NOVÝ AKREDITOVANÝ PROGRAM KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA
INOVAČNÉ ŠTÚDIUM
Základy nanovedy a
nanotechnológií
Vzdelávací program predstaví učiteľom základné pojmy problematiky
nanovedy a nanotechnológií, ako aj využitie netradičných vyučovacích
postupov pri ich sprístupňovaní v rámci prírodovedných alebo technických
predmetov (hry, počítačové simulácie, jednoduché laboratórne experimenty,
videá), čím sleduje modernizáciu obsahu vyučovania v súlade s najnovšími
poznatkami vedy a techniky a v nadväznosti na možnosti uplatňovania
kurikulárnej reformy vzdelávania v praxi.
Ciele vzdelávacieho programu:
Inovovať a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov pre začleňovanie problematiky nanovedy a nanotechnológií do
prírodovedných a technických predmetov:
- prehĺbiť základnú terminológiu o pojmy nanoveda a nanotechnológie, ako aj etické, legálne a sociálne aspekty
využívania nanotechnológií,
- získať kompetencie na využívanie aktivizujúcich techník pre sprístupňovanie učiva zameraného na základné
pojmy nanovedy,
- rozšíriť kompetencie o znalosti realizovať laboratórne experimenty zamerané na demonštráciu zaujímavých
vlastností nových materiálov,
- aplikovať najnovšie vedecké poznatky do výučby prírodovedných a technických predmetov,
- rozšíriť kompetencie využívať moderné vyučovacie postupy a techniky pri sprístupňovaní problematiky nanovedy
a nanotechnológií.
Pre koho je určený:
učiteľov prírodovedných (F, CH) alebo technických predmetov
Organizácia vzdelávania:
celkovo 60 hodín - z toho 42 hodín prezenčne a 18 hodín dištančne
Prezenčná časť vzdelávania sa uskutoční formou dvoch víkendových sústredení vo Vysokých Tatrách a
jednodňovej odbornej exkurzie (Košice alebo Bratislava). Ubytovanie a stravovanie počas sústredení je bezplatné,
účastník si hradí len dopravu.
Za úspešné absolvovanie vzdelávania získa účastník 15 kreditov.
Ako sa prihlásiť:
1. najprv je potrebné vyplniť a odoslať elektronickú prihlášku na stránke Metodicko-pedagogického centra
http://prihlasky.eduk.sk/ (vzdelávanie je realizované v rámci projektu PKR MPC)
2. prihlášku je potrebné aj vytlačiť, papierovú verziu podpísať a odoslať (čo najskôr :-) ) na adresu Regionálneho
pracoviska MPC Prešov, T. Ševčenka 11, 080 20 Prešov (prihlášky z celého Slovenska posielajte na túto adresu!)
Kde sa dozviete viac:
V prípade záujmu bližšie informácie poskytne lektorka Ing. Zuzana Tkáčová ([email protected])
Chcete sa dozvedieť viac o nanosvete? Navštívte stránku www.virtualnynanosvet.meu.zoznam.sk/
Download

Základy nanovedy a nanotechnológií