Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Starej Myjave
dňa 11.12.2013 č.20/2013
Prítomní:
!
!
Pavol Kováč, starosta obce
!
!
Poslanci OZ:
!
Ing. P.Bunčiak, Ľ. Caltík, Ing.M.Janiga, P.Mizerák, Š.Ferianec
!
!
Program
!
!
!
1. Otvorenie, schválenie programu.
!
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov.
!
3. Návrh na schválenie odpredaja pozemkov v RO p.Pěčkovi a p.Potúčkovi.
!
4. Návrh na schválenie VZN o príspevku na stravovanie dôchodcov.
!
5. Návrh na schválenie VZN o nakladaní s nájomnými bytmi.
!
6. Návrh na schválenie rozpočtu obce na obdobie 2014-2016.
!
7. Schválenie zostavenia a predkladania rozpočtu obce bez programovej
štruktúry.
!
8. Návrh na schválenie výmeny plastových okien na požiarnej zbrojnici.
!
9. Správa o hospodárení Obecných lesov s r.o.
!
10. Rôzne
!
11. Diskusia
!
12. Uznesenie
!
13. Záver
!
!
$1
!
Priebeh rokovania
1. Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal prítomných a oboznámil ich
s programom zasadnutia. K programu nemal nikto pripomienky ani doplňujúce
návrhy a jeho priebeh bol schválený.
!
2. Starosta určil overovateľov zápisnice p.Peter Mizerák,Štefan Ferianec
a návrhovú komisiu v zložení p. Ing. Martin Janiga, Ľubomír Caltík
3. Poslanci prerokovali návrh na schválenie odpredaja pozemku do osobného
vlastníctva v RO Stará Myjava parc.č.40116/124 vo výmer 233 m2 p. Milanovi
Pěčkovi, a 40116/106 vo výmere 33 m2 p. Potúčkovi z Bratislavy.
Jedná sa o odpredaj na základe dohody dvoch susediacich vlastníkov. Zároveň
poslanci schválili vecné bremeno k parc.č. 40116/107 právo prístupu na parcelu pre
p. Černáka.
!
4. Poslanci prerokovali návrh na schválenie VZN č.4/2013 o príspevku na
stravovanie pre dôchodcov s trvalým pobytom na území obce. Príspevok na
stravovanie na 1 jedlo 0,40 €. Celková cena 1 jedla je 2,50€. Po schválení hygienou
dňa 12.12.2013 bude kuchyňa v prevádzke od 1.1.2014. Do výberového konania sa
prihlásil jeden uchádzač p. Miroslav Báto. Predstavil svoj program, plány do
budúcna. Prax nadobudol v reštauračných zariadeniach, má primerané skúsenosti.
Nájomné za kuchyňu bolo stanovené na 350 € mesačne na dobu 6 mesiacov a potom
sa zvýši o 80 €. Do zvýšenej sumy je zahrnutý prenájom podlahovej plochy.
V nájomnom je zohľadnená investícia do rekonštrukcie kuchyne.
!
5.Poslanci prerokovali návrh na schválenie VZN č.5/2013 o nakladaní s nájomnými
bytmi. Toto VZN je potrebné schváliť ešte pred stavbou bytového domu. Text VZN je
zverejnený na webovej stránke obce
!
6. Poslanci prerokovali návrh rozpočtu na roky 2014-2016, ktorý je tiež zverejnený
na web stránke obce. K návrhu neboli žiadne pripomienky a poslanci rozpočet na rok
2014 schválili. Návrh rozpočtu na roky 2015 a 2016 vzali poslanci na vedomie.
!
7.Poslanci prerokovali a schválili zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez
uplatňovania programovej štruktúry s účinnosťou od 1.1.2014.
!
8.Poslanci prerokovali nevyhnutnosť výmeny zastaralých okien na požiarnej
zbrojnici za plastové. V tomto objekte je nájomný byt a skvalitní sa tým bývanie
nájomníkov.
!
9. Správu o hospodárení Obecných lesov s.r.o za obdobie 3. štvrťroka 2013
predniesol p. Michal Čajka.
!
!
$2
10.Rôzne
Poslanci prerokovali výkup pozemkov pod plánovanú stavbu chodníka na
novovytvorenej parcele z pôvodných parciel.
29850/18 – 22 m2
29850/19 – 29 m2
29850/20 – 23 m2
29850/21 – 21 m2
29850/22 – 13 m2
Cena pozemku 1,66€ / m 2
Do konca roka sa uskutoční pracovné stretnutie poslancov na ktorom sa prerokuje
stavba bytového domu. Pozemok sa prenajme budúcemu staviteľovi, po ukončení
stavby a schválení dotácií obec odkúpi stavbu od investora.
!
11. Diskusia
Konateľ Obecných lesov p. Čajka informoval o ukončení nájomnej zmluvy medzi
obcou a firmou M.S.P.T s r.o.P. Vajaš sa rozhodol ukončiť činnosť. Technológiu píly
obec odkúpi, aby mohla prevádzka naďalej fungovať. Je vyhlásené výberové konanie
na vedúceho píly. Dňa 15.1.2014 sa rozhodne o menovaní do funkcie. Z bývalej
prevádzky ostane naďalej pracovať jeden robotník. Ostatní sa budú prijímať vo
výberovom konaní a uprednostnia sa obyvatelia s trvalým pobytom na území obce.
!
P. Kozárová sa pýtala v akom štádiu je súdny spor, ktorý prebiehal v minulosti.. P.
Čajka odpovedal, že obec napadla nezákonný prevod p. Mosného pri preberaní
prevádzky pánom Vajašom. Exekučné konanie voči p. Mosnému naďalej pokračuje.
Starosta doplnil, že p. Vajaš neplnil záväzky voči obci , ktorá mu z tohto dôvodu dala
výpoveď z nájomnej zmluvy. P. Vajaš ponúkol obci na odkúpenie sušiareň aj kotolňu
za 100 tisíc €. Obec takúto ponuku odmietla, lebo je zjavne nevýhodná. Po
rokovaniach obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že odkúpi len technológiu, ktorá je
v uspokojivom stave a zodpovedá reálnej hodnote. Vzniknutý dlh na nájomnom bol
vyrovnaný.
!
P.Kozárová sa pýtala na stav školstva v obci.
Odpovedal starosta- stav žiakov v ZŠ je nízky. Tento školský rok navštevuje školu
7 žiakov, dvaja odídu do 5. ročníka a počet žiakov 1. ročníka bude známy vo februári
2014 po zápise.
!
P. Kozárová sa zaujímala, čo sa plánuje s budovou bývalej základnej školy.
Starosta mal predstavu otvoriť v tejto budove ďalšiu triedu materskej školy, pokiaľ by
bol dostatočný záujem. Problémom je nedostatočná komunikácia školy a obce, ale aj
vzájomná komunikácia a nespolupracovanie medzi základnou a materskou školou.
!
P. Mizerák poďakoval za toleranciu a pomoc občanov, pri znečistení cesty po ťažbe
dreva.
$3
p. Majtán sa zaujímal ako pokračuje výstavba zastávky SAD u Kriškov a či sa urobí
zábradlie pri brehu rieky.
Starosta odpovedal, že objednávka na zábradlie je zadaná a pracuje sa na jeho
výrobe. Prístrešok pre čakáreň SAD bude robiť p. Jaroslav Pekník a na spevnenej
ploche je plánované aj malé detské ihrisko.
!
Starosta oboznámil prítomných s plánovaným podujatím obce v spolupráci s TJ Stará
Myjava. Jedná sa o vianočný futbalový turnaj dňa 28.12.2013 spojený so zabíjačkou
a ochutnávkou zabíjačkových špecialít. Všetci sú srdečne vítaní.
!
Starosta oboznámil prítomných so znením listu p. Ing. Vladimíra Hradského, ktorým
informuje o stave kotolne v bývalej základnej škole.
!
!
Program obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, diskusia ukončená.
!
!
12.Uznesenie zostavil a prečítal Ing. Martin Janiga
!
13. Starosta poďakoval prítomným za účasť, podnety a pripomienky po celý rok,
zaželal všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov a nového roka a zasadnutie
ukončil.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
$4
Uznesenie obecného zastupiteľstva v Starej Myjave č.40
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave dňa 11.12.2013 schvaľuje:
A/ Overovateľov zápisnice v zložení p.Peter Mizerák a Štefan Ferianec
počet hlasov za
5
proti
0
zdržal sa
0
B/ Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Martin Janiga a Ľubomír Caltík
počet hlasov za
5
proti
0
zdržal sa
0
!
C/ Odpredaj pozemku parc.č. 40116/124 vo výmere 233 m2 v RO Stará Myjava
p. Pěčkovi z Bratislavy podľa GP 74/2013 z 10.10.2013
Odpredaj pozemku parc.č.40116/106 vo výmere 33 m2 v RO Stará Myjava
p. Potúčkovi z Bratislavy podľa GP 74/2013 z 10.10.2013
!
Vecné bremeno k parc.č. 40116/107 na právo prístupu.
Odpredaj sa uskutoční na základe dohody dvoch susediacich vlastníkov.
Cena pozemku je 10 €/m2
!
D/ VZN č.4/2013 o príspevku na stravovanie dôchodcov
počtet hlasov za
5
Proti
0
Zdržal sa
0
!
E/ VZN č. 5/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi
počet hlasov za
5
proti
0
zdržal sa
0
!
F/ Rozpočet na rok 2014
počet hlasov za
5
proti
0
zdržal sa
0
G/ Neuplatňovanie programovej štruktúry v rozpočte obce Stará Myjava
počet hlasov za
5
proti
0
zdržal sa
0
!
H/ Výmena plastových okien na požiarnej zbrojnici
počet hlasov za
5
proti
0
zdržal sa
0
$5
!
CH/ Nájomné v kuchyni pri KD Stará Myjava p. Miroslavovi Bátovi, bytom
Turá Lúka 707, vo výške 350€ mesačne po dobu pol roka 2014 a zvýšenie o 80€
mesačne v ďalšom období. Presné podmienky nájmu budú špecifikované
v nájomne zmluve.
!
počet hlasov za
proti
zdržal sa
!
5
0
0
I/ Výkup pozemkov v k.ú. obce Stará Myjava do vlastníctva obce
29850/18 výmera 22m2
29850/19 výmera 29m2
29850/20 výmera 23m2
29850/21 výmera 21m2
29850/22 výmera 13 m2
!
počet hlasov za
proti
zdržal sa
!
!
5
0
0
Uznesenie č. 41/2013 berie na vedomie
A/ Návrh rozpočtu na roky 2015,2016
!
!
!
B/ správu o hospodárení Obecných lesov s.r.o. Stará Myjava za obdobie
3.štvrťroka 2013
C/ Oznámenie p. Ing. Hradského o stave kotolne v bývalej ZŠ
!
!
!
!
Pavol Kováč,starosta obce
!
!
!
.......................................
Overovatelia zápisnice
Peter Mizerák
......................................
!
!
!
!
Štefan Ferianec
.........................................
$6
Zapísala H.Šiflová,12.12.2013
..........................................
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
$7
Download

Zapisnica OZ 11.12.2013