Neformálne vzdelávanie
(Zážitková pedagogika)
Formy vzdelávania
Formálne
(škola)
Neformálne
(hra)
Informálne
(život)
1
Formy vzdelávania
Formálne
vzdelávanie
Hlavné zameranie Na výučbu
Neformálne
vzdelávanie
Na učenie /learning/
/teaching/
Rozdelenie rôl
Učiteľ/žiak
Školiteľ/účastník
Program
fixný
flexibilný
Postoj
Súťaživý /známky/
Kooperatívny
/dôraz na spoluprácu/
Prístup
Intelektuálny
Holistický /dôležitá
celá osobnosť ,
hodnotenie/
/vedomostný/
certifikácia,
známkovanie
Informálne vzdelávanie – denná realita, učenie sa zo skúseností, rodiny, prostredia,...
Charakteristika neformálneho
vzdelávania
Založené na dobrovoľnom princípe
Nie je informálnym vzdelávaním
Je štrukturovaný a plánovaný proces
Úspech / neúspech sú oba v zmysle učenia rovnako
dôležité
Je veľmi interaktívne, zahŕňa účastníkov
Je založené na potrebách – účastníkov, organizácie
Nie je fixne daná hierarchia
Na hodnotách založený systém
Medzigeneračná spoupráca – rôzne vekové rozpätie
medzi účastníkmi
2
Spojenie hry s neformálnym vzdelávaním
Kedy je hra/aktivita neformálne vzdelávanie?
Keď je dobrovoľná
Rozvíja schopnosti, vzťahy a spoluprácu
Sleduje určitý cieľ
Vedie k vzájomnému učeniu
Účastníci majú rovnaké šance
Nemal by po hre ostať pocit nespravodlivosti
Kedy nie je?
Keď nesleduje „cieľ“
Ak by konečným cieľom bola prehnaná rivalita
alebo agresivita
Druhy aktivít:
Metóda
Charakteristika
Popis
Prednáška
Ústne podanie informácií
účastníkom na základe
pripraveného materiálu.
Školiteľ rozpráva pred publikom.
Diskusia
Rozhovor medzi školiteľom a
účastníkmi navzájom o
spoločnej téme
Školiteľ používa vopred
pripravené, často
provokatívne otázky alebo
tézy, na to, aby stimuloval
skupinu k výmene názorov a
tiež usmerňuje diskusiu.
Brainstorming
Vyprodukovanie maximálneho
počtu nápadov a ideí
Brainstorming je kvantitatívna
metóda, vyprodukované
nápady nikdy nehodnotíme.
Jednotlivé nápady sa neskôr
analyzujú.
3
Druhy aktivít:
Metóda
Charakteristika
Popis
Lámač
ľadov
Krátka aktivita s účastníkmi s cieľom
navodenia neformálnej atmosféry.
Školiteľ vedie krátku, často fyzickú
aktivitu, pri ktorej sú účastníci v
priamom verbálnom alebo fyzickom
kontakte. Lámače ľadov môžu byť bez
vzťahu k téme školenia alebo naopak
môžu sa jej dotýkať.
Prípadová
štúdia
Účastníci analyzujú vopred pripravenú
a odprezentovanú situáciu.
(najčastejšie v podobe tlačeného
dokumentu)
Práca individuálne alebo v skupinách, počas
ktorej sa hľadajú odpovede na otázky
súvisiace s prezentovaným príkladom.
Skupinová
práca
Väčšia skupina účastníkov je
rozdelená na menšie pracovné
skupiny, ktoré diskutujú o jednej
rovnakej alebo viacerých témach.
Skupiny diskutujú o danej téme a po
určenom čase prezentujú výsledky
práce v pléne. Rozdelenie do skupín sa
odporúča náhodné. Výnimkou môže byť,
ak skupiny rozdeľujeme podľa množstva
skúseností. Vždy, keď školiteľ rozdelí
do skupín konkrétnych účastníkov, mal
by vysvetliť na základe akých kritérií.
Druhy aktivít:
Metóda
Charakteristika
Popis
Rolová
hra
Riešenie problému alebo
diskusia medzi
účastníkmi, s
obmedzeným časovým
trvaním, kde má každý
pridelený určitý model
správania.
Účastníci dostanú vopred pripravenú
situáciu (väčšinou popísanú na
kartičkách) - koho reprezentujú, aké
má postoje a ako sa má počas aktivity
správať. Počas celého priebehu hrajú
"svoju"rolu. Po aktivite účastníci
analyzujú postoje jednotlivých postáv
vo vzťahu k preberanej téme.
Simulácia
Účastníci sú zapojení do
vymodelovanej situácie, v
ktorej každý má
pridelenú úlohu. Ide o
rozšírenú rolovú hru.
Účastníci dostanú vopred pripravenú
situáciu, reagujú podľa nej, rozhodujú
sa a dostávajú spätnú väzbu.
Buzz
Group
s
Menšie skupinky, ktoré
Metóda umožňuje otvorenú diskusiu, v
diskutujú o určených
ktorej účastníci sami diskutujú a
alebo voľných témach bez
facilitujú skupinu. Zásadou diskusie
je, že žiadna informácia sa nedostáva
prítomnosti školiteľa.
von mimo skupiny.
4
Druhy aktivít:
Metóda
Charakteristika
Popis
Open Space
Účastníci sami navrhujú Účastníci navrhnú ostatným, aké diskusie alebo
diskusné témy a
workshopy by chceli mať v programe
workshopy a tie sa
školenia a podľa záujmu sa neskôr urobí
konajú na základe
harmonogram všetkých blokov. Bloky sú
záujmu ostatných.
vedené účastníkmi, diskusia je voľná,
Ide o metódu, ktorá
účastníci môžu meniť skupiny, prechádzať
vyžaduje vysokú
do iných alebo vytvárať nové. Na záver v
mieru zodpovednosti
pléne sú prezentované výsledky všetkých
z pohľadu
skupín.
účastníkov.
Sebareflexia
Vlastná analýza stavu
účastníka
organizácie
Viacero techník, ktorých podstatou je analýza
uskutočnených krokov a ich konfrontácia k
vzťahu k súčasnosti a v budúcnosti.
Exkurzia
Plánovaná návšteva
počas školenia,
ktorej cieľom je
prezentovať
preberanú tému v
praxi.
Miesta exkurzií plánuje školiteľ s ohľadom na
tému školenia. Väčšinou ide o praktickú
inštruktáž, prezentáciu a následnú diskusiu,
počas ktorej školiteľ upozorňuje na spojenia
s preberanou teóriou.
5
Download

Neformálne vzdelávanie