Obecný úrad ,
951 22 Alekšince
ZÁPISNICA
z 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva - 13.riadneho
konaného dňa 21. 06. 2013
Prítomní: Igor Miškolci - starosta obce
Poslanci : Dušan Kotúč, Ing. Martin Kovaľ, Ing. Anton Kušnír, Ing. Andrej Lipka,
Zlatica Petríkova
Neprítomní: Ing. Jozef Čapla, PhD. , Jozef Bauman,
Ďalší prítomní : Ing. František Horník –hlavný kontrolór obce
Miriam Bullová – zamestnanec obce
Verejnosť : nebola prítomná
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Informácia o plnení uznesení
Ţiadosti od občanov a organizácií
Doplnenie člena do Komisie na ochranu verejného záujmu
Delegovanie zástupcov obce do Rady školy
Návrh na vyradenie starých a opotrebovaných kníh
Záverečný účet a výročná správa za rok 2012
Plán HK na druhý polrok 2013
Majetkovoprávne vysporiadanie Biskupstvo Nitra- Kováč Ľubomír
Preklenovací úver na environmentálne centrum
Schválenie výmeny 1 izbového za 2 izbový pre nájomníkov Vladimír Kulich a Štefánia Melnárová
Pridelenie jednoizbového nájomného bytu v 9 b.j.
Súťaţ „Dedina roka 2013“
Oslava sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda
Prehodnotenie dodávateľov na odber plynu a elektriny
Prehodnotenie poistných zmlúv na majetok obce
Rôzne
Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Igor Miškolci starosta obce.
Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, ţe je prítomných všetkých 5 poslancov,
zasadnutie je uznášaniaschopné, je schopné prijímať nariadenia obce, ktoré sa schvaľujú 3/5
väčšinou všetkých poslancov.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starosta určil zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhol členov návrhovej komisie
Uznesením č. 280/2013 OZ berie na vedomie
Overovateľov zápisnice : Ing. Andrej Lipka, Dušan Kotúč
Zapisovateľka : Valéria Skokanová
schvaľuje
Návrhovú komisiu : Ing. Anton Kušnír, Zlatica Petríková
konštatuje, ţe
-na rokovaní OZ boli prítomní 5 poslanci
Hlasovanie: za: 5 Dušan Kotúč, Ing. Martin Kovaľ, Ing. Anton Kušnír, Ing. Andrej Lipka, Zlatica Petríková
proti: 0
zdrţal sa : 0
Uznesenie bolo schválené.
1
Obecné zastupiteľstvo Obce Alekšince uznesením č. 281/2013 OZ
schvaľuje
predloţený program rokovania starostom obce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Informácia o plnení uznesení
Ţiadosti od občanov a organizácií
Doplnenie člena do Komisie na ochranu verejného záujmu
Delegovanie zástupcov obce do Rady školy
Návrh na vyradenie starých a opotrebovaných kníh
Záverečný účet a výročná správa za rok 2012
Plán HK na druhý polrok 2013
Majetkovoprávne vysporiadanie Biskupstvo Nitra- Kováč Ľubomír
Preklenovací úver na environmentálne centrum
Schválenie výmeny 1 izbového za 2 izbový pre nájomníkov Vladimír Kulich a Štefánia Melnárová
Pridelenie jednoizbového nájomného bytu v 9 b.j.
Súťaţ „Dedina roka 2013“
Oslava sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda
Prehodnotenie dodávateľov na odber plynu a elektriny
Prehodnotenie poistných zmlúv na majetok obce
Rôzne
Záver
Hlasovanie: za: 5 Dušan Kotúč, Ing. Martin Kovaľ, Ing. Anton Kušnír, Ing. Andrej Lipka, Zlatica Petríková
proti: 0
zdrţal sa : 0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 3 – Kontrola uznesenia
Informáciu o plnení uznesení predloţil zástupca starostu Dušan Kotúč.
-uzn.č.220/2013 ukladá komisií pre výstavbu, ţivotné prostredie, a ochranu verejného
poriadku... a finančnej komisií - prerokovať ţiadosť Ing. J. Vencela o odstránenie závad na
6 b.j. za účasti odborníka s odboru výstavby , nájomníkov a zhotoviteľa stavy
a uzn. č. 265/2013 Obecne zastupiteľstvo ukladá komisii pre výstavbu
-predloţenie cenových ponúk na vypracovanie energetického posudku budovy 9 b.j.
Prítomných oboznámil Ing. Kušnír o prieskume výšky cien za vypracovanie energetického
posudku. Analýza cien na jednu bytovku bola dosť vysoká. V letnom období to neprichádza
do úvahy, energetický certifikát sa robí v zimnom období.
uznesenie splnene
- uzn.č. 254/2013 -mim.OZ ukladá komisii pre legislatívu...- pripraviť návrh dohody s
odborným poradcom na kontrolu zmlúv, ktoré uzatvára obec
Ing. Kušnír predloţil poslancom dohodu s JUDr. Filipom Kubušom, ktorý pracuje v štátnej
správe a venuje sa problémom samosprávy. Dohodnutá odmena za vykonanú prácu je 13,-€.
Na finančnú komisiu prišla jedna ponuka, finančná komisia odporúča podpísať dohodu o
vykonaní práce s JUDr. F.Kubušom s náplňou práce na vykonávanie konzultačnej činnosti v
administratívnoprávnych veciach pre obec Alekšince. Ing. Lipka sa informoval, či JUDr.
Kubuš si bude stáť za vydaným stanoviskom k posudzovanej zmluve. Hlavný kontrolór
informoval, ţe začal pracovať so zmluvami podpísanými s obcou, kontroluje obsahovú
stránku, zverejňovanie.
Obecne zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 282/2013 schvaľuje
-predloţenú dohodu o vykonaní práce s JUDr. F.Kubušom s náplňou práce na vykonávanie
konzultačnej činnosti v administratívnoprávnych veciach.
Hlasovanie: za: 5 Dušan Kotúč, Ing. Martin Kovaľ, Ing. Anton Kušnír, Ing. Andrej Lipka, Zlatica Petríková
proti: 0
zdrţal sa : 0
Uznesenie bolo schválené.
- uzn.č. 273/2013 ukladá legislatívnej komisií - prepracovať VZN č. 3/2013 o poskytovaní
sociálnych sluţieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne sluţby
uznesenie trvá
2
K bodu 4 Ţiadosti od občanov a organizácii
Zástupca starostu p. Kotúč prečítal dve ţiadosti od Simony Rácovej, ktorá býva v podnájme
bytu č.2 v staršom dome súp.č.234 pri koniarni. Ţiada o povolenie prerobiť miestnosť vedľa
bytu- bývalú stajňu na izbu a oplotenie pred jej oknami, z dôvodu konfliktov s rodinou
bývalého manţela.
Obecne zastupiteľstvo na návrh Dušana Kotúča uznesením č. 283/2013 ukladá komisií pre
výstavbu a sociálnej komisií
- posúdiť ţiadosti S. Rácovej na komisií a predloţiť návrh riešenia na najbliţšom riadnom
zasadaní OZ
Hlasovanie: za: 5 Dušan Kotúč, Ing. Martin Kovaľ, Ing. Anton Kušnír, Ing. Andrej Lipka, Zlatica Petríková
proti: 0
zdrţal sa : 0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 5 Doplnenie člena do Komisie na ochranu verejného záujmu
Starosta informoval prítomných, ţe z dôvodu úmrtia poslanca Mgr. Zverinu, musí byť
doplnená komisia o nového člena. Komisia sa zriaďuje a plní úlohy podľa ústavného zákona
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
(ďalej len „ústavný zákon“).
Má osobitné postavenie a organizačnú štruktúru, vyplývajúcu z ústavného zákona a
predmetom jej činnosti je plnenie úloh, ktoré zveruje do jej pôsobnosti ústavný zákon.
Komisia pracuje formou zasadnutí, ktoré sú neverejné. Počet členov a zloţenie komisie určuje
čl. 7 ods. 5 ústavného zákona. Komisia je zloţená zo zástupcov politických strán, politických
hnutí a nezávislých poslancov, z ktorých je zloţené obecné zastupiteľstvo, a to tak, ţe kaţdá
politická strana alebo politické hnutie a nezávislí poslanci majú v komisii po jednom
zástupcovi. Členov komisie schvaľuje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou
prítomných poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov. Ak sa tento počet nedosiahne
spôsobom uvedeným v odseku 1, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany
alebo politického hnutia, ktorá má v obecnom zastupiteľstve najvyšší počet poslancov.
Členovia komisie sú pri výkone svojej funkcie nezastupiteľní.
Obecne zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 284/2013 schvaľuje
- Ing. Jozefa Čaplu, PhD. za člena do komisie na ochranu verejného záujmu
Hlasovanie: za: 5 Dušan Kotúč, Ing. Martin Kovaľ, Ing. Anton Kušnír, Ing. Andrej Lipka, Zlatica Petríková
proti: 0
zdrţal sa : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu 6 Delegovanie zástupcov obce do Rady školy
Funkčné obdobie rady školy bolo ukončené, je potrebné aby zriaďovateľ delegoval zástupcov
do novej Rady školy. Starosta navrhuje opätovne delegovať tých istých zástupcov obce.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Martina Kovaľa uznesením č. 285/2013 deleguje
- zástupcov obce do Rady školy v tomto zloţení - Ing. Jozef Čapla,PhD., Ing. Ľuboš Horka,
PhDr.Slávka Vaššová a Mgr. Peter Blahovec
Hlasovanie: za: 5 Dušan Kotúč, Ing. Martin Kovaľ, Ing. Anton Kušnír, Ing. Andrej Lipka, Zlatica Petríková
proti: 0
zdrţal sa : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu 7 návrh na vyradenie starých a opotrebovaných kníh
Starosta informoval prítomných, ţe sa jedná o staré a opotrebované knihy, z niektorých je po
viacej kusov a nie sú potrebné. Knihy sú vytriedené a pripravené na vyradenie. Zoznam bol
poslancom zaslaný mailom.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Martina Kovaľa uznesením č. 286/2013 schvaľuje
- komisiu na vyradenie zastaranej a opotrebovanej literatúry v zloţení - Ing. Anton Kušnír,
Zlatica Petríková a Vladimíra Kňaţická
na návrh Zlatici Petríkovej ukladá vyraďovacej komisií
3
- predloţiť na najbliţšie zasadanie OZ zápisnicu z vyraďovania a štatistiku o počte kníh
nachádzajúcich sa v obecnej kniţnici
Hlasovanie: za: 5 Dušan Kotúč, Ing. Martin Kovaľ, Ing. Anton Kušnír, Ing. Andrej Lipka, Zlatica Petríková
proti: 0
zdrţal sa : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu 8 Záverečný účet a výročná správa za rok 2012
Predseda finančnej komisie Ing. Martin Kovaľ predniesol stanovisko k Záverečnému účtu
obce za rok 2012 a Výročnej správe za rok 2012. Komisia navrhuje záverečný účet schváliť
bez výhrad a výročnú správu vziať na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Martina Kovaľa uznesením č. 287/2013 -OZ schvaľuje
- Záverečný účet obce Alekšince za rok 2012 a celoročné hospodárenie bez výhrad
Hlasovanie: za: 5 Dušan Kotúč, Ing. Martin Kovaľ, Ing. Anton Kušnír, Ing. Andrej Lipka, Zlatica Petríková
proti: 0
zdrţal sa : 0
Uznesenie bolo schválené
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Martina Kovaľa uznesením č. 288/2013 -OZ berie na
vedomie - Výročnú správu obce za rok 2012
Hlasovanie: za: 5 Dušan Kotúč, Ing. Martin Kovaľ, Ing. Anton Kušnír, Ing. Andrej Lipka, Zlatica Petríková
proti: 0
zdrţal sa : 0
Uznesenie bolo schválené
Hlavný kontrolór predloţil na finančnú komisiu stanovisko k záverečnému účtu a výročnej
správe. Uviedol, ţe záverečný účet nie je overený audítorom, audit má byť vykonaný do
konca roka. Poznamenal, ţe výrok audítora by mohol byť pri schvaľovaní záverečného účtu.
V predloţenom dokumente chýbajú poznámky. Informoval, ţe Záverečný účet a výročná
správa boli zverejnené na oznamovacej tabuli obce aj na webovej stránke obce. Pripomienky
neboli vznesené.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Martina Kovaľa uznesením č. 289/2013 -OZ berie na
vedomie - stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2012
Hlasovanie: za: 5 Dušan Kotúč, Ing. Martin Kovaľ, Ing. Anton Kušnír, Ing. Andrej Lipka, Zlatica Petríková
proti: 0
zdrţal sa : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu 9 Plán hlavného kontrolóra na druhý polrok 2013
Materiál bol poslancom predloţený.
Obecne zastupiteľstvo na návrh Dušana Kotúča uznesením č. 290/2013 schvaľuje
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2013
Hlasovanie: za: 5 Dušan Kotúč, Ing. Martin Kovaľ, Ing. Anton Kušnír, Ing. Andrej Lipka, Zlatica Petríková
proti: 0
zdrţal sa : 0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 10 Majetkovoprávne vysporiadanie Biskupstvo Nitra – Obec Alekšince
Starosta informoval prítomných, ţe obci boli ponúknuté Biskupstvom Nitra na výmenu dva
pozemky v centre obce za role v extraviláne obce. Jedná sa o pozemky v okolí futbalového
areálu. Ing. Kušnír je za kúpu nie za výmenu. Obec tento rok predáva pozemky a za financie
z predaja sa môţu odkúpiť biskupské pozemky. Starosta poţiadal poslancov, aby sa s ním
zúčastnili rokovania s Biskupstvom Nitra. Ing. Lipka sa prihlásil.
Obecne zastupiteľstvo na návrh Zlatice Petríkovej uznesením č. 291/2013 berie na vedomie
- Správu starostu obce o majetkovoprávnom vysporiadaní medzi obcou Alekšince a
Biskupstvom Nitra
Hlasovanie: za: 5 Dušan Kotúč, Ing. Martin Kovaľ, Ing. Anton Kušnír, Ing. Andrej Lipka, Zlatica Petríková
proti: 0
zdrţal sa : 0
Uznesenie bolo schválené.
4
K bodu 11 preklenovací úver na environmentálne centrum
Predseda finančnej komisie informoval o nutnosti zobrať preklenovací úver na sumu
72 160,44 €, sú to náklady na výstavbu Environmentálneho a kultúrnospoločenské centra,
ktoré je vo výstavbe pri kynologickom areáli. Obec to bude stáť cca 6464,38 € zostávajúcu
sumu preplatí PPA. Komisia sa nezhodla na stanovisku. Hlavný kontrolór predniesol
stanovisko k dodrţiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania (úveru).
Vzhľadom k tomu, ţe sú splnené obidve podmienky uvedené v písm. a/ a b/ ods.6 §17 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov odporúča obecnému zastupiteľstvu úver vo výške 72 160,44 € schváliť. Ing. Kušnír
upozornil na trhové ceny, treba poţiadať viac bánk o zaslanie podmienok úveru. Budeme
musieť brať úver aj na ČOV, pôjdeme stále do mínusu. Starosta informoval, ZMOS odporúča
obciam konsolidovanie prostriedkov, treba dlhodobejšie plánovať a nevstupovať do
projektov, ktorými sa zvyšuje rozpočet obcí. Treba vyuţívať programové obdobie LEADRU,
v budúcnosti uţ financie nebudú vyuţívať len obce ale aj iné organizácie. Ing. Kušnír
poznamenal, ţe externý manaţment je drahý, Centrum-chatka je dobrá, ale budú je vyuţívať
len poľovníci. Mohli sa financie pouţiť na inú stavbu. Poţiadal o nahliadnutiu do rozpočtu
stavby. Starosta upozornil, ţe v danej dobe sa neschválilo iné vyuţívanie financií, ako napr.
na chodníky. Ing. Lipka poţiadal o poloţkový rozpočet stavby z projektu. Starosta ho
odporučil na poľovníkov. Poslanec Kotúč poznamenal, ţe financie by mali postačiť na
dokončenie stavby. Ing. Lipka sa informoval, či dostaneme úver a na akú dobu bude a s akým
úrokom. Starosta predbeţne rokoval s Prima bankou, je to dobrý partner, v minulosti bola
zaloţená pre obce. Úver budeme prať na dobu jedného roka a Prima banka dáva 3,5 % úrok.
Poslancom bol materiál doručený na pripomienkovanie. Neboli ţiadne pripomienky.
Obecne zastupiteľstvo na návrh Ing. Martina Kovaľa uznesením č. 292/2013 -OZ schvaľuje
a/ preklenovací úver na Environmentálne a kultúrnospoločenské centrum Alekšince v sume
72 160,44 €
Hlasovanie: za: 3 Dušan Kotúč, Ing. Martin Kovaľ, Zlatica Petríková
proti: 2 Ing. Anton Kušnír, Ing. Andrej Lipka
zdrţal sa : 0
nehlasoval: 0
b/berie na vedomie - stanovisko hlavného kontrolóra k dodrţiavaniu podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania
Hlasovanie: za: 4 Dušan Kotúč, Ing. Martin Kovaľ, Zlatica Petríková, Ing. Anton Kušnír
proti: 0
zdrţal sa : 0
nehlasoval: 1 Ing.Andrej Lipka,
Uznesenie bolo schválené.
c/ na návrh Ing. Antona Kušníra OZ odporúča starostovi obce - urobiť prieskum trhu z troch
rôznych bánk
Hlasovanie: za: 4 Dušan Kotúč, Ing. Martin Kovaľ, Zlatica Petríková, Ing. Anton Kušnír
proti: 0
zdrţal sa : 0
nehlasoval: 1 Ing .Andrej Lipka,
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 12 schválenie výmeny 1 izbového bytu za 2 izbový byt pre nájomníkov
Vladimíra Kulicha a Štefániu Melnárovú
Vladimír Kulich, Alekšince č. 494, poţiadal obec Alekšince ako vlastníka nájomných bytov
o výmenu 1 izbového bytu s uvoľneným 2 izbovým bytom po rodine Škultetyovej.
Rodina Škultetyová podala výpoveď z 2 izbového bytu v 9 b.j.súp.č. 494 k 30.6.2013 .
Ţiadateľ o výmenu bytu uţíva 1 izbový byt spolu aj s druţkou a synom.
Komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu v Alekšinciach schváliť ţiadateľovi Vladimírovi
Kulichovi, Alekšince 494, výmenu bytu z 1 izbového do 2 izbového uvoľneného bytu v 9 b.j.
po rodine Škultétyovej.
5
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Martina Kovaľa uznesením č. 293/2013 -OZ schvaľuje
- výmenu jednoizbového bytu za dvojizbový byt v 9 b.j. nájomníkom Vladimírovi Kulichovi
a Štefánií Melnárovej k 30.6.2013
Hlasovanie: za: 5 Dušan Kotúč, Ing. Martin Kovaľ, Ing. Anton Kušnír, Ing. Andrej Lipka, Zlatica Petríková
proti: 0
zdrţal sa : 0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 13 Pridelenie jednoizbového nájomného bytu v 9 b.j.
Ing. Lipka informoval prítomných, ţe ţiadosť na uvoľnený 1 izbový byt podalo 9 ţiadateľov.
Komisia pre zhodnotenie uchádzačov o uvoľnený 1 izbový nájomný byt o výmere 39,84 m2
v 9 b.j. Alekšince 494 konštatuje, ţe kritériá pre pridelenie nájomného bytu splnili šiesti
ţiadatelia a to: Marta Rosypalová, Alekšince č. 397, Darina Sleziaková, Alekšince č. 237,
Ingrid Rigová, Alekšince č. 220, Dominika Štefániková, Alekšince č. 350, Vladimír Candrák,
Alekšince 271, Miroslav Vanko, Zbehy. Ďalej komisia konštatuje, ţe kritériá pre pridelenie
nájomného bytu nesplnili traja ţiadatelia- Štefánia Majtánová, Alekšince č. 372- nízky
príjem, Michaela Plechová, Andač č. 89 - nízky príjem, Kollár Vladimír, Alekšince č. 480 –
nízky príjem. Komisia určila predbeţné poradie ţiadateľov o pridelenie nájomného bytu:
Darina Sleziaková, Alekšince č. 237, Dominika Štefániková, Alekšince č. 350, Marta
Rosypalová, Alekšince č. 397 , Ingrid Rigová, Alekšince č. 220, Vladimír Candrák, Alekšince
271, Miroslav Vanko, Zbehy. Pripomienky neboli vznesené.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Andreja Lipku uznesením č. 294/2013 -OZ schvaľuje - pridelenie jednoizbového nájomného bytu v 9 b.j. ţiadateľke pani D. Sleziakovej, Alekšince
Hlasovanie: za: 5 Dušan Kotúč, Ing. Martin Kovaľ, Ing. Anton Kušnír, Ing. Andrej Lipka, Zlatica Petríková
proti: 0
zdrţal sa : 0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 14 Súťaţ“Dedina oka 2013“
Starosta informoval prítomných, ţe obec je zapojená do súťaţe Dedina roka 2013. Hodnotiaca
komisia navštívi našu obec dňa 24.7.2013 o 9.00 hodine a bude posudzovať. V tejto súťaţi sa
nejedná len o vzhľad obce, ale je tam viac kategórií, ktoré sa budú posudzovať:
1.Dedina ako hospodár; 2.Dedina ako maľovaná; 3.Dedina ako klenotnica; 4.Dedina ako
pospolitosť; 5. Dedina ako partner; 6. Dedina ako hostiteľ; 7. Dedina ako záhrada.
Našu silnú stránku vidí starosta v dedine ako hostiteľ. Informoval o programe, ktorý je
pripravený pre komisiu. Poţiadal poslancov o nápady, myšlienky a spoluprácu.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Martina Kovaľa uznesením č. 295/2013 –OZ berie na
vedomie - informáciu starostu obce o prihlásení obce Alekšince do súťaţe Dedina roka
Hlasovanie: za: 5 Dušan Kotúč, Ing. Martin Kovaľ, Ing. Anton Kušnír, Ing. Andrej Lipka, Zlatica Petríková
proti: 0
zdrţal sa : 0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 15 Oslava sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda
Starosta informoval, ţe oslavy budú 5.7.2013 v priestoroch kynologického areálu. Je to
súčasť 5. Ročníka medzinárodného podujatia Dni Slovanov. Vystúpia spevácke skupiny,
bude zapálená vatra Slovanskej vzájomnosti, pripravené bude občerstvenie. Je to pod záštitou
SNS a obce Alekšince. Starosta poţiadal poslancov, aby sa zúčastnili týchto osláv a boli
nápomocní.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Zlatici Petríkovej uznesením č. 296/2013 –OZ berie na
vedomie - informáciu starostu obce o blíţiacich sa oslavách sv. Cyrila a sv. Metoda, ktorá sa
bude konať 5.7.2013
Hlasovanie: za: 5 Dušan Kotúč, Ing. Martin Kovaľ, Ing. Anton Kušnír, Ing. Andrej Lipka, Zlatica Petríková
proti: 0
zdrţal sa : 0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 16 Prehodnotenie dodávateľov na odber plynu a elektriny a bod 17
prehodnotenie poistných zmlúv na majetok obce
6
Starosta informoval prítomných , ţe od Prvej komunálnej finančnej spoločnosti prišla
iniciatíva na hľadanie centrálneho dodávateľa plynu a elektriky na ZMOS. Boli by sme ako
jedna silná skupina. Podrobnosti podá starosta na budúcom rokovaní. Je to otvorená otázka,
ktorú môţu poslanci schváliť alebo zamietnuť. Ing. Lipka sa informoval, prečo to nerieši
mikroregión.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Andrej Lipka uznesením č. 297/2013 –OZ berie na
vedomie - správy starostu obce k :
a/ prehodnoteniu dodávateľov na odber plynu a elektriky
b/ prehodnoteniu poistných zmlúv na majetok obce
Hlasovanie: za: 5 Dušan Kotúč, Ing .Martin Kovaľ, Ing. Anton Kušnír, Ing. Andrej Lipka, Zlatica Petríková
proti: 0
zdrţal sa : 0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 18 Rôzne
Starosta poţiadal prítomných poslancov o dotazy :
Ing. Anton Kušnír:
a/ upozornil na školský byt, ktorý by sa mohol vyuţívať aj na prenájom. Teraz sú tam
organizácie, tie by mohli byť v uvoľnenej kancelárií po zástupcovi alebo kultúrny dom.
Doteraz na byt doplácame. Starosta poţiadal poslancov, aby to dôkladne zváţili, organizácie
a spevácke skupiny tam majú svoje priestory. Byt je poškodený, obec by musela do opravy
investovať. Poţiadal o návrh na uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Andreja Lipku uznesením č. 298/2013 –OZ berie na
vedomie -informáciu poslanca Ing. Kušníra o moţnosti dať školský byt do prenájmu
ukladá poslancovi Ing. Kušnírovi - pripraviť návrh na prenájom do ďalšieho riadneho
zasadania
Hlasovanie: za: 5 Dušan Kotúč, Ing. Martin Kovaľ, Ing. Anton Kušnír, Ing. Andrej Lipka, Zlatica Petríková
proti: 0
zdrţal sa : 0
Uznesenie bolo schválené.
b/ informoval prítomných, ţe bola realizovaná nová verzia obecnej web stránky a navrhol
jednorazovú odmenu administrátorovi.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 299/2013 –OZ schvaľuje
- mimoriadnu odmenu webmasterovi obecnej stránky Jurajovi Lörincovi vo výške 250,00 €.
Hlasovanie: za: 5 Dušan Kotúč, Ing. Martin Kovaľ, Ing. Anton Kušnír, Ing. Andrej Lipka, Zlatica Petríková
proti: 0
zdrţal sa : 0
Uznesenie bolo schválené.
c/ podáva návrh na zvolanie verejného zhromaţdenia občanov
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 300/2013 –OZ schvaľuje
- návrh na zvolanie verejného zhromaţdenia v jesenných mesiacoch 2013
Hlasovanie: za: 5 Dušan Kotúč, Ing. Martin Kovaľ, Ing. Anton Kušnír, Ing. Andrej Lipka, Zlatica Petríková
proti: 0
zdrţal sa : 0
Uznesenie bolo schválené.
d/ vodovod Lahne, po kolaudácií vodovodu chýbajú poklopy, hydranty na koncových vetvách
treba ukončiť, je poţiadavka obyvateľov tejto časti. Starosta informoval o krádeţi ističov
občania Lahní sú potom bez vody, museli sme to zabezpečiť.
e/ na základe nových prepočtov, ktoré robí audítor a ekonómka bude na 6 + 9 b.j. úprava
nájomného. Zo strany nájomníkov 6 b.j. je poţiadavka na zateplenie budovy. ŠFRB uvoľňuje
financie na zateplenia, obec na začiatku garantuje 10% a zvyšná suma sa premietne na 20
rokov do nájomného. Čiţe zvyšok úveru hradia nájomníci, ktorým by sa zvýšilo nájomné ale
nastala by úspora energii z ich strany. Musia byť za zateplenie všetci nájomníci, nesmie byť
nikto proti.
7
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 301/2013 –OZ berie na
vedomie - správu finančnej komisie o moţnostiach získania financií na zateplenie 6 b.j
Hlasovanie: za: 5 Dušan Kotúč, Ing. Martin Kovaľ, Ing. Anton Kušnír, Ing. Andrej Lipka, Zlatica Petríková
proti: 0
zdrţal sa : 0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 19 Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce Igor Miškolci poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie OZ ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20. 00 hodine
Zapísala: Valéria Skokanová
..........................................
Igor Miškolci
starosta obce
Overovatelia:
Ing. Andrej Lipka
..........................................
Dušan Kotúč
.........................................
8
Download

Obecný úrad , 951 22 Alekšince Z Á PISNICA