Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Starej Myjave dňa 14.6.2012
č.13/2012
Prítomní:
Pavol Kováč, starosta obce
Poslanci OZ:
Ing. P.Bunčiak, Ľ.Caltík, Ing.M.Janiga, P.Mizerák,Š.Ferianec
Program zasadnutia:
1. Otvorenie, schválenie programu.
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov
3. Ţiadosť o finančný príspevok pre FS Kopaničiarik,FF Myjava,Javorina
4. Dodatok k VZN o dani za ubytovanie
5. Zmluva o prenájme obecného pozemku pre OZ Kovo Myjava
6. Návrh na schválenie vyradenia ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ zo siete škôl k 30.6.2012
7. Návrh na schválenie zaradenia ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ do siete škôl k 1.7.2012
pod názvom Spojená škola v Starej Myjave č.141
8. Ţiadosť Mgr.Adely Viskupovej o prenájom priestorov
9. Schválenie platu starostu podľa zák.253/1994
z.z. v znení neskorších predpisov
10. Audit obce za rok 2011
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Uznesenie
14. Záver
1
Priebeh rokovania
1.Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia.
K programu nemal nikto doplňujúce návrhy ani pripomienky. Program poslanci schválili.
2. Starosta určil overovateľov zápisnice p .Ľubomír Caltík a Peter Mizerák a návrhovú komisiu v zloţení
p.Ing. Peter Bunčiak a Ing. Martin Janiga Návrh poslanci schválili.
3.Starosta oboznámil prítomných so ţiadosťami o finančný príspevok na činnosť pre FS Kopaničiarik,
Folklórny festival Myjava a Slávnosti na Javorine.
Navrhol pre FS Kopaničiarik 500 €, Folklórny festival Myjava 100 € a palivové drevo, a pre Slávnosti na
Javorine 30 €. Poslanci návrh schválili
4. Starosta navrhol na schválenie zmenu výšky dane za ubytovanie na lôţko a noc 0,25 €. V súčasnom
VZN o miestnych daniach a poplatkoch č.1/2009 je poplatok 0,09 €. Poslanci návrh schválili. Poplatok
bude uvedený v dodatku k VZN č.1/2009.
5.Starosta navrhol dve alternatívy.
A/ pozemok, ktorý OZ KOVO vyuţíva, bude po vzájomnej dohode predmetom prenájmu, na výške nájmu
sa obidve strany dohodnú.
B/ pozemok budú uţívatelia udrţiavať v čistote a poriadku, pravidelne kosiť, aspoň 3x ročne, a umoţnia
prechod aj ostatným turistom a návštevníkom po ceste pod budovou smerom k vleku a na beţkovanie na
ihrisku. Po dodrţaní týchto podmienok obec vyrúbi symbolický prenájom vo výške 1 €.
Poslanci podporili druhú alternatívu, a poverili starostu rokovaním so zástupcom vedenia OZ KOVO.
6-7. Starosta informoval o spôsobe vyradenie zo siete škôl a následného zaradenia do siete škôl pod
názvom Spojená škola, ktorá bude umiestnená v budove súčasnej materskej školy. Ţiadosti boli zaslané
na Krajský školský úrad v Trenčíne odkiaľ uţ prišlo súhlasné stanovisko, a na Ministerstvo školstva
v Bratislave.
Z ekonomického hľadiska bude zlúčenie školských zariadení do jednej budovy najlepším riešením
8. Poslanci prerokovali ţiadosť p.Mgr.Adely Viskupovej a p.Romana Svinkáska o prenájom priestorov na
ihrisku a podieľanie sa na kultúrno-spoločenských akciách, detských podujatí v obci Stará Myjava. Túto
ţiadosť starosta navrhol vziať na vedomie, pretoţe objekt nie je ešte stavebne ukončený ani
skolaudovaný.
9. Zástupca starostu Ing Bunčiak navrhol plat starostu podľa zákona 253/1994 v znení neskorších
predpisov. V súlade s platnou legislatívou je potrebné kaţdý rok prerokovať a schváliť plat starostu obce,
ktorý sa odvíja od priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Priemerná mesačná mzda v národnom
hospodárstve za rok 2011 je 786 € a násobok v podmienkach obce Stará Myjava je 1,65 zvýšeného
o 40% v zmysle §4, ods.2 zákona č.253/1994 z.z. v znení neskorších predpisov. Plat bude starostovi
vyplácaný s účinnosťou od 1.6.2012.
2
Poslanci p. Mizerák a Ing. Bunčiak ocenili prácu a snaţenie starostu, ktorý nie je limitovaný pracovnou
dobou, často pracuje aj v čase svojho osobného voľna, vychádza v maximálnej miere v ústrety
organizáciám v obci aj jednotlivým občanom obce. Pre kaţdého si nájde čas na rozhovor a riešenie
problémov. Starosta prisľúbil, ţe v pracovnom tempe nepoľaví, bez ohľadu na výšku svojho príjmu.
10. Starosta informoval prítomných o vykonanom audite obce, ktorý je súčasťou záverečného účtu obce
za rok 2011.Účtovná závierka verne a pravdivo poskytuje obraz vo všetkých významných súvislostiach
finančnej situácie obce Stará Myjava .
11. Rôzne
Starosta informoval o ţiadosti o kúpu obecného pozemku p. Pavla Viskupa s manţelkou bytom Stará Myjava
316, ktorý uţívajú asi 40 rokov. Jedná sa o časť oploteného dvora pri rodinnom dome č.316, parc.č.27940/1
s výmerou 282 m2. Poslanci ţiadosť schválili.
Ďaľšou ţiadosťou je odkúpenie časti obecného pozemku do súkromného vlastníctva p. Pavla Kováča, Stará
Myjava 324, ktorým sa rieši prístup k rod. domu č.232, presah strešnej konštrukcie domu a stĺp elektrického
vedenia, aj časť hospodárskej budovy. Tento pozemok dlhodobo vyuţíval ţiadateľ aj jeho predchodcovia.
Ţiada tieţ o schválenie vecného bremena na parc.č. 29920/1 na umiestnenie vodomernej šachty
a vodovodnej prípojky.
Podľa geometrického plánu č.51/2012 sa parc.č. 29920/ 1 rozdeľuje na:
parc.č. 29920/1 výmera 181 m2
parc.č. 29920/5 výmera 228 m2
parc.č.28734/2 výmera 16 m2
Predmetom odkúpenia je parc.č. 29920/5 - výmera 228 m2 a parc.č. 28734/2 výmera 16m2.
Spolu 244 m2
Starosta informoval prítomných o pripravovaných investičných akciách obce Stará Myjava:
- prebieha odkupovanie pozemkov od súkromných osôb v časti obce Výhony
- pripravuje sa projektová dokumentácia pre výstavbu zberového dvora
- je spracovaná urbanistická štúdia na umiestnenie stavby bytovky, ktorá by sa mala začať stavať v roku 2013
- sú objednané plastové okná na výmenu do MŠ o na obecný úrad
- plánuje prijať do pracovného pomeru troch pracovníkov z Úradu práce na úpravu a čistenie
verejných priestranstiev, kosenie, údrţbu zákop. Obec dostala súhlasné stanovisko od Povodia Dunaja
na tieto práce, avšak zásahy do koryta rieky nepovoľuje.
- starosta navrhol polročné odmeny vo výške 40 % z platu všetkým zamestnancom Obecných lesov
s.r.o. Stará Myjava v trvalom pracovnom pomere.
12. Diskusia
do diskusie sa nikto neprihlásil
13. Uznesenie
Ing. Peter Bunčiak prečítal návrh uznesenia
14. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
3
Uznesenie č.26
obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave schvaľuje
A/ Overovateľov zápisnice v zloţení. Ľubomír Caltík, Peter Mizerák
Návrhovú komisiu v zloţení p.Ing. Peter Bunčiak, Ing.Martin Janiga
B/ Finančný príspevok Pre FD Kopaničiarik vo výške 500 €
Finančný príspevok pre 53. ročník MFF Myjava 2012 vo výške 100 € a palivové drevo
Finančný príspevok na slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine vo výške 30 €
C/ Dodatok k VZN o dani za ubytovanie 0,25 € za osobu/1 deň
D/ Vyradenie základnej školy Stará Myjava 129,školského klubu Stará Myjava 129 materskej
školy Stará Myjava 141, a školskej jedálne pri materskej škole Stará Myjava 141 zo siete škôl
k 30.6.2012 podľa zákona 596/2003 §17
E/ Zaradenie základnej školy Stará Myjava 129, školského klubu, Stará Myjava 129, materskej
školy 141 a školskej jedálne pri materskej škole Stará Myjava 141 do siete škôl k 1.7.2012
podľa zákona 596/2003 § 16
F/ Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave určuje plat starostu v zmysle §11, ods.4, písm.i/
podľa zákona 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona
č.253/1994 z.z. o právnom postavení a platových podmienkach starostov a primátorov miest,
v znení neskorších predpisov plat starostovi ako súčin priemernej mesačnej mzdy
zamestnancov v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov štatistického úradu za
predchádzajúci kalendárny rok / 786 €/ a násobku podľa §4, ods.1, zákona č.253/1994 z.z.
v znení neskorších predpisov, čo je v podmienkach obce Stará Myjava 1,65 násobok,
zvýšeného o 40% v zmysle § 4, ods.2 zákona č.253/1994 z.z. v znení neskorších predpisov.
Kritériom pre stanovenie platu starostu je dodrţiavanie rozpočtových pravidiel, hospodárne
nakladanie s majetkom obce Stará Myjava a Obecných lesov s. r.o.Stará Myjava
G/ predaj pozemku vo vlastníctve obce Stará Myjava p. Pavlovi Viskupovi s manţelkou,Stará
Myjava č.316, parc.č. 27940/1 vo výmere 282 m 2.
Cena pozemku 1,66 € za 1m2
H/ Predaj časti pozemku vo vlastníctve obce Stará Myjava, p. Pavlovi Kováčovi,Stará Myjava
324, parc.č. 29920/5 vo výmere 228 m2, a parc.č. 28734/2 vo výmere 16m2 – zastavaná
plocha vytvorená GP č.51/2012. Spolu je výmera pozemkov 244m2.Jedná sa o vstupný dvor
k rodinnému domu č.232, ktorý je vo vlastníctve ţiadateľa v celosti a vecné bremeno na
parc.č. 29920/1 na umiestnenie vodomernej šachty.
Cena pozemku 1,66, € / m2.
4
Všetky uznesenia boli schválené počtom hlasov
počet hlasov za
5
počet hlasov proti
0
počet hlasov zdrţal sa 0
I/ Odmenu vo výške 40 % z mesačného platu polročne kaţdému zamestnancovi Obecných
lesov s.r.o. Stará Myjava v trvalom pracovnom pomere.
počet hlasov za : 4
zdrţal sa:
1
počet hlasov proti: 0
Uznesenie č.27
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave berie na vedomie
A/ Správu audítora o overení účtovnej závierky obce za rok 2011
B/ Ţiadosť p. Mgr. Viskupovej a p. Svinkáska o prenájom priestorov na ihrisku
Pavol Kováč, starosta obce
.....................................
Overovatelia zápisnice:
Ľubomír Caltík
......................................
Peter Mizerák
....................................
V Starej Myjave, 15.06.2012
Zapísala H.Šiflová
5
6
Download

Zápisnica OZ 14.6.2012