Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Okružná 3657, 071 01 Michalovce
PONUKOVÝ LIST
odborných aktivít v oblasti prevencie a profesijnej orientácie študentov
stredných škôl v šk. roku 2011/2012
1. Adaptácia študentov na SŠ (september-október, trvanie 2 dni)
vzájomné poznávanie študentov pomocou zážitkových aktivít (v novych podmienkach 1.roč.
SŠ), diskusia na tému: „Vzťahy s učiteľmi“, „Stratégie učenia“, „Ako sa vyrovnať so
stresom“
2. Využitie skupinových foriem práce
skupinová práca pre študentov 1.-3.roč. SŠ so zameraním na rozvoj osobnostia
a komunikačných zručností (9 stretnutí)
3. Peer program
vyškolenie rovesníkov, za pomoci ktorých sa má realizovať prevencia na školách (10
stretnutí)
4. Protidrogová prevencia u študentov SŠ zameraná na boj proti alkoholizmu a fajčeniu
oboznámiť študentov s nebezpečenstvami, ktoré so sebou nesie alkohol a fajčenie, súčasne
im vštepiť postoje, ktoré ich budú odrádzať od jeho užívania, vplyv alkoholu a fajenia na
duševné zdravie, následky alkoholizmu u mládeže
5. Prevencia látkových a nelátkových závislostí
aktívne zapojenie študentov do diskusie o závislostiach v najširšom chápaní; podpora
zdravého životného štýlu a odmietavých postojov k droge
6. Hráčska závislosť
poukázať na patologické hráčstvo ako na psychickú poruchu; ako si neprehrať život, ako sa
teda chrániť (ako zabrániť tomu, aby ohrozený človek neprešiel celým zhubným vývojom až
do tragického konca)
7. Riešenie konfliktov
oboznámiť študentov so spôsobmi ako efektívne zvládať konfliktné situácie, ako v
interpersonálnom kontakte primerane reagovať s cieľom vyhnúť sa konfliktu a ako odrážať
provokačné správanie
8. Šikanovanie, násilné a extrémne prejavy
preventívne pôsobenie proti šikanovaniu na školách a násilnému a extrémnemu správaniu;
rozpoznať čo je šikanovanie, násilné a extrémne správanie, ako sa prejavuje, agresor verzus
obeť
9. Záškoláctvo
uvedomenie si negatívnych dôsledkov záškoláctva, diskusia o pohnútkach, ktoré eventuálne
môžu viesť k záškoláctvu a hľadať spôsoby v spoločnej komunikácii, ako sa vyhnúť tomuto
fenoménu
10. Prevencia násilia, zneužívania a týrania
poznaj svoje práva a možnosti obrany
11. Prevencia rizikového správania a porúch správania
zameranie sa na agresívne správanie, pokázať na jeho nevhodnosť a možnosti ventilovania
zvýšeného napätia, ktoré môže viesť k agresívnemu správaniu
12. Prevencia suicidálneho správania
poukázať na primerané spôsoby zvládania závažných životných kríz, na dôležitosť
vyhľadania pomoci v uvedených situáciách, oboznámiť s možnosťami pomoci (psychológ,
psychiater, linka dôvery)
13. Obchodovanie s ľuďmi
osvetová a informačná činnosť formou zážitkových aktivít; užitočné rady, ako sa nestať
obeťou obchodovania s ľuďmi
14. Partnerské vzťahy
podporiť otvorenú komunikáciu medzi dievčatami a chlapcami o vnímaní rôl, hodnotách
partnerstva, očakávaniach
15. Prevencia sexuálneho rizikového správania
infomovať študentov o rizikách sexuálneho správania
Prevencia HIV/AIDS, sexuálneho zneužívania
poukázať na celosvetovú problematiku HIV a rastúci výskyt HIV pozitívnych ľudí,
oboznámiť ich s možnosťami prenosu a s formami prevencie
16. Duševné zdravie
poukázať na zdravý duševný životný štýl rozborom desatora duševného zdravia
18. Ako efektívne študovať.
návod ako využiť faktory, ktoré sa podieľajú na efektívnom učení: motivácia, príprava
študijného materiálu, zvolenie stratégie učenia, vyhradenia času a miesta na učenie, logické
štrukturovanie učiva, prestávky v učení, čas, v ktorom sa najlepšie učí, mnemotechnické
pomôcky
19. Zvládanie náročných životných situácií a stresu u stredoškolákov.
čo je to stres, ktoré situácie spôsobujú stres, ako súvisí osobnosť a stres, ako predchádzať
stresu, ako zvládať náročné životné situácie a stres
20. Individuálne a skupinové poradenstvo v oblasti profesijného rozhodovania.
pozostáva z rozboru osobnosti študenta, zo zmapovania jeho záujmov, z rozboru intelektu
a na základe týchto poznatkov je potom realizovaný poradenský rozhovor za účelom pomoci
a usmernenia pri výbere povolania a ďalšieho štúdia na VŠ (je potrebná žiadanka podpísaná
zákonným zástupcom)
21. Stratégia prípravy na záverečné skúšky, zvládanie záťaže
zameriava sa konkrétne na zvládnutie maturitnej skúšky, ako postupovať pri veľkom
množstve učiva, ako zvládať nadmernú záťaž počas tohto obdobia, ako sa vyrovnať so
stresom a ako sa vysporiadať s trémou pri samotnej skúške
22. Individuálna psychologická diagnostika študenta s ťažkosťami v oblasti správania a
učenia
ide o odbornú psychologickú prácu so študentom za účelom určenia jeho osobnostných
a výkonových predpokladov, ktorej výsledkom sú odporúčania pre študenta, rodiča alebo
pedagóga (je potrebná žiadanka podpísaná zákonným zástupcom a prihláška na
psychologické vyšetrenie vyplnená školou)
23. Bezpečne na sociálnej sieti
24. Prevencia voči rasizmu, xenofóbií, intolerancií
naše postoje a predsudky, aktívne sociálne učenie.
Väčšina tém sa realizuje zážitkovou formou (t.j. skupinová práca s využitím modelových situácií).
Mgr. Ida Majherová
poverená riaditeľka
Prílohy:
- objednávací list na aktivity CPPPaP
- objednávací list na profesijné poradenstvo študentov
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Okružná 3657, 071 01 Michalovce
Škola: ........................................
Objednávací list
na aktivity CPPPa P
Navrhovaný
Požadovaná aktivita:
mesiac
v ktorom sa má
aktivita
uskutočniť:
Trieda a počet Triedny učiteľ:
žiakov:
V .............................................. dňa: ..........................
......................................................
koordinátor primárnej prevencie
...............................................................
pečiatka a podpis riaditeľa školy
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Okružná 3657, 071 01 Michalovce
Škola: ..............................................
Objednávací list
na profesijné poradenstvo
Navrhovaný
mesiac v ktorom
sa má profesijné
poradenstvo
uskutočniť:
Ročník
a trieda:
Počet
študentov:
Triedny učiteľ:
V .............................................. dňa: .............................
......................................................
výchovný poradca
...............................................................
pečiatka a podpis riaditeľa školy
Download

PONUKOVÝ LIST - CPPPaP Michalovce