2009
Výroční zpráva
Zoo Hodonín
1
Novinkou roku 2009 v naší zoo byl pavil
on
plameňáků
i mohou seznamovat se sovami a dravci
Díky nové expozici Sokolnictví se návštěvníc
2
Výroční zpráva
Zoo Hodonín
2009
Zoo Hodonín
je členem:
3
Zoologická zahrada Hodonín
příspěvková organizace
U Červených domků 3529
695 01 Hodonín
Czech Republic
Právní forma:
Příspěvková organizace
IČO: 44164289
DIČ: CZ699001303
Telefon: +420 518 346 271
Fax: +420 518 343 413
E-mail: [email protected]
Sídlo: U Červených domků 3529, 695 01 Hodonín
Zřizovatel:
Město Hodonín, Masarykovo náměstí č. 1, 695 01 Hodonín
Statutární orgán:
Starosta MUDr. Lubor Šimeček
Statutární zástupce zoo:
Ředitel Ing. Miroslav Frais, Erbenova 49, 695 03 Hodonín
Zpracovatelé výroční zprávy:
Bohuna Mikulicová, Ing. Jaroslav Hyjánek, Jiří Ingr, Pavel Turek a Věra Vejplachová
Foto: Bohuna Mikulicová, Jakub Barcuch (2x foto na přebalu)
Grafická úprava: Radek Stružka
Sazba a tisk: Repress, reklamní agentura Hodonín
4
Obsah
Organizační struktura a pracovníci zoo................................................................. str. 6
Slovo ředitele ....................................................................................................... str. 7
Chovatelská činnost ............................................................................................. str. 9
Stavy zvířat k 31. 12. 2009 .................................................................................... str. 12
Veterinární péče ................................................................................................. str. 23
Výživa a krmení ................................................................................................... str. 24
Vzdělávání a propagace ..................................................................................... str. 26
Spolupráce se sdělovacími prostředky a další propagace zoo ........................... str. 28
Akce pro veřejnost .............................................................................................. str. 29
Návštěvnost ....................................................................................................... str. 34
Dary pro naši zoo - poděkování ........................................................................... str. 35
Technická část ..................................................................................................... str. 37
Ekonomika ......................................................................................................... str. 39
Fotogalerie ......................................................................................................... str. 41
5
Vedení a zaměstnanci Zoo Hodonín
Ředitel - Ing. Miroslav Frais
Ekonom - Věra Vejplachová, zástupce ředitele
Účetní - Hana Bernátková
Pokladna - Magdalena Králová, Alena Veisová
Zoolog - Ing. Jaroslav Hyjánek
Zootechnik - Jiří Ingr
Propagace, kontakt s veřejností, KVČ - Bohuna Mikulicová
Vzdělávání - Lenka Řiháková, PhDr. Libor Půček (od srpna)
Technický úsek - Pavel Turek
Externí veterinární servis - MVDr. Roman Burský, MVDr. Karel Mühlbauer, MVDr. Daniela
Plešová
Chovatelé a ošetřovatelé - Lukáš Baránek, Kamila Bílková, Bc. Petra Bílková, Jiří Brožík,
Martin Dubšík, Mgr. Jitka Ebertová, Jana Görlichová, Petr Frolec, Šárka Kaňuková, Lenka
Matějková, Michaela Nejezchlebová, Alena Pavlovičová, Radka Rambousková, Boris Skenderov
Údržba - František Kocián, Tomáš Pleša, Rudolf Vejplach, Jiří Vydařelý
Zahradník - Blanka Teplíková
Řidič nákladních vozidel - Zdeněk Jurkovič
Noční služba - Ivana Andrýsková, Jaroslav Pomichálek
Celkový počet zaměstnanců k 31. 12. 2009: 33
6
Slovo ředitele
Vážené dámy a pánové, milí příznivci hodonínské zoo,
každoročně se vám do rukou dostává výroční zpráva, která má přinést pohled na změny,
úspěchy, ale i neúspěchy v našem zařízení. Nejinak je tomu i nyní, kdy se ohlížíme za rokem
2009. Přestože pro nás nikterak převratný nebyl, mohu s radostí konstatovat, že toho, co
se během něj v naší zoologické zahradě událo, nebylo málo. Vždyť už fakt, že se toto zařízení
stává cílem stále vyššího počtu milovníků zvířat, mluví sám za sebe. A právě uplynulý rok nebyl výjimkou. Naopak. I přes problémy, které přináší ekonomická krize a s ní spojená nebývale
vysoká nezaměstnanost v regionu, jsme v něm zaznamenali návštěvnost historicky nejvyšší,
když k nám zavítalo 151 112 lidí. Čemu za to dík?
Kromě tak samozřejmé věci, jakou je bezvadná čistota a perfektní stav naší zahrady,
se snažíme přinášet stále něco nového a to i v době, která rozmachu příliš nepřeje.
Proto jsme například pyšní už na svépomocně vybudovanou expozici s názvem Sokolnictví, kterou jsme letos v létě slavnostně otevřeli. Novinka v podobě jednoduchých stříšek
s posedy a výukovým panelem představuje několik druhů dravců a sov. Ukázky sokolnické
práce, jež umožňuje, jsou pro naše návštěvníky nejen vítaným zpestřením, ale mají význam
i z hlediska vzdělávacího a výchovného.
Co se nám ale povedlo v rámci větších akcí, je další moderní stavba v podobě pavilonu
pro plameňáky. Jsem rád, že jsem nevyslyšel hlasy zpochybňující potřebu této investice a že
se nám ji podařilo prosadit a uskutečnit. Sedmnáct plameňáků, jež jsme získali v rámci chovatelské spolupráce ze spřátelených zoo v Jihlavě a Hluboké nad Vltavou, je skutečnou ozdobou východní části naší zahrady a dalším lákadlem pro milovníky zvířat.
V roce 2009 jsme ale nezapomněli ani na novinky v chovatelské části našeho zařízení. Především jsme usilovali o zrušení stávající příbuzenské dvojice a o zformování chovného páru
lvů berberských, pro jejichž chov má naše zoo ideální podmínky. Díky nejen tuzemské, ale
i zahraniční chovatelské spolupráci jsme tento záměr dovedli ke zdárnému konci. .
Dalším počinem bylo vytvoření chovné skupinky u šimpanzů, kdy jsme k osamělému samci ze Zoo Liberec získali dvě chovné samice a tím nejen zatraktivnili expozici v pavilonu primátů, ale také otevřeli možnosti odchovů.
Naše zoo pochopitelně klade stále větší důraz na vzdělávací, kulturně výchovnou a propagační činnost. V této souvislosti mimo jiné stojí za to připomenout, že se pravidelně účastní
kampaní vyhlašovaných Evropskou asociací zoo a akvárií, a to i přesto, že prozatím není jejím
členem. Letos jsme se masivně zapojili do kampaně na záchranu dvanácti evropských šelem
nejen zajímavými kulturně vzdělávacími akcemi, ale i sbírkou na záchranné programy. Naší
chloubou je i řada dalších akcí, při nichž spolupracujeme nejen s různými školami, ale také
kulturními institucemi a organizacemi.
Za počin mimořádného významu považuji úspěšnost projektu přeshraniční spolupráce
se slovenskou Zoo Bojnice, v jehož rámci jsme recipročně vydali dvojjazyčný propagační materiál a jeden volný letáček. Vzhledem k tomu, že více než čtvrtinu našich návštěvníků tvoří
právě lidé ze Slovenska, má vzájemná výměna propagačních materiálů se spřátelenou bojnickou zoo značný význam. A v rámci této dotace jsme dosáhli i jiných cílů. Díky ní jsme pořídili
ozvučení areálu zoo, chovatelský kamerový systém, nové webové stránky a jednotný infor7
mační systém. Všechny tyto vymoženosti, které jsme si mohli dopřát, posunou naše zařízení
mezi moderní turistické cíle.
Během roku 2009 jsme také zahájili jednání o vstupu naší zoo do Eurasijské asociace zoo
a akvárií (EARAZA) a Evropské asociace zoo a akvárií (EAZA) s možností vstoupit do obou
sdružení již v roce 2010. Pro naši zoo, která je zatím členem jen Unie českých a slovenských
zoo, přinese začlenění do společnosti evropských a asijských zahrad řadu nesporných výhod.
V našich snahách byly ovšem i momenty, které mi radost nepřinesly. Patří k nim prozatímní neúspěch při našich plánech rozšířit zahradu o sousední část lesa tak, abychom v ní mohli
umístit zvířata fauny ČR a zřídit několik zajímavých expozic. Tohoto plánu se ale nevzdávám,
naopak věřím, že se nám časem podaří o potřebnosti rozšíření areálu příslušné orgány přesvědčit a už tak dost kapacitně stísněnou zahradu zvětšit.
Na závěr mého ohlédnutí dovolte, abych poděkoval všem, kteří nám v našem všestranném úsilí pomáhali. Za podporu děkuji především našemu zřizovateli, Městu Hodonín. Můj
dík patří i našim návštěvníkům za to, že za odpočinkem, zábavou i poučením mířili právě
k nám. Děkuji také našim spolupracovníkům, partnerům, sponzorům, dárcům a adoptivním
rodičům, kteří svými dary přispívají na chov a vyšší komfort našich zvířat. A nezapomínám ani
na zaměstnace zoo, kteří svým úsilím napomáhají tomu, že naše zahrada je nejnavštěvovanějším kulturně výchovným zařízením v hodonínském regionu a že se stává stále oblíbenější
nejen v něm, ale i v širokém okolí a za hranicemi naší republiky.
Ing. Miroslav Frais
ředitel Zoo Hodonín
8
Chovatelská činnost
Ing. Jaroslav Hyjánek
V roce 2009 jsme se po chovatelské stránce zaměřili na rekonstrukci vodní plochy,
která zčásti navazuje na tygří expozici vzdělávacího centra. Rekonstrukce spočívala ve výSou
stavbě expozice pro plameňáky růžové - Phoenicopterus ruber - a výměně oplocení. Současně jsme zahájili také spolupráci ze
Zoologickou zahradou Belfast (Severníí
Irsko) a Zoologickou zahradou Olomouc, je-jímž cílem bylo doplnění chovu lvů berber-u
ských - Panthera leo leo v ČR. V pavilonu
n
opic jsme doplnili kolekci šimpanzů – Pan
troglodytes, o dvě mladé samice ze Zoolo-gické zahrady Liberec. Současně jsme ote-vřeli i novou expozici s názvem Sokolnictvíí
s několika druhy dravců a sov.
Savci
V srpnu 2009 do zoo přijela lví slečna Lily
z Belfastu
Hlavní aktivitou na úseku savců byla chovatelská spolupráce mezi Zoo Belfast (Irsko) a Zoo
Olomouc v chovu a výměně ohrožených lvů berberských - Panthera leo leo, která spočívala
v dovozu jednoho samce a jedné samice lva ze Zoo Belfast. Naše zahrada se Zoo Olomouc tento
dovoz uskutečnila a společně se zvířaty původem z Olomouce zkompletovala dvě chovné skupiny. První skupinu jednoho samce a dvou samic má v chovu naše zahrada a druhou skupinu jednoho samce a jedné samice drží Zoo Olomouc. Jde o mladá zvířata, která by se měla nyní zapojit
do reprodukce. Pokud nedojde k závažnějším chovatelským komplikacím, může naše zahrada
v blízké budoucnosti očekávat první odchovy těchto v přírodě již vyhynulých lvů berberských.
U kočkovitých šelem se nám podařilo úspěšně uměle odchovat samici jaguára amerického – Panthera onca. V tomto případě jde o chovatelský problém, kdy jaguáří matka není
schopna z etologických důvodů odchovat svá mláďata přirozenou cestou. Jaguáří samici se narodila tři mláďata. Po zkušenostech z let předchozích jsme ihned dvě z nich odebrali na umělý odchov a jedno mládě jí ponechali
ponech s tím, že se v ní podpoří mateřský pud
a potomka odchová. Bohužel se tak nestalo, po patnácti dnech zdárného odchovu
jej sežrala. Jedno z odebraných mláďat po
měsíci uhynulo na následky infekce, to druhé se prozatím daří úspěšně odchovávat.
V pavilonu opic došlo k několika chovatelským výměnám. Mladého samce šimpanze – Pan troglodytes - jsme spárovali
s mladými samicemi dovezenými ze Zoo
Liberec. Jelikož se jedná o samce původem
z volné přírody, je z důvodu osvěžení krve
v chovu šimpanzů v ČR důležité, aby se rozJaguáří holka Nala se svou náhradní mámo
množil. Naši kolekci šimpanzů nadále doplu Lenkou Burskou m
9
ňuje starý pár, který v zoo chováme už více než deset let. Bohužel, z etologického hlediska
není možno prozatím tyto dvě skupiny šimpanzů spojit.
Dále jsme chovatelsky osvěžili chov tamarínů žlutorukých – Saguinus midas. Již starou
samici, u které skončila reprodukční aktivita, jsme vyměnili za novou ze soukromého chovu
tak, aby krevně odpovídala naší chovné skupině. Tato mladá samice po kratší době zabřezla
a úspěšně odchovává první svá dvojčata.
V pavilonu opic jsme bohužel museli přistoupit k eutanázii starého samce gibona lara –
Hylobates lar (zakladatel přirozených odchovů gibonů lar v naší zoo), který vzhledem k věku
o
onemocněl akutní cukrovkou, na základě
kkteré oslepnul a přestal přijímat potravu.
A
Ač šlo o staráho jedince, přeci jenom po
ssobě zanechal letošního potomka. Jde již
o třetí mládě jednoho páru. První z nich bylo
v rámci Evropské plemenné knihy poskytnuto Zoologické zahradě Spišská Nová Ves
(Slovensko) k založení dalšího chovu.
Naše zahrada se také musela rozloučit
s jednou z nejstarších obyvatelek naší zoo,
samicí medvěda hnědého – Ursus arctos,
která s vysokým věkem začala trpět silnou
artrózou
pánevních končetin. Protože se
ádky
kamar
dvě
září
Šimpanz Sherley má od
stala zcela nepohyblivou a přestala žrát,
museli jsme i u ní přistoupit k eutanázii. Tím skončil chov medvědů hnědých v naší zoo.
Samice psa hřivnatého – Chrysocyon brachyurus - byla v rámci Evropského záchranného
programu dopárována mladým samcem ze Zoo Plzeň. Tento pár v případě snížení stavu psů
hřivnatých v zoologických zahradách bude doplňovat evropské kolekce chovatelských zařízení.
vy
Dále jsme měli již pravidelné odchovy
u zeber chapmannových (Equus burcheliiii
achapmani), sitatung západoafrických (Tracgelaphus spekei gratus), muflonů korsich
kých (Ovis musimon), klokanů rudokrkých
h
(Macropus rufogriseus), adaxů nubijských
(Addax nsomaculatus), lam krotkých (Lamaa
glama), srnců obecných (Capreolus capreo-lus), koz kamerunských (Capra hircus), ovcíí
kamerunských (Ovis ammon).
Ptáci
Pes hřivnatý přišel do zoo ze spřát
eleného plzeňského zařízení
Nejdůležitější aktivitou v chovu ptáků za rok 2009 byla výstavba expozice plameňáků růžových - Phoenicopterus ruber - a pořízení několika jedinců tohoto vzácného druhu. Na podzim
se podařilo expozici zprovoznit a získat osmnáct kusů těchto ptáků. Bohužel po převozu, nejspíše oslabením organismu při odchytu a převozu, jeden z jedinců uhynul. Na jaře 2010 doplníme expozici o materiál ke hnízdění a budeme očekávat brzké odchovy.
Vzhledem k realizaci expozice Sokolnictví jsme doplnili chov dravců a sov o velmi vzácné
druhy, a to puštíka bělavého pobaltského – Strix uralensis, puštíka bradatého – Strix nebulo10
sa, sovici sněžní - Nyctea scandiaca a sokola stěhovavého – Falco peregrinus.
V pavilonu exotického ptactva jsme zaznamenali úhyn samice tukana obrovského – Ramphastos toco. Příčinou byla degenerace jater. Již se nám však podařilo ze Zoo Liberec získat novou samici a doufáme, že budemee
pokračovat v odchovech tohoto impo-zantního ptačího druhu tak jako doposud..
Jsme totiž jedinou zoologickou zahradou
u
v ČR a SK, které se to kdy podařilo.
Pořídili jsme nový druh, kterým je los-kuták posvátný – Gracula religiosa, v příš-tím roce plánujeme jeho dopárování.
Kolekci bažantů jsme doplnili o novéé
druhy bažanta zlatého – Chrysolophus
pictus a bažanta diamantového – Chryso-lophus amherstiae.
Pro plameňáky byl vybudován moderní pavilon
Ve spolupráci s ČIŽP došlo k zadrženíí
ilegálně chovaných jedinců ary zelenokřídlého – Ara chloroptera – a amazoňana kubánského – Amazona leucocephala. Tyto jedince převedlo MŽP do vlastnictví naší zoo.
Ve stanici pro handicapované živočichy se nám podařilo zachránit zraněného jeřába
popelavého – Grus grus, který patří mezi
p
ohrožené živočichy fauny ČR. Tento jedinec
o
nejspíše kvůli zranění oka zůstane trvalým
handicapem v naší zoo.
Během roku se v pavilonu narodila mláďata těchto druhů: lori mnohobarvý – Trichoglossus haematodus moluccanus, kakadu
šalamounský – Cacatua ducorpsii, papoušek zpěvavý – Psephotus haematonus, papoušík Fischery – Agapornis fischeri, labuť
černá – Cygnus atratua, páv korunkatý –
Pavo cristatus.
Pár labutě černé s jedním ze dvou mláďátek
Plazi, obojživelníci
V kolekci plazů a obojživelníků k větším dru-hovým změnám nedošlo.
V akvateráriu v pavilonu akvárií jsme dopá-rovali samici ohroženého kajmana trpasličího –
Paleosuchus palpebrosus. Pokud by se zdařil od-chov, byl by to největší druh plaza odchovaného
o
v naší zoo.
Expozici ve vzdělávacím centru jsme doplnili
o rákosničky běloskvrné – Litora ssp. – a užovku
čínskou - Orthriophis moellendorffi.
Samec kajmana trpasličího byl koncem roku dopárován novou samicí
11
Ryby, paryby, bezobratlí
Ani u běžných sladkovodních a mořských akvarijních
h
ryb nedošlo k žádným výraznějším změnám.
Zahájili jsme rekonstrukci korálové nádrže. V tom-to případě musíme nahradit starou nefunkční filtrač-ní technologii novým systémem. Nádrž také rozdělímee
na dvě nezávislé jednotky, kdy v jedné budou koráli, ve
druhé pro oko velmi krásný, avšak svým jedem nebezpečný perutýn ohnivý - Pterois volitans.
Jeden z obyvatel rekonstruované korálové
nádrže - bodlok pestrý
V následujícím roce se chovatelská činnost zaměří na vybudování dvou geografických expozic - Afrika a Austrálie. Půjde o smíšené expozice, v nichž jeden prostor obývá více živočišných druhů.
V chovu kočkovitých šelem budeme vyvíjet aktivity na zapojení naší zoo do Evropského záchranného programu levhartů perských. Členství je podmíněno rekonstrukcí stávajících starých ubikací a výběhů šelem.
Bezobratlí - Evertebrata
Žahavci - Cnidaria
Název
Species
laločník
Lemnalia sp.
Stav k
1.1.2009
Status
Příchod
Arrival
Odchovy
Odchod
mláďat
Departure
Births
Jiné úbytky
Other decrease
1
Stav k
Úhyn
Deponace
31.12.2009
Death
Loan
Status
1
Žahavci - Cnidaria
Název
Species
sasanka Haddonova
Stichodactyla haddoni
Stav k
1.1.2009
Status
Příchod
Arrival
Odchovy
Odchod
mláďat
Departure
Births
Jiné úbytky
Other decrease
Stav k
Úhyn
Deponace
31.12.2009
Death
Loan
Status
Příchod
Arrival
Odchovy
Odchod
mláďat
Departure
Births
Jiné úbytky
Other decrease
Stav k
Úhyn
Deponace
31.12.2009
Death
Loan
Status
1
Členovci - Arthropoda
Název
Species
veleštír obrovský
Pandinus imperator
Stav k
1.1.2009
Status
1.1
1.1
Členovci - Arthropoda
Název
Species
sklípkan ohnivý
Psalmopoeus irminia
Stav k
1.1.2009
Status
Příchod
Arrival
Odchovy
Odchod
mláďat
Departure
Births
Jiné úbytky
Other decrease
1
Stav k
Úhyn
Deponace
31.12.2009
Death
Loan
Status
1
Členovci - Arthropoda
Název
Species
sklípkan nádherný
Poecilotheria fasciata
12
Stav k
1.1.2009
Status
1
Příchod
Arrival
Odchovy
Odchod
mláďat
Departure
Births
Jiné úbytky
Other decrease
Stav k
Úhyn
Deponace
31.12.2009
Death
Loan
Status
1
Členovci - Arthropoda
Název
Species
Stav k
1.1.2009
Status
sklípkan korálkový
Acanthoscurria geniculata
Příchod
Arrival
Odchovy
Stav k
Odchod Jiné úbytky Other Úhyn
Deponace
mláďat
31.12.2009
Departure
decrease
Death
Loan
Births
Status
1
1
Členovci - Arthropoda
Název
Species
Stav k
1.1.2009
Status
sklípkan ostruhatý
Stromatopelma calceatum
Příchod
Arrival
Odchovy
Stav k
Odchod Jiné úbytky Other Úhyn
Deponace
mláďat
31.12.2009
Departure
decrease
Death
Loan
Births
Status
1
1
Paryby - Chondrichthyes
Malotlamci - Orectolobiformes
Název
Species
Stav k
1.1.2009
Status
žralůček perský
Chiloscyllium arabicum
Příchod
Arrival
Odchovy
Odchod
mláďat
Departure
Births
Jiné úbytky
Other decrease
0.0.1
Stav k
"Úhyn
Deponace
31.12.2009
Death"
Loan
Status
0.0.1
Žralouni - Carcharhiniformes
Název
Species
žralok černoploutvý
Carcharhinus melanopterus
Stav k
1.1.2009
Status
1.1
RDB=LR
Příchod
Arrival
Odchovy
Odchod
mláďat
Departure
Births
Jiné úbytky
Other decrease
Stav k
Úhyn
Deponace
31.12.2009
Death
Loan
Status
1.1
Ryby - Pisces
Máloostní - Cypriniformes
Název
Species
žralůček perský
Chiloscyllium arabicum
dánio stejnopruhé
Danio aequipinnatus
parmička čtyřpruhá
Puntius tetrazona
parmička purpurová
Puntius nigrofasciatus
Stav k
1.1.2009
Status
Příchod
Arrival
Odchovy
Odchod
mláďat
Departure
Births
Jiné úbytky
Other decrease
Stav k
Úhyn
Deponace
31.12.2009
Death
Loan
Status
0.0.1
0.0.1
6
6
7
7
4
RDB=LR
4
Trnobřiší - Characiformes
Název
Species
afrotetra konžská
Phenacogrammus interruptus
drobnoústka pruhovaná
Nannostomus beckfordi
kolosoma brazilská
Colossoma macropomum
neonka červená
Paracheirodon axelrodi
Stav k
1.1.2009
Status
Příchod
Arrival
Odchovy
Odchod
mláďat
Departure
Births
Jiné úbytky
Other decrease
Stav k
Úhyn
Deponace
31.12.2009
Death
Loan
Status
3
3
6
6
2
3
6
6
13
Název
Species
piraňa Nattererova
Pygocentrus nattereri
tetra císařská
Nematobrycon palmeri
tetra diamantová
Moenkhausia pittieri
tetra krvavá
Hyphessobrycon eques
tetra krvavá
Hyphessobrycon eques
Stav k
1.1.2009
Status
20
Příchod
Arrival
Odchovy
Stav k
Odchod Jiné úbytky Other Úhyn
Deponace
mláďat
31.12.2009
Departure
decrease
Death
Loan
Births
Status
20
1
1
2
2
2
2
2
2
Sumci - Siluriformes
Název
Species
hypostomus guyanský
Hypostomus plecostomus
krunýřovec řasnatý
Ancistrus cirrhosus
pancéřníček panda
Corydoras panda
pancéřníček Sterbův
Corydoras sterbai
peřovec velkoploutvý
Synodontis velifer
Stav k
1.1.2009
Status
3
Příchod
Arrival
Odchovy
Stav k
Odchod Jiné úbytky Other Úhyn
Deponace
mláďat
31.12.2009
Departure
decrease
Death
Loan
Births
Status
3
15
15
4
4
2
2
6
6
Ostnoploutví - Perciformes
Název
Species
bodlok pestrý
Paracanthurus hepatus
bodlok plachtonoš
Zebrasoma veliferum
cichlidka Marlierova
Julidochromis marlieri
kančík citronový
Amphilophus citrinellus
kančík černopásý
Vieja maculicauda
kančík červenohrdlý
Thorichthys meeki
kančík červený
Hypselecara temporale
kančík perleťový
Nandopsis octofasciatus
klaun černoploutvý
Amphiprion nigripes
praporkovec pruhovaný
Kuhlia mugil
sapínovec žlutofialový
Pseudochromis paccagnellae
skalára amazonská
Pterophyllum scalare
terčovec červený
Symphysodon discus
14
Stav k
1.1.2009
Status
1
Příchod
Arrival
Odchovy
Stav k
Odchod Jiné úbytky Other Úhyn
Deponace
mláďat
31.12.2009
Departure
decrease
Death
Loan
Births
Status
0
1
1
8
RDB=LC
8
0
0
1
1
1
1
4
4
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
8
20
Název
Species
tlamovec
Copadichromis jacksoni
tlamovec
Aulonocara kandeensis
tlamovec africký
Cynotilapia afra
tlamovec Duboisův
Tropheus duboisi
tlamovec Freibergův
Aulonocara jacobfreibergi
tlamovec Füllebornův
Labeotropheus fuelleborni
tlamovec oranžový
Pseudotropheus tropheops
tlamovec spící
Nimbochromis venustus
tlamovec Trewavasové
Labeotropheus trewavasae
tlamovec žlutoocasý
Cyprichromis leptosoma
vrubozubec paví
Astronotus ocellatus
Stav k
1.1.2009
Status
2
RDB=LC
Příchod
Arrival
Odchovy
Stav k
Odchod Jiné úbytky Other Úhyn
Deponace
mláďat
31.12.2009
Departure
decrease
Death
Loan
Births
Status
2
2
2
2
RDB=LC
2
1
RDB=VU
1
2
RDB=LC
2
2
RDB=LC
2
2
2
2
RDB=LC
2
2
RDB=LC
2
2
RDB=LC
2
4
7
Obojživelníci - Amphibia
Ocasatí - Caudata
Název
Species
žebrovník Waltlův
Pleurodeles waltl
Stav k
1.1.2009
Status
0.0.1
RDB=NT
Příchod
Arrival
Odchovy
Odchod
mláďat
Departure
Births
Jiné úbytky
Other decrease
Stav k
Úhyn
Deponace
31.12.2009
Death
Loan
Status
0.1
Plazi - Reptilia
Želvy - Chelonia
Název
Species
želva bahenní
Emys orbicularis
želva čtyřprstá
Testudo horsfieldii
želva kaspická
Mauremys caspica
želva nádherná
Trachemys scripta elegans
želva ostruhatá
Centrochelys sulcata
želva vroubená
Testudo marginata
želva zelenavá
Testudo hermanni
želva žlutohnědá
Testudo graeca
Stav k
Odchovy
Příchod
Odchod
1.1.2009
mláďat
Arrival
Departure
Status
Births
0.1
CROH=KOH,RDB=LR
1.1.1
RDB=VU
0.0.2
2.0.14
RDB=LR
0.0.1
RDB=VU
4.0
RDB=LR
1.3
RDB=LR
0.1
RDB=VU
2.2
Jiné úbytky
Other decrease
Stav k
Úhyn
Deponace
31.12.2009
Death
Loan
Status
0.1
0.0.1
1.1
0.0.2
2.0.14
2.2
0.0.1
4.0
1.3
0.1
15
Krokodýli - Crocodylia
Název
Species
kajmánek trpasličí
Paleosuchus palpebrosus
Stav k
1.1.2009
Status
0.1
RDB=LR
Příchod
Arrival
Odchovy
Odchod
mláďat
Departure
Births
Jiné úbytky
Other decrease
Příchod
Arrival
Odchovy
Odchod
mláďat
Departure
Births
Jiné úbytky
Other decrease
Stav k
Úhyn
Deponace
31.12.2009
Death
Loan
Status
0.1
Šupinatí - Squamata
Název
Species
bazilišek zelený
Basiliscus plumifrons
gekončík noční
Eublepharis macularius
hroznýš královský
Boa constrictor
chameleon jemenský
Chamaeleo calyptratus
korálovka sedlatá sinaloaská
Lampropeltis triangulum sinaloae
leguán kubánský
Cyclura nubila nubila
užovka červená
Pantherophis guttatus
varan skvrnitý
Varanus salvator
Stav k
1.1.2009
Status
1.2
Stav k
Úhyn
Deponace
31.12.2009
Death
Loan
Status
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
0.3
0.3
0.0.1
1.3
0.0.1
1.1
1.1
ISB,RDB=VU,CITES=I
0.1.1
0.1.1
1.0
1.0
Ptáci - Aves
Pštrosové - Struthioniformes
Název
Species
pštros dvouprstý
Struthio camelus
Stav k
Příchod
1.1.2009
Arrival
Status
1.1
0.0.1
RDB=LC,CITES=I
Odchovy
Odchod
mláďat
Departure
Births
Jiné úbytky
Other decrease
Stav k
1.1.2009
Status
1.1
RDB=NT
Příchod
Arrival
Odchovy
Odchod
mláďat
Departure
Births
Jiné úbytky
Other decrease
Příchod
Arrival
Odchovy
Odchod
mláďat
Departure
Births
Jiné úbytky
Other decrease
Odchovy
Odchod
mláďat
Departure
Births
Jiné úbytky
Other decrease
Stav k
Úhyn
Deponace
31.12.2009
Death
Loan
Status
1.1.1
Nanduové - Rheiformes
Název
Species
nandu pampový
Rhea americana
Stav k
Úhyn
Deponace
31.12.2009
Death
Loan
Status
1.1
Kasuárové - Casuariiformes
Název
Species
emu hnědý
Dromaius novaehollandiae
Stav k
1.1.2009
Status
1.0
RDB=LC
Stav k
Úhyn
Deponace
31.12.2009
Death
Loan
Status
1.0
Brodiví - Ciconiiformes
Název
Species
čáp bílý
Ciconia ciconia
16
Stav k
Příchod
1.1.2009
Arrival
Status
0.0.1
CROH=OH,RDB=LC
Stav k
Úhyn
Deponace
31.12.2009
Death
Loan
Status
0.0.1
Plameňáci - Phoenicopteriformes
Stav k
1.1.2009
Status
Název
Species
plameňák kubánský
Phoenicopterus ruber ruber
Příchod
Arrival
Odchovy
Odchod
mláďat
Departure
Births
Jiné úbytky
Other decrease
Odchovy
Odchod
mláďat
Departure
Births
Jiné úbytky
Other decrease
2.2.14
Stav k
Úhyn
Deponace
31.12.2009
Death
Loan
Status
0.0.1
2.2.13
RDB=LC
Vrubozobí - Anseriformes
Název
Species
berneška bělolící
Branta leucopsis
husa domácí
Anser anser f. domestica
kachna divoká
Anas platyrhynchos
kachna domácí - ruanská
Anas platyrhynchos f. domestica
labuť černá
Cygnus atratus
Stav k
1.1.2009
Status
1.1
RDB=LC
Příchod
Arrival
Stav k
Úhyn
Deponace
31.12.2009
Death
Loan
Status
0.1
1.0
1.2
3.2
RDB=LC
1.0
1.2
0.0.1
2.1
1.1.1
1.0
2.2
RDB=LC
0.0.1
1.1
1.1.1
Dravci - Falconiformes
Název
Species
káně lesní
Buteo buteo
moták pochop
Circus aeruginosus
orel skalní
Aquila chrysaetos
poštolka obecná
Falco tinnunculus
sokol stěhovavý
Falco peregrinus
Stav k
1.1.2009
Status
0.0.6
RDB=LC
Příchod
Arrival
Odchovy
Odchod
mláďat
Departure
Births
0.0.11
Jiné úbytky
Other decrease
0.0.8
0.0.1
CROH=OH,RDB=LC
0.1
CROH=KOH,RDB=LC
0.0.6
0.0.4
RDB=LC
1.0
CROH=KOH,RDB=LC,CITES=I
Stav k
Úhyn
Deponace
31.12.2009
Death
Loan
Status
0.0.8
0.0.1
0.0.1
0.1
0.0.8
0.0.2
1.0
Hrabaví - Galliformes
Název
Species
bažant diamantový
Chrysolophus amherstiae
bažant obecný
Phasianus colchicus
bažant stříbrný
Lophura nycthemera
bažant zlatý
Chrysolophus pictus
páv korunkatý
Pavo cristatus
Stav k
1.1.2009
Status
Příchod
Arrival
Odchovy
Odchod
mláďat
Departure
Births
1.3
RDB=LC
1.1
RDB=LC
1.0
RDB=LC
Jiné úbytky
Other decrease
Stav k
Úhyn
Deponace
31.12.2009
Death
Loan
Status
1.3
1.1
1.0
1.3
RDB=LC
3.7
RDB=LC
1.3
0.2
0.2
3.3
17
Papoušci - Psittaciformes
Stav k
Odchovy
Příchod
Odchod
1.1.2009
mláďat
Arrival
Departure
Status
Births
27.5
agapornis Fischerův
RDB=NT
Agapornis fischeri
1.1
alexandr malý
RDB=LC
Psittacula krameri
1.0
amazoňan kubánský
0.0.1
RDB=NT,CITES=I
Amazona leucocephala
1.1
amazoňan oranžovokřídlý
0.0.4
RDB=LC
Amazona amazonica
1.1
1.0
amazoňan pomoučený
RDB=LC
Amazona farinosa
2.1
0.1
ara ararauna
RDB=LC
Ara ararauna
0.1
ara vojenský
ISB,RDB=VU,CITES=I
Ara militaris
1.1
ara zelený
EEP,RDB=EN,CITES=I
Ara ambigua
1.1.1
kakadu šalamounský
0.0.2
0.0.2
RDB=LC
Cacatua ducorpsii
7.6
korela chocholatá
0.0.5
0.0.5
RDB=LC
Nymphicus hollandicus
1.1
lori hnědý
RDB=LC
Pseudeos fuscata
1.1.2
lori mnohobarvý horský
Trichoglossus haematodus moluccanus RDB=LC
1.1
papoušek kouřový
RDB=LC
Polytelis anthopeplus
1.0
papoušek nádherný
0.1
0.0.1
RDB=VU
Polytelis swainsonii
25.7
papoušek vlnkovaný
0.0.1
5.0
RDB=LC
Melopsittacus undulatus
2.2.11
papoušek zpěvavý
0.0.14
0.0.11
RDB=LC
Psephotus haematonotus
1.1.1
1.1
rosela Pennantova
RDB=LC
Platycercus elegans
0.1
rosela žlutohlavá
RDB=LC
Platycercus adsitus
1.1
žako velký
0.1
RDB=LC
Psittacus erithacus erithacus
Název
Species
Jiné úbytky
Other decrease
Stav k
Úhyn
Deponace
31.12.2009
Death
Loan
Status
27.5
1.1
1.0.1
1.1.4
1.0
1.1
2.2
0.1
1.1
1.1.1
4.3
3.3
1.1
1.1.2
1.1
1.1.1
2.2
18.5.1
2.2.14
0.0.1
0.1
0.1
1.1
Sovy - Strigiformes
Název
Species
kalous ušatý
Asio otus
puštík bělavý pobaltský
Strix uralensis liturata
puštík obecný
Strix aluco
puštík vousatý
Strix nebulosa
sovice sněžní
Nyctea scandiaca
výr velký
Bubo bubo
18
Stav k
1.1.2009
Status
0.0.1
RDB=LC
Příchod
Arrival
Odchovy
Odchod
mláďat
Departure
Births
0.0.2
Jiné úbytky
Other decrease
0.0.1
Stav k
Úhyn
Deponace
31.12.2009
Death
Loan
Status
0.0.2
0.1
0.1
CROH=KOH,RDB=LC
0.0.1
RDB=LC
0.0.1
1.1
1.1
RDB=LC
1.1
RDB=LC
1.1
CROH=OH,RDB=LC
1.1
0.0.1
1.1.1
Šplhavci - Piciformes
Název
Species
tukan obrovský
Ramphastos toco
Stav k
Příchod
1.1.2009
Arrival
Status
1.1
0.1
ESB,RDB=LC
Odchovy
Odchod
mláďat
Departure
Births
Jiné úbytky
Other decrease
Stav k
1.1.2009
Status
0.0.2
Odchovy
Odchod
mláďat
Departure
Births
Jiné úbytky
Other decrease
Stav k
Úhyn
Deponace
31.12.2009
Death
Loan
Status
0.1
1.1
Pěvci - Passeriformes
Název
Species
kanár domácí
Serinus canaria f. domestica
krkavec velký
Corvus corax
loskuták posvátný
Gracula religiosa
straka obecná
Pica pica
Příchod
Arrival
1.1
CROH=OH,RDB=LC
0.0.1
RDB=LC
2.0
RDB=LC
Stav k
Úhyn
Deponace
31.12.2009
Death
Loan
Status
0.0.2
1.1
0.0.1
2.0
Savci - Mammalia
Vačnatci - Marsupialia
Název
Species
klokan rudokrký
Macropus rufogriseus
klokan rudý
Macropus rufus
Stav k
Odchovy
Příchod
Odchod
1.1.2009
mláďat
Arrival
Departure
Status
Births
1.1
0.0.1
RDB=LR
1.2
ESB,RDB=LR
Jiné úbytky
Other decrease
Stav k
Úhyn
Deponace
31.12.2009
Death
Loan
Status
1.1.1
1.2
Primáti - Primates
Název
Species
gibon lar
Hylobates lar
gueréza pláštíková
Colobus guereza caudatus
gueréza pláštíková
Colobus guereza occidentalis
makak červenolící
Macaca fuscata
šimpanz
Pan troglodytes
tamarín pinčí
Saguinus oedipus
tamarín žlutoruký
Saguinus midas
vari černobílý
Varecia variegata
Stav k
Odchovy
Příchod
Odchod
1.1.2009
mláďat
Arrival
Departure
Status
Births
3.1
0.0.1
1.0
ESB,RDB=LR,CITES=I
1.0
ESB,RDB=LR
1.0
ESB,RDB=LR
1.1
RDB=DD
2.1
0.2
ESB,RDB=EN,CITES=I
1.1
EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I
2.1
0.1
0.0.2
ESB,RDB=LC
1.1
EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I
Jiné úbytky
Other decrease
Stav k
Úhyn
Deponace
31.12.2009
Death
Loan
Status
1.1.1
1.0
1.0
1.0
1.1
2.3
1.1
2.2.2
1.1
19
Šelmy - Carnivora
Název
Species
fretka
Mustela furo
jaguár
Panthera onca
jaguár - černá forma
Panthera onca
lev berberský
Panthera leo leo
medvěd hnědý
Ursus arctos
medvěd malajský
Helarctos malayanus
mýval severní
Procyon lotor
nosál červený
Nasua nasua
ocelot velký
Leopardus pardalis
rys karpatský
Lynx lynx carpaticus
tygr ussurijský
Panthera tigris altaica
vlk hřivnatý
Chrysocyon brachyurus
Stav k
1.1.2009
Status
1.1
Příchod
Arrival
Odchovy
Odchod
mláďat
Departure
Births
1.0
ESB,RDB=NT,CITES=I
1.2
0.0.1
ESB,RDB=NT,CITES=I
1.1
1.2
RDB=VU
0.1
CROH=KOH,RDB=LR
0.2
ESB,RDB=DD,CITES=I
1.0
RDB=LR
1.2
RDB=LR
1.0
RDB=LC,CITES=I
2.0
ESB,CROH=SOH,RDB=NT
1.0
EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I
0.1
1.0
EEP,ISB,RDB=NT
Jiné úbytky
Other decrease
Stav k
Úhyn
Deponace
31.12.2009
Death
Loan
Status
1.1
1.0
1.2.1
1.2
1.1
0.1
0.1
0.1
1.0
1.1
0.1
1.0
2.0
1.0
1.1
Lichokopytníci - Perissodactyla
Název
Species
kiang východní
Equus kiang holdereri
kůň domácí - fjordling
Equus caballus
kůň domácí - pony
Equus caballus
zebra Chapmanova
Equus quagga chapmanni
Stav k
Příchod
1.1.2009
Arrival
Status
1.1
ISB,RDB=LR
1.0
Odchovy
Odchod
mláďat
Departure
Births
Jiné úbytky
Other decrease
Stav k
Úhyn
Deponace
31.12.2009
Death
Loan
Status
1.1
1.0
1.0
1.0
2.2
RDB=DD
1.0
2.0
1.2
Sudokopytníci - Artiodactyla
Název
Species
adax
Addax nasomaculatus
barasinga
Cervus duvaucelii
daněk evropský
Dama dama
koza domácí - bílá
Capra hircus
koza domácí - kamerunská
Capra hircus
lama krotká
Lama glama
muflon
Ovis aries musimon
20
Stav k
Odchovy
Příchod
Odchod
1.1.2009
mláďat
Arrival
Departure
Status
Births
1.2
0.0.2
EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I
1.0
ISB,RDB=VU,CITES=I
0.1
RDB=LR
0.1
Jiné úbytky
Other decrease
Stav k
Úhyn
Deponace
31.12.2009
Death
Loan
Status
1.2.2
1.0
0.1
0.1
5.9
1.2
4.6
4.6
3.8
0.1
0.2
0.3
1.1
2.7
4.6.2
0.8
0.1
7.6.2
3.9
6.11
Název
Species
ovce domácí - kamerunská
Ovis aries aries
ovce domácí - merinová
Ovis aries aries
ovce domácí - mongolská
Ovis aries aries
ovce domácí - vřesovištní
Ovis aries aries
paovce hřivnatá
Ammotragus lervia
přímorožec šavlorohý
Oryx dammah
sitatunga západoafrická
Tragelaphus spekii gratus
srnec evropský
Capreolus capreolus capreolus
velbloud jednohrbý
Camelus dromedarius
voduška jelenovitá
Kobus ellipsiprymnus defassa
Stav k
1.1.2009
Status
3.3
Příchod
Arrival
1.6
Odchovy
Odchod
mláďat
Departure
Births
0.2
Jiné úbytky
Other decrease
Stav k
Úhyn
Deponace
31.12.2009
Death
Loan
Status
2.0
1.1
1.7
0.1
0.1
1.1
0.1
1.1.3
1.3
RDB=VU
1.3
EEP,ISB,RDB=EW,CITES=I
3.5
0.0.1
ESB,RDB=LR
2.1
1.0
0.0.1
RDB=LR
1.1
1.0
1.2.3
1.3
1.3
2.0
1.5.1
1.0
2.1.1
2.1
RDB=LR
1.1
2.1
Vysvětlivky
RDB - Červená kniha ohrožených živočichů
(stupně: EW - vyhuben v přírodě, CR - kriticky ohrožený, EN - ohrožený, VU - zranitelný,
LR - částečně ohrožený, LC - slabě ohrožený, DD - nedostatek informací)
ESB - Evropská plemenná kniha
ISB - Mezinárodní plemenná kniha
EEP - Evropský záchranný program
CITES - Mezinárodní konvence o obchodu s ohroženými druhy světové fauny a flóry
(stupeň I, II, III - I. znamená nejpřísnější režim obchodování)
CROH - Ochrana fauny ČR
(stupně: OH - ohrožený, SDH - silně ohrožený, KOH - kriticky ohrožený)
21
Vytvoření skupiny šimpanzů (Pan troglodytes)
v Zoo Hodonín
Bc. Petra Bílková
Podzim 2009 byl velmi zajímavý pro náš pavilon opic. Začátkem září do něj přibyly dvě
nové obyvatelky - osmileté šimpanzí samice, Judy a Tea ze Zoo Liberec.
Pro našeho mladého samce Sherleyho to byl začátek nového života, protože dosud pobýval sám a nepoznal život v šimpanzí skupině. Holky byly zpočátku odděleny a Sherleyho
mohly vidět pouze přes mříže. Protože jejich seznamování nebylo
y provázeno
p
žádnými
ý problép
my, rozhodli jsme se už čtvrtý den, že zvířata
ta
spojíme. První kontakty byly velmi nesmělé,
é,
ale vše dopadlo nad očekávání dobře.
Další krok, kterého jsme se obávali, bylo
o
vypuštění nově vytvořené trojky a naší dru-hé skupiny do dvou mříží oddělených ven-kovních výběhů. Reakce obou skupin přii
prvním vizuálním kontaktu byla úžasná - po-zorovat bylo možno směsici pocitů - strach,,
úzkost, snahu ochránit toho druhého, pře-kvapení, zájem.
Pro spojování bylo velmi důležité, že s
příjezdem šimpanzích holek přijeli také je- Judy a Tea z liberecké zoo
jich osobní ošetřovatelé z Liberce, Soňa Rohlová a Karel Kestler. Šimpanzi, jako ostatně všichni lidoopi, jsou velmi citliví na veškeré změny a přesuny, které se s nimi dějí. Proto jsme my
a určitě i šimpanzí holky ocenili, že nám jejich „známí“ pomohli překonat nejtěžší chvilky při
adaptaci zvířat na nové prostředí. Ve spolupráci s libereckými kolegy jsme také vylepšili šimpanzí ubikací, která ted bude sloužit nejen jednomu, ale hned třem šimpanzům. Natáhli jsme
do ní více lan, aby zvířata měla co nejvíce přirozeného pohybu, a vyrobili hamak - lehátko
sloužící k odpočinku.
I když nemůžeme tvrdit, že vztahy mezi našimi šimpanzi jsou vždy ideální (na Sherleym
y se hodně podepsal
p
p jjeho dosavadní způsob
p
života - do osmi let vyrůstal u pana Ludv
víka
Berouska jako „cvičená opice“
ve
v společnosti lidí, takže nikdy neměl
m
možnost odpozorovat chování šimpanzů
ve skupině), lze říct, že jsme se v rámci
možností snažili pro naše svěřence vytvořit ideální podmínky.
Doufáme, že nám i všem našim návštěvníkům pozorování těchto inteligentních zvířat přinese mnoho hezkých chvil.
ili Petře Bílkové
Liberečtí chovatelé (vlevo a vpravo) porad
z naší zoo, jak vyrobit lehátko pro šimpanze
22
Veterinární péče
Ing. Jaroslav Hyjánek
Veterinární péči pro naši zoo, stejně jako v minulých letech, zajišťuje MVDr. Roman
Burský ve spolupráci s MVDr. Karlem Mühlbauerem a dále Krajskou veterinární správou Brno
a inspektorátem KVS Hodonín. Diagnostické záležitosti (patologická vyšetření, vyšetření veterinárních vzorků) zajišťuje Státní veterinární ústav Jihlava a Brno. Konzultace složitějších
případů provádíme s odborníky
z Veterinární a farmaceutické
univerzity v Brně.
Ze složitějších veterinárních úkonů jsme provedli extrakci dvou řezáků u samice šimpanzze. Šlo o složitý úkon, ke kterému
b
byl přizván také humánní lékař,
a to MUDr. Jaroslav Úlehla. Samicce vzhledem ke svému věku 35 let
ttrpěla zánětem dásní, a vytržení
obou zubů bylo proto nutností.
o
Ve stanici pro handicapy byl
proveden chirurgický zákrok na jep
řábu popelavém, který měl výrůsřá
Veterinární vyšetření velbloudice
tek velikosti vlašského ořechu na
te
Pavlíny
víčku levého oka.
Nyní je tento jedinec stále v léčení zánětu rohovky postiženého oka. Z běžných veterinárních úkonů jsme pak řešili různě závažné výkyvy zdravotního stavu a drobné úrazy zvířat. Prováděli jsme také korekce paznehtů a kopyt, imobilizace zvířat pro transport a jejich ošetření,
preventivní aplikace léčiv, vitaminů a minerálních směsí, parazitologická a jiná diagnostická
vyšetření,í, vakcinace šelem, čipování CITES zvířat.
extrakce dvou řezáků
Zánětu dásní šimpanzice Zuzany ulevila
23
Výživa a krmení
Jiří Ingr
Na úseku výživy došlo v letošním roce hned k několika změnám, a to především ve složení
krmných dávek u vybraných druhů zvířat. Výživa je všeobecně oborem, který lze stále zdokonalovat a upravovat, proto i my jsme v tomto roce na základě získaných poznatků provedli změny
ve složení krmiv.
Naší snahou je, aby krmivo bylo pro zvířata
velmi pestré a chutné, zároveň ale také co nej-přirozenější, a obsah všech potřebných živin
a minerálů byl ve vyváženém poměru. Tyto
o
změny se týkají především exotických druhů
ů
zvířat, která vyžadují speciální složení potravy. V
tomto směru spolupracujeme nejen s ostatnímii
zoologickými zahradami, ale i s některými zkuše-nými soukromými chovateli. Na základě nových
h
poznatků se snažíme stále zdokonalovat kvalitu
u
krmných dávek, což se samozřejmě může projeeatci
Navážka sena, které konzumují všichni kopytn
vit i v celkových finančních nákladech na výživu.
Nejrozmanitější krmná dávka je bezesporu u drápkatých opiček. Tato exotická zvířata je
nutno krmit čtyřikrát denně, a to vždy ve stejnou dobu. Skladba jídelníčku má několik variant,
které se periodicky opakují. Ráno začínáme např. Magdeburským koláčem, k dopolední svačině předkládáme krmný hmyz (zophobasy, moučné červy, cvrčky, sarančata) a jednou týdně
myší holátka. K obědu dostávají jeden ze tří druhů vařeného masa (kuřecí, hovězí a rybí filé)
a k němu samozřejmě podáváme přílohu: vařenou rýži, jáhly, kroupy, zeleninu, rozinky, vařené brambory nebo vařená vejce. V odpolední svačince převažují mléčné výrobky, jako jsou
například tvaroh, termix, ovocný jogurt, pribináček nebo puding. Mohou ale dostat také přesnídávku nebo nakrájené kousky ovoce a zeleniny. K pití mají po celý den připraven ovocný čaj.
V tomto roce se nám také podařilo zajistit seno z 1. zóny chráněné krajinné oblasti, což
zaručuje jeho vysokou kvalitu bez použití chemizace. Navíc jsme pro ně zajistili uskladnění
přímo u dodavatele v Hrubé Vrbce, odkud je následně převážíme do naší zoo.
Další významnou
problemati
kou je
krmení. V tomto směru máme výborné výsledý
p
j biologické
g
ky, neboť si sami chováme myši, potkany, morčata a králíky. To nám umožňuje
plně pokrýt veškerou vlastní potřebu
tohoto specifického krmení. Sama jmenovaná zvířata krmíme speciálním, pro
ně určeným krmivem, což nám zaručuje
zdravý chov a záruku kvality odchovaných mláďat. Ta následně používáme ke
krmení našich masožravých zvířat. Vlastní produkce krmných zvířat je mimo jiné
vvýhodná i ekonomicky. Proto bychom
v budoucnu chtěli zavést také vlastní
cchov krmného hmyzu, což je další výzznamná složka v sestavování jednotliPochoutky pro šimpanze
vých krmných dávek.
24
Graf celkových nákladů na krmiva v letech 2004 až 2009
1500
1436
1450
1400
1365
1327
1300
1259
1250
1209
1200
1158
1150
1100
1050
2004
2005
2006
2007
2008
2009
600
500
v tis. Kþ
v tis. Kþ
1350
400
300
200
100
0
2004
zelenina, ovoce
2005
maso
2006
2007
seno, sláma
2008
obilniny
2009
ost. Krmivo
25
Vzdělávání a propagace
Bohuna Mikulicová
Učebna v roce 2007 zprovozněného vzdělávacího centra při naší zoologické zahradě letos
poskytla zázemí pro vzdělávací programy pro předškoláčky a žáky prvního a druhého stupně
základních škol. Dílem je připravil a realizoval partner zoo, Ekocentrum Dúbrava, dílem pak
dvojice zaměstnanců zoo, která má vzdělávání na starosti.
Zatímco pro malé děti se programy usku-tečňovaly hravou formou a odpovídaly tomu
i názvy jednotlivých lekcí – například U babičkyy
na dvorku, Lesní stezkou s liškou Bystrouškou,,
Lev je králem zvířat anebo Můj mazlíček, obsah
h
programů pro druhý stupeň s názvy Fauna ČR
R
a Světová fauna už měly náročnější obsah. Sou-částí každého programu, jehož první, teoretickáá
část se vždy odehrávala v učebně centra a druháá
přímo mezi zvířaty v areálu zoo, byly pracovníí
listy a drobné odměny za aktivní přístup zejménaa
těch menších dětí.
se v zoo vzdělávají zábavnou formou
Programů nejvíce využívali školáci z prvního Malé děti
stupně ZŠ, a to nejčastěji během školních výletů v květnu a červnu. Dvojici pracovníků centra
se zatím nepodařilo nalákat do zoo kolektivy školních a předškolních dětí v zimních měsících.
Pedagogové to odůvodňují tím, že je příjemnější procházet
se s dětmi p
po zahradě během tepp
p
lých dnů. Nabízených programů se tak v roce 2009
9
zúčastnilo celkem 1 038 dětí z mateřských a zá-kladních škol, a to v rámci 49 uskutečněných lekcí.í.
Komentované prohlídky expozic
Letos o prohlídku expozic v naší zoo s průvod-cem projevilo zájem dvacet kolektivů z mateř-ských, základních i středních škol. Komentovanéé
prohlídky byly i součástí některých kulturně vý-chovných akcí. Tam, kde je to možné, jsme umožnili i kontakt se zvířaty.
Promo akce ve školách
Zoolog J. Hyánek svými komentáři vždy zaujm
e
S cílem vzbudit větší zájem o programy vzdělávacího centra vyjížděl jeden z jeho pracovníků
ů
společně se zootechnikem a sokolníkem v jednéé
osobě do škol s živým výrem velkým. V mateř-ských, základních i středních školách, jichž spo-lečně navštívili celkem pětatřicet, výra představilii
a pohovořili o jeho významu v přírodě. Ve většiněě
škol se takováto prezentace zoo a tamních vzdělá-vacích programů setkala s velkým zájmem.
26
návštěva
Součástí komentovaných prohlídek bývá i
kontaktních zvířátek
Přednášky o chovu exotických plazů
Vzdělávací oddělení připravilo program pro nevidomé s možností hmatového vnímání. Použilo k tomu kontaktní užovky červené. Ve dnech 22. a 29. července je absolvovalo celkem 29
účastníků speciálního prázdninového výcvikového tábora.
Další akce vzdělávacího centra
Během července a srpna se zájemci mohli účastnit prázdninové soutěže na téma Evropské
šelmy. Děti si v ní ověřovaly získané znalosti z předešlých programů Pojďte s námi za šelmami
a Znáte život v našich lesích? Soutěže se zúčastnilo na sto dětí z mateřských a základních škol.
Na vítěze čekaly hodnotné ceny.
Lamaklub už má své výsledky
Lenka Matějková
Do kroužku s názvem Lamaklub, který vznikl při naší zoo na jaře roku 2008 a do něhož se
přihlásilo třiadvacet dětí ve věku od dvanácti do čtrnácti let, jich letos chodilo třináct. Mezi
nimi jich však bylo jen pět, které setrvaly od samého začátku. S vedením lamaklubu pomáhala vedoucí hodonínského Ekocentra Dúbrava Iva Uhrová. Děti tedy pod vedením dvou instruktorek cvičily lamy na povely, učily se vodit je vedle sebe, krmit a česat je a nasazovat
jim ohlávky. Přitom prováděly úklid stáje a výběhu. Nezbytnou součástí každého setkání byla
i půlhodinová teorie, která přesahovala vymezené téma.
Kromě lam se totiž děti staraly také o hříbě fjordského koně, poníka a o ovce, ale zajímaly se také o chov velbloudů. V případě nepříznivého počasí jsme společně využívali učebny
vzdělávacího centra, v níž se promítaly naučné filmy nebo zpracovávaly naučné testy. Členové lamaklubu si připravovali i vlastní prezentace týkající se svěřených zvířat. Svou činnost pravidelně dokumentovali ve své vlastní kronice. Se zoo přitom srostli natolik, že se účastnili
i různých kulturně-výchovných akcí zoo a pomáhali při jejich organizaci. Bylo tomu tak například při Dni Země, Dni zvířat nebo Noci duchů.
Téměř dvouleté snahy dětí v práci se zvířaty přinesly i zajímavé výsledky. Projevují se ve
snadnější manipulaci s lamami při veterinárních
h
zákrocích a stejně tak při akcích, na něž je potře-ba zvířata přepravovat. Je tomu tak při každo-ročně pořádaných „živých betlémech“ v okolních
h
obcích nebo při hodonínské oblíbené akci měs-ta – Vodní království, kam je zoo se zvířaty rovněžž
pravidelně zvána.
Činí se i Sovičky
o sousední
Členové Lamaklubu se vedle lam starají i
koně a poníka Čika. Foto Lenka Matějková
Bc. Petra Bílková
Novinkou letošního roku je zookroužek Sovičky, který v naší zoo pracuje od září. Jeho členy
jsou děti ze Základní školy U Červených domků v Hodoníně, které pracují už v přírodovědném
kroužku při tamní družině a každou druhou středu docházejí mezi naše zvířata, kde ve své
27
práci pokračují. Podle zpracovaného plánu see
v každé lekci zaměřujeme na určitou skupinu zví-řat, a to jak v teoretické tak praktické části, kdyy
děti příslušné zvíře navštíví a případně se dosta-nou i do ubikace či jejího zázemí.
Malí školáci, kteří jsou v oboru velmi vzdě-laní, o jednotlivá témata projevují nevšed-ní zájem. Kromě toho, že v zoo nabývají novéé
poznatky, si adoptovaly puštíka vousatého
o
a dvoutisícovou částkou přispěly na jeho chov.
v.
Navíc se zúčastňují kulturně výchovných akcí zoo,
o,
kde stejně jako členové Lamaklubu pomáhají při
jejich organizaci.
Děti z přírodovědného kroužku Sovičky na
u lemurů
návštěvě
Spolupráce se sdělovacími
prostředky a další propagace zoo
Bohuna Mikulicová
Propagační oddělení zoo i letos pokračovalo v intenzivní spolupráci se sdělovacími prostředky. Za rok 2009 vyšly v regionálním a celostátním tisku celkem 104 články o našich zvířatech, akcích i aktivitách. U 71 z nich byla autorkou sama pracovnice oddělení propagace. V TV
Slovácko bylo z prostředí zoo uvedeno šestnáct reportáží, další čtyři reportáže natočila Česká
televize Brno. Rádio Jih vysílalo anonce na jedenáct akcí zoo a třináct pozvánek propagační
pracovnice zoo. Navíc s ní natočilo nedělní více než půlhodinový rozhovor v rámci nedělního
magazínu. O zoo vysílal čyřikrát rozhovor i Český rozhlas Brno. S pracovnicí propagace byl
dále pořízen pětiminutový rozhovor v přímém vysílání v ČT 24, a to u příležitosti importu lvice
Lily z irského Belfastu, kterou provázela masivní mediální kampaň.
Články o naší zoo se díky tiskovým zprávám objevovaly i na serveru ČTK, v MfD, v Právu
i bulvárních denících Blesk a AHA! Celou novinovou stranu dění v zoo věnoval slovenský deník Pluska. Nově byla navázána spolupráce s Rádiem Dyje, týdeníkem Sedmička a redaktorem
agentury Mediaprint. V říjnu zahájil Hodonínský deník Rovnost seriál o jednotlivých zvířecích
druzích v naší zoo, kdy autorkou jednotlivých pokračování je sama pracovnice propagace.
Oddělení propagace připravilo texty a fotografie pro nový letáček s orientační mapkou,
který zoo vydala nákladem třiceti tisíc kusů. Současně aktualizovalo a nechalo dotisknout letáček vydaný již dříve k propagaci mořských akvárií. Koncem roku dále připravilo jeden leták
a jednu skládačku, a to ve dvou verzích – české a slovenské. Tyto materiály byly financovány
z prostředků EU v rámci přeshraniční spolupráce naší zoo se Zoo Bojnice.
I letos propagační oddělení využilo možnosti popularizovat zahradu gratis nebo za výhodných podmínek v různých časopisech. Pokračovalo ve spolupráci s časopisem Koktejl,
marketingovým oddělením MfD, dodalo materiály na webové stránky Wikipedie, podílelo
se na tvorbě fotoskládačky Unie českých a slovenských zoo. Reklamu má zoo i v několika
průvodcích a cykloprůvodcích. Oddělení využilo i nabídky několika dalších serverů a navíc
uskutečnilo reciproční výměnu reklamních bannerů s ubytovnou Českých drah, další výměnu
pak dojednalo s Národním kulturním památníkem v Mikulčicích.
28
Akce pro veřejnost
První duben je dnem, kdy svátek sla-ví živočichové z ptačí říše. Svůj hold jim
m
o
naše zoo o Dni ptactva vzdala i letos. Pro
návštěvníky připravila výstavu preparo-vaných ptáků, vajec a peří, komentovanéé
o
prohlídky expozic pavilonu exotického
ptactva, ukázku sokola stěhovavého see
u
sokolnickou výstrojí a pro zájemce i malou
besedu se sokolníkem pod širým nebem..
Lidé s ptačím jménem měli ten den vstup
zdarma a navíc dostali připínáček v podo-bě ptáčka, vyrobeného některým z obyva-Součástí Dne ptactva byla i „ptačí“ výstava
tel hodonínského dětského domova. Každý ze tří set návštěvníků, již do naší zoo o aprílu vstoupili, dostali pracovní list s vědomostním
testem a anketou, v níž mohli vyjádřitr svůj názor
názo na složení naší ptačí kolekce a hlasovat
p
pro nejkrásnějšího ptáka v naší zoo. Tento
titul z loňské podobné akce obhájil tukan
o
obrovský. Kdo pak měl štěstí při slosování
aanketních lístků, dostal dárek.
Jako zábavný, ale i poučný byl koncipován program Dne Země 2009. Tentokrát
naše zoo spolupracovala s Městem Hodonínem, které si do areálu zoo přizvalo také
Ekocentrum Dúbrava, společnost Tespra
s.r.o., Zálesáky a Brontosaury. Všichni společně se postarali o pestrý program, ktevyrobily svíčku
Pod vedením zálesáků si děti o Dni Země
rý do zahrady přilákal na 1 400 návštěvníků. Ti si na jednotlivých stanovištích vyzkoušeli úskalí života v polárních oblastech, v džungli, na poušti i v oceánu, mohli si vyrobit ruční papír, paletku nebo svíčku z včelího vosku.
Kdo chtěl, zahrál si zvířecí pexeso, kuličky nebo petanque a zastřílel si z luku nebo si vyzkouohledem pracovníků Tespry si především děti vy
šel svou zdatnost při šplhání na laně. Pod dohledem
vyzkoušely, jak umějí třídit odpad a v soutěži
ži
přímo mezi zvířaty pak prokazovaly, jak zna-jí život v lese. Všichni společně se zúčastnilii
křtu mláděte lamy krotké, jehož kmotrou see
stala místostarostka města Ing. arch. Milanaa
Grauová, která malé Lole darovala finančníí
obnos ve výši pěti tisíc korun. Dobrou nála-du v areálu podpořil DJ Luděk Ptáček i zvíře-cí facepainting, o nějž se tradičně postara-li žáci výtvarného oboru ZUŠ pod dohledem
svých učitelek.
Lamí slečnu Lolu pokřtila místostarostka města
Ing. arch. Milana Grauová
29
Pojďte s námi za šelmami. Tak jsme nazvali organizačně i obsahově nejnáročnější akci
první poloviny roku 2009, jíž jsme se v sobotu 21. května připojili ke kampani vyhlášené Evropskou asociací zoo a akvárií „Zachraňme evropské šelmy“. Právě na toto téma jsme přiipravili i vědomostní soutěž, která dominovala pestrému odpolednímu progra-mu. Jeho součástí bylo vystoupení dět-ského komorního orchestru ZUŠ, písnič-ky Kolíbaná a Vydrýsek v podání Medvě-dího sboru ze ZŠ Olšovská Bzenec. S vel-kým zájmem se setkalo i slavnostní uvítáníí
rysů Olina a Osina v naší zoo s krátkou pro-mluvou o významu kampaně. Následovalaa
dražba uměleckých předmětů, které do-dali žáci výtvarného oboru ZUŠ Hodonín
a Lesnického a rybářského učiliště Bzenec, O Dni dětí si malí účastníci ověřili
své znalosti o evropských
studenti Purkyňova gymnázia ve Stráž- šelmách
nici a úspěšný mladý malíř Petr Přikryl z Hodonína. Dvojice dětí
pak prodávala „šelmí“ suvenýry dolnobojanovických a vacenovických školáků. Výtěžek jak
z dražby, tak z prodeje se stal součástí sbírky EAZA na záchranné programy. Vzdělávací část
akce doplnily výukové tematické panely, powerPointová prezentace, již pod vedením učitelky
RNDr. Jindřišky Frídlové připravila trojice deváťáků ze ZŠ Vančurova, a dále putovní výstava Hnutí Duha Coexisting with large carnivores (Soužití
s velkými šelmami). Na akci přišlo 1 646 dětských
i dospělých návštěvníků.
Vítězná práce ve výtvarné soutěži
v rámci šelmí kampaně
Dreamnight (Noc snů). To je dnes již tra-diční akce zoo, na niž se těší mentálně a tě-lesně postižené děti. Letos se naše zahradaa
k této celosvětové akci zoo, na níž se handi-capované děti, jejich rodiče a vedoucí ústa-ovů stávají VIP, připojila už potřetí. Na protygří maskot
gramu čtvrtečního odpoledne dne 4. červ- Hosty tradiční akce Dreamnight provedl zahradou
na byl i tentokrát oblíbený zvířecí facepainting, který provedli opět žáci výtvarného oboru
ZUŠ, a dále obligátní návštěva kontaktních zvířátek v doprovodu tygřího maskota. Pak už na
děti ze Zelených domů pohody v Hodoníně a slovenské Skalici, z kyjovského Domova Horizont
a speciálních tříd ZŠ Bohuslava Martinů v Hodoníně čekal s kytarou a svými písničkami jejich
oblíbený zpěvák Petr Bende a nově i regionální zpěvák Pepa Goja se svou skupinou a malou
soutěží s odměnami. A nemenší radost jim udělala diskotéka Luďka Ptáčka, slavnostní pohoštění a dárky na rozloučenou.
30
Teddy bears picnic neboli medvídko-vý piknik byl název akce vyhlášené Evrop-skou asociací zoo a akvárií v rámci kampa-ně na záchranu evropských šelem. Na je-jím konci se měl uskutečnit zápis do Guin-h
nessovy knihy rekordů v počtu přinesených
plyšových medvídků. Za dodržení přísných
h
regulí se akce v zoo uskutečnila 21. červvna od 10.00 do 12.00. Doplnila ji hudbaa
z pultu DJ Luďka Ptáčka, soutěže s odměnou
u
a průvodní slovo moderátorky Rádia Jih Peetry Vaculíkové. Do oficiálního vyhlášení výýů
Na medvídkovém pikniku se sešlo 746 plyšák
sledků si děti mohly malovat či kreslit medvídky. Přesně v půl jedné oznámila svědkyně registrovaných účastníků a plyšáků, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Hodoníně, Ing. Jarmila Kotrlová, že se v areálu
zoo sešlo 218 „medvídkářů“, kteří přinesli celkem 746 medvídků. Víc se jich v rámci Unie českých
ý a slovenských
ý zoologických
g ý zahrad (UCSZ)
(
) sešlo jen v Praze – 909.
V rámci propagace svých novinek připravila zoo na 15. srpna slavnostní otevření nové, svépomocně vyrobené expozice s názvem Sokolnictví, k níž nechala vyrobit i stejnojmenný výukový panel. Účastníkům jejího slavnostního otevření byli na posedech pod jednoduchými stříškami představeni pro začátek tři sokolnicky držení ptáci – káně lesní, kalous ušatý a výr velký. Malou odpolední slavnost uvedla patronka expozice, jíž se stala místostarostka města
Ing. Anna Matějková. Ta také na její další
Sovy a dravci v expozici sokolnictví mají k dispozici svéporozvoj přispěla částkou 5 000 Kč. O záměro
mocně vyrobené posedy a stříšky
rech rozšiřování expozic české fauny pak
promluvil zoolog Ing. Jaroslav Hyjánek a iniciátor vzniku této novinky, zootechnik Jiří Ingr, se
postaral o malou ukázku sokolnické práce. Program doplnilo vystoupení kytaristy Jakuba Zapaly. Novou expozici si v den jejího otevření přišlo prohlédnout 1 100 návštěvníků.
Světový den zvířat, který připadá na
4. října, slavíme v naší zoo od roku 2007. Zatímco první ročník byl věnován Africe a dru-hý Asii, letošní, v pořadí třetí věnoval pozor-nost fauně evropské. Proto také název akce
e
zněl – Den pro evropskou faunu. Na progra-mu byla vědomostní soutěž pro děti spojenáá
s vystavením kontaktních zvířat (králíci, ko-zička Stella...). Akci doplnil zvířátkový facepa-inting (provedli opět žáci výtvarného oboru
u
ZUŠ Hodonín) a prodej sbírkových předmětů,
ů,
které vyrobili členové přírodovědného krouž-ku Sovičky při naší zoo, rekrutující se z žáků ZŠŠ
U Červených domků v Hodoníně.
O obrázky strážnických studentů byl v dražbě
velký zájem
31
Zcela originálním počinem byl výtvarný happening s názvem Koberec pro rysy, kdy děti spolu se svými rodiči na rozměrný karton malovali rysa (byl ve dvanáctce ohrožených evropských
šelem, jichž se týkala na letošní rok vyhlá-šená kampaň) nebo detaily jeho těla. Pod
d
odborným vedením Mgr. BcArt. Jaroslavaa
Žáka a dvou studentů strážnického Purkyyňova gymnázia vzniklo zajímavé dílo, kte-ré pak bylo dvojici rysích kluků v jejich vý-běhu slavnostně předáno. Vyvrcholením
m
akce byla druhá část dražby výtvarných pra-cí. Výtěžek z obou prodejů vyrobených dár-kových předmětů i obou částí aukce činil
4 391 Kč. Tato částka byla prostřednictvím
UCSZ poukázána Evropské asociaci zoo a
akvárií na záchranné programy. Dne zvířatt Děti i dospělí na malém happeningu vyráběli koberec pro rysy
se letos zúčastnilo 620 návštěvníků.
nejen duO noci duchů na stezce odvahy naháněli strach
chové, ale i pohádkové postavy
Do kategorie ryze zábavných, ale o to
oblíbenějších akcí patří Noc duchů jako obo
doba známějšího halloweenu. Letos se jí
d
zúčastnil rekordní počet návštěvníků, když
předloni jich v předdušičkový podvečer přišlo 550, loni 600 a letos dokonce na jedenáct set. Na programu bylo plnění strašidelných úkolů, tradiční stezka odvahy jindy
zapovězenými místy po obvodu areálu zoo,
diskotéka a opékání špekáčků. Letos poprvé byli ke spolupráci přizváni členové divadelního souboru Svatopluk a příznivci dětskéde
ho oddělení Městské knihovny v Hodoníně.
V rámci výchovy dětí ke vztahu k přírodě uspořádala naše zoo i letos akci pro předškoláčky a žáky I. stupně ZŠ Vánoční zdobení stromků. Letos pochoutkami pro zvířátka rostlé stromečky vyzdobily dětské kolektivy z pěti hodonínských
donínských MŠ a ZŠ.
Novinkou v programové nabídce zoo le-tos byly večerní vánoční prohlídky. Organi-zovány byly ve vánočně vyzdobené, osvět-lené zahradě za zvuku koled denně od 19..
do 31. prosince, po oficiální uzavírací době,,
tedy od 16.00 do 19.00. Pro skupinky, kte-ré se ohlásily předem a požádaly o to, byll
zajištěn odborný výklad. Možnosti večer-ních prohlídek využili 132 návštěvníci. Ne-jen oni, ale všichni, kdo do zahrady v uve-dené době vstoupili, dostali dárek v podo-bě DVD – Úžasný svět zvířat.
32
Stromečky do zoo přišly před Vánocemi nazdobit i děti
z MŠ Lužní
Po loňské pozitivní zkušenosti, kdy přišlo do zahrady 350 lidí, připravilo oddělení propagace a vzdělávání na poslední adventní neděli
ěli Živý betlém. Postavy více než dva tisíce let stasta
ré legendy v podání žáků literárně drama-tického oboru ZUŠ Hodonín pod vedením
m
učitelek Marie Hanákové a Jitky Janíkovéé
několikrát v průvodu prošly zahradou – téžž
s lamami krotkými - a poté v kontaktním
m
dětském dvorku- tentokrát mezi ovečka-mi – předvedly biblickou scénku Ježíšovaa
zrození. Kvůli velmi chladnému, nepříjem-nému počasí nedosáhla návštěvnost loň-ské skutečnosti, ale přítomní si navozenéé
vánoční atmosféry užili. Lákavou se stala i
pro četné profesionální a amatérské foto-grafy. Účast 176 návštěvníků.
Živý betlém v podání žáků ZUŠ se již stává tradicí.
Foto Lukáš Baránek
Doplňkové a komerční akce
U příležitosti Dne Země se zoo připojila k propagaci dotačního programu na zateplování
a ekologického vytápění domů pro léta 2009 – 2012 Zelená úsporám, který organizovalo Ministerstvo životního prostředí ČR. Odborně proškolený zaměstnanec zoo oslovoval návštěvníky, registroval je a předával jim informační a metodické materiály. Zoo, která vyhověla všem požadavkům,
obdržela od ministerstva dotaci ve výši 20 000 Kč.
 I letos se naše zoo stala spolupořadatelem soutěže organizované Okresním mysliveckým svazem O zlatou srnčí trofej. Akce pro školáky s postupem do celostátního kola se konala v kulturně-výchovném areálu zoo, pro některé soutěžní disciplíny však byla připravena i stanoviště přímo
v blízkosti zvířecích expozic. Oddělení propagace se postaralo o popularizaci akce ve všech regionálních médiích.
 Ve stejný den jako myslivecká soutěž se v naší zoo uskutečnila i akce OS Baby Sign s názvem
Znakujeme v zoo. Týkala se mimoslovní komunikace batolat ve společnosti zvířat.
Stejně jako v minulých letech jsme do naší zoo pozvali děti a studenty, kteří se poslední červnový den mohli pochlubit samými jedničkami na vysvědčení. Možnosti prohlédnout si zahradu zdarma využilo 20 premiantů.
 V sobotu 30. srpna se v naší zoo rozloučily s prázdninami děti klientů ČSOB. Jejich vlastní program obohatilo propagační oddělení zoo komentovanými prohlídkami expozic, jichž se zúčastnily
tři dvacetičlenné skupiny dětí a jejich rodičů.
 V rámci komerční spolupráce s hodonínskou pobočkou VZP ČR, která zoo za vyvě-šení reklamního banneru v areálu poskyt-la třináct tisíc korun, uspořádalo propagačníí
a vzdělávací oddělení v sobotu 19. září odpo-lední akci O zdraví a bezpečnosti mezi zvířaty..
Děti i dospělí si na začátku nového školního
o
roku zopakovali zásady bezpečného chování,,
první pomoci v ohrožení života a také své zna-losti z botaniky, zejména z oblasti léčivých by-lin a houbaření. Zájemci si navíc nechali změ-řit tlak i množství tuku v krvi. Na akci, která see
v zoo uskutečnila již podruhé, přišlo 717 dětt
Děti si v akci O zdraví a bezpečnosti mezi zvířátky ověřily, jak
umějí přivolat rychlou pomoc
ských i dospělých návštěvníků.

33
Návštěvnost
Bohuna Mikulicová
Počasí, ale i další nepříznivé okolnosti letošního roku, zejména ekonomická situace ve
státě, návštěvnosti ze začátku roku příliš nepřály. Celá zoo a zejména pak pracovníci propagačního a vzdělávacího oddělení se tak v prvním pololetí doslova potýkali s tím, aby alespoň
udrželi loňská čísla. Zatímco v roce 2007 oproti roku předcházejícímu přišlo do zoo bezmála
o třicet tisíc lidí víc a v roce 2008 byla zahrada mezi pouhými čtyřmi v rámci Unie českých
a slovenských zoo, kde opět zaznamenali návštěvnický nárůst (Hodonín o 12 148), letos po
dobu téměř tří kvartálů návštěvnost doslova havarovala. Pouze v květnu přesáhla loňskou skutečnost, avšak jen o pouhých 126 návštěvníků. V únoru byla pod loňskou skutečností o zhruba
4 600 lidí, v březnu dokonce o více než devět a půl tisíce. V červnu činil rozdíl 3 415 návštěvníků.
Situace se obrátila k dobrému až v měsíci září a říjnu, kdy se jednak zlepšilo počasí, jednak
se lákadlem stala nová
30000
zvířata, expozice a dokonce i nový pavilon.
25000
K největším tahákům
patřil příchod mladé
20000
lvice berberské Lily
15000
z irského Belfastu,
dále dvou šimpanzic
10000
ze Zoo Liberec. Milovníky ptáků zase
5000
přitahovala nová expozice
Sokolnictví
0
leden
únor
březen
duben
květen
červen červenec
srpen
září
říjen
listopad prosinec
a v říjnu otevřený již
2007
1737
2991
6066
23056
16373
15442
23534
25070
10542
5963
2114
1807
2008
1989
5437
8389
14904
23032
20467
25122
28465
7428
6146
2680
2222
zmíněný pavilon pro
2009
1297
1548
3457
23608
23967
16926
26747
28234
12991
6162
3120
3055
elegantní plameňáky
r.2007=134695, r.2008=146281, r.2009=151112
růžové z Hluboké nad
Vltavou, Jihlavy a Ústí nad Labem. Do expozice hřivnáčů navíc přibyl mladý pes hřivnatý Fellini
z plzeňské zoo a narodila se mláďata tamarínům žlutorukým. To všechno spolu se zajímavými
kulturně výchovnými
akcemi a masivní po- 16000
pagační prací za inten- 14000
zivní spolupráce médií 12000
mělo vliv na prudký 10000
obrat ve vývoji ná8000
vštěvnosti, která na6000
konec v letošním roce
byla historicky nejvyš4000
ší, když dosáhla čísla
2000
151 112, což předsta0
vuje o 4 831 návštěvníleden
únor
březen duben květen červen červenec srpen
září
říjen
listopad prosinec
207
390
879
6212
7697
7592
8590
9072
3170
1933
703
487
ků víc než v roce 2008. děti
34
dospělí
525
626
1662
13091
11583
6305
13927
14766
6733
2336
1383
907
neplatící
565
532
916
4305
4687
3029
4230
4396
3088
1893
1034
1661
Dary pro naši zoo - poděkování
Bohuna Mikulicová
Milovníci zvířat využívali i letos nabízené možnosti adoptovat si některého ze zvířecích
obyvatel naší zoo nebo tímto způsobem obdarovat při nejrůznějších příležitostech své blízké. Mezi letošními adoptivními rodiči, kterých bylo celkem šestadvacet, byli nejen jednotlivci, ale i celé kolektivy, převážně dětí základních a mateřských škol. Odměnou jim byl zdobný
adopční certifikát, cedulka s jménem dárce či názvem školy anebo firmy umístěná u adoptovaného zvířátka, a v případě, že darovaná částka činila 1 500 korun a více, pak i poukázka na
deset volných vstupů do naší zahrady.
Všem adoptivním rodičům i dalším dárcům, kteří jakkoli přispěli na chov našich zvířat, patří
upřímný dík. Jejich činu si upřímně vážíme, protože i díky nim se může postupně zvyšovat
komfort našich zvířátek a chovatelské podmínky vůbec.
Seznam adoptivních rodičů a sponzorů
Jméno, název dárce
Darovaná částka
ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice
Mikuláš Araya Navrátil
Miriam Kantorková, Praha
Marie Divácká, Šardice
MŠ Skalica, pracoviště Hurbanova 1
MŠ s křesťanskou výchovou Uh. Ostroh
ZŠ Břeclav Na Valtické
Šimon Balga, Břeclav
ZŠ Očovská Hodonín – 4. C
Věra Gottliebová, Hodonín
Christina Maria Mikulica, Vancouver
Radoslava Karlíková, Uherský Brod
Matyáš Soukup, Hodonín
Lily a Alexander Kacerovi, Žarošice
Lucie Zháňalová, Tvrdonice
Eva Kosová, Hustopeče
Jana Mastihubová, Hodonín
Lucie Pospíšilová, Hodonín
Miroslav Fanta, Břeclav
Mgr. Robert Rusín, Kyjov
Milan Kratochvíl, Hodonín
Jana Makovcová, Břeclav
Aerobic Studio Katky Bočkové, Uh. Hradiště
Evropský polytechnický institut Kunovice
Evropský polytechnický institut Kunovice
Přírodovědný kroužek Sovičky při ZŠ
U Červených domků Hodonín
Ing. Anna Matějková, místostarostka
Města Hodonín
5 000,500,5 000,500,1 000,1 500,2 100,1 000,1 000,500,1 000,5 000,2 500,500,800,2 000,600,700,2 000,20 000,500,2 000,4 000,10 000,5 000,2 000,5 000,-
Název adoptovaného zvířete
nebo jiný účel daru
nandu pampový
chameleon jemenský
lama „Lima“
tukan obrovský
hroznýš královský „Amálka“
žralok černoploutvý,
medvědice malajská „Li“
lev berberský „Šimon“
piraně
pes hřivnatý „Bady“
kiang
želva nádherná
želva nádherná, želva kaspická
jagáur „Basťa“
Lev berberský „Lily“
tamarín žlutoruký
šimpanz „Sherley“
fjordský kůň „Simon“
pony shetlandský „Čikoš“
šimpanzice „Tea“
gibon lar „Saša“, plameňáci
užovka červená „Luca“
rys ostrovid „Olin“ a „Osin“
medvědice malajská „Li“
šimpanzi „Ob“ a „Zuzana“
psí útulek
puštík vousatý
expozice Sokolnictví
35
Náš dík patří i následujícím kolektivům, společnostem i jednotlivcům za jejich
obětavou a nezištnou pomoc při přípravě akcí a různých aktivitách v zoo:
Firmě JiPo, Lázeňské oplatky Hodonín
Firmě Ryas Hodonín
 Firmě Kovosteel
Žákům výtvarného oboru ZUŠ pod vedením učitelek Šárky Vachové a Hany Ševčíkové
Žákům literárně-dramatického oboru ZUŠ Hodonín pod vedením učitelek Marie Hanákové
a Jitky Janíkové
Dětskému komornímu orchestru ZUŠ řízenému Marií Snopkovou
Studentům Purkyňova gymnázia Strážnice pod vedením Mgr. BcArt. Jaroslava Žáka
Čtenářům dětského oddělení Městské knihovny Hodonín pod vedením
Mgr. Bohdany Křepinské
Členům Lamaklubu pod vedením chovatelky Lenky Matějkové a Mgr. Ivy Uhrové
Členům přírodovědného kroužku Sovičky pod vedením chovatelky Petry Bílkové
Malíří Petru Přikrylovi z Hodonína
Studentům Středního učiliště lesnického a rybářského ve Bzenci
Školákům ze ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice
Školákům ze ZŠ Vacenovice
Dětskému Medvědímu pěveckému sboru při ZŠ Olšovská pod vedením Magdy Březíkové
Petře Vaculíkové a Lucii Levkové – moderátorkám Rádia Jih

Dětem z Dětského domova Hodonín

Ing. Bětě Švancerové, vedoucí divadelního souboru
boru Svatopluk Hodonín
Radimu Blaškovi, režiséru divadelního souboru
Svatopluk Hodonín
 Janu Číhalovi, studentu Střední zemědělské
školy Kyjov
Pavlu Viskupovi z Karlína
Členům OS ČČK Hodonín


Náš dík patří i mediálním partnerům:
Rádiu Jih, hlavnímu mediálnímu partnerovi
Hodonínskému deníku Rovnost
 Týdeníku Slovácko
Týdeníku Naše Slovácko
TV Slovácko
Rádiu Dyje
Českému rozhlasu Brno
České televizi Brno
Deníku MfD
Deníku Právo
ČTK
Týdeníku Sedmička


36
O stříhání oveček se každoročně bezplatně
Pavel Viskup z Karlína
O oblíbené malování na obličej se pravidelně nezištně
starají žáci výtvarného oboru ZUŠ
stará
Technická část
Pavel Turek
Podobně jako tomu bylo v předcházejících letech, byl i rok 2009 pro středisko údržby rokem
náročným na plnění úkolů se zaměřením na vytváření a dokončování nových expozic a na
opravy stávajících objektů a pavilonů.
Realizovány byly následující práce:
Areál zoo
Rekonstrukce venkovního
výběhu jaguára
- rozšíření venkovního výběhu
- výměna paland a instalace nových
venkovních expozic
- zabudování nadzemního bazénu
Rozšířený a upravený výběh jaguára
Expozice sokolnictví
- výroba a instalace informační tabule „Sokolnictví“
- výroba posedů a ochranných stříšek pro dravce
- výroba informačních stojanů pro jednotlivé druhy dravců
- výroba a instalace ochranného ohrazení venkovní expozicee
Expozice želvárium
- úprava terénu pro vytvoření expozice
Pavilon pro plameňáky byl dokončen na podzim
- zabudování podzemního bazénu
- vybudování kamenné pláže a ohrazení venkovní expozice z přírodních materiálů
Pavilon plameňáků
Výstavba nového pavilonu plameňáků byla započata na jaře roku 2009 a byla rozdělena
do dvou částí. První, stavební část včetně technického vybavení pavilonu byla realizována
y vybudován
y
ý
p
dodavatelskou stavební firmou. V rámci druhé části byl
venkovní výběh,
a to pracovníky střediska údržby, kteří provedli:
- úpravu vodní nádrže Kačák, vyvýšení dna a roz-dělení vodní plochy na dvě samostatné části
- úpravu vstupu z ubikace do prostoru venkovní-ho výběhu k vodní ploše
- výrobu a montáž dřevěného oplocení podél
venkovního výběhu
- instalaci elektrického ohradníku
- dekorativní úpravu fasády ubikace
- výsadbu okrasných dřevin a zeleně
Slavnostní otevření pavilonu pro plameňáky se zúčastnili i představitelé města Hodonína
37
Oprava panelové cesty
Opravu panelové cesty v obslužné části zoo proved-la dodavatelská firma ve spolupráci s pracovníky stře-diska údržby.
Dětské městečko
- opravy vnitřního zdiva kotců včetně nových nátěrů
Oprava cesty v obslužné části zoo
- výměna plastových oken na správní budově
- výměna vnitřních dveří v jednotlivých místnostech objektu správní budovy
- výroba a montáž bezpečnostních mříží na plastová okna
- nátěry plechových střech na dřevěných chatkách
- ořez suchých větví
- jarní a podzimní úklid areálu, vývoz odpadů
- opravy venkovního drátěného oplocení a veřejného osvětlení
Psí útulek
- opravy vnitřního zdiva kotců včetně nových nátěrů
- opravy a výroba zateplených psích bud
- pročištění odtokových kanálků a sedimentačních jímek
- opravy a nátěry ocelových mříží kotců
Současně s výše provedenými pracemi se uskutečňovaly i práce na odstraňování závad,
které byly zjištěny při revizních kontrolách, a práce na opravách zemědělské a dopravní
techniky. Dále byly zajišťovány práce v rámci zoo, rozvozy krmiva, okusu, úklidu areálu zoo
a v neposlední řadě údržba a úprava zeleně včetně sečení travnatých ploch.
O psy v útulku je dobře postaráno
38
Ekonomika
Věra Vejplachová
Hospodaření zoo v roce 2009 skončilo s kladným hospodářským výsledkem 75,71 Kč.
Soběstačnost zahrady za uplynulý rok činila 46,89 %. Od roku 2006 se zvýšila o 8,91 %.
Celkové vlastní příjmy za rok 2009 byly v porovnání s rokem 2008 vyšší o 70 tis. Kč. Nárůst
tržeb jsme zaznamenali u vstupného, a to díky vyššímu počtu návštěvníků. V porovnání s rokem 2008 přišlo do zoo o 4 831 návštěvníků více, čímž jsme poprvé překročili hranici 150 tisíc návštěvníků za rok.
Výnosy (v tis. Kč)
Příspěvek od zřizovatele...................................................................................................9 503
Dotace MŽP..........................................................................................................................749
Vlastní příjmy....................................................................................................................8 805
Z toho - vstupné.............................................................................................................6 357
- prodej zboží..........................................................................................................899
- pronájmy...............................................................................................................369
- ostatní................................................................................................................1 180
Příjmy celkem...........................................................................................................19 057
Procentní podíl na celkových výnosech v zoo v roce 2009
- zřizovatel.......................................................................................................................49,8 %
- jiné zdroje........................................................................................................................4,0 %
- vlastní výnosy zoo..........................................................................................................46,2 %
Náklady (v tis. Kč)
Krmivo, stelivo..................................................................................................................1 513
Mzdové náklady................................................................................................................7 091
Zákonné zdr. a soc.pojištění..............................................................................................2 332
Spotřeba energie..............................................................................................................1 680
Spotřeba vody......................................................................................................................170
Opravy a udržování...........................................................................................................1 040
Spotřeba materiálu...........................................................................................................1 879
Cestovné...............................................................................................................................69
Náklady na reprezentaci........................................................................................................55
Odpisy majetku....................................................................................................................536
Prodané zboží......................................................................................................................534
Služby, ostatní....................................................................................................................2 158
Výdaje celkem..........................................................................................................19 057
39
Investice
Nemovitý majetek
V měsíci říjnu byla v zoo otevřena nová expozice – pavilon pro plameňáky. Veškeré investice do nemovitého majetku jsou realizovány zřizovatelem.
Movitý majetek
V roce 2009 byl pořízen movitý majetek v částce 1 709 tis. Kč
V září 2009 nám byla schválena dotace SFŽP z programu přeshraniční spolupráce ve výši
4 704 tis. Kč. Realizace projektu započala v listopadu 2009 a bude ukončena v roce 2012.
Hospodaření útulku pro psy a kočky
Útulek pro psy slouží pro město Hodonín a blízké okolí již od roku 1996. Jsou v něm umisťováni pouze toulaví psi, které odchytne a přiveze městská policie. Od soukromých osob jsou
v tomto zařízení z důvodu jeho nedostatečné kapacity umisťováni psi pouze ve výjimečných
případech (nemoc, úmrtí majitele psa apod.).
Útulek pro kočky slouží pouze ke kastraci koček odchycených v lokalitě města Hodonína.
Po tomto zákroku jsou zvířata vypuštěna na původní místo odchytu.
V roce 2009 bylo do útulku přijato celkem 341 psů, adoptováno jich bylo 209 a vráceno
majiteli 74.
Příjmy (v tis. Kč)
Poplatky za psy od občanů.....................................................................................................55
Poplatky za psy od obcí........................................................................................................172
Ostatní......................................................................................................................................3
Příspěvek zřizovatele............................................................................................................630
Celkem..........................................................................................................................860
Výdaje (v tis. Kč)
Krmivo...................................................................................................................................78
Mzdy a pojištění...................................................................................................................552
Energie,voda..........................................................................................................................66
Veterinární péče....................................................................................................................54
Opravy, služby ostatní..........................................................................................................110
Celkem ....................................................................................................................860
40
Lákadlem pro naše návštěvníky je veřej
né
krmení lvů
koza
d kontaktní zvířata. Letos to byla
O Dnu zvířat vždy přijdou vho
Stellinka
41
Letošní mláďátka v naší zoo
Mládě tamarína žlutorukého
Malý gibon larr dos
dostal jméno Julinka
nechal
Mládětem se
Jedno ze dvou mláď
at
ra
vidět i pár vý
adaxů nubijských
s matkou
Přírůstky by
ly i u mufl
onů korsic
kých
42
nderovem
telem Borisem Ske
runské s ošetřova
me
ka
ky
zič
ko
lé
Ma
velkého
Zebra Chapmannova s letošním mlád
ětem
Jaguáří holka Nala
43
www.zoo-hodonin.cz
44
Download

Výroční zpráva Zoo Hodonín