Program F2
Večerný kurz slovenského jazyka pre diplomatov
(5 mesiacov)
zimný semester : september - január
Termín
realizácie
17.09.2014 – 28.01.2015
letný semester: február – jún
09. 02. 2015 - 15. 06. 2015
Miesto
konania
Program
vzdelávacej
aktivity
Žižkova 10, Bratislava, v budove Centra ďalšieho vzdelávania UK
Večerný 5-mesačný kurz slovenského jazyka pre diplomatov na všetky úrovne
znalosti slovenčiny s lektormi so špecializáciu na výučbu slovenčiny ako cudzieho
jazyka .
Cieľ
vzdelávacej
aktivity
Jej cieľom je získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli
schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudli jazykové
kompetencie, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na
príslušnej úrovni . Výučba slovenského jazyka sa zameriava na špecifickú oblasť
pôsobenia (diplomacia, medzinárodné vzťahy a zahraničný obchod).
Štruktúra
výučby
Vyučovanie prebieha v pondelok a v stredu vo večerných hodinách,
4 vyučovacie hodiny týždenne
v čase od : 18:00 – 19:30.
Okrem úrovne začiatočníkov (A1) absolvujú záujemcovia o kurz vstupné testy
a krátky pohovor, ktorý slúži na zistenie ich jazykovej úrovne a zaradenie do
vhodnej skupiny.
Ponúkame kurzy na všetkých úrovniach:
• úplní začiatočníci A1
• začiatočníci A2
• mierne pokročilí B1
• stredne pokročilí B2
• pokročilí C
Obsahová náplň pre študijné skupiny A1, A2:
• výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka s komunikatívno-poznávacím
zameraním;
• komunikácia v najbežnejších diplomatických situáciách;
• oboznámenie sa s témami z aktuálneho spoločensko-politického diania;
• oboznámenie sa s najpodstatnejšími informáciami z histórie, kultúry,
diplomacie, medzinárodných vzťahov a reáliami Slovenska.
Obsahová náplň pre študijné skupiny B1, B2:
• výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka pre mierne pokročilých;
• komunikácia na spoločenských podujatiach, dodržiavanie etikety, diskusie na
témy z aktuálneho spoločensko-politického diania;
• aproximácia kultúr, štátne symboly, vlajková etiketa, protokol pri návšteve
ústavných činiteľov.
Organizačná
forma
vzdelávania
Cieľová
skupina
Výstupný
doklad
Uzávierka
prihlášok
prezenčná forma výučby v malých skupinách, maximálne 10 študentov v jednej
skupine
Kurzy sú určené pre pracovníkov v oblasti diplomatických služieb a medzinárodných
vzťahov.
Po absolvovaní najmenej 75% výučby študent dostane osvedčenie o absolvovaní
vzdelávacieho programu.
do 15.09.2014 pre zimný semester
do 09.02.2014 pre letný semester
Cena
320 € (cena nezahŕňa učebnice, cca. 12 – 32,- eur)
Pre pokračujúcich študentov je 10% zľava z konečnej ceny kurzu!
Kontakt
PhDr. Katarína Nevrlová
metodik jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov
tel.: +421 2 54410368
fax.: +421 2 54410902
e-mail: [email protected]
Download

Program F2 Večerný kurz slovenského jazyka pre diplomatov (5