo nie je monotónne a mení svoje vlastnosti (napr. náhradnú
teplotu chromatickosti) nielen v závislosti
na časti dňa a aktuálnej oblačnosti, ale aj
v závislosti od ročného obdobia. Všetky
tieto faktory majú zásadný vplyv na vnímanie priestoru a objektov v ňom človekom. Pri simulácii vlastností denného svetla (napr. prostredníctvom zariadení pre
dynamické osvetlenie alebo ladenia bielej
farby svetla) nastávajú účinné zmeny náhradnej teploty chromatickosti svetla počas pracovnej doby. Pri dennej prevádzke
je na začiatku pracovnej zmeny žiaduce
emitovať na pracovisku biele studené svetlo (6 500 K), ktoré bude na zamestnancov
pôsobiť aktivačne a zvýši ich schopnosť sústrediť sa. Naopak v čase obeda je vhodné pre regeneráciu použiť teplé biele svet-
32
lo (2 700 K), ktoré prispieva k zvýšenému
relaxačnému pocitu zamestnancov. Pre vyhnutie sa na pracovisku popoludňajšiemu
útlmu je vhodné použiť na osvetlenie výrobných priestorov opäť studené bie­le svetlo. Pozvoľnou zmenou náhradnej teploty
chromatickosti zo studenej na teplú ku
koncu pracovnej zmeny je dobré pripraviť
zamestnancov na odchod domov a nasledujúci odpočinok.
vlastník priemyselného priestoru tak môže
docieliť značné finančné úspory z nákladov za spotrebovanú energiu. Vďaka inteligentným nástrojom osvetlenia bude užívateľ osvetľovacej sústavy môcť zároveň
profitovať z výhod flexibilnej a autonómne pracujúcej osvetľovacej sústavy. Plne autonómna sústava pracuje bez vynúteného
zásahu používateľa, čím je vylúčené riziko
zlyhania človeka pri jej obsluhe.
Existujúce technológie v súčasnej dobe
umožňujú vlastníkovi alebo užívateľovi
osvetľovacej sústavy riadiť a kontrolovať jej
stav aj zo vzdialeného miesta prostredníctvom internetového pripojenia, napr. prostredníctvom počítača. Spoločnosť OMS vyvinula na tento účel pre svojich zákazníkov
sofistikovaný kontrolný systém DAY Watch.
Táto aplikácia zákazníkovi dovoľuje sledovať zo vzdialeného miesta aktuálnu spotrebu osvetľovacej sústavy, monitoruje stav
a intenzitu svetelného toku zapojených svietidiel a dokáže upozorniť na výpadky svetelných zdrojov a poruchy osvetľovacej sústavy.
http://www.omslighting.sk/lqscomposer
Úsporami k optimalizácii nákladov
Priemyselné budovy sú takmer bezvýhradne veľkometrážne a energeticky náročné priestory s komplexnou infraštruktúrou,
kde náklady na energie často predstavujú
nezanedbateľnú položku. Úlohou pre dizajnéra osvetlenia je preto navrhnúť ho tak,
aby nielen bolo funkčné, ale aby navrhnutá
osvetľovacia sústava pracovala aj čo možno
najúspornejšie. Tento cieľ je možné dosiahnuť integrovaním efektívnych nástrojov
riadenia osvetlenia. Prevádzkovateľ alebo
OMS cz, spol. s r. o.
Brněnská 40, 695 01 Hodonín
tel.: 518 321 270
e-mail: [email protected]
www.omslighting.com
SVĚTLO 2013/4
Download

Správne svetlo pre váš biznis